MSN PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSN PROTOKOLL 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN"

Transkript

1 MSN PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

2 ~ HEDE MORA ~ KOM:\~ U N SAMMA NTRÄDESPROTOKOL L Sil rl"'~n~r~c'h d il:;- 2C14-C4-02 Miljö- oc h samhällsbyggn adsnärnrldell ;::.';':5 :C~ - ; Pe r Fage rs:'c -r (Si oref Li ~ la BL.rell (Si Irger Errksson (C) Inger Persson (S) Le if Hedlund (C) " e vice ordf, Inga-Stina Mattsso!l (C) Mats Bylehn (e) Ulf Andersson (M) 2:e vice ordf , ingemar Olsson (M) Ersattare Carl-Erik Arfs (C) Mona Dalmats (M) Justerare Bertil Karlsson Britt-Marie Danielsson, livsmedelsinspektör Stefan Kvarnström, byggnadsinspeklör Karin Lidholm, byggsamordnare Helena Olander, byggnadsinspektör Ida Waltström, miljöinspektor Mats Aronsson, Irafiksamordnare Anna Tosteby, förvaltningschef Maria ~aulsson, ekonom 30 ~31 Eva~Lis Satström. nämndsekreterare Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Tj3dernhuset fredag den 4 april 2014, kl ktbdahlr~ Eva-Lis Säfslröm h:, Z;iC' {, ' --1 Pe'riagel"5lröm (S) ) -- f Paragrafer Justerare Inga-5Una Mattsson ANSLAG/BEVIS Protokollet ar juslerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö och samh311sbyggnadsnamnden Samman trädesdatum ,Datum då anslaget sälls upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljö- och samhällsbyggnads förvaltningen L&;; ch!&lr~ Eva-lis Säfslröm l I UId""",,,,",,,,

3 Ju ~ t era ndes sign. ';;t: /.ii. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa- n l a~:l a::'es~ a : _ ~ S,'!a 2(18) Mitjö- och samhällsbyggnadsnämn den In nehå IIsförteckn i ng 24 Dm Fastställande av dagordning 25 Dnr Taxa för den kommunala livsmedelsk ontrollen.,. 26 Dnr Införande av bymilj öväg igenom Västerby,.. "'" " Om Brunna 18:17 Nybyggnad av garage " Dm Vi lan 1:4 Ändrad användning från skola till butik i del av byggnad samt anordnande av husbilscamping "", ,....."' ",,..." Dnr Tillfällig hastighetsjustering för Fyrklöverskolans tillfälliga skolverksamhet på Kraftgatan o Dnr Intern kontrollplan Dnr Månadsrapport februari Dnr Rapporte r Dnr Beslutsförteckning över deleg erade ärenden Dnr Underrättelser

4 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll 53-l'1a,1:r2:e~: i; ~ - 2C' t. -J so. 3( 18) Miljö- och sa mhäll sbyggnadsnämnden 24 Dnr Fastställande av dagordning Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Dagordningen fastställes med följande tillägg: Taxa för den kommunala livsmedelskontrollen T illfallig hastighetsjustering Fyrklöverskolan, Utdragstestvrkande

5 ~ HEDEMORA ~ KOMML:N SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SG"'Ta~::ace~~a: _ "" 20' 4-0':-02 S;oa 4(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 Dm 2006.a Taxa tör den kommunala livsmedelskontrollen Taxan for livsmedelskontrollen fastställdes den 18 mars av kommunfu llmäktige. I budgeten för har utgångspunkten varit alt taxan skulle galla från årsskiftet Förseningen innebar au budgeten ej uppnås avseende livsmedel för Den nya taxan innebär också en relativt stor föränd ri ng avseende timkostnaden. För 2014 kan beslutas om en avgift som avser 9 månader med den nya taxan eller att den kompletteras med ett tillägg för de försia tre månade rna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: För år 2014 tas en avgift ut med 723 kronor/månad fram till dess den nya limavgiften trader j kraft.

6 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S.;.,.-r~ ~I M e sc~ : _- 2C i 4-:JL-C2 Sida 5(181 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 Dnr Införande av bymiljöväg igenom Västerby. S~tervl:igen i Vasterby var en gammal riksväg innan RV 70 byggdes. Kommunen ar sedan dess väghå llare för Satervågen och Gamla Faluvagen De ar så kallade statskommunala vägar med statligt stöd, I Vasterbyar bebyggelsen relativ tat och husen står relativt nära vag en. Gående och cykli ster som fardas på Satervagen har idag inget eget falt att gå och cykla på. Boende har klagat på att fordonen kör för fort och att det blir trångt vid mölessituationer med gående och cyklister. En bymiljovag ar en utformningstyp som syftar tiu att förbattra oskyddade trafikanters förutsättningar. Antal fordon som trafikerar Sätervagen håher sig under den norm som finns för att införa bymiljövag, Syftet med bymiljövag ar att smalna av befintlig körbana till ett körfalt i mitten av befintlig vag, och darigenom skapa yta för de oskyddade trafikanterna genom att markera/måla kantlinjer utan för körbanans ytterkanter. Vid möten får fordonen ta sig in på sidoytorna om inga oskyddade trafikanter finns. Hastigheten sanks till högst 40km/tim. Motivering Genom införandet av bymiljövag skapas förutsättningar för att alla trafikantgrupper kan färdas något säkrare utefter va.gsträckan som ar bymiljövag. Då fordonen färdas i mitten kommer dessa langre ifrån husen som står nara, och som då blir m indre utsatta för stänk. Be redning Bymiljövag har diskuterats vid möte i Västerby dar Per FagerstrOm medverkade. Mötesdeltagarna var positiva till åtgärden. Miljö- och samhällsby99nadsnämndens beslut: Namnden staller sig bakom kommunfullmäktiges beslut 26/2010 med förslag att uppdraget också ska innefatta skolans trafikavlämningsplats. Bymiljövag genomförs genom den bebyg gda delen av Vasterby. Ko pia av beslut till: Kommunfullmäktige

7 !. HEDE MORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll s ~ - 'r al' :'a;e~ ~ ~ : 'J" 2814-C4-82 Sida 6(18) Miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden 27 Dm Brunna 18: 17 Nybyggnad av garage Sökandes namn och adress Joacim Persson, Backa 116, Hedemora Ärendebeskrjvn ing Ansökan avser bygg lov för nybyggnad aven garagebyggnad med 69 m 2 bruttoarea samt flyttn ing aven förrådsbyggnad med 17 m 2 bruttoarea. Byggnaderna uppförs på mark som idag tillhör Brunna 18: 13 men som sökanden avser att köpa och överföra till sin fastighet, Brunna 18:1 7. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Beslut om bygg lov delegeras till byggnadsinspektör. I Uldraglbeslylkal'lde

8 .!. HEDE MORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa...,..a l ' a~el d a : ~ f'" 2:J~ L.-OL. ::J2 Sica 7( 18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28 Or:r Vi a,, 1:4 Ändrad användning från skola till butik i del av byggnad samt anordnande av husbilscamping Sökandes namn och ad ress Villa Solhem AB Arendebeskrivning Ansökan galler M drad anvmdning från skola till butik i de l av byg gnad samt anordnande av husbilscamping med 11 platser, 7 platser framför byggnaden samt fyra platser på den östra sidan. Plan- och fastighetsförhållanden För fastigheten galler områdesbest3mmelser för Stjarnsund, vars syften ar att skydda den intressanta kulturmiljön på platsen. Fastigheten ligger aven inom område som utpekats som riksintresse för kulturmiljövård. Inkomna yttranden Yttrande har inkommit från Hedemora Energi AB som inte har något att erinra mot ansökan, Aven Hedemora kommun har inkommit med yttrande i egenskap av fastighetsgranne samt hyre sg~s t (förskolan) utan någon erinran. Berörda grannar har beretts tillfäue att yttra sig över ansökan. Lars Dahlman samt Kirsti Nedergård anför bl. a. följande: "att göra en camping mitt i den unika miljön tycker jag inte ar bra. En campingplats ska nog ligga mer avskilt och i närheten av vatten och bad-o De anför också att den kan bli störande för de permanentboende samt att kombinationen mellan camping och förskola inte kan vara bra ur sakerhetssynpunkt. Monica Mohlin, ordförande for stiftelsen Stjärnsund anför bl. a. följande: "När det gäller hu sbilsparkeringen känner vi oro då vi inte kan föreställa oss hur stora dessa bilar är, hur länge de kommer att stanna och hur stor påverkan de kommer att få på Stjarnsund. Darför föreslår vi att bygg lovet begränsas till förslagsvis tre till fem år'. De anför vidare att "Fridhems kursgård har en inriktning på just fridfull verksamhet med många kursgaste r en siar del av året. Idag uppfattar vi Stjärnsund som en vacker och stillsam plats och vi önskar att det får vara så även i f ram tiden ~. De önskar även att en hög tät häck ska avgransa området från vägen samt att 4-5 bilar kän ns rimligt. Ovriga grannar har ej inkommit med någon eri nran. Även länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig och anför bl a följande: "Fastigheten Vilan 1:4, den f d skolan i Sljärnsund, ~r uppförd 1898 i tidstypisk Iräarkitektur. Den ligger centralt och exponerat inom den gamla bruksmiljön i anslutning till kyrkan och prästgården. Byggnaden har genom sin tidigare för samhället viktiga funktion som skola, välbevarade exteriör och centrala lage i bruksmiljön et! högt kulturhistorskt värde. JllSte,;.-"*'s sign., - I I u<,,,,,,...,",,,,

9 A HEDEMORA ~ Ko'/vUvIUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sa- "'~" : 2 :e5: J:J ':" 2C il.-ct. -02 Sd a B(1 8) Miljö- och samhallsbyggnadsnämnden For:s 28 MOl der n", ~akg :, Jnc är den föres lagna användningen av Or:1radet framfö.' skoia,' som p a~.~ering sd l a t s ' ör husb lar oiamplg da den negativ:. ko'r,rr.er a:: påverka upoleveisen av skolbyggnadens kul:urhisloriska varden Den öppna ytan framfö' skolan är viktig att bevara för att skolans karaktär av viktig symbol byggnad i bruksmiljön skall bibehållas Sökanden har genom underrat!else fått tillfalle till eget yttrande. Sökanden har amnat in yttrande daterat samt Bedömning/motivering Fastigheten in rymmer den byggnad som tidigare var Stjarnsunds låg- och mellanstadieskola samt förskola. Endast förskolan finns idag kvar och är inrymd i byggnadens "bakre" del, med lekytor bakom skolan. Enligt områdesbestammelserna får inga åtgarder vidtas som kan skada kulturmiljön. Milj ö- och samhallsbyggnadsnamnden anser att det finns en stor risk att kulturmi ljön tar skada ifall man beviljar ansökan gä llande campingplatser framför byggnaden, då intrycket av byggnaden kommer att störas. De platser som föreslagits öster om byggnaden bedöms ej vara till skada för kulturmiljön. I ansökan ingår även ändrad användning från skola till butik. Lok alen har tidigare varit träslöjdssal. Atgarden får anses förenlig med områdesbestammelserna och uppfy ller kraven i plan- och byg glagen 9 och 10 kap. Jav Ulf Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Förslag till beslut: 1. Bygglov beviljas för ändrad användning från skola till butik. 2. Bygglov beviljas för den del av ansökan som gäller hu sbi lscampingen på öster sida om byggnaden för fyra uppställningsplatser. 3. Ansökan om bygglov avslås för den del av ansökan som gäller husbilscamping framför byggnaden. 4. I detta ärende kravs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 5. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Med detta startbesked beslutar miljö- och samhallsbyggnadsnämnden att åtgärden får påbörjas. 6. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till miljö- och samhållsbyggnadsn ämnden som underlag för slutbesked: - Intyg att byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet överensstämmer med beviljat bygg lov. - Protokoll frå n obligatorisk ve ntilationskontroll. ovk JusterarJdes sign / Fo rt s. Utdra gsbes tyr kand e

10 A HEDEMORA ~ KOM,"\UN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam,.,. a o:'aeesaa:....., ': 02 Sida 9(18) MiljÖ' och samhä llsbyggnadsnämnden Forts 28 7 Byggnaden och 1Jsoi:sca"'j",p;ngef' far ej las I bru < i de dela' som crfa,tas av startbeskedet l'lnan miijc- och sall1hällsbyggnadsnämnden ha.' gett e:t slutbesked 8. Avgift för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. Yrkanden Leif Hedlund (C) yrkar au nämnden tillstyrker tillstånd till att parkera 7 st husbilar på skolgårde n enligt sökandens skiss. Beslutsqång Ordföranden st311er Leif Hedlunds yrkande mot Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner au leif Hedlu nds förslag bifalles. Mlljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: 1 Bygglov beviljas för 3nd rad anva.ndning från skola till butik. 2 Bygglov beviljas för den del av ansökan som galler husbilscampingen på öster sida om byggnaden för fyra uppst3l1ningsplatser. 3 Ansökan om bygg lov beviljas för den del av ansökan som galler husbilscamping framför byggnaden. 4 l detta a.rende kravs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 5 Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Med detta startbesked beslutar miljö- och samhallsbyggnadsnamnden att åtga.rden får påbörjas. 6 Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till miljö- och sa mh31lsbyggnadsna.mnden som underlag för slutbesked: - Intyg att byggnadsåtgarden ar avslutad och att utförandet överensstammer med beviljat bygg lov. - Protokoll från obligatorisk ven tilationskontroll, ovk 7 Byggnaden och husbilscampingen får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan miljö- och samhallsbyggnadsnamnden har gett ett slutbesked. 8 Avgift för bygglovet ar kronor (i enlighet med taxa faststalid av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. Forts

11 A HEDEMORA ~ KOMMUr-- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si- ~ 3 ~ I ' ac~ s: ~:~..., 20' S" ;0(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden rorts 28 Handlingar som ingår i beslu:et Ansökan, daterad Situationsplan, ankomststamp!ad Planritning, ankomststämplad Upplysningar Byggnaden och husbilscampingen får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och samhällsbyggnadsnamnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Bygg sanktionsavg iften för att ta byggnadsverket i bruk utan slutbesked beraknas enligt pla n- och byggförordningen. l ovet upphör ah gälla om åtgärden inte har p åbö~a ts inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. Om fråga om ~ndring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning e d 13mnas in för godk3nnande före påbörjandet. Hu r man överklagar beslutet: se bilagd blankett Bilaga 1 - Hur man överklagar beslutet Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet Bilaga 3 - Information från Arbetsmiljöverket Bilaga 4 - Information från Lednin gskollen.se Beslutet delges: Villa Sol hem AB, Kirsti Nedergård, Lars Dahlman, Stiftelsen Stj~rns und Kopia av beslut till : Skatteverket Underr3ttelse om beslutet per brev: Kända sakägare enligt fastighets förteckning ' JuS!erand,T.' sign \ II

12 it: HEDEMORA $" KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S2Ml':'la~uace~o~: ~ - 20~1.-Ol.-::'2 S'da 11 (1 BI Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 29 Dm 2:l S11 Tillfällig hastighetsjustering för Fyrklöverskolans tillfälliga skolverksamhet på Kraftgatan Ärendebeskrivning Till följd av branden vid Fyrklöverskolan har skolan tillfälliga skollokaler på Kraftgatan. l dessa lokaler och omgivande område har det ej tidigare bed rivits undervisning för grundskoleelever utan bara vuxenutbildning I området finns det numera olika företag. För alt öka trafiksäkerheten för skolans elever ar en hastighetsjustering i detta område nödvändig. Se bilaga. Bed öm n i nglmotiveri ng Då det inte tidigare bedrivits skolverksamhet för grundskoleelever i de aktuella lokalerna ar det viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt att sanka hastigheten på omgivande gator. Numera ar det i dessa bostadsområden elever som har sin skolväg till skolan på Kraftgatan. De föreslagna hastigheterna ligger j linje med de som kommer att foreslås i och med den ålagda hastrghetsöversyn kommunen inom snar fram tid kommer at! genomföra. Miljö~ och samhällsbyggnadsnämndens beslut: 1. Hastigheten sanks till 30 km/h for del av Kraftgatan, Vårgatan, Vallvagen och Tvikslavägen. 2. Hastigheten sanks till 40 km/h för de sammanhållna bostadsområdena Hedbvreten, Långhagen och Mullbacken. 3. De lillf311iga hastighetsjusteringarna gäller för den period som tillfällig skolverksamhet bed rivs i lokalerna på Kraftgatan dock längst till eller till annat beslut tas i samband med den kommunala hastighetsöversynen Justeraroes sigo II Utoragsbeslyrkaooe I I

13 Justerande s sign /1 I JL!. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2,] ' C2 S IC~ 12(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd en 30 Dn' Intern kontrollplan 2014 Ärendebeskrivning Varje förvaltn ing tar varje år fram en intern kontrollplan som ska godkänn as av nämnden. Den interna kontrollplanen visar på processer som är viktiga att kvalitetssakra, se bilaga. Miljö- och sa mhällsbyggnadsnämndens beslut: Miljö och samhallsbyggnadsnamnden godtar miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens interna kontrollplan för 2014, Bifogas namndhandling: Förs lag på intern kontrollplan

14 !. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMAN TRÄDESPROTOKOL L S3~ ~~~ --;;: ~ "'S :; J:.. ~ 28' G2 s" 13(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 31 Dnr 201 4, Månadsrapport februari Ärendebeskrivning Månadsrapport för februari Miljö- och sa mhällsbyggnadsnämndens beslut: Milj ö- och samht:illsbyggnadsnamnden godtar miljö- och samh!:llls byggnadsförvaltningens månadsrapport för februari Ju,:efandes sig~ I Y I LlL I U"""bo'",,,,,,,

15 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2C l t. -OL -02 Sid a 14(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 32 Dnr 2003, Rapporter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar pågående arbeten inom förvaltningen: Into från byggavdelningen Infa från byggnadsinspektör Helena Olander gällande Smedby skola In10 från livsmedelsinspektör Britt-Marie Danielsson Fyrklöverskolan - en samlad information om vår inblandning i ärendet Nämnden dis kuterade tider för utskänkningstillstånd för En och En Halv kök och bar och lämnade yttrande till förvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Miljö- och samhällsbyggnadsnamnden förklarar sig ha tagit del av informationen. Juste randes sign I /L

16 4. HEDEMORA ~ KOMMUI' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S""''''''i~:'i~esda:~-. 20' 4-04-C2 Sica 15( 18 ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 33 Dnr [Are ndenr: Beslutsförteckning över delegerade ärenden Registrering av livsmede lsan l ~gg n i ng samt beslut om avgift med stöd av 23 Jivsmedelsförordningen Trädgården 5 Långsbyn 6:9 Hedemora Telekiosk Omsorgsnamnden Bonvena BMD BMD Förbud att bedriva del av livsmedelsverksamhet enl EG-förordning nr 882/2004, Artikel 54, Livsmedelslagen 2006:804, 22 och 33 Braxen 5 Vasaköket BMD Installation av värmepump Miliöbalken kap 26 9 Förordning miljöfarlig verks. & ha. lsosk. 17 Jälkarbyn 147:1 Myckelby 56:2 Norshyttan 3:7 Koberga 3:3 Hasten 10 Skalbaggen 8 Lommen 4 Gun Norlander Mikael Brandls Josefin o Nicklas Osterkam p Erling Hj elte Stefan och Viktoria Hases Charles Larsson Roland Ohl und JA JA JA JA JA JA JA Tillstånd för enskild avloppsanlaagning Borsbo 5:2 Kompostering Hedemora 6:4 Norrby 9:3 Olle Bu re li Martin Berglund Ingegerd Lindqvist JA HA HA Yttrande ang ansökan om tillstånd för offentlig tillstallning Pålsmässomarknad Dnr Pol ismyndigheten Dalarna HA Yttra nde angåe nde kompletterings rem iss Dnr Länsstyrelsen Dalarnas lan HA yttrande anq fö rslag till regional miljöövervakning av grundvatten Utdf agsbestyrkande!

17 !. HEDEMORA ~ KO ~\MU" Miljö- och samhällsbygg nadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20'.t:-OL-C2 S:da 16(1 8) D".r 20' t. :) Lä1ssty-e sel") Da a~nas, ~ ~ -.A Y:trande ana nedlagenine av vatlenlecn:1c I Fi!"ln-: yr:.e Damms ör Dm ' Länsstyrelsen Dalarnas 12r HA Beslut om bygg lov och startbesked 10 k.ao 23 PBL Mälby 1:1 2 Jälkarbyn 142 '1 Ingvallsbenning 6:3 Born 1:6 l erhyttan 2:2 norra delen Lerhyttan 2:2 södra delen Stjärnsund 20:18 Nybyggnad avenbostadshus Nybyggnad av bastu Uppställning av två ta nkar Nybyggnad av natstation Nybyggnad av natstation Nybyggnad av natstation Tillbyggnad av fritidshus gällande uterum samt tillbyggnad av uthus HLO KL KL KL Beslut in strandskyddsdispens mil jöbalken 7 kap 15 Olshyttan 13: 11, Backgården 3:3 Bom 1:6 m fl Backgården 3: 3 Strandskyddsdispens gallande vattenledning sam! fiberkabel Strandskyddsdispens för markleldning Nedläggning av sjöledning i Finnhytte Dammsjön Beslut om bygglov, startbesked och strandskyddsdispens 10 kap 23 PBL och mi1jöbalken 7 ka p 15 Nordbacksbo 1:2 Grådö 1:22 Nybyggnad av nätstation Nybyggnad av bastu Startbesked 10 kap 23 PBL Prästen 10 långshyttan 55: 1 Spindeln 4 Stjamsund 2: 17 Turbo 1:14 Jalken 3:3 Drabanten 7 Malby l : 14 Akerö 4:4 Norn 1:97 långshyttan 2: 19 Vibberbo 3:4 Kapellbacken 16 Tillbyggnad av enbostadshus Installation av eldstad KL Installation av eldstad KL Andring av barande konstruktion gållande flerbostadshus Installation av eldstad Kl Rivning avenbostadshus Installation av eldstad Kl Nybyggnad avenbostadshus Installation av eldstad Kl Underhåll av byggnader Kl Installation av eldstad KL Installation av eldstad KL Andring av barande konstruktion sam t KL installation av eldstad SJ u tbes ked en lig t 10 kap 34 PBL Justerandes sign /, Kloster 1"22 Dahlian 18 Tegen 3 Installation av eldstad Installation av eldstad Installation av eldstad I U,,,",''''"""",, KL KL KL

18 ~ HEDEMORA ~ KOMMU~ SAMMAN TRÄDESPROTOKOLL ~ a 'r "'a "t'ag8~: a!j~ 2C' Soda 17(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Overr:ora 63'3 Irls:allat~on av elcs:ao Kl JaiKarby'" 25:4 'I Installation avelosiad Kl Gradö 59: 1 Anor i1g av r iss i ir'ldl..'str byg g1ad Traversen 7 Nybyggnad av in dus:nbyggnad ( ~alt ) Hederr.ora-Västerby Installation av eldstad Kl Backgarden 3: 3 Uppförand e av vanenren ingsanlaggr.ing vid Ryl1shyttemagasinet Långshyttan 9:29 Ändring av brandskyd d Norsen 9 Anordnande av parkeringsplats samt Kl Kl upplag (delat slutbesked) Spindeln 4 Installation av eldstad KL Svinö 30:10 Nybyggnad av fritidshus samt carport HLO Algen 1 Ändrad användning från vårdcentral til l HLO fritidshem/förskola (entrevåning) Ängelsfors 2:50 Nybyggnad av fritidshus med bastu HLO Biet 10 Uppförande av stödmur KL Garpenbergs gård 2:68 Tidsbegransat bygg lov för uppförande av en lagerhall Slutbevis: Plan och bygglagen 9 kap 10. Dragonen 9 Installation av eldstad Malby 10:9 Nybyggnad av en bostadshus HLO Avskrivning Alen 1 Ändring av brandskydd samt ventilation i aldreboende Långsbyn 7:1 Installation av VA anlaggning samt eldstad Tradgården 7 Ändrad användning från bank till KL tandl3karmottagning Skolskjuts Magnus Båckstam MA IsabelIllbåcks MA Viktor Persson HeUberg MA Miljö och samhällsbyggnadsnämndens b eslut: Miljö och samhausbyggnadsnamnden förklarar sig ha tagit del av informationen. I UtO"""""""

19 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3a':'l-~~:'2=e$C31~- 20 ' 4-8":-02 S,oa 18(18) Miljö- och samhållsbygg nadsnämn den 34 Dnr [Ärendenrj Underrättelser a) Svea hovrätt b) Nacka tingsrätt e) Länsstyrelsen Dalarnas lan d) Länsstyrelsen Dala rnas lan e) U:!nsstyrelsen Dalarnas lan f) U:!nsstyrelsen Dalarnas lon g) Länsstyrelsen Dalarnas lan h) l änsstyrelsen Dalarnas lan i) Lansstyrelsen Dalarnas lan j) Kommunfu llmäktige k) Kommunful lm äktige I) Kommunstyrelsens strategiutskott m) Kommunstyrelsens strategiutskott Dom gauande överklagat avgörande tillstånd till bergtäkt Utdömande av vile gallande Trädgården 5 Beslut om strandskyddsdispens för två en bostadshus Smedby 8: 1 An mi!:llningspliklig vattenverksamhel: Anläggande av nytt utskov samt stöd bank dammen i Högtjarn Tillstånd till ändring av Prästg ården inom Norns Bruk Bidrag till renovering av Tuppenhov inom Norns bruk Beslut om betydande miljöpåverkan gällande dammsäkerhetshöjande åtgärder på Finnhytte-Dammsjön i Garpenberg Tillstånd att plantera ut fisk och kräftor inom Dalarnas län gällande Stora Gransjön Lokala trafikföreskrifter vid Stjärnsunds skola Kf 20 Befrielse från uppdrag/val av ledamot i MSN, avser Joakim Nordström/Mats Byhlfåh n Kf 28/2014 Taxa för den kommunala I ivs med e Is kontra Ilen Kssu 24/2014 Trafikplan Kssu 25/201 4 Planuppdrag för Tviksta Miljö- och samhällsbyggnads nämndens beslut: Miljö- och samhällsbyggna dsnämnden förkla rar sig ha tagit del av informationen. JlJs:erandes sign "

20 Förslag Intern kontrollplan miljö- och samhällsbyggnadsförvaitningen 2014 Upprättad: MSN Process Kontroll momcnt Ko nt ro lhmsvar Frekvens Metod Arbetsmiljö Att psykosocial f örvaltningschef I ggr/år Enkät kartläggning genomfors Ibpportcrin g till vcm/n~ir Samverkansgruppen/senast dec Riskanalys Enkäten genomföres/or all kon1rol/era arhetsmiuö och persona/hälsa. Ej genom/ord kon/roi! kan mct(f(jra aft(örvaltnillf!cn och arhetstaf!arna mår dåjikf utan all del 11 'pmiirksammas Delegationsordning Att den följs Nämndsekr 2 ggr/är, jan och Stickprov FörvaltningschcC Riskanalys aug Intern kontroll av M iljöinspektör I ggr/år, hl 2014 Enkät Förvaltningschef implementeringen av Ida Wallström delegelationsordningen Formel/felaktig handläggning vilkel/eder liii ogiltiga hes/ut Tid rapportering Att tidsredovisning sker Förvaltningsehef 1 gång/mån Ana lysunderl ag I:örvaltni ngsmiitc på rätt säll i personec personee Riskana/ys.",'Iora persona/kostnader Tidrapportering Att tidsredovisning sker Miljöinspsktör l gång under Fakturaunderlag och Förvaltningschcf kund på rätt sätt Ida W 2014 M iljö och byggreda (liknande Riskanalys FelaktiKa underlakförfaklurerink Avtalstrohet Att vi handlar enligt M iljöinspsktör 2 ggr/år Sti ckprov Förvaltnings<.:hcf gällande avtal Ida W Riskanalys All vi handlar enligt gäl/ande av/al Avtalsregister Att vi har kontroll på Miljöinspsktör l gång per/år Stickprov Förvalt ningschct' gällande avta l Ida W Riskanalys All vi har en helhetsbild på Käl/ande avlal.

21 Risk - Vilka kan konsekvenserna bli om processen ej fungerar? Väsentlighet - Vad är motiveringen till att processen bör vara under kontroll?

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

MSN KALLELSE 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN

MSN KALLELSE 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN MSN KALLELSE 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnads nämnden Eva-Lis Säfström KALLELSE O a:~.., 2014-03-24 S:da 1(1 ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas härmed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum Tällberg, kl. 8.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1.e vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (14) Myndighetsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesdatum 2013-11-14 Torsdagen den 14 november 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00 15:30

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

BNAU extra budget PROTOKOLL

BNAU extra budget PROTOKOLL BNAU extra budget PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN Sarrvnaolraoesdatum s... 1 (7), extra budget Plats och tid Tjadernhuset. sammantradesrum Vargen, kl. 10.50-12.45 Beslutande Ledamoter Anki Rooslien (S). ordf.

Läs mer

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12

Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Inger Ingstedt (C) Från 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Stora konferensrummet, Heby kommun 09.00 10.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 68-77 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1 kl 13.00 15.00. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer