SBN Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBN 2014-02-11 1 2014-02-05. Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 SBN Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden

2 SBN

3 SBN Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskansli Lennart Nilsson E-post: Tel: Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden Översyn av riksintressen för kulturmiljövård Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom yttrande daterat från bildningsförvaltningen, samhällsbyggnads- och kommunkontoret till kommunstyrelsen. Ärendet Länsstyrelsen i Kalmar län har gjort en översyn av riksintressena i Oskarshamns kommun. Målet är att motivet för de områden som pekats ut ska bli tydligare, att de kulturhistoriska egenskaper och samband som uttrycker riksintressena ska vara bättre beskrivna samt att riksintresseområdenas geografiska utbredning ska bli tydligare. I Oskarshamns kommun finns idag åtta områden av riksintresse för kulturmiljövård: Ishult, Smålands stenkust, Runnö, Furö, Stensjö by, Misterhults bronsålderbygder, Krokshult, och Solstads koppargruva. För samtliga dessa föreslår man att ska bibehållas som riksintresse i det nya förslaget. För att kunna greppa samtliga områden av riksintresse inleddes ett samarbete mellan bildningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och kommunkontorets utsedda representant. Ett gemensamt yttrande skrevs och avlämnades till kommunstyrelsen inför deras möte Bildningsförvaltningens, samhällsbyggnadskontorets och kommunkontorets yttrande Yttrandet innehåller i en mycket kortfattad sammanfattning bland annat följande synpunkter: Riksintresset Ishult bör få en bättre avgränsning, främst då en utvidgning österut utmed Tunaåsen Det föreslagna namnet Smålands stenkust tillstyrks och en mindre utvidgning i söder till Emmekalv föreslås Gränsen för riksintresset bör utvidgas något i söder, så att den sammanfaller med gränsen för naturreservatet Vissa förtydliganden och fördjupningar av beskrivningen av Furö föreslås En mer detaljerad beskrivning av Stensjö bys kulturhistoriska värden föreslås Det föreslagna namnet Misterhults bronsåldersbygder tillstyrks, men namnet bör vara i singular form, d.v.s. Misterhults bronsåldersbygd. En mer omfattande beskrivning av Krokshults by och dess historia föreslås Det föreslagna namnet Solstads koppargruva tillstyrks

4 SBN Bodil Liedberg Jönsson Samhällsbyggnadschef Lennart Nilsson Kommunekolog Beslutsunderlag Bilaga 1. Yttrande till kommunstyrelsen

5 SBN Datum Ert datum Vår beteckning Er beteckning Tjänsteställe/handläggare Kommunstyrelsen Yttrande över underlag med förslag till riksintressen för kulturmiljövården inom Oskarshamns kommun Länsstyrelsen i Kalmar län har genomfört en översyn av de områden som är av intresse för kulturmiljövården i Oskarshamns kommun. Målet med översynen är att motivet för de områden som pekats ut som riksintressen ska bli tydligare. De kulturhistoriska egenskaperna och samband som uttrycker riksintressena ska vara bättre beskrivna och riksintresseområdenas geografiska utbredning tydligare. Företrädare för länsstyrelsen gjorde ett personligt besök i Oskarshamn den 28 februari Vid besöket informerades och diskuterades med berörda tjänstemän hur riksintressenas underlag kan förbättras. Synpunkterna som kom fram vid besöket har länsstyrelsen bearbetat. OSKARSHAMNS KOMMUN Thomas Gren Lennart Nilsson Michael Tsiparis stadsarkivarie kommunekolog kulturchef Kommunkontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Bildningsförvaltningen

6 SBN Länsstyrelsens underlag tar upp åtta områden föreslagna som riksintressen för kulturmiljövården inom Oskarshamns kommun: - Ishult. Motiv: En sammanhållen vägmiljö på rullstensås utmed en av länets äldsta vägar med komplett tingshusmiljö från tidigt 1800-tal. Riksintressets utbredning: Den delen av Tunaåsen med gamla landsvägen från Kalmar mot Västervik som omfattar Tuna läns gamla tingsplats med gästgivargård samt till dessa hörande miljöer. - Smålands stenkust. En för Smålandskusten karakteristisk stenbrytningsbygd med industrimiljöer där sambandet mellan stenbrott, förädlings- distributionsverksamhet, tillhörande arbetarbostäder och andra lämningar på ett pedagogiskt sätt skildrar stenindustrins utveckling från 1800-talet och framåt. Riksintressets utbredning: Riksintresset omfattar den koncentration med stenbrott som finns i bygderna norr om Påskallavik, på de närliggande skärgårdsöarna samt utmed landsvägen som följer rullstensåsen mot Kristdala och Vimmerby. - Runnö. Motiv: En oskiftad skärgårdsmiljö präglad av långvarig sämjedelning och med länets största ansamling av tomtningar. Riksintressets utbredning: Omfattar hela Runnö med närliggande skär. - Furö. Motivering: Skärgårdsö med miljöer som visar hur fiske, sjöfart och industriverksamhet utvecklats i Smålandskustens yttersta skärgård från medeltid fram till 1900-tal. Riksintressets utbredning: Furö med kringliggande skär. - Stensjö by. Motiv: ett småskaligt och hävdat odlingslandskap med en oskiftad bymiljö som visar på ett pedagogiskt sätt hur en by utvecklats i en kuperad och småbruten skogs- och mellanbygd. Riksintressets utbredning: Stensjö by med sin bebyggelse samt traditionella inägor och utmarker. I norr och öster begränsas området av Virån. - Misterhults bronsåldersbygder. Motiv: En av landets rikaste fornlämningsmiljöer med en särskilt hög koncentration av gravanläggningar från bronsåldern gammalt strandläge. Riksintressets utbredning: De fornlämningsrika bygderna mellan Fliviken i norr och sjön Götemaren i söder samt mellan Hökhult i öster och Göljhult i väster. - Krokshult. Motiv: En av länets tydligaste miljöer där de småskaliga odlingsstrukturer och långvariga hävd som var utmärkande för de småländska skogs- och inlandsbygderna fram till 1900-talet ännu präglar odlingslandskapet.

7 SBN Riksintressets utbredning: Krokshults by med sina traditionella inägor och utmarker. - Solstads koppargruva. Motiv: Sammanhängande industrimiljöer och lämningar från mitten av 1700-talet till början av 1900-talet som tillsammans visar på gruvdrift och förädling i en bygd med landets mest kopparrika berggrund. Sjön Maren med sin stora betydelse som kommunikationsled för gruvindustrin men också dess tydliga samband med rika bronsålderslämningar på kringliggande höjder. Yttrande Riksintressets utbredning: Sjön Maren och dess kringliggande höjder från samhället Mörtfors i söder till sjöns utlopp i Östersjön samt Solstadshalvön. Oskarshamns kommun vill lämna följande synpunkter på ovanstående förslag: Ishult Riksintresset bör få en bättre avgränsning i båda riktingarna, men främst i öster. Bland annat bör landsfiskalens boställe vid Grönlid strax öster om tingshuset, den gamla Galgbacken vid Furulid (medeltida?) samt den äldre tingsplatsen vid Krokstorps backe (från 1500-talet och framåt) ingå i det riksintressanta området. Åsen (Tunaåsen) och tillhörande vägmiljö (Strandavägen/Tunavägen) är mycket värdefull längs hela denna sträckning och kan enbart i sig vara ett skäl att utvidga riksintresset österut. Västerut, från tingshuset sett, låg gästgivargården. En orsak till flytten från Krokstorp anses vara att det i Ishult fanns ett gästgiveri. Gästgivargården är också själva ursprunget till Ishults by. Gästgivargården i Ishult skulle hålla 8 egna hästar och 32 skjutslegohästar. Från Ishult kunde man få skjuts till Jämserum, Kristdala, Krokshult, Getterum, Alsarp och Fjälster. Där fanns det andra gästgivargårdar som tog över skjutsningen. Ishults by blev i och med att både gästgiveri och tingshus lokaliserades dit ett officiellt bygdecentrum. Ishult var från början en ensamgård, men blev genom skiften och klyvningar en mindre bondby. Denna utveckling av Ishult (från ensamgård till bondby och bygdecentrum) bör läggas till i beskrivningen av riksintresset för att man ska få en förståelse för helhetsbilden av riksintresset. Till Tuna läns härad hörde Kristdala, Misterhult och Tuna socknar samt Figeholms köping. Smålands stenkust Tidigare har riksintresset benämnts Em Påskallavik Vånevik. Riksintressets föreslagna namn Smålands stenkust är mer relevant. Tätorten Påskallavik är byggd på mark som en gång tillhörde gården Emmekalv nummer 2. Emmekalv var tidigare centrum i bygden med posthemman och gästgivargård. Gästgiveriverksamheten flyttade efter en brand år 1820 till sin nuvarande plats i Påskallavik. Riksintresset bör utvidgas i söder så att även Emmekalv ingår i riksintresset. Det är viktigt att riksintresset inte hämmar tätorten Påskallaviks utveckling. Riksintressets föreslagna namn talar om att den viktigaste näringen inom riksintresset var stenindustrins verksamhet inom området från år 1870 till slutet av talet. Inom området togs ett 30- tal stenbrott upp. Dessa tillsammans med sju utskeppningskajer, rester av krutkällare och smedjor och spåren

8 SBN efter transportvägarna för bearbetad sten utgör ett helgjutet stenindustrilandskap. Detta landskap är beläget i det kustnära området norr om samhället Påskallavik mot Våneviks by och vidare mot halvön Näset. Stenindustrin nyttjade även berg ute på skärgårdsöarna och berg väster om väg E 22. Museiföreningen Hård Klang med säte i Vånevik har vid ett centralt beläget stenbrott i Vånevik, Ångkransbrottet, rekonstruerat en stenarbetsplats. Förutom utställningshall med utställning som visar stenindustrins verksamhet i området finns smedja, slipbod, stenarbetarskjul och matbod uppförda på platsen. Föreningen förfogar även över en lägenhet i arbetarkasernen i Vånevik. Lägenheten speglar hur en stenarbetarfamilj levde under 1920-talet. Inom området finns också den byggnadsminnesförklarade Stenvillan uppförd av Berlinföretaget Kessel & Röhl år 1877 som direktör/disponentbostad samt kontor. Runnö Runnö är sedan några år tillbaka naturreservat. Bebyggelseområdet på västra sidan av ön ingår inte i naturreservatet. Gränserna för riksintresset bör vara desamma som naturreservatets gränser. Detta innebär att även Littlö i söder och Runnö Rödskär i norr ingår i riksintresset. De 43 tomtningarna på öns norra del är fördelade på 6 lokaler. Dessa ligger intill väl skyddade vikar och utgör länets främsta exempel på anhopning av primitiv bebyggelse i samband med tidigt säsongsfiske. Gårdarna på Runnö har aldrig skiftats istället har sämjedelning tillämpats. Viktiga beslut om fördelning av odlingsmark och fiskevatten har behandlats i bystämman. Till ön hör en mjölkvarn av holkmodell. Kvarnen som sedan länge tappats sin roll har under senare år förfallit. Kvarnen är inte längre ett vida synligt sjömärke. Kvarnvingarna är nerblåsta och skogen på holmen är nu högre än kvarnbyggnaden. Vid Norrgården finns resterna efter ett kvarnstenshuggeri där det även tillverkades slipstenar. Furö I beskrivningen till riksintresset nämns den uppgrundning av Furö glo som skedde under slutet av 1800-talet. I samband med detta nämns i texten kanalbyggen, dragkanal och dylikt. Av beskrivningarna att döma rör det sig i flertalet fall om s.k. drag. D.v.s. grunda utgrävningar för att på ett enkelt sätt kunna dra båtar mellan två olika vatten. Av beskrivningarna att döma rör det sig här om stensatta drag. Det krävdes nog här på Furö p.g.a. av öns rätt utsatta läge (vågor, is m.m.). Förbindelsen mellan gloet och Västra hamnen verkar dock ha varit av ett annat slag. Den smala förbindelsen upprätthölls troligen genom återkommande rensningar. En närmare undersökning på plats och en genomgång av litteraturen krävs nog för att kunna reda ut detta. Stensjö by Stensjö by är ett exempel på en medeltida ensamgård i den småländska mellanbygden som genom ett flertal klyvningar under 1800-talet förvandlades till en samlad och tätt bebyggd släktby. En kortfattad beskrivning av denna historia bör läggas till i beskrivningen till riksintresset. En stor del i upplevelsen av Stensjö by idag är det rika byggnadsbeståndet med många slags äldre ekonomibyggnader. Flertalet av dessa är samlade i anslutning till de kvarliggande gårdarna (Stensjö nr 1). Därför bör en mer detaljerad beskrivning ges av byggnadsbeståndet i den riksintressanta byn. Det består bland annat av loge, ladugård,

9 SBN lövlada och ett flertal bostadshus. Ute i markerna finns dessutom flera mindre byggnader, t.ex. linbasta och jordkällare. I Stensjö brukas fortfarande ett trettiotal små, ofta stenbundna och oregelbundna åkrar. De är både av typen inägoåkrar och små lyckor på den gamla utmarken. Jordbruket bedrivs utan varken kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, vilket har gynnat byns biologiska mångfald. De stenbundna naturbetesmarkerna i Stensjö har mycket höga naturvärden p.g.a. att de brukats på ett äldre sätt och bland annat inte blivit gödslade. Den stora artrikedomen bör poängteras mera samtidigt som grässvålarna i många av betesmarkerna i sig bör betraktas som levande kulturminnen. I betesmarkerna syns också spår av ett äldre åkerbruk (s.k. fossila åkrar), d.v.s. spår av en ännu äldre odling. Lövtäkt och svedjning har haft en ovanligt stor betydelse i dessa trakter och därmed landskapets utseende. Hamlade träd (främst björk och lind) är fortfarande en ganska vanlig syn. Detta bör också poängteras i beskrivningen. Till de levande kulturvärdena i Stensjö by hör också den lilla klarbärslunden invid byn. Dessa lundar verkar ha varit typiska för många byar i denna del av Småland och gav ett tillskott av kontanta medel i det äldre bondesamhället. Klarbärslunden bör därför omnämnas i beskrivningen till riksintresset. På markerna till Stensjö by finns även förhistoriska lämningar, bland annat flera gravar från järnåldern. Dessa stensättningar visar på att byn troligen har brukats kontinuerligt under åtminstone sedan ca år tillbaka. Detta tidsskikt bör också beskrivas för att ge en mer rättvis bild av byns historia. Misterhults bronsåldersbygder Riksintressets tidigare namn var Tjustgöl Snäckedal Adriansnäs. Nu föreslås namnet ändras till Misterhult bronsåldersbygder. Det känns mer rätt om namnet fastställs till Misterhults bronsåldersbygd eftersom Misterhultsbygden är en bygd. Hela riksintresset har förskjutits söderut vilket innerbär att nordligaste delen av sjön Götemaren ingår i riksintresset. Riksintresset utgör en av landets rikaste fornlämningsmiljöer. Av Misterhults sockens cirka 1500 gravar från bronsålderstid finns den största koncentrationen inom riksintresset. Framförallt är Snäckedal utmärkande med även den stora koncentrationen av gravlämningar i Hökhult. Förutom lämningarna från bronsålderstid bör blockgrottorna i Göljhult och Älmekärr uppmärksammas. Krokshult Krokshult är troligen ytterligare ett exempel på en medeltida småländsk ensamgård som genom skifte och klyvningar under 1800-talet bildar en mindre by. Denna historia är ännu inte kartlagd, men byn består av bara två gårdar långt fram i tiden. En kortfattad beskrivning av byns utveckling bör ingå som en naturlig del i beskrivningen av riksintresset. Krokshult, liksom många andra byar i närheten (Krösås, Träthult m.fl.), har ett mycket artrikt odlingslandskap med en mångfald av djur och växter som finns kvar tack vare den fortsatta hävden av landskapet. En del av Krokshults stora biologiska värden består i att det fortfarande finns kvar en viss areal slåtteräng. Ängarna med dess rika växt- och djurliv är ett av många exempel på det biologiska kulturarvet i Krokshult. Detta bör framgå tydligare av beskrivningen av den riksintressanta byn. I Krokshult finns flera exempel på den allra senaste uppodlingsvågen i Sverige. Det är de s.k. mossodlingarna som dikades ut under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Dikena i

10 SBN dessa åkrar har fortfarande kvar sin äldre karaktär i form av att de är s.k. öppna dräneringsdiken. På markerna till Krokshults by finns även förhistoriska lämningar, bland annat flera gravar från järnåldern. Dessa stensättningar visar på att byn troligen har brukats kontinuerligt under åtminstone sedan ca år tillbaka. Detta tidsskikt bör också beskriva för att ge en mer rättvis bild av byns historia. Solstads koppargruva Namnet på riksintresset var tidigare Blankaholm med Solstadsström. Nu föreslås namnet ändras till Solstads koppargruva. Området för riksintresset har totalt sett minskats men utvidgats i söder så att tätorten Mörtfors ingår. Det är viktigt att riksintresset inte hämmar tätorten Mörtfors utveckling. Riksintressets namn anknyter till malmbrytningen som förekom i omgångar mellan talet och fram till talets början. Kopparmalmsförekomsten inom riksintresset var stor, under talet bröts malmen på ett djup av 356 meter. Solstad gruva är tillsammans med Falun och Bersbo (Åtvidaberg) en av de tre största gamla svenska koppargruvorna. Av bebyggelsen från kopparbrytningens senaste epok finns endast brukskontoret och förvaltarbostaden kvar. År 1868 anlade bolaget ett extraktionsverk vid den närbelägna Saltviken. Kopparmalmen fördes med skutor från Solstads gruva runt solstadshalvöns östra ände in till Saltviken. Extraktionsverket bestod av flera byggnader bland annat ångmaskinhus och malmkrossbyggnad. På skilda nivåer på slutningen mot sjön fanns järnbanor för transporter till och från de olika rostugnarna och utlakningskaren och murade anordningar för ledning av gaser och för att ta tillvara värmen från olika processer. Ett 26 meter högt kokstorn fanns uppfört vid extraktionsanläggningen. Vi extraktionsverket utvanns kopparen ur fattigare malmsorter. Inom riksintresset finns också ett fornlämningsområde bestående av ett mindre gravfält samt ett 30-tal enstaka stensättningar, några rösen och en skärvstenshög från bronsåldern.

11 SBN Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Planavdelningen Anna Ekman E-post: Tel: Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden Godkännande av detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö Semesterby Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1 (Gunnarsö Semesterby) med tillhörande handlingar och godkänner utlåtandet efter utställningen samt överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande. Ärendet Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att upprätta ny detaljplan för rubricerat område. Syftet med planläggningen är att skapa utvecklingsmöjligheter för den befintliga stug- och campinganläggningen, Gunnarsö stugby. Samtidigt ska friluftsområdets kvaliteter och tillgängligheten för allmänheten säkerställas. För att bevara områdets karaktär ska utvecklingen av området även fortsättningsvis ske med stor hänsyn till området natur och terräng. Ambitionen är att verksamheten inom Gunnarsö utvecklas till en semesteranläggning av nationell toppklass och på sådan sätt att besöksnäringen i kommunen utvecklas positivt. Detaljplanen har varit utställd från och med den 18 november till och med den 16 december Under utställningstiden har 6 skriftliga yttranden inkommit vilka sammanställts och bemötts i ett utlåtande. Inga ändringar har gjorts med anledning av inkomna yttranden under utställningstiden, endast redaktionella förändringar har genomförts. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanen är redo att godkännas i samhällsbyggnadsnämnden och därefter överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Bodil Liedberg Jönsson Pär Hansson Anna Ekman Samhällsbyggnadschef Planchef Planarkitekt Beslutsunderlag 1. Plankarta med bestämmelser 2. Planbeskrivning 3. Samrådsredogörelse 4. Utlåtande efter utställning 5. Illustrationskarta

12 SBN Miljökonsekvensbeskrivning med naturvärdesinventering 7. Fastighetsförteckning 8. Bilaga: Skötselplan Skickas till För kännedom: Samhällsbyggnadskontoret Lars Ljung, Strategi- och Näringslivsenheten

13 SBN x stugor e1 e319 5 e245 E1 e310 N N HUVUDGATA N q LOKALGATA W2 Lokaltrafik P-PLATS x e240 e314 N NATUR Kvartersmark x q N N N1 W W2 N N W2 N N N N W W1 service pool E1 W N N1 e250 e33 camping stugor e240 e W3 27 N e250 e31 E1 service x 27 W3 7.5 W4 W2 N till strandpromenaden) x 3.5 W1 W4 E2 parkering u camping stugor 3.5 e e1 2 byggnadsarea, maximal byggnadsarea. 27 camping x e250 e36 W2 N R n 1 NATUR u parkering D VU TA GA x P-PLATS W2 W N bro y N1 HU u u bro parkering LOKALGATA E2 e310 y service W2 u TU N1 bro NA E1 W u UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 27 e240 e338 E2 av strandpromenaden camping 3.5 E2 service 5 MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark) camping pool stugor service konferenslokaler, kiosk, reception, butik och liknande. Utformning Byggnadsteknik meter Skala 1:2000 (A1) q Planprogram Planbeskrivning Illustrationskarta Antagandehandling GRUNDKARTA till 1 Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1 Strandskydd, E1 och E2 Oskarshamns kommun Beslutsdatum Instans Koordinatsystem i plan: SWEREF RH SBN 1 betecknade med W 1, W2, W3, W4 ILLUSTRATION Illustrationslinjer Rasterbilder: Kart- och planavdelningen Xref ritning: SBN Antagande Reviderad januari 2014 KF Laga kraft strandpromenad. Leif Carlsson Kartchef Joakim Johansson Anna Ekman Planarkitekt

14 SBN Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Planavdelningen Viktor Zettergren E-post: Tel: Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden Antagandebeslut detaljplan för del av Döderhult 1:1 m.fl. fastigheter - Kvastmossen Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden: godkänner det särskilda utlåtandet och antar detaljplanen Ärendet Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att ändra gällande detaljplan DA 94. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel exploatering inom Kvastmossen samt förbereda för en bättre väganslutning till verksamhetsområdet. Befintlig gatustruktur inom gällande detaljplan bygger på förutsättningen att mindre industrifastigheter efterfrågades. Detta planförslag möjliggör för större fastigheter samtidigt som tillåten byggnadshöjd ökas. Befintlig verksamhet inom Brickan 1 kan vara kvar och planen förbereder för en i framtiden ny trafiklösning när riksväg 37/47 dras till den södra infarten. Detaljplanen som genomförts med enkelt planförfarande var utsänd på samråd 25 november till 9 december Sex yttranden kom in under samrådet men medförde inga stora förändringar. Därtill skedde endast en förändring av gatumarken framför Brickan 1 för att möjliggöra en bättre anslutning till nämnda fastighet. Detaljplanen stämmer överens med intentionerna i kommunens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad (som är inför antagande). Bodil Liedberg Jönsson Pär Hansson Viktor Zettergren Samhällsbyggnadschef Planchef Planarkitekt Beslutsunderlag 1. Plankarta 2. Planbeskrivning 3. Fastighetsförteckning 4. Behovsbedömning 5. Särskilt utlåtande

15 SBN Skickas till För kännedom:

16 SBN J buffert E u r2 INDUSTRIGATA u r m Skala: 1:2000 (A3) INDUSTRIGATA Kvartersmark E Industritrafik buffert u r1 r2 MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark) GRUNDKARTA till Kvastmossen, Oskarshamns stad Oskarshamns kommun Utformning 20.0 Koordinatsystem i plan:sweref D Kartavdelningen Leif Carlsson Kartchef J J1 Industri Industri, logistik Planbeskrivning Antagandehandling Oskarshamns Kommun Beslutsdatum Instans SBN Antagande Reviderad december 2013 Laga kraft SBN Planområdets lokalisering Planarkitekt Planchef

17 SBN Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Planavdelningen Linda Pettersson E-post: Tel: Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden Granskningsbeslut detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter, Gyllings väg Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen samt de ändringar som är gjorda inför granskningsskedet och att detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter därmed kan sändas ut på granskning. Ärendet Bakgrund Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter i Oskarshamns tätort. Syftet med detaljplanen är att utöka industrimarken inom Västra industriområdet för att säkra befintliga förhållanden för berörda verksamheter. Detaljplanen syftar även till att säkerställa gång- och cykelpassagen genom området. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att sända ut detaljplanen på samråd. Samrådet pågick 16 november till 19 december 2013 och inkomna synpunkter har nu sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Förutom redaktionella ändringar har planförslaget efter samrådet justerats så att allmän plats och u-områden skyddar de nedgrävda ledningar som finns i området. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanen är redo att sändas ut på granskning. Bodil Liedberg Jönsson Samhällsbyggnadschef Pär Hansson Planchef Linda Pettersson Planarkitekt

18 SBN Beslutsunderlag Bilaga 1 Samrådsredogörelse Bilaga 2 Plankarta Bilaga 3 Planbeskrivning Bilaga 4 Behovsbedömning Bilaga 5 - Fastighetsförteckning Skickas till För kännedom: Björn Nilsson EB Real Estate AB Box Oskarshamn

19 SBN Orienteringskarta NATUR a1 INDUSTRIGATA NATUR INDUSTRIGATA Industritrafik 10 u NATUR Kvartersmark J Industri J u Utformning INDUSTRIGATA NATUR u u J 15 Huvudmannaskap a1 Planprogram Planbeskrivning Granskningshandling Illustrationskarta Plankarta skala 1:1000 (A2) Beslutsdatum Instans SBN meter Reviderad januari 2014 Granskningsbeslut Antagande Laga kraft SBN KF

20 SBN Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskansli Bodil Liedberg Jönsson E-post: Tel: Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden Uppföljning av internkontroll 2013 Förslag till beslut Samhällbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av internkontrollen Ärendet Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt en rapportering av internkontrollen Följande granskningsområden har valts: Genomförande av miljö- och livsmedelsverksamhetens tillsynsplan Handläggningstiden för bygglov Antal inkomna bygglov Bygglovsavgifter Införande av tidsredovisning för planprojekt. Förvaltningen har för samhällsbyggnadsnämnden redovisat uppföljningen om bygglovsverksamheten varje månad. Uppföljningen av miljö- och hälsoskyddstillsynen har rapporterats en gång per kvartal. Redovisningen som avser tidsredovisning för planprojekt redovisas vid årets slut. Se bilagor. Bodil Liedberg Jönsson Förvaltningschef Beslutsunderlag Skickas till För kännedom: För åtgärd:

21 SBN Ställ markören här för att hämta standardtext 3, ta annars bort denna rad.

22 SBN Datum Vår beteckning Intern kontroll Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och byggavdelningen Kerstin Åbinger Tfn Intern kontroll av miljö- och hälsoskyddstillsynen Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden upprättar varje år en behovsutredning och en tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddstillsynen samt livsmedelskontrollen. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer en uppföljningsplan som återrapporteras till nämnden varje månad. Syftet är att granska att uppföljningsplanen genomförs. Urval och metod Urval: Samtliga tillsynsaktiviteter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Metod: Verksamhetsstatistik hämtas ur ärendehanteringssystemet ECOS. Resultat Antalet planerade tillsynsbesök uppgår till 433 stycken. Sammantaget har totalt 445 tillsynsbesök genomförts inom ramen för den planerade tillsynen, eftersom fler kontroller än planerat har hunnits med inom livsmedelsverksamheten. Däremot har den planerade tillsynen av U-objekt (företag som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga) inte kunnat genomföras. Händelsestyrd tillsyn uppgår till 321 aktiviteter. Sammantaget har 778 tillsynsaktiviteter genomförts. År Antal tillsynsaktiviteter Åtgärder Personalresurserna har utökats från och med juni Slutsats Antalet planerade tillsynsbesök har uppnåtts, dock med något annorlunda inriktning än planerat.

23 SBN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Miljö- och byggavdelningen Kerstin Åbinger Miljö- och byggchef

24 SBN Datum Vår beteckning Intern kontroll Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och byggavdelningen Kerstin Åbinger Tfn Intern kontroll av antalet inkomna bygglov Bakgrund Den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft 2 maj 2011 har ökat behovet av arbetsinsatser väsentligt Genom att följa antalet inkomna bygglovsärenden kontinuerligt är det möjligt att synliggöra förändringar och trender över tid. Urval och metod Urval: Samtliga lovärenden. Metod: Statistik över antalet inkomna lovärenden hämtas ur ärendehanteringssystemet ByggR och sätts i relation till antalet inkomna lovärenden de senaste tre åren. Resultat Ärendestatistiken visar att det inkommit 485 lovärenden under Statistiken för de senaste åren framgår av följande tabell: Inkommande lovärenden totalt Åtgärder Avdelningen har utökats med en bygglovsarkitekt från och med den 1 juni 2013 för att möta den ökade arbetsbelastningen. Under året har ett Lean-inriktat projekt för bygglovsprocessen genomförts. Slutsats Antalet lovärenden har de senaste tre åren legat på samma nivå. SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Miljö- och byggavdelningen Kerstin Åbinger Miljö- och byggchef

25 SBN Datum Vår beteckning Intern kontroll Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och byggavdelningen Kerstin Åbinger Tfn Intern kontroll av bygglovsavgifter Bakgrund Syftet är att följa hur bygglovsintäkterna svarar mot budget. Urval och metod Urval: Samtliga bygglovsavgifter jämförs med årets budget. Metod: Uppgifter om bygglovsintäkter hämtas ur ekonomisystemet varje månad. Intäkterna jämförs med budget och månadens riktpunkt. Resultat Bygglovsintäkterna under 2013 har budgeterats till tkr. Intäkterna uppgår till tkr, varav ca 850 tkr utgör byggsanktionsavgifter. Åtgärder Budgeterade intäkter för 2014 har räknats upp. Slutsats Granskningen visar att bygglovsintäkterna kan variera stort även om antalet lovärenden ligger på samma nivå. SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Miljö- och byggavdelningen Kerstin Åbinger Miljö- och byggchef

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga 1 1.3 Metod och

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Inkomna yttranden. Yttrande från: Datum. Kommentar 2010-11-11 2010-11-15. Ägare Övrahammar 1:9 Döderhults Naturskyddsförening. Ägare Figeholm 3:47

Inkomna yttranden. Yttrande från: Datum. Kommentar 2010-11-11 2010-11-15. Ägare Övrahammar 1:9 Döderhults Naturskyddsförening. Ägare Figeholm 3:47 Uppdragsbeslut 2009-11-11 Samrådsbeslut 2010-06-16 Utställningsbeslut 1 2010-08-31 Utställningsbeslut 2 2010-10-13 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret november 2009 UTLÅTANDE

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer