Ett udda par. Examensarbete 15 hp + 15 hp magisternivå Medie- och kommunikationsvetenskap & Företagsekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett udda par. Examensarbete 15 hp + 15 hp magisternivå Medie- och kommunikationsvetenskap & Företagsekonomi"

Transkript

1 Examensarbete 15 hp + 15 hp magisternivå Medie- och kommunikationsvetenskap & Företagsekonomi Ett udda par - Integrerad Marknadskommunikation och det postmoderna samhället Joakim Johansson Magisterprogrammet medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning Media Management 60 hp Vårterminen 2010 Handledare: Sune Tjernström, Thomas Karlsson

2 Abstract Authors: Joakim Johansson Title: An odd couple - Integrated Marketing Communication and the postmodern society Level: MA Thesis in Media and Communication Studies and Business Administration Location: Linnaeus University Language: Swedish Number of pages: 45 The purpose of this paper is to study whether Integrated Marketing Communication is a useful marketing concept in the postmodern society. Because of the new information technology, Integrated Marketing Communication has been criticized for being hard to implement. This study will investigate if that really is the case or if the problems depend on other underlying variables. The thesis was carried out by interviewing, using qualitative methods, individuals that have experience of working with Integrated Marketing Communication. They are all consultants from some of Stockholms leading communication agencies. I have used a theoretical frame of reference based on integrated marketing communication, brand management and market communication. An analysis was made to compare the theory and the empirical data. The conclusions show that the new technology should only be seen as an opportunity for integration, it is only a new channel. Instead it is territory and generational differencies that make it hard to implement IMC, although the concept will neverless be important for how we work with marketing in the future. Keywords: Communnication, Market Communication, Brand management, Branding, Public Relations, Postmodern Society 2 (45)

3 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Problemspecifikation Begreppsdefinition Informationsteknologi Webb 2.0 & Sociala Medier Informant Avgränsningar 9 2. Tillvägagångssätt Förförståelse Litteratur Intervju Förberedelser Semistrukturerad intervju Genomförande Analysmetod Abduktion Reliabilitet och validitet Urval Informanter Metodkritik & Källkritik Referensram Marknadskommunikation Varumärke Utvecklingen av ett nytt tänkesätt IMK i det postmoderna samhället More talk than walk? Utfall & Analys Varumärket Utvecklingen inom IMK Det strategiska perspektivet Varumärkesbaserad affärsidé Internkommunikation 28 3 (45)

4 4.5 Transparens Problematiken kring IMK Den nya informationsteknologin Mediet är kanalen Disciplinära revir Kortsiktiga mål Optimerade organisationer Diskussion Informationsteknologin Revir Generationsfråga Tvivelaktigt begrepp Avslutande reflektion Slutsatser Informationsteknologin Revir Generationsfråga Tvivelaktigt begrepp Vidare forskning 41 Referenslista 42 Artiklar 42 Litteratur 43 Digitala källor 43 Intervjuer 44 Bilaga 45 4 (45)

5 Tack! Inledningsvis skulle jag vilja rikta ett stort tack till de informanter som har ställt upp och bidragit till att denna uppsats kunde bli verklighet. Jag vill även tacka mina handledare Sune Tjernström och Thomas Karlsson och även mina studentkollegor för berikande diskussioner. Joakim Johansson Kalmar (45)

6 1. Inledning I det första kapitlet ges en introduktion till det valda ämnet. Det ges en redogörelse för problematiken kring ämnet och sedan följer en specifikation av problemet. Kapitlet innehåller även en definition av begrepp som underlättar för förståelsen av ämnet. Sist presenteras de avgränsningar som har gjorts för att studien skulle kunna vara genomförbar. 1.1 Bakgrund Allt som ett företag gör signalerar något, det säger något om vilka de är. Även om de ibland inte vill det så är det ofrånkomligt. Varje lite trivial detalj är viktig och direkt avgörande för hur kunden kommer att uppfatta varumärket. Ögonkontakten mellan kunden och personalen är avgörande för om kunden skall känna förtroende för varumärket eller inte. Väldigt få företag och organisationer förstår inte att det är varumärkets kroppsspråk och beteende som formar själva bilden av varumärket. Inte vad företaget väljer att säga och tycka genom reklam och planerade budskap. Det uppstår en problematik när olika motstridiga budskap sänds ut och skapar en otydlig bild utav varumärket. Varumärken existerar och verkar idag på en marknad med hög konkurrens och en marknad som översvämmas med budskap. Det blir allt svårare att hålla upp en enhetlig bild i alla kommunikationskanaler. Problematiken tillsammans med den ökande fragmenteringen av medierna och konsumenterna ropar ett paradigmskifte inom marknadskommunikation 1. Under en tjugoårsperiod har tilltron till massmedier och traditionell reklam minskat bland många företag, vilket har öppnat upp för ett mer integrerat synsätt 2. Till skillnad från traditionell marknadsföring så är Integrerad marknadskommunikation (IMK) ett holistiskt angreppssätt som understryker att all kommunikation bör samkoordineras så att en så enhetlig bild visas upp av företaget som möjligt. Vare sig budskapen är planerade eller oplanerade, direkta eller indirekta så är det viktigt att företaget försöker integrera dem. Uppkomsten av IMK har blivit ett av de tydligaste exemplen på utveckling inom marknadsföringsdisciplinen 3. Det är ett dynamiskt paradigm som har förändrat synen på marknadskommunikation och hur ett företag bör arbeta med den för att få ett så lyckat resultat som möjligt 4. När IMK var en ung disciplin så låg fokus främst på att rent praktiskt kunna samkoordinera de olika marknadskommunikationsverktygen, så som reklam, PR och försäljning. Det centrala var att skapa:...one voice, one look 5 för all kommunikation som sänds ut till kunden. Ett förhållningssätt som visade sig vara svår- 1 Gură, Călin. (2008) s Holm, Olof. (2006) s.23 3 Holm, Olof. (2006) s.23 4 Kitchen, Philip J. et al. (2004).s19 5 Duncan, Tom. (2005) s.5 6 (45)

7 kontrollerat och ineffektivt. Grunden i att styra sin marknadskommunikation integrerat kretsar snarare kring att på ett strategiskt plan skapa förståelse för kommunikationen och se till att alla i företaget strävar emot att samma bild av varumärket strålar ut genom alla kommunikationskanaler. 1.2 Problemdiskussion Under den tid som IMK har varit en växande och debatterad disciplin så har kommunikativa samhället förändrats markant, främst på grund av den nya informationsteknologin och globaliseringen. Utbudet av kanaler som en marknadsförare kan använda har utökats på knappt ett årtionde. Detta gör det befogat att idag ifrågasätta om det verkligen går att angripa ett sådant komplext problem som marknadskommunikation, med en holistisk och integrerad ståndpunkt. Som nämndes innan så anses IMK vara en avgörande faktor för hur marknadsstrategier kommer att utformas i framtiden, men trots det så finns det väldigt lite praktiska bevis för att IMK är ett genomförbart arbetssätt 6. Det finns en rad olika kommunikationskanaler som företaget kan arbeta aktivt med att förbättra. T.ex. se till att reklamkampanjer, hemsidor och butiker har samma utformning och sänder ut samma budskap. Företaget kan även arbeta aktivt för att förbättra hur personalen och kundservicen bemöter kunderna och på så sätt anspela på samma budskap som resten utav marknadskommunikationen. Kommunikationen mellan kunderna är något som ligger utanför företagets kontroll. Vilket i sig inte är något nytt men i och med den nya teknologin som t.ex. Sociala Medier så kan den enskilda kunden kommunicera på ett helt annat sätt. Uppdateringar på t.ex. Facebook och Twitter har en stor genomslagskraft inom kundens vänskapskrets och dålig publicitet har stor inverkan på även vännernas inställning till varumärket. Det blir då svårt att försvara en holistisk ståndpunkt när så mycket kommunikation ligger utanför företags möjligheter att direkt påverka. Det är samtidigt viktigt att ha ett kritiskt perspektiv till den nya informationsteknologin och dess inverkan på samhället och IMK. Bara för att tilltron till IMK började vackla samtidigt som den nya teknologin gjorde sitt intåg, behöver inte detta betyda att de har haft inverkan på varandra. Det kan finnas andra större bakomliggande rörelse i samhället som har påverkat synen på IMK. Problematiken kring om IMK är genomförbart eller inte kan t.ex. bero på kulturella och normativa faktorer. Personligen har jag intresserat mig för IMK för att jag finner det som ett idealt angreppsätt inom marknadskommunikationens ramar. Det är viktigt att ett företag har förståelse för att allt i ett företag kommunicerar något och att det ständigt strävar emot att skapa en sådan enhetlig bild av varumärket som möjligt. Det är dock en stor skillnad mellan att försöka hålla ihop och kon- 6 Pickton, David et al. (2001) s.65 7 (45)

8 trollera en sådan enhetlig bild av varumärket som möjligt och att arbeta integrerat med all kommunikation. Faran med IMK är att det kan vara för reduktionistiskt och försöker förklara en extremt komplex företeelse med enkla ord. Anledningen för att marknadskommunikation har blivit ett komplext problem beror till stor del på internet och den nya teknologins intåg. En utveckling som helt och hållet kan ha satt IMK ur spel. Det kan vara så att IMK enbart var en produkt av dess samtid och inte hållbart på lägre sikt. Detta gör ämnet än mer intressant och frågan är om vi skall överge en etablerad uppfattning eller inte. Eller kan det vara så att integrerad kommunikation är fullt genomförbart? Vi kanske bara har angripit problemet på fel sätt. Den nya tekniken kan ses som ett hot mot det integrerade tänkandet, men även som en enorm möjlighet för utveckling. Jag vill med den här uppsatsen ge bidrag till den pågående debatten och undersöka om det är så att IMK och det postmoderna samhället, som vi liver i, är ett udda par eller inte. Det finns givetvis inte något rakt svar på den frågan, men det är min målsättning att uppsatsen skall berika med kunskap till den pågående debatten. 1.3 Problemspecifikation Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida Integrerad Marknadskommunikation är ett gångbart kommunikationsperspektiv i det postmoderna samhället som är starkt präglat av den nya informationsteknologin. Vilken inverkan har den nya informationsteknologin haft på möjligheterna att implementera Integrerad Marknadskommunikation? Finns det några andra underliggande faktorer som har påverkat förutsättningarna för att kunna arbeta med Integrerad Marknadskommunikation, och i så fall vilka? 1.4 Begreppsdefinition Informationsteknologi Genomgående i uppsatsen kommer den nya Informationsteknologin nämnas som den främsta anledningen till att IMK går att ifrågasättas som en användbar marknadskommunikationsmetod. Begreppet omfattar en rad olika företeelser och det kräver därför sin förklaring så att förvirring och missförstånd inte uppstår. Kommunikation har alltid varit uppbyggt kring tre olika system, ljud, bild och skrift. De olika systemen har förts samman i en rad olika tekniker såsom tryckpressen, tv och film. IT-revolutionen har skapat ett fjärde system, det digitala systemet där total kommunikativ integration är möjlig 7. 7 Holm, Olof (2006) s.27 8 (45)

9 Begreppet Den nya informationsteknologin avser då t.ex. internet och mobiltelefonteknologin. Kanaler som har förändrat människans förutsättningar för att kommunicera och ta till sig information. Det är ett begrepp med ett stor omfång och det är viktigt att ha en förståelse för att det grunder sig i männi- möjligheter att kommunicera skans digitalt Webb 2.0 & Sociala Medier En intressant del av den nya informationsteknologin är Webb2.0, den fas som internet befinner sig idag och som har utvecklat integrationen ytterligare. I Webb 2.0 så är det användarna själva som är med och skapar innehållet, såsom Wikipedia (http://www.wikipedia.org) och Youtube (http://www.youtube.com) där användarna själva publicerar materialet. Användarna själva blir kreatörerna och företaget erbjuder enbart den internetbaserade tjänsten 8. Sociala medier är ett centralt begrepp inom Webb 2.0 som kombinerar det användargenererade innehållet med en social integration. Exempel på detta är Facebook (http://www.facebook.com), Twitter (http://www.twitter.com), Flickr och bloggar 9. Med hjälp av sociala medier så kan användarna kommunicera och dela med sig av material såsom bilder och videos på ett helt nytt sätt Informant Termen Informant kommer att användas genomgående i uppsatsen och syftar då till den intervjuade personen som har ligger bakom uttalandet. Informanten bidrar med information om insikter, värderingar och reflexioner 10. Dessa uttalanden förvaltas och tolkas så att de kan placeras i ett sammanhang. 1.5 Avgränsningar Uppsatsen har genomgående ett konsumentfokus. Med det avser att de former av marknadskommunikation som diskuteras i uppsatsen är främst riktad mot konsumenter, och inte andra företag eller intressenter. Många delar av Integrerad Marknadskommunikation omfattar även kommunikation med andra aktörer på marknaden. Trots det så är det i slutändan den enskilda konsumenten som företaget vill nå. När kunden nämns i ett sammanhang så syftar det i första hand på konsumenten. I det empiriska insamlandet av data har jag valt att främst intervjua personer på olika kommunikations och reklambyråer. Jag har inte valt att ta med något speciellt företag som har implementerat IMK i sin verksamhet, utan istället fokusera på de som praktiskt arbetar med integration i sin vardag. 8 O Rielly, Tom (2010) What is Web Kaplan, Andreas M. (2010) s Østbye, Helge (2004) s (45)

10 2. Tillvägagångssätt I följande kapitel presenteras hur studien har gått tillväga, vilka metoder som har använts för insamling av empiri och teori. Det följer även en kort presentation av vilken metod som har använts för att analysera materialet. 2.1 Förförståelse Som bakgrund till mitt valda ämne ligger min egen nyfikenhet för kommunikationsfrågor och det integrerade tänkesättet. Integrerad Marknadskommunikation är ett begrepp som ständigt dyker upp i diskussioner kring marknadsföring och det var därför intressant att skapa sig en djupare förståelse för ämnet. Det är ett ämne som jag under mina studier enbart berört på utan och det kändes därför naturligt att fördjupa mig i ämnet på en avancerad nivå då det integrerade tänkesättet alltid intresserat mig. Till grund för valet av litteratur och tolkningarna av de intervjuer som har genomförts har jag utgått från ett hermeneutiskt synsätt. Detta synsätt passar studien bra då det har till uppgift att tolka och göra mänskligt beteende förstårligt 11. Hermeneutiken söker således inte att förklara naturen eller en företeelse, utan försöker istället att förstå den 12. Detta genomsyrar hela arbetet med uppsatsen och hur jag genom att koppla empiri till teori gör en tolkning av det rådande läget. 2.2 Litteratur Enligt Judith Bell är det viktigt att merparten av den teori som skall användas i undersökningen skall studeras innan det empiriska arbetet sätter igång 13. Undersökningens tidsram tillät mig att skapa en stark teoretisk referensram innan jag gav mig ut på fältet för att intervjua utvalda informanterna från branschen. Detta underlättade för att hålla teori och empiri skilda från varandra så att inte valet av teori färgades av vad informanterna tycker och säger. Ett urval gjordes av litteraturen som har publicerats om ämnet de senaste tio åren och de artiklar och böcker som passade undersökningens syfte blev till underlag för den teoretiska referensramen. Det var ett medvetet val att inte ta med litteratur som publicerat tidigare då den nya informationsteknologin främst växt fram de senaste åren. För att undersökningen skulle få mer relevans så är merparten av teorin publicerad de senaste fem åren. Det är viktigt att vara medveten om att de litteraturstudier som görs skall ge läsaren en bild av the state of the art inom forskningsområdet. Det är även viktigt att läsa- 11 Østbye, Helge (2004) s Arbnor, Ingeman et al. (1994) s Bell, Judith (2006) s (45)

11 ren ständigt försöker hålla sig kritisk till den information som han/hon tar del av 14. Läs mer under Reliabilitet & Validitet. 2.3 Intervju Kommunikationsfrågor är komplexa problem som innefattar en rad olika immateriella värden som det blir svårt att angripa med en kvantitativ utgångspunkt. Det var därför självklart att genomföra kvalitativa intervjuer med utvalda branschföreträdare för att på så sätt fånga upp problemets komplexa omfång. Trots det så var valet av kvalitativ metod inte principiellt utan snarare så valde jag det av praktiska skäl. För att kunna fånga upp människors uppfattningar och värderingar så är den kvalitativa intervjun det centrala tillvägagångssättet 15. Genom den kvalitativa intervjumetoden går det att nå information som det annars kan vara väldigt svårt att få tillgång till. Det går att kartlägga sociala relationer och komplicerade processer och den ger tillgång till informanternas egen begreppsapparat och dess samtalsätt 16. En nackdel med att genomföra kvalitativa intervjuer är att de tar väldigt mycket tid i anspråk. Vilket ofta får konsekvensen att enbart ett fåtal intervjuer går att genomföra 17. Detta tycker jag personligen inte behöver innebära enbart nackdelar då ett fåtal omfattande intervjuer kan berika uppsatsen mer än ett flertal korta och intensiva intervjuer. Det är inte mina ambitioner med denna uppsats att dra några generella slutsatser utan snarare få en djupare inblick i hur IMK fungerar i praktiken Förberedelser Förberedelserna innan själva genomförandet av intervjuerna har varit en viktig del av processen i uppsatsen. Enligt Steinar Kvale så är planeringen av intervjuerna viktig pågrund av att det är då som undersökaren kan se till att alla delar som han/hon vill knyta till uppsatsen kommer med och att intervjuerna följer uppsatsen syfte och problemformulering 18. Personligen tycker jag även att kontakten med informanten är viktig i det föreberedande stadiet då val av plats för intervjun är en viktig faktor. Det skall helst vara en miljö där informanten känner sig trygg, det blir därför naturligt att hålla intervjun på informantens arbetsplats. Faktorer som arbetskamrater och liknande kan vara ett stressmoment för informanten och det är bra om intervjun kan genomföras i ett enskilt rum eller liknande. Det är även viktigt att informera informanten om vilket syfte uppsatsen och intervjun har så att personen i fråga är medveten om vad han/hon lämnar svar till 19. Jag har därför valt att skicka ut ett ut- 14 Bell, Judith (2006) Østbye, Helge (2004) s Østbye, Helge (2004) s Bell, Judith (2006) s Kvale, Steinar (1997) s Østbye, Helge (2004) s (45)

12 drag av intervjuguiden till de informanter som frågat efter det. Detta för att de lättare skall sätta sig in i problemet och förbereda sig. Det skall dock understrykas att detta utskick enbart innehåller de övergripande riktlinjerna för intervjun Semistrukturerad intervju Det finns olika former av kvalitativa intervjuer, antingen är de fullt ut strukturerade eller så har de en obunden struktur. Semistrukturerad Intervju kännetecknas av att forskaren på förhand har bestämt tema för intervjun och utformat en intervjuguide som skall följas under intervjun. Metoden är dock öppen för sidospår och att följfrågor ställs för att få en större dynamik i intervjun 20. För att utfallet av de olika intervjuerna som genomförs i undersökningen skall gå att studera så är det viktigt att alla intervjuer har samma tema. Vilket jag personligen tycker är viktigt för att studien skall anses trovärdig, dock så är det viktigt att informantens röst blir hörd i intervjun och mycket av den information som samlas in behöver inte beröra de på förhand framtagna frågorna. Att vara öppen för att intervjun tar nya vändingar kan innebära att information samlas in som kastar nytt ljus över undersökningen och ger den ytterligare en dimension. En av de främsta fördelarna med att använda sig av semistrukturerad intervjumetod är just flexibiliteten 21. Jag valde att utforma en intervjuguide innan det empiriska arbetet satte igång. Guiden användes sedan genomgående i alla intervjuer. Dock förändrades guiden med tiden då vissa frågor kunde strykas då jag i det empiriska arbetet kom underfund med att de inte bidrog till undersökningen. Alla frågor i intervjuguiden togs fram utifrån undersökningens syfte, problemformulering och teoretiska referensram. Jag var väldigt noga i utformningen av frågorna att se till att de inte kunde ge ledande svar Genomförande Två av intervjuerna genomfördes på informanternas respektive arbetsplatser, i båda fallen i ett konferensrum. Detta gjorde att intervjun inte stördes av någon utav informantens arbetskamrater och det var enkelt att genomföra ett enskilt samtal. Av tidbrist genomfördes två av intervjuerna via telefon. Det skall dock understrykas att dessa intervjuer blev lika uttömmande som de intervjuer som de som ägde rum personligen. 2.4 Analysmetod För att bearbeta det empiriska materialet har jag använt mig av en meningstolkande analysmetod. Detta pågrund av att jag vill gå utanför intervjuns struktur och finna underliggande information som inte sägs rakt ut. Meningstolkande analysmetod öppnar upp för undersökaren att spekulera och det blir 20 Østbye, Helge (2004) s Bell, Judith (2006) s (45)

13 lättare att fånga upp attityder och inställningar som informanten ofta förmedlar på andra sätt än genom sitt tal, t.ex. genom kroppsspråk. Trots att metoden öppnar upp för spekulationer och tolkningar så är det viktigt att undersökaren förhåller sig kritisk till informationen 22. Jag har under hela den tid som jag läste in de teorier som finns kring ämnet förhållit mig kritisk till det som sägs för att på så sätt försöka undvika att bli färgad i mitt tänkande. Detta är något som jag givetvis höll fast vid när jag genomförde det empiriska arbetet. Det är extra viktigt att hela tiden förhålla sig kritisk till det som sägs under intervjuerna då det är lättare att påverkas av informanters tankar och idéer när mötet sker på ett personellt plan. 2.5 Abduktion Abduktion är en kombination mellan deduktion och induktion och där ett förklarande hypotetiskt mönster formuleras utifrån ett specifikt fall, i det här fallet ett förslag till preliminär teori 23. Denna första fas färgas utav ett induktiv tänkande och det andra steget som är mer av deduktiv natur prövar denna hypotes, eller teori i det här fallet på ett nytt fall. Detta är ett tänkesätt som ligger till grund för hur jag har gått tillväga i denna undersökning och det samspelar även bra med det ett hermeneutiska synsättet. En stor fara med att arbeta abduktivt är det faktum att jag som undersökare är färgad av tidigare erfarenheter, ingen undersökning startar förutsättningslöst 24. Vilket kan påverkar valet av informanter och formuleringen av den hypotetiska teorin. Detta är en stor fara och som undersökare måste jag ständigt vara medveten om dessa risker. 2.6 Reliabilitet och validitet En undersöknings hållbarhet mäts ofta av Reliabiliteten och Validiteten, det vill säga tillförlitlighet och giltighet. Hur tillförlitlig en studie är avgörs av hur väl den insamlade informationen har bearbetats på ett forskningsmässigt korrekt sätt 25. Ett bra mått på om studien är tillräckligt tillförlitlig är att mäta i vilken grad undersökningen går att genomföra vid ett annat tillfälle. Metoden skall vara så tillförlitlig att en annan forskare skulle kunna genomföra en liknande studie och få ett resultat som är likvärdigt med den redan genomförda studien 26. Det är ju dock så att denna studie baseras på åsikter och inställningar från personer som påverkas av stunden och yttre omständigheter. Trots det skall studien vara så tillförlitlig att samma metod går att använda igen och att de resultat som kommer fram då skall kunna sammanföras med de som redan är insamlade. Reliabiliteten står i relation till validiteten och en under- 22 Kvale, Steinar (1997) s Patel, Runa et al. (2003) s Patel, Runa et al. (2003) s Ekström, Mats et al. (2000) s Bryman, Alan et al. (2005) s (45)

14 sökning bör uppnå hög grad av båda. Det behöver dock inte betyda att bara för att en studie är tillförlitlig och utförd på ett korrekt sätt, så behöver inte validiteten vara god. Validiteten eller giltigheten avgörs av vilken grad forskaren har undersökt det som avses att studera i vilken grad undersökningens utformning och operationaliseringar ger relevanta insikter vad avser den överordnade frågeställningen 28. Det har varit viktigt för mig som undersökare att förhålla mig till begreppen. Detta för att underlätta arbetet och ligga till grund för att faktiska slutsatser kan dras av det insamlade materialet. 2.7 Urval Det urval som har gjorts av informanter har sin utgångspunkt i uppsatsen syfte och problemformulering. För att undersökningen skulle få giltig grund så var det viktigt för mig att lägga stor vikt på att finna informanter som har gedigen erfarenhet av att arbeta med integrerad marknadskommunikation, för att på så sätt se om samma problematik avspeglar sig i praktiken. Det förefall sig då naturligt att söka upp ledande byråer i Stockholm som har stor erfarenhet av att arbeta med integrerade kampanjer för sina kunder. Baserat på den allmänna uppfattningen att de främsta byråerna finns i Stockholm så var det naturligt att söka upp informanter som är verksamma där Informanter Nedan följer en presentation av de informanter som har bidragit till uppsat- Samtalen som jag har fört med dem ligger till grund för det empiriska sen. material som presenteras senare. Martin Gumpert Martin Gumpert är strateg och en av grundarna till den stockholmsbaserade mediebyrån Garbergs. Byrån har kunder såsom Net On Net, Fartum, Ipren och Försäkringskassan. Ulf Lesley Ulf Lesley är Strategic Director, partner och copywriter på eventbyrån Unify, som arbetar med kunder såsom AstraZeneca, TeliaSonera, Skandia och Telia. Lesley har en bakgrund som global kommunikationschef för Ericssons GSM och 3G system. Han undervisar även i Integrerad Marknadskommunikation på Berghs School of Communication. Kicki Ekberg Kicki Ekberg är konsult vid kommunikationsbyrån Rewir som arbetar med kunder såsom NCC, Svenska Spel, SEB och SAS. Ekberg har tidigare erfarenhet som försäljningschef på SAS International Hotels. 27 Ekström, Mats et al. (2000) s Østbye, Helge (2004) s (45)

15 Susanne Krutrök Susanne Krutrök är ansvarig för affärsområdet Konsument-PR på Springtime, en PR- och kommunikationsbyrå. Hon har tidigare erfarenhet som informationschef för SEB och MyTravel Northern Europé. 2.8 Metodkritik & Källkritik Det går att ifrågasätta i vilken utsträckning undersökningen är generaliserbar eller inte. Mina ambitioner är inte att försöka skapa några riktlinjer som går att göra till generaliserbara teorier. För att undersökningen skulle vara generaliserbar så hade den behövt att vara mycket mer omfattande och troligtvis även beröra byråer i andra länder än Sverige. Trots det så går det att utläsa tendenser i empirin som pekar åt samma riktning, vilket gör att det går att dra slutsatser som gör anspråk på generalisering. Det har även varit viktigt för mig som undersökare att förhålla mig kritisk till de källor som ligger till grund för referensramen. Flertalet av dem är vetenskapliga artiklar där forskaren ofta driver sin egen tes för att på så sätt göra ett inlägg i debatten. Det skall dock understrykas att samtliga artiklar är baserade på vetenskapliga studier och har därför tillförlitlig grund. 15 (45)

16 3. Referensram I följande kapitel ges en redogörelse för begreppet Integrerad Marknadskommunikation så att läsaren kan skapa sig en teoretisk förförståelse. För att se begreppet ur ett större perspektiv följer även en diskussion kring Marknadskommunikation och Varumärkesbyggande. Sedan följer en redogörelse för utvecklingen av det nya tänkesättet och även problematiken kring integrerad marknadskommunikation. 3.1 Marknadskommunikation För att kunna betrakta IMK ur ett större sammanhang är det viktigt att även beröra begreppet Marknadskommunikation och på så sätt skapa en djupare förståelse för begreppet. Marknadskommunikation kan ses som ett paraplybegrepp som täcker en rad olika kommunikationsinsatser 29. Syftet med marknadskommunikation är att bygga upp de rätta associationerna till ett företags varumärke och ge det en attraktiv personlighet som tilltalar publiken. Kommunikationen skall skapa och förmedla mervärden för antingen företaget eller dess produkter. Den skall även upprätthålla och skapa kännedom om varumärket. Trots att varumärket kan vara välkänt bland många så krävs det att ett företag ständigt arbetar med sin marknadskommunikation och är ständigt synligt för målgruppen. Marknaden är fylld med likartade produkter och företagets varumärke omges av ett kolossalt brus och det är då viktigt att trycka på de rätta punkterna för att nå enda fram till målgruppen 30. Det går även att kartlägga olika former av marknadskommunikation, den mesta traditionella formen är den mellan företaget och kunden (B2C). Fast utifrån det integrerade perspektivet är det även värt att nämna marknadskommunikationen mellan företag (B2B) och kommunikationen mellan kunderna själva (C2C) 31. Det är viktigt att ha förståelse för att det är inte enbart den kommunikation som är direkt riktad mot kunden som påverkar vilken bild kunden har utav varumärket. Marknadskommunikation är alla de kontaktpunkter som varumärket har med olika intressenter på marknaden. Det kan vara befintliga kunder eller potentiella kunder. Vilket ligger till grund för en strävan mot mer integrerade budskap 32. Som klargjordes i Avgränsningar så ligger fokus i denna uppsats på B2C, men även de andra disciplinerna kommer att beröras. 29 Kitchen, Philip J. et al. (2004) s Mårtenson, Rita (2009) s Mårtenson, Rita (2009) s Mårtenson, Rita (2009) s (45)

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Grön marknadsföring. En guide till grön framgång. Författare: Ludvig Eriksson, Marknadsföringsprogrammet. Företagsekonomi Marknadsföring

Grön marknadsföring. En guide till grön framgång. Författare: Ludvig Eriksson, Marknadsföringsprogrammet. Företagsekonomi Marknadsföring Grön marknadsföring En guide till grön framgång Författare: Ludvig Eriksson, Marknadsföringsprogrammet Marcus Serlander, Marknadsföringsprogrammet Handledare: Ämne: Nivå och termin: Leif Marcusson Företagsekonomi

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg

Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg Författare: Malene Di Febbraro Sandra Mattsson Handledare: Leif Rytting Program: Turismprogrammet Ämne: Marknadsföring Nivå

Läs mer

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen HT 2003 FEK 581: Kandidatseminarium Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng

Läs mer

Event Marketing som Marknadsinstrument

Event Marketing som Marknadsinstrument Event Marketing som Marknadsinstrument En fallstudie om Skanska Författare: Robin Grannesberger Marknadsföringsprogrammet Natalie Petersson Marknadsföringsprogrammet Handledare: Åsa Sjöblom Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Socialt ansvar i ett svenskt företag

Socialt ansvar i ett svenskt företag Södertörns Ii5nru g högskola Institutionen för Ekonomi och företagande C-uppsats 15hp Företagsekonomi C Vårterminen 2012 Socialt ansvar i ett svenskt företag - En studie om hur ett företag inom livsmedelsbranschen

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM

Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180 hp Steget ut i de Sociala Nätverken med Social CRM En studie i vad som motiverar företag till att använda Social CRM

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen?

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Personalchefers upplevelser av en fungerande kommunikation mellan dem och företagsledningen. Elisabeth Angarth och Christine Malmer Kandidatuppsats

Läs mer

- Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson

- Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson Drivkrafter bakom strategisk affärsutveckling - Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen

Läs mer

Företags sociala ansvar och deras varumärkesidentiteter En studie kring hur tre företag använder CSR för att påverka sina varumärken

Företags sociala ansvar och deras varumärkesidentiteter En studie kring hur tre företag använder CSR för att påverka sina varumärken Företags sociala ansvar och deras varumärkesidentiteter En studie kring hur tre företag använder CSR för att påverka sina varumärken Corporate Social Responsibility and their brand identities - A study

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Blogga vårt varumärke!

Blogga vårt varumärke! Blogga vårt varumärke! Hur PR-utövare bör bemöta bloggare utifrån bloggarnas perspektiv. Caroline Lundgren Alma Johansson Examensarbete 15 hp Inom MKV Medie- och Kommunikationsvetenskap Höstterminen 2012

Läs mer

Visst blir vi vi, Jag, Carina? - En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster

Visst blir vi vi, Jag, Carina? - En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster Visst blir vi vi, Jag, Carina? - En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster C-uppsats 10 poäng Vårterminen 2007 Författare: Ida Hjärtström Baudin Handledare: Peter Hulten

Läs mer

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi C Service Management Höstterminen 2011 Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen En

Läs mer

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Institutionen för ekonomi Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

SOCIALA MEDIER SOM MARKNADSFÖRINGSKANAL EN STUDIE OM HUR PUNK OCH ROCKARE UPPLEVER OCH ANVÄNDER SOCIALA MEDIER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

SOCIALA MEDIER SOM MARKNADSFÖRINGSKANAL EN STUDIE OM HUR PUNK OCH ROCKARE UPPLEVER OCH ANVÄNDER SOCIALA MEDIER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi SOCIALA MEDIER SOM MARKNADSFÖRINGSKANAL EN STUDIE OM HUR PUNK OCH ROCKARE UPPLEVER OCH ANVÄNDER SOCIALA MEDIER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Jessica Hedström Jonas Lyckegård VT 2012:KF22 Förord Först

Läs mer

Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism

Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism Bloggens plats i verktygslådan för att främja svensk turism - Den organisatoriska bloggens funktioner för svenska turistdestinationer Författare: Ghebaru, Emma Turismekonomprogrammet Henningsson, Diana

Läs mer

Viral Marknadsföring. Författare: Johan Ekberg & Fredrik Isaksson

Viral Marknadsföring. Författare: Johan Ekberg & Fredrik Isaksson Viral Marknadsföring Författare: Johan Ekberg & Fredrik Isaksson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2000-03-29 Språk Language X Svenska/Swedish

Läs mer

MODERN MARKNADSFÖRING I

MODERN MARKNADSFÖRING I MODERN MARKNADSFÖRING I EN TRADITIONELL BRANSCH EN STUDIE OM HUR FÖRETAG KAN SKAPA KUNDLOJALITET INOM MÖBELBRANSCHEN Magisteruppsats i Företagsekonomi Mirza Abusafiyyah Mattias Johansson VT 2010:MF24 Förord

Läs mer

Vidareutbildning och medbestämmande

Vidareutbildning och medbestämmande MÄLARDALENS HÖGSKOLA Ekonomihögskolan C-uppsats i företagsekonomi Vidareutbildning och medbestämmande Varför bry sig? Västerås 2004-06-17 Handledare: Eltebrandt, Tobias Författare: Amin, Raber 800428 Blom,

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:198 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie bland unga icke-akademiker PATRIK ERIKSSON JENS OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar PROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI

Läs mer

Varumärkesstrategi och marknadskommunikation för småskaliga företag. Brand Strategy and Marketing Communications for Minor Companies

Varumärkesstrategi och marknadskommunikation för småskaliga företag. Brand Strategy and Marketing Communications for Minor Companies Varumärkesstrategi och marknadskommunikation för småskaliga företag En fallstudie av Lysande Ledarskap Brand Strategy and Marketing Communications for Minor Companies A case study of Lysande Ledarskap

Läs mer

VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS

VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS VAD PÅVERKAR ANVÄNDARENS FÖRTROENDE INOM E-HANDEL - EN UNDERSÖKNING MED FOKUS PÅ OMDÖMESSYSTEM Kandidatuppsats i Informatik Awet Zekarias Jakob Salazar Delgado Nemanja Panic 2013KANI03 Förord Vi vill främst

Läs mer

Eventmarknadsföringens ingredienser

Eventmarknadsföringens ingredienser Företagsekonomiska institutionen, 2010-01-15 Företagsekonomi D, Magisteruppsats 15 hp Höstterminen 2009 Eventmarknadsföringens ingredienser En studie i olika branschers eventmarknadsföring Författare:

Läs mer

Relationsskapande via sociala medier

Relationsskapande via sociala medier Magisteruppsats - marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2009 Relationsskapande via sociala medier Hur detaljhandelsföretag kan arbeta med sociala medier för att stimulera och stärka

Läs mer