SBN Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBN 2014-02-11 1 2014-02-05. Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 SBN Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden

2 SBN

3 SBN Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskansli Lennart Nilsson E-post: Tel: Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden Översyn av riksintressen för kulturmiljövård Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom yttrande daterat från bildningsförvaltningen, samhällsbyggnads- och kommunkontoret till kommunstyrelsen. Ärendet Länsstyrelsen i Kalmar län har gjort en översyn av riksintressena i Oskarshamns kommun. Målet är att motivet för de områden som pekats ut ska bli tydligare, att de kulturhistoriska egenskaper och samband som uttrycker riksintressena ska vara bättre beskrivna samt att riksintresseområdenas geografiska utbredning ska bli tydligare. I Oskarshamns kommun finns idag åtta områden av riksintresse för kulturmiljövård: Ishult, Smålands stenkust, Runnö, Furö, Stensjö by, Misterhults bronsålderbygder, Krokshult, och Solstads koppargruva. För samtliga dessa föreslår man att ska bibehållas som riksintresse i det nya förslaget. För att kunna greppa samtliga områden av riksintresse inleddes ett samarbete mellan bildningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och kommunkontorets utsedda representant. Ett gemensamt yttrande skrevs och avlämnades till kommunstyrelsen inför deras möte Bildningsförvaltningens, samhällsbyggnadskontorets och kommunkontorets yttrande Yttrandet innehåller i en mycket kortfattad sammanfattning bland annat följande synpunkter: Riksintresset Ishult bör få en bättre avgränsning, främst då en utvidgning österut utmed Tunaåsen Det föreslagna namnet Smålands stenkust tillstyrks och en mindre utvidgning i söder till Emmekalv föreslås Gränsen för riksintresset bör utvidgas något i söder, så att den sammanfaller med gränsen för naturreservatet Vissa förtydliganden och fördjupningar av beskrivningen av Furö föreslås En mer detaljerad beskrivning av Stensjö bys kulturhistoriska värden föreslås Det föreslagna namnet Misterhults bronsåldersbygder tillstyrks, men namnet bör vara i singular form, d.v.s. Misterhults bronsåldersbygd. En mer omfattande beskrivning av Krokshults by och dess historia föreslås Det föreslagna namnet Solstads koppargruva tillstyrks

4 SBN Bodil Liedberg Jönsson Samhällsbyggnadschef Lennart Nilsson Kommunekolog Beslutsunderlag Bilaga 1. Yttrande till kommunstyrelsen

5 SBN Datum Ert datum Vår beteckning Er beteckning Tjänsteställe/handläggare Kommunstyrelsen Yttrande över underlag med förslag till riksintressen för kulturmiljövården inom Oskarshamns kommun Länsstyrelsen i Kalmar län har genomfört en översyn av de områden som är av intresse för kulturmiljövården i Oskarshamns kommun. Målet med översynen är att motivet för de områden som pekats ut som riksintressen ska bli tydligare. De kulturhistoriska egenskaperna och samband som uttrycker riksintressena ska vara bättre beskrivna och riksintresseområdenas geografiska utbredning tydligare. Företrädare för länsstyrelsen gjorde ett personligt besök i Oskarshamn den 28 februari Vid besöket informerades och diskuterades med berörda tjänstemän hur riksintressenas underlag kan förbättras. Synpunkterna som kom fram vid besöket har länsstyrelsen bearbetat. OSKARSHAMNS KOMMUN Thomas Gren Lennart Nilsson Michael Tsiparis stadsarkivarie kommunekolog kulturchef Kommunkontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Bildningsförvaltningen

6 SBN Länsstyrelsens underlag tar upp åtta områden föreslagna som riksintressen för kulturmiljövården inom Oskarshamns kommun: - Ishult. Motiv: En sammanhållen vägmiljö på rullstensås utmed en av länets äldsta vägar med komplett tingshusmiljö från tidigt 1800-tal. Riksintressets utbredning: Den delen av Tunaåsen med gamla landsvägen från Kalmar mot Västervik som omfattar Tuna läns gamla tingsplats med gästgivargård samt till dessa hörande miljöer. - Smålands stenkust. En för Smålandskusten karakteristisk stenbrytningsbygd med industrimiljöer där sambandet mellan stenbrott, förädlings- distributionsverksamhet, tillhörande arbetarbostäder och andra lämningar på ett pedagogiskt sätt skildrar stenindustrins utveckling från 1800-talet och framåt. Riksintressets utbredning: Riksintresset omfattar den koncentration med stenbrott som finns i bygderna norr om Påskallavik, på de närliggande skärgårdsöarna samt utmed landsvägen som följer rullstensåsen mot Kristdala och Vimmerby. - Runnö. Motiv: En oskiftad skärgårdsmiljö präglad av långvarig sämjedelning och med länets största ansamling av tomtningar. Riksintressets utbredning: Omfattar hela Runnö med närliggande skär. - Furö. Motivering: Skärgårdsö med miljöer som visar hur fiske, sjöfart och industriverksamhet utvecklats i Smålandskustens yttersta skärgård från medeltid fram till 1900-tal. Riksintressets utbredning: Furö med kringliggande skär. - Stensjö by. Motiv: ett småskaligt och hävdat odlingslandskap med en oskiftad bymiljö som visar på ett pedagogiskt sätt hur en by utvecklats i en kuperad och småbruten skogs- och mellanbygd. Riksintressets utbredning: Stensjö by med sin bebyggelse samt traditionella inägor och utmarker. I norr och öster begränsas området av Virån. - Misterhults bronsåldersbygder. Motiv: En av landets rikaste fornlämningsmiljöer med en särskilt hög koncentration av gravanläggningar från bronsåldern gammalt strandläge. Riksintressets utbredning: De fornlämningsrika bygderna mellan Fliviken i norr och sjön Götemaren i söder samt mellan Hökhult i öster och Göljhult i väster. - Krokshult. Motiv: En av länets tydligaste miljöer där de småskaliga odlingsstrukturer och långvariga hävd som var utmärkande för de småländska skogs- och inlandsbygderna fram till 1900-talet ännu präglar odlingslandskapet.

7 SBN Riksintressets utbredning: Krokshults by med sina traditionella inägor och utmarker. - Solstads koppargruva. Motiv: Sammanhängande industrimiljöer och lämningar från mitten av 1700-talet till början av 1900-talet som tillsammans visar på gruvdrift och förädling i en bygd med landets mest kopparrika berggrund. Sjön Maren med sin stora betydelse som kommunikationsled för gruvindustrin men också dess tydliga samband med rika bronsålderslämningar på kringliggande höjder. Yttrande Riksintressets utbredning: Sjön Maren och dess kringliggande höjder från samhället Mörtfors i söder till sjöns utlopp i Östersjön samt Solstadshalvön. Oskarshamns kommun vill lämna följande synpunkter på ovanstående förslag: Ishult Riksintresset bör få en bättre avgränsning i båda riktingarna, men främst i öster. Bland annat bör landsfiskalens boställe vid Grönlid strax öster om tingshuset, den gamla Galgbacken vid Furulid (medeltida?) samt den äldre tingsplatsen vid Krokstorps backe (från 1500-talet och framåt) ingå i det riksintressanta området. Åsen (Tunaåsen) och tillhörande vägmiljö (Strandavägen/Tunavägen) är mycket värdefull längs hela denna sträckning och kan enbart i sig vara ett skäl att utvidga riksintresset österut. Västerut, från tingshuset sett, låg gästgivargården. En orsak till flytten från Krokstorp anses vara att det i Ishult fanns ett gästgiveri. Gästgivargården är också själva ursprunget till Ishults by. Gästgivargården i Ishult skulle hålla 8 egna hästar och 32 skjutslegohästar. Från Ishult kunde man få skjuts till Jämserum, Kristdala, Krokshult, Getterum, Alsarp och Fjälster. Där fanns det andra gästgivargårdar som tog över skjutsningen. Ishults by blev i och med att både gästgiveri och tingshus lokaliserades dit ett officiellt bygdecentrum. Ishult var från början en ensamgård, men blev genom skiften och klyvningar en mindre bondby. Denna utveckling av Ishult (från ensamgård till bondby och bygdecentrum) bör läggas till i beskrivningen av riksintresset för att man ska få en förståelse för helhetsbilden av riksintresset. Till Tuna läns härad hörde Kristdala, Misterhult och Tuna socknar samt Figeholms köping. Smålands stenkust Tidigare har riksintresset benämnts Em Påskallavik Vånevik. Riksintressets föreslagna namn Smålands stenkust är mer relevant. Tätorten Påskallavik är byggd på mark som en gång tillhörde gården Emmekalv nummer 2. Emmekalv var tidigare centrum i bygden med posthemman och gästgivargård. Gästgiveriverksamheten flyttade efter en brand år 1820 till sin nuvarande plats i Påskallavik. Riksintresset bör utvidgas i söder så att även Emmekalv ingår i riksintresset. Det är viktigt att riksintresset inte hämmar tätorten Påskallaviks utveckling. Riksintressets föreslagna namn talar om att den viktigaste näringen inom riksintresset var stenindustrins verksamhet inom området från år 1870 till slutet av talet. Inom området togs ett 30- tal stenbrott upp. Dessa tillsammans med sju utskeppningskajer, rester av krutkällare och smedjor och spåren

8 SBN efter transportvägarna för bearbetad sten utgör ett helgjutet stenindustrilandskap. Detta landskap är beläget i det kustnära området norr om samhället Påskallavik mot Våneviks by och vidare mot halvön Näset. Stenindustrin nyttjade även berg ute på skärgårdsöarna och berg väster om väg E 22. Museiföreningen Hård Klang med säte i Vånevik har vid ett centralt beläget stenbrott i Vånevik, Ångkransbrottet, rekonstruerat en stenarbetsplats. Förutom utställningshall med utställning som visar stenindustrins verksamhet i området finns smedja, slipbod, stenarbetarskjul och matbod uppförda på platsen. Föreningen förfogar även över en lägenhet i arbetarkasernen i Vånevik. Lägenheten speglar hur en stenarbetarfamilj levde under 1920-talet. Inom området finns också den byggnadsminnesförklarade Stenvillan uppförd av Berlinföretaget Kessel & Röhl år 1877 som direktör/disponentbostad samt kontor. Runnö Runnö är sedan några år tillbaka naturreservat. Bebyggelseområdet på västra sidan av ön ingår inte i naturreservatet. Gränserna för riksintresset bör vara desamma som naturreservatets gränser. Detta innebär att även Littlö i söder och Runnö Rödskär i norr ingår i riksintresset. De 43 tomtningarna på öns norra del är fördelade på 6 lokaler. Dessa ligger intill väl skyddade vikar och utgör länets främsta exempel på anhopning av primitiv bebyggelse i samband med tidigt säsongsfiske. Gårdarna på Runnö har aldrig skiftats istället har sämjedelning tillämpats. Viktiga beslut om fördelning av odlingsmark och fiskevatten har behandlats i bystämman. Till ön hör en mjölkvarn av holkmodell. Kvarnen som sedan länge tappats sin roll har under senare år förfallit. Kvarnen är inte längre ett vida synligt sjömärke. Kvarnvingarna är nerblåsta och skogen på holmen är nu högre än kvarnbyggnaden. Vid Norrgården finns resterna efter ett kvarnstenshuggeri där det även tillverkades slipstenar. Furö I beskrivningen till riksintresset nämns den uppgrundning av Furö glo som skedde under slutet av 1800-talet. I samband med detta nämns i texten kanalbyggen, dragkanal och dylikt. Av beskrivningarna att döma rör det sig i flertalet fall om s.k. drag. D.v.s. grunda utgrävningar för att på ett enkelt sätt kunna dra båtar mellan två olika vatten. Av beskrivningarna att döma rör det sig här om stensatta drag. Det krävdes nog här på Furö p.g.a. av öns rätt utsatta läge (vågor, is m.m.). Förbindelsen mellan gloet och Västra hamnen verkar dock ha varit av ett annat slag. Den smala förbindelsen upprätthölls troligen genom återkommande rensningar. En närmare undersökning på plats och en genomgång av litteraturen krävs nog för att kunna reda ut detta. Stensjö by Stensjö by är ett exempel på en medeltida ensamgård i den småländska mellanbygden som genom ett flertal klyvningar under 1800-talet förvandlades till en samlad och tätt bebyggd släktby. En kortfattad beskrivning av denna historia bör läggas till i beskrivningen till riksintresset. En stor del i upplevelsen av Stensjö by idag är det rika byggnadsbeståndet med många slags äldre ekonomibyggnader. Flertalet av dessa är samlade i anslutning till de kvarliggande gårdarna (Stensjö nr 1). Därför bör en mer detaljerad beskrivning ges av byggnadsbeståndet i den riksintressanta byn. Det består bland annat av loge, ladugård,

9 SBN lövlada och ett flertal bostadshus. Ute i markerna finns dessutom flera mindre byggnader, t.ex. linbasta och jordkällare. I Stensjö brukas fortfarande ett trettiotal små, ofta stenbundna och oregelbundna åkrar. De är både av typen inägoåkrar och små lyckor på den gamla utmarken. Jordbruket bedrivs utan varken kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, vilket har gynnat byns biologiska mångfald. De stenbundna naturbetesmarkerna i Stensjö har mycket höga naturvärden p.g.a. att de brukats på ett äldre sätt och bland annat inte blivit gödslade. Den stora artrikedomen bör poängteras mera samtidigt som grässvålarna i många av betesmarkerna i sig bör betraktas som levande kulturminnen. I betesmarkerna syns också spår av ett äldre åkerbruk (s.k. fossila åkrar), d.v.s. spår av en ännu äldre odling. Lövtäkt och svedjning har haft en ovanligt stor betydelse i dessa trakter och därmed landskapets utseende. Hamlade träd (främst björk och lind) är fortfarande en ganska vanlig syn. Detta bör också poängteras i beskrivningen. Till de levande kulturvärdena i Stensjö by hör också den lilla klarbärslunden invid byn. Dessa lundar verkar ha varit typiska för många byar i denna del av Småland och gav ett tillskott av kontanta medel i det äldre bondesamhället. Klarbärslunden bör därför omnämnas i beskrivningen till riksintresset. På markerna till Stensjö by finns även förhistoriska lämningar, bland annat flera gravar från järnåldern. Dessa stensättningar visar på att byn troligen har brukats kontinuerligt under åtminstone sedan ca år tillbaka. Detta tidsskikt bör också beskrivas för att ge en mer rättvis bild av byns historia. Misterhults bronsåldersbygder Riksintressets tidigare namn var Tjustgöl Snäckedal Adriansnäs. Nu föreslås namnet ändras till Misterhult bronsåldersbygder. Det känns mer rätt om namnet fastställs till Misterhults bronsåldersbygd eftersom Misterhultsbygden är en bygd. Hela riksintresset har förskjutits söderut vilket innerbär att nordligaste delen av sjön Götemaren ingår i riksintresset. Riksintresset utgör en av landets rikaste fornlämningsmiljöer. Av Misterhults sockens cirka 1500 gravar från bronsålderstid finns den största koncentrationen inom riksintresset. Framförallt är Snäckedal utmärkande med även den stora koncentrationen av gravlämningar i Hökhult. Förutom lämningarna från bronsålderstid bör blockgrottorna i Göljhult och Älmekärr uppmärksammas. Krokshult Krokshult är troligen ytterligare ett exempel på en medeltida småländsk ensamgård som genom skifte och klyvningar under 1800-talet bildar en mindre by. Denna historia är ännu inte kartlagd, men byn består av bara två gårdar långt fram i tiden. En kortfattad beskrivning av byns utveckling bör ingå som en naturlig del i beskrivningen av riksintresset. Krokshult, liksom många andra byar i närheten (Krösås, Träthult m.fl.), har ett mycket artrikt odlingslandskap med en mångfald av djur och växter som finns kvar tack vare den fortsatta hävden av landskapet. En del av Krokshults stora biologiska värden består i att det fortfarande finns kvar en viss areal slåtteräng. Ängarna med dess rika växt- och djurliv är ett av många exempel på det biologiska kulturarvet i Krokshult. Detta bör framgå tydligare av beskrivningen av den riksintressanta byn. I Krokshult finns flera exempel på den allra senaste uppodlingsvågen i Sverige. Det är de s.k. mossodlingarna som dikades ut under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Dikena i

10 SBN dessa åkrar har fortfarande kvar sin äldre karaktär i form av att de är s.k. öppna dräneringsdiken. På markerna till Krokshults by finns även förhistoriska lämningar, bland annat flera gravar från järnåldern. Dessa stensättningar visar på att byn troligen har brukats kontinuerligt under åtminstone sedan ca år tillbaka. Detta tidsskikt bör också beskriva för att ge en mer rättvis bild av byns historia. Solstads koppargruva Namnet på riksintresset var tidigare Blankaholm med Solstadsström. Nu föreslås namnet ändras till Solstads koppargruva. Området för riksintresset har totalt sett minskats men utvidgats i söder så att tätorten Mörtfors ingår. Det är viktigt att riksintresset inte hämmar tätorten Mörtfors utveckling. Riksintressets namn anknyter till malmbrytningen som förekom i omgångar mellan talet och fram till talets början. Kopparmalmsförekomsten inom riksintresset var stor, under talet bröts malmen på ett djup av 356 meter. Solstad gruva är tillsammans med Falun och Bersbo (Åtvidaberg) en av de tre största gamla svenska koppargruvorna. Av bebyggelsen från kopparbrytningens senaste epok finns endast brukskontoret och förvaltarbostaden kvar. År 1868 anlade bolaget ett extraktionsverk vid den närbelägna Saltviken. Kopparmalmen fördes med skutor från Solstads gruva runt solstadshalvöns östra ände in till Saltviken. Extraktionsverket bestod av flera byggnader bland annat ångmaskinhus och malmkrossbyggnad. På skilda nivåer på slutningen mot sjön fanns järnbanor för transporter till och från de olika rostugnarna och utlakningskaren och murade anordningar för ledning av gaser och för att ta tillvara värmen från olika processer. Ett 26 meter högt kokstorn fanns uppfört vid extraktionsanläggningen. Vi extraktionsverket utvanns kopparen ur fattigare malmsorter. Inom riksintresset finns också ett fornlämningsområde bestående av ett mindre gravfält samt ett 30-tal enstaka stensättningar, några rösen och en skärvstenshög från bronsåldern.

11 SBN Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Planavdelningen Anna Ekman E-post: Tel: Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden Godkännande av detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö Semesterby Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1 (Gunnarsö Semesterby) med tillhörande handlingar och godkänner utlåtandet efter utställningen samt överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att upprätta ny detaljplan för rubricerat område. Syftet med planläggningen är att skapa utvecklingsmöjligheter för den befintliga stug- och campinganläggningen, Gunnarsö stugby. Samtidigt ska friluftsområdets kvaliteter och tillgängligheten för allmänheten säkerställas. För att bevara områdets karaktär ska utvecklingen av området även fortsättningsvis ske med stor hänsyn till området natur och terräng. Ambitionen är att verksamheten inom Gunnarsö utvecklas till en semesteranläggning av nationell toppklass och på sådan sätt att besöksnäringen i kommunen utvecklas positivt. Detaljplanen har varit utställd från och med den 18 november till och med den 16 december Under utställningstiden har 6 skriftliga yttranden inkommit vilka sammanställts och bemötts i ett utlåtande. Inga ändringar har gjorts med anledning av inkomna yttranden under utställningstiden, endast redaktionella förändringar har genomförts. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanen är redo att godkännas i samhällsbyggnadsnämnden och därefter överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Bodil Liedberg Jönsson Pär Hansson Anna Ekman Samhällsbyggnadschef Planchef Planarkitekt Beslutsunderlag 1. Plankarta med bestämmelser 2. Planbeskrivning 3. Samrådsredogörelse 4. Utlåtande efter utställning 5. Illustrationskarta

12 SBN Miljökonsekvensbeskrivning med naturvärdesinventering 7. Fastighetsförteckning 8. Bilaga: Skötselplan Skickas till För kännedom: Samhällsbyggnadskontoret Lars Ljung, Strategi- och Näringslivsenheten

13 SBN x stugor e1 e319 5 e245 E1 e310 N N HUVUDGATA N q LOKALGATA W2 Lokaltrafik P-PLATS x e240 e314 N NATUR Kvartersmark x q N N N1 W W2 N N W2 N N N N W W1 service pool E1 W N N1 e250 e33 camping stugor e240 e W3 27 N e250 e31 E1 service x 27 W3 7.5 W4 W2 N till strandpromenaden) x 3.5 W1 W4 E2 parkering u camping stugor 3.5 e e1 2 byggnadsarea, maximal byggnadsarea. 27 camping x e250 e36 W2 N R n 1 NATUR u parkering D VU TA GA x P-PLATS W2 W N bro y N1 HU u u bro parkering LOKALGATA E2 e310 y service W2 u TU N1 bro NA E1 W u UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 27 e240 e338 E2 av strandpromenaden camping 3.5 E2 service 5 MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark) camping pool stugor service konferenslokaler, kiosk, reception, butik och liknande. Utformning Byggnadsteknik meter Skala 1:2000 (A1) q Planprogram Planbeskrivning Illustrationskarta Antagandehandling GRUNDKARTA till 1 Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1 Strandskydd, E1 och E2 Oskarshamns kommun Beslutsdatum Instans Koordinatsystem i plan: SWEREF RH SBN 1 betecknade med W 1, W2, W3, W4 ILLUSTRATION Illustrationslinjer Rasterbilder: Kart- och planavdelningen Xref ritning: SBN Antagande Reviderad januari 2014 KF Laga kraft strandpromenad. Leif Carlsson Kartchef Joakim Johansson Anna Ekman Planarkitekt

14 SBN Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Planavdelningen Viktor Zettergren E-post: Tel: Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden Antagandebeslut detaljplan för del av Döderhult 1:1 m.fl. fastigheter - Kvastmossen Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden: godkänner det särskilda utlåtandet och antar detaljplanen Ärendet Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att ändra gällande detaljplan DA 94. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel exploatering inom Kvastmossen samt förbereda för en bättre väganslutning till verksamhetsområdet. Befintlig gatustruktur inom gällande detaljplan bygger på förutsättningen att mindre industrifastigheter efterfrågades. Detta planförslag möjliggör för större fastigheter samtidigt som tillåten byggnadshöjd ökas. Befintlig verksamhet inom Brickan 1 kan vara kvar och planen förbereder för en i framtiden ny trafiklösning när riksväg 37/47 dras till den södra infarten. Detaljplanen som genomförts med enkelt planförfarande var utsänd på samråd 25 november till 9 december Sex yttranden kom in under samrådet men medförde inga stora förändringar. Därtill skedde endast en förändring av gatumarken framför Brickan 1 för att möjliggöra en bättre anslutning till nämnda fastighet. Detaljplanen stämmer överens med intentionerna i kommunens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad (som är inför antagande). Bodil Liedberg Jönsson Pär Hansson Viktor Zettergren Samhällsbyggnadschef Planchef Planarkitekt Beslutsunderlag 1. Plankarta 2. Planbeskrivning 3. Fastighetsförteckning 4. Behovsbedömning 5. Särskilt utlåtande

15 SBN Skickas till För kännedom:

16 SBN J buffert E u r2 INDUSTRIGATA u r m Skala: 1:2000 (A3) INDUSTRIGATA Kvartersmark E Industritrafik buffert u r1 r2 MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark) GRUNDKARTA till Kvastmossen, Oskarshamns stad Oskarshamns kommun Utformning 20.0 Koordinatsystem i plan:sweref D Kartavdelningen Leif Carlsson Kartchef J J1 Industri Industri, logistik Planbeskrivning Antagandehandling Oskarshamns Kommun Beslutsdatum Instans SBN Antagande Reviderad december 2013 Laga kraft SBN Planområdets lokalisering Planarkitekt Planchef

17 SBN Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Planavdelningen Linda Pettersson E-post: Tel: Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden Granskningsbeslut detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter, Gyllings väg Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen samt de ändringar som är gjorda inför granskningsskedet och att detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter därmed kan sändas ut på granskning. Ärendet Bakgrund Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter i Oskarshamns tätort. Syftet med detaljplanen är att utöka industrimarken inom Västra industriområdet för att säkra befintliga förhållanden för berörda verksamheter. Detaljplanen syftar även till att säkerställa gång- och cykelpassagen genom området. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att sända ut detaljplanen på samråd. Samrådet pågick 16 november till 19 december 2013 och inkomna synpunkter har nu sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Förutom redaktionella ändringar har planförslaget efter samrådet justerats så att allmän plats och u-områden skyddar de nedgrävda ledningar som finns i området. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanen är redo att sändas ut på granskning. Bodil Liedberg Jönsson Samhällsbyggnadschef Pär Hansson Planchef Linda Pettersson Planarkitekt

18 SBN Beslutsunderlag Bilaga 1 Samrådsredogörelse Bilaga 2 Plankarta Bilaga 3 Planbeskrivning Bilaga 4 Behovsbedömning Bilaga 5 - Fastighetsförteckning Skickas till För kännedom: Björn Nilsson EB Real Estate AB Box Oskarshamn

19 SBN Orienteringskarta NATUR a1 INDUSTRIGATA NATUR INDUSTRIGATA Industritrafik 10 u NATUR Kvartersmark J Industri J u Utformning INDUSTRIGATA NATUR u u J 15 Huvudmannaskap a1 Planprogram Planbeskrivning Granskningshandling Illustrationskarta Plankarta skala 1:1000 (A2) Beslutsdatum Instans SBN meter Reviderad januari 2014 Granskningsbeslut Antagande Laga kraft SBN KF

20 SBN Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskansli Bodil Liedberg Jönsson E-post: Tel: Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden Uppföljning av internkontroll 2013 Förslag till beslut Samhällbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av internkontrollen Ärendet Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt en rapportering av internkontrollen Följande granskningsområden har valts: Genomförande av miljö- och livsmedelsverksamhetens tillsynsplan Handläggningstiden för bygglov Antal inkomna bygglov Bygglovsavgifter Införande av tidsredovisning för planprojekt. Förvaltningen har för samhällsbyggnadsnämnden redovisat uppföljningen om bygglovsverksamheten varje månad. Uppföljningen av miljö- och hälsoskyddstillsynen har rapporterats en gång per kvartal. Redovisningen som avser tidsredovisning för planprojekt redovisas vid årets slut. Se bilagor. Bodil Liedberg Jönsson Förvaltningschef Beslutsunderlag Skickas till För kännedom: För åtgärd:

21 SBN Ställ markören här för att hämta standardtext 3, ta annars bort denna rad.

22 SBN Datum Vår beteckning Intern kontroll Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och byggavdelningen Kerstin Åbinger Tfn Intern kontroll av miljö- och hälsoskyddstillsynen Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden upprättar varje år en behovsutredning och en tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddstillsynen samt livsmedelskontrollen. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer en uppföljningsplan som återrapporteras till nämnden varje månad. Syftet är att granska att uppföljningsplanen genomförs. Urval och metod Urval: Samtliga tillsynsaktiviteter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Metod: Verksamhetsstatistik hämtas ur ärendehanteringssystemet ECOS. Resultat Antalet planerade tillsynsbesök uppgår till 433 stycken. Sammantaget har totalt 445 tillsynsbesök genomförts inom ramen för den planerade tillsynen, eftersom fler kontroller än planerat har hunnits med inom livsmedelsverksamheten. Däremot har den planerade tillsynen av U-objekt (företag som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga) inte kunnat genomföras. Händelsestyrd tillsyn uppgår till 321 aktiviteter. Sammantaget har 778 tillsynsaktiviteter genomförts. År Antal tillsynsaktiviteter Åtgärder Personalresurserna har utökats från och med juni Slutsats Antalet planerade tillsynsbesök har uppnåtts, dock med något annorlunda inriktning än planerat.

23 SBN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Miljö- och byggavdelningen Kerstin Åbinger Miljö- och byggchef

24 SBN Datum Vår beteckning Intern kontroll Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och byggavdelningen Kerstin Åbinger Tfn Intern kontroll av antalet inkomna bygglov Bakgrund Den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft 2 maj 2011 har ökat behovet av arbetsinsatser väsentligt Genom att följa antalet inkomna bygglovsärenden kontinuerligt är det möjligt att synliggöra förändringar och trender över tid. Urval och metod Urval: Samtliga lovärenden. Metod: Statistik över antalet inkomna lovärenden hämtas ur ärendehanteringssystemet ByggR och sätts i relation till antalet inkomna lovärenden de senaste tre åren. Resultat Ärendestatistiken visar att det inkommit 485 lovärenden under Statistiken för de senaste åren framgår av följande tabell: Inkommande lovärenden totalt Åtgärder Avdelningen har utökats med en bygglovsarkitekt från och med den 1 juni 2013 för att möta den ökade arbetsbelastningen. Under året har ett Lean-inriktat projekt för bygglovsprocessen genomförts. Slutsats Antalet lovärenden har de senaste tre åren legat på samma nivå. SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Miljö- och byggavdelningen Kerstin Åbinger Miljö- och byggchef

25 SBN Datum Vår beteckning Intern kontroll Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och byggavdelningen Kerstin Åbinger Tfn Intern kontroll av bygglovsavgifter Bakgrund Syftet är att följa hur bygglovsintäkterna svarar mot budget. Urval och metod Urval: Samtliga bygglovsavgifter jämförs med årets budget. Metod: Uppgifter om bygglovsintäkter hämtas ur ekonomisystemet varje månad. Intäkterna jämförs med budget och månadens riktpunkt. Resultat Bygglovsintäkterna under 2013 har budgeterats till tkr. Intäkterna uppgår till tkr, varav ca 850 tkr utgör byggsanktionsavgifter. Åtgärder Budgeterade intäkter för 2014 har räknats upp. Slutsats Granskningen visar att bygglovsintäkterna kan variera stort även om antalet lovärenden ligger på samma nivå. SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Miljö- och byggavdelningen Kerstin Åbinger Miljö- och byggchef

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Helen Hammarqvist (MP), Hans Åslund (V), Fredrik Jonasson (V), Bert Nord (M), Berit Sjöö (KD) och Solweig Weber (FP)

Icke tjänstgörande ersättare Helen Hammarqvist (MP), Hans Åslund (V), Fredrik Jonasson (V), Bert Nord (M), Berit Sjöö (KD) och Solweig Weber (FP) PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 09:00-12:25 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande Lars Wingerup

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-01, reviderad 2010-10-19 Dnr: 10BMN299 Handläggare: Henry Grew Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen Detaljplan för

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55

NR ÄRENDE DNR. 2 Information till nämnden MBN 16/24. 3 Delårsbokslut med prognoser per MBN 16/55 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 september 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Information om solcellsanläggningar

Läs mer

Kravspecifikation för detaljplaner. antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10

Kravspecifikation för detaljplaner. antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10 antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10 2 Inledning För att underlätta och skapa större förståelse för vad upprättande av en detaljplan kan innebära för exploatörer och externa planförfattare har Höörs

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Arbete med detaljplanering i Ale kommun

Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering innebär att kommunen prövar markens lämplighet för bebyggelse enligt exploatörens/markägarens ansökan och enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Riktlinjer för arbete med detaljplaner i Härjedalens kommun

Riktlinjer för arbete med detaljplaner i Härjedalens kommun Riktlinjer för arbete med detaljplaner i Härjedalens kommun Nysätern, Sonfjället Senast reviderad 2015-03-09 Innehåll Inledning 3 Hur planarbetet ska bedrivas 3 Planhandlingar 4 Inlämning av planhandlingar

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(8) Anna Nilsson 2015-06-12 DNR: SBN/2015:525 Arkitekt Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan SP14/2 Orienteringskarta Strängnäs 2:1, m fl

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning och behovsbedömning Upprättad 2016-04-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN Miljö- och byggnämnden Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Kiruna Kommun Norrbottens län (foto: Sandra Minde, Ramböll Sverige AB) ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Uppdragshandling 2016

Uppdragshandling 2016 -07-04 Uppdragshandling Bygg- och miljönämnden 1 -07-04 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 5 1.3 Mål och satsningar... 5 2 Fördjupad information om mått...6 2 -07-04 1 UPPDRAG

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Genomförandestrategi för Ekängen

Genomförandestrategi för Ekängen 1 (6) 2013-05-14 2013-243 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan, detaljplanering Anna Call, mark- och exploatering Samhällsbyggnadsnämnden Genomförandestrategi

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 1 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, 16 2009-09-23 69 1 2 Allmänt Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet samt annan lagstiftning

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Datum Granskningshandlingar Sbn 65/

Datum Granskningshandlingar Sbn 65/ Datum 2016-09-27 Granskningshandlingar Sbn 65/2016-214 1 (7) Tillägg till planbestämmelser: Ändring av detaljplan D56 för del av Vidåker med Hansjötorp 1:1 mm, för Slottsskolan 7-9 Vingåkers kommun, Södermanlands

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje kommun

Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Olivera Boljanovic 1:e planarkitekt Telefon: 0176-712 09 E-post: olivera.boljanovic@norrtalje.se Dnr 2016-345.206 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Plan- och bygglovstaxa samt mät- och

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

Granskningshandling. 2015-02-09

Granskningshandling. 2015-02-09 1 Granskningshandling. 2015-02-09 Detaljplan för del av Siretorp 9:9 och 9:24 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Handlingar Grundkarta Fastighetsförteckning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2016-08-22 Handläggare Thomas Jansson Tfn 08-508 274 14 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 4 februari 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-01-28 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-02-04 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer