ADHD och utagerande beteende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADHD och utagerande beteende"

Transkript

1 ADHD och utagerande beteende Kerstin Malmberg Överläkare BUP Skärholmen Med.dr Kerstin Malmberg 1 Definitioner ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder Amerikansk benämning Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning Svensk översättning enligt DSM-IV Kerstin Malmberg 2 Utredning Föräldrasamtal om barnets utveckling Neuropsykiatrisk bedömning Neurologisk bedömning Neuropsykologisk bedömning Fin- och grovmotorisk bedömning Språklig bedömning Förskole/Skolobservation Kerstin Malmberg 3 1

2 Symptom hos barn Överaktivitet Underaktivitet/passivitet Lyssnar ej Tysta barn Läs- och skrivsvårigheter Inlärningssvårigheter Svårt med kamratrelationer Svårt i stora grupper Sociala svårigheter Rädsla Vill ej ta instruktion Allt sker på egna villkor Tics vokala och motoriska Språkstörningar Grovmotoriska problem Finmotoriska problem Nedstämda barn Kerstin Malmberg 4 Historik 1902 STILL; Defects of moral control bland barn med beteendestörning i form av trotsighet och destruktivitet förekom ofta mental retardation 1920 HOHMAN; Konstellation av splittrat, desorganiserat och överaktivt beteende hos barn som genomgått encephalit Strauss och Lehtinen; Hypotes om att en hjärnskada kan framkalla ett syndrom med bristande impulskontroll, hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter. Detta syndrom lanserades under 1950-talet som MBD= Minimal Brain Damage 1966 MBD=Minimal Brain Dysfunction Kerstin Malmberg 5 ADD Attention Deficit Disorder 1980 DSM-III ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder 1987 DSM-III-R, 1994 DSM-IV och 2000 DSM-IV-TR Hyperkinetic syndrom 1992 ICD Kerstin Malmberg 6 2

3 DAMP Dysfunktion i Avledbarhet/Aktivitetskontroll Motorik och/eller Perception Deficit in Attention Motor control and/or Perception 1982 Gillberg & Rasmussen DAMP idag ADHD + DCD (DCD = Developmental Cordination Disorder) Kerstin Malmberg 7 DSM-manualerna ADHD DSM I (1952) ADHD finns inte beskrivet DSM II (1968) Hyperkinetic reaction of childhood (or adolescence) DSM III (1980) Attention Deficit Disorder (ADD) DSM III-R (1987) Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) DSM IV (1995) DSM IV-TR (2000) Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 6/9 kriterier för uppmärksamhetsstörning 6/9 kriterier för hyperaktivitet DSM Kerstin Malmberg 8 Kärnsymtom ADHD Uppmärksamhetsstörning Överaktivitet Impulsivitet Kerstin Malmberg 9 3

4 Uppmärksamhetsstörning 1. Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, yrkeslivet eller andra aktiviteter 2. Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter och lekar 3. Verkar inte lyssna på direkt tilltal 4. Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller att personen inte förstår instruktionen) 5. Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 6. Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental träning ( t.ex skolarbete eller läxor) 7. Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter ( t.ex leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 8. Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 9. Är ofta glömsk i det dagliga livet Kerstin Malmberg 10 Hyperaktivitet/Impulsivitet 1. Har ofta svårt att vara still med händer eller fötter eller kan inte sitta still. 2. Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där patienten förväntas sitta på sin plats en längre stund 3. Springer ofta omkring klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 4. Har ofta svårt att leka och utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 5. Verkar ofta vara på språng eller gå på högvarv 6. Pratar ofta överdrivet mycket 7. Kastar ofta ut svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 8. Har ofta svårt att vänta på sin tur 9. Avbryter eller inkräktar ofta på andra ex kastar sig in i andras samtal eller lekar Kerstin Malmberg 11 Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två områden ( t.ex i skolan/på arbetet och i hemmet). Det måste finnas belägg för klinisk signifikant funktionsnedsättning socialt, arbete eller i studier. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen Kerstin Malmberg 12 4

5 ADHD i DSM 5 Uppmärksamhetsstörning 6/9 kriterier till 16 år 5/9 från 17 år och äldre Hyperaktivitet/impulsivitet 6/9 kriterier till 16 år 5/9 från 17 år och äldre Kombinerad typ både kriterierna för uppmärksamhet (6/9 eller 5/9) och hyperaktivitet/impulsivitet (6/9 eller 5/9) ska vara uppfyllda Aktuell svårighetsgrad Lätt Uppfyller kriterier, lätt funktionsnedsättning Måttlig Symtom och funktionsnedsättning i gränslandet mellan lätt och svår störning Svår Flera symtom utöver gräns för diagnos, eller flera av symtomen är svåra eller att symtomen leder till betydande funktionssvårigheter ADHD DSM 5 förändringar Symtomen ska ha noterats före 12 års ålder Numer kan man ha autismspektrum i kombination med ADHD 5/9 kriterier för 17 år och äldre för uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet/impulsivitet 5

6 ADHD symtom hos barn/ungdomar Uppmärksamhetssvårigheter Kunna upprätthålla uppmärksamhet på en uppgift över tid (kvarhållen uppmärksamhet) Fokusera på det som är väsentligt för uppgiften (selektiv uppmärksamhet) Skifta uppmärksamhet mellan olika aspekter av en uppgift (delad uppmärksamhet) verkar inte lyssna sitter och drömmer hör inte vad man säger gör aldrig färdigt hoppar från det ena till det andra Kerstin Malmberg 16 ADHD - symtom hos ungdomar och vuxna Ouppmärksamhet Svårt bibehålla uppmärksamhet Lättdistraherad Undviker, skjuter upp krävande uppgifter Bristande tidsuppfattning Glömmer tider, åtaganden Svårt planera, organisera Förlägger, svårt att hitta Kerstin Malmberg 17 ADHD symtom hos barn/ungdomar Överaktivitet Överdriven aktivitetsgrad såväl motoriskt med ett överflöd av onödiga rörelser, som vokalt med prat och läten. är alltid igång kan inte sitta still pratar hela tiden är ständigt i rörelse blir fort otålig är uppe och går i klassrummet låter hela tiden Kerstin Malmberg 18 6

7 ADHD - symtom hos ungdomar och vuxna Överaktivitet Rör händer och fötter Svårt att koppla av Aktivt, rörligt arbete Arbetsnarkoman Träningsnarkoman Pratar för mycket Lätt uttråkad Inre rastlöshet Kerstin Malmberg 19 ADHD symtom hos barn/ungdomar Impulsivitet Impulsivitet uppfattas allt mer som det symtom som har störst betydelse för barn med ADHD kan inte vänta utsätter sig för farliga situationer får hela tiden idéer kastar ur sig svaret avbryter Kerstin Malmberg 20 ADHD - symtom hos ungdomar och vuxna Impulsivitet Bristande bromsfunktion Svårt se konsekvenser på sikt Snabba belöningar, ex. mat, alkohol sex, shopping Risktagande Svårt att vänta Avbryter andra Känslomässig labilitet Kerstin Malmberg 21 7

8 Symptom olika åldrar Spädbarnsåldern - 2 typer en lätthanterlig med sen gångdebut en med sömnsvårigheter, skrikighet och matningsbesvär och tidig gångdebut Lekåldern - spiller ofta ut mat och dryck - språksvårigheter med uttal och satsbyggnad - sent torra - uppmärksamhetsbrist - motoriska problem - hyperaktiva Kerstin Malmberg 22 Symptom olika åldrar Skolåldern - motoriska problem - svårigheter med pennfattning och handstil - hyperaktiva - impulsiva - inlärningssvårigheter - svårt i grupp Latensåldern - negativ självbild - självmordstankar - depressiva Kerstin Malmberg 23 Symptom olika åldrar Tonår - inlärningssvårigheter kvarstår Vuxen - 20 % motoriska problem - 40 % koncentrationsvårigheter - ångest, missbruk Kerstin Malmberg 24 8

9 Överlappande tillstånd ODD Asperger syndrom ADHD Autism DAMP Tourette syndrom CD Dyslexi Kerstin Malmberg 25 Många symptom har noterats före 4 års ålder Försenad utveckling Motorik/Perception Språk och kommunikation Aktivitet/Impulsivitet Uppmärksamhet Social interaktion Beteende Temperament Sömn Kerstin Malmberg 26 Åldersberoende symtomminskning Uppmärksamhetssvårigheter - efter 20 år Impulsivitet år Hyperaktivitet år Kerstin Malmberg 27 9

10 Kognitiva och exekutiva funktioner vid ADHD Huvudsymtomen Uppmärksamhetsbrist Hyperaktivitet / Impulsivitet Arbetsminnet Den form av minne som används för att hålla kvar instruktioner, namn, bokstäver, siffror mm. Dvs hålla kvar i minnet för en kort stund. Planering att planera sina uppgifter och dagliga liv Strategier för det dagliga livet Hämningskontroll att kunna stoppa ett beteende i tid Kerstin Malmberg 28 Prevalens ADHD Ca 5 % av skolbarn (Polanczyk et al 2009) 2-3 % av vuxna (Simon et al 2009) Ca 20 % av patienter i allmänpsykiatrin* (Nylander et al 2009) Ca 20 % av personer med missbruk/beroende* % av intagna inom kriminalvården* Vanligare hos pojkar Flickor mindre utvecklingsmässigt sårbara än pojkar? Symtombetingat? *flertalet odiagnostiserade Kerstin Malmberg 29 Växer ADHD bort? Ca hälften i syndromatisk remission som vuxna p.g.a. Hjärnans mognad Anpassning hos individen Fungerande strategier, lämpligt arbete etc Många med kvarvarande symtom Ca hälften uppfyller fortfarande diagnoskriterierna för ADHD Kerstin Malmberg 30 10

11 ADHD - Problemutveckling Symptom Överaktivitet Impulsivitet Uppmärksamhetsstörning + Comorbiditet Sociala beteendestörningar Ångest/depression Inlärningssvårigheter Leder till Konsekvenser Individen Upprepade misslyckanden Bristande självförtroende Olyckor Rökning, droger Asocialitet Skola/arbete Inlärningssvårigheter Bristande skolframgång Misslyckanden i arbetsliv Hem Familjestress Svårigheter i uppfostran Socialt Kamratproblem Samspelsproblem Socialt gränsöverskridande Kräver multimodal behandling Kerstin Malmberg 31 Andra utmärkande drag Oförutsägbarhet Bra och dåliga dagar Fortare trötta än andra barn Beroende av motivation Kerstin Malmberg 32 Orsaker till ADHD Genetik Adoptions och tvillingstudier har visat genetisk variabilitet i ca 77% Olika beteendefenotyper t.ex 22q11 DA-, NA och serotonerga systemet Perinatala riskfaktorer Underburenhet Asfyxi Låg födelsevikt Hypoglykemi Postnatala riskfaktorer Meningoencephalit Traumatisk hjärnskada Kerstin Malmberg 33 11

12 ADHD och familjestudier Biederman J. J clinical psychiatry Kerstin Malmberg 34 ADHD och heretabilitet Biederman J. J clinical psychiatry Kerstin Malmberg 35 Behandling av ADHD hos ungdomar/vuxna Farmakologisk behandling Icke-farmakologisk behandling Centralstimulantia Mph Amp ATMX Psykoedukation Psykoterapier Psykopedagogik Arbetsterapeutiska insatser Datoriserad arbetsminnesträning Kerstin Malmberg 36 12

13 Beteendeeffekter av CS vid ADHD Minskar - motorisk aktivitet - aggressivitet - störande beteende - stökighet - distraherbarhet Ökar - uppmärksamhet - social interaktion Kerstin Malmberg 37 Kognitiva effekter av CS vid ADHD Ökar - impulskontroll - inlärning - planering och framförhållande - koordination finoch grovmotoriskt Minskar - reaktionstiden Kerstin Malmberg 38 Icke farmakologiska behandling Behöver dessa personer hjälp med Planering, att planera sina uppgifter och dagliga liv Strategier för det dagliga livet Hämningskontroll, att kunna stoppa ett beteende i tid Hjälpmedel Timstock Schema mm Kerstin Malmberg 39 13

14 Comorbiditet = Samsjuklighet Dvs. samtidigt existerar andra tillstånd Prognostiskt viktigt Kerstin Malmberg 40 Ofta förekommande comorbiditet Utvecklingsmedicinska fynd Tidigt krävande temperament ** Omogen motorisk koordination ( %) ** Enures/Encopres (10-20 % ) Mer somatiska besvär Mer allergier, otiter, uvi,öli Sömnstörning (30 % )» ** specifikt för ADHD Skol - och kognitiva problem Underproducerar i skolan ( 90 % ) Inlärningsstörning ( % ) Låg intelligens ( över tid ) Låg prestationsnivå Kerstin Malmberg 41 Emotionella problem Omognad ( 50 % ) Överreagerar i situationer Låg frustrationstolerans Comorbiditet forts. Sociala problem Själviska / självcentrerade Blir beskyllda av kamrater för oacceptabla beteenden Omogna lekar / sociala intressen Tar för lite hänsyn till sociala konsekvenser Lägger ofta skulden på andra Kerstin Malmberg 42 14

15 Comorbiditet forts Psykiatriska sjukdomar Oppositional Defiant Disorder ODD ( 60 %) Conduct Disorder CD (45 %) Antisocial brottslighet ( 25 % ) Ångesttillstånd ( 0-33 % ) Psykosomatik ( % hos åringar) Kerstin Malmberg 43 ODD;Oppositional Defiant Disorder DSM IV TROTSSYNDROM: Trotsigt negativt beteende som varat i mer än 6 månader med minst 4 av följande kriterier: 1.Tappar ofta humöret 2. Säger emot och grälar med vuxna 3. Bryter aktivt mot regler och svårt att hålla rutiner 4. Retas ofta 5. Skyller på andra 6. Lättirriterad och lättkränkt 7. Ofta arg och motsträvig Beteendestörningen innebär svåra konsekvenser i dagliga livet. Får ej förekomma med andra psykiska sjukdomar. Oftast i 5-6 årsåldern Kerstin Malmberg 44 CD Conduct Disorder DSM IV Uppförandestörning: I mer än 12 månader bryta emot åldersadekvata regler och ej ta hänsyn till andra. A. Aggressiv mot djur och människor - hotar, översittare - slagsmål, tillhyggen - grym mot djur eller människor -rån -sexuella övergrepp B. Destruktivitet - eldning - förstör andras ägodelar Kerstin Malmberg 45 15

16 CD Conduct Disorder forts. C. Stöld - inbrott - snatteri - lurendrejeri D. Regelbrytande - utgående nattetid - rymningar E. Medför betydande sociala konsekvenser Kerstin Malmberg 46 Riskutveckling vid ADHD Antisocial Personlighetsstörning (ASP) ADHD Trotssyndrom (ODD) Uppförandestörning (CD) Ålder: (år) Kerstin Malmberg 47 Föräldrargrupper Vad innebär det att vara förälder till ett barn med ADHD och hur kan man lära sig att leva med det Teman 1.Att vara utsatt som förälder - omgivningens reaktioner - dåliga föräldrar - ouppfostrat barn - social isolerig Kerstin Malmberg 48 16

17 Föräldragrupper forts. 2. Att vara barnets försvarsadvokat, mångårig ständig kamp - förståelse - resurser (utredning) - strida för upprättelse - barnet syndabock 3. Att orka med barnet själv - ilska - vanmakt - trötthet - depression Kerstin Malmberg 49 Föräldragrupper forts. 4. Strategier för ett bättre liv - information till omgivningen - få stöd av andra - komplettera varandra som föräldrar - förebygga konflikter - ligga steget före - att välja sina strider - belöningssystem Kerstin Malmberg 50 Mental Retardation Kerstin Malmberg 51 17

18 Mental Retardation Definition enl DSM IV A Intellektuell funktiosnivå klart under genomsnittet IQ 70 eller lägre. B Samtidigt förekommer brister i eller nedsättning av de funktionsförmågor man kan förvänta sig för personer i motsvarande ålder. C Debut före 18 års ålder. Lätt MR IQ Måttlig MR IQ Svår MR IQ Djupgående MR IQ under Kerstin Malmberg 52 Allmänt om mental retardation Upptäcks i spädbarnsåldern fram till vuxen ålder. Barnet utvecklas långsammare än barn i motsvarande ålder. De barn som går i normalskolan får stora svårigheter Kerstin Malmberg 53 Allmänt om mental retardation forts. Ju senare upptäckt desto svårare att få familjen att acceptera. Kamratproblem. Viktigt med tidig diagnos: annars riskerar barnet felaktiga krav och kan få psykosgenombrott i puberteten Kerstin Malmberg 54 18

19 Etiologi Okänd Kromosomavvikelse Hjärnskador Syrebrist vid förlossning Infektioner under graviditet och spädbarnsperiod Blödningar Alkoholfetopati Kerstin Malmberg 55 Downs syndrom allmänt C:a 10 % av alla barn med förståndshandikapp har Downs syndrom. Den psykomotoriska utvecklingen ske långsammare Sitter senare Kryper senare Går i 2-3 årsåldern Sen tal- och språkutveckling Kerstin Malmberg 56 Downs syndrom allmänt forts. Vanligt med hjärtfel Nedsatt immunförsvar, ofta infekterade. Stigmata Snedställda ögon Fyrfingerfåra Hypotona Låg födelsevikt Kerstin Malmberg 57 19

20 Downs syndrom allmänt forts. Föräldrar får ofta besked ett par timmar efter förlossningen. Skolplacering inom särskolans ram. Familjestöd viktigt initialt. 9-årskrisen Kerstin Malmberg 58 Downs syndrom Definition: en kromosomavvikelse som kan uppträda i tre former. 1. Trisomi 21 (vanligast) en extra kromosom som fått beteckningen 21 47XX eller 21 47XY. IQ mindre 50 vanligt här. 2. Translokation: innebär att det skett ett utbyte av material melllan vissa kromosomer. 3. Mosaik: vissa celler i kroppen har en extra kromosom. Här kan IQ vara högre Kerstin Malmberg 59 Fragile X Skada på X-kromosomen. 1/1200 barn ==> det föds c:a 100 barn/år. Vanligaste orsaken till utvecklingsstörning i vårt land är Downs syndrom sedan kommer Fragile X. Många barn med Fragile X har autistiska symtom Kerstin Malmberg 60 20

21 Inlärningssvårigheter Dyslexi Läs- och skrivsvårigheter Fyra till åtta procent av befolkningen har dyslexi. Dyslexi är vanligare bland män än bland kvinnor. Dyslexi har inget med intelligens att göra. Dyskalkuli Svårigheter med siffror Kerstin Malmberg 61 Dyslexi - Symptom En del har större problem med att skriva än att läsa. Man har svårt att skilja på ord och delar av ord när man hör dem. Andra har svårare att läsa än att höra information. Tecken på det kan vara att man kastar om bokstäver och siffror när man läser. Det kan även innebära att man missar prickar över bokstäver eller hoppar över stor bokstav i början av meningar. De flesta med dyslexi läser långsamt hakar upp sig på orden, läser snabbt och fel och utelämnar ord eller vänder på korta ord Kerstin Malmberg 62 Utredning dyslexi Logoped eller speciallärare kan göra en dyslexiutredning. lästester skrivtester stavningtester test av den språkliga förmågan Kerstin Malmberg 63 21

22 Behandling Dyslexi kan inte botas men hjälpmedel kan underlätta tillvaron för de drabbade. Dyslexin kan dock minska genom träningsprogram. En dator med rättstavningsprogram kan vara ett bra hjälpmedel och en så kallad läslinjal kan göra det lättare att följa texten. Talböcker kan också vara till hjälp Kerstin Malmberg 64 Dyskalkuli Dyskalkyli är när man har specifika räknesvårigheter som inte har sin grund i en allmänt svag begåvning eller bristande skolgång. Ungefär % av skoleleverna får av olika orsaker svårigheter i sin matematikinlärning och cirka fem procent av Sveriges befolkning beräknas ha stora räknesvårigheter. Andelen som har dyskalkyli/specifika räknesvårigheter är troligen betydligt mindre. Runt var femte person med dyskalkyli har även dyslexi, läs- och skrivsvårigheter Kerstin Malmberg 65 Symptom på dyskalkuli Svårigheterna visar sig redan i förskolan eller under första året i skolan Stora svårigheter med att automatiskt uppfatta antal och mängd Mycket svårt att lära in, förstå och räkna enkla uppgifter med de fyra räknesätten Svårighet att minnas sifferserier och tal Räknar långsamt Kastar om siffror blir 264 Svårighet att lära sig klockan Osäker tidsuppfattning Svårighet att hantera pengar och att sköta sin ekonomi Dåligt lokalsinne, svårighet att hitta, liksom att skilja på höger och vänster samt att läsa kartor Svårighet att läsa och förstå tidtabeller Svårighet att planera och organisera Kerstin Malmberg 66 22

23 Utredning Om du tror att ditt barn har räknesvårigheter bör du i samråd med skolans speciallärare/specialpedagog vända dig till elevhälsan i skolan. Vid utredningen får man träffa en logoped och göra olika testuppgifter. Bland annat bedöms förmågan att uppfatta antal och mängd samt minne. Även förståelse för talsystemets uppbyggnad och förståelse för klockan prövas. Logopeden undersöker också hur barnet räknar och tar sig an lästal och problemlösning. Det görs även en bedömning av språkförståelse och läsförståelse Kerstin Malmberg 67 Stöd och hjälpmedel Behandling Få en uppfattning av elevens starka och svaga sidor. Anpassa arbetsuppgifter och se till att stödundervisning utformas efter elevens behov. Använda lathundar och miniräknare. Framför allt är det viktigt att stärka den grundläggande förståelsen för talsystemet, relatera siffror till vardagen, göra rimlighetsbedömningar med mera Kerstin Malmberg 68 Viktiga förutsättningar för psykiskt välbefinnande fritt efter Aaron Antonovsky (Hälsans Mysterium 1991) att man lever i ett begripligt och meningsfullt sammanhang med lagom avpassade krav med möjlighet att påverka situationen Kerstin Malmberg 69 23

ADHD och utagerande beteende

ADHD och utagerande beteende ADHD och utagerande beteende Kerstin Malmberg Överläkare BUP Skärholmen Med.dr Definitioner ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder Amerikansk benämning Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning

Läs mer

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog stina.jarvholm@vgregion.se Koncentrationssvårigheter, Vem/vad menar vi? Stora varaktiga

Läs mer

Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan

Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan Välkommen till Temadag Hemmasittare med NPF i skolan Linköping 22 oktober 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson, Johanna Björk och Team Botkyrka www.attention-utbildning.se 1 Dagens program 9.30 11.00 NPF aktuell

Läs mer

Grundkurs om NPF för skolan

Grundkurs om NPF för skolan Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 10 april 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson och Miriam Lindström www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD

Läs mer

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt Aspergers Syndrom A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt 1. påtagligt bristande förmåga att använda varierande ickeverbala beteenden som

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Neuropsykiatriska funktionshinder Kerstin Arnsvik-Malmberg Överläkare Med.dr BUP Skärholmen Innehåll Vad är ADHD och Autismspektrumtillstånd och hur känns det igen hos barn och ungdomar/vuxna? Behandlingsstrategier

Läs mer

Marie Adolfsson. Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 3 oktober 2013. www.attention-utbildning.se. Dagens agenda

Marie Adolfsson. Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 3 oktober 2013. www.attention-utbildning.se. Dagens agenda Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan 3 oktober 2013 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vad omfattar begreppet och hur kan det yttra sig?

Läs mer

Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin. Mia Ramklint

Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin. Mia Ramklint Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin Mia Ramklint När är man barn och ungdom? Spädbarn Småbarn/Förskolebarn Skolbarn Ungdomar/tonåringar Unga vuxna Barn med beteendestörningar

Läs mer

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Koncentrationssvårigheter. Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Koncentrationssvårigheter Luckan 6.10.2009, Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Koncentrationssvårigheter vad är det? 2. Olika typer av koncentrationssvårigheter 3. Typiska problem

Läs mer

Välkommen till Temadag om problematisk frånvaro

Välkommen till Temadag om problematisk frånvaro Välkommen till Temadag om problematisk frånvaro Luleå 12 februari 2014 Föreläsare: Miriam Lindström och Marie Adolfsson www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 10.30 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer

Välkommen till Grundkurs om NPF

Välkommen till Grundkurs om NPF Välkommen till Grundkurs om NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Lindesberg 12 april 2016 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 09.30 11.30 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vad

Läs mer

Barn som utmanar - barn med ADHD och andra beteendeproblem

Barn som utmanar - barn med ADHD och andra beteendeproblem Barn som utmanar - barn med ADHD och andra beteendeproblem Björn Kadesjö Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa Öl. vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 1 Varför utmanar? Får den vuxne att

Läs mer

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Maria Unenge Hallerbäck Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Maria Unenge Hallerbäck Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD /ADD Autismspektrumtillstånd autism, atypisk

Läs mer

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt

Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt Välkommen till NPF och lösningsfokuserat förhållningssätt 12 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 10.45 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 Marie Adolfsson

Läs mer

Alla medlemmar äger tillsammans

Alla medlemmar äger tillsammans Alla medlemmar äger tillsammans Största föreningen med 760.000 medlemmar Vi skapar medlemsnytta och stärker din ställning som konsument Verkar för hållbar utveckling Medlemskortet heter Coop MedMera Varför

Läs mer

ADHD hos vuxna. Screening, utredning, och behandling. Lovisa Sjösvärd Birger, ptp-psykolog Hans Pihlgren, överläkare

ADHD hos vuxna. Screening, utredning, och behandling. Lovisa Sjösvärd Birger, ptp-psykolog Hans Pihlgren, överläkare ADHD hos vuxna Screening, utredning, och behandling Lovisa Sjösvärd Birger, ptp-psykolog Hans Pihlgren, överläkare Agenda Upptäckt, vad ska vi leta efter? När skall man utreda? Specialistpsykiatrin uppdrag.

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från DSM-IV till DSM-5 25 mars 2015 www.attention-utbildning.se 1 DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) En handbok för psykiatrin, som innehåller

Läs mer

Sidan 1. Att arbeta med barn och ungdomar med ADHD

Sidan 1. Att arbeta med barn och ungdomar med ADHD Sidan 1 Att arbeta med barn och ungdomar med ADHD Sidan 2 Översikt 1. Diagnosen ADHD 2. Hur vanligt är ADHD? 3. Vad innebär svårigheterna? 4. Vad händer i hjärnan? 5. Grundläggande förhållningssätt 6.

Läs mer

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST)

Disposition. Vilka diagnoser? Paradigmskifte? Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Autismspektrumtillstånd (AST) Disposition Varför diagnosticera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vilka diagnoser? Vad är diagnoserna? Hannah Jakobsson, leg. psykolog, Cereb Prevalens Behandlingsmöjligheter Vad kan primärvården

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Skoldagen 21 mars 2013 Sofia Cassel Leg. Psykolog Sofia Cassel legitimerad psykolog, Inside Team 2 Agenda Fakta om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vanliga

Läs mer

5/7/2012. Symtom. Hur vanligt är det? Kliniska och subkliniska diagnoser av ADHD och utagerande beteende i barn och ungdomsåren

5/7/2012. Symtom. Hur vanligt är det? Kliniska och subkliniska diagnoser av ADHD och utagerande beteende i barn och ungdomsåren Kliniska och subkliniska diagnoser av ADHD och utagerande beteende i barn och ungdomsåren Kerstin Malmberg Med. Dr Överläkare BUP Skärholmen Symtom Överaktivitet Underaktivitet/passivitet Lyssnar ej Tysta

Läs mer

ADHD. Impulsivitet. ADHD innebär problem inom tre områden och dessa är: 1. Uppmärksamhet 2. Hyperaktivitet 3. Impulsivitet

ADHD. Impulsivitet. ADHD innebär problem inom tre områden och dessa är: 1. Uppmärksamhet 2. Hyperaktivitet 3. Impulsivitet ADHD ADHD innebär problem inom tre områden och dessa är: 1. Uppmärksamhet 2. Hyperaktivitet 3. Impulsivitet När vi talar om den här gruppen så är det oftast hyperaktiviteten som vi fokuserar på. Vi skall

Läs mer

ADHD bakgrund och metoder för dig i skolan!

ADHD bakgrund och metoder för dig i skolan! ADHD bakgrund och metoder för dig i skolan! David Edfelt leg psykolog www.provivus.se Pedagogik Psykologi Neuropsykologi Kunskap Förhållningssätt Stöd & behandling Vi är alla olika en självklarhet? Arbetsminne

Läs mer

2012-06-20. Vad är fritid? Göra vad jag vill. Vad är en funktionsnedsättning?

2012-06-20. Vad är fritid? Göra vad jag vill. Vad är en funktionsnedsättning? Vad är fritid? Göra vad jag vill Fritid är den tid då jag är fri jag kan göra det jag tycker om och jag kan välja bland allt som jag vill göra då är jag lugn Fritid kan vara när som helst när jag är ledig

Läs mer

Samsjuklighet. Henning Beier Specialist i psykiatri och barn och ungdomspsykiatri

Samsjuklighet. Henning Beier Specialist i psykiatri och barn och ungdomspsykiatri Samsjuklighet Henning Beier Specialist i psykiatri och barn och ungdomspsykiatri Fyra grundläggande funktionshinder ADHD Autism Tourettes syndrom Mental retardation ADHD Uppmärksamhetsstörning Hyperaktivitet/Hypoaktivitet

Läs mer

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13

Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se. Bruno Hägglöf 2014 10 13 Bruno Hägglöf Senior professor, Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@umu.se Aspekter på stöd i skolan Skolan är en viktig skyddsfaktor inte minst för barn med funktionsproblem Men också

Läs mer

Autismspektrumstörningar Autism Spectrum Disorders (ASD) Mia Ramklint

Autismspektrumstörningar Autism Spectrum Disorders (ASD) Mia Ramklint Autismspektrumstörningar Autism Spectrum Disorders (ASD) Mia Ramklint Social interaktion Avvikelser inom: Utveckling av språk som syftar till kommunikation Autistiska triaden Beteende-, intresse- och fantasirepertoar

Läs mer

Att inte förstå. det. kognitiv funktionsnedsättning. Föreläsare: Kerstin Alm. - trots att man intelligens för. - Om Aspergers syndrom en

Att inte förstå. det. kognitiv funktionsnedsättning. Föreläsare: Kerstin Alm. - trots att man intelligens för. - Om Aspergers syndrom en Att inte förstå - trots att man intelligens för det - Om Aspergers syndrom en kognitiv funktionsnedsättning Föreläsare: Kerstin Alm Aspergers syndrom En vanlig funktionsnedsättning Fler pojkar än flickor

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Grundkurs om NPF för skolan

Grundkurs om NPF för skolan Välkommen till Grundkurs om NPF för skolan Göteborg 28 oktober 2014 Föreläsare: Marie Adolfsson och Miriam Lindström www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst

AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst AD/HD utredning och behandling på specialistnivå -när den är som bäst Kerstin Arnsvik Malmberg Specialist i Barn och ungdomspsykiatri Med.dr. BUP Skärholmen Stockholm Indikatorer för utredning När ett

Läs mer

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi!

Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015. Det här vill vi! Riksförbundet Attentions intressepolitiska program 2011 2015 Det här vill vi! Om oss... Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF),

Läs mer

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL

2014-10-13 Sidan 1. ADHD hos vuxna. ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL 2014-10-13 Sidan 1 ADHD hos vuxna ADHD-center Habilitering & Hälsa, SLL Innehåll Korta fakta om ADHD Svårigheter i vardagen Utredning, diagnostik Behandling och stöd Modediagnos eller kärt barn med många

Läs mer

INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA VAD ÄR ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. ADHD är ett väl dokumenterat och

Läs mer

Monica Eriksson. Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder. brain books

Monica Eriksson. Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder. brain books Monica Eriksson Hur gör vi nu? handbok för föräldrar & lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder brain books Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se Monica Eriksson och Brain

Läs mer

Aspergers syndrom - en introduktion. Historik. Diagnos 2016-01-28. Presentation. Historik. Historik. Jill Carlberg Söderlund

Aspergers syndrom - en introduktion. Historik. Diagnos 2016-01-28. Presentation. Historik. Historik. Jill Carlberg Söderlund Aspergers syndrom - en introduktion JILL CARLBERG SÖDERLUND SVENOLOF DAHLGREN Presentation Jill Carlberg Söderlund Föreläsare, egen företagare, utbildare inom autismspektrum, egen autismdiagnos SvenOlof

Läs mer

Psykopatologi. Maria Levander. Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare

Psykopatologi. Maria Levander. Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare Psykopatologi Maria Levander Docent/specialist i neuropsykologi Leg psykolog/leg psykoterapeut med KBT-inriktning/handledare maria.levander@gmail.com Introduktion Dagens agenda Hur ska man förstå psykisk

Läs mer

Verksamt i skolan och förskolan Gunilla Carlsson Kendall Leg psykolog

Verksamt i skolan och förskolan Gunilla Carlsson Kendall Leg psykolog Verksamt i skolan och förskolan Gunilla Carlsson Kendall Leg psykolog Utveckling, utbildning och utredning Drivs av leg psykologerna Gunilla Carlsson Kendall och David Edfelt Adress: Rålambsvägen 12 b,

Läs mer

Marie Adolfsson. Välkommen till Grundkurs om NPF 19 september 2013. www.attention-utbildning.se. Dagens agenda

Marie Adolfsson. Välkommen till Grundkurs om NPF 19 september 2013. www.attention-utbildning.se. Dagens agenda Välkommen till Grundkurs om NPF 19 september 2013 www.attention-utbildning.se 1 Dagens agenda 9.30 12.00 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vad omfattar begreppet? Orsaker, styrkor och svårigheter,

Läs mer

Neuropsykiatriska utredningar med barn i förskoleåldern. Emma Högberg Leg psykolog Psykologkliniken Karolinska universitetssjukhuset

Neuropsykiatriska utredningar med barn i förskoleåldern. Emma Högberg Leg psykolog Psykologkliniken Karolinska universitetssjukhuset Neuropsykiatriska utredningar med barn i förskoleåldern Emma Högberg Leg psykolog Psykologkliniken Karolinska universitetssjukhuset Innehåll När och varför ska vi utreda? Vad kan vi utreda? Vad behöver

Läs mer

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR 2 Alla har vi väl någon gång känt oss rastlösa, haft svårt att bibehålla koncentrationen eller gjort saker utan att tänka oss för. Men för personer som har diagnosen

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2 1/12 2004 ADHD och autism Björn Kadesjö Vad är ADHD? 1 ADHD i olika åldrar 1 Så vanligt är ADHD 2 Samtidiga problem 2 Orsaker till ADHD 3 Behandling 3 ADHD och autism 4 Vad är ADHD? ADHD (attention deficit/hyperactivity

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder. Ungdomar/vuxna med ADHD. Andra vanliga svårigheter ADHD. ADHD olika typer

Neuropsykiatriska funktionshinder. Ungdomar/vuxna med ADHD. Andra vanliga svårigheter ADHD. ADHD olika typer Ungdomar/vuxna med ADHD Neuropsykiatriska funktionshinder Överlappar varandra Pernilla Ekström Mob 0707 73 97 00 pernilla@hanteralivet.se www.hanteralivet.se Aspergers syndrom Tvångssyndrom Tourettes syndrom

Läs mer

Att samarbeta med barn och ungdomar som har det svårt i skolan

Att samarbeta med barn och ungdomar som har det svårt i skolan Att samarbeta med barn och ungdomar som har det svårt i skolan Hur kan vi förändra förhållningssätt och undervisningsformer för att nå alla elever i deras väg mot en högre måluppfyllelse? Vi lyfter fram

Läs mer

Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson

Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson Vuxna med ADHD - arbetsliv Höganäsmodellen 1/12-09 Cecilia Johansson ADHD hos vuxna Kort om vad ADHD är Tillkommande problem Arbetsliv Bemötande ADHD ett livslångt funktionshinder Förr trodde man att det

Läs mer

Asperger syndrom. Diagnosen Asperger syndrom ställs oftast från barnet är 8 år

Asperger syndrom. Diagnosen Asperger syndrom ställs oftast från barnet är 8 år Asperger syndrom Diagnosen Asperger syndrom ställs oftast från barnet är 8 år Minst 6 barn/1000 individer (0,6%) med svårigheter inom det autistiska spektrumet Underdiagnostisering av flickor Asperger

Läs mer

Barn som far illa. Utsatta Barn. Gunilla Landqvist

Barn som far illa. Utsatta Barn. Gunilla Landqvist Barn som far illa Utsatta Barn Hur ska det vara? Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Arbeta med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) Projektledare, Vägar till jobb ingela.halvarsson@attention-riks.se 1 Mina erfarenheter Möten med människor Möten med kommuner/myndigheter Möten

Läs mer

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet

Flickor/ Kvinnor med ADHD. Vad är ADHD. Vad är ADD. Attention Karlstad 15 november 2011. Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Flickor/ Kvinnor med ADHD Attention Karlstad 15 november 2011 Överaktivitet Impulsivitet Dålig uthållighet Vad är ADHD Vad är ADD ADHD utan hyperaktivitet Långsamhet Trötthet Svårt att komma igång 1 Vad

Läs mer

Pedagogers förhållningssätt i klassrummet till elever med ADHD

Pedagogers förhållningssätt i klassrummet till elever med ADHD EXAMENSARBETE Våren/2009 Lärarutbildningen Pedagogers förhållningssätt i klassrummet till elever med ADHD Författare Ida Waltersson Handledare Ann-Elise Persson Ida Waltersson Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen

Läs mer

TVÅNGSSYNDROM. Fråga Diagnoskriterium Föreligger nu Tidigare (endast) (1), (2), (3) och (4).

TVÅNGSSYNDROM. Fråga Diagnoskriterium Föreligger nu Tidigare (endast) (1), (2), (3) och (4). TVÅNGSSYNDROM Tvångstankar Nu skulle jag vila fråga om det har hänt att du att du plågats av underliga eller menlösa tankar som återkom gång på gång fast du försökte låta bli att tänka på det sättet? Fortsätt

Läs mer

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY

ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY ESSENCE THE ESSENCE IN CHILD PSYCHIATRY Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations 2014-11-12 Monica Jonsson, Tua Bardosson Syftar till att hitta hela gruppen av tidigt

Läs mer

Ersta Vändpunkten. Barnhälsovården Spela roll 2015 Bo Blåvarg, leg psykolog, verksamhetschef

Ersta Vändpunkten. Barnhälsovården Spela roll 2015 Bo Blåvarg, leg psykolog, verksamhetschef Ersta Vändpunkten Barnhälsovården Spela roll 2015 Bo Blåvarg, leg psykolog, verksamhetschef 1 Ersta Vändpunkten mottagning för anhöriga till missbrukare/beroende Gruppverksamhet/pedagogiska program Krisstöd

Läs mer

IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-10.

IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-10. 1 av 5 s DBT-Team Till patienter och anhöriga om DBT Dialektisk beteendeterapi Vad är IPS/BPS? IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-10. BPS Borderline

Läs mer

Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionshinder (UKF) ADHD Autismspektrum störning. Tourettes syndrom

Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionshinder (UKF) ADHD Autismspektrum störning. Tourettes syndrom AD HD Orsak, symtom, funktion och koppling till missbruk Neuropsykiatri Utvecklingsrelaterade kognitiva funktionshinder (UKF) ADHD Autismspektrum störning Utvecklingsstörning Tourettes syndrom Personlighetsutveck

Läs mer

Hugger i sten Men jag tror att jag sakta börjar se en kontur Några armar och ben Jag jobbar mig inåt tills jag ser en figur

Hugger i sten Men jag tror att jag sakta börjar se en kontur Några armar och ben Jag jobbar mig inåt tills jag ser en figur Hugger i sten Men jag tror att jag sakta börjar se en kontur Några armar och ben Jag jobbar mig inåt tills jag ser en figur ( sten (Lars Winnerbäck Hugger i att förstå att det är olika Svårighet att förstå

Läs mer

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Björn Kadesjö UPP-centrum, Socialstyrelsen, Stockholm och ö. l. Barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Björn

Läs mer

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund

KUNSKAP GÖR SKILLNAD. Katherine Wiklund KUNSKAP GÖR SKILLNAD Katherine Wiklund TILLGÄNGLIGHET Fysisk miljö Psykosocial miljö Kommunikation Information Bemötande Attityder TILLGÄNGLIGHET OM Lättillgängligt Mångfald Demokrati Glädje Oberoende

Läs mer

GUNNAR WISMAR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING

GUNNAR WISMAR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING GUNNAR WISMAR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING Det är dags att ta fysisk aktivitet på allvar och Fundera över hur/var/på vilket sätt vi vill att barn och vuxna ska utöva den Fysisk inaktivitet är numera en av vårt

Läs mer

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Dravets syndrom. Synonym: Severe myoclonic epilepsy of infancy, SMEI.

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Dravets syndrom. Synonym: Severe myoclonic epilepsy of infancy, SMEI. 6-- Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Dravets syndrom Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

ESSENCE-dag 2. Läkarens arbete. /Elisabeth Fernell. Utvecklingsneurologiska enheten, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad

ESSENCE-dag 2. Läkarens arbete. /Elisabeth Fernell. Utvecklingsneurologiska enheten, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad ESSENCE-dag 2 Läkarens arbete /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus, Mariestad Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Innehåll Läkarens del i: Funktionsutredning

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS 2 Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn (och vuxna) som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity

Läs mer

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Allmänna utskottet 2011-04-13 31 19 Socialnämnden 2011-04-28 65 22 Dnr 2011/104-751 Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Ärendebeskrivning Kerstin Lindström anför

Läs mer

Teoretisk begåvning och skolresultat, hur hänger det ihop? Svagbegåvade barn

Teoretisk begåvning och skolresultat, hur hänger det ihop? Svagbegåvade barn Teoretisk begåvning och skolresultat, hur hänger det ihop? Svagbegåvade barn Jönköping 2016-02-04 /Elisabeth Fernell Gillbergscentrum, GU och Barnneuropsykiatriska kliniken elisabeth.fernell@gnc.gu.se

Läs mer

Neuropsykiatri i förskolan

Neuropsykiatri i förskolan Neuropsykiatri i förskolan Leg. Psykolog George Rein Omtolkning av beteende Beteenden vid funktionsnedsättning är normala beteenden De uppträder mer intensivt och mer frekvent eftersom personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Neuropsykiatriska Vuxenteamet (NeuroVux)

Neuropsykiatriska Vuxenteamet (NeuroVux) Neuropsykiatriska Vuxenteamet (NeuroVux) Ett samarbete primärvården och vuxenpsykiatrin Tillhör Vuxenhabiliteringen, en primärvårdsverksamhet Började ta emot remisser från NLL den 3 maj 2010 En strid ström

Läs mer

FAKTAAVSNITT: TRÄNA ARBETSMINNET, VEM HAR NYTTA AV ATT TRÄNA?

FAKTAAVSNITT: TRÄNA ARBETSMINNET, VEM HAR NYTTA AV ATT TRÄNA? FAKTAAVSNITT: TRÄNA ARBETSMINNET, VEM HAR NYTTA AV ATT TRÄNA? Vissa vardagsaktiviteter involverar i högre grad arbetsminnet och om de görs regelbundet och intensivt kan de möjligtvis hjälpa till att träna

Läs mer

ADHD från 8-18 års ålder

ADHD från 8-18 års ålder ADHD från 8-18 års ålder Några resultat från en longitudinell studie av tvillingar Jan-Olov Larsson Attention Deficit Hyperactivity Disorder Förr Tillstånd hos pojkar i skolåldern Nu Potentiellt kronisk

Läs mer

PRATIG, SLARVIG, GLÖMSK OCH PLOCKIG

PRATIG, SLARVIG, GLÖMSK OCH PLOCKIG STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete- Socialhögskolan C- uppsats HT 2004 Av: Maria Bengtsson Handledare: Annemi Skerfving Kursansvarig: Birgitta Berg Wikander PRATIG, SLARVIG, GLÖMSK

Läs mer

Om adhd hos vuxna.

Om adhd hos vuxna. Om adhd hos vuxna www.habilitering.se/adhd-center Föreläsningens innehåll 1. Diagnosen adhd 2. Vad innebär svårigheterna? 3. Hur vanligt är adhd? 4. Genusperspektiv 5. Förklaringsmodeller 6. Utredning

Läs mer

Uppförandestörning Trotssyndrom -aggressiva beteendestörningar. Mia Ramklint

Uppförandestörning Trotssyndrom -aggressiva beteendestörningar. Mia Ramklint Uppförandestörning Trotssyndrom -aggressiva beteendestörningar Mia Ramklint Jimmy, 6 år Jimmy, 6 år, bor med sin mamma, styvpappa, två äldre halvbröder och en yngre halvbror. Mamma arbetar på varuhus och

Läs mer

Gemensam verkstad en modell för samverkansmöten. Föreläsare: Zita Pados och Katarina Nordström

Gemensam verkstad en modell för samverkansmöten. Föreläsare: Zita Pados och Katarina Nordström Gemensam verkstad en modell för samverkansmöten Föreläsare: Zita Pados och Katarina Nordström Agenda Gemensamma stödteamet Gemensam verkstad En fallbeskrivning Sammanfattning Gemensamma stödteamet Projekt

Läs mer

HÅGLÖSHET. Catharina Winge Westholm Överläkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri Dr Silvias Barn och Ungdomssjukhus

HÅGLÖSHET. Catharina Winge Westholm Överläkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri Dr Silvias Barn och Ungdomssjukhus HÅGLÖSHET Catharina Winge Westholm Överläkare, specialist i barn och ungdomspsykiatri Dr Silvias Barn och Ungdomssjukhus Psykosomatik- håglöshet Alla psykiska störningar har kroppsliga komponenter involverande

Läs mer

Unga vuxna och neuropsykiatri "Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar Nalle Puh

Unga vuxna och neuropsykiatri Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar Nalle Puh Unga vuxna och neuropsykiatri "Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar Nalle Puh Gillberg ESSENCE (early symptomatic syndromes eliciting neuro developmental clinical examinations

Läs mer

1. Diagnosen ADHD. Barn och ungdomar med ADHD. Översikt av föreläsningen

1. Diagnosen ADHD. Barn och ungdomar med ADHD. Översikt av föreläsningen 1 Barn och ungdomar med ADHD Översikt av föreläsningen 1. Diagnosen ADHD 2. Hur vanligt är det? 3. Flickor och pojkar 4. Vad innebär svårigheterna? 5. Förklaringsmodeller 6. Hur diagnostiseras ADHD hos

Läs mer

Barn med sja lvskadande sexuellt beteende som kan hamna i ma nniskohandelsliknande situationer

Barn med sja lvskadande sexuellt beteende som kan hamna i ma nniskohandelsliknande situationer Barn med sja lvskadande sexuellt beteende som kan hamna i ma nniskohandelsliknande situationer Utbildning med Länsstyrelsen Linda Jonsson Socionom, doktorand Linköpings Universitet 1 2 Barn-------------------------Sexhandel

Läs mer

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR Alla har vi väl någon gång känt oss rastlösa, haft svårt att bibehålla koncentrationen eller gjort saker utan att tänka oss för. För personer som har diagnosen ADHD

Läs mer

ReMemo: Arbetsminnesträning för patienter med psykossjukdom. Nina Möller, Arbetsinriktad Rehabilitering, AIR KOMPETENSCENTRUM FÖR SCHIZOFRENI

ReMemo: Arbetsminnesträning för patienter med psykossjukdom. Nina Möller, Arbetsinriktad Rehabilitering, AIR KOMPETENSCENTRUM FÖR SCHIZOFRENI ReMemo: Arbetsminnesträning för patienter med psykossjukdom Nina Möller, Arbetsinriktad Rehabilitering, AIR KOMPETENSCENTRUM FÖR SCHIZOFRENI vid Psykossektionen, Psykiatri Sahlgrenska Vad är arbetsminne?

Läs mer

Barn och Trauma - bedömning och behandling

Barn och Trauma - bedömning och behandling Barn och Trauma - bedömning och behandling Anna Norlén Verksamhetsledare Leg Psykolog Leg Psykoterapeut anna.norlen@rb.se Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer 1 Trauma

Läs mer

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras upplevelser av bemötande och insatser

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras upplevelser av bemötande och insatser Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras upplevelser av bemötande och insatser Socionomprogrammet Kandidatuppsats HT 2011 Emilie Olsson och Jonna Olsson Handledare: Karin

Läs mer

Utredning och diagnostik av adhd

Utredning och diagnostik av adhd Utredning och diagnostik av adhd hos barn och ungdomar Broschyren vänder sig till dem inom hälso- och sjukvården som har till uppgift att utreda och diagnostisera barn och ungdomar med frågeställning adhd.

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

När livet gör oss illa Mitt i vardagen inträffar händelser som vänder upp och ned på tillvaron!

När livet gör oss illa Mitt i vardagen inträffar händelser som vänder upp och ned på tillvaron! När livet gör oss illa Mitt i vardagen inträffar händelser som vänder upp och ned på tillvaron! Om sorg Att mista en livskamrat, en förälder, ett barn eller en nära vän är en av livets mest omvälvande

Läs mer

Äldrepsykiatri KJELL FIN N ERMAN C HEFSÖVERLÄKARE VÄSTMAN LAN D

Äldrepsykiatri KJELL FIN N ERMAN C HEFSÖVERLÄKARE VÄSTMAN LAN D Äldrepsykiatri KJELL FINNERMAN CHEFSÖVERLÄKARE VÄSTMANLAND Detta har jag tänkt att prata om. Demens och Depression och möjligheter till differentiering Olika grundtyper av depression och behandling med

Läs mer

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins Om diagnoser Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins patienter har först kommit till primärvården.

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning - aspekter ur ett samverkansperspektiv

Lindrig utvecklingsstörning - aspekter ur ett samverkansperspektiv Lindrig utvecklingsstörning - aspekter ur ett samverkansperspektiv 2012-12-03 Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus, Mariestad och Gillbergcentrum, GU, Göteborg BIF Lindr.utv.

Läs mer

Barn med ADHD i skolan

Barn med ADHD i skolan Barn med ADHD i skolan En intervjustudie med pedagoger som undervisar elever med ADHD Umeå Universitet Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap VAL- projektet Examensarbete 15hp Sven Eriksson Abstract

Läs mer

Neuropsykiatri. Sandra Mulaomerovic ÖL i psykiatri

Neuropsykiatri. Sandra Mulaomerovic ÖL i psykiatri Neuropsykiatri Sandra Mulaomerovic ÖL i psykiatri Diagnoser Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar avser diagnoser: 1. ADHD - med både hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning - med enbart hyperaktivitet

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom, skada eller död blir situationen för barnen

Läs mer

Elevens och hans/hennes vårdnadshavares egna åsikter/synpunkter kring skolsituationen är nödvändiga att ta med i sammanställningen.

Elevens och hans/hennes vårdnadshavares egna åsikter/synpunkter kring skolsituationen är nödvändiga att ta med i sammanställningen. SEP Skola Elev Plan Denna kartläggning gäller vid frågeställning kring bristande måluppfyllelse, anpassad studiegång, ansökan till särskild undervisningsgrupp eller vid problematisk skolfrånvaro. Den skrivs

Läs mer

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Att formulera SMARTA mål Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Handleder inom - Kriminalvården - Socialtjänsten - Skolan Arbetar inom - Barn- och

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog www.hejlskov.se Program Definition Teori Människosyn Ansvarsprincipen Kontrollprincipen Metod Kravanpassning

Läs mer

Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande

Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande Cannabisbruk syndrom akut omhändertagande BA Johansson, PhD, MD BUP, VO heldygnsvård, Malmö bjorn_axel.johansson@med.lu.se BUP:s vårmöte, Uppsala, 2016-04-21 Cannabis - förekomst Stor spridning i samhället

Läs mer

Genetisk diagnostik vid neuropsykiatriska funktionshinder

Genetisk diagnostik vid neuropsykiatriska funktionshinder Genetisk diagnostik vid neuropsykiatriska funktionshinder MaiBritt Giacobini, MD,PhD PRIMA Barn och Vuxenpsykiatri AB 3 Maj, 2012 Upplägg Lite om neuropsykiatriska funktionshinder Miljöfaktorer Gener och

Läs mer

Barn som upplevt våld i sin familj

Barn som upplevt våld i sin familj Barn som upplevt våld i sin familj Bild ur boken Liten av Stina Wirsén, 2014 Kerstin Nettelblad Jennie Malm Georgson Idag kommer vi prata om Vad är våld? Våldet i siffror Våldets konsekvenser Att uppmärksamma

Läs mer

Att leva innanför, men hamna utanför att leva med neuropsykiatriska diagnoser. Eve Mandre, speciallärare, fil.dr.

Att leva innanför, men hamna utanför att leva med neuropsykiatriska diagnoser. Eve Mandre, speciallärare, fil.dr. Att leva innanför, men hamna utanför att leva med neuropsykiatriska diagnoser Eve Mandre, speciallärare, fil.dr. Vilka personer talar vi om? De som har utvecklingsrelaterade störningar avvikande utveckling

Läs mer