Installationsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning"

Transkript

1 Vacon AB Utgåva 1d Installationsanvisning Vacon NXS, NXP, NXC Kortfattad beskrivning över installation av frekvensomriktare Vacon NX Val av kabeltyper, EMC-aspekter, jordning

2 Denna anvisning är ett komplement till Vacon NX Användarhandbok för installation av Vacon NX frekvensomriktare. För utförligare instruktioner hänvisas till Användarhandboken, avsnitt 5 (Installation) och avsnitt 6 (Kablar och anslutningar) Kylning Montering Kablage EMC normer Installera frekvensomriktaren på sådant sätt att tillräcklig kylning erhålls (se användarhandboken, avsnitt 5 Installation). Tillåtet variationsområde för omgivningstemperatur utan nedstämpling av uttagen effekt är -10 C (ingen frost) 40 C. Montera frekvensomriktaren avsedd för väggmontage i upprätt läge, på vägg eller stativ. Vid inmontering i annan kapsling eller skåp ska hänsyn tas till att tillräcklig kylning erhålls. Skåpkapslade frekvensomriktare fixeras och fästes i golv och vid behov även mot vägg. Använd kraftkabel avsedd för minst 70 C. Kabeln och dess avsäkring ska dimensioneras i enlighet med omriktarens märkström. Rekommenderade kabeldimensioner för nät- och motoranslutningar ges i användarhandboken, avsnitt 6 Kablar och anslutningar. Frekvensomriktare tillverkas i enlighet med EN :2004, som anger immunitets- och emissionskrav för varvtalsstyrda elektriska drivsystem. Olika krav och gränsvärden för störningar gäller i olika installtionsmiljöer. I normen definieras installationsmiljö 1 (allmänt distributionsnät, även kallat publikt nät) och installationsmiljö 2 (industrinät). Normen definierar fyra EMC nivåer, kategori C1 och C2 för miljö 1 (publikt nät) samt C3 och C4 för miljö 2 (industrinät). EMC klasser för Vacon omriktare Vacon NX omriktare finns med olika filtrering för olika installationsmiljöer. Vacons EMC klasser benämns H, L och T. Dessa motsvarar kategorierna i EN enligt följande: Vacon EMC klass Kategori enl EN :2004 H C2 (publikt nät, begränsad distribution) L C3 (industrinät, direktjordat nät) T C4 (industrinät, icke-direktjordat nät) Anm: EMC klass H kan också användas i kategori C3 Sida 2

3 Minimikrav kabeltyper avseende EMC Val av kabeltyp och krav på avskärmning beror bl.a. av de EMC-krav som gäller i den miljö där frekvensomriktaren ska installeras. Minimikrav med avseende på EMC framgår av nedanstående tabell: Kabel Vid anslutning i industrinät (installationsmiljö 2) EMC-krav enligt EN kat. C3 eller C4 EMC klass för Vacon omriktare L, H eller T Vid anslutning i allmänt distributionsnät/ publikt nät (installationsmiljö 1) EMC-krav enligt EN kat. C2 EMC klass för Vacon omriktare H Nätkabel 1 1 Motorkabel 2 *) 3 *) Signalkabel 4 4 Kabeltyp 1 Kraftkabel, tre- eller fyrledare, avsedd för fast installation. Skärm ej nödvändig, rekommenderas dock. Exempel på acceptabla kabeltyper: - FKK, RKFK, FKKJ, AKKJ, FXQJ, AXQJ, MCMK eller likvärdiga. Kabeltyp 2 Symmetrisk kraftkabel **), treledare med koncentrisk skyddsskärm, avsedd för fast installation. Exempel på acceptabla kabeltyper: - FKKJ, AKKJ, FXQJ, AXQJ, MCMK eller likvärdiga. Kabeltyp 3 Symmetrisk kraftkabel *), med tät lågimpedansskärm (typ fläta), avsedd för fast installation. Exempel på acceptabla kabeltyper: - RKFK, Ölflex/Classic 100CY, FKKJ-EMC, AKKJ-EMC, FXQJ-EMC, AXQJ-EMC, MCCMK, eller likvärdiga. Kabeltyp 4 Signalkabel med partvinnade ledare samt tät lågimpedanskärm (typ folie). Dubbelskärm ej nödvändig. Exempel på acceptabla kabeltyper: - ELAKY, FKAR-PG, FKAR-PIG, JAMAK eller likvärdiga *) För installationsmiljö 1 (publikt nät) krävs att motorkabelns skyddsskärm ska jordas 360 runtom hela skärmen, i både omriktarändan och motorändan (använd t.ex EMC förskruvningar). Används arbetsbrytare i motorkretsen ska denna även vara EMC godkänd och kabelanslutningarna ska göras med 360 skärmjordning. För installationsmiljö 2 (industrinät) krävs inte 360 jordning för väggenheter upp till och med byggstorlek FR7 (55 kw/400v), utan skyddsskärmens anslutning tvinnas och dras kortaste väg till avsedd jordskruv. För större väggenheter (från 75 kw/400v) samt för omriktare i golvskåp (NXC) krävs däremot att motorkabelns skärm jordas 360 i omriktarändan. För detta medlevereras speciella jordningsklämmor. 360 jordning av motorkabelns skärm rekommenderas dock för alla omriktartyper, i både omriktarända och motorända, även om detta inte krävs för att uppfylla minimikraven avseende EMC. Se även under Anslutning av skärm nedan. Sida 3

4 **) För kabelareor 16 mm 2 eller större ska symmetrisk kraftkabel användas. Kablar med lägre area på fasledaren än 16 mm 2 kan vara osymmetrisk (fyrledarkabel). Symmetrisk kraftkabel rekommenderas dock även för dessa areor. Se även bild nedan: Förläggning av kablar Motorkabeln ska förläggas möjligast långt ifrån övrigt kablage, framförallt ifrån styr- och signalkablar. Undvik att förlägga motorkabeln parallellt med andra kablar någon längre sträcka. Minimiavståndet mellan motorkabeln och signalkablar är 30 cm för kabellängder upp till 50 m. För parallella sträckor längre än 50 m rekommenderas ett avstånd på minst 50 cm. Alla kabelkorsningar mellan motorkablar och signalkablar skall ske med 90 vinkel. Som alternativ till separering via avstånd kan även annan typ av separering/skärmning användas, t.ex genom att använda en jordad metallisk skärm mellan motorkabel och signalkabel. Motorkabelns största tillåtna längd är 300 m. Undantag från detta gäller för omriktare 1,5 kw, där maximal längd är 100 m. Om du/dt filter används kan ytterligare begränsningar i maximal kabellängd förekomma, se filtermanualen för mer information. Om 230 V AC används för indikeringar via de potentialfria reläutgångarna ska dessa signaler inte dras i samma kabel som de analoga eller digitala signalerna för 24 V DC. Anslutning av skärm Motorkabelns skärm ska jordas med möjligast låg impedans för högfrekventa strömmar. Detta uppnås t.ex. genom att använda speciella EMC- förskruvningar som möjliggör jordning 360 runt om. Gäller både omriktarända och motorända. Vilka minimikrav som gäller i olika installationsmiljöer, se sida 3. God HF-jordning är viktig, inte enbart med tanke på EMC, utan även för att undvika att skadliga lagerströmmar uppstår i motorn. I de fall omriktarna är försedda med metalliska kabelklämmor ( 75 kw/400v) ska kabelskärmen friläggas under klämman så att god elektrisk kontakt erhålles (yttersta kabelskiktet avskalas). Styr- och signalkabelns (kablarnas) skärm ska anslutas i avsedd jordklämma. Kabelns ytterhölje avskalas så att skärmen blir jordad runt om. Alternativt jordas skärmen med kortast möjliga avstånd till jordskruv (s.k. grisknorr ska undvikas) Sida 4

5 Rekommendationer i störningskänsliga miljöer I speciellt störningskänsliga miljöer kan behov av förbättrad avstörning finnas. Exempel på sådana miljöer kan vara installationsrum på sjukhus, i laboratorier etc., ifall störningskänsliga lågnivåsignaler förekommer. Vi rekommenderar att man i sådana miljöer separerar känsliga signalkablar från motorkabeln på ett effektivare sätt än vad minimikraven anger. Minimum 50 cm avstånd kan vara en god praxis. Motorkabelns längd har också betydelse, ju kortare kabel desto mindre störningar. Krav på motor En motor i omriktardrift utsätts för större påkänningar än motsvarande motor i direkt nätdrift. Utspänningen från omriktaren är pulsad med pulsstigtider på delar av mikrosekunder. Detta ger upphov till ökad spänningspåkänning samt risk för skadliga lagerströmmar. Det bör därför alltid klarläggas ifall aktuell motor är lämplig för omriktardrift (t.ex. genom att rådgöra med motorleverantören). Generellt kan sägas att standardmotorer (enl. IEC 60034) upp till ca. 100 kw och avsedda för 400 V matningsnät, är lämpliga utan extra åtgärder. Försiktighet bör dock iakttas med vissa småeffekt motorer upp till några kw, som kan sakna tillräcklig fas till fas isolation. För motorer, oavsett storlek, avsedda för 525V och 690V matningsnät ska motorerna anpassas med förstärkt isolation. Vidare ska man i 690V nät använda sig av ett du/dt filter (alternativt sinusfilter) mellan omriktare och motor, för begränsing av spänningspulsernas stigtider. För motorer 90 kw, oberoenda av nätspänning, gäller att dessa ska vara försedda med isolerat lager/lagerkonstruktion på icke drivsidan (fläktsidan) för att förebygga lagerskador. Dessutom kan speciella ferritringar (common mode filter) användas i motorkabeln för att ytterligare begränsa uppkomsten av lagerströmmar. För motorer med två utgående axeländor ska dessutom kopplingen på fläktsidan vara av isolerad typ. Det är också av yttersta vikt att inte på något sätt med yttre anordning kortsluta det isolerade lagret/lagerkonstuktionen, då detta åsidosätter det isolerade lagrets effekt för begränsning av lagerströmmar. Se även rekommendationstabell, Bilaga 1. Säkerhetsbrytare Ifall säkerhetsbrytare används i motorkretsen så bör man tänka på: Säkerhetshetsbrytaren bryter upp motorkabelns skärm och brytaren ska därför vara EMC godkänd eller utförd i metall. Anslutning av kabelskärmar ska utföras på samma sätt som i omriktare resp. motor. För installationsmiljö 1, publikt nät, är det därför ett krav att anslutningarna görs med 360 jordning. För installationsmiljö 2, industrinät, ska anslutning av skärmjord göras med så kort anslutning som möjligt, alternativt med 360 jordning. Säkerhetsbrytaren ska även vara försedd med en hjälpkontakt som kopplas direkt till omriktaren via en driftförreglingsingång (momentant stopp). På så sätt säkerställs att omriktaren är stoppad innan huvudkontakterna bryter strömbanan. Sida 5

6 Läckströmmar mot jord Våra omriktare för direktjordade nät är på nätsidan försedda med radioavstörningsfilter (RFI-filter, Vacon EMC klass H eller L). Dessa är LC filter med kondensatorer kopplade mellan faserna men även mot jord, för effektiv filtrering. Kondensatorerna ger emellertid upphov till läckströmmar (storleksordningen ma per omriktare). Om flera omriktare kopplas på samma matning adderas strömmarna. Dessa läckströmmar kan orsaka att jordfelsbrytare löser ut ifall sådana används. Vi rekommenderar att matning till frekvensomriktare separeras från övrig last, så att jordfelsbrytare inte påverkas. Potentialutjämning mellan motor och maskinfundament Det är viktigt att motorns stomme är ordentligt jordad och har samma jordpotential som matande frekvensomriktare samt som den drivna maskinen (t.ex pump). Vid behov kompletteras med potentialutjämningsledare. Potentialutjämningsledare mellan motor och pump/pumpar krävs ifall dessa ej står på samma metalliska fundament. Min. area 95 mm 2. Rektangulär kopparfläta/band är att föredra. Rund kopparledare är acceptabel, men ska då bestå av två parallella min 2x50 mm 2, med minst 150 mm avstånd emellan. Obs att eventuell målfärg ska tas bort för att god kontakt ska uppnås. Potentialutjämningsledare mellan motorns anslutningslåda och stomme rekommenderas för motorer med axelhöjd 400 mm. Min. area 50 mm 2. Rund kopparledare är acceptabel, men rektangulär kopparfläta är att föredra. Se även Bilaga 2 och 3. Sida 6

7 BILAGA 1 Rekommendationstabell du/dt filter, isolerade lager, common mode filter Observera att tabellen nedan ska ses som en allmän rekommendation, vid oklara fall rådgör alltid med oss eller motorleverantören. Motoreffekt < 90 kw kw 355 kw el. större Systemspänning eller axelhöjd < IEC 280 IEC IEC 400 el. större 400 V --- Isol lager Isol lagersköld 525 V Du/dt *) Isol lager Du/dt *) 690 V Du/dt **) Isol lager Du/dt **) Rekommendationstabell (förklaringar se nedan) Isol lagersköld Du/dt *) Isol lagersköld Du/dt **) Du/dt Isol lager Isol lagersköld Du/dt filter som placeras i motorkretsen i direkt anslutning till frekvensomriktarens motorutgång. Begränsar spänningspikar och minskar därvid spänningspåkänningen på motorn. Har även begränsande effekt på lagerströmmar. ringar med common mode effekt. Placeras i varje motorkabel symmetriskt runt fasledarna (skyddsjord/skärm ska ledas förbi ringarna på utsidan). Används för begränsning av lagerströmmar. Isolerat lager i motorn på icke-drivsidan (fläktsida) Isolerad lagersköld eller annan isolerande konstruktion i motorn på ickedrivsidan (fläktsida) *) Om motorn har förstärkt isolation som klarar 1.6 kv spänningspikar kan du/dt filter utelämnas **) Om motorn har speciallindning som klarar 2 kv spänningspikar kan du/dt filter utelämnas Sida 7

8 BILAGA 2 Exempel på korrekt installation, schematisk bild. Motor med en utgående axelända Sida 8

9 BILAGA 3 Exempel på korrekt installation, schematisk bild. Motor med två utgående axeländor Sida 9

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frekvensomvandlare CFW-10 Användarinstruktioner FREKVENSOMVANDLARE MANUAL Serie: CFW-10 Programvara: version 2.0X och 2.2X Språk: Svenska Dokument:

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON 2007-09-13 1(4) INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON ALLMÄNT OM HF Idag är de flesta lysrörsarmaturer bestyckade med HF-don som driver lysrören med hög frekvens. HF-don ger flimmerfritt ljus, spar

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet

Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet Bo Westerberg 2009-11-10. Reviderad 2010-02-01 1 Inledning Vertikal koppling i bärande väggar kan behövas dels med

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

Personfara genom elektrisk ström

Personfara genom elektrisk ström UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 1999-09-15 Rev 1.0 Personfara genom elektrisk ström K O M P E N D I U M 3 ELEKTRO INNEHÅLL 1. VILKEN STRÖMSTYRKA ÄR FARLIG?...2

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 Installation Svenska Svens Dokumentnummer: ka 87140-2-SV Dokumentnummer: Date: 05-2011 87140-2 Date: 05-2011 Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

TBS Katalog 2011. Transient-/åskskydd-/ samt potentialutjämningssystem

TBS Katalog 2011. Transient-/åskskydd-/ samt potentialutjämningssystem TBS Katalog 2011 Transient-/åskskydd-/ samt potentialutjämningssystem älkoen till kundservice Servicetelefon: 042-388200 Faxnr för förfrågningar: 042-388201 Faxnr för order: 042-388201 E-post för order:

Läs mer

Installationsbeskrivning

Installationsbeskrivning SE Installationsbeskrivning Devikit DTIR-10 Kabel för friförläggning. www.devi.se Devikit DTIR-10 Devikit DTIR-10 värmeelement används för renovering och nybyggnation där en låg bygghöjd önskas. Deviflex

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

ASP. Anslutning av större produktionsanläggningar. Elforsk rapport 06:79

ASP. Anslutning av större produktionsanläggningar. Elforsk rapport 06:79 ASP Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet Elforsk rapport 06:79 Åke Larsson Richard Larsson December 2006 ASP Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet Elforsk rapport

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Datum 2013-10-31 Distribution till Karin Widegren Näringsdepartementet Kundens referens N2012:03/2013/13 Antal sidor i huvuddokument Copyright:

Läs mer

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord.

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord Rolf Larsson Information 15 LINKÖPING

Läs mer

ELFA AB 2007. Faktasidor

ELFA AB 2007. Faktasidor ELFA AB 2007 Faktasidor Faktasidor Säkringar 1723 Jordfelsbrytare 1723-1724 Ljus och lampor 1724-1727 Strömställare och reläer 1727-1729 Givare 1729 Impulsräknare och tidmätare 1729-1730 Larm 1730 Fläktar

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera GHP 10 marint autopilotsystem i enlighet med följande

Läs mer