MSN PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSN PROTOKOLL 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN"

Transkript

1 MSN PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

2 ~ HEDE MORA ~ KOM:\~ U N SAMMA NTRÄDESPROTOKOL L Sil rl"'~n~r~c'h d il:;- 2C14-C4-02 Miljö- oc h samhällsbyggn adsnärnrldell ;::.';':5 :C~ - ; Pe r Fage rs:'c -r (Si oref Li ~ la BL.rell (Si Irger Errksson (C) Inger Persson (S) Le if Hedlund (C) " e vice ordf, Inga-Stina Mattsso!l (C) Mats Bylehn (e) Ulf Andersson (M) 2:e vice ordf , ingemar Olsson (M) Ersattare Carl-Erik Arfs (C) Mona Dalmats (M) Justerare Bertil Karlsson Britt-Marie Danielsson, livsmedelsinspektör Stefan Kvarnström, byggnadsinspeklör Karin Lidholm, byggsamordnare Helena Olander, byggnadsinspektör Ida Waltström, miljöinspektor Mats Aronsson, Irafiksamordnare Anna Tosteby, förvaltningschef Maria ~aulsson, ekonom 30 ~31 Eva~Lis Satström. nämndsekreterare Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Tj3dernhuset fredag den 4 april 2014, kl ktbdahlr~ Eva-Lis Säfslröm h:, Z;iC' {, ' --1 Pe'riagel"5lröm (S) ) -- f Paragrafer Justerare Inga-5Una Mattsson ANSLAG/BEVIS Protokollet ar juslerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö och samh311sbyggnadsnamnden Samman trädesdatum ,Datum då anslaget sälls upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljö- och samhällsbyggnads förvaltningen L&;; ch!&lr~ Eva-lis Säfslröm l I UId""",,,,",,,,

3 Ju ~ t era ndes sign. ';;t: /.ii. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa- n l a~:l a::'es~ a : _ ~ S,'!a 2(18) Mitjö- och samhällsbyggnadsnämn den In nehå IIsförteckn i ng 24 Dm Fastställande av dagordning 25 Dnr Taxa för den kommunala livsmedelsk ontrollen.,. 26 Dnr Införande av bymilj öväg igenom Västerby,.. "'" " Om Brunna 18:17 Nybyggnad av garage " Dm Vi lan 1:4 Ändrad användning från skola till butik i del av byggnad samt anordnande av husbilscamping "", ,....."' ",,..." Dnr Tillfällig hastighetsjustering för Fyrklöverskolans tillfälliga skolverksamhet på Kraftgatan o Dnr Intern kontrollplan Dnr Månadsrapport februari Dnr Rapporte r Dnr Beslutsförteckning över deleg erade ärenden Dnr Underrättelser

4 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll 53-l'1a,1:r2:e~: i; ~ - 2C' t. -J so. 3( 18) Miljö- och sa mhäll sbyggnadsnämnden 24 Dnr Fastställande av dagordning Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Dagordningen fastställes med följande tillägg: Taxa för den kommunala livsmedelskontrollen T illfallig hastighetsjustering Fyrklöverskolan, Utdragstestvrkande

5 ~ HEDEMORA ~ KOMML:N SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SG"'Ta~::ace~~a: _ "" 20' 4-0':-02 S;oa 4(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 Dm 2006.a Taxa tör den kommunala livsmedelskontrollen Taxan for livsmedelskontrollen fastställdes den 18 mars av kommunfu llmäktige. I budgeten för har utgångspunkten varit alt taxan skulle galla från årsskiftet Förseningen innebar au budgeten ej uppnås avseende livsmedel för Den nya taxan innebär också en relativt stor föränd ri ng avseende timkostnaden. För 2014 kan beslutas om en avgift som avser 9 månader med den nya taxan eller att den kompletteras med ett tillägg för de försia tre månade rna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: För år 2014 tas en avgift ut med 723 kronor/månad fram till dess den nya limavgiften trader j kraft.

6 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S.;.,.-r~ ~I M e sc~ : _- 2C i 4-:JL-C2 Sida 5(181 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 Dnr Införande av bymiljöväg igenom Västerby. S~tervl:igen i Vasterby var en gammal riksväg innan RV 70 byggdes. Kommunen ar sedan dess väghå llare för Satervågen och Gamla Faluvagen De ar så kallade statskommunala vägar med statligt stöd, I Vasterbyar bebyggelsen relativ tat och husen står relativt nära vag en. Gående och cykli ster som fardas på Satervagen har idag inget eget falt att gå och cykla på. Boende har klagat på att fordonen kör för fort och att det blir trångt vid mölessituationer med gående och cyklister. En bymiljovag ar en utformningstyp som syftar tiu att förbattra oskyddade trafikanters förutsättningar. Antal fordon som trafikerar Sätervagen håher sig under den norm som finns för att införa bymiljövag, Syftet med bymiljövag ar att smalna av befintlig körbana till ett körfalt i mitten av befintlig vag, och darigenom skapa yta för de oskyddade trafikanterna genom att markera/måla kantlinjer utan för körbanans ytterkanter. Vid möten får fordonen ta sig in på sidoytorna om inga oskyddade trafikanter finns. Hastigheten sanks till högst 40km/tim. Motivering Genom införandet av bymiljövag skapas förutsättningar för att alla trafikantgrupper kan färdas något säkrare utefter va.gsträckan som ar bymiljövag. Då fordonen färdas i mitten kommer dessa langre ifrån husen som står nara, och som då blir m indre utsatta för stänk. Be redning Bymiljövag har diskuterats vid möte i Västerby dar Per FagerstrOm medverkade. Mötesdeltagarna var positiva till åtgärden. Miljö- och samhällsby99nadsnämndens beslut: Namnden staller sig bakom kommunfullmäktiges beslut 26/2010 med förslag att uppdraget också ska innefatta skolans trafikavlämningsplats. Bymiljövag genomförs genom den bebyg gda delen av Vasterby. Ko pia av beslut till: Kommunfullmäktige

7 !. HEDE MORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll s ~ - 'r al' :'a;e~ ~ ~ : 'J" 2814-C4-82 Sida 6(18) Miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden 27 Dm Brunna 18: 17 Nybyggnad av garage Sökandes namn och adress Joacim Persson, Backa 116, Hedemora Ärendebeskrjvn ing Ansökan avser bygg lov för nybyggnad aven garagebyggnad med 69 m 2 bruttoarea samt flyttn ing aven förrådsbyggnad med 17 m 2 bruttoarea. Byggnaderna uppförs på mark som idag tillhör Brunna 18: 13 men som sökanden avser att köpa och överföra till sin fastighet, Brunna 18:1 7. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Beslut om bygg lov delegeras till byggnadsinspektör. I Uldraglbeslylkal'lde

8 .!. HEDE MORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa...,..a l ' a~el d a : ~ f'" 2:J~ L.-OL. ::J2 Sica 7( 18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28 Or:r Vi a,, 1:4 Ändrad användning från skola till butik i del av byggnad samt anordnande av husbilscamping Sökandes namn och ad ress Villa Solhem AB Arendebeskrivning Ansökan galler M drad anvmdning från skola till butik i de l av byg gnad samt anordnande av husbilscamping med 11 platser, 7 platser framför byggnaden samt fyra platser på den östra sidan. Plan- och fastighetsförhållanden För fastigheten galler områdesbest3mmelser för Stjarnsund, vars syften ar att skydda den intressanta kulturmiljön på platsen. Fastigheten ligger aven inom område som utpekats som riksintresse för kulturmiljövård. Inkomna yttranden Yttrande har inkommit från Hedemora Energi AB som inte har något att erinra mot ansökan, Aven Hedemora kommun har inkommit med yttrande i egenskap av fastighetsgranne samt hyre sg~s t (förskolan) utan någon erinran. Berörda grannar har beretts tillfäue att yttra sig över ansökan. Lars Dahlman samt Kirsti Nedergård anför bl. a. följande: "att göra en camping mitt i den unika miljön tycker jag inte ar bra. En campingplats ska nog ligga mer avskilt och i närheten av vatten och bad-o De anför också att den kan bli störande för de permanentboende samt att kombinationen mellan camping och förskola inte kan vara bra ur sakerhetssynpunkt. Monica Mohlin, ordförande for stiftelsen Stjärnsund anför bl. a. följande: "När det gäller hu sbilsparkeringen känner vi oro då vi inte kan föreställa oss hur stora dessa bilar är, hur länge de kommer att stanna och hur stor påverkan de kommer att få på Stjarnsund. Darför föreslår vi att bygg lovet begränsas till förslagsvis tre till fem år'. De anför vidare att "Fridhems kursgård har en inriktning på just fridfull verksamhet med många kursgaste r en siar del av året. Idag uppfattar vi Stjärnsund som en vacker och stillsam plats och vi önskar att det får vara så även i f ram tiden ~. De önskar även att en hög tät häck ska avgransa området från vägen samt att 4-5 bilar kän ns rimligt. Ovriga grannar har ej inkommit med någon eri nran. Även länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig och anför bl a följande: "Fastigheten Vilan 1:4, den f d skolan i Sljärnsund, ~r uppförd 1898 i tidstypisk Iräarkitektur. Den ligger centralt och exponerat inom den gamla bruksmiljön i anslutning till kyrkan och prästgården. Byggnaden har genom sin tidigare för samhället viktiga funktion som skola, välbevarade exteriör och centrala lage i bruksmiljön et! högt kulturhistorskt värde. JllSte,;.-"*'s sign., - I I u<,,,,,,...,",,,,

9 A HEDEMORA ~ Ko'/vUvIUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sa- "'~" : 2 :e5: J:J ':" 2C il.-ct. -02 Sd a B(1 8) Miljö- och samhallsbyggnadsnämnden For:s 28 MOl der n", ~akg :, Jnc är den föres lagna användningen av Or:1radet framfö.' skoia,' som p a~.~ering sd l a t s ' ör husb lar oiamplg da den negativ:. ko'r,rr.er a:: påverka upoleveisen av skolbyggnadens kul:urhisloriska varden Den öppna ytan framfö' skolan är viktig att bevara för att skolans karaktär av viktig symbol byggnad i bruksmiljön skall bibehållas Sökanden har genom underrat!else fått tillfalle till eget yttrande. Sökanden har amnat in yttrande daterat samt Bedömning/motivering Fastigheten in rymmer den byggnad som tidigare var Stjarnsunds låg- och mellanstadieskola samt förskola. Endast förskolan finns idag kvar och är inrymd i byggnadens "bakre" del, med lekytor bakom skolan. Enligt områdesbestammelserna får inga åtgarder vidtas som kan skada kulturmiljön. Milj ö- och samhallsbyggnadsnamnden anser att det finns en stor risk att kulturmi ljön tar skada ifall man beviljar ansökan gä llande campingplatser framför byggnaden, då intrycket av byggnaden kommer att störas. De platser som föreslagits öster om byggnaden bedöms ej vara till skada för kulturmiljön. I ansökan ingår även ändrad användning från skola till butik. Lok alen har tidigare varit träslöjdssal. Atgarden får anses förenlig med områdesbestammelserna och uppfy ller kraven i plan- och byg glagen 9 och 10 kap. Jav Ulf Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Förslag till beslut: 1. Bygglov beviljas för ändrad användning från skola till butik. 2. Bygglov beviljas för den del av ansökan som gäller hu sbi lscampingen på öster sida om byggnaden för fyra uppställningsplatser. 3. Ansökan om bygglov avslås för den del av ansökan som gäller husbilscamping framför byggnaden. 4. I detta ärende kravs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 5. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Med detta startbesked beslutar miljö- och samhallsbyggnadsnämnden att åtgärden får påbörjas. 6. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till miljö- och samhållsbyggnadsn ämnden som underlag för slutbesked: - Intyg att byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet överensstämmer med beviljat bygg lov. - Protokoll frå n obligatorisk ve ntilationskontroll. ovk JusterarJdes sign / Fo rt s. Utdra gsbes tyr kand e

10 A HEDEMORA ~ KOM,"\UN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam,.,. a o:'aeesaa:....., ': 02 Sida 9(18) MiljÖ' och samhä llsbyggnadsnämnden Forts 28 7 Byggnaden och 1Jsoi:sca"'j",p;ngef' far ej las I bru < i de dela' som crfa,tas av startbeskedet l'lnan miijc- och sall1hällsbyggnadsnämnden ha.' gett e:t slutbesked 8. Avgift för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. Yrkanden Leif Hedlund (C) yrkar au nämnden tillstyrker tillstånd till att parkera 7 st husbilar på skolgårde n enligt sökandens skiss. Beslutsqång Ordföranden st311er Leif Hedlunds yrkande mot Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner au leif Hedlu nds förslag bifalles. Mlljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: 1 Bygglov beviljas för 3nd rad anva.ndning från skola till butik. 2 Bygglov beviljas för den del av ansökan som galler husbilscampingen på öster sida om byggnaden för fyra uppst3l1ningsplatser. 3 Ansökan om bygg lov beviljas för den del av ansökan som galler husbilscamping framför byggnaden. 4 l detta a.rende kravs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 5 Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Med detta startbesked beslutar miljö- och samhallsbyggnadsnamnden att åtga.rden får påbörjas. 6 Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till miljö- och sa mh31lsbyggnadsna.mnden som underlag för slutbesked: - Intyg att byggnadsåtgarden ar avslutad och att utförandet överensstammer med beviljat bygg lov. - Protokoll från obligatorisk ven tilationskontroll, ovk 7 Byggnaden och husbilscampingen får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan miljö- och samhallsbyggnadsnamnden har gett ett slutbesked. 8 Avgift för bygglovet ar kronor (i enlighet med taxa faststalid av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. Forts

11 A HEDEMORA ~ KOMMUr-- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si- ~ 3 ~ I ' ac~ s: ~:~..., 20' S" ;0(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden rorts 28 Handlingar som ingår i beslu:et Ansökan, daterad Situationsplan, ankomststamp!ad Planritning, ankomststämplad Upplysningar Byggnaden och husbilscampingen får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och samhällsbyggnadsnamnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Bygg sanktionsavg iften för att ta byggnadsverket i bruk utan slutbesked beraknas enligt pla n- och byggförordningen. l ovet upphör ah gälla om åtgärden inte har p åbö~a ts inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. Om fråga om ~ndring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning e d 13mnas in för godk3nnande före påbörjandet. Hu r man överklagar beslutet: se bilagd blankett Bilaga 1 - Hur man överklagar beslutet Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet Bilaga 3 - Information från Arbetsmiljöverket Bilaga 4 - Information från Lednin gskollen.se Beslutet delges: Villa Sol hem AB, Kirsti Nedergård, Lars Dahlman, Stiftelsen Stj~rns und Kopia av beslut till : Skatteverket Underr3ttelse om beslutet per brev: Kända sakägare enligt fastighets förteckning ' JuS!erand,T.' sign \ II

12 it: HEDEMORA $" KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S2Ml':'la~uace~o~: ~ - 20~1.-Ol.-::'2 S'da 11 (1 BI Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 29 Dm 2:l S11 Tillfällig hastighetsjustering för Fyrklöverskolans tillfälliga skolverksamhet på Kraftgatan Ärendebeskrivning Till följd av branden vid Fyrklöverskolan har skolan tillfälliga skollokaler på Kraftgatan. l dessa lokaler och omgivande område har det ej tidigare bed rivits undervisning för grundskoleelever utan bara vuxenutbildning I området finns det numera olika företag. För alt öka trafiksäkerheten för skolans elever ar en hastighetsjustering i detta område nödvändig. Se bilaga. Bed öm n i nglmotiveri ng Då det inte tidigare bedrivits skolverksamhet för grundskoleelever i de aktuella lokalerna ar det viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt att sanka hastigheten på omgivande gator. Numera ar det i dessa bostadsområden elever som har sin skolväg till skolan på Kraftgatan. De föreslagna hastigheterna ligger j linje med de som kommer att foreslås i och med den ålagda hastrghetsöversyn kommunen inom snar fram tid kommer at! genomföra. Miljö~ och samhällsbyggnadsnämndens beslut: 1. Hastigheten sanks till 30 km/h for del av Kraftgatan, Vårgatan, Vallvagen och Tvikslavägen. 2. Hastigheten sanks till 40 km/h för de sammanhållna bostadsområdena Hedbvreten, Långhagen och Mullbacken. 3. De lillf311iga hastighetsjusteringarna gäller för den period som tillfällig skolverksamhet bed rivs i lokalerna på Kraftgatan dock längst till eller till annat beslut tas i samband med den kommunala hastighetsöversynen Justeraroes sigo II Utoragsbeslyrkaooe I I

13 Justerande s sign /1 I JL!. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2,] ' C2 S IC~ 12(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd en 30 Dn' Intern kontrollplan 2014 Ärendebeskrivning Varje förvaltn ing tar varje år fram en intern kontrollplan som ska godkänn as av nämnden. Den interna kontrollplanen visar på processer som är viktiga att kvalitetssakra, se bilaga. Miljö- och sa mhällsbyggnadsnämndens beslut: Miljö och samhallsbyggnadsnamnden godtar miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens interna kontrollplan för 2014, Bifogas namndhandling: Förs lag på intern kontrollplan

14 !. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMAN TRÄDESPROTOKOL L S3~ ~~~ --;;: ~ "'S :; J:.. ~ 28' G2 s" 13(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 31 Dnr 201 4, Månadsrapport februari Ärendebeskrivning Månadsrapport för februari Miljö- och sa mhällsbyggnadsnämndens beslut: Milj ö- och samht:illsbyggnadsnamnden godtar miljö- och samh!:llls byggnadsförvaltningens månadsrapport för februari Ju,:efandes sig~ I Y I LlL I U"""bo'",,,,,,,

15 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2C l t. -OL -02 Sid a 14(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 32 Dnr 2003, Rapporter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar pågående arbeten inom förvaltningen: Into från byggavdelningen Infa från byggnadsinspektör Helena Olander gällande Smedby skola In10 från livsmedelsinspektör Britt-Marie Danielsson Fyrklöverskolan - en samlad information om vår inblandning i ärendet Nämnden dis kuterade tider för utskänkningstillstånd för En och En Halv kök och bar och lämnade yttrande till förvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Miljö- och samhällsbyggnadsnamnden förklarar sig ha tagit del av informationen. Juste randes sign I /L

16 4. HEDEMORA ~ KOMMUI' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S""''''''i~:'i~esda:~-. 20' 4-04-C2 Sica 15( 18 ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 33 Dnr [Are ndenr: Beslutsförteckning över delegerade ärenden Registrering av livsmede lsan l ~gg n i ng samt beslut om avgift med stöd av 23 Jivsmedelsförordningen Trädgården 5 Långsbyn 6:9 Hedemora Telekiosk Omsorgsnamnden Bonvena BMD BMD Förbud att bedriva del av livsmedelsverksamhet enl EG-förordning nr 882/2004, Artikel 54, Livsmedelslagen 2006:804, 22 och 33 Braxen 5 Vasaköket BMD Installation av värmepump Miliöbalken kap 26 9 Förordning miljöfarlig verks. & ha. lsosk. 17 Jälkarbyn 147:1 Myckelby 56:2 Norshyttan 3:7 Koberga 3:3 Hasten 10 Skalbaggen 8 Lommen 4 Gun Norlander Mikael Brandls Josefin o Nicklas Osterkam p Erling Hj elte Stefan och Viktoria Hases Charles Larsson Roland Ohl und JA JA JA JA JA JA JA Tillstånd för enskild avloppsanlaagning Borsbo 5:2 Kompostering Hedemora 6:4 Norrby 9:3 Olle Bu re li Martin Berglund Ingegerd Lindqvist JA HA HA Yttrande ang ansökan om tillstånd för offentlig tillstallning Pålsmässomarknad Dnr Pol ismyndigheten Dalarna HA Yttra nde angåe nde kompletterings rem iss Dnr Länsstyrelsen Dalarnas lan HA yttrande anq fö rslag till regional miljöövervakning av grundvatten Utdf agsbestyrkande!

17 !. HEDEMORA ~ KO ~\MU" Miljö- och samhällsbygg nadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20'.t:-OL-C2 S:da 16(1 8) D".r 20' t. :) Lä1ssty-e sel") Da a~nas, ~ ~ -.A Y:trande ana nedlagenine av vatlenlecn:1c I Fi!"ln-: yr:.e Damms ör Dm ' Länsstyrelsen Dalarnas 12r HA Beslut om bygg lov och startbesked 10 k.ao 23 PBL Mälby 1:1 2 Jälkarbyn 142 '1 Ingvallsbenning 6:3 Born 1:6 l erhyttan 2:2 norra delen Lerhyttan 2:2 södra delen Stjärnsund 20:18 Nybyggnad avenbostadshus Nybyggnad av bastu Uppställning av två ta nkar Nybyggnad av natstation Nybyggnad av natstation Nybyggnad av natstation Tillbyggnad av fritidshus gällande uterum samt tillbyggnad av uthus HLO KL KL KL Beslut in strandskyddsdispens mil jöbalken 7 kap 15 Olshyttan 13: 11, Backgården 3:3 Bom 1:6 m fl Backgården 3: 3 Strandskyddsdispens gallande vattenledning sam! fiberkabel Strandskyddsdispens för markleldning Nedläggning av sjöledning i Finnhytte Dammsjön Beslut om bygglov, startbesked och strandskyddsdispens 10 kap 23 PBL och mi1jöbalken 7 ka p 15 Nordbacksbo 1:2 Grådö 1:22 Nybyggnad av nätstation Nybyggnad av bastu Startbesked 10 kap 23 PBL Prästen 10 långshyttan 55: 1 Spindeln 4 Stjamsund 2: 17 Turbo 1:14 Jalken 3:3 Drabanten 7 Malby l : 14 Akerö 4:4 Norn 1:97 långshyttan 2: 19 Vibberbo 3:4 Kapellbacken 16 Tillbyggnad av enbostadshus Installation av eldstad KL Installation av eldstad KL Andring av barande konstruktion gållande flerbostadshus Installation av eldstad Kl Rivning avenbostadshus Installation av eldstad Kl Nybyggnad avenbostadshus Installation av eldstad Kl Underhåll av byggnader Kl Installation av eldstad KL Installation av eldstad KL Andring av barande konstruktion sam t KL installation av eldstad SJ u tbes ked en lig t 10 kap 34 PBL Justerandes sign /, Kloster 1"22 Dahlian 18 Tegen 3 Installation av eldstad Installation av eldstad Installation av eldstad I U,,,",''''"""",, KL KL KL

18 ~ HEDEMORA ~ KOMMU~ SAMMAN TRÄDESPROTOKOLL ~ a 'r "'a "t'ag8~: a!j~ 2C' Soda 17(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Overr:ora 63'3 Irls:allat~on av elcs:ao Kl JaiKarby'" 25:4 'I Installation avelosiad Kl Gradö 59: 1 Anor i1g av r iss i ir'ldl..'str byg g1ad Traversen 7 Nybyggnad av in dus:nbyggnad ( ~alt ) Hederr.ora-Västerby Installation av eldstad Kl Backgarden 3: 3 Uppförand e av vanenren ingsanlaggr.ing vid Ryl1shyttemagasinet Långshyttan 9:29 Ändring av brandskyd d Norsen 9 Anordnande av parkeringsplats samt Kl Kl upplag (delat slutbesked) Spindeln 4 Installation av eldstad KL Svinö 30:10 Nybyggnad av fritidshus samt carport HLO Algen 1 Ändrad användning från vårdcentral til l HLO fritidshem/förskola (entrevåning) Ängelsfors 2:50 Nybyggnad av fritidshus med bastu HLO Biet 10 Uppförande av stödmur KL Garpenbergs gård 2:68 Tidsbegransat bygg lov för uppförande av en lagerhall Slutbevis: Plan och bygglagen 9 kap 10. Dragonen 9 Installation av eldstad Malby 10:9 Nybyggnad av en bostadshus HLO Avskrivning Alen 1 Ändring av brandskydd samt ventilation i aldreboende Långsbyn 7:1 Installation av VA anlaggning samt eldstad Tradgården 7 Ändrad användning från bank till KL tandl3karmottagning Skolskjuts Magnus Båckstam MA IsabelIllbåcks MA Viktor Persson HeUberg MA Miljö och samhällsbyggnadsnämndens b eslut: Miljö och samhausbyggnadsnamnden förklarar sig ha tagit del av informationen. I UtO"""""""

19 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3a':'l-~~:'2=e$C31~- 20 ' 4-8":-02 S,oa 18(18) Miljö- och samhållsbygg nadsnämn den 34 Dnr [Ärendenrj Underrättelser a) Svea hovrätt b) Nacka tingsrätt e) Länsstyrelsen Dalarnas lan d) Länsstyrelsen Dala rnas lan e) U:!nsstyrelsen Dalarnas lan f) U:!nsstyrelsen Dalarnas lon g) Länsstyrelsen Dalarnas lan h) l änsstyrelsen Dalarnas lan i) Lansstyrelsen Dalarnas lan j) Kommunfu llmäktige k) Kommunful lm äktige I) Kommunstyrelsens strategiutskott m) Kommunstyrelsens strategiutskott Dom gauande överklagat avgörande tillstånd till bergtäkt Utdömande av vile gallande Trädgården 5 Beslut om strandskyddsdispens för två en bostadshus Smedby 8: 1 An mi!:llningspliklig vattenverksamhel: Anläggande av nytt utskov samt stöd bank dammen i Högtjarn Tillstånd till ändring av Prästg ården inom Norns Bruk Bidrag till renovering av Tuppenhov inom Norns bruk Beslut om betydande miljöpåverkan gällande dammsäkerhetshöjande åtgärder på Finnhytte-Dammsjön i Garpenberg Tillstånd att plantera ut fisk och kräftor inom Dalarnas län gällande Stora Gransjön Lokala trafikföreskrifter vid Stjärnsunds skola Kf 20 Befrielse från uppdrag/val av ledamot i MSN, avser Joakim Nordström/Mats Byhlfåh n Kf 28/2014 Taxa för den kommunala I ivs med e Is kontra Ilen Kssu 24/2014 Trafikplan Kssu 25/201 4 Planuppdrag för Tviksta Miljö- och samhällsbyggnads nämndens beslut: Miljö- och samhällsbyggna dsnämnden förkla rar sig ha tagit del av informationen. JlJs:erandes sign "

20 Förslag Intern kontrollplan miljö- och samhällsbyggnadsförvaitningen 2014 Upprättad: MSN Process Kontroll momcnt Ko nt ro lhmsvar Frekvens Metod Arbetsmiljö Att psykosocial f örvaltningschef I ggr/år Enkät kartläggning genomfors Ibpportcrin g till vcm/n~ir Samverkansgruppen/senast dec Riskanalys Enkäten genomföres/or all kon1rol/era arhetsmiuö och persona/hälsa. Ej genom/ord kon/roi! kan mct(f(jra aft(örvaltnillf!cn och arhetstaf!arna mår dåjikf utan all del 11 'pmiirksammas Delegationsordning Att den följs Nämndsekr 2 ggr/är, jan och Stickprov FörvaltningschcC Riskanalys aug Intern kontroll av M iljöinspektör I ggr/år, hl 2014 Enkät Förvaltningschef implementeringen av Ida Wallström delegelationsordningen Formel/felaktig handläggning vilkel/eder liii ogiltiga hes/ut Tid rapportering Att tidsredovisning sker Förvaltningsehef 1 gång/mån Ana lysunderl ag I:örvaltni ngsmiitc på rätt säll i personec personee Riskana/ys.",'Iora persona/kostnader Tidrapportering Att tidsredovisning sker Miljöinspsktör l gång under Fakturaunderlag och Förvaltningschcf kund på rätt sätt Ida W 2014 M iljö och byggreda (liknande Riskanalys FelaktiKa underlakförfaklurerink Avtalstrohet Att vi handlar enligt M iljöinspsktör 2 ggr/år Sti ckprov Förvaltnings<.:hcf gällande avtal Ida W Riskanalys All vi handlar enligt gäl/ande av/al Avtalsregister Att vi har kontroll på Miljöinspsktör l gång per/år Stickprov Förvalt ningschct' gällande avta l Ida W Riskanalys All vi har en helhetsbild på Käl/ande avlal.

21 Risk - Vilka kan konsekvenserna bli om processen ej fungerar? Väsentlighet - Vad är motiveringen till att processen bör vara under kontroll?

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30

stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30 Sammanträde Plats och tid Ledamöter Övriga stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30 Sonny Persson (S), Ordförande Monica Bang Lindberg (L), Vice ordförande Magnus Jacobsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V) Janno Uusitalo

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

MSN KALLELSE 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN

MSN KALLELSE 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN MSN KALLELSE 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnads nämnden Eva-Lis Säfström KALLELSE O a:~.., 2014-03-24 S:da 1(1 ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas härmed

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande

Gunilla Alkebratt Utdragsbestyrkande Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-07-01 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 9.00-10.20 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Magnus Sjöberg (C) Övriga

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden...

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... Jävsnämnden 2015-10-29 Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården 1... 2 Jn 14 Förslag till kalendarium 2016... 3 Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2015-10-29 1

Läs mer

Sven-Ingvar Blixt (L) , 115 Jörgen Sjöqvist (S) 114. Jörgen Johnsson (M) Jörgen Sjöqvist (S) , 115

Sven-Ingvar Blixt (L) , 115 Jörgen Sjöqvist (S) 114. Jörgen Johnsson (M) Jörgen Sjöqvist (S) , 115 1 (18) Plats och tid Gruesalen, torsdagen den 3 november 2016 kl 14:00-15:50 Beslutande Kenneth Bolinder (S), Ordförande Liselott Ljung (S), 1:e vice ordförande Niels Madsen (M), 2:e vice ordförande Kai

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer