Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa"

Transkript

1 Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen

2 Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen

3 Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Författaren och Västmanlands Kommuner och Landsting FÖRFATTARE Susanne Holmsten OMSLAG OCH LAYOUT Åsa Erikols, foto: Lovisa Holmsten KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13 upphovsrättslagen.

4 Innehåll Sammanfattning 7 Inledning 9 En överenskommelse mellan Västerås stad och Landstinget Västmanland 9 Utvärderingsuppdraget 10 Metodval och genomförande av utvärderingen 11 Rapportens disposition 13 Alkohol-och narkotikasituationen i Sverige 15 Alkoholkonsumtionen i Sverige 15 Likheter och skillnader mellan pojkars och flickors alkoholkonsumtion 15 Kvinnors och mäns alkoholkonsumtion 15 Hur många som har prövat och hur många som använder narkotika 15 Sambandet mellan ungas narkotikaerfarenhet och konsumtion av alkohol 16 Vanligare att män än kvinnor använder narkotika 16 Riskbruk hos föräldrar barn lever i familjer där någon vuxen använder Cannabis 17 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 19 Bakgrund och syfte med de nationella riktlinjerna 19 Sambanden mellan psykisk ohälsa och missbruk eller beroende 19 Ingen homogen grupp 19 Samsjuklighet och behandling 20 Vård och behandling behöver samordnas 20 Behov av utveckling och forskning 21 Missbruk och beroende 21 Ett regionalt styrdokument för Västmanland 22 Ungas samsjuklighet 23 Samband mellan ungas psykiska ohälsa och droganvändning 23 Blir det bättre med behandling? 25 Synen på alkohol- och drogproblem har skiftat under historiens gång 25 En problematisering av vanligt förekommande begrepp 25 Vad kan forskningen bidra med 26 Olika vägar till drogfrihet 26 En salutogen process 27 Generella standardiserade och klassificerande instrument innebär en förenkling 27 Behandlingsforskningen behöver ändra fokus - från studier av specifika tekniker till studier av förändringsprocesser 28 Resultatredovisning 1 En beskrivning av samverkansprojektet grundad på statistik 29 Inledning 29 Bakgrund - Hur stor andel av de ungdomar som kom till IRIS blev aktuella inom samverkansprojektet 29 En beskrivning av samverkansprojektet grundad på statistik 29 Sammanfattande slutsatser baserade på statistik 35 Statistiken ger en god bild av verksamheten 35 Förslag till förbättringar 35 Resultatredovisning 2 - De professionellas bild av verksamheten 37 Inledning 37 Ungdomsbehandlarna berättar 37 Sjuksköterskorna berättar 44 Projektets psykiatriker berättar 52 En socialsekreterares synpunkter 57 Ungdomarnas bild 58 Föräldrarnas bild 63 3

5 Sammanfattande resultatredovisning och slutsatser 69 Utvärderingens övergripande slutsatser i punktform: 69 Faktorer som främjat projektet 69 Faktorer som försvårat projektet 69 Projektet kan utvecklas och förbättras 69 Vad behöver utvecklas och förbättras för projektets målgrupp utanför projektet 69 Att diskutera 69 Projektets mål och syften är huvudsakligen uppnådda för ungdomar upp till 18 år 70 Resurser 70 Projektets statistik kan bli till god hjälp i uppföljningsarbetet 70 Osäkerhet kring projektet och dess fortlevnad har försvårat arbetet 70 Projektet fyller ett angeläget behov 71 Analys 73 Tillgängligheten till alkohol och narkotika 73 Könsskillnader 73 Samsjuklighet 74 Positivt att det är möjligt att få och söka hjälp för oro 75 Vad hjälper 75 De mest utsatta behöver mer omfattande hjälp 75 Ungdomar kan behöva extra stöd när det gäller arbete och fysisk hälsa 75 Diskussion 77 Referenser 79 Bilaga Utvärdering av projektet MiniMaria hösten

6 Tack! Tack alla ni som bidragit till utvärderingen: Tack ungdomar och föräldrar för att ni delade med er av era kunskaper och erfarenheter. Era bidrag gör det möjligt för chefer och anställda att utveckla verksamheten ytterligare. Tack också: - projektets ungdomsbehandlare, sjuksköterskor och barn- och ungdomspsykiatriker för att ni delade med er av era kunskaper och erfarenheter - Lena för att vi samarbetade så bra kring inmatningen av data i SPSS - Majvor och Lena för att ni gick igenom journaler och lämnade kompletterande statistik - Camilla för svar på allehanda frågor - Åsa för korrekturläsning och layout - Ann och Christina för visat intresse och litteraturtips - Johanna för hjälp med att dubbelkolla statistiken - Bo för att du läste vad jag skrivit och lämnade synpunkter - Lovisa för omslagsbilden. Västmanlands Kommuner och Landsting den 27 februari 2011 Susanne Holmsten

7

8 Sammanfattning Denna rapport innehåller en utvärdering av ett samverkansprojekt i form av en öppenvårdsmottagning för ungdomar som befaras använda droger och samtidigt lida av psykisk ohälsa. Projektet drivs av Västerås stad i samverkan med Landstinget Västmanland. I projektet samverkar ungdomsbehandlare anställda av den kommunala utföraren proaros och sjuksköterskor anställda av barn- och ungdomspsykiatrin respektive vuxenpsykiatrin. En barn- och ungdomspsykiatriker arbetar några timmar per vecka i projektet. I en skriftlig överenskommelse mellan Landstinget Västmanland och Västerås stad anges samverkansprojektets syfte och mål. Syftet är att erbjuda ungdomar med drogproblematik och psykisk problematik samt deras föräldrar en öppen mottagning. Målen är att bryta ungdomars drogproblematik och tidigt upptäcka ungdomar med psykisk problematik och drogproblematik och erbjuda dessa ungdomar samordnade adekvata sociala och psykiatriska insatser. Målgruppen är ungdomar upp till 20 år. I rapporten ges först en beskrivning av alkohol- och narkotikasituationen i Sverige och i Västerås. Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige beräknas vara 9,5 liter ren alkohol per invånare (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, 2009). I Västerås dricker sig 45 procent av flickorna och 50 procent av pojkarna i gymnasiets årskurs 2 berusade minst en gång i månaden (Landstinget Västmanland 2009). Cirka 6 procent av åringarna i Sverige har använt cannabis under det senaste året och 2 procent under den senaste månaden. CAN konstaterar att det fortfarande verkar vara lätt att få tag på narkotika. Stora mängder narkotika har beslagtagits av myndigheterna, men priserna är fortsatt låga. I avsnittet därefter redovisas kort delar av innehållet i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården med särskilt fokus på samsjuklighet, d.v.s. sambandet mellan användandet av alkohol eller narkotika och psykisk ohälsa, därefter redovisas kort den regionala överenskommelse som är under utarbetande i Västmanland. Det följande avsnittet, Ungas samsjuklighet, bygger på en kunskapssammanställning och ställningstaganden av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ett kort utdrag ur Landstinget Västmanlands undersökning Liv och Hälsa Ung. Avsnittet därefter, Blir det bättre med behandling, bygger på professor Jan Blomqvists och fil dr Ninive von Greiffs forskning om missbruk och behandling. I forskningsavsnittet problematiseras synen på missbrukaren och vägarna ut ur missbruket. Sedan följer tre resultatredovisningar. Utvärderingen visar att syftet är uppfyllt för ungdomar upp till 18 år. Målet att tidigt upptäcka ungdomar med psykisk problematik och drogproblematik och erbjuda dessa ungdomar samordnade adekvata sociala och psykiatriska insatser är också uppnått för ungdomar upp till 18 år. Frågan om målet att bryta ungdomars drogproblematik är uppfyllt kan inte besvaras. Utvärderingen visar att de professionella har lyckats etablera ett förtroende hos de intervjuade ungdomarna och föräldrarna. Faktorer som försvårat projektet är att vuxenpsykiatrin inte bidragit med läkarresurs, att läkarresursen är för liten, att projektets läkare och sjuksköterskor inte har haft tillgång till journalföringssystemet i projektets lokaler. Tillgång till psykolog och möjligheter att ge psykosocialt stöd under en längre tid skulle förbättra verksamheten ytterligare. Att de anställda ges tillfälle till kunskapsspridning för att andra ska kunna upptäcka samsjuklighet skulle göra det möjligt för flera ungdomar att få hjälp. Möjligheter för ungdomar att få abstinensbehandling behöver tillskapas. Frågor som behöver diskuteras är: åldersgränsen, om det är möjligt att nå en större andel flickor än idag och hur behandlingen vid samsjuklighet kan utvecklas vidare? I utvärderingens analysdel relateras utvärderingens resultat till rapportens inledande avsnitt. När ungdomarna och föräldrarna beskriver vad de har uppskattat framhåller de de professionellas kunnande och att de har gått bra att prata med. Föräldrarna framhåller också den snabba hjälpen. Mammorna nämner att de har blivit avlastade en del av sin oro. Blomqvist skriver att ett sätt att karakterisera och sammanfatta vägen ut ur missbruket är att beskriva det som en salutogen process, ett resultat av individens strävan att upprätta en känsla av sammanhang. 7

9 Att få snabb hjälp av kunniga professionella och uppleva sig respektfullt bemött främjar känslan av sammanhang. I rapportens sista avsnitt diskuteras utvärderingens resultat och vikten av att kommunen och landstinget tar ett gemensamt ansvar för ungdomar med befarat missbruk och samtidig psykisk ohälsa. 8

10 Inledning En överenskommelse mellan Västerås stad och Landstinget Västmanland Västerås stad (Individ- och familjenämnden genom Sociala nämndernas stab) och Landstinget Västmanland (Division Närsjukvård och Psykiatri) träffade sommaren 2009 en överenskommelse om ett samverkansprojekt i form av en mottagning för ungdomar som använder droger. Överenskommelsen avser tiden från den 1 mars 2009 till den 28 februari Enligt överenskommelsen ska uppföljningar av verksamheten ske fortlöpande och en utvärdering göras under hösten Överenskommelsen är undertecknad av divisionschef Christina Jogér och direktör Eva Sahlén. Bakgrunden till projektet var att det saknades en specifik behandling för ungdomar som hade både missbruksproblem och psykiska funktionsnedsättningar. En arbetsgrupp bildades redan år 2006 i syfte att utarbeta ett förslag till gemensam mottagning. Arbetsgruppen lämnade i februari 2007 ett förslag till en gemensam mottagning ( MiniMaria ) för åldersgruppen. Svårigheter med finansieringen ledde till att verksamheten inte kunde starta förrän år Projektets syfte och mål anges i överenskommelsen I överenskommelsen anges samverkansprojektets syfte och mål. Syftet är att erbjuda ungdomar med drogproblematik och psykisk problematik samt deras föräldrar en öppen mottagning. I överenskommelsen anges förutom syftet, målen för projektet. Dessa mål är: bryta ungdomars drogproblematik tidigt upptäcka ungdomar med psykisk problematik och drogproblematik och erbjuda dessa ungdomar samordnade adekvata sociala och psykiatriska insatser. I överenskommelsen anges också målgruppen: verksamheten riktar sig i första hand till ungdomar mellan 15 och 20 år som använder droger. Utifrån en individuell bedömning kan även yngre än 15 år och äldre än 20 år komma i fråga för stöd från mottagningen. Enligt överenskommelsen kommer projektet att samverka med missbruksmottagningen för vuxna. Västerås stads ansvar I överenskommelsen anges att fyra socialsekreterare är anställda inom Västerås stad för att stödja ungdomar som befaras ha problem med missbruk. Denna verksamhet bedrevs redan innan samverkansprojektet och har namnet IRIS. Den kommunala utföraren proaros, Råd och stöd Ungdom, har ansvaret för verksamheten. Landstinget Västmanlands ansvar I överenskommelsen anges att två sjuksköterskor är anställda på vardera 50 procent av heltid i verksamheten. Den ena tjänsten bekostas av barn- och ungdomspsykiatrin och den andra av vuxenpsykiatrin. En läkare, barn- och ungdomspsykiatriker, från BUP arbetar 10 procent av en heltid i verksamheten. Kostnader för lokaler och urinprov Hälso- och sjukvårdens del av lokalerna och hälso- och sjukvårdens utrustning bekostas av landstinget. Den sociala delen av verksamheten bekostas av Västerås stad. Urinprov som bedöms nödvändiga för att bedriva hälso- och sjukvård bekostas av landstinget. Urinprov som bedöms nödvändiga av andra skäl än hälso- och sjukvårdsskäl bekostas av proaros. 9

11 Utvärderingsuppdraget Västerås stad och Landstinget Västmanlands barn- och ungdomspsykiatri har bett Västmanlands Kommuner och Landsting att utvärdera det gemensamma samverkansprojektet för ungdomar med psykisk ohälsa och med ett befarat missbruk. Arbete med utvärderingen påbörjades hösten 2010 och avslutas i februari Utvärderingens syfte Sociala nämndernas stab och BUP formulerar, efter diskussion i projektets styrgrupp, syftet med utvärderingen på följande sätt: Syftet med utvärderingen är att få en bild av om syfte och mål med projektet har nåtts. Resultatet kommer att ligga till grund för ställningstagande om verksamheten ska fortgå efter projekttidens slut. Preciserade frågor anges också. Dessa redovisas i bilaga. 10

12 Metodval och genomförande av utvärderingen Utvärderingens inledande avsnitt grundar sig på skriftliga källor; rapporter, böcker och forskning. De skriftliga källorna har sökts i Libris 1 och på Socialstyrelsens respektive Folkhälsoinstitutets hemsidor. Sökningar har också gjorts med hjälp av google. Kollegor som arbetar med psykisk ohälsa och missbruk/ beroende har lämnat förslag på rapporter. Inom samverkansprojektet har frågor utarbetats som ska ligga till grund för statistik som möjliggör regelbundna uppföljningar av projektet. De anställda lägger in svaren på frågorna i datorprogrammet Excel. Svaren redovisas för varje individ utan att namnen anges. Som ett led i denna utvärdering har utvärderaren tillsammans med den sjuksköterska som arbetar inom projektet, och är anställd inom vuxenpsykiatrin, manuellt överfört de insamlade svaren (data) från Excel till statistikprogrammet SPSS. Arbetet har till viss del även inneburit kategorisering och tolkning av data. De data som har lagts in i SPSS har sedan bearbetats av utvärderaren. Resultat presenteras i den första av utvärderingens resultatdelar. För att få både en bredare och mer fördjupad bild av verksamheten har nio intervjuer gjorts. För att få del av målgruppens upplevelser har intervjuer gjorts med två ungdomar och fyra föräldrar. Dessa intervjuer har gjorts enskilt. De flesta av föräldrarna och ungdomarna sa nej till att bli intervjuade då de tillfrågades av de anställda i projektet och flera av de ungdomar och föräldrar som först sa ja, visade sig, när utvärderaren tog kontakt, inte intresserade av att delta i utvärderingen. Några av familjerna nåddes inte under den tid som stod till utvärderarens förfogande. Ytterligare några familjer kontaktades inte av tidsmässiga skäl. För att få del av de professionellas upplevelser har samtliga anställda intervjuats. De fyra ungdomsbehandlarna 2 har intervjuats i grupp. De två sjuksköterskorna 3 har intervjuats tillsammans. Projektets läkare, barn- och ungdomspsykiatriker 4, har intervjuats enskilt. Det sammanlagda antalet intervjuer är nio. Av dessa har åtta intervjuer spelats in. Den intervju som ej har spelats in gjordes genom telefonen. Utöver detta har tre socialsekreterare och två poliser, som har haft kontakt med samverkansprojektet, ombetts i mejl att svara på sex frågor om projektet. En av dessa har besvarat frågorna. Svaren redovisas under rubriken: En socialsekreterares synpunkter. 1. Sökorden var ungdom + missbruk. 2. Deras tidigare yrkestitel socialsekreterare har ersatts med ungdomsbehandlare. 3. En av sjuksköterskorna är psykiatrisjuksköterska (tidigare utbildning) och den andra är specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri (utbildad under senare år). 4. Läkare med specialistutbildning. 11

13 12

14 Rapportens disposition I rapportens första avsnitt ges en beskrivning av alkohol och narkotikasituationen i Sverige och i Västerås. I avsnittet beskrivs omfattningen av och könsskillnader i användandet av droger. I avsnittet därefter redovisas kort delar av innehållet i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården med särskilt fokus på samsjuklighet, d.v.s. sambandet mellan användandet av alkohol eller narkotika och psykisk ohälsa; därefter redovisas kort den regionala överenskommelse som är under utarbetande i Västmanland. Det följande avsnittet; Ungas samsjuklighet bygger på en kunskapssammanställning och ställningstaganden av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ett kort utdrag ur Landstinget Västmanlands undersökning Liv och Hälsa Ung. Avsnittet därefter: Blir det bättre med behandling, bygger på professor Jan Blomqvists och fil dr Ninive von Greiffs forskning om missbruk och behandling. I forskningsavsnittet problematiseras synen på missbrukaren och vägarna ut ur missbruket. Sedan följer tre resultatredovisningar. Den första resultatredovisningen bygger på den statistik som insamlats av de anställda i verksamheten och bearbetats av utvärderaren. Redovisningen avslutas med förslag till förbättringar av statistikinsamlandet. Resultatredovisning två bygger på intervjuer med de anställda. Resultatredovisning tre bygger på intervjuer med ungdomar och föräldrar. De tre resultatredovisningarna följs av avsnittet; Utvärderingens sammanfattande slutsatser. Avsnittets innehåll bygger på de tre resultatredovisningarna. I den efterföljande analysdelen relateras utvärderingens resultat till rapportens inledande avsnitt bl. a målen och syftet för verksamheten, de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården och den forskning som presenterats i inledningen. I rapportens sista avsnitt diskuteras utvärderingens resultat och vikten av att kommunen och landstinget tar ett gemensamt ansvar för ungdomar med befarat missbruk och samtidig psykisk ohälsa. 13

15 14

16 Alkohol-och narkotikasituationen i Sverige Alkoholkonsumtionen i Sverige Alkoholförsäljningen i Sverige uppgick år 2008 till 6,9 liter ren alkohol per invånare (15 år och äldre). Den totala konsumtionen beräknades till 9,5 liter per invånare. Andelen privatinförd alkohol bedömdes utgöra 18 procent av den totala konsumtionen. 5 Under 2000-talet nådde alkoholkonsumtionen en historiskt sett hög nivå (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, 2009). Främst handlade ökningen om privatinförd alkohol. Mellan åren 2004 och 2008 minskade den totala alkoholkonsumtionen med 10 procent. 6 Öl och vin står för den största delen av alkoholkonsumtionen, 37 respektive 40 procent. Spritandelen står för 22 procent. Likheter och skillnader mellan pojkars och flickors alkoholkonsumtion Under 1990-talet ökade alkoholkonsumtionen bland eleverna i årskurs nio. Efter en topp runt millennieskiftet har en nedgång ägt rum. Både flickor och pojkar har minskat sin totala konsumtion. Pojkarnas konsumtion har minskat något mer än flickornas. 7 Pojkarnas intensivkonsumtion ligger nu på samma nivå som flickornas. I Västerås dricker sig 45 procent av flickorna och 50 procent av pojkarna i gymnasiets årskurs 2 berusade minst en gång i månaden (Landstinget Västmanland 2009). Andelen flickor i Sverige som intensivkonsumerar alkohol minst en gång i månaden är drygt 40 procent och andelen pojkar knappt 50 procent (CAN 2010). Starköl står för den största delen av alkoholkonsumtionen när det gäller pojkar i årskurs 9, medan sprit står för den största delen av alkoholkonsumtionen när det gäller flickor i samma ålder. 8 Blanddrycker är också vanliga bland flickorna. Flickors dryckesmönster är mer spritt över olika alkoholtyper än pojkars. För pojkar i gymnasiets årskurs 2 utgör starkölet en ännu större andel av alkoholkonsumtionen än för pojkar i grundskolans årskurs 9. För flickor i gymnasiets årskurs 2 utgör vinet en ännu större andel av konsumtionen än bland flickor i årskurs 9. Blanddrycker och sprit dominerar dock flickornas alkoholkonsumtion även i gymnasiet. Skillnaderna mellan flickors och pojkars alkoholkonsumtion i grundskolans årskurs 9 har minskat sedan millennieskiftet. I gymnasiet är skillnaden mellan könen tydligare. Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning (CAN) drar slutsatsen att det är i årsåldern som de större könsskillnaderna etableras. Unga män konsumerar mer alkohol än unga kvinnor. I årsåldern är männens konsumtion mer än dubbelt så stor som kvinnornas. Hos männen minskar konsumtionen med stigande ålder. Hos kvinnorna stabiliseras konsumtionen på en lägre nivå. Kvinnors och mäns alkoholkonsumtion Vuxna kvinnors alkoholkonsumtion under 1980-talet var drygt 40 procent av männens. Sedan 1990-talets mitt har kvinnornas andel av alkoholkonsumtionen ökat till ca 45 procent. (CAN 2009) Andelen riskkonsumenter bland åringarna har sedan år 2004 legat på 17 procent bland männen och 10 procent bland kvinnorna. (Statens folkhälsoinstitut, enligt CAN 2009) Hur många som har prövat och hur många som använder narkotika Tio procent av befolkningen i åldern år uppger att de någon gång har prövat narkotika. Cirka 2 procent i samma åldersgrupp har använt cannabis under det senaste året och 1 procent har använt cannabis under den senaste månaden % bedömdes komma från legal hemtillverkning, 6 % från smuggling och hembränning, 17 % från restauranter och livsmedelsbutiker och 57 % från Systembolaget. 6. Till följd av en minskad andel oregistrerad alkohol. 7. Åren dessförinnan, , ökade pojkarnas konsumtion kraftigare än flickornas. 8. All alkohol är omräknad till ren alkohol (100%). 15

17 Bland åringarna uppger dubbelt så många att de har prövat narkotika. Cirka 6 procent av åringarna har använt cannabis under det senaste året och 2 procent under den senaste månaden. Under 1990-talet observerades en ökning av tillgängligheten av narkotika. Enligt CAN verkar ökningen ha stagnerat under 2000-talet. Trots detta konstaterar CAN att det fortfarande verkar vara lätt att få tag på narkotika. Stora mängder narkotika har beslagtagits av myndigheterna, men priserna är fortsatt låga. Data från undersökningar på nationell nivå finns sedan Dessa visar att andelen ungdomar som prövat narkotika minskade under 1980-talet. Under 1990-talet observerades en motsatt trend då andelen elever som prövat narkotika mer än fördubblades. År 2009 svarade 8 procent av eleverna i årskurs 9 och dubbelt så många i årskurs 2 på gymnasiet att de prövat narkotika. I Västerås år 2008 (Liv och Hälsa ung 2008) utgjorde andelen flickor årskurs 9 som prövat narkotika 10 procent och andelen pojkar 14 procent. I årskurs 2 på gymnasiet utgjorde andelen flickor som prövat narkotika 18 procent och andelen pojkar 25 procent. Olika undersökningar visar att cirka 60 procent av dem som prövat narkotika använt enbart cannabis. Mellan 5 och 10 procent har använt enbart annan narkotika än cannabis. Amfetamin har länge varit den näst vanligaste narkotikasorten, men numera utgör amfetamin tillsammans med ecstacy de näst vanligaste narkotikasorterna. Illegalt använda läkemedel, som sömnmedel och lugnande medel av bensodiazepintyp, är minst lika vanligt förekommande som amfetamin och ecstacy. Sambandet mellan ungas narkotikaerfarenhet och konsumtion av alkohol Ungdomar i årskurs nio i grundskolan som har narkotikaerfarenhet konsumerar mer och oftare alkohol än de jämnåriga som inte har någon narkotikaerfarenhet. CAN (2009) skriver om sambandet mellan ungas (i årskurs 9) narkotikaerfarenhet och höga konsumtion av alkohol: Det finns ett starkt samband mellan narkotikaerfarenhet och frekvent konsumtion av sprit. Det var mellan fyra och sex gånger så vanligt att dricka sprit två gånger i månaden eller oftare bland dem som använt narkotika. Ett likartat samband finns också för konsumtion av folköl, starköl och vin. Ett betydande samband finns också mellan narkotikaerfarenhet och berusningsbenägenhet. Så många som 65 procent av dem som använt narkotika (2008) intensivkonsumerar alkohol en gång i månaden eller oftare, jämfört med 22 procent bland övriga elever. Vanligare att män än kvinnor använder narkotika Det är vanligare att män använder narkotika än att kvinnor gör det. Det gäller både när det är frågan om enstaka tillfällen och regelbunden användning. Könsskillnaden vad gäller regelbunden användning är större än vad gäller att ha prövat. Riskbruk hos föräldrar Statens folkhälsoinstitut har på uppdrag av regeringen kartlagt omfattningen av barn som lever i familjer med alkohol- eller narkotikaproblem. Kartläggningen ingår i rapporten: Barn i familjer med alkoholeller narkotikaproblem. Omfattning och analys, som publicerades hösten Utifrån kartläggningen drar Folkhälsoinstitutet slutsatsen att ca 20 procent av alla barn är drabbade av föräldrars riskbruk. Folkhälsoinstitutet baserar sina slutsatser på den nationella folkhälsoenkäten: Hälsa på lika villkor 9. Enkäten visar att 15, 6 procent av alla män i åldern år med barn i hushållet har en riskabel alkoholkonsumtion. Motsvarande andel kvinnor var 7,7 procent. Utifrån dessa siffror drar Folkhälsoinstitutet slutsatsen att andelen barn med föräldrar som har en riskabel alkoholkonsumtion ligger mellan 15,6 procent och 23,3 procent. Folkhälsoinstitutet (2008 s 12) menar att det sannolikast kanske 10 är 20 procent av alla barn som är drabbade. 9. Svarsfrekvensen var endast 60 procent. Det är troligt att personer med riskabel alkoholkonsumtion eller cannabisbruk i större utsträckning än andra avstått från att svara, vilket gör att andelen män och kvinnor med riskbruk kan vara högre. 10. Det står faktiskt så. 16

18 Att 20 procent av alla barn är drabbade innebär att barn lever i familjer där minst en vuxen har ett riskbruk. Med riskbruk avses att dricka så mycket alkohol att den egna hälsan riskeras. Att det är så många barn innebär att vart femte barn är drabbat (Folkhälsoinstitutet 2008). I varje förskolegrupp och i varje skolklass finns alltså flera barn som lever tillsammans med minst en vuxen som har ett riskbruk. Folkhälsoinstitutet refererar till en nyligen gjord dansk undersökning som visar att 20 procent av de intervjuade danskarna upplevde sina föräldrars alkoholkonsumtion som problematisk när de var barn. Undersökningen baseras på intervjuer med danskar i åldern år. Folkhälsoinstitutet menar att undersökningen visar att barn kan uppleva även ett relativt måttligt alkoholmissbruk som problematiskt. Med en betydligt mer avgränsad definition är 1,2 procent av alla barn i Sverige drabbade. Så många har nämligen en vårdnadshavare som vårdats i slutenvård på sjukhus med en alkohol- eller narkotikadiagnos (Socialstyrelsen, enl Fhi 2008). Det innebär barn. Man vet dock inte hur många av dessa barns föräldrar som har den faktiska vårdnaden om barnen. I allmänhet dricker vuxna som lever med barn mindre alkohol än dem som inte har några hemmavarande barn. Det gäller dock inte ensamstående föräldrar; bland ensamstående föräldrar är det lika vanligt med riskbruk av alkohol som bland dem som inte har barn. Särskilt vanligt är riskbruk bland ensamstående pappor. (Folkhälsoinstitutet 2008) barn lever i familjer där någon vuxen använder Cannabis Under rubriken: Barn till föräldrar med narkotikabruk, redovisar Folkhälsoinstitutet, hur stor andel barn som lever tillsammans med en vuxen som använt cannabis under det senaste året. Folkhälsoinstitutet bygger sina slutsatser på samma källa som nämns ovan 11 och gör beräkningarna på motsvarande sätt som när det gällde riskbruk av alkohol. Folkhälsoinstitutet drar slutsatsen att mellan 1,2 och 1,8 procent lever i familjer där någon vuxen använt cannabis senaste året. Antalet barn uppskattas till Den nationella folkhälsoenkäten: Hälsa på lika villkor. 17

19 18

20 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården År 2007 gav Socialstyrelsen ut nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården under namnet: Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Bakgrund och syfte med de nationella riktlinjerna Bakgrunden var att antalet personer med missbruks- och beroendeproblem hade ökat och att det fanns stora regionala skillnader i den svenska missbruks- och beroendevården. Syftet med riktlinjerna var att förbättra vården och att göra den mer enhetlig. Utgivandet av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården, innebar att Socialstyrelsen för första gången gav ut riktlinjer som riktade sig till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Anledningen var att missbruks- och beroendefrågorna rör flera olika områden: medicinska, psykologiska och sociala. Till grund för de nationella riktlinjerna ligger ett faktaunderlag utarbetat av experter på missbruk och beroende. Utifrån faktaunderlaget drog Socialstyrelsen följande slutsatser: Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för klienter och patienter med missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk eller somatisk sjukdom (samsjuklighet). Om en person med missbruks- och beroendeproblem söker hjälp inom socialtjänsten och socialtjänsten misstänker en psykisk störning eller sjukdom respektive somatisk sjukdom, ska socialtjänsten omedelbart ta kontakt med hälso- och sjukvården för en bedömning. För lämplig behandling av en klient eller patient med missbruks- eller beroendeproblem och samtidig psykisk störning eller sjukdom är det viktigt att behandlingen för de båda problemen sker samtidigt och i samordnade former efter den första akuta insatsen. Det finns ingen evidensbaserad specifik behandling för samsjuklighet. Inget talar dock emot att använda de metoder som visat effekt vid behandling av missbruk och beroende respektive psykiatrisk störning och sjukdom. Sambanden mellan psykisk ohälsa och missbruk eller beroende I de nationella riktlinjerna konstateras att personer som har alkohol- eller narkotikaproblem har en ökad risk för psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar. Mer än dubbelt så många, jämfört med befolkningen i övrigt, har någon gång i livet fått en psykiatrisk diagnos. Det är också vanligare att personer som någon gång haft en psykiatrisk diagnos även haft alkoholproblem. Liknande eller starkare samband finns också för missbruk eller beroende av narkotika. Enligt de nationella riktlinjerna är det troligt att problemen förstärker varandra så att situationen för den som är drabbad blir än svårare. I gruppen finns en förhöjd dödlighet bl.a. i självmord. I de nationella riktlinjerna framhålls att den hjälp som ges behöver vara riktad till både missbruket/beroendet och den psykiska ohälsan. Bland dem som söker hjälp för missbruk eller beroende har minst en tredjedel också en ångestsjukdom och ännu fler har en depressionsdiagnos. För personer med narkotika- missbruk eller beroende är andelen större. Internationella studier visa att personlighetsstörningar är så vanliga som 40 procent bland människor med alkoholproblem som söker hjälp inom missbruks- och beroendevården. Motsvarande andel för dem som har narkotikaproblem är 70 procent. Bland dem som söker hjälp inom hälsooch sjukvården för psykiatriska tillstånd bedöms ungefär 20 procent samtidigt ha ett missbruks- eller beroendeproblem (oftast alkohol). Ingen homogen grupp Människor med samsjuklighet utgör ingen homogen grupp. Den psykiska ohälsan varierar liksom problemen med missbruket eller beroendet. Den fysiska hälsan varierar också liksom förekomsten av andra svårigheter. Gemensamt är dock att den hjälp som ges behöver ges inom flera olika områden och därmed 19

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Psykisk ohälsa bland unga Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun

Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun Uppföljning av projektet Evidensbaserad missbruksvård i Upplands Väsby kommun Utvärderingsrapport augusti 2009 2 Innehållsförteckning Förord 5 1. Inledning/bakgrund 7 2. Syfte 7 3. Metod och genomförande

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i

Läs mer

Varför springa in i dörren när det går att öppna den

Varför springa in i dörren när det går att öppna den Varför springa in i dörren när det går att öppna den Föräldrars upplevelser av Intensivt FamiljeArbete i Samverkan (IFAS) Rapport 2010:2 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Varför springa

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013 2014. Karin Alexanderson och Kari Jess

Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013 2014. Karin Alexanderson och Kari Jess Stuprör, hängrännor och rännkrokar Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013 2014 Karin Alexanderson och Kari Jess Nka Barn som anhöriga 2015:4 Stuprör,

Läs mer

Samhället, alkoholen och drogerna Politik, konstruktioner och dilemman

Samhället, alkoholen och drogerna Politik, konstruktioner och dilemman Samhället, alkoholen och drogerna Politik, konstruktioner och dilemman Jessica Storbjörk Redaktör Stockholms universitets förlag 106 91 Stockholm www.suforlag.se respektive författare 2012 Stockholms universitets

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barbro Hindberg

FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barbro Hindberg FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa Barbro Hindberg Förord Min utredning ska betraktas som en tämligen snabbt (två månader) formad

Läs mer