KALLELSE Datum och tid: Torsdagen den 20 februari, klockan 9.30 ca Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2014-02-20. Datum och tid: Torsdagen den 20 februari, klockan 9.30 ca 16.00. Johanna Westerlund Lärarrepresentant"

Transkript

1 KALLELSE Nr1 :2014 MDH /14 Datum och tid: Torsdagen den 20 februari, klockan 9.30 ca Plats: Sammanträdeslokal: B212, Eskilstuna Ledamöter: Lene Martin Ordförande Anne Söderlund Vice ordförande Peter Gustafsson Vice ordförande Johanna Westerlund Lärarrepresentant Staffan Stranne Lärarrepresentant Cecilia Erixson Lärarrepresentant Ivica Crnkovic Lärarrepresentant Uliana Zakladna Studeranderepresentant Christoffer Kos Studeranderepresentant Louise Sund Doktorandrepresentant Daniel Berr Extern ledamot Peter Wallin Extern ledamot Vakant Extern ledamot Adjungerade Lena Johansson Westholm Rekryteringskommittén Sture Packalén Rekryteringskommittén Dag Nyström Utbildningsledare IDT Tjänstemän: Malin Gunnarsson Chef UFO Maria Spennare Handläggare UFO Julia McNamara Handläggare UFO Michael Rogefelt Handläggare UFO Johan Hellstrand Handläggare UFO Jonas Lostelius Handläggare UFO Joa Silver Handläggare UFO Fackliga företrädare: Peter Selegård SACO Victor Öhman OFR-S 1 av 271

2 Ärendeförteckning vid fakultetsnämndens möte Val av justeringsperson Beslut 2 Fastställande av föredragningslista Beslut 3 Samverkan med fackliga organisationer Beslut 4 Rapport från rekryteringskommittén Information 5 Rapportering av åtgärdsplan för forskarutbildningsämnet energi- och miljöteknik Beslut 6 Akademiskt skrivande Beslut 7 Textdesign fastställande av urval Beslut 8 Ansökan om nytt program Innovationsprogrammet Beslut 9 Avveckling av Magisterprogrammet i energioptimering för byggnader Beslut 10 Utvärdering av teknikinnehåll och ekonomiinnehåll i civilingenjörsprogrammet i Indek Beslut 11 Programutvärderingar och studentnöjdhet Beslut 12 Fysioterapeut - ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster från 1 januari 2014 Beslut 13 Inrättande av huvudområdet Fysioterapi med berörda examina Beslut 14 Information om UKÄ s granskningar historia, nuläge, framtid Information 15 Uppföljning av UKÄ ifrågasatt examen Byggnadsteknik högskoleingenjör Beslut 16 Uppföljning av UKÄ ifrågasatt examen Energiteknik högskoleingenjör Beslut 17 Uppföljning av UKÄ ifrågasatt examen Energiteknik kandidat Beslut 18 Uppföljning av UKÄ ifrågasatt examen Flygteknik högskoleingenjör Beslut 19 Uppföljning av UKÄ ifrågasatt examen Datavetenskap kandidat Beslut 20 Uppföljning av UKÄ ifrågasatt examen Datavetenskap magister Beslut 21 Uppföljning av UKÄ ifrågasatt examen Datavetenskap master Beslut 22 Uppföljning av UKÄ ifrågasatt examen Innovationsteknik kandidat Beslut 23 Uppföljning av UKÄ ifrågasatt examen Nätverksteknik högskoleingenjör Beslut 24 Uppföljning och erfarenhetsutbyte från UKÄ-utvärderingarna Beslut 25 Redovisning av delegationsbeslut Information 26 Rapporter Beslut 2 av 271

3 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 1 Val av justeringsperson Förslag till beslut att utse Anne Söderlund att jämte ordförande justera protokollet. 2 Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut att fastställa föredragningslistan. 3 Samverkan med fackliga organisationer Inför fakultetsnämndens sammanträde ska underlag för beslut samverkas med de fackliga organisationerna enligt samverkansavtalet mellan MDH, SACO och OFR. Föredragande: Maria Spennare Förslag till beslut att notera informationen. Beredning Ärendena i föredragningslistan har behandlats enligt överenskommen samverkansmodell för fakultetsnämnden med de fackliga organisationerna. 3 av 271

4 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 4 Rapport från rekryteringskommittén Rekryteringskommitténs ordförande informerar om det aktuella läget i rekryteringsarbetet utifrån aktuell statuslista. Föredragande: Lena Johansson Westholm och Sture Packalén Förslag till beslut att notera informationen. Underlag i ärendet Bilaga 1: Statuslista för rekryteringskommitténs arbete. 4 av 271

5 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 5 Rapportering av åtgärdsplan för forskarutbildningsämnet energi- och miljöteknik Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Johan Hellstrand Fakultetsnämnden har sedan 2010 kontinuerligt genomfört externa utvärderingar per ämne av utbildningen på forskarnivå. Utvärderingarna görs som en del i nämndens löpande kvalitetsarbete för att säkerställa god kompetens, uppbyggnad och resultat i forskarutbildningen. Översynen är också en förberedelse inför universitetskanslerämbetets kommande kvalitetsgranskning av utbildning på forskarnivå. Föredragande: Johan Hellstrand Förslag till beslut: att att godkänna åtgärdsplanen för forskarutbildningsämnet energi- och miljöteknik, daterad uppdra åt akademin för ekonomi, samhälle och teknik att återrapportera genomförda åtgärder vid fakultetsnämndens första sammanträde hösterminen 2014 Ärendets beredning Fakultetsnämnden beslutade den 24 maj 2012 (Dnr MDH /11) att utvärdera forskarutbildningsämnet energi- och miljöteknik. Till externa utvärderare utsågs på akademins förslag professor Thore Berntsson (Chalmers tekniska högskola) samt professor Carl-Johan Fogelholm (Aaltouniversitet, Finland). Utlåtanden och självvärdering har behandlats i fakultetsnämnden den 25 oktober Förslag till åtgärdsplan behandlades av utskottet för forskarutbildning den 28 januari Utskottet föreslår beslut enligt ovan. Underlag Bilaga 1: BeslutsPM Bilaga 2: Åtgärdsplan för forskarutbildningsämnet energi- och miljöteknik, dat Delges Akademichef EST, samordnare för forskarutbildningen EST, forskningsledare EST, ämnesföreträdare energi- och miljöteknik 5 av 271

6 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 6 Akademiskt skrivande för alla Diarienummer: MDH /14 Handläggare: Julia McNamara Mälardalens studentkår har den 7 januari 2014 inkommit med en skrivelse där man efterlyser ett större fokus på akademiskt skrivande inom högskolans utbildningsprogram. Att genomföra insatser för akademiskt skrivande skulle enligt studentkåren bidra till ökad kvalitet i utbildningarna, samt förhoppningsvis också färre fall av plagiat. I och med resultaten från UK-ämbetets utvärdering av teknik- och ingenjörsutbildningar pågår i nuläget ett omfattande arbete på akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) och akademin för innovation, design och teknik (IDT) för att åtgärda bristerna. Delar av kritiken från UK-ämbetet handlar om brister när det gäller skrivande dels vetenskapligt skrivande och angreppssätt kopplat till metodkunskaper, dels skriftlig presentation och struktur och det finns i akademiernas analyser och åtgärdsplaner exempel på åtgärder som är tänkta att vidtas för förbättringar på området. För att få en tydligare bild av de insatser som genomförs, både som åtgärder utifrån UKämbetets kritik och som redan befintliga insatser och arbetssätt på akademierna och centralt (bland annat översynen av KLOK), föreslår beredningen att fakultetsnämnden uppdrar till utbildnings- och forskningssektionen att kartlägga högskolans aktiviteter när det gäller att stödja och förbättra studenters akademiska skrivande. Utifrån en sådan kartläggning kan fakultetsnämnden därefter fatta beslut om eventuella åtgärder. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att uppdra till utbildnings- och forskningssektionen att kartlägga högskolans aktiviteter när det gäller att stödja och förbättra studenters akademiska skrivande, inklusive de åtgärder som planeras som en följd av UK-ämbetets utvärdering, och redovisa denna kartläggning vid fakultetsnämndens möte den 16 april 2014, efter beredning av utskottet för grundutbildning den 19 mars Ärendets beredning Ärendet har beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Utskottet för grundutbildning behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 29 januari Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Delges Mälardalens studentkår, utbildningsledare vid samtliga akademier 6 av 271

7 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 7 Fastställande av urval för textdesign - informationsdesign Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Fakultetsnämnden fattade den 10 oktober 2013 beslut om programutbud och vissa programtillfälledata för läsåret 2014/2015 avseende utbildningar på svenska. För utbildningsprogrammet textdesign informationsdesign (DKE22) fattades beslut om att tillämpa arbetsprover som urvalsgrund, med följande tillägg: Fastställande av arbetsprov för urval gäller under förutsättning att högskolan har erhållit erforderligt tillstånd senast i samband med fakultetsnämndens första sammanträde år Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har efter detta beslut inte gjort någon ansökan till universitets- och högskolerådet (UHR) gällande tillstånd för alternativt urval. Högskolan har möjlighet att tillämpa alternativt urval för upp till en tredjedel av platserna utan tillstånd från UHR, men akademi IDT önskar helt frångå detta och istället tillämpa betyg och högskoleprov. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att fastställa urvalet betyg/högskoleprov för textdesign informationsdesign med utbildningsstart höstterminen Ärendets beredning Ärendet har beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Delges Akademichef IDT, administrativ chef IDT, utbildningsledare IDT, STC/antagningen, STC/central studievägledning, KOM-chef. 7 av 271

8 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 8 Inrättande av nytt innovationsprogram Diarienummer: MDH /14 Handläggare: Julia McNamara Akademin för innovation, design och teknik (IDT) har den 7 januari 2014 inkommit med en ansökan om att inrätta ett nytt innovationsprogram (180 hp) med planerad start höstterminen Programmet är tänkt att ersätta det nuvarande innovationsprogrammet MTO (180 hp). Det föreslagna innovationsprogrammet beskrivs som mer sammanhållet än nuvarande program, som har fyra olika inriktningar med tre olika examensutgångar (kandidatexamen i innovationsteknik, företagsekonomi eller psykologi). Det nya programmet föreslås leda till en enda examen kandidatexamen i innovationsteknik. Utifrån akademins ansökan finns det några frågetecken kring programmets upplägg och genomförande, varför det finns anledning att återremittera ärendet till akademin för komplettering av vissa delar. Det handlar om förtydligande av teknikinnehåll i kurserna, tydliggörande av programmets praktikinslag, komplettering av förteckningen över lärarkompetens, samt uppgift om huvudområde för respektive kurs. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att återremittera ärendet och uppdra till akademi IDT att återkomma med en kompletterad ansökan senast den 22 april 2014 avseende: Kursplaner eller utkast på kursplaner Förtydligande av utbildningsprogrammets praktikinslag ( trainee ) Lärarkompetens enligt mallen i anvisningarna Uppgift om huvudområde för respektive kurs Ärendets beredning Underlaget har arbetats fram av en arbetsgrupp vid akademi IDT. Ärendet har därefter beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Utskottet för grundutbildning behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 29 januari Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Ansökan om inrättande av nytt innovationsprogram Bilaga 3: Förslag till utbildningsplan Delges Akademichef IDT, administrativ chef IDT, utbildningsledare IDT, avdelningschef innovationsledning, programsamordnare innovationsprogrammet. 8 av 271

9 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 9 Avveckling av magisterprogrammet i energioptimering av byggnader Diarienummer: MDH /10 Handläggare: Julia McNamara Mot bakgrund av fakultetsnämndens beslut den 21 februari 2013 om avveckling av magisterexamen inom byggnadsteknik, har akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) den 4 september 2013 inkommit med en begäran om avveckling av magisterprogrammet i energioptimering av byggnader. Magisterprogrammet i energioptimering av byggnader är ett ettårigt program som leder till en magisterexamen i huvudområdet byggnadsteknik. Programmet ingår inte i högskolans utbildningsutbud under läsåret 2013/2014, framför allt motiverat av den planerade avvecklingen. Det finns därmed inga aktiva studenter på programmet som behöver tas om hand och inga kurser inom programmet behöver anordnas. Studenter som har påbörjat sina studier på programmet före den 1 juli 2013 har rätt att få ut examen till och med den 31 december Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att avveckla magisterprogrammet i energioptimering av byggnader från och med den 20 februari Ärendets beredning Ärendet har beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Utskottet för grundutbildning behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 29 januari Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Delges Akademichef EST, administrativ chef EST, utbildningsledare EST. 9 av 271

10 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 10 Utvärdering av teknikinnehåll och ekonomiinnehåll i civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Julia McNamara Vid fakultetsnämndens sammanträde den 12 december 2013 behandlades en extern utvärdering av teknikinnehåll och ekonomiinnehåll i civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. I utskottens beredning av ärendet framkom ett antal synpunkter som bland annat gällde akademins pågående arbete med att utveckla och förbättra programmet samt önskemål om ett eventuellt inställande av programmet med start Utifrån utvärderingen och utskottens synpunkter uppdrog fakultetsnämnden till akademichef för akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) att till nämndens första möte 2014 inkomma med underlag för att visa hur det existerande civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi får del av det pågående kvalitetsarbetet och hur man ställer sig till ett eventuellt inställande av programmet. Akademi EST har nu inkommit med efterfrågat underlag. Föredragande: Julia McNamara Förslag till beslut att uppdra till akademichef för akademi EST att till fakultetsnämndens andra sammanträde 2014 inkomma med en åtgärdslista där föreslagna åtgärder tydligare beskrivs och konkretiseras. Ärendets beredning Ärendet har beretts av handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen. Underlag i ärendet Bilaga 1: Svar från akademi EST 10 av 271

11 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 11 Programutvärderingar och studentnöjdhet Diarienummer: MDH /14 Handläggare: Jonas Lostelius Studentnöjdhet ingår som ett av underlagen för fakultetsnämndens utbudsbeslut men det finns inte angivet hur studentnöjdhet ska mätas. I samband med processen som ledde fram till fakultetsnämndens utbudsbeslut i oktober 2013 framkom att det finns flera sätt att mäta studentnöjdhet, exempelvis via en direkt fråga i programutvärderingar (studentenkäter), via kursvärderingar eller via muntliga diskussioner. Metoderna och resultaten är svåra att jämföra och ger inte en lättolkad bild av studentnöjdheten, vilket försvårar för fakultetsnämnden att bilda sig en uppfattning om kvaliteten i program inför utbudsbeslut. Vid fakultetsnämndens sammanträde den 10 oktober 2013 beslöt nämnden att uppdra till utbildnings- och forskningssektionen, presidiet och till nämndens studeranderepresentanter att till fakultetsnämnden återkomma med förslag på riktlinjer för hur akademierna ska följa upp och återrapportera studentnöjdhet. Föredragande: Jonas Lostelius Förslag till beslut att att att att akademierna ska lämna in eventuella befintliga rutiner för att genomföra programutvärderingar och för att mäta studentnöjdhet senast den 31 mars 2014, utskottet för grundutbildning skapar en mindre arbetsgrupp bestående av minst en studentrepresentant och minst två lärarledamöter för att diskutera hur programutvärderingar kan göras och studentnöjdhet kan mätas, i arbetet ska särskilt den vetenskapliga grunden för nöjdhetsundersökningar och generaliserbarheten beaktas samt arbetsgruppen återkopplar utfallet av sina diskussioner till fakultetsnämndens första möte efter sommaren Ärendets beredning Handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen, presidiet och representanter för studentkåren har haft en inledande diskussion varpå handläggare vid utbildnings- och forskningssektionen har upprättat underlag till ärendet. Utskottet för grundutbildning behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 29 januari 2014 och beslöt då att föreslå fakultetsnämnden att akademierna ska lämna in eventuella befintliga rutiner för att genomföra programutvärderingar och för att mäta studentnöjdhet senast den 31 mars 2014, att utskottet för grundutbildning skapar en mindre arbetsgrupp bestående av minst en studentrepresentant och minst två lärarledamöter för att diskutera hur programutvärderingar kan göras och studentnöjdhet mätas samt att arbetsgruppen återkopplar utfallet av sina diskussioner till fakultetsnämndens första möte efter sommaren Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Programutvärderingar och studentnöjdhet Delges Utbildningsledare 11 av 271

12 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 12 Fysioterapeut - ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster från 1 januari 2014 Diarienummer: MDH /14 Handläggare: Joa Silver Sveriges riksdag beslutade 17 december 2013 att fysioterapeut blir ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster från 1 januari Båda yrkestitlarna är skyddade. Beslutet innebär en ändring i 4 kap 1 patientsäkerhetslagen (2010:659), där yrkestiteln sjukgymnast ändras till fysioterapeut för personer med en utbildning med fysioterapeutexamen, samt följdändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor, i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Av underlaget för beslutet framgår även att även högskoleförordningen (1993:100) bör ändras (bilaga 2: examensordningen) så att sjukgymnastexamen benämns fysioterapeutexamen I propositionen (2012/13:175) noteras även att för universitet och högskolor, som ger utbildning som leder till sjukgymnastexamen, medför ändringen ett namnbyte i de dokument som rör utbildningen. Från och med att ändringen träder i kraft, kommer den som genomgått föreskriven utbildning att kunna ansöka om legitimation som fysioterapeut hos Socialstyrelsen. Den som har legitimation som sjukgymnast kan fortsätta vara yrkesverksam med titeln sjukgymnast, men kan även byta yrkestitel genom att ansöka om den nya officiella yrkestiteln legitimerad fysioterapeut hos Socialstyrelsen. Det går dock inte att använda båda yrkestitlarna, utan den som får titeln fysioterapeut kan inte längre använda titeln sjukgymnast. För MDH:s del innebär namnbytet en ändring i examensordning vid MDH, ändrat huvudområde, ändring av utbildningsplaner och hantering av kursplaner. Dessutom behöver en uppdatering av berörda webbsidor på MDH:s webbplats mdh.se göras. Ändring av benämning på program, utbildningsplan och huvudområde kan hanteras genom ett förenklat förfarande under förutsättning att inga andra innehållsmässiga ändringar görs än konsekvensändringar av beslutet om namnbytet av sjukgymnast till fysioterapeut eller motsvarande. Akademin för hälsa, vård och välfärd har en önskan om att kunna anta studenterna inför kommande läsår till ett program med den nya beteckningen, vilket innebär att alla beslut behöver vara på plats före den 15 mars Inrättande av ett nytt program och fastställande av utbildningsplan kan därmed inte vänta till nästkommande fakultetsnämnd i april. Fakultetsnämndens utskott för utbildning på grundläggande- och avancerad nivå behandlade ärendet den 29 januari 2014, 8 och beslutade då att uppdra till Akademin för hälsa, vård och välfärd att till utbildnings- och forskningssektionen inkomma med utbildningsplan för Fysioterapeutprogrammet i senast den 24 februari 2014 för beredning inför ett ordförandebeslut innan den 15 mars Föredragande: Joa Silver 12 av 271

13 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden Förslag till beslut att uppdra åt dekanus att genom dekanusbeslut fastställa en reviderad utbildningsplan för sjukgymnastutbildningen i enlighet med beslutet om ändrad benämning på yrkeslegitimationen till fysioterapeut i så god tid som möjligt innan den 15 mars. Ärendets beredning Ärendet har berett av UFO i samråd med HVV och STC, samt av fakultetsnämndens utskott för utbildning på grundläggande- och avancerad nivå den 29 januari Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Delges Akademichefen för HVV, utbildningsledare vid HVV, antagning och examen vid STC samt KOM. 13 av 271

14 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 13 Inrättande av huvudområdet Fysioterapi med berörda examina Diarienummer: MDH /14 Handläggare: Joa Silver Sveriges riksdag beslutade 17 december 2013 att fysioterapeut blir ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster från 1 januari Båda yrkestitlarna är skyddade. Beslutet innebär en ändring i 4 kap 1 patientsäkerhetslagen (2010:659), där yrkestiteln sjukgymnast ändras till fysioterapeut för personer med en utbildning med fysioterapeutexamen, samt följdändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), i lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor(1991:419), i lagen (om ersättning för sjukgymnastik 1993:1652), samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I högskoleförordningen (1993:100) införs examen fysioterapeutexamen att gälla från den 15 februari 2014, med övergångsbestämmelser enligt SFS 2014:3 för studenter som påbörjat sin utbildning före den 31 december I propositionen (2012/13:175) noteras även att för universitet och högskolor, som ger utbildning som leder till sjukgymnastexamen, medför ändringen ett namnbyte i de dokument som rör utbildningen. För MDH:s del innebär namnbytet en ändring i examensordning vid MDH, ändrat huvudområde, ändring av utbildningsplaner och hantering av kursplaner. Att byta namn på ett huvudområde går inte, eftersom det får konsekvenser retroaktivt på befintliga kursplaner, varför den tekniska lösningen måste bli att inrätta ett nytt huvudområde och i anslutning till det inrätta motsvarande examina, samt att lägga till det nya huvudområdet i befintliga kursplaner i Sjukgymnastik och för nya kurser i endast använda huvudområdet Fysioterapi. Eftersom huvudområdet Fysioterapi innehållsmässigt är identiskt med huvudområdet Sjukgymnastik kan inrättandet av ett nytt huvudområde och ny examen hanteras genom en förenklad process eftersom det grundläggande arbete och de underlagsdokument som krävs för sådana beslut redan är granskade och beslutade i samband med inrättandet av huvudämnet Sjukgymnastik. Den engelska examensbenämningen på huvudområde och examina är oförändrad i förhållande till dagens huvudområde, program och examina i Sjukgymnastik. Akademin för hälsa, vård och välfärd har en önskan om att kunna anta studenterna inför kommande läsår till ett program med den nya beteckningen, vilket innebär att alla beslut behöver vara på plats före den 15 mars Fakultetsnämndens utskott för utbildning på grundläggande- och avancerad nivå behandlade ärendet den 29 januari 2014, 9. Föredragande: Joa Silver Förslag till beslut att inrätta huvudområdet Fysioterapi med engelsk benämning Physiotherapy, 14 av 271

15 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden att att att att att inrätta Fysioterapeutexamen med engelsk benämning Bachelor of Science in Physiotherapy, inrätta Kandidatexamen med huvudområdet fysioterapi med engelsk benämning Bachelor of Science in Physiotherapy, inrätta Kandidatexamen med huvudområdet fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin med engelsk benämning Bachelor of Science in Physiotherapy with Specialization in Behavioural Medicine, inrätta Magisterexamen med huvudområdet fysioterapi med engelsk benämning Master of Science, one year, in Physiotherapy, samt inrätta Magisterexamen med huvudområdet fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin med engelsk benämning Master of Science in Physiotherapy with Specialization in Behavioural Medicine. Ärendets beredning Ärendet har berett av UFO i samråd med UKK och STC, samt av fakultetsnämndens utskott för utbildning på grundläggande- och avancerad nivå den 29 januari Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Delges Akademichefen för HVV, utbildningsledare vid HVV, antagning och examen vid STC samt KOM. 15 av 271

16 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 14 Rapportering om Universitetskanslerämbetets (UKÄ:s) kvalitetsutvärderingar Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt Information om UKÄ:s genomförda, pågående och kommande kvalitetsutvärderingar Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att notera informationen Ärendets beredning Ärendet har beretts av UFO Underlag i ärendet Bilaga 1: Rapportering om Universitetskanslerämbetets (UKÄ:s) kvalitetsutvärderingar av 271

17 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 15 Uppföljning av ifrågasatt högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen och därtill en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Som åtgärd för UKÄ:s beslut om bristande kvalitet kan lärosätet välja att avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik, har Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att att att akademi EST i den kommande analys- och åtgärdsredovisningen ska tillföra tydlig analys och redovisning av åtgärder gällande bedömargruppens påpekande om att utbildningen visar stora brister trots att självvärderingen för utvärderad examen bitvis indikerar hög kvalitet samt akademi EST i den kommande analys- och åtgärdsredovisningen för vart och ett av de kritiserade målen mer specifikt ska klargöra på vilket sätt redovisad programrevidering bidrar till att åtgärda de brister som bedömargruppen påtalar samt akademi EST överlag ska förtydliga sin analys och med utgångspunkt i denna mer i detalj redovisa åtgärder i utbildningens innehåll och genomförande fram till examination samt att akademi EST i den kommande analys- och åtgärdsredovisningen mer i detalj ska redovisa förändringar i utbildningen gällande examinationsprocessen och för detta särskilt beskriva åtgärder som säkerställer att ifrågasatta mål och övriga nationella examensmål för aktuell examen ingår som kriterium för bedömning av examensarbeten samt 17 av 271

18 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden att därmed godkänna föreliggande analys och åtgärdsplan Ärendets beredning Akademi EST har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I processen för uppföljningsarbetet har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. Då kritiken i teknikutvärderingarna varit mycket omfattande har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av koordinatorer från berörda akademier, prodekan för grundutbildning samt Utbildnings- och forskningssektionen (UFO). Kontaktgruppens uppgift är att arbeta övergripande och akademiöverskridande i de aktuella uppföljningsärendena. UFO har arbetat fram tidplan för akademins avrapportering mot nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO berett ärendet till utskott och nämnd. Utskottet för grundutbildning har vid sitt möte den 29 januari 2014 berett aktuellt ärende. Vid mötet beslutade utskottet föreslå nämnden att besluta om vissa kompletteringar till akademins framställda analys och åtgärdsplan. Delges Akademichef EST, utbildningsledare EST, prodekan för grundutbildning, koordinator för uppföljningsarbetet på EST (Lena Johansson Westholm) Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Bedömargruppens yttrande Bilaga 3: Akademi EST:s analys och åtgärdsplan 18 av 271

19 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 16 Uppföljning av ifrågasatt högskoleingenjörsexamen i energiteknik där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för högskoleingenjörsexamen i energiteknik vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen och därtill en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Som åtgärd för UKÄ:s beslut om bristande kvalitet kan lärosätet välja att avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för högskoleingenjörsexamen i energiteknik, har Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att att att akademi EST i den kommande analys- och åtgärdsredovisningen ska tillföra tydlig analys och redovisning av åtgärder gällande bedömargruppens påpekande om att utbildningen visar stora brister trots att självvärderingen för utvärderad examen bitvis indikerar hög kvalitet samt akademi EST i den kommande analys- och åtgärdsredovisningen för vart och ett av de kritiserade målen mer specifikt ska klargöra på vilket sätt redovisad programrevidering bidrar till att åtgärda de brister som bedömargruppen påtalar samt akademi EST överlag ska förtydliga sin analys och med utgångspunkt i denna mer i detalj redovisa åtgärder i utbildningens innehåll och genomförande fram till examination samt akademi EST i den kommande analys- och åtgärdsredovisningen mer i detalj ska redovisa förändringar i utbildningen gällande examinationsprocessen och för detta särskilt beskriva åtgärder som säkerställer att ifrågasatta mål och övriga nationella examensmål för aktuell examen ingår som kriterium för bedömning av examensarbeten samt 19 av 271

20 Nr 1: MDH /14 att Fakultetsnämnden akademi EST ska framställa analys och åtgärder gällande forskningsbas i utbildningen givet bedömargruppens yttrande om att få tillräckligt akademiskt meriterade lärare undervisar samt att därmed godkänna föreliggande analys och åtgärdsplan Ärendets beredning Akademi EST har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I processen för uppföljningsarbetet har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. Då kritiken i teknikutvärderingarna varit mycket omfattande har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av koordinatorer från berörda akademier, prodekan för grundutbildning samt Utbildnings- och forskningssektionen (UFO). Kontaktgruppens uppgift är att arbeta övergripande och akademiöverskridande i de aktuella uppföljningsärendena. UFO har arbetat fram tidplan för akademins avrapportering mot nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO berett ärendet till utskott och nämnd. Utskottet för grundutbildning har vid sitt möte den 29 januari 2014 berett aktuellt ärende. Vid mötet beslutade utskottet föreslå nämnden att besluta om vissa kompletteringar till akademins framställda analys och åtgärdsplan. Delges Akademichef EST, utbildningsledare EST, prodekan för grundutbildning, koordinator för uppföljningsarbetet på EST (Lena Johansson Westholm) Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Bedömargruppens yttrande Bilaga 3: Akademi EST:s analys och åtgärdsplan 20 av 271

21 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 17 Uppföljning av ifrågasatt kandidatexamen i energiteknik där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för kandidatexamen i energiteknik vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen och därtill en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Som åtgärd för UKÄ:s beslut om bristande kvalitet kan lärosätet välja att avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. När det gäller kandidatexamen i energiteknik argumenterar akademi EST för ett sådant förfarande. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för kandidatexamen i energiteknik har akademi EST nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Både analys och åtgärdsplankan sammanfattas som att akademin argumenterar för att avveckla examen. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att godkänna föreliggande begäran om att avveckla kandidatexamen i energiteknik som åtgärd för beslut om bristande kvalitet samt akademin med anledning om avsikt att avveckla aktuell examen ska inkomma till nämnden med formella underlag för avveckling Ärendets beredning Akademi EST har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I processen för uppföljningsarbetet har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. Då kritiken i teknikutvärderingarna varit mycket omfattande har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av koordinatorer från berörda akademier, prodekan för 21 av 271

22 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden grundutbildning samt Utbildnings- och forskningssektionen (UFO). Kontaktgruppens uppgift är att arbeta övergripande och akademiöverskridande i de aktuella uppföljningsärendena. UFO har arbetat fram tidplan för akademins avrapportering mot nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO berett ärendet till utskott och nämnd. Utskottet för grundutbildning har vid sitt möte den 29 januari 2014 berett aktuellt ärende. Vid mötet beslutade utskottet föreslå nämnden att besluta om vissa kompletteringar till akademins framställda analys och åtgärdsplan. Delges Akademichef EST, utbildningsledare EST, prodekan för grundutbildning, koordinator för uppföljningsarbetet på EST (Lena Johansson Westholm) Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Bedömargruppens yttrande Bilaga 3: Akademi EST:s analys och åtgärdsplan 22 av 271

23 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 18 Uppföljning av ifrågasatt högskoleingenjörsexamen i flygteknik där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för högskoleingenjörsexamen flygteknik vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen och därtill en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Som åtgärd för UKÄ:s beslut om bristande kvalitet kan lärosätet välja att avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för högskoleingenjörsexamen i flygteknik, har Akademin för innovation, design och teknik (IDT) nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att att akademi IDT i den kommande analys- och åtgärdsredovisningen mer i detalj ska redovisa förändringar i utbildningen gällande åtgärder i utbildningens innehåll och genomförande fram till examination samt akademi IDT i den kommande analys- och åtgärdsredovisningen mer i detalj ska redovisa förändringar i utbildningen gällande examinationsprocessen och för detta särskilt beskriva åtgärder som säkerställer att ifrågasatta mål och övriga nationella examensmål för aktuell examen ingår som kriterium för bedömning av examensarbeten samt därmed godkänna föreliggande analys och åtgärdsplan Ärendets beredning Akademi IDT har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I processen för uppföljningsarbetet har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. 23 av 271

24 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden Då kritiken i teknikutvärderingarna varit mycket omfattande har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av koordinatorer från berörda akademier, prodekan för grundutbildning samt Utbildnings- och forskningssektionen (UFO). Kontaktgruppens uppgift är att arbeta övergripande och akademiöverskridande i de aktuella uppföljningsärendena. UFO har arbetat fram tidplan för akademins avrapportering mot nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO berett ärendet till utskott och nämnd. Utskottet för grundutbildning har vid sitt möte den 29 januari 2014 berett aktuellt ärende. Vid mötet beslutade utskottet föreslå nämnden att besluta om vissa kompletteringar till akademins framställda analys och åtgärdsplan. Delges Akademichef IDT, utbildningsledare IDT, prodekan för grundutbildning, koordinator för uppföljningsarbetet på IDT (Dag Nyström) Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Bedömargruppens yttrande Bilaga 3: Akademi IDT:s analys och åtgärdsplan 24 av 271

25 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 19 Uppföljning av ifrågasatt examen datavetenskap kandidat där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för kandidatexamen i datavetenskap vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen och därtill en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Som åtgärd för UKÄ:s beslut om bristande kvalitet kan lärosätet välja att avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för kandidatexamen i datavetenskap, har Akademin för innovation, design och teknik (IDT) nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att akademi IDT i den kommande analys- och åtgärdsredovisningen mer i detalj ska redovisa förändringar i utbildningen gällande examinationsprocessen och för detta särskilt beskriva åtgärder som säkerställer att ifrågasatta mål och övriga nationella examensmål för aktuell examen ingår som kriterium för bedömning av examensarbeten samt därmed godkänna föreliggande analys och åtgärdsplan Ärendets beredning Akademi IDT har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I processen för uppföljningsarbetet har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. Då kritiken i teknikutvärderingarna varit mycket omfattande har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av koordinatorer från berörda akademier, prodekan för grundutbildning samt Utbildnings- och forskningssektionen (UFO). Kontaktgruppens 25 av 271

26 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden uppgift är att arbeta övergripande och akademiöverskridande i de aktuella uppföljningsärendena. UFO har arbetat fram tidplan för akademins avrapportering mot nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO berett ärendet till utskott och nämnd. Utskottet för grundutbildning har vid sitt möte den 29 januari 2014 berett aktuellt ärende. Vid mötet beslutade utskottet föreslå nämnden att besluta om vissa kompletteringar till akademins framställda analys och åtgärdsplan. Delges Akademichef IDT, utbildningsledare IDT, prodekan för grundutbildning, koordinator för uppföljningsarbetet på IDT (Dag Nyström) Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Bedömargruppens yttrande Bilaga 3: Akademi IDT:s analys och åtgärdsplan 26 av 271

27 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 20 Uppföljning av ifrågasatt examen datavetenskap magister där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för magisterexamen i datavetenskap vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen och därtill en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Som åtgärd för UKÄ:s beslut om bristande kvalitet kan lärosätet välja att avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för magisterexamen i datavetenskap, har Akademin för innovation, design och teknik (IDT) nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att akademi IDT i den kommande analys- och åtgärdsredovisningen mer i detalj ska redovisa förändringar i utbildningen gällande examinationsprocessen och för detta särskilt beskriva åtgärder som säkerställer att ifrågasatta mål och övriga nationella examensmål för aktuell examen ingår som kriterium för bedömning av examensarbeten samt därmed godkänna föreliggande analys och åtgärdsplan Ärendets beredning Akademi IDT har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I processen för uppföljningsarbetet har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. Då kritiken i teknikutvärderingarna varit mycket omfattande har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av koordinatorer från berörda akademier, prodekan för grundutbildning samt Utbildnings- och forskningssektionen (UFO). Kontaktgruppens 27 av 271

28 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden uppgift är att arbeta övergripande och akademiöverskridande i de aktuella uppföljningsärendena. UFO har arbetat fram tidplan för akademins avrapportering mot nämnden avseende uppföljningsprocessens olika moment. Ytterligare har UFO berett ärendet till utskott och nämnd. Utskottet för grundutbildning har vid sitt möte den 29 januari 2014 berett aktuellt ärende. Vid mötet beslutade utskottet föreslå nämnden att besluta om vissa kompletteringar till akademins framställda analys och åtgärdsplan. Delges Akademichef IDT, utbildningsledare IDT, prodekan för grundutbildning, koordinator för uppföljningsarbetet på IDT (Dag Nyström) Underlag i ärendet Bilaga 1: Besluts-PM Bilaga 2: Bedömargruppens yttrande Bilaga 3: Akademi IDT:s analys och åtgärdsplan 28 av 271

29 Nr 1: MDH /14 Fakultetsnämnden 21 Uppföljning av ifrågasatt examen datavetenskap master där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fattat beslut om bristande kvalitet Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Michael Rogefelt I pågående kvalitetsutvärdering fattade UKÄ den 28 oktober 2013 beslut om bristande kvalitet för masterexamen i datavetenskap vid MDH. Beslut om bristande kvalitet benämns också som ifrågasatt kvalitet. Lärosäte som fått omdömet bristande kvalitet ska utifrån yttrande i UKÄ:s beslut om ifrågasatt examen inom ett år till myndigheten lämna in en analys av framförd kritik för utbildningen och därtill en redovisning av vilka åtgärder man vidtagit för att avhjälpa påtalade brister. UKÄ fattar därefter beslut om ifrågasatt examenstillstånd ska återkallas eller inte. Som åtgärd för UKÄ:s beslut om bristande kvalitet kan lärosätet välja att avveckla utvärderad examen. Vid ett sådant förfarande avslutar myndigheten utvärderingen. Fakultetsnämnden har med anledning av beslut om bristande kvalitet beslutat att berörd akademi i ett första skede skyndsamt ska inkomma med en analys och en åtgärdsplan med utgångspunkt i UKÄ:s beslut och yttrande. Akademin ska vidare senast fyra månader efter beslut om bristande kvalitet inkomma till nämnden med en lägesrapport för åtgärdsarbetet och ytterligare därefter till nämnden redovisa slutrapport motsvarande den analys- och åtgärdsredovisning som ska delges UKÄ senast ett år efter beslut om bristande kvalitet. Det åligger också akademin att till nämnden redovisa en konsekvensanalys gällande avveckling av aktuell ifrågasatt examen. Med anledning av beslut om bristande kvalitet för masterexamen i datavetenskap, har Akademin för innovation, design och teknik (IDT) nu inkommit till fakultetsnämnden med den analys och åtgärdsplan som efterfrågas för ärendet. Föredragande: Michael Rogefelt Förslag till beslut att att akademi IDT i den kommande analys- och åtgärdsredovisningen mer i detalj ska redovisa förändringar i utbildningen gällande examinationsprocessen och för detta särskilt beskriva åtgärder som säkerställer att ifrågasatta mål och övriga nationella examensmål för aktuell examen ingår som uttryckligt kriterium för bedömning av examensarbeten samt därmed godkänna föreliggande analys och åtgärdsplan Ärendets beredning Akademi IDT har varit ansvarig för framtagandet av föreliggande analys och åtgärdsplan. I processen för uppföljningsarbetet har utbildningsledare, ämnesansvariga och utsedd koordinator på akademin, deltagit. Akademichef har fortlöpande informerats i ärendet. Då kritiken i teknikutvärderingarna varit mycket omfattande har en så kallad kontaktgrupp bildats. Kontaktgruppen består av koordinatorer från berörda akademier, prodekan för grundutbildning samt Utbildnings- och forskningssektionen (UFO). Kontaktgruppens 29 av 271

Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant

Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant KALLELSE Nr 1:2014 2014-01-29 MDH 1.1-24/14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning Utskottet för grundutbildning Omfattning: Punkt 1-22 Datum och tid: Onsdagen den 29 januari 2014, kl. 09:15 ca

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 12-19 Datum och tid: Onsdagen den 29 mars klockan 9.30 11.45 Plats: Ledamöter: R3-132, Mälardalens högskola, Västerås Lars Hallén

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument

Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument Version 2008 03 26 Bilaga 1 Förteckning över styrdokument och andra viktiga dokument vid kvalitetssäkring och utvärdering av utbildning vid MDH I denna förteckning presenteras de dokument som kan vara

Läs mer

Utskottet för lärarutbildningar

Utskottet för lärarutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-09-25 MDH:1.1-22/13 Utskottet för lärarutbildningar Datum och tid: Plats: Onsdagen den 2 oktober 2013 Kl.13.15 Sal H104, Vapensmeden, Mälardalens högskola, Eskilstuna. Ledamöter:

Läs mer

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik

Kallelse till möte med fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik KALLELSE Nr 6:2010 Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik 2010-10-06 Dnr. MDH 2010/994 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med

Läs mer

Utskottet för ekonomiutbildningar

Utskottet för ekonomiutbildningar Utskottet för ekonomiutbildningar KALLELSE Nr 2:2013 2013-03-20 MDH 1.1-20/13 Utskottet för ekonomiutbildningar Datum och tid: Onsdagen den 20 mars klockan 9.30 12.00 Plats: R3-132, Västerås Ledamöter:

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3:2012 Omfning: 1 9 Datum och tid: Torsdagen den 10 maj, kl. 13:15 ca 16:00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Johanna Westerlund Ordförande Margareta Asp Lärarrepresentant

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp 1(9) Fysioterapeutprogrammet, 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits MGFY2 Gäller från: höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten Fastställandedatum

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2011-12-15 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-03-20 Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: GGV01 Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) with focus on Evaluation and Organizational Management,

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-08-15 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Onsdagen den 22 augusti 2012 Kl.09.15 B212 (VÄPNAREN plan 2, ingång Drottninggatan 12), Eskilstuna Plats: Sidan Så hittar

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017

Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 Fastställd av högskolestyrelsen 2015-11-30 Dnr: 1.2.3-2015/2936 1 (17) Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017 2 (17) Innehåll Antagningsordning för Mälardalens högskola läsåret 2016/2017...

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Utskottet för samhälle

Utskottet för samhälle Datum och tid: Onsdagen den 26 september kl 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Jakob Eklund Lärarrepresentant Helena Blomberg Lärarrepresentant

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet, 901 87 Umeå http://www.phmed.umu.se/ Dnr 503-2714-10 Datum 2010-11-14 Sid 1 (8) Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 högskolepoäng

Läs mer

Nr 7:2009. Plats: frånvarande. Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre. Dekanus Prodekanus. Extern ledamot SACO OFR-S.

Nr 7:2009. Plats: frånvarande. Jan Gustafsson Maria Lindén Simon Dunne Inger Orre. Dekanus Prodekanus. Extern ledamot SACO OFR-S. PROTOKOLL Nr 7:2009 Fakultetsnämnden för Sammanträdesdatum 2009-11-18 Dnr. MDH 2009/1003 Omfattning: Datum och tid: Plats: 126-143 Onsdagen den 18 november, kl. 09.200 13.55 Konferensrum R1-205 och lärosal

Läs mer

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 3 REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum: 2014-06-24 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng = G 217 47 13/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad av dekanus 2010-09-29 1. Beslut om

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-654/2008 Sida 1 (6) MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Educational Management and Leadership,

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde den 24 oktober 2014

Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde den 24 oktober 2014 KALLELSE Nr 6:2014 Fakultetsnämndens ordförande 2014-10-16 MDH 1.1-20/14 Kallelse till fakultetsnämndens sammanträde den 24 oktober 2014 Plats: Haga slott, Enköping Tid: kl. 08.30 12.00 Besked om förhinder

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Physiotherapy Sahlgrenska akademin Dnr G217 4713/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006 11 24 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning extramöte 2, den 22 oktober 2014

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning extramöte 2, den 22 oktober 2014 Kallelse Extramöte Nr 2:2014 extramöte 2, den 22 oktober 2014 Omfattning 1-7 Datum och tid: Onsdagen den 22 oktober 2014 kl 9.15-11.15. Plats: Ledamöter: Tjänstemän: T1-022 (konferensrum, UFO) Anne Söderlund

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Branschråd, fredagen den 23 mars 2012, Hässlö Värdshus

Branschråd, fredagen den 23 mars 2012, Hässlö Värdshus 1 (5) MINNESANTECKNINGAR Branschråd, fredagen den 23 mars 2012, Hässlö Värdshus Närvarande: Representanter för Branschrådet Vård i Sörmland respektive Branschrådet Vård i Västmanland, enligt lista. Ordförande

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 36-41 Datum och tid: Onsdagen den 2 oktober klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 6:2013 2013-11-21 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 21 november kl. 9.15-12.00 Plats: R3-132, Mälardalens

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-68/13 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits

Läs mer

Konferensrum L-307 (Muxlab IDT) Mälardalens högskola, Eskilstuna. Ledamöter: Yvonne Eriksson Ordförande, Prodekan

Konferensrum L-307 (Muxlab IDT) Mälardalens högskola, Eskilstuna. Ledamöter: Yvonne Eriksson Ordförande, Prodekan Omfning 41-52 Datum och tid: Tisdagen den 18 juni, kl. 09.15 11.00 Plats: Konferensrum L-307 (Muxlab IDT) Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter: Yvonne Eriksson Ordförande, Prodekan Inger Orre Ledamot

Läs mer

Utskottet för ekonomiutbildningar

Utskottet för ekonomiutbildningar Omfattning: 42-51 Datum och tid: Onsdagen den 20 november klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Marie Mörndal Lärarrepresentant, vice ordf.

Läs mer

Steg för steg. Ansökan inkommer till nämnden. Akademi kontaktar UFO. Uppstartsmöte

Steg för steg. Ansökan inkommer till nämnden. Akademi kontaktar UFO. Uppstartsmöte Inrätta ny examen Steg för steg Akademi kontaktar UFO Uppstartsmöte Ansökan inkommer till nämnden Ansökan ska innehålla: Examensbenämning på svenska och engelska samt omfattning i högskolepoäng Nulägesbeskrivning

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Nursing Care of Persons with Infectious Diseases

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2014

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2014 Kallelse Nr 2:2014 möte 2, den 18 mars 2014 Omfattning 1-8 Datum och tid: Tisdagen den 18 mars 2014 kl 13.15-15.00. Plats: Ledamöter: L307 (IPR), Eskilstuna Anne Söderlund Ordförande, prodekan för forskning

Läs mer

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) Nature, Health and Garden - Master s Programme, 60 Credits 1 Beslut Utbildningsplanen fastställdes den 30 maj 2007 av Fakultetsnämnden vid

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer

Riktlinjer tillgodoräknande

Riktlinjer tillgodoräknande TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande kurser inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala Fastställda av tekniska utbildningsnämnden (TUN) 2008-11-11 Ersätter tidigare

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Örebro universitet Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Ansökan om rätt att utfärda psykologexamen Örebro universitet ges rätt att utfärda psykologexamen. Ansökan Örebro universitet

Läs mer

Fakultetsnämnden, Utskottet för forskning extramöte 1, den 20 april 2016

Fakultetsnämnden, Utskottet för forskning extramöte 1, den 20 april 2016 Kallelse Extramöte Nr 1:2016 extramöte 1, den 20 april 2016 Omfattning 1-8 Datum och tid: Onsdagen den 20 april 2016 kl. 10.15 12:00 Plats: Ledamöter: T1-022 (Konferensrum, UFO), Västerås Anne Söderlund

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning Mälardalens M högskola 01-05-07 PROJEKTBESTÄLLNING Administrativ översyn Beställare: Projektledare: Dnr: Styrgruppen i projektet administrativ översyn 1.1-590/11 Innehållsförteckning 1 Projektets syfte...

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande huvudområden BESLUT 1(20) Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk och närliggande

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2011-09-28 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Plats: Onsdagen den 5 oktober Kl.09.15 U3-104, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Marie Öhman Ordförande Anna Chryssafis

Läs mer

Interna kvalitetssäkringsprocesser

Interna kvalitetssäkringsprocesser Interna kvalitetssäkringsprocesser Råd för utbildning på grund och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2009 05 19 1.Inledning Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå har per

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2010-01-25 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Kallelse till sammanträde för utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå onsdagen den 23 november

Kallelse till sammanträde för utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå onsdagen den 23 november KALLELSE Fakultetsnämndens utskott för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2016-11-23 Nr 6:2016 Dnr: 2016/0100 Kallelse till sammanträde för utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Programrådet ämneslärarexamen

Programrådet ämneslärarexamen Protokoll Sammanträdesdatum: 2012-11-08 Programrådet ämneslärarexamen Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Johanna Jormfeldt, ordförande Lars Gustafsson, ledamot Susanne Linnér, ledamot Jonas Svensson,

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng = = d=ont=qpttlms== = Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng Programme in Public Health Science with Health Economics 180 higher education credits Fastställd

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter

Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter BESLUT 1(25) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 08-563 085 66 Magnus.Johansson@uk-ambetet.se Datum Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar i religionsvetenskap,

Läs mer

Page 1 of 6 Utbildningsplan Arbetskopia Uttagen: Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 60 högskolepoäng Programkod: VAALH Fastställd: 2011-10-28 Fastställd av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd Senast

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa 2011-04-14 MDH: 1.1.26/11 Omfning 8-14 Datum och tid: Torsdagen den 14 april, kl. 13.15-16.15 Plats: Konferensrum S3-171, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Maria Müllersdorf Ordförande Margareta

Läs mer

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Diarienummer LUN 2015/41 Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Programkod: LGVAL Omfattning: Maximalt 120 hp (SFS 2011:689, 14 ) för att uppnå

Läs mer

FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng

FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00785 Fastställd av fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten 2014-04-10. Redaktionella ändringar beslutades 2014-05-22. 1 Utbildningsplan

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Kallelse Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 2, den 18 mars 2015 Omfattning 1-10 Datum och tid: Onsdagen den 18 mars 2015 kl. 9.15-11.15. Plats: T1-022 (UFO:s konferensrum), Västerås OBS! Orten

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av organisationskommittén 2013-11-15 Stockholms konstnärliga högskola etableras den 1 januari 2014 genom ett samgående mellan DOCH, Dans och Cirkushögskolan,

Läs mer

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits Dnr G217 4700/06 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2006-11-24 Reviderad av dekanus

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer

Angående kursen Programproduktion för radio vid Högskolan Kristianstad

Angående kursen Programproduktion för radio vid Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstad Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Marie Stern Wärn 08-56308715 marie.stern.warn@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Fakultetsnämnden. PROTOKOLL Nr 2: MDH: /12. Fakultetsnämnden. Omfattning: Sammanträdeslokal Ypsilon, Västerås

Fakultetsnämnden. PROTOKOLL Nr 2: MDH: /12. Fakultetsnämnden. Omfattning: Sammanträdeslokal Ypsilon, Västerås Omfning: 8-22 Datum och tid: Plats: Beslut Per Capsulam Sammanträdeslokal Ypsilon, Västerås Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson Vice ordförande Peter Gustafsson Vice ordförande Lars Hallén

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i samiska språk vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOJ20 Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Midwifery program, 90 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Dnr: 30-88-2013 Inledning För alla kurser vid Dans och Cirkushögskolan

Läs mer

Institutionen för Individ och Samhälle

Institutionen för Individ och Samhälle 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, magister, 60 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education

Läs mer

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE Nr 6 :2013 2013-10-25 MDH 1.1-18/13 Datum och tid: Plats: Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca Sammanträdeslokal: Park Inn, Uppsala Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson

Läs mer

Kallelse till sammanträde för utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå onsdagen den 18 november

Kallelse till sammanträde för utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå onsdagen den 18 november KALLELSE Fakultetsnämndens utskott för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2015-11-18 Nr 6:2015 Dnr 2.16-2015/0076 Kallelse till sammanträde för utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Förändring av utbildningsplanen på psykologprogrammet vid Karolinska Institutet

Förändring av utbildningsplanen på psykologprogrammet vid Karolinska Institutet Karolinska institutet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-06-07

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet reviderad 2009-02-18, 2009-11-30, 2010-02-18, 2010-12-06, reviderad 2012-02-20 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet 2/12 INNEHÅLL 1

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknik

Fakultetsnämnden - utskottet för teknik Fakultetsnämnden - utskottet för teknik Omfattning: Datum och tid: Plats: 58-63 Torsdag 23 augusti kl. 9.15-11.00 R3-131, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Adjungerade: Tjänstemän: Närvarande 62

Läs mer