Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin"

Transkript

1 Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin Bakgrund Kommunstyrelsens ordförande föreslog i en skrivelse den 28 november 2011 att en ekonomiberedning bildas. Uppdraget för gruppen är att ta fram tänkbara effektiviseringar och förbättringar i kommunens verksamheter. Ekonomiberedningen består av Anders Jannesson C och Magnus Gunnarsson (M). Ekonomichef Magnus Johansson har varit med som tjänstemannarepresentant. Ekonomiberedningen har haft möten med samtliga förvaltningsledningar för att diskutera möjliga sätt att förbättra den kommunala ekonomin. Ekonomiberedningen har därefter tagit fram nedanstående möjliga förändringsförslag. Förslagen är indelade i förändringar som vi ser bör genomföras och förslag som skulle kunna genomföras om det är absolut nödvändigt att hitta besparingsåtgärder.

2 Övergripande åtgärder inklusive kommunledningskontoret Höjd borgensavgift. Alla som har en kommunal borgen betalar idag 0,25 procent i borgensavgift, den bör höjas till marknadsmässig nivå. Det är framför allt de kommunala bolagen som betalar borgensavgift. Borgensavgiften är mycket låg i förhållande till andra kommuner. Dessutom ställs det högre krav på att kommunerna inte har ett otillbörligt gynnande av sina kommunala bolag. Borgensavgiften ska motsvara den vinst som det kommunala bolaget har av att ha en borgensavgift. Det innebär att avgiften ska vara olika för olika bolag och det innebär att borgensavgiften bör höjas markant. Idag får kommunen in ca 2 mkr i borgensavgift. Det är rimligt att räkna med en ytterligare intäkt på ca 1 mkr. Kraftigt minskade investeringar under de närmaste 5 åren. Minska kompensationen för ökad kapitalkostnad vid nyinvesteringar. Investeringsnivån har nått allt högre nivåer de senaste åren, vilket har fått följdverkningar i ökad skuldsättning och ökade räntekostnader. De närmaste åren bör inga nya budgeterade investeringar tillkomma utan att andra investeringar tas bort eller skjuts upp i budgeten. Efterfrågan på investeringar kan minskas genom att förvaltningarna inte får full kompensation för ökad kapitalkostnad vid större investeringar som idag. Ekonomiska läget Om det ekonomiska läget förbättras bör det i första hand användas för förbättring av resultatet, i andra hand för att täcka strukturella underskott i förvaltningarna, i tredje hand för att skapa buffert inom varje nämnd. Det är inte troligt att det finansiella målet om att resultatet ska motsvara 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, uppnås på flera års sikt. Om skatteintäkterna eller statsbidragen skulle öka bör det användas för att förbättra resultatet. Vi föreslår en tillfällig sänkning av det finansiella målet till 2.0 procent. Det finns strukturella problem inom flera förvaltningar. Exempelvis har socialnämnden under många års tid varit beroende av överskott för flyktingmottagningen, vilket kommer att försvinna redan i år. Varje förvaltning borde, om det så är möjligt, ha en buffert inom sin budget för oförutsedda kostnader. Bufferten kan vara på olika nivåer för olika förvaltningar beroende på hur svår verksamheten är att planera. Projekt och grupper Vi har vid mötena med förvaltningsledningarna märkt att det finns en viss trötthet över alla projekt som kommunen är med i och alla grupper för olika ändamål som finns. Det borde göras en översyn av vilka projekt kommunen ska medverka i, vilka förvaltningsövergripande möten och grupper som finns och se vad som kan tas bort eller begränsas. Intraprenader Intraprenad har varit en framgångsrik organisationsform inom både socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning. Det bör uppmuntras till att skapa fler intraprenader för att skapa en större ekonomisk medvetenhet. Det bör dock samtidigt göras en översyn av regelverket så att inte intraprenaderna blir alltför gynnade jämfört med vanliga kommunala resultatenheter.

3 Översyn av modellen Kommunen har sedan ett par år tillbaka en modell där anställda över 62 år har möjlighet att gå ner till 80 % tjänst och behålla 90 % av lönen samt 100 % av pensionsavsättningen. Syftet med införandet var att anställda skulle kunna orka jobba längre genom att gå ner i tid. Förvaltningarna fick ingen utökad budget för modellen. En delfinansiering var att de anställda inte skulle få någon löneökning. Problemet har varit att även de anställda som omfattas av modellen ingår i lönepotten och därför har finansieringen fallit. Kostnaden för modellen har ökat kraftigt de senaste åren och uppgick till nästan 1,9 mkr Modellen bör omedelbart stoppas och utredas på nytt av Personalutskottet. Chefsrekrytering Vid flera möten med förvaltningsledningarna framkom att det finns problem att rekrytera duktiga chefer. En möjlig lösning för att avlasta chefer är att lägga över uppgifter från cheferna till administrativ personal. Idag måste cheferna hantera mycket administration eftersom man ofta inte har några egna administratörer. Intern representation/ julfest/ julklapp Det skiljer sig mycket åt mellan förvaltningarna hur stora belopp som läggs på intern representation och på t.ex. julfester och julklappar. Det bör införas en begränsning. Idag är det klart större summor på de mindre förvaltningarna jämfört med de större, räknat per anställd. Kommunchefen får ett uppdrag att samordna frågan med förvaltningscheferna i hela Ljungby kommun. Aktivitetsbidrag/ friskvård Alla anställda har idag rätt till 500 kr i aktivitetsbidrag för t.ex. träningskort. Vi föreslår att nivån höjs samtidigt som den anställde bara får bidrag för halva kostnaden. Det ger mer motivation att använda träningskortet när man har betalat en del själv. Samtidigt föreslår vi att friskvårdshalvtimmen tas bort eftersom det är så få som har möjlighet att använda den. Totalsumman maxbelopp 1000 kr. Personalutskottet äger frågan. Övertiden Övertiden har ökat inom delar av verksamheten. Förslaget är att all övertid ska godkännas av närmste chef och den sammanlagda övertiden för respektive förvaltning ska redovisas 1 gång i månaden för arbetsutskottet. Flex kommunhus Sedan mycket lång tid tillbaka är det 7 timmars arbetsdag under juni-augusti på kommunhuset och vissa andra arbetsplatser. Det finns inget skriftligt dokumenterat avtal om detta. Vi föreslår att detta förhandlas bort. Kostnaden för en timme per medarbetare under ca 8 veckor motsvarar tre årsarbetare. Personalutskottet äger frågan. Bilpool. Det är sedan tidigare beslutat om att inrätta en bilpool. Vi vill betona att det är viktigt att den införs snarast möjligt eftersom vi bedömer att det kan innebära en besparing genom att bilarna används mer effektivt och att arbetstid frigörs.

4 Återbesättande av tjänster Vid återbesättande av tjänster skall respektive chef/pu göra en enskild bedömning från fall till fall. Politisk verksamhet Ta bort arvode till ej tjänstgörande ersättare Under 2011 infördes möjligheten för ej tjänstgörande ersättare att närvara vid nämndssammanträden med arvode. Detta har inneburit en merkostnad på 400 tkr. Vi anser att möjligheten ska tas bort eller begränsas. De partier som inte har någon ordinarie ledamot har rätt att närvara med en arvoderad ersättare. Minska utgift för nämndernas beredningar I de flesta nämnder finns idag en beredning bestående av nämndens presidier (3 personer) som går igenom vilka ärenden som ska vara med på nämndens dagordning. Efter beredning finns det ett arbetsutskott på 5 personer och en nämnd (11). Beredningen har de senaste åren blivit mer omfattande. Vi uppmanar till att begränsa beredningarna. Arbeta med en översyn av regelverket runt medborgarförslaget Sedan ett par år tillbaka har alla medborgare möjlighet att lägga medborgarförslag. Det är en väldigt liten andel av förslagen som har blivit beviljade. Det har medfört mycket administration inom förvaltningarna med medborgarförslagen, framför allt inom det tekniska området. Tekniska förvaltningen uppskattar att administrationen av medborgarförslagen motsvarar en heltidstjänst. Kommunfullmäktiges presidier arbetar fram förslag på hantering. Kommunledningsförvaltning Välja mellan fast telefon eller mobiltelefon. Idag har många anställda både fast telefon och mobiltelefon. Det borde räcka med att alla har högst en telefon där man får välja mellan fast eller mobil telefon. Minska kostnad för annonsering Eniro Ljungby kommun betalar ca 180 tkr för annonsering i telefonkatalogerna. Avtalet med Eniro kan sägas upp. Upphandling av datakommunikation IT-avdelningen betalar kostnaden för datakommunikation till Ljungby Energi. Enligt uppgift är kostnaden högst i länet. En upphandling måste göras, vilket borde minska kostnaden. Jämställdhet Frågan om jämställdhet är av största vikt. Det finns idag en kommunövergripande budget för jämställdhet på 100 tkr. Kostnaderna för jämställdhet bör kunna inrymmas inom förvaltningarnas budgetar för kompetensutveckling. Detta är en ledarskapsfråga. Miljö- och byggförvaltning Ta bort beredskap på miljökontor För ett par år sedan infördes beredskap på miljökontoret. Kostnaden har varit ca 275 tkr om året. Antalet tillfällen då beredskapen har använts har varit låg, ca 10 gånger per år. Kostnaden bör kunna minska betydligt om man kallar in miljöhandläggare vid behov utan att de har beredskap.

5 Höjda taxor Det finns eventuellt utrymme för att höja taxorna något inom miljö- och byggförvaltningen för att nå upp till 80 procents kostnadstäckning. Kultur- och fritidsnämnden Rivning av Astradhallen Astradskolans idrottshall används mycket sparsamt efter byggnationen av innebandyhallen. Hallen bör rivas snarast. Minska bidrag till studieförbund Bidraget till studieförbunden går till väldigt liten del till barn och ungdomar. Ljungby kommun ligger idag på en genomsnittlig bidragsnivå. Minska bidrag till hembygds- och bygdegårdsföreningar Bidraget höjdes Bidraget skulle kunna bli mer behovsprövat så att bidraget styrs mer av vilken verksamhet man har.(mer behovsprövningar och koppling till vilket verksamhet man har). Hammarhallen Hammarhallen hyrs på kvällstid av kultur- och fritidsförvaltningen. Lokalen används relativt litet. Den kan avyttras eller rivas. Barn- och utbildningsnämnden Uppsägning av förskolan i Vittaryd Förskolan i Vittaryd hyrs externt. Det bör finnas möjlighet att integrera förskolan i skolans lokaler. Frågan bör ses över i BUN. Minskning av personal enligt förslag från BUN Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit besparingsåtgärder med minskning av olika personalkategorier. Vi tillstyrker det förslaget och uppmanar BUN att arbeta vidare med frågan. Nedläggning av linjer på gymnasiet Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett förslag på nedläggning av vissa linjer på gymnasiet. Vi tillstyrker det förslaget. Översyn behov av förskolor med en eller två avdelningar Det finns ett antal förskolor som består av en eller två avdelningar. Det är mer ekonomiskt fördelaktigt med förskolor med minst tre avdelningar. Socialnämnd Socialnämnden har redan beslutat om ett antal besparingsåtgärder, bland annat nedläggning av Bergagården och Åvillan. Kommunstyrelsen har dessutom beställt en extern granskning av socialförvaltningen samtidigt som kommunrevisionen nu har påbörjat en egen granskning. Det finns anledning att invänta granskningsrapporterna för att därefter se vilka besparingar som är rimliga att genomföra. Teknisk förvaltning

6 Översyn av vad som är drift/ investering Tekniska förvaltningen har personal som delvis skulle kunna bokföras på investeringsprojekt, inom t.ex. planeringsavdelningen. Det blir en besparing på kort sikt, på lång sikt blir det ingen besparing eftersom kapitalkostnaden ökar i motsvarande grad. Översyn fordonspark Fastighetsavdelningen kan minska antalet fordon under 2013 marginellt (40 tkr). Medel till energibesparande åtgärder Fastighetsavdelningen bör ha en investeringsbudget för energibesparande åtgärder för att snabbt kunna genomföra åtgärder ( tkr). Se över rutiner o uppföljning av tidsredovisning för inhyrda entreprenader Erfarenhet från andra kommuner visar att en förbättrad kontroll av entreprenaderna kan minska kostnaden för entreprenader. Begränsa nyläggning av asfalt som punktinsats Underhållskostnad för beläggning kan flyttas fram. Se över åtgärder avseende beläggningar med alternativa underhållsmetoder Nya metoder kan minska behovet av nybeläggning. Minskad budget för livsmedelsinköp till förskolorna genom bättre avtalstrohet m.m. Förskolornas kost har införlivats i kostorganisationen. Det går att minska kostnaden genom bättre avtalstrohet, mindre lagerhållning och minskat svinn genom bättre portionskontroll. Beräknad besparing 95 tkr. Översyn kostnader för räddningstjänst Ljungby kommuns kostnader för räddningstjänsten ligger över riksgenomsnittet. Om kostnaden hade legat på riksgenomsnittet hade kostnaden varit 4 mkr lägre. En granskning bör göras över varför kostnaderna ligger högt och om det är möjligt att minska. Översyn kostnader för park Ljungby kommuns kostnader för parkverksamhet ligger över riksgenomsnittet. Om kostnaden hade legat på riksgenomsnittet hade kostnaden varit 2 mkr lägre. En granskning bör göras över varför kostnaderna ligger högt och om det är möjligt att minska. Städfunktionen Se över städfunktionen som eventuellt kan samordnas organisatoriskt med annan verksamhet. Fastighetsgrupp En fastighetsgrupp ska bildas för att samordna samtliga lediga lokaler, renoverings-och rivningsobjekt. Parlamentarisk arbetsgrupp under 2013, inför valet 2014 Ledamöter Se över antalet ledamöter i nämnder, utskott och fullmäktige. Lägg kultur- o fritidsfrågorna som ett utskott under kommunstyrelsen

7 Många frågor inom kultur- och fritidsområdet har hamnat mellan stolarna mellan kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen (exempelvis Bolmsö bygdegård, Troja, Ljungbergmuseet). Genom att lägga kultur- och fritidsfrågorna som ett utskott under kommunstyrelsen blir det en bättre organisation samtidigt som det blir en lägre kostnad. Ta bort personalutskottet Strategiska frågor som idag ligger på personalutskottet kan föras över till KSAU/ KS. Övriga frågor kan delegeras till personalchef/ personalavdelningen.

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

BUDGET 2015 Plan 2016-2017

BUDGET 2015 Plan 2016-2017 BUDGET 2015 Plan 2016-2017 I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

UKOMMUNSTYRElSENS KONTOR

UKOMMUNSTYRElSENS KONTOR SÖDERTÄI.JE KOMMUN UKOMMUNSTYRElSENS KONTOR Tjänsteskrivelse 2009-01-12 Kommunstyrelsen Åtgärder 2009 med anledning av finansoron och lågkonjunkturen Dm 08/434-041 Sammanfattning av ärendet Lågkonjunkturen

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby. Diarienr KST 2014/973 KST 2014/970 KST 2013/856 KST 2014/119 KST 2014/929 KST 2014/930 KST 2014/928

Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby. Diarienr KST 2014/973 KST 2014/970 KST 2013/856 KST 2014/119 KST 2014/929 KST 2014/930 KST 2014/928 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Onsdag 7 januari 2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Gruppmöten Kl. 08:00 Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer