Några skäl för att fokusera på läkemedel för barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Några skäl för att fokusera på läkemedel för barn"

Transkript

1 Barn och läkemedel

2 Några skäl för att fokusera på läkemedel för barn Evidensbaserad medicin: Många barn får läkemedel som aldrig har utprövats för barn. Barn kan behöva andra doser än vuxna. Effekterna är inte alltid lika bra på barn som på vuxna. Barn har ibland andra biverkningsmönster än vuxna

3 Vad är för speciellt med läkemedel till barn? Farmakokinetik Biverkningar Beredningsformer Ofta felräkningar Läkemedel i födan

4 USiLs hemsida : Lex Maria-fall Ett spädbarn som remitterats till Universitetssjukhuset i Lund i somras fick för hög dos lugnande medicin då ordinationen misstolkades. Chefläkare Eva Ranklev anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen för utredning. Flickan var en månad gammal när hon remitterades till Universitetssjukhuset i Lund från ett annat sjukhus på grund av misstänkt ljumskbråck. Inför undersökningen ordinerades hon lugnande läkemedel enligt lista. Denna misstolkades emellertid och patienten fick därför en nästan fyra gånger för hög dos, vilken gjorde henne trött och tagen. Effekten hävdes med ett annat läkemedel.

5 Historiska misstag vid läkemedelsbehandling av barn 1886: Cyanos på grund av methemoglobinemi av anilinfärg på blöjor 1956: Kernicterus av sulfa i nyföddhetsperioden 1959: Grey baby syndrom av kloramfenikol 50-talet: Emaljskador och effekter på växande ben av tetracykliner 1937 i USA, 1990-talet i Nigeria, Bangladesh, Indien och Haiti, 2006 i Panama: Akut njursvikt, acidos och dödsfall av dietylenglykol i flytande mediciner.

6 Farmakokinetik hos barn

7 Detta har vi har lärt oss: Nyfödda absorberar vissa läkemedel bättre, och andra sämre, än äldre barn och vuxna. Nyfödda barn eliminerar läkemedel långsamt. Eliminationsförmågan utvecklas successivt under de första levnadsmånaderna. Barn i förskoleåldern har oftast högre clearance än vuxna, per kg kroppsvikt, och behöver / kan tåla högre dos per kg än vuxna.

8 Hos nyfödda kan absorptionen från magtarmkanalen vara långsammare än hos vuxna Enteral absorption rate constant (ka) of phenobarbital related to age during the first year of life. Adapted from Heimann (1980). Bild och bildtext knyckt från Milsap och Jusko, 1994

9 Elimination Eliminationsförmågan utvecklas successivt under de första levnadsmånaderna.

10 Exempel: Koffein och teofyllin Nyfödda har svårt att eliminera koffein och teofyllin. T 1/2 (halveringstiden) är cirka 10 gånger längre än hos vuxna! cirka 40 timmar hos fullgångna nyfödda cirka 4 timmar hos vuxna

11 Hos vuxna: Koffein Paraxantin Teofyllin Teobromin 1-metylxantin 1,3 -dimetylurat 3-metylxantin

12 Hos nyfödda: Koffein URIN Teofyllin 1-metylxantin 1,3 -dimetylurat 3-metylxantin

13 Teofyllin till nyfödda Figure 2. Plasma clearance of theophylline in relation to age for premature infancts (P) and during the first year of life. Data compiled from multiple published studies. Bild och bildtext från Milsap och Jusko, 1994

14 Morfin-kinetik hos barn Åldersgrupp T 1/2 Antal barn Nyfödda 0-1 mån 13,9 tim (5,8 28) tim n = 13 1 mån - 1 år 2,4 tim n = år 2,1 tim n = år 2,4 tim n = 8 *medelvärde (och spridning) Referenser: Koren G et al 1985; Dahlström B et al 1979

15 Paracetamol till barn: farmakokinetik Hos vuxna sker metabolismen huvudsakligen via glukuronid-konjugering Hos mycket små barn sker metabolismen huvudsakligen via sulfat-konjugering

16 Ibuprofen: farmakokinetik Metabolism via CYP2C9. Genetisk variation i genotypen ger gradskillnader i eliminationshastigheten. Ingen åldersskillnad i metabolismvägar Halveringstid: hos barn 1-2 timmar hos vuxna cirka 2 timmar

17 Farmakokinetik hos barn I förskoleåldern är det full fart på njurar och leverenzymer. Eliminationsförmågan är bättre relaterad till kroppsytan än till kroppsvikten. I förskoleåldern är det snarast risk för underdosering!

18 Diazepams kinetik hos barn och vuxna Åldersgrupp Prematura nyfödda Fullgångna nyfödda Spädbarn,1 månad Barn 1-15 år Vuxna T 1/2 för diazepam (tim)

19 Fenytoins kinetik hos barn och vuxna Åldersgrupp Nyfödda Spädbarn, 1 månad Barn 1-15 år Vuxna T 1/2 för fenytoin (tim)

20 Får barn rätt dos? Exempel: lamivudin mot HIV Gängse rekommenderad dos Till vuxna: 2 mg/kg (150 mg) x 2 Till barn: 4 mg/kg x 2 Det finns otillräckligt med data som visar att den högre dosen ger adekvata nivåer av lamivudin hos barn med HIV-infektion. Därför gjordes en studie. Burger et al. Clin Pharmacol Ther Feb 28.

21 Får barn rätt dos? Exempel: HIV-läkemedlet lamivudin Burger et al. Clin Pharmacol Ther Feb 28. The age of 6 years appeared to be a cutoff for a change in PK parameters of lamivudine: Children <6 years of age (n=17) had a median AUC 43% lower and a median peak plasma concentration 47% lower than older children (n=34) (both P<0.001)

22 Ofta får barn läkemedel som inte har godkänts av Läkemedelsverket Exempel: Midazolam per os Biotillgänglighet: 36% Hos barn 2-11 år stiger koncentrationen av midazolam proportionellt med dosen, i dosområdet 0,25-1,0 mg/kg

23 Varning för allvarliga biverkningar av midazolam per os! Ur produktinformation för Versed syrup (godkänt i USA): VERSED Syrup has been associated with respiratory depression and respiratory arrest especially when used for sedation in noncritical care settings. VERSED Syrup should be used only in hospital or ambulatory care settings including physicians' and dentists' offices that can provide for continuous monitoring of respiratory and cardiac function. (Prod Info Versed(R) Syrup, 1998)

24 Midazolam per os (Versed syrup i USA) Pediatric changes for studies submitted in response to a Written Request (from FDA): Identified a subpopulation (children with congenital heart disease and pulmonary hypertension) at higher risk for AE's and the need to start therapy at the lower end of the dosing range

25 Biverkningar

26 Läkemedel till barn: Exempel på allvarliga biverkningar Acetylsalicylsyra: Allvarliga intoxikationer Acetylsalicylsyra: Reyes syndrom (allvarlig encefalopati i kombination med leverskada)

27 Exempel på biverkningar som uppmärksammats hos barn Lidokain salva/gurgelvatten: generella kramper hos små barn som har behandlats för smärtande munsår Självmordsrelaterade handlingar av flera moderna antidepressiva. Propofol (narkosmedel): Metabol acidos och cirkulationskollaps vid långtidssedering

28 Observanda från Läkemedelsverket Propofol möjliga säkerhetsrisker vid sedering av barn i samband med intensivvård Långtidssedering av barn är inte en godkänd indikation för propofol. Vid genomgång av en randomiserad klinisk prövning av 327 barn på denna indikation där propofol 1% (n=109) respektive 2% (n=113) jämfördes med standardterapi (n=105) förelåg en ökad dödlighet i propofolgrupperna. Den genomsnittliga behandlingstiden var ca 5-6 dagar. Av totalt 25 dödsfall inföll 12 (11%) i propofol 2% gruppen, 9 (8%) i propofol 1% gruppen och 4 (4%) i jämförelsegruppen.

29 Från EMEA och Lægemiddelstyrelsen (DK), 23 mars 2007: Tamiflu og neuropsykiatriske bivirkninger I Japan er der observeret tilfælde af selvmord og selvmordsforsøg blandt unge i behandling med Tamiflu, men det er ikke dokumenteret, at selvmordene / selvmordsforsøgene skyldes behandling med Tamiflu. I februar besluttede EU s komité for godkendelse af lægemidler til mennesker (CHMP ) at tilføje oplysninger i produktinformationen om forekomst af bl.a. krampetilfælde, abnorm adfærd og hallucinationer. Patienter, i særlig grad børn og unge, skal overvåges nøje med hensyn til udvikling af neuropsykiatriske symptomer.

30 Hjälpämnen i läkemedel kan också ge problem

31 Fler historiska exempel på problem med läkemedel till barn 1972: Encefalopati av hexaklorofen i talkpuder och antiseptiska medel. 1984: dödsfall av emulsifieringsmedel i intravenösa beredningar av vitamin E. 1982: Metabol acidos och leversvikt av av bensylalkohol i intravenösa beredningar.

32 Bensylalkohol = Bensyl-OH Antibakteriellt. Ingår i vissa injektionsvätskor (t ex Clindamycin, Cordarone, Solu-Medrol), och krämer. Metaboliseras till bensoesyra. Spädbarn har begränsad förmåga metabolisera bensylalkohol.

33 Sorbitol Socker-alkohol med söt smak. Förekommer naturligt i många bär och frukter. Sorbus = rönnväxter. Ingår bland annat i Panodil oral lösning och Tavegyl oral lösning, och i en del godis Används även som laxermedel (Klyx, Resulax)

34 Sorbitol Absorberas långsamt, och dåligt. Metaboliseras till fruktos talet: rapporter om flatulens, magknip och diarré av sorbitol i orala lösningar och mixturer. Daglig dos av sorbitol som helst inte bör överskridas: Till barn 3 g/d (eller 0,5 g/kg) Till vuxna 10 g/d

35 Har barn nytta av läkemedlen?

36 Har barnen någon positiv effekt? Av hostmediciner? Efedrin Etylmorfin Bromhexin Antihistamin (difenhydramin) Coccilana-extrakt Senega-extrakt

37 Vanligaste recepten till skånska barn i åldrarna 2-6 år, år Recipe Pulmicort Kåvepenin frukt * Mollipect Amimox * Miniderm * Airomir * Lepheton Terracortril med polymyxin b * Tavegyl Lepheton-desentol Heracillin * Bricanyl Fucithalmic * Ery-max * Cefadroxil sandoz * Alvedon * Chloromycetin * Aerius Kåvepenin * Antal recept

38 Analgetika som är godkända för barn Paracetamol (Alvedon, Panodil ) Ibuprofen (Brufen, Ipren, Ibumetin ) Acetylsalicylsyra (Albyl minor ) Kodein plus paracetamol (Citodon minor )

39 Har barnen någon positiv effekt? Av triptaner vid migrän? Peroralt sumatriptan var inte bättre än placebo på ungdomar Nasalt sumatriptan var bättre än placebo Oralt rizatriptan var bättre än placebo. Damen L et al. Pediatrics 2005;116:e (systematic review); Ahonen K et al. Neurology 2006;67:

40 Av antidepressiva? I flera kliniska studier av antidepressiva har effekten inte varit bättre än med placebo. Å andra sidan har de gett biverkningar, även allvarliga biverkningar.

41 Observanda från Läkemedelsverket : Uppdatering av varningstext för antidepressiva läkemedel EU-kommissionen beslöt i augusti att en varningstext skulle införas i produktinformationen för de antidepressiva läkemedel av typen SSRI/SNRI. Varningen gäller risken för biverkningar i form av självmordsrelaterade handlingar vid behandling av barn och ungdomar.

42 Finns det skillnad i farmakologiskt svar mellan pojkar och flickor? Vor forskning i præventive sundhedsprogrammer i Guinea-Bissau, blandt andet børnevaccinationer og A-vitamin-tilskud, har peget på betragtelige kønsforskelle i responset på interventionerne. Vi fandt, at den nye højtitermæslingevaccine i de efterfølgende år var forbundet med to gange højere dødelighed for piger end standardmæslingevaccinen og to-tre gange højere dødelighed for piger end for drenge, der også havde fået højtitermæslingevaccine Benn CS, Aaby P. Ugeskr Laeger. 2006;168(36):

43 Detta har vi har lärt oss: Nytta-risk-förhållandet är inte alltid detsamma för barn och ungdomar som för vuxna! Det kan också finnas könsskillnader i läkemedelseffekter på barn.

44 Hur stor andel av förskrivningarna till svenska barn är off-label? Ufer M et al. Eur J Clin Pharmacol 2003;58: Undersökning i Stockholms läns landsting under år Barn <16 år. Off-label definierat som något av dessa: 1) explicit info om ej rekommenderat för åldersgruppen 2) ingen tillgänglig info om dosering för barn RESULTAT: 317 läkemedel (produktnamn) stod för 90% av totala förskrivningen. Andel off-label totalt: 20,7% av förskrivningar ATC-grupper: D 77% S % N05/06 31%

45 Hur vanligt är läkemedelsbiverkningar hos barn? Sharek PJ, Classen D. The incidence of adverse events and medical error in pediatrics. Pediatr Clin North Am. 2006;53(6): : Studies of pediatric inpatients suggest that medicationrelated harm occurs at a rate as high as 11.1 per 100 admissions, and hospital-related harm occurs in high risk neonatal ICUs at a rate of 74 per 100 admissions.

46 Biverkningsrapporter till Läkemedelsverket: för barn under perioden 2000 mars i-topp Totalt antal rapporter Läkemedel Infanrix Pentavac (susp) Infanrix-polio HIB (susp) Ditebooster Priorix Infanrix-Polio+HIB (Powder) MMR II (powder) Pentavac (powder) Vaccin mot difteri och tetanus Infanrix Hexa (I: powder) Antal rapporter

47 Biverkningsrapporter för barn, 2000 mars Vanligaste preparat, plats Antal rapporter Roaccutan Singulair Imovax Polio Tetravac BCG-vaccin (Solv SSI) Kikhostevaccin SSI Concerta Alutard SQ 5-gräs Lamictal Pulmicort Zoloft Vaccin mot polio, avdödat Enbrel BCG-vaccin SSI (powder) Xylocain Dental Adrenalin Ergenyl Zyprexa Cipramil Strattera Pulmicort Turbuhaler

48 Diagnoser i biverkningsrapporter för barn under perioden 2000-mars Antal rapporter Feber Klåda Exantem Urtikaria Huvudvärk Kräkningar Ihållande gråt Smärta Subcutant infiltrat Illamående Trötthet Lymfkörtelsvullnad Slöhet Diarré Muskulär hypotoni Temperaturstegring Feberkramper Angioödem Yrsel Buksmärtor Aggressivitet Anafylaktisk reaktion Irritation Diagnos Stor lokal reaktion Lokal reaktion Antal rapporter

49 Många läkemedelsstudier på barn publiceras aldrig! Benjamin DK et al. Peer-reviewed publication of clinical trials completed for pediatric exclusivity. JAMA 2006;296: Av de kliniska studier som utfördes på barn under hade cirka hälften av effektstudierna publicerats, men bara en fjärdedel av de studier som gällde säkerhet av behandlingen.

50 Ny lagstiftning om läkemedel för barn i EU: EMEA: Medicines for Children - The European Paediatric Initiative In the EU, 50% or more of medicines used in children have never been actually studied in this population, but only in adults, not necessarily in the same indication (or the same disease).

51 EMEA: Pediatric Working Party 13 experter från olika EU-länder Skall koordinera arbetet kring läkemedel för barn, utarbeta riktlinjer, och ge råd till EMEAs olika vetenskapliga kommittéer. Gäller både redan godkända produkter och sådana som är under utveckling.

52 Vilka läkemedel fick halländska barn 2006?

53 Läkemedel på recept till halländska barn 0-1 år A B C D G H J M N P R S V Kr/flicka Kr/pojke

54 20 Preparat i topp till halländska barn 0-1år 2006 Kronor KOGENATE BAYER PULMICORT KÅVEPENIN MINIDERM MOLLIPECT SPEKTRAMOX MYCOSTATIN NOVOSEVEN FUCITHALMIC KÅVEPENIN FRUKT AMIMOX AIROMIR BRICANYL SINGULAIR HERACILLIN MILDISON LIPID VENTOLINE CIPROXIN TAVEGYL ADRENALIN MERCK NM

55 Läkemedel på recept till halländska barn 2-6 år Kr/flicka Kr/pojke A B C D G H J L M N P R S V

56 20 Preparat i topp till halländska barn 2-6år 2006 Kronor ADVATE KÅVEPENIN PULMICORT NEUPOGEN MINIDERM GENOTROPIN SINGULAIR SPEKTRAMOX HERACILLIN MOLLIPECT MINIRIN NORDITROPIN NORDIFLEX KÅVEPENIN FRUKT PULMOZYME ERETIDE EVOHALER MITE HUMATROPE FUCITHALMIC AMIMOX LEPHETON-DESENTOL AIROMIR

57 Läkemedel på recept till halländska barn 7-12 år A B C D G H J L M N P R S V kr/flicka kr/pojke

58 20 preparat i topp till halländska barn 7-12år 2006 Kronor GENOTROPIN CONCERTA MINIRIN NEUPOGEN SERETIDE DISKUS MITE RITALIN KÅVEPENIN SAIZEN CLICK.EASY NORDITROPIN NORDIFLEX NORDITROPIN SIMPLEXX LAMICTAL SINGULAIR HERACILLIN HUMATROPE VFEND PROCREN DEPOT SERETIDE DISKUS NOVORAPID PENFILL DECAPEPTYL DEPOT ULMICORT TURBUHALER

59 Läkemedel på recept till halländska barn år kr/flicka kr/pojke 50 0 A B C D G H J L M N P R S T V

60 20 preparat i topp till halländska barn 13-18år 2006 Kronor GENOTROPIN CONCERTA REFACTO ORFADIN LAMICTAL SAIZEN CLICK.EASY ENBREL YMBICORT TURBUHALER NORDITROPIN SIMPLEXX NORDITROPIN NORDIFLEX RITALIN SINGULAIR NEOVLETTA 28 SERETIDE DISKUS TETRALYSAL NOVORAPID PENFILL SERETIDE DISKUS MITE AERIUS CERAZETTE LANTUS

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning

Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning Status 2012-06-30 Rapport från Läkemedelsverket Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Slutrapport. genomgången av läkemedel. astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV!

Slutrapport. genomgången av läkemedel. astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! genomgången av läkemedel Astma, mot astma, kol KOL, och hosta Hosta 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008 bytte vi namn till TLV,

Läs mer

Kerstin Malmberg Överläkare Med. dr BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se

Kerstin Malmberg Överläkare Med. dr BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Kerstin Malmberg Överläkare Med. dr BUP Skärholmen Stockholm E-post kerstin.arnsvik-malmberg@sll.se Historisk översikt över benämningen av symptombilden vid

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

Hög halt morfin i blodprovet kräver också förklaring:

Hög halt morfin i blodprovet kräver också förklaring: sid. 1 Hög halt morfin i blodprovet kräver också förklaring: Var kommer morfinet ifrån? I m saying that a series of corroborative facts is not necesarrily evidence. Seeing white swans does not confirm

Läs mer

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel

Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Underlag för beslut i omprövningen av ADHD-läkemedel Besluten i omprövningen av ADHD-läkemedel offentliggjordes den 10 september 2014. Detta underlag beskriver den situation som rådde inför nämndens beslut.

Läs mer

Lääketietoa Lääkelaitokselta

Lääketietoa Lääkelaitokselta 4 2007 Lääketietoa Lääkelaitokselta Läkemedelsinformation från Läkemedelsverket, Finland Drug information from the National Agency for Medicines, Finland TABU 4.2007 15 årgången 15th Annual volume Ledare

Läs mer

Bättre läkemedelsanvändning. Årsberättelse 2010 2011

Bättre läkemedelsanvändning. Årsberättelse 2010 2011 Foto: Omslag/Bruno Ehrs. Tryck: Elanders Sverige AB, 2011 approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation

Läs mer

BarnBladet. Teman. Barns miljö ADHD & läkemedel. Nr 2 Volym XXXVIII juni 2013

BarnBladet. Teman. Barns miljö ADHD & läkemedel. Nr 2 Volym XXXVIII juni 2013 BarnBladet Nr 2 Volym XXXVIII juni 2013 Teman Barns miljö ADHD & läkemedel FOTO: DENISE GRÜNSTEIN Natusan first touch. Utvecklad för den nyfödda hudens unika behov. Forskningen visar att spädbarnshud är

Läs mer

Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel

Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel Historien om aspartam Anette Persson Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 11 april 2012 Handledare: Jörn Schneede

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N Migrän 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot migrän www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N 3 Författare:

Läs mer

Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelsrelaterade problem nationell satsning för ökad patientsäkerhet Läkemedelsrelaterade problem åtgärder för att förebygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna.

Läs mer

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform BILAGA A EMEA:s aktnummer Fantasinamn Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform Förpackning Innehåll (koncentration) Förpacknings- EMEA/H/C/593 Xyrem 500 mg/ml Oral lösning Oral användning Flaska

Läs mer

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat?

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Läkemedelsverket 2011-04-04 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961.

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. 949 Jan Hasselström, Centrum för allmänmedicin, Huddinge och Storvretens vårdcentral, Tumba Martin Jägervall, Barn- och ungdomskliniken,centrallasarettet, Växjö Elisabet

Läs mer

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014

Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi. nr.3/2014 nr.3/2014 Tema Gastroenterologi/Födoämnesallergi Födoämnesöverkänslighet - en diagnostisk utmaning Funktionella buksmärtor och diet hos barn Mjölk - roten till det onda? Barnläkaren Tidningen Barnläkaren

Läs mer

Läkemedelsrelaterade problem vanliga på medicinakuten Orsak till inläggning hos nästan var tredje patient, enligt kvalitetsuppföljning

Läkemedelsrelaterade problem vanliga på medicinakuten Orsak till inläggning hos nästan var tredje patient, enligt kvalitetsuppföljning klinik och vetenskap special vårdutveckling läs mer Artiklar sidan 890 samt Aktuellt Läkemedelsrelaterade problem vanliga på medicinakuten Orsak till inläggning hos nästan var tredje patient, enligt kvalitetsuppföljning

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Voxra 150 mg tablett med modifierad frisättning. Voxra 300 mg tablett med modifierad frisättning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm.

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 150 mg Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 300 mg 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller moklobemid

Läs mer

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Bakgrundsdokumentation

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Bakgrundsdokumentation Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken

Läs mer

BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD. Årsrapport 2005 2013. Nationellt kvalitetsregister

BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD. Årsrapport 2005 2013. Nationellt kvalitetsregister BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD Årsrapport 25 213 Nationellt kvalitetsregister Årsrapport 25 213 BUSA behandlingsuppföljning säkerställd ADHD Registerhållare Jan-Olov Larsson Docent Överläkare

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

08-2002. »Benägenheten att byta medicin till billigare alternativ är stor, förutsatt att det billigare alternativet är likvärdigt.

08-2002. »Benägenheten att byta medicin till billigare alternativ är stor, förutsatt att det billigare alternativet är likvärdigt. 08-2002 N u har vi passerat första oktober och kan andas ut så till vida som att reformen hittills inte verkar inneburit några större problem på våra apotek eller bland våra patienter. Patienterna har

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer