Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen"

Transkript

1 Statskontoret Föreskrift 1 (14) Dnr VK/687/00.01/2014 Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Enligt 41b (600/1997) i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) meddelar Statskontoret nödvändiga kompletterande föreskrifter och anvisningar om bokföringen vid statliga verk och institutioner samt statliga fonder utanför budgeten. Enligt 53 i förordningen om statsbudgeten (600/1997) ska statens centralbokföring ordnas så att man utgående från den kan åstadkomma en huvudbok för statens affärsbokföring, en huvudbok för statens budgetbokföring och statens bokslut samt utredningar om statens budgetekonomi, fondekonomi och balansposter. Huvudboken för statens affärsbokföring uppgörs med kontouppgifterna från bokföringsenheternas affärsbokföring som grund. Huvudboken för statens budgetbokföring uppgörs med kontouppgifterna från bokföringsenheternas budgetbokföring som grund. Ändringar som görs i bokföringsenheternas kontouppgifter och centralbokföringens bokningar ska sparas på ett bevisbart sätt (1786/2009). Enlig 54 i förordningen om statsbudgeten (1786/2009) ska kontouppgifterna för bokföringsenheterna och de statliga fonder utanför budgeten som Statskontoret föreskrivit separat, det kontomeddelande som grundar sig på dessa samt den avstämning som avses i 42 e i förordningen om statsbudgeten lämnas till Statskontorets centralbokföring i den form och vid den tidpunkt som Statskontoret föreskrivit för respektive kalendermånad. Enligt 68 (1786/2009) i förordningen om statsbudgeten ska bokföringsenheten och den statliga fonden utanför budgeten lämna in de utredningar utgående från bokföringsenhetens eller fondens bokföring och bokslut som Statskontoret har föreskrivit senast vid den tidpunkt som Statskontoret har föreskrivit för statsbokslutet och bilagorna till detta. Statskontoret har meddelat en särskild föreskrift hur fullmakter ska anmälas till Statskontoret. Statskontoret har i dag meddelat bifogade föreskrift om uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen. I denna föreskrift har förkortningen fonder använts för de statliga fonderna utanför budgeten. Om bokföringsenheten/fonden genom ett serviceavtal eller på något annat sätt överför de uppgifter som enligt denna föreskrift har föreskrivits bokföringsenheten/fonden till en servicecentral ska servicecentralen följa denna föreskrift vid skötseln av de aktuella uppgifterna. Sörnäs strandväg 13, Helsingfors PB 14, STATSKONTORET Tel , Fax ,

2 Statskontoret Föreskrift 2 (14) Ikraftträdande Denna föreskrift träder i kraft omgående. Med denna föreskrift upphävs den av Statskontoret meddelade föreskriften 475/03/2010 Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen. Ytterligare uppgifter Centralbokföringen ger ytterligare uppgifter om denna föreskrift, tfn eller per e-post på adressen kkp (at) valtiokonttori.fi Generaldirektör Timo Laitinen Divisionschef Mikko Kangaspunta För kännedom: Statens revisionsverk

3 Statskontoret Föreskrift 3 (14) Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen 1 Allmänt Samstämmighet mellan kontouppgifterna i bokföringsenhetens/fondens bokföring och centralbokföringen Officiell kontonivå Kontouppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Kontouppgiftsposternas struktur Frister för inlämning av kontouppgifter Överföringssätt för kontouppgifter Kontaktuppgifter till Tieto Finland Ab Mottagningskvittering Kontomeddelande Avstämningskalkyl Bokföringsenhetens avstämningskalkyl Avstämningskalkyl som görs på centralbokföringen Korrigering av fel i bokföringen Kontotransaktioner som har styrts till felkonton Fel i kontouppgifter som inlämnats för tidigare perioder Fel i kontouppgifterna för den period som för tillfället behandlas Rätt att överskrida budgeterade anslag Ändringar i kontouppställningen i budgeten Specifikation av konton mellan bokföringsenheter Specifikation av remisskontot (1991) Specifikation av kontot Överföringar av besittningar (2083) Specifikation av konto Utgiftsöverföringar med anledning av gemensamma an-skaffningar (2084) 13 9 Kopior av vissa bilagor till bokföringsenhetens bokslut... 13

4 Statskontoret Föreskrift 4 (14) 1 Allmänt 1.1 Samstämmighet mellan kontouppgifterna i bokföringsenhetens/fondens bokföring och centralbokföringen 1.2 Officiell kontonivå Eftersom majoriteten av rapporterna enligt 53 i förordningen om statsbudgeten (600/1997) på statsnivå uppgörs utgående från de kontouppgifter som bokföringsenheterna/fonderna lämnat till centralbokföringen, ska bokföringsenhetens/fondens kontouppgifter och centralbokföringens kontouppgifter om bokföringsenheten/fonden alltid stämma överens med varandra. Med samstämmighet avses att kontouppgifterna för respektive period stämmer överens mellan centralbokföringen och bokföringsenhetens/fondens bokföring efter det att bokföringsenhetens/fondens kontouppgifter för respektive period har lämnats till centralbokföringen. Om det härefter uppstår ett behov att korrigera kontouppgifterna ska man sörja för att de här bokningarna görs både i centralbokföringen och i bokföringsenhetens/fondens bokföring under samma månad. Korrigeringsförfarandet behandlas i kapitel 5. Samstämmigheten säkras genom de mottagningskvitteringar för kontouppgifter, kontobesked, avstämningskalkyler och, för vissa konton, specifikationer som Statskontoret sänder. Specifikationerna behandlas i kapitel 8. Kontrolldokumenten granskas och undertecknas/godkänns av den person som enligt bokföringsenhetens/fondens ekonomistadga eller andra motsvarande anvisningar ska göra det. Om man vid granskningen av de här säkringsdokumenten upptäcker differenser mellan centralbokföringen och bokföringsenhetens/fondens bokföring ska man omedelbart ta kontakt med Statskontoret för att undersöka vad differensen beror på och komma överens om de rättelser som behövs. Kontouppgifterna i centralbokföringen registreras på statens officiella kontonivå. Den officiella kontonivån används också i de dokument som centralbokföringen sänder till bokföringsenheten/fonden. I budgetbokföringen är statsbokföringens officiella kontonivå (BBF): - för budgetbokföringskontona den lägsta specifikationsnivån i statsbudgetens kontofördelning - för kontona för överförda reserverade anslag (BBF-konton som börjar på 4) gäller den lägsta specifikationsnivån i statsbudgetens kontofördelning - för övriga budgetkonton (BBF-konton som börjar på 6) gäller nivån med tre siffror och i affärsbokföringen (ABF): - den fyrasiffriga nivån på affräsbokföringskonton. Inom ramarna för vad datastrukturen tillåter kan bokföringsenhetens/fondens kontouppgifter lämnas in med längre koder än statsbokföringens officiella kontonivå. Då kontouppgifterna läses in i centralbokfö-

5 Statskontoret Föreskrift 5 (14) ringen bryts de av och adderas enligt den officiella kontonivån i statsbokföringen. 2 Kontouppgifter som ska lämnas till centralbokföringen 2.1 Kontouppgiftsposternas struktur Bokföringsenhetens/fondens kontouppgifter (utfall) ska månatligen lämnas till centralbokföringen. Uppgifterna lämnas i form av kumulativa debet- och kredit-saldon från början av finansåret enligt affärsbokförings- och budgetbokföringskombination. Oberoende av budgeteringssättet ska kontouppgifterna lämnas till centralbokföringen till bruttobelopp. De kontouppgifter som lämnas till centralbokföringen ska innehålla följande uppgifter: 1. bokföringsenhetens/fondens tresiffriga kod 2. period 3. affärsbokföringens konto 4. budgetbokföringens konto 5. kumulativt debetsaldo (från årets början till slutet av den rapporterade perioden) 6. kumulativt kreditsaldo (från årets början till slutet av den rapporterade perioden) Bokföringsenhetens/fondens budget, anslag, ingående saldon eller slutsaldon ska inte överföras till centralbokföringen. Den fil som inlämnas till centralbokföringen ska innehålla bokföringenheteens/fondens kontouppgifter på följande sätt: Posten ska omfatta 65 tecken. Kontouppgiftspostens struktur: 1. Bokföringsenhet/fond - positionerna Den tresiffriga kod som Statskontoret försett bokföringsenheten/fonden med 2. Period - positionerna räkenskapsperioden med sex siffror; månaden med två siffror och året med fyra siffror, till exempel Affärsbokföringens konto - positionerna kontonumret för kontot i affärsbokföringen - en numerisk teckenserie som börjar längst till vänster i fältet 4. Budgetbokföringens konto - positionerna 18-31

6 Statskontoret Föreskrift 6 (14) - numret på budgetbokföringens konto, kontot för överförda reserverade anslag eller något annat konto som Statskontoret med stöd i 42 b 2 mom. i förordningen om statsbudgeten föreskrivit - en numerisk teckenserie som börjar längst till vänster i fältet 5. Penningbelopp 5.1. Debet - positionerna den kumulativa summan av debet-bokningarna på kontot eller kombinationen av konton (från början av året till slutet av den månad rapporten gäller) i cent - en numerisk teckenserie som börjar längst till höger och vid behov föregås av nollor (inga andra tecken) 5.2. Kredit - positionerna den kumulativa summan av kreditbokningarna på kontot eller kombinationen av konton (från början av året till slutet av den månad rapporten gäller) i cent - en numerisk teckenserie som börjar längst till höger och vid behov föregås av nollor (inga andra tecken) 6. Tomma positioner - positionerna lämnas tomma Exempel på material som inlämnats till centralbokföringen Exemplet innehåller kontouppgifter för bokföringsenhet 301 för perioden Tabellerna har numrerats på samma sätt som ovan i positionsbeskrivningen Frister för inlämning av kontouppgifter Kontouppgifterna för januari ska lämnas in inom februari. Kontouppgifterna för februari-november ska alltid lämnas in senast den 12:e i följande månad. Kontouppgifterna för december ska lämnas in senast den 10 februari följande år.

7 Statskontoret Föreskrift 7 (14) 2.3 Överföringssätt för kontouppgifter Bokföringsenheten/fonden ska lämna in kontouppgifterna för Statskontorets centralbokföring via Tieto Finland Ab:s: linjeöverföring. Som primärt linjeöverföringssätt rekommenderas TCP/IP-dataöverföring (SFTP). Bokföringsenhetens/fondens överföringsfiler ska namnges på följande sätt: VAMxxx, där xxx är bokföringsenhetens/fondens tresiffriga kod. Till exempel Statskontorets (kod 301) filnamn är VAM301. En ny bokföringsenhet/en ny fond ska komma överens om överföringen av uppgifter med Statskontoret och Tieto Finland Ab. Genom test ska man dessutom förvissa sig om att överföringen av uppgifter sker på rätt sätt. Testningen ska avtalas med Statskontoret. Om bokföringsenhetens/fondens bokföringssystem eller datatrafik ändras så att detta påverkar uppsamlingen eller sändningen av kontouppgifter, ska man genom test försäkra sig om att överföringen av uppgifter fungerar korrekt också efter ändringen. Testningen ska avtalas med Statskontoret. Därefter bokföringsenhetens/fondens bokföring körs med Kieku-datasystem, blir kontouppgifter överföras till centralbokföringen på det sättet Kieku har bestämt. 2.4 Kontaktuppgifter till Tieto Finland Ab 2.5 Mottagningskvittering 3 Kontomeddelande Tieto Finland Ab:s kundtjänst betjänar i frågor kring överföring av kontouppgifter, tfn , e-post: julkishallinto.asiakastuki (at) tieto.com Uppge bokföringsenhetens/fondens tresiffriga kod och namn samt proxyservers kod C3PO vid kontakt med Tieto Finland Ab. Då bokföringsenhetens/fondens kontouppgifter har anlänt till Statskontorets server sänds en automatisk kvittering av mottaget material till den e- postadress som bokföringsenheten/fonden har meddelat. Kontroll av mottagningskvitteringen utgör en väsentlig del av överföringen av uppgifter till centralbokföringen. Mottagningskvitteringen ska kontrolleras genast då den har ankommit. Ur kvitteringen ska man kontrollera att de korrekta kontouppgifterna har sänts och anlänt till centralbokföringen. Om det sammandrag av uppgifterna som finns på kvitteringen (bokföringenhetens/ fondens tresiffriga kod, perioden, antal rader, debet- och kreditsaldon i affärsbokföringen) inte är korrekta ska man utan dröjsmål ta kontakt med Statskontoret. Ett kontomeddelande skrivs ut över de kontouppgifter gällande bokföringsenheten/fonden som inlämnats till centralbokföringen. Det levereras till centralbokföringens och bokföringsenheternas/fondernas gemensamma Rondoföretag, KKP-Rondo. Statens ämbetsverk på Åland får kontomeddelandet som pappersutskrift.

8 Statskontoret Föreskrift 8 (14) 4 Avstämningskalkyl Statskontoret sänder ut kontomeddelandet månatligen efter det att kontouppgifterna för den aktuella perioden har uppdaterats i centralbokföringen. Kontomeddelandena för början av året sänds dock ut först efter det att statsbokslutet blivit klart, då det aktuella finansårets ingående balans har uppdaterats i centralbokföringen. Anvisningen för läsning av kontomeddelanden finns på Statskontorets webbplats. Ur kontomeddelandet ska man omgående försäkra sig om att de kontouppgifter som finns i centralbokföringen motsvarar bokföringsenhetens/fondens bokföring. Kontrollera följande på bokföringsenhetens kontomeddelande: - för affärsbokföringens del genom att jämföra uppgifterna på kontomeddelandet med ingående saldon samt de kumulativa debet- och kreditsaldona i bokföringsenhetens affärsbokföring - för budgetbokföringens del genom att jämföra uppgifterna på kontomeddelandet med ingående saldon samt de kumulativa debet- och kreditsaldona i bokföringsenhetens budgetbokföring. Fondens kontomeddelande ska granskas för affärsbokföringskontonas del genom jämförelse av uppgifterna på kontomeddelandet med ingående saldon samt de kumulativa debet- och kreditsaldona i fondens affärsbokföring. Efter kontrollen godkänns kontomeddelandet och arkiveras i KKP-Rondo. Statens ämbetsverk på Åland undertecknar de som pappersutskrift sända kontomeddelandena, returnerar omgående det ena exemplaret till Statskontoret och arkiverar det andra exemplaret. För att garantera att budgetbokföringen är fullständig och tillförlitlig ska man enligt 42 e i förordningen om budgeten månatligen och i samband med bokslutet uppgöra en avstämningskalkyl över förhållandet mellan affärsbokföringen och budgetbokföringen. 4.1 Bokföringsenhetens avstämningskalkyl En avstämningskalkyl över bokföringsenhetens kontouppgifter ska alltid göras upp innan uppgifterna lämnas till centralbokföringen. Om avstämningskalkylen uppvisar en differens mellan affärsbokföringen och budgetbokföringen ska felet omgående undersökas och nödvändiga justerande registreringar göras i bokföringsenhetens bokföring innan uppgifterna lämnas till centralbokföringen. För att underlätta upphittandet av eventuella fel i bokföringen ska en avstämningskalkyl över bokföringsenhetens uppgifter göras tillräcklig ofta även vid andra tillfällen än innan uppgifterna lämnas till centralbokföringen. 4.2 Avstämningskalkyl som görs på centralbokföringen På centralbokföringen görs en avstämningskalkyl av de kontouppgifter som har inlämnats till centralbokföringen. Den levereras till centralbokföringens och bokföringsenheternas/fondernas gemensamma Rondo-företag, KKP- Rondo. Statens ämbetsverk på Åland får avstämningskalkylen som pappersutskrift.

9 Statskontoret Föreskrift 9 (14) Bokföringsenhetens avstämningskalkyl ska kontrolleras samt godkännas och arkiveras i KKP-Rondo. Statens ämbetsverk på Åland undertecknar de som pappersutskrift sända avstämningskalkylerna och returnerar omgående det ena exemplaret till Statskontoret och arkiverar det andra exemplaret. 5 Korrigering av fel i bokföringen Bokföringsenheten/fonden ska genast korrigera ett observerat fel. Felet i bokföringen ska korrigeras på det sätt som anges i 45 i förordningen om statsbudgeten (600/1997), så att det av korrigeringen tydligt framgår vilken verifikation som korrigeras, vad man korrigerar och hur korrigeringen är gjord. Verifikationer som verifierar rättelse- och överföringsregistreringar ska godkännas på behörigt sätt. Med godkännande på behörigt sätt avses att verifikationen godkänns av en person som bestämts för detta i bokföringsenhetens/fondens ekonomistadga eller någon annan motsvarande stadga. Korrigeringarna ska göras under samma period i både centralbokföringen och bokföringsenhetens/fondens bokföring. 5.1 Kontotransaktioner som har styrts till felkonton De transaktioner som bokföringsenhetens/fondens bokföringssystem styr in på avstämningskontona 2990 Bokföringsenhetens felkonto och 698 Bokföringsenhetens felkonto i budgetbokföringen ska bokföringsenheten/fonden utan dröjsmål bokföra om på rätta konton. Det får inte finnas saldon på avstämningskontona då kontouppgifterna lämnas till centralbokföringen. Om det finns felaktiga konton i de redovisningsrapporter som har inlämnats till centralbokföringen gällande bokföringsenheten/fonden styr centralbokföringssystemet transaktionerna från de felaktiga kontona till centralbokföringens avstämningskonton 2999 Centralbokföringens felkonto och 699 Centralbokföringens felkonto i budgetbokföringen. Transaktionerna på avstämningskontona skrivs ut på kontomeddelandet. De transaktioner som har styrts till avstämningskontona ska korrigeras till sina korrekta konton. Rättelserna ska göras som bokningar mot avstämningskontona i bokföringen för följande månad, med undantag för felbokningarna i december, som ska ombokas i bokföringen för december. 5.2 Fel i kontouppgifter som inlämnats för tidigare perioder Om man upptäcker ett fel i de kontouppgifter som har inlämnats till centralbokföringen för tidigare perioder ska den korrigerande verifikationen upprättas och felet korrigeras i bokföringen för den öppna perioden. Inga korrigeringar får göras på sådana äldre perioder för vilka bokföringsenheten/fonden redan har fått ett kontomeddelande. 5.3 Fel i kontouppgifterna för den period som för tillfället behandlas Då bokföringsenhetens/fondens kontouppgifter för den behandlade perioden har lämnats till centralbokföringen och man efter det upptäcker att de inlämnade uppgifterna var felaktiga ska man omgående ta kontakt med Statskontoret för att komma överens om det sätt på vilket de felaktiga uppgifterna korrigeras.

10 Statskontoret Föreskrift 10 (14) De felaktiga uppgifterna ska korrigeras antingen så att a) felet korrigeras i bokföringsenhetens/fondens bokföring och kontouppgifterna överförs på nytt som linjeöverföring eller b) bokföringsenheten/fonden upprättar en korrigeringsanmälan gällande felet på den blankett som finns på Statskontorets webbplats och lämnar utan dröjsmål in denna till Statskontoret för registrering i centralbokföringen. Den aktuella korrigeringen ska även göras i bokföringsenhetens/fondens bokföring och bokföringsrapporterna för den aktuella perioden ska skrivas ut på nytt. På korrigeringsblanketten ska följande uppgifter fyllas i: 1. period (månad och år) då korrigeringarna ska göras 2. numret på korrigeringsanmälan 3. bokföringsenhetens/fondens tresiffriga kod och namn 4. konton som ska korrigeras på statsbokföringens officiella kontonivå 5. debetbelopp och kreditbelopp 6. datering, underskrift och kontaktuppgifter till den person som sköter ärendet. Den person som enligt bokföringsenhetens/fondens ekonomistadga eller annan motsvarande stadga ansvarar för underskrift av korrigeringsanmälan ska underteckna denna. Korrigeringsanmälan sänds till Statskontoret per inskannad bilaga till ett e-postmeddelande. E-postadressen är kkp (at) valtiokonttori.fi. Om korrigeringar görs i de uppgifter för december som har lämnats till centralbokföringen efter det att bokföringsenhetens/fondens bokslut redan har undertecknats ska korrigeringsanmälan undertecknas på samma sätt som bokslutet. De korrigeringar som har gjorts på korrigeringsanmälan syns på kontomeddelandet för den behandlade perioden liksom också på den avstämningskalkyl som sänds till bokföringsenheten. Kontouppgifterna för december korrigeras och kontomeddelandet och avstämningskalkylen genereras vid behov på nytt ända tills samtliga observerade fel har korrigerats. 6 Rätt att överskrida budgeterade anslag Enligt 17 i förordningen om statsbudgeten beviljar det ministerium som ansvarar för ett budgeterat anslag tillstånd att överskrida det budgeterade anslaget. Då tillståndet beviljats ska ministeriet utan dröjsmål informera Statskontoret om detta. En blankett om tillstånd att överskrida de budgeterade anslagen (AY-blankett) bifogas till tillståndet att överskrida de budgeterade anslagen. Blanketten om tillstånd att överskrida de budgeterade anslagen med ifyllnadsanvisningar finns på Statskontorets webbplats. På blanketten ska man också redogöra för en eventuell utgiftsminskning med anknytning till tillståndet att överskrida de budgeterade anslagen. Tillstånden att överskrida de budgeterade anslagen och utgiftsminskningarna ska redovisas på den lägsta nivån i budgetens kontouppställning.

11 Statskontoret Föreskrift 11 (14) Blanketten om tillstånd att överskrida de budgeterade anslagen och AYblanketten sänds till Statskontoret per inskannad bilaga till ett e- postmeddelande. E-postadressen är kkp (at) valtiokonttori.fi. 7 Ändringar i kontouppställningen i budgeten Ministeriet ska utan dröjsmål informera Statskontoret om den kontouppställning som ministerierna fastställt och ändringar i denna i enlighet med 14 i förordningen om statsbudgeten (254/2004) fördelningsbeslut för överförda anslag i det fall att fördelningsbeslutet ger registreringstillstånd till kontot för överförda anslag Vid ändringar i kontouppställningen i samband med en tilläggsbudget ska ett sådant tillstånd att överskrida de budgeterade anslagen om täckts genom en tilläggsbudget och hävningen av en utgiftsminskning redovisas. Ändringar i budgetens kontouppställning, täckningar av tillstånd att överskrida de budgeterade anslagen och utgiftsminskningen redovisas på den lägsta nivån i budgetens kontouppställning. Bokföringsenheten ska utan dröjsmål informera Statskontoret om ändringar i kontouppställningen, som hänför sig till sådana överförda anslag vars fördelning bokföringsenheten kan påverka (upptagits med KPY) fördelningsbeslut för överförda anslag i det fall att fördelningsbeslutet ger registreringstillstånd till kontot för överförda anslag ändringar i kontouppställningen, som hänför sig till återställning av den andel av överförda anslag från en annan bokföringsenhet som förblivit oanvända. Ändringar i budgetens kontofördelning ska upptas på den lägsta specifikationsnivån för budgetens kontouppställning. Ändringar till den fastställda kontouppställningen: Till det undertecknade beslutet om ändring av kontouppställningen ska blanketten ändring av budgetens kontouppställning bifogas (TM-blankett). Blanketten för ändring av budgetens kontouppställning med ifyllnadsanvisningar finns på Statskontorets webbplats på internet. Ändringar till ingående saldo för överförda anslag: Ändringar till till ingående saldo för överförda anslag anmälas vid blankett (TM ingående saldo). Blanketten finns på Statskontorets webbplats på internet. Blanketten ska undertecknas eller bifogas med ett särskilt beslut. Blanketter för ändringar i kontouppställningen i budgeten med bilagor sänds till Statskontoret per inskannad bilaga till ett e-postmeddelande. E-postadressen är kkp (at) valtiokonttori.fi.

12 Statskontoret Föreskrift 12 (14) 8 Specifikation av konton mellan bokföringsenheter Specifikationer av konton mellan bokföringsenheterna är specifikation av Remisskonto (1991), specifikation av kontot Överföring av besittningar (2083) och specifikation av kontot Utgiftsöverföringar med anledning av gemensamma anskaffningar (2084). Bokföringsenheten ska lämna in specifikationerna som bilaga till e-post till Statskontoret. - Kontouppgifterna för januari ska lämnas in inom februari. - Kontouppgifterna för februari-november ska alltid lämnas in senast den 12:e i följande månad. - Kontouppgifterna för december ska lämnas in senast den 10 februari följande år. E-postadressen är kkp (at) valtiokonttori.fi 8.1 Specifikation av remisskontot (1991) Statskontoret övervakar användningen av Remisskontot (1991) med hjälp av de specifikationer av remisskontot som bokföringsenheten lämnar till Statskontoret. Bokföringsenheten ska göra en specifikation av varje sådan månad då bokföringsenheten har transaktioner på remisskontot, det vill säga då man har bokfört något på kontot. Eventuella korrigerande registreringar som bokföringsenheten har gjort på kontot ska också finnas på specifikationen. Specifikationen ska göras enligt mottagande bokföringsenhet. Med mottagande bokföringsenhet avses den bokföringsenhet som bokningarna på remisskontot gäller och som också bokför den aktuella transaktionen på detta konto. På Statskontorets webbplats finns blanketter för specifikationerna. Specifikationen innehåller följande uppgifter: 1. dokumentets namn: Specifikation av remisskonto (1991) 2. period (månad och år) för vilken specifikationen har upprättats 3. den tresiffriga koden och namnet på den bokföringsenhet som lämnar in specifikationen 4. den tresiffriga koden för och namnet på den mottagande bokföringsenheten 5. debetbelopp totalt och/eller kreditbelopp totalt för respektive mottagande bokföringsenhet 6. kontots månatliga debet- och kreditsaldon 7. datering och kontaktuppgifter till den som upprättat specifikationen. Av specifikationen för december ska separat framgå det belopp som i bokslutet har bokförts på kontot 2082 Överföringar från remisskonto (T). 8.2 Specifikation av kontot Överföringar av besittningar (2083) Statskontoret övervakar användningen av kontot Överföringar av besittningar (2083). Bokföringsenheten ska göra en specifikation av varje sådan månad då bokföringsenheten har transaktioner på kontot, det vill säga då man har bokfört någonting på kontot. Eventuella korrigerande registreringar som bokföringsenheten har gjort på kontot ska också finnas på specifikationen.

13 Statskontoret Föreskrift 13 (14) Specifikationen ska göras enligt mottagande bokföringsenhet. Med mottagande bokföringsenhet avses den bokföringsenhet som bokningarna på detta konto gäller och som också bokför den aktuella transaktionen på kontot. På Statskontorets webbplats finns blanketter för specifikationerna. Specifikationen innehåller följande uppgifter: 1. dokumentets namn: Specifikation av kontot Överföringar av besittningar (2083) 2. period (månad och år) för vilken specifikationen har upprättats 3. den tresiffriga koden och namnet på den bokföringsenhet som lämnar in specifikationen 4. den tresiffriga koden för och namnet på den mottagande bokföringsenheten 5. debetbelopp totalt och/eller kreditbelopp totalt för respektive mottagande bokföringsenhet 6. kontots månatliga debet- och kreditsaldon 7. datering och kontaktuppgifter till den som upprättat specifikationen. 8.3 Specifikation av konto Utgiftsöverföringar med anledning av gemensamma anskaffningar (2084) Statskontoret övervakar användningen av kontot Utgiftsöverföringar med anledning av gemensamma anskaffningar (2084). Bokföringsenheten ska göra en specifikation av varje sådan månad då bokföringsenheten har transaktioner på kontot, det vill säga då man har bokfört någonting på kontot. Eventuella korrigerande registreringar som bokföringsenheten har gjort på kontot ska finnas på specifikationen. Specifikationen ska göras enligt mottagande bokföringsenhet. Med mottagande bokföringsenhet avses den bokföringsenhet som bokningarna på detta konto gäller och som också bokför den aktuella transaktionen på kontot. På Statskontorets webbplats finns blanketter för specifikationerna. Specifikationen innehåller följande uppgifter: 1. dokumentets namn: Specifikation av kontot Utgiftsöverföringar med anledning av gemensamma anskaffningar (2083) 2. period (månad och år) för vilken specifikationen har upprättats 3. den tresiffriga koden och namnet på den bokföringsenhet som lämnar in specifikationen 4. den tresiffriga koden för och namnet på den mottagande bokföringsenheten 5. debetbelopp totalt och/eller kreditbelopp totalt för respektive mottagande bokföringsenhet 6. kontots månatliga debet- och kreditsaldon 7. datering och kontaktuppgifter till den som upprättat specifikationen. 9 Kopior av vissa bilagor till bokföringsenhetens bokslut Bokföringsenheten ska lämna in kopior av följande bilagor till bokföringsenhetens bokslut för upprättande av statsbokslutet:

14 Statskontoret Föreskrift 14 (14) Bilaga 1: Principerna för upprättande av bokslutet samt bokslutets jämförbarhet Bilaga 9: Lån som beviljats inom budgetekonomin Bilaga 10: Värdepapper och investeringar i form av eget kapital Bilaga 11: Finansiella poster i balansräkningen och skulder Bilaga 12: Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra ansvarsförbindelser Bilaga 16: Maturitetsfördelning och duration när det gäller skulden Bilaga 17: Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter. Ett undertecknat missiv ska bifogas till kopiorna av bilagorna. Om bokföringsenheten inte har något att anmäla gällande någon av bilagorna här ovanför ska detta framgå av missivet. Uppgifterna ska inlämnas till Statskontoret i bilaga till ett e-postmeddelande senast den 23 av februari det år som följer på finansåret.

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer 13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer Bokslutsspecifikationerna och de förteckningar som uppgörs i samband med bokslutet är räkenskapsverkets interna bokslutsdokument, som

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

Bokföringens konton. Statskontoret Föreskrift 1 (5) 5.5.2015 Dnr VK/391/00.01/2015. Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten

Bokföringens konton. Statskontoret Föreskrift 1 (5) 5.5.2015 Dnr VK/391/00.01/2015. Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Statskontoret Föreskrift 1 (5) 5.5.2015 Dnr VK/391/00.01/2015 Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Bokföringens konton Affärsbokföringens konton Enligt 42 b 4 moment i förordningen

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 2015-04-25 2 / 9 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Allmänt om periodisering/värdering... 3 2. Periodisering av externfinansierade

Läs mer

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2 RIKSPOLISSTYRELSEN 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2 FLIK 4: INKOMSTTITELREDOVISNING... 2

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Handbok om statens bokföring 3.1. Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten

Handbok om statens bokföring 3.1. Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten Räkenskapsverk och statliga fonder utanför budgeten Förvaltningens styrning Till läsaren Statens bokföring reformeras den 1 januari 1998. En affärsbokföring som ligger nära en bokföring enligt bokföringslagen

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR?

Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Presentationen är en förenklad manual för några av de viktigaste funktionerna i Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning. Tanken är att presentationen skall ge en första

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN ÅR 2015 Ansvarig: Therese Norrbelius Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet i Jämtlands

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se Inledning

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI

ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI ANVÄNDNINGSPOLICY FÖR ELEKTRONISK POST VID ÅBO AKADEMI Vid behandlingen av elektroniska dokument tillämpas inom Åbo Akademi principerna om brevhemlighet, skydd för privatlivet och god förvaltningssed på

Läs mer

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord.

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. 1(9) Logga in på webbtjänsten För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. Om du har loggat in på webbtjänsten tidigare, mata in ditt Kund-ID och lösenord

Läs mer

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Givet efter anslag 27.11.2012 ÄRENDE Förlängning av tillståndets giltighetstid som är beviljad i tillståndsvillkoret 7

Läs mer

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas.

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas. Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 1(13) 1. MINIBOKSLUT... 2 1.2 TIDPUNKT FÖR AVSTÄMNING... 2 1.3 DOKUMENTATION... 3 1.3.1 Fliksystem för minibokslut... 3 1.3.2 Checklista minibokslut... 3 1.4 AVSTÄMNING... 4 1.4.1

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning Uppgifter om avtalet Försäkringstagare Avtalsnummer - Försäkringstagarens personbeteckning eller FO-nummer Den

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

Datum. Marknadsstödsavdelningen/ Matmarknadsenheten 6.10.2015 6.10.2015 170/05.00.01/2015 BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET

Datum. Marknadsstödsavdelningen/ Matmarknadsenheten 6.10.2015 6.10.2015 170/05.00.01/2015 BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET 1(5) Marknadsstödsavdelningen/ Matmarknadsenheten 6.10.2015 6.10.2015 170/05.00.01/2015 Datum Dnr Referens Programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt Livsmedelsstöd till partnerorganisationer

Läs mer

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande:

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande: STATSKONTORET FÖRESKRIFT 23.4.2003 Dnr 102/03/v107/531/2003 Räkenskapsverken och de statliga fonderna utanför budgeten BOKFÖRINGSKONTON Enligt 42 b 4 momentet i förordningen om statsbudgeten (11.12.1992

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 Handledning Avräkning med statsverket Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

Kulturbidrag - information

Kulturbidrag - information Kulturbidrag - information Kulturbidraget är avsett att främja ett aktivt och levande kulturliv i Härryda kommun. För vad kan man söka? Kulturbidrag beviljas verksamhet inom kulturområdet. Exempel på det

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post 28.4.2014/JW Anvisning Bekräftat: Samarbetsförfarande: Samarbetskommissionen 19.3.2014 Bekräftat av: Granskat: Ledningsgruppen för informationssäkerhet 24.4.2014 Hämtning och öppning av en arbetstagares

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen Anbudsförfrågan 25.2.2014 Dnr 16/331/2014 Till serviceproducenterna MULTIDISCIPLINÄR INDIVIDUELL REHABILITERING FÖR VUXNA MED SVÅR FUNKTIONS-

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar QO SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs nogct igenom Svensk Inscl,nhil?gskontrollsflireskri/ierflir 90 konto (nedan benämnt fiireskrifier) inncm Ni ansöker

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform)

DAGEN DÅ STIFTELSEURKUND/STIFTELSEAVTAL/STADGAR UNDERTECKNATS ELLER FASTSTÄLLTS (se anvisning enligt företagsform) Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Bostadsrättsförening / boendeförvaltningsområde / europeisk ekonomisk intressegruppering / utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland / hypoteksförening

Läs mer

Scheman för bokföringsböckerna BILAGA 4

Scheman för bokföringsböckerna BILAGA 4 Förvaltningens styrning Statskontoret Scheman för bokföringsböckerna BILAGA 4 Bilagan innehåller mänstren för följande utdata: dagbok (kronologisk) huvudbok för affärsboföringen (systematisk) sammanfattning

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 avdelningen Statens arbetsmarknadsverk BESLUT Innehåll Ledning av omställningar Omställningsskydd

Läs mer

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01.

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01. Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016 Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016 Nämnden för serviceproduktion 28.01.2016 5 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 Stadsfullmäktige 43 04.06.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget

Läs mer

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016

Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 Privata sektorns förtroendemannaval Valanvisningar för perioden 2014 2016 www.tsn.fi HÄLSO- OCH SOCIALVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION TSN RF PRIVATA SEKTORNS FÖRTROENDEMANNAVAL Valanvisningar för perioden

Läs mer

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från. Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen När du söker ersättning från Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen. Innan du börjar fylla

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER tills vidare 1 (8) Till det centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER Finansinspektionen meddelar med stöd av 7 m 2 mom. andelsbankslagen

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016

Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 Dnr 2015:815 1 (8) Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 Innehåll Information om ansökan till Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 1 Om bidraget 2 Sök bidrag för F-3 2 Sök

Läs mer

TUKAPITEL: SPECIFIKATIONER TILL BALANSRÄKNINGEN OCH ANDRA SPECIFIKATIONERUT... 2

TUKAPITEL: SPECIFIKATIONER TILL BALANSRÄKNINGEN OCH ANDRA SPECIFIKATIONERUT... 2 TU14UT Förvaltningens styrning TUKAPITEL: SPECIFIKATIONER TILL BALANSRÄKNINGEN OCH ANDRA SPECIFIKATIONERUT... 2 TU14.1UT TUSPECIFIKATIONEN TILL BALANSRÄKNINGENUT... 2 TU14.2UT TUAVSKRIVNINGSPLANER OCH

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl 1 Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsyn över ställföreträdares förvaltning.

Läs mer

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 Översättning av regionförvaltningsverkets avgörande i ärendet Dnr LSSAVI/56/04.09/2012 Givits efter framläggande till påseende 17.5.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande

Läs mer

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax Beslut Nr 35/2011/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/127/04.09/2010 Givet efter anslag 21.4.2011 ÄRENDE Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax SÖKANDE Bergö Båtklubb r.f. ANSÖKAN

Läs mer

Svenska miljörapporteringsportalen

Svenska miljörapporteringsportalen Svenska miljörapporteringsportalen Användarinstruktion Tillsynsmyndigheter och Naturvårdsverket 2016-01-13 2 Innehåll Allmänt om SMP... 3 Hitta SMP på webben... 3 Var får jag hjälp?... 3 Meddelande om

Läs mer

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet)

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Förklara innebörden av försiktighetsprincipen. (2p) Vilka tre kriterier ska vara uppfyllda för att kunna ta upp en tillgång i redovisningen?

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Understödsreglemente för ungdomsföreningar från och med den 1.1.2010 UNDERSTÖDSREGLEMENTE FÖR UNGDOMSFÖRENINGAR Understödsreglementet är godkänt på ungdomsnämndens möte

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Anvisningar och tidplan för bokslut 2015

Anvisningar och tidplan för bokslut 2015 f9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN ALLMÄNNA UTSKOTIET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-11 4 (37) Au 187 Dnr KS 140/2014 Anvisningar och tidplan för bokslut 2015 Ärendebeskrivning Ekonomichef Sara

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Steg för steg anvisningar till ansökningsformuläret

STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Steg för steg anvisningar till ansökningsformuläret STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Steg för steg anvisningar till ansökningsformuläret Om du inte har ansökt om anslag hos oss tidigare måste du registrera dig som ny användare. Om

Läs mer

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE SKATTEFÖRVALTNINGEN 4.9.2015 Enheten för styrning och utveckling av personbeskattningen A99/200/2015 version 1.0 DIREKTÖVERFÖRING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTER SOM GÄLLER BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA PENSIONSTAGARE

Läs mer

WebbRapport manual 2015

WebbRapport manual 2015 WebbRapport manual 2015 Innehållsförteckning 1. Inloggning. 1 2. Val av rapport.. 2 3. Exempel på resultatrapport och sammandragsrapport 3 4. Kontroll av summor och verifikat. 4 5. Exempel på sökalternativ..

Läs mer

REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL

REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...3 2 Gravskötsel och gravskötselavgift...3 2.1 Gravskötsel och blomstersmyckning...3 2.2 Gravskötselavgift...4 2.3 Tecknandetidpunkt för nya

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning 2013-07-01 1 / 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Allmänt om värdering... 2 Värdemässig genomgång av projekten... 2 externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt... 3 Konto 1632/1672, Upplupna bidrags-

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson 1 DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24 Datum 31.3.2014 Namn 1a Borgå stads social- och hälsovårdnämnd Registeransvarig Adress Stadshusgatan 5 B, 06100 Borgå Andra kontaktuppgifter

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 7/2012

Föreskrifter och anvisningar 7/2012 Föreskrifter och anvisningar 7/2012 Rapportering av Dnr 8/01.00/2011 Utfärdade 26.7.2012 Gäller från 31.12.2012 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN Statsunderstödets belopp Stödbeloppet som beviljats av utrikesministeriet kan årligen uppgå till högst 90 procent av de totala kostnaderna

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

periodavslut, koncernredovisning

periodavslut, koncernredovisning Utgåva nr: 1.1 Sida nr: 1(47) 1 PERIODAVSLUT... 3 2 AVSTÄMNINGAR OCH BOKFÖRINGAR INNAN SÄNDNING TILL HERMES... 4 2.1 KONTROLLERA ATT ALLA POLISMYNDIGHETER M.FL. STÄNGT PERIODEN I AGRESSO...4 2.1.1 Rutin...

Läs mer

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer. Beskrivning av tjänsten

Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer. Beskrivning av tjänsten Konvertering och kontroll av IBAN-kontonummer Beskrivning av tjänsten Innehåll 1 Hur fungerar IBAN-konverteringstjänsten... 3 2 IBAN konverteringstjänst och kontroll av finska konton... 3 2.1 Kontroll

Läs mer

Manual för Diabas, version 1.2

Manual för Diabas, version 1.2 Manual för Diabas, version 1.2 Innehållsförteckning Kortversion sid 1 Kontoplan sid 3 Redovisning sid 4 Special sid 7 Begreppet Företag sid 7 Rapporter sid 8 Utskrift sid 9 Installation: Kortversion Diabas

Läs mer

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION SAMMANFATTNING Landstinget Sörmland kommer under ett antal år framöver att genomföra stora investeringar inom

Läs mer

Principer för RAY:s understödsverksamhet - RAY:s preciserade förmögenhetskriterier

Principer för RAY:s understödsverksamhet - RAY:s preciserade förmögenhetskriterier Principer för RAY:s understödsverksamhet RAY:s preciserade förmögenhetskriterier I enlighet med 1 kap. 4 i lagen om penningautomatunderstöd skall beviljandet av understöd anses vara nödvändigt med beaktande

Läs mer

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Carl-Henrik Ottosson Annmarie Skoglund 2009-03-18 Innehåll Översikt Samband SCR, RTA och KAP Exempel på avstämningar - Balansavstämning - Flödesavstämning

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ANLÄGGNINGSPROJEKT SOM AVSER IDROTTSANLÄGGNING (JFR IDROTTSLAGEN 1054/1998, 8 )

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ANLÄGGNINGSPROJEKT SOM AVSER IDROTTSANLÄGGNING (JFR IDROTTSLAGEN 1054/1998, 8 ) LHSIV032_SV_20060404 Dnr Ifylls av myndigheten UVM:S BLANKETT NR 12 ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ANLÄGGNINGSPROJEKT SOM AVSER IDROTTSANLÄGGNING (JFR IDROTTSLAGEN 1054/1998, 8 ) 1. Sökande Sökandens namn

Läs mer

UNDERVISNINGSMINISTERIET ANSÖKAN OM ÅRSUNDERSTÖD 2010

UNDERVISNINGSMINISTERIET ANSÖKAN OM ÅRSUNDERSTÖD 2010 UNDERVISNINGSMINISTERIET ANSÖKAN OM ÅRSUNDERSTÖD 2010 Ungdomsenheten UNDERVISNINGSMINISTERIETS BLANKETT 36 UPPGIFTER OM DEN SÖKANDE UVM:s diarienr Sammanslutningens namn Telefonnummer Adress Postnummer

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Innehåll 1. VEM FÅR VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE... 3 2. SKILLNADEN MELLAN GOD MAN OCH FÖRVALTARE... 3 3. DINA FÖRSTA UPPGIFTER... 3 4. DINA ÖVRIGA UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER...

Läs mer

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag FIRMA (ifylls alltid) Övertagande bolag vid fusion / Ursprungligt bolag / Bolag som bildas vid kombinationsfusion Bolagets namn Företags- och organisationsnummer Överlåtande bolag / Övertagande bolag vid

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 28.1.2016 Anvisningarna gäller understöd för: installation av ny hiss (hissunderstöd) avlägsnande av rörelsehinder (hinderlöshetunderstöd) Innehåll

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

om statens bokföring 2011

om statens bokföring 2011 OHJEITA RAPORTOINTIIN 3 Handbok Valtion tulostietojärjestelmä om statens bokföring 2011 Käyttäjän opas Ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten Valtiokonttori Hallinnon ohjaus

Läs mer

Skattekontot och intäktsräntan

Skattekontot och intäktsräntan PM 1(23) Mats Andersson 010-574 80 84 Patrik Andreasson 010-573 51 14 Skattekontot och intäktsräntan 1 Bakgrund Skatteverket har under senare tid sett flera tecken på att skattekontot har börjat användas

Läs mer

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen

Lag. om Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringscentralen I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om Trafikförsäkringscentralen 1 Trafikförsäkringscentralen Trafikförsäkringscentralen är ett gemensamt organ för genomförande och utveckling av trafikförsäkringen.

Läs mer