Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)"

Transkript

1 (30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) Övriga deltagande Eric Thorstensson, förvaltningschef, 4 Göran Dahle, personalstrateg, 1-3 Tom Norrgård, personalsekreterare, Daniel Wilén, Helikopter, 5 Mikael Salomonsson, kommunchef 2-3, 8-9, Nina Loughlin, näringslivssekreterare, 10 Per Alm, entreprenörscentrum, 10 Per-Arne Leijerholt, Almi, 10 Ulrika Gustafsson, verksamhetschef, 11, 15 Mikael Pettersson, projektledare Kvarnområdet, 11 Lars Tapani, räddningschef, 12 Lars Andersson, IT-chef, Helen Sunström Hetta, KPMG, 9 Roland Fredriksson, revisionen, 9 Börje Lundström, revisionen, 9 Rune Johansson, revisionen, 9 Lennart Granström, revisionen, 9 Utses att justera Mathias Haglund, (s) Sekreterare Sofia Jonsson Paragrafer 1-26 Ordförande Ewa-May Karlsson Mathias Haglund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Arbets- och personalutskottet Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Sofia Jonsson

2 (30) Innehållsförteckning Förändringar i pensionsavtal... 3 Tidsredovisning för förvaltningschefer... 5 Gemensam löneadministration... 6 Utredning förändring av bygdemedel... 7 Profilering av Vindeln, ett filmprojekt...8 Handlingsplan för E-hälsa... 9 Försök med ny upphandlingsmodell på förslag från Västerbottens upphandlingsråd Hyresavtal Multisportanläggning vid Fritidscentrum i Vindeln...11 Revisionsrapport om inköpsprocessen Rådgivning via Entreprenörcentrum Kvarnområdet, gestaltningsförslag Frågor om rekrytering och investering inom räddningstjänsten...15 Information om bredbandsstrategi 2013 och framåt Trådlös internetanslutning i kommunens fastigheter...17 Kommunikation och tillväxt, verksamhet 2012 och uppdrag Servicedeklarationer och mål Återbesättning av kommunalarbetartjänst...20 Vattenskyddsområden i Vindelns kommun Gratis tomt till Fällmyra AB på Lidbackens industriområde...22 Utökning av vägbelysning vid Lidvägen Länstransportplan, förslag till objekt Revidering av reglementen för Vindelns kommuns styrelser och nämnder...26 Ansökan från SKPF att ingå i kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd Val av representanter till URnära...28 Ansökan från Skellefteå kraft ang ändring av detaljplan för Uven Kurser och konferenser...30

3 (30) 1 Dnr 12.K Förändringar i pensionsavtal Sveriges kommuner och landsting SKL, har under hösten sagt upp gällande kollektivavtal om tjänstepension, KAP-KL att upphöra den 31 december Förhandlingar om nytt pensionsavtal pågår och en princip-överenskommelse har träffats med Kommunal om nytt avgiftsbestämt pensionsavtal. Avtalet om KAP-KL förlängs därför med Kommunal. För övriga avtalsområden innebär nuläget att vi troligen går in i en period där vi inte har något kollektivavtal gällande tjänstepensioner. För personal som är anställda den 31 december 2012 ingår de gamla reglerna per automatik i de enskilda anställningsavtalen. För personal som anställs, eller vars anställningar omregleras från och med den 1 januari 2013 är pensions-förmånerna inte reglerade i kollektivavtal. SKL har utarbetat preliminära riktlinjer för tjänstepension. Riktlinjerna är ensidiga och ska tillämpas för de arbetstagare som anställs eller får sin tjänst omreglerad efter den 31 december Riktlinjerna anger att tjänste-pensionen i sin helhet ska vara avgiftsbestämd, med avgiftsnivåer som är i paritet med övriga arbetsmarknaden. SKL rekommenderar kommunen att anta Riktlinjer för tjänstepension inklusive bilaga 1 att gälla från och med den 1 januari I händelse av att KAP-KL förlängs upphör Riktlinjerna att gälla. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut förslår att Kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinjer för tjänstepension inklusive bilaga 1 att gälla från och med den 1 januari I händelse av att KAP-KL förlängs upphör riktlinjerna att gälla. - Anslutningsvillkor för Riktlinjer för tjänstepension med bilaga Godkända avgifter, daterade den 18 december Preliminära riktlinjer för tjänstepension samt redogörelse för dokumentet, daterade den 18 december 2012

4 (30) Arbets- och personalutskottets behandling Under mötet informerar personalstrateg Göran Dahle om att SKL nu har träffat en principöverenskommelse om ett nytt pensionsavtal med samtliga fackliga parter, och i samband med det träffat överenskommelse om förlängning av KAP-KL. Det innebär att det inte är aktuellt för Vindelns kommun att fatta beslut om att anta Riktlinjer för tjänstepension enligt ovan. Informationen är delgiven.

5 (30) 2 Dnr 12.K Tidsredovisning för förvaltningschefer Personalstrateg Göran Dahle och kommunchef Mikael Salomonsson informerar arbets- och personalutskottet om bakgrunden i ärendet. På kommunkontoret nyttjar samtliga förvaltningschefer flexklockan, även om de har oreglerad arbetstid och ej rätt till övertidskompensation. En diskussion har förts kring hur den flextid som registrerats i systemet ska hanteras. Kommunchef Mikael Salomonsson informerar arbets- och personalutskottet om att en lösning kommer att tas fram med hjälp av personalstrateg Göran Dahle. Lösningen innebär att förvaltningscheferna endast ska registrera de avvikelser i form av semester, sjukdagar etc som personal- och löneenheten behöver för att kunna hantera löneutbetalningarna. Informationen är delgiven.

6 (30) 3 Dnr 12.K Gemensam löneadministration Personalstrateg Göran Dahle och kommunchef Mikael Salomonsson informerar om aktuellt läge i utredningen av en gemensam löneadministration i Umeåregionen. Den tidsplan som tidigare diskuterats för ett eventuellt genomförande, den 1 april 2013, måste skjutas fram då Umeå kommun ännu inte har kommit fram i diskussionen med sin leverantör av lönesystemet. Ett genomförande kan tidigast bli aktuellt i september I övrigt fortsätter arbetet med framtagande av en mer exakt kostnadskalkyl för ett genomförande. Informationen är delgiven.

7 (30) 4 Dnr 12.K Utredning förändring av bygdemedel Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2012 att ge förvaltningschef Eric Thorstensson i uppdrag att utreda, kommunens möjligheter att nyttja bygdeavgiftsmedel i hela kommunen. Länsstyrelsens syn på frågan redovisades till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott den 29 oktober. Länsstyrelsen anser att det är kommunen som beslutar om bygdebegreppet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 211, att uppdra till förvaltningschefen att utreda om bygdeavgiftsmedel, samt hur dessa får användas, på något vis regleras även i vattendomen för Umeälven och inte bara i Lagen om vattenverksamhet (1998:812). Advokat Leif Andersson som är kommunens ombud i Stornorrforsärendet och som har lång erfarenhet i vattenmål har tillfrågats i ärendet. Han ansåg att kommunen bör följa Länsstyrelsens rekommendation. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Kommunstyrelsen kan besluta inom vilket geografiskt område som bygdeavgiftsmedel ska få nyttjas. Kommunstyrelsen grundar sitt beslut på yttrande från Länsstyrelsen som anser att kommunen är beslutande när det gäller bygdebegreppet. - Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse daterad den 28 september Informationen är delgiven. Förvaltingschef Eric Thorstenssons skrivelse skickas till de politiska partierna för kännedom. Frågan tas upp på Kommunstyrelsen i februari.

8 (30) 5 Dnr 13.K Profilering av Vindeln, ett filmprojekt Daniel Wilén, konsult på Helikopter, informerar arbets- och personalutskottet om möjligheten till att profilera Vindeln genom ett filmprojekt. Tanken är att filmen ska kunna nyttjas av kommunen och företag vid rekryteringar och besök, på mässor, webben etc. Daniel Wilén informerar kort om filmens historia, som är tänkt att skapas kring en person som flyttar till kommunen och som får uppleva de värden som Vindeln har att erbjuda. Filmen finansieras inom ramen för projekt Dialog och utveckling för ökad regional tillväxt, DUR. Ställer sig positiva till filmprojektet som finansieras via projektet DUR.

9 (30) 6 Dnr 12.K Handlingsplan för E-hälsa Inom landet pågår sedan 2007 ett arbete med gemensam ehälsa-utveckling inom kommuner och landsting. CeHis har tagit fram en handlingsplan för den kommande utvecklingen åren Aktiviteterna kan i huvudsak indelas i 3 områden: Invånartjänster Vårdtjänster Infrastruktur Sveriges kommuner och Landstings styrelse har beslutat att rekommendera samtliga landsting, regioner och kommuner att anta föreslagen handlingsplan för ehälsaområdet för perioden Socialförvaltningen har lämnat ett yttrande, i vilket man ställer sig positiv till ett antagande av handlingsplanen för E-hälsa. - Socialförvaltningens yttrande, daterat den 8 november Handlingsplan för , daterad den 20 juni Uppdras till förvaltningschef Eric Thorstensson att utarbeta ett yttrande till kommunstyrelsens möte den 22 januari.

10 (30) 7 Dnr 12.K Försök med ny upphandlingsmodell på förslag från Västerbottens upphandlingsråd Inom Västerbottens Handelskammare finns ett upphandlingsråd. Rådet har bland annat som mål att: öka antalet anbudsgivare vid offentlig upphandling. verka för utveckling av anbudsgivarnas kompetens i anbudsgivning och anbudsutformning. tillföra upphandlande enheter ökade möjligheter att utveckla och förbättra upphandlingsprocessen och förfrågningsunderlagen. Upphandlingsrådets ordförande Lorens Karlsson (upphandlingschef vid Umeå universitet) informerade vid ett möte i Vindeln den 6 november om en ny modell. Han menade att om kommunen gjorde upphandlingar enligt den modellen skulle förutsättningarna för lokala leverantörer att få leverera till kommunen öka. Lorents Karlsson hävdar att man kan köpa lokalt enligt denna modell till samma kvalité och pris som kommunen vanligtvis får vid sina samordnade upphandlingar i Umeåregionen eller via HVB ( Föreningen för Husbyggnadsvaror).Vindelns kommun saknar idag erfarenhet att utföra upphandlingar enligt den nya modellen. Eftersom det kan finnas en risk att en upphandling enligt denna nya modell blir dyrare än vid en vanlig upphandling, får Kommunstyrelsen besluta om en sådan upphandling ska göras. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att Västerbottens Handels-kammare, upphandlingsrådet erbjuds att genomföra tre upphandlingar för Vindelns kommuns räkning enligt deras föreslagna modell. Upphandlingen avser kontorsmateriel och kopieringspapper, arbets- och personalkläder, samt någon produkt inom fastighetsförvaltningen. - Förvaltningschef Eric Thorstenssons tjänsteskrivelse, daterad den 6 december Planerade upphandlingar i Umeåregionen 2013, daterad den 6 december Enligt förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag.

11 (30) 8 Dnr 11.K Hyresavtal Multisportanläggning vid Fritidscentrum i Vindeln Ett utkast till hyresavtal har tagits fram. Det redovisar huvudinnehållet i ett eventuellt avtal mellan VIF:s (Vindelns Idrottsförening) Arenabolag under bildande och Vindelns kommun. Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 att två alternativ skulle redovisas med och utan en första förhöjd hyra. Endast ett alternativ med en första förhöjd hyra redovisas i förslaget. Alternativet med ett hyresavtal utan förhöjd första hyra innebär högre hyreskostnad för kommunen. VIF måste i det alternativet låna upp 2 mkr. VIF har inte möjlighet att låna till samma förmånliga villkor som kommunen. Kommunen får genom hyran betala för de högre räntekostnaderna som det alternativet innebär. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Vid ett positivt förslag till beslut från kommunstyrelsens arbets- och personalutskott till kommunfullmäktige uppdras till förvaltningschefen att tillsammans med VIF ta fram ett fullständigt hyresavtal. Kommunstyrelsen bör överväga att kräva representation i Arenabolagets styrelse. - Förvaltningschef Eric Thorstenssons tjänsteskrivelse, daterad den 27 december Uppdras till förvaltningschef Eric Thorstensson att ta upp frågan med VIF ang. föreningens möjlighet att sköta uthyrning av anläggningen. Vidare uppdras till kommunchef Mikael Salomonsson och förvaltningschef Eric Thorstensson att ta fram förslag på finansiering av anläggningen, dvs. se över möjligheten att kunna nyttja 3,5 mkr från kommunens överskott i resultatet Att begära in en redovisning av utbildnings- och fritidsnämnden om hur nämnden bedömer att man ska kunna dra nytta av en konstgräsplan i Vindeln.

12 (30) 9 Dnr 12.K Revisionsrapport om inköpsprocessen KPMG har på uppdrag av de kommunala revisorerna granskat inköpsprocessen i kommunen. Syftet är att se om den kommunala inköpsprocessen fungerar tillfredsställande med avseende på den interna kontrollen. Revisionen tillsammans med Helen Sundström Hetta, KPMG, besöker arbets- och personalutskottet för diskussion kring framtagen revisionsrapport. I revisionsrapporten framförs bl.a. följande synpunkter gällande kommunens inköpsprocess; Kommunen saknar vissa rutiner för säkerställande av att inköp sker enligt gällande avtal Äldre avtal saknas i avtalsdatabasen Brist i internkontroll finns då nyupplägg och ändring av leverantörer inte attesteras. Revisionsrapporten avser även Vindelnbostäder AB:s inköpsprocess och bland annat beskrivs svårigheter med att kunna stämma av belopp på vissa fakturor mot gällande avtal. Revisionen framför ett antal åtgärdsförslag och önskar att kommunstyrelsen och styrelsen för Vindelnsbostäder AB lämnar ett yttrande över revisionsrapporten senast den 31 maj. - Revisionsrapport daterad den 21 november Uppdras till förvaltningschef Eric Thorstensson och Vindelnbostäders VD Mikael Salomonsson att gemensamt upprätta en svarsskrivelse till revisionen.

13 (30) 10 Dnr 13.K Rådgivning via Entreprenörcentrum Nina Loughlin, näringslivssekreterare, Per-Arne Leijerholt, Almi, och Per Alm, Entreprenörscentrum, besöker arbets- och personalutskottet för att informera om verksamheten inom Entreprenörscentrum. Almi finns med som ägare av Entreprenörscentrum. Entreprenörscentrum kan bistå med; föreläsningar, affärs- och innovationsrådgivning, mentorskap samt affärsutveckling under företagets första tre år. Entreprenörscentrum som projekt är inne på sitt sista år och det är fortfarande ovisst hur det blir från 2014 och framåt. Almi erbjuder företag hjälp inom ett större antal områden; lönsamhetsstyrning, mentorskap, klimatsmarta affärer, riskanalyser, styrelseutveckling, framtidsdialog, generationsväxling, marknadsutveckling etc % av de företag som varit i kontakt med Entreprenörscentrum lever fortfarande efter 3 år. I Vindelns kommun har näringslivssekreterare Nina Loughlin till viss del varit anställd åt Entreprenörscentrum. Nina Loughlin kommer att vara tjänstledig och det är ännu inte klart hur dessa frågor ska hanteras under denna period. Förvaltningschef Eric Thorstensson får i uppdrag att tillsammans med Entreprenörcentrum ta fram en lösning för service till företagen.

14 (30) 11 Dnr 12.K Kvarnområdet, gestaltningsförslag Projektledare Mikael Pettersson redogör för det gestaltningsförslag som tagits fram för entréområde och centrumplats på Kvarnområdet, inom ramen för projekt Utveckling av Kvarnområdet. Gestaltningsförslaget kan med mindre tillägg användas som grund för ett genomförande. Förslaget utgår från att man ser området som 6 olika delar, som alla har en tydlig karaktär, tex Ängarna det öppna rummet, Skogsområde med camping, kulturhistoria runt Mjölnaren. Ett informationsmöte planeras för aktörerna på Kvarnområdet den 23 januari, då konsulterna som tagit fram gestaltningsförslaget kommer att göra en presentation. Vidare ges en lägesrapport för projektet. Projektledare Mikael Pettersson informerar om att det kommer att behövas två tjänster för att driva arbetet framåt, en huvudprojektledare samt en projektledare för kultur- och naturzoner. Tjänstgöringsgraden är ännu inte fastställd. I investeringsbudget 2013 har 1 mkr avsatts för utveckling av Kvarnområdet. För närvarande skrivs en projektansökan för perioden för utveckling av Kvarnområdet i Vindeln, som i första hand kommer att gälla genomförande av entréområdet. I ansökan ingår även delar av centrumplatsen, lekprogrammet, ny gångförbindelse till resecentrum samt eventuellt start av ny del av campingen. Åtgärderna uppskattas totalt kosta 3-4 mkr. Under projektperioden genomförs fyra fördjupningar; entréområde, centrumplats, skyltprogram och lekprogram. - Lägesrapport den 7 januari Informationen är delgiven.

15 (30) 12 Dnr 12.K Frågor om rekrytering och investering inom räddningstjänsten Personalen vid Vindelns brandkårsavdelning har i en skrivelse till kommunstyrelsen ställt frågor om rekrytering av personal och investering i en ny brandbil. Räddningschef Lars Tapani besöker arbets- och personalutskottet för diskussion kring ovan nämnda frågor. I samband med besöket informeras om att räddningstjänsten gör ett överskott 2012, vilket till stor del beror på färre uttryckningar samt mindre reparationer på fordonen än väntat. I investeringsbudget 2013 har 2 mkr avsatts till inköp av en brandbil. Räddningschefen informerar om att man håller på att se över marknaden för begagnade fordon. Svårigheten kring att kunna rekrytera deltidsbrandmän har funnits under en längre tid. För närvarande pågår rekrytering och förhoppningen är att antalet deltidsanställda brandmän ska öka så att bl.a. personalens arbetsscheman sommartid ska gå att lösa på ett tillfredsställande sätt. Räddningschef Lars Tapani kommer att återkoppla till personalen angående dagens samtal för att ge svar på deras frågor. Kommunchef Mikael Salomonsson har bjudit in brandkåren till nästa ledningsgruppsmöte. Avsikten är att försöka hitta former för att rekrytera fler deltidsbrandmän i de kommunala verksamheterna. - Skrivelse från Vindelns räddningskår, daterad den 9 november Räddningstjänstens chef Lars Tapanis svarsskrivelse, daterad den 26 november Informationen är delgiven.

16 (30) 13 Dnr 13.K Information om bredbandsstrategi 2013 och framåt Kommunchef Mikael Salomonsson och IT-chef Lars Andersson informerar om förestående arbete med en bredbandsstrategi, som initierats regionalt av AC Net. Strategin är tänkt att beskriva framtida åtgärder och vägval för att komma till rätta med de områden i kommunen som idag saknas täckning. En styrgrupp, bestående av arbets- och personalutskottet, kommunchef samt ITchef, inrättas för arbetet med bredbandsstrategin.

17 (30) 14 Dnr 13.K Trådlös internetanslutning i kommunens fastigheter Vindelns kommun har trådlöst nätverk i ett antal av sina byggnader och anläggningar. I de lokalerna är det också möjligt att erbjuda allmänheten tillgång till trådlös internetanslutning. Det finns ett antal platser där tillgång till Internet kan förstärka besöksmålet, exempelvis Fritidscentrum, Kvarnområdet, Bubergsgården och Forum. Förutsättningarna för att tillhandahålla trådlös anslutning för allmänheten är att det finns IT-infrastruktur i form av fysisk nätverksutrustning på plats och att en reglering av kapacitet och uppkopplingstid kan göras. Reglering av kapacitet och uppkopplingstid görs med ett stödsystem som antingen genererar biljetter eller använder externa webbtjänster (Google, Facebook, etc) för att identifiera användaren. På platser där nödvändig IT-infrastruktur finns är kostnaden cirka kr för ett tillhandahålla trådlös internetuppkoppling. Driftkostnaden för underhåll, uppdateringar med mera uppgår till ca kronor per år och lokal. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Det är upp till respektive verksamhetsansvarig att besluta och bekosta om man ska tillhandahålla trådlös internetanslutning som en service och attraktivitetshöjande åtgärd i sina anläggningar. - Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag den 28 december Arbets- och personalutskottets behandling Frågan diskuteras och arbets- och personalutskottet ser ett behov av en gemensam hållning i frågan om trådlös internetanslutning i kommunens fastigheter. Om frågan ska hanteras och finansieras av varje verksamhetsansvarig finns en risk att den inte prioriteras. Frågan hänvisas till ledningsgruppen för synpunkter och förslag till var kommunen ska tillhandahålla trådlös internetanslutning samt finansiering. Redovisning av ärendet sker vid arbets- och personalutskottets möte den 4 februari.

18 (30) 15 Dnr 13.K Kommunikation och tillväxt, verksamhet 2012 och uppdrag 2013 Verksamhetschef Ulrika Gustafsson redogör för Kommunikation och Tillväxt verksamhet 2012 samt de framtidstankar som finns i enlighet med framtagen rapport, daterad den 27 december Verksamheten och budget 2013 föreslås i stora drag likna den som bedrivits under 2012 men med några tillägg och förändringar; 2013 kommer många projekt att slutföras vilket innebär arbete med utvärderingar och slutredovisningar. Deltagande i olika program- och projektskrivingar (FOG-område) Näringslivssekreterare Nina Loughlins tjänsteledighet kommer att medföra svårigheter att kunna upprätthålla samma service och insatser som tidigare. Projektledare för utveckling av Kvarnområdet, Mikael Petterssons slutar och rekrytering av projektledare måste ske för att hålla igång den påbörjade processen inom Kvarnområdet. Omfattningen blir beroende av om avsatta medel kan växlas upp med nationella/eu-medel. Verksamhetschef Ulrika Gustafssons förslag till beslut Att verksamheten 2013 bedrivs enligt förslaget. Att Vindelns kommun aktivt arbetar för att Vindelälven blir ett fiskeområde även perioden och är beredda att stå som huvudman. Att Kommunikation och tillväxt får i uppdrag att bevaka kommunens intressen i pågående RUS-arbete och övriga program och projektinitiativ i regionen. Rapport lämnas regelbundet till kommunstyrelsen. Vid mötet redogör även Ulrika Gustafsson för ett utkast till verksamhet 2014 och framåt för Kommunikation och Tillväxt. - Verksamhetsberättelse 2012 och tankar inför framtiden, daterad den 27 december Projektrapport Företagens röst, daterad den 27 december Utkast till verksamhet 2014 och framåt förankras i näringslivsrådet samt de politiska partierna. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Verksamhetschef Ulrika Gustafssons förslag till uppdrag 2013 för Kommunikation och tillväxt fastställs.

19 (30) 16 Dnr 12.K Servicedeklarationer och mål Arbets- och personalutskottet beslutade den 5 mars 2012 att förvaltningen under 2012 skulle arbeta fram förslag till mål och servicedeklarationer för Vid arbets- och personalutskottets möte den 3 december 2012 konstaterades att det saknades deklarationer för Vinet och näringslivsservice. Vid dagens möte går arbets- och personalutskottet igenom förslag till servicegarantier för Näringslivsservice och Vinet och konstaterar att servicegarantin för Vinet bör omarbetas. - Servicedeklaration för näringslivsservice, daterad den 21 december Uppdras till förvaltningen att omarbeta förslag till servicegarantier för Vinet. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa servicegarantier för

20 (30) 17 Dnr 12.K Återbesättning av kommunalarbetartjänst En av kommunens kommunalarbetare avgår med pension till sommaren. Tekniska avdelningen behöver återbesätta tjänsten, och ingen övertalig personal finns i kommunen med tillräckliga kvalifikationer. Behovet beskrivs i Christer Nygrens underlag. - Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse, daterad den 26 november Ärendet lyfts ut i avvaktan på kompletterande underlag.

21 (30) 18 Dnr 12.K Vattenskyddsområden i Vindelns kommun Tekniska avdelningen håller nu på med arbetet att fastställa nya skyddsföreskrifter för vattentäkterna i kommunen. Tidigare har Länsstyrelsen beslutat i dessa ärenden, men i och med en revidering i miljöbalken 22 kap 7, har nu kommunerna själva möjlighet att besluta. - Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse, daterad den 21 november Teknisk chef Christer Nygrens förslag till beslut Alternativ: 1. Kommunen tar beslut om vattenskyddsområden och föreskrifter 2. Länsstyrelsen får ta beslut om vattenskyddsområden och föreskrifter Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen tar beslut om vattenskyddsområden och föreskrifter.

22 (30) 19 Dnr 12.K Gratis tomt till Fällmyra AB på Lidbackens industriområde En ansökan om gratis tomt har inkommit från Fällmyra AB. Ansökan avser en del av en tomt vid Lidbackens Industriområde vid fastigheten Granen 1 som ägs av Vindelnbostäder AB. I kommunens reglemente står det att kommunen tillhandahåller gratistomter där vatten och avlopp ska ingå. Alternativ 1 Ansökan bifalls och tomten delas. Det finns då ingen utbyggnadsmöjlighet för den verksamhet som finns där idag. Kostnad för fastighetsreglering och VA tillkommer. Alternativ 2 Det finns mark i anslutning till denna fastighet. Den måste styckas av och planläggas för att kunna tas i anspråk. Kostnad för fastighetsreglering och VA, samt arbete med detaljplan tillkommer. Det finns fördelar att inte stycka av Granen 1 beroende på att det finns utvecklingsmöjligheter för befintlig verksamhet, detta försvinner då man styckar en befintlig tomt. Andra alternativet markerad med 2 på bifogad karta innebär en större kostnad för kommunen men samtidigt kan man anpassa tomten efter sökandens behov. Teknisk chef Christer Nygrens förslag till beslut Alternativ 1. Ansökan beviljas och Granen 1 avstyckas 2. Gratis tomt erbjuds intill Granen 1 3. Ansökan avslås - Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse, daterad den 21 december Ansökan från Fällmyra AB, daterad den 3 december Karta över alternativen, daterad den 21 december Beslut om gratis tomter, Kommunstyrelsen 59/2000

23 (30) Arbets- och personalutskottet ställer sig positiv till ansökan. Del av Granen 1 kan upplåtas för uppställning av fordon på ett kortare avtal. Om tomten ska bebyggas ska en ny ansökan inkomma och det blir då aktuellt med en lösning inom ramen för alternativ 2.

24 (30) 20 Dnr 12.K Utökning av vägbelysning vid Lidvägen 10 Indexator Rototilt Systems AB har till kommunen inkommit med en skrivelse med begäran att vägbelysningen efter Lidvägen byggs ut. När Indexator byggde sin nya fabrik byggdes Lidvägen ut och förlängdes. I denna ombyggnad förlängdes vägbelysningen fram till fabriksbyggnaden. Indexator har nu byggt ut sin parkering med skärmtak och detta har hamnat utanför vägbelysningen. - Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse daterad den 21 december Teknisk chef Christer Nygrens förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att utöka vägbelysningen efter Lidvägen ner mot vändplanen och att kostnaden belastar avsatta medel i investeringsbudgeten för vägbelysningen. - Ansökan från Rototilt System AB, daterad den 12 november Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse, daterad den 21 december Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utöka vägbelysningen efter Lidvägen ner mot vändplanen och kostnaden belastar avsatta medel i investeringsbudgeten för vägbelysningen.

25 (30) 21 Dnr 12.K Länstransportplan, förslag till objekt 2014 Region Västerbotten har i en skrivelse till kommunen begärt kommunens förslag till åtgärder som ska rymmas inom potterna som finns avsatta i länstransportplanen; Gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet. Hållplatser för kollektivtrafiken längs det statliga vägnätet. Trafiksäkerhetsåtgärder i det statliga regionala vägnätet, inkl. rastplatser. Medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder, högst 50% av kostnaden. Medfinansiering av kollektivtrafikanläggningar, högst 50% av kostnaden. Medfinansiering av miljö- och ts-åtgärder i det kommunala vägnätet, högst 50 % av kostnaden. Vindelns kommun ska innan den 31 januari 2013 lämna in det kommunen anser ska rymmas i dessa potter till Region Västerbotten. Teknisk chef Christer Nygrens förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen att besluta att lämna in följande objekt till Region Västerbotten: Gång- och cykelväg längs väg 363 sträckan Rödå- Överrödå. Kostnaden beräknas till ca 4 miljoner Gång- och cykelväg läng väg 711 sträckan Hällnäs centrum ner till skolan. Kostnaden beräknas till ca 2 miljoner. Resecentrum Vindeln. Kostnaden beräknas till ca 4 miljoner - Begäran om underlag från Region Västerbotten, daterad den 2 november Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2012 Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar lämna in följande objekt till Region Västerbotten; Resecentrum Vindeln. Kostnaden beräknas till ca 4 miljoner Gång- och cykelväg längs väg 363 sträckan Rödå- Överrödå. Kostnaden beräknas till ca 4 miljoner Gång- och cykelväg läng väg 711 sträckan Hällnäs centrum ner till skolan. Kostnaden beräknas till ca 2 miljoner. Hållplats vid Konsum i Granö. Naturskön rastplats längs 363:an.

26 (30) 22 Dnr 12.K Revidering av reglementen för Vindelns kommuns styrelser och nämnder Inom socialnämnden har en diskussion förts kring tolkning av huruvida nämndsordförandens deltagande i kurser och konferenser ska beslutas av nämnden eller om detta faller inom ramen för ordförandeuppdraget. Vid kommunfullmäktiges valberednings möte den 28 september 2012 beslutades om följande förslag till ändringar i Reglementen för Vindelns kommuns styrelse och nämnder ; Meningen Representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden beslutar annat utgår på sidan 6 under rubriken Ordföranden. En ny rubrik, Konferenser och kurser, läggs till i dokumentet med följande stycke; Ersättning för deltagande vid konferenser och kurser skall ges endast i mån av beslut av respektive styrelse, nämnd eller dess arbetsutskott. I förslag till reviderat dokument har även förvaltningen tillfört följande förslag på ändringar i dokumentet; Nya reglementen för valnämnd och krisledningsnämnd, vilka tidigare saknats. Punkten Budget- och skuldrådgivning har lagts till under socialnämndens verksamhetsområde 4.1. Under rubriken kallelse på sidan 6 har ett nytt stycke med följande lydelse tillförts reglementet; För sammanträden/möten som tillkommer utanför fastlagd sammanträdesplan, bör information om mötesdatum vara ledamöter tillhanda senast 2 veckor före mötesdag. - Reviderade Reglementen för Vindelns kommuns styrelser och nämnder, daterad 20 december Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reglementen för Vindelns kommuns styrelser och nämnder, daterat den 20 december 2012.

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-06-04 1(23) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 4 juni 2012, kl 08.00-11.35, 14.00-15.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51 2014-12-17 1(17) Plats och tid 17 december 2014, kl. 11.30-15.45 Beslutande Stefan Nordström, ordförande Janne Noren, (c) Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Övriga deltagande Frida

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-06-03 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 6 maj 2013, kl 08.30-12.00, 13.00-14.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ... 2013-12-11 1(15) Plats och tid Forsströmska huset, den 11 december 2013, kl. 14.00-16.15 Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén,

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-02-28 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Elli-Mari Lundgren (m) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 2015-09-03 1(12) Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 Beslutande Per-Anders Olsson, (s), ordförande Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Dan-Olov Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27) arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 3 december 2012, kl. 08.00-12.30 Ewa-May Karlsson,

Läs mer

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ... 2013-06-11 1(8) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, den 11 juni 2013, kl 13.30-14.55 Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c)

kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c) 2013-02-26 1(20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 26 februari 2013, kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Vindeln Utveckling, utskott för näringslivsfrågor (7) Tomas Lundmark, (s), ordförande, Christer Jonsson, (kd) Dan Oskarsson, (s)

Vindeln Utveckling, utskott för näringslivsfrågor (7) Tomas Lundmark, (s), ordförande, Christer Jonsson, (kd) Dan Oskarsson, (s) utskott för näringslivsfrågor 2010-12-14 1(7) Plats och tid Tisdagen den 14 december 2010, Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret i Vindeln, kl15.30 17.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande,

Läs mer

... Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

... Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-02-04 1(26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 4 februari 2013, kl 13.00-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande, 27-35, 37-49 Tomas Nilsson,

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 april 2014, kl 08.30-11.25

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 april 2014, kl 08.30-11.25 2014-04-07 1(28) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 april 2014, kl 08.30-11.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m), 77-95, 97-99

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s)

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) 2014-11-25 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Lena Malm, (s) Marianne

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27 2014-05-15 1(15) Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl 13.00-15.30 Beslutande Stefan Nordström (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Per-Anders Olsson (s) Göran

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S)

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 14 45-17 20 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Johanna Munters

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl 2014-12-17 1(11) Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl. 09.30 11.30 Beslutande Christer Lundgren (c ) ordförande Mats Ekman (c) Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Britt-Louise

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-06-02, kl 0800-1130 ande Laila Mäki, S Johny Lantto, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S)

Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, kl 10:00-10:35 Beslutande Ledamöter Björn Johansson (V), tjänstgörande ersättare för Krister Nyström (S) Mats Hahne (M), vice ordf. Ersättare Björn Nyström (M) Övriga

Läs mer

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.30 Beslutande Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2011-02-04 Plats och tid klockan 08.00-12.00 Beslutande Christer Lindvall, ordförande Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl 2015-08-17 1(18) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl. 08.00 12.30 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Christer Lundgren,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-08-26 1(27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 26 augusti 2013, kl 08.30-15.15 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, 7 mars 2016, kl , lunch

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, 7 mars 2016, kl , lunch 2016-03-07 1(22) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, 7 mars 2016, kl. 08.30 15.00, lunch 12.10 13.10 Mathias Haglund, (s), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Plats och tid Personalkontoret, kl. 8.30 11.00 Beslutande Lena Andersson (M) Ulla Svensson (S) Göran Stark (S) Marianne Nord Lyngdorf (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB Anna Sandgren, sekreterare ... Sekreterare Anna Sandgren Paragrafer 9-18

Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB Anna Sandgren, sekreterare ... Sekreterare Anna Sandgren Paragrafer 9-18 2016-03-10 1(12) Plats och tid Hotell Forsen, Vindeln, den 10 mars 2016, kl. 11.45-14.15 Beslutande Per-Anders Olsson, ordf, (s) Dan Andersson, (s), tjänstgörande ers Annelie Bjurén, (s) Jan-Eric Norén,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28) arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 27 augusti 2012, kl. 08.00-12.00 Ewa-May Karlsson,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Ansökan om medgivande för adoption 78 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V).

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V). PERSONALUTSKOTTET Datum 2015-05-06 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 14.00 Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer