Personalbokslut 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalbokslut 2011"

Transkript

1 Personalbokslut 2011

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING Styr- och ledningssystem Vision Strategiska områden Resurser SYFTE UTGÅNGSPUNKTER KOMMUNÖVERGRIPANDE PERSONALMÅL OCH NYCKELTAL Personalnyckeltal REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO LEDARSKAPSPOLICY MEDARBETARPOLICY SAMVERKAN PERSONALPOLITISKA RIKTLINJER PERSONALBILD Antal anställda Anställningsform Sysselsättningsgrad Åldersstruktur HÄLSOBILD Sjukfrånvarodagar Sjukfrånvaron i procent Frisktal TIDSREDOVISNING SJUKLÖNEKOSTNADER MEDARBETARENKÄT Utvecklingsområden FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Årets händelser REHABILITERING Årets händelser FRISKVÅRD Årets händelser ARBETSMILJÖ Årets händelser Arbetsskador Hot och våld Förslagsverksamheten JÄMSTÄLLDHET Årets händelser Trygg anställning Ledarskap Föräldraskap Sexuella trakasserier Jämnare könsfördelning Löner LÖNER Årets händelser PENSIONSAVGÅNGAR REKRYTERING Årets händelser PERSONALFÖRSÖRJNING Årets händelser LEDARUTVECKLING Årets händelser INTRODUKTION ALKOHOL OCH ANDRA DROGER Årets händelser SAMMANFATTNING FRAMTID PERSONALNYCKELTAL

3 1. Inledning För att kunna tillgodose medborgarnas krav på kommunala tjänster och service krävs personal som utför ett arbete med god kvalité. Personal är ett område som ska följas och utvärderas utifrån mål och nyckeltal. De personalpolitiska riktlinjerna visar på viljeinriktning, arbetssätt och arbetsfördelning inom olika områden av personalfrågor och ska även de följas upp. 1.1 Styr- och ledningssystem Piteå kommuns verksamhet styrs och leds utifrån vision, strategiska områden, mål och nyckeltal som bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige styr och följer upp i denna struktur genom verksamhetsplanen och övriga styrande dokument som delårsrapporter och årsredovisning. 1.2 Vision Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. 1.3 Strategiska områden Barn och unga Utbildning, arbete och näringsliv Demokrati och öppenhet Livsmiljö 2. Syfte Personalbokslutet utgår från området Personal i kommunens styr- och ledningssystem och är tänkt som en fördjupning av personalanalysen i årsredovisningen. Syftet är att lyfta fram personalfrågorna och följa upp mål och personalpolitiska riktlinjer samt att tillföra kunskaper och ökad förståelse för personalens hälsa, organisationens arbetsmiljö och dessa faktorers påverkan på verksamhetens resultat. 3. Utgångspunkter Nytta; informationen ska kunna användas som stöd i förändringsarbetet. Tolkningsbarhet; informationen ska vara tolkningsbar för den som ska läsa den. Jämförbarhet; informationen ska vara jämförbar över tid. Etiskt förhållningssätt; informationen ska utgå från ett organisationsperspektiv. Jämställdhet; All statistik ska vara könsuppdelad och redovisas där det finns skillnader. 4. Kommunövergripande personalmål och nyckeltal Beslutade av kommunfullmäktige; 1.4 Resurser Personal: Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakten med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet. Ekonomi: God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. God ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse. 4.1 Personalnyckeltal Redovisas under Personal- och Hälsobild

4 2011 ska sjukfrånvaron understiga 6,5 % Frisknärvaron (0 sjukdagar) ska uppgå till minst 41 % 2011 ska frisktalet (0-7 sjukdagar) uppgå till minst 69 % Andel heltidstjänster ska öka varje år Antalet timmar som utförs av timanställda fördelat på kön ska minska. Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön. 7. Medarbetarpolicy 5. Redovisning av sjukfrånvaro Alla arbetsgivare är skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaron i sin årsredovisning utifrån sju definierade nyckeltal. 6. Ledarskapspolicy Utgångspunkten i medarbetarpolicyn som fastställdes 2011 är begreppen Våga, Låga, Förmåga. Ett diskussionsmaterial är framtaget vilket under våren 2012 kommer diskuteras på kommunens arbetsplatsträffar. 8. Samverkan Utgångspunkter för ledarskapet är begreppen Våga, Låga, Förmåga alla ledare skall företräda och vårda dessa gemensamma värden i känsla, tanke, ord och handling. Piteå kommun och de fackliga organisationerna har tecknat ett Samverkansavtal med tillhörande rutiner. Detta ska ge alla medarbetare möjlighet till delaktighet och att aktivt utöva sitt medarbetarskap. Samverkan är en förutsättning för att vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare. 9. Personalpolitiska riktlinjer Personalpolitiska riktlinjer som finns i tryckt format: Rekrytering Jämställdhet Alkohol och andra droger Löner - 3 -

5 Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Arbetsmiljö Förslagsverksamhet Friskvård Rehabilitering 10. Personalbild 10.1 Antal anställda Den 31 december 2011 är 3604 månadsanställda i kommunen varav 3274 tillsvidare- och 333 visstidsanställda. Omräknat till årsarbetare är antalet 3427 Största förvaltningen är Socialtjänsten med 40 % av alla månadsanställda, Barn och utbildning har 38 %. Könsfördelningen i kommunen är 80 % kvinnor och 20 % män. Antal anställda i Piteå kommun Mån anst Tillsv anst Antal månadsanställda per förvaltning 2011 Månadsanställda Antal 2011 Kv % Män % Barn och utbildning Fastighet och service Kommunledningskontor Kultur Fritid Miljö och byggkontoret Arbetsmarknad o vux utb Räddningstjänsten Socialtjänsten Teknik och gatukontoret Totalt Antalet månadsanställda ökar med 20 personer, antalet tillsvidare anställda ökar med 13 personer. Socialtjänsten är nu den största förvaltningen tätt följt av Barn och utbildning Anställningsform Av samtliga månadsanställda innehar 91 % en tillsvidareanställning vilket motsvarar 3126 årsarbetare, 91 % kvinnor och 89 % män har en tillsvidareanställning genomfördes timmar av timanställda ( timmar kvinnor, timmar män) vilket motsvarar 266 årsarbetare. Jämförande siffra för 2010 var timmar vilket motsvarade 245 årsarbetare. Antalet timmar som utförs av timvikarier har ökat med 21 årsarbetare. Det är Socialtjänsten som står för den större delen av ökningen men även Kultur och fritid ökar. Fördelningen av antal årsarbetare visar att timanställda står för drygt 7 % av den totala arbetskraften. Totala arbetskraften fördelat på årsarbetare % 7% 85% Tillsvidare anst Visstidsanställda Timanställda Timmar som utförts av timanställda Förvaltning Barn o Utbildning Fastighet o Service Kommunledning Kultur o Fritid Miljö o Bygg Arb.markn vux.utb Räddningstjänsten Socialtjänsten Teknik o Gatu Totalt Sysselsättningsgrad Det kommunövergripande målet är att alla anställningar ska bygga på heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid. Andelen heltidsanställda är 81 % vilket är 1 procentenhet lägre än föregående år och därmed tillbaka på nivån för

6 Andel heltidsanställda i % Piteå kommun Av kvinnorna har 79 % heltidsanställning vilket är en procentenhet lägre än föregående år och därmed samma nivå som Av männen har 88 % heltidsanställning, vilket är två procentenheter lägre än föregående år. Fördelning mellan heltid och deltid per kön 2011 Totalt Män Kvinnor Inom Socialtjänsten har samtliga en heltidsanställning förutom Personliga assistenter där insatsen styr anställningsgrad. Socialtjänsten har arbetat aktivt med hel/del projektet som nu är en permanent verksamhet. Målsättningen att erbjuda alla anställda i Piteå kommun heltidsanställning vilket skapar attraktiva arbetsförhållanden, men att uppnå 100 % är ej möjligt då tjänster omregleras vid deltidspension och sjukersättning. Fördelning heltids- och deltidsanställningar 2011 ToG SOC Rtj NAV MoB KoF KLK FoS BUN Heltid % Kv % Män % Heltid % Deltid % Åldersstruktur Medelåldern i Piteå Kommun är 47,2 år vilket är en sänkning med 0,1 år i jämförelse med Högst medelålder har Fastighet och servicekontoret med 50,3 år och lägst har Räddningstjänsten med 41,1 år. Medelålder per förvaltning 2011 Förvaltning Medel ålder Kv Män Barn och utbildning 47,5 47,3 48,3 Fastighet och service 50,3 49,5 52,3 Kommunledningskontor 47,3 47,2 47,4 Kultur Fritid 46,0 44,8 48,7 Miljö och byggkontoret 47,8 49,2 46,0 Arbetsmarknad o vuxenutb 45,8 45,5 46,2 Räddningstjänsten 41,1 36,2 41,9 Socialtjänsten 46,3 46,4 45,5 Teknik och gatukontoret 47,9 47,6 48,04 Totalt 47,2 47,0 47,7 Av de anställda är 48 % över 50 år och 23 % under 40 år. Flest anställda finns i gruppen kvinnor år. I gruppen 60 år eller äldre finns 605 personer, 476 kvinnor och 129 män. Antal anställda i olika åldersgrupper Hälsobild Kvinnor Män 11.1 Sjukfrånvarodagar Sjukfrånvaron ökar något var sjukfrånvaron 16,8 dagar i genomsnitt per anställd att jämföra med 2010 då sjukfrånvaron var 14,5 dagar. Heltid % Deltid % - 5 -

7 Sjukfrånvarodagar i genomsnitt per anställd Högst sjukfrånvaro har Fastighets och service med 23,3 sjukdagar, följt av socialförvaltningen som har 19,1 sjukdagar i genomsnitt per anställd. Övriga förvaltningar ligger under 15,5 sjukdagar i genomsnitt per anställd Sjukfrånvaron i procent Sjukfrånvaron har visat tendens till ökning (4,9 % vilket är 0,1 procentenheter högre än 2010) under året, främst bland de yngre anställda. För gruppen 50 år och äldre sjunker sjukfrånvaron något. Det är korttidsfrånvaron som ökar något medan långtidsfrånvaron minskar. Även sjukfrånvaron bland män har ökat något. Detta är fortfarande klart under målet 6,5 %. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i % Nyckeltal sjukfrånvaro i % Piteå 2011 Piteå 2010 Piteå 2009 Luleå , Tot sjukfrånvaro 2, Sjukfrv. >59 dgr 3, Sjukfrv. kvinnor Umeå ,9 4,8 5,6 4,9 5,7 51,3 54,3 67,9 35,6 63,9 5,4 5,3 6,5 5,3 6,6 4, Sjukfrv. Män 3,0 2,7 2,5 3,5 3,4 5, Sjfrv 29 år el 3,5 3,1 2,6 3,6 3,8 yngre 6, Sjfrv ,5 4,1 4,8 4,6 5,6 år 7, Sjfrv 50 år el äldre 5,4 5,5 6,7 5,2 6,6 Fastighet och service har högst sjukfrånvaro med 6,1% följt av Socialtjänsten med 6,0%. Kvinnorna har högre sjukfrånvaro än männen undantaget Arbetsmarknad och vuxenutbildning och Miljö och bygg. Total sjukfrånvaro i % per förvaltning 2011 Förvaltning Tot Kv Män Barn och utbildning 4,4 4,9 2,3 Fastighet och service 6,1 6,6 5,3 Kommunledningskontor 1,3 1,7 0,9 Kultur Fritid 3,0 3,6 2,3 Miljö och byggkontoret 3,9 3,5 4,4 Arbetsmarknad o vuxenutb 4,0 1,6 7,9 Räddningstjänsten 0,9 1,2 0,8 Socialtjänsten 6,0 6,4 3,3 Teknik och gatukontoret 1,6 3,6 1,1 Totalt 4,9 5,4 3, Frisktal Det finns en stor andel personer som är friska. Under 2011 har 40 % av kommunens anställda inte haft någon sjukdag. 31 % har varit sjuk mellan 1-7 dagar vilket betecknas som normal sjukfrånvaro. Detta sammantaget ger ett frisktal på 71 % vilket är en sänkning med två procentenheter från Frisktal i Piteå Kommun % 41% 40% 40% 39% 40% 31% 31% 29% 28% 27% 32% Friska % Sj 1-7dgr Sj över 8 dgr 29% 27% 29% 31% 33% 33% Begreppet långtidsfrisk mäter andelen tillsvidareanställda utan någon sjukdag under två år. Detta är ett vedertaget begrepp för att följa hälsoutveckling inom företag. Att mäta långtidsfriska är att mäta summan av företagskulturen, ledningen, ledarskapet, medarbetarskapet och det nätverk samt de aktiviteter som förekommer i och utanför arbetet. Piteå kommun har 26 % utan någon sjukfrånvarodag de två senaste åren, det är samma resultat som

8 Frisktal per förvaltning Tidsredovisning Den tillgängliga ordinarie arbetstiden för alla månadsanställda är timmar vilket motsvarar årsarbetare. Med ordinarie arbetstid menas den ordinarie arbetstiden enligt avtal med hänsyn tagen till frånvaro utan lön (ex tjänstledighet, föräldraledighet). En årsarbetare definieras som en heltidstjänst. Antalet årsarbeten beräknas utifrån en årsarbetstid på 1980 timmar/år i vilken arbetad tid och semester ingår. Sjukfrånvaron för alla månadsanställda 2011 är timmar vilket motsvarar 163 årsarbetare. Med sjukfrånvaro menas all egen sjukfrånvaro inklusive tidsbegränsad sjukersättning. Motsvarande siffra för 2010 är timmar vilket motsvarar 154 årsarbetare. 13. Sjuklönekostnader Bokföringen sker numera utifrån en ändrad kodplan där det bara konteras på en nivå. Sjuklönekostnader (tkr) per period Totalt , ,4 14. Medarbetarenkät Nästa medarbetarenkät genomförs Utvecklingsområden De utvecklingsområden som lyftes förra året kvarstår som utvecklingsområden: Arbetsbelastning framför allt psykisk belastning Arbetsrelaterade besvär i form av trötthet och nedstämdhet Medarbetarsamtal utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa, utveckling av riktlinjer och stöd för chefer pågår. Individuella utvecklingsplaner Uppföljning 15. Företagshälsovård Avtal om företagshälsovård har upprättats mellan kommunen och Pitehälsan och gäller t.o.m Avtalet omfattar ca 4200 timmar per år i form av bastjänster. Under 2011 har 4465 timar nyttjats i basutbudet till den fasta kostnaden. Därutöver kan Piteå kommun enligt avtalet avropa tilläggstjänster till ett fast precis för t.ex. konflikthantering, grupputveckling, grupprelaterade hälsoförebyggande insatser etc. Ca 60 % av timmarna åtgår till rehabiliterande åtgärder. Återstående timmar fördelar sig mellan arbetsmiljö, ergonomi, friskvård, medicin och psykosocialt arbete. Alla anställda har rätt att kontakta Pitehälsan för individinriktad rådgivning i syfte att förebygga arbetsskador eller arbetsrelaterad ohälsa samt förebyggande eller tidig rehabilitering. Dessutom kan alla kommunanställda få hjälp i form av konsultation av beteendevetare vid individuella arbetsrelaterade psykosociala besvär eller av företagssjukgymnast vid utformning av individuell arbetsplats. Det erbjuds även förebyggande och tidiga rehabiliterande åtgärder (1-3 sjukgymnastbehandlingar) vid arbetsrelaterade besvär för att förebygga eller förkorta sjukskrivningar. Pitehälsan erbjuder också rygg- nack-, livsstils och stressgrupper i rehabiliterande syfte Årets händelser Under året är det 72 personer (69 kvinnor och 3 män) med upprepad korttidsfrånvaro som i förebyggande syfte genomfört - 7 -

9 hälsoundersökning på Pitehälsan. Korttidsfrånvaro definieras som sjuk minst 6 tillfällen under 12 månader 16. Rehabilitering After work 2 kurser, 19 deltagare. Antal sjukskrivna personer >59 dagar jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 Heltid Deltid 16.1 Årets händelser Korttidsfrånvaron ökar, därför har åtgärder satts in i form av gruppaktivitet för denna målgrupp, den anställde kallas till en informationsträff om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, i samråd med den anställde erbjuds den anställde hälsoundersökning på Pitehälsan. Resultatet delges i ett trepartssamtal med den anställdes chef och företagssköterska. Under året har sjukskrivningsträffar för långtidssjukskrivna genomförts vid 5 tillfällen med 38 deltagare, en sänkning från föregående år då det var 48 deltagare. Under våren kallades även de med upprepad korttidsfrånvaro till dessa träffar, under hösten anordnades separata träffar för varje grupp. Vid träffarna informeras de anställda om arbetsgivarens ansvar och begränsningar samt vilka rehabiliterings möjligheter som finns. Ett steg i livet, Steget vidare och Ett medvetet liv är kurser i personlig utveckling som erbjudits både i förebyggande och rehabiliterande syfte. Dessutom erbjuds individuella samtal. Ett steg i livet 2 kurser, 28 deltagare. Steget vidare 2 kurser, 24 deltagare. Ett medvetet liv 1 kurs, 10 deltagare. Vid årsskiftet var 143 personer sjukskrivna längre än 59 dagar, varav 64 på heltid och 79 på deltid. Föregående år var 133 personer sjukskrivna längre än 59 dagar varav 71 deltid och 62 på heltid. Sex överenskommelser om avslut av anställningen har gjorts vilka var i steg Friskvård 17.1 Årets händelser Att ta ansvar för sin egen hälsa är viktigt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Under året har 1572 personer (1369 kvinnor, 203 män) använt friskvårdssubventionen vilket är 44% av alla anställda. Jämförande siffra för personer (37%). Totalt är ca 1,2 miljon kronor utbetalt i subvention. Friskvårdsombuden har en viktig roll i att sprida information och inspirera till olika - 8 -

10 friskvårdsaktiviteter. Kommunjoggen lockade ca 600 deltagare. 18. Arbetsmiljö 18.2 Arbetsskador Antal anmälda arbetsskador/sjukdom har ökat till 171 jämfört med 151 under Ökningen består framför allt i att vi blivit bättre att anmäla vilket är resultatet av det pågående systematiska arbetsmiljöarbetet. De flesta arbetsskador sker inom barn och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt inom Fastighet och service förvaltningen. Antal anmälda arbetsskador/sjukdomar Förvaltning Barn och utbildning 69 Fastighet och service 19 Kommunledningskontor 1 Kultur Fritid 1 Miljö och byggkontoret x Arbetsmarknad o vuxenutb 7 Räddningstjänsten 4 Socialtjänsten 68 Teknik och gatukontoret 2 Totalt Årets händelser Arbetsmiljöuppföljning har genomförts inom Socialförvaltningens verksamhet Stöd och omsorg samt inom NAV. Handlingsplaner innehållande åtgärdsförbättringar är framtagna utifrån uppföljningens resultat, arbetsmiljön upplevs allmänt som god inom förvaltningarnas verksamheter. Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud har genomförts och sker fortlöpande. Årets fokus har legat på att stärka upp och utveckla Kommunledningsförvaltningen - och Miljö och byggs Systematiska arbetsmiljöarbete, arbetsmiljöronder, riskbedömningar och handlingsplaner har genomförts samt rutinhandlingar har utformats. Årlig uppföljning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts i hela organisationen. På grund av ändrade redovisningsrutiner kan ej jämförelse mellan åren genomföras Hot och våld Antalet anmälningar om hot och våld är 137, en ökning i jämförelse med föregående år då antalet var 121. Det är framförallt hot som ökar. Ökningen beror främst på bättre anmälningsrutiner, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Antal anmälda händelser om hot och våld Förvaltning 2011 Barn och utbildning 71 Fastighet och service x Kommunledningskontor x Kultur Fritid x Miljö och byggkontoret x Arbetsmarknad o vuxenutb x Räddningstjänsten x Socialtjänsten 63 Teknik och gatukontoret 3 Totalt

11 18.4 Förslagsverksamheten Förslagsverksamheten inom kommunen har som syfte att stimulera till arbetsmiljöförbättringar och verksamhetsutveckling. Under året har 98 förslag kommit in varav 58 har belönats med totalt kr. Förslagen kommer från många olika verksamheter i kommunen. Inkomna och beslutade förslag Inkomna förslag Belönade förslag Under utredning 12 8 Beslutade belöningar Jämställdhet 19.1 Årets händelser I personalpolitiska riktlinjer för jämställdhet finns mål och nyckeltal för jämställdhetsarbetet. Under året har allt fokus omkring jämställdhet och jämställdhetsarbetet legat på utvecklingsarbetet Hållbar jämställdhet i Piteå kommun (HÅJ). Utvecklingsarbetet har fokus på jämställda verksamheter, men har även gjort att personal som varit inblandade i arbetet har fått utbildning och kunskap i jämställdhet vilket också gynnar arbetsgivarperspektivet Trygg anställning Målen för heltid/deltid, timvikarier följs upp med kommunövergripande personalnyckeltal och redovisas under personalbild och hälsobild Ledarskap Mål är att alla chefer i Piteå kommun har goda kunskaper i jämställdhet och använder dem aktivt i sitt arbete. Förutsättningarna för ledarskap är lika oavsett kön och verksamhet Föräldraskap Målet är att alla anställda inom Piteå kommun har förutsättningar och möjligheter att förena arbete och föräldraskap. Föräldraskap värderas som en positiv erfarenhet i yrkesutövandet. Det är några fler män som tagit ut föräldraledighet 2011 än 2010 även bland kvinnor ökar föräldraledigheten i jämförelse med Trenden är fortfarande att antalet uttagna dagar för kvinnor minskar och 2011 har även antalet uttagna dagar minskat för männen fast antalet män som tar ut dagar ökar. Uttagen föräldraledighet Kvinnor Män Kvinnor Män Ant pers Ant dagar Dgr genomsnitt Sexuella trakasserier Målet är att ingen anställd utsätts för sexuella trakasserier. Alla anställda har kännedom om riktlinjernas innehåll och har tillgång till dem. Genomgång av riktlinjer för att motverka sexuella trakasserier och kränkande särbehandling sker vid introduktioner av nyanställda samt vid utbildning av nya chefer och arbetsmiljöutbildningar

12 19.6 Jämnare könsfördelning Målet är att yrkeskategorier och arbetsgrupper består av båda könen. Vid varje tjänstetillsättning eftersträvas en jämnare könsfördelning. Av 65 yrkeskategorier (två fler än förra året pga. yrken som tillkommit) 2011 består 14 stycken av ett kön, fyra yrkeskategorier saknar kvinnor och tio saknar män. Fördelningen för 2010 var 13 enkönade yrkesgrupper där nio saknade män och fyra kvinnor. I förvaltningschefsgruppen är fördelningen tre kvinnor och sex män Löner Målet är att kvinnor och män värderas lika vid lönesättning. Osakliga löneskillnader grundade på kön förekommer ej, och föräldralediga diskrimineras ej vid löneöversynen. Nyckeltalet kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns redovisas tillsammans med de kommunövergripande personalnyckeltal och finns under personalbild och hälsobild. 20. Löner 20.1 Årets händelser Piteå Kommun betalade under juni månad ut löner, i november betalades ut löner. Kundtjänst löner har under året haft 4283 inkommande samtal varav 3456 är besvarade. Det ger en svarsfrekvens på 81%. Förutom lönerna för Piteå Kommun sköts även systemförvaltning av Älvsbyns kommun som i genomsnitt betalar ut ca 1200 löner per månad, samt för Piteå kommuns bolag personer använder sig av Personec självservice där man själv sköter sin avvikelserapportering. Ett pilotprojekt har påbörjats för införande av Självservice vid socialförvaltningen. I oktober 2011 infördes E-lön totalt vilket innebär att vi inte skickar ut lönespecifikationer med post utan att alla månadsavlönade och förtroendevalda ansluts automatiskt till e- lönebesked Personalavdelningen har köpt in ett digitalt arkiv för alla personalakter. Detta kommer att förenkla för personalkonsulenter och arbetsledare som kommer att ha åtkomst till E-arkivet via bl a självservice för arbetsledare. Arbetet med att föra över alla personakter är påbörjat under 2011, detta arbete fortsätter och beräknas vara klart under Löneöversyn har genomförts med alla fack. Nya löner betalades ut i april för alla fackliga organisationer, utom för Vårdförbundet/LSR vilka hade nya centrala avtal. Dessa avtal blev klara strax före semesterperioden vilket gjorde att Vårdförbundets medlemmar fick nya löner utbetalda i oktober. Det totala utfallet i Piteå Kommun blev 1,94 %. Under oktober gjordes en preliminär lönekartläggning där vi kunde se vissa osakliga löneskillnader. En del svårigheter

13 med rekryteringar av vissa yrkesgrupper har också konstaterats, därför begärdes extra medel av kommunstyrelsen för att göra vissa prioriteringar från och med den 1 oktober Utrymmet till respektive yrkesgrupp fördelades individuellt av respektiver förvaltning. De yrkesgrupper som prioriterades var socialsekreterare, biblioteksassistenter, ekonomikonsulter, kokerskor, sjuksköterskor och sjukgymnaster. Under 2010 påbörjades ett arbete med de fackliga organisationerna kring lönebildning och löneprocessen. Detta arbete har fortsatt under 2011 med ett antal träffar. Chefsträffarna under 2011 har haft tema lönebildning och dessutom var chefsforum (heldag) inriktat på samma tema med en inhyrd konsult, Georg Frick. Fokus för dagen var individuell lön. Föreläsningen genomfördes i komprimerad form även med de fackliga organisationerna. Det var väldigt uppskattat av både chefer och de fackliga organisationerna. Medel och medianlön Medellön Ökn kr Kvinnor Män Samtliga Pensionsavgångar Under året har totalt 180 pensionsärenden handlagts. 101 personer har avgått med kommunal ålderspension, 41 har slutat mellan år, 50 mellan år och 10 mellan år. Dessutom har 79 personer, som tidigare avslutat sin anställning på grund av sjukersättning eller annan orsak, börjat ta ut sin kommunala ålderspension. Under året har pensionsinformation genomförts för arbetstagare födda Utifrån åldersstrukturen kan vi anta att inom 5 år är det ca 605 personer som går i ålderspension. Antal pensionsavgångar Pensionsavgångar/å Rekrytering Samtliga Kvinnor Män Medianlön Ökn kr Kvinnor Män Samtliga Medellön

14 högskolekompetens, sjuksköterskor och vissa lärarkategorier är särskilt svåra att rekrytera. Där har det krävts mer insatser än enbart annonsering för att attrahera sökande. Rekryteringsarbetets mål är att tillgodose verksamheternas behov av personal med rätt kompetens och motivation för arbetsuppgiften. Utgångspunkten är heltid och så lång anställning som möjligt. Rekryteringsarbetet ska även stödja målen i de övriga personalpolitiska riktlinjerna Årets händelser Jämfört med 2010 har antalet annonser ökat från 140 till 171. I ett antal verksamheter är generationsväxlingen tydlig och påverkar annonseringarna. Socialtjänsten har ökat annonseringen från 34 till 80 tillfällen. Främst gäller det personlig assistans och särskilt sjuksköterskor. I övrigt har de flesta förvaltningarna annonserat efter personal i samma utsträckning som tidigare år. En viss återhållsamhet har märkts under andra halvåret utifrån pågående organisationsöversyn. Personalavdelningen samordnar tidningsannonsering i lokalpress. Under året har utformning av annonserna ändrats utifrån den grafiska profilen. Till stöd för rekryteringsarbetet finns ett Web-baserat rekryteringsstöd, Offentliga jobb. Jämfört med tidigare år har antalet sökande minskat till de flesta befattningarna. Under året var ansökningarna i genomsnitt 22 att jämföra med 32 under Mestadels har sökande fyllt de krav som ställts. Vissa kompetenser, t ex specialistkompetenser, tekniskt inriktade tjänster med krav på I verksamheter med stort vikariatsbehov (t ex vård, omsorg, kök, städ) finns fortfarande många visstidsanställda. Under året har ett antal anställda blivit tillsvidareanställda utifrån de konverteringsregler som finns i Lagen om anställningsskydd. Under året har tillämpningen av konverteringsregeln medfört att antalet konverteringar minskat under andra halvåret. Det har öppnat för möjligheten att personal t ex inom vården fått möjlighet att söka sig till annan placering. För första gången på flera år har några underskötersketjänster annonserats ut. Antalet personer med företrädesrätt har ökat något under året, från 521till Personalförsörjning Personalförsörjningen är viktig för att kommunen ska kunna behålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna. I kommunen är medelåldern hög och många kommer att gå i pension de närmaste tio åren, vilket innebär att rekryteringsbehoven ökar för varje år. Ett strategiskt arbete med personalförsörjningen är avgörande, därför är det viktigt med marknadsföring av Piteå kommun som attraktiv arbetsgivare. Arbete som redan påbörjats är samarbete med det lokala näringslivet och ökat samarbete med Fyrkanten vid arbetsmarknadsdagar och mässor Årets händelser Fyrkanten har gemensamt representerats på arbetsmarknadsdagar och mässor. Uniaden i Umeå och LARV i Luleå i januari, Utbildning och framtid i Piteå i februari samt lokal arbetsmarknadsdag i samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet

15 24. Ledarutveckling Under 2008 antog Kommunfullmäktige en ledarskapspolicy med ledorden Våga, Låga, Förmåga. Arbete med att förankra denna pågår Årets händelser Obligatoriskt för alla nya chefer är Introduktionsprogram för nya chefer vilken genomförs vid nio tillfällen och innehåller Styrning och ledning, arbetsrätt, rehabilitering, lönepolitik, lagar och avtal, arbetsmiljö och jämställdhet. Utbildning i lönebildning genomfördes för alla chefer inom kommunen. Chefsrum som är ett stöd för cheferna vad gäller personalfrågor, har under året utvecklats. Arbetet med att ta fram ett övergripande ledarutvecklingsprogram har påbörjats i samarbete med Luleå kommun. 25. Introduktion Central introduktion för nyanställda har genomförts vid två tillfällen, maj och september. Totalt har 136 personer kallats, 97 kvinnor och 39 män. Av de kallade kom ca 80 % till introduktionstillfällena. Utvärderingarna som gjordes i maj visade på ett behov att se över upplägget av dagen vilket också gjordes till tillfället i september med positiva utvärderingar som följd. Ett förmiddagspass och eftermiddagspass med samma program användes där samtliga fick möjlighet att träffas över en gemensam salladslunch. Till nyinflyttade nyanställda erbjöds även en guidad tur runt om i kommunen med både praktiska tips och kulturhistoriska inslag. Fem personer deltog på den guidade turen och samtliga var positiva till inslaget. Vid tillfället i maj skickades inbjudan ut till de som nyanställts sedan senaste tillfället, till tillfället i september anmälde respektive chef sina nyanställda vilket gjorde att fler av de kallade kom. 26. Alkohol och andra droger Chefer/arbetsledare, skyddsombud och andra nyckelpersoner ska få djupare kunskap i ämnet. På arbetsplatsträffen ska närmaste chef gå igenom riktlinjerna om alkohol och andra droger. Alla medarbetare ska känna till och få information om riktlinjerna vid kommunens introduktion för nyanställda Årets händelser Vid kommunens övergripande introduktion av nyanställda går personalchefen igenom riktlinjerna för Alkohol och andra droger. Vid introduktion för nya chefer uppmärksammas riktlinjerna om alkohol och andra droger samt vilka krav de ställer på arbetsledaren/chefen. 27. Sammanfattning Den demografiska förändringen med minskade födelsetal och ökade pensionsavgångar minskar antalet personer i yrkesverksam ålder. Detta innebär konkurrens om arbetskraften och en risk för brist på personal. Personalprognosen för 10 år framåt visar att vi behöver rekrytera 900 personer. För att möta detta krävs att kommunen är en attraktiv

16 arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. En attraktiv arbetsgivare attraherar nya medarbetare och behåller de befintliga, har ett klimat som tillvaratar medarbetarnas potential och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter samt ett gott ledarskap och medarbetarskap. Piteå kommun står också inför en generationsväxling, 605 personer är 60 år eller äldre och medelåldern är 47,2 år. Minskade verksamheter, viss åtstramning och organisationsöversyner bromsar behovet av nyanställningar något men kommande år kommer behovet av nyrekrytering att öka. Utifrån åldersstrukturen kan vi anta att inom 5 år är det ca 605 personer som går i ålderspension. Behovet blir förmodligen som störst under Antalet månadsanställda har ökat något från föregående år, även andelen tillsvidare anställda ökar. Socialtjänsten är nu störst, tätt följd av Barn och utbildning. Antalet rekryteringar ökar men antal ansökningar minskar. Svårrekryterade grupper är särskilt specialistkompetenser och tekniskt inriktade tjänster med krav på högskolekompetens, även sjuksköterskor och vissa lärarkategorier är särskilt svåra att rekrytera. diskussionsmaterial har tagits fram som under våren 2012 skall diskuteras på kommunens arbetsplatsträffar. Sjukfrånvaron har visat tendens till ökning under året, främst bland de yngre anställda. Det är främst korttidsfrånvaron som ökar, Åtgärder har satts in i form av gruppaktivitet för denna målgrupp med stöd av rehabiliteringskonsulent samt trepartssamtal mellan medarbetare, chef och personal från Pitehälsan. 28. Framtid Medarbetarskap Ledarutveckling Attraktiv arbetsgivare Rekrytering och mångfald Lönebildning Chefen har stor betydelse för trivsel och hälsa på arbetsplatsen. Ledarskapet värderas som mycket bra av de flesta. Ett introduktionsprogram för nya chefer har genomförts, vilket är obligatoriskt för alla nya chefer. Utveckling av ledarskapsprogram pågår tillsammans med Luleå kommun. Ett tydligt medarbetarskap är grunden för att bli en attraktiv arbetsgivare och en fungerande samverkan är en förutsättning för delaktighet och att aktivt kunna utöva sitt medarbetarskap. Under året fastslogs medarbetarpolicyn vilken utgår från begreppen våga, låga, förmåga. Ett

17 29. Personalnyckeltal Piteå Kommun Totalt antal månadsanställda andel kvinnor i % andel män i % Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare månadsanställda Antal årsarbetare tillsvidareanställda Antal årsarbetare timanställda Andel heltidsanställda i % andel kvinnor i % andel män i % Andel deltidsanställda i % Medelsysselsättningsgrad 94,6 94,6 94,3 94,1 94,0 93,1 92,8 Medelålder, månadsanställda 47,2 47,3 47,1 46,9 46,4 46,1 45,9 medelålder kvinnor 47 47,2 47,0 46,8 46,3 46,1 45,8 medelålder män 47,7 47,6 47,6 47,2 47,1 46,3 46,3 Ant månadsanst -29 år Ant månadsanst år Ant månadsanst år Ant månadsanst år Ant månadsanst 60- år Sjukdagar i genomsnitt per anställd 16,8 14,5 15,4 19,7 22,6 24,0 28,8 Sjukdagar kvinnor 18,5 15,8 17,4 21,9 25,3 26,5 32,3 Sjukdagar män 10,0 9,2 7,8 11,1 12,9 14,3 14,8 Total sjukfrånvaro i % 4,9 4,8 5,6 7,9 9,6 10,5 10,9 Sjukfrånvaro i % dag 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 Sjukfrånvaro i % dag ,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 Sjukfrånvaro i % dag ,8 0,7 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 Sjukfrånvaro i % dag 60-2,2 2,2 3,2 5,4 7,0 7,7 8,3 Frisknärvaro i % 0 sjukdagar Frisktal i % 0-7 sjukdagar ,4 Medellön Medellön kvinnor Medellön män Medianlön medianlön kvinnor medianlön män

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011

PERSONALBOKSLUT 2011 PERSONALBOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 PERSONALSTRATEGISKT ARBETE... 4 Utveckling av medarbetarskapet... 4 Strategisk kompetensplanering... 5 Projekt Heltid en rättighet och deltid en möjlighet...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun HUS-projektet 2002-2005 Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun Innehållsförteckning Sidan Inledning sammanfattning och framtid 3 Ledarutbildningen 6 Arbetsmiljödokument 9 Referensgruppen 11 Sjukhälsotalen

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT

ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT ÅRSREDOGÖRELSE och BOKSLUT 2011 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE - förord till bokslutet 2011...2 Kommunens organisation...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Välkommen till Hultsfreds kommun

Välkommen till Hultsfreds kommun Uppdaterat 2015-07-31 Personalkonsult Ove Persson Välkommen till Hultsfreds kommun Information till dig som är nyanställd Hultsfred är en av Sveriges 290 kommuner. Tillsammans med elva andra kommuner bildar

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning INLEDNING 2011 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens struktur 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100 lapp 7

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer