PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR"

Transkript

1 PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR -En personalhandbok Sammanställt av: Anders Birr Elsebet Borg Christine Karlsson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND, SYFTE OCH METOD Bakgrund och syfte LIVSKVALITET Livskvalitet KOMMUNIKATION Kommunikation NÄRSTÅENDE Närstående EXISTENTIELL/ANDLIG SMÄRTA Existentiell/andlig smärta PSYKISK SMÄRTA Oro/ångest SOCIAL SMÄRTA Social smärta FYSISK SMÄRTA Läkemedelsbehandling Spinal administrering av läkemedel med kvarliggande kateter Blockader Bisfosfonater SENSORISK STIMULERING Sensorisk stimulering: Akupunktur Sensorisk stimulering: TENS Sensorisk stimulering: Taktil massage PALLIATIVA BEHANDLINGSMETODER Strålbehandling Cytostatikabehandling Radioaktiva isotoper Hormonell behandling Operativ behandling NATURLÄKEMEDEL/ ALTERNATIVA BEHANDLINGSMETODER Naturläkemedel/alternativa behandlingmetoder NUTRITION Kost Vätska Symtom från munhåla och svalg Anorexi och kakexi SYMTOM FRÅN MAG-TARMKANALEN Illamående Obstipation Subileus och ileus Diarré Hicka Ascites ANDNINGSVÄGARNA Andningsvägarna

3 15. HUD OCH SLEMHINNOR Klåda Sår/trycksår LYMFÖDEM Lymfödem FATIGUE Fatigue SÖMN Sömn FÖRVIRRINGSTILLSTÅND Förvirringstillstånd ANEMI Anemi FEBER Feber SEX OCH SAMLEVNAD Sex och samlevnad AKUTA SITUATIONER Hyperkalcemi Kompression av medulla eller cauda equina vid kotmetastaser Vena cava superior - syndrom ÖVRIGA SYMTOM Blödningar vid svår cancersjukdom Trombocytopeni Icterus Fistlar Hjärnödem Urinvägsobstruktion Njursvikt ANTIDOTER Antidoter REHABILITERING Fysisk aktivitet Avspänning KROPPENS FÖRBEREDELSE INFÖR DÖDEN Kroppens förberedelse inför mötet med döden UTVÄRDERING Utvärdering

4 4 1. BAKGRUND, SYFTE OCH METOD BAKGRUND, SYFTE OCH METOD.

5 Bakgrund och syfte I regeringspropositionen 1996/97:60 om prioriteringar inom hälso- och sjukvården föreslås att patientens rättighet till symtomlindring skärps. Socialdepartementets prioriteringsutredning där palliativ vård och vård i livets slutskede är under prioritering 1 och lyder: Flertalet av oss i Sverige kommer att dö den långsamma döden. Behovet av palliativ vård är redan stort och blir sannolikt större i framtiden med en ökad andel åldringar i befolkningen. Att ge människor ett värdigt avsked från livet bör vara en av de högst prioriterade uppgifterna inom vården. Eftersom kommuner och landsting delar på ansvaret för vården i livets slutskede ställs stora krav på deras samarbete. I WHO s rapport 1990: Cancer Pain Relief and Palliative Care visar även den på vikten av aktiv symtomlindring. I SOS-rapporten 1994:4 konstateras att kunskap om behandling av smärta vid cancer och i livets slutskede, s k palliativ vård, behöver spridas och fördjupas. I Döden angår oss alla värdig vård vid livets slut SOU 2001:6, som är ett slutbetänkande och en SOU rapport, framgår också vikten av en värdig död samt ett väl omhändertagande av de närstående. I regeringens direktiv ges en kommitté ett uppdrag att lämna förslag till hurvida man kan förbättra livskvaliten för dem som är svårt sjuka och döende. Ett delbetänkande - Döden angår oss alla - värdig vård vid livets slut (SOU 2000:6) var färdigt i januari 2001 och innehöll ett stort antal testförslag. Det utsändes på informell remiss. Förslagen fick ett brett och bekräftande gensvar från 120 remissinstanser och från de ca 2000 människor kommittén mötte vid de sju regionala konferenser, som anordnades under våren. Med bl.a. remissynpunkterna som värdefull grund lämnar nu kommittén sitt slutliga förslag till utveckling av vården i livets slutskede (SOU 2001:6). Kommitténs huvudförslag är att alla patienter oavsett diagnos i livets slutskede skall tillförsäkras en palliativ vård på lika villkor över hela landet. Den palliativa vården syftar till att vid sidan av de rent medicinska insatserna trygga de döendes behov av god omvårdnad, trygghet och omtanke. BAKGRUND, SYFTE OCH METOD.

6 6 Definition av palliativ vård enligt WHO: En aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen, genom ett tvärfackligt sammansatt vårdlag vid den tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota och när målet för behandlingen inte längre är att förlänga livet. Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patienten och de närstående. Palliativ vård skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den skall också kunna ge anhöriga stöd i sorgearbetet. Intresset för palliativ vård har ökat och stora framsteg har gjorts inom området under de senaste åren. Medvetenhet om betydelsen av kunskap för omhändertagande och symtomlindring av patienter med en obotlig sjukdom finns hos alla som arbetar med dessa patienter. Palliativ vård innebär alltid behandling. Det finns inga symtom som vi inte kan försöka göra något åt. I behandlingen av palliativa patienter, bör vi ta hänsyn till de fyra dimensionerna i människosynen: den fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga för att få helheten och ett multidiciplinärt arbete och synsätt är därför viktigt. Undertecknade har genom gemensamt intresse studerat smärtlindring och palliativ vård med inriktning mot cancer. Vi hoppas att sammanställningen skall komma våra patienter till godo och det går därför bra att kopiera och sprida materialet. Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. Metod Genom litteraturstudier och artikelsökningar har vi sammanställt arbetet. All text är skriven från referenser med hänvisningar inom parentes. Vår strävan har varit att referenserna skall vara av så sent datum som möjligt. För att underlätta förståelsen för behandlingen har vi först skrivit en bakgrund. I arbetet har vi ej tagit med några speciella omvårdnadsaspekter vad gäller barn och cancer, då vi själva har väldigt liten erfarenhet av detta. BAKGRUND, SYFTE OCH METOD.

7 7 Ett stort tack till alla er som varit oss till stor hjälp Eva Nitelius, Katarina Sjövall, Märta Danielsson, Mats Helfer, SSK Lasarettet Trelleborg, Anja Greiff, Erik Ohlsson, Ronnie Olsson, Jesper Persson, Joakim Bendel, Jan Arlebrink, Marie Lundberg, Kristina Landgren, Jerzy Klefter, Else Marie Robertsson, Gustav Tallroth, Anders Evander, Birgitta Björk, Carina Gustavsson, Lena Sandin, Gunilla Roos, Katja och Ulrica Borg, Berith Persson, Sven Lagerholm, Britten Klöfver Ståhl, Inger Larsson, Rolf Sjuve, Tryggve Karlsson, Ann-Marie Lundahl, Helen Carlsson, Paula Löwenadler, Irene Axman Andersson m.fl. Via internetadressen kan du ladda ner materialet i pdf-format. Här kommer även eventuella uppdateringar att publiceras. Observera! Läkemedelnamn som nämns i följande kapitel kan vi inte garantera följer rekommenderad läkemedelslista som är aktuell just där Du är verksam. Vi ber Er ha överseende med att länkar till internet i dokumentet inte kan garanteras vara aktuella. BAKGRUND, SYFTE OCH METOD.

8 8 Elsebet Borg, Leg. Sjuksköterska, Utredningssekreterare, Primärvården Skåne Sydost, Ystad e-post: Christine Karlsson, Specialist sjuksköterska inom onkologi med inriktning mot palliativ vård, Palliativa enheten, område medicin Lasarettet Trelleborg Tel: e-post: Anders Birr, specialist i allmän onkologi, diplomerad i palliativ medicin, Palliativa enheten, sjukhusansluten hemsjukvård (SAH), Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö Tel: e-post: Andra upplagan Trelleborg, Ystad och Lund (adresser uppdaterade ) Du betyder något därför att Du är DU Du betyder något till det sista ögonblicket i ditt liv, och vi skall göra allt vi kan för att inte bara hjälpa dig att dö i frid utan även leva tills du dör. Dame Cicely Saunders St. Christophers`s Hospice London, 1961 BAKGRUND, SYFTE OCH METOD.

9 9 2. LIVSKVALITET LIVSKVALITET.

10 10 3. LIVSKVALITET LIVSKVALITET.

11 11 Palliativ vård Livskvalitet Syftet med palliativ vård är att göra livet så bra som möjligt för den svårt sjuke patienten som har passerat brytpunkten för behandlingsinriktning. Med palliativ vård menas att utifrån den situation den sjuke befinner sig i, när kurativ behandling inte längre är meningsfull, vidta de åtgärder som är möjliga i syfte att stärka individens autonomi (1). Målet vid palliativ behandling är att lindra smärtsamma symtom. Den viktigaste resultatindikatorn bör därför vara patientens egna rapporterade upplevelser av symtom, funktionsnivå, både socialt och fysiskt och hans subjektiva välbefinnande. Dessa parametrar kallas ofta livskvalitetsmått (2, 3). Definition av livskvalitet Psykosocial definition Livskvalitet är inte en specifik känsla som t.ex. smärta eller hunger, utan en helhetsupplevelse, en syntes av behagligt och obehagligt, glädje och nedstämdhet, av goda och dåliga känslor (2). Hälsorelaterad livskvalitet WHO-definitionen av hälsa lyder: Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välmående och inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet. Inom onkologin har det varit vanligt att ta hänsyn till följande dimensioner: - fysisk kapacitet (aktivitet) - fysiska symtom (smärta, andnöd) - behandlingsrelaterade förhållanden - hopp och planer inför framtiden - sexualitet (kroppsuppfattning) - socialt välbefinnande - psykisk stress - existentiella förhållanden - familjeförhållanden LIVSKVALITET.

12 12 - arbetsmässiga förhållanden (2, 3) Varje enskild dimensions betydelse beror på patientens diagnos, behandling, ålder, sjukdomsstadium och en rad andra faktorer (2, 3). Bedömning av livskvalitet är en självklar del av kliniskt beslutsfattande i palliativ vård. Resultatet av en sådan bedömning måste vara vägledande för de åtgärder som kan bli aktuella för patienten. Studier har visat att patient och vårdpersonal ofta har olika uppfattningar vad gäller värdering av hur stor chans för bot/symtomlindring som bör föreligga för att t.ex. en intensiv biverkningsbelastad behandling skall vara motiverad. Det måste alltid vara patientens uppfattning och värdering av den egna livskvaliteten som vårdinsatserna ska vägas emot (3, 4, 5). En snabb utveckling av nya metoder pågår idag, eftersom det finns ett stort behov av att kunna använda livskvalitetsmått (3, 6, 7). Referenser 1. Arlebrink J. Grundläggande vårdetik. Lund: Studentlitteratur Kaasa S, Wist E et al. Palliativ strålbehandling. Lund: Studentlitteratur Kaasa S (red.). Palliativ behandling och vård. Lund: Studentlitteratur Beck-Friis, B & Strang, P. Palliativ medicin. Stockholm: Almqvist & Wiksell Medicin Liber utbildning, 2:a upplagan, Doyle, D, Hanks, G & McDonald, N. The Oxford textbook of Palliative Medicine. 2:a upplagan. Oxford: University Press, Ternestedt, B-M, Livet pågår! Om vård av döende. FoU 53, Vårdförbundet. Stockholm: AB Grafiska Gruppen, Hansen, H, P, Tishelman, C (red.). Komplekst og varieret. En antologi om svensk-dansk psykosocial onkologi. Lund: Studentlitteratur, 1997 LIVSKVALITET.

13 LIVSKVALITET. 13

14 14 4. KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION.

15 Kommunikation Ett ord som en människa fäster sig vid kan verka i oberäknelig tid. Det kan framkalla glädje till livets slut Det kan väcka obehag livet ut. Ja, det påverkar livet på jorden. Så slarva inte med orden! Alf Henriksson Bakgrund Den cancersjuke patienten - såväl som andra patienter - har behov av information om sin sjukdom för att kunna fatta beslut som angår hennes liv, så att hennes handlingar har möjlighet att bli ändamålspräglade och så att hon blir bättre skickad att dra nytta av hjälpen från vårdpersonal, familj och vänner (1, 2). Kommunikation har en central plats i allt sjukvårdsarbete och är i själva verket det redskap som vi använder allra mest i patientarbetet. När en människa drabbas av en livshotande sjukdom blir detta tydligare än annars. Vare sig samtalet avser att få eller ge information till patienten eller att ge emotionellt stöd, gör situationens allvar att patienterna är särskilt beroende av hur samtalet genomförs. Såväl positiva som negativa upplevelser hos patienten av vårt beteende förstärks av den emotionella laddningen. Det krävs lite extra både av kunskap och av känslighet för att kommunicera med dessa patienter på ett sätt som gagnar dem bäst. Relativt enkla insikter kan åstadkomma stora förändringar i vårt sätt att föra ett samtal, om vi är beredda att ta dessa insikter på allvar (3). Behandling Det är inte alltid de ord vi uttalar som är det viktigaste. Våra känslor och vårt kroppsspråk kan förmedla den största delen av kommunikationen. Den information som ges via den icke verbala kommunikationen är svår att dölja. Om vi t.ex. själva är rädda för döden, känner patienten detta. Om vi egentligen inte bryr oss om patienten eller helst vill slippa prata om cancer och död, läcker denna information ut till patienten utan att vi kan göra något åt det. Om det inte är samstämmighet mellan den verbala och den nonverbala kommunikationen, kan den verbala lätt bli åsidosatt (1, 2, 3). KOMMUNIKATION.

16 16 Före samtalet: tänk efter innan du sätter dig med patienten, vad hon befinner sig i för situation - hur ser patientens allmänna situation ut? - Förberedd dig själv fysiskt och mentalt för samtalet - Sätt dig ner i jämnhöjd med patienten - Visa att du har tid till samtalet, berätta hur lång tid ni har till samtalet - Patienten bör ej påverkas av något som stör t.ex. smärta, bäcken, dropp som krånglar etc (3, 4). Ställ öppna frågor Vilket syfte du än har med samtalet avgörs svaren du får av ditt sätt att ställa frågan. Med öppna frågor menas att patienten ges möjlighet att styra svaret och ges tillfälla att berätta hur hon verkligen har det. En öppen fråga kan låta: - Vad vill du helst prata om? - Hur har du det? - Hur har du haft det sedan förra gången vi talades vid? - Vad tycker du är svårast just nu? (3, 4) Begränsa inte en öppen fråga - ett vanligt fel - genom att snabbt lägga till en tilläggsfråga, som till exempel: - Hur har du det? Mår du fortfarande illa? - Vad tycker du är svårast just nu? Illamåendet? Här kommer patienten alltid att besvara den sista frågan först och har du otur får du aldrig veta vad som egentligen är patientens bekymmer. Lyssna Var uppmärksam från början av samtalet, då det oftast är under de första minuterna och i patientens första meningar som viktig information kommer fram. Respektera tystnad Pauser i samtal är en tillgång och inte ett problem. Både patienten och lyssnaren får tid att tänka efter. Om du själv alltid bryter tystnaden berövar du patienten möjligheten att välja vilken fortsättning samtalet skall ta (3, 4). KOMMUNIKATION.

17 17 Uppmuntra frågor Ge utrymme i samtalet för frågor både genom att respektera tystnad samt uppmana patienten att ställa frågor och besvara frågorna på ett sådant sätt att patienten känner sig trygg i samtalet. Svara ärligt Det betyder mycket för patienten att du svarar ärligt - även då du inte vet svaren på frågorna som ställs. Låtsas du att du känner till svaret kommer ditt kroppsspråk, tonfall etc. att avslöja dig och patienten hamnar i en besvärlig situation. Om du en gång har svarat oärligt, kan du mista patientens förtroende. Språket Du måste kunna variera ditt eget språk beroende på vilken person du samtalar med. Känner du inte till patienten sedan tidigare bör du känna dig för de första minuterna för att hitta rätt språk att mötas på (3, 4). Sammanfatta vad Ni talat om i några korta ord, det ger patienten och dig själv möjlighet att kontrollera om du uppfattat rätt. Var öppen för vad en bra kommunikation kan ge dig och patienten. Genom att iaktta andra och dig själv, lär du dig att utvecklas i samtalsmetodik (4). Referenser 1. Kaasa S, Wist E et al. Palliativ strålbehandling. Lund: Studentlitteratur Suresh K, Joishy MD, FACP. Palliative medicine secrets. Philadelphia: Medical Publishers Birgegård G, Glimelius B, Vård av cancersjuka. Lund: Studentlitteratur. 2:a upplagan Faulkner A. Det professionella samtalet. Liber utbildning Lästips! Bolund C. Att följas åt till döden men inte tala om den - kan vi förstå tystnadens värde? Socialmedicinsk tidskrift 1999; nr 3: Kaasa S (red.). Palliativ behandling och vård. Lund: Studentlitteratur KOMMUNIKATION.

18 18 Salomon B. Sam-tal. Liten handbok. 2:a upplagan. Arlöv: Liber Utbildning AB Birgegård G, Strang P. Cancerbeskedet En handbok för läkare, Wyeth Lederle Nordiska AB KOMMUNIKATION.

19 KOMMUNIKATION. 19

20 20 5. NÄRSTÅENDE NÄRSTÅENDE.

21 21 Bakgrund Närstående Närstående är en viktig del i den palliativa vården eftersom de står närmast patienten och kan även vara till stor hjälp i patientens vård. Resurser måste därför finnas för att kunna stötta de närstående när behov finns. Vi får inte glömma bort att också de närstående befinner sig i kris och kanske är i behov av att samtala med någon. Personalen är van att vara nära en döende, men för de närstående kan det vara första gången (1). Även personal kan ha blivit närstående, även om den akuta sjukdomstiden kanske varit kort skapas ibland särskilda band till vissa patienter (2). De närstående kan vara upprörda, inte bara över sjukdomen utan också över konfrontationen med den egna döden (1). Grundtilliten till livets oändlighet har blivit rubbad och de blir uppfyllda av existentiella frågor, se kapitel existentiell/andlig smärta (1). Närstående kan vara rädda, oroliga och bekymrade för hur de skall orka och kunna klara sig. De sörjer och pressen blir ofta för stor. Utrymme bör finnas för de närstående, så de kan få ge utlopp för sin oro, sina känslor och besvikelser (1). Vi bör tänka på SoS-rapport 1992: Anhöriga ger idag mer än dubbelt så mycket hjälp och stöd till sjuka, gamla och handikappade som vad den offentliga sektorn ger (1). Barn är också närstående och små barn vet inte vad döden innebär, men de är lyhörda för oron i familjen. Barn är rädda för det okända, för de vuxnas hemligheter och för att bli lämnade utanför (1). Om den sjuka föräldern vill och orkar är det bra om han/hon berättar själv eller tillsammans med den friska föräldern eller någon annan vuxen. Annars får den friska föräldern ta på sig den uppgiften. Ibland passar det bäst att be någon annan vuxen som barnen känner och litar på (2) Litteratur om barns sorg, se under lästips i detta kapitel. Behandling Ge den närstående små uppgifter, vilket gör att han/hon känner sig betydelsefull och faktiskt kan göra något för att hjälpa sin svårt sjuke närstående. Till de närstående som vill vårda sina svårt sjuka närstående i hemmet finns det en handbok ( Handbok för anhöriga att vårda svårt sjuka och döende i hemmet ) som kan beställas via Palliativa Rådgivningsteamet, Primärvården Luleå. Som vårdpersonal är det viktigt att orka lyssna, försöka höra vad som sägs bakom orden, försöka diskutera och förstå, se kapitel om kommunikation (1). Erbjud de närstående att tala med exempelvis kurator, präst o s v. Informera fortlöpande närstående, om medicinering och behandling, om sjukdom och förlopp, var gärna ett steg före (1, 3, 4). Närstående behöver också få kunskap om hur NÄRSTÅENDE.

22 22 de bäst finns till hands och hur de kan hjälpa till i omsorgen om den döende efter förmåga och vilja. De närstående behöver också få känna delaktighet utifrån sin egen närståenderoll. Därmed tillåts de att hjälpa till i omvårdnaden av den döende. De närstående behöver också få stöd för sin egen del, även om man utåt sett verkar stark så är behovet av stöd från andra stort. Ofta har den närstående inte bara sig själv och den döende att orka med. Hon/han skall även orka ge stöd åt andra, exempelvis barn och andra som står den döende nära. Stödet till den närstående kan t e x vara omsorg om dennes fysiska och psykiska välbefinnande och hjälp med praktiska ting (3, 4, 5). Om vi anpassar stödet efter krisens krav underlättas sorge- och förändrings - utvecklingen. Motsatsen innebär istället risk för negativ krisutveckling och sämre återhämtning i sorgen (1, 5). Exempel där insatserna av stöd är mest väsentliga - i direkt anslutning till dödsfallet - vid nya förluster - dagarna närmast efter dödsfallet - efter några veckor - efter drygt ett år Vid livets slutskede kan artikeln Kroppens förberedelser inför mötet med döden vara till hjälp vid informering, se under kapitel med samma titel eller broschyren Livets sista tid - några ord om hur vår kropp förbereder sig för att avsluta livet, författare Ulla Söderström. Referenser 1. Beck-Friis, B & Strang, P. Palliativ medicin. Stockholm: Almqvist & Wiksell Medicin Liber utbildning, 2:a upplagan, Cancerfonden. Vad säger jag till barnen? Om att hjälpa barn genom en förälders cancersjukdom. Stockholm: Grafisk Press AB SOU 2001:6. Döden angår oss alla- värdig vård vid livets slut: Stockholm: Nordstedts Tryckeri AB Birgegård, G, Glimelius, B. Vård av cancersjuka. Lund: Studentlitteratur, 2:a upplagan Suresh, K, Joishy, MD, FACP. Palliative medicine secrets. Philadelphia: Medical Publishers NÄRSTÅENDE.

23 23 Lästips! Kaasa S (red.). Palliativ behandling och vård. Lund: Studentlitteratur Andershed, Birgitta: De anhörigas roll I livets slutskede. Stockholm: Socialstyrelsen, rapport Champbell-Chiru, Tora. Sorg, smärta, liv och lycka präglade den sista tiden. Att vara anhörig ger dyrköpt livsvisdom. Läkartidningen, sid , volym 96, nr 9, 1999 Einhorn, S. En liten bok om cancer. Stockholm: Grafisk Press AB, 1994 Forsberg-Svensson, P. Cancer adenoidcystisk cancer gl. submandibularis sin sånt händer bara andra. Malmö: Snogeholms utbildning Glaser, P. Robson. Månpocket Höglin, R. Evelina skall minna om mig - Ylva blev mor när sjukdomen tog paus. Värnamo: Cancerfondens förslagsverksamhet Reberg, A. Mitt möte med de gåtfulla antroposoferna. Stockholm: Wahlström & Widstrand Dyregrov, A, Hordvik, E. Barns sorg. Några råd till familj och vänner. Stockholm: Rädda barnen A parent s Guide: Helping children Understand. North Central Florida Hospice, Inc Reoch, R. Inför döden. En handbok för den döende och de anhöriga. Köping: Ljungbergs sätteri Ternestedt, B-M, Livet pågår! Om vård av döende. FoU 53, Vårdförbundet. Stockholm: AB Grafiska Gruppen, 1998 NÄRSTÅENDE.

24 24 6. EXISTENTIELL/ANDLIG SMÄRTA EXISTENTIELL/ANDLIG SMÄRTA.

25 25 Bakgrund Existentiell/andlig smärta Ingen som drabbas av en svår sjukdom undgår att ställa grundläggande livsfrågor efter att ha kommit till insikt om att hela ens jag hotas av utplåning (1). Inför döden blir ofta de stora livsfrågorna om livets mening och mål aktuella, inte bara för patienten och de anhöriga utan även för vårdpersonal och läkare (2). Exempel på frågor som blir allt viktigare när livet hotas - Varför föddes jag och varför skall jag dö? Vad lever jag för? Vad är meningen med mitt liv? (1, 3, 4) - Vad har jag gjort för att bli sjuk? Jag har levt sunt och skött mig under alla år! - Varför skall just jag drabbas? - Varför finns det ingen rättvisa? (1) - Finns det något bortom döden? - Kommer jag att ställas till svars för hur jag tog vara på livet? Ibland känns svaren självklara, ingen vet, men ibland väcker frågorna oro, ångest och smärta, den kanske kan kallas för andlig smärta (3, 5). Skuldkänslor och brist på framtidshopp är inga ovanliga tankar hos den svårt sjuka (6). I vårt land råder religionsfrihet, som inte bara innebär en frihet från religion utan samtidigt en frihet till religion (2). Religion och religiösa erfarenheter uppfattas i allmänhet inte som centrala i vård- och omsorgssammanhang. Vårdpersonalen är inte alltid medveten om dess betydelse och roll för helheten i vården (5). Vissa människor har bara andlighet, andra har både andlighet och religion och vissa har bara religion (7). Andlighet - Kärnan av vad det innebär att vara människa. Den djupaste relationen mellan mig själv, andra och Gud, vad som är viktigt vid slutet. - Vi möter människor som de är (7). EXISTENTIELL/ANDLIG SMÄRTA.

26 26 Religiositet - Yttre uttryck för trossystem (exempel på en livssyn, som är kollektiv och traditionsrik) och beskrivning av det andliga (existentiella). Religion är kläderna vi sätter på det andliga (7, 8). - Vi bemöter människor efter vilka vi tycker de borde vara. - Det är viktigt att vi är öppna inför varje människas livsinställning. Att fråga efter om någon är kristen, muslim, buddist är att se efter den religiösa klädnaden (7). - Religion kan förneka andligheten, vilket innebär att religiösa människor kan dö arga, de kan ha varit upptagna med formerna och inte på allvar tagit ställning till de andliga frågorna (3). - Religiösa människor behöver lika mycket andlig vård som andra (3). - I Sverige är det idag 17 % av befolkningen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Här är det inte den institutionella sidan av religion och livssyn som är viktigast, utan individens egen livssyn. För individen blir religion en institution, tradition eller en gemenskap där man hämtar impulser till utformningen av sin egen livssyn (8). Ett vanligt intryck hos dem som arbetar med döende cancerpatienter är att de existentiella frågorna kan finnas hos alla och att de kan ha ett ganska likartat innehåll. Det som skiljer är språket och uttrycket (3). Behandling Gör en analys genom att fråga: Vad funderar du över?, Vad tänker du på? (3, 9). Var inte rädd för att ställa frågor, såsom Vad bekymrar dig mest just nu?, Jag märker att du är bekymrad, är det något vi kan tala om?, Ställ öppna frågor och vänta lugnt på svar (10). (Se kapitlet om kommunikation). Bland svaren, som har med ångest att göra, kan det dyka upp tankar av existentiell natur. Be patienten berätta och försök själv vara tyst (3). Det är viktigt att lyssna. Det är inte angeläget att leta efter svar på alla frågorna, det viktiga är att dela frågan, då är vi åtminstone två som saknar svar (3). Det är viktigt att respektera patientens integritet och att utomstående håller en viss distans till patientens personliga och privata förhållanden. Men med respekt och omdöme kan vi hjälpa patienten (2). Det är sällan fel att erbjuda patienten kontakt med någon från kyrkan (3). Sjukhuskyrkans personal har ofta hög kompetens och stor erfarenhet av EXISTENTIELL/ANDLIG SMÄRTA.

27 27 själavård i dödens närhet (2). Ett adekvat bemötande av patientens existentiella och andliga smärta i livets slutskede kan vara allt ifrån ett aktivt lyssnande till patientens livshistoria till en mer själavårdsmässig eller ett bistånd i patientens tros- och livsåskådning (2). Referenser 1. Arlebrink J. Grundläggande vårdetik - teori och praktik. Lund: Studentlitteratur Beck-Friis, B & Strang, P. Palliativ medicin. Stockholm: Almqvist & Wiksell Medicin Liber utbildning, 2:a upplagan, Eckerdal G, Det finns inga hopplösa fall, Om vård i livets slut, Mölndals Sjukhus. 4:e upplagan Birgegård G, Glimelius B. Vård av cancersjuka. Lund: Studentlitteratur, 2:a upplagan DeMarinis V, Tvärkulturell vård i livets slutskede. Lund: Studentlitteratur Killander, E. Modig, G, Nilsson, G. Tro på patienten - Vägledning i läkemedelsbehandling av cancersmärta. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur, Lunn, L, Senior Chaplin, St Christopher s hospice. Spirituell care and support. Seminarie Hospice and palliativ care in Great Britain april, Kaasa S (red.). Palliativ behandling och vård. Lund: Studentlitteratur Suresh K, Joishy MD, FACP. Palliative medicine secrets. Philadelphia: Medical Publishers Doyle, D, Hanks, G & McDonald, N. The Oxford textbook of Palliative Medicine. 2:a upplagan. Oxford: University Press, 1997 EXISTENTIELL/ANDLIG SMÄRTA.

28 28 Lästips! Brattberg G, VIA DOLOROSA Om existentiell smärta och kristen tro. ISBN nummer Gunilla Brattberg ger ut boken på eget förlag. Johansson, B-L. Andligt liv handlar om relationer! Gatljus nr 4 sid 11-13, 1995 Stifoss-Hanssen, H. Åndlige/eksistensielle behov. Hva betyr begrepene, og hvilke metoder kan brukes til å beskrive og undersøke slike behov? Omsorg nr 4, sid 8-12, 1994 Frost, T. Åndlig omsorg-et anliggende for helsevesenet? Omsorg nr Wikström, O. I livets slutskede: Dödsångest. Socialstyrelsen, rapport, Stockholm, Respekt och hänsyn, ceremonier knutna till dödstillfället och olika trossamfund. Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet, Stockholm Einhorn S, Svårt sjuka patienters andliga behov försummas i vården, Läkartidningen, 1999; 96 (19): Foxglove T, Tyas B, Using music as a spiritual tool in palliative care. European journal of palliative care, 2000; 7 (2): Strang, P, Adelbratt, S. Andlighet kan göra lidandet menigsfullt och hanterbart. Existentiella frågor aktualiseras i palliativ vård. Läkartidningen, 2000; 96 (24): Strang, S. Spiritual/existential issues in pallaitive care. With special reference to patients with brain tumours and their spouses. Akademisk avhandling. Göteborg University. Institute of Selected Clinical Sciences. Department of Oncology. Göteborg 24 maj 2002 Ågren Bolmsjö, I. Existential Issues in Palliative Care. Akademisk avhandling. Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet, Lund. 3 maj 2002 EXISTENTIELL/ANDLIG SMÄRTA.

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer

Palliativ vård i livets slut Delregionalt vårdprogram för personal inom hälso- och sjukvården inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Palliativ vård i livets slut Delregionalt vårdprogram för personal inom hälso- och sjukvården inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Palliativ vård i livets slut Delregionalt vårdprogram för personal inom hälso- och sjukvården inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Det lokala vårdprogrammet för Palliativ vård i livets slut (personal

Läs mer

Äldres smärta och ångest vid livets slut

Äldres smärta och ångest vid livets slut Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Äldres smärta och ångest vid livets slut Om sjuksköterskans arbete med symtomlindring i hemsjukvården Stella Hanner VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-3-0

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Handlingsprogram för Vård i livets slut

Handlingsprogram för Vård i livets slut Handlingsprogram för Vård i livets slut Skara kommun År 2009 Vård i livets slutskede Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta Att behålla kontrollen över vad som händer Att få behålla

Läs mer

Palliativ vård. Utbildning för omvårdnadspersonal

Palliativ vård. Utbildning för omvårdnadspersonal Palliativ vård Utbildning för omvårdnadspersonal Palliativ vård Utbildning för omvårdnadspersonal Malmö stad 2008 Andra upplagan Följande personer har sammanställt materialet: Jeanette Gren, Ann-Kristin

Läs mer

Sjukgymnastik i palliativ vård

Sjukgymnastik i palliativ vård en klinisk handbok Sjukgymnastik i palliativ vård Ulla Frymark Lilian Hallgren Ann-Charlotte Reisberg 2 Innehåll Innehåll Utgiven av Palliativt Centrum, Stiftelsen Stockholms Sjukhem ISBN 978-91-978507-0-4

Läs mer

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede Till grund för denna riktlinje ligger ett förarbete som genomförts i den palliativa gruppen inom egenregiverksamheterna för särskilt boende

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord av Bo Johnels...2 Författarens förord...3 Inledning...5 Smärta i befolkningen...7 Kvinnor och smärta... 7 Män och smärta... 8 Äldre personer och smärta... 9 Smärtans centrala

Läs mer

Vård i livets slut. En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser att vårda döende patienter utanför specifika palliativa vårdenheter

Vård i livets slut. En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser att vårda döende patienter utanför specifika palliativa vårdenheter Vård i livets slut En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser att vårda döende patienter utanför specifika palliativa vårdenheter FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Fredrick Gran Malin Landervik Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 978-91-85947-30-0 (Webbversion) Innehållsförteckning Del 1. Palliativ vård 1. Inledning 6 1.1 Palliativ vård ur ett samhällsperspektiv 6 1.2 Palliativ

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Minska smärtan!

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Minska smärtan! Aktuellt om a k t u ellt o m v e t ensk a p o ch häl sa ma j 20 07 Maj 2007 Vetenskap & hälsa Minska smärtan! Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Palliativa rådgivningsteamet

Palliativa rådgivningsteamet 1 Version 3, 2007 Palliativa rådgivningsteamet 2 3 Handbok för anhöriga att vårda svårt sjuka & döende i hemmet 4 Innehåll Förord 6 Att vara anhörig/närstående 7 Att vara anhörig till en demenssjuk 7 Närståendepenning

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer