Utvecklingen av sinnesmarknadsföring och dess trender

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingen av sinnesmarknadsföring och dess trender"

Transkript

1 Företagseknomi Utvecklingen av sinnesmarknadsföring och dess trender Författare: Alexander Halén & [12/7 2011] Handledare: Björn Carlsson Examinator: Jean-Charles Languilaire

2 Sammanfattning Nivå: Svensk titel: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp. Sinnesmarknadsföring Utveckling av sinnesmarknadsföring och dess trender. Utgivningsår: 2011 Författare: Handledare: Examinator: Problem: Syfte: Alexander Halén och Björn Carlsson Jean-Charles Languilaire Vad kan vara avgörande för trendutvecklings inom sinnesmarknadsföring med avgränsning till syn och färger? Syftet med vår studie är att skapa ett större perspektiv och att bidra till forskningsområdet kring sinnesmarknadsföring och dess utveckling genom att belysa en ämnesexperts perspektiv. Metod: Slutsats: Nyckelord: Studien bygger på en kvalitativ metod med semistrukturerad intervju med färgexperten Per Nimer. Trender har existerat och påverkat oss i årtionden. Trendutvecklingen påverkas genom skeenden i samhället vilka avspeglas i psykosociala och demografiska aspekter hos individer. Färger har olika betydelser beroende på i vilken kontext de figurerar i. Den aktuella trenden inom färger är en riktning mot miljömedvetenhet samt kulörer som representerar trygghet i samhället. Marknadsföring, sinnen, sinnesmarknadsföring, trender, färger 2

3 Abstract Level: English title: Bachelor Thesis Business Administration in 15 hp. Sensory Marketing - the development of sensory marketing and its trends. Release: 2011 Author: Tutor: Examiner: Problem: Purpose: Method: Result: Keywords: Alexander Halén and Björn Carlsson Jean-Charles Languilaire What may be crucial for the development trend in the marketing sense of demarcation to vision and color? The purpose of our study is to create a larger perspective and contribute to research on sensory marketing and its development through to illuminate a subject matter expert perspective. The study is based on a qualitative approach with semistructured interview with the color expert Per Nimer. Trends have existed and influenced us for decades. The development is affected by events in society, which are reflected in the psychosocial and demographic characteristics of individuals. Colors have different meanings depending on the context in which they appear in. The current trend in color is a direction towards environmental awareness and colors that represent security in the society. Marketing, senses, sensory marketing, trends, color 3

4 Innehållsförteckning Företagseknomi Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Problemdiskussion Problemformulering Syfte Metod Val av metod Val av intervjuperson Genomförandet/intervjun Reliabilitet och Validitet Etik Teoretisk referensram Upplevelser Sinnesmarknadsföring Syn Den genetiska koden Färg och design Ljus Konsumentbeteende Individualiserad marknad Trender Empirisk analys Upplevelser

5 4.2 Sinnesmarknadsföring Konsumentbeteende Trender Slutsats Kritik Vidare forskning Referenser Litteratur Övrigt Bilaga Bilaga

6 1.0 Inledning Vi har valt att inleda kapitlet med en kort bakgrund om marknadsföring och dess utveckling på senare tid. Kapitlet syftar till att ge introduktion till ämnesområdet för uppsatsen. Inledningen, problemdiskussionen, frågeställningen och syftet avser att avgränsa samt belysa orsaken till varför uppsatsen skrivs. 1.1 Bakgrund Termen marknadsföring har existerat inom konsumtionsvärlden i mer än hundra år. Enligt Tufvesson (2005) uppstod de första kurserna inom ämnet marknadsföring i USA kring 1902 vilka fokuserade på distributionsaktiviteters värde för konsumenter och samhället. Under perioden talet ställdes makrosystemen i centrum vid marknadsföring. Enligt författaren syftade marknadsföringen till att minska gapet mellan industrin och konsumenter genom att skapa nytta och rikta flödet av behovstillfredsställande varor och tjänster till många enskilda konsumenter. Betoning låg vid denna tid enbart på marknadsföringsfunktionens ekonomiska effektivitet då beteendevetenskap inte ännu hade introducerats inom ämnet. Tufvesson (2005) beskriver vidare att under perioden skedde en förändring inom området då ett mer managementinriktat synsätt växte fram. Perioden präglades av tillväxt och allt fler produkter intog massmarknaden. Marknadsföringens betydelse inom olika samhällsfrågor ökade. Under 1980-talet fram tills idag har utvecklingen gått mot en alltmer kortsiktigt ekonomiskt fokusering med ökad globalisering. De dominerande tankesätten inom ämnet har börjat ifrågasättas och har delats upp i flera mindre, mer specifika kategorier. Enligt Hultén och Broweus och Van Dijk (2008) är marknadsföringen på väg i en ny tidsepok där beprövade idéer ständigt sätts under omprövning. Detta innebär att massmarknadsföring som en gång var dominerande alltmer ifrågasätts som ett framgångsrikt sätt att nå konsumenterna. Författarna menar att den traditionella massmarknadsföringen ersätts av alltmer hyperfragmenterade marknader i form av olika segment där individualisering och skräddarsydda produkter samt trender spelar en avgörande roll. Ett av de omtalade begreppen är sinnesmarknadsföring som används i boken sinnesmarknadsföring av Hultén m.fl. (2008). Författarna definierar begreppet som marknadsföring med syfte att skapa ett samspel mellan människans fem olika sinnen vilka 6

7 bidrar till en sinnesupplevelse kring ett varumärke eller produkt. Begreppet spelar en central roll i uppsatsens uppbyggnad och är avgörande för studiens riktning. 1.2 Problemdiskussion Tankesättet kring marknadsföring har utvecklats i olika riktningar. Mossberg (2003) hävdar att kundens upplevelse spelar stor roll och förklarar att en upplevelse är en slags helhet där kunder söker olika mervärden. Mossberg påstående kan kopplas till teorin om Customer Experience Management (CEM) som förklaras av Schmitt (2003) som en process för att strategiskt hantera kundens fullständiga upplevelse kring en produkt eller ett företag. Detta kan vidare förknippas med Hultén & Broweus och Van Dijk (2008) som menar att de flöden, processer och reaktioner som äger rum i människans hjärna ger upphov till en sinnesupplevelse. Detta handlar om att möta kunden på ett så djupt plan som möjligt för att bygga på såväl logik och rationalitet som på känslor och värderingar om ett varumärke eller en produkt. Turley och Milliman (2000) beskriver att forskarna under senare tid har kommit till insikt att konsumenterna kan påverkas av fysiska och sinnesstimuli i samband med inköp. Detta bekräftas av Hultén och Broweus och Van Dijk (2008) som påstår att genom sinnena blir varje individ medveten som och uppfattar produkter och varumärken. Traditionell marknadsföring har börjat förlora mark eftersom många konsumenter är för stressade för att ta till sig budskapet. Företagen måste bli bättre på att locka kunder med hjälp av exempelvis doft, ljud och design. Starbucks är ett av företagen som aktivt arbetar med detta. Genom ett strategiskt och medvetet arbete med sinnesmarknadsföring har Starbucks skapat en djupare och personligare relation till sina kunder. Detta utförs genom att stimulera kundernas samtliga sinnen för att skapa en atmosfär där upplevelser kan uppstå, känslor uttryckas och minnen skapas. Den inbjudande miljön, färger på interiörer, lugna musiken i bakgrunden och doften av det nymalda kaffet mögliggör för besökarnas sinnen att samspela i symbios och frambringar sinnesupplevelser som kan förknippas med varumärket. Studier visar att även ljud kan ha liknande effekter på konsumenternas köpbeteenden. Yalch och Spangenberg (1989) visar i studie att yngre kunder spenderar mer tid på att handla i en butik om det spelas någon bakgrundsmusik medan äldre generationer föredrog Foreground Music (musik där tonerna kontinuerligt väcker uppmärksamhet hos lyssnarna). Enligt författarna har musikaliska förhållanden betydande påverkan på upphetsning hos konsumenterna. Areni och Kim (1993) visar i en annan studie att klassisk musik i samband 7

8 med vinförsäljning resulterar i väsentligt högre försäljning eftersom musiken får kunderna att köpa dyrare varor. En tredje faktor som har uppmärksamts på senare tid är dofter. Hirsch (1995) påvisade i ett experiment effekten av två omgivande dofter på det belopp som togs in av spelautomater i ett casino i Las Vegas. En av dofter ökade satsningssummorna medans den andra gjorde inte det. Experimentet kan knytas an till en studie av Deborah J. Mitchell, Barbara E. Kahn och Susan C. Knasko (1995) vilka menar att om en doft förknippad med en specifik vara sprids i affären blir kundernas köpbeteende mer baserade på känslor och tiden kunden spenderar i butiken blir mer långvarig. I en studie utförd av Bellezzi, Crowley och Hasty (1983) hävdar författarna att varma färger som till exempel röd och gul fysiskt attraherar konsumenter men att de paradoxalt nog finner dessa färger otrevliga. Bellezzi. m.fl. (1983) menar vidare att produktdesigners ofta använder sig av varma färger för att fånga potentiella kunders uppmärksamhet. I en senare studie av Bellizzi och Hite (1992) påvisas att personer som handlade i en butik med blå färgsättning kände en större stimulans till att handla och titta igenom sortimentet än i en röd butik samt att testpersonerna tenderade att handla dyrare och mer exklusiva produkter. Funk och Ndubisi (2006) påtalar vikten av att använda rätt färg inom marknadsföring för att på ett effektivt sätt kommunicera ut sitt budskap. Författarna menar vidare att det är viktigt att undersöka hur olika färger stimulerar folk till köp. Dessa påståenden kring köpstimulans kan kopplas vidare till en studie av Preble och Hoffmans (1994) där författarna diskuterar runt konsumenttrender och påstår att utvecklingen av konsumenttrender är relaterade till konsumenternas behov och önskemål. Exempel på faktorer som enligt författaren är avgörande för utvecklingen av kommande trender är den ökade närvaron av kvinnor mellan åldrarna 25 till 54 i arbetsmarknadens olika segment. Detta i sin tur leder till ett sen moderskap som resulterar i färre barn och mindre familjer. Ett annat exempel är en ekonomisk mognad det vill säga ökade inkomst hos konsumenterna samtidigt som tjänstesektorn upplever en snabb tillväxt. I en ytterligare studie kring trender tar Stansfield och Whitfield (2005) upp diskussionen om färgtrender som på senare tid har fått en större uppmärksamhet. Enligt författarna är färgprognoser en produkt av den senare hälften av tvåtusentalet. Detta handlar om förutsägelse av framtida färgtrender för särskilda marknadssegment och konsumentgrupper. Detta uppnås då genom en bedömning av tidigare färgtrender, en bedömning av livsstilar i 8

9 samband med dessa trender och ett grundval av dessa som i sin tur leder till en uppskattning av förväntade framtida färg. Enligt författarna finns det ett antal organisationer tillhandahålla denna service. I dokumentären Why We Buy, secrets of consumer seduction av Jan Tenhven (2009) behandlas frågor så som Varför vi köper det vi köper? Påverkas vårt köpbeteende endast av pris och kvalitet? Styrs våra val av rationella skäl?. Filmen granskar utvecklandet av dofter, färger och ljud i kommersiella syften. Dokumentären hävdar bland annat att färgtrender i stor grad påverkas av aktuella skeenden i samhället vilka som i tur generar associerbara känslor. Med bakgrund av detta finns det skäl att anta att marknadsförare mer och mer försöker att nå vårt undermedvetna för att påverka vårt köpbeteende. Nya metoder och strategier utvecklas ständigt. Dessa omfattar båda fysiska och psykiska stimuli som är utarbetade för att öka konsumtionen. Vi kan konstatera att området kring sinnesmarknadsföring är väl beforskat men det finns klara brister i forskningen när det gäller utvecklingen av trender inom ämnet samt förhållanden som kan vara avgörande för skapandet av nya metoder. Vår studie avser därför att utreda vilka förhållanden som påverkar utvecklingen av trender inom sinnesmarknadsföring. Studien fokuserar på syn och färger då Hultén m.fl.(2008) menar att 70 till 80 % av intrycken upptas genom ögonen 1.3 Problemformulering Vad kan vara avgörande för trendutvecklingen inom sinnesmarknadsföring med avgränsning till syn och färger? 1.4 Syfte Syftet med vår studie är att skapa ett större perspektiv och att bidra till forskningsområdet kring sinnesmarknadsföring och dess utveckling inom syn och färger genom att belysa en ämnesexperts perspektiv. Med hjälp av rådande teorier och modeller presenteras det befintliga forskningsområdet. Gemensamma nämnare och även olikheter för dessa två utgångspunkter kommer att identifieras. Teorierna och analysen syftar till att kartlägga ämnesområden kring trendutveckling och mer specifikt sinnesmarknadsföring för att skapa en helhetsbild av förhållanden som kan vara sammankopplade i samband med framtagning av nya trender inom färgbranschen. 9

10 2.0 Metod I kapitlet presenteras tankegången kring valet av samt tillvägagångssättet kring uppsatsens metod. Med bakgrund i frågeställningen har metodiken valts för att på ett så genomgripande sätt som möjligt generera en bas för att kunna bidra till uppsatsens syfte. Kapitlet förtydliga hur datainsamling har gått till samt varför den är utformad som den är. 2.1 Val av metod För att få tillgång till empiri anser Jacobsen (2002) att forskaren måste tränga sig in i andras liv och miljöer för att kunna undersöka och skaffa sig data. Författaren menar vidare att metod är ett arbetssätt för att samla in empiri, ett hjälpmedel att för att beskriva den så kallade verkligheten. För att på bästa sätt besvara vår frågeställning behöver vi data som vi fördelaktigt skaffar oss genom en kvalitativ metod. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då tonvikten i vår forskningsstrategi ligger på ord snarare än på kvantifiering, i vårt fall med hjälp av en expertintervju. Syftet med den kvalitativa metoden är att söka svar djupt in i intervjupersonens tankar samt att åstadkomma en djupare förståelse för de olika uppfattningarna som finns kring vår frågeställning. Intervjupersonens tankar och kommentarer presenteras i empirikapitlet där det dras gemensamma kopplingar mellan empirin och tidigare forskning och teorier. Teorierna behandlar, utöver trender och sinnesmarknadsföring även, ämnen så som konsumentupplevelse och konsumentbeteende vilka är nära relaterade till vår frågeställning. Dessa teorier skapar en större kunskapsbas för oss som forskare kring sinnesmarknadsföring och trendutveckling samtidigt som de ger oss möjligheten att identifiera relevanta förhållanden till vår frågeställning samt att dra egna slutsatser utifrån det empiriska materialet. Vårt val baseras på det faktum att vår forskningsfråga är av kvalitativ grad där en induktiv strategi lämpar sig bäst då vi drar slutsatser på grundval av vårt empiriska material. Bryman (2001) menar att ett kvalitativt angreppssätt fördelaktigt används av forskare som vill ställa djupare frågor istället för kvantitativa utskick av frågeformulär där ingen personlig kontakt med respondenterna krävs. Författaren påpekar vidare att den induktiva strategin som 10

11 sammankopplas med kvalitativ forskning inte är helt entydig, det vill säga att många kvalitativa studier inte genererar någon teori, och teorin används oftast som en bakgrund till kvalitativa undersökningar. Bryman (2001) påvisar vikten att uppskatta induktiva och deduktiva strategier som tendenser och inte som uttryck för en entydig riktning som alltid gäller. Författaren menar vidare att forskare som tillämpar induktiv strategi utvecklar teorier som är baserade på observationer och resultat av empirin till skillnad från deduktiv som ofta syftar till att pröva hypoteser med hjälp av diverse undersökningar. Jacobsen (2002) påtalar att det förekommer viss kritik mot den deduktiva datainsamlingen då forskaren tenderar att endast leta efter information som denne finner relevant och som ger stöd åt den ursprungliga teorin. Induktiv ansats kan kopplas vidare till grundad teori som lyfts fram av Glaser och Strauss (1967) vilket innebär att teori skulle bildas utifrån det som observerades. Enligt författaren var det verkligheten som skulle bilda utgångspunkt för teorin. 2.2 Val av intervjuperson På grund av begränsade resurser och tid har vi valt att förlita oss på endast en djupintervju med en expert på området färger och färgtrender. Vår primära datakälla utgår ifrån vår intervju med Per Nimer, chefsdesigner på en av världens största färgtillverkare AkzoNobel. Företaget har över anställda i 128 länder och tillverkar färg till alla sorters produkter, från hus till flygplan. Nimer är utbildad arkitekt samt formgivare och har jobbat med att leda designsidan på företaget i fjorton år. Han ingår även i styrelsen för CMG (Color Marketing Group), ett ledandet företag vilka arbetar med att förutse kommande trender inom färgbranschen. Vi bedömer därför hans kunskap inom området som exceptionellt hög då han endast jobbar med trendutveckling inom kulörer samt att bedöma hur olika färger kan användas inom olika områden och produkter. 2.3 Genomförandet/intervjun En intervju beskrivs av Kvale (2010) som en aktiv process där intervjuare och intervjupersonen skapar en relation vilken i sin tur leder till ny kunskap. Enligt författaren används en kvalitativ forskningsmetod för att ta fram de redan existerade tankarna, meningarna och uppfattningar djupt inne hos personen som intervjuas. Syftet med vår intervju har varit att få en överblick över färgtrender och trendutveckling i samband med marknadsföring utifrån den intervjuades eget perspektiv. 11

12 För att strukturera och organisera intervjuprocessen har vi använt oss av Kvales sju stadier i en intervjuundersökning. Dessa stadier består av tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering, rapportering (Kvale 2010, s. 118). Intervjun har baserats på en semistrukturerad formalia då vi anser att denna modell som mest lämplig eftersom syftet med intervjun har varit att få fram respondentens ståndpunkt samt hans uppfattning kring det utforskade ämnet. Den här modellen har även gett oss möjligheten att fritt låta intervjun röra sig åt olika håll. Under intervjun har vi använt oss av ett frågeformulär med förhållandevis specifika teman. Frågorna har bestått av ett antal ledande frågor för att underlätta intervjupersonen att sätta sig i den utvalda kontexten. Dessa frågor har följts upp med uppföljningsfrågor 1 och sonderande frågor 2 med syfte att uppmuntra respondenten att fortsätta eller precisera sin beskrivning. Frågorna har varit väldigt korta och enkla just för att respondenten skulle fritt kunna tala om det han upplever som relevant och viktigt. Bryman (2001) menar att man bör tydliggöra för läsaren vilket syfte varje fråga haft för att bidra till frågeställningen. Nedan följer genomgång samt motivering av de utvalda frågeteman från intervjuguiden som ligger till grund för vår intervju. Intervjuguiden har bifogats som bilaga 1 samt transkriberingen av intervjun som biljaga 2. Frågor kring intervjupersonen Dessa frågeområden behandlar intervjupersonens bakgrund i form av utbildning, erfarenhet och tidigare arbetspositioner. Vi ville även få lite information om företaget, AkzoNobel, där intervjupersonen medverkar som chefsdesigner. Frågeområdet berörde även färgkommittéerna vilka Per är medlem i för att få en inblick i hur arbetet kring att förutse trender går till. Vi avsåg även att få svar på vilka intressenter som tar del av dessa undersökningar. Utvecklingen av marknadsföringsmetoder Frågan syftade till att se om den intervjuade hade någon erfarenhet av konsumentbeteende samt upplevelser inom marknadsföring. Vi valde att ta upp dessa två områden för att de är nära relaterade till marknadsföring. 1 Intervjupersonens svar kan ges ett vidare innehåll genom en nyfiken, enveten och kritisk inställning hos intervjuaren. (Kvale 2010, s. 150) 2 En mer operationaliserande fråga för att få mer precisa beskrivningar. (Kvale 2010, s. 151) 12

13 Förutsägning av trender inom marknadsföring Frågeområdet behandlar bland annat trendforskningens historia och uppkomst. Detta valdes att beröras för att generera en bakgrundshistoria kring området. Frågor kring vilka metoder som ligger till grund för färgtrendsprognoserna från kommittéerna i fråga och hur träffsäkra dessa är behandlades även i detta ämnesområde för att beredda kunskapen kring hur dessa prognoser framställs. Information kring nationella skillnader i trenderna och om vem som tar del av dessa undersökningar var också av intresse. Vi ställde även frågor kring marknadsföring via våra tre övriga sinnen för att se om intervjupersonen ansåg trendarbetet kring färger skiljer sig från de andra sinnena. Frågor som behandlar trendforskningens framtid, med tanke på svårighet i framställning av prognoser, fanns även under detta tema. Övrigt, innehåller frågor som vi kom på efterhand under intervjun. Under detta tema frågade vi bland annat vilken trendriktning som intervjupersonen ansåg vara aktuell för de kommande åren. Detta gjordes för att få en inblick i hur en expert anser om framtidens trender. Vi ställde även frågor som behandlade fördomar vi hade om olika kulörers påverkan på individer. 2.4 Reliabilitet och Validitet Bryman och Bell (2005) anser att begreppet reliabilitet omfattar bland annat möjligheten att studiens resultat skulle förmå att upprepas. Detta är dock i de flesta fall inte rimligt att uppfylla då det är omöjligt att frysa en social miljö som använts i en specifik studie och sedan applicera på en annan. Vidare menar författarna att reliabilitet och validitet är viktiga kriterier för att avgöra kvalitén på en kvalitativ studie. Vår studie bygger på teorier och en intervju med en färgexpert, vilket gör att intervjupersonens svar ger stark påverkan på studiens resultat. Bryman och Bell (2005) gör gällande att en omfattande teoretisk referensram bidrar till att skapa en hög trovärdighet hos studien. Därför strävar vi efter att ha väl förankrade akademiska teorier till stöd för våra slutsatser. Bryman och Bell (2005) nämner vidare överförbarhet som ett kriterium för att ge en kvalitativ studie högre trovärdighet. Detta definieras som en tät beskrivning vilken förser läsaren med en förståelse för det unika med vad studien syftar till att undersöka. Författarna tar upp Lincoln och Cuba (1985) vilka liknar beskrivningen vid en databas vars uppgift är att 13

14 ge läsaren en möjlighet att själv bedöma hur vida studiens reslutat kan överföras till en annan miljö. Vi har strävat efter att förhålla oss till detta kriterium genom att förse läsaren med ett väl utarbetat inledande kapitel vilket behandlar tidigare forskning och andra bakomliggande förhållanden till vårt ämnesval, vilket vi sedan valt metoder efter. Vi har även i teoriavsnittet valt att ta upp teorier kring upplevelser och konsumentbeteenden då vi anser att dessa ämnen är nära relaterade och relevanta för studie. Författarna gör gällande att pålitligheten blir högre då man genomför en fullständig redogörelse för läsaren angående forskningsprocessen i form av utformning av problemformulering, val av undersökningspersoner, intervjutranskriberingar etc. Detta för att läsaren lätt ska kunna avgöra om de dragna slutsatserna har stöd i det empiriska materialet. Vi har därför en väl utarbetad problemdiskussion som underbygger vår problemformulering och en väl dokumenterat tankegång genom hela uppsatsen. I den empiriska analysen används direkta citat från vår intervjuperson för att läsaren lätt ska kunna lokalisera utifrån vilket material vi dragit våra slutsatser. Intervjutranskriberingen finns även i sin helhet i bilaga 2 för att läsaren ska kunna utläsa var citaten härstammar från. 2.5 Etik Grundläggande etiska frågor som enligt Bryman (2006) rör informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav har tagits upp med Per Nimer i samband med intervjutillfället. Intervjupersonen har informerats kring det aktuella syftet med undersökning samt att deras deltagande har varit frivilligt. Intervjupersonen har även lämnat sitt samtycke om att hans uppgifter inte skulle anonymiseras. De uppgifter som har samlats in om enskilda personer kommer att endast användas för forskningsändamål. 14

15 3.0 Teoretisk referensram Den teoretiska referensramen fungerar som en bas för att vi som forskare ska ha möjlighet att, med hjälp av befintlig forskning, underbygga våra resonemang i samband med bearbetning av det empiriska materialet. Detta gör vi för att skapa förutsättningar för att kunna genomföra en grundlig analys och på så sätt skapa en utgångspunkt för att kunna presentera trovärdiga slutsatser. Teorierna ger även läsaren en bredare förståelse kring redan bedriven forskning på områden. Teorierna är avsedda för att kartlägga relevanta ämnesområden kring sinnesmarknadsföring. Dessa teorier i samband med vårt empiriska material skapar förutsättningar för oss som forskare att besvara vår frågeställning. Vi har valt att presentera nedanstående teorier som en bas och som ett stöd för den kommande analysen för vår studie då Bryman (2001) anser att även i samband med induktiva forskningsstrategier kan teorier användas som en bakgrund till den kvalitativa forskningen. Motiveringen till varför vi har valt just dessa ämnesområden i förhållande till den induktiva forskningen är nedanstående: - Upplevelser. Syftet är att presentera teorier kring hur traditionell marknadsföring har utvecklats till att möta kunderna på en djupare nivå med syfte att skapa en upplevelse. Teorier kring upplevelser är relevant för studien då detta har haft en central roll i utvecklingen av de aktuella marknadsföringstrenderna just för att konsumentupplevelser har fått en större betydelse under senare tid. - Sinnesmarknadsföring. Här presenteras teorier vilka behandlar hur våra olika sinnen utsätts för diverse stimuli i samband med marknadsföring. Detta teoriavsnitt syftar till att skapa en bas för att göra det möjligt att svara på studiens frågeställning kring sinnesmarknadsföring. En djupare teoretisk grund kring detta område krävs då det är en av uppsatsens huvudämne. - Konsumentbeteende. Konsumenternas sätt att reagera på olika marknadsföringsmetoder har varit avgörande för utvecklingen av nya tillvägagångssätt inom konsumtion och marknadsföring. Trendforskning kretsar kring att förutse och skapa beteendemönster hos konsumenterna och kan på så sätt relatera till studiens frågeställning och syfte. - Trender. Ämnet spelar en central roll i studiens frågeställning. Därför presenteras här relevanta teorier vilka bidrar till ett förtydligande av tidigare forskning. 15

16 3.1 Upplevelser Featherstone (1991) hävdar att framväxandet av en konsumtionskultur har skett i tre steg. I det första skedet relaterades konsumtionskulturen till massproduktion av både produkter och tjänster. Under det andra stadiet förändrades enligt författaren de traditionella rollerna. Vad som konsumeras och hur konsumtionen sker hade nu fått betydelsefulla roller samt att med hjälp av konsumtion kunde man markera sin identitet. I det tredje skedet sågs konsumtion som uppfyllelse av drömmar och att kunder fick var med om välbehagliga upplevelser. Dessa upplevelser handlade främst om känslor, välbehag, lek och uppfyllelse av drömmar. Termen konsumentupplevelse förklaras av Holbrook (1999 s. 90): Finally, by experience, I mean that consumer value resides not in the product purchased, not in the brand chosen, not in the object possessed, but rather in the consumption experience(s) derived there from In essence, the argument in this direction boils down to the proposition that all products provide service in their capacity to create need- or want-satisfying experiences. In this sense, all marketing is service marketing. This places the role of experience at a central position in the creation of consumer value. Wanger (2002) hävdar att kundens upplevelse och uppfattning påverkas av tre saker: 1. Hur informationen presentras det vill säga hur den låter, ser ut, känns och luktar 2. I vilka kontexter och i vilka sammanhang informationen presenteras. 3. Kundens tidigare kunskap och erfarenhet av det denne ser. Konsumenter har en tendens att vilja få sina tidigare föreställningar bekräftade. Detta beror enligt Wanger (2002) dels på att verkligheten inte alltid är så föränderlig och dels på att kunder selektiv väljer vad de ska uppfatta och hur de ska värdera det. En konsumtionsupplevelse är enligt Holbrook och Hirschman (1982) direkt riktad mot en strävan efter fantasier, känslor, och att ha roligt. Hultén, Broweus och Van Dijk (2008) hävdar att människans fem sinnen bidrar vart och ett till en upplevelse genom lukt, ljud, syn, smak och känsel vilka tillsammans resulterar i det så kallade sinnesupplevelse. Vidare nämner författarna att en sinnesupplevelse är resultatet av sinnenas reaktioner på olika element eller inslag som även kallas för stimuli. Enligt Hultén, Broweus och Van Dijk (2008) baseras sinnesupplevelser på inslag av både rationell karaktär (avsett för vänster hjärnhalva) och emotionell karaktär (avsett för höger hjärnhalva). 16

17 Detta illustreras i figur 3.1. Figur 3.1 Människans fem sinnen och sinnesupplevelse. Källa: Hultén och Broweus och Van Dijk (2008) sid. 57 Företagen prioriteringar kring sinnesupplevelserna på en individnivå spelar en central roll. Enligt Hultén och Broweus och Van Dijk (2008) handlar det om att möta individens beröringspunkter genom de fem sinnena på ett djupare plan för att mer detaljerat kunna tillfredsställa individens behov. Detta kan förknippas med Schmitt (2003) teori kring Customer Experience Management, CEM, där han påstår att CEM kan utnyttjas för att skapa värde hos kunderna genom att leverera information, service och samspel som resulterar in fängslande upplevelser. Det bygger alltså lojalitet hos kunder och tillför värde till företaget. En annan punkt som tas upp av författaren är innovationer och utveckling i samband med CEM. Enligt Schmitt (2003) resulterar innovationer och utvecklingar i en förbättrad upplevelse hos kunden. Detta kan vara ett resultat av banbrytande nya produkter, små innovationer eller innovativa marknadsföringsmetoder som kan förknippas med trender och utveckling inom sinnesmarknadsföring. 3.2 Sinnesmarknadsföring Hultén, Broweus och Van Dijk (2008) hävdar att sinnesmarknadsföring är en samling strategier som företag använder sig av för att skapa och etablera en image som ankopplar till kundernas identitet, livsstil och personlighet genom att använda de fem mänskliga sinnena (lukt, hörsel, syn, smak och känsel) som en kanal för sin marknadsföring. Författarna menar vidare att företag på detta sätt kan bemöta kunderna på ett mer intimt och personligt sätt än vad traditionell marknadsföring tenderar att göra. Genom att i högre utsträckning använda sig av emotionella inslag syftar strategin att kunden ska se produkten som en upplevelse. 17

18 Författarna gör gällande att imagen skapas i kundernas hjärnor som subjektiva mentala bilder som utgår från varje individs upplevelse av varumärkets produkter Syn Enligt Hultén m.fl.(2008) är synen är det viktigaste sinnet för att attrahera kunder att köpa ett företags produkter. Författarna menar att så mycket som 70 till 80 % av intrycken kommer från ögonen. Strategin för att attrahera kunder vilar på ett antal visuella sinnesuttryck som tillsammans syftar till att synliggöra ett företags produkter eller att skapa en speciell atmosfär i till exempel affärer Den genetiska koden Hultén m.fl.(2008) gör gällande att designers ofta talar om den genetiska koden hos företag, vilket är ett uttryck för hur företag differentierar sig från varandra med hjälp av till exempel unik design och innovativa butikslösningar. Författarna nämner Absolut Vodka, Apple, BMW och Sony Ericsson som goda exempel på aktörer som lyckats skapa en genetisk kod kring sitt varumärke Färg och design Enligt Hultén m.fl. (2008) är design en allt viktigare aspekt inom marknadsföring då produktens attraktivitet blir allt viktigare för kunden eftersom det tillmötesgår emotionella och personliga behov. På detta sätt vill företag skapa en känslomässig synupplevelse kopplad till deras varumärke och produkter. Författarna menar vidare at en produkts förpackning spelar en avgörande roll för identitetsskapandet. Den viktigaste uppgiften för förpackningen är att synas för kunden. Författarna påstår att en bra förpackning fördelaktigt är en kombination av emotionella och funktionella egenskaper hos produkten i fråga. Exempel på bra förpackningsdesign är Felix Tomatketchup och Coca-Cola. Hultén m.fl. (2008) beskriver färg som en avgörande faktor inom synupplevelsen och påstår att färger kan aktivera och stimulera vårt minne, våra tankar och vår upplevelseförmåga. Färgerna i till exempel en logotyp underlättar för kunderna att känna igen ett varumärke. Ett otydligt färgval kan därför ge en felaktig bild företaget och dess image. 18

19 Hultén m.fl. (2008) påstår vidare i likhet med Bellezzi, Ayne, Crowley och Hasty (1982) att olika färger har olika psykologiska och fysiologiska effekter. Röd är den färgen med högst uppmärksamhetsvärde i marknadsföringssammanhang då den attraherar ögat och synsinnet snabbast utav alla färger. Gul är den färg som lättast skapar uppmärksamhet och används därför i stor utsträckning på varningsskyltar vilket bidragit ytterligare till att färgen till en känsla av oro och försiktighet. Enlige Bellezzi m.fl. (1982) finner dock kunder dessa färger som otrevliga vilket bekräftas i en senare studie av Bellizzi och Hite (1992) som genom experiment påvisat att kunder handlar mer och uppehåller sig längre i en blå butik än i en röd. Hultén m.fl.(2008) menar vidare att olika färger även kommit få sociala och kulturella betydelser då de kommit att associeras med olika företeelser i samhället. Till exempel associeras färgen grön med miljöhänsyn, orange med vänlighet och grått med seriositet. Författarna menar därför att företag bör göra färgval som associeras med vad varumärket står för genom att ge kunderna en positiv sinnesstämning genom till exempel förpackning och annonser. Solomon m.fl. (2006) påstår vidare att användning av olika färger har olika symboliska och kulturella skillnader beroende på land. Detta medför att marknadsförare måste ta detta i beaktande när marknadsföring och produktutseende utvecklas för olika länder Ljus I en studie av Summers och Hebert (1999) påvisades med hjälp av en rad experiment att kunder stannade längre och kände på produkterna i en väl upplyst miljö än en mörk. Den ljusa miljön framkallade även en känsla av välbehag hos kunderna. Författarna hävdar vidare att förbipasserande tenderade att stanna upp längre och titta vid väl upplysta skyltfönster än mörkare. Hultén m.fl.(2008) påstår att ljus och ljussättning används allt mer för att skapa attraktion och uppmärksamhet. Med hjälp av ljus kan man få vissa produkter och delar i en affär upplysta och få detaljer mer synliga. Om denna strategi används tillsammans med färg kan det ytterligare förstärka en image hos ett varumärke. Ljus kan även användas för att skapa en speciell stämning i butiksmiljö vilket fångar kundernas intresse. Olika ljussättningar kan bidra till att skapa en variation inom butiken. Marknadsförare kan även använda sig av ljus för att förändra färger och lyfta fram specifika 19

20 varugrupper. Detta bekräftas av Summers och Hebert (1999) som gör gällande att den mänskliga hjärnan är skapad för att upptäcka variationer i synfältet och hävdar därför att detta kan användas för att urskilja produkter i en affärsmiljö. 3.3 Konsumentbeteende Enligt Solomon m.fl.(2006) innebär konsumentbeteende teorier som berör processer som påverkar hur olika grupper och individer väljer, köper, använder sig av och kasserar produkter eller tjänster för att tillmötesgå sina behov. Konsumenten påverkas varje dag av flertalet stimuli för att öka konsumtion. Hultén m.fl. (2008) menar att flertalet av de impulser människan är mottagbar för sker helt omedvetet. Solomon m.fl. (2006) hävdar att motivation är en avgörande faktor för hur en konsument beter sig, vilket marknadsförare måste ta hänsyn till. Författarna menar vidare att motivation är ett resultat av att ett behov uppstår som konsumenten vill uppfylla. Marknadsförare försöker att skapa dessa behov hos konsumenter så att de blir motiverade att köpa företagets produkter. Hardesty och Bearden (2009) definierar konsumentbeteende som en samling av beslut som involverar ett köp som påverkas av till exempel tid, utseende och pris. Solomon m.fl. (2006) förklarar konsumenters beslutsfattande genom en generell beslutsfattningsmodell. Modellen består av olika nivåer där den första är upptäckten av ett problem. Detta uppstår när det finns en skillnad i konsumentens nuvarande situation och den som denna vill vara i. Till exempel om konsumenten vill ha en ny TV. Den andra nivån innebär en informationssökning för att kunna lösa problemet. Konsumenten söker då information om vilken produkt som lämpar sig bäst för dennes behov. I den tredje nivån utvärderar konsumenten fördelar och nackdelar som denne upptäckt under sin sökning vilket i sin tur leder till ett val av produkt. Solomon m.fl. (2006) menar vidare att konsumenter självklart inte har tid eller resurser att genomföra en komplex informationssökning varje gång ett köp ska genomföras. Konsumenterna förlitar sig oftast på tumregler i sitt beslutsfattande. Ett exempel på tumregler kan beskrivas som ju dyrare desto bättre kvalitet. Författaren påstår att även produktens utseende i form av färg och förpackning kan användas som en tumregel av konsumtenterna. Dock uppfattar konsumtenter dessa stimuli väldigt olika beroende på deras erfarenheter och behov då dessa i stor grad styrs av vad konsumtenten associerar dessa till. 20

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Hur smakar varumärket?

Hur smakar varumärket? Hur smakar varumärket? En kvalitativ studie om hur livsmedelsbranschen använder sinnet smak i marknadsföringen. Författare: Anna Hansson Sara Hedman Handledare: Anna-Carin Nordvall Student Handelshögskolan

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet Transcendental Marknadsföring Fredrik Nordin Linköpings Universitet Vi ställde några enkla frågor..kring värdeskapande och marknadsföringsstrategier till personer i möbelbranschen Några svar passade inte

Läs mer

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com FeelMap Put your brand on a map zecobyte www.zecobyte.com The Consumer does not behave as he says, he does not say what he thinks and does not think what he feels. David Ogilvy Ett framgångsrikt och lönsamt

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Små rum och tydliga gränser för att vara trygg

Små rum och tydliga gränser för att vara trygg Små rum och tydliga gränser för att vara trygg Erbjudande omgivning för sinnesstimulering Tillgänglig miljö för att kunna välja och själv vara aktiv Aktiva miljöer för rörelse och beröring Markerade

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR

Affärer direkt. 9 skäl att testa DR Affärer direkt 9 skäl att testa DR Direktreklam är en snabb, enkel och kostnadseffektiv marknadsföringskanal direkt till dina kunder. Du&Co listar några av de främsta skälen för dig att testa direktreklam.

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Jordbruksverket. Bemötande vid kontroll. Thomas Krook

Jordbruksverket. Bemötande vid kontroll. Thomas Krook Jordbruksverket Bemötande vid kontroll Thomas Krook Emotionellt laddade situationer + Rutinbesöket Besök efter anmälan _ 2 Emotionell stress 1. Känslor Djurägaren har dåligt samvete för problemen och vet

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kommunikation. En aptitretare från VisVires AB

Kommunikation. En aptitretare från VisVires AB Kommunikation En aptitretare från VisVires AB Inledning Vi använder ofta ganska slarvigt begreppet kommunikation, vi säger t.ex. ofta att ett beslut skall kommuniceras ut i organisationen och sedan skickar

Läs mer

En idéskrift. En idéskrift

En idéskrift. En idéskrift En idéskrift En idéskrift I den numera klassiska What is a city? (1937) beskriver Lewis Mumford staden som en social teater, med de sociala aktiviteterna som stadens kärna och människan i fokus. Med det

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com Trender för mode och shopping på nätet Modebranschens nya catwalk är digital tradedoubler.com Konsumenterna har hittat ett nytt sätt att uppleva, inspireras och handla mode på. De varumärken som vägrar

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Minnet - begrepp och principer

Minnet - begrepp och principer Minnet - begrepp och principer Ebbinghaus (1885)» nonsensstavelser» retention»test Två begreppsteorin för minnet» aktivitet»styrka bestämmer tillgängligheten hos ett minnesspår vid en viss tidpunkt bestämmer

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Sinnesmarknadsföring vid småskalig handel i butiksmiljö

Sinnesmarknadsföring vid småskalig handel i butiksmiljö Sinnesmarknadsföring vid småskalig handel i butiksmiljö En kvalitativ och kvantitativ studie om sinnemarknadsföringens användning hos företag samt uppfattning hos kunder Daniel Engström Fredric Berge Examensarbete

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Elisabeth Karlsson Bokförlaget BAS Göteborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 1.1 VARFÖR DETTA AVHANDLINGSÄMNE? 1.2 BAKGRUND 1.2.1 Miljö 1.2.2 E-handel

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats

BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats BAS A01 Baskurs för universitetsstudier! Jeanette Emt, Filosofiska institutionen! Att skriva uppsats ATT SKRIVA UPPSATS inte bara en sak utan (minst) tre Förarbete Förarbete forskningsprocessen Förarbetet

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Beteendevetenskaplig metod Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Kursens mål är att ge kännedom om beteendevetenskaplig

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

"2011" "All"rights"reserved" "Future"Posi6on"X"[FPX]"Sweden" ""www.fpx.se" UniLink"20120323%

2011 Allrightsreserved FuturePosi6onX[FPX]Sweden www.fpx.se UniLink20120323% Företagets,"organisa6onens"och"din"vik6gaste"och"mest" värdefulla"6llgång"för"framgång!" Den kontinuerliga processen för människors behov av att få kontakt med varandra. ömsesidighet - uppriktighet -

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer KonsumentDNA.se Consumer Genome Project Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer Konsument i förändring Konsumenterna får allt mer makt och blir allt svårare att nå. Tidigare

Läs mer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility - Ses arbetet som en strategi och är det verkligen ett genuint samhällsansvar? Författare: Emelie Angberg, Handelsekonomprogrammet Emelie Evegren, Handelsekonomprogrammet

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Hur butiker påverkar kunden till köp

Hur butiker påverkar kunden till köp Hur butiker påverkar kunden till köp Författare: Lisa Hegestrand Jonna Olandersson Anna Sjödahl Handledare: Leif Rytting Program: Turismprogrammet Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: C-nivå, HT-2007

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet

Bild 1: Översikt över faserna i projektarbetet Projektarbete kring system X Det här dokumentet beskriver uppgiften samt innehåller mallar för de rapporter som ska lämnas in. Bild 1 visar ordning och ungefärligt förhållande för tidsåtgång mellan de

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

ReKo Bildanalysen steg för steg

ReKo Bildanalysen steg för steg ReKo Bildanalysen steg för steg Denotation (bildbeskrivning) - Vad är det som skildras? - Vad ser vi i bilden: människor, saker, miljöer etc.? - Hur ser de/det ut? - Hur är bilden tagen: färg, ljus, bildvinkel,

Läs mer

Twittrande marknadsföring

Twittrande marknadsföring Twittrande marknadsföring En essä i digitala distrubtionsformer Ulf Stäke VT 2010 Högskolan Väst Innehållsförteckning Inledning... 3 Twitter... 4 Varför Twitter används till marknadsföring och hur... 4

Läs mer