Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002"

Transkript

1 Per Olsson Överbibliotekarie Tel/mobil Dnr 375/2002 BIBSAM Att: Ulla-Britt Nordin Siebolds Box STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för Medicinsk bibliotekskonferens (90.000) Konferens hölls den 15 april och samlade ca 140 deltagare från hela landet. Föredragen finns tillgängliga på Konferensen inleddes med en översikt av Sheldon Kotzin över den senaste och den framåt planerade utvecklingen vid NLM, samt en genomgång av vad som händer på det vetenskapliga publiceringsområdet i USA sett ur NLMs synvinkel. Därefter berättade Camille Seecharran från det nystartade förlaget BioMed Central i England om företagets publiceringspolicy. Ulrich Korwitz från det tyska nationella biblioteket I Köln presenterade detta biblioteks vision för framtiden. Vidare innehöll konferensen föredrag om upphandling av e-böcker, landstingens gemensamma upphandling av tidskrifter och databaser samt om läkares användning av elektroniska informationsresurser. BIBSAM-projektet Kopiebeställning via PubMed till svenska bibliotek presenterades, liksom verksamheten vid KIBs webbkonsultbyrå Vision dagars vidareutbildningskurs för medicinska bibliotekarier (20.000) Kursen Vidareutbildningskurs för medicinska bibliotekarier utvecklades under våren Kursen är en fortbildningskurs i medicinsk informationsförsörjning speciellt riktad till medicinska bibliotekarier vid mindre eller medelstora bibliotek. Det är en tvådagarskurs med möjlighet att delta en eller två dagar. Kursens innehåll finns på kursens informationssida: Innehåll dag 1 Information om diverse medicinska databaser som finns att tillgå via Internet, nyheter och finesser i PubMed och SveMed+, presentation av diverse läkemedelsdatabaser samt en

2 genomgång av internationella beställningsvägar för artiklar och lån. 2 Innehåll dag 2 Information om elektroniska tidskrifter (tillgänglighet - avtal - arkivering), en inblick i den vetenskapliga världen (kriterier för vetenskaplighet - impaktfaktorer - citeringsdatabaser), EBM och databasen Cochrane samt en genomgång av tillförlitliga medicinska resurser och länksamlingar på Internet. Kursdagarna inrymmer såväl föreläsningsmoment som tid till diskussion och enskilda övningar inom en rad områden. Dessutom innehåller första dagen en workshop. Kursen gavs första gången under hösten 2001 vid Novumbiblioteket. (se rapportering från 2001) Vid första kurstillfället deltog 12 personer. Kursen blev snabbt fulltecknad och vi upprättade en intresselista inför eventuellt kommande kurstillfälle. Då intresset var stort (11 personer i kö) beslutade vi att ge kursen vid två tillfällen under 2002, ett under vårterminen och ett under höstterminen. Kurs nummer två hölls maj, även den vid Novumbiblioteket, där vi hade möjlighet att ta emot 12 deltagare. Även denna gång var intresset stort och vi fick återigen upprätta en intresselista. I augusti 2002 öppnade KIBs nya bibliotek, KIB Huddinge. Det nya biblioteket rymmer tre undervisningssalar som är utrustade med datorer. Vi hade därför möjlighet att ta emot fler deltagare vid det tredje kurstillfället som ägde rum november Dag 1 deltog 17 personer och dag 2 deltog 15 personer. Under alla tre kurstillfällena har majoriteten av deltagarna valt att komma båda kursdagarna. Intresset för kursen märks fortfarande tydligt, vi har fått flera förfrågningar angående kursen inför Vidareutbildningskursen har haft god geografisk spridning; deltagarna har kommit från hela landet. Deltagare vid kursen under våren 2002 kom från följande bibliotek: biblioteket vid Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan, biblioteket vid Uddevalla sjukhus, Örnsköldsviks sjukhusbibliotek, biblioteket vid Nyköpings Lasarett, biblioteket vid Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg, biblioteket vid Motala Lasarett, Ystad Lasarettsbibliotek, Medicinska fackbiblioteket vid länssjukhuset i Kalmar samt Sjukhusbiblioteket i Sollefteå. Kursen som hölls under hösten 2002 hade deltagare från nedanstående bibliotek: Biblioteket vid Karlskoga Lasarett, biblioteket vid Universitetssjukhuset i Lund, Norrtälje sjukhusbibliotek, Lasarettsbiblioteket vid Lasarettet i Trelleborg, Sjukhusbiblioteket vid Centrallasarettet i Växjö, Sjukhusbiblioteket vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Socialstyrelsens bibliotek, Södersjukhusets fackbibliotek, Malmö Högskolas bibliotek, Biblioteket vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby, Läkemedelsverkets bibliotek, Folkhälsoinstitutets bibliotek, Fackbiblioteket vid S:t Görans sjukhus samt Danderyds sjukhus fackbibliotek. Efter respektive kurstillfälle har vi utvärderat kursen, dels med hjälp av deltagarnas utvärderingar och dels utifrån synpunkter och idéer från projektgruppen och övriga undervisare på kursen. Kursutvärderingarna för båda kurserna under 2002 har varit genomgående mycket positiva. Deltagarna har i flera fall uttryckt att de funnit flera moment i kursen mycket värdefulla för sitt dagliga arbete. Angående kursen som helhet under våren fick kursen bland annat kommentarerna Bra kurs, mycket matnyttigt, Bra övningar, över lag bra undervisning och Två mycket bra och givande dagar, stort tack!. Exempel på kommentarer angående höstens kurs: Lärt mig mycket nytt och annat har klarnat, Bra överblick över de olika ämnesområden som vi håller på med och Väldigt nyttig. Vid båda kurstillfällena har några av deltagarna framfört kritik mot att det är för lite tid till kursens övningsmoment. Vid utvärderingarna har även förslag på nya kursmoment framkommit. Målgruppens egna kommentarer har varit mycket viktiga för oss. Inför kommande kurser under 2003 kommer projektgruppen bland annat att genomföra studiebesök på något eller några sjukhusbibliotek för att få ytterligare inblick i hur de arbetar och för att ännu bättre kunna tillgodose målgruppens behov.

3 3 Något som vi i projektgruppen har märkt under de olika kurstillfällena är att behoven skiljer sig en hel del från bibliotek till bibliotek. Det moment som någon finner vara det allra mest givande kan någon annan deltagare anse att vi borde dra ner på. Vi tycker oss ha uppnått vårt ursprungliga mål genom att vi utifrån detta kan sluta oss till att kursens olika delar utgör en helhet där varje deltagare finner något moment som är värdefullt dagarskurs i bioinformatik vid 2 tillfällen (40.000) Under ht 2001 hölls 2 heldagskurser i bioinformatik - grundkurs för medicinska bibliotekarier - på KIB. Deltagare önskade en fortsättningskurs i mer avancerad sekvenssökning. Under våren 2002 utvecklades därför fortsättningskursen som handlade mest om BLAST sekvenssökning men också diskuterade bibliotekens roll inom bioinformatikområdet. 8 deltagare genomgick grundkursen våren 2002: Astra Zeneca Lund (1) Medicinska biblioteket Uppsala (1) Linköpings universitetsbibliotek (1) Radiumhemmets bibliotek Stockholm (1) Centralbiblioteket för hälsovetenskap Helsingfors (1) Umeå universitetsbibliotek (2) KIB (1) 4 deltagare tog fortsättningskursen våren 2002: Biologibiblioteket Uppsala (2) Medicinska fakultetens bibliotek Lund universitet (1) Bibliotek o IT Malmö Högskola (1) Inom den grupp som hittills har tagit kurserna på KIB finns det önskemål att fortsätta bygga upp kompetensen inom området. 4. Workshop för brainstorming om positionering av medicinsk biblioteksverksamhet (beviljat , förbrukat ) En sådan workshop genomfördes 2001 med 36 deltagare, och fick mycket positiva utvärderingar. Därför beslöts att workshopen skulle arrangeras även Anmälningarna blev emellertid för få för att det skulle vara motiverat att genomföra arrangemanget, så det ställdes in. 5. Utställning på Medicinska Riksstämman (beviljat , förbrukat ) Erfarenheterna från medverkan vid Riksstämman 2000 pekade på värdet av att de medicinska biblioteken finns på plats och profilerar sig med sitt kunnande och sina informationsresurser. Under 2002 planerades därför ånyo aktiv medverkan vid Medicinska Riksstämman, med deltagande från samtliga bibliotek vid universitet med medicinsk fakultet. Medicinska riksstämman gick av stapeln i Göteborg den november 2002.

4 Medverkande bibliotek var: 4 Karolinska Institutet. Universitetsbiblioteket (KIB) Göteborgs universitetsbibliotek, Biomedicinska biblioteket Medicinska biblioteket, Umeå universitetsbibliotek Linköpings universitetsbibliotek, Hälsouniversitetets bibliotek Medicinska biblioteket vid Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset De medverkande biblioteken var representerade med 1-2 personer som bemannade en monter på den s k Varia-avdelningen där de icke-kommersiella deltagarna finns. Inför stämman hade tillsammans med KIBs webbyrå Vision gjorts en ny version av den webbplats där våra samlade resurser presenterades och visades i montern På webbplatsen återfanns även information från Medicinska fakultetens bibliotek vid Universitetssjukhuset i Lund som tyvärr inte hade möjlighet att skicka någon representant till detta års stämma. Korta utdrag från vår egen utvärdering: vad hade du/ditt bibliotek för förväntningar på ert deltagande? Infriades de? Förväntningen var väl egentligen att det skulle bli lika givande som förra året! Och den infriades med råge. Det är så kul att både få träffa kollegor och kunder i detta sammanhang. Jag och mitt bibliotek hade ganska stora förväntningar, eftersom det har varit så lyckat tidigare år. Förväntningarna infriades, det tycker jag verkligen! Bibliotekets förväntning vet jag inte - min förväntning var väl att jag skulle få träffa presumtiva kunder och kolleger från hela landet och förhoppningsvis kunna göra bra reklam för bibliotekens verksamhet. Det infriades till stor del, men det är tråkigt att se hur "informationsmarknaden" alltmer tas över av privata, vinstdrivande företag som har mycket mer pengar att satsa på proffsig marknadsföring än vad vi har. Man får hoppas att bibliotekens allmänt goda rykte kan kompensera detta. Jag har bara varit med en gång tidigare (för två år sedan) och tyckte inte att intresset för biblioteksmontern var speciellt stort då, så jag hade inga speciellt höga förväntningar. Vi förväntar oss att möta dels anställda vid GU men också läkare som sitter i regionen och som kan t.ex. beställa material från oss. Bra och skönt att kunna visa bra litteratursökningar som ett komplement till de enkla saker som görs i en del andra montrar. Detta är en del i tredje uppgiften tycker jag men det är också väldigt bra att vi träffas och diskuterar med varandra! 6. 2 utlandsstipendier 2002 (30.000) Stipendier har beviljats dels Eva Alopeus, Kliniska centralbiblioteket, Sahlgrenska universitetssjukhuset, för att kunna deltaga i konferenserna Evidence Based Librarianship i Edmonton, Canada och Medical Library Associations Meeting i San Diego, USA, dels Birgitta Stevinger, Biomedicinska biblioteket i Göteborg för en studieresa i USA i syfte att studera och fånga upp goda idéer för marknadsföring av medicinska bibliotek. 7. Upphandlingsarbete (beviljat , förbrukat ) Under 2002 har KIB arbetat för att sluta högskolegemensamma avtal för: elektroniska böcker (Harrison s Online som ges ut av förlaget Mac Graw Hill och Current Protocols och en rad referensverk från Wiley Interscience) tidskrifter från Lippincott och Thieme Verlag den inom farmakologi och biomedicin viktiga databasen Embase som ägs av Elsevier

5 5 Förhandlingen med Wiley Interscience om ett konsortium för förlagets e-böcker är avslutad och ett avtal omfattande 11 universitet/högskolor kommer att tecknas inom de närmaste dagarna. Avtal för tillgång till Harrison s online kom till sist att tecknas individuellt av vart och ett av de bibliotek som var intresserade, eftersom varken priset eller konsortiedeltagarnas gemensamma åtkomst till resursen skulle blivit fördelaktigare genom ett konsortium. Science STKE är en databas inom signal transduktion. Tjänsten innehåller ämnesrelaterade översikter, protokoll med instruktioner över olika tekniker, schematiska illustrationer, summering över de bästa artiklarna inom området och fulltext till ett 45-tal tidskrifter. Avtalet som kom att tecknas sträcker sig från 1/ till 31/ Fem universitet och högskolor deltar. Förhandlingarna med Thieme Verlag avbröts då priset blev allt för högt och prenumerationerna inom konsortiet var väldigt ojämnt fördelade. Mycket arbete lades under hösten ner på intensiva förhandlingar med Ovid som i dagsläget är den enda part som kan erbjuda Lippincotts tidskrifter i elektronisk form till institutionella kunder. Intresset från svenska högskolebibliotek var stort men förhandlingarna kunde inte slutföras, trots att priset förhandlades ner till en acceptabel nivå som innebar hälften av det ursprungliga förslaget, och trots att BIBSAMs samtliga principer i stort sett uppfylldes. Skälen till att inget avtal kunde slutas var flera men det avgörande var det faktum att Ovid inte äger Lippincotts tidskrifter utan agerar som en agent. Detta innebär att det blir juridiskt tveksamt att överhuvudtaget skriva ett avtal så att principen om arkivrättighet till materialet uppfylls eftersom en agent inte äger innehållet utan bara förmedlar det. Förhandlingarna var mycket lärorika, inte minst för Ovid och Lippincott som nu internt diskuterar förutsättningarna för framtida konsortier utifrån erfarenheterna av kontakterna med KIB och BIBSAM. Det fem-åriga avtal som slöts 2001 med Wiley Interscience för förlagets tidskrifter har under året inneburit visst arbete eftersom nya deltagare anslutit sig och nya tidskrifter tillkommit vilket i viss mån kan påverka priset. Det tre-åriga avtal för databasen Embase som slöts med Elsevier innebär att konsortiedeltagarna har kunnat välja olika gränssnitt för tillgång till databasen. Embase är vid sidan av Medline den främsta databasen inom farmakologi och biomedicin. Förutom KIB valde även universiteten i Växjö och Umeå att ansluta till avtalet. De personer vid KIB som under året arbetat med licensupphandling (Christel Smith, Carina Ahlberg, Tommy Kågner och Lotta Åstrand) har deltagit vid konferenser både i Sverige, BIBSAMs konsortiedag, och utomlands, UKSGs årliga konferens som hölls vid University of Warwick och den 4:e konferensen för E-ICOLC (International Coalition of Library Consortia in Europe) som hölls i Thessaloniki. I allt upphandlingsarbete har KIB haft ett nära och lärorikt samarbete med BIBSAM. 8. Phibi i samarbete mellan Arbetslivsbiblioteket och KIB (beviljat , förbrukat 0) I syfte att utöka utbudet av tjänster i det digitala referensarbetet och samtidigt bredda målgruppen för en sådan tjänst ville KIB samarbeta med Arbetslivsbiblioteket kring deras

6 6 redan etablerade chatt-tjänst, Phibi. I ett sådant samarbete skulle KIB dra fördel av de erfarenheter som personalen på Arbetslivsbiblioteket har fått under den tid de haft sin chatt-tjänst och samtidigt kunna erbjuda en konkurrenskraftig service med profilering mot gemensamma målgrupper inom exempelvis arbetsmedicin/arbetshälsa, rehabilitering, mm. Dessutom skulle samarbetet på ett effektivare sätt ta tillvara all den kunskap som finns hos bibliotekarier i kundtjänstarbetet på respektive bibliotek. Projektet kom av prioriteringsskäl aldrig att genomföras. 9. Sjukvårdswebb ( ) Tanken med sjukvårdswebben var att bygga upp en kundgruppspecifik webb för hela sjukvårdens personal. Bakgrunden var att tjänster och databaser som är av nytta för sjukvårdspersonal ofta döljer sig så långt ner i de medicinskt inriktade webbplatserna att de blir nästan omöjliga att hitta om man inte känner till dem. Av samma anledning blir de svåra och "spretiga" att göra reklam för. De offentliga medicinska biblioteken vänder sig ju sammantaget till hela Sveriges sjukvårdspersonal, men samtidigt vill vi att de tar för sig i den självbetjäningen som webbplatserna erbjuder, dvs söker och beställer etc själva, men då måste informationen vara lättillgänglig. På denna sjukvårdswebb bör finnas: länkar till de mest relevanta databaserna (och inga länkar till de databaser som dessa "distanskunder" inte kommer åt), beställningsformulär, kontaktinfo, prislista och öppettider, kurser specifika för den här målgruppen; typ Informationssökning för primärvårdsläkare", u-banken-raggningsformulär ( lämna in din utredning till oss! ), länkar till självhjälp, typ tutorials för relevanta databaser etc. Sjukvårdswebben innehåller åtta huvudområden: Söka och beställa litteratur, Praktiska upplysningar, Tidskrifter och databaser, Verktyg på nätet, Lära mer, Tips, Patientinformation och Länkar. Under respektive rubrik har vi valt ut länkar till de mest använda och värdefulla resurserna. Det finns länkar både till KIB-resurser och till externa resurser - nyttan för målgruppen har fått avgöra valet. Endast resurser som är nationellt tillgängliga har tagits med. Därför kan man se sjukvårdswebben som en slags sammanfattning över, för målgruppen relevanta, nationella resurser. En del länkar har försetts med informationstexter utformade som frågor och svar. Här kan vi fylla på med mer information om sådant som kunderna upplever som svårt. Eftersom sjukvårdswebben är en fråga om nätservice, har vi strävat efter att användarna självständigt ska klara av att söka och beställa information. Två nya resurser är särskilt framtagna för sjukvårdswebben, dels en ämnesuppställd länksamling över organisationer som verkar inom hälso- och sjukvård, dels en förteckning över FoU-enheter. Länk till sjukvårdswebben: 10. Digitalisering av AT-skrivningar (beviljat , förbrukat ) På hyllorna i de medicinska biblioteken runtom i Sverige (både på universiteten och på sjukhusen) står tidskriftssamlare med mer eller mindre kompletta samlingar av äldre ATskrivningar. De är sönderkopierade, fransiga, ofullständiga och svåra att hålla ordning på.

7 Det vore värdefullt att även äldre skrivningar finns tillgängliga (PDF) för utskrift från webben då proven används av AT-läkarna under förberedelserna för AT-skrivningarna. Även studenter på kurserna i framför allt medicin, kirurgi och psykiatri använder gamla skrivningar som läromedel. 7 Från görs AT-proven tillgängliga i PDF-format av Sekretariatet för AT-prov och finns på webbadressen: Projektet gick ut på att elektroniskt tillgängliggöra samtliga AT-prov från 1992 till och med Arbetet med projektet bestod av tre delar: 1. Projektgruppen gick igenom de prov som Karolinska Institutets bibliotek hade. En del prov saknades och vissa prov behövde kompletteras då sidor saknades eller var i så dåligt skick att de inte lämpades att scannas. De kompletteringar som behövdes fick gruppen från Sekretariatet för AT-prov. 2. Arbetet fortsatte med inscanning av proven. Det var sammanlagt 27 prov som scannades in, proven var i genomsnitt på 44 sidor, vilket innebar ca 1180 sidor. Proven lades på en server för att sedan publiceras. 3. Gruppen skapade sedan en webbplats utifrån existerande mallar för KI:s Studentwebb. Proven finns nu tillgängliga från bibliotekets webbplats på KI:s studentwebb. På webbplatsen finns även länk till de nyare AT-proven som tillhandahålls av Sekretariatet för AT-prov. Projektets webbadress; 11. Utredningsbanken i succesiv fulltext ( ) Utredningsbanken är KIB:s samling rapporter, utredningar och uppsatser som behandlar hälso- och sjukvård i Sverige. Samlingen påbörjades redan 1968 av tidigare Spribiblioteket och innehåller idag ca rapporter. Utredningsbanken växer med ca 800 utredningar/år. Utredningsbankens förvärvspolicy finns på Rapporterna är framför allt en resurs för yrkesverksamma inom vården, men även för studenter och andra intressenter. Rapporterna är lätt sökbara genom KIB:s bibliotekskatalog MIKS som ligger publikt tillgänglig på webbplatsen kib.ki.se. Rapporterna kan beställas direkt i MIKS, och de kan skickas till kundens arbetsplats- eller hemadress. Utvecklingen går mot att allt fler producenter av rapporter väljer att lägga ut dem på sina webbplatser i fulltext. Detta del projekt går ut på att dra nytta av detta genom att i bibliotekskatalogen MIKS länka till fulltextdokumenten. Därigenom får vi en nationellt samlad överblick över vilka rapporter som finns tillgängliga och i vilken form: papper, fulltext eller bådadera. Projektet har bestått i att ta fram teknik och arbetsmetoder för att systematiskt lägga in rapporter i fulltext i Utredningsbanken. Genom projektet har vi nu rutiner för att hantera elektroniska dokument på tre sätt: Elektroniska dokument som rapportproducenten skickar in till oss, läggs upp på KIB:s server och katalogposten länkas dit.

8 Länkning till fulltextdokument på producentens webbplats, när vi har rapporten i tryckt format. Katalogisering av rapporter i fulltext direkt från webbplatser (även när vi inte förvärvar rapporten i tryckt format). Projektet har bestått av följande delmoment: a. Framtagning av mall för katalogisering av elektroniska dokument b. Successiv länkning till elektroniska dokument i samband med förvärv och katalogisering av rapporter i Utredningsbanken c. Kartläggning av webbplatser inom hälso- och sjukvård där elektroniska dokument finns utlagda d. Retroaktiv inläggning av fulltextlänkar i befintliga katalogposter e. Katalogisering av elektroniska dokument i Utredningsbanken (utan att vi har rapporten i tryckt format) f. Konstruktion av ett system för bevakning av webbplatser med rapporter i fulltext g. Information på vår webbplats om att vi länkar till fulltextdokument Exempel på en katalogpost i Utredningsbanken med länkning till fulltextdokument: Garpenby, Peter: Medborgaren i prioriteringsprocessen (klicka på Online för att komma åt fulltextdokumentet) E-artikelleveranser med royaltyredovisning (beviljat , förbrukat ) Traditionellt har de vetenskapliga biblioteken (special-, universitets- och högskolebibliotek) fungerat som den naturliga dokumentleverantören till forskare, studenter, företag och allmänhet. Under de senaste åren har detta förändrats radikalt. Allt fler bibliotek har sagt upp sina pappersprenumerationer på vetenskapliga tidskrifter för att i stället kunna erbjuda sina lokala användare elektronisk tillgång till ett större antal tidskriftstitlar. De elektroniska utgåvorna publiceras ofta långt innan pappersversionen har kommit i press och levererats med post. Efterfrågan på färska artiklar ökar genom ökad förhandsinformation av olika slag. Licensavtal för elektroniska tidskrifter tillåter sällan leveranser av artikelkopior, varken i pappersform eller digitalt, till företag och allmänhet. Hur kan då universitet och högskolor i den digitala världen fylla sin samhällsnytta som distributör av vetenskaplig information till företag och privatpersoner? Går det att genom avtal med royaltyavgifter för copyright få möjlighet att leverera artiklar även till dessa kunder? Specifika frågor härvidlag gäller hur alternativen för tillgång ser ut. I vilken utsträckning erbjuds enstaka elektroniska artiklar direkt från förlagen till vem som helst? Vilka är kunderna och hur hittar de fram till tidskriften som har rätt artikel? Tidskriftsnamnet känner de flesta till, men vem som ger ut den lägger få på minnet. Marknaden domineras av ett antal stora förlag som Wiley, Springer och Elsevier. Av dessa erbjuder några, t ex Elsevier/Academic Press elektronisk artikelleverans ur cirka 1700 tidskrifter genom Science Direct. Priset per artikel är USD 30. Ingenta erbjuder artiklar ur 641 tidskrifter med ett artikelpris på cirka USD 60 plus skatt. Springer hänvisar till andra dokumentleverantörer, medan Wiley enbart levererar till prenumeranter på en viss tidskrift. Specialbibliotek som KIB använder sig av mer än 600 olika tidskriftsförlag för att kunna erbjuda det som efterfrågas och måste trots det köpa ett ganska stort antal artiklar från andra bibliotek eller dokumentleverantörer. Sammanfattningsvis kan sägas att enstaka elektroniska artiklar är tillgängliga endast i begränsad omfattning från utgivaren och som

9 användare är det inte så enkelt att hitta fram till de tjänster som erbjuds, eller till den specifika artikel som efterfrågas. 9 Arbetsgruppen har under 2002 bestått av Karin Jacobsson, Lisbeth Höög, Tommy Kågner, Lotta Åstrand och projektledaren Johnny Carlsson. En inledande litteraturstudie har gjorts för att se om liknande projekt redan finns. Resultatet där har varit magert ännu. Vi följer aktivt ny information på området. Tre projekt som fångats upp har speciellt intresse. Projektet EASY (Electronic Article SupplY) som Lancaster University och Ingenta under två års tid har genomfört med stöd av JISC. Projektet har avslutats i juni 2002 och utvärderats för JISC av professor Peter Brophy på uppdrag av LIMC Ltd. Vi har varit i kontakt med dem och fått ta del av deras"final report": Evaluation of the pilot project for the supply of electronic documents, complementing 'inter-library loan': Electronic Article SupplY (EASY), June Vi kommer att försöka få in ytterligare synpunkter från de deltagande biblioteken och Ingenta. Tre viktiga erfarenheter har gjorts av detta projekt: Förlagen får del av inkomster genom artikelleveranser där de annars inte skulle fått någon andel om leverans skett genom traditionellt fjärrlån. Biblioteken får större möjligheter att förenkla fjärrlånearbetet till lägre kostnader. Användaren får snabbare leverans av artikelkopior elektronisk med bättre kvalitet och kan lagra dem elektroniskt om de så föredrar. Utvärderingen visar att det tar lång tid att genomföra nya idéer, men i slutet av 2001 deltog 18 förlag med cirka titlar. I slutet av projektet var antalet deltagande bibliotek sex och antalet beställningar relativt lågt. I Tyskland startade tjänsten MedPilot under hösten Deutsche Zentralbibliothek der Medizin (ZBMed) i Köln i samarbete med DIMDI och förlagen Thieme, Springer och Kluwer erbjuder beställningar och direktleverans av elektroniska artiklar efter sökning i flera olika databaser direkt på internetadressen Systemet baseras på programvaran SISIS-Elektra. Artikelpriset för de beställare som inte redan har avtal för de elektroniska tidskrifter som ingår varierar mellan EUR 7,20 upp till EUR 37. Informella kontakter har tagits med en representant för ett av de tre förlagen (Thieme), ZBMed och DIMDI. I december 2002 meddelade British Library, en av de större dokumentleverantörerna i Europa, att de nu kan erbjuda en ny tjänst Inside med möjlighet att kunna leverera enstaka elektroniska artiklar genom ett samarbete mellan Adobe och Elsevier Science. En ny standard för säker elektronisk dokumentleverans (EDD) med krypterade PDF-filer har utvecklats som kommer att göra möjligherna större att stärka förlagens copyrightkrav och underlätta hanteringen av ersättningar. Nu erbjuds PDF-filer ur cirka 2500 av de ledande vetenskapliga tidskrifterna från förutom Elsevier t ex även från Kluwer och Karger förlag. För att kunna utnyttja tjänsten krävs dock abonnemang med ett startpris på GBP 500 för en användare. Avgifterna för elektronisk dokumentleverans ligger på cirka GBP 7,50 plus copyrightavgifter och skatt. Litteratur Opinion paper: docster - instant document delivery Chudnov, Daniel Interlending & Document Supply; Volume 29 No. 1; /p23.

10 Model licences and interlibrary loan/document delivery from electronic resources Croft, Janet Brennan Interlending & Document Supply; Volume 29 No. 4; /p Internationellt arbete (20.000) Detta stöd till internationellt samarbete har delfinansierat Johnny Carlssons medverkan i programkommittén för EAHILs konferens samt medverkan i IFLA-samarbetet. 14. Samrådsgrupp, administration och självvärdering ( ) Häri har ingått kostnader för Arbetslivsbibliotekets självvärdering, eftersom detta bibliotek inte uppbar några ansvarsbiblioteksmedel detta år.

11 11 Sammanställning Beviljat Förbrukat 1. Medicinsk bibliotekskonferens dagars vidareutbildningskurs för medicinska bibliotekarier dagarskurs i bioinformatik vid 2 tillfällen Workshop för brainstorming om positionering av medicinsk biblioteksverksamhet Utställning på Medicinska Riksstämman utlandsstipendier Upphandlingsarbete Phibi i samarbete med Arbetslivsbiblioteket Sjukvårdswebb Digitalisering av AT-skrivningar Utredningsbanken i succesiv fulltext E-artikelleveranser med royaltyredovisning Internationellt arbete Samrådsgrupp administration och självvärderin Omdisponering till det nya projektet Universitetssjukhusens Informationsförsörjning Summa

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2004

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2004 Stockholm 2004-12-10 KI Dnr 5780/2003 Ert dnr 61-627-2003 BIBSAM Att: Karl Isaksson Box 5039 102 41 STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2004 1. Upphandlingsarbete (350 000 kr) Projektledare:

Läs mer

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2003

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2003 Ulf Kronman Projektsamordnare Tel/mobil: 08-524 84 141 E-post: Ulf.Kronman@kib.ki.se Stockholm 2003-12-01 KI Dnr 1275/2003 Ert dnr 61-140-2003 BIBSAM Att: Karl Isaksson Box 5039 102 41 STOCKHOLM Redovisning

Läs mer

ENKÄT 2001. en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning

ENKÄT 2001. en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning Kungliga biblioteket BIBSAM Christina Jönsson Adrial 2002 ENKÄT 2001 en undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning Innehåll Enkät 2001 - resultat s 2

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/

Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovik.ub.umu.se/ Ann Ingberg 0660-292518 Processoperatörsprogrammet ht -13 Finna material på Umeå universitetsbibliotek campus Örnsköldsvik, introduktion Hemsida: http://ovikubumuse/ 4 2 1 5 3 1 2 3 Söka böcker Örnsköldsviks

Läs mer

Handledning Sherpa/RoMEO

Handledning Sherpa/RoMEO Handledning Sherpa/RoMEO 1. När får jag lov att göra min artikel fritt tillgänglig?... 2 2. Förklaring av ord & begrepp i Sherpa/RoMEO... 3 Pre-print... 3 Restrictions (restriktioner)... 3 Post-print...

Läs mer

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Madeleine du Toit bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola E-post: madeleine.du. toit@mah.se Helena Rydberg bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Sjukhusbibliotekens vecka 2013

Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sammanställning av Eira-enkäten Utvärdering av Sjukhusbibliotekens vecka https://docs.google.com/forms/d/1usyi6iqst- Benb03Hvm5Q1hjPmTrtfomnEGG7yATycw/viewform Programmen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Slutrapport för projektet Studenterna och biblioteken ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek (BIBSAMs dnr

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Kerstin Fridén, fd 1 bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek. Inledning

Kerstin Fridén, fd 1 bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek. Inledning Har tillgången till information via Internet förändrat läkarstuderandes biblioteksanvändning och informationsvanor? Rapport från en enkätundersökning av läkarstudenter vid Hälsouniversitetet i Linköping

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek.

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek. Välkommen till 2009 års forskningsbiblioteksstatistik! Tack för att du loggat in i frågeformuläret om 2009 års forskningsbiblioteksstatistik!!! sbiblioteksstatistik!!! Titta hur mycket klockan är, du behöver

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Slutrapport fortbildning av medicinska bibliotekarier 2009

Slutrapport fortbildning av medicinska bibliotekarier 2009 Dnr: 66-909-2008 2010-06-01 Sid: 1 / 11 Universitetsbiblioteket Lärande & webb Carina Ahlberg, Avdelningschef Kungliga Biblioteket Slutrapport fortbildning av medicinska bibliotekarier 2009 Sedan många

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Tisdag 6 november, 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Tisdag 6 november, 2012 ANTAL SIDOR 1(8) Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Tisdag 6 november, 2012 Närvarande: ordförande: Madelein Enström Gunilla Eldebro (adjungerad) Anna Gustafsson Chen Ilona Johansson

Läs mer

En databas över förlagens policies

En databas över förlagens policies 1 av 7 Högskolebiblioteket i Halmstad Sherpa/RomEO manual En databas över förlagens policies Innehållsförteckning 1. Vad innebär parallellpublicering? (sid.2) 2. Sherpa/RoMEO begrepp och färger (sid.2)

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Presenta1onen hi"ar ni på Campusbibliotekets webb www.campusbiblioteket.se

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Hur hi"ar man vetenskapliga ar1klar inom omvårdnad/ medicin?

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 1 Agenda Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 2 Referensgrupp Kunder Staffan Banke, Centralsjukhuset i Kristianstad Eva

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 1 Bakgrund och syfte Idag införs IT-system

Läs mer

Mats Hagner 2013-01-22. Justitiekanslern. Censur och bestraffning utövas av Sveriges Lantbruksuniversitet

Mats Hagner 2013-01-22. Justitiekanslern. Censur och bestraffning utövas av Sveriges Lantbruksuniversitet 1 Mats Hagner 2013-01-22 Justitiekanslern Censur och bestraffning utövas av Sveriges Lantbruksuniversitet Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Stora Tänkare i tillämpad form Alla ämnen har sina Stora Tänkare, men inom vissa är

Läs mer

pion.se Sök Patient Information Online Webb Audio/Video Publikationer Livsskildringar Om Pion Sök Ämne Organisationer Översätt

pion.se Sök Patient Information Online Webb Audio/Video Publikationer Livsskildringar Om Pion Sök Ämne Organisationer Översätt Starr >> Visar sida 0 av 0 Antal träffar 0 Starr De vanligaste ögonsjukdomarna Glaukom, grön starr Glaukom : grön starr, frågor och svar Grå starr Vanligt förekommande diagnoser Synskadades riksförbund

Läs mer

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Övergripande beskrivning När du beställer medier från vissa leverantörers webbplatser kan du få orderbekräftelser skickade direkt till ditt inköp i BOOK-IT. Därmed skapas

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering Rehabiliteringskliniken är naturskönt belägen vid sjön Trummen på Sigfridsområdet i Växjö. Rehabiliteringskliniken flyttade från Centrallasarettet till Sigfridsområdet 2001. Kliniken erbjuder en tilltalande,

Läs mer