MSN PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSN PROTOKOLL 2014-04-02 HEDEMORA KOMMUN"

Transkript

1 MSN PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

2 ~ HEDE MORA ~ KOM:\~ U N SAMMA NTRÄDESPROTOKOL L Sil rl"'~n~r~c'h d il:;- 2C14-C4-02 Miljö- oc h samhällsbyggn adsnärnrldell ;::.';':5 :C~ - ; Pe r Fage rs:'c -r (Si oref Li ~ la BL.rell (Si Irger Errksson (C) Inger Persson (S) Le if Hedlund (C) " e vice ordf, Inga-Stina Mattsso!l (C) Mats Bylehn (e) Ulf Andersson (M) 2:e vice ordf , ingemar Olsson (M) Ersattare Carl-Erik Arfs (C) Mona Dalmats (M) Justerare Bertil Karlsson Britt-Marie Danielsson, livsmedelsinspektör Stefan Kvarnström, byggnadsinspeklör Karin Lidholm, byggsamordnare Helena Olander, byggnadsinspektör Ida Waltström, miljöinspektor Mats Aronsson, Irafiksamordnare Anna Tosteby, förvaltningschef Maria ~aulsson, ekonom 30 ~31 Eva~Lis Satström. nämndsekreterare Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Tj3dernhuset fredag den 4 april 2014, kl ktbdahlr~ Eva-Lis Säfslröm h:, Z;iC' {, ' --1 Pe'riagel"5lröm (S) ) -- f Paragrafer Justerare Inga-5Una Mattsson ANSLAG/BEVIS Protokollet ar juslerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö och samh311sbyggnadsnamnden Samman trädesdatum ,Datum då anslaget sälls upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljö- och samhällsbyggnads förvaltningen L&;; ch!&lr~ Eva-lis Säfslröm l I UId""",,,,",,,,

3 Ju ~ t era ndes sign. ';;t: /.ii. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa- n l a~:l a::'es~ a : _ ~ S,'!a 2(18) Mitjö- och samhällsbyggnadsnämn den In nehå IIsförteckn i ng 24 Dm Fastställande av dagordning 25 Dnr Taxa för den kommunala livsmedelsk ontrollen.,. 26 Dnr Införande av bymilj öväg igenom Västerby,.. "'" " Om Brunna 18:17 Nybyggnad av garage " Dm Vi lan 1:4 Ändrad användning från skola till butik i del av byggnad samt anordnande av husbilscamping "", ,....."' ",,..." Dnr Tillfällig hastighetsjustering för Fyrklöverskolans tillfälliga skolverksamhet på Kraftgatan o Dnr Intern kontrollplan Dnr Månadsrapport februari Dnr Rapporte r Dnr Beslutsförteckning över deleg erade ärenden Dnr Underrättelser

4 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll 53-l'1a,1:r2:e~: i; ~ - 2C' t. -J so. 3( 18) Miljö- och sa mhäll sbyggnadsnämnden 24 Dnr Fastställande av dagordning Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Dagordningen fastställes med följande tillägg: Taxa för den kommunala livsmedelskontrollen T illfallig hastighetsjustering Fyrklöverskolan, Utdragstestvrkande

5 ~ HEDEMORA ~ KOMML:N SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SG"'Ta~::ace~~a: _ "" 20' 4-0':-02 S;oa 4(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 Dm 2006.a Taxa tör den kommunala livsmedelskontrollen Taxan for livsmedelskontrollen fastställdes den 18 mars av kommunfu llmäktige. I budgeten för har utgångspunkten varit alt taxan skulle galla från årsskiftet Förseningen innebar au budgeten ej uppnås avseende livsmedel för Den nya taxan innebär också en relativt stor föränd ri ng avseende timkostnaden. För 2014 kan beslutas om en avgift som avser 9 månader med den nya taxan eller att den kompletteras med ett tillägg för de försia tre månade rna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: För år 2014 tas en avgift ut med 723 kronor/månad fram till dess den nya limavgiften trader j kraft.

6 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S.;.,.-r~ ~I M e sc~ : _- 2C i 4-:JL-C2 Sida 5(181 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 Dnr Införande av bymiljöväg igenom Västerby. S~tervl:igen i Vasterby var en gammal riksväg innan RV 70 byggdes. Kommunen ar sedan dess väghå llare för Satervågen och Gamla Faluvagen De ar så kallade statskommunala vägar med statligt stöd, I Vasterbyar bebyggelsen relativ tat och husen står relativt nära vag en. Gående och cykli ster som fardas på Satervagen har idag inget eget falt att gå och cykla på. Boende har klagat på att fordonen kör för fort och att det blir trångt vid mölessituationer med gående och cyklister. En bymiljovag ar en utformningstyp som syftar tiu att förbattra oskyddade trafikanters förutsättningar. Antal fordon som trafikerar Sätervagen håher sig under den norm som finns för att införa bymiljövag, Syftet med bymiljövag ar att smalna av befintlig körbana till ett körfalt i mitten av befintlig vag, och darigenom skapa yta för de oskyddade trafikanterna genom att markera/måla kantlinjer utan för körbanans ytterkanter. Vid möten får fordonen ta sig in på sidoytorna om inga oskyddade trafikanter finns. Hastigheten sanks till högst 40km/tim. Motivering Genom införandet av bymiljövag skapas förutsättningar för att alla trafikantgrupper kan färdas något säkrare utefter va.gsträckan som ar bymiljövag. Då fordonen färdas i mitten kommer dessa langre ifrån husen som står nara, och som då blir m indre utsatta för stänk. Be redning Bymiljövag har diskuterats vid möte i Västerby dar Per FagerstrOm medverkade. Mötesdeltagarna var positiva till åtgärden. Miljö- och samhällsby99nadsnämndens beslut: Namnden staller sig bakom kommunfullmäktiges beslut 26/2010 med förslag att uppdraget också ska innefatta skolans trafikavlämningsplats. Bymiljövag genomförs genom den bebyg gda delen av Vasterby. Ko pia av beslut till: Kommunfullmäktige

7 !. HEDE MORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll s ~ - 'r al' :'a;e~ ~ ~ : 'J" 2814-C4-82 Sida 6(18) Miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden 27 Dm Brunna 18: 17 Nybyggnad av garage Sökandes namn och adress Joacim Persson, Backa 116, Hedemora Ärendebeskrjvn ing Ansökan avser bygg lov för nybyggnad aven garagebyggnad med 69 m 2 bruttoarea samt flyttn ing aven förrådsbyggnad med 17 m 2 bruttoarea. Byggnaderna uppförs på mark som idag tillhör Brunna 18: 13 men som sökanden avser att köpa och överföra till sin fastighet, Brunna 18:1 7. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Beslut om bygg lov delegeras till byggnadsinspektör. I Uldraglbeslylkal'lde

8 .!. HEDE MORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sa...,..a l ' a~el d a : ~ f'" 2:J~ L.-OL. ::J2 Sica 7( 18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28 Or:r Vi a,, 1:4 Ändrad användning från skola till butik i del av byggnad samt anordnande av husbilscamping Sökandes namn och ad ress Villa Solhem AB Arendebeskrivning Ansökan galler M drad anvmdning från skola till butik i de l av byg gnad samt anordnande av husbilscamping med 11 platser, 7 platser framför byggnaden samt fyra platser på den östra sidan. Plan- och fastighetsförhållanden För fastigheten galler områdesbest3mmelser för Stjarnsund, vars syften ar att skydda den intressanta kulturmiljön på platsen. Fastigheten ligger aven inom område som utpekats som riksintresse för kulturmiljövård. Inkomna yttranden Yttrande har inkommit från Hedemora Energi AB som inte har något att erinra mot ansökan, Aven Hedemora kommun har inkommit med yttrande i egenskap av fastighetsgranne samt hyre sg~s t (förskolan) utan någon erinran. Berörda grannar har beretts tillfäue att yttra sig över ansökan. Lars Dahlman samt Kirsti Nedergård anför bl. a. följande: "att göra en camping mitt i den unika miljön tycker jag inte ar bra. En campingplats ska nog ligga mer avskilt och i närheten av vatten och bad-o De anför också att den kan bli störande för de permanentboende samt att kombinationen mellan camping och förskola inte kan vara bra ur sakerhetssynpunkt. Monica Mohlin, ordförande for stiftelsen Stjärnsund anför bl. a. följande: "När det gäller hu sbilsparkeringen känner vi oro då vi inte kan föreställa oss hur stora dessa bilar är, hur länge de kommer att stanna och hur stor påverkan de kommer att få på Stjarnsund. Darför föreslår vi att bygg lovet begränsas till förslagsvis tre till fem år'. De anför vidare att "Fridhems kursgård har en inriktning på just fridfull verksamhet med många kursgaste r en siar del av året. Idag uppfattar vi Stjärnsund som en vacker och stillsam plats och vi önskar att det får vara så även i f ram tiden ~. De önskar även att en hög tät häck ska avgransa området från vägen samt att 4-5 bilar kän ns rimligt. Ovriga grannar har ej inkommit med någon eri nran. Även länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig och anför bl a följande: "Fastigheten Vilan 1:4, den f d skolan i Sljärnsund, ~r uppförd 1898 i tidstypisk Iräarkitektur. Den ligger centralt och exponerat inom den gamla bruksmiljön i anslutning till kyrkan och prästgården. Byggnaden har genom sin tidigare för samhället viktiga funktion som skola, välbevarade exteriör och centrala lage i bruksmiljön et! högt kulturhistorskt värde. JllSte,;.-"*'s sign., - I I u<,,,,,,...,",,,,

9 A HEDEMORA ~ Ko'/vUvIUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sa- "'~" : 2 :e5: J:J ':" 2C il.-ct. -02 Sd a B(1 8) Miljö- och samhallsbyggnadsnämnden For:s 28 MOl der n", ~akg :, Jnc är den föres lagna användningen av Or:1radet framfö.' skoia,' som p a~.~ering sd l a t s ' ör husb lar oiamplg da den negativ:. ko'r,rr.er a:: påverka upoleveisen av skolbyggnadens kul:urhisloriska varden Den öppna ytan framfö' skolan är viktig att bevara för att skolans karaktär av viktig symbol byggnad i bruksmiljön skall bibehållas Sökanden har genom underrat!else fått tillfalle till eget yttrande. Sökanden har amnat in yttrande daterat samt Bedömning/motivering Fastigheten in rymmer den byggnad som tidigare var Stjarnsunds låg- och mellanstadieskola samt förskola. Endast förskolan finns idag kvar och är inrymd i byggnadens "bakre" del, med lekytor bakom skolan. Enligt områdesbestammelserna får inga åtgarder vidtas som kan skada kulturmiljön. Milj ö- och samhallsbyggnadsnamnden anser att det finns en stor risk att kulturmi ljön tar skada ifall man beviljar ansökan gä llande campingplatser framför byggnaden, då intrycket av byggnaden kommer att störas. De platser som föreslagits öster om byggnaden bedöms ej vara till skada för kulturmiljön. I ansökan ingår även ändrad användning från skola till butik. Lok alen har tidigare varit träslöjdssal. Atgarden får anses förenlig med områdesbestammelserna och uppfy ller kraven i plan- och byg glagen 9 och 10 kap. Jav Ulf Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Förslag till beslut: 1. Bygglov beviljas för ändrad användning från skola till butik. 2. Bygglov beviljas för den del av ansökan som gäller hu sbi lscampingen på öster sida om byggnaden för fyra uppställningsplatser. 3. Ansökan om bygglov avslås för den del av ansökan som gäller husbilscamping framför byggnaden. 4. I detta ärende kravs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 5. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Med detta startbesked beslutar miljö- och samhallsbyggnadsnämnden att åtgärden får påbörjas. 6. Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till miljö- och samhållsbyggnadsn ämnden som underlag för slutbesked: - Intyg att byggnadsåtgärden är avslutad och att utförandet överensstämmer med beviljat bygg lov. - Protokoll frå n obligatorisk ve ntilationskontroll. ovk JusterarJdes sign / Fo rt s. Utdra gsbes tyr kand e

10 A HEDEMORA ~ KOM,"\UN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sam,.,. a o:'aeesaa:....., ': 02 Sida 9(18) MiljÖ' och samhä llsbyggnadsnämnden Forts 28 7 Byggnaden och 1Jsoi:sca"'j",p;ngef' far ej las I bru < i de dela' som crfa,tas av startbeskedet l'lnan miijc- och sall1hällsbyggnadsnämnden ha.' gett e:t slutbesked 8. Avgift för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. Yrkanden Leif Hedlund (C) yrkar au nämnden tillstyrker tillstånd till att parkera 7 st husbilar på skolgårde n enligt sökandens skiss. Beslutsqång Ordföranden st311er Leif Hedlunds yrkande mot Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner au leif Hedlu nds förslag bifalles. Mlljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: 1 Bygglov beviljas för 3nd rad anva.ndning från skola till butik. 2 Bygglov beviljas för den del av ansökan som galler husbilscampingen på öster sida om byggnaden för fyra uppst3l1ningsplatser. 3 Ansökan om bygg lov beviljas för den del av ansökan som galler husbilscamping framför byggnaden. 4 l detta a.rende kravs inte någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd. 5 Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Med detta startbesked beslutar miljö- och samhallsbyggnadsnamnden att åtga.rden får påbörjas. 6 Som kontrollplan fastställs att följande handlingar ska lämnas in till miljö- och sa mh31lsbyggnadsna.mnden som underlag för slutbesked: - Intyg att byggnadsåtgarden ar avslutad och att utförandet överensstammer med beviljat bygg lov. - Protokoll från obligatorisk ven tilationskontroll, ovk 7 Byggnaden och husbilscampingen får ej tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan miljö- och samhallsbyggnadsnamnden har gett ett slutbesked. 8 Avgift för bygglovet ar kronor (i enlighet med taxa faststalid av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. Forts

11 A HEDEMORA ~ KOMMUr-- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Si- ~ 3 ~ I ' ac~ s: ~:~..., 20' S" ;0(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden rorts 28 Handlingar som ingår i beslu:et Ansökan, daterad Situationsplan, ankomststamp!ad Planritning, ankomststämplad Upplysningar Byggnaden och husbilscampingen får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och samhällsbyggnadsnamnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Bygg sanktionsavg iften för att ta byggnadsverket i bruk utan slutbesked beraknas enligt pla n- och byggförordningen. l ovet upphör ah gälla om åtgärden inte har p åbö~a ts inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft. Om fråga om ~ndring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning e d 13mnas in för godk3nnande före påbörjandet. Hu r man överklagar beslutet: se bilagd blankett Bilaga 1 - Hur man överklagar beslutet Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet Bilaga 3 - Information från Arbetsmiljöverket Bilaga 4 - Information från Lednin gskollen.se Beslutet delges: Villa Sol hem AB, Kirsti Nedergård, Lars Dahlman, Stiftelsen Stj~rns und Kopia av beslut till : Skatteverket Underr3ttelse om beslutet per brev: Kända sakägare enligt fastighets förteckning ' JuS!erand,T.' sign \ II

12 it: HEDEMORA $" KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S2Ml':'la~uace~o~: ~ - 20~1.-Ol.-::'2 S'da 11 (1 BI Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 29 Dm 2:l S11 Tillfällig hastighetsjustering för Fyrklöverskolans tillfälliga skolverksamhet på Kraftgatan Ärendebeskrivning Till följd av branden vid Fyrklöverskolan har skolan tillfälliga skollokaler på Kraftgatan. l dessa lokaler och omgivande område har det ej tidigare bed rivits undervisning för grundskoleelever utan bara vuxenutbildning I området finns det numera olika företag. För alt öka trafiksäkerheten för skolans elever ar en hastighetsjustering i detta område nödvändig. Se bilaga. Bed öm n i nglmotiveri ng Då det inte tidigare bedrivits skolverksamhet för grundskoleelever i de aktuella lokalerna ar det viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt att sanka hastigheten på omgivande gator. Numera ar det i dessa bostadsområden elever som har sin skolväg till skolan på Kraftgatan. De föreslagna hastigheterna ligger j linje med de som kommer att foreslås i och med den ålagda hastrghetsöversyn kommunen inom snar fram tid kommer at! genomföra. Miljö~ och samhällsbyggnadsnämndens beslut: 1. Hastigheten sanks till 30 km/h for del av Kraftgatan, Vårgatan, Vallvagen och Tvikslavägen. 2. Hastigheten sanks till 40 km/h för de sammanhållna bostadsområdena Hedbvreten, Långhagen och Mullbacken. 3. De lillf311iga hastighetsjusteringarna gäller för den period som tillfällig skolverksamhet bed rivs i lokalerna på Kraftgatan dock längst till eller till annat beslut tas i samband med den kommunala hastighetsöversynen Justeraroes sigo II Utoragsbeslyrkaooe I I

13 Justerande s sign /1 I JL!. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2,] ' C2 S IC~ 12(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd en 30 Dn' Intern kontrollplan 2014 Ärendebeskrivning Varje förvaltn ing tar varje år fram en intern kontrollplan som ska godkänn as av nämnden. Den interna kontrollplanen visar på processer som är viktiga att kvalitetssakra, se bilaga. Miljö- och sa mhällsbyggnadsnämndens beslut: Miljö och samhallsbyggnadsnamnden godtar miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens interna kontrollplan för 2014, Bifogas namndhandling: Förs lag på intern kontrollplan

14 !. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMAN TRÄDESPROTOKOL L S3~ ~~~ --;;: ~ "'S :; J:.. ~ 28' G2 s" 13(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 31 Dnr 201 4, Månadsrapport februari Ärendebeskrivning Månadsrapport för februari Miljö- och sa mhällsbyggnadsnämndens beslut: Milj ö- och samht:illsbyggnadsnamnden godtar miljö- och samh!:llls byggnadsförvaltningens månadsrapport för februari Ju,:efandes sig~ I Y I LlL I U"""bo'",,,,,,,

15 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2C l t. -OL -02 Sid a 14(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 32 Dnr 2003, Rapporter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar pågående arbeten inom förvaltningen: Into från byggavdelningen Infa från byggnadsinspektör Helena Olander gällande Smedby skola In10 från livsmedelsinspektör Britt-Marie Danielsson Fyrklöverskolan - en samlad information om vår inblandning i ärendet Nämnden dis kuterade tider för utskänkningstillstånd för En och En Halv kök och bar och lämnade yttrande till förvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut: Miljö- och samhällsbyggnadsnamnden förklarar sig ha tagit del av informationen. Juste randes sign I /L

16 4. HEDEMORA ~ KOMMUI' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S""''''''i~:'i~esda:~-. 20' 4-04-C2 Sica 15( 18 ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 33 Dnr [Are ndenr: Beslutsförteckning över delegerade ärenden Registrering av livsmede lsan l ~gg n i ng samt beslut om avgift med stöd av 23 Jivsmedelsförordningen Trädgården 5 Långsbyn 6:9 Hedemora Telekiosk Omsorgsnamnden Bonvena BMD BMD Förbud att bedriva del av livsmedelsverksamhet enl EG-förordning nr 882/2004, Artikel 54, Livsmedelslagen 2006:804, 22 och 33 Braxen 5 Vasaköket BMD Installation av värmepump Miliöbalken kap 26 9 Förordning miljöfarlig verks. & ha. lsosk. 17 Jälkarbyn 147:1 Myckelby 56:2 Norshyttan 3:7 Koberga 3:3 Hasten 10 Skalbaggen 8 Lommen 4 Gun Norlander Mikael Brandls Josefin o Nicklas Osterkam p Erling Hj elte Stefan och Viktoria Hases Charles Larsson Roland Ohl und JA JA JA JA JA JA JA Tillstånd för enskild avloppsanlaagning Borsbo 5:2 Kompostering Hedemora 6:4 Norrby 9:3 Olle Bu re li Martin Berglund Ingegerd Lindqvist JA HA HA Yttrande ang ansökan om tillstånd för offentlig tillstallning Pålsmässomarknad Dnr Pol ismyndigheten Dalarna HA Yttra nde angåe nde kompletterings rem iss Dnr Länsstyrelsen Dalarnas lan HA yttrande anq fö rslag till regional miljöövervakning av grundvatten Utdf agsbestyrkande!

17 !. HEDEMORA ~ KO ~\MU" Miljö- och samhällsbygg nadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20'.t:-OL-C2 S:da 16(1 8) D".r 20' t. :) Lä1ssty-e sel") Da a~nas, ~ ~ -.A Y:trande ana nedlagenine av vatlenlecn:1c I Fi!"ln-: yr:.e Damms ör Dm ' Länsstyrelsen Dalarnas 12r HA Beslut om bygg lov och startbesked 10 k.ao 23 PBL Mälby 1:1 2 Jälkarbyn 142 '1 Ingvallsbenning 6:3 Born 1:6 l erhyttan 2:2 norra delen Lerhyttan 2:2 södra delen Stjärnsund 20:18 Nybyggnad avenbostadshus Nybyggnad av bastu Uppställning av två ta nkar Nybyggnad av natstation Nybyggnad av natstation Nybyggnad av natstation Tillbyggnad av fritidshus gällande uterum samt tillbyggnad av uthus HLO KL KL KL Beslut in strandskyddsdispens mil jöbalken 7 kap 15 Olshyttan 13: 11, Backgården 3:3 Bom 1:6 m fl Backgården 3: 3 Strandskyddsdispens gallande vattenledning sam! fiberkabel Strandskyddsdispens för markleldning Nedläggning av sjöledning i Finnhytte Dammsjön Beslut om bygglov, startbesked och strandskyddsdispens 10 kap 23 PBL och mi1jöbalken 7 ka p 15 Nordbacksbo 1:2 Grådö 1:22 Nybyggnad av nätstation Nybyggnad av bastu Startbesked 10 kap 23 PBL Prästen 10 långshyttan 55: 1 Spindeln 4 Stjamsund 2: 17 Turbo 1:14 Jalken 3:3 Drabanten 7 Malby l : 14 Akerö 4:4 Norn 1:97 långshyttan 2: 19 Vibberbo 3:4 Kapellbacken 16 Tillbyggnad av enbostadshus Installation av eldstad KL Installation av eldstad KL Andring av barande konstruktion gållande flerbostadshus Installation av eldstad Kl Rivning avenbostadshus Installation av eldstad Kl Nybyggnad avenbostadshus Installation av eldstad Kl Underhåll av byggnader Kl Installation av eldstad KL Installation av eldstad KL Andring av barande konstruktion sam t KL installation av eldstad SJ u tbes ked en lig t 10 kap 34 PBL Justerandes sign /, Kloster 1"22 Dahlian 18 Tegen 3 Installation av eldstad Installation av eldstad Installation av eldstad I U,,,",''''"""",, KL KL KL

18 ~ HEDEMORA ~ KOMMU~ SAMMAN TRÄDESPROTOKOLL ~ a 'r "'a "t'ag8~: a!j~ 2C' Soda 17(18) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Overr:ora 63'3 Irls:allat~on av elcs:ao Kl JaiKarby'" 25:4 'I Installation avelosiad Kl Gradö 59: 1 Anor i1g av r iss i ir'ldl..'str byg g1ad Traversen 7 Nybyggnad av in dus:nbyggnad ( ~alt ) Hederr.ora-Västerby Installation av eldstad Kl Backgarden 3: 3 Uppförand e av vanenren ingsanlaggr.ing vid Ryl1shyttemagasinet Långshyttan 9:29 Ändring av brandskyd d Norsen 9 Anordnande av parkeringsplats samt Kl Kl upplag (delat slutbesked) Spindeln 4 Installation av eldstad KL Svinö 30:10 Nybyggnad av fritidshus samt carport HLO Algen 1 Ändrad användning från vårdcentral til l HLO fritidshem/förskola (entrevåning) Ängelsfors 2:50 Nybyggnad av fritidshus med bastu HLO Biet 10 Uppförande av stödmur KL Garpenbergs gård 2:68 Tidsbegransat bygg lov för uppförande av en lagerhall Slutbevis: Plan och bygglagen 9 kap 10. Dragonen 9 Installation av eldstad Malby 10:9 Nybyggnad av en bostadshus HLO Avskrivning Alen 1 Ändring av brandskydd samt ventilation i aldreboende Långsbyn 7:1 Installation av VA anlaggning samt eldstad Tradgården 7 Ändrad användning från bank till KL tandl3karmottagning Skolskjuts Magnus Båckstam MA IsabelIllbåcks MA Viktor Persson HeUberg MA Miljö och samhällsbyggnadsnämndens b eslut: Miljö och samhausbyggnadsnamnden förklarar sig ha tagit del av informationen. I UtO"""""""

19 ~ HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3a':'l-~~:'2=e$C31~- 20 ' 4-8":-02 S,oa 18(18) Miljö- och samhållsbygg nadsnämn den 34 Dnr [Ärendenrj Underrättelser a) Svea hovrätt b) Nacka tingsrätt e) Länsstyrelsen Dalarnas lan d) Länsstyrelsen Dala rnas lan e) U:!nsstyrelsen Dalarnas lan f) U:!nsstyrelsen Dalarnas lon g) Länsstyrelsen Dalarnas lan h) l änsstyrelsen Dalarnas lan i) Lansstyrelsen Dalarnas lan j) Kommunfu llmäktige k) Kommunful lm äktige I) Kommunstyrelsens strategiutskott m) Kommunstyrelsens strategiutskott Dom gauande överklagat avgörande tillstånd till bergtäkt Utdömande av vile gallande Trädgården 5 Beslut om strandskyddsdispens för två en bostadshus Smedby 8: 1 An mi!:llningspliklig vattenverksamhel: Anläggande av nytt utskov samt stöd bank dammen i Högtjarn Tillstånd till ändring av Prästg ården inom Norns Bruk Bidrag till renovering av Tuppenhov inom Norns bruk Beslut om betydande miljöpåverkan gällande dammsäkerhetshöjande åtgärder på Finnhytte-Dammsjön i Garpenberg Tillstånd att plantera ut fisk och kräftor inom Dalarnas län gällande Stora Gransjön Lokala trafikföreskrifter vid Stjärnsunds skola Kf 20 Befrielse från uppdrag/val av ledamot i MSN, avser Joakim Nordström/Mats Byhlfåh n Kf 28/2014 Taxa för den kommunala I ivs med e Is kontra Ilen Kssu 24/2014 Trafikplan Kssu 25/201 4 Planuppdrag för Tviksta Miljö- och samhällsbyggnads nämndens beslut: Miljö- och samhällsbyggna dsnämnden förkla rar sig ha tagit del av informationen. JlJs:erandes sign "

20 Förslag Intern kontrollplan miljö- och samhällsbyggnadsförvaitningen 2014 Upprättad: MSN Process Kontroll momcnt Ko nt ro lhmsvar Frekvens Metod Arbetsmiljö Att psykosocial f örvaltningschef I ggr/år Enkät kartläggning genomfors Ibpportcrin g till vcm/n~ir Samverkansgruppen/senast dec Riskanalys Enkäten genomföres/or all kon1rol/era arhetsmiuö och persona/hälsa. Ej genom/ord kon/roi! kan mct(f(jra aft(örvaltnillf!cn och arhetstaf!arna mår dåjikf utan all del 11 'pmiirksammas Delegationsordning Att den följs Nämndsekr 2 ggr/är, jan och Stickprov FörvaltningschcC Riskanalys aug Intern kontroll av M iljöinspektör I ggr/år, hl 2014 Enkät Förvaltningschef implementeringen av Ida Wallström delegelationsordningen Formel/felaktig handläggning vilkel/eder liii ogiltiga hes/ut Tid rapportering Att tidsredovisning sker Förvaltningsehef 1 gång/mån Ana lysunderl ag I:örvaltni ngsmiitc på rätt säll i personec personee Riskana/ys.",'Iora persona/kostnader Tidrapportering Att tidsredovisning sker Miljöinspsktör l gång under Fakturaunderlag och Förvaltningschcf kund på rätt sätt Ida W 2014 M iljö och byggreda (liknande Riskanalys FelaktiKa underlakförfaklurerink Avtalstrohet Att vi handlar enligt M iljöinspsktör 2 ggr/år Sti ckprov Förvaltnings<.:hcf gällande avtal Ida W Riskanalys All vi handlar enligt gäl/ande av/al Avtalsregister Att vi har kontroll på Miljöinspsktör l gång per/år Stickprov Förvalt ningschct' gällande avta l Ida W Riskanalys All vi har en helhetsbild på Käl/ande avlal.

21 Risk - Vilka kan konsekvenserna bli om processen ej fungerar? Väsentlighet - Vad är motiveringen till att processen bör vara under kontroll?

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer