KRAV PÅ SKOGSBILVÄGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAV PÅ SKOGSBILVÄGAR"

Transkript

1 KRAV PÅ SKOGSBILVÄGAR

2 Innehållsförteckning Inledning 2 Krav på vägarnas och upplagsplatsernas beskaffenhet 4 Allmänt 4 Krav på godkänd bilväg 4 Tillgänglighet (bärighet) 4 Framkomlighet 5 Motlut och backar 6 Stickväg 6 Vändmöjlighet 6 Svängmöjlighet 8 Godkänd väg 9 Vinterunderhåll 10 Krav på upplagsplatser 10 Ajourhållning av skogsbilvägnätets status i NVDB 11 Blankett - Anmälan vägstandard 12 Så mäter man en kurva Anteckningar 15

3 Inledning Denna instruktion innehåller krav på skogsbilvägar för att underlätta virkestransporter. Om instruktionens minimikrav inte är uppfyllda utfärdas mätningsvägran/transportvägran såvida inte avvikelserna är avtalade mellan parterna. Innehållet har anpassats för att de olika vägföreteelserna även ska motsvara den Nationella VägDataBasens (NVDB) standard. NVDB är en databas som skall innehålla data om Sveriges alla vägar och vilken följer en gemensam svensk standard. Vägverket är huvudman för NVDB och skogsnäringen kommer att leverera vägdata från skogsbilvägnätet. Skogsnäringens datainsamling är uppdelad på tre regioner: SVDB Syd, Mitt respektive Nord där SVDB står för Skogens VägDataBas. I södra Sverige är VMF Syd (SVDB Syd) ansvarig för inläggning av vägdata i NVDB för skogsbilvägnätet. I avsnittet Ajourhållning av skogsbilvägnätets status i NVDB finns anvisningar för hur ajourhållningen ska hanteras i fält. 3

4 Krav på vägarnas och upplagsplatsernas beskaffenhet Allmänt Virke som ska mätas vid bilväg eller transporteras för mätning vid mätstation eller annan fast mätplats skall, om inte annat överenskommits, läggas upp vid bilväg där nedanstående krav uppfylls. I NVDB bedöms vägarna med företeelsen Funktionell vägklass efter deras betydelse för transporter. Det finns tre alternativ för skogsbilvägar: Huvudväg En väg kan anses som huvudväg om den har avsevärd betydelse för vidaretransporterna. Ett kännetecken på en huvudväg är att den har årligt återkommande underhåll. Vägen ingår ofta i en vägsamfällighet eller liknande. Normalväg Normalvägarna har löpande underhåll och leder oftast till bebyggelse. Normalvägarna kan ha ett flertal anslutna nollvägar och kan vara av genomfartskaraktär. Nollväg Nollvägar är placerade i de yttre förgreningarna av ett vägsystem eller som korta länkar i anslutning till övriga vägar. Nollvägar har normalt inget löpande underhåll men iordningställs vid behov. Tillgänglighet (bärighet) Krav på godkänd bilväg Godkänd bilväg inklusive broar och trummor skall minst ha sådan bärighet att den är farbar med tung lastbil med full last året om, utom vid tjällossning eller långa regnperioder. Vägar där bärigheten begränsats till 6/10 ton godkänns ej för virkesleveranser. Vägens tillgänglighet klassas i NVDB efter när på året (och efter väderleksförhållanden) ett fordon med vikt enligt BK1 (axel-/boggitryck 10/18 ton samt bruttovikt 60 ton) kan nyttja vägen enligt följande. Tillgänglighetsklass A Last- och personbilstrafik hela året om B Lastbilstrafik hela året utom vid svår tjällossning. Personbilstrafik hela året. C Lastbilstrafik hela året utom vid svår tjällossning och ihållande regnperioder. Personbilstrafik hela året utom vid svår tjällossning. D Lastbilstrafik i huvudsak under vinterhalvåret. Personbilstrafik även sommartid. 4

5 Framkomlighet Med framkomlighet för vissa fordonskombinationer menas i skogliga termer linjeföringen, hur vägen är dragen i terrängen, kurvornas radie, vägbredd och breddökning i kurvorna. Framkomlighetsklasserna (0-3) nedan innebär att aktuella vägtekniska förutsättningar ger tillfredsställande framkomlighet för olika fordonskombinationer. Framkomlighetsklass 0 Innebär att dragbil med trailer kan använda vägen 1 Innebär att lastbil med släp kan använda vägen 2 Innebär att lastbil med förkortat släp kan använda vägen 3 Innebär att kortare fordon än lastbil med förkortat släp kan använda vägen Generella regler för framkomlighet Körbanans bredd bör vara 3,5 meter. Där vägen är rak, ligger nära markplanet, har god bärighet och inte lutar i sidled får körbanebredden gå ner till 2,8 m. Körbanans bredd mäts mellan kanterna på den yta, som är körbar med lastbil. Vägbredd ner till 2,6 m kan godkännas för enbart lastbil om framkomligheten i övrigt är mycket god. Vägbanan skall vara jämn. Kantstenar och dylikt som kan skada bildäck eller hindra snöplogning får inte förekomma. För att undvika skador på fordon och utrustning får grenar och dylikt inte inkräkta på utrymmet upp till 4,5 m över vägbanan. Vid starkströmsledningar gäller även säkerhetsavstånd. Växande träd, grenverk, stolpar eller andra hinder får på raksträcka inte finnas närmare vägmitt än 2 m. 5

6 I kurvor skall körbanan vara breddökad. Breddökningen ska finnas genom hela kurvan och skall utspetsas 10 m åt vardera hållet. Minsta tillåtna körbanebredd vid olika kurvradier framgår av följande tabell (en hjälptabell för kurvradiebestämning finns på sidan 13). Kurvradie i körbanans innnerkant Trailer Körbanebredd i meter Lastbil med släp Lastbil med förkortat släp Lastbil 150 3,4 3,2 3,0 2, ,6 3,4 3,2 2,9 50 4,5 4,0 3,5 3,0 25 6,0 5,0 4,2 3,3 10 8,0 7,0 5,4 3,8 I kurva ska det vara fritt från hinder 0,5 m utanför minsta körbanebredd enligt tabellen ovan. För att uppfylla kravet på Trailer får ej radien på vertikalkurvan (backkrön) vara <100 m. Motlut och backar Backar som hindrar framkomligheten med fullastad bil får ej förekomma. Längre backar bör normalt inte ha större lutning än 8%, korta backar 12%. Acceptabel stigning är i det enskilda fallet beroende av underlaget och markgreppet. Vägar med större lutning än ovan angivna men som i övrigt uppfyller kraven på Godkänd skogsbilväg registreras som Brant backe (B2) och lagras som en egen företeelse inom SVDB Syd. Brant backe ingår inte i NVDB:s grunddatabas. Stickväg Med stickväg avses anslutningsväg av maximalt 50 meters längd utan vändplats. Generella minimikrav på vägstandard gäller. Vändmöjlighet Möjlighet till rundkörning eller vändning skall finnas inom ett avstånd av högst 2 km från upplagsplats. Lutningen på vändplatsen får inte i någon riktning överstiga 5%. Nedan visas exempel på olika vändplatser med minimimått angivna för olika vändmöjlighetsklasser. I NVDB registreras dessutom typ av vändmöjlighet. Vändmöjlighetsklass 1 Innebär att dragbil med trailer/lastbil med släp kan vända 2 Innebär att lastbil med förkortat släp kan vända 3 Innebär att kortare fordon än lastbil med förkortat släp kan svänga Typ av vändmöjlighet 1 Vändficka 2 Vändslinga 3 Vändplan 4 Okänt 6

7 Lastbil med släp och Dragbil med trailer Vändplan R=13 m Vändslinga 22,5 m R=22m 4,5m 3,5m Vändficka 10 m 5 m 4,5 m 20 m 5 m 4 m 10 m 10 m 4 m 20 m 20 m 35 m vid vändficka i vägslut Lastbil med förkortat släp Vändplan R=11 m 4,5m Vändslinga Vändficka 17 m R=14m 3,5m 10m 4 m 5,5 m 20m 5 m 4m 9 m 9 m 4m 20 m 20 m 30 m vid vändficka i vägslut Minimimått för vändslinga B R B R B R Lastbil med släp ,5 22 Lastbil med förkortat släp ,5 14 B = Vägbredd R = Radie till vägbanans innerkant Vändfickans djup ska vara minst 30 meter. För klassen lastbil med förkortat släp tillåts dock vändfickans djup att vara ned till 25 meter förutsatt att det är fritt från träd och stora stenar i vändfickans förlängning. Vändfickans djup ska i vägslut vara 35 meter (lastbil med släp) resp. 30 meter (lastbil med förkortat släp). För vändficka gäller att måttet 5 meter (lastbil med släp) resp. 4 meter (lastbil med förkortat släp) kan vara 0,3 meter mindre för varje meter som vändfickans bredd överstiger 4 meter. 7

8 Svängmöjlighet Svängmöjlighet visar möjligheten att svänga i en korsning med avseende på olika fordonskombinationer. Klassning av svängmöjlighet sker enligt NVDB separat för sväng åt höger resp. sväng åt vänster från mindre väg (sekundärväg) till större anslutande väg (primärväg). Svängmöjlighetsklass 1 Innebär att dragbil med trailer/lastbil med släp kan vända 2 Innebär att lastbil med förkortat släp kan svänga 3 Innebär att kortare fordon än lastbil med förkortat släp kan svänga Anslutning för lastbil med släp och dragbil med trailer Primärväg 4 m 3,5 m Sekundärväg 5 m 25 m 7 m 17 m 10 m 6,5 m Skissen visar på anslutning med 70 nygraders anslutningsvinkel. 10 graders förändrad anslutningsvinkel medför 2mökat krav i innersväng och 1m minskat krav i yttersväng. Exempel: I 80 nygraders vinkel blir måtten 8mistället för 7moch 17 m blir 15 m. 3,5 m 20 m 20 m 10 m Anslutning för lastbil med förkortat släp 3,5 m 4 m 10 m För annan anslutningsvinkel, se förklaringen i föregående skiss. 25 m 4 m 6 m 16 m 6,5 m 3,5 m 20 m 20 m 10 m Vägbreddsmåttet 5 meter (lastbil med släp) resp. 4 meter (lastbil med förkortat släp) på den mindre vägen kan vara 0,3 meter mindre för varje meter som anslutande (större) väg överstiger 4 meters bredd. 8

9 Godkänd väg För att en skogsbilväg ska vara godkänd för virkestransporter utan begränsningar fordras att framkomlighet och vändmöjlighet motsvarar minst klassen lastbil med förkortat släp. Svängmöjlighet motsvarande lastbil med förkortat släp ska finnas i minst en riktning ut på större väg, vilket förutsätter att det är möjligt att vända inom ett avstånd av högst 2 km från upplagsplats till andra färdriktningen. Bärigheten ska motsvara kraven i avsnittet om Tillgänglighet. I NVDB registreras även företeelserna Slitlager, Vägbredd och förekomst av Vägbom. 9

10 Vinterunderhåll Leverantören ansvarar för att hålla vägen plogad då virket skall avhämtas eller mätas. I syfte att undvika onödiga plogningskostnader skall befraktaren anmäla tidpunkt för avforsling. Leverantören bör kontaktas två dygn innan transport är aktuell. Krav på upplagsplatser Upplagsplats skall där så är möjligt iordningställas på plan eller måttligt lutande fast och torr mark. Upplagsplatsen skall vara tillräckligt stor så att travarna av olika sortiment kan hållas isär. (Travarna av de olika sortimenten görs så stora som möjligt.) Upplagsplats skall vara väl röjd från träd, grenar, buskar, stenar och liknande som kan hindra mätning och lastning. Även kojor, servicevagnar, maskiner, bilar och liknande ska placeras så att de inte hindar mätning, vändning med lastbil och lastning. Den del av upplagsplats som krävs för uppställning och framförande av fordon ska ha bärighet motsvarande kraven i avsnittet Tillgänglighet. 10

11 Ajourhållning av skogsbilvägnätets status i NVDB Det finns ett stort behov av en rikstäckande databas över vägnätet och den kommer att ha ett brett användningsområde. Vägdatabasen kommer framåt sett att kunna utnyttjas för bl.a. transportplanering, avståndsberäkning och navigering i bilar. För att säkra kvaliteten i dessa funktioner är det av stor vikt att aktuella och korrekta vägdata finns i databasen Ajourhållning av vägdatabasen sker genom att man hos VMF Syd begär besiktning av nya vägar och vägar som ändrar status via blanketten Anmälan vägstandard skogsbrukets vägdatabas kompletterat med karta med koordinater. Även en transportör kan vid förändrad status på en sedan tidigare klassad väg utnyttja blanketten för att anmäla förändringar på skogsbilvägnätet. Om en tidigare godkänd väg har försämrats så kryssas Felklassad i som Orsak till ändrad vägklass. Blanketten med begäran om besiktning skickas till: VMF Syd Box JÖNKÖPING Fax En förrättningsman från VMF Syd klassar därefter vägen och noterar ett antal vägtekniska uppgifter, se den nedre delen av Anmälan vägstandard skogsbrukets vägdatabas. Kostnaden för en vägbesiktning debiteras beställaren om vägen vid besiktningen inte uppfyller kravet på Godkänd väg. Anmäls en tidigare Godkänd väg som försämrad så tas dock ingen avgift för besiktning. 11

12 ANMÄLAN VÄGSTANDARD - SKOGSBRUKETS VÄGDATABAS Administrativa uppgifter (fylls i av väghållaren) Väghållarens/anmälarens namn Telefon Ange koordinater för väganslutning (karta eller GPS) Ange koordinater för vägslut (GPS) Datum för anmälan: Vägen lokaliseras med bifogad karta Vägens namn: Orsak till ändrad vägklass Ny väg Felklassad Förbättrad väg Förbättrad vändplan/väganslutning Förvaltningsform Väghållartyp Statlig Föreningsförvaltning Kommunal Delägarförvaltning Enskild Överenskommelseväg Enskilt ägande Vägtekniska uppgifter (fylls i av förrättningsmannen) Framkomlighet 0 Trailer Funktionell vägklass 7 Huvudväg 1 Lastbil med släp 8 Normalväg 2 Lastbil med förkortat släp 9 Nollväg 3 Kortare fordon än lastbil med släp Slitlager Grus Belagd (oljegrus, asfalt) Tillgänglighet A Last- och personbilstrafik hela året B Lastbilstrafik hela året utom vid tjällossning. Personbilstrafik hela året C D:o utom även ihållande regnperioder. D:o utom tjällossning. D Lastbilstrafik i huvudsak vinterhalvåret. Personbilstrafik även sommartid. Svängmöjlighet Högersväng Vänstersväng 1 Lastbil med släp 1 Lastbil med släp 2 Lastbil med förkortat släp 2 Lastbil med förkortat släp 3 Kortare fordon än lastbil med släp 3 Kortare fordon än lastbil med släp Vägbredd 3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m Typ Vändmöjlighet 1 Lastbil med släp 1 Vändficka 2 Lastbil med förkortat släp 2 Vändslinga 3 Kortare fordon än lastbil med släp 3 Vändplan 4 Annat Övrigt Vägbom Avstånd till väganslutning meter Brant backe (B2) Godkänd: Förrättare (VMF): Datum: Underkänd: 12

13 Så mäter man en kurva 1. Uppsök brytpunkten. (Markera med en käpp eller genom att sparka ett märke i mossan. 2. Mät brytningsvinkeln. Tag hjälp av en kompass eller av solen på nästa sida. Pilen på solen skall peka längs vägen, varefter brytningsvinkeln kan läsas av på den linje som pekar längs vägens fortsättning efter kurvan. 3. Mät kurvavståndet. 4. Läs av kurvradien. Vinkel Kurvavstånd mot radie, m nygrader Exempel: Om brytningsvinkeln är 60 nygrader och kurvavståndet 6 meter så avläses i tabellen ovan kurvradie 50 m. Därefter går man till tabellen på sidan 8 och läser av den körbanebredd som fordras. 13

14 Diagram för kurvradiebestämning som ger brytningsvinkelns gradtal (pilen skall peka längs vägen)

15 A N T E C K N I N G A R 15

16 VMF Syd ek för Box 3126, JÖNKÖPING Besöksadress: Slottsgatan 14 Tel: , Fax: Hemsida:

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61)

Riktlinjer för utmärkning med varningsmärke. Innehåll RIKTLINJE 1 (61) RIKTLINJE 1 (61) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Ragnarsson, Gunilla, Sktm TDOK 2011:153 Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson 2011-03-24 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

FORDONS LAST OCH VIKT

FORDONS LAST OCH VIKT FORDONS LAST OCH VIKT 164 Lastning och fördelning av last Före lastning ska du som förare förvissa dig om att det fordon som skall användas är lämpligt för lasten och att fordonsekipagets lastkapacitet,

Läs mer

TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg

TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg TRV 2012/12863 TDOK 2012:86 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Apv Publikationsnummer: 2012:072 ISBN: 978-91-7467-270-1 DokumentID: TDOK 2012:86 Utgivningsdatum:

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik

Kommunikationer. Gång- och cykeltrafik Kommunikationer KOMMUNIKATIONER Gång- och cykeltrafik Gångtrafik Nästan alla trafikanter är fotgängare vid någon del av en resa. I en fjärdedel av alla resor är gång det huvudsakliga färdmedlet och dominerar

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Drift och underhåll. Effektsamband för transportsystemet. Kapitel 5 Skydds- och vägledningsanordningar samt sidoområde

Drift och underhåll. Effektsamband för transportsystemet. Kapitel 5 Skydds- och vägledningsanordningar samt sidoområde Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-08-31 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 5 Skydds- och vägledningsanordningar samt sidoområde 1 Dokumenttitel: Kap 5 Skydds- och vägledningsanordningar

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

NS O INGR RD ILE FO OFRP

NS O INGR RD ILE FO OFRP FORDONS PROFILERING INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYP 3 STORA FORDON 4 MINDRE FORDON 5 MASKINER 6 TAKSKYLTAR 1PROFILERING PROFILERING REGLER Fordon och maskiner ska profileras enligt de grafiska riktlinjerna

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

SPI Regelverk För tankbilstransporter

SPI Regelverk För tankbilstransporter SPI Regelverk För tankbilstransporter Regelverk för transport av brandfarlig vätska med tankfordon fastställt av SPIs styrelse i mars 2011 och överenskommet med Sveriges Åkeriföretag. 1 S P I T a n k b

Läs mer