Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lillnäset 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lillnäset 1"

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lillnäset 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun LILLNÄSET LIDINGÖ Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Bostadsrätternas medlemsförsäkring. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1952 och består av 2 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 105 kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 42 lägenheter med bostadsrätt samt 7 lägenheter och 2 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Sida 1 av 15

2 I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Lager 13 kvm Tillsvidare med uppsägningstid av 9 mån Lager 17 kvm Tillsvidare med en uppsägningstid av 9 mån Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2003 och sträcker sig fram till Underhållsplanen uppdaterades Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Kommentar Byte av tvättstugeutrustning 2012 Hela maskinparken har bytts ut i båda tvättstugorna. Målning del av fönster 2012 Underhåll i nederkant utvändigt. Byte av vattenmätare års intervaller. OVK (Obligatorisk 2011 OVK görs vart 6:e år. ventilationskontroll) Byte av låssystem 2011 Alla lås har bytts och systemet har delvis reviderats. Låssystemets säkerhetssystem har en livslängd på 10 år. Målning av undercentral, elcentral, 2011 städutrymmen och cykelrum i 4:an Stambyte 2010 Fullständiga badrumsrenoveringar. Köks- och toalettstam har slagits samman till en. Ny belysning i trapphus, källare, garage samt ny utomhusbelysning 2010 De nya lamporna är rörelsestyrda i trapphus, soprum och barnvagnsrum. I källargångarna styrs lamporna av timer. Den nya utomhusbelysningen går på skymningsrelä. Byte av elstigare fas. Automatsäkringar. Nya namn - och anslagstavlor 2009 Ny vindsbelysning 2008 Ny armatur och nya ledningar. Ventilation i soprum 2006 Installerat ventilationssystem. Byte av entréportar och källardörrar 2006 Ombyggnad av fjärrvärmecentralen 2005 En fjärrvärmecentral i varje byggnad. Avtal med 2 st undermätpunkter, som sammanställs till en leveranspunkt. Högtrycksspolning av köksstammar 2004 Målning av takfotsplåtar 2004 Lagning av sprickor på hängande 2004 Ytterligare ett ytlager. balkonger samt nytt ytlager Byte elarmatur i trapphus 2004 Ny armatur och nya jordade ledningar. Ombyggnad av hissar 2003 Ombyggnad värmecentraler 2003 Byte av varmvattenväxlare, styrventiler och värmebärarpumpar. Målning fönster 2003 Utvändigt och mellan fönstren. Renovering av balkonger 1992 Omläggning av tak 1984 Sida 2 av 15

3 Förvaltning Avtal Kabel-TV Fjärrvärme El Hissar Hushållssopor Tidningsinsamling Trappstädning Snöröjning Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Lägenhetsförteckning Tvättstugor Jouravtal Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Leverantör Com Hem Fortum Vattenfall Hissen AB Ragn-Sells IL recycling Eneroths städ Nicator SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Entema Dygnet Runt Presto genom SBC Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 42 st. Av föreningens medlemslägenheter har 4 överlåtits under året. Under året har styrelsen beviljat 1 andrahandsuthyrning. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Anne Elisabeth Larsson Ordförande Eva-Lotta Astrid Stenstrand Vice ordförande Björn Fredrik Smedberg Sekreterare Claes-Christian Fredrik Lüning Kassör Fredrik Johansson Ledamot Avgick på egen begäran i juni Lars Harry Fredrik Murén Lotta Ingegerd Lindqvist Lars Bertil Agö Suppleant Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 14 protokollförda sammanträden. Revisorer Ralf Toresson Ordinarie Extern Toresson Revision AB KPMG Suppleant Extern KPMG Valberedning Ulla Källström Claes Andersson Lena Hadden Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Extra föreningsstämma hölls Med anledning av stadgeändring. Sida 3 av 15

4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: Den sista av föreningens tomma lägenheter, lgh 196, såldes och uppläts som bostadsrätt i mars. Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) implementerades och utbildning av styrelsen i brandskyddssystemet genomfördes. Egenkontroller genomförs en gång per kvartal enligt uppsatt formulär och rapporteras i det webbaserade brandskyddssystemet. Brandskyddsorganisationen består av ordförande Anne Larsson (huvudansvarig), kassör Christian Lüning (brandskyddsansvarig) samt Lars Agö och Göte Lindberg (egenkontrollanter). Ny tvättstugeutrustning upphandlades och installerades i augusti med Entema som leverantör. Den nya utrustningen är energieffektiv och vattensnål. Den gamla maskinparken avyttrades till BOFO Tvättsystem för återvinning. I väntan på större åtgärder, underhållsmålades husens fönster på syd- och västsidor i nederkant. Entreprenör var Målarlaget. I samband med Skanskas sprängningsarbeten utmed Norra Kungsvägen, anmälde ett fåtal boende ökad sprickbildning i sina väggar. Styrelsen förde dialog med Skanskas besiktningsman från Hansa Konsult. Styrelsen konstaterade därefter att den sprickbildning som uppstått berodde på normala rörelser och sättningar i husen, och därför blev inga ytterligare åtgärder aktuella. I september hölls en extra stämma för att fastställa ordinarie stämmas beslut om antagande av nya stadgar. De nya stadgarna, i form av SBC:s mönsterstadgar, antogs. De nya stadgarna är moderniserade och mera lättlästa än de tidigare. Genom fastighetsskötargruppens försorg byttes under hösten fönsterventiler i de flesta lägenheternas sovrum. I slutet av oktober drabbades 2:an av ett elfel i en av fastighetsboxarna. Några boende fick en del elektronik utslagen. Då felet i fastighetsboxen var extremt ovanligt, och därmed inte något som föreningen rimligtvis kunde förutse, så hänvisades de boende till att använda sina hemförsäkringar. Föreningen beviljade bostadsanpassning i 4:an i form av installation av automatisk portöppnare, som kan användas av två boende. Installationen skedde genom Lidingö Stads försorg. Garantibesiktning efter stambytet genomfördes med extern besiktningsman från Perfekta Projektledning. Det konstaterades mycket få kvarvarande anmärkningar. Anmärkningarna åtgärdades efter årsskiftet genom totalentreprenören Beteges omsorg. Föreningen hade under året två trädgårdsdagar; vår och höst, med korvgrillning. Strax före jul inbjöds alla boende till Glöggmingel på gården, i samband med tändning av föreningens utomhusgran. Uppslutningen har varit god. Följande nya medlemmar invaldes under året: Tobias Kölborg lgh 196, Anneli Jansson lgh 173, Frida Mattebo och Phillip Uriri lgh 170 samt Thomas Nordström och Sandra Törn lgh 159. Sida 4 av 15

5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: Kvarvarande anmärkningar efter garantibesiktningen åtgärdades genom Beteges försorg. Ett värmefläktsaggregat i 2:ans barnvagnsrum frös sönder under en av köldperioderna, vilket resulterade i en vattenläcka ut i porten. Föreningens jouravtal med Dygnet Runt utnyttjades och rören stängdes av. Därefter installerades värmefläkt i en vecka för att torka ut barnvagnsrummet. I nuläget har inga vattenskador upptäckts och styrelsen avvaktar med att åtgärda fläktaggregatet tills det blir varmare ute. Båda husens takfotsplåtar kommer att underhållsmålas under våren. Renovering av 4:ans källartrappa är planerad. Samtliga garagedörrar är i behov av renovering. Målning av båda husens entréplan är planerad att genomföras under året. Efter den gångna vinterns stora variationer av mycket snö, töande och sedan åter minusgrader, med både istappsbildning och tunga snösjok som följd, ser nu styrelsen över möjligheten till mer permanent säkerhetslösning. Snörasskydd på taken samt löpande snöskottningsavtal för att säkra framsidan av husen, kan bli aktuella. Föreningens ekonomi I slutet av 2012 placerades likvida medel om kronor temporärt på ett så kallat Högräntekonto hos Marginalen Bank. Detta inför omläggning av ett av föreningens lån på kronor i början av mars. I samband med omläggningen amorterades lånet av med kronor och resterande kronor omförhandlades i nytt lån till 2,62% ränta med ett års löptid. SBC har för föreningens räkning förhandlat med Hyresgästföreningen om årets hyreshöjning och resultatet blev en höjning med 1,6% per Enligt Styrelsens beslut höjdes årsavgifterna med 15%. Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna med 3 %. Fördelning intäkter och kostnader: Årsavgifter 79% Intäktsfördelning 2012 Hyror 21% Avskrivningar 18% Kostnadsfördelning 2012 Periodiskt Reparationer Kapitalkostnader 7% underhåll 1% 21% Övrig drift 19% Fastighetsavgift 3% Taxebundna kostnader 31% Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, kvm bostäder och 105 kvm lokaler. Sida 5 av 15

6 Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Hyror/kvm hyresrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Kapitalkostnader/kvm totalyta Skatter och avgifter För hyreshus blir avgiften kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark och för lokaler så beskattas fastigheten med 1 procent på lokalernas taxeringsvärde. Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering/ianspråktagande yttre fond reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa ansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: av fond för yttre underhåll ianspråktas att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 15

7 RESULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt/Fastighetsavgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Utdelning långa placeringar Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT Sida 7 av 15

8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Pågående byggnation Not Maskiner och inventarier Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats Bostadsrätterna Långfristiga värdepappersinnehav Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK Kassa, PlusGiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 8 av 15

9 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit Not Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 9 av 15

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 0,7% 0,7% Värmeanläggning 5,0% 5,0% Port/säkerhetsdörr 5,0% 5,0% Balkong/terrass 5,0% 5,0% Stambyte 2,0% 2,0% Kodlås 10,0% Tvättstuga 10,0% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel enligt beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad OVK Obl. Ventilationskontroll Hissbesiktning Gemensamma utrymmen Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Brandskydd Fordon Sida 10 av 15

11 Not 2 fortsättning Reparationer Fastighet förbättringar Hyreslägenheter Tvättstuga Sophantering/återvinning Entré/trapphus Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Hiss Mark/gård/utemiljö Periodiskt underhåll Lägenhet Fönster Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Fastighetsskatt/Kommunal avgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Medlemsinformation Tele och datakommunikation Juridiska åtgärder Inkassering avgift/hyra Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Sida 11 av 15

12 Not 2 fortsättning Avskrivningar Byggnad Förbättringar TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Not PÅGÅENDE BYGGNATION Pågående om- och tillbyggnad Sida 12 av 15

13 Not MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut 0 0 Not 6 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde SBC 720 st Not FÖRUTBETALDA KOSTNADER Hisservice Kabel-TV Fastighetsförsäkring Not 8 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll enligt not nedan Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Sida 13 av 15

14 Not FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut 0 0 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Årets ianspråktagande Vid årets slut Not 10 CHECKRÄKNINGSKREDIT Räntesats Beviljad kredit 0,000 % Utnyttjat kreditbelopp 4,100 % Not 11 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Stadshypotek AB 3,600 % Stadshypotek AB 3,380 % Stadshypotek AB 3,820 % Stadshypotek AB Avslutat Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till kronor. Sida 14 av 15

15 Not UPPLUPNA KOSTNADER El Värme Vatten Sophämtning Extern revisor Ränta Snöröjning Mark/gård/utemiljö LIDINGÖ den / 2013 Anne Elisabeth Larsson Ordförande Eva-Lotta Astrid Stenstrand Vice ordförande Björn Fredrik Smedberg Sekreterare Claes-Christian Fredrik Lüning Kassör Fredrik Johansson Ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den / 2013 Ralf Toresson Extern revisor Sida 15 av 15

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FEMKAMPSGATAN

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Jakob i Järfälla Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jakob i Järfälla Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. BRF Storbragden

Årsredovisning. BRF Storbragden Årsredovisning för BRF Storbragden 746000-2160 Räkenskapsåret 2012 1 (14) Styrelsen för BRF Storbragden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok

Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok brt )rnus 788-1 479 Årsredovisning Bosta dsrättsfören i n g e n Sirius Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 213 Förvaltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsföreningen N:o 2 kvarteret Tuben u.p.a.

Årsredovisning. för. Bostadsföreningen N:o 2 kvarteret Tuben u.p.a. Årsredovisning för Bostadsföreningen N:o 2 kvarteret Tuben u.p.a. Styrelsen för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2004.

Läs mer