År sredovisnin g 20 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "År sredovisnin g 20 12"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Grafisk produktion: Infomedia, Uppsala kommun Tryck: Elanders Sverige AB Foto omslag: Paulina Bengtsson Texterna i årsredovisningen har skrivits av respektive områdesansvarig.

3 Innehåll Inledning 4 Ägande och styrning 5 Destination Uppsala 6 Affärsturism 7 Evenemang 9 Privatturism 10 Webb 11 Uppdrag 13 Varumärke Uppsala och uppdrag Uppsala kommun 13 VisitUppland 17 Besöksservice 20 Turistinformation 20 Visningsservice 21 Övrigt 22 Finansiell information Förvaltningsberättelse 24 Resultaträkning 25 Balansräkning 26 Noter 27 Revisionsberättelse 30

4 Inledning Under 2012 fortsatte arbetet med att effektivisera verksamheten, både genom förändringar i organisationen och genom investering i nya it- och ekonomisystem. Av alla insatser under 2012 kan några särskilt nämnas: Ett omfattande arbete med målgrupps- och marknadsanalys av privatreseområdet genomfördes tillsammans med näringslivet och en samling kring gemensamma erbjudanden påbörjades En sammanslagning av affärsområdena Convention Bureau och Evenemang för att under kommande år samordna och effektivisera värvning av stora möten och evenemang Både huvudkontoret och turistbyrån flyttade till nya moderna och ändamålsenliga lokaler, som är inredda i överensstämmelse med företagets grafiska profil Under 2012 upphörde bolaget med sin visningsservice, bokning av guider sker i dag i privat regi Resandet globalt beräknas att öka med ca 5 % årligen de närmaste åren, ökningen mellan åren blev 4 %. De preliminära siffrorna från SCB visar att antalet kommersiella 1 gästnätter i Uppsala uppgick till under 2012, en ökning med 5 % från I riket i helhet ökade de kommersiella gästnätterna med blygsamma 0,4 % under samma period, varav de inhemska ökade medan de utländska minskade. I Stockholm Mälarregionen ökade gästnätterna med 1 %. Det är glädjande att Uppsala vunnit marknadsandelar under året och klarat sig mycket väl i en annars tuff konjunktur. Ett varmt tack till alla medarbetare för gott samarbete under året. Tack alla kunder, samarbetspartners och leverantörer som på olika sätt medverkat i bolagets många projekt och framgångar. Uppsala, mars 2013 Tiina Mykkänen, VD 1 hotell, stugbyar, vandrarhem och camping 4

5 Ägande och styrning Enligt ägardirektiven ska Destination Uppsala AB (bolaget) vara en samlande och drivande aktör för att öka antalet besökare i Uppsala och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. Bolaget ska bland annat ansvara för projektet Varumärke Uppsala, projektleda kommunens större evenemang samt ta emot uppdrag inom sitt verksamhetsområde från länets regionförbund och kommuner, universiteten och andra externa uppdragsgivare. Bolagets styrelse 2012 Under året har bolagets styrelse haft fem ordinarie och ett konstituerande styrelsemöte samt ett strategimöte. Styrelsen har bestått av följande personer: Ordinarie ledamöter Fredrik Ahlstedt, ordförande (fr.o.m ) Uppsala kommun Per Uhlén, ordförande (t.o.m ) Gunnar Hedberg (t.o.m ) Uppsala kommun Pernilla Björk Uppsala universitet Marlene Burwick Uppsala kommun Johan Graffman (fr.o.m ) Företagarna Uppsala Birgitta Holmlund Handelskammaren i Uppsala län Kenneth Holmstedt Uppsala kommun Ulf Jakobsson Scandic Hotels/Hotellgruppen Matti von Magius Upsala Handelsförening Kjell-Arne Nilsson Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Suppleanter Catharina Blom Ebba Busch Liisa Eriksson Hundertmark Maria Gardfjell Johan Graffman (t.o.m ) Staffan Littmarck (fr.o.m ) Michael Prising Adjungerad Tiina Mykkänen, VD Sekreterare Gunilla Kaplan Regionförbundet Uppsala län Uppsala kommun Uppsala kommun Uppsala kommun Företagarna Uppsala Uppsala Arena Handel i Uppland Destination Uppsala Destination Uppsala 5

6 Destination Uppsala AB Destination Uppsala har som huvuduppgift att sälja och marknadsföra destinationen Uppsala. Bolaget är en drivande aktör för att utveckla Uppsala som besöksmål; öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen. Bolaget ansvarar bland annat för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens Turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Verksamheten i sin helhet är nedan uppdelad under sex rubriker; Affärsturism, Evenemang, Privatturism, Webb, Uppdrag och Besöksservice. Det är så verksamheten har varit uppdelad under 2012, men är ständigt under utvärdering och kommer med stor sannolikhet att förändras/förenklas under

7 Affärsturism Uppsala Convention Bureau Partnerskapet Uppsala Convention Bureau (UCB) drivs av bolaget tillsammans med den lokala näringen. Målet är att utveckla och öka kunskapen om Uppsala som mötesstad samt att skapa fler och större möten. En Convention Bureau är en icke vinstdrivande enhet som med hjälp av möten och evenemang bidrar till utveckling och marknadsföring av en stad. En stor del av arbetet innebär att stötta personer i Uppsala som är verksamma inom organisationer, föreningar och företag för att få dem att vilja, våga, ansöka om och bjuda in till möten på den egna destinationen. UCB hjälper kostnadsfritt till med processen fram till det att beslutet om destination är taget. Detta är ett långsiktigt arbete för att säkra affärer till destinationen. Varje partner i UCB betalar en årsavgift och bolaget går in med ett operativt bidrag för research och projektledning. En fokuserad införsäljning Under 2012 likväl som 2011 riktades ett större fokus än någonsin på införsäljning och uppsökande verksamhet. Det interna målet sattes till 10 nybearbetade kongresser/vecka. UCB har under året aktivt arbetat för att få hem 396 potentiella möten för åren I verksamheten ingår även att besvara inkommande förfrågningar om Uppsala som destination för möten, under 2012 processades 107 sådana mötesförfrågningar. UCB tillsammans med partnerskapet har under 2012 valt att bredda verksamheten mot företagsmöten. Den här målgruppen särskiljer sig mot den tidigare ensamt prioriterade målgruppen organisations- och föreningsmöten. UCB ser företagsmöten som ett viktigt komplement till Uppsalas beläggning över kalenderåret. Målgrupperna verkar sida vid sida utan att konkurrera om tillgängligheten i staden då de förlägger sina möten på olika tider på året. 7

8 Att vara aktiv på den internationella marknaden har varit prioriterat i partnerskapet. Under 2012 deltog UCB med partners och lokala mötesambassadörer i workshops, mässor och branschmöten ute i Europa. Ambassadörskap och mötesråd Vid den årliga ambassadörsmiddagen premierades personer som arrangerat möten i Uppsala. Middagen hölls på Norrlands Nation och ca 100 gäster deltog. Ett långsiktigt arbete för att säkra ambassadörskapet påbörjades under året och ett s.k. mötesråd bildades. Syftet med rådet är att få erfarna mötesarrangörer att förmedla kunskap till nya forskare, tjänstemän och föreningsengagerade om de fördelar som finns i att stå värd för ett möte på hemmaplan. Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) SNCVB är ett nätverk om 19 Convention Bureaus (CVB). Under 2012 tog Anna Lindström från UCB över som nätverkets ordförande. Sedan dess har nätverket bl.a. utvecklat ett system för nationell mötesstatistik och utfört kongressundersökningar för att fastställa den ekonomiska effekt som möten har för en destination. UCBs val att engagera sig i SNCVB har varit strategiskt, då nätverket tillsammans uppnår mål som för en enskild CVB aldrig vore möjligt. Uppsala är en hållbar mötesdestination Det skandinaviska kapitlet av International Congress and Convention Association (ICCA) publicerade under 2012 rapporten Scandinavian Destination Sustainability Index som UCB aktivt bidragit till. Rapporten bygger på en analys av hållbarhetsarbetet i 16 städer i de fem nordiska länderna. Uppsala ligger i den absoluta toppen av rankingen. Kommunernas arbete i frågor om utsläppshalter, återvinning och förnyelsebar energi har tagits upp, liksom den lokala mötesindustrins engagemang i frågorna. Målet med mätningen är att förmedla insikter för varje destination och lyfta hållbarhet på agendan. Mötesåret 2012 Den preliminära statistiken visar att 150 organisations- och föreningsmöten med minst en natts övernattning ägde rum i Uppsala under 2012, därtill bör företagskonferenser och events adderas. Detta påvisar att Uppsala har haft ytterligare ett starkt år som mötesstad och innebär en fortsatt tredje plats i den nationella rankingen. Det har varit en jämn fördelning mellan de nationella och internationella mötena över året och samtliga av dessa har haft ett lokalt ambassadörskap som förutsättning för dess genomförande. 21 av de internationella kongresserna uppfyllde till fullo ICCAs krav och det förmodas placera Uppsala bland världens 100 främsta mötesdestinationer. 8

9 Evenemang Under året har en analys gjorts av de evenemang som Uppsala kommun och bolaget varit delaktiga i. Arbetet med en ny evenemangspolicy och riktlinjer för hur kommunens olika avdelningar ska samarbeta kring evenemang har påbörjats. Bolaget har i arbetet medverkat med sin kompetens inom marknadskunskap. De evenemang som har haft störst genomslag bland Uppsalabor, besökare och media under året 2012 har varit följande: Rally SM SM-finalerna i Bandy SM-final i Isracing Storvretacupen innebandy Erik Sahlgren 100 år med BAO konsert på Vaksala torg Kent på borggården vid Uppsala slott Laleh i Botaniska trädgården UppCon på Uppsala Konsert & Kongress Uppsala Internationella Gitarrfestival Allt ljus på Uppsala Valborgsfirandet KulturNatten VOLT Festivalen för elektronisk musik Uppsala Internationella Kortfilmfestival Uppsala Internationella Sacred Music Festival TUPP Internationell scenkonstfestival 9

10 Privatturism Arbetet under 2012 har fokuserat på att samla näringsliv och kommun kring en gemensam bild av vad Uppsala ska marknadsföra som besöksdestination, vilket positionstema som passar Uppsala som besöksdestination samt vilka målgrupper och marknader som ska prioriteras. Under året genomfördes två destinationsdagar där näringsliv och kommun bjöds in till workshops och en omfattande undersökning i form av personintervjuer med turister. Med utgångspunkt i dessa aktiviteter drogs slutsatsen att Uppsala ska vara ledande på hur staden tillgängliggör kultur, historia och kunskap genom aktiviteter och upplevelser där deltagande, interaktivitet och lärande står i centrum. Prioriterade målgrupper: WHOPs 2, 50+ DINKs 3, med högre kulturintresse än genomsnittet Marknader: Sverige, två timmars resa till Uppsala Tyskland WHOPs USA WHOPs Storbritannien DINKs Ett urval av marknadsaktiviteter har genomförts under året: En tema-ö för Uppsala på Stockholms turistbyrå, Stockholm Tourist Center En digital turistguide, webbsida och applikation, på fem olika språk tillsammans med arrivalguides.com Annonsering i SJs magasin Kupé under sommaren Pressmeddelanden och artikelunderlag Journalistbesök Två destinationsdagar med totalt ca 170 deltagare från näringsliv och kommun personintervjuer med turister under perioden juni september 2 Wealthy healthy older people. För mer information besök visitsweden.se 3 Double income, no kids. För mer information besök visitsweden.se 10

11 Webb Webbplatsen destinationuppsala.se är en av bolagets viktigaste kommunikationskanaler, den fungerar också som turistinformationens främsta arbetsredskap. På webbplatsen hittar besökaren information om turistmål, logi, evenemang och möten i Uppsala. Här finns också information om Uppsalakortet, turismstatistik och pressmaterial samt en bildbank. Besökaren har möjlighet att genom webbsidan boka boende via bokningssystemet Booking.com. Texterna på webbplatsen används i trycksaker, i bl.a. evenemangs- och sevärdhetsguiden What s on Uppsala, UppsalaTidningen samt evenemangsguiden 30 dagar. Den nuvarande webbplatsen är från 1998 och de bakomliggande systemen är väldigt föråldrade och resurskrävande. Under 2012 påbörjades därför arbetet med en ny webbplats. Året inleddes med en omvärldsbevakning, behovsanalys och följande arbetsfaser som upphandlades var för sig Design, vår 2012 Phosworks vann upphandlingen och levererade färdig design i juni Programmering, höst 2012 QD Partner vann upphandlingen och levererade en färdig betawebb i november Vidareutveckling och support, vintern 2012 QD Partner vann upphandlingen om skötsel och drift av den nya webbplatsen Under arbetsprocessen har också moderna och effektiva systemverktyg för den nya webben valts ut. Lanseringen av den nya webbplatsen beräknas att ske i mars Webbplatsen kommer att vara responsiv, vilket innebär att den kommer att anpassa sig utifrån den plattform som användaren nyttjar. 11

12 Statistik Under 2012 har antalet besökare på webbplatsen minskat med 36 %. Förklaringen är bl.a. att bolaget bytt namn, att besökarna inte känner igen den nya webbadressen och att webbplatsen rankas dåligt i sökningar på Google. Minskningen är troligtvis också en följd av att den nuvarande webbplatsen inte är mobilanpassad. Allt fler av besökarna använder mobil eller läsplatta för att besöka destinationuppsala.se, statistiken visar en ökning på 73 % mot föregående år. 57 % av webbplatsens besökare har hittat till webbplatsen via en sökmotor. Ytterligare 20 % av besökarna har skrivit in webbadressen direkt i adressfältet eller har haft adressen sparad i webbläsarens favoriter. Övriga större trafikkällor under året har varit bl.a. uppsala.se och facebook.com. Statistiken visar också på att 86 % av besökarna på webbplatsen kommer från Sverige, närmare bestämt från Uppsala- och Stockholmsområdet. De största grupperna av utländska besökare kommer från Tyskland och USA. Bolaget samarbetar med Booking.com. I december 2012 var totalt 26 anläggningar i Uppsala anslutna till bokningssystemet, i stort sett samtliga hotell och vandrarhem i Uppsalaområdet. Under 2012 har 662 bokningar genomförts via Booking.com på destinationuppsala.se, en minskning med 33 % i jämförelse med Sociala medier Webbredaktionen har under 2012 bedrivit ett aktivt arbete med sociala medier, främst via Facebook som uppdateras ett flertal gånger per dag. Företagets Facebook-sida skapades i december 2011 och hade ett år senare ca följare. Under året har bolaget även medverkat på Uppsala kommuns blogg, Evenemangsstaden Uppsala. 12

13 Uppdrag Varumärke Uppsala och uppdrag Uppsala kommun År 2012 är andra helåret då Uppsala kommun på uppdrag överlämnat ansvaret till bolaget att sätta strategier, planera, genomföra och följa upp kommunens varumärkesarbete och ansvara för större samverkansprojekt, evenemang och avtal för besök, boende och företag. Marknadsundersökningen Uppsalaenkäten, som genomförs varje höst, visar att Uppsalaborna fortsätter att uppmärksamma och uppskatta det arbete som genomförs. Varumärke Uppsala på uppdrag från Uppsala kommun Uppdraget syftar till att skapa fler besökare, boenden och företag till Uppsala kommun. Under 2012 har strategiska samverkansprojekt varit drivande under varumärkesarbetet. Projekten i varumärkesuppdraget arbetar i linje med varumärkesmålen. Strategin att allt börjar med första besöket har varit drivande under året. Tävlingsstaden Startades 2006 Marknadsföring och paketering sker på ett strategiskt och samlat sätt för de toppevenemang inom idrott som genomförs i Uppsala under året. Tävlingarna håller SM, EM, VM eller internationell tävlingsstatus på senior nivå 18 tävlingar har ingått i projektet under 2012 Uppsala har genom Tävlingsstaden fått god uppmärksamhet, kännedom och klättrat i flera idrottsrelaterade rankingar Ett samverkansprojekt mellan bolaget och Fyrishov Samfinansiering mellan bolaget och Fyrishov 13

14 Kulturstaden Startades 2009 Marknadsföring och paketering sker på ett strategiskt och samlat sätt för de toppevenemang inom kultur som genomförs i Uppsala under året. Projektet har bidragit till att driva fram nya evenemang och samtidigt förstärka befintliga Visar bredden av Uppsalas kulturutbud Ett samverkansprojekt mellan bolaget och de 15 arrangörerna till evenemangen Samfinansiering mellan bolaget och de 15 arrangörerna Näringsliv och företagande Samverkan och stöttning i mässor och seminarier kopplade till det lokala näringslivet Arbetet för att skapa hög kännedom inom näringsliv och företagande har påbörjats genom att på ett enkelt sätt exponera och marknadsföra det framgångrika näringslivet Linnés Uppsala Startades 2007 vid Linnés 300-årsfirande Stödjer befintliga evenemang i Linnés anda och arrangerar egna Har arrangerat kunskapsmarknad i Stadsträdgården kopplad till Linné, blomsteröverraskning, Trädgårdsnatt, firande av Linnés födelsedag och konstutställning på Linnés Hammarby Vice ordförande i direktionen för De linneanska trädgårdarna Samverkansprojekt mellan bolaget, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet Samfinansiering mellan bolaget, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och näringslivet Övriga uppdrag från Uppsala kommun Kulturnatten Initiera, koordinera, leda och marknadsföra kulturnatten i Uppsala Kulturnatten 2012 genomfördes andra lördagen i september Årets kulturnatt var den 24:e i ordningen. Det var drygt 650 programpunkter och sammanlagt 242 arrangörer bjöd upp till kulturnatt på 148 platser Evenemanget var framgångsrikt på flera plan, framförallt syntes resultatet av flera års arbete med att göra evenemanget tryggt och lugnt. Polisen rapporterade dagen efter att det var lika lugnt som en vardagskväll Inför årets kulturnatt ingick man ett samarbete med Umeå kulturnatta genom ett artistutbyte samt med Kulturnatt Stockholm för marknadsföring Samfinansiering mellan Uppsala kommun, kulturarrangörer och näringsliv 14

15 Elitidrottsstaden Ett samverkansavtal tecknades mellan elitidrottsklubbarna och parterna gällande säsongen 2012/2013 Målet är att gemensamt skapa bästa möjliga förutsättningar för att bedriva elitidrott i samarbete mellan elitklubbar, näringsliv och Uppsala kommun Fördjupningen innebär en tydligare styrning med en strategisk styrgrupp, med en kontaktväg in i kommunen gällande elitidrott Samarbetet innebär att skapa goda förutsättningar för elitidrotten inom Uppsala kommun genom att stödja, utveckla och utbilda i samverkan Ett samverkansprojekt mellan tio elitklubbar, nio individuella elitaktiva, Uppsala kommun, Upplands Idrottsförbund och UNT Samfinansiering mellan tio elitklubbar, nio individuella elitaktiva, Uppsala kommun, Upplands Idrottsförbund och UNT Världsklass Är ett nätverk för företag och organisationer som vill göra skillnad för Uppsala inom kultur, idrott, vetenskap och affärer Ökad kännedom och synlighet för Världsklass Uppsala har skett lokalt och nationellt Arbetat mot plattformen det som är bra för Uppsala är bra för Världsklass 16 medlemsföretag ingick i Världsklass under 2012 Möjliggjort arrangemanget av The Economist Conference under året, med fokus på Life Science. Över 150 deltagare från hela världen, beslutsfattare och påverkare var på plats Ett samverkansprojekt mellan Ahlford Advokatbyrå, Akademiska hus, Atrium Ljungberg, Destination Uppsala, GE Healthcare, Landstinget i Uppsala län, Länsförsäkringar Uppsala, Nordea, Q-Med, SH bygg, SLU, Temagruppen, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Vasakronan och Vattenfall Samfinansiering mellan ovanstående partners 15

16 SM-finaler i Bandy SM-finalerna i Bandy arragerades för 22:a gången i rad på Studenternas. Uppsala kommun med samfinansiering av det lokala näringslivet och ideella krafter inom idrottsföreningarna har arrangerat finalerna under åren Årets herrfinal spelades mellan Sandviken och Villa Lidköping besökare såg Sandviken vinna med 6 5 Nationaldagsfirande Firandet kopplades i år ihop med Eric Sahlström-jubileet och hyllningarna till den svenska folkmusiken genom folkmusikgruppen Väsen I Parksnäckan deltog ca personer Uppsala kommuns nya svenska medborgare var hedersgäster Kulturfrukost Under året arrangerades tre kulturfrukostar På varje inbjudningslista fanns ca 310 personer som är engagerade i eller arbetar med kultur i kommunen. Totalt 117 personer deltog Frukostarna hölls på Västgöta nation, Clarion Hotel Gillet och Reginateatern Välkomstceremoni för nya svenska medborgare Den 6 juni 2012 hölls en välkomstceremoni för nya medborgare på Uppsala slott Inför firandet skickades 302 inbjudningar ut. Totalt 41 nya medborgare tackade ja till inbjudan och tillsammans med sina familjer utgjorde de 131 gäster Steget före studentmottagande Under Steget före hälsade hela Uppsala gemensamt alla nya studenter välkomna till staden Hela Uppsala Konsert & Kongress hölls öppet under en dag, med mässutställningar från näringslivet, kultur- och idrottsföreningar, Uppsala universitet, SLU och Uppsala kommun SKAnsen och Lilla Sällskapet stod för underhållningen Uppdraget är ett initiativ av Uppsala kommun med samfinansiering av näringslivet, kultur- och idrottsföreningar samt de båda universiteten 16

17 VisitUppland Bolaget har under 2012 fortsatt med uppgiften att utveckla och koordinera länsturismen under namnet VisitUppland. Uppdraget upphandlades av Regionförbundet våren 2011 och det treåriga projektet gick under 2012 in på sitt andra år. Verksamheten bedrivs som en satellitavdelning i bolaget med egen identitet och grafisk profil. Inom uppdraget ingår finansiering av två heltidstjänster. Den operativa verksamheten projektifieras, vilket innebär att VisitUppland ansöker om finansiering till sina projekt genom olika EU-program och offentlig medfinansiering. Andra projekt finansieras genom länets kommuner och regionala organisationer, eller genom privata aktörer. Styrgruppen för VisitUppland består av Regionförbundet Uppsala län, länets åtta kommuner, Landstinget (Kultur i länet) och Turismakademin. Projekt Under 2012 har VisitUppland gjort fyra ansökningar till Jordbruksverket/Landsbygdsprogrammet för möjlighet till projekt. Trädgårdar och parker i Uppland Konferens Uppland Bo & Äta i Uppland Upptäckter och äventyr i Uppland Destinationsutveckling, Uppland De två förstnämnda projekten beviljades och verksamheten påbörjades, projektet Upptäckter och äventyr i Uppland avslogs temporärt och den sista ansökan finansierades av Regionförbundet Uppsala län då inga EU-medel beviljades. 17

18 I övrigt har projektarbetet under året fokuserat på två tidigare igångsatta projekt, Konferens Uppland och Internationell affärsutveckling med Vikingar med förfäder som tema. Internationell affärsutveckling med Vikingar med förfäder som tema Under 2012 har VisitUppland haft en deltidsanställd projektledare som arbetat med projektets tre affärsutvecklingsområden Entreprenörsspåret. Medverkande entreprenörer har under året erbjudits att delta i studieresor och seminarier inom teman som Att tala och gestalta, Produktutveckling och exponering samt Mat & Dryck Besöksmålsspåret. Syftet är att öka attraktionskraften och tillgängligheten hos de fem utvalda besöksmålen; Gamla Uppsala, Valsgärde, Vendel, Broborg och Varpsund Marknadsföringsspåret. Riktade aktiviteter främst mot researrangörer, men också att hitta möjliga samverkansformer med andra vikingarelaterade besöksmål i Stockholm län samt i Skåne Konferens Uppland Affärsturismen är av stor turistisk betydelse för Uppsala län. Projektet Konferens Uppland har uppkommit för att skapa affärs- och utvecklingsmöjligheter för medlemmar från anläggningar för konferenser, möten, mat och boende i hela Uppland. Det syftar även till att skapa ökad medvetenhet kring affärsturismens betydelse hos beslutsfattare, företagare och turismansvariga i län och kommuner. Marknadsaktiviteter inom projektet: Produktion av en konferenskarta där samtliga medlemsanläggningar presenterades Samarbete mellan Konferens Uppland och Bondens mat i Uppland, som bl.a. har resulterat i ett initiativ till att arrangera matresor, med Bondens matentreprenörer och Konferens Upplands boende. Den 19 juni genomfördes en kundaktivitet på Norrtelje brenneri med medlemmar ur Matkartan Uppland Medverkan under Matfestivalen i Uppsala den 1 2 september i Stadsträdgården med besökare under helgen Deltagande under endagsmässan Travel World på Stockholm Waterfront den 3 oktober. Mötesplatsen för affärsresor, konferenser och kongresser samlade ett 100-tal utställare och hade ca 425 konferensbokare från företag, organisationer och bokningsbolag som besökte montrarna under eftermiddagen Frukostseminarium för konferensbokare den 30 november på Reginateatern i Uppsala. Arrangemangets inspiratör var Pär Holmgren, före detta TVmeteorolog på SVT och hedersdoktor vid Uppsala universitet 18

19 Nätverk och samverkansformer VisitUppland arbetar för att öka kunskapen kring turismutvecklingen i länet samt dess förutsättningar. I verksamheten ingår att ge stöd till profilområden och kommuner inom affärs- och produktutvecklingsfrågor; rådgivning, konceptutveckling, kvalitetssäkring, paketering, marknadsföring och försäljning. Under året gjordes en kartläggning av de nätverk och samverkansformer som finns mellan kommuner, destinationer och företag. Kartläggningen uppdateras årligen i syftet att säkerställa ett välkoordinerat utbud och säljaktiviteter. VistUppland har tillsammans med Turismakademin planerat och förberett ett gemensamt evenemang, Expo Uppland Länsturismdagen. Research har påbörjats för att granska möjligheterna att under 2014 arrangera ett större nationellt besöksnäringsmöte i Uppland. Omvärldsbevakning och destinationsmarknadsföring VisitUppland arbetar med omvärldsbevakning bl.a. för att hålla kunskapen om länsturismverksamheten aktuell inom andra län. Det arbete som VisitSweden bedriver bevakas för att utveckla prioriterade marknader och deltar i utvalda aktiviteter. Under året har nya former för insamling och inköp av statistik, analys och uppföljning, identifierats. För att stärka marknadskommunikationen har man under 2012 arbetat med presskontakter och koordinering av journalistbesök. VisitUppland har även erbjudit kommuner och profilområden medverkan i gemensamma marknadsföringskanaler som till exempel broschyrer, annonser och mässor. Under hösten påbörjades produktionen av en ny Upplandsbroschyr, Upplandskarta och en ny webbplats 19

20 Besöksservice Turistinformation Turistbyrån ska inspirera till förlängda och återkommande besök till Uppsala med omnejd. Personalen på plats arbetar med att marknadsföra och informera besökare om sevärdheter, evenemang, utflyktsmål, logi, shopping samt mat- och nöjesetablissemang. På plats erbjuds besökarna även logibokning och souvenirförsäljning. I det dagliga arbetet används främst bolagets webbplats, destinationuppsala.se, som verktyg för marknadsföring och information. Trycksaker i form av broschyrer och kartor är fortfarande viktiga hjälpmedel. Besökarna erbjuds service på svenska, engelska, tyska, franska, norska, isländska, italienska, ryska och spanska. Turistbyrån är öppen dagligen under högsommar och måndag lördag under resten av året. Ny adress Hösten 2012 flyttade turistbyrån från Fyristorg och den nya turistbyrån öppnades på Kungsgatan 59 i oktober 2012, belägen i Svavakvarteret i anslutning till stadens resecentrum. Verksamheten har idag ett bra strategiskt läge där stora besöksströmmar passerar. Den nya tursitbyrån är mer ändamålsenligt utformad med rymliga kundytor och en inbjudande disk. Lokalens interiör är designad utifrån bolagets grafiska profil. Aktiviteter och samarbeten Utöver ordinarie verksamhet har turistbyrån även medverkat i många olika aktiviteter under året, bl.a. i samband med SM-finalerna i Bandy, ett flertal kongresser samt med en turistbyrå i miniatyr vid mottagning av internationella studenter i januari och augusti Under året har man i verksamheten tagit emot studiebesök från turismutbildningar i Uppsala och erbjudit handledda praktikplatser. Personalen har även gjort kontinuerliga studiebesök till nya och gamla turistmål samt till olika boendeanläggningar i Uppsala. 20

21 Besökare och försäljning Turistbyrån har haft besökare under perioden januari augusti 2012, en minskning med 15 % i jämförelse med motsvarande period I och med flytten från Fyristorg i september finns ingen jämförbar statistik för perioden september december 2012 och motsvarande period Ett stort utbud av souvenirer med anknytning till Uppsala, Uppland och Sverige finns till försäljning i turistbyrån. Här säljs också Uppsalakort, medlemskap i Svenska Turistföreningen, kulturarvskort och porto. Under 2012 omsatte försäljningen kr. Visningsservice I mars 2012 beslutade bolaget att visningsservice skulle upphöra. Kravet var dock att det skulle finnas andra aktörer i Uppsala beredda att starta en motsvarande verksamhet innan visningarna helt avslutades. I mitten av april startade två nya entreprenörer varsin ny guidebokning i Uppsala. I samband med det slutade bolaget med att ta emot nya bokningar men slutförde de uppdrag som inkommit fram till och med mitten av april. I augusti genomfördes det sista visningsuppdraget i bolagets regi. Under perioden januari augusti 2012 genomförde visningsservice ett 100-tal uppdrag beställda av inhemska och utländska företag, privatpersoner och researrangörer. Inom verksamheten har man även ansvarat för flera internationella pressbesök från bl.a. italienska RAI 3 och tyska Bayerischer Rundfunk. 21

22 Övrigt Nyhetsbrev Under 2012 har bolaget producerat fem nyhetsbrev med aktuell information om både den egna verksamheten och besöksnäringen i Uppsala län. Samtliga nyhetsbrev har publicerats på webbplatsen och har också skickats ut via e-post till omkring mottagare. Målgruppen består främst av verksamma inom besöksnäringen i Uppsala kommun och län. Flera nyheter har spridits vidare genom publicering lokalt i radio, tv och tidningar, men också nationellt via nyhetsbrev riktade till besöksnäringen. Statistik och analys Bolaget sammanställer och analyserar kontinuerligt statistik för kommersiella boendeanläggningar samt antalet besökare på enskilda anläggningar och evenemang. På webbplatsen publiceras aktuella rapporter och bolagets egna sammanställningar gällande utvecklingen av besök samt gästnätter i kommunen och länet. Under 2012 har bolaget månadsvis överlämnat rapporter på utvecklingen av hotellgästnätter i Uppsala kommun till kommunstyrelsen. Underlag och sammanställningar på den turistekonomiska utvecklingen lokalt och regionalt har även lämnats ut på förfrågan från näringslivet, Uppsala kommun och press. Bolaget har haft återkommande kontakt med Tillväxtverket, Statistiska centralbyrån (SCB), VisitSweden, European Cities Marketing (ECM) och andra turismorganisationer. Diskussioner kring den turistekonomiska utvecklingen och frågor om metodutveckling förs kontinuerligt med dessa parter. Destination Uppsala som arbetsgivare Bolaget har under året haft 18 tillsvidareanställda, säsongs- och projektanställda samt ett antal uppdragstagare. Totalt har 98 personer fått ersättning under året. Löneadministrationen sköts både internt och externt. Alla medarbetare har utvecklingssamtal och lönesamtal med VD. I utvecklingssamtalet diskuteras kompetensutveckling. Under året har bolaget erbjudit alla tillsvidareanställda en hälsoundersökning hos företagshälsovården. Varje medarbetare har fått ett friskvårdsbidrag som har kunnat utnyttjas efter individuell preferens. Nationell och internationell samverkan Bolagets mål är att representanter från Uppsala ska finnas med i minst fem nationella/internationella nätverks/organisationers styrgrupper, arbetsgrupper och/eller styrelser år

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för Väskinde Fiber ekonomisk förening 769624-3513 Räkenskapsåret 2012 02 21 2012 12 31 1 (8) Styrelsen för Väskinde Fiber ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Lean Forum Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer