Ett udda par. Examensarbete 15 hp + 15 hp magisternivå Medie- och kommunikationsvetenskap & Företagsekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett udda par. Examensarbete 15 hp + 15 hp magisternivå Medie- och kommunikationsvetenskap & Företagsekonomi"

Transkript

1 Examensarbete 15 hp + 15 hp magisternivå Medie- och kommunikationsvetenskap & Företagsekonomi Ett udda par - Integrerad Marknadskommunikation och det postmoderna samhället Joakim Johansson Magisterprogrammet medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning Media Management 60 hp Vårterminen 2010 Handledare: Sune Tjernström, Thomas Karlsson

2 Abstract Authors: Joakim Johansson Title: An odd couple - Integrated Marketing Communication and the postmodern society Level: MA Thesis in Media and Communication Studies and Business Administration Location: Linnaeus University Language: Swedish Number of pages: 45 The purpose of this paper is to study whether Integrated Marketing Communication is a useful marketing concept in the postmodern society. Because of the new information technology, Integrated Marketing Communication has been criticized for being hard to implement. This study will investigate if that really is the case or if the problems depend on other underlying variables. The thesis was carried out by interviewing, using qualitative methods, individuals that have experience of working with Integrated Marketing Communication. They are all consultants from some of Stockholms leading communication agencies. I have used a theoretical frame of reference based on integrated marketing communication, brand management and market communication. An analysis was made to compare the theory and the empirical data. The conclusions show that the new technology should only be seen as an opportunity for integration, it is only a new channel. Instead it is territory and generational differencies that make it hard to implement IMC, although the concept will neverless be important for how we work with marketing in the future. Keywords: Communnication, Market Communication, Brand management, Branding, Public Relations, Postmodern Society 2 (45)

3 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Problemspecifikation Begreppsdefinition Informationsteknologi Webb 2.0 & Sociala Medier Informant Avgränsningar 9 2. Tillvägagångssätt Förförståelse Litteratur Intervju Förberedelser Semistrukturerad intervju Genomförande Analysmetod Abduktion Reliabilitet och validitet Urval Informanter Metodkritik & Källkritik Referensram Marknadskommunikation Varumärke Utvecklingen av ett nytt tänkesätt IMK i det postmoderna samhället More talk than walk? Utfall & Analys Varumärket Utvecklingen inom IMK Det strategiska perspektivet Varumärkesbaserad affärsidé Internkommunikation 28 3 (45)

4 4.5 Transparens Problematiken kring IMK Den nya informationsteknologin Mediet är kanalen Disciplinära revir Kortsiktiga mål Optimerade organisationer Diskussion Informationsteknologin Revir Generationsfråga Tvivelaktigt begrepp Avslutande reflektion Slutsatser Informationsteknologin Revir Generationsfråga Tvivelaktigt begrepp Vidare forskning 41 Referenslista 42 Artiklar 42 Litteratur 43 Digitala källor 43 Intervjuer 44 Bilaga 45 4 (45)

5 Tack! Inledningsvis skulle jag vilja rikta ett stort tack till de informanter som har ställt upp och bidragit till att denna uppsats kunde bli verklighet. Jag vill även tacka mina handledare Sune Tjernström och Thomas Karlsson och även mina studentkollegor för berikande diskussioner. Joakim Johansson Kalmar (45)

6 1. Inledning I det första kapitlet ges en introduktion till det valda ämnet. Det ges en redogörelse för problematiken kring ämnet och sedan följer en specifikation av problemet. Kapitlet innehåller även en definition av begrepp som underlättar för förståelsen av ämnet. Sist presenteras de avgränsningar som har gjorts för att studien skulle kunna vara genomförbar. 1.1 Bakgrund Allt som ett företag gör signalerar något, det säger något om vilka de är. Även om de ibland inte vill det så är det ofrånkomligt. Varje lite trivial detalj är viktig och direkt avgörande för hur kunden kommer att uppfatta varumärket. Ögonkontakten mellan kunden och personalen är avgörande för om kunden skall känna förtroende för varumärket eller inte. Väldigt få företag och organisationer förstår inte att det är varumärkets kroppsspråk och beteende som formar själva bilden av varumärket. Inte vad företaget väljer att säga och tycka genom reklam och planerade budskap. Det uppstår en problematik när olika motstridiga budskap sänds ut och skapar en otydlig bild utav varumärket. Varumärken existerar och verkar idag på en marknad med hög konkurrens och en marknad som översvämmas med budskap. Det blir allt svårare att hålla upp en enhetlig bild i alla kommunikationskanaler. Problematiken tillsammans med den ökande fragmenteringen av medierna och konsumenterna ropar ett paradigmskifte inom marknadskommunikation 1. Under en tjugoårsperiod har tilltron till massmedier och traditionell reklam minskat bland många företag, vilket har öppnat upp för ett mer integrerat synsätt 2. Till skillnad från traditionell marknadsföring så är Integrerad marknadskommunikation (IMK) ett holistiskt angreppssätt som understryker att all kommunikation bör samkoordineras så att en så enhetlig bild visas upp av företaget som möjligt. Vare sig budskapen är planerade eller oplanerade, direkta eller indirekta så är det viktigt att företaget försöker integrera dem. Uppkomsten av IMK har blivit ett av de tydligaste exemplen på utveckling inom marknadsföringsdisciplinen 3. Det är ett dynamiskt paradigm som har förändrat synen på marknadskommunikation och hur ett företag bör arbeta med den för att få ett så lyckat resultat som möjligt 4. När IMK var en ung disciplin så låg fokus främst på att rent praktiskt kunna samkoordinera de olika marknadskommunikationsverktygen, så som reklam, PR och försäljning. Det centrala var att skapa:...one voice, one look 5 för all kommunikation som sänds ut till kunden. Ett förhållningssätt som visade sig vara svår- 1 Gură, Călin. (2008) s Holm, Olof. (2006) s.23 3 Holm, Olof. (2006) s.23 4 Kitchen, Philip J. et al. (2004).s19 5 Duncan, Tom. (2005) s.5 6 (45)

7 kontrollerat och ineffektivt. Grunden i att styra sin marknadskommunikation integrerat kretsar snarare kring att på ett strategiskt plan skapa förståelse för kommunikationen och se till att alla i företaget strävar emot att samma bild av varumärket strålar ut genom alla kommunikationskanaler. 1.2 Problemdiskussion Under den tid som IMK har varit en växande och debatterad disciplin så har kommunikativa samhället förändrats markant, främst på grund av den nya informationsteknologin och globaliseringen. Utbudet av kanaler som en marknadsförare kan använda har utökats på knappt ett årtionde. Detta gör det befogat att idag ifrågasätta om det verkligen går att angripa ett sådant komplext problem som marknadskommunikation, med en holistisk och integrerad ståndpunkt. Som nämndes innan så anses IMK vara en avgörande faktor för hur marknadsstrategier kommer att utformas i framtiden, men trots det så finns det väldigt lite praktiska bevis för att IMK är ett genomförbart arbetssätt 6. Det finns en rad olika kommunikationskanaler som företaget kan arbeta aktivt med att förbättra. T.ex. se till att reklamkampanjer, hemsidor och butiker har samma utformning och sänder ut samma budskap. Företaget kan även arbeta aktivt för att förbättra hur personalen och kundservicen bemöter kunderna och på så sätt anspela på samma budskap som resten utav marknadskommunikationen. Kommunikationen mellan kunderna är något som ligger utanför företagets kontroll. Vilket i sig inte är något nytt men i och med den nya teknologin som t.ex. Sociala Medier så kan den enskilda kunden kommunicera på ett helt annat sätt. Uppdateringar på t.ex. Facebook och Twitter har en stor genomslagskraft inom kundens vänskapskrets och dålig publicitet har stor inverkan på även vännernas inställning till varumärket. Det blir då svårt att försvara en holistisk ståndpunkt när så mycket kommunikation ligger utanför företags möjligheter att direkt påverka. Det är samtidigt viktigt att ha ett kritiskt perspektiv till den nya informationsteknologin och dess inverkan på samhället och IMK. Bara för att tilltron till IMK började vackla samtidigt som den nya teknologin gjorde sitt intåg, behöver inte detta betyda att de har haft inverkan på varandra. Det kan finnas andra större bakomliggande rörelse i samhället som har påverkat synen på IMK. Problematiken kring om IMK är genomförbart eller inte kan t.ex. bero på kulturella och normativa faktorer. Personligen har jag intresserat mig för IMK för att jag finner det som ett idealt angreppsätt inom marknadskommunikationens ramar. Det är viktigt att ett företag har förståelse för att allt i ett företag kommunicerar något och att det ständigt strävar emot att skapa en sådan enhetlig bild av varumärket som möjligt. Det är dock en stor skillnad mellan att försöka hålla ihop och kon- 6 Pickton, David et al. (2001) s.65 7 (45)

8 trollera en sådan enhetlig bild av varumärket som möjligt och att arbeta integrerat med all kommunikation. Faran med IMK är att det kan vara för reduktionistiskt och försöker förklara en extremt komplex företeelse med enkla ord. Anledningen för att marknadskommunikation har blivit ett komplext problem beror till stor del på internet och den nya teknologins intåg. En utveckling som helt och hållet kan ha satt IMK ur spel. Det kan vara så att IMK enbart var en produkt av dess samtid och inte hållbart på lägre sikt. Detta gör ämnet än mer intressant och frågan är om vi skall överge en etablerad uppfattning eller inte. Eller kan det vara så att integrerad kommunikation är fullt genomförbart? Vi kanske bara har angripit problemet på fel sätt. Den nya tekniken kan ses som ett hot mot det integrerade tänkandet, men även som en enorm möjlighet för utveckling. Jag vill med den här uppsatsen ge bidrag till den pågående debatten och undersöka om det är så att IMK och det postmoderna samhället, som vi liver i, är ett udda par eller inte. Det finns givetvis inte något rakt svar på den frågan, men det är min målsättning att uppsatsen skall berika med kunskap till den pågående debatten. 1.3 Problemspecifikation Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida Integrerad Marknadskommunikation är ett gångbart kommunikationsperspektiv i det postmoderna samhället som är starkt präglat av den nya informationsteknologin. Vilken inverkan har den nya informationsteknologin haft på möjligheterna att implementera Integrerad Marknadskommunikation? Finns det några andra underliggande faktorer som har påverkat förutsättningarna för att kunna arbeta med Integrerad Marknadskommunikation, och i så fall vilka? 1.4 Begreppsdefinition Informationsteknologi Genomgående i uppsatsen kommer den nya Informationsteknologin nämnas som den främsta anledningen till att IMK går att ifrågasättas som en användbar marknadskommunikationsmetod. Begreppet omfattar en rad olika företeelser och det kräver därför sin förklaring så att förvirring och missförstånd inte uppstår. Kommunikation har alltid varit uppbyggt kring tre olika system, ljud, bild och skrift. De olika systemen har förts samman i en rad olika tekniker såsom tryckpressen, tv och film. IT-revolutionen har skapat ett fjärde system, det digitala systemet där total kommunikativ integration är möjlig 7. 7 Holm, Olof (2006) s.27 8 (45)

9 Begreppet Den nya informationsteknologin avser då t.ex. internet och mobiltelefonteknologin. Kanaler som har förändrat människans förutsättningar för att kommunicera och ta till sig information. Det är ett begrepp med ett stor omfång och det är viktigt att ha en förståelse för att det grunder sig i männi- möjligheter att kommunicera skans digitalt Webb 2.0 & Sociala Medier En intressant del av den nya informationsteknologin är Webb2.0, den fas som internet befinner sig idag och som har utvecklat integrationen ytterligare. I Webb 2.0 så är det användarna själva som är med och skapar innehållet, såsom Wikipedia (http://www.wikipedia.org) och Youtube (http://www.youtube.com) där användarna själva publicerar materialet. Användarna själva blir kreatörerna och företaget erbjuder enbart den internetbaserade tjänsten 8. Sociala medier är ett centralt begrepp inom Webb 2.0 som kombinerar det användargenererade innehållet med en social integration. Exempel på detta är Facebook (http://www.facebook.com), Twitter (http://www.twitter.com), Flickr och bloggar 9. Med hjälp av sociala medier så kan användarna kommunicera och dela med sig av material såsom bilder och videos på ett helt nytt sätt Informant Termen Informant kommer att användas genomgående i uppsatsen och syftar då till den intervjuade personen som har ligger bakom uttalandet. Informanten bidrar med information om insikter, värderingar och reflexioner 10. Dessa uttalanden förvaltas och tolkas så att de kan placeras i ett sammanhang. 1.5 Avgränsningar Uppsatsen har genomgående ett konsumentfokus. Med det avser att de former av marknadskommunikation som diskuteras i uppsatsen är främst riktad mot konsumenter, och inte andra företag eller intressenter. Många delar av Integrerad Marknadskommunikation omfattar även kommunikation med andra aktörer på marknaden. Trots det så är det i slutändan den enskilda konsumenten som företaget vill nå. När kunden nämns i ett sammanhang så syftar det i första hand på konsumenten. I det empiriska insamlandet av data har jag valt att främst intervjua personer på olika kommunikations och reklambyråer. Jag har inte valt att ta med något speciellt företag som har implementerat IMK i sin verksamhet, utan istället fokusera på de som praktiskt arbetar med integration i sin vardag. 8 O Rielly, Tom (2010) What is Web Kaplan, Andreas M. (2010) s Østbye, Helge (2004) s (45)

10 2. Tillvägagångssätt I följande kapitel presenteras hur studien har gått tillväga, vilka metoder som har använts för insamling av empiri och teori. Det följer även en kort presentation av vilken metod som har använts för att analysera materialet. 2.1 Förförståelse Som bakgrund till mitt valda ämne ligger min egen nyfikenhet för kommunikationsfrågor och det integrerade tänkesättet. Integrerad Marknadskommunikation är ett begrepp som ständigt dyker upp i diskussioner kring marknadsföring och det var därför intressant att skapa sig en djupare förståelse för ämnet. Det är ett ämne som jag under mina studier enbart berört på utan och det kändes därför naturligt att fördjupa mig i ämnet på en avancerad nivå då det integrerade tänkesättet alltid intresserat mig. Till grund för valet av litteratur och tolkningarna av de intervjuer som har genomförts har jag utgått från ett hermeneutiskt synsätt. Detta synsätt passar studien bra då det har till uppgift att tolka och göra mänskligt beteende förstårligt 11. Hermeneutiken söker således inte att förklara naturen eller en företeelse, utan försöker istället att förstå den 12. Detta genomsyrar hela arbetet med uppsatsen och hur jag genom att koppla empiri till teori gör en tolkning av det rådande läget. 2.2 Litteratur Enligt Judith Bell är det viktigt att merparten av den teori som skall användas i undersökningen skall studeras innan det empiriska arbetet sätter igång 13. Undersökningens tidsram tillät mig att skapa en stark teoretisk referensram innan jag gav mig ut på fältet för att intervjua utvalda informanterna från branschen. Detta underlättade för att hålla teori och empiri skilda från varandra så att inte valet av teori färgades av vad informanterna tycker och säger. Ett urval gjordes av litteraturen som har publicerats om ämnet de senaste tio åren och de artiklar och böcker som passade undersökningens syfte blev till underlag för den teoretiska referensramen. Det var ett medvetet val att inte ta med litteratur som publicerat tidigare då den nya informationsteknologin främst växt fram de senaste åren. För att undersökningen skulle få mer relevans så är merparten av teorin publicerad de senaste fem åren. Det är viktigt att vara medveten om att de litteraturstudier som görs skall ge läsaren en bild av the state of the art inom forskningsområdet. Det är även viktigt att läsa- 11 Østbye, Helge (2004) s Arbnor, Ingeman et al. (1994) s Bell, Judith (2006) s (45)

11 ren ständigt försöker hålla sig kritisk till den information som han/hon tar del av 14. Läs mer under Reliabilitet & Validitet. 2.3 Intervju Kommunikationsfrågor är komplexa problem som innefattar en rad olika immateriella värden som det blir svårt att angripa med en kvantitativ utgångspunkt. Det var därför självklart att genomföra kvalitativa intervjuer med utvalda branschföreträdare för att på så sätt fånga upp problemets komplexa omfång. Trots det så var valet av kvalitativ metod inte principiellt utan snarare så valde jag det av praktiska skäl. För att kunna fånga upp människors uppfattningar och värderingar så är den kvalitativa intervjun det centrala tillvägagångssättet 15. Genom den kvalitativa intervjumetoden går det att nå information som det annars kan vara väldigt svårt att få tillgång till. Det går att kartlägga sociala relationer och komplicerade processer och den ger tillgång till informanternas egen begreppsapparat och dess samtalsätt 16. En nackdel med att genomföra kvalitativa intervjuer är att de tar väldigt mycket tid i anspråk. Vilket ofta får konsekvensen att enbart ett fåtal intervjuer går att genomföra 17. Detta tycker jag personligen inte behöver innebära enbart nackdelar då ett fåtal omfattande intervjuer kan berika uppsatsen mer än ett flertal korta och intensiva intervjuer. Det är inte mina ambitioner med denna uppsats att dra några generella slutsatser utan snarare få en djupare inblick i hur IMK fungerar i praktiken Förberedelser Förberedelserna innan själva genomförandet av intervjuerna har varit en viktig del av processen i uppsatsen. Enligt Steinar Kvale så är planeringen av intervjuerna viktig pågrund av att det är då som undersökaren kan se till att alla delar som han/hon vill knyta till uppsatsen kommer med och att intervjuerna följer uppsatsen syfte och problemformulering 18. Personligen tycker jag även att kontakten med informanten är viktig i det föreberedande stadiet då val av plats för intervjun är en viktig faktor. Det skall helst vara en miljö där informanten känner sig trygg, det blir därför naturligt att hålla intervjun på informantens arbetsplats. Faktorer som arbetskamrater och liknande kan vara ett stressmoment för informanten och det är bra om intervjun kan genomföras i ett enskilt rum eller liknande. Det är även viktigt att informera informanten om vilket syfte uppsatsen och intervjun har så att personen i fråga är medveten om vad han/hon lämnar svar till 19. Jag har därför valt att skicka ut ett ut- 14 Bell, Judith (2006) Østbye, Helge (2004) s Østbye, Helge (2004) s Bell, Judith (2006) s Kvale, Steinar (1997) s Østbye, Helge (2004) s (45)

12 drag av intervjuguiden till de informanter som frågat efter det. Detta för att de lättare skall sätta sig in i problemet och förbereda sig. Det skall dock understrykas att detta utskick enbart innehåller de övergripande riktlinjerna för intervjun Semistrukturerad intervju Det finns olika former av kvalitativa intervjuer, antingen är de fullt ut strukturerade eller så har de en obunden struktur. Semistrukturerad Intervju kännetecknas av att forskaren på förhand har bestämt tema för intervjun och utformat en intervjuguide som skall följas under intervjun. Metoden är dock öppen för sidospår och att följfrågor ställs för att få en större dynamik i intervjun 20. För att utfallet av de olika intervjuerna som genomförs i undersökningen skall gå att studera så är det viktigt att alla intervjuer har samma tema. Vilket jag personligen tycker är viktigt för att studien skall anses trovärdig, dock så är det viktigt att informantens röst blir hörd i intervjun och mycket av den information som samlas in behöver inte beröra de på förhand framtagna frågorna. Att vara öppen för att intervjun tar nya vändingar kan innebära att information samlas in som kastar nytt ljus över undersökningen och ger den ytterligare en dimension. En av de främsta fördelarna med att använda sig av semistrukturerad intervjumetod är just flexibiliteten 21. Jag valde att utforma en intervjuguide innan det empiriska arbetet satte igång. Guiden användes sedan genomgående i alla intervjuer. Dock förändrades guiden med tiden då vissa frågor kunde strykas då jag i det empiriska arbetet kom underfund med att de inte bidrog till undersökningen. Alla frågor i intervjuguiden togs fram utifrån undersökningens syfte, problemformulering och teoretiska referensram. Jag var väldigt noga i utformningen av frågorna att se till att de inte kunde ge ledande svar Genomförande Två av intervjuerna genomfördes på informanternas respektive arbetsplatser, i båda fallen i ett konferensrum. Detta gjorde att intervjun inte stördes av någon utav informantens arbetskamrater och det var enkelt att genomföra ett enskilt samtal. Av tidbrist genomfördes två av intervjuerna via telefon. Det skall dock understrykas att dessa intervjuer blev lika uttömmande som de intervjuer som de som ägde rum personligen. 2.4 Analysmetod För att bearbeta det empiriska materialet har jag använt mig av en meningstolkande analysmetod. Detta pågrund av att jag vill gå utanför intervjuns struktur och finna underliggande information som inte sägs rakt ut. Meningstolkande analysmetod öppnar upp för undersökaren att spekulera och det blir 20 Østbye, Helge (2004) s Bell, Judith (2006) s (45)

13 lättare att fånga upp attityder och inställningar som informanten ofta förmedlar på andra sätt än genom sitt tal, t.ex. genom kroppsspråk. Trots att metoden öppnar upp för spekulationer och tolkningar så är det viktigt att undersökaren förhåller sig kritisk till informationen 22. Jag har under hela den tid som jag läste in de teorier som finns kring ämnet förhållit mig kritisk till det som sägs för att på så sätt försöka undvika att bli färgad i mitt tänkande. Detta är något som jag givetvis höll fast vid när jag genomförde det empiriska arbetet. Det är extra viktigt att hela tiden förhålla sig kritisk till det som sägs under intervjuerna då det är lättare att påverkas av informanters tankar och idéer när mötet sker på ett personellt plan. 2.5 Abduktion Abduktion är en kombination mellan deduktion och induktion och där ett förklarande hypotetiskt mönster formuleras utifrån ett specifikt fall, i det här fallet ett förslag till preliminär teori 23. Denna första fas färgas utav ett induktiv tänkande och det andra steget som är mer av deduktiv natur prövar denna hypotes, eller teori i det här fallet på ett nytt fall. Detta är ett tänkesätt som ligger till grund för hur jag har gått tillväga i denna undersökning och det samspelar även bra med det ett hermeneutiska synsättet. En stor fara med att arbeta abduktivt är det faktum att jag som undersökare är färgad av tidigare erfarenheter, ingen undersökning startar förutsättningslöst 24. Vilket kan påverkar valet av informanter och formuleringen av den hypotetiska teorin. Detta är en stor fara och som undersökare måste jag ständigt vara medveten om dessa risker. 2.6 Reliabilitet och validitet En undersöknings hållbarhet mäts ofta av Reliabiliteten och Validiteten, det vill säga tillförlitlighet och giltighet. Hur tillförlitlig en studie är avgörs av hur väl den insamlade informationen har bearbetats på ett forskningsmässigt korrekt sätt 25. Ett bra mått på om studien är tillräckligt tillförlitlig är att mäta i vilken grad undersökningen går att genomföra vid ett annat tillfälle. Metoden skall vara så tillförlitlig att en annan forskare skulle kunna genomföra en liknande studie och få ett resultat som är likvärdigt med den redan genomförda studien 26. Det är ju dock så att denna studie baseras på åsikter och inställningar från personer som påverkas av stunden och yttre omständigheter. Trots det skall studien vara så tillförlitlig att samma metod går att använda igen och att de resultat som kommer fram då skall kunna sammanföras med de som redan är insamlade. Reliabiliteten står i relation till validiteten och en under- 22 Kvale, Steinar (1997) s Patel, Runa et al. (2003) s Patel, Runa et al. (2003) s Ekström, Mats et al. (2000) s Bryman, Alan et al. (2005) s (45)

14 sökning bör uppnå hög grad av båda. Det behöver dock inte betyda att bara för att en studie är tillförlitlig och utförd på ett korrekt sätt, så behöver inte validiteten vara god. Validiteten eller giltigheten avgörs av vilken grad forskaren har undersökt det som avses att studera i vilken grad undersökningens utformning och operationaliseringar ger relevanta insikter vad avser den överordnade frågeställningen 28. Det har varit viktigt för mig som undersökare att förhålla mig till begreppen. Detta för att underlätta arbetet och ligga till grund för att faktiska slutsatser kan dras av det insamlade materialet. 2.7 Urval Det urval som har gjorts av informanter har sin utgångspunkt i uppsatsen syfte och problemformulering. För att undersökningen skulle få giltig grund så var det viktigt för mig att lägga stor vikt på att finna informanter som har gedigen erfarenhet av att arbeta med integrerad marknadskommunikation, för att på så sätt se om samma problematik avspeglar sig i praktiken. Det förefall sig då naturligt att söka upp ledande byråer i Stockholm som har stor erfarenhet av att arbeta med integrerade kampanjer för sina kunder. Baserat på den allmänna uppfattningen att de främsta byråerna finns i Stockholm så var det naturligt att söka upp informanter som är verksamma där Informanter Nedan följer en presentation av de informanter som har bidragit till uppsat- Samtalen som jag har fört med dem ligger till grund för det empiriska sen. material som presenteras senare. Martin Gumpert Martin Gumpert är strateg och en av grundarna till den stockholmsbaserade mediebyrån Garbergs. Byrån har kunder såsom Net On Net, Fartum, Ipren och Försäkringskassan. Ulf Lesley Ulf Lesley är Strategic Director, partner och copywriter på eventbyrån Unify, som arbetar med kunder såsom AstraZeneca, TeliaSonera, Skandia och Telia. Lesley har en bakgrund som global kommunikationschef för Ericssons GSM och 3G system. Han undervisar även i Integrerad Marknadskommunikation på Berghs School of Communication. Kicki Ekberg Kicki Ekberg är konsult vid kommunikationsbyrån Rewir som arbetar med kunder såsom NCC, Svenska Spel, SEB och SAS. Ekberg har tidigare erfarenhet som försäljningschef på SAS International Hotels. 27 Ekström, Mats et al. (2000) s Østbye, Helge (2004) s (45)

15 Susanne Krutrök Susanne Krutrök är ansvarig för affärsområdet Konsument-PR på Springtime, en PR- och kommunikationsbyrå. Hon har tidigare erfarenhet som informationschef för SEB och MyTravel Northern Europé. 2.8 Metodkritik & Källkritik Det går att ifrågasätta i vilken utsträckning undersökningen är generaliserbar eller inte. Mina ambitioner är inte att försöka skapa några riktlinjer som går att göra till generaliserbara teorier. För att undersökningen skulle vara generaliserbar så hade den behövt att vara mycket mer omfattande och troligtvis även beröra byråer i andra länder än Sverige. Trots det så går det att utläsa tendenser i empirin som pekar åt samma riktning, vilket gör att det går att dra slutsatser som gör anspråk på generalisering. Det har även varit viktigt för mig som undersökare att förhålla mig kritisk till de källor som ligger till grund för referensramen. Flertalet av dem är vetenskapliga artiklar där forskaren ofta driver sin egen tes för att på så sätt göra ett inlägg i debatten. Det skall dock understrykas att samtliga artiklar är baserade på vetenskapliga studier och har därför tillförlitlig grund. 15 (45)

16 3. Referensram I följande kapitel ges en redogörelse för begreppet Integrerad Marknadskommunikation så att läsaren kan skapa sig en teoretisk förförståelse. För att se begreppet ur ett större perspektiv följer även en diskussion kring Marknadskommunikation och Varumärkesbyggande. Sedan följer en redogörelse för utvecklingen av det nya tänkesättet och även problematiken kring integrerad marknadskommunikation. 3.1 Marknadskommunikation För att kunna betrakta IMK ur ett större sammanhang är det viktigt att även beröra begreppet Marknadskommunikation och på så sätt skapa en djupare förståelse för begreppet. Marknadskommunikation kan ses som ett paraplybegrepp som täcker en rad olika kommunikationsinsatser 29. Syftet med marknadskommunikation är att bygga upp de rätta associationerna till ett företags varumärke och ge det en attraktiv personlighet som tilltalar publiken. Kommunikationen skall skapa och förmedla mervärden för antingen företaget eller dess produkter. Den skall även upprätthålla och skapa kännedom om varumärket. Trots att varumärket kan vara välkänt bland många så krävs det att ett företag ständigt arbetar med sin marknadskommunikation och är ständigt synligt för målgruppen. Marknaden är fylld med likartade produkter och företagets varumärke omges av ett kolossalt brus och det är då viktigt att trycka på de rätta punkterna för att nå enda fram till målgruppen 30. Det går även att kartlägga olika former av marknadskommunikation, den mesta traditionella formen är den mellan företaget och kunden (B2C). Fast utifrån det integrerade perspektivet är det även värt att nämna marknadskommunikationen mellan företag (B2B) och kommunikationen mellan kunderna själva (C2C) 31. Det är viktigt att ha förståelse för att det är inte enbart den kommunikation som är direkt riktad mot kunden som påverkar vilken bild kunden har utav varumärket. Marknadskommunikation är alla de kontaktpunkter som varumärket har med olika intressenter på marknaden. Det kan vara befintliga kunder eller potentiella kunder. Vilket ligger till grund för en strävan mot mer integrerade budskap 32. Som klargjordes i Avgränsningar så ligger fokus i denna uppsats på B2C, men även de andra disciplinerna kommer att beröras. 29 Kitchen, Philip J. et al. (2004) s Mårtenson, Rita (2009) s Mårtenson, Rita (2009) s Mårtenson, Rita (2009) s (45)

17 3.2 Varumärke Ett varumärke representerar flertalet immateriella tillgångar i ett företag som ofta har större finansiellt värde än de tillgångar som är rent materiella, även kallat goodwill. Varumärken finns överallt, i alla delar av samhället och kan ses som en symbol för vårt postmoderna samhälle 33. Grundtanken med IMK och all marknadskommunikation är att bygga och utveckla ett starkt varumärke. Varumärkesbyggande går inte att betrakta som en speciell del utav ett företags marknadskommunikation, utan det skall betraktas som ett generellt utfall av all marknadskommunikation 34. Det är därför viktigt att i detta sammanhang föra en diskussion om varumärkesbyggande så att förståelsen för det integrerade tänkandet ökar. Ett centralt begrepp inom varumärkesbyggande är Brand Equity. Vilket kan ses som de känslomässiga och subjektiva värderingar och uppfattningar som en kund har till ett varumärke 35. The set of associations and behavior on the part of a brand s customers, channel members and parent corporation that permits the brand to earn greater volume or greater margins than it could without the brand name 36. Brand equity kan bestå av det rykte som varumärket har, kundernas bild utav märket. Det kan även innehålla tillgångar som t.ex. marknadsandelar vilket ihop kan skapa ett finansiellt värde 37. Varumärket är företagets mest värdefulla tillgång och skall betraktas som en strategisk investering. Fast ett varumärke är även ett företags akilleshäl, det är en investering i en social relation mellan företaget och kunden och om företaget missbrukar denna förbindelse så kan kundens bild av varumärket försämras kraftigt. Två andra centrala begrepp inom varumärkesbyggande är Image och Identitet 38. Det kan ibland vara svårt att särskilja dessa två begrepp, vilket gör det än mer väsentligt. Image är den bild som ett varumärke har i kundens tankar, kunden uppfattning om varumärket. Identitet är den bild som företaget vill ingiva i varumärket, den bild som de arbetar aktivt för att skapa hos kunden. Det skall dock understrykas att detta inte innebär att två olika syner på varumärket kan existerar, varumärket blir till i integrationen mellan kunden och företaget 39. Det ideala tillståndet är givetvis när de två bilderna överensstämmer och företaget och dess kunder pratar samma språk. 3.3 Utvecklingen av ett nytt tänkesätt När IMK började bli en omnämnd disciplin så uppfattades det främst som ett praktiskt instrument för att försöka samordna alla marknadskommunikations- 33 Kapferer, J N. (2008) s Pickton, David (2004) s Grönroos Christian (2007) s Kapferer, J N. (2008) s Kapferer, J N. (2008) s Grönroos, Christian (2008) s Grönroos, Christian (2008) s (45)

18 ansträngningar. Så att samma budskap genomsyrade alltifrån företagets annonsering till deras PR-verksamhet. Călin Gură uttrycker sig följande:...marketing communications tools that were traditionally separated and specialised in above the line and below-the-line activities, should be now integrated under the IMC concept 40. Gayle Kerr et al. har kartlagt olika definitioner av IMK genom åren, det går tydligt att se den markanta utveckling som har ägt rum. En av de första definitionerna av IMK uttryckte American Association of Advertising Agencies år 1989: A concept of marketing communications planning that recognises the added value in a programme that integrates a variety of strategic disciplines e.g. general advertising, direct response, sales promotion and public relations and combines these disciplines to provide clarity, consistency and maximum communication impact 41. Det märks tydligt att synen på IMK hade ett inifrån-och-ut-perspektiv, det rörde sig om att på ett sådant skickligt sätt kombinera alla budskap så att de tillsammans får en så kraftig effekt på mottagaren som möjligt. Ett kortsiktigt perspektiv som inte tog fasta på kommunikationsprocessen och mottagarens roll beskrev Don E. Schultz att...imc is a strategic business process used to plan, develop, execute and evaluate coordinated, measurable, persuasive brand communication programmes over time with consumers, customers, prospects, and other targeted, relevant external and internal audiences 42. Den främsta utvecklingen mellan de två olika citaten är att IMK har gått från att betraktas som ett praktiskt instrument, till att vara ett strategiskt och långsiktigt kommunikationsverktyg. Det berör inte enbart planerade budskap mot den tilltänkta kunden, utan även internkommunikation. Varumärket har även lyfts in och det finns en förståelse för att alla kommunikation påverkar varumärket. Det är därför viktigt att planera sin kommunikation utifrån det. Enligt Olof Holm beror denna utveckling främst på tre faktorer som fundamentalt förändrade synen på IMK: Deregulations of markets, globalization of the economy and individualization of the consumption. The emergence of new information technology can be considered as the dominating underlying factor 43. IMK som ett praktiskt marknadsföringsinstrument tappade fotfästet då marknaden blev för komplex för att kunna kontrollera alla budskap som ett företag sänder ut. Trots det så innebar IT-revolutionen även stora möjligheter för en total kommunikativ integration mellan företaget och dess kunder 44. Den tekniska utvecklingen låg i linje med det integrerade tankesättet vilket gjorde att begreppet utvecklades från att vara ett praktiskt verktyg till att bli ett strategiskt styrmedel. Integrated marketing communications is the strate- 40 Gură, Călin. (2008) s Kerr, Gayle et al. (2008) s Kerr, Gayle et al. (2008) s Holm, Olof. (2006) s Duncan, Tom. (2005) s.6 18 (45)

19 gic co-ordination of all messages and media used by an organisation to collectively influence its perceived brand value IMK i det postmoderna samhället Dagens postmoderna samhälle översvämmas av budskap och det är enbart med ett integrerat synsätt som ett företag kan lyckas komma igenom bruset och nå ända in till konsumentens hjärta och själ. IMK betraktas idag som ett strategiskt förhållningssätt som skall genomsyra hela organisationen så att allt framför samma budskap 46. I början tog IMK enbart fasta på de givna kommunikationskanalerna och bortsåg ifrån all annan kommunikation som ett företag sänder ut. I och med att IMK började betraktas ur ett strategiskt perspektiv blev många andra faktorer intressanta för att kunna stärka kommunikationen. Allt i ett företag kommunicerar något vare sig marknadsföraren vill det eller inte. Hur väl en kund upplever kvalitén av en produkt eller service avgörs av hur stort gapet är mellan förväntningarna och erfarenheterna 47. Det är enbart de förväntade budskapen i form av t.ex. reklam som företaget på en praktisk nivå kan kontrollera. Den kommunikation som sker i den interaktiva kommunikationsprocessen mellan t.ex. kunden och personalen går inte att kontrollera och är samtidigt avgörande för hur kunden upplever varumärket. Det blir således viktigt att på en strategisk nivå försöka se till så att förväntningarna och erfarenheterna genomsyras av samma budskap. IMK är en process där alla delar måste samverka och ett företag måste vara integrerat internt för att även kunna vara det externt Gură, Călin. (2008) s Holm, Olof. (2006) s Grönroos, Christian.(2008) s Mårtenson, Rita (2009)s (45)

20 Figur 1. IMK:s utvecklingssteg (Scultz och Kitchen) Schultz och Kitchens pyramid kring IMK:s fyra implementeringsfaser kartlägger hur ett företag bör arbeta för att kunna få en totalt integrerad kommunikation. Första steget tar fasta på de rent praktiska elementen för att kunna samföra marknadskommunikationen. Företaget ritar upp planer kring kommunikationen för att få den så enhetlig som möjligt. Vilket går att betrakta som Inside-out marknadsföring. För att sedan kunna gå vidare och skapa sig en tydligare bild av sina kunder och på så sätt kunna omarbeta sin marknadskommunikation. Företagets kommunikationsplaner bör även implementeras i alla möten med kunden 49. I tredje steget implementeras IT och företaget samlar in data och kunskap om sina kunder. Den data som samlas in om kunden skall implementeras i planeringen av kommunikationen så att den kunskap företaget har om sina kunder blir användbart. Det är viktigt att processen ständigt fortlöper så att företaget kan uppnå en total strategisk integration I det sista steget omformuleras den ekonomiska strukturen efter kommunikationsplanen och kunskapen om företagets kundrelationer 50. Uppnås det sista steget så har företaget lyckats att skapa sig en förståelse för kunden och inser då att all kommunikation i företaget är av vikt. Det går att urskilja fyra olika typer av budskap som företaget sänder ut och som påverkar kundens bild utav varumärket: Planerade budskap (1), Produktbudskap (2), Servicebudskap (3) och Oplanerade budskap (4) 51. Planerade buskap kan t.ex. vara masskommunikation, försäljning och produktbudskap syftar till produktens 49 Kitchen, Philip J. et al. (2004) s Schultz, Don E. et al. (2004) s Grönroos, Christian.(2008) s (45)

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft

Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft Corporate Branding och Företagens Konkurrenskraft - Ur Småföretagares Perspektiv Författare: Emil Holm Handledare: Nils Wåhlin Student Handelshögskolan Höstterminen 2009 Kandidatuppsats, 15 hp Förord Jag

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

Relationsmarknadskommunikation

Relationsmarknadskommunikation Relationsmarknadskommunikation En undersökning som fokuserar på de lokala relationerna i en globaliserad värld Författare: Jon Ottosson Joakim Johansson Handledare: Roger Jacobsson C uppsats i Medie och

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper

Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper Svenska 9a v 38 49, hösten 2012 (Jane) Olika texttyper I detta arbetsområde fokuserar vi på media och dess makt i samhället. Eleven ska lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivs samt förstå

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

KOMMUNIKATION PÅ KUNDENS VILLKOR

KOMMUNIKATION PÅ KUNDENS VILLKOR KOMMUNIKATION PÅ KUNDENS VILLKOR EN STUDIE OM MÖJLIGHETERNA ATT STÄRKA FÖRETAGS VARUMÄRKESIMAGE GENOM MOBILA APPLIKATIONER Magisteruppsats i Företagsekonomi Renée Säverot VT 2010:MF26 1 - Metod - Förord

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer

KonsumentDNA.se. Consumer Genome Project. Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer KonsumentDNA.se Consumer Genome Project Vi kartlägger konsumentens beteenden, värderingar och aspirationer Konsument i förändring Konsumenterna får allt mer makt och blir allt svårare att nå. Tidigare

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor att använda och ett allt större

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer