Installationsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning"

Transkript

1 Vacon AB Utgåva 1d Installationsanvisning Vacon NXS, NXP, NXC Kortfattad beskrivning över installation av frekvensomriktare Vacon NX Val av kabeltyper, EMC-aspekter, jordning

2 Denna anvisning är ett komplement till Vacon NX Användarhandbok för installation av Vacon NX frekvensomriktare. För utförligare instruktioner hänvisas till Användarhandboken, avsnitt 5 (Installation) och avsnitt 6 (Kablar och anslutningar) Kylning Montering Kablage EMC normer Installera frekvensomriktaren på sådant sätt att tillräcklig kylning erhålls (se användarhandboken, avsnitt 5 Installation). Tillåtet variationsområde för omgivningstemperatur utan nedstämpling av uttagen effekt är -10 C (ingen frost) 40 C. Montera frekvensomriktaren avsedd för väggmontage i upprätt läge, på vägg eller stativ. Vid inmontering i annan kapsling eller skåp ska hänsyn tas till att tillräcklig kylning erhålls. Skåpkapslade frekvensomriktare fixeras och fästes i golv och vid behov även mot vägg. Använd kraftkabel avsedd för minst 70 C. Kabeln och dess avsäkring ska dimensioneras i enlighet med omriktarens märkström. Rekommenderade kabeldimensioner för nät- och motoranslutningar ges i användarhandboken, avsnitt 6 Kablar och anslutningar. Frekvensomriktare tillverkas i enlighet med EN :2004, som anger immunitets- och emissionskrav för varvtalsstyrda elektriska drivsystem. Olika krav och gränsvärden för störningar gäller i olika installtionsmiljöer. I normen definieras installationsmiljö 1 (allmänt distributionsnät, även kallat publikt nät) och installationsmiljö 2 (industrinät). Normen definierar fyra EMC nivåer, kategori C1 och C2 för miljö 1 (publikt nät) samt C3 och C4 för miljö 2 (industrinät). EMC klasser för Vacon omriktare Vacon NX omriktare finns med olika filtrering för olika installationsmiljöer. Vacons EMC klasser benämns H, L och T. Dessa motsvarar kategorierna i EN enligt följande: Vacon EMC klass Kategori enl EN :2004 H C2 (publikt nät, begränsad distribution) L C3 (industrinät, direktjordat nät) T C4 (industrinät, icke-direktjordat nät) Anm: EMC klass H kan också användas i kategori C3 Sida 2

3 Minimikrav kabeltyper avseende EMC Val av kabeltyp och krav på avskärmning beror bl.a. av de EMC-krav som gäller i den miljö där frekvensomriktaren ska installeras. Minimikrav med avseende på EMC framgår av nedanstående tabell: Kabel Vid anslutning i industrinät (installationsmiljö 2) EMC-krav enligt EN kat. C3 eller C4 EMC klass för Vacon omriktare L, H eller T Vid anslutning i allmänt distributionsnät/ publikt nät (installationsmiljö 1) EMC-krav enligt EN kat. C2 EMC klass för Vacon omriktare H Nätkabel 1 1 Motorkabel 2 *) 3 *) Signalkabel 4 4 Kabeltyp 1 Kraftkabel, tre- eller fyrledare, avsedd för fast installation. Skärm ej nödvändig, rekommenderas dock. Exempel på acceptabla kabeltyper: - FKK, RKFK, FKKJ, AKKJ, FXQJ, AXQJ, MCMK eller likvärdiga. Kabeltyp 2 Symmetrisk kraftkabel **), treledare med koncentrisk skyddsskärm, avsedd för fast installation. Exempel på acceptabla kabeltyper: - FKKJ, AKKJ, FXQJ, AXQJ, MCMK eller likvärdiga. Kabeltyp 3 Symmetrisk kraftkabel *), med tät lågimpedansskärm (typ fläta), avsedd för fast installation. Exempel på acceptabla kabeltyper: - RKFK, Ölflex/Classic 100CY, FKKJ-EMC, AKKJ-EMC, FXQJ-EMC, AXQJ-EMC, MCCMK, eller likvärdiga. Kabeltyp 4 Signalkabel med partvinnade ledare samt tät lågimpedanskärm (typ folie). Dubbelskärm ej nödvändig. Exempel på acceptabla kabeltyper: - ELAKY, FKAR-PG, FKAR-PIG, JAMAK eller likvärdiga *) För installationsmiljö 1 (publikt nät) krävs att motorkabelns skyddsskärm ska jordas 360 runtom hela skärmen, i både omriktarändan och motorändan (använd t.ex EMC förskruvningar). Används arbetsbrytare i motorkretsen ska denna även vara EMC godkänd och kabelanslutningarna ska göras med 360 skärmjordning. För installationsmiljö 2 (industrinät) krävs inte 360 jordning för väggenheter upp till och med byggstorlek FR7 (55 kw/400v), utan skyddsskärmens anslutning tvinnas och dras kortaste väg till avsedd jordskruv. För större väggenheter (från 75 kw/400v) samt för omriktare i golvskåp (NXC) krävs däremot att motorkabelns skärm jordas 360 i omriktarändan. För detta medlevereras speciella jordningsklämmor. 360 jordning av motorkabelns skärm rekommenderas dock för alla omriktartyper, i både omriktarända och motorända, även om detta inte krävs för att uppfylla minimikraven avseende EMC. Se även under Anslutning av skärm nedan. Sida 3

4 **) För kabelareor 16 mm 2 eller större ska symmetrisk kraftkabel användas. Kablar med lägre area på fasledaren än 16 mm 2 kan vara osymmetrisk (fyrledarkabel). Symmetrisk kraftkabel rekommenderas dock även för dessa areor. Se även bild nedan: Förläggning av kablar Motorkabeln ska förläggas möjligast långt ifrån övrigt kablage, framförallt ifrån styr- och signalkablar. Undvik att förlägga motorkabeln parallellt med andra kablar någon längre sträcka. Minimiavståndet mellan motorkabeln och signalkablar är 30 cm för kabellängder upp till 50 m. För parallella sträckor längre än 50 m rekommenderas ett avstånd på minst 50 cm. Alla kabelkorsningar mellan motorkablar och signalkablar skall ske med 90 vinkel. Som alternativ till separering via avstånd kan även annan typ av separering/skärmning användas, t.ex genom att använda en jordad metallisk skärm mellan motorkabel och signalkabel. Motorkabelns största tillåtna längd är 300 m. Undantag från detta gäller för omriktare 1,5 kw, där maximal längd är 100 m. Om du/dt filter används kan ytterligare begränsningar i maximal kabellängd förekomma, se filtermanualen för mer information. Om 230 V AC används för indikeringar via de potentialfria reläutgångarna ska dessa signaler inte dras i samma kabel som de analoga eller digitala signalerna för 24 V DC. Anslutning av skärm Motorkabelns skärm ska jordas med möjligast låg impedans för högfrekventa strömmar. Detta uppnås t.ex. genom att använda speciella EMC- förskruvningar som möjliggör jordning 360 runt om. Gäller både omriktarända och motorända. Vilka minimikrav som gäller i olika installationsmiljöer, se sida 3. God HF-jordning är viktig, inte enbart med tanke på EMC, utan även för att undvika att skadliga lagerströmmar uppstår i motorn. I de fall omriktarna är försedda med metalliska kabelklämmor ( 75 kw/400v) ska kabelskärmen friläggas under klämman så att god elektrisk kontakt erhålles (yttersta kabelskiktet avskalas). Styr- och signalkabelns (kablarnas) skärm ska anslutas i avsedd jordklämma. Kabelns ytterhölje avskalas så att skärmen blir jordad runt om. Alternativt jordas skärmen med kortast möjliga avstånd till jordskruv (s.k. grisknorr ska undvikas) Sida 4

5 Rekommendationer i störningskänsliga miljöer I speciellt störningskänsliga miljöer kan behov av förbättrad avstörning finnas. Exempel på sådana miljöer kan vara installationsrum på sjukhus, i laboratorier etc., ifall störningskänsliga lågnivåsignaler förekommer. Vi rekommenderar att man i sådana miljöer separerar känsliga signalkablar från motorkabeln på ett effektivare sätt än vad minimikraven anger. Minimum 50 cm avstånd kan vara en god praxis. Motorkabelns längd har också betydelse, ju kortare kabel desto mindre störningar. Krav på motor En motor i omriktardrift utsätts för större påkänningar än motsvarande motor i direkt nätdrift. Utspänningen från omriktaren är pulsad med pulsstigtider på delar av mikrosekunder. Detta ger upphov till ökad spänningspåkänning samt risk för skadliga lagerströmmar. Det bör därför alltid klarläggas ifall aktuell motor är lämplig för omriktardrift (t.ex. genom att rådgöra med motorleverantören). Generellt kan sägas att standardmotorer (enl. IEC 60034) upp till ca. 100 kw och avsedda för 400 V matningsnät, är lämpliga utan extra åtgärder. Försiktighet bör dock iakttas med vissa småeffekt motorer upp till några kw, som kan sakna tillräcklig fas till fas isolation. För motorer, oavsett storlek, avsedda för 525V och 690V matningsnät ska motorerna anpassas med förstärkt isolation. Vidare ska man i 690V nät använda sig av ett du/dt filter (alternativt sinusfilter) mellan omriktare och motor, för begränsing av spänningspulsernas stigtider. För motorer 90 kw, oberoenda av nätspänning, gäller att dessa ska vara försedda med isolerat lager/lagerkonstruktion på icke drivsidan (fläktsidan) för att förebygga lagerskador. Dessutom kan speciella ferritringar (common mode filter) användas i motorkabeln för att ytterligare begränsa uppkomsten av lagerströmmar. För motorer med två utgående axeländor ska dessutom kopplingen på fläktsidan vara av isolerad typ. Det är också av yttersta vikt att inte på något sätt med yttre anordning kortsluta det isolerade lagret/lagerkonstuktionen, då detta åsidosätter det isolerade lagrets effekt för begränsning av lagerströmmar. Se även rekommendationstabell, Bilaga 1. Säkerhetsbrytare Ifall säkerhetsbrytare används i motorkretsen så bör man tänka på: Säkerhetshetsbrytaren bryter upp motorkabelns skärm och brytaren ska därför vara EMC godkänd eller utförd i metall. Anslutning av kabelskärmar ska utföras på samma sätt som i omriktare resp. motor. För installationsmiljö 1, publikt nät, är det därför ett krav att anslutningarna görs med 360 jordning. För installationsmiljö 2, industrinät, ska anslutning av skärmjord göras med så kort anslutning som möjligt, alternativt med 360 jordning. Säkerhetsbrytaren ska även vara försedd med en hjälpkontakt som kopplas direkt till omriktaren via en driftförreglingsingång (momentant stopp). På så sätt säkerställs att omriktaren är stoppad innan huvudkontakterna bryter strömbanan. Sida 5

6 Läckströmmar mot jord Våra omriktare för direktjordade nät är på nätsidan försedda med radioavstörningsfilter (RFI-filter, Vacon EMC klass H eller L). Dessa är LC filter med kondensatorer kopplade mellan faserna men även mot jord, för effektiv filtrering. Kondensatorerna ger emellertid upphov till läckströmmar (storleksordningen ma per omriktare). Om flera omriktare kopplas på samma matning adderas strömmarna. Dessa läckströmmar kan orsaka att jordfelsbrytare löser ut ifall sådana används. Vi rekommenderar att matning till frekvensomriktare separeras från övrig last, så att jordfelsbrytare inte påverkas. Potentialutjämning mellan motor och maskinfundament Det är viktigt att motorns stomme är ordentligt jordad och har samma jordpotential som matande frekvensomriktare samt som den drivna maskinen (t.ex pump). Vid behov kompletteras med potentialutjämningsledare. Potentialutjämningsledare mellan motor och pump/pumpar krävs ifall dessa ej står på samma metalliska fundament. Min. area 95 mm 2. Rektangulär kopparfläta/band är att föredra. Rund kopparledare är acceptabel, men ska då bestå av två parallella min 2x50 mm 2, med minst 150 mm avstånd emellan. Obs att eventuell målfärg ska tas bort för att god kontakt ska uppnås. Potentialutjämningsledare mellan motorns anslutningslåda och stomme rekommenderas för motorer med axelhöjd 400 mm. Min. area 50 mm 2. Rund kopparledare är acceptabel, men rektangulär kopparfläta är att föredra. Se även Bilaga 2 och 3. Sida 6

7 BILAGA 1 Rekommendationstabell du/dt filter, isolerade lager, common mode filter Observera att tabellen nedan ska ses som en allmän rekommendation, vid oklara fall rådgör alltid med oss eller motorleverantören. Motoreffekt < 90 kw kw 355 kw el. större Systemspänning eller axelhöjd < IEC 280 IEC IEC 400 el. större 400 V --- Isol lager Isol lagersköld 525 V Du/dt *) Isol lager Du/dt *) 690 V Du/dt **) Isol lager Du/dt **) Rekommendationstabell (förklaringar se nedan) Isol lagersköld Du/dt *) Isol lagersköld Du/dt **) Du/dt Isol lager Isol lagersköld Du/dt filter som placeras i motorkretsen i direkt anslutning till frekvensomriktarens motorutgång. Begränsar spänningspikar och minskar därvid spänningspåkänningen på motorn. Har även begränsande effekt på lagerströmmar. ringar med common mode effekt. Placeras i varje motorkabel symmetriskt runt fasledarna (skyddsjord/skärm ska ledas förbi ringarna på utsidan). Används för begränsning av lagerströmmar. Isolerat lager i motorn på icke-drivsidan (fläktsida) Isolerad lagersköld eller annan isolerande konstruktion i motorn på ickedrivsidan (fläktsida) *) Om motorn har förstärkt isolation som klarar 1.6 kv spänningspikar kan du/dt filter utelämnas **) Om motorn har speciallindning som klarar 2 kv spänningspikar kan du/dt filter utelämnas Sida 7

8 BILAGA 2 Exempel på korrekt installation, schematisk bild. Motor med en utgående axelända Sida 8

9 BILAGA 3 Exempel på korrekt installation, schematisk bild. Motor med två utgående axeländor Sida 9

Emotron FDU och VFX 2.0

Emotron FDU och VFX 2.0 Emotron FDU och VFX 2.0 Frekvensomriktare med skyddklass IP20 och IP21 7.5-132 kw Tillägg till bruksanvisning Svenska Mjukvaruversion 4.3X Tillägg för Emotron FDU och Emotron VFX AC frekvensomriktare

Läs mer

och Nexans sortiment

och Nexans sortiment Vanliga frågor och svar om EMC-anpassade kablar och Nexans sortiment I vissa sammanhang ställs krav på att elektriska eller elektroniska anläggningar är EMC-anpassade. Vad innebär detta för de kablar som

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

ACS/ACC/ACP 604/607/627 Frekvensomriktare 55 till 630 kw (75 till 700 HP) Beskrivning av hårdvara

ACS/ACC/ACP 604/607/627 Frekvensomriktare 55 till 630 kw (75 till 700 HP) Beskrivning av hårdvara ACS/ACC/ACP 604/607/627 Frekvensomriktare 55 till 630 kw (75 till 700 HP) Beskrivning av hårdvara Denna beskrivning gäller frekvensomriktare ACS 607, ACS 627, ACC 607, ACC 627, ACP 607 och ACP 627 samt

Läs mer

HANDBOK 421 utg. 4 ARBETSUPPGIFTER

HANDBOK 421 utg. 4 ARBETSUPPGIFTER 1(7) 1) Bestäm strömvärdet för följande kablar / ledare vid omgivningstemperatur 30 C: A RK 10 mm 2 i VP-rör, totalt 3 VP-rör utan inbördes avstånd i värmeisolerad vägg (A1). B EKK 5G2,5 på stege tillsammans

Läs mer

vacon 100 vacon 100 flow frekvensomriktare installationshandbok

vacon 100 vacon 100 flow frekvensomriktare installationshandbok vacon 100 vacon 100 flow frekvensomriktare installationshandbok vacon 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dokumentkod: DPD01046D Beställningskod: DOC-INS04123+DLSV Rev. D Datum för publicering av denna version: 12.2.13

Läs mer

1. Säkerhet... 2 1.1 Fara... 2 1.2 Varningar... 3 1.3 Jordning och jordfelsskydd... 4 1.4 Körning av motorn... 4

1. Säkerhet... 2 1.1 Fara... 2 1.2 Varningar... 3 1.3 Jordning och jordfelsskydd... 4 1.4 Körning av motorn... 4 vacon 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dokumentkod: DPD00336C Datum för publicering av denna version: 18.5.10 1. Säkerhet... 2 1.1 Fara... 2 1.2 Varningar... 3 1.3 Jordning och jordfelsskydd... 4 1.4 Körning av

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

ABB komponentfrekvensomriktare. Användarhandledning Frekvensomriktare ACS150 (0,37 4 kw)

ABB komponentfrekvensomriktare. Användarhandledning Frekvensomriktare ACS150 (0,37 4 kw) ABB komponentfrekvensomriktare Användarhandledning Frekvensomriktare ACS150 (0,37 4 kw) 2 Lista över relaterade användarhandledningar Frekvensomriktarhandböcker Kod (engelska) Kod (svenska) ACS310 User

Läs mer

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 DRIFT- OCH SERVICE FÖRVALTNINGEN VA-AVDELNINGEN Handläggare Datum 2015-05-07 Rasmus Appelkvist Telefon 0455-30 32 70 KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 Beställare Projekt Starkströmsföreskrifterna (1 kap.

Läs mer

VLT Common Mode Filters MCC 105

VLT Common Mode Filters MCC 105 VLT Common Mode Filters MCC 105 Effektiv för reducering av elektromagnetiska störningar VLT Common Mode Filters MCC 105-satsen reducerar de elektromagnetiska störningarna och förhindrar skador på lager

Läs mer

Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT

Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT Visst vill även du spara upp till 70% energi ENKELT TYST SÄKERT 1 Styr motorn med REN SINUS! Med frekvensomriktaren NFO Sinus kan du varvtalsreglera motorer till maskiner, fläktar och pumpar m m och därmed

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Emotron VFX 2.0 Frekvensomriktare

Emotron VFX 2.0 Frekvensomriktare Emotron VFX 2.0 Frekvensomriktare Bruksanvisning Svenska Programvaruversion 4.3X Emotron VFX 2.0 BRUKSNVISNING - SVENSK Programvaruversion 4.3x Dokumentnummer: 01-5326-00 Utgåva: r1 Utgivningsdatum: 2012-07-02

Läs mer

Handledning för produktval Kabeldon kabelskåp, kv. Document name

Handledning för produktval Kabeldon kabelskåp, kv. Document name Handledning för produktval Kabeldon kabelskåp, 12 36 kv Document name Kabeldon kabelskåp 12 36 kv, HDC-A En robust och säker lösning Användning Kabelskåpet erbjuder möjlighet att skarva och avgrena kabelnät

Läs mer

Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare

Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare Reviderad 18-12-2015 Ålands Elandelslags regler för elentreprenörer och planerare 1. Anmälningar 2. Besiktningar av elinstallationer 3. Mätarcentraler och mätare 4. Serviskabel 5. Luftledningsservis 6.

Läs mer

vacon nx frekvensomriktare användarhandbok

vacon nx frekvensomriktare användarhandbok vacon nx frekvensomriktare användarhandbok 2 vacon ÅTMINSTONE DE FÖLJANDE STEGEN I SNABBGUIDE FÖR DRIFTTAGNING MÅSTE UTFÖRAS UNDER INSTALLATION OCH DRIFTTAGNING. OM PROBLEM UPPSTÅR, VAR VÄNLIG KONTAKTA

Läs mer

ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk

ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk ABB komponentfrekvensomriktare ACS50, 0,18 till 2,2 kw / 0,25 till 3 hk Teknisk katalog PROFIL INDUSTRIER PRODUKTER APPLIKATIONER KOMPETENS PARTNER TJÄNSTER ABB komponentfrekvensomriktare ABB komponentfrekvensomriktare

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Emotron FDU 2.0 Frekvensomriktare

Emotron FDU 2.0 Frekvensomriktare Emotron FDU 2.0 Frekvensomriktare Bruksanvisning Svenska Programvaruversion 4.3X Emotron FDU 2.0 Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 4.3x Dokumentnummer: 01-4428-00 Utgåva: r3 Utgivningsdatum:

Läs mer

Potentialutjämning S N A B B G U I D E

Potentialutjämning S N A B B G U I D E Potentialutjämning S N A B B G U I D E Potentialutjämning i byggnad H D G 4 E 3 2 C E El 5 Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar Kablar och rör utifrån ska föras

Läs mer

Beskrivning av hårdvara ACS 600. ACS/ACC/ACP 601 Frekvensomriktare 2,2 till 110 kw (3 till 150 HP)

Beskrivning av hårdvara ACS 600. ACS/ACC/ACP 601 Frekvensomriktare 2,2 till 110 kw (3 till 150 HP) ACT PAR FUNC DRIVE LOC REM RESET REF ACS 600 Beskrivning av hårdvara I denna handbok ingår: Säkerhet Installation Underhåll Produktinformation ACS/ACC/ACP 601 Frekvensomriktare 2,2 till 110 kw (3 till

Läs mer

Emotron FDU 2.0 Frekvensomriktare

Emotron FDU 2.0 Frekvensomriktare Emotron FDU 2.0 Frekvensomriktare Bruksanvisning Svenska Frekvensomriktare FDU 2.0 Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 4.0x Dokumentnummer: 01-3694-00 Utgåva: r2 Utgivningsdatum: 01-04-2007 Copyright

Läs mer

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem.

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. 2 Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kablar för alla tänkbara installationer. Allt handlar om pålitlighet. Det

Läs mer

ACS150. Användarhandledning Frekvensomriktare ACS150 (0,37 4 kw, 0,5 5 hk)

ACS150. Användarhandledning Frekvensomriktare ACS150 (0,37 4 kw, 0,5 5 hk) ACS150 Användarhandledning Frekvensomriktare ACS150 (0,37 4 kw, 0,5 5 hk) Frekvensomriktare ACS150 0,37 4 kw 0,5 5 hk Användarhandledning 3AFE68656826 Rev A SV GÄLLER FRÅN: 7.12.2005 2005 ABB Oy. Med

Läs mer

Användarhandledning Frekvensomriktare ACS550-01 (0,75 90 kw) Frekvensomriktare ACS550-U1 (1 150 hk)

Användarhandledning Frekvensomriktare ACS550-01 (0,75 90 kw) Frekvensomriktare ACS550-U1 (1 150 hk) Drive IT AC-drivsystem för lågspänning Användarhandledning Frekvensomriktare ACS550-01 (0,75 90 kw) Frekvensomriktare ACS550-U1 (1 150 hk) 2 ACS550 Användarhandledning Frekvensomriktare ACS550, användarhandledningar

Läs mer

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem.

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. 2 Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kablar för alla tänkbara installationer. Allt handlar om pålitlighet. Det

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p

TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p Umeå Universitet Tillämpad Fysik och Elektronik Per Hallberg Nils Lundgren Johan Pålsson Johan Haake TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p Onsdag 9 januari 2014 Kl 9.00-15.00 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Kurslitteratur

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jan Hvalgren 2002-05-31

EXAMENSARBETE. Jan Hvalgren 2002-05-31 2002:E011 EXAMENSARBETE Åtgärder för att eliminera/minimera lagerströmmar vid elmotordrifter samt mätningar av dessa strömmar vid SCA Hygiene Products-Edet bruk. Jan Hvalgren 2002-05-31 Högskolan Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Beskrivning - Installation. Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se. VA-Alarm. Fulltankalarm för avloppscisterner

Beskrivning - Installation. Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se. VA-Alarm. Fulltankalarm för avloppscisterner Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se 050127 Beskrivning - Installation VA-Alarm Fulltankalarm för avloppscisterner Läs anvisningen före installation! Beakta alla säkerhetsanvisningar!

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100.

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100. Sid 1 (6) 7(.1,6.$%(67b00(/6(5)g5(/(.75,6.8758671,1* Rubrik Dokument.UDIWHOHNWURQLN 7%( Utgåva 4 (S),QQHKnOO 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3 3.2 Övriga

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

EMC SERVICES. we create EMC.

EMC SERVICES. we create EMC. Att klara EMC-provet första gången EMC Services Jul-event 2012 Mölndal 6/12 Lennart Hasselgren Innehåll Exempel på störningsfall Hur ska man uppnå EMC-kraven EMC och projektstyrning Att fundera på vid

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

Produktspecifikation Skanova Antennplacering

Produktspecifikation Skanova Antennplacering 1 (5) Produktspecifikation Skanova Antennplacering Gäller från och med 2014-10-01 Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 3 INSTALLATION AV ANTENN OCH ARBETE I ANTENNBÄRARE... 2 3.1 ALLMÄNT...

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

Emotron FDU 2.0 Frekvensomriktare

Emotron FDU 2.0 Frekvensomriktare Emotron FDU 2.0 Frekvensomriktare Bruksanvisning Svenska Programvaruversion 4.3X Emotron FDU 2.0 Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 4.3x Dokumentnummer: 01-5325-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum:

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

Emotron I/O-kort 2.0 Option

Emotron I/O-kort 2.0 Option Emotron I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5916-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 2012-03-01 Copyright CG Drives & Automation Sweden

Läs mer

Igångkörningsanvisningar

Igångkörningsanvisningar ACS 600 Igångkörningsanvisningar Denna anvisning omfattar: Inställning av ACS 600 via manöverpanelen Start första gången Kontroll av rotationsriktningen Start via en digital ingång Varvtalsreglering via

Läs mer

Roterande värmeväxlare EQRB

Roterande värmeväxlare EQRB Installationsinstruktion, Drivsystem EMX- P10 EQRB storlek 005-018 Rotor med reglerbart varvtal Beroende på krav på drivmoment för olika rotordiametrar har aggregatserierna försetts med olika drivutrustningar.

Läs mer

Uppdaterad 20120214 Få din antenn att stråla ut som det är tänkt, eller lyckas få ner störnivåerna på mottagning eller bli av med RFI problem

Uppdaterad 20120214 Få din antenn att stråla ut som det är tänkt, eller lyckas få ner störnivåerna på mottagning eller bli av med RFI problem Uppdaterad 20120214 Få din antenn att stråla ut som det är tänkt, eller lyckas få ner störnivåerna på mottagning eller bli av med RFI problem Vet du hur dina antenner strålar ut i rymden? Har Du höga störnivåer

Läs mer

Produktspecifikation, Antennplacering Innehåll

Produktspecifikation, Antennplacering Innehåll Sidnr 1 (6) 2008-05-27 E 1301- Produktspecifikation, Antennplacering Innehåll Sida 1 Allmänt 2 2 Geografisk täckning 2 3 Tekniska förutsättningar 2 4 Installation av antenn och arbete i antennbärare 2

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

Ändringar MOVITRAC LTE-B * _1114*

Ändringar MOVITRAC LTE-B * _1114* Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *1353050_1114* Ändringar SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Läs mer

Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält.

Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält. Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält. Vallentuna 2013-02-05 Alla hus både nya och gamla har med några få undantag, endast elmatning med 4-ledare s.k. TN-C system. Äldre hus

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR SvK TR 5:215 VENTILAVLEDARE 14 september 2000 15 VENTILAVLEDARE

TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR SvK TR 5:215 VENTILAVLEDARE 14 september 2000 15 VENTILAVLEDARE TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR 15 VENTILAVLEDARE 2 Innehåll...Sida 15.1 REFERENSER... 3 15.2 OMFATTNING... 4 15.3 ORDFÖRKLARING... 4 Ventilavledare... 4 15.4 BESKRIVNING...4 15.4.1 Allmänt...

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Den dimensionerande belastningsströmmen, I B ; Enligt tabell A.52-17 blir förläggning mot tak dimensionerande med omräkningsfaktorn 0,95.

Den dimensionerande belastningsströmmen, I B ; Enligt tabell A.52-17 blir förläggning mot tak dimensionerande med omräkningsfaktorn 0,95. Exempel 1 Val av area med hänsyn till belastningsström då överlastskydd kan utelämnas En 3-fas elpatron med märkeffekten 15 kw ska matas med en kabel som dels är förlagd ensam under tak, dels ensam på

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Drive IT Low Voltage Drives. Användarhandledning. för frekvensomriktare ACS50 från 0,18 till 2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. Användarhandledning. för frekvensomriktare ACS50 från 0,18 till 2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Användarhandledning för frekvensomriktare ACS50 från 0,18 till 2,2 kw Användarhandledningar för ACS50 på andra språk och ACS50 Technical Reference kan hämtas via Internet: http://www.abb.com.

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB FORDONSDETEKTOR DB402 Utgåva 1 Revision: 6 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Innehåll Teknisk data...2 Beskrivning

Läs mer

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. 1. INTRODUKTION 1.1

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *2122341_214* Tillägg till montage- och driftsinstruktionen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option

Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk Emotron PTC/PT100-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5920-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 01-03-2012 Copyright CG Drives

Läs mer

Konstantspänningslikriktare.

Konstantspänningslikriktare. Konstantspänningslikriktare. Sidan 1 av 8 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med hjälp av naturlig konvektion.

Läs mer

ACS 800. Beskrivning av hårdvara Frekvensomriktare ACS800-01 (0,55 till 110 kw) Frekvensomriktare ACS800-U1 (0,75 till 150 hk)

ACS 800. Beskrivning av hårdvara Frekvensomriktare ACS800-01 (0,55 till 110 kw) Frekvensomriktare ACS800-U1 (0,75 till 150 hk) ACS 800 Beskrivning av hårdvara Frekvensomriktare ACS800-01 (0,55 till 110 kw) Frekvensomriktare ACS800-U1 (0,75 till 150 hk) Dokumentation för ACS800 SingleDrive BESKRIVNINGAR AV HÅRDVARA (aktuella handböcker

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning

Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning AMA 8 UCA Styr- och övervakningssystem 3 Styrfunktionsenheter med sammansatt funktion 842 DESIGO RXC Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning Tillsats till rumsregulator RXC30 / RXC31 RXC40.5 Utbyggnadsmodul

Läs mer

TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER TYP 4A/3D ELMOTORER. ORDERTELEFON

TEKNISK INFORMATION BEVI ELMOTORER TYP 4A/3D ELMOTORER. ORDERTELEFON 43 TEKNISK INFORMATION BEVI TYP 4A/3D Konstruktion Statorhuset för motorstorlekarna 63 132 tillverkas av lättmetall (även lagersköldarna vilka har en ingjuten stålring i lagerläget), medan storlekarna

Läs mer

vacon 100 vacon 100 flow vacon 100 hvac frekvensomriktare installationshandbok väggmonterade omriktare

vacon 100 vacon 100 flow vacon 100 hvac frekvensomriktare installationshandbok väggmonterade omriktare vacon 100 vacon 100 flow vacon 100 hvac frekvensomriktare installationshandbok väggmonterade omriktare INLEDNING VACON 3 INLEDNING Dokument-id: DPD01715F Datum: 8.7.2015 OM HANDBOKEN Upphovsrätten till

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

BERÖRINGSSÄKRA ANSLUTNINGSDON. Ensto Underground

BERÖRINGSSÄKRA ANSLUTNINGSDON. Ensto Underground BERÖRINGSSÄKRA ANSLUTNINGSDON Ensto Underground Beröringssäkra anslutningsdon för DIN-standard Ensto kompletterar sitt kabeltillbehörssortiment med beröringssäkra anslutningsdon, som är både personsäkra

Läs mer

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC

SIT Sports. Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC SIT Sports Safety Tracking System Manual RALLY SWEDEN HISTORIC 2015 1 SIT Sports Tracking Unit SIT Sports Tracking enheten måste monteras och anslutas i alla tävlandes bilar innan ankomst till besiktningen,

Läs mer

Järnvägens elanläggningar

Järnvägens elanläggningar Järnvägens elanläggningar Innehåll Förord 3 Så får loket sin el 4 Omformad energi för tågbruk 6 Växelström med rätt spänning 7 Strömbrytare bryter strömmen snabbt 7 Kontaktledningen 7 Två system för att

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT SE.TLZ242.140328 Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TLZ1242, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TLZ1243, utemontage IP54 GOLD/OMPT 1. llmänt n är avsedd för väggmontage och är försedd med skruvplintsanslutning

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Kopplingsutrustning TBE 118 Utgåva 6 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

VÄLKOMNA! Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

VÄLKOMNA! Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs VÄLKOMNA! KABLAR I MARK - VAD SKA DU VÄLJA? Aron Andersson Nils-Erik Ottosson Användningsområden 400 kv Stamnätet 130 kv Matar städer, större fabriker (stålverk, pappersbruk) 50-30 kv Matar mindre samhällen

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

SED2 Getting Started Guide. CM1G5192sv 030311. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2 Getting Started Guide. CM1G5192sv 030311. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2 Getting Started Guide CM1G5192sv 030311 Siemens Building Technologies HVAC Products Siemens Building Technologies AB HVAC Products Elektronvägen 4 141 87 Huddinge Tel. +46 8 578 410 00 Fax +46 8 578

Läs mer

INSTALLATION AV KUNDUTRUSTNING I MAST

INSTALLATION AV KUNDUTRUSTNING I MAST 1. Syfte och omfattning Inplacering av kundutrustning kan påbörjas först sedan avtal mellan Kunden och Teracom träffats. Syftet med denna installationsanvisning är att beskriva kvalitetskraven för installationer

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual

RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual RAI-S Rodervinkelsvisare Installationsmanual 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Roderlägesgivare...4 Rodervinkelsvisaren...6 Montering...6 Testning...6 Justeringar...6 Även om alla åtgärder har vidtagits

Läs mer

Trefassystemet. Industrial Electrical Engineering and Automation

Trefassystemet. Industrial Electrical Engineering and Automation Trefas DEL 2 Trefassystemet 2 L3 L2 Fasspänning / huvudspänning nollpunkt L1 Fasspänning: U f U h = 3 U Huvudspänning: f Elcentral 400/230 V Elcentral 400/230 V Märkning av fasledare: L1, L2, L3 = R, S,

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare PTC/RTC optionskort För Emotron FlowDrive-IP2Y Bruksanvisning Svenska PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 2 1 Gör ett hål för betongen på din valda plats. Se manualen för rekommenderad mängd betong. 2 Fyll hålet med betong upp till några centimeter

Läs mer

Avmätning. Tekniska data

Avmätning. Tekniska data Avmätning M30 x 1.5 5 36 80 0102 Orderbenämning LED Kännetecken 10 mm i plan Kopplingsavståndet kan ställas in inom ett stort intervall med potentiometern Anslutning Tillbehör BF 30 Fäste, 30 mm BN BU

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer