Dokumenthanteringsplan för Vård- och Omsorgskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan för Vård- och Omsorgskontoret"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan för Vård- och Omsorgskontoret Dokumenthanteringsplanen 2012 ligger till grund för vår interna arkivering och gallring av olika dokument för så väl fil som papperskopior. Kontakt Postadress: Vård och Omsorg, Trosa Besökadress: Tomtaklintgatan 2 D Tfn växel: Fax Anette Johansson Assistent Tfn: E-post: Dokumenthanteringsplanen är antagen av , och gäller fr om XXXX XX - XX.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSKONTORET GALLRING LEVERANS TILL ARKIVET HANDLINGAR INOM STÖDPROCESSERNA GALLRINGSRÅD ADMINISTRATION... 1 REMISSER OCH ENKÄTER... 3 ARKIV OCH DIARIER VERKSAMHETSSPECIFIKT... 4 STATISTIK... 4 EKONOMI... 4 PERSONAL... 6 KOMPETENSUTVECKLING... 9 LÖNEADMINISTRATION/LÖNEBILDNING... 9 BEMANNING/PERSONALUPPFÖLJNING... 9 TIDSREDOVISNING EGNA TRYCKSAKER IT OCH PROJEKT INFORMATION OCH KOMMUNIKATION POLICYS OCH STYRDOKUMENT ARBETSMILJÖ REHABILITERING ARKIVERING DIARIEFÖRING MAS/SAS MEDICINSKTEKNISK APPARATUR AVVIKELSER OCH ANMÄLNINGAR I VÅRDEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSENHETEN (5, 15 OCH 25 BEVARAS) SOL (5, 15 OCH 25 BEVARAS) FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST (5, 15 OCH 25 BEVARAS) LSS (5, 15 OCH 25 BEVARAS) HÄRADSGÅRDEN, TROSAGÅRDEN OCH ÄNGSGÅRDEN (5, 15 OCH 25 BEVARAS) RUBINEN OCH PALETTEN (5, 15 OCH 25 BEVARAS) HEMTJÄNST OCH SOCIALPSYKIATRI (5, 15 OCH 25 BEVARAS)... 36

3 1. Dokumenthanteringsplan för vård och omsorgskontoret Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka handlingar som ska (arkiveras för all framtid) och vilka som ska gallras (förstöras). Det framgår också när gallring ska ske och hur handlingarna ska förvaras. För mer information kring arkivering och gallring se Trosa kommuns Arkivreglemente och dokumentet Dokumenthantering i Trosa kommun. Arkivansvarig ansvarar för att kontoret uppfyller de bestämmelser som finns i arkivlagen och i kommunens arkivreglemente. På Vård och omsorgskontoret är Anette Johansson arkivansvarig. Arkivredogörare utses av vård och omsorgschef. Arkivredogöraren sköter det praktiska arbetet med myndighetens arkiv, verkställer beslutad gallring och iordningsställande av arkivhandlingar för överlämnande till kommunarkivet. 1.1 Gallring Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar, eller vidta andra åtgärder med handlingarna som medför förlust av betydelsebärande data förlust av möjliga sammanställningar förlust av sökmöjligheter förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet När det anges att en allmän handling kan gallras efter tio år, så betyder det att tio kalenderår ska gå efter det att handlingen kom till eller ärendet avslutades. Allmänna handlingar med tio års gallringsfrist som upprättas 2004, kan alltså gallras tidigast i januari Leverans till arkivet Leverans till kommunarkivet bör ske efter tio år eller när arkivansvarig bedömer att leverans bör ske. Se Trosa kommuns Arkivreglemente och dokumentet Dokumenthantering i Trosa kommun för rutiner vid överlämnandet. 1.3 ar inom stödprocesserna ar som uppkommer inom stödprocesserna personal, ekonomi och upphandling redovisas i egna dokumenthanteringsplaner. 1.4 Gallringsråd Trosa kommuns dokumenthanteringsplaner baseras på Sveriges Kommuner och Landstings gallringsråd som finns i skrifterna Bevara eller gallra. 1 (39)

4 2. Administration / Arbetsordning, reglementen Diarieförs i Diabas Ansökningar om externa medel Avtal, överenskommelser och kontrakt av stor vikt och/eller långvarig karaktär Ansökan om God man Papper/Kopia/ Personakt 1 år Beskrivningar av IT-system (ADB-register) Budgetförslag Diarieförs i Diabas Underlag gallras vid inaktualitet Delegeringsbeslut Förvaras tillsammans med ärendet Diarieförda handlingar Undantag: Om man diariefört handlingar av tillfällig eller ringa karaktär kan dessa gallras efter särskilt beslut Erinringar mot förslag till föreläggande efter 10 år Föredragningslistor, dagordningar och kallelser till sammanträden Pärmar på kanslienheten efter 2 år Garantibevis inventarier Papper/Original/ Pärm Vid inaktualitet När garantin upphör ar, slutrapport, protokoll etc. från utredningar och projekt som görs inom eller på uppdrag av den egna verksamheten In- och utgående handlingar av vikt Informationsskrifter och broschyrer som framställs inom den egna verksamheten 1 (39)

5 / Inkomna cirkulär och meddelanden av tillfällig och rutinmässig karaktär vid inaktualitet T.ex. kursinbjudningar eller interna meddelanden Inventarieförteckningar Kvalitetsdokumentsbeskrivning/ miljöledningssystem, process- och organisationsbeskrivningar Kopior av handlingar som i original förvaras på annat håll inom kommunen vid inaktualitet Korrespondens av tillfällig betydelse efter 2 år MBL-protokoll/ Samverkansprotokoll Organisationsutredningar Diarieförs i Diabas Pressklipp som har direkt anknytning till verksamheten Protokoll från vård och omsorgsnämnden Protokollsutdrag Protokollsutdrag över delegeringsbeslut Protokoll/mötesanteckningar från ledningsgrupp, avdelningsmöten, personalmöten, informationsmöten och liknande som innehåller beslut eller information av direkt betydelse för verksamheten Diarieförs i Diabas tillsammans med ärendet Diarieförs årsvis i diabas Använd Arkiv 100 papper Kopieras på Arkiv 80 papper Kopieras på Arkiv 80 papper Statistik, verksamhetsspecifik egenproducerad Tjänsteskrivelser till nämnd Diarieförs i Diabas Verksamhetsberättelser Diarieförs i Diabas 2 (39)

6 Remisser och enkäter / Enkäter, egenproducerade av långsiktig betydelse Även svar på inkommande Remisser, egna upprättade med sammanställning Remisser, svar på inkommande Arkiv och diarier / Arkivredovisningar, arkivbeskrivningar och arkivförteckningar Dokumenthanteringsplan Diarieförs i diabas Diarier och övriga register som ger sökingångar till handlingar Diarieplan 3 (39)

7 3. Verksamhetsspecifikt Statistik / Hyreskontrakt Förvaring och sortering / 3 år Efter kontraktets upphörande Socialstyrelsen Fil//Kopia 2 år Original hos annan myndighet Statistik/egen Fil//Original Sammanställningen Statistik till SCB Fil//Kopia 2 år Stads och landstingsbidrags ansökningar Fil//Kopia 10 år Original hos ärende Ekonomi / Förvaring och sortering / Analyslista/Besched Anhörigbidrag/utbetalningsunderlag Signerad kontrollista/signerad analyslista förvaras i pärm Kopia i pärmar, årsvis och Budgetuppföljningsunderlag Fil/Original/ 2 år Boendes kassaföring 2 år Original/Qlickwiev/Håbo 1 år Original Håbo förvaras i Håbo 2 år 10 år Redovisning enligt riktlinjer revision 4 (39)

8 / Debiteringsunderlag Fakturor för externa utförare/original Faktureringsunderlag med tillhörande handlingar Friskvårdsersättning, underlag för utbetalning Handkassa Inkomstförfrågan Interna räkningar Kassarapporter/avstämningar mot kvitto Kontantförsäljning/kvitton Kontantredovisning/kassabehållning Kundfakturor, underlag för makulering och nedskrivning av hyra och vårdavgift Sekretessfakturor för vård och behandling Underlag för avgifter Kopia i pärmar, årsvis och Kopia i pärmar, årsvis och Fil//Papper/Origina l i pärmar, årsvis och Fil/papper/kopia i pärmar, årsvis och Fil/papper/original/ / årsvis och i 1 år 10 år Original på ekonomikontoret Vid inaktualitet Personalenheten 10 år Original på ekonomikontoret Vid inaktualitet 10 år Original på ekonomikontoret 10 år Original på ekonomikontoret 10 år Original på ekonomikontoret 10 år Original på ekonomikontoret Vid inaktualitet Personakt 10 år Original på ekonomikontoret 1 år 5 (39)

9 Personal / Anställningsavtal Original Personalenheten Ansökningshandlingar, erhållen tjänst Personalenheten Avtal om kontaktpersoner och familjer Kopia i pärmar, årsvis och 1 år Original på Personalenheten Avgång/entledigande anmälan om Original I personalakt på Bankkonto för lön Fil/ Original till swedbank Bekräftelse av anställning från arbetsförmedlingen (personligt) vid inaktualitet Beslut från arbetsförmedlingen angående bidrag (personligt) vid inaktualitet Disciplinåtgärder Original I personalakt på HSAN Fil/Original// Papper I personalakt på Intyg/Betyg Original Original på Personalenheten Intresseanmälan för sommarjobb Fil/ vid inaktualitet Introduktionsprogram för nyanställda Kvittenser för nycklar, passerkort, telefon, 2 år, efter inaktualitet Hos Chef 6 (39)

10 / Kvittens Gåvor och underskrifter Original I personalakt på Kvittens Förbindelse om tystnadsplikt och sekretess Original I personalakt på Kvittens för kontaktmannaskap Original I personalakt på Kvittens riktlinjer för bemötande Original I personalakt på Kvittens riktlinjer för hygien Original I personalakt på Kvittens avvikelserapportering Original I personalakt på Kvittens riktlinjer Lex Sarah Original I personalakt på Kvittens riktlinjer för IT Original I personalakt på Kvittens vård och omsorgs krismapp Original I personalakt på Pensionsansökan Original I personalakt på Personalenkäter, sammanställning av Fil/original/ På Registerkontroller som utgör underlag för beslut (T.ex. belastningsregistret ) 5 år I personalakt på Utdrag ur belastningsregistret Original I personalakt på Uppsägning Original I personalakt på Varsel om arbetets upphörande, (visstidsanställda) Original I personalakt på 7 (39)

11 8 (39)

12 Kompetensutveckling / Egenproducerade utbildningar, program, deltagarlista, samt ev. unikt studiematerial Fil/Original/ Kompetensutvecklingsplaner Original I personalakt på Praktikplatsrelaterade papper Original till utbildningsanordnaren/k opia till elev Samordnare med delegering Original I personalakt på Löneadministration/lönebildning / Sammanställning årsarbetstid Fil/Original/ 2 år vid inaktualitet Bemanning/personaluppföljning / Personalförteckningar/namn och telefonlistor Fil/Original// Besched vid inaktualitet Under ständig uppdatering Semesterplanering Fil/Original/ Besched 2 år 9 (39)

13 Tidsredovisning / Jourjournal Papper/kopia/Fil Vid kontroll Clickwiev/Håbo original alt kopia, exempel jour bil j som reg på papper Kontant utbetalning av semesterdagar Papper/Original 2 år Kopia chef/original Håbo Ledighetsansökan Papper/Fil/ 2 år Gäller personer som ej rapporterar i Rapportera eller Besched / Kopia chef/original Håbo vid inaktualitet Läkarintyg Papper/Kopia 2 år Kopia chef/ vid inaktualitet Reserapporter Papper/Fil 2 år Kvitton till Personalteamet/Original till Håbo Scheman Papper/Fil//Besche d Semesterledighet omvandlad i timmar Papper/Original/Fil / 2 år Gäller personer som ej rapporterar i Rapportera eller Besched Kopia chef/original Håbo vid inaktualitet Sjukanmälan Skrivelser angående ersättning till enskild Papper/Fil/Kopia/ Papper/Fil/Kopia/ 2 år Gäller personer som ej rapporterar i Rapportera eller Besched Kopia chef/original Håbo, samt kontroll mot analyslista Kopia chef/original Håbo 10 (39)

14 11 (39)

15 / Tillfällig vård av barn (VAB) Tjänstgöringsrapporter Papper/Fil/Kopia Papper/Fil/Kopia 2 år Gäller personer som ej rapporterar i Rapportera eller Besched Kopia chef/original Håbo, samt kontroll mot analyslista 2 år Kopia chef/original Håbo, samt kontroll mot analyslista Uppdragstillägg Papper/Original I personalakt på, samt kontroll mot analyslista Egna trycksaker / Broschyrer Papper/Original/ Kartong 5 år på Närarkiv, bevarande rekommenderas Enkätsvar vid inaktualitet Efter att sammanställningen är gjord Förfrågningsunderlag Papper/Original/ Kartong 5 år på Närarkiv, bevarande rekommenderas Informationsbrev Fil/Original/ 5 år på Närarkiv, bevarande rekommenderas Sammanställning, Enkäter, Interna Papper/Kopia/ pärmar, årsvis och 3 år 12 (39)

16 / Svar på interna brukarundersökningar Papper/Fil/Kopia 2 år Utskick Fil/Original/ 5 år på Närarkiv, bevarande rekommenderas IT och projekt / Användardokumentation Fil/Original/ vid inaktualitet Förstudier/Projektplan/Slutrapport Fil/Original/ vid inaktualitet IT-plan Fil/Original/ Loggning/Kontroll Treserva Papper/Original/Pärm Loggning/Kontroll/Besched Papper/Original/Pärm Loggning/Kontroll/TES Papper/Original/Pärm Loggning/Kontroll/Avista Papper/Original/Pärm Loggning/Kontroll/Whem Papper/Original/Pärm Systemdokumentation Fil/Original/ vid inaktualitet Utvärderingar Fil/Original/ vid inaktualitet NPÖ/SITS/HSA Fil/ 13 (39)

17 Information och kommunikation / Bildarkiv, digitala, analoga, filmer samt ljudupptagningar Fil/Original/ vid inaktualitet skriftligt samtycke Policys och styrdokument / Delegation Handböcker splan i händelse av hot och våld splan i händelse av utslagna trygghetslarm splan/information ang. brandutrustning splan när någon avlider splan tillvägagångssätt vid externa trygghetslarm splan vid brand splan vid egen sjukdom nattetid 14 (39)

18 / splan vid elavbrott splan vid boendes avvikelse Informationspolicy Instruktioner Innehållsförteckning för handlingsplaner Jämställdhets och mångfalds planer Manualer/lathundar Organisationsscheman /beskrivningar Riktlinjer för nattpersonal gällande larm Riktlinjer Hygien Riktlinjer för nattpersonal som arbetar "ute" Riktlinjer för nattpersonal gällande hemtjänstbesök ute 15 (39)

19 / Risk och krishantering Riktlinjer för uppvaktning Riktlinjer för privata medel/samt kassablad för hantering av privata medel Trosa Kommuns policy mot sexuella trakasserier Trosa Kommuns alkohol och drogpolicy Vikarieanskaffningsrutin Vård och Omsorg Trosa Kommun Arbetsmiljö / Arbetsmiljöpolicy Diarium Fullmäktigebeslut Arbetsmiljöutredningar Sysarb Web-baserat verktyg Delegering av arbetsmiljöuppgifter/ansvar, Personalakt personnummerordning Personalenheten splan mot kränkningar, krishanteringsplaner Fil/ Vid inaktualitet Uppdateras vid behov Systematiskt arbetsmiljöarbete Sysarb Web-baserat verktyg 16 (39)

20 / Tillbud Sysarb Web-baserat verktyg Tidplan för arbetsmiljöarbetet, riskbedömning av arbetsmiljön vid t.ex. verksamhetsförändring inklusive handlingsplan Sysarb Web-baserat verktyg Rehabilitering / Arbetsanpassning, dokumentation av behov och ev. åtgärder Låst dokumentskåp Bokstavsordning Sekretess Arbetsförmågebedömning, underlag för (lista över samtliga arbetsuppgifter som ingår i ordinarie arbete) Låst dokumentskåp Bokstavsordning Sekretess Arbetsträning, dokumentation av Låst arkivskåp Bokstavsordning Sekretess Arbetsskada (t.ex. anmälan, utrednings-dokumentation, ansökan om ersättning från AGS, TGA m.fl.) SYSarb, web-baserat verktyg Pärm datumordning Kopia av anmälan till FK skickas till Avslutade rehabiliteringsärenden med alla tillhörande dokument Personalakt Diarieförs med sekretess slutförvaras Besked till anställd enligt AB 12 att anställningsvillkoren ska omregleras på grund av att den anställde har rätt till partiell sjukersättning som inte är tidsbegränsad Personalakt personnummerordning Personalenheten Företagshälsovårdens bedömning av arbetsförmågan Låst dokumentskåp bokstavsordning Sekretess Försäkringskassans anteckningar från avstämnings-/ uppföljningsmöten Låst dokumentskåp bokstavsordning Sekretess 17 (39)

21 / Försäkringskassans beslut avseende rehabiliteringsersättning Personalakt personnummerordning Försäkringskassans beslut avseende sjukersättning Personalakt personnummerordning splan (Rehabplan) Låst dokumentskåp bokstavsordning Läkarintyg Låst dokumentskåp efter 2 år Sekretess Missbruk av alkohol eller andra droger, handlingsprogram för hantering av Låst dokumentskåp bokstavsordning Sekretess Missbruk av alkohol eller andra droger, policy (interna regler och rutiner, enligt AFS1994:1 13, om medarbetare uppträder påverkad) Diarium Fullmäktigebeslut Rehabiliteringsmöten (samtal), övriga anteckningar Låst dokumentskåp bokstavsordning Sekretess. Även anteckning om att rehabiliteringsbehov inte finns Rehabiliteringspolicy Diarium Fullmäktigebeslut Rehabiliteringsärenden - utredning - sjukpension Låst dokumentskåp Bokstavsordning Sekretess Arkivering / Dokumenthanteringsplaner Papper/Original/ Pärm/ 18 (39)

22 / Gallringsjournal Papper/Original/ Pärm/ Leveransversal/5 & 15 & 25 Papper/Pärm Diarieföring / Kundkort Papper/Kopia/Pärm Vid Inaktualitet Körjournal Papper/Original/Pärm 10 år Kvittens av bil Papper/Original/Pärm 1 år MAS/SAS / Delegering av medicinska arbetsuppgifter Papper/Original/ Pärm/ 10 år 3 år efter delegering utgått/avser även beslut om ändring i delegering och om återkallande delegeringsbeslut Registreras och diarieförs 19 (39)

23 / Kvalitetsgranskning enligt Socialstyrelsens rekommendationer Papper/Fil/ Protokoll och utvärderingar från fortlöpande uppföljning av verksamheten Registreras/diarieförs. Riktlinjer för hälso-och sjukvård Papper/Original/ Pärm/ Vid Inaktualitet Uppdateras vid behov Medicinskteknisk apparatur / Dossiéer över medicinteknisk Utrustning (egen) 3 år efter att produkten avyttrats Innehåller t e x bruksanvisning, besiktningar, dokumentation om egen tillverkning m fl handlingar som tillkommer under utveckling och drift Kvalitetskontroller, medicintekniska produkter (egen) 3 år efter att produkten avyttrats Kontroll kan utföras av särskild medicinteknisk personal eller av den personal som arbetar där produkten är placerad. Register över medicintekniska Produkter(egen) Inventarium för registrering av uppgifter om medicinteknisk utrustning, benämning, placering, åtgärder över tid, etc 20 (39)

24 Avvikelser och anmälningar i vården / Anmälningar enligt bestämmelser om Lex Sarah/Lex Maria Papper/Original/Pärm Utredningsmateriel enligt Lex Mariabestämmelser/Lex Sarah Registreras/diarieförs Enskilda avvikelserapporter 3 år/ Gallring av enskilda avvikelserapporter får inte ske om dessa behövs för vårdgivarens uppföljning eller om dessa kan behövas för framtida utredningar i disciplin eller patient skadeärenden. Enskilda rapporterade händelser, dock först efter att dessa använts i en händelseanalys där en sammanställning gjorts för rapportering och uppföljning av mål och resultat. Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämn (HSAN), beslut som rör den egna vårdgivaren Egna journalkopior gallras vid inaktualitet. Registreras/diarieförs Korrespondens i förtroendefrågor mellan vårdgivare och patient- /förtroendenämnden och eller mellan vårdgivare/patient Ledningssystem/ Avvikelsehanteringssystem V&O Chef kopia / Patientnämnd original Fil/original ar som dokumenterar vårdgivarens ledningssystem d v s mål, rutiner, metoder och vårdprocesser som säkerställer kvaliteten och patientsäkerheten 21 (39)

25 / Patientskaderegleringen(PSR), beslut som rör den egna vårdgivaren Egna journalkopior gallras vid in Registreras/diarieförs vid inaktualitet Sammanställningar/Resultat av analyserande avvikelse rapporteringar Pärm Vård och omsorgskontoret Hälso- och sjukvårdsenheten (5, 15 och 25 ) / Analyssvar Papper Ingår i patientjournal, Tex. Smärtanalyser,läkemed elsanalyser Anamneser Fil/ Ingår i patientjournal Anmälningar/rapporteringar till andra myndigheter/motsvarande Fil/ Ingår i patientjournal. Ex palliativa registret Behandlingsmeddelande Fil//Papper Ingår i patientjournal Blodsockerlista Fil//Papper Ingår i patientjournal Blodtryckslista Fil//Papper Ingår i patientjournal Brev eller meddelande till/från/angående patient, av betydelse för vård och behandling Checklistor, till grund för behandling, bedömningar, beslut och diagnoser och/eller som behövs för uppföljning av vårdprocessen Fil//Papper Ingår i patientjournal Fil//Papper Ingår i patientjournal 22 (39)

26 / Checklistor övriga Fil//Papper Vid inaktualitet Avser checklistor av kortvarig betydelse, t e x checklistor som används för att underlätta patientbesöket, ex checklista inför inflytt Daganteckningar Fil/ Ingår i patientjournal Epikrisslutanteckningar Fil/ Ingår i patientjournal Fax/Försättsblad Papper vid behov Funktionsbedömningar Fil/ Ingår i patientjournal Förbrukningsjournal, narkotika (individuell) Förbrukningsjournal, narkotika (förrådsadministrationl) Papper Ingår i patientjournal Papper 10 år Gemensamma vårdplaner Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Hembesöksrapporter Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Hemsjukvård, beslut om Fil/ Ingår i patientjournal Hjälpmedelsordinationer Fil//Papper Ingår i patientjournal Individuella vårdplaner Fil/ Ingår i patientjournal Infusions/injektionslistor Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Intyg Papper/Fil/ Ingår i patientjournal, den som utfärdar intyg ska anteckna detta i journalen samt spara en kopia av intyget i journalen 23 (39)

27 / Journalkopior inkomna från annan vårdgivare Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Journalkopior/Inskannade Fil/ Papper gallras efter skanning/ingår sedan i patientjournal Laboratorielistor Papper/kopior Ingår i patientjournal Laboratoriesvar Papper/Fil/ Vid inaktualitet Ingår i patientjournalen Om preliminärsvaret avviker från det definitiva båda i journalen Läkemedelsjournal Papper/Fil Ingår i patientjournal Läkemedelsbiverkning, uppgifter om Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Läkemedelslistor Papper Ingår i patientjournal Miktionslistor Papper Ingår i patientjournal Omvårdnadsmeddelanden Fil/ Ingår i patientjournal Patientjournaler ( FÖDDA 5&15&25 BEVARAS ) Fil/ 10 år Använd Arkiv 100 papper (Patientjournallag 1985:562) Rapportblad Fil/ Ingår i patientjournal Remisser med svar Papper Ingår i patientjournal Signaturförtydligande (Handstilsprov) Papper Identifierar signatur och journalförare Registreras/diarieförs Singeringslistor, administrerat läkemedel 10 år 24 (39)

28 / Signeringslistor insulin 10 år Signeringslistor kortdos ( vid behovsmedicin ) 10 år Sondmatningsschema Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Status Fil/ Ingår i patientjournal Sårvårdsjournal Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Telefonordination Papper/Fil Ingår i patientjournalen Temp- och läkemedelslistor Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Tidböcker/Tidsbokning/ Tidsbokning Treserva Papper/Fil/ 3 år Utlåtanden Fil/ Ingår i patientjournal Vikt Fil/ Ingår i patientjournal Vårdintyg Journalkopia Ingår i patientjournal Vårdplaner(individuella) Fil/ Ingår i patientjournal Vätskelistor Papper/Fil/ Ingår i patientjournal Återrapport om Hembesök Papper/Fil/ Ingår i patientjournalen Ärende till hemtjänsten Papper/Fil//Treser va Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt Överrapportering vid hembesök Papper/Fil/ Ingår i patientjournalen 25 (39)

29 26 (39)

30 SoL (5, 15 och 25 ) / Anmälningar Fil//Papper/Origina l i pärmar, årsvis och 5 år, vid inaktualitet Anmälan och beslut om ställföreträdande/ombud Ansökningar från enskild om bistånd eller service med eventuella bilagor Ansökningar till institutioner Avgiftsbeslut Avtal om handhavande av annans medel Beslut i enskilt ärende om bistånd och eller insats Papper/Fil// Kopia i Fil//Papper/ Fil//Papper/ Papper/Fil/ Papper/Fil/ Fil//Papper/ 10 år Original hos Överförmyndaren 5 år 5år Vid inaktualitet 5 år 5 år 27 (39)

31 / Beslut/domar i förvaltningsdomstolen Fil//Papper/ 5 år Dokumentation av planering som rör den enskilde, t e x arbetsplaner, handlingsplaner, service samt vårdplaner Fil//Papper/ 5 år Fullmakter 5år Genomförandeplanering (arbets planer mm) Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5 år ar som förvaras i personakt 5 år efter inaktualitet Inflyttningssamtal Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5år Dokumenteras normalt genom journalanteckning Inkomstuppgift Papper/Fil/ Vid inaktualitet Inkomna och utgående handlingar av betydelse i ärendet 5år Kopior av hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc. Vid inaktualitet Kopior på beslut från Försäkringskassan, avtal, räkningar Fil//Papper/ Vid inaktualitet 28 (39)

32 / Levnadsberättelser Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5år Dokumenteras normalt genom journalanteckning Löpande arbetsanteckningar Vid inaktualitet När dokumentation sammanfattas i personakt Meddelande om utskrivning från sjukhus, slutenvård eller liknande Fil/ Vid inaktualitet Prator Meddelande från hyresvärd (hyresskulder, uppsägningar etc) Vid inaktualitet Månadsuppföljning till hemkommunen 2 år Underlag för debitering Nyckelkvittenser för boende Underlag för fastställande av avgift Utredningar i enskilt ärende Upprättade handlingar av betydelse i ärendet Pärm/Dokumentskåp Papper/Fil/ Fil//Papper/ Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5 år efter inaktualitet Efter återlämnandet Vid inaktualitet 5 år 5år Upprättade handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär Vid inaktualitet Ärendeblad, Journalblad Överklaganden, med bilagor Fil//Papper/ Fil//Papper/ 5 år 5 år 29 (39)

33 30 (39)

34 Färdtjänst/Riksfärdtjänst (5, 15 och 25 ) / Ansökningar med bilagor samt beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst 5 år efter inaktualitet Register/förteckningar över färdtjänstberättigade Fil//Original i pärmar, årsvis och 5 år Års statistik 5 år efter inaktualitet Återkallelse av tillstånd 2 år LSS (5, 15 och 25 ) / Anmälan/beslut om ställföreträdare 5år Ansökningar om insatser med eventuella bilagor 5 år Anteckningar från närstående samtal Papper/Fil/ 5 år Endast vid samtal om brukaren 31 (39)

35 / Avtal om handhavande av annans medel Papper/Fil/ 5 år Beslut Fil/ 5 år efter Inaktualitet Personakt Beslut domar i förvaltningsdomstol Domar 5år Dokumentation av planering som rör enskilde, t e x arbetsplaner, individuella planer Fil/ 5år Personakt Dokumentation om dagliga rutiner Fil/ 5år Personakt Fullmakter Genomförandeplanering (individuella planer mm) Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5 år 5 år Personakt ar som förvaras i personakt 5 år efter Inaktualitet Personakt ar ang. överklagan Informationsblad (fakta, personuppgifter, sjukdomar, vanor mm ) Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5år 32 (39)

36 / Inkomna och utgående handlingar av betydelse i ärendet 5år Inkomna och utgående handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär Vid inaktualitet Inflyttningssamtal Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5år Dokumenteras normalt genom journalanteckning Kopior av räkningar från läkare, laboratorier, institutioner mm (räkningar för undersökningar utförda på uppdrag av IFO) 2 år Kopior av anteckningar från annan kommun eller landsting i personakt Om relevanta anteckningar gjorts i personakt Korrespondens av vikt med brukare/närstående/ställföreträdare/ombud Papper/Fil/ 5 år Levnadsberättelser Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5år Dokumenteras normalt genom journalanteckning Löpande arbetsanteckningar Vid inaktualitet När dokumentation sammanfattas i personakt Meddelande om utskrivning från sjukhus eller liknande Vid inaktualitet Observationslistor Vid inaktualitet När noteringar gjorts i personakt Register över personer som har insatser enligt LSS Fil/ Vid inaktualitet 33 (39)

37 / Sammanställning över andra insatser 5år Utredningar Kopia/ Fil/ i 1 år Utredningar/Utlåtanden 5år Upprättade handlingar av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär Fil/ Original i pärmar, årsvis och Vid inaktualitet Upprättade handlingar av betydelse i ärendet Fil/ Original i pärmar, årsvis och 5år Ärendeblad/Journalblad Fil//Original i pärmar, årsvis och 5 år Överklagan med bilagor 5år 34 (39)

38 Häradsgården, Trosagården och Ängsgården (5, 15 och 25 ) / Deltagarförteckning/Dagverksamheten Gästis Fil//Papper/Treser va Vid inaktualitet Under ständig bearbetning Egenkontroll livsmedelshygien, rapport om kyl, frys mm enligt egenkontrollsprogram Förteckning över boende i de särskilda boendeformerna Fil//Papper/Pärm 2 år Fil/ Vid inaktualitet Under ständig bearbetning Hyreskontrakt Fil/ Vid inaktualitet När boende avflyttat eller avlidit Larmloggar Fil//Papper/Pärm 2 år Larmrapporter med register Pärm/Papper,årsvis/kro nologiskt 5 år Uppgift om larmet noteras i personakt eller annat system för uppföljning Månadsuppföljning till hem kommunen Fil/ 2 år Underlag för debitering Nyckelkvittenser, boendes nycklar 2 år Efter återlämnande Närvaro och frånvarorapporter boende Fil/ 2 år Underlag för debitering Register över innehavare av trygghetstelefon/- larm Pärm/Papper,årsvis/kro nologiskt Vid inaktualitet När innehavet upphört Vårddagsuppgifter Fil/ 2 år Underlag för debitering/under ekonomienheten 35 (39)

39 Rubinen och Paletten (5, 15 och 25 ) / Förteckningar över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem Fil/ Vid inaktualitet När ny förteckning upprättas Förteckningar över familjehem Fil/ Vid inaktualitet När ny förteckning upprättas Hemtjänst och socialpsykiatri (5, 15 och 25 ) / Förteckningar över hemtjänsttagare Fil//TES Under ständig bearbetning Larmloggar Fil//Papper/Pärm 2år Larmrapporter med register Pärm/Papper,årsvis/kro nologiskt 5 år Uppgift om larmet noteras i personakt eller annat system för uppföljning Månadsredovisning utförda timmar Fil/ 2 år Nyckelkvittenser till brukares boenden 2 år Efter upphörd service Nyckellistor, brukares nycklar dagliga 2 år Planering av genomförande av insatser Fil//Treserva Vid inaktualitet Singeringslistor för hemtjänstinsats Fil//Papper/ 5år 36 (39)

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vård- och omsorg samt LSS-verksamheten

Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vård- och omsorg samt LSS-verksamheten Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vd- och omsorg samt LSS-verksamheten Handlingar som kan uppstå i samband med handläggningen av ärenden Anmälningar/ ansökan Ansökningar från enskild

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/32 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret Kanslienheten Helena Edenborg Nämndsekreterare

Läs mer

Allmän administration inom vård och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter

Allmän administration inom vård och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter Allmän administration inom vd och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter Handingar tillhörande allmän administration Diarier Möjlig W3D3 Bevaras Årsvis Papper Diarielistor skrivs ut svis

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Gemensam administration

Gemensam administration 2010-11-01 1 (26) Gemensam administration Gallringsföreskrifter markerade med asterisk (**) grundas på gallringsbeslut fattat av KS/KF, infört i författningssamlingen 6.21 Avvikelsehantering 10 år Närarkiv

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Handling Dokument Media Förvaring Sortering Gallring Anmärkning

Handling Dokument Media Förvaring Sortering Gallring Anmärkning Kärnprocess - Äldre Handling Dokument Media Förvaring Sortering Gallring Anmärkning Handläggning av ärenden Ansökan Bistånd eller service från enskild med ev bilagor P/D Personakt Personnummer 5 år/bevaras

Läs mer

Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering.

Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering. Socialförv altningen Rev. 2014-05-27 Bilaga 5 Simrishamns kommun Socialförvaltningen 27280 SIMRISHAMN Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering. Utdrag ur Dokumenthanteringsplan senast

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Plan r Diarienummer: VON 2015:54 Dokumentet är beslutat av: vård- och omsorgsnämnden Dokumentet beslutades den: 2015-09-22 Dokumentet gäller för: vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentet

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN ANTAL ÅR FR O M INNEVARANDE ÅR

MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN ANTAL ÅR FR O M INNEVARANDE ÅR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012-09 DOKUMENTPLAN MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN HANDLINGSTYP Ansökan om anställning -Anställningsbeslut Personalavdelningen är arkivansvarig Anmälan om delegeringsbeslut:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Fastställd 2013-04-26, dnr KS 2013/66 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL Styrdokument Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2012-04-20 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: Vid lagändring Följas upp: RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för vård- och omsorgsnämnden gällande från 2015-01-01

Dokumenthanteringsplan för vård- och omsorgsnämnden gällande från 2015-01-01 Dokumenthanteringsplan för vård- och omsorgsnämnden gällande från 2015-01-01 Datum: 2015-01-29 Dnr: VON/2014:54-004 Handläggare: Lili Eriksson, Mona Kjellström, Mikael Nord, Ingela Nyberg, Beslutad av

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-10-14 ON 2014/0070 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN SN , 1030

DOKUMENTHANTERINGSPLAN SN , 1030 Tyresö Kommun Socialnämnden DOKUMENTHANTERINGSPLAN SN 2011-05-04, 1030 Socialutskottets protokoll Papper Diarieförs 2 år Pensionärsrådets protokoll Papper Kronologisk 10 år KRF:s protokoll Papper Kronologisk

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

Flyttas till. Närarkiv

Flyttas till. Närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för Socialnämnden Giltig från den 20 november 2012 Nämndadministration Kallelse till socialnämndens och socialutskottets sammanträden Gallras efter 2 år Per sammanträde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Fastställd 2013-09-11, dnr KS 2013/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten...

Läs mer

Tandvård. Råd om gallring av handlingar i tandvårdsjournaler framgår av dokumenthanteringsplanen. Bevaras. Tandvårdens patientjournaler

Tandvård. Råd om gallring av handlingar i tandvårdsjournaler framgår av dokumenthanteringsplanen. Bevaras. Tandvårdens patientjournaler 1 Tandvård Tandvården har en egen lagstiftning (tandvårdslag 1985:125) och är organisatoriskt skild från övriga delar i hälso- och sjukvården. Tandvården förebygger, utreder och behandlar sjukdomar och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden 2012 Del 6. HSL Hälso- och sjukvårdslagen

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden 2012 Del 6. HSL Hälso- och sjukvårdslagen Sjuksköterska Patientjournal Personnummer Digitalt Slutförvaring Personakter Förvaras på enheten tills vården är avslutad. När patienten avlider ska hela journalen skrivas ut och skickas till arkivansvarig

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kommunkontoret

Dokumenthanteringsplan för kommunkontoret Dokumenthanteringsplan för kommunkontoret Fastställd 2013-12-16, dnr KS 2013/141 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning 1. Dokumenthanteringsplan för kommunkontoret... 2

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M NR 81 DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M 2011-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Äldrenämnden 1995-12-14 153 Omsorgsnämnden 1995-11-09 83 Reviderad, gäller fr 1997-07-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLANPERSONAKT

DOKUMENTHANTERINGSPLANPERSONAKT Arkivläggs Handlingar under genomförandet av insatser Anmälan om beslut om ställföreträdare/ombud (god man, förvaltare) Avtal mellan den enskilde och Ale kommun rörande genomförande av personlig assistans

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt, LSSjournal

Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt, LSSjournal PM Bilaga 7:4 Kommunledningskontoret 2013-06-10 Annika Holmberg Bo Johansson Sidan 1 av 5 Kommunarkivarie arkivarie 08-579 216 45 08-579 216 51 Dnr KS 2013/1120 Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20061205 Dokumenthanteringsplan för LdG Konsert & Kongress i Nk AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 119 Fastställd av styrelsen den 5 december 2006, 9. Enligt arkivlagen ska alla

Läs mer

Socialnämndens Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan

Socialnämndens Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan DOKUMENTADMINISTRATION 0(15) Socialnämnden Socialnämndens Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Kommuns arkivreglemente och dokumenthanteringsplan fastställs av nämnden. Dokumenthanteringsplanens

Läs mer

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Skrivelse 2013-09-04 Dnr VON 2013/104 Reviderad 2014-10-16/GE Vård- och omsorgsnämnden Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Allmänt Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, (SoL)

Läs mer

Revidering av dokumenthanteringsplan avseende Hälso- och sjukvårdslagens journalhantering

Revidering av dokumenthanteringsplan avseende Hälso- och sjukvårdslagens journalhantering ~ LJUSNARSBERGS W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (25) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIAL/\ UTSKOTT 2016-01-14 Bos 6 Dnr KS 040/2011 Revidering av dokumenthanteringsplan avseende Hälso-

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

2011 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, CHALMERS / GU. Bevarande/ Gallring

2011 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, CHALMERS / GU. Bevarande/ Gallring 2011 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, CHALMERS / GU Handlingsslag Övergripande administration: Medium och sortering Bevarande/ Gallring Anmärkning (Föreskrift) Ansvarig

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.5 Personalhälsa Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen avser Version

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Omvårdnadsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Antaget av omvårdnadsnämnden 1996-03-21 36 Reviderad 2013-11-18 103

Omvårdnadsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Antaget av omvårdnadsnämnden 1996-03-21 36 Reviderad 2013-11-18 103 Diarienummer 10/0096 Omvårdnadsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Antaget av omvårdnadsnämnden 1996-03-21 36 Reviderad 2013-11-18 103 Omvårdnadsnämndens Arkivbeskrivning och Dokumenthanteringsplan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan journalhandlingar Folktandvården Blekinge

Dokumenthanteringsplan journalhandlingar Folktandvården Blekinge HANDLINGSTYP Gallringsfrist utöver innevarande år enligt SKL:s "Bevara eller gallra nr 6 tandvård" Patientjournaler bevaras i sin helhet. Gallring av separata journalhandlingar är ej tillåten om detta

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-04-12 SN 2013/0014 Avdelningschef Socialnämnden Dokumenthanteringsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa bifogad

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Analoga dokument Digitala dokument Registrering Format Förvaring Format Förvaring Bevaras eller gallras

Analoga dokument Digitala dokument Registrering Format Förvaring Format Förvaring Bevaras eller gallras Faderskaps- och föräldraskapsärenden Journal Underrättelser från Skatteverket om nyfött barn till ogift mor ProCapita - - - Server Bevaras/ 2 Digital Journalen över ärendet finns i ProCapita. - Underrättelse

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2012-12-03, 193 Dokumenthanteringsplanen omfattar de handlingar som förekommer i allmän administrativ

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för teknik- och serviceenheten

Dokumenthanteringsplan för teknik- och serviceenheten Dokumenthanteringsplan för teknik- och serviceenheten Fastställd 2015-03-09, Dnr TSN 2015/15 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för teknik och

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Riktlinjer för hälso- och sjukvård Riktlinje för dokumentation i patientjournalen RIKTLINJER 1 Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation i

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-06-27 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation BAKGRUND Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal

Läs mer

2013-11-14. Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring

2013-11-14. Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Per Matsson Per Matsson Konsult AB per@permatssonkonsult.se Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Allmänna handlingar får gallras Vid gallring skall beaktas att

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden

Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden 2012-01-18 Dnr 2004.052 004 Omsorgsförvaltningen Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden Enligt Värnamo kommuns arkivreglemente ska varje myndighet redovisa sitt arkiv genom att upprätta arkivbeskrivning och

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn 2015-08-25

PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn 2015-08-25 PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Peder Björn 2015-08-25 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman RS

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer