Årssammanställning. För elevhälsans medicinska insats i Göteborg 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årssammanställning. För elevhälsans medicinska insats i Göteborg 2014"

Transkript

1 Årssammanställning För elevhälsans medicinska insats i Göteborg 2014 Lena Simonson Garsbo Margareth Nordström Lena Mangelus Skolhälsovårdsöverläkare Utvecklingsledare Utvecklingsledare Center för Skolutveckling, Skolhälsan februari 2015

2 Innehåll Inledning... 2 Skolhälsan... 2 Hälsobesök... 5 Hälsostatistik... 6 Hälsofarlig viktutveckling... 6 Goda kost- och motionsvanor, god nattsömn och ohälsa... 7 Hörselundersökningar Vaccinationer Vaccinationsstatistik Kvalitetsutveckling Kompetensutveckling Personalresurser för skolhälsovården i Göteborgs Stad Faktorer som påverkar resursbehovet Kontrollelever Särskoleelever Nyanlända elever Elever med psykisk ohälsa Hälsofrämjande och förebyggande arbete Utvecklingsområden Bilagor

3 Inledning Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och ska genom medicinska, psykologiska, specialpedagogiska och psykosociala kunskaper stödja elevens utveckling mot målen. Elevhälsans medicinska insats (EMI) avser skolsköterska och skolläkare. I den så kallade Hippokratiska eden, som formulerades för år sedan, formuleras krav på god vård som fortfarande är aktuella. En ofta använd tolkning är: aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta. Detta stämmer väl med EMIs arbete. I dag beskrivs kraven som mål i lagstiftningen och ger uttryck för att olika kvalitetsområden ska beaktas, för att kvaliteten i hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande ska kunna utvecklas och säkras. Elevhälsans medicinska insats omfattar alla barn och ungdomar i den obligatoriska skolan. Den har härigenom möjlighet att bevaka hälsoläget och ingripa mot hälsorisker. Kommunerna är skyldiga att ha medicinska insatser inom elevhälsan för elever i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och sameskola. Denna skyldighet framgår av nuvarande skollag. I samma lag framgår att samma skyldighet även gäller elever i fristående skolor. De ska erbjudas de medicinska insatser i elevhälsan som motsvarar den som elever inom motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet får. FN:s konvention om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989, och ratificerades av Sverige Med barn avses varje människa under 18 år. Således omfattas i stort sett alla elever i olika skolformer av barnkonventionen. Barnkonventionen är ett styrdokument som aktivt ska användas av alla som arbetar med barn, för att bevaka barnens behov och rättigheter. Elevhälsans medicinska insats har fått kommunens uppdrag att organisera och erbjuda hälsovård för barn och ungdomar. Samtidigt som EMI är en del av skolväsendet är det en del av hälso- och sjukvården och omfattas därför av det regelsystem som gäller ledningen av denna verksamhet. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) är tillsynsmyndighet. Med sin bas i skolan och närheten till eleverna har EMI möjligheter att bedriva en effektiv hälsofrämjande och förebyggande verksamhet såväl på individnivå som på generell nivå. EMI ska också vara en resurs för enskilda elever, till exempel elever med särskilda behov, för att underlätta skolans pedagogiska uppdrag, förebyggande av elevernas psykiska ohälsa, den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön samt de livsstilsrelaterade hälsoriskerna. Inom EMI måste det därför finnas en fördjupad kunskap om funktionshinder och sjukdomar som kan medföra inlärningssvårigheter eller samspelsproblem. Ungefär var tionde barn har någon form av betydelsefull funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom (siffran hämtad ur Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården, 2004). Andelen barn med kroniska sjukdomar har ökat något under senaste 25 åren, främst beroende på ökad förekomst av allergiska besvär. Den största förändringen vad gäller barns och ungdomars hälsa och som inger stor oro är dock en ökande förekomst av psykisk ohälsa. I arbetet med att identifiera och hjälpa elever med psykisk ohälsa behöver alla samarbeta inom den samlade elevhälsan samt med övrig personal. Enligt Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs stad (KS 2010) är EMI ålagd att utföra hälsoövervakning (basprogram) samt erbjuda alla elever vaccinationer enligt nationellt barnvaccinationsprogram. Här redovisas Skolhälsan och EMIs verksamhet vid grund- och gymnasieskolor i Göteborg läsåret (lå) 13/14, såväl för kommunala som fristående skolor. Statistiken över hälsofarlig viktutveckling och hälsodata har kommunala skolsköterskor matat in och tagit ut från datajournalsystemet (PMO), varifrån Skolhälsan med hjälp av medicinskt ledningsansvariga skolsköterskor (MLA) har samlat in data. Skolsköterskor på de fristående skolorna har sammanställt hälsodata manuellt och skickat in dem till Skolhälsan. Data över personalresurser och vaccinationer är manuellt insamlade. Skolhälsan I mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad framkommer att Skolhälsans uppdrag är att ha ett övergripande ansvar i att stödja arbetet med verksamhetsutveckling, yrkesspecifik 2

4 kompetensutveckling, kvalitetssäkring, uppföljning samt utvärdering av de medicinska insatserna inom elevhälsan. En viktig funktion för Skolhälsan är att samverka med organisationer, myndigheter, institutioner som arbetar med barn och ungdomar, hälso- och sjukvård samt utbildning. Skolhälsans centrala roll och funktion kräver ett brett kontaktnät och möjliggör representation för Göteborgs Stad i olika sammanhang. Nätverk Centrala Barnhälsovårdsenheten Psykologenheterna på Hisingen samt Västra Göteborg Hälsodatagruppen för barn, unga och vuxna i Göteborg Nyanlända barn i Göteborg Barn i dysfunktionella familjer Samordnande skolsköterskor inom GR Skolhälsan i Malmö och Stockholm Skolläkare och samordnande skolsköterskor i Västra Götaland Central samverkansgrupp mot kvinnlig könsstympning. MLA för friskolor MLA kommunala skolor Regionombuden Barn som far illa MLA-nätverk Skolhälsan var sammankallande för MLA-nätverket för friskolorna och MLA-nätverket för de kommunala skolorna under våren. På hösten deltog Skolhälsan i MLA-nätverket för de kommunala skolorna. Nätverket arbetade med att utveckla och förbättra kvalitets - och patientsäkerhetsarbetet inom elevhälsans medicinska insatser. Det innebar bland annat utveckling av tydliga riktlinjer för hantering av medicinska frågor, rutiner för den egna verksamheten och för samverkan med andra verksamheter. Barn som far illa Nätverk mellan olika medicinska professioner som möter barn som far illa. Syftet är att bilda en expertgrupp som har fördjupade kunskaper inom området och att upprätta PM som förenklar för kollegor när de ställs inför barn som man misstänker har utsatts för skada. Referensgrupp Skolhälsan samarbetade med Upphandlingsbolaget angående upphandling och uppföljning av sjukvårdsmaterial, vaccin och skolskötersketjänster från bemanningsföretag. Arbetsgrupper Catch up-vaccination mot HPV för flickor födda före Skolhälsan har tillsammans med MLA på utbildningsförvaltningen och representanter från Hälso- och sjukvårdsavdelningen på regionkansliet VGR ett pågående arbete med att ta fram en modell för att få fler äldre flickor att vaccinera sig. Ansvaret för vaccineringen har VGR. Inom Västra Götaland har endast 52 % av flickorna i denna åldersgrupp blivit vaccinerade jämfört med 59 % i riket. Regional elevhälsodatabas och gemensamma hälsoblanketter för kommunerna i Västra Götaland, kopplad till en nationell elevhälsodatabas Arbetet med en regional elevhälsodatabas och gemensamma hälsoblanketter i Västra Götaland fortsätter. Skolhälsan deltog i en arbetsgrupp tillsammans med jurist, representanter från Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli och Folkhälsosekretariatets kansli inom VGR. En regional elevhälsodatabas håller på att byggas upp som skall testas under Ett informationsmöte för skolläkare, skolsköterskor och folkhälsoutvecklare i Västra Götaland har anordnats. Arbetsgruppen hade tillsammans med EMI i Vänersborg ytterligare ett informationsmöte för skolläkare och skolsköterskor i Västra Götaland. Båda tillfällena var 3

5 välbesökta (46 av 49 kommuner) och det fanns ett stort intresse för en regional elevhälsodatabas. Läs mer i avsnitt kompetensutbildning. En arbetsgrupp har startats för att ta fram validerade frågor till en gemensam hälsoblankett. Representanter för skolsköterskor och skolläkare i Västra Götaland ingår i gruppen och Skolhälsan är sammankallande. Seminarier kommer att anordnas under Läs mer i avsnitt vad händer under 2015.Arbetsgruppen har träffat SKL för att diskutera det fortsatta arbetet. Skolhälsovårdsöverläkaren och en utvecklingsledare från Skolhälsan är med i en arbetsgrupp på SKL för att ta fram nationella frågor. Rutiner runt skoliosscreening Skolhälsovårdsöverläkaren har varit med och tagit fram rutiner runt remisshantering vid misstänkt skolios. Skolläkarmöten Skolläkaren har under året varit sammankallande i en grupp för kommunalt anställda skolläkare. Gruppen träffades för att kommunicera och reflektera kring olika frågeställningar som man möter i sitt arbete. En viktig fråga var bland annat hur skolläkaren kan bli mer delaktig i skolans elevhälsoarbete. Gruppen har tryckt på vikten av att på en regelbunden basis delta på EHT. Detta har lyfts med MLA som är schemaläggare för skolläkarna. Det gavs även möjlighet att diskutera riktlinjer, lagar och förordningar och hur vi kan omsätta dessa i praktiken. Information har gått ut till skolläkarna. Nätverket har även kunnat påverka processarbetet kring elevhälsan som görs på Stadsledningskontoret. Det har även varit en kompetens- utveckling på både individnivå men också för elevhälsan. Skolhälsan har dessutom haft två möten där alla skolläkare och kommunala MLA varit inbjudna. Vid första mötet bjöds även ungdomsmottagningarna in och en gynekolog föreläste om Akut p-piller. Vid andra mötet redovisades och diskuterades årets kvalitetssäkring som handlade om lokaler, utrustning och hygien. Skolhälsovårdsöverläkaren hade också gått igenom ett antal studier om skärmtid som hon berättade om och detta följdes av en diskussion. Regionmöten Skolhälsan har varit med på flera regionmöten med skolsköterskorna i stadsdelarna. Dessa möten är mycket viktiga för den dialog som Skolhälsan behöver ha med verksamheten i det fortlöpande arbetet med metodutveckling och kvalitetsuppföljning. Som exempel kan nämnas den inventering som nu görs gällande läkemedelshantering. Metodhandbok för elevhälsans medicinska insats Ansvaret för att hålla Skolhälsovårdens metodhandbok för Göteborg uppdaterad ligger på Skolhälsan och detta arbete har fortsatt. En förutsättning för att hålla en hög kvalité är att metodhandboken uppdateras regelbundet i samarbete med MLA, skolsköterskor, skolläkare och olika professioner inom Västra Götaland Månadsmejl Skolhälsan har skickat ut mejl med viktig information såsom nya remissrutiner till skolläkare och skolsköterskor en gång per månad. Aktivitet Skolhälsan på Hjärntorget Skolhälsan ansvarar för denna aktivitet. Där finns Metodhandboken, månadsmejl och annan information från Skolhälsan. Digitala projektrum innehållande minnesanteckningar, avvikelser med mera finns för MLA i de kommunala skolorna respektive friskolorna. Skolverkets seminarieserie Skolverket har haft fem seminarier för den samlade elevhälsan på 20 skolor. Skolverket genomförde utbildningsinsatser inom ramen för regeringsuppdraget (U2011/S947/S) för en förstärkt elevhälsa. Utbildningsinsatserna vände sig till rektorer och elevhälsans yrkeskategorier samt politiker och tjänstemän på central nivå. 4

6 Skolhälsan har varit Skolverket behjälplig med att ta fram skolor där ett flertal elever inte har nått målen. Utbildningar Skolhälsan har deltagit i flera utbildningar under året för att få inspiration och kunskap som har legat till grund för skolhälsovårdens/elevhälsans fortbildningstillfällen. Ett samarbete med Malmös och Stockholms centrala skolhälsovård pågår och är en värdefull inspiration för den fortsatta utvecklingen. Skolhälsan deltog som föreläsare i en konferens anordnad av GR om Barns och ungas hälsa och livsvillkor. Skolhälsan tillsammans med Folkhälsosekretariatets kansli i VGR föreläste om framtidens elevhälsodatabas och gemensam hälsoblankett i Västra Götaland. Upphandling av IT-stöd för Elevhälsan Skolhälsovårdsöverläkaren har suttit med i en processgrupp som har arbetat med att ta fram en kravspecifikation. Utvecklingsledarna har varit delaktiga i specifika frågor. Hälsobesök Elevhälsan ska enligt skollagen arbeta hälsofrämjande och förebyggande så att eleverna ges förutsättningar att nå målen. Hinder för inlärning ska utredas/kartläggas och om möjligt undanröjas. Enligt skollagen ska tre hälsobesök erbjudas under grundskolan samt ett under gymnasietiden. Hälsobesöken skall innefatta allmänna hälsokontroller samt hälsosamtal. Det är skolsköterskor och skolläkare i elevhälsan som utför hälsobesöken i enlighet med det basprogram som beskrivs i Metodhandboken för elevhälsans medicinska insats i Göteborgs Stad. Alla elever erbjuds hälsobesök i förskoleklass, år 4, år 7/8 och år 1, gymnasiet. Inför det tillfället fyller eleven/vårdnadshavare i skriftliga hälsouppgifter som sedan ligger till grund för hälsosamtalet. I hälsobesök ingår allmänna hälsokontroller, specifika hälsoundersökningar och hälsosamtal. Andel registrerade hälsobesök som utfördes under läsåret beskrivs nedan i tabell 1. I förskoleklassen träffar eleverna och vårdnadshavarna både skolsköterskan och skolläkaren. Skolläkaren gör en helhetsbedömning där en kroppslig undersökning ingår samt längd- och viktmätning och synundersökning. Detta hälsobesök lägger grunden till en god relation mellan elev, vårdnadshavare och EMI. Hörselundersökning görs i år 1. Se hörselavsnitt. Vid övriga hälsobesök träffar skolsköterskan eleven ensam. Ett viktigt syfte med hälsobesöken är att följa elevernas hälsa och skolsituation över tid. Hälsosamtalen hos skolsköterskan bör stärka elevens självkänsla samt medvetandegöra varje enskild individ om sin egen hälsa kopplad till livsstil. På gymnasieskolor med vissa yrkesinriktade program tillkommer undersökningar föranledda av direkt yrkespraktik, till exempel inom livsmedels- och restaurangprogram. Alla elever, oavsett grad och art av funktionsnedsättningar, har en grundläggande mänsklig rättighet att genom kommunikation påverka sina egna livsvillkor. Det betyder bland annat att de ska erbjudas en god kommunikativ miljö även på skolhälsovårdsmottagningen. I skolhälsovårdsarbetet följer skolsköterskorna i möjligaste mån basprogrammet men anpassar det efter den enskilde elevens möjligheter och behov. Andel registrerade hälsobesök läsåret Förskoleklass År 4 År 7 År 8 Gymnasiet åk1 Kommunala skolor 95% 96% 5% 87% 66% Friskolor 82% 91% 14% 57% 80% Tabell 1 5

7 För de kommunala skolorna har antalet hälsobesök på grundskolenivå förbättrats medan vi på gymnasienivå ser en försämring. Det omvända gäller för friskolorna, dvs att statistiken avseende hälsobesök på gymnasiet år 1 har ökat med 9% medan vi ser en försämring på grundskolenivå. Det saknas inrapportering från sex av de fristående grundskolorna skolorna och sex av gymnasiefriskolorna. På flera fristående gymnasieskolor utförs hälsobesöken av företagshälsovård, privata läkarstationer och privata vårdcentraler. Det är svårt att få fram uppgifter på hur många hälsobesök som genomförts där. Hälsobesök för nyanlända elever När vårdnadshavare och elev träffar personal från skolan (rektor, lärare) i ett första introduktionssamtal bör skolsköterskan vara med. I nära anslutning till det har skolsköterskan ett hälsobesök med elev, vårdnadshavare och eventuell tolk. Vårdnadshavare och elev fyller i en hälsoblankett om elevens hälsoläge, vaccinationer och eventuella upplevelser som kan påverka hälsan. I hälsobesöket ingår hälsosamtal, längd- och viktmätning, ryggundersökning, synundersökning och remiss för hörselscreening. Skolhälsan har inte specifikt samlat in uppgifter över antalet nyanländas hälsobesök i grundskolan, men vi vet att dessa hälsobesök innebär en stor arbetsinsats för många skolsköterskor. Under året har också många nyanlända och ensamkommande barn kommit. Hälsostatistik Frågor om livsstil finns med i de hälsouppgifter som eleverna besvarar inför hälsobesöken hos skolsköterskan. Hälsouppgifterna, som är viktiga arbetsinstrument vid hälsosamtalen, besvaras inte anonymt och resultatet av sammanställningen kan därför inte helt jämföras med vetenskapliga enkätundersökningar. Tidpunkten då hälsosamtalen utförs är varierar över hela läsåret. De områden/frågor som har samlats in sedan läsåret 04/05 gäller andel elever som har hälsofarlig viktutveckling (övervikt och/eller fetma), angett goda kostvanor, goda motionsvanor, god nattsömn samt sedan läsåret 05/06 också ohälsotal som ofta huvudvärk, ofta magont och ofta trötthet. Elevernas frukostvanor har samlats in sedan lå Hälsofarlig viktutveckling Tillväxtkurvan är ett viktigt verktyg för att bedöma och följa barns och ungdomars hälsa. Data förs in i skolhälsovårdsjournalen. Uppgifterna är av stort värde både för att bedöma växande individers hälsa men också för att följa tillväxt i en population. I år har vi valt att redovisa fetma respektive övervikt enskilt på Göteborgsnivå. På stadsdelsnivå har vi valt att slå samman övervikt och fetma, se bilaga. Metod Vid hälsobesöken i förskoleklass, år 2, 4, 6, 7 el 8 och år 1 på gymnasiet mäter skolsköterskan längd och vikt på alla elever. Eleverna vägs oftast med lite kläder på och ett avdrag motsvarande kläderna görs från den uppmätta vikten. Vikt- och längduppgifterna matas in i elevens datajournal (PMO) som räknar ut BMI (Body Mass Index) samt sorterar ut elever som uppfyller kriterier för övervikt respektive fetma (enligt Cole 2000). I friskolor med pappersjournaler är det skolsköterskan som via BMI-tabeller räknar ut manuellt. Underlaget från de kommunala skolorna är rapporter från PMO. Sökunderlaget som tas fram i PMO går inte efter årskurs utan elevers födelseår. Statistiken är beräknad på första mättillfället per elev född det aktuella födelseåret. Några friskolor har också PMO - journaler men de har inte samma databas som den kommunala PMO och Skolhälsan kommer därför inte åt deras data. De flesta friskolor som rapporterat in har använt sig av den manuella metoden. Underlag Antalet inrapporterade elever i förskoleklass är 5311 vilket motsvarar 93% av hela årskullen. I år 4 är 4894 barn inrapporterade vilket motsvarar 95% av hela årskullen. Antalet inrapporterade elever i år 8 är 3443 vilket motsvarar 76% av hela årskullen. Underlaget för inrapporterade elever i år 1 på gymnasiet är Bortfall och felkällor Ett visst bortfall beror på att elever uteblir från hälsobesöken av olika skäl. Bortfall kan också bero på vakans av skolsköterska. I år 1 på gymnasieskolorna är bara 59 % av eleverna födda 1997 vägda och mätta, anledning till det låga underlaget kan vara att eleverna uteblivit eller att en del av eleverna 6

8 har ett annat födelseår än Bortfallet är slumpmässigt varför vår bedömning är att resultatet är representativt på Göteborgsnivå. Figur 1 Det är inga stora variationer i utvecklingen av fetma. Vad man kan se är att andelen flickor med fetma tenderar att minska när de kommer till gymnasiet vilket snarast är det omvända för pojkarna. Figur 2 Andelen flickor med övervikt tenderar att minska när de kommer till gymnasiet år 1, dvs samma utveckling som vi ser när det gäller fetma. Procentuellt har pojkarna något lägre andel övervikt i förskoleklass jämfört med flickorna men när de börjar gymnasiet ligger deras nivå högre. Goda kost- och motionsvanor, god nattsömn och ohälsa Inför hälsobesöket i år 4, 7 eller 8 och år 1 på gymnasiet får eleverna svara på ett antal frågor om hälsa/ohälsa och livsstil i hälsouppgiften. Från och med lå har vi redovisat andel elever med goda kost- motions- och sömnvanor samt ohälsa. Statistik från kommunala skolor bygger på rapporter från PMO. 7

9 Skolsköterskorna i friskolorna rapporterade in hälsostatistiken manuellt. Underlag I år 4 är underlaget 4911 elever vilket motsvarar 95% av årskullen. I år 8 är underlaget 4540 elever vilket motsvarar 78% av årskullen. I år 1 gymnasiet är underlaget 5202 elever Bortfall Ett visst bortfall beror alltid på att elever uteblir från hälsobesöken av olika skäl. Elever med skyddad identitet och nyanlända elever som inte har fått sina sista fyra siffror har pappersjournal och finns därför inte heller med i statistiken. Metod Eleverna i år 4, 7 eller 8 samt i år 1, gymnasiet besvarar hälsouppgifterna skriftligt, antingen enskilt före hälsobesöket eller i samband med hälsobesöket. Frågor om kosten är: Äter du frukost varje dag? Äter du lunch varje dag? Äter du middag varje dag? Svarsalternativen är ja eller nej. Om eleven svarat ja på samtliga tre måltidsfrågor så har eleven, enligt vår definition, goda kostvanor och svaret matas in av skolsköterskan i datajournalen. Självklart innebär goda kostvanor inte enbart att man har en god måltidsordning. Kostens innehåll är också viktig men den aspekten har vi inte valt att mäta. Se figur 3 För att bedömas ha goda frukostvanor skall eleverna ha svarat ja på frågan: Äter du frukost varje dag? Se figur 4 För att bedöma om eleverna är storkonsumenter av läskedrycker/söta drycker, skall de ha svarat ja på frågan: Dricker du läskedryck/saft flera gånger i veckan? Se figur 5 För att bedömas ha god nattsömn skall eleverna ha svarat ja på frågan: Sover du gott om natten? (år 4, 7eller 8) Se figur 6 Har du god nattsömn? (år 1, gymnasiet) Se figur 6 För att bedömas ha goda motionsvanor skall eleverna ha svarat ja på frågan: Idrottar/motionerar du på fritiden? Se figur 7 För att bedöma om eleverna har ohälsa skall de ha svarat ja på följande frågor: Har du ofta ont i huvudet? Se figur 8 Har du ofta ont i magen? Se figur 9 Är du ofta trött? Se figur 10 8

10 Figur 3 Andelen elever med goda kostvanor ligger på en relativt hög nivå i år 4 både för pojkar och för flickor, men sjunker drastiskt när de kommer till år 8. Pojkarna uppger dock något bättre kostvanor både i år 8 och år 1 på gymnasiet jämfört med flickorna. Figur 4 Både flickor och pojkar har goda frukostvanor i år 4, men dessa försämras i år 8 och år 1 på gymnasiet.för både flickor och pojkar har frukostvanorna försämrats över tid i både år 8 och år 1 gymnasiet. 9

11 Figur 5 Flickor konsumerar mindre läsk i alla tre årskullarna (4, 8 och år 1 gymnasiet) jämfört med pojkarna. Pojkarnas läskedryckskonsumtion stiger kraftigt i år 8 och ligger fortsatt på en hög nivå i år 1 på gymnasiet. Figur 6 Flickor och pojkar sover relativt gott i år 4, men detta försämras med stigande ålder. I år 8 för flickor och pojkar samt för pojkar i år 1 på gymnasiet är det dock en positiv trend över tid med förbättrad sömn. 10

12 Figur 7 Många elever är fysiskt aktiva på sin fritid. Siffrorna sjunker dock från år 4 till år 8 men är därefter relativt stabila. Figur 8 Det är vanligare att flickor ofta besväras av huvudvärk än att pojkar gör det. Andelen flickor med besvär dubbleras från år 4 till år 8. Motsvarande ses inte hos pojkarna där andelen som uppger ofta huvudvärk är relativt stabil över tid. 11

13 Figur 9 Precis som för huvudvärk är det fler flickor än pojkar som uppvisar besvär. Andelen ökar med stigande ålder. Pojkarna uppger i betydligt lägre omfattning att de besväras av ont i magen och deras siffror minskar snarast med stigande ålder. Figur 10 Både flickor och pojkar som uppger att de ofta är trötta stiger med stigande ålder och från år 4 till år 1 på gymnasiet ser man mer än en fördubbling av siffrorna. Diskussion De flesta elever uppger att de har en bra hälsa. Den självskattade hälsan sjunker dock med stigande ålder och fler klagar över fysiska och psykiska besvär. Skillnaden mellan pojkar och flickor ökar med stigande ålder. Flickorna visar på klart sämre hälsa och fler besvär. Flickornas BMI är något högre jämfört med pojkarnas i förskoleklass medan vi i år 1 på gymnasiet ser det omvända. I år 4 och år 8 stiger BMI för både flickor och pojkar jämfört med förskoleklass. När vi tittar över tid har viktutvecklingen stagnerat vilket får ses som positivt. I vår kartläggning över övervikt och fetma ser vi dock stora skillnader på stadsdelsnivå. Lotta Moraeus Sahlgrenska Akademin skriver i sin avhandling som publicerades 2014 att det finns socioekonomiska skillnader gällande övervikt och fetma och att klyftan är störst bland flickor. Vårt mål måste vara att minska antal elever med fetma och att försöka kompensera för de socioekonomiska skillnaderna för en jämlik hälsa. 12

14 Både flickors och pojkars kostvanor försämras när de kommer till år 8 och år 1 på gymnasiet. Pojkarna dricker mer söta drycker jämfört med flickorna, det skulle kunna vara en av förklaringarna till att pojkarnas BMI är högre i år 1 på gymnasiet. Över fem års tid ser vi att för både flickor och pojkar har nattsömnen i år 8 förbättrats över tid. Samma positiva trend ser vi även för pojkar i år 1 på gymnasiet. Däremot försämras sömnen med stigande ålder. För barn som sover mindre än nio timmar är risken mer än dubbelt så stor att utveckla övervikt jämfört med barn som får mer sömn. Barn behöver sömn för att kropp och hjärna ska utvecklas och fungera optimalt. Under sömn produceras merparten av tillväxthormonerna. Sömnen har en omfattande inverkan på neuronala system, bland annat så att koncentrationsförmåga och minnesfunktioner vidmakthålls (Lee S-H, Dan Y 2012). Sömnbrist kan leda till försämrad inlärningsförmåga, nedsatt koncentration med ökad risk för olycksfall, ökad irritabilitet och förändringar i sinnesstämningen (O Brien LM 2009). Hugo Lagerkrantz skriver i Läkartidningen att även skärmtiden påverkar sömnen i negativt riktning. Enligt rekommendationer från WHO ska barn och unga vara fysiskt aktiva minst en timme om dagen. I vår statistik ser vi att andelen elever som idrottar på fritiden minskar från år 4 till år 8 och siffrorna är något sämre för flickorna. Antalet flickor som idrottar har blivit klart bättre över tid i år 8 men ligger något lägre i alla tre kohorterna jämfört med pojkarna. Detta är ett område som vi måste arbeta vidare med eftersom den fysiska aktiviteten inte bara påverkar BMI utan också sömnen och den fysiska- och psykiska hälsan. Hur kan vi minimera stillasittandet och få barn att röra sig mer i vardagen? Både flickor och pojkar får mer besvär med huvudvärk och ont i magen med stigande ålder. Antalet flickor som besväras av ont i huvudet dubbleras från år 4 till år 8 och ligger fortsatt på samma höga nivå i år 1 på gymnasiet. Ju äldre eleverna blir desto mer besväras de av trötthet och i år 1 på gymnasiet är siffrorna så höga som 43% för flickorna och 38% för pojkarna. Folkhälsomyndigheten skriver i sin rapport från 2013, Barn och unga, att andelen unga i åldrarna år som uppgav att de led av ängslan, oro eller ångest ökade markant under 90-talet. Statistiska centralbyrån såg i ULF-undersökningarna att även symtom som ständig trötthet, sömnsvårigheter och svår värk i nacke och skuldror ökade kraftigt bland unga. Däremot tycker man sig se att den självupplevda psykiska hälsan har blivit något bättre MEN att antalet ungdomar som vårdas i sluten psykiatrisk sjukvård för ångest och depressioner har ökat. I Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 skriver man att återigen ökar psykosomatiska besvär framför allt bland 13- och 15- åringar. Stressen bland flickor och pojkar i Göteborg ökar kraftigt från år 8 till år 1 på gymnasiet. I år 8 upplever 34% av flickorna att de är stressade och i år 1 på gymnasiet är det så många som 47%. Bland pojkar är motsvarande siffror 12% respektive 19%. I en studie (SOU 2006:77) gjord på 700 elever från år 9, år 2 och år 3 på gymnasiet visade att främsta stressorsakerna upplevdes vara skolarbetet och rädsla för arbetslöshet. Goda kostvanor, god nattsöm och mycket rörelse är viktiga delar i elevernas livsstil för att de skall klara målen i skolan samt för att förebygga ohälsa. Skolans personal har stora möjligheter att främja goda vanor bland annat genom attraktiva skolmåltider och vid rätt tid (Livsmedelsverkets rekommendation är kl 11-13) samt sträva efter elevernas delaktighet i skolans hälsofrämjande arbete. Det är viktigt att skolansvariga och skolpersonal ser skolans möjligheter att kunna kompensera för dåliga livsvillkor och levnadsvanor. Att erbjuda daglig fysisk aktivitet under skoltid är en sådan åtgärd. Om elever uppmuntras att vara fysiskt aktiva på skoltid så kommer det att främja inlärning och hälsa på kort och lång sikt. Förbättrad koncentration, mindre nedstämdhet, viktstabilitet, förbättrat skelett och kondition är exempel på de positiva effekterna som regelbunden och daglig rörelseaktivitet ger. Den totala tiden stillasittande aktiviteter har ökat över tid. 13

15 Hörselundersökningar Hörselscreening på alla elever i första klass samt på nyanlända elever ingår i basprogrammet. Undersökningarna utförs av audionomer från Öron- näs- och halsenheten för audiologi och logopedi på Sahlgrenska sjukhuset(su) enligt avtal med Göteborgs kommun. Hörselavtalet innebär att skolsköterskorna kallar eleverna i år 1 till hörselkontroller som utförs i skolan. De nyanlända eleverna, som inte är hörseltestade tidigare, skall också erbjudas hörseltest i skolan eller på Audiologen/SU, men ingår ej i avtalet. För alla dessa elever skriver skolsköterskorna en remiss till Audiologen/SU. Under läsåret 13/14 genomfördes hörseltester på elever i år 1. 2,2 % av dessa elever remitterades för vidare utredning. I början av juni 2014 hade 78 % av remisserna besvarats. Av dessa bedömdes 41 vara normalhörande och 35 hade någon form av hörselpåverkan. För den lilla andel elever med hörselnedsättning som upptäcks i skolan är det mycket viktigt att funktionsnedsättningen upptäcks så att de får rätt stöd och hjälp. Vaccinationer EMIs vaccinationer ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet som påbörjats vid BVC. Alla elever i vissa årskurser erbjuds vaccination. Under VT 2014 deltog skolhälsovårdsöverläkaren och en av utvecklingsledarna i Upphandlingsbolagets förberedelser inför den nationella upphandlingen av vaccinationer på SKL som Göteborg Stad anslutit sig till. Upphandlingen gäller alla skolvacciner utom HPV-vaccinet som upphandlats av landstingen och tillhandahålls kostnadsfritt för skolhälsovården. Vaccinationsstatistik Vaccinationsstatistik inrapporteras varje år nationellt för eleverna i år 6. I Göteborg rapporterar skolsköterskorna in till utvecklingsledaren på Skolhälsan som sammanställer. Vaccinationstäckningen bland Göteborgseleverna de sju senaste läsåren redovisas nedan i tabell 2. Läsåret Läsåret Läsåret Läsåret Läsåret Läsåret Läsåret Difteri, Stelkramp 96 % 96 % 95 % 96 % 95 % 95 % 95% Kikhosta 51 % 80 % 91 % 95 % 94 % 93 % 95% Polio 96 % 96 % 95 % 96 % 95 % 95 % 95% MPR(mässling, påssjuka, röda 93 % 96 % 94 % 95 % 95 % 93 % 95% hund) Tabell 2 Underlaget för statistiken läsåret 13/14 är 4655 elever i år 6 vilket motsvarar 98% av årskullen. Av tabellen framgår att Göteborgseleverna fortfarande är välvaccinerade och att senaste året har vi en vaccinationstäckning på 95% dvs något bättre jämfört med föregående år. I Angered har siffrorna blivit bättre jämfört med föregående läsår medan Östra Göteborg uppvisar något lägre siffror. Vissa stadsdelar har under året tagit emot en stor andel nyanlända vilket kan förklara att vaccinationstäckningen ser olika ut i stadsdelarna. Vaccinationsstatus på dessa elever kan vara svårare att bedöma och det är inte ovanligt att man saknar information från sitt hemland om vad som är givet. Det bör också poängteras att många länder ger Polio per os och inte som injektion vilket i vår statistik visar sig som ofullständigt vaccinerad. Siffrorna nedan kan därför vara något missvisande eftersom de visar statistik på de elever som är fullvaccinerade enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Vaccinationsskyddet är sannolikt något bättre än vad våra siffror visar. När det gäller HPV-vaccination finns det en större andel ovaccinerade flickor i Majorna-Linné, Västra Hisingen, Östra Göteborg och i friskolorna jämfört med hela Göteborg. Här har den medicinska insatsen i elevhälsan ett stort motivationsarbete framför sig. 14

Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan Vägledning för elevhälsan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn

Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård - uppföljning av 105 barn Stefan Kling Ingemar Nilsson 2015-03-24 Vi vill rikta ett tack till Allmänna Barnhuset som genom sitt finansiella stöd möjliggjort

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 2012-10-21 FÖRFATTARE: BRÅKENHIELM, G FAGERHOLT, G HÄLL-IRINARCHOS, C KÅGSTRÖM, A LUNDIN, N LUNDQUIST, M RAFSTEDT-JOHNSON, H UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer