PRI-P.UCS (KBF) AQS/Eurapo UCS storlekar 0,55 2,17 kw. Fläktkonvektor

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRI-P.UCS621 623 (KBF).160405. AQS/Eurapo UCS621 623 3 storlekar 0,55 2,17 kw. Fläktkonvektor"

Transkript

1 AQS/Eurapo UCS storlekar 0,55 2,17 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer för lokala köldbärarsystem se separat Produktinformation. Produktinformation

2 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Funktion...4 Uppbyggnad...7 Tekniska data/allmänt...8 Att välja och jämföra fläktkonvektorer...8 Köldbärartemperatur 7/17 C vatten...9 Köldbärartemperatur 8/18 C vatten...11 Köldbärartemperatur 10/ C vatten...13 Tekniska data/arbetsområden...15 Tekniska data/kondensvattenpump...15 Tekniska data/mått och vikter...16 Tillval/allmänt... Tillval/styr- och avstängningsventiler...21 Tillval/styrutrustning/Omnibus...22 Beskrivningstext...30 För information om motsvarande fläktkonvektorer för lokala köldbärarsystem se separat Produktinformation. Beteckningsnyckel UCS621 UCS = Fläktkonvektor för infälld montering i undertak (kassett) UCS/M = Fläktkonvektor för infälld montering i undertak (kassett) med åter-/tilluftsgaller i metall UCS/H = Fläktkonvektor för infälld montering i undertak (kassett) utförd för kondensavlopp med självfall UCS/HM = Fläktkonvektor för infälld montering i undertak (kassett) utförd för kondensavlopp med självfall med åter- /tilluftsgaller i metall 621 = Storleksbeteckning ( ) för aggregat med enbart kylbatteri 641 = Storleksbeteckning ( ) för aggregat med både kyl- och värmebatterier (värmevatten) 1) 1) Detta utförande omfattas inte av detta dokument. 2

3 Utföranden UCS UCS/M UCS/H 3

4 Funktion Funktionsbeskrivning AQS/Eurapo UCS är en fläktkonvektor för anslutning till köldbärarsytem. Fläktkonvektorn är en s.k. slutapparat (se rubrik Systemflödesschema nedan). Fläktkonvektorn består av luftfilter (LF), cirkulationsfläkt (TF), kylbatteri (LK) med droppfat (DF) och kondensavlopp (KA) samt hölje. Konvektorns fläkt suger först rumsluften genom filtret och trycker den sedan genom kylbatterier där den kyls av köldbäraren. Då luften kyls i kylbatteriet händer två saker: luftens temperatur sänks och den fukt som finns i luften kondenserar på batteriets yta. Fukten samlas sedan upp i droppfatet och pumpas ut genom kondensavloppet. Den kyleffekt som åtgår till att sänka luftens temperatur kallas för temperatursänkningseffekt och den som åtgår för att sänka dess fuktighet för avfuktningseffekt. Fördelningen mellan temperatur- och avfuktningseffekterna beror på den ingående köldbärarens temperatur. Lägre köldbärartemperatur ger ökad avfuktning och högre köldbärartemperatur minskad avfuktning. Är köldbärartemperaturen tillräckligt hög blir det ingen avfuktning alls. Detta sker i vårt klimat vid ingående köldbärartemperaturer på ca 10 C och högre. Systemflödesschema Ett köldbärarsystem består av ett vätskekylaggregat, som kan vara lufteller vätskekylt, ett slutet rörsystem med cirkulationspump samt ett antal s.k. slutapparater. Exempel på slutapparater är luftbehandlingsaggregat, kyltak och fläktkonvektorer. Köldbärarsystemet är fyllt med en köldbärare, som kan bestå av antingen enbart vatten eller vatten blandat med frysskyddsvätska. Pumpen cirkulerar köldbäraren i köldbärarsystemet. Köldbäraren kyls i vätskekylaggregatet och avger sedan sin kyla, d.v.s. värms upp igen, i de olika slutapparaterna. Vätskekylaggregat Köldbärarledningar Slutapparat Slutapparat Slutapparat Cirkulationspump Aggregatflödesscheman FLÄKTKONVEKTOR UTAN VENTILER LK DF TF KA IN KB UT DF = Droppfat KA = Kondensavlopp KB IN = Köldbärare in KB UT Köldbärare ut LF = Luftfilter LK = Kylbatteri TF = Tilluftsfläkt LF 4

5 Funktion Aggregatflödesscheman FLÄKTKONVEKTOR MED 2-VÄGS STYRVENTIL OCH AVSTÄNGNINGSVENTILER LK DF TF LF KA VM M VH VH UT IN KB DF = Droppfat KA = Kondensavlopp KB IN = Köldbärare in KB UT Köldbärare ut LF = Luftfilter LK = Kylbatteri TF = Tilluftsfläkt VH = Avstängningsventil VM = 2-vägs styrventil FLÄKTKONVEKTOR MED 3-VÄGS STYRVENTIL OCH AVSTÄNGNINGSVENTILER LK DF TF LF KA VM M VH VH UT IN KB DF = Droppfat KA = Kondensavlopp KB IN = Köldbärare in KB UT Köldbärare ut LF = Luftfilter LK = Kylbatteri TF = Tilluftsfläkt VH = Avstängningsventil VM = 3-vägs styrventil Luftdistribution UCS är utrustade med till-/återluftspanel, som utnyttjar den s.k. Coanda-effekten. Effekten uppnås genom att den kylda tilluften blåses in utefter undertaket. Detta skapar ett undertryck vid taket, som gör att tilluften hänger kvar och blandar sig med rumsluften, innan den successivt sjunker ner. Blandningen med rumsluft vid taket gör att luften som når vistelsezonen har en behagligare temperatur, än då luften blåses direkt ner i rummet, på traditionellt sätt. 5

6 Funktion Luftdistribution UCS kan integreras i lokalens tilluftssystem för enhetlig och jämn luftströmning. Öppning Ø 100 mm med lock och stos Ø 98 mm (bipackas) Luftflöde 19,5 l/s Erf. statiskt tryck 50 Pa 6

7 Uppbyggnad UCS och UCS/M (med kondensvattenpump) Återluftsgaller 2. Luftfilter 3. Tilluftsgaller 4. Droppfat 5. Kylbatteri 6. Fläkthjul 7. Fläktmotor 8. Öppning Ø 150 mm med lock för eventuell distribution av behandlad luft till angränsande utrymme 9. Stos Ø 148 mm (bipackas) 10. Öppning Ø 100 mm med lock för eventuell anslutning av lokalens tilluftssystem till konvektorn (syns ej på bilden). Stos Ø 98 mm ingår (bipackad) 11. Kondensator 12. Plintar 13. Transformator 14. Backventil 15. Nivåvakt 16. Kondensvattenpump 17. Kondensavlopp 7

8 Tekniska data/allmänt Att välja och jämföra fläktkonvektorer Allmänt Vid val av fläktkonvektor utgår man från följande data: Kylbehovet Önskat rumstillstånd (temperatur och relativ fuktighet) Typ av köldbärare (i normalfallet vatten) Ingående köldbärartemperatur Temperaturdifferens över kylbatteriet på köldbärarsidan Högsta tillåtna ljudnivå Att välja fläktkonvektor med utgångspunkt från kylbehovet Alla data i denna produktinformation är angivna vid rumstillstånd 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är ett normalt rumstillstånd vid dimensionering av komfortkylanläggningar i Sverige, samt vid de vanligast förekommande köldbärartemperaturerna. Det innebär att det i de flesta fall går att välja fläktkonvektor direkt med utgångspunkt från datatabellerna på de följande sidorna, utan ytterligare beräkningar. För val av fläktkonvektor vid andra data, kontakta vår kundtjänst, som gärna står till förfogande. Att jämföra kyleffekter Eurovent är ett europeiskt organ för certifiering av data för kyl- och ventilationsaggregat. Eurovent testar fläktkonvektorer vid följande driftförhållanden: Rumstillstånd = 27 C torr temperatur och 19 C våt temperatur (= 47 % relativ fuktighet) Köldbärare = Vatten In-/utgående köldbärartemperatur = 7/12 C Många tillverkare anger kyleffekter i sin dokumentation enligt dessa driftförhållanden, eftersom de överensstämmer med driftförhållandena i södra Europa, där den största marknaden för denna typ av produkter finns. Kyleffekter angivna vid dessa driftförhållanden kan emellertid inte användas för val av fläktkonvektorer i Sverige, vilket framgår av nedanstående tabell. Aggregat typ 1) Typ av data 2) UCS621 UCS622 UCS623 Kyleffekter kw Max. fläkthastighet Med. fläkthastighet Min. fläkthastighet Svenska driftförhållanden 1,52 (2) 3) 1,04 (5) 3) 0,81 (6) 3) Eurovent driftförhållanden 2,46 (2) 3) 1,66 (5) 3) 1,30 (6) 3) Svenska driftförhållanden 2,41 (2) 3) 1,86 (4) 3) 1,50 (5) 3) Eurovent driftförhållanden 3,77 (2) 3) 2,87 (4) 3) 2,30 (5) 3) Svenska driftförhållanden 3,06 (1) 3) 2,42 (4) 3) 1,64 (6) 3) Eurovent driftförhållanden 4,86 (1) 3) 3,80 (4) 3) 2,52 (6) 3) 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Svenska driftförhållanden = Rumstillstånd 23 C och 50 % relativ fuktighet, köldbärare vatten och köldbärartemperatur in/ut 7/12 C. Eurovent driftförhållanden = Rumstillstånd 27 C och 47 % relativ fuktighet, köldbärare vatten och köldbärartemperatur in/ut 7/12 C. 3) Tillverkarens standardhastigheter framgår av siffran inom parentes efter respektive effekt. TIllverkarens standardhastigheter avviker från standardhastigheterna hos de aggregat, som levereras i Sverige, vilka är lägre. Se vidare datatabeller på följande sidor. Att välja fläktkonvektor med utgångspunkt från högsta tillåtna ljudnivå I detta fallet väljer man den fläktkonvektor som ger önskad kyleffekt vid högsta tillåtna ljudnivå. Ljuddata kan redovisas som ljudeffekt eller ljudtryck. Ljudeffekten är den ljudnivå som utgår från ljudkällan, medan ljudtrycket är den nivå som uppmäts på visst avstånd från ljudkällan. Båda typerna av data redovisas i decibel (db). Ljuddata kan redovisas per frekvensband eller sammanlagrat. Sammanlagrade värden redovisas oftast i db(a), vilket ungefär motsvarar hur örat uppfattar ljudet. I datatabellerna i denna produktinformation finns dels data för ljudeffekt, dels data för ljudtryck på 2 m avstånd från ljudkällan i ett slutet rum med ljudabsorbtionsarea 10 m², vilket på ett ungefär motsvarar ett typiskt svenskt kontors- eller hotellrum. Dessa data kan användas vid val av aggregat då ljudnivån inte är kritisk. Om ljudnivån är kritisk, bör ljudnivån i rummet i stället beräknas av en ljudkonsult med utgångspunkt från ljudeffekten. Att jämföra ljudtrycksnivåer kräver att ljudmätningarna är utförda under identiska förhållanden, d.v.s. på samma avstånd från ljudkällan och under exakt samma förhållanden i övrig, t.ex. vid samma ekvivalenta ljudabsorbtionsarea i m² (Sabine). Det kan vara mycket stor skillnad mellan data angivna på olika sätt med olika ljudabsorbtionsarea och om de anges med närliggande reflekterande ytor eller i fritt fält. Exempel/ljuddata för UCS622 vid fläkthastighet 4: Ljudeffekt 43 db(a) Ljudtryck vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorbtionsarea), avstånd 2 m och slutet rum = 39 db(a) Ljudtryck vid avstånd 1 m och fritt fält = 32 db(a) Ljudtrycket i fritt fält blir således 7 db lägre än ljudtrycket i det slutna rummet, trots att avståndet är kortare. Att jämföra ljudnivåer Det bästa sättet att jämföra olika fläktkonvektorers ljudnivåer är att utgå från aggregatets ljudeffekt. 8

9 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 7/17 C vatten Typ 1) UCS621 Fläkthastighet 2) Effektdata Total kyleffekt 3) kw 1,17 1,06 1,01 0,86 0,72 0,55 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1,17 1,06 1,01 0,86 0,72 0,55 Fläktdata Luftflöde m³/s 0,188 0,162 0,145 0,114 0,088 0,060 Filterdata Filtertyp Planfilter/rengöringsbart Filterklass EU2 Kylbatteridata Se även kapitel Tekniska data/kondensvattenpump Köldbärarflöde 3) l/s 0,028 0,025 0,024 0,021 0,017 0,013 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 0,9 0,7 0,7 0,5 0,3 0,2 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 1,2 1,0 0,9 0,7 0,5 0,2 Installationsdata Köldbäraranslutning utan styrventil 3 4 " Köldbäraranslutning med styrventil 4) 1 2 Kondensavlopp mm 12 Ljuddata Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 Effektbehov W Driftström A 0,31 0,25 0,21 0,16 0,11 0,07 Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter Typ 1) UCS622 Fläkthastighet 2) Effektdata Total kyleffekt 3) kw 1,87 1,68 1,57 1,30 1,04 0,76 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1,87 1,68 1,57 1,30 1,04 0,76 Fläktdata Luftflöde m³/s 0,187 0,161 0,144 0,111 0,084 0,057 Filterdata Filtertyp Planfilter/rengöringsbart Filterklass EU2 Kylbatteridata Se även kapitel Tekniska data/kondensvattenpump Köldbärarflöde 3) l/s 0,045 0,040 0,038 0,031 0,025 0,018 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 1,1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 2,1 1,7 1,5 1,1 0,7 0,4 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 2,8 2,3 2,0 1,4 0,9 0,5 Installationsdata Köldbäraranslutning utan styrventil 3 4 " Köldbäraranslutning med styrventil 4) 1 2 Kondensavlopp mm 12 Ljuddata Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 Effektbehov W Driftström A 0,31 0,24 0,21 0,16 0,11 0,07 Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 4 motsvarar Max., 5 Med. och 6 Min. för storlekar och 3 Max., 5 Med. och 6 Min. för storlek 232 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 9

10 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 7/17 C vatten Typ 1) UCS623 Fläkthastighet 2) Effektdata Total kyleffekt 3) kw 2,17 2,04 1,93 1,69 1,44 1,13 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 2,17 2,04 1,93 1,69 1,44 1,13 Fläktdata Luftflöde m³/s 0,237 0,216 0,199 0,165 0,131 0,096 Filterdata Filtertyp Planfilter/rengöringsbart Filterklass EU2 Kylbatteridata Se även kapitel Tekniska data/kondensvattenpump Köldbärarflöde 3) l/s 0,052 0,049 0,046 0,040 0,034 0,027 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 1,5 1,3 1,2 0,9 0,7 0,5 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 2,9 2,5 2,3 1,7 1,3 0,9 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 3,8 3,4 3,0 2,3 1,7 1,1 Installationsdata Köldbäraranslutning utan styrventil 3 4 " Köldbäraranslutning med styrventil 4) 1 2 Kondensavlopp mm 12 Ljuddata Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 Effektbehov W Driftström A 0,35 0,28 0,25 0,18 0,13 0,08 Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 4 motsvarar Max., 5 Med. och 6 Min. för storlekar och 3 Max., 5 Med. och 6 Min. för storlek 232 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 10

11 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 8/18 C vatten Typ 1) UCS621 Fläkthastighet 2) Effektdata Total kyleffekt 3) kw 1,02 0,93 0,88 0,76 0,63 0,49 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1,02 0,93 0,88 0,76 0,63 0,49 Fläktdata Luftflöde m³/s 0,188 0,162 0,145 0,114 0,088 0,060 Filterdata Filtertyp Planfilter/rengöringsbart Filterklass EU2 Kylbatteridata Se även kapitel Tekniska data/kondensvattenpump Köldbärarflöde 3) l/s 0,024 0,022 0,021 0,018 0,015 0,012 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 0,9 0,7 0,7 0,5 0,4 0,2 Installationsdata Köldbäraranslutning utan styrventil 3 4 " Köldbäraranslutning med styrventil 4) 1 2 Kondensavlopp mm 12 Ljuddata Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 Effektbehov W Driftström A 0,31 0,25 0,21 0,16 0,11 0,07 Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter Typ 1) UCS622 Fläkthastighet 2) Effektdata Total kyleffekt 3) kw 1,66 1,49 1,39 1,15 0,93 0,68 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1,66 1,49 1,39 1,15 0,93 0,68 Fläktdata Luftflöde m³/s 0,187 0,161 0,144 0,111 0,084 0,057 Filterdata Filtertyp Planfilter/rengöringsbart Filterklass EU2 Kylbatteridata Se även kapitel Tekniska data/kondensvattenpump Köldbärarflöde 3) l/s 0,039 0,036 0,033 0,028 0,022 0,016 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 0,9 0,7 0,7 0,5 0,3 0,2 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 1,7 1,3 1,3 0,9 0,5 0,3 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 2,3 1,8 1,7 1,2 0,7 0,4 Installationsdata Köldbäraranslutning utan styrventil 3 4 " Köldbäraranslutning med styrventil 4) 1 2 Kondensavlopp mm 12 Ljuddata Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 Effektbehov W Driftström A 0,31 0,24 0,21 0,16 0,11 0,07 Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 4 motsvarar Max., 5 Med. och 6 Min. för storlekar och 3 Max., 5 Med. och 6 Min. för storlek 232 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 11

12 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 8/18 C vatten Typ 1) UCS623 Fläkthastighet 2) Effektdata Total kyleffekt 3) kw 1,92 1,80 1,70 1,50 1,28 1,01 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1,92 1,80 1,70 1,50 1,28 1,01 Fläktdata Luftflöde m³/s 0,237 0,216 0,199 0,165 0,131 0,096 Filterdata Filtertyp Planfilter/rengöringsbart Filterklass EU2 Kylbatteridata Se även kapitel Tekniska data/kondensvattenpump Köldbärarflöde 3) l/s 0,046 0,043 0,041 0,036 0,031 0,024 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,4 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 2,3 1,9 1,7 1,3 1,1 0,7 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 3,0 2,6 2,3 1,8 1,4 0,9 Installationsdata Köldbäraranslutning utan styrventil 3 4 " Köldbäraranslutning med styrventil 4) 1 2 Kondensavlopp mm 12 Ljuddata Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 Effektbehov W Driftström A 0,35 0,28 0,25 0,18 0,13 0,08 Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 4 motsvarar Max., 5 Med. och 6 Min. för storlekar och 3 Max., 5 Med. och 6 Min. för storlek 232 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 12

13 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 10/ C vatten Typ 1) UCS621 Fläkthastighet 2) Effektdata Total kyleffekt 3) kw 0,72 0,66 0,63 0,54 0,45 0,35 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 0,72 0,66 0,63 0,54 0,45 0,35 Fläktdata Luftflöde m³/s 0,188 0,162 0,145 0,114 0,088 0,060 Filterdata Filtertyp Planfilter/rengöringsbart Filterklass EU2 Kylbatteridata Se även kapitel Tekniska data/kondensvattenpump Köldbärarflöde 3) l/s 0,017 0,016 0,015 0,013 0,011 0,008 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 Installationsdata Köldbäraranslutning utan styrventil 3 4 " Köldbäraranslutning med styrventil 4) 1 2 Kondensavlopp mm 12 Ljuddata Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 Effektbehov W Driftström A 0,31 0,25 0,21 0,16 0,11 0,07 Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter Typ 1) UCS622 Fläkthastighet 2) Effektdata Total kyleffekt 3) kw 1, 1,08 1,02 0,85 0,69 0,51 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1, 1,08 1,02 0,85 0,69 0,51 Fläktdata Luftflöde m³/s 0,187 0,161 0,144 0,111 0,084 0,057 Filterdata Filtertyp Planfilter/rengöringsbart Filterklass EU2 Kylbatteridata Se även kapitel Tekniska data/kondensvattenpump Köldbärarflöde 3) l/s 0,029 0,026 0,024 0,0 0,016 0,012 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 0,9 0,7 0,7 0,5 0,3 0,2 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 1,2 1,0 0,9 0,7 0,4 0,2 Installationsdata Köldbäraranslutning utan styrventil 3 4 " Köldbäraranslutning med styrventil 4) 1 2 Kondensavlopp mm 12 Ljuddata Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 Effektbehov W Driftström A 0,31 0,24 0,21 0,16 0,11 0,07 Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 4 motsvarar Max., 5 Med. och 6 Min. för storlekar och 3 Max., 5 Med. och 6 Min. för storlek 232 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 13

14 Tekniska data/allmänt Köldbärartemperatur 10/ C vatten Typ 1) UCS623 Fläkthastighet 2) Effektdata Total kyleffekt 3) kw 1,37 1,29 1,23 1,09 0,94 0,75 varav temperatursänkningseffekt 3) kw 1,37 1,29 1,23 1,09 0,94 0,75 Fläktdata Luftflöde m³/s 0,237 0,216 0,199 0,165 0,131 0,096 Filterdata Filtertyp Planfilter/rengöringsbart Filterklass EU2 Kylbatteridata Se även kapitel Tekniska data/kondensvattenpump Köldbärarflöde 3) l/s 0,033 0,031 0,029 0,026 0,022 0,018 Tryckfall exkl. styrventil 3) kpa 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Tryckfall inkl. 2-vägs styrventil 3) 4) kpa 1,1 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 3) 4) kpa 1,5 1,4 1,2 1,0 0,7 0,5 Installationsdata Köldbäraranslutning utan styrventil 3 4 " Köldbäraranslutning med styrventil 4) 1 2 Kondensavlopp mm 12 Ljuddata Ljudeffektnivå db(a) Ljudtrycksnivå 5) db(a) Eldata Se även elscheman för aktuellt aggregat Anslutningsspänning V 230/1+N+PE/50 Effektbehov W Driftström A 0,35 0,28 0,25 0,18 0,13 0,08 Mått och vikter Se kapitel Tekniska data/mått och vikter 1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Aggregatet har totalt sex fläkthastigheter, varav tre standardhastigheter. Dessa är markerade med grå bakgrund i tabellerna. Hastighet 4 motsvarar Max., 5 Med. och 6 Min. för storlekar och 3 Max., 5 Med. och 6 Min. för storlek 232 på fläkthastighetsomkopplaren (tillval). Omkoppling till andra hastigheter än standardhastigheterna kan ske på plats. 3) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till batteriet 23 C och 50 % relativ fuktighet, vilket är det vanligaste driftfallet i Sverige. 4) Tillval. 5) Angivna ljudtrycksnivåer gäller vid 10 m² Sabine (= ekvivalent ljudabsorptionsarea), avstånd 2 m och slutet rum, vilket motsvarar ett normalt kontors- eller hotellrum. 14

15 Tekniska data/arbetsområden Typ UCS Min. Kylbatteri Max. Ingående lufttemperatur C Ingående relativ luftfuktighet %RH 1 80 Köldbärartemperatur in C 5 Köldbärartemperatur ut C 25 Tryckklass PN 10 Tekniska data/kondensvattenpump 2 % max. 850 Max. kondensvattenflöde l/h 30 Max. lyfthöjd 1) mm 850 vid kondensvattenflöde 15 l/h Ljudeffektnivå db(a) 39 vid kondensvattenflöde 15 l/h 1) Mätt från underkant av aggregatet. 15

16 Tekniska data/mått och vikter UCS (med kondensvattenpump) Elutrustning Kondensavlopp 30 Hål för kabelgenomföring (kraftkabel) Elutrustning Kondensavlopp Ø Kondensavlopp 25 1 Köldbärare in Elutrustning 2 Köldbärare ut 3 Öppning Ø 150 mm för eventuell distribution av behandlad luft till angränsande utrymme. Stos Ø 148 mm ingår (bipackad) Typ UCS621 UCS622 UCS623 Vikt kg 30,0 31,5 31,5 16

17 Tekniska data/mått och vikter UCS/M (med kondensvattenpump) Elutrustning Kondensavlopp 40 Hål för kabelgenomföring (kraftkabel) Elutrustning Kondensavlopp Ø Kondensavlopp 25 1 Köldbärare in Elutrustning 2 Köldbärare ut 3 Öppning Ø 150 mm för eventuell distribution av behandlad luft till angränsande utrymme. Stos Ø 148 mm ingår (bipackad) Typ UCS/M621 UCS/M622 UCS/M623 Vikt kg 32,5 34,0 34,0 17

18 Tekniska data/mått och vikter UCS/H (med kondensavlopp för självfall) Hål för kabelgenomföring (styrkabel) Elutrustning Kondensavlopp Hål för kabelgenomföring (kraftkabel) Kondensavlopp Elutrustning Elutrustning Kondensavlopp 1 2 Köldbärare in Köldbärare ut Typ UCS/H621 UCS/H622 UCS/H623 Vikt kg 33,5 35,0 35,0 18

19 Tekniska data/mått och vikter UCS/HM (med kondensavlopp för självfall) Hål för kabelgenomföring (styrkabel) Elutrustning Kondensavlopp Hål för kabelgenomföring (kraftkabel) Kondensavlopp Elutrustning Elutrustning Kondensavlopp 1 2 Köldbärare in Köldbärare ut Typ UCS/HM621 UCS/HM622 UCS/HM623 Vikt kg 36,5 37,5 37,5 19

20 Tillval/allmänt Installationsdetaljer Återlufts- och tilluftsgaller i annan färg än standard Hölje i metall typ KMC600 för synlig montering av aggregatet 1) 1) Bipackas.

21 Tillval/styr- och avstängningsventiler 2-vägs styrventilsats typ DTH2B2 bestående av 2-vägs till/från styrventil 230 V ¾" typ H2B2 och avstängningsventil ½" typ DT Tekniska data 2-vägs till/från styrventil H2B2 Tryckklass PN10 Kvs-värde 2,5 Max. differenstryck kpa 50 Öppningstid vid C s 0 Stängningstid vid C s 300 Min./max. arbetstemperatur C 2/95 Min./max. omgivande temperatur C 2/50 Skyddsklass ventildon IP 42 2-vägs styrventilsats typ DTJ2BM bestående av 2-vägs modulerande styrventil 24 V (styrsignal 0 10 V) ¾" typ J2BM och avstängningsventil ½" typ DT Tekniska data 2-vägs modulerande styrventil J2BM Tryckklass PN16 Kvs-värde 2,5 Max. differenstryck kpa 100 Min./max. arbetstemperatur C 2/95 Min./max. omgivande temperatur C 2/50 Skyddsklass ventildon IP 40 3-vägs styrventilsats typ DTH3B2 bestående av 3-vägs till/från styrventil 230 V ¾" typ H3B2 och avstängningsventil ½" typ DT Tekniska data 3-vägs till/från styrventil H3B2 Tryckklass PN16 Kvs-värde 2,5 Max. differenstryck kpa 50 Öppningstid vid C s 0 Stängningstid vid C s 300 Min./max. arbetstemperatur C 2/95 Min./max. omgivande temperatur C 2/50 Skyddsklass ventildon IP 42 3-vägs styrventilsats typ DTJ3BM bestående av 3-vägs modulerande styrventil 24 V (styrsignal 0 10 V) ¾" typ J3BM och avstängningsventil ½" typ DT Tekniska data 3-vägs modulerande styrventil J3BM Tryckklass PN16 Kvs-värde 2,5 Max. differenstryck kpa 100 Min./max. arbetstemperatur C 2/95 Min./max. omgivande temperatur C 2/50 Skyddsklass ventildon IP 40 21

22 Tillval/styrutrustning/Omnibus Allmänt Omnibus är ett flexibelt mikroprocessorbaserat system för styrning av fläktkonvektorer. Systemet finns i flera olika konfigurationer och utföranden. System för enskilda fläktkonvektorer med inbyggd mikroprocessor och inbyggd eller separat manöverpanel för montering på vägg. Mikroprocessorerna i detta system finns dels i standardutförande, dels i utförande för Modbus. System för upp till 10 parallellstyrda fläktkonvektorer (en masterenhet och övriga slavenheter), vardera med inbyggd mikroprocessorer anslutna i ett RS485 nätverk (max. 500 m) till en gemensam separat analog eller digital Omnibus manöverpanel för montering på vägg. Mikroprocessorerna i detta system finns dels i standardutförande, dels i utförande för Modbus. Nätverk för upp till 40 st individuellt styrda fläktkonvektorer, vardera med inbyggd mikroprocessor och med inbyggd eller separat manöverpanel för montering på vägg, anslutna i ett RS485 nätverk (max. 500 m) till en gemensam separat manöverpanel typ Manager OC436 för montering på vägg. Webbaserat nätverk för upp till 1024 individuellt styrda fläktkonvektorer i 8 undersystem med 128 enheter i varje system, vardera enheten med inbyggd mikroprocessor och med inbyggd eller separat manöverpanel för montering på vägg, anslutna i ett BMS-system (Ethernet eller LON). Styrutrustning typ Omnibus 0001i för styrning av en fläktkonvektor Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik Omnibus/beteckningsnyckel Mikroprocessor ONU10 Manöverpanel OC736 ONU10 + OC736 Inbyggd mikroprocessor typ ONU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + Separat analog manöverpanel typ OC736 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Mikroprocessor OPU10 Manöverpanel OC736 OPU10 + OC736 Lika ONU10 + OC736 men med mikroprocessorn i utförande för Modbus. Mikroprocessor ONU10 Manöverpanel OC236 ONU10 + OC236 Inbyggd mikroprocessor typ ONU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + Separat digital manöverpanel typ OC236 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Mikroprocessor OPU10 Manöverpanel OC236 OPU10 + OC236 Lika ONU10 + OC236 men med mikroprocessorn i utförande för Modbus. 22

23 Tillval/styrutrustning/Omnibus Styrutrustning typ Omnibus 0001i för styrning av en fläktkonvektor (forts.) Principschema Manöverpanel RJ11 6P/6C Modularkabel 1) 2) 4 x AWG 24 Mikroprocessor RJ11 6P/6C 1) AWG = American Wire Gauge. 2) Finns som tillval i längderna 5, 10, 15, och 50 m. 23

24 Tillval/styrutrustning/Omnibus Styrning typ Omnibus 0010p för parallellstyrning av upp till 10 fläktkonvektorer i samma zon Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik Omnibus/beteckningsnyckel Mikroprocessor ONU10 Manöverpanel OC736 (2 till 10 x ONU10) + OC736 En inbyggd mikroprocessor per fläktkonvektor typ ONU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + En separat gemensam analog manöverpanel typ OC736 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Mikroprocessor OPU10 Manöverpanel OC736 (2 till 10 x OPU10) + OC736 Lika 2 10 x ONU10 + OC736 men med mikroprocessorn i utförande för Modbus. Mikroprocessor ONU10 Manöverpanel OC236 (2 till 10 x ONU10) + OC236 En inbyggd mikroprocessor per fläktkonvektor typ ONU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + En separat gemensam digital manöverpanel typ OC236 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). RS485-nätverk. Mikroprocessor OPU10 Manöverpanel OC236 (2 till 10 x OPU10) + OC236 Lika 2 10 x ONU10 + OC236 men med mikroprocessorn i utförande för Modbus. Principschema RS485 nätverk (lokalt) (max. 500 m) Manöverpanel Partvinnad styrkabel 2 x AWG 24 1) RJ11 6P/6C J6 slave J6 slave J6 slave Modularkabel 1) 2) 4 x AWG 24 Slavenhet 2 Slavenhet 1 Mikroprocessor Mikroprocessor Mikroprocessor Masterenhet RJ11 6P/6C Max. 9 st slavenheter 1) AWG = American Wire Gauge. 2) Finns som tillval i längderna 5, 10, 15, och 50 m. 24

25 Tillval/styrutrustning/Omnibus Nätverk typ Omnibus 0040ip med upp till 40 individuellt eller parallellt styrda fläktkonvektorer Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik Omnibus/beteckningsnyckel Övergripande manöverpanel Manager OC436 Mikroprocessor OPU10 Manöverpanel OC736 Manöverpanel OC236 Utrustning per fläktkonvektor (kan blandas i samma nätverk): Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + Separat analog manöverpanel typ OC736 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp). alternativt Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + Separat digital manöverpanel typ OC236 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp). Gemensam utrustning: En gemensam övergripande manöverpanel typ Omnibus Manager OC436. RS485-nätverk Principschema RS485 nätverk (Modbus) (max. 500 m) Skärmad partvinnad styrkabel 2 x AWG 24 1) L- L+ + GND L- L+ + GND L- L+ + GND RJ11 6P/6C Skärmad modularkabel 4 x AWG 24 RJ11 6P/4C Övergripande manöverpanel Manager 1) 2) Upp till totalt 40 enheter Mikroprocessor Mikroprocessor Enhet 3 Enhet 2 Mikroprocessor Enhet 1 1) AWG = American Wire Gauge. 2) Finns som tillval i längderna 5, 10, 15, och 50 m. Manöverpanel Manöverpanel 25

26 Tillval/styrutrustning/Omnibus Nätverk typ Omnibus 0128ip med upp till 128 och nätverk typ Omnibus 1024ip med upp till 1024 individuellt eller parallellt styrda fläktkonvektorer (8 x 128) Exempel på vanliga komponentkombinationer. För komplett information om möjliga alternativ, se rubrik Omnibus/beteckningsnyckel Webbserver OCB10 TCP/IP-konverter LON-konverter OCB Mikroprocessor OPU10 Mikroprocessor OPU11 Manöverpanel OC736 Manöverpanel OC236 Utrustning per fläktkonvektor (kan blandas i samma nätverk): Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + Separat analog manöverpanel typ OC736 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp). alternativt Inbyggd mikroprocessor typ OPU10 utförd för styrning av 2- eller 3-vägs till/från styrventil/-er i 2-rörssystem (kyla eller värme) eller 4-rörssystem (kyla och värme). + Separat digital manöverpanel typ OC236 för montering på vägg med inbyggd temperaturgivare och reglage för inställning av rumstemperatur, inställning av fläkthastighet (max, med, min eller auto) och inställning av driftssätt (kyla eller värme). Manöverpanelen kan även användas för grupper av fläktkonvektorer (max. 10 st/grupp). Gemensam utrustning: Webbserver typ Omnibus OCB10 Ethernet TCP/IP-konverter (1 konverter per 128 fläktkonvektorer) LON-konverter (1 konverter per 10 fläktkonvektorer) RS485-nätverk. Principschema för nätverk typ 0128ip med upp till 128 individuellt eller parallellt styrda fläktkonvektorer RS485 nätverk (Modbus) max. 128 st enheter max. 500 m Webbserver Mikroprocessor Mikroprocessor 26

27 Tillval/styrutrustning/Omnibus Nätverk typ Omnibus 0128ip med upp till 128 och nätverk typ Omnibus 1024ip med upp till 1024 individuellt eller parallellt styrda fläktkonvektorer (8 x 128) (forts.) Principschema för nätverk typ 1024ip med upp till 1024 (8 x 128) individuellt eller parallellt styrda fläktkonvektorer Webbserver Ethernet TCP/IP TCP/IP RS485 konverter RS485 nätverk (Modbus) max. 128 st enheter per konverter max. 500 m RS485 nätverk (Modbus) max. 128 st enheter per konverter max. 500 m Max. 8 st konvertrar TCP/IP RS485 konverter Mikroprocessor Mikroprocessor Mikroprocessor Mikroprocessor 27

28 Omnibus/beteckningsnyckel/allmänt PRI-P.UCS (KBF) Tillval/styrutrustning/Omnibus Typ av mikroprocessor enligt separat beteckningsnyckel (se nedan) ONV10 + OC236 Typ av manöverpanel enligt separat beteckningsnyckel (se nedan) Omnibus/beteckningsnyckel/mikroprocessorer ONV10 O=Omnibus N = Power Omnibus mikroprocessor utan Modbus P = Power Omnibus mikroprocessor med Modbus B = Power Omnibus mikroprocessor med Modbus för fläktkonvektorer med EC-fläkt/-ar V = Utförande för fläktkonvektorer typ CH/CV/SH/SV Notering: U = Utförande för fläktkonvektorer typ UCS De oftast valda alternativen T = Utförande för fläktkonvektorer typ EBH indikeras med fet stil Typ av kretskort 1 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil/-er + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) 2 = Kretskort för modulerande styrventil/-er (0 10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styrventil/-er + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) 3 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil-/er + Relä 230 V för elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) 4 = Kretskort för modulerande styrventil-/er (0 10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styrventil/-er + Relä 230 V för elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) 5 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil-/er + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) + Extra kretskort med reläer för stängning av uteluftsspjäll vid frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel, för start/stopp av extern fläkt för ventilation och för styrning av 24 V till/från styrventil/-er alternativt driftindikering 6 = Kretskort för modulerande styrventil-/er (0 10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styrventil/-er + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) + Extra kretskort med reläer för stängning av uteluftsspjäll vid frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel, för start/stopp av extern fläkt för ventilation och för styrning av 24 V till/från styrventil/-er alternativt driftindikering 7 = Kretskort med relä/-er 230 V för till/från styrventil-/er + Relä 230 V för elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) + Extra kretskort med reläer för stängning av uteluftsspjäll vid frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel, för start/stopp av extern fläkt för ventilation och för styrning av 24 V till/från styrventil/-er alternativt driftindikering 8 = Kretskort för modulerande styrventil-/er (0 10 Vdc) + Transformator 230/24 V för modulerande styrventil/-er + Relä 230 V för elvärme + Ingång för extern till-/frånkoppling av energispardrift + Ingång för extern start/stopp av fläktkonvektorn + Ingång för lokalt nätverk (RS485) 1) + Extra kretskort med reläer för stängning av uteluftsspjäll vid frysrisk, för summalarm vid givar- eller motorfel, för start/stopp av extern fläkt för ventilation och för styrning av 24 V till/från styrventil/-er alternativt driftindikering Typ av givare 0 = Ingen givare (ingen givare för styrning av rumstemperaturen ingår i detta utförande bör kombineras med manöverpanel med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur). 1 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur 2 = Givare (WS) på ingående gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alternativt i kylbatteriet för blockering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och extern värmefunktion) 3) (ingen givare för styrning av rumstemperaturen ingår i detta utförande bör kombineras med manöverpanel med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur). 3 = Givare (CS) i tilluften för larm vid utebliven kyla eller värme (ingen givare för styrning av rumstemperaturen ingår i detta utförande bör kombineras med manöverpanel med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur). 4 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur + Givare (WS) på ingående gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alternativt i kylbatteriet för blockering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och extern värmefunktion) 3) + Givare (CS) i tillluften för larm vid utebliven kyla eller värme 5 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur + Givare (WS) på ingående gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alternativt i kylbatteriet för blockering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och extern värmefunktion) 3) 6 = Givare (WS) på ingående gemensam köld-/värmebärarledning för automatisk omkoppling kyla eller värme (2-rörssystem) 2) alternativt i kylbatteriet för blockering av fläkten vid värmedrift (modifierat 4-rörssystem där mikroprocessorn styr intern kylfunktion och extern värmefunktion) 3) + Givare (CS) i tilluften för larm vid utebliven kyla eller värme (ingen givare för styrning av rumstemperaturen ingår i detta utförande bör kombineras med manöverpanel med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur). 7 = Givare (AS) i återluften för styrning av rumstemperaturen och för larm vid låg ingående lufttemperatur + Givare (CS) i tilluften för larm vid utebliven kyla eller värme 1) Då kretskortet är utfört för Modbus ingår även ingång för extern kontakt kyla/värme 2) I 2-rörssystem är fläktkonvektorns köld-/värmebärarkrets gemensam. Temperaturen på inkommande media definierar aktuellt driftsätt (låg temperatur = kyldrift och hög temperatur = värmedrift) 3) I 4-rörssystem styr mikroprocessorn internt värmebatteri och i modifierat 4-rörssystem styr mikroprocessorn externt värmebatteri 28

29 Omnibus/beteckningsnyckel/manöverpaneler PRI-P.UCS (KBF) Tillval/styrutrustning/Omnibus O = Omnibus C = Manöverpanel för fläktkonvektorer med standardfläktar Typ av manöverpanel 1 = Saknar funktion 2 = Digitalt utförande med display och inbyggd givare för styrning av rumstemperatur 3 = Digitalt utförande med display och inbyggda givare för styrning av rumstemperatur och relativ fuktighet 4 = Digitalt utförande typ Manager med display, inbyggd givare för styrning av rumstemperatur och övergripande styrning av upp till 40 fläktkonvektorer 5 = Saknar funktion 6 = Utförande med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur utan display 7 = Analogt utförande med inbyggd givare för styrning av rumstemperatur utan display Färg 1 = Vit 2 = Grå 3 = Vit med Eurapo logotype 4 = Grå med Eurapo logotype Placering 1 = Manöverpanel för inbyggnad i fläktkonvektorer med röranslutningar på höger sida (manöverpanelen på vänster sida) 1) 2 = Manöverpanel för inbyggnad i fläktkonvektorer med röranslutningar på vänster sida (manöverpanelen på höger sida) 1) 3 = Saknar funktion 4 = Saknar funktion 5 = Separat manöverpanel för infälld montering i vägg 6 = Separat manöverpanel för utanpåliggande montering på vägg 7 = Infraröd mottagare infälld i fläktkonvektorns hölje OC236 1) Skall alltid kombineras med mikroprocessor O***1 med givare (AS) i återluften. Notering: De oftast valda alternativen indikeras med fet stil 29

30 Beskrivningstext Kontakta vår kundtjänst för projektanpassad beskrivningstext 30

31 31

32 Copyright AQS-PRODUKTER AB. Alla rättigheter förbehålles. Rätt till ändringar förbehålles. Distributör: Hulda Mellgrens gata Västra Frölunda Telefon: Telefax: Installation, underhåll och service: 32

PRI-P.UCS921 922 (KBF).150714. AQS/Eurapo UCS921 922 2 storlekar 1,86 5,08 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS921 922 (KBF).150714. AQS/Eurapo UCS921 922 2 storlekar 1,86 5,08 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS921 922 2 storlekar 1,86 5,08 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer för lokala köldbärarsystem

Läs mer

PRI-P.UCS (KBF) AQS/Eurapo UCS storlekar 0,44 1,82 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS (KBF) AQS/Eurapo UCS storlekar 0,44 1,82 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS421 432 3 storlekar 0,44 1,82 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* med värmebatteri för värmevatten för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem*

Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* AQS/Eurapo UCS221 232 3 storlekar 0,81 3,06 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* * För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem se separat Produktinformation. Produktinformation

Läs mer

PRI-P.UCS (KBL) AQS/Eurapo UCS storlekar 2,68 7,19 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem*

PRI-P.UCS (KBL) AQS/Eurapo UCS storlekar 2,68 7,19 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem* AQS/Eurapo UCS921 922 2 storlekar 2,68 7,19 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem

Läs mer

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem*

PRI-P.CH/CV /4/* (KBL) AQS/Eurapo C* /4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw. Fläktkonvektor. för lokala köldbärarsystem* AQS/Eurapo C*110 328/4/* 10 storlekar 0,25 7,64 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer för fjärrkylsystem se separat

Läs mer

PRI-FV.UCS600 + UCS/EST600 (KB-VB) storlekar 0,81 3,06 kw 2 storlekar 0,81 2,66 kw. 3 storlekar 0,66 2,50 kw 2 storlekar 0,66 2,17 kw

PRI-FV.UCS600 + UCS/EST600 (KB-VB) storlekar 0,81 3,06 kw 2 storlekar 0,81 2,66 kw. 3 storlekar 0,66 2,50 kw 2 storlekar 0,66 2,17 kw AQS/Eurapo UCS (2-rörssystem) AQS/Eurapo UCS/EST* (2-rörssystem) 3 storlekar 0,81 3,06 kw 2 storlekar 0,81 2,66 kw AQS/Eurapo UCS (4-rörssystem) AQS/Eurapo UCS/EST* (4-rörssystem) * EC-motor 3 storlekar

Läs mer

PRI-FV.UCS900 + UCS/EST900 (KB-VB) storlekar 2,68 7,19 kw 1 storlek 3,39 7,19 kw. 2 storlekar 2,52 6,50 kw 1 storlek 3,18 6,50 kw

PRI-FV.UCS900 + UCS/EST900 (KB-VB) storlekar 2,68 7,19 kw 1 storlek 3,39 7,19 kw. 2 storlekar 2,52 6,50 kw 1 storlek 3,18 6,50 kw AQS/Eurapo UCS (2-rörssystem) AQS/Eurapo UCS/EST* (2-rörssystem) 2 storlekar 2,68 7,19 kw 1 storlek 3,39 7,19 kw AQS/Eurapo UCS (4-rörssystem) AQS/Eurapo UCS/EST* (4-rörssystem) * EC-motor 2 storlekar

Läs mer

PRI-P.UCS (KBL) AQS/Eurapo UCS storlekar 2,52 6,50 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.UCS (KBL) AQS/Eurapo UCS storlekar 2,52 6,50 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo UCS941 942 2 storlekar 2,52 6,50 kw Fläktkonvektor för lokala köldbärarsystem* med värmebatteri för värmevatten för infälld montering i undertak (kassett) * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.CH/CV /3+1/* (KBF) AQS/Eurapo C* /3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo C*110 328/3+1/* 10 storlekar 0,15 4,25 kw Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* med värmebatteri för värmevatten utan hölje för dold montering * För information om motsvarande fläktkonvektorer

Läs mer

PRI-FV.CH/CV (KBF) AQS/Eurapo CH/DC CH/AF/DC CV/DC CV/AF/DC CH/EST*/DC CH/AF/EST*/DC CV/EST*/DC CV/AF/EST*/DC.

PRI-FV.CH/CV (KBF) AQS/Eurapo CH/DC CH/AF/DC CV/DC CV/AF/DC CH/EST*/DC CH/AF/EST*/DC CV/EST*/DC CV/AF/EST*/DC. AQS/Eurapo CH/DC CH/AF/DC CV/DC CV/AF/DC CH/EST*/DC CH/AF/EST*/DC CV/EST*/DC CV/AF/EST*/DC * EC-motor Fläktkonvektor för fjärrkylsystem* utan hölje för dold montering CH CH/AF CV CV/AF * För information

Läs mer

Fläktkonvektor för lokala köld-/värmebärarsystem för montering på vägg

Fläktkonvektor för lokala köld-/värmebärarsystem för montering på vägg AQS/Climaveneta MHD2/30 60 4 storlekar 2,15 4,63 kw Fläktkonvektor för lokala köld-/värmebärarsystem för montering på vägg Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3

Läs mer

PRI-FV.SH/SV (KB-VB) AQS/Eurapo SH SH/AF SV SV/AF SH/EST* SH/AF/EST* SV/EST* SV/AF/EST* Fläktkonvektor

PRI-FV.SH/SV (KB-VB) AQS/Eurapo SH SH/AF SV SV/AF SH/EST* SH/AF/EST* SV/EST* SV/AF/EST* Fläktkonvektor * EC-motor AQS/Eurapo SH SH/AF SV SV/AF SH/EST* SH/AF/EST* SV/EST* SV/AF/EST* Fläktkonvektor för köld- och/eller värmebärarsystem* med hölje för synlig montering SH SH/AF SV SV/AF * För information om

Läs mer

PRI-P.SH/SV /3ED/DEX AQS/Eurapo S* /3ED/DEX 10 storlekar 1,67 13,20 kw. Fläktkonvektor

PRI-P.SH/SV /3ED/DEX AQS/Eurapo S* /3ED/DEX 10 storlekar 1,67 13,20 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo S*110 228/3ED/DEX 10 storlekar 1,67 13,20 kw Fläktkonvektor för DX-system med hölje för synlig montering Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Funktion...4

Läs mer

PRI-FV.CH/CV (KB-VB) AQS/Eurapo CH CH/AF CV CV/AF CH/EST* CH/AF/EST* CV/EST* CV/AF/EST* Fläktkonvektor

PRI-FV.CH/CV (KB-VB) AQS/Eurapo CH CH/AF CV CV/AF CH/EST* CH/AF/EST* CV/EST* CV/AF/EST* Fläktkonvektor * EC-motor AQS/Eurapo CH CH/AF CV CV/AF CH/EST* CH/AF/EST* CV/EST* CV/AF/EST* Fläktkonvektor för köld- och/eller värmebärarsystem* utan hölje för dold montering CH CH/AF CV CV/AF * För information om fläktkonvektorer

Läs mer

Fläktkonvektor för köldbärarsystem

Fläktkonvektor för köldbärarsystem AQS/Eurapo UCS221 232 Fläktkonvektor för köldbärarsystem Användarinstruktion Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Viktigt!...3 Utföranden...4 Funktion...5 Uppbyggnad...7 Arbetsområden...8 Manövrering...9

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_*/F 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för montering vid golv (dubbelriktad luftutblåsning uppåt och framåt/neråt) * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

PRI-FV.EBH (KB-VB) storlekar 1,37 22,11 kw 5 storlekar 2,00 17,90 kw. Fläktkonvektor

PRI-FV.EBH (KB-VB) storlekar 1,37 22,11 kw 5 storlekar 2,00 17,90 kw. Fläktkonvektor AQS/Eurapo EBH AQS/Eurapo EBH/EST* * EC-motor 6 storlekar 1,37 22,11 kw 5 storlekar 2,00 17,90 kw Fläktkonvektor för köldbärarsystem med/utan värmebatteri för värmevatten för dold montering i tak och kanalanslutning

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta TECS2/W/*0251 1954 20 storlekar 229 1949 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Beteckningsnyckel TECS2/W

Läs mer

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, För köldbärartemperatur 7/17 C, För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw Skystar ECM

Läs mer

Luftkonditionering 2009

Luftkonditionering 2009 Luftkonditionering 2009 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

Kylkassett Flexicool IQCA

Kylkassett Flexicool IQCA Kylkassett Flexicool IQCA Funktioner Coanda safety Control FPC Komfortreglage Styr- och Regler Flexicool kylkassett IQCA är ett integrerat system för ventilation och kyla som löser de flesta klimatbehov.

Läs mer

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt.

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt. Fancoil KL 1 Beskrivning Väggmonterad med hölje, utblås uppåt 7 Aggregatstrolekar med en luftmängd from.150-1077 m³/h 13,4 kw, kyleffekt tom. 6 kw Värme-/Kyleffekt för 2/4-Rörssystem vid: PVV 70/60 C;

Läs mer

LK/(VP)*-invertersplitaggregat

LK/(VP)*-invertersplitaggregat AQS/Panasonic PACi Standard U-_PEY1E*/CA-600 2 storlekar 7,7 10,4 kw ed 2 innedelar för infälld ontering i undertak (kassett 600 x 600 ) * Reversibelt aggregat ed både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR MEGA Power MP10 MP70 Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR INDUSTRIUTFÖRANDE KOMPAKT KRAFTIG KONSTRUKTION LÄTT ATT INSTALLERA ENKEL

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2008-09-02 Installationsanvisning för fläktkonvektorer UN-MVP-, UN-MVT-, UN-MOP-, UN-MOF-, UN-IVP-, UN-IVF-, UN-IOP-. Innehåll sid Översikt 2 Montering & vattenventiler 3 Termostat SR, reglerpanel SV/WKSV

Läs mer

PremiAir. PremiAir. Klimatdon

PremiAir. PremiAir. Klimatdon Klimatdon PremiAir FUNKTION PremiAir är en induktionsapparat/klimatdon för tilluft, kylning och värmning, för integrering i standard undertaksbärverk. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras rumsluft

Läs mer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer VENETO www.kinnan.se

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer VENETO www.kinnan.se Kinnan AB som är generalagent för VENETO fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår

Läs mer

Luftkylda kondenseringsaggregat

Luftkylda kondenseringsaggregat AQS/Airedale CU1 12 12 storlekar 3,6 38,6 kw Luftkylda kondenseringsaggregat för montering utomhus Krävande miljöer Produktpresentation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3 Funktion...4

Läs mer

Aktiv kylbaffel CBLA

Aktiv kylbaffel CBLA Aktiv kylbaffel CBLA CBLA Aktiv kylbaffel för synligt montage Kylbaffel CBLA CBLA är en sluten aktiv kylbaffel för spaltinblåsning längs ovandelen. Rumsluften sugs in genom baffelns perforerade undersida.

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

TSA - Virveldon. Halton TSA. Virveldon

TSA - Virveldon. Halton TSA. Virveldon Halton TSA Virveldon Horisontellt radiellt eller vertikalt luftflöde. Kan även användas för uppvärmning Lämplig för stora och höga lokaler Tilluftens spridningsbild kan ställas in manuellt eller via ställdon

Läs mer

DFB - Konspridare DFB. Konspridare

DFB - Konspridare DFB. Konspridare DFB Konspridare Horisontell lufttillförsel, kan även användas för frånluft Installeras i undertaket, utförande i aluminium Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning Alla tillgängliga storlekar

Läs mer

Multizonsplitsystem med mixade innedelar

Multizonsplitsystem med mixade innedelar AQS/Hitachi SET FREE 7,1 58,2 kw Multizonsplitsystem med mixade innedelar Produktblad innedelar för montering på golv 1.0FSNE 1.5FSNE 2.0FSNE 2.5FSNE Total kyleffekt 1) kw 2,8 4,5 5,6 7,1 1) kw 2,0 3,3

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE*E*/1W 5 storlekar 3,9 9,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för montering på vägg * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt

Läs mer

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform.

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform. L U F T B E H A N D L I N G I S I M H A L L A R PROBLEMET att välja rätt system och förnuftig driftform. En möjlighet är att ventilera ut fukten. Detta kan kombineras med värmeåtervinning och/eller återluftsdrift.

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Reodvisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Reodvisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Reodvisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur -20 C Fyra installationsalternativ Telefon 0511-10203

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE*E*/1C 6 storlekar 5,4 13,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för montering i tak * Utförande för kontinuerlig processdrift. Notera att aggregatet är reversibelt

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Kylbaffel iq Star ASTRA

Kylbaffel iq Star ASTRA Kylbaffel iq Star ASTRA Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Sprinkler Boost-funktion Kylbaffel iq Star ASTRA är ett integrerat system för ventilation, kyla och

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare Vattenburen värme 3 modeller Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

Processvärmepump vätska-vätska

Processvärmepump vätska-vätska AQS/Climaveneta EW-HT0152 0612 8 storlekar 69 280 kw Processvärmepump vätska-vätska 20 40/78 C Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Tekniska data/allmänt...3 Tekniska data/arbetsområden...6

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

CDP 35/45/65/75/125/165 LUFTAVFUKTNING TILL MODERNA SWIMMINGPOOLER

CDP 35/45/65/75/125/165 LUFTAVFUKTNING TILL MODERNA SWIMMINGPOOLER CDP 35/45/65/75/125/165 LUFTVFUKTNING TILL MODERN SWIMMINGPOOLER TEKNISK DT CDP 35/45/65 Dantherms avfuktare typ CDP 35/45/65 är speciellt utvecklade till privata swimmingpooler och bubbelpooler. Varm,

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE2E8A/1D-H 2 storlekar 20,8 26,0 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för dold montering i tak och kanalanslutning Högt tillgängligt yttre statiskt tryck * Utförande

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer

Enervent EDA kylning. CG - Cooling Geo jordkyla CX - DX kylbatteri

Enervent EDA kylning. CG - Cooling Geo jordkyla CX - DX kylbatteri Installations- och kopplingsinstruktioner Enervent EDA kylning CG - Cooling Geo jordkyla CX - DX kylbatteri CG-MODELLERNAS KYLBATTERI PUMPENS ON/OFF STYRNING (POTENTIALFRI KONTAKT) 24/0-0VDC MATNING/REGLERING

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

X-Vent II - 500 NEW GENERATIO. X-Vent II - en revolutionerande nyskapelse inom området decentral ventilation

X-Vent II - 500 NEW GENERATIO. X-Vent II - en revolutionerande nyskapelse inom området decentral ventilation X-Vent II - 500 N NEW GENERATIO X-Vent II - en revolutionerande nyskapelse inom området decentral ventilation X-Vent II - 500......... 2 Energidata............. 4 Vägg- och takmodell..... 5 Modellöversikt.........

Läs mer

Fläktluftvärmare SWS Funktionell fläktluftvärmare för vattenanslutning

Fläktluftvärmare SWS Funktionell fläktluftvärmare för vattenanslutning Fläktluftvärmare Vattenburen värme 7 modeller Fläktluftvärmare Funktionell fläktluftvärmare för vattenanslning Användningsområden Fläktluftvärmare är avsedd för vattenanslning och är lämplig i lokaler

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

LK/VP*-invertermultisplitaggregat

LK/VP*-invertermultisplitaggregat QS/rgo iseries 4 storlekar 1,0 9,6 kw (LK) 0,9 11,2 kw (VP) med 2 4 mixade innedelar * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion och VP = värmepumpsfunktion. LK/VP*-invertermultisplitaggregat

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Fläktkonvektor High Wall För köldbärartemperatur

Fläktkonvektor High Wall För köldbärartemperatur Fläktkonvektor High Wall FLÄKTKONVEKTOR DATALAD Datablad Fläktkonvektor High Wall För köldbärartemperatur 7/ 0,8,6 kw sens 7/7 0,7,3 kw sens /8 0,, kw sens High Wall för montage högt på vägg tyst utförande

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE2E5A/1CA-600 2 storlekar 3,9 5,4 kw Luftkylda serverrumsaggregat* med innedel för infälld montering i undertak (kassett) 600 x 600 mm * Utförande för kontinuerlig processdrift.

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFC

Kylbaffel Flexicool IQFC Kylbaffel Flexicool IQFC Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFC är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme som löser de flesta

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

Luftkylda serverrumsaggregat*

Luftkylda serverrumsaggregat* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE*E*/1CA-900 7 storlekar 3,9 13,9 kw Luftkylda serverrumsaggregat* Innedel för infälld montering i undertak (kassett) 900 x 900 mm * Utförande för kontinuerlig processdrift.

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat

LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat AQS/Panasonic PACi Elite U-_PE1E*/LBA280 7 storlekar 7,0 25 kw LK/VP-utedelar för samkörning med luftbehandlingsaggregat Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...3 Tekniska

Läs mer

Värme, klimat och kyla

Värme, klimat och kyla Högeffekti cirkulationspump (enkelutförande) Wilo-Stratos Kapacitetsöersikt H[m] ()/- Wilo-Stratos ()/- p[kpa] (, )/- /- /- /- /- /- Specifikation ()/- ()/- /- ()- /-9 /-9 Ex. Wilo-Stratos /- Stratos Våt

Läs mer

PRI-P.PACi Elite U-_PZH2E*/LBA280M AQS/Panasonic PACi Elite U-_PZH2E*/LBA280M. 9 storlekar 4,0 28,0 kw. Värmepumpsutedelar*

PRI-P.PACi Elite U-_PZH2E*/LBA280M AQS/Panasonic PACi Elite U-_PZH2E*/LBA280M. 9 storlekar 4,0 28,0 kw. Värmepumpsutedelar* AQS/Panasonic PACi Elite U-_PZH2E*/LBA2M 9 storlekar 4,0 28,0 kw Värmepumpsutedelar* för styrsignal 0 10 V * Värmepumputedelen är reversibel med både komfortkylfunktion och värmepumpfunktion. Kylfunktionen

Läs mer

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Badrumsfläktar Kanalfläktar Värmeflyttare FOR EN SUND INNEMILJÖ Moderna och effektiva badrumsfläktar Flexit badrumsfläktar avlägsnar fukt

Läs mer

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar TIME ec Kompakt luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregaten

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

A70T Ventilationsaggregat. Tryggt val

A70T Ventilationsaggregat. Tryggt val A70T Ventilationsaggregat Tryggt val Allmänt a-collection ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit 5 NIBE ARIA Luft/luft-värmepump singelsplit Utvecklad för nordiskt klimat NIBE ARIA är en luft/luft-värmepump utvecklad för den nordiska marknadens kalla och fuktiga klimat med hög kapacitet när det verkligen

Läs mer

Balanserad ventilation för lokaler

Balanserad ventilation för lokaler Balanserad ventilation för lokaler Flexit Albatros-serien 280-1400 lit/sek Albatros S10 R toppanslutning Aggregat Luftvolym Kanalmotstånd S10 R 280 l/s 200 Pa Aggregat: S10 R Automatik: CS 2000 Höjd: 1360

Läs mer

ALAa ---------------------------------------------------------

ALAa --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- ALBATROSS Jetspridare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALA är en riktbar jetspridare för

Läs mer

REGLERINNEHÅLL. Reglerexempel. Rumsregulatorer. Matningsdosor. Reläenhet. Temperaturgivare. Ställdon. Ventiler. Rörkopplingar.

REGLERINNEHÅLL. Reglerexempel. Rumsregulatorer. Matningsdosor. Reläenhet. Temperaturgivare. Ställdon. Ventiler. Rörkopplingar. REGLERINNEHÅLL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Reglerexempel Rumsregulatorer Matningsdosor Reläenhet Temperaturgivare Ställdon Ventiler Rörkopplingar Adapters Transformatorer Modularkablar och tillbehör Indikatorer

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

Applikationsexempel QFZC

Applikationsexempel QFZC Applikationsexempel QFZC Endast kyla Rumsregulator QFZC-02-1, termoställdon QFZC-03-1, ventil QFZC-04-1 och transformator QFZC-11-6. Kyla och värme i sekvens Rumstermostat QFZC-02-1. Termoställdon QFZC-03-1

Läs mer

TTF Aktivt taktilluftsdon

TTF Aktivt taktilluftsdon Introduktion Det aktiva tilluftsdonet TTF är takmonterat och framtaget för att kunna styra inomhusklimat med undertempererad tilluft utan att få dragproblem vid reducerade luft flöden. Donet är utrustat

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare TopLine För köldbärartemperatur 7/12 C, P sens. = 1,0 6,7 kw För köldbärartemperatur 7/17 C, P sens. = 0,9 5,5 kw För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. = 0,6 3,9 kw TopLine kassettluftkylare

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling Princip/ Driftkort T Ute T Primär fjärrkyla tillopp KYLKRETS T sekundär kylkrets Framledning Bypassventil Styrventil/ Ställdon T sekundär kylkrets retur Exp. PIA V M Mätare T Primär Fjärrkyla retur Pump

Läs mer

Psens. = 1,0 6,6 kw Psens. = 0,9 5,4 kw Psens. = 0,6 3,9 kw. Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

Psens. = 1,0 6,6 kw Psens. = 0,9 5,4 kw Psens. = 0,6 3,9 kw. Watt. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare TopLine ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, För köldbärartemperatur 7/17 C, För köldbärartemperatur 14/18 C, Psens. = 1, 6,6 kw Psens. =,9 5,4 kw Psens. =,6 3,9 kw TopLine ECM för lägsta

Läs mer

Halton CHB Aktiv kylbaffel med boostfläkt som tillval

Halton CHB Aktiv kylbaffel med boostfläkt som tillval Halton CHB Aktiv kylbaffel med boostfläkt som tillval o o o o Kylbaffel för hotellrum. Kombinerad enhet för kylning, värmning och tillluft. Installeras infälld i tak/vägg. Olika storlekar som tillfredsställer

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_/BD 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för inbyggnad i fönsterbänk eller för dold montering i tak * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning

Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning Haltons klimatmodul CBX med fyrvägs luftinblåsning Fungerar som en aktiv kylbaffel men med fyrvägs luftinblåsning i stället för tvåvägs. Fyrvägs

Läs mer

PARASOLTM. - Applikationsguide PARASOL VAV PARASOL. ADAPT Parasol. Komfortmoduler för konferensrum och kontor. www.swegon.com

PARASOLTM. - Applikationsguide PARASOL VAV PARASOL. ADAPT Parasol. Komfortmoduler för konferensrum och kontor. www.swegon.com TM - Applikationsguide Komfortmoduler för konferensrum och kontor VAV ADAPT Parasol www.swegon.com En lösning för varje behov Bilden nedan är ett exempel på hur man kan använda olika Parasol-produkter

Läs mer

Rapport luftavfuktare

Rapport luftavfuktare 2007-02-05 1 (6) Avdelningen för hållbar energianvändning Anders Odell 070-266 55 96 anders.odell@energimyndigheten.se Ahlsell AB Lars Jonsson Tallbacksvägen 2 745 42 Enköping Rapport luftavfuktare KCC-820

Läs mer

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning Version: 28.02.2011 CSW är en kompakt klimatmodul som ger tilluft genom virvelinblåsning. Ett kombinerat don för kylning och tilluft för infällt montage i undertak.

Läs mer

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-P Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-P TA-FUS1ON-P I dessa tryckoberoende

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation revision 01 2011 Argus-RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation Argus-RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s en ny generation med LCC i fokus Ett kompakt luftbehandlingsaggregat med kyla som ett självklart tillval. Envistar-serien bygger på den kunskap

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation flik plats revision 1 760 08 2007 RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer