Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)"

Transkript

1 (30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) Övriga deltagande Eric Thorstensson, förvaltningschef, 4 Göran Dahle, personalstrateg, 1-3 Tom Norrgård, personalsekreterare, Daniel Wilén, Helikopter, 5 Mikael Salomonsson, kommunchef 2-3, 8-9, Nina Loughlin, näringslivssekreterare, 10 Per Alm, entreprenörscentrum, 10 Per-Arne Leijerholt, Almi, 10 Ulrika Gustafsson, verksamhetschef, 11, 15 Mikael Pettersson, projektledare Kvarnområdet, 11 Lars Tapani, räddningschef, 12 Lars Andersson, IT-chef, Helen Sunström Hetta, KPMG, 9 Roland Fredriksson, revisionen, 9 Börje Lundström, revisionen, 9 Rune Johansson, revisionen, 9 Lennart Granström, revisionen, 9 Utses att justera Mathias Haglund, (s) Sekreterare Sofia Jonsson Paragrafer 1-26 Ordförande Ewa-May Karlsson Mathias Haglund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Arbets- och personalutskottet Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Sofia Jonsson

2 (30) Innehållsförteckning Förändringar i pensionsavtal... 3 Tidsredovisning för förvaltningschefer... 5 Gemensam löneadministration... 6 Utredning förändring av bygdemedel... 7 Profilering av Vindeln, ett filmprojekt...8 Handlingsplan för E-hälsa... 9 Försök med ny upphandlingsmodell på förslag från Västerbottens upphandlingsråd Hyresavtal Multisportanläggning vid Fritidscentrum i Vindeln...11 Revisionsrapport om inköpsprocessen Rådgivning via Entreprenörcentrum Kvarnområdet, gestaltningsförslag Frågor om rekrytering och investering inom räddningstjänsten...15 Information om bredbandsstrategi 2013 och framåt Trådlös internetanslutning i kommunens fastigheter...17 Kommunikation och tillväxt, verksamhet 2012 och uppdrag Servicedeklarationer och mål Återbesättning av kommunalarbetartjänst...20 Vattenskyddsområden i Vindelns kommun Gratis tomt till Fällmyra AB på Lidbackens industriområde...22 Utökning av vägbelysning vid Lidvägen Länstransportplan, förslag till objekt Revidering av reglementen för Vindelns kommuns styrelser och nämnder...26 Ansökan från SKPF att ingå i kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd Val av representanter till URnära...28 Ansökan från Skellefteå kraft ang ändring av detaljplan för Uven Kurser och konferenser...30

3 (30) 1 Dnr 12.K Förändringar i pensionsavtal Sveriges kommuner och landsting SKL, har under hösten sagt upp gällande kollektivavtal om tjänstepension, KAP-KL att upphöra den 31 december Förhandlingar om nytt pensionsavtal pågår och en princip-överenskommelse har träffats med Kommunal om nytt avgiftsbestämt pensionsavtal. Avtalet om KAP-KL förlängs därför med Kommunal. För övriga avtalsområden innebär nuläget att vi troligen går in i en period där vi inte har något kollektivavtal gällande tjänstepensioner. För personal som är anställda den 31 december 2012 ingår de gamla reglerna per automatik i de enskilda anställningsavtalen. För personal som anställs, eller vars anställningar omregleras från och med den 1 januari 2013 är pensions-förmånerna inte reglerade i kollektivavtal. SKL har utarbetat preliminära riktlinjer för tjänstepension. Riktlinjerna är ensidiga och ska tillämpas för de arbetstagare som anställs eller får sin tjänst omreglerad efter den 31 december Riktlinjerna anger att tjänste-pensionen i sin helhet ska vara avgiftsbestämd, med avgiftsnivåer som är i paritet med övriga arbetsmarknaden. SKL rekommenderar kommunen att anta Riktlinjer för tjänstepension inklusive bilaga 1 att gälla från och med den 1 januari I händelse av att KAP-KL förlängs upphör Riktlinjerna att gälla. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut förslår att Kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinjer för tjänstepension inklusive bilaga 1 att gälla från och med den 1 januari I händelse av att KAP-KL förlängs upphör riktlinjerna att gälla. - Anslutningsvillkor för Riktlinjer för tjänstepension med bilaga Godkända avgifter, daterade den 18 december Preliminära riktlinjer för tjänstepension samt redogörelse för dokumentet, daterade den 18 december 2012

4 (30) Arbets- och personalutskottets behandling Under mötet informerar personalstrateg Göran Dahle om att SKL nu har träffat en principöverenskommelse om ett nytt pensionsavtal med samtliga fackliga parter, och i samband med det träffat överenskommelse om förlängning av KAP-KL. Det innebär att det inte är aktuellt för Vindelns kommun att fatta beslut om att anta Riktlinjer för tjänstepension enligt ovan. Informationen är delgiven.

5 (30) 2 Dnr 12.K Tidsredovisning för förvaltningschefer Personalstrateg Göran Dahle och kommunchef Mikael Salomonsson informerar arbets- och personalutskottet om bakgrunden i ärendet. På kommunkontoret nyttjar samtliga förvaltningschefer flexklockan, även om de har oreglerad arbetstid och ej rätt till övertidskompensation. En diskussion har förts kring hur den flextid som registrerats i systemet ska hanteras. Kommunchef Mikael Salomonsson informerar arbets- och personalutskottet om att en lösning kommer att tas fram med hjälp av personalstrateg Göran Dahle. Lösningen innebär att förvaltningscheferna endast ska registrera de avvikelser i form av semester, sjukdagar etc som personal- och löneenheten behöver för att kunna hantera löneutbetalningarna. Informationen är delgiven.

6 (30) 3 Dnr 12.K Gemensam löneadministration Personalstrateg Göran Dahle och kommunchef Mikael Salomonsson informerar om aktuellt läge i utredningen av en gemensam löneadministration i Umeåregionen. Den tidsplan som tidigare diskuterats för ett eventuellt genomförande, den 1 april 2013, måste skjutas fram då Umeå kommun ännu inte har kommit fram i diskussionen med sin leverantör av lönesystemet. Ett genomförande kan tidigast bli aktuellt i september I övrigt fortsätter arbetet med framtagande av en mer exakt kostnadskalkyl för ett genomförande. Informationen är delgiven.

7 (30) 4 Dnr 12.K Utredning förändring av bygdemedel Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2012 att ge förvaltningschef Eric Thorstensson i uppdrag att utreda, kommunens möjligheter att nyttja bygdeavgiftsmedel i hela kommunen. Länsstyrelsens syn på frågan redovisades till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott den 29 oktober. Länsstyrelsen anser att det är kommunen som beslutar om bygdebegreppet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 211, att uppdra till förvaltningschefen att utreda om bygdeavgiftsmedel, samt hur dessa får användas, på något vis regleras även i vattendomen för Umeälven och inte bara i Lagen om vattenverksamhet (1998:812). Advokat Leif Andersson som är kommunens ombud i Stornorrforsärendet och som har lång erfarenhet i vattenmål har tillfrågats i ärendet. Han ansåg att kommunen bör följa Länsstyrelsens rekommendation. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Kommunstyrelsen kan besluta inom vilket geografiskt område som bygdeavgiftsmedel ska få nyttjas. Kommunstyrelsen grundar sitt beslut på yttrande från Länsstyrelsen som anser att kommunen är beslutande när det gäller bygdebegreppet. - Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse daterad den 28 september Informationen är delgiven. Förvaltingschef Eric Thorstenssons skrivelse skickas till de politiska partierna för kännedom. Frågan tas upp på Kommunstyrelsen i februari.

8 (30) 5 Dnr 13.K Profilering av Vindeln, ett filmprojekt Daniel Wilén, konsult på Helikopter, informerar arbets- och personalutskottet om möjligheten till att profilera Vindeln genom ett filmprojekt. Tanken är att filmen ska kunna nyttjas av kommunen och företag vid rekryteringar och besök, på mässor, webben etc. Daniel Wilén informerar kort om filmens historia, som är tänkt att skapas kring en person som flyttar till kommunen och som får uppleva de värden som Vindeln har att erbjuda. Filmen finansieras inom ramen för projekt Dialog och utveckling för ökad regional tillväxt, DUR. Ställer sig positiva till filmprojektet som finansieras via projektet DUR.

9 (30) 6 Dnr 12.K Handlingsplan för E-hälsa Inom landet pågår sedan 2007 ett arbete med gemensam ehälsa-utveckling inom kommuner och landsting. CeHis har tagit fram en handlingsplan för den kommande utvecklingen åren Aktiviteterna kan i huvudsak indelas i 3 områden: Invånartjänster Vårdtjänster Infrastruktur Sveriges kommuner och Landstings styrelse har beslutat att rekommendera samtliga landsting, regioner och kommuner att anta föreslagen handlingsplan för ehälsaområdet för perioden Socialförvaltningen har lämnat ett yttrande, i vilket man ställer sig positiv till ett antagande av handlingsplanen för E-hälsa. - Socialförvaltningens yttrande, daterat den 8 november Handlingsplan för , daterad den 20 juni Uppdras till förvaltningschef Eric Thorstensson att utarbeta ett yttrande till kommunstyrelsens möte den 22 januari.

10 (30) 7 Dnr 12.K Försök med ny upphandlingsmodell på förslag från Västerbottens upphandlingsråd Inom Västerbottens Handelskammare finns ett upphandlingsråd. Rådet har bland annat som mål att: öka antalet anbudsgivare vid offentlig upphandling. verka för utveckling av anbudsgivarnas kompetens i anbudsgivning och anbudsutformning. tillföra upphandlande enheter ökade möjligheter att utveckla och förbättra upphandlingsprocessen och förfrågningsunderlagen. Upphandlingsrådets ordförande Lorens Karlsson (upphandlingschef vid Umeå universitet) informerade vid ett möte i Vindeln den 6 november om en ny modell. Han menade att om kommunen gjorde upphandlingar enligt den modellen skulle förutsättningarna för lokala leverantörer att få leverera till kommunen öka. Lorents Karlsson hävdar att man kan köpa lokalt enligt denna modell till samma kvalité och pris som kommunen vanligtvis får vid sina samordnade upphandlingar i Umeåregionen eller via HVB ( Föreningen för Husbyggnadsvaror).Vindelns kommun saknar idag erfarenhet att utföra upphandlingar enligt den nya modellen. Eftersom det kan finnas en risk att en upphandling enligt denna nya modell blir dyrare än vid en vanlig upphandling, får Kommunstyrelsen besluta om en sådan upphandling ska göras. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att Västerbottens Handels-kammare, upphandlingsrådet erbjuds att genomföra tre upphandlingar för Vindelns kommuns räkning enligt deras föreslagna modell. Upphandlingen avser kontorsmateriel och kopieringspapper, arbets- och personalkläder, samt någon produkt inom fastighetsförvaltningen. - Förvaltningschef Eric Thorstenssons tjänsteskrivelse, daterad den 6 december Planerade upphandlingar i Umeåregionen 2013, daterad den 6 december Enligt förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag.

11 (30) 8 Dnr 11.K Hyresavtal Multisportanläggning vid Fritidscentrum i Vindeln Ett utkast till hyresavtal har tagits fram. Det redovisar huvudinnehållet i ett eventuellt avtal mellan VIF:s (Vindelns Idrottsförening) Arenabolag under bildande och Vindelns kommun. Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 att två alternativ skulle redovisas med och utan en första förhöjd hyra. Endast ett alternativ med en första förhöjd hyra redovisas i förslaget. Alternativet med ett hyresavtal utan förhöjd första hyra innebär högre hyreskostnad för kommunen. VIF måste i det alternativet låna upp 2 mkr. VIF har inte möjlighet att låna till samma förmånliga villkor som kommunen. Kommunen får genom hyran betala för de högre räntekostnaderna som det alternativet innebär. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Vid ett positivt förslag till beslut från kommunstyrelsens arbets- och personalutskott till kommunfullmäktige uppdras till förvaltningschefen att tillsammans med VIF ta fram ett fullständigt hyresavtal. Kommunstyrelsen bör överväga att kräva representation i Arenabolagets styrelse. - Förvaltningschef Eric Thorstenssons tjänsteskrivelse, daterad den 27 december Uppdras till förvaltningschef Eric Thorstensson att ta upp frågan med VIF ang. föreningens möjlighet att sköta uthyrning av anläggningen. Vidare uppdras till kommunchef Mikael Salomonsson och förvaltningschef Eric Thorstensson att ta fram förslag på finansiering av anläggningen, dvs. se över möjligheten att kunna nyttja 3,5 mkr från kommunens överskott i resultatet Att begära in en redovisning av utbildnings- och fritidsnämnden om hur nämnden bedömer att man ska kunna dra nytta av en konstgräsplan i Vindeln.

12 (30) 9 Dnr 12.K Revisionsrapport om inköpsprocessen KPMG har på uppdrag av de kommunala revisorerna granskat inköpsprocessen i kommunen. Syftet är att se om den kommunala inköpsprocessen fungerar tillfredsställande med avseende på den interna kontrollen. Revisionen tillsammans med Helen Sundström Hetta, KPMG, besöker arbets- och personalutskottet för diskussion kring framtagen revisionsrapport. I revisionsrapporten framförs bl.a. följande synpunkter gällande kommunens inköpsprocess; Kommunen saknar vissa rutiner för säkerställande av att inköp sker enligt gällande avtal Äldre avtal saknas i avtalsdatabasen Brist i internkontroll finns då nyupplägg och ändring av leverantörer inte attesteras. Revisionsrapporten avser även Vindelnbostäder AB:s inköpsprocess och bland annat beskrivs svårigheter med att kunna stämma av belopp på vissa fakturor mot gällande avtal. Revisionen framför ett antal åtgärdsförslag och önskar att kommunstyrelsen och styrelsen för Vindelnsbostäder AB lämnar ett yttrande över revisionsrapporten senast den 31 maj. - Revisionsrapport daterad den 21 november Uppdras till förvaltningschef Eric Thorstensson och Vindelnbostäders VD Mikael Salomonsson att gemensamt upprätta en svarsskrivelse till revisionen.

13 (30) 10 Dnr 13.K Rådgivning via Entreprenörcentrum Nina Loughlin, näringslivssekreterare, Per-Arne Leijerholt, Almi, och Per Alm, Entreprenörscentrum, besöker arbets- och personalutskottet för att informera om verksamheten inom Entreprenörscentrum. Almi finns med som ägare av Entreprenörscentrum. Entreprenörscentrum kan bistå med; föreläsningar, affärs- och innovationsrådgivning, mentorskap samt affärsutveckling under företagets första tre år. Entreprenörscentrum som projekt är inne på sitt sista år och det är fortfarande ovisst hur det blir från 2014 och framåt. Almi erbjuder företag hjälp inom ett större antal områden; lönsamhetsstyrning, mentorskap, klimatsmarta affärer, riskanalyser, styrelseutveckling, framtidsdialog, generationsväxling, marknadsutveckling etc % av de företag som varit i kontakt med Entreprenörscentrum lever fortfarande efter 3 år. I Vindelns kommun har näringslivssekreterare Nina Loughlin till viss del varit anställd åt Entreprenörscentrum. Nina Loughlin kommer att vara tjänstledig och det är ännu inte klart hur dessa frågor ska hanteras under denna period. Förvaltningschef Eric Thorstensson får i uppdrag att tillsammans med Entreprenörcentrum ta fram en lösning för service till företagen.

14 (30) 11 Dnr 12.K Kvarnområdet, gestaltningsförslag Projektledare Mikael Pettersson redogör för det gestaltningsförslag som tagits fram för entréområde och centrumplats på Kvarnområdet, inom ramen för projekt Utveckling av Kvarnområdet. Gestaltningsförslaget kan med mindre tillägg användas som grund för ett genomförande. Förslaget utgår från att man ser området som 6 olika delar, som alla har en tydlig karaktär, tex Ängarna det öppna rummet, Skogsområde med camping, kulturhistoria runt Mjölnaren. Ett informationsmöte planeras för aktörerna på Kvarnområdet den 23 januari, då konsulterna som tagit fram gestaltningsförslaget kommer att göra en presentation. Vidare ges en lägesrapport för projektet. Projektledare Mikael Pettersson informerar om att det kommer att behövas två tjänster för att driva arbetet framåt, en huvudprojektledare samt en projektledare för kultur- och naturzoner. Tjänstgöringsgraden är ännu inte fastställd. I investeringsbudget 2013 har 1 mkr avsatts för utveckling av Kvarnområdet. För närvarande skrivs en projektansökan för perioden för utveckling av Kvarnområdet i Vindeln, som i första hand kommer att gälla genomförande av entréområdet. I ansökan ingår även delar av centrumplatsen, lekprogrammet, ny gångförbindelse till resecentrum samt eventuellt start av ny del av campingen. Åtgärderna uppskattas totalt kosta 3-4 mkr. Under projektperioden genomförs fyra fördjupningar; entréområde, centrumplats, skyltprogram och lekprogram. - Lägesrapport den 7 januari Informationen är delgiven.

15 (30) 12 Dnr 12.K Frågor om rekrytering och investering inom räddningstjänsten Personalen vid Vindelns brandkårsavdelning har i en skrivelse till kommunstyrelsen ställt frågor om rekrytering av personal och investering i en ny brandbil. Räddningschef Lars Tapani besöker arbets- och personalutskottet för diskussion kring ovan nämnda frågor. I samband med besöket informeras om att räddningstjänsten gör ett överskott 2012, vilket till stor del beror på färre uttryckningar samt mindre reparationer på fordonen än väntat. I investeringsbudget 2013 har 2 mkr avsatts till inköp av en brandbil. Räddningschefen informerar om att man håller på att se över marknaden för begagnade fordon. Svårigheten kring att kunna rekrytera deltidsbrandmän har funnits under en längre tid. För närvarande pågår rekrytering och förhoppningen är att antalet deltidsanställda brandmän ska öka så att bl.a. personalens arbetsscheman sommartid ska gå att lösa på ett tillfredsställande sätt. Räddningschef Lars Tapani kommer att återkoppla till personalen angående dagens samtal för att ge svar på deras frågor. Kommunchef Mikael Salomonsson har bjudit in brandkåren till nästa ledningsgruppsmöte. Avsikten är att försöka hitta former för att rekrytera fler deltidsbrandmän i de kommunala verksamheterna. - Skrivelse från Vindelns räddningskår, daterad den 9 november Räddningstjänstens chef Lars Tapanis svarsskrivelse, daterad den 26 november Informationen är delgiven.

16 (30) 13 Dnr 13.K Information om bredbandsstrategi 2013 och framåt Kommunchef Mikael Salomonsson och IT-chef Lars Andersson informerar om förestående arbete med en bredbandsstrategi, som initierats regionalt av AC Net. Strategin är tänkt att beskriva framtida åtgärder och vägval för att komma till rätta med de områden i kommunen som idag saknas täckning. En styrgrupp, bestående av arbets- och personalutskottet, kommunchef samt ITchef, inrättas för arbetet med bredbandsstrategin.

17 (30) 14 Dnr 13.K Trådlös internetanslutning i kommunens fastigheter Vindelns kommun har trådlöst nätverk i ett antal av sina byggnader och anläggningar. I de lokalerna är det också möjligt att erbjuda allmänheten tillgång till trådlös internetanslutning. Det finns ett antal platser där tillgång till Internet kan förstärka besöksmålet, exempelvis Fritidscentrum, Kvarnområdet, Bubergsgården och Forum. Förutsättningarna för att tillhandahålla trådlös anslutning för allmänheten är att det finns IT-infrastruktur i form av fysisk nätverksutrustning på plats och att en reglering av kapacitet och uppkopplingstid kan göras. Reglering av kapacitet och uppkopplingstid görs med ett stödsystem som antingen genererar biljetter eller använder externa webbtjänster (Google, Facebook, etc) för att identifiera användaren. På platser där nödvändig IT-infrastruktur finns är kostnaden cirka kr för ett tillhandahålla trådlös internetuppkoppling. Driftkostnaden för underhåll, uppdateringar med mera uppgår till ca kronor per år och lokal. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Det är upp till respektive verksamhetsansvarig att besluta och bekosta om man ska tillhandahålla trådlös internetanslutning som en service och attraktivitetshöjande åtgärd i sina anläggningar. - Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag den 28 december Arbets- och personalutskottets behandling Frågan diskuteras och arbets- och personalutskottet ser ett behov av en gemensam hållning i frågan om trådlös internetanslutning i kommunens fastigheter. Om frågan ska hanteras och finansieras av varje verksamhetsansvarig finns en risk att den inte prioriteras. Frågan hänvisas till ledningsgruppen för synpunkter och förslag till var kommunen ska tillhandahålla trådlös internetanslutning samt finansiering. Redovisning av ärendet sker vid arbets- och personalutskottets möte den 4 februari.

18 (30) 15 Dnr 13.K Kommunikation och tillväxt, verksamhet 2012 och uppdrag 2013 Verksamhetschef Ulrika Gustafsson redogör för Kommunikation och Tillväxt verksamhet 2012 samt de framtidstankar som finns i enlighet med framtagen rapport, daterad den 27 december Verksamheten och budget 2013 föreslås i stora drag likna den som bedrivits under 2012 men med några tillägg och förändringar; 2013 kommer många projekt att slutföras vilket innebär arbete med utvärderingar och slutredovisningar. Deltagande i olika program- och projektskrivingar (FOG-område) Näringslivssekreterare Nina Loughlins tjänsteledighet kommer att medföra svårigheter att kunna upprätthålla samma service och insatser som tidigare. Projektledare för utveckling av Kvarnområdet, Mikael Petterssons slutar och rekrytering av projektledare måste ske för att hålla igång den påbörjade processen inom Kvarnområdet. Omfattningen blir beroende av om avsatta medel kan växlas upp med nationella/eu-medel. Verksamhetschef Ulrika Gustafssons förslag till beslut Att verksamheten 2013 bedrivs enligt förslaget. Att Vindelns kommun aktivt arbetar för att Vindelälven blir ett fiskeområde även perioden och är beredda att stå som huvudman. Att Kommunikation och tillväxt får i uppdrag att bevaka kommunens intressen i pågående RUS-arbete och övriga program och projektinitiativ i regionen. Rapport lämnas regelbundet till kommunstyrelsen. Vid mötet redogör även Ulrika Gustafsson för ett utkast till verksamhet 2014 och framåt för Kommunikation och Tillväxt. - Verksamhetsberättelse 2012 och tankar inför framtiden, daterad den 27 december Projektrapport Företagens röst, daterad den 27 december Utkast till verksamhet 2014 och framåt förankras i näringslivsrådet samt de politiska partierna. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Verksamhetschef Ulrika Gustafssons förslag till uppdrag 2013 för Kommunikation och tillväxt fastställs.

19 (30) 16 Dnr 12.K Servicedeklarationer och mål Arbets- och personalutskottet beslutade den 5 mars 2012 att förvaltningen under 2012 skulle arbeta fram förslag till mål och servicedeklarationer för Vid arbets- och personalutskottets möte den 3 december 2012 konstaterades att det saknades deklarationer för Vinet och näringslivsservice. Vid dagens möte går arbets- och personalutskottet igenom förslag till servicegarantier för Näringslivsservice och Vinet och konstaterar att servicegarantin för Vinet bör omarbetas. - Servicedeklaration för näringslivsservice, daterad den 21 december Uppdras till förvaltningen att omarbeta förslag till servicegarantier för Vinet. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa servicegarantier för

20 (30) 17 Dnr 12.K Återbesättning av kommunalarbetartjänst En av kommunens kommunalarbetare avgår med pension till sommaren. Tekniska avdelningen behöver återbesätta tjänsten, och ingen övertalig personal finns i kommunen med tillräckliga kvalifikationer. Behovet beskrivs i Christer Nygrens underlag. - Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse, daterad den 26 november Ärendet lyfts ut i avvaktan på kompletterande underlag.

21 (30) 18 Dnr 12.K Vattenskyddsområden i Vindelns kommun Tekniska avdelningen håller nu på med arbetet att fastställa nya skyddsföreskrifter för vattentäkterna i kommunen. Tidigare har Länsstyrelsen beslutat i dessa ärenden, men i och med en revidering i miljöbalken 22 kap 7, har nu kommunerna själva möjlighet att besluta. - Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse, daterad den 21 november Teknisk chef Christer Nygrens förslag till beslut Alternativ: 1. Kommunen tar beslut om vattenskyddsområden och föreskrifter 2. Länsstyrelsen får ta beslut om vattenskyddsområden och föreskrifter Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen tar beslut om vattenskyddsområden och föreskrifter.

22 (30) 19 Dnr 12.K Gratis tomt till Fällmyra AB på Lidbackens industriområde En ansökan om gratis tomt har inkommit från Fällmyra AB. Ansökan avser en del av en tomt vid Lidbackens Industriområde vid fastigheten Granen 1 som ägs av Vindelnbostäder AB. I kommunens reglemente står det att kommunen tillhandahåller gratistomter där vatten och avlopp ska ingå. Alternativ 1 Ansökan bifalls och tomten delas. Det finns då ingen utbyggnadsmöjlighet för den verksamhet som finns där idag. Kostnad för fastighetsreglering och VA tillkommer. Alternativ 2 Det finns mark i anslutning till denna fastighet. Den måste styckas av och planläggas för att kunna tas i anspråk. Kostnad för fastighetsreglering och VA, samt arbete med detaljplan tillkommer. Det finns fördelar att inte stycka av Granen 1 beroende på att det finns utvecklingsmöjligheter för befintlig verksamhet, detta försvinner då man styckar en befintlig tomt. Andra alternativet markerad med 2 på bifogad karta innebär en större kostnad för kommunen men samtidigt kan man anpassa tomten efter sökandens behov. Teknisk chef Christer Nygrens förslag till beslut Alternativ 1. Ansökan beviljas och Granen 1 avstyckas 2. Gratis tomt erbjuds intill Granen 1 3. Ansökan avslås - Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse, daterad den 21 december Ansökan från Fällmyra AB, daterad den 3 december Karta över alternativen, daterad den 21 december Beslut om gratis tomter, Kommunstyrelsen 59/2000

23 (30) Arbets- och personalutskottet ställer sig positiv till ansökan. Del av Granen 1 kan upplåtas för uppställning av fordon på ett kortare avtal. Om tomten ska bebyggas ska en ny ansökan inkomma och det blir då aktuellt med en lösning inom ramen för alternativ 2.

24 (30) 20 Dnr 12.K Utökning av vägbelysning vid Lidvägen 10 Indexator Rototilt Systems AB har till kommunen inkommit med en skrivelse med begäran att vägbelysningen efter Lidvägen byggs ut. När Indexator byggde sin nya fabrik byggdes Lidvägen ut och förlängdes. I denna ombyggnad förlängdes vägbelysningen fram till fabriksbyggnaden. Indexator har nu byggt ut sin parkering med skärmtak och detta har hamnat utanför vägbelysningen. - Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse daterad den 21 december Teknisk chef Christer Nygrens förslag till beslut Att kommunstyrelsen beslutar att utöka vägbelysningen efter Lidvägen ner mot vändplanen och att kostnaden belastar avsatta medel i investeringsbudgeten för vägbelysningen. - Ansökan från Rototilt System AB, daterad den 12 november Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse, daterad den 21 december Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utöka vägbelysningen efter Lidvägen ner mot vändplanen och kostnaden belastar avsatta medel i investeringsbudgeten för vägbelysningen.

25 (30) 21 Dnr 12.K Länstransportplan, förslag till objekt 2014 Region Västerbotten har i en skrivelse till kommunen begärt kommunens förslag till åtgärder som ska rymmas inom potterna som finns avsatta i länstransportplanen; Gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet. Hållplatser för kollektivtrafiken längs det statliga vägnätet. Trafiksäkerhetsåtgärder i det statliga regionala vägnätet, inkl. rastplatser. Medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder, högst 50% av kostnaden. Medfinansiering av kollektivtrafikanläggningar, högst 50% av kostnaden. Medfinansiering av miljö- och ts-åtgärder i det kommunala vägnätet, högst 50 % av kostnaden. Vindelns kommun ska innan den 31 januari 2013 lämna in det kommunen anser ska rymmas i dessa potter till Region Västerbotten. Teknisk chef Christer Nygrens förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen att besluta att lämna in följande objekt till Region Västerbotten: Gång- och cykelväg längs väg 363 sträckan Rödå- Överrödå. Kostnaden beräknas till ca 4 miljoner Gång- och cykelväg läng väg 711 sträckan Hällnäs centrum ner till skolan. Kostnaden beräknas till ca 2 miljoner. Resecentrum Vindeln. Kostnaden beräknas till ca 4 miljoner - Begäran om underlag från Region Västerbotten, daterad den 2 november Teknisk chef Christer Nygrens tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2012 Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar lämna in följande objekt till Region Västerbotten; Resecentrum Vindeln. Kostnaden beräknas till ca 4 miljoner Gång- och cykelväg längs väg 363 sträckan Rödå- Överrödå. Kostnaden beräknas till ca 4 miljoner Gång- och cykelväg läng väg 711 sträckan Hällnäs centrum ner till skolan. Kostnaden beräknas till ca 2 miljoner. Hållplats vid Konsum i Granö. Naturskön rastplats längs 363:an.

26 (30) 22 Dnr 12.K Revidering av reglementen för Vindelns kommuns styrelser och nämnder Inom socialnämnden har en diskussion förts kring tolkning av huruvida nämndsordförandens deltagande i kurser och konferenser ska beslutas av nämnden eller om detta faller inom ramen för ordförandeuppdraget. Vid kommunfullmäktiges valberednings möte den 28 september 2012 beslutades om följande förslag till ändringar i Reglementen för Vindelns kommuns styrelse och nämnder ; Meningen Representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden beslutar annat utgår på sidan 6 under rubriken Ordföranden. En ny rubrik, Konferenser och kurser, läggs till i dokumentet med följande stycke; Ersättning för deltagande vid konferenser och kurser skall ges endast i mån av beslut av respektive styrelse, nämnd eller dess arbetsutskott. I förslag till reviderat dokument har även förvaltningen tillfört följande förslag på ändringar i dokumentet; Nya reglementen för valnämnd och krisledningsnämnd, vilka tidigare saknats. Punkten Budget- och skuldrådgivning har lagts till under socialnämndens verksamhetsområde 4.1. Under rubriken kallelse på sidan 6 har ett nytt stycke med följande lydelse tillförts reglementet; För sammanträden/möten som tillkommer utanför fastlagd sammanträdesplan, bör information om mötesdatum vara ledamöter tillhanda senast 2 veckor före mötesdag. - Reviderade Reglementen för Vindelns kommuns styrelser och nämnder, daterad 20 december Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reglementen för Vindelns kommuns styrelser och nämnder, daterat den 20 december 2012.

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer