Utvecklingen av sinnesmarknadsföring och dess trender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingen av sinnesmarknadsföring och dess trender"

Transkript

1 Företagseknomi Utvecklingen av sinnesmarknadsföring och dess trender Författare: Alexander Halén & [12/7 2011] Handledare: Björn Carlsson Examinator: Jean-Charles Languilaire

2 Sammanfattning Nivå: Svensk titel: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp. Sinnesmarknadsföring Utveckling av sinnesmarknadsföring och dess trender. Utgivningsår: 2011 Författare: Handledare: Examinator: Problem: Syfte: Alexander Halén och Björn Carlsson Jean-Charles Languilaire Vad kan vara avgörande för trendutvecklings inom sinnesmarknadsföring med avgränsning till syn och färger? Syftet med vår studie är att skapa ett större perspektiv och att bidra till forskningsområdet kring sinnesmarknadsföring och dess utveckling genom att belysa en ämnesexperts perspektiv. Metod: Slutsats: Nyckelord: Studien bygger på en kvalitativ metod med semistrukturerad intervju med färgexperten Per Nimer. Trender har existerat och påverkat oss i årtionden. Trendutvecklingen påverkas genom skeenden i samhället vilka avspeglas i psykosociala och demografiska aspekter hos individer. Färger har olika betydelser beroende på i vilken kontext de figurerar i. Den aktuella trenden inom färger är en riktning mot miljömedvetenhet samt kulörer som representerar trygghet i samhället. Marknadsföring, sinnen, sinnesmarknadsföring, trender, färger 2

3 Abstract Level: English title: Bachelor Thesis Business Administration in 15 hp. Sensory Marketing - the development of sensory marketing and its trends. Release: 2011 Author: Tutor: Examiner: Problem: Purpose: Method: Result: Keywords: Alexander Halén and Björn Carlsson Jean-Charles Languilaire What may be crucial for the development trend in the marketing sense of demarcation to vision and color? The purpose of our study is to create a larger perspective and contribute to research on sensory marketing and its development through to illuminate a subject matter expert perspective. The study is based on a qualitative approach with semistructured interview with the color expert Per Nimer. Trends have existed and influenced us for decades. The development is affected by events in society, which are reflected in the psychosocial and demographic characteristics of individuals. Colors have different meanings depending on the context in which they appear in. The current trend in color is a direction towards environmental awareness and colors that represent security in the society. Marketing, senses, sensory marketing, trends, color 3

4 Innehållsförteckning Företagseknomi Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Problemdiskussion Problemformulering Syfte Metod Val av metod Val av intervjuperson Genomförandet/intervjun Reliabilitet och Validitet Etik Teoretisk referensram Upplevelser Sinnesmarknadsföring Syn Den genetiska koden Färg och design Ljus Konsumentbeteende Individualiserad marknad Trender Empirisk analys Upplevelser

5 4.2 Sinnesmarknadsföring Konsumentbeteende Trender Slutsats Kritik Vidare forskning Referenser Litteratur Övrigt Bilaga Bilaga

6 1.0 Inledning Vi har valt att inleda kapitlet med en kort bakgrund om marknadsföring och dess utveckling på senare tid. Kapitlet syftar till att ge introduktion till ämnesområdet för uppsatsen. Inledningen, problemdiskussionen, frågeställningen och syftet avser att avgränsa samt belysa orsaken till varför uppsatsen skrivs. 1.1 Bakgrund Termen marknadsföring har existerat inom konsumtionsvärlden i mer än hundra år. Enligt Tufvesson (2005) uppstod de första kurserna inom ämnet marknadsföring i USA kring 1902 vilka fokuserade på distributionsaktiviteters värde för konsumenter och samhället. Under perioden talet ställdes makrosystemen i centrum vid marknadsföring. Enligt författaren syftade marknadsföringen till att minska gapet mellan industrin och konsumenter genom att skapa nytta och rikta flödet av behovstillfredsställande varor och tjänster till många enskilda konsumenter. Betoning låg vid denna tid enbart på marknadsföringsfunktionens ekonomiska effektivitet då beteendevetenskap inte ännu hade introducerats inom ämnet. Tufvesson (2005) beskriver vidare att under perioden skedde en förändring inom området då ett mer managementinriktat synsätt växte fram. Perioden präglades av tillväxt och allt fler produkter intog massmarknaden. Marknadsföringens betydelse inom olika samhällsfrågor ökade. Under 1980-talet fram tills idag har utvecklingen gått mot en alltmer kortsiktigt ekonomiskt fokusering med ökad globalisering. De dominerande tankesätten inom ämnet har börjat ifrågasättas och har delats upp i flera mindre, mer specifika kategorier. Enligt Hultén och Broweus och Van Dijk (2008) är marknadsföringen på väg i en ny tidsepok där beprövade idéer ständigt sätts under omprövning. Detta innebär att massmarknadsföring som en gång var dominerande alltmer ifrågasätts som ett framgångsrikt sätt att nå konsumenterna. Författarna menar att den traditionella massmarknadsföringen ersätts av alltmer hyperfragmenterade marknader i form av olika segment där individualisering och skräddarsydda produkter samt trender spelar en avgörande roll. Ett av de omtalade begreppen är sinnesmarknadsföring som används i boken sinnesmarknadsföring av Hultén m.fl. (2008). Författarna definierar begreppet som marknadsföring med syfte att skapa ett samspel mellan människans fem olika sinnen vilka 6

7 bidrar till en sinnesupplevelse kring ett varumärke eller produkt. Begreppet spelar en central roll i uppsatsens uppbyggnad och är avgörande för studiens riktning. 1.2 Problemdiskussion Tankesättet kring marknadsföring har utvecklats i olika riktningar. Mossberg (2003) hävdar att kundens upplevelse spelar stor roll och förklarar att en upplevelse är en slags helhet där kunder söker olika mervärden. Mossberg påstående kan kopplas till teorin om Customer Experience Management (CEM) som förklaras av Schmitt (2003) som en process för att strategiskt hantera kundens fullständiga upplevelse kring en produkt eller ett företag. Detta kan vidare förknippas med Hultén & Broweus och Van Dijk (2008) som menar att de flöden, processer och reaktioner som äger rum i människans hjärna ger upphov till en sinnesupplevelse. Detta handlar om att möta kunden på ett så djupt plan som möjligt för att bygga på såväl logik och rationalitet som på känslor och värderingar om ett varumärke eller en produkt. Turley och Milliman (2000) beskriver att forskarna under senare tid har kommit till insikt att konsumenterna kan påverkas av fysiska och sinnesstimuli i samband med inköp. Detta bekräftas av Hultén och Broweus och Van Dijk (2008) som påstår att genom sinnena blir varje individ medveten som och uppfattar produkter och varumärken. Traditionell marknadsföring har börjat förlora mark eftersom många konsumenter är för stressade för att ta till sig budskapet. Företagen måste bli bättre på att locka kunder med hjälp av exempelvis doft, ljud och design. Starbucks är ett av företagen som aktivt arbetar med detta. Genom ett strategiskt och medvetet arbete med sinnesmarknadsföring har Starbucks skapat en djupare och personligare relation till sina kunder. Detta utförs genom att stimulera kundernas samtliga sinnen för att skapa en atmosfär där upplevelser kan uppstå, känslor uttryckas och minnen skapas. Den inbjudande miljön, färger på interiörer, lugna musiken i bakgrunden och doften av det nymalda kaffet mögliggör för besökarnas sinnen att samspela i symbios och frambringar sinnesupplevelser som kan förknippas med varumärket. Studier visar att även ljud kan ha liknande effekter på konsumenternas köpbeteenden. Yalch och Spangenberg (1989) visar i studie att yngre kunder spenderar mer tid på att handla i en butik om det spelas någon bakgrundsmusik medan äldre generationer föredrog Foreground Music (musik där tonerna kontinuerligt väcker uppmärksamhet hos lyssnarna). Enligt författarna har musikaliska förhållanden betydande påverkan på upphetsning hos konsumenterna. Areni och Kim (1993) visar i en annan studie att klassisk musik i samband 7

8 med vinförsäljning resulterar i väsentligt högre försäljning eftersom musiken får kunderna att köpa dyrare varor. En tredje faktor som har uppmärksamts på senare tid är dofter. Hirsch (1995) påvisade i ett experiment effekten av två omgivande dofter på det belopp som togs in av spelautomater i ett casino i Las Vegas. En av dofter ökade satsningssummorna medans den andra gjorde inte det. Experimentet kan knytas an till en studie av Deborah J. Mitchell, Barbara E. Kahn och Susan C. Knasko (1995) vilka menar att om en doft förknippad med en specifik vara sprids i affären blir kundernas köpbeteende mer baserade på känslor och tiden kunden spenderar i butiken blir mer långvarig. I en studie utförd av Bellezzi, Crowley och Hasty (1983) hävdar författarna att varma färger som till exempel röd och gul fysiskt attraherar konsumenter men att de paradoxalt nog finner dessa färger otrevliga. Bellezzi. m.fl. (1983) menar vidare att produktdesigners ofta använder sig av varma färger för att fånga potentiella kunders uppmärksamhet. I en senare studie av Bellizzi och Hite (1992) påvisas att personer som handlade i en butik med blå färgsättning kände en större stimulans till att handla och titta igenom sortimentet än i en röd butik samt att testpersonerna tenderade att handla dyrare och mer exklusiva produkter. Funk och Ndubisi (2006) påtalar vikten av att använda rätt färg inom marknadsföring för att på ett effektivt sätt kommunicera ut sitt budskap. Författarna menar vidare att det är viktigt att undersöka hur olika färger stimulerar folk till köp. Dessa påståenden kring köpstimulans kan kopplas vidare till en studie av Preble och Hoffmans (1994) där författarna diskuterar runt konsumenttrender och påstår att utvecklingen av konsumenttrender är relaterade till konsumenternas behov och önskemål. Exempel på faktorer som enligt författaren är avgörande för utvecklingen av kommande trender är den ökade närvaron av kvinnor mellan åldrarna 25 till 54 i arbetsmarknadens olika segment. Detta i sin tur leder till ett sen moderskap som resulterar i färre barn och mindre familjer. Ett annat exempel är en ekonomisk mognad det vill säga ökade inkomst hos konsumenterna samtidigt som tjänstesektorn upplever en snabb tillväxt. I en ytterligare studie kring trender tar Stansfield och Whitfield (2005) upp diskussionen om färgtrender som på senare tid har fått en större uppmärksamhet. Enligt författarna är färgprognoser en produkt av den senare hälften av tvåtusentalet. Detta handlar om förutsägelse av framtida färgtrender för särskilda marknadssegment och konsumentgrupper. Detta uppnås då genom en bedömning av tidigare färgtrender, en bedömning av livsstilar i 8

9 samband med dessa trender och ett grundval av dessa som i sin tur leder till en uppskattning av förväntade framtida färg. Enligt författarna finns det ett antal organisationer tillhandahålla denna service. I dokumentären Why We Buy, secrets of consumer seduction av Jan Tenhven (2009) behandlas frågor så som Varför vi köper det vi köper? Påverkas vårt köpbeteende endast av pris och kvalitet? Styrs våra val av rationella skäl?. Filmen granskar utvecklandet av dofter, färger och ljud i kommersiella syften. Dokumentären hävdar bland annat att färgtrender i stor grad påverkas av aktuella skeenden i samhället vilka som i tur generar associerbara känslor. Med bakgrund av detta finns det skäl att anta att marknadsförare mer och mer försöker att nå vårt undermedvetna för att påverka vårt köpbeteende. Nya metoder och strategier utvecklas ständigt. Dessa omfattar båda fysiska och psykiska stimuli som är utarbetade för att öka konsumtionen. Vi kan konstatera att området kring sinnesmarknadsföring är väl beforskat men det finns klara brister i forskningen när det gäller utvecklingen av trender inom ämnet samt förhållanden som kan vara avgörande för skapandet av nya metoder. Vår studie avser därför att utreda vilka förhållanden som påverkar utvecklingen av trender inom sinnesmarknadsföring. Studien fokuserar på syn och färger då Hultén m.fl.(2008) menar att 70 till 80 % av intrycken upptas genom ögonen 1.3 Problemformulering Vad kan vara avgörande för trendutvecklingen inom sinnesmarknadsföring med avgränsning till syn och färger? 1.4 Syfte Syftet med vår studie är att skapa ett större perspektiv och att bidra till forskningsområdet kring sinnesmarknadsföring och dess utveckling inom syn och färger genom att belysa en ämnesexperts perspektiv. Med hjälp av rådande teorier och modeller presenteras det befintliga forskningsområdet. Gemensamma nämnare och även olikheter för dessa två utgångspunkter kommer att identifieras. Teorierna och analysen syftar till att kartlägga ämnesområden kring trendutveckling och mer specifikt sinnesmarknadsföring för att skapa en helhetsbild av förhållanden som kan vara sammankopplade i samband med framtagning av nya trender inom färgbranschen. 9

10 2.0 Metod I kapitlet presenteras tankegången kring valet av samt tillvägagångssättet kring uppsatsens metod. Med bakgrund i frågeställningen har metodiken valts för att på ett så genomgripande sätt som möjligt generera en bas för att kunna bidra till uppsatsens syfte. Kapitlet förtydliga hur datainsamling har gått till samt varför den är utformad som den är. 2.1 Val av metod För att få tillgång till empiri anser Jacobsen (2002) att forskaren måste tränga sig in i andras liv och miljöer för att kunna undersöka och skaffa sig data. Författaren menar vidare att metod är ett arbetssätt för att samla in empiri, ett hjälpmedel att för att beskriva den så kallade verkligheten. För att på bästa sätt besvara vår frågeställning behöver vi data som vi fördelaktigt skaffar oss genom en kvalitativ metod. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då tonvikten i vår forskningsstrategi ligger på ord snarare än på kvantifiering, i vårt fall med hjälp av en expertintervju. Syftet med den kvalitativa metoden är att söka svar djupt in i intervjupersonens tankar samt att åstadkomma en djupare förståelse för de olika uppfattningarna som finns kring vår frågeställning. Intervjupersonens tankar och kommentarer presenteras i empirikapitlet där det dras gemensamma kopplingar mellan empirin och tidigare forskning och teorier. Teorierna behandlar, utöver trender och sinnesmarknadsföring även, ämnen så som konsumentupplevelse och konsumentbeteende vilka är nära relaterade till vår frågeställning. Dessa teorier skapar en större kunskapsbas för oss som forskare kring sinnesmarknadsföring och trendutveckling samtidigt som de ger oss möjligheten att identifiera relevanta förhållanden till vår frågeställning samt att dra egna slutsatser utifrån det empiriska materialet. Vårt val baseras på det faktum att vår forskningsfråga är av kvalitativ grad där en induktiv strategi lämpar sig bäst då vi drar slutsatser på grundval av vårt empiriska material. Bryman (2001) menar att ett kvalitativt angreppssätt fördelaktigt används av forskare som vill ställa djupare frågor istället för kvantitativa utskick av frågeformulär där ingen personlig kontakt med respondenterna krävs. Författaren påpekar vidare att den induktiva strategin som 10

11 sammankopplas med kvalitativ forskning inte är helt entydig, det vill säga att många kvalitativa studier inte genererar någon teori, och teorin används oftast som en bakgrund till kvalitativa undersökningar. Bryman (2001) påvisar vikten att uppskatta induktiva och deduktiva strategier som tendenser och inte som uttryck för en entydig riktning som alltid gäller. Författaren menar vidare att forskare som tillämpar induktiv strategi utvecklar teorier som är baserade på observationer och resultat av empirin till skillnad från deduktiv som ofta syftar till att pröva hypoteser med hjälp av diverse undersökningar. Jacobsen (2002) påtalar att det förekommer viss kritik mot den deduktiva datainsamlingen då forskaren tenderar att endast leta efter information som denne finner relevant och som ger stöd åt den ursprungliga teorin. Induktiv ansats kan kopplas vidare till grundad teori som lyfts fram av Glaser och Strauss (1967) vilket innebär att teori skulle bildas utifrån det som observerades. Enligt författaren var det verkligheten som skulle bilda utgångspunkt för teorin. 2.2 Val av intervjuperson På grund av begränsade resurser och tid har vi valt att förlita oss på endast en djupintervju med en expert på området färger och färgtrender. Vår primära datakälla utgår ifrån vår intervju med Per Nimer, chefsdesigner på en av världens största färgtillverkare AkzoNobel. Företaget har över anställda i 128 länder och tillverkar färg till alla sorters produkter, från hus till flygplan. Nimer är utbildad arkitekt samt formgivare och har jobbat med att leda designsidan på företaget i fjorton år. Han ingår även i styrelsen för CMG (Color Marketing Group), ett ledandet företag vilka arbetar med att förutse kommande trender inom färgbranschen. Vi bedömer därför hans kunskap inom området som exceptionellt hög då han endast jobbar med trendutveckling inom kulörer samt att bedöma hur olika färger kan användas inom olika områden och produkter. 2.3 Genomförandet/intervjun En intervju beskrivs av Kvale (2010) som en aktiv process där intervjuare och intervjupersonen skapar en relation vilken i sin tur leder till ny kunskap. Enligt författaren används en kvalitativ forskningsmetod för att ta fram de redan existerade tankarna, meningarna och uppfattningar djupt inne hos personen som intervjuas. Syftet med vår intervju har varit att få en överblick över färgtrender och trendutveckling i samband med marknadsföring utifrån den intervjuades eget perspektiv. 11

12 För att strukturera och organisera intervjuprocessen har vi använt oss av Kvales sju stadier i en intervjuundersökning. Dessa stadier består av tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering, rapportering (Kvale 2010, s. 118). Intervjun har baserats på en semistrukturerad formalia då vi anser att denna modell som mest lämplig eftersom syftet med intervjun har varit att få fram respondentens ståndpunkt samt hans uppfattning kring det utforskade ämnet. Den här modellen har även gett oss möjligheten att fritt låta intervjun röra sig åt olika håll. Under intervjun har vi använt oss av ett frågeformulär med förhållandevis specifika teman. Frågorna har bestått av ett antal ledande frågor för att underlätta intervjupersonen att sätta sig i den utvalda kontexten. Dessa frågor har följts upp med uppföljningsfrågor 1 och sonderande frågor 2 med syfte att uppmuntra respondenten att fortsätta eller precisera sin beskrivning. Frågorna har varit väldigt korta och enkla just för att respondenten skulle fritt kunna tala om det han upplever som relevant och viktigt. Bryman (2001) menar att man bör tydliggöra för läsaren vilket syfte varje fråga haft för att bidra till frågeställningen. Nedan följer genomgång samt motivering av de utvalda frågeteman från intervjuguiden som ligger till grund för vår intervju. Intervjuguiden har bifogats som bilaga 1 samt transkriberingen av intervjun som biljaga 2. Frågor kring intervjupersonen Dessa frågeområden behandlar intervjupersonens bakgrund i form av utbildning, erfarenhet och tidigare arbetspositioner. Vi ville även få lite information om företaget, AkzoNobel, där intervjupersonen medverkar som chefsdesigner. Frågeområdet berörde även färgkommittéerna vilka Per är medlem i för att få en inblick i hur arbetet kring att förutse trender går till. Vi avsåg även att få svar på vilka intressenter som tar del av dessa undersökningar. Utvecklingen av marknadsföringsmetoder Frågan syftade till att se om den intervjuade hade någon erfarenhet av konsumentbeteende samt upplevelser inom marknadsföring. Vi valde att ta upp dessa två områden för att de är nära relaterade till marknadsföring. 1 Intervjupersonens svar kan ges ett vidare innehåll genom en nyfiken, enveten och kritisk inställning hos intervjuaren. (Kvale 2010, s. 150) 2 En mer operationaliserande fråga för att få mer precisa beskrivningar. (Kvale 2010, s. 151) 12

13 Förutsägning av trender inom marknadsföring Frågeområdet behandlar bland annat trendforskningens historia och uppkomst. Detta valdes att beröras för att generera en bakgrundshistoria kring området. Frågor kring vilka metoder som ligger till grund för färgtrendsprognoserna från kommittéerna i fråga och hur träffsäkra dessa är behandlades även i detta ämnesområde för att beredda kunskapen kring hur dessa prognoser framställs. Information kring nationella skillnader i trenderna och om vem som tar del av dessa undersökningar var också av intresse. Vi ställde även frågor kring marknadsföring via våra tre övriga sinnen för att se om intervjupersonen ansåg trendarbetet kring färger skiljer sig från de andra sinnena. Frågor som behandlar trendforskningens framtid, med tanke på svårighet i framställning av prognoser, fanns även under detta tema. Övrigt, innehåller frågor som vi kom på efterhand under intervjun. Under detta tema frågade vi bland annat vilken trendriktning som intervjupersonen ansåg vara aktuell för de kommande åren. Detta gjordes för att få en inblick i hur en expert anser om framtidens trender. Vi ställde även frågor som behandlade fördomar vi hade om olika kulörers påverkan på individer. 2.4 Reliabilitet och Validitet Bryman och Bell (2005) anser att begreppet reliabilitet omfattar bland annat möjligheten att studiens resultat skulle förmå att upprepas. Detta är dock i de flesta fall inte rimligt att uppfylla då det är omöjligt att frysa en social miljö som använts i en specifik studie och sedan applicera på en annan. Vidare menar författarna att reliabilitet och validitet är viktiga kriterier för att avgöra kvalitén på en kvalitativ studie. Vår studie bygger på teorier och en intervju med en färgexpert, vilket gör att intervjupersonens svar ger stark påverkan på studiens resultat. Bryman och Bell (2005) gör gällande att en omfattande teoretisk referensram bidrar till att skapa en hög trovärdighet hos studien. Därför strävar vi efter att ha väl förankrade akademiska teorier till stöd för våra slutsatser. Bryman och Bell (2005) nämner vidare överförbarhet som ett kriterium för att ge en kvalitativ studie högre trovärdighet. Detta definieras som en tät beskrivning vilken förser läsaren med en förståelse för det unika med vad studien syftar till att undersöka. Författarna tar upp Lincoln och Cuba (1985) vilka liknar beskrivningen vid en databas vars uppgift är att 13

14 ge läsaren en möjlighet att själv bedöma hur vida studiens reslutat kan överföras till en annan miljö. Vi har strävat efter att förhålla oss till detta kriterium genom att förse läsaren med ett väl utarbetat inledande kapitel vilket behandlar tidigare forskning och andra bakomliggande förhållanden till vårt ämnesval, vilket vi sedan valt metoder efter. Vi har även i teoriavsnittet valt att ta upp teorier kring upplevelser och konsumentbeteenden då vi anser att dessa ämnen är nära relaterade och relevanta för studie. Författarna gör gällande att pålitligheten blir högre då man genomför en fullständig redogörelse för läsaren angående forskningsprocessen i form av utformning av problemformulering, val av undersökningspersoner, intervjutranskriberingar etc. Detta för att läsaren lätt ska kunna avgöra om de dragna slutsatserna har stöd i det empiriska materialet. Vi har därför en väl utarbetad problemdiskussion som underbygger vår problemformulering och en väl dokumenterat tankegång genom hela uppsatsen. I den empiriska analysen används direkta citat från vår intervjuperson för att läsaren lätt ska kunna lokalisera utifrån vilket material vi dragit våra slutsatser. Intervjutranskriberingen finns även i sin helhet i bilaga 2 för att läsaren ska kunna utläsa var citaten härstammar från. 2.5 Etik Grundläggande etiska frågor som enligt Bryman (2006) rör informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav har tagits upp med Per Nimer i samband med intervjutillfället. Intervjupersonen har informerats kring det aktuella syftet med undersökning samt att deras deltagande har varit frivilligt. Intervjupersonen har även lämnat sitt samtycke om att hans uppgifter inte skulle anonymiseras. De uppgifter som har samlats in om enskilda personer kommer att endast användas för forskningsändamål. 14

15 3.0 Teoretisk referensram Den teoretiska referensramen fungerar som en bas för att vi som forskare ska ha möjlighet att, med hjälp av befintlig forskning, underbygga våra resonemang i samband med bearbetning av det empiriska materialet. Detta gör vi för att skapa förutsättningar för att kunna genomföra en grundlig analys och på så sätt skapa en utgångspunkt för att kunna presentera trovärdiga slutsatser. Teorierna ger även läsaren en bredare förståelse kring redan bedriven forskning på områden. Teorierna är avsedda för att kartlägga relevanta ämnesområden kring sinnesmarknadsföring. Dessa teorier i samband med vårt empiriska material skapar förutsättningar för oss som forskare att besvara vår frågeställning. Vi har valt att presentera nedanstående teorier som en bas och som ett stöd för den kommande analysen för vår studie då Bryman (2001) anser att även i samband med induktiva forskningsstrategier kan teorier användas som en bakgrund till den kvalitativa forskningen. Motiveringen till varför vi har valt just dessa ämnesområden i förhållande till den induktiva forskningen är nedanstående: - Upplevelser. Syftet är att presentera teorier kring hur traditionell marknadsföring har utvecklats till att möta kunderna på en djupare nivå med syfte att skapa en upplevelse. Teorier kring upplevelser är relevant för studien då detta har haft en central roll i utvecklingen av de aktuella marknadsföringstrenderna just för att konsumentupplevelser har fått en större betydelse under senare tid. - Sinnesmarknadsföring. Här presenteras teorier vilka behandlar hur våra olika sinnen utsätts för diverse stimuli i samband med marknadsföring. Detta teoriavsnitt syftar till att skapa en bas för att göra det möjligt att svara på studiens frågeställning kring sinnesmarknadsföring. En djupare teoretisk grund kring detta område krävs då det är en av uppsatsens huvudämne. - Konsumentbeteende. Konsumenternas sätt att reagera på olika marknadsföringsmetoder har varit avgörande för utvecklingen av nya tillvägagångssätt inom konsumtion och marknadsföring. Trendforskning kretsar kring att förutse och skapa beteendemönster hos konsumenterna och kan på så sätt relatera till studiens frågeställning och syfte. - Trender. Ämnet spelar en central roll i studiens frågeställning. Därför presenteras här relevanta teorier vilka bidrar till ett förtydligande av tidigare forskning. 15

16 3.1 Upplevelser Featherstone (1991) hävdar att framväxandet av en konsumtionskultur har skett i tre steg. I det första skedet relaterades konsumtionskulturen till massproduktion av både produkter och tjänster. Under det andra stadiet förändrades enligt författaren de traditionella rollerna. Vad som konsumeras och hur konsumtionen sker hade nu fått betydelsefulla roller samt att med hjälp av konsumtion kunde man markera sin identitet. I det tredje skedet sågs konsumtion som uppfyllelse av drömmar och att kunder fick var med om välbehagliga upplevelser. Dessa upplevelser handlade främst om känslor, välbehag, lek och uppfyllelse av drömmar. Termen konsumentupplevelse förklaras av Holbrook (1999 s. 90): Finally, by experience, I mean that consumer value resides not in the product purchased, not in the brand chosen, not in the object possessed, but rather in the consumption experience(s) derived there from In essence, the argument in this direction boils down to the proposition that all products provide service in their capacity to create need- or want-satisfying experiences. In this sense, all marketing is service marketing. This places the role of experience at a central position in the creation of consumer value. Wanger (2002) hävdar att kundens upplevelse och uppfattning påverkas av tre saker: 1. Hur informationen presentras det vill säga hur den låter, ser ut, känns och luktar 2. I vilka kontexter och i vilka sammanhang informationen presenteras. 3. Kundens tidigare kunskap och erfarenhet av det denne ser. Konsumenter har en tendens att vilja få sina tidigare föreställningar bekräftade. Detta beror enligt Wanger (2002) dels på att verkligheten inte alltid är så föränderlig och dels på att kunder selektiv väljer vad de ska uppfatta och hur de ska värdera det. En konsumtionsupplevelse är enligt Holbrook och Hirschman (1982) direkt riktad mot en strävan efter fantasier, känslor, och att ha roligt. Hultén, Broweus och Van Dijk (2008) hävdar att människans fem sinnen bidrar vart och ett till en upplevelse genom lukt, ljud, syn, smak och känsel vilka tillsammans resulterar i det så kallade sinnesupplevelse. Vidare nämner författarna att en sinnesupplevelse är resultatet av sinnenas reaktioner på olika element eller inslag som även kallas för stimuli. Enligt Hultén, Broweus och Van Dijk (2008) baseras sinnesupplevelser på inslag av både rationell karaktär (avsett för vänster hjärnhalva) och emotionell karaktär (avsett för höger hjärnhalva). 16

17 Detta illustreras i figur 3.1. Figur 3.1 Människans fem sinnen och sinnesupplevelse. Källa: Hultén och Broweus och Van Dijk (2008) sid. 57 Företagen prioriteringar kring sinnesupplevelserna på en individnivå spelar en central roll. Enligt Hultén och Broweus och Van Dijk (2008) handlar det om att möta individens beröringspunkter genom de fem sinnena på ett djupare plan för att mer detaljerat kunna tillfredsställa individens behov. Detta kan förknippas med Schmitt (2003) teori kring Customer Experience Management, CEM, där han påstår att CEM kan utnyttjas för att skapa värde hos kunderna genom att leverera information, service och samspel som resulterar in fängslande upplevelser. Det bygger alltså lojalitet hos kunder och tillför värde till företaget. En annan punkt som tas upp av författaren är innovationer och utveckling i samband med CEM. Enligt Schmitt (2003) resulterar innovationer och utvecklingar i en förbättrad upplevelse hos kunden. Detta kan vara ett resultat av banbrytande nya produkter, små innovationer eller innovativa marknadsföringsmetoder som kan förknippas med trender och utveckling inom sinnesmarknadsföring. 3.2 Sinnesmarknadsföring Hultén, Broweus och Van Dijk (2008) hävdar att sinnesmarknadsföring är en samling strategier som företag använder sig av för att skapa och etablera en image som ankopplar till kundernas identitet, livsstil och personlighet genom att använda de fem mänskliga sinnena (lukt, hörsel, syn, smak och känsel) som en kanal för sin marknadsföring. Författarna menar vidare att företag på detta sätt kan bemöta kunderna på ett mer intimt och personligt sätt än vad traditionell marknadsföring tenderar att göra. Genom att i högre utsträckning använda sig av emotionella inslag syftar strategin att kunden ska se produkten som en upplevelse. 17

18 Författarna gör gällande att imagen skapas i kundernas hjärnor som subjektiva mentala bilder som utgår från varje individs upplevelse av varumärkets produkter Syn Enligt Hultén m.fl.(2008) är synen är det viktigaste sinnet för att attrahera kunder att köpa ett företags produkter. Författarna menar att så mycket som 70 till 80 % av intrycken kommer från ögonen. Strategin för att attrahera kunder vilar på ett antal visuella sinnesuttryck som tillsammans syftar till att synliggöra ett företags produkter eller att skapa en speciell atmosfär i till exempel affärer Den genetiska koden Hultén m.fl.(2008) gör gällande att designers ofta talar om den genetiska koden hos företag, vilket är ett uttryck för hur företag differentierar sig från varandra med hjälp av till exempel unik design och innovativa butikslösningar. Författarna nämner Absolut Vodka, Apple, BMW och Sony Ericsson som goda exempel på aktörer som lyckats skapa en genetisk kod kring sitt varumärke Färg och design Enligt Hultén m.fl. (2008) är design en allt viktigare aspekt inom marknadsföring då produktens attraktivitet blir allt viktigare för kunden eftersom det tillmötesgår emotionella och personliga behov. På detta sätt vill företag skapa en känslomässig synupplevelse kopplad till deras varumärke och produkter. Författarna menar vidare at en produkts förpackning spelar en avgörande roll för identitetsskapandet. Den viktigaste uppgiften för förpackningen är att synas för kunden. Författarna påstår att en bra förpackning fördelaktigt är en kombination av emotionella och funktionella egenskaper hos produkten i fråga. Exempel på bra förpackningsdesign är Felix Tomatketchup och Coca-Cola. Hultén m.fl. (2008) beskriver färg som en avgörande faktor inom synupplevelsen och påstår att färger kan aktivera och stimulera vårt minne, våra tankar och vår upplevelseförmåga. Färgerna i till exempel en logotyp underlättar för kunderna att känna igen ett varumärke. Ett otydligt färgval kan därför ge en felaktig bild företaget och dess image. 18

19 Hultén m.fl. (2008) påstår vidare i likhet med Bellezzi, Ayne, Crowley och Hasty (1982) att olika färger har olika psykologiska och fysiologiska effekter. Röd är den färgen med högst uppmärksamhetsvärde i marknadsföringssammanhang då den attraherar ögat och synsinnet snabbast utav alla färger. Gul är den färg som lättast skapar uppmärksamhet och används därför i stor utsträckning på varningsskyltar vilket bidragit ytterligare till att färgen till en känsla av oro och försiktighet. Enlige Bellezzi m.fl. (1982) finner dock kunder dessa färger som otrevliga vilket bekräftas i en senare studie av Bellizzi och Hite (1992) som genom experiment påvisat att kunder handlar mer och uppehåller sig längre i en blå butik än i en röd. Hultén m.fl.(2008) menar vidare att olika färger även kommit få sociala och kulturella betydelser då de kommit att associeras med olika företeelser i samhället. Till exempel associeras färgen grön med miljöhänsyn, orange med vänlighet och grått med seriositet. Författarna menar därför att företag bör göra färgval som associeras med vad varumärket står för genom att ge kunderna en positiv sinnesstämning genom till exempel förpackning och annonser. Solomon m.fl. (2006) påstår vidare att användning av olika färger har olika symboliska och kulturella skillnader beroende på land. Detta medför att marknadsförare måste ta detta i beaktande när marknadsföring och produktutseende utvecklas för olika länder Ljus I en studie av Summers och Hebert (1999) påvisades med hjälp av en rad experiment att kunder stannade längre och kände på produkterna i en väl upplyst miljö än en mörk. Den ljusa miljön framkallade även en känsla av välbehag hos kunderna. Författarna hävdar vidare att förbipasserande tenderade att stanna upp längre och titta vid väl upplysta skyltfönster än mörkare. Hultén m.fl.(2008) påstår att ljus och ljussättning används allt mer för att skapa attraktion och uppmärksamhet. Med hjälp av ljus kan man få vissa produkter och delar i en affär upplysta och få detaljer mer synliga. Om denna strategi används tillsammans med färg kan det ytterligare förstärka en image hos ett varumärke. Ljus kan även användas för att skapa en speciell stämning i butiksmiljö vilket fångar kundernas intresse. Olika ljussättningar kan bidra till att skapa en variation inom butiken. Marknadsförare kan även använda sig av ljus för att förändra färger och lyfta fram specifika 19

20 varugrupper. Detta bekräftas av Summers och Hebert (1999) som gör gällande att den mänskliga hjärnan är skapad för att upptäcka variationer i synfältet och hävdar därför att detta kan användas för att urskilja produkter i en affärsmiljö. 3.3 Konsumentbeteende Enligt Solomon m.fl.(2006) innebär konsumentbeteende teorier som berör processer som påverkar hur olika grupper och individer väljer, köper, använder sig av och kasserar produkter eller tjänster för att tillmötesgå sina behov. Konsumenten påverkas varje dag av flertalet stimuli för att öka konsumtion. Hultén m.fl. (2008) menar att flertalet av de impulser människan är mottagbar för sker helt omedvetet. Solomon m.fl. (2006) hävdar att motivation är en avgörande faktor för hur en konsument beter sig, vilket marknadsförare måste ta hänsyn till. Författarna menar vidare att motivation är ett resultat av att ett behov uppstår som konsumenten vill uppfylla. Marknadsförare försöker att skapa dessa behov hos konsumenter så att de blir motiverade att köpa företagets produkter. Hardesty och Bearden (2009) definierar konsumentbeteende som en samling av beslut som involverar ett köp som påverkas av till exempel tid, utseende och pris. Solomon m.fl. (2006) förklarar konsumenters beslutsfattande genom en generell beslutsfattningsmodell. Modellen består av olika nivåer där den första är upptäckten av ett problem. Detta uppstår när det finns en skillnad i konsumentens nuvarande situation och den som denna vill vara i. Till exempel om konsumenten vill ha en ny TV. Den andra nivån innebär en informationssökning för att kunna lösa problemet. Konsumenten söker då information om vilken produkt som lämpar sig bäst för dennes behov. I den tredje nivån utvärderar konsumenten fördelar och nackdelar som denne upptäckt under sin sökning vilket i sin tur leder till ett val av produkt. Solomon m.fl. (2006) menar vidare att konsumenter självklart inte har tid eller resurser att genomföra en komplex informationssökning varje gång ett köp ska genomföras. Konsumenterna förlitar sig oftast på tumregler i sitt beslutsfattande. Ett exempel på tumregler kan beskrivas som ju dyrare desto bättre kvalitet. Författaren påstår att även produktens utseende i form av färg och förpackning kan användas som en tumregel av konsumtenterna. Dock uppfattar konsumtenter dessa stimuli väldigt olika beroende på deras erfarenheter och behov då dessa i stor grad styrs av vad konsumtenten associerar dessa till. 20

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende.

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Denna uppsats syfte undersöker via ett fältexperiment i en ICA-butik hur bakgrundsmusik

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Naturvetenskap och teknik i förskolan Susanne Thulin & Ann Zetterqvist 2010 01-18 Innehåll Skolverkets förslag till förtydliganden i Lpfö när det gäller

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Så får du ut det mesta av din merchandise.

Så får du ut det mesta av din merchandise. Så får du ut det mesta av din merchandise. Merchandise i form av profilkläder och andra profilprodukter är inte bara en av de absolut bästa marknadsföringsmetoderna som finns, det skapar även goda kundrelationer

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg. Kunskapskrav Ma 2a Namn: Gy Betyg E D Betyg C B Betyg A 1. Begrepp Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Johan Swahn Doctoral Dissertation. If I can taste it, I want it... Sensory Marketing in Grocery Retail Stores

Johan Swahn Doctoral Dissertation. If I can taste it, I want it... Sensory Marketing in Grocery Retail Stores Johan Swahn Doctoral Dissertation If I can taste it, I want it... Sensory Marketing in Grocery Retail Stores INTRODUKTION Marknadsföringen inom detaljhandeln behöver konkurrenskraftiga verktyg i arbetet

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning?

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning? 06/04/16 Kvalitativ metod PIA HOVBRANDT, HÄLSOVETENSKAPER Varför kvalitativ forskning? För att studera mening Återge människors uppfattningar/åsikter om ett visst fenomen Täcker in de sammanhang som människor

Läs mer

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet Transcendental Marknadsföring Fredrik Nordin Linköpings Universitet Vi ställde några enkla frågor..kring värdeskapande och marknadsföringsstrategier till personer i möbelbranschen Några svar passade inte

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Kvalitativa metoder II. 4.

Kvalitativa metoder II. 4. Kvalitativa metoder II. 4. Ann-Sofie Smeds-Nylund annssmed@abo.fi Åbo Akademi Strandgatan 2 65100 Vasa 9.11.2015 1 Kvalitet Etik God kvalitet och god etik vid kvalitativa studier KVALITET qualitas (lat)

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Utformning av resultatdiskussion

Utformning av resultatdiskussion Utformning av resultatdiskussion Den vetenskapliga textens retorik Argumentera i text utforma diskussionskapitlet En praktisk argumentationsmodell Avdelningen för fackspråk och kommunikation God professionell

Läs mer

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen 5.12 Psykologi I egenskap av en vetenskap som undersöker mänsklig aktivitet ger psykologin de studerande förutsättningar att på olika sätt iaktta och förstå människan och de faktorer som påverkar hennes

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping.

APL-uppgifter åk 2. Handels- och administrationsprogrammet Box 915, 745 25 Enköping. Tfn: 0171-62 53 69 E-post: kerstin.hansson@wgy.enkoping. APL-uppgifter åk 2 Syfte med APL i åk 2: Tydligare koppling mot programmål Klara Delar i de praktiska kurserna knyts samman med arbetslivet = högre måluppfyllelse Möjlighet till sommarjobb? Vet mer vad

Läs mer

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA Innehåll FÖRORD NÄR DU VAKNAR FOKUSERA OMSORG

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden

BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden BILD - TOLKA OCH REFLEKTERA Neutral beskrivning - DENOTATION - en grundbetydelse i bilden Det vi ser -innehållet i bilden Konnotation - bibetydlese - vad kan man se i bilden - man kan associera till något...

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Små rum och tydliga gränser för att vara trygg

Små rum och tydliga gränser för att vara trygg Små rum och tydliga gränser för att vara trygg Erbjudande omgivning för sinnesstimulering Tillgänglig miljö för att kunna välja och själv vara aktiv Aktiva miljöer för rörelse och beröring Markerade

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare.

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare. Föreläsning 080408 eller 080410 eller inför förpackninsdesign GRAFISK DESIGN 2 Uttrycket grafisk design skapades när industrialismen bröt igenom med en typ av produkter som skulle säljas, likaså då utvecklades

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I

Läs mer

Essä introduktion till hur man skriver en akademisk essä

Essä introduktion till hur man skriver en akademisk essä Essä introduktion till hur man skriver en akademisk essä Essä Den huvudsakliga examinerande uppgiften på kursen består av en individuell essä. Du ska skriva en essä som omfattar ca tio sidor. Välj ett

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Läsåret 2014-2015 Förskolans värdegrund och uppdrag Att alla barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga kriterier Barnen känner tillit

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com Trender för mode och shopping på nätet Modebranschens nya catwalk är digital tradedoubler.com Konsumenterna har hittat ett nytt sätt att uppleva, inspireras och handla mode på. De varumärken som vägrar

Läs mer

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com FeelMap Put your brand on a map zecobyte www.zecobyte.com The Consumer does not behave as he says, he does not say what he thinks and does not think what he feels. David Ogilvy Ett framgångsrikt och lönsamt

Läs mer

Strategisk marknadsanalys

Strategisk marknadsanalys Ramverk för: Strategisk marknadsanalys Datum: Företag: Kund/prospect: Produkt/tjänst: Nuvarande omsättning på kunder: Uppskattad potential: Säljmål på kund/prospect: Copyright 2013. Pyramid Communication

Läs mer

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system.

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system. Teknik : I kursplanen för teknik får eleven: Identifiera och utveckla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 1 Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 2 Anvisningar för ventilering av C- och D-uppsatser Seminariet är opponentens ansvarsuppgift

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Gabriella Johansson & Jasmine Moradi

Gabriella Johansson & Jasmine Moradi Gabriella Johansson & Jasmine Moradi En studie om hur företag strategiskt kan varumärkesanpassa musiken i sina butiker för att påverka konsumenternas beteende, förstärka sitt varumärke och öka försäljningen.

Läs mer

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt

Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt Föreläsning 6: Analys och tolkning från insamling till insikt FSR: 1, 5, 6, 7 Rogers et al. Kapitel 8 Översikt Kvalitativ och kvantitativ analys Enkel kvantitativ analys Enkel kvalitativ analys Presentera

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Hur smakar varumärket?

Hur smakar varumärket? Hur smakar varumärket? En kvalitativ studie om hur livsmedelsbranschen använder sinnet smak i marknadsföringen. Författare: Anna Hansson Sara Hedman Handledare: Anna-Carin Nordvall Student Handelshögskolan

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Sinnesmarknadsföring

Sinnesmarknadsföring Södertörns högskola Institutionen för Samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2013 Sinnesmarknadsföring - En jämförelse mellan två galleriors tillämpning av sinnesmarknadsföring

Läs mer

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen OLOGI Naturorienterande ämnen 3.9 OLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer Henriksholm Consulting 1

Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer Henriksholm Consulting 1 Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer 2016-08-22 Henriksholm Consulting 1 Jan Sedenka Lärare på Högskolan i Skövde Utbildad Civilekonom men även utbildad Gymnasielärare inom företagsekonomi

Läs mer

ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA

ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA Annina Jansson socialarbetare, arbetshandledare janssonannina@gmail.com Vad handlar det om? Professionella samtal Kommunikation på olika sätt Samtalsmetodik Konstruktiva

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Minnet - begrepp och principer

Minnet - begrepp och principer Minnet - begrepp och principer Ebbinghaus (1885)» nonsensstavelser» retention»test Två begreppsteorin för minnet» aktivitet»styrka bestämmer tillgängligheten hos ett minnesspår vid en viss tidpunkt bestämmer

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer