Dokumenthanteringsplan för Vård- och Omsorgskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan för Vård- och Omsorgskontoret"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan för Vård- och Omsorgskontoret Dokumenthanteringsplanen 2012 ligger till grund för vår interna arkivering och gallring av olika dokument för så väl fil som papperskopior. Kontakt Postadress: Vård och Omsorg, Trosa Besökadress: Tomtaklintgatan 2 D Tfn växel: Fax Anette Johansson Assistent Tfn: E-post: Dokumenthanteringsplanen är antagen av , och gäller fr om XXXX XX - XX.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSKONTORET GALLRING LEVERANS TILL ARKIVET HANDLINGAR INOM STÖDPROCESSERNA GALLRINGSRÅD ADMINISTRATION... 1 REMISSER OCH ENKÄTER... 3 ARKIV OCH DIARIER VERKSAMHETSSPECIFIKT... 4 STATISTIK... 4 EKONOMI... 4 PERSONAL... 6 KOMPETENSUTVECKLING... 9 LÖNEADMINISTRATION/LÖNEBILDNING... 9 BEMANNING/PERSONALUPPFÖLJNING... 9 TIDSREDOVISNING EGNA TRYCKSAKER IT OCH PROJEKT INFORMATION OCH KOMMUNIKATION POLICYS OCH STYRDOKUMENT ARBETSMILJÖ REHABILITERING ARKIVERING DIARIEFÖRING MAS/SAS MEDICINSKTEKNISK APPARATUR AVVIKELSER OCH ANMÄLNINGAR I VÅRDEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSENHETEN (5, 15 OCH 25 BEVARAS) SOL (5, 15 OCH 25 BEVARAS) FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST (5, 15 OCH 25 BEVARAS) LSS (5, 15 OCH 25 BEVARAS) HÄRADSGÅRDEN, TROSAGÅRDEN OCH ÄNGSGÅRDEN (5, 15 OCH 25 BEVARAS) RUBINEN OCH PALETTEN (5, 15 OCH 25 BEVARAS) HEMTJÄNST OCH SOCIALPSYKIATRI (5, 15 OCH 25 BEVARAS)... 36

3 1. Dokumenthanteringsplan för vård och omsorgskontoret Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka handlingar som ska (arkiveras för all framtid) och vilka som ska gallras (förstöras). Det framgår också när gallring ska ske och hur handlingarna ska förvaras. För mer information kring arkivering och gallring se Trosa kommuns Arkivreglemente och dokumentet Dokumenthantering i Trosa kommun. Arkivansvarig ansvarar för att kontoret uppfyller de bestämmelser som finns i arkivlagen och i kommunens arkivreglemente. På Vård och omsorgskontoret är Anette Johansson arkivansvarig. Arkivredogörare utses av vård och omsorgschef. Arkivredogöraren sköter det praktiska arbetet med myndighetens arkiv, verkställer beslutad gallring och iordningsställande av arkivhandlingar för överlämnande till kommunarkivet. 1.1 Gallring Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar, eller vidta andra åtgärder med handlingarna som medför förlust av betydelsebärande data förlust av möjliga sammanställningar förlust av sökmöjligheter förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet När det anges att en allmän handling kan gallras efter tio år, så betyder det att tio kalenderår ska gå efter det att handlingen kom till eller ärendet avslutades. Allmänna handlingar med tio års gallringsfrist som upprättas 2004, kan alltså gallras tidigast i januari Leverans till arkivet Leverans till kommunarkivet bör ske efter tio år eller när arkivansvarig bedömer att leverans bör ske. Se Trosa kommuns Arkivreglemente och dokumentet Dokumenthantering i Trosa kommun för rutiner vid överlämnandet. 1.3 ar inom stödprocesserna ar som uppkommer inom stödprocesserna personal, ekonomi och upphandling redovisas i egna dokumenthanteringsplaner. 1.4 Gallringsråd Trosa kommuns dokumenthanteringsplaner baseras på Sveriges Kommuner och Landstings gallringsråd som finns i skrifterna Bevara eller gallra. 1 (39)

4 2. Administration / Arbetsordning, reglementen Diarieförs i Diabas Ansökningar om externa medel Avtal, överenskommelser och kontrakt av stor vikt och/eller långvarig karaktär Ansökan om God man Papper/Kopia/ Personakt 1 år Beskrivningar av IT-system (ADB-register) Budgetförslag Diarieförs i Diabas Underlag gallras vid inaktualitet Delegeringsbeslut Förvaras tillsammans med ärendet Diarieförda handlingar Undantag: Om man diariefört handlingar av tillfällig eller ringa karaktär kan dessa gallras efter särskilt beslut Erinringar mot förslag till föreläggande efter 10 år Föredragningslistor, dagordningar och kallelser till sammanträden Pärmar på kanslienheten efter 2 år Garantibevis inventarier Papper/Original/ Pärm Vid inaktualitet När garantin upphör ar, slutrapport, protokoll etc. från utredningar och projekt som görs inom eller på uppdrag av den egna verksamheten In- och utgående handlingar av vikt Informationsskrifter och broschyrer som framställs inom den egna verksamheten 1 (39)

5 / Inkomna cirkulär och meddelanden av tillfällig och rutinmässig karaktär vid inaktualitet T.ex. kursinbjudningar eller interna meddelanden Inventarieförteckningar Kvalitetsdokumentsbeskrivning/ miljöledningssystem, process- och organisationsbeskrivningar Kopior av handlingar som i original förvaras på annat håll inom kommunen vid inaktualitet Korrespondens av tillfällig betydelse efter 2 år MBL-protokoll/ Samverkansprotokoll Organisationsutredningar Diarieförs i Diabas Pressklipp som har direkt anknytning till verksamheten Protokoll från vård och omsorgsnämnden Protokollsutdrag Protokollsutdrag över delegeringsbeslut Protokoll/mötesanteckningar från ledningsgrupp, avdelningsmöten, personalmöten, informationsmöten och liknande som innehåller beslut eller information av direkt betydelse för verksamheten Diarieförs i Diabas tillsammans med ärendet Diarieförs årsvis i diabas Använd Arkiv 100 papper Kopieras på Arkiv 80 papper Kopieras på Arkiv 80 papper Statistik, verksamhetsspecifik egenproducerad Tjänsteskrivelser till nämnd Diarieförs i Diabas Verksamhetsberättelser Diarieförs i Diabas 2 (39)

6 Remisser och enkäter / Enkäter, egenproducerade av långsiktig betydelse Även svar på inkommande Remisser, egna upprättade med sammanställning Remisser, svar på inkommande Arkiv och diarier / Arkivredovisningar, arkivbeskrivningar och arkivförteckningar Dokumenthanteringsplan Diarieförs i diabas Diarier och övriga register som ger sökingångar till handlingar Diarieplan 3 (39)

7 3. Verksamhetsspecifikt Statistik / Hyreskontrakt Förvaring och sortering / 3 år Efter kontraktets upphörande Socialstyrelsen Fil//Kopia 2 år Original hos annan myndighet Statistik/egen Fil//Original Sammanställningen Statistik till SCB Fil//Kopia 2 år Stads och landstingsbidrags ansökningar Fil//Kopia 10 år Original hos ärende Ekonomi / Förvaring och sortering / Analyslista/Besched Anhörigbidrag/utbetalningsunderlag Signerad kontrollista/signerad analyslista förvaras i pärm Kopia i pärmar, årsvis och Budgetuppföljningsunderlag Fil/Original/ 2 år Boendes kassaföring 2 år Original/Qlickwiev/Håbo 1 år Original Håbo förvaras i Håbo 2 år 10 år Redovisning enligt riktlinjer revision 4 (39)

8 / Debiteringsunderlag Fakturor för externa utförare/original Faktureringsunderlag med tillhörande handlingar Friskvårdsersättning, underlag för utbetalning Handkassa Inkomstförfrågan Interna räkningar Kassarapporter/avstämningar mot kvitto Kontantförsäljning/kvitton Kontantredovisning/kassabehållning Kundfakturor, underlag för makulering och nedskrivning av hyra och vårdavgift Sekretessfakturor för vård och behandling Underlag för avgifter Kopia i pärmar, årsvis och Kopia i pärmar, årsvis och Fil//Papper/Origina l i pärmar, årsvis och Fil/papper/kopia i pärmar, årsvis och Fil/papper/original/ / årsvis och i 1 år 10 år Original på ekonomikontoret Vid inaktualitet Personalenheten 10 år Original på ekonomikontoret Vid inaktualitet 10 år Original på ekonomikontoret 10 år Original på ekonomikontoret 10 år Original på ekonomikontoret 10 år Original på ekonomikontoret Vid inaktualitet Personakt 10 år Original på ekonomikontoret 1 år 5 (39)

9 Personal / Anställningsavtal Original Personalenheten Ansökningshandlingar, erhållen tjänst Personalenheten Avtal om kontaktpersoner och familjer Kopia i pärmar, årsvis och 1 år Original på Personalenheten Avgång/entledigande anmälan om Original I personalakt på Bankkonto för lön Fil/ Original till swedbank Bekräftelse av anställning från arbetsförmedlingen (personligt) vid inaktualitet Beslut från arbetsförmedlingen angående bidrag (personligt) vid inaktualitet Disciplinåtgärder Original I personalakt på HSAN Fil/Original// Papper I personalakt på Intyg/Betyg Original Original på Personalenheten Intresseanmälan för sommarjobb Fil/ vid inaktualitet Introduktionsprogram för nyanställda Kvittenser för nycklar, passerkort, telefon, 2 år, efter inaktualitet Hos Chef 6 (39)

10 / Kvittens Gåvor och underskrifter Original I personalakt på Kvittens Förbindelse om tystnadsplikt och sekretess Original I personalakt på Kvittens för kontaktmannaskap Original I personalakt på Kvittens riktlinjer för bemötande Original I personalakt på Kvittens riktlinjer för hygien Original I personalakt på Kvittens avvikelserapportering Original I personalakt på Kvittens riktlinjer Lex Sarah Original I personalakt på Kvittens riktlinjer för IT Original I personalakt på Kvittens vård och omsorgs krismapp Original I personalakt på Pensionsansökan Original I personalakt på Personalenkäter, sammanställning av Fil/original/ På Registerkontroller som utgör underlag för beslut (T.ex. belastningsregistret ) 5 år I personalakt på Utdrag ur belastningsregistret Original I personalakt på Uppsägning Original I personalakt på Varsel om arbetets upphörande, (visstidsanställda) Original I personalakt på 7 (39)

11 8 (39)

12 Kompetensutveckling / Egenproducerade utbildningar, program, deltagarlista, samt ev. unikt studiematerial Fil/Original/ Kompetensutvecklingsplaner Original I personalakt på Praktikplatsrelaterade papper Original till utbildningsanordnaren/k opia till elev Samordnare med delegering Original I personalakt på Löneadministration/lönebildning / Sammanställning årsarbetstid Fil/Original/ 2 år vid inaktualitet Bemanning/personaluppföljning / Personalförteckningar/namn och telefonlistor Fil/Original// Besched vid inaktualitet Under ständig uppdatering Semesterplanering Fil/Original/ Besched 2 år 9 (39)

13 Tidsredovisning / Jourjournal Papper/kopia/Fil Vid kontroll Clickwiev/Håbo original alt kopia, exempel jour bil j som reg på papper Kontant utbetalning av semesterdagar Papper/Original 2 år Kopia chef/original Håbo Ledighetsansökan Papper/Fil/ 2 år Gäller personer som ej rapporterar i Rapportera eller Besched / Kopia chef/original Håbo vid inaktualitet Läkarintyg Papper/Kopia 2 år Kopia chef/ vid inaktualitet Reserapporter Papper/Fil 2 år Kvitton till Personalteamet/Original till Håbo Scheman Papper/Fil//Besche d Semesterledighet omvandlad i timmar Papper/Original/Fil / 2 år Gäller personer som ej rapporterar i Rapportera eller Besched Kopia chef/original Håbo vid inaktualitet Sjukanmälan Skrivelser angående ersättning till enskild Papper/Fil/Kopia/ Papper/Fil/Kopia/ 2 år Gäller personer som ej rapporterar i Rapportera eller Besched Kopia chef/original Håbo, samt kontroll mot analyslista Kopia chef/original Håbo 10 (39)

14 11 (39)

15 / Tillfällig vård av barn (VAB) Tjänstgöringsrapporter Papper/Fil/Kopia Papper/Fil/Kopia 2 år Gäller personer som ej rapporterar i Rapportera eller Besched Kopia chef/original Håbo, samt kontroll mot analyslista 2 år Kopia chef/original Håbo, samt kontroll mot analyslista Uppdragstillägg Papper/Original I personalakt på, samt kontroll mot analyslista Egna trycksaker / Broschyrer Papper/Original/ Kartong 5 år på Närarkiv, bevarande rekommenderas Enkätsvar vid inaktualitet Efter att sammanställningen är gjord Förfrågningsunderlag Papper/Original/ Kartong 5 år på Närarkiv, bevarande rekommenderas Informationsbrev Fil/Original/ 5 år på Närarkiv, bevarande rekommenderas Sammanställning, Enkäter, Interna Papper/Kopia/ pärmar, årsvis och 3 år 12 (39)

16 / Svar på interna brukarundersökningar Papper/Fil/Kopia 2 år Utskick Fil/Original/ 5 år på Närarkiv, bevarande rekommenderas IT och projekt / Användardokumentation Fil/Original/ vid inaktualitet Förstudier/Projektplan/Slutrapport Fil/Original/ vid inaktualitet IT-plan Fil/Original/ Loggning/Kontroll Treserva Papper/Original/Pärm Loggning/Kontroll/Besched Papper/Original/Pärm Loggning/Kontroll/TES Papper/Original/Pärm Loggning/Kontroll/Avista Papper/Original/Pärm Loggning/Kontroll/Whem Papper/Original/Pärm Systemdokumentation Fil/Original/ vid inaktualitet Utvärderingar Fil/Original/ vid inaktualitet NPÖ/SITS/HSA Fil/ 13 (39)

17 Information och kommunikation / Bildarkiv, digitala, analoga, filmer samt ljudupptagningar Fil/Original/ vid inaktualitet skriftligt samtycke Policys och styrdokument / Delegation Handböcker splan i händelse av hot och våld splan i händelse av utslagna trygghetslarm splan/information ang. brandutrustning splan när någon avlider splan tillvägagångssätt vid externa trygghetslarm splan vid brand splan vid egen sjukdom nattetid 14 (39)

18 / splan vid elavbrott splan vid boendes avvikelse Informationspolicy Instruktioner Innehållsförteckning för handlingsplaner Jämställdhets och mångfalds planer Manualer/lathundar Organisationsscheman /beskrivningar Riktlinjer för nattpersonal gällande larm Riktlinjer Hygien Riktlinjer för nattpersonal som arbetar "ute" Riktlinjer för nattpersonal gällande hemtjänstbesök ute 15 (39)

19 / Risk och krishantering Riktlinjer för uppvaktning Riktlinjer för privata medel/samt kassablad för hantering av privata medel Trosa Kommuns policy mot sexuella trakasserier Trosa Kommuns alkohol och drogpolicy Vikarieanskaffningsrutin Vård och Omsorg Trosa Kommun Arbetsmiljö / Arbetsmiljöpolicy Diarium Fullmäktigebeslut Arbetsmiljöutredningar Sysarb Web-baserat verktyg Delegering av arbetsmiljöuppgifter/ansvar, Personalakt personnummerordning Personalenheten splan mot kränkningar, krishanteringsplaner Fil/ Vid inaktualitet Uppdateras vid behov Systematiskt arbetsmiljöarbete Sysarb Web-baserat verktyg 16 (39)

20 / Tillbud Sysarb Web-baserat verktyg Tidplan för arbetsmiljöarbetet, riskbedömning av arbetsmiljön vid t.ex. verksamhetsförändring inklusive handlingsplan Sysarb Web-baserat verktyg Rehabilitering / Arbetsanpassning, dokumentation av behov och ev. åtgärder Låst dokumentskåp Bokstavsordning Sekretess Arbetsförmågebedömning, underlag för (lista över samtliga arbetsuppgifter som ingår i ordinarie arbete) Låst dokumentskåp Bokstavsordning Sekretess Arbetsträning, dokumentation av Låst arkivskåp Bokstavsordning Sekretess Arbetsskada (t.ex. anmälan, utrednings-dokumentation, ansökan om ersättning från AGS, TGA m.fl.) SYSarb, web-baserat verktyg Pärm datumordning Kopia av anmälan till FK skickas till Avslutade rehabiliteringsärenden med alla tillhörande dokument Personalakt Diarieförs med sekretess slutförvaras Besked till anställd enligt AB 12 att anställningsvillkoren ska omregleras på grund av att den anställde har rätt till partiell sjukersättning som inte är tidsbegränsad Personalakt personnummerordning Personalenheten Företagshälsovårdens bedömning av arbetsförmågan Låst dokumentskåp bokstavsordning Sekretess Försäkringskassans anteckningar från avstämnings-/ uppföljningsmöten Låst dokumentskåp bokstavsordning Sekretess 17 (39)

21 / Försäkringskassans beslut avseende rehabiliteringsersättning Personalakt personnummerordning Försäkringskassans beslut avseende sjukersättning Personalakt personnummerordning splan (Rehabplan) Låst dokumentskåp bokstavsordning Läkarintyg Låst dokumentskåp efter 2 år Sekretess Missbruk av alkohol eller andra droger, handlingsprogram för hantering av Låst dokumentskåp bokstavsordning Sekretess Missbruk av alkohol eller andra droger, policy (interna regler och rutiner, enligt AFS1994:1 13, om medarbetare uppträder påverkad) Diarium Fullmäktigebeslut Rehabiliteringsmöten (samtal), övriga anteckningar Låst dokumentskåp bokstavsordning Sekretess. Även anteckning om att rehabiliteringsbehov inte finns Rehabiliteringspolicy Diarium Fullmäktigebeslut Rehabiliteringsärenden - utredning - sjukpension Låst dokumentskåp Bokstavsordning Sekretess Arkivering / Dokumenthanteringsplaner Papper/Original/ Pärm/ 18 (39)

22 / Gallringsjournal Papper/Original/ Pärm/ Leveransversal/5 & 15 & 25 Papper/Pärm Diarieföring / Kundkort Papper/Kopia/Pärm Vid Inaktualitet Körjournal Papper/Original/Pärm 10 år Kvittens av bil Papper/Original/Pärm 1 år MAS/SAS / Delegering av medicinska arbetsuppgifter Papper/Original/ Pärm/ 10 år 3 år efter delegering utgått/avser även beslut om ändring i delegering och om återkallande delegeringsbeslut Registreras och diarieförs 19 (39)

23 / Kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens rekommendationer Papper/Fil/ Protokoll och utvärderingar från fortlöpande uppföljning av verksamheten Registreras/diarieförs. Riktlinjer för hälso-och sjukvård Papper/Original/ Pärm/ Vid Inaktualitet Uppdateras vid behov Medicinskteknisk apparatur / Dossiéer över medicinteknisk Utrustning (egen) 3 år efter att produkten avyttrats Innehåller t e x bruksanvisning, besiktningar, dokumentation om egen tillverkning m fl handlingar som tillkommer under utveckling och drift Kvalitetskontroller, medicintekniska produkter (egen) 3 år efter att produkten avyttrats Kontroll kan utföras av särskild medicinteknisk personal eller av den personal som arbetar där produkten är placerad. Register över medicintekniska Produkter(egen) Inventarium för registrering av uppgifter om medicinteknisk utrustning, benämning, placering, åtgärder över tid, etc 20 (39)

24 Avvikelser och anmälningar i vården / Anmälningar enligt bestämmelser om Lex Sarah/Lex Maria Papper/Original/Pärm Utredningsmateriel enligt Lex Mariabestämmelser/Lex Sarah Registreras/diarieförs Enskilda avvikelserapporter 3 år/ Gallring av enskilda avvikelserapporter får inte ske om dessa behövs för vårdgivarens uppföljning eller om dessa kan behövas för framtida utredningar i disciplin eller patient skadeärenden. Enskilda rapporterade händelser, dock först efter att dessa använts i en händelseanalys där en sammanställning gjorts för rapportering och uppföljning av mål och resultat. Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämn (HSAN), beslut som rör den egna vårdgivaren Egna journalkopior gallras vid inaktualitet. Registreras/diarieförs Korrespondens i förtroendefrågor mellan vårdgivare och patient- /förtroendenämnden och eller mellan vårdgivare/patient Ledningssystem/ Avvikelsehanteringssystem V&O Chef kopia / Patientnämnd original Fil/original ar som dokumenterar vårdgivarens ledningssystem d v s mål, rutiner, metoder och vårdprocesser som säkerställer kvaliteten och patientsäkerheten 21 (39)

25 / Patientskaderegleringen(PSR), beslut som rör den egna vårdgivaren Egna journalkopior gallras vid in Registreras/diarieförs vid inaktualitet Sammanställningar/Resultat av analyserande avvikelse rapporteringar Pärm Vård och omsorgskontoret Hälso- och sjukvårdsenheten (5, 15 och 25 ) / Analyssvar Papper Ingår i patientjournal, Tex. Smärtanalyser,läkemed elsanalyser Anamneser Fil/ Ingår i patientjournal Anmälningar/rapporteringar till andra myndigheter/motsvarande Fil/ Ingår i patientjournal. Ex palliativa registret Behandlingsmeddelande Fil//Papper Ingår i patientjournal Blodsockerlista Fil//Papper Ingår i patientjournal Blodtryckslista Fil//Papper Ingår i patientjournal Brev eller meddelande till/från/angående patient, av betydelse för vård och behandling Checklistor, till grund för behandling, bedömningar, beslut och diagnoser och/eller som behövs för uppföljning av vårdprocessen Fil//Papper Ingår i patientjournal Fil//Papper Ingår i patientjournal 22 (39)

26 / Checklistor övriga Fil//Papper Vid inaktualitet Avser checklistor av kortvarig betydelse, t e x checklistor som används för att underlätta patientbesöket, ex checklista inför inflytt Daganteckningar Fil/ Ingår i patientjournal Epikrisslutanteckningar Fil/ Ingår i patientjournal Fax/Försättsblad Papper vid behov Funktionsbedömningar Fil/ Ingår i patientjournal Förbrukningsjournal, narkotika (individuell) Förbrukningsjournal, narkotika (förrådsadministrationl) Papper Ingår i patientjournal Papper 10 år Gemensamma vårdplaner Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Hembesöksrapporter Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Hemsjukvård, beslut om Fil/ Ingår i patientjournal Hjälpmedelsordinationer Fil//Papper Ingår i patientjournal Individuella vårdplaner Fil/ Ingår i patientjournal Infusions/injektionslistor Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Intyg Papper/Fil/ Ingår i patientjournal, den som utfärdar intyg ska anteckna detta i journalen samt spara en kopia av intyget i journalen 23 (39)

27 / Journalkopior inkomna från annan vårdgivare Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Journalkopior/Inskannade Fil/ Papper gallras efter skanning/ingår sedan i patientjournal Laboratorielistor Papper/kopior Ingår i patientjournal Laboratoriesvar Papper/Fil/ Vid inaktualitet Ingår i patientjournalen Om preliminärsvaret avviker från det definitiva båda i journalen Läkemedelsjournal Papper/Fil Ingår i patientjournal Läkemedelsbiverkning, uppgifter om Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Läkemedelslistor Papper Ingår i patientjournal Miktionslistor Papper Ingår i patientjournal Omvårdnadsmeddelanden Fil/ Ingår i patientjournal Patientjournaler ( FÖDDA 5&15&25 BEVARAS ) Fil/ 10 år Använd Arkiv 100 papper (Patientjournallag 1985:562) Rapportblad Fil/ Ingår i patientjournal Remisser med svar Papper Ingår i patientjournal Signaturförtydligande (Handstilsprov) Papper Identifierar signatur och journalförare Registreras/diarieförs Singeringslistor, administrerat läkemedel 10 år 24 (39)

28 / Signeringslistor insulin 10 år Signeringslistor kortdos ( vid behovsmedicin ) 10 år Sondmatningsschema Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Status Fil/ Ingår i patientjournal Sårvårdsjournal Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Telefonordination Papper/Fil Ingår i patientjournalen Temp- och läkemedelslistor Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Tidböcker/Tidsbokning/ Tidsbokning Treserva Papper/Fil/ 3 år Utlåtanden Fil/ Ingår i patientjournal Vikt Fil/ Ingår i patientjournal Vårdintyg Journalkopia Ingår i patientjournal Vårdplaner(individuella) Fil/ Ingår i patientjournal Vätskelistor Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Återrapport om Hembesök Papper/Fil/ Ingår i patientjournalen Ärende till hemtjänsten Papper/Fil//Treser va Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt Överrapportering vid hembesök Papper/Fil/ Ingår i patientjournalen 25 (39)

29 26 (39)

30 SoL (5, 15 och 25 ) / Anmälningar Fil//Papper/Origina l i pärmar, årsvis och 5 år, vid inaktualitet Anmälan och beslut om ställföreträdande/ombud Ansökningar från enskild om bistånd eller service med eventuella bilagor Ansökningar till institutioner Avgiftsbeslut Avtal om handhavande av annans medel Beslut i enskilt ärende om bistånd och eller insats Papper/Fil// Kopia i Fil//Papper/ Fil//Papper/ Papper/Fil/ Papper/Fil/ Fil//Papper/ 10 år Original hos Överförmyndaren 5 år 5år Vid inaktualitet 5 år 5 år 27 (39)

31 / Beslut/domar i förvaltningsdomstolen Fil//Papper/ 5 år Dokumentation av planering som rör den enskilde, t e x arbetsplaner, handlingsplaner, service samt vårdplaner Fil//Papper/ 5 år Fullmakter 5år Genomförandeplanering (arbets planer mm) Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5 år ar som förvaras i personakt 5 år efter inaktualitet Inflyttningssamtal Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5år Dokumenteras normalt genom journalanteckning Inkomstuppgift Papper/Fil/ Vid inaktualitet Inkomna och utgående handlingar av betydelse i ärendet 5år Kopior av hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc. Vid inaktualitet Kopior på beslut från Försäkringskassan, avtal, räkningar Fil//Papper/ Vid inaktualitet 28 (39)

32 / Levnadsberättelser Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5år Dokumenteras normalt genom journalanteckning Löpande arbetsanteckningar Vid inaktualitet När dokumentation sammanfattas i personakt Meddelande om utskrivning från sjukhus, slutenvård eller liknande Fil/ Vid inaktualitet Prator Meddelande från hyresvärd (hyresskulder, uppsägningar etc) Vid inaktualitet Månadsuppföljning till hemkommunen 2 år Underlag för debitering Nyckelkvittenser för boende Underlag för fastställande av avgift Utredningar i enskilt ärende Upprättade handlingar av betydelse i ärendet Pärm/Dokumentskåp Papper/Fil/ Fil//Papper/ Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5 år efter inaktualitet Efter återlämnandet Vid inaktualitet 5 år 5år Upprättade handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär Vid inaktualitet Ärendeblad, Journalblad Överklaganden, med bilagor Fil//Papper/ Fil//Papper/ 5 år 5 år 29 (39)

33 30 (39)

34 Färdtjänst/Riksfärdtjänst (5, 15 och 25 ) / Ansökningar med bilagor samt beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst 5 år efter inaktualitet Register/förteckningar över färdtjänstberättigade Fil//Original i pärmar, årsvis och 5 år Års statistik 5 år efter inaktualitet Återkallelse av tillstånd 2 år LSS (5, 15 och 25 ) / Anmälan/beslut om ställföreträdare 5år Ansökningar om insatser med eventuella bilagor 5 år Anteckningar från närstående samtal Papper/Fil/ 5 år Endast vid samtal om brukaren 31 (39)

35 / Avtal om handhavande av annans medel Papper/Fil/ 5 år Beslut Fil/ 5 år efter Inaktualitet Personakt Beslut domar i förvaltningsdomstol Domar 5år Dokumentation av planering som rör enskilde, t e x arbetsplaner, individuella planer Fil/ 5år Personakt Dokumentation om dagliga rutiner Fil/ 5år Personakt Fullmakter Genomförandeplanering (individuella planer mm) Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5 år 5 år Personakt ar som förvaras i personakt 5 år efter Inaktualitet Personakt ar ang. överklagan Informationsblad (fakta, personuppgifter, sjukdomar, vanor mm ) Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5år 32 (39)

36 / Inkomna och utgående handlingar av betydelse i ärendet 5år Inkomna och utgående handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär Vid inaktualitet Inflyttningssamtal Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5år Dokumenteras normalt genom journalanteckning Kopior av räkningar från läkare, laboratorier, institutioner mm (räkningar för undersökningar utförda på uppdrag av IFO) 2 år Kopior av anteckningar från annan kommun eller landsting i personakt Om relevanta anteckningar gjorts i personakt Korrespondens av vikt med brukare/närstående/ställföreträdare/ombud Papper/Fil/ 5 år Levnadsberättelser Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5år Dokumenteras normalt genom journalanteckning Löpande arbetsanteckningar Vid inaktualitet När dokumentation sammanfattas i personakt Meddelande om utskrivning från sjukhus eller liknande Vid inaktualitet Observationslistor Vid inaktualitet När noteringar gjorts i personakt Register över personer som har insatser enligt LSS Fil/ Vid inaktualitet 33 (39)

37 / Sammanställning över andra insatser 5år Utredningar Kopia/ Fil/ i 1 år Utredningar/Utlåtanden 5år Upprättade handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär Fil/ Original i pärmar, årsvis och Vid inaktualitet Upprättade handlingar av betydelse i ärendet Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5år Ärendeblad/Journalblad Fil//Original i pärmar, årsvis och 5 år Överklagan med bilagor 5år 34 (39)

38 Häradsgården, Trosagården och Ängsgården (5, 15 och 25 ) / Deltagarförteckning/Dagverksamheten Gästis Fil//Papper/Treser va Vid inaktualitet Under ständig bearbetning Egenkontroll livsmedelshygien, rapport om kyl, frys mm enligt egenkontrollsprogram Förteckning över boende i de särskilda boendeformerna Fil//Papper/Pärm 2 år Fil/ Vid inaktualitet Under ständig bearbetning Hyreskontrakt Fil/ Vid inaktualitet När boende avflyttat eller avlidit Larmloggar Fil//Papper/Pärm 2 år Larmrapporter med register Pärm/Papper,årsvis/kro nologiskt 5 år Uppgift om larmet noteras i personakt eller annat system för uppföljning Månadsuppföljning till hem kommunen Fil/ 2 år Underlag för debitering Nyckelkvittenser, boendes nycklar 2 år Efter återlämnande Närvaro och frånvarorapporter boende Fil/ 2 år Underlag för debitering Register över innehavare av trygghetstelefon/- larm Pärm/Papper,årsvis/kro nologiskt Vid inaktualitet När innehavet upphört Vårddagsuppgifter Fil/ 2 år Underlag för debitering/under ekonomienheten 35 (39)

39 Rubinen och Paletten (5, 15 och 25 ) / Förteckningar över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem Fil/ Vid inaktualitet När ny förteckning upprättas Förteckningar över familjehem Fil/ Vid inaktualitet När ny förteckning upprättas Hemtjänst och socialpsykiatri (5, 15 och 25 ) / Förteckningar över hemtjänsttagare Fil//TES Under ständig bearbetning Larmloggar Fil//Papper/Pärm 2år Larmrapporter med register Pärm/Papper,årsvis/kro nologiskt 5 år Uppgift om larmet noteras i personakt eller annat system för uppföljning Månadsredovisning utförda timmar Fil/ 2 år Nyckelkvittenser till brukares boenden 2 år Efter upphörd service Nyckellistor, brukares nycklar dagliga 2 år Planering av genomförande av insatser Fil//Treserva Vid inaktualitet Singeringslistor för hemtjänstinsats Fil//Papper/ 5år 36 (39)

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL Styrdokument Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2012-04-20 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: Vid lagändring Följas upp: RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Fastställd 2013-04-26, dnr KS 2013/66 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Fastställd 2013-09-11, dnr KS 2013/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-04-12 SN 2013/0014 Avdelningschef Socialnämnden Dokumenthanteringsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa bifogad

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden

Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Dokumentnamn: Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Sida: 1 (7) Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Enligt arkivlagen (6 p 2) och offentlighets- och sekretesslagen (4 kap 2 ) ska varje

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Allmänt om journaler och akter

Allmänt om journaler och akter Allmänt om journaler och akter Av 11 kap. 5 första stycket, första meningen SoL, framgår det att genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling som rör enskilda ska dokumenteras. I LSS kap.

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende staben, enheten för funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen vuxen, individ- och familjeomsorgen familj och socialpsykiatrin Fastställd

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Datum 2008-04-24 Kommunledningskontoret Arbetsgivarenheten Else-Marie Bengtsson ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Organisation Verksamheten sorterar under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning 2011-10-10 Dnr 2011/98 SN 710 SN 100/2011 Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 ) och arkivlagen

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015 Administration av sammanträden Anteckningar arbetsplatsträffar (personalmöten) Anteckningar teammöten, informationsmöten - Kronologisk ordning Pärm/Vkatalog 5 år Bevaras - V-katalog Gallras efter 5 år

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Dokumentation. Inledning. Ansvarsförhållande. Styrdokument

Dokumentation. Inledning. Ansvarsförhållande. Styrdokument Vård- och omsorgskontoret 2008-11-14 Uppdaterad 2009-06-17, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-01, 2011-07-18, 2012-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2013-08-01, 2014-04-15, 2014-08-01 08-579

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Sidan 3 Sidan 5 Sidan 7 Innehållsförteckning Inledning: Dokumenthantering inom förvaltningen Arkivbeskrivning Dokumenthanteringsplan Protokoll, kallelser, minnesanteckningar Sidan 10 Kontrakt, avtal,

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden 2015-09-03 140 Gäller för: Vård- och omsorgsförvaltningen Giltig fr.o.m.: 2015-10-01 Dokumentansvarig: Nämndsekreterare,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0 TAM-Arkiv Arkivhandbok TAM-Arkiv Arkivhandbok. Allmänna råd om arkivering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna råd om arkivering... 2 Hos medlemmen...2

Läs mer