Kopparberg Invest AB. VD har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kopparberg Invest AB. VD har ordet"

Transkript

1 Emission av konvertibla skuldebrev mars 2012

2 VD har ordet Det unika med Kopparberg Invest, KIAB" är att det utöver traditionella investeringar finns bolag som vi benämner som konceptbolag. Konceptet innebär att KIAB ges möjlighet till ökad intjäningsförmåga. Styrelsen i KIAB har tidigare informerat att Bolaget har för avsikt att tillsammans med andra aktörer starta nya bolag som dels passar in i vårt koncept och som även kan medföra att vi adderar ytterligare kompetenser. Styrelsen har sedan hösten 2011 tillsammans med affärskontakter haft en del fördjupande diskussioner kring en vidareutveckling av de koncept som idag finns i Kopparberg Invest eller dess närhet. Dessa diskussioner är nu inne i en intensivare fas och KIAB kommer att ingå i en ny konstellation där ett större antal tjänster inom den finansiella sektorn kommer att erbjudas. Den nya konstellationen kommer att erbjuda ett bredare spektra av tjänster inom det finansiella området som idag genomgår en stor förändring. Fokus kommer att vara på små och medelstora företag i olika branscher. Banker är idag mer återhållsamma med utlåning till dessa företag vilket inte alltid beror på att företaget inte är kreditvärdigt. Tendensen är med stor sannolikhet att bankerna kommer att bli än mer försiktiga vilket bl. a kommer att leda till en stark efterfrågan på företagskrediter hos andra finansiärer än banker. Detta är delvis en redan befintlig verksamhet och det finns redan idag en stor efterfrågan på befintliga produkter. Den vidareutveckling som kommer att äga rum inom den nya konstellationen ser mycket spännande ut och de verksamheter som är tänkta att finnas i den nya konstellationen kan sammantaget bli en mycket intressant framtida aktör inom den finansiella branschen med inriktning mot små och mindre företag. Den nya konstellationen kommer även att verka för att knyta till sig olika samarbetspartner i syfte att öka servicegraden mot befintliga och nya kunder. För KIABs del innebär det en vidareutveckling av dess konceptbyggande och KIAB kommer att få en tongivande roll i den nya konstellationen. Pågående diskussioner är ett bra exempel på hur vi med vårt koncept uppfattas som en attraktiv part där vi kan tillföra något nytt och annorlunda. Detta innebär även att KIAB ges möjligheter till nya affärer med goda villkor. Idag erbjuder KIABs konceptbolag bl.a corporate finance, factoring, inkasso, exportfinansiering för små och medelstora bolag, finansiell reklam, betalningslösning för leverantörer till offentlig sektor. Den tänkta konstellationen kommer att komplettera detta utbud med ytterligare ett antal tjänster som många företag efterfrågar. Vi har tidigare informerat att Kopparberg Finans via offentlig upphandling erhållit avtal för att tillhandahålla en unik betalningslösning för leverantörer till offentlig sektor. Detta är ett pilotprojekt och är unikt i Sverige. Om projektet slår väl ut öppnar sig en marknad med totalt cirka 290 kommuner som sammanlagt levererar betalningar på ett flertal miljarder kronor

3 Under det senaste 1,5 året har mycket positivt hänt inom KIAB. Under slutet av 2010 avyttrades innehavet i Kopparberg Finans till en stor internationell, privatägd koncern, Bibby Financial Services Group. Deras ambition är att utifrån förvärvet av Kopparberg Finans expandera i Skandinavien. Då transaktionen innebär att KIAB har möjlighet till en framtida god tilläggsköpeskilling finns banden mellan bolagen i allra högsta grad kvar. Detta medför även att KIAB på flera sätt kan dra nytta av att ha en kapitalstark internationell ägare till Kopparberg Finans AB. Kopparberg Finans har under våren 2011 namnändrats till Bibby Financial Services AB. KIAB har avyttrat sitt innehav i Aqurat Fondkommission AB till G&W Holding AB. Transaktionen genomfördes som en apportemission, dvs. KIAB erhöll nyemitterade aktier i G&W Holding. KIAB har förvärvat aktier, via apportemission men även via kontantemission, i G&W Holding AB som äger G&W Kapitalförvaltning till 100%. KIAB är idag tredje största ägare i G&W Holding AB. KIAB erhöll aktieutdelning i juni KIAB har även adderat ny verksamhet, vilket innebär att vi vid vissa tillfällen kommer att kunna ställa garantier vid emissioner. Enkelt uttryckt innebär detta att KIAB mot hög avkastning kan vara garant vid emissioner. KIAB har deltagit i 3 st. garantemissioner. Den senaste var i juni månad där vi med en begränsad summa var garant i ett bolag där ersättning utgick med 11% i kontantersättning av garanterat belopp. KIAB har förvärvat aktier i Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) NEPS.Idag tillhandahåller bolaget främst upphandlingssystem för kommuner. För att öka lönsamheten kommer bolaget att erbjuda attraktiva finansieringslösningar för leverantörer till offentlig sektor. Bolaget har för avsikt att apportera in flera bolag och därmed kunna öka transaktionsintäkterna. NEPS är idag ett listat bolag som under hösten gått in bakvägen på Aktietorget. KIAB har startat ett nytt konceptbolag, Securia Finans AB, ett bolag med verksamhetsinriktning mot offentlig finansiering. Bolagets Styrelse och ägare kommer att aktivt söka olika exitmöjligheter för aktieägarna. För att öka nuvarande expansionstempo genomför KIAB konvertibelemission till attraktiva villkor. Det konvertibla skuldebrevet löper fram tom 31 mars 2015 och under tiden erhåller konvertibelinnehavaren 10,0 % i årlig ränta med ränteutbetalning 2 ggr per år. Anna-May Wester VD - 3 -

4 Affärsidè Kopparberg Invest AB (publ), orgnr: , nedan kallad KIAB har utöver s.k. traditionella investeringar en klart uttalad ambition att portföljen skall innehålla tjänsteproducerande bolag som kan förstärka servicegraden även gentemot de övriga investeringsobjekten, konceptbolag. Idag finns: Bibby Financial Services AB (fd. Kopparberg Finans AB). Även om Kopparberg Finans inte längre ingår i vår aktieportfölj finns fortfarande starka band mellan bolagen, såväl ekonomiska som administrativa, se vidare under verksamhetsbeskrivning. För Närvarande Reklam AB (reklambyrå). G&W Kapitalförvaltning (Corporate Finance) Securia Finans AB (offentlig finansiering) Konceptet innebär att KIAB ges möjlighet till ökad intjäningsförmåga. Marknad och marknadspotential Marknaden för mindre bolag bedöms vara stor. Här är vi med vårt koncept en mycket attraktiv aktör för bolag som söker finansiell hjälp från ax till limpa Villkor i sammandrag Emissionsbelopp Högst kr Poststorlek kronor Ränta Lånet löper med årlig fast ränta om 10,0 % från den 2 april 2012 till och med förfallodagen. Räntan förfaller till betalning, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum, den 30 juni 2012 och därefter halvårsvis under lånets löptid till och med 31 mars 2015 Teckningstid 28 februari 16 mars 2012 Löptid Tom 31 mars 2015 Konverteringskurs 9,00 kronor Styrelsens försäkran Härmed försäkras att Styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Erbjudandet, så vitt Styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting har utelämnats som kan komma att påverka dess innebörd. Kopparberg februari 2012 Johan Svärd Åke Zetterberg Anna-May Wester - 4 -

5 Villkor och anvisningar Styrelsen i Kopparberg Invest AB (publ) har beslutat att med stöd av bemyndigande från årsstämma den 22 juni 2011 genomföra en emission av konvertibla skuldebrev om högst kronor. Poststorlek De konvertibla skuldebreven kan tecknas i en eller flera poster om nominellt värde 9 000,00 kronor. Courtage utgår ej. Teckningstid Teckning kan ske under perioden 28 februari-16 mars Anmälan skall ske på särskild anmälningssedel. Ifylld anmälan kan postas, faxas eller mailas (inscannad) till: Kopparberg Invest AB Box Kopparberg Fax: E-post: Rätt till förlängning av erbjudandet Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt att fullfölja emissionen även om den inte tecknas fullt ut. som visar att konvertiblerna finns tillgängliga på köparens VP-konto. Det beräknas ske under april Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat aviseras enligt respektive förvaltares rutiner. Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB kontobaserade värdepapperssystem. Lånet löper med årlig fast ränta om 10,0 % med halvårs ränteutbetalning med första utbetalningsdag 30 juni Konverteringskurs av aktie serie B är 9,00 kr och lånet har en löptid om 3 år. Fullständiga konvertibelvillkor finns att rekvirera hos Bolaget. Bakgrund och motiv Sedan en tid tillbaka har Styrelsen tillsammans med affärskontakter fördjupande diskussioner kring en vidareutveckling av de koncept som idag finns i Kopparberg Invest eller dess närhet. Likviden skall användas för att ge KIAB möjlighet till en stark position i den tänka konstellationen/ nya bolagsstrukturen. Utdelningspolitik Utdelning kommer att ges när Bolagets kassaflöden och vinst från verksamheten medger en långsiktig finansiell uthållighet och flexibilitet. Bolaget avser att ha en generös utdelningspolitik om övriga affärsmöjligheter så tillåter. Tilldelning samt betalning Tilldelning kommer att ske löpande i den ordning som anmälningssedlarna inkommer till Bolaget. Full betalning för tilldelade konvertibla skuldebrev skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Erhållandet av konvertibler Sedan betalning har erlagts och konvertiblerna registrerats hos Bolagsverket skickas en VP-avi - 5 -

6 Verksamhetsbeskrivning Våra investeringar delas främst in i 2 olika kategorier: Konceptbolag Större innehav KONCEPTBOLAG Bibby Financial Services AB (fd Kopparberg Finans AB) Kopparberg Finans startade sin verksamhet 2005 med KIAB som huvudägare. Kopparberg Finans har sedan dess byggt upp ett framgångsrikt företag med över 100 klienter inom factoring och inkasso. Utan tillgång till större krediter än de befintliga som bolaget förfogade över under 2010 fanns inte möjlighet till expansion var ett mycket lyckosamt år med låga räntor och därmed gavs förutsättning för Kopparberg Finans att redovisa ett bra resultat. Omsättningen 2009 uppgick till tkr med ett resultat före skatt på tkr. I början av 2010 ändrade kreditgivaren räntevillkoren vilket medförde att räntekostnaden fördubblades. Med detta som bakgrund sökte bolaget efter nya kreditgivare/finansiärer. Gemensamt för de kapitalstarka aktörer vi förhandlade med var att de hade samma infallsvinkel, gärna samarbete men då vill vi förvärva bolaget. Av de friare som fanns gjordes en utvärdering och Bibby Financial Services Group var den attraktivaste av dessa. I november 2010 offentliggjordes att Bibby Financial Services Group förvärvar Kopparberg Finans AB. Kopparberg Finans har under 2011 namnändrats till Bibby Financial Services AB. Bibby Financial Services Group är fjärde största leverantören av factoringtjänster i Storbritannien- vilket är ett enastående resultat för ett företag som inte är bankägt. Ägare är Bibby Line Group, ett 200 år gammalt familjeföretag med intressen i en rad olika branscher som t.ex rederi och logistik. Förutom Storbritannien finns Bibby Financial Services Group i sex länder i Europa och Sverige blir det sjunde landet. Utanför Europa finns Bibby även i USA, Kanada, Indien, Hong Kong samt Australien. Detta gör det möjligt för Bibby Financial Services Group att vara en perfekt partner när kunden expanderar internationellt. På många marknader är Bibby Financial Services Group banbrytande och marknadsledande. Med Bibby som ägare till Kopparberg Finans kommer bolaget att ges helt andra möjligheter till expansion. Bibby Financial Services AB kommer förutom svensk factoring kunna erbjuda sina kunder exportfinansiering. Exportfinansiering till vettiga villkor är främst en tjänst som bara de stora exportföretagen kan erhålla. Här kommer små och medelstora företag att ges denna möjlighet. Vad innebär denna exit för KIAB? KIAB ges möjlighet att utöka sitt utbud av hjälpfunktioner till bolag som söker finansiell hjälp från ax till limpa. Vi har visat att vi kan göra exit med våra investeringar, dessutom till en internationell aktör, vilket ger positiv goodwill för KIAB. Som en del i försäljningen av innehavet i Kopparberg Finans har KIAB möjlighet till en god tilläggsköpeskilling om 3-5 år. Med internationell kapitalstark ägare till fd Kopparberg Finans ges bolaget mycket goda förutsättningar för att bli en betydande aktör på factoringmarknaden. För Närvarande Reklam AB, Presens Förutom att vara en traditionell reklam- och marknadsföringsbyrå har bolaget som specialitet att producera ekonomisk information. Bolaget har tidigare år haft negativa resultat men uppvisar nu positivt rörelseresultat. Kopparberg Invests innehav uppgår till 44,75 % av röster samt kapital. För mer information, se bolagets hemsida,

7 Gunter & Wikberg Holding AB ( G&W ) G&W är moderbolag till det helägda dotterbolaget G&W Kapitalförvaltning AB. Så här presenterar de sig på sin hemsida: G&W Kapitalförvaltning AB, ett privatägt och oberoende företag som funnits sedan G&W Kapitalförvaltning är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara oberoende är viktigt för oss - det gör att vi kan samarbeta med ledande aktörer i syfte att erbjuda våra kunder individuellt anpassad kapitalförvaltning med hög personlig service och kvalificerade rådgivningstjänster till mindre och medelstora företag inom ramen för vår corporate finance verksamhet. G&W Holdings resultat för 2010 uppgår till tkr före skatt med en omsättning på tkr. KIAB erhöll under ,5 tkr i utdelning. Kopparberg Invests aktuella innehav uppgår till 9,9% av röster samt kapital. KIAB innehar option att till priset av 1 krona kunna öka sitt innehav till 12,1% av röster samt kapital. Securia Finans AB Securia Securia skall bedriva verksamhet inom offentlig finansiering. Bolaget är i ett uppbyggnads skede. Kopparberg Invests innehav uppgår till 40 % av röster samt kapital. STÖRRE INNEHAV Biometron International AB, BIAB Kopparberg Invest tillsammans med Coach & Capital köpte under 2009 ut verksamheten kring skyddsventilation från Biometron AB (publ). Det nya bolaget, BIAB, är till största delen finansierad av ägarna. BIABs vision och drivkraft är att skapa bästa skyddsventilation för personal som arbetar med hälsovådliga ämnen. Bolaget har levererat lösningar till sjukhus, kliniska- och kemtekniska laboratorier, forskningsmiljöer, produktutvecklingsmiljöer, elektroniktillverkning samt inom tillverkningsprocesser. Där finns bolagets system inom områden som svetsning, lödning, slipning, lackering och limning i olika industrier. Oavsett applikationsområde har bolaget lösningen för bästa skyddsventilation. systembiometron bygger på att skapa ett luftflöde som trycker bort hälsovådliga ämnen och samtidigt suger bort dessa genom arbetsytan. BIAB kallar detta högeffektiv skyddsventilation. Principen är enkel men mycket effektiv. Nu behöver inte personalen oroa sig för hälsovådliga ämnen vid sin arbetsplats. Dessutom är lösningen "öppen" och erbjuder därför bästa tänkbara ergonomi. BIAB har lyckats positionera sig mycket väl i marknaden med sina kundanpassade produkter. BIAB har haft ett tufft 2011 bakom sig. Omsättningen har inte nått upp till budget. BIAB har, trots knappa resurser, under året tagit fram ett antal nya produkter. Dessa är standardiserade och inriktade på industrikunder snarare än sjukvård. Under fjolårets sista månader har de nya produkterna börjat sälja. Den totala orderstocken är nu större än någonsin och bolagets säljkår betydligt positivare. Den budget som arbetats fram för 2012 indikerar ett positivt resultat, med potential att överraska åt det positiva hållet. KIABs innehav i Biometron International AB uppgår till 48,5 % av röster samt kapital. För mer information, se Bolagets hemsida,

8 Maxpeak AB (publ) Maxpeak AB (publ) verksamhet har sitt ursprung i Maxpeak Ltd, ett engelskregistrerat bolag. Maxpeak har sedan starten utvecklat en serie prisvärda digitala signalinstrument som används vid installation av parabolantenner och TV- antenner, samt byggnation och kontroll av kabel-tv med digital TV-mottagning. Mätarna riktar sig primärt mot den kvalitetsmedvetna volymmarknaden. På ett par år har man gått från idè till färdiga produkter och lyckats etablera försäljning i framför allt Europa och Indien. Koncernen består idag av Maxpeak AB (publ) och dotterbolaget Maxpeak India Pvt Ltd i Indien. Maxpeak AB (publ) bedriver sin verksamhet och har sitt säte i Stockholm. Ur senaste rapporten från bolaget går att läsa: Utveckling Trots det ansträngda kassaflödet har Maxpeak lyckats ta fram lågprismätaren SAM lite 2 för S2 signaler. Denna produkt förväntas kunna säljas i stora volymer över hela världen där en snabb övergång sker mot denna typ av signal. Ett bra exempel på detta är att första leveransen SAM lite 2 under sommaren 2011 såldes ut på bara några veckor mot förväntade 2-3 månader. Med denna produkt kommer Maxpeak även tekniskt ligga långt före konkurrenterna. Maxpeak står väl rustat för att möta framtida tekniska krav bl.a då instrumenten är uppbyggda i ett unikt modulsystem, vilket enkelt uttryckt betyder att inför en nyutveckling och förändringar, behöver enbart ett fåtal moduler uppdateras. Framtidsutsikter Trots insatserna under sommaren och hösten är bristen på kapital fortsatt ett problem för Maxpeak. Inte minst för produktionen som nämnts ovan. Bristen på kapital hämmar även försäljningen, främst för de mindre och återkommande affärerna där kunder vill ha omedelbar leverans. Maxpeak har tidigare informerat om att man arbetar med ett antal större offerter på marknaden. Dessa är inte avgjorda och Maxpeak har stora förhoppningar, men svar dröjer. Denna typ av större order är lättare att finansiera på marknaden, i huvudsak England. Maxpeak har goda kontakter och är av uppfattningen att om en stor beställning erhålls skulle finansieringen inte vara något problem. Marknaden har det senaste året varit extremt tufft för bolag inom branschen. Detta har visat sig än tydligare hos konkurrenterna där vi har sett konkurser, reträtt från marknaden, samt drastiskt sjunkande omsättning. Prispressen från kunder har varit stark och det är tack vare Maxpeaks lägre priser man har lyckats att hålla sig kvar på marknaden. Bolaget ser ett visst trendbrott och ökad aktivitet på marknaden efter årsskiftet. I Indien finns det genom diverse lagstiftning en nästan oändlig marknad som skall mättas de nästkommande åren. Den indiska regeringen har beslutat att landet helt och hållet till år 2014 skall ha lämnat de analoga signalerna för kabel-tv och övergå till digitala signaler. Det finns idag cirka 80 miljoner hushåll i landet med analog kabel-tv signal. Maxpeak får vid upprepade tillfällen kvittenser på att man genom sin teknologi mycket väl positionerat sig för att möta en ökad marknadstillväxt. Det är även Maxpeaks ambition att på sikt vara närvarande på den amerikanska marknaden eftersom den i mångt och mycket styr den framtida internationella utvecklingen vad beträffar signalstandard. Maxpek har redan färdiga koncept för sådan anpassning och när likviditet finns kommer denna utveckling att påbörjas. Styrelsen gör sammantaget bedömningen att förutsättningarna för tillväxt finns. Maxpeak har under senhösten gjort en del emissioner med företräde för befintliga aktieägare. KIAB har i dessa sammanhang ökat sitt ägande från tidigare 17,5 % till knappt 30,0 % i bolaget. KIAB är idag största ägare i Maxpeak. Via pressmeddelande har det framgått att aktieemissionen var lyckosam och blev fulltecknad medan konvertibelemissionen inte gav önskat resultat. Från Maxpeaks sida uppges att det rör på sig alltmer på marknaden, det finns stora offerter ute men att beslut dröjer. Maxpeak har i pressmeddelande daterat meddelat att Maxpeak har planer för en breddning av bolagets verksamhet. Det är givetvis spännande och även KIAB ser fram emot när Maxpeak kommer att offentliggöra detta. Maxpeak är listat på Aktietorget. Ytterligare information om Maxpeak och dess produkter finns på

9 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Styrelseordförande: Johan Svärd, född 1968, invald Styrelseledamot: Åke Zetterberg, född 1941, invald Styrelseledamot samt VD: Anna-May Wester, född 1958, invald Revisor Anette Särnholm, godkänd revisor, Baker Tilly Sverige, Örebro Anställda För närvarande har Bolaget två anställda: Anna-May Wester, verkställande direktör Jan Nilstadius, investment manager, har mångårig erfarenhet från bolag i tillväxt. Kommer senast från en tjänst som CFO på Mekonomen. Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående finns. Viktiga avtal Bolaget har inga avtal utöver normal affärskaraktär. Kontaktuppgifter Kopparberg Invest AB Telefon: E-post: Box 34 Fax: Hemsida: Kopparberg Ägarförhållanden Ägarbild Bolagets aktiekapital är ,60 och fördelas mellan aktier varav aktier av serie A samt aktier av serie B. Ägare Aktier serie A Aktier serie B Röster % Kapital % Anna-May Wester, via bolag ,0 32,8 Åke Zetterberg ,0 2,5 Sven Andersson ,9 2,3 Övriga (ca 370 st.) ,1 62,4 Totalt ,0 100,0-9 -

10 Nedan presenteras KIABs finansiella utveckling i sammandrag Resultaträkning (tkr) Omsättning Övriga intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansnetto Årets/periodens resultat Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Summa skulder och eget kapital NYCKELTAL Soliditet (%) 24,7 13,9 5,6 Eget kapital (tkr) Kommentar: Omsättningen årets första 9 månader har ökat med cirka 7 % jämfört med samma period under föregående år Styrelsen gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att redan under sista kvartalet 2011 återta delar av tidigare nedskrivningar av aktieinnehav. Även om vi passerat räkenskapsårets slut vill Styrelsen avseende finansiell information kvarstå med tidigare kommunicerad ekonomisk information. Detta med anledning att Styrelsen i KIAB inte i skrivande stund ännu har gjort värderingar avs. sina innehav. Sedan tidigare år är det främst reservationer i innehavet i Maxpeak som belastat balansräkningen. En positiv utveckling i Maxpeak kan även ge KIAB möjlighet att återta delar av tidigare gjord nedskrivning vilket medför en positiv effekt avseende KIABs balansräkning

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Mars 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Mars 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Mars 2012 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Om Capillum Holding AB (publ) 6 Inbjudan 7 Villkor

Läs mer

Delårsrapport för första halvåret 2015

Delårsrapport för första halvåret 2015 Delårsrapport för första halvåret 2015 Väsentliga händelser under perioden (januari juni 2015) Fortsatt oenighet med samarbetspartner i Maragruvan rörande äganderätten till restupplaget Nyemission av aktier

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748. Andra kvartalet. Årets första sex månader DELÅRSRAPPORT januari - juni 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,7) Mkr Resultat före skatt uppgick till 8,9 ( 7,0) Mkr. Resultatet

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

Picture Perfect The easy way. Sammandrag av Memorandum Maxpeak AB (publ) Emission december 2012

Picture Perfect The easy way. Sammandrag av Memorandum Maxpeak AB (publ) Emission december 2012 Sammandrag av Memorandum Maxpeak AB (publ) Emission december 2012 1 Erbjudandet i sammandrag Utgivande av konvertibla skuldebrev Teckningspost Nominellt värde, 7 500 kronor Teckningstid 4-18 december 2012

Läs mer

Delårsrapport januari september 2009

Delårsrapport januari september 2009 2009-11-05 *nya arkitektritade hus på Västerås Mälarcamping inför säsongen 2010 Delårsrapport januari september 2009 Rapportperiod (juli-september 2009) Nettoomsättningen ökade till 16 883 (14 779) KSEK

Läs mer

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12 2010-11-12 Delårsrapport januari sept 2010 Juli Sept i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 15 926 (16 389) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 7 882 (6 840) KSEK Rörelseresultatet efter finansiella

Läs mer

Sectras bästa halvårssiffror

Sectras bästa halvårssiffror Sectra-01.213-2.0sve Pressmeddelande Linköping den 5 december Sectras bästa halvårssiffror Sectra förbättrade resultatet under verksamhetsårets första sex månader med 61% till 15,9 Mkr (9,9) jämfört med

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 ONSDAGEN DEN 28 FEBRUARI 2007 Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 Bolaget har under perioden bytt verksamhetsinriktning.

Läs mer

en nytänkare i byggbranschen

en nytänkare i byggbranschen en nytänkare i byggbranschen FOTOGRAF ANDREAS LARSSON BM Impex levererade betongelement till Vasakronans byggnation av Sony Ericssons kontor i Lund. Inbjudan till teckning av aktier i B & M Impex AB (publ)

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

1 januari 2008-31 december 2008 Helårsperiod 1 januari 2008 31 december 2008

1 januari 2008-31 december 2008 Helårsperiod 1 januari 2008 31 december 2008 1 januari 2008-31 december 2008 Helårsperiod 1 januari 2008 31 december 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JANUARI DECEMBER 2008 Bolaget fick en ny huvudägare den 27 november Ny styrelse och VD utsågs på extra bolagsstämma

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29 2013-08-29 Delårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 20 % under andra kvartalet mot föregående år Det andra kvartalet är numer ett kvartal med god lönsamhet Händelse efter rapportperioden:

Läs mer

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Bilaga E Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014) innefattande riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda Pressmeddelande 3 april 2013 Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda (PUBL) HÅLLER ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 4 MAJ 2013 KL. 10.00 I STADSHUSET,

Läs mer

Matse Holding AB (publ)

Matse Holding AB (publ) Matse Holding AB (publ) Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 62 790 ksek (42 496), en tillväxt på 48 procent Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar, EBITA,

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2002 Finansiell information januari juni Nettoomsättningen steg med 30 procent och uppgick till 12,3 Mkr (9,5). Resultatet förbättrades med

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Bokslutskommuniké 2015 Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Full fart i Storbritannien Ökat underhållstryck i Sverige Årets intäkter uppgick till 294,7 (309,2) MSEK Årets resultat efter finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012/2013 FÖR NOVUS

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012/2013 FÖR NOVUS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012/2013 FÖR NOVUS Kvartal 4: april -- juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till ksek 9 363 (8 588). Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 187 (243). Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ) 1 (15) Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7 i dagordningen Sammanläggning av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:50, dvs. för varje

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 2006-02-23 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005 är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 21-1-1 21-6-3 Catering Please i Skandinavien AB (publ) 556552-3221 SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORTEN Koncernen första halvåret 21 Nettoomsättning: Resultat efter finansiella poster: Resultat

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:34 2013-08-28

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:34 2013-08-28 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:34 2013-08-28 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-09-02.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ)

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) 2016-04-12 Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ) Aktieägarna i TargetEveryOne AB (publ) org. nr 556526-6748, ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.00 i

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Q2 Delårsrapport januari juni 2015 Amnode AB Januari - juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 42,0 MSEK (18,6) Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (0,7) Rörelseresultatet

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014,

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014, Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 23 april 2014 Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Traktorvägen 11 i

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009

Dignitana AB publ 556730-5346. Bokslutskommuniké januari december 2009 Bokslutskommuniké januari december 2009 Resultat och ställning 2009 i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2008 ) Omsättning under perioden 1 924 tkr (2 104) tkr Resultat efter finansiella

Läs mer

Villkor i sammandrag. Bolag och bakgrund. Emissionsbelopp Poststorlek Ränta

Villkor i sammandrag. Bolag och bakgrund. Emissionsbelopp Poststorlek Ränta Emission av konvertibla skuldebrev oktober-november 2011 Villkor i sammandrag Emissionsbelopp Poststorlek Ränta Högst 501 000 kr 8 350 kronor Lånet löper med årlig fast ränta om 10,0 % från och med 15

Läs mer

Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) (SYKA:NGMMTF) Kvartalsrapport 1-4 kv. 2007 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Omsättningen i de rörelsedrivande dotterbolagen visar stark tillväxt och bolagen visar positiv resultatutveckling.

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Pressmeddelande den 25 april 2016 Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 10 i

Läs mer

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 (Publ) Org nr 556001-9035 Säte Fagersta Fax 08-20 37 74 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2010

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2010 Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1 2010 Nyckeltal i koncernen 3 månader 2010 03 31 (2009 03 31) Omsättning 8 953 068 (7 001 366) Rörelseresultat 1 790 525 (492 219) Resultat före skatt 2 085

Läs mer

Stockholm i november 2009 A-Com AB (publ) Styrelsen

Stockholm i november 2009 A-Com AB (publ) Styrelsen s i, org. nr. 556291-2807, förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktierna i A-Com Norge ASA till Zoncolan ASA samt A-Com Norge ASA:s överlåtelse av aktierna i Tibe Reklame Holding AS med

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008 Bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet 2008 Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (21,4) Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-10,9) Resultatet efter skatt blev -8,4 MSEK (-11,5) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958

Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Q1 Delårsrapport juli september 2015 Med Bolaget eller Hamlet Pharma menas Hamlet Pharma AB med organisationsnummer 556568-8958 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2015-07-01 2015-09-30)

Läs mer

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 1 InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 9,3 MSEK (16,7), en minskning med 44 % jämfört med samma period 1998. Koncernens resultatet

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

GetUpdated Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2000

GetUpdated Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2000 1 Bokslutskommuniké 2000 Koncernens nettoomsättning uppgick till 2,6 MSEK (12,6 MSEK) varav 0,9 MSEK under fjärde kvartalet. Förändringen beror på att omsättning hänförlig till avyttrat dotterföretag ingick

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA

DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA 20110830 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2.860 (f å 1.567 KSEK) Periodens resultat uppgick till KSEK 133 (f å -439 KSEK) Resultat per aktie:

Läs mer

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5.

Läs mer

Resultatförbättring under stora utmaningar

Resultatförbättring under stora utmaningar Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org.nr. 556634-1300 (Aktietorget: XTRA) Bokslutskommuniké januari december 2009 Resultatförbättring under stora utmaningar Rörelseresultatet (EBITA) för helåret uppgick

Läs mer

5 oktober 2006 31 december 2007. 1 oktober 2007 31 december 2007. Efter rapportperiodens utgång. Helårsperiod 5 oktober 2006 31 december 2007

5 oktober 2006 31 december 2007. 1 oktober 2007 31 december 2007. Efter rapportperiodens utgång. Helårsperiod 5 oktober 2006 31 december 2007 5 oktober 2006 31 december 2007 Helårsperiod 5 oktober 2006 31 december 2007 Bolagets aktier togs upp till handel på Aktietorget den 14 maj 2007 Pour AB, förvärvades den 28 december 2007. Nordens första

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Northern Wind Ventures AB

Inbjudan till teckning av aktier i Northern Wind Ventures AB www.jobsbycrowd.se www.investorbycrowd.se www.wizzcom.se www.sensavis.com Inbjudan till teckning av aktier i Northern Wind Ventures AB Riktad nyemission januari 2016. Byt Dina aktier i Systematisk Kapitalförvaltning

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014

Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 2014 Tillägg 2 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Nordic Mines AB (publ) 1 september 214 TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Nordic Mines i

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Resultatet uppgick till 1,0 Mkr (f.å. 244 Tkr) Omsättningen under perioden uppgick till 3,63 Mkr (f.å. 849 Tkr) Etableringen

Läs mer

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 27 januari

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 27 januari Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 27 januari Kallelse till extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ) Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ( Bolaget

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 2096 tkr (577 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Substansvärdet ökade med 6,8 procent till 127 kronor per aktie Resultatet per aktie uppgick till 8,40 (50,67) kronor Försäljning av HQ Fonder och investering i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

Fokusering gav positivt resultat

Fokusering gav positivt resultat Fokusering gav positivt resultat Enlight har under kvartalet avyttrat sin verksamhet Knowledge and Performance Solution (KPS) till tyska datango AG. Proforma efter avyttring av KPS nåddes positivt rörelseresultat

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

PRECIO FISHBONE AB (publ)

PRECIO FISHBONE AB (publ) PRECIO FISHBONE AB (publ) Tidigare Precio Systemutveckling AB KVARTALSRAPPORT april - juni 2015 DELÅRSRAPPORT januari juni 2015 Kvartalet april juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 51,2 mkr (33,8).

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bästa resultatet i Sectras historia

Bästa resultatet i Sectras historia Sectra-02.118-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 22 maj 2002 Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret maj 2001 - april 2002: Bästa resultatet i Sectras historia Sectra redovisar verksamhetsåret

Läs mer