RAPPORT Rapport från arbetsgruppen för programutveckling av landskapsutbildningarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2014-05-15. Rapport från arbetsgruppen för programutveckling av landskapsutbildningarna"

Transkript

1 Underlag 07v 1(7) Arbetsgruppen för programutveckling av landskapsutbildningarna [Author] RAPPORT Rapport från arbetsgruppen för programutveckling av landskapsutbildningarna Uppdrag för arbetsgrupp för programutveckling av landskapsutbildningarna 24 februari 2014 fattade rektor Lisa Sennerby Forsse beslut att ge programstudierektorerna tillsammans med en arbetsgrupp för landskapsarkitektprogrammen vid Ultuna och Alnarp, i uppdrag att öka samordning, tydlighet och attraktivitet inom landskapsarkitektutbildningarna hade arbetsgruppen sitt första möte då en prioritering bland uppdragen gjordes. Arbetsgruppen har redan från start känt sig pressad av den korta tid uppdraget fick till förfogande. Gruppen har fokuserat på en eventuell gemensam behörighet för de båda landskapsarkitektprogrammen och att skissa på ett masterprogram i landskapsarkitektur i Ultuna, baserat på befintliga kurser och med tydliga samordningsmöjligheter samt möjligheter till att samarbeta med relevanta masterprogram inom SLU. Arbetsgruppen har haft fyra möten. Denna rapport följer uppdragets upplägg och nedan redogörs för respektive uppdragspunkt hur långt arbetsgruppen kommit samt förslag på vidare arbete. att inför läsåret 2015/16 formulera en gemensam behörighet till de båda landskapsarkitektprogrammen I samband med att landskapsarkitektprogrammet i Alnarp ändrade behörighetskrav 2007 gjorde LTJ-fakulteten en utredning Ingång Landskap Utredning angående landskapsutbildningarnas anpassning till Bolognaprocessen som låg till grund inför omvandlingen. Landskapsarkitektprogrammet Alnarp gick ht 2007 över till samhällsvetenskaplig inriktning i sina behörighetskrav, Landskapsarkitektprogrammet Ultuna behöll naturvetenskaplig inriktning. Sedan dess skiljer sig behörighetskraven på följande sätt: 1

2 Till Alnarp kan den söka som har områdesbehörighet A3 med Matematik 3b, Naturkunskap 2, och Samhällskunskap 1b. (motsvarar gymnasiets samhällsvetarprogram) Till Ultuna kan den söka som har områdesbehörighet A11 med Biologi 2, Fysik 1a, Kemi 2, Matematik 3.(motsvarar gymnasiets naturvetarprogram) (generellt undantag gäller från kravet på Matematik 4): Det kan vara otydligt för studenterna att landskapsarkitektprogrammens olika förkunskapskrav leder till samma yrkesexamen. Gemensamma förkunskapskrav ska främja mobiliteten mellan orterna men det är viktigt att förkunskapskraven är motiverade av vad som krävs för att studenterna ska kunna genomföra utbildningen och nå examensmålen. Den senaste i en rad utredningar om behörighetskrav är daterad och kommer från institutionen för mark och miljö i Ultuna; Angående eventuellt ändrade förkunskapskrav på landskapsarkitektprogrammet Ultuna. Utredningen gjordes i samband med arbetet med Framtidens SLU och det framtida kursutbudet. 4 kollegor på institutionen för mark och miljö med kursansvar för kurser på landskapsarkitektprogrammet i Ultuna konstaterade att det skulle krävas omfattande förändringar i det befintliga kursutbudet om förkunskapskraven i Ultuna skulle ändras till samhällsvetenskaplig bakgrund. Rapporten avslutas med ett konstaterande: innan man eventuellt driver igenom de ändrade förkunskapskraven, bör man kanske under alla förhållanden först fundera på hur man då ska lösa det behov av landskapsarkitekter med mer naturvetenskaplig profil som ändå finns. Det framgår tydligt att de lärare som ansvarar för kurser på landskapsarkitektsprogrammet med naturvetenskaplig profil, helst ser att förkunskapskraven i Ultuna inte ändras. Av studentkullen som antogs 2008 i Alnarp (efter att ha gått över till samhällsvetenskap bakgrund som förkunskapskrav) hade 32% av studenterna naturvetenskaplig bakgrund, 32 % samhällsvetenskaplig bakgrund och 36 % blandat/okänt (komvux, friskoleprogram, folkhögskola, 25:4, specialutformat program, omvårdnadsprogram). Som komplement till de utredningar om behörighetsfrågan redan gjorts, valde arbetsgruppen att formulera en enkät. Enkäten innehöll både frågor om behörighet och möjligheter till samverkan mellan de två landskapsarkitektsprogrammen. Arbetsgruppens studentrepresentanter skickade ut en version till alla landskapsarkitektstudenter på de två studieorterna och programstudierektorerna skickade ut en annan version till lärarkåren. Studentenkäten fick 84 svar (enkäten skickades ut till 464 studenter) och lärarenkäten 47 svar (Ultuna - 36 lärare anställda, Alnarp 49 lärare anställda). Resultat från studentenkäten visar att behörighetskravens betydelse för studenternas val av studieort spelade mindre roll för studenter som läser i Ultuna än för de som läser i Alnarp. Detta kan tolkas som ett utfall av att utbildningen i Ultuna ställer högre naturvetenskapliga krav när det gäller behörighet än vad som är fallet i Alnarp. Se bilaga Sammanställning Studentenkäter. Lärarenkäten visar ett brett spektrum av åsikter i behörighetsfrågan som inte låter arbetsgruppen dra några slutsatser. En majoritet bland de lärare som inte är direkt kopplade till naturvetenskap säger att både naturvetarprogrammet och samhällsvetarprogrammet ska ge behörighet för landskapsarkitektprogrammet. En majoritet av de lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen anser att naturvetarprogrammet ska ge behörighet till landskapsarkitektprogrammet.

3 I lärarenkäten fanns utrymme att skriva egna kommentarer i behörighetsfrågan vilket många utnyttjat och vi ser att frågan engagerar. Flera hänvisar till positiva erfarenheter med en blandad grupp studenter från både samhälls- och naturvetarprogrammen. Undervisningen har berikats och en kommentar framhåller att studenter med samhällsvetenskaplig bakgrund visar större förmåga att ställa samhällsrelevanta frågor och resonera kring tillämpningen av resultat. Betydelsen av kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, och att det här krävs en viss nivå för att arbeta med frågor kring uthålliga miljöer framhålls av flera. I denna grupp finns det de som anser att förkunskaper motsvarande det naturvetenskapliga programmet är nödvändigt för att uppnå den kunskapsnivå som krävs. Andra menar att intagningen inte behöver begränsas till naturvetenskapligt program, utan att det gäller att ge möjligheter till fördjupad kunskap inom de naturvetenskapliga ämnena under utbildningstiden, särskilt på avancerad nivå. Flera betonar dock vikten av att det finns yrkesverksamma personer som har såväl samhällsvetenskaplig/konstnärlig kompetens som naturvetenskaplig grundkunskap och att landskapsarkitektens särart är att kunna kombinera naturvetenskap, estetik och planering. Arbetsgruppens förslag är att tillsätta en grupp att göra en mindre utredning under hösten 2014 med syfte att fokusera på behörighetsfrågan. Utredningen föreslås kontakta yrkesverksamma landskapsarkitekter samt organisationen Sveriges Arkitekter för att addera deras åsikter i behörighetsfrågan. Den första studentkullen som antogs i Alnarp med samhällsvetenskapliga behörighetskrav, hade möjlighet att ta ut sin landskapsarkitektexamen först sommaren 2012 efter 5-års studier, men nominell studietid är 6 år vilket innebär att majoriteten kom ut på arbetsmarknaden först sommaren 2013, d v s har idag arbetat i drygt ett år. Arbetsgruppen har idag inte haft möjlighet att komma undersöka hur de tagits emot på arbetsmarknaden.

4 att, med utgångspunkt från de befintliga kurserna på avancerad nivå och masterprogrammen inom landskapsområdet, föreslå en masterprogramslösning som kan stärka studentantal (inklusive fler utbytestudenter) och kursutbud i både Ultuna och Alnarp Statistik från antagningen visar ett högt söktryck på landskapsarkitektprogrammet i Alnarp och ett nästan lika högt söktryck på landskapsarkitektprogrammet i Ultuna. Mot bakgrund av detta ser arbetsgruppen att ett nytt internationellt masterprogram i Ultuna är den lösningen som bör kunna stärka studentantalet på landskapsarkitektprogrammet-ultuna avancerade nivå, attrahera fler utbytesstudenter samt erbjuda samläsningsmöjligheter för studenter på de två landskapsarkitektsprogrammen som finns idag. Söktryck, antal förstahandsökande/plats Program Landskapsarkitektprogrammet Alnarp 2,5 2,7 2,3 Landskapsarkitektprogrammet Ultuna 1,6 1,6 1,7 2,2 1,8 Landscape Architecture Master s programme 4,4 3,3 Antagna urval 1 och reserver urval 1 Program 2014 antagen 2014 reserv 2013 antagen 2013 reserv Landscape Architecture Master s programme 20 st 29 st 20 st 17 st Masterprogramförslaget undertecknas av Tomas Eriksson och bifogas denna rapport. Hela arbetsgruppen ställer sig bakom ett förslag om ett internationellt masterprogram i landskapsarkitektur i Ultuna, men har ej haft tid att sätta sig i förslagets detaljer. Se bilaga Underlag för nytt masterprogram i landskapsarkitektur, Ultuna med start 2015/2016. Arbetsgruppens förslag är att fortsätta med planering i detalj av ett nytt masterprogram i landskapsarkitektur i Ultuna.

5 att inför läsåret 2015/16 föreslå samläsning och gemensamma kurser för landskapsarkitektutbildningarna på Ultuna och Alnarp, där så är möjligt Diskussioner om samläsning och gemensamma kurser startade innan Uppdraget för programutveckling av landskapsutbildningarna, skickades ut. Arbetsgruppen föreslår att praktikkurserna och att de självständiga arbetena på masternivå ses över och får liknande kursplaner 15/16. Att skriva examensarbete vid annat lärosäte än där man är inskriven är ett sätt att utnyttja de olika kompetenserna vi har i Ultuna och Alnarp. Parallellt med det här arbetet arbetar lark-ultuna med att ändra befintliga kurser på avancerad nivå till 15 hp kurser. Ett viktigt arbete som kommer möjliggöra för studenter att lättare läsa kurser på båda orterna. I ramschemat för landskapsarkitektprogrammet Alnarp ligger en temakurs i period 2 på avancerad nivå. Temakursen har fastställd kursplan men fylls av olika tema olika år och drivs därmed av olika kursansvariga. I år kommer kursen att ges av en lärargrupp från både Ultuna och Alnarp med kursansvarig från Ultuna och möjligheter för fortsatt samarbete med temakursen finns. Studentankäten (bilaga Sammanställning Studentenkäter ) visar att intresset för att läsa kurser vid "den andra studieorten" uppfattas som något större hos Ultunastudenterna. En bidragande faktor till detta skulle kunna vara det bredare utbud av kurser som erbjuds i Alnarp. Enskilda kurser som återkommande nämns är, från Ultunas studenter, Digital Landscape Visualisation", "People and Environment" och "Garden Plant Knowledge and Design" och i Alnarp återfinns intresse för "Markvetenskap och Geoteknik" samt "Studio - Markprojektering, fortsättningskurs". I lärarenkäten framförs en rad förslag konkreta förslag, men det finns också mer generella önskemål om ett större utbyte med avseende på strukturen i utbildningen avseende fokus och innehåll under de olika terminerna och kurserna. Ett större samarbete kring dessa frågor skulle erbjuda studenterna en god möjlighet att forma sin egen utbildning och studera på båda orterna. Det skulle också ge möjlighet att jämföra kursinnehåll/-upplägg i likartade kurser på de båda orterna och att samarbeta kring utveckling av kurser, kanske dela föreläsningar och undervisningsmaterial. Exkursioner framförs också som moment som skulle kunna göras i samverkan och som skulle ge studenterna en större bredd och erfarenhet geografiskt/topografiskt. Utbyte av undervisningserfarenhet, planering, genomförande och bedömning framförs också som ett mer generellt önskemål. Samarbete kring t ex planeringsprojekt skulle ge pedagogiska och kunskapsmässiga vinster och samtidigt bidra till lärarnas utveckling påpekar en förslagsställare. Flera pekar på att samarbetet framför allt är viktigt på masternivå, där man är beroende av att vara uppdaterad med avseende på forskning. Bland de områden med FoU-kompetens på bägge orterna omnämns förvaltning (design through practice and management), temat barn och unga, park- och trädgårdshistoria.

6 Examensarbeten framförs av många som den kanske främsta möjligheten till samverkan, och avser såväl handledning, seminarier och examination. Även Masterprojekt-kurser omnämns här. Ett gemensamt masterprogram LAPF/SOL framförs som en uppenbar samverkansmöjlighet. Distanskurser ses som en användbar lösning för mer teoretiskt inriktade kurser. Konkreta förslag, från enkäten, på kurser/ämnesområden som lämpar sig för samverkan är: GIS, landskapsanalys (digital) AutoCAD mikro- och lokalklimatologi, klimatförändringar/-anpassning, riskhantering/-kommunikation, icke-ekonomisk värdering landskaps-, park- och trädgårdshistoria formlära miljöpsykologi markprojektering växtmaterial stadsodling

7 att inför läsåret 2015/16 tillsammans med berörda institutioner utveckla former för ökad samverkan mellan landskapsutbildningarna, t.ex. ökat lärarutbyte, distansföreläsningar m.m. För att gruppen skulle kunna skapa sig en uppfattning om hur de personer som är anställda på SLU och involverade i undervisning på landskapsarkitektprogrammen i Ultuna och Alnarp såg på ökad samverkan och även komma med egna förslag på vilka sätt detta kan ske, innehåll lärarenkäten frågor om samverkan. Lärarenkäten innehöll frågor både om behörighet som presenterats under punkt 1 och en attitydundersökning kring samverkansfrågor. Det stora flertalet ställde sig positiva till att undervisa och delta i begränsade uppgifter i kurser på sin respektive systerort förutsatt att praktiska ting om ersättning, resor, boende etc. är löses. Exempel på inkomna förslag: Examensarbeten: byta examinatorer med varandra, undervisande personal har en sparringpartner på systerorten att utbyta idéer med kring kurserna, årliga seminarier kring pedagogik/arbetsmetoder, med avseende på kritik, betygsättning och optimering av lärarledd undervisning. Det som man dock kan uttala sig från enkätsvaren är att viljan att samarbeta mellan de båda landskapsarkitektprogrammens lärare är väldigt stor. I enkäten så har man specificerat hur mycket man kan tänka sig samarbeta mellan orterna och meningen nr 8: Jag ser fram emot begränsade uppgifter i kurser på vår systerort och kan undervisa på plats om praktiska ting som ersättning, boende etc. är lösta fick många positiva Ja-svar: Ultunas lärare ca 72 % och Alnarps lärare ca 79 %. att koordinera förslag på förändringar inom landskapsarkitektutbildningarna med Landskapsingenjörsprogrammet och föreslagna förändringar av Trädgårdsingenjör: Design - kandidatprogram Arbetsgruppen har valt att prioritera ner denna fråga VT14. Förslaget är att arbeta vidare med denna fråga under hösten Kanske kan man lägga till att posten som programstudierektor för Landskapsingenjörsprogrammet är vakant och att denna person medverkan är av största betydelse i arbetet med detta uppdrag? Arbetsgruppens förslag på vidare arbete: Behörighetsfrågan- arbeta vidare med det under ht2014. Arbetet med masterprogramlösning i Ultuna fortsätter. Samordning mellan landskapsarkitektprogrammen- kommer att ske kontinuerligt fram över. Förslag att arbeta vidare med arbetsgruppen då det fortfarande finns uppdragspengar kvar.

8 1(16) Dnr SLU ua2014.xx Bilaga 1 LTV/Institutionen för stad och land Tomas Eriksson BESLUT Underlag för nytt masterprogram i landskapsarkitektur, Ultuna med start 2015/2016 Förslag från arbetsgruppen för programutveckling av landskapsutbildningarna Utfört under rektorsuppdraget Uppdrag för planering av utbildning inom landskap och trädgård på grund- och avancerad nivå vid SLU, beslutat

9 Nyckeldata för utbildningsprogram eller grupp av program Programnamn Landscape Architecture with Environmental Science Masters Programme/Landskapsarkitektur med miljövetenskap (arbetsnamn) Språk Om programmet ska ges på svenska eller engelska. Nivå Om programmet är på grundnivå eller avancerad nivå. Omfattning (hp) Programmets omfattning i år och högskolepoäng (hp). Dimensionering (antal platser) Programmets antal utbildningsplatser (totalt och antal antagna per år). Behörighetskrav Se not nedan. Engelska Avancerad nivå 2 år, 120 hp 40 st totalt, 20 st antagna per år För att bli antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur med miljövetenskap (arbetsnamn) krävs examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden. - landskapsarkitektur - landskapsplanering - arkitektur - fysisk planering - geografi* - väg- och vattenbyggnad* - lantmäteri* - kulturmiljövård* - ekologi* - samhällsbyggnad* För ämnen/utbilningsområden markerade med * krävs även inlämnad portfolio. Den inskickade portfolion bedöms enligt följande kriterier: - Ämnesinriktningens relevans har studenten arbetat med frågeställningar inom landskapsarkitektur? - Nivå på kunskaperna - har studenten formulerat sin uppgift i ett relevant teoretiskt sammanhang? - Färdigheter har studenten visat förmåga att formulera sin uppgift på ett begripligt sätt, i text och eller bild?

10 Bedömningen av den enskildes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen görs av LTV-fakulteten. Alternativt kan någon av följande yrkesexamina ha avlagts: - landskapsarkitektexamen, arkitektexamen. Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs: - Engelska B Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från SLU omfattande minst 180 högskolepoäng. För sökande med examen från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler. För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs. Urval Hur urvalet till utbildningsplatserna sker Ev. inriktningar Om programmet ska ha inriktningar ska de beskrivas. Examensmöjligheter Den examen eller de examina som utbildningen leder till. Ort Den ort där utbildningen huvudsakligen är förlagd, alternativt om utbildningen huvudsakligen ges på distans. Klicka här för att ange text. Miljövetenskap. Valbara kurser: Facilitation in project and conflict management 15 hp Communication strategy 10 hp Communication theory 5 hp - Masterexamen med huvudområde landskapsarkitektur enligt utbildningsplan för Landscape Architecture with Environmental Science Masters Programme - Magisterexamen med huvudområde landskapsarkitektur - Masterexamen med huvudområde landskapsarkitektur Ultuna, med samläsningsmöjlighet på LAmasterprogrammet i Alnarp

11 4(16) Dnr SLU ua2014.xx Bilaga 2 Ekonomisk analys och programpresentation för Landskapsarkitektur med miljöventenskap Underlag från fakultetskansli: Hänvisning till protokoll för PN Landskap och trädgård Underlag från programstudierektor: Förslag på ramschema med start läsår 15/16 för masterprogrammet landskapsarkitektur med miljövetenskap(arbetsnamn) Samläsning med landskapsarkitektprogrammet, Ultuna är viktigt naturligtvis ur pedagogisk synvinkel men självklart också av effektiviseringsskäl. I princip kan alla kurser utom masterns introduktionskurs och yrkesprogrammets praktikkurser ingå i båda programmen givet att särskilda förkunskapskrav kan finnas till vissa kurser. Möjligheten att läsa kurser på LA masterprogrammet i Alnarp är också en självklar del av förslaget. Studenter som går det föreslagna masterprogrammet ges i princip möjlighet att läsa alla de kurser som erbjuds där. Idag 15 st kurser a 15 hp (ej självständiga arbeten inräknade). Tillsammans är vi redan starka men i det här förslaget tar vi ytterligare ett steg att befästa LA-kurser på masternivå som det starkaste alternativet i Europa. Förslaget till LA master med miljövetenskap är en början på inriktning som kan utvecklas vidare på Ultuna Campus. Samläsning med lark-programmet medför att kärnområdena inom ämnet landskapsarkitektur, planering och design är viktigt för att skapa attraktiv master/avancerad nivå. För att illustrera samläsning med landskapsarkitektprogrammet, Ultuna visas först föreslaget ramschema för masterprogrammet, sedan landskapsarkitektprogrammet, Ultuna, avancerad nivå. I masterprogramförslaget finns fyra nya kurser med sammanlagt 45 hp. 135 hp är samläsning med befintliga kurser på inst. för SOL. Ytterligare kurser på lark-programmet motsvarande 60 hp är också valbara för masterstudenter givet förkunskapskraven stämmer. Förslag masterprogrammet landskapsarkitektur med miljävetenskap. Totalt 180 hp fördelat på 12 kurser.

12 Om inget annat anges så ges kurserna i ämnet landskapsarkitektur. År 1 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Intro Tren Landscape project Design through Urban ducti ds in studio 15 hp practice and development and on to LA management 15 landscape LA theor hp urbanism 15 hp in, y and theor pract y and ice pract 7,5 ice hp 7,5 hp Landscape Architecture design studio 15 hp Facilitation in project and conflict management 15 hp Ämne: miljövetenskap. Samläsning med SOL-program Communication strategy 10 hp och Communication theory 5 hp Ämne.: miljövetenskap. Samläsning med SOL-program År 2 International spatial planning 15 hp (arbetsnamn) The process of research: methods, data analysis and scientific writing 15 hp. Samläsning med SOLprogram Master Thesis in Landscape Architecture 30 hp Landscape Architecture Theme Course 15 hp Lark-programmet. Totalt 150 hp fördelat på 10 kurser (Befintliga kurser omarbetas just nu så att alla kommer att omfatta 15 hp eller bilda ett block om 15 hp.) År 4/5 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Praktikkurs 15 hp Praktikkurs 15 Praktikkurs 15 hp hp Studio Landskap och Växtgestaltning planeringsprocesser 15 hp 15 hp LA Trends Geografiska informationssyst em och geografisk analys 15 hp (ET, samläsning flera program) Studio markprojektering fortsättningskurs 15 hp

13 history in depth 7,5 hp in LA theory and practice 7,5 hp Självständigt arbete i landskapsarkitektur 30 hp Master Thesis in Landscape Architecture 30 hp Beskrivning av de ingående kurserna i programmet: Introduction to landscape architecture in, theory and practice (arbetsnamn) 7,5 hp: Ny kurs! Antal studenter på kursen: 20. Exkursioner 5%. Föreläsning/seminarier 20 %. Handledning 5 %. Individuellt/grupparbete 70% Trends in landscape architecture theory and practice (arbetsnamn) 7,5 hp: Ny kurs! Antal studenter på kursen: 20. Exkursioner 5%. Föreläsning/seminarier 20 %. Handledning 5 %. Individuellt/grupparbete 70% Landscape project studio 15 hp: Befintlig kurs som halveras/ändras från 30 till 15 hp. Antal studenter på kursen: 40. Exkursioner: 10 %. Föreläsning/seminarier 10 %. Handledning 10 %. Individuellt/grupparbete 70% Landscape architecture design studio 15 hp: Befintlig kurs som halveras/ändras från 30 till 15 hp och blir engelsk. Antal studenter på kursen: 40. Exkursioner: 5 %. Föreläsning/seminarier 5 %. Handledning 30 %. Individuellt/grupparbete 60% Design through practice and management 15 hp: Befintlig kurs. Antal studenter på kursen: 30. Exkursioner: 12 %. Föreläsning/seminarier 18 %. Handledning 7 %. Individuellt/grupparbete 63% Urban development and landscape urbanism 15 hp: Befintlig kurs som bearbetas något och ges på engelska. Antal studenter på kursen: 30. Exkursioner: 10 %. Föreläsning/seminarier 17 %. Handledning 15 %. Individuellt/grupparbete 58% Facilitation in project and conflict management 15 hp: Befintlig kurs. Samläsning med Environmental Communication and Management - Master s Programme, program som ges på inst. för stad och land. Antal studenter på kursen: 80. Exkursioner: 0 %Föreläsning/seminarier 13 %. Handledning 30 %. Individuellt/grupparbete 57%

14 Communication strategy 10 hp: Befintlig kurs. Samläsning med Rural Development and Natural Resource Management - Master s Programme, Environmental Communication and Management - Master s Programme and EnvEuro - European Master in Environmental Science, program som ges på inst. för stad och land. Antal studenter på kursen: 40. Exkursioner: 0 % Föreläsning/seminarier 24 %. Handledning 30 %. Individuellt/grupparbete 46% Communication theory 5 hp: Befintlig kurs. Samläsning med Rural Development and Natural Resource Management - Master s Programme, Environmental Communication and Management - Master s Programme and EnvEuro - European Master in Environmental Science, program som ges på inst. för stad och land. Antal studenter på kursen: 40. Exkursioner: 0% Föreläsning/seminarier 26 %. Handledning 22 %. Individuellt/grupparbete 52% International spatial planning 15 hp: Ny kurs! Antal studenter på kursen: 30. Exkursioner: 10 %. Föreläsning/seminarier 15 %. Handledning 15 %. Individuellt/grupparbete 60% The process of research: Methods, data analysis and scientific writing 15 hp: Befintlig kurs. Samläsning med Rural Development and Natural Resource Management - Master s Programme, Environmental Communication and Management - Master s Programme and EnvEuro - European Master in Environmental Science, program som ges på inst. för stad och land. Antal studenter på kursen: 40. Exkursioner: 0 %. Föreläsning/seminarier 17 %. Handledning 16 %. Individuellt/grupparbete 67% Landscape architecture theme course 15 hp: Ny kurs! Antal studenter på kursen: 20. Exkursioner: 10 %. Föreläsning/seminarier 20 %. Handledning 20 %. Individuellt/grupparbete 50% (Möjlig samläsning Alnarp) Master thesis in landscape architecture 30 hp: Befintlig kurs som kommer att ges på engelska. Antal studenter på kursen: 40. Exkursioner: 0 %. Föreläsning/seminarier 1 %. Handledning 4 %. Individuellt/grupparbete 95% Potential för det föreslagna masterprogrammet och befintliga landskapsarkitektprogrammet, Ultuna att tillsammans stärka LA-miljön i Ultuna, och Alnarp Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna är ett femårigt yrkesprogram som tar in 60 studenter/år och ges av institutionen för stad och land/avd för landskapsarkitektur. Ansvarig sen årsskiftet 14/14 är LTV-fakulteten, tidigare var det NL-fakulteten.

15 I det försändringsarbete som SLU genomgår är man tydlig med viljan att öka internationaliseringen och öka antalet studenter på avancerad nivå. (Rektorsbeslutet för Övergripande riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå, ) Viktigt är också frågorna om effektivisering genom samordning och samläsning. Söktrycket av förstavalssökande till landskapsarkitektprogrammet, Ultuna är bra och stabilt. Det ligger mellan 1,5-2 förstavalssökande per plats och har gjort så ett antal år. Vi bedömer möjligheterna att rekrytera studenter till masterprogrammet som mycket goda. I Alnarp ser vi ett högt söktryck, drygt fyra förstavalssökande på motsvarande program. Vi får regelbundet frågor om masterprogram i Ultuna som befinner sig i landets mest expansiva region. Arbetsmarknaden för landskapsarkitekter är god, i stort sett alla på yrkesprogrammen får jobb Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna har haft vikande utvecklingskurva de senaste 5-10 åren och ägnat sig åt kostnadseffektiviseringar som varit viktiga men ej möjliggjort kurs och programutveckling. Läsåret 06/07 erbjöds 264 hp på avancerad nivå fördelat på 28 st kurser, idag är motsvarande siffra 150 hp fördelat på 11 kurser. (I den här jämförelsen är praktikkurser och examensarbete utlämnat eftersom det 06/07 hanterades utanför avancerad nivå.). Idag har lark-studenterna i Ultuna i snitt två valbara kurser per period på avancerad nivå. Vilket är för dåligt för att skapa attraktivitet och är en del av förklaringen till att många studenter väljer att läsa kurser på andra lärosäten. Antalet studenter som fullgör de tre första åren och kan ta ut en kandidatexamen är st. Av dessa är det ett stort antal som väljer att förlägga delar av sina studier vid andra högskolor och tillgodoräkna sig erhållna kurspoäng i landskapsarkitektexamen. Mycket få studenter från andra lärosäten söker sig till/hittar till landskapsarkitektutbildningen i Ultuna p.g.a. få engelska kurser och frånvaron av internationellt masterprogram som kan marknadsföras effektivt. Här nedan redovisas siffror från de två senaste åren som illustrerar förlusten av studenter omskrivet i hp och hst, och hur många poäng som läses utomlands. Liknande resultat fås även om vi söker längre tillbaka. Det visar på den potential som det föreslagna masterprogrammet har tillsammans med landskapsarkitektprogrammet. Uppskattningsvis mer än 90 % av det totala antalet poäng som Ultunas landskapsarkitektstudenter tillgodoräknas från andra högskolor görs efter årskurs 3 och gäller tillgodoräknande av valbara kurser Tillgodoräknanden och inkommande studenter VT 2013 HT programstudenter fick andra kurser tillgodoräknade. Svenska högskolor Utländska högskolor 570 hp 638 hp

16 S:a poäng Genomsnitt hst (SLU, fyra studenter som läst på Lark-Alnarp t.ex) 1208 hp 20 hst (250 hp ingår ej i ovan) 7 studenter från andra lärosäten läste kurser i Ultuna 3 st svenska studenter 45 hp 4 st internationella studenter 90 hp S:a poäng 135 hp Genomsnitt hst 2 hst Tillgodoräknanden och inkommande studenter VT 2012 HT programstudenter fick andra kurser tillgodoräknade. Svenska högskolor Utländska högskolor S:a poäng Genomsnitt hst (SLU, fyra studenter som läst på Lark-Alnarp t.ex) 339 hp 599 hp 938 hp 16 hst (74 hp ingår ej i ovan) 7 studenter från andra lärosäten läste kurser i Ultuna 5 st svenska studenter 75 hp 2 st internationella studenter 60 hp S:a poäng 135 hp Genomsnitt hst 2 hst Sammanfattning Lark-Ultuna tappar i storleksordning hst per år och har inget motsvarande inflöde. Där finns utvecklingspotentialen för att skapa ett nytt internationellt masterprogram Ett nytt LA masterprogram är gynnsamt för lark-programmets utveckling och ett svar på SLU:s mål om ökad internationalisering och ökat kursutbud på avancerad nivå. Ett nytt LA masterprogram är en effektiv lösning med samläsning med larkprogrammet, övriga program på inst för stad och land och LA mastern i Alnarp. Arbetet med att göra om befintligt kursutbud på lark-programmet till 15 hp-kurser pågår och skapar bra samläsningsmöjligheter. Närhetsprincipen i förslaget är viktigt och ger tydlighet i marknadsföring mot potentiella studenter att kunna läsa två år på samma ort. Det ger även tydligare antagningsförfarande. Det möjliggör tydlig ledning och utveckling av programmet samt bra förutsättningar till god kommunikation mellan ledning, lärare och studenter.

17 Underlag från programstudierektor, yttrande från fakultetsnämnd: Yttrande från LTV:s fakultetsnämndsmöte kompletteras. Det planerade masterprogrammet utnyttjar framförallt befintliga kurser, nuvarande lärarresurser och kompetens som redan finns på yrkesprogrammet och andra befintliga masterprogram på institutionen för stad och land/ultuna. Under 2015 kommer en ny professor i fysisk planering att tillträda i Ultuna och vi skapar möjlighet för denna person att lämna avtryck i kursutbudet. Våra två nuvarande fakultetsprofessorer Maria Ignatieva och Rolf Johansson, båda med mångåriga internationella kontakter och med sina specialistkompetenser, ekologisk stadsbyggnad/landskapsarkitekturhistoria respektive designteori ges utrymme i kursutbudet. Antal lärare på lark-programmet i Ultuna idag: Fakultetsprofessorer: Professorer: Lektorer: Adjunkter: Forskare: 3 st 2 st (+1inkommande) 12 st 10 st 8 st Programpresentation Externwebb och utbildningskatalog Vid institutionen för stad och land, Campus Ultuna kan du studera till master i landskapsarkitektur med miljövetenskap (arbetsnamn) i nära samverkan med vårt 5-åriga yrkesprogram i landskapsarkitektur. Här bedriver vi forskning relaterad till såväl övergripande planering, stadsbyggnad som design, vilket ger möjlighet till god fördjupning i ämnet oavsett hur du inriktar dina studier. Bred kunskap inom samhällsvetenskaplig teori och metod borgar för god grund för t.ex. forskarutbildning. Dessutom kan du välja fördjupning inom miljövetenskap med inriktning mot miljökommunikation. Inom institutionen och på Campus Ultuna möter du också en stark naturvetenskaplig miljö. Masterprogrammet har ett anpassat kursutbud på engelska med en internationell approach. I olika kurser samarbetar du med yrkesprogrammets studenter kring aktuella frågor inom design och planering. Som komplettering finns möjlighet att läsa svenskspråkiga kurser inom yrkesprogrammet. Campus Ultuna finns i Uppsala, nära Stockholm, i Sveriges snabbast expanderande region. Masterprogrammet ges inom avdelningen för landskapsarkitekturur. Kursutbudet spänner över hela landskapsarkitekturens fält, från växtgestaltning och management till översiktlig planering och stora infrastrukturprojekt. Aktuell teoriutveckling inom t.ex. landscape urbanism finns på schemat liksom också metoder inom ekologisk infrastrukturutveckling såväl som etiska frågor kring olika gruppers möjlighet till medverkan (participation) i design och planering. Studiokurerna utförs ofta i samverkan med kommuner eller andra aktörer från praktiken, för att ge förståelse för landskapsarkitekturens roll i

18 samhället. Samverkan med övriga masterprogram inom institutionen ger möjlighet till specialisering och kontakt med angränsande ämnen. Samverkan med masterprogrammet i Alnarp samt det självständiga arbetet om 30 hp ger ytterligare möjligheter till fördjupning. Detta masterprogram ger en god påbyggnad och fördjupning inom landskapsarkitekturens fält som kan leda både till verksamhet inom praktiken och till forskarstudier inom ämnet. Inom det expanderande fältet för frågor relaterade till landskapsarkitektur och miljö finns goda möjligheter att hitta arbete för framtiden.

19 12(16) Dnr SLU ua2014.xx Bilaga 3 Programbeskrivning och studieplan med målanalys för nya eller reviderade program Programmets övergripande innehåll Det övergripande syftet med mastersprogrammet Landskapsarkitektur med miljövetenskap (arbetsnamn) är att ge intresserade studenter med lämplig bakgrund möjlighet att fördjupa sig i ämnet landskapsarkitektur med inriktning på design eller planering samt miljörelaterad kommunikation med allmänhet och sakägare. Målanalys Ett viktigt mål är att Ultunamiljön ska kunna erbjuda ett attraktivt alternativ till internationella studenter som söker en masterutbildning samt att förbättra och synliggöra möjligheterna för utbytesstudenter inom t.ex. Erasmussamarbetet och LA-avdelningens samarbeten med lärosäten kring Östersjön och i Afrika och Sydamerika. Avsaknaden av masterutbildning äventyrar idag för yrkesprogrammet viktiga internationella kontakter. Ett inflöde av masterstudenter, som samläser med studenter på yrkesprogrammet, ska stärka landskapsarkitektutbildningen vid Ultuna genom möjligheter till internationalisering hemma och ge ett bättre underlag för kurser på yrkesprogrammets avancerade nivå, där antalet studenter nu är för litet pga. obalansen i utbytet med omvärlden. Samarbete genom samläsning, programkoppling etc. med masterprogram och yrkesprogram på båda orterna ska ge alla studenter inom ämnet möjlighet till ökad fördjupning/specialisering, tillvarata kompetensen hos olika lärare och bidra till effektivt resursutnyttjande. Utvecklingen ska ske stegvis, och bygga på successivt vunnen erfarenhet. Masterprogrammet ska ge en god grund för vidare studier på forskarnivå och då även förbättra möjligheten för forskningsinriktade studenter från yrkesprogrammet att meritera sig för doktorandtjänster. Med ett ständigt växande arbetsfält inom om landskapsarkitekturens praktik och därmed ökande behov av specialister är det värdefullt att studenter med ämnesöverskridande kompetenser och specialkunskaper kan komma ut på arbetsmarknaden. Masterprogrammet ska verksamt bidra i den processen. Ämnen, kunskapsinnehåll, undervisningsformer/samverkan, fördjupning och valbarhet Masterprogrammet Landskapsarkitektur med miljövetenskap ger kurser inom ämnena landskapsarkitektur och miljövetenskap. En introduktionskurs ger

20 grundläggande kunskaper inom teori och i viss mån praktik inom masterkursens ämnen, som fördjupas i kurser om samhällsvetenskaplig teori och metod respektive teori och strategi inom kommunikation. I studiokurserna i landskapsarkitektur och i kursen Facilitation in project and conflict management får studenterna kunskaper med inriktning mot praktisk verksamhet inom planering och design i olika sammanhang. Kurser i stadsutveckling och övergripande planering ger metodkunskap och övning i urban design samt planering i en internationell kontext och med fokus på hållbarhetsfrågor. Kunskap om hållbarhetsfrågor och långsiktig utveckling på mer detaljerad nivå förmedlas också i en kurs inriktad mot förvaltning av grön infrastruktur. Alla ämneskurser utom introduktionskursen och kursen i internationell översiktlig planering finns redan (eller är omarbetade varianter av befintliga kurser) inom landskapsarkitektprogrammet vid Ultuna eller i institutionen för stad och lands övriga mastersprogram. En temakurs med varierat innehåll men fokus på en aktuell fråga kan tillkomma i mån av resurser och i samarbete med båda yrkesprogrammen. I det självständiga arbetet (30 hp) visar studenten sina teoretiska och i viss mån mer praktiskt inriktade kunskaper. Undervisningen bedrivs i alla de former som är vanliga och viktiga inom aktuella ämnen. Det handlar om föreläsningar och litteraturstudier såväl som studiebesök, projektarbete och studioundervisning. Möjlighet till fördjupning inom programmet ges explicit inom landskapsarkitekturens teori och metod och i kommunikation. I realiteten sker en successiv fördjupning genom att sammanhanget inom ämnet landskapsarkitektur klargörs då minst kurser om minst 60 hp (exkl. självständigt arbete) ska läsas. Genom viss programkoppling till yrkesprogram och mastersprogram på båda orterna ges ökade möjligheter till fördjupning. I de perioder då obligatoriska kurser ges finns inga andra kurser inom programmet. I övrigt ges två alternativ. Kontakt med yrkeslivet, framtida arbetsmarknad, vidare studier Programmet ger goda möjligheter till kontakt med yrkeslivet, då de flesta kurser lånar fall från verkligheten och i praktiken också knyter kontakter med myndigheter, konsulter och andra yrkesversamma personer som bistår med aktuella projekt och i övrigt delar med sig av sin erfarenhet vid studiebesök, i föreläsningar och i vissa fall i kritik av studenternas arbeten. Arbetsmarknaden för landskapsarkitekter har stadigt utvecklats under lång tid. Med ett ökat fokus på långsiktig hållbarhet där såväl ekologiska som social aspekter får en allt större roll i planering, gestaltning och förvaltning kan man på goda grunder anta att den trenden ska fortsätta. Personer med masterexamen i landskapsarkitektur med bakgrund i samhällsplanering eller naturvetenskaplig/teknisk kompetens bör då ha utmärkta möjligheter att utnyttja sina samlade kunskaper i en framtida yrkeskarriär. Mastern i landskapsarkitektur med miljövetenskap (arbetsnamn) har en klar betoning på teori och metod inom landskapsarkitektur, som kompletteras med studier av mer generell samhällsvetenskaplig teori och metod samt motsvarande med inriktning mot miljövetenskap/kommunikation. Målet här är att ge masterstudenterna bästa möjliga förkunskaper för fortsatta forskarstudier eller annan teoretisk fördjupning.

21 Studieplan Termin 1 och 2 Introduction to landscape architecture in, theory and practice (arbetsnamn) Trends in landscape architecture theory and practice (arbetsnamn) 7,5 hp Landscape project studio 15 hp Landscape architecture design studio 15 hp Design through practice and management 15 hp Urban development and landscape urbanism 15 hp Facilitation in project and conflict management 15 hp Communication strategy 10 hp Communication theory 5 hp Termin 3 och 4 International spatial planning 15 hp (arbetsnamn) The process of research: Methods, data analysis and scientific writing 15hp Landscape architecture theme course 15 hp Master thesis in landscape architecture 30 hp Gemensamma/obligatoriska kurser Introduction to landscape architecture in, theory and practice (arbetsnamn) Trends in landscape architecture theory and practice (arbetsnamn) 7,5 hp Master thesis in landscape architecture 30 hp Valbara kurser I alla kurser sker samläsning med landskapsarkitektprogrammet, Ultuna. Landscape project studio 15 hp Landscape architecture design studio 15 hp Design through practice and management 15 hp Urban development and landscape urbanism 15 hp Facilitation in project and conflict management 15 hp

22 Communication strategy 10 hp Communication theory 5 hp International spatial planning 15 hp (arbetsnamn) The process of research: Methods, data analysis and scientific writing 15hp Landscape architecture theme course 15 hp Valfria kurser Kurser på det internationella masterprogrammet i landskapsarkitektur, Alnarp. Programspecifika övergripande examensmål Inom ramen för målen i examensbeskrivningen har SLU preciserat följande mål för Landscape Architecture with Environmental Science - Master s programme (Arbetsnamn) Kunskaper och förståelse För masterexamen i landskapsarkitektur skall studenten - visa kunskap om landskapsarkitekturens vetenskapliga och konstnärliga grund och insikt i relevant forsknings- och utvecklingsarbete, - visa såväl brett kunnande och förståelse av landskapsarkitekturens teori och historia som fördjupad kunskap om olika processer för gestaltning, planering och utveckling av landskap, yrkesmässiga metoder, tekniker och material, samt om relevant lagstiftning och författning. - visa kunskap om hur människors olika behov, upplevelse och nyttjande av den fysiska miljön påverkas av och påverkar den fysiska miljön och landskapet. Färdigheter och kompetenser För masterexamen i landskapsarkitektur skall studenten - visa förmåga att självständigt och kritiskt initiera och formulera processer för gestaltning, planering och utveckling av landskap, - visa förmåga att med adekvat landskapsarkitektonisk metod kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom givna ramar inom landskapsarkitekturens område, - visa förmåga att involvera olika kompetenser och brukare i gestaltnings-, planerings- och förändringsprocesser, - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från relevanta områden samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar särskilt angående landskapets hållbara utveckling, - visa förmåga att i bild och modell, muntligt, skriftligt och på annat sätt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för gestaltning, planering och utveckling av landskap, i dialog med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av ämnet.

23 Värderingar och förhållningssätt För masterexamen i landskapsarkitektur skall studenten - visa ett etiskt och moraliskt förhållningssätt till landskapsarkitekturens roll i samhället och världen, - visa förmåga att väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska, miljömässiga och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till människans förhållande till och nyttjande av landskapet och den fysiska utemiljön, - visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens, - ha förståelse för motiv och ramar för fysisk planering och samhällets organisering, där detta ingår som delar i värdegrunden, och - ha förståelse för motiv och ramar för fysisk gestaltning och människors interaktion med den omgivande miljön, där demokrati, jämställdhet, hållbar utveckling och människors lika värde ingår som delar i värdegrunden. Matris för nationella examensmål Tas fram i senare skede efter beslut

24 Antal svarande; n=45 Antal svarande; n=39 Sammanställning - Studentenkäter Enkätsvar - Studenter Ultuna Enkätsvar - Studenter Alnarp Fr1 Fr2 Fr3 Fr4 Fr5 Fr6 Fr7 Fr8 0 Fr1 Fr2 Fr3 Fr4 Fr5 Fr6 Fr7 Fr8 Ja Ja Nej Nej Vet ej Vet ej Slutsatser Intresset för att läsa kurser vid "den andra studieorten" uppfattas som något större hos Ultunastudenterna. En bidragande faktor till detta skulle kunna vara det bredare utbud av kurser som erbjuds i Alnarp. Enskilda kurser som återkommande nämns är, från Ultunas studenter, "Digital Landscape Visualisation", "People and Environment" och "Garden Plant Knowledge and Design" och i Alnarp återfinns intresse för "Markvetenskap och Geoteknik" samt "Studio - Markprojektering, fortsättningskurs" Behörighetskraven verkar ha haft mindre betydelse för studenterna i Ultuna än för de som läser i Alnarp. Detta kan tolkas som ett utfall av att utbildningen i Ultuna ställer "högre" krav när det kommer till behörighet än vad som är fallet i Alnarp. Alnarpsstudenter tycks i större utsträckning vilja läsa delar av sin utbildning på annat universitet än SLU, antingen i Sverige eller utomlands.

25 Fr1. Jag vill läsa alla kurser på mastersnivå på den ort där jag har blivit antagen. Fr2.Jag vill läsa vissa kurser på mastersnivå på den andra orten istället för på den där jag är antagen. Fr3. Jag vill läsa kurser på mastersnivå på annan ort i Sverige eller vid ett universitet utomlands. Fr4. Jag vill läsa kurser på mastersnivå, som nu bara ges på den andra orten om de genom distansundervisning och lärares mobilitet kan ges på min antagningsort. Om JA: vilken/vilka kurser? Fr5. Jag tycker orten/geografiskt läge har större betydelse för kursval på mastersnivå än kursinnehållet i sig. Fr6. Jag tycker kursinnehållet har större betydelse för kursval på mastersnivå än orten/geografiskt läge. Fr7. Orten var avgörande för mig när jag sökte till landskapsarkitektprogrammet. Fr8. Behörighetskraven var avgörande för mig när jag sökte till landskapsarkitektprogrammet.

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Masterprogram i stadsplanering (120 högskolepoäng) Master Programme in Urban Planning (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Utbildningsnämnden vid Blekinge

Läs mer

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design, 120/180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design Programkod: NGTRK Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-12-09 Utbildningsplan Trädgårdsmästarprogrammet

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Natur, hälsa och trädgård magisterprogram, 60 högskolepoäng (hp) Nature, Health and Garden - Master s Programme, 60 Credits 1 Beslut Utbildningsplanen fastställdes den 30 maj 2007 av Fakultetsnämnden vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet; SFS 2006:1405 Utkom från trycket den 19 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Regeringen

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen. 300 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen 300 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16 Utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng 1(5) Utbildningsnämnden 2016-11-16 Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng Syllabus for Sustainable Urban Management Master

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) Sustainable Urban Management Master s Programme, 120 credits 1 Beslut Rektor för SLU beslutade den

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i gerontologi, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWS20 Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Master Program in Inland Water Quality Assessment, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng 1(5) Utbildningsnämnden 2015-12-04 Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng Syllabus for Sustainable Urban Management Master

Läs mer

Utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 300 högskolepoäng

Utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 300 högskolepoäng Utbildningsnämnden 2016-10-12 Utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 300 högskolepoäng Syllabus for Landscape Architecture Programme - Uppsala, 300 credits BESLUT Programkod: LY009

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-640/2007 Sida 1 (7) GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Global Ecosystems and Health, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och

Läs mer

Utbildningsplan för nytt utbildningsprogram: landskapsarkitektur för hållbar urbanisering masterprogram

Utbildningsplan för nytt utbildningsprogram: landskapsarkitektur för hållbar urbanisering masterprogram Utbildningsnämnden BESLUT SLU ID: SLU.ua.2017.3.1.1-3793 2017-10-11 Sändlista Utbildningsplan för nytt utbildningsprogram: landskapsarkitektur för hållbar urbanisering masterprogram Beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(9) Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

Riktlinjer tillgodoräknande

Riktlinjer tillgodoräknande TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande kurser inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala Fastställda av tekniska utbildningsnämnden (TUN) 2008-11-11 Ersätter tidigare

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis

Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Utbildningsplan Master-/magisterprogram i Policyanalys 120/60 Högskolepoäng Master Programme in Policy Analysis Mål Masterprogrammet i policyanalys fokuserar hur offentlig politik formas, implementeras

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 Utbildningsplan Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys,

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) 2015-12-02 Dnr SU FV-3.2.5-3779-15 Lokal examensbeskrivning Naturvetenskaplig kandidatexamen Huvudområde: Miljövetenskap med någon av inriktningarna biologi, kemi eller geovetenskap Environmental

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Konsekvensanalys av införande av kandidatarbete inom EF-nämndens civilingenjörsprogram. Utkast Ver 1.

Konsekvensanalys av införande av kandidatarbete inom EF-nämndens civilingenjörsprogram. Utkast Ver 1. Konsekvensanalys av införande av kandidatarbete inom EF-nämndens civilingenjörsprogram. Utkast Ver 1. Inledning Detta dokument utgör EF-nämndens svar på uppdraget att undersöka möjligheterna att införa

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU SU-FV-3.2.5-1566-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Arkeologi inriktning: Antikens kultur och samhällsliv inriktning: Arkeologi inriktning: Laborativ arkeologi

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2015/309 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Matematiska vetenskaper, masterprogram,

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkitektur, landskapsarkitektur och närliggande huvudområden BESLUT 1(13) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Åsa Ekberg 08-563 086 27 Asa.ekberg@uk-ambetet.se Datum 2013-11-05 411-00318-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkitektur,

Läs mer

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(9) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing - Bachelor s programme, 180 credits 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU

Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU 1(5) Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU Bakgrund SUV fattade i maj 2015 beslut om att tillsätta

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan Master Programme in Sustainable Energy Engineering, 120 ECTS credits

Utbildningsplan Master Programme in Sustainable Energy Engineering, 120 ECTS credits HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ MASTER PROGRAMME IN SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING Programkod: TAENA Fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden 2010-10-27 Utbildningsplan Master

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp 1(9) Fysioterapeutprogrammet, 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits MGFY2 Gäller från: höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten Fastställandedatum

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Rektor Malmö högskola

Rektor Malmö högskola Rektor Malmö högskola Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Järplid Linde 08-563 087 86 karin.jarplid.linde@hsv.se

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU-FV-3.2.5-1658- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Översättningsvetenskap inriktning: Tolkning inriktning: Översättning Translation Studies specialization: Interpreting

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits Dnr: 1026/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng Master programme in Mathematics and Modelling,

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2007/08

Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2007/08 Bilaga 1 till utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2007/08 Den student som har fullgjort utbildningen på landskapsarkitektprogrammet med avlagd

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1.1 Allmänna mål. 1.2 Särskilda mål. Examensbeskrivning Konstnärlig kandidatexamen Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Ädellab/Metallformgivning Beslutad av Prefekt 2010-09-23 Fastställd i KU-nämnden 2010-10-06 Reviderad av KU-nämnden 2014-03-12. Gäller fr o m HT 2011 1 ALLMÄNNA

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen är utfärdad den 16 mars 2010 (dnr CF 62-642/2008). 1 Den har senast ändrats den 11

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7)

Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007. Sida 1 (7) Utbildningsplan Dnr CF 52-66/2007 Sida 1 (7) PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 180 ECTS Utbildningsplanen är inrättad

Läs mer

Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Digitala spel (180 högskolepoäng) Digital Games (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03. Utbildningsplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden.

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden. Utbildningsplan Hälsopedagogprogrammet Health Education Programme Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Kandidatexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt minst 180 högskolepoäng. Benämningen

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Utbildningsplan. Engineering: Surveying Technology and Geographical IT Högskolepoäng/ECTS: 180 högskolepoäng/ects. Svenska.

Utbildningsplan. Engineering: Surveying Technology and Geographical IT Högskolepoäng/ECTS: 180 högskolepoäng/ects. Svenska. Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Programkod: Programmets benämning: TGLIT Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Engineering: Surveying Technology

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, hp 1 (7) Utbildningsplan för: Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 60-120 hp Master's Programme in Sustainable Information Provision (60 or 120 Credits) Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer

Angående utredningen On the Education at SLU Ultuna studentkår

Angående utredningen On the Education at SLU Ultuna studentkår Angående utredningen On the Education at SLU Ultuna studentkår Ultuna studentkår (ULS) har tagit del av utredningen On the Education at SLU och lämnar följande kommentarer. Diskussioner har förts med representanter

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Biologiprogrammet Programkod: Programmets benämning: NGBIO Biologiprogrammet Biology programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Studentservice 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 2 2 Nationella bestämmelser om examina... 2 3 Förkunskapsnivå

Läs mer

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85

Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Handläggningsordning för prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Fastställd av Rektor 2014-06-17. Dnr L 2014/85 Sida 3 (11) Bakgrund Under perioden 2002 2010 angavs i högskoleförordningen

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i MATEMATIK Mathematics Studieplanen är utfärdad den 8 december 2015 (dnr ORU 5.1-04970/2015). 1 Med stöd av 6 kap. 26 högskoleförordningen

Läs mer

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska:

Utbildningsplan för. Utöver detta krävs för respektive inriktning även behörighet/ kunskaper enligt nedan: Inriktning mot arabiska: Utbildningsplan för Kandidatprogram i global management Bachelor's Programme in Global Management 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: SFGMA Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2013-09-04 Ändrad:

Läs mer