Verksamhetsplan för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål Miljökontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål Miljökontoret

2 Innehållsförteckning 1. Inledning God kontorsservice och effektiv handläggning Ekonomi och administration Kvalitet IS/IT Jämställdhet Internt miljöarbete Information och kommunikation Lokal Agenda Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag/myllrande våtmarker Grundvatten av god kvalitet God bebyggd miljö Offentliga lokaler och fritidsanläggningar Folkhälsofrågor Inomhusmiljö Samhällsplanering Buller Avfall Säkra livsmedel inkl. dricksvatten Bilaga 1: Tillsynsplan, miljöenheten Bilaga 2: Tillsynsplan, hälsoskyddsenheten Bilaga 3: Planerad kontroll, livsmedelsenheten Bilaga 4: Signaturlista

3 1. Inledning Utgångspunkt för verksamhetsmålen Detta dokument visar miljökontorets planerade verksamhet 2014 samt mål för mandatperioden I bilaga 1-3 finns tillsyns/kontrollplaner. Målformuleringarna bygger på de lagstiftningar miljönämnden har att övervaka. Här ingår bl.a. miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, EU-regler och strålskyddslagen. Vidare har nationella, regionala och kommunala miljömål beaktats. Exempel på detta är nationella miljömål, nationella folkhälsomål, länsstyrelsens regionala miljömål samt Jönköpings kommuns Program för hållbar utveckling miljö. Vision Miljökontorets verksamhet inom det lokala miljöoch hälsoskyddsarbetet skall aktivt bidra till att Jönköpings kommun utvecklas på ett ekologiskt hållbart sätt och till att förutsättningarna för en god miljö och en god livskvalitet hela tiden sätts i förgrunden. Miljönämndens/miljökontorets uppdrag Miljönämnden är lokal tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka efterlevnaden av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen m.fl. lagar. Miljökontoret är en stödjande och rådgivande resurs till kommunledningen och kommunens förvaltningar i frågor som rör lokal Agenda 21, sjöar och vattendrag, samhällsplanering samt förorenad mark. Miljökontoret svarar också operativt för kalkningsverksamhet och upphandling av luftkvalitetsmätningar. Strategier God kompetensutveckling för alla. Medarbetarna har god kunskap om de verksamheter/branscher där tillsyn bedrivs. Miljökontoret har tydligt ledarskap och medarbetarskap. Delaktiga medarbetare med en positiv attityd och som ser möjligheter. Arbetet kännetecknas av kreativitet, öppenhet och tolerans. Låg personalomsättning. Tydliga mål och värderingar som är kända av alla. Högt i tak, öppet för kritik och en vilja att utveckla. Ett bra hälsoförebyggande arbete. Ekonomi Miljönämndens nettobudget för 2014 är 13,8 mkr. Kostnaderna är i storleksordningen 25 mkr och intäkterna ca 11 mkr varav ca 9 mkr utgörs av tillsynsavgifter. Personal Miljökontoret har 35 tjänster fördelade på 37 personer. Personalen består för närvarande av 22 kvinnor och 11 män, övriga kommer att tillsättas under året. Signaturlista finns i bilaga 4. Vattensamordnare En ny tjänst för samordning av kommunens övergripande vattenfrågor har tillförts miljönämnden fr.o.m Tjänsten finansieras av tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden inom befintlig budget. Projekt Giftfri miljö Miljönämnden har tillförts 600 tkr per år under 2014 och 2015 för genomförande av projekt rörande det nationella miljömålet Giftfri miljö. För en mer detaljerad beskrivning av projektet, se projektplanen. Miljöskydd Miljöenhetens ansvarsområde rör bl.a. Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmarker. Enheten har främst ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken, men även för vattenoch luftövervakning. Enheten har fått i uppdrag att sörja för kompetensuppbyggnad inför en eventuell etablering av gruva i Norra Kärr, Gränna. Hälsoskydd Hälsoskyddsenhetens huvudsakliga arbetsområde ligger inom miljömålet God bebyggd miljö som berör vår livsmiljö. Därutöver handläggs bl.a. ärenden om enskilda avlopp och värmepumpar som påverkar miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Ingen övergödning. Enhetens verksamhet är i stor omfattning händelsestyrd genom inkommande ansökningar, remisser och klagomål. Två nya tjänster tillkommer 2014 som främst är inriktade på att arbeta med bristfälliga enskilda avlopp. 3

4 Livsmedel Kontrollarbetet kommer att ske i REJS (Riskbaserad Effektfull Jönköpings Strategi). REJS kan enklast beskrivas som koncentrerade kontrollperioder. Under året kommer tre provtagningsprojekt att genomföras inom REJS:en. De planerade kontrollerna beräknas bli något fler 2014, jämfört med Metod och läsanvisning Dokumentets struktur följer de nationella miljömålen. är tänkta att gälla under en mandatperiod, med reservation för ändrade regelverk eller ändrade övergripande ambitioner. Härmed åstadkoms stabilare planeringsförutsättningar. Under vissa rubriker finns nyckeltal angivna. Dessa är på olika sätt intressanta för utfallet i bokslutet och kommer även att finnas med vid de olika delredovisningarna. Utgångspunkten är att varje heltidsinspektör förfogar över timmar till myndighetsutövning. Detta kan dock variera något beroende på andra uppdrag, t.ex. enhetsansvar eller ansvar för kontorets kvalitetsarbete. I tiden utöver de timmarna ingår bl.a. utbildning, planering, kvalitetsarbete och olika former av samverkan, t.ex. enhetsmöten. Kansliet planerar för timmar per person, p.g.a. färre timmar för bl.a. olika samverkansgrupper och utbildning. Varje handläggare har ett individuellt målkort som tydliggör ansvarsområden, målformuleringar och aktiviteter. Målkortet har verksamhetsplanen som utgångspunkt. Uppföljning Uppföljning av målen sker genom tidsredovisning och delårsbokslut/bokslut. Tidsredovisningen sker löpande och följer aktiviteterna samt tillsyns/kontrollplanerna i detta dokument. Delårsredovisningar till miljönämnden sker i maj och september. Ett bokslut över föregående års verksamhet presenteras i januari/februari. På individnivå följs det operativa arbetet upp via utvärdering av målkort vid medarbetarsamtal. Modell för miljökontorets mål, verksamhetsplanering och uppföljning. I nationella mål ingår lagstiftning, miljömål och folkhälsomål. Årshjul över verksamhetplanering och redovisningar. 4

5 2. God kontorsservice och effektiv handläggning Miljönämndens myndighetsroll ställer höga krav på en god, säker och effektiv ärende- och dokumenthantering. Metoden för att åstadkomma det är ett internt ledningssystem med kvalitetshandbok och ett bra IT-stöd. Medarbetarna vid miljökontoret har ett ansvar för mångfalds- och jämställdhetsarbetet. Det handlar om att respektera och se värdet av olikheter och tillvarata den kunskap som uppstår i mötet mellan människor Ekonomi och administration Nämndadministration sker i enlighet med kommunens riktlinjer. Den interna kontrollen över ekonomi och verksamhet är god. Posthantering, diarieföring och arkivering är effektiv. Antal tim. Tidpunkt för genomförandet Ansvar Nämndadministration 695 CGG (SW), AG, AMS, I Intern kontroll och ekonomi 1175 CGG (SW), AJ, AMS Posthantering, diarieföring 1825 AG, AJ, AMS, CGG (SW) Projekt Radon 200 AJ Arkivering 555 AG, AJ, AMS, CGG (SW) Klassificeringsstruktur - arkiv 220 pågående under CGG (SW), AJ Personal 250 CGG (SW), AJ Enhetsansvar/-samordning 1250 AW, GE, KHT, JSL Antal inspektioner Antal registrerade nya ärenden Antal avslutade ärenden Antal ärenden på balanslistan 2.2. Kvalitet Regelbunden tillsyn/kontroll genomförs i nivå med lagstiftning, tillsynsbehov och avgifter. Kvalitetshandboken har aktuella rutiner för styrning, handläggning och uppföljning. Inga pågående ärenden är äldre än 3 år. Handläggningen av klagomål påbörjas inom tre veckor. Revidera kvalitetshandboken* inklusive krisberedskapshandläggning 360 LV, KH, CGG (SW) 5

6 Bevakning av balanslistan en gång i kvartalet RE, kansli, alla Internrevisionsgrupp 70 EG, MS, HL, AMS, MR Kvalitetsgrupp 60 MAW, AG, JS, LV, KH Brukarundersökning genomförs tillsammans med jämförbara kommuner RE *Alla ska kontinuerligt arbeta fram och revidera rutiner inom sina respektive arbetsområden. Antal genomförda revisioner Antal ärenden som är äldre än 3 år vid årets slut Antal klagomålsärenden 2.3. IS/IT Förvaltningens behov av IS/IT är tillgodosedda. Genom EDP MiljöReda/Vision är tillsynen effektiv och likvärdig. Miljökontorets ärendehantering är effektiv och lätt att följa upp. Ansvarig för EDP MiljöReda/Vision 300 LH Styrgrupp för IT-samordning 50 CGG (SW) Registervård inför övergången till EDP Vision LH, EE, LV, AJ, HDH Övrigt, projekt m.m. 80 LH 2.4. Jämställdhet Könsfördelning bland personalen är jämn. Könsfördelningen i lednings-, projekt- och arbetsgrupper är jämn. Det förekommer inte löneskillnader på grund av kön. Kvinnor och män har lika möjligheter att utveckla sin kompetens. Det förekommer inga sexuella trakasserier. Ansvar: förvaltningschefen Jämställdhetssamordnare 30 EG Löneöversyn med fokus på jämställdhet RE Kompetensplanen börjar tillämpas RE Antal fortbildningstimmar per anställd kvinna och man Antal kvinnor och män i ledningsrådet Antal kvinnor och män grupperna för samverkan, kvalitet, internrevision, MiljöReda och miljö 6

7 2.5. Internt miljöarbete Mål och aktiviteter 2014 Utsläppen från våra bilar minskar till 70 g CO 2 /km och därmed sänks vår klimatpåverkan. Antal tim. Aktivitet utförd senast Miljökontorets interna miljödiplomering 30 EG Bilda en miljögrupp för att arbeta med det EG interna miljöarbetet Prova månadens miljöutmaning både på EG kontoret och i nämnden Alla inköp ska ske med ett miljökrav eller en fråga om produktens miljöpåverkan/företagets miljöarbete Undersöka möjligheten att endast beställa laktovegetarisk kost till möten, t.ex. arbetsplatsmöten och offentliga möten Miljökontorets bilar ingår under en testperiod i Miljöbilspoolen Ansvar Alla som använder bil i tjänsten AJ, alla som gör inköp Alla som köper fika till möten RE Pappersförbrukning Antal kvinnor och män som har deltagit i månadens miljöutmaning Biogasanvändning (%) Totala koldioxidutsläpp (kg CO 2 ) Koldioxidutsläpp (g CO 2 /km) 2.6. Information och kommunikation Information och kommunikation bidrar till att miljökontorets medarbetare känner sig delaktiga samt ges möjlighet att påverka och ta del av andras erfarenheter. Miljökontoret informerar verksamheter och allmänheten för att förebygga miljöpåverkan och inspirera till ett miljövänligare handlande. Resultat från mätningar och projekt ska finnas på ett lättillgängligt sätt för den som önskar ta del av det. Interna möten ledningsråd arbetsplatsträff samverkansgrupp enhetsmöten Antal tim. Tidpunkt för genomförandet varannan vecka 1 gång/månad 1 gång/månad 1-4 gånger/mån Webbplatsen och Kompassen 200 I Internt info-arbete 150 I Samarbete med informationsavdelningen 50 I Wätterstänk/Vårt Jönköping 50 I Trycksaker o.dyl. 100 I Kommunikationsrådgivning 100 I Aktivitetsdagar 50 I Ansvar RE RE RE resp. enhet 7

8 Press 50 I Övrigt informationsarbete 100 I 3. Lokal Agenda 21 Genom information och utbildning ska människor i Jönköpings kommun motiveras till handlande för en bättre miljö och ett uthålligt samhälle. Aktiviteter genomförs så att kommunens invånare, organisationer och företag har kännedom om kommunens miljöarbete. Aktiviteterna beskriver bland annat kommunens roll i miljöarbetet samt vad enskilda personer, organisationer och företag kan göra för att minska sin miljöpåverkan. Aktiviteter 2014 Förvaltningarnas miljöarbete, samordning, stöd 140 EG Föreläsningar om kommunens miljöarbete 20 EG Miljöfika 100 EG Klimatkonferensen 40 EG Länstidningen +E 30 EG Kemikaliekonferensen, projektledare 100 EG Tvätta bilen, informationsprojekt 40 EG Engagera flera-enkät 100 EG Övrigt informationsarbete (nya projekt, foldrar, 120 EG rapporter, utställningar, frågor från allmänheten) Program för hållbar utveckling miljö, 50 EG gruppledare produktion & konsumtion Miljödiplomering, projektledning 160 EG Miljöpris, projektledning 40 januari-juni EG Projekt Giftfri miljö EG* * En person kommer att anställas för att arbeta med projektet Giftfri miljö. Antal kvinnliga och manliga deltagare i projekt Antal inventerade förskolor inom projektet Giftfri miljö 4. Begränsad klimatpåverkan Nationellt miljömål Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farligt. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. Klimatkonferensen, se 3. Agenda 21 Energitillsyn miljöfarlig verksamhet ingår i Antal tim. Tidpunkt för genomförandet Ansvar miljöenheten 8

9 tillsyn A,B,C,U, se 7. Giftfri miljö 5. Frisk luft Nationellt miljömål Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Luftkvaliteten i hela kommunen är känd. Företag/miljöfarliga verksamheter med utsläpp till luft minskar sina utsläpp genom t.ex. bättre rening. Rök och lukt från småskalig fastbränsleeldning utsätter inte boende i kommunen för olägenhet. Användningen av dubbdäck i tätort minskar. Uppföljning av luftkvalitetsmätningarnas resultat samt jämförelse med miljökvalitetsnormer och miljömål. Indikativa mätningar av partiklar i en punkt Tillsyn av verksamheter med utsläpp till luft ingår i tillsyn A, B, C, U, se 7. Giftfri miljö 120 LO Utreda klagomål vedeldning 50 MAW miljöenheten 6. Bara naturlig försurning Nationellt miljömål De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. Försurningens negativa effekter minskar genom kalkning och biologisk återställning. Ammoniakavgång vid gödsellagring minskar. Kalkning inklusive provtagning 100 MAN Tillsyn av verksamheter med utsläpp till luft ingår i tillsyn A, B, C, U, se 7. Giftfri miljö miljöenheten 9

10 7. Giftfri miljö Nationellt miljömål Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits i samhället och som kan hota människors hälsa och miljön eller den biologiska mångfalden. Alla miljöfarliga verksamheter har en god egenkontroll. Alla fordonstvättar uppfyller riktvärdena i Riktlinjer för tvätt av fordon. Alla oljeavskiljare är tekniskt funktionsdugliga. Utfasningsämnen och särskilt farliga ämnen enligt vattendirektivet används inte. Bekämpningsmedel används på ett korrekt sätt. Miljökontoret har god kännedom om samtliga miljöfarliga U-verksamheter. Vid minst ett förorenat område tillhörande riskklass 1 har efterbehandlingen påbörjats. Vid minst tre nedlagda kommunala avfallsupplag har åtgärder för att minska miljöpåverkan påbörjats. Samtliga fastigheter där PCB-sanering krävs enligt lagstiftningen är sanerade senast OBJEKTSBUNDEN TILLSYN Planerad och händelsestyrd tillsyn på miljöfarlig verksamhet A, B, C, U Antal tim. Tidpunkt för genomförandet Ansvar 3081 miljöenheten EJ OBJEKTSBUNDEN TILLSYN Händelsestyrd tillsyn 200 miljöenheten Handlägga ej övertagna objekt täkter 410 MN Handlägga ej övertagna objekt vindkraft 200 AR, HL Handlägga ej övertagna objekt 200 miljöenheten Rivningsplaner/rivningslov 80 LV PCB-ärenden 100 KH, LV Anmälan om sanering av kvicksilverförorenade 10 LV avloppsrör Anmälan om användning av avfall för 100 LV, AR anläggningsändamål Kemikalieolyckor vid larm från 20 LO, GE, RE räddningstjänst/sos Ej objektsbunden cisterntillsyn 65 AW, MJ, HL Genomföra ansvarsutredning för 80 LO, (AW) oljedepåområdet Markföroreningar anmälningsärenden, 1190 LO, AW, HL underrättelser m.m. PROJEKT Besiktning av oljeavskiljare 646 miljöenheten Biltvätt på gatan 150 PPA MIFO fas miljöenheten Länsgemensam informationskampanj avseende bekämpningsmedel inom detaljplanerat område Kemikaliekonferens, se Agenda 21 Projekt Giftfri miljö, se Agenda 21 KH 10

11 för antalet inspektioner avser hela miljöenhetens verksamhetsområde, d.v.s. operativ tillsyn, vattenvård och luftövervakning. Inspektioner fördelade på Ansökan/anmälan händelsestyrt Ej i verksamhetsplan Incident händelsestyrt Planerad inspektion Klagomål händelsestyrt Återbesök planerade Antal ärenden enl. nedan rubriker i Miljöreda: Dmi förel enl 26 kap 9 MB Startade ärenden Tillsynsärende enl MB - bes av oljeavskiljare Inkomna kontrollrapporter för besiktigade oljeavskiljare Startade markföroreningsärenden Anm - sanering mark Pågående ärenden avseende markföroreningar vid årets slut 8. Skyddande ozonskikt Nationellt miljömål Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Miljökontoret har kännedom om alla anmälnings- och rapporteringspliktiga kyl- och värmepumpsanläggningar i kommunen. Värmepumpar, handläggning av anmälan, 300 händelsestyrt MR, MAW rådgivning och information Anmälningar och årsrapporter om köldmedium 400 LH Antal anmälningar installation av värmepump Antal handlagda köldmedierapporter 9. Säker strålmiljö Nationellt miljömål Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. Mätning av bakgrundsstrålning (Mätning sker tillsammans med räddningstjänsten var 7:e månad på 5 platser i kommunen.) 20 MAW, JSE 11

12 10. Ingen övergödning Nationellt miljömål Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Belastningen av näringsämnen till övergödda sjöar och vattendrag minskar. Arealen lek- och uppväxtområden för fisk tillgängliggörs och förbättras. Delta i arbetet kring att minska belastningen av fosfor till Landsjön, Lilla Nätaren, Röttleån m.fl. vattendrag, ingår i tillsyn A, B, C, U, se 7. Giftfri miljö. Förebyggande arbete lantbruk för att minska belastningen av näringsämnen till övergödda sjöar och vattendrag, ingår i tillsyn A, B, C, U, se 7. Giftfri miljö. Antal tim. Tidpunkt för genomförandet Ansvar MAN, MN, AR, PE MN, AR, MAN Nya ansökningar för enskilda avlopp 600 händelsestyrt GE, LH Inventering av avlopp längs Röttleån med 250 PE tillflöden, pågående Handläggning av bristfälliga avlopp 1400* PE* * Under 2014 kommer två inspektörer att anställas som till stor del kommer att arbeta med bristfälliga avlopp. Antal inventerade avlopp Antal slutbesiktigade bristfälliga avlopp Antal slutbesiktigade övriga avloppstillstånd 11. Levande sjöar och vattendrag / Myllrande våtmarker Nationellt miljömål Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska behållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Kännedomen om ekologisk samt kemisk status i sjöar och vattendrag är god. Dagvatten från vägar och hårdgjorda ytor renas. Stadsnära vattenmiljöer ökar i omfattning och görs tillgängliga för främjande av folkhälsa. Kunskapen om värdet och skötsel av sjöar, vattendrag och småvatten ökar. Vandringshinder för fisk åtgärdas där miljönytta, hänsyn till kulturminnesvård och ekonomisk rimlighet motiverar åtgärden. Miljögifter, t.ex. kvicksilver, dioxiner och PCB, i sjöar och vattendrag minskar. Kommunens friluftsbad/strandbad har en god badvattenkvalitet. 12

13 Våtmarker och småvatten skapas för att främja biologisk mångfald samt minska näringstillförseln i vattendragen. Biologiska värden i sjöar och vattendrag bibehålls. Utläckage av närsalter till sjöar och vattendrag minskar. Tio småvatten restaureras under Vattengruppen, samordning av 20 MAN förvaltningsövergripande vattenfrågor Övervaka att förebyggande åtgärder tas upp i MAN översiktsplan, detaljplan och bygglov för att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten, se 13.4 Samhällsplanering Handlägga anmälningar, yttrande och remisser 200 MAN om dagvatten och annat som rör vattenmiljön ÅTGÄRDER MED MEDEL FÖR BIOLOGISK ÅTERSTÄLLNING (BÅ) Förbättra uppväxtmiljön för öring i Nissans 120 MAN avrinningsområden (projekt i samverkan med lst) ARBETE INOM PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING MILJÖ (PHU) Förbättra uppväxtmiljön för öring i Lillån 20 MAN Bankeryd (projekt 1750) Underlätta fiskvandring i Lillån Huskvarna 60 MAN (projekt 1751) Underlätta fiskvandring i Tabergsån (projekt 60 MAN 1754) Samordning restaurering av våtmarker och 60 MAN småvatten, förvaltningsövergripande (projekt 1753) Restaurering av Barnarpasjön (projekt ) 80 MAN Restaurering av sjöar och vattendrag enligt 10 MAN kommunens åtgärdslista PROVTAGNING Kontrollprogram (vatten, elfiske och provfiske) 10 augusti-september MAN Kontroll av friluftsbad/strandbad 200 juni-augusti EE, LH, GE Antal strandbadsprov totalt Antal strandbadsprov med resultatet tjänligt med anmärkning Antal strandbadsprov med resultatet otjänligt 13

14 12. Grundvatten av god kvalitet Nationellt miljömål Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Uppföljning och kontroll av 150 HL vattenskyddsområden Tillsyn och rådgivning enskilt dricksvatten 75 händelsestyrt LE, EE, GE 13. God bebyggd miljö Nationellt miljömål Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Nationellt folkhälsomål Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande betydelse för folkhälsan och ska utgöra ett särskilt målområde Offentliga lokaler och fritidsanläggningar Verksamheter där hög musik spelas utsätter inte besökare för buller som överskrider Socialstyrelsens riktvärden för höga ljudnivåer Dåliga hygieniska förhållanden vid vistelse i en offentlig lokal eller på en fritidsanläggning orsakar inte ohälsa. Alla kommunens bassängbadsanläggningar har goda förutsättningar för en god badvattenkvalitet. Skolor och förskolor bedrivs så att människors hälsa och miljön inte påverkas negativt. Tillståndspliktig djurhållning i detaljplanelagt område utsätter ingen för olägenhet. Besökare på solarium solar tryggt och säkert. Klagomål höga ljudnivåer 20 händelsestyrt EE Tillsyn vid dans och annan musikverksamhet 50 PE, EE med höga ljudnivåer Klagomål och anmälan om nyanläggningar av 50 händelsestyrt EE, LH idrottsanläggningar, hotell, camping och bassängbad Remisser gällande tillstånd för offentliga 150 händelsestyrt EE, LH arrangemang Klagomål och anmälan nyanläggning 100 händelsestyrt EE hygienlokaler Tillsyn solarier 80 PE Tillstånd djurhållning i detaljplanelagt område 30 händelsestyrt LH 14

15 Tillsyn skolor och förskolor och handlägga 550 delvis GE, MAW, TM inkommande anmälningar händelsestyrd Övrig händelsestyrd hälsoskyddstillsyn* 200 hälsoskyddsenheten *Övrig händelsestyrd hälsoskyddstillsyn avser alla former av hälsoskyddsfrågor. Antal inspektioner i skolor och förskolor Antal inspektioner på solarier Folkhälsofrågor Nationellt folkhälsomål Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste bibehålla en hög nivå för att inte de framsteg som gjorts i fråga om att minska förekomsten av smittsamma sjukdomar ska gå förlorade. Bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor för hälsan. Målet för samhällets insatser inom tobaksområdet ska vara att minska tobaksbruket. Varor på marknaden uppfyller kraven om begränsad frisättning av nickel, så att andelen barn och ungdomar med nickelallergi minskar. Tillsyn allergi/tobak 100 händelsestyrt EE Smittskyddsfrågor, t.ex. legionella 100 händelsestyrt RE, EE, LH, GE Projekt Smycken i detaljhandeln 50 januari-juni EE, KH Inomhusmiljö Radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m 3 luft. Samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid har en dokumenterat fungerande ventilation. Tillsyn äldreboenden 40 PE Klagomål bostäder 400 händelsestyrt EE, LH, GE, MAW, TM Inventering av radon i flerbostadshus och 800 TM bostadsrättsföreningar Rådgivning och handläggning radonärenden 200 händelsestyrt GE, LH Omarbeta hundföreskrifterna och lokala hälsoskyddsföreskrifter 10 EE, LH Antal inspektioner på äldreboenden Antal klagomål om bostäder 15

16 13.4. Samhällsplanering Samhällsplaneringen medverkar till att negativ påverkan på människors hälsa och miljön minimeras. Under 2014 kommer Jönköpings kommun fortsätta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Miljökontoret kommer vid behov att medverka i olika arbetsgrupper i det arbetet. Aktivitet 2013 Planprogram och detaljplaner 360 händelsestyrt MR, MAW, AW, LO, MAN Översiktsplanering, medverkan i olika arbetsgrupper och yttranden 270 händelsestyrt Hälsoskydd, MAN, AW, LO Bygglov, förhandsbesked, samråd enligt PBL 410 händelsestyrt MR, MAW, LH, GE, EE, AW, MAN Vindkraftsetablering 250 händelsestyrt HL, AR Antal remisser detaljplan och planprogram Antal remisser, bygglov och förhandsbesked Buller Exponeringen för buller minskar i inom- och utomhusmiljöer. Åtgärdsprogram för vägtrafikbuller, 250 EE framförallt fönsteråtgärder Klagomål på trafikbuller 100 händelsestyrt EE Tillsyn vid skjutbanor och motorbanor 100 MAW Antal klagomål på trafikbuller 13.6 Avfall Nedskräpning eller bristfällig avfallshantering utsätter inte boende i kommunen för olägenhet. Avfallshanteringen underlättar återvinning och främjar god resurshushållning. Klagomål avfall och nedskräpning 200 händelsestyrt MR Handläggning undantag från sophämtning och 150 händelsestyrt MR, MAW slamtömning, rådgivning och övriga tillsynsåtgärder gällande hushållsavfall Bevaka materialbolagens åtgärder vad gäller producentansvar för förpackningar främst gällande återvinningsstationer 20 händelsestyrt MR 16

17 Antal klagomål avfall och nedskräpning Antal ansökningar undantag från renhållningsordningens bestämmelser Antal inspektioner klagomål avfall och nedskräpning 14. Säkra livsmedel inkl. dricksvatten Nationellt folkhälsomål Goda matvanor och säkra livsmedel är förutsättningar för en god hälsoutveckling hos befolkningen. Nationella mål De övergripande målen för den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan framgår av förordningarna (EG) nr 178/2002, 882/2004 och, beträffande kontroll av växtskadegörare, av artikel 27a i direktiv 2000/20/EG. De gemensamma målen i planen är inriktade på tre olika målgrupper: konsumenter, intressenter och kontrollmyndigheterna och har utarbetats av myndigheterna gemensamt. De gemensamma målen är: Konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god grund för val av produkt. Med trygga livsmedel menas säkra livsmedel och att konsumenterna inte blir lurade. Intressenterna (företagen) har tilltro till kontrollen och upplever den som menings-full. De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan. Kontrollverk-samheten är riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. Dessa mål är av övergripande, visionär karaktär. Syftet med målen är att den offentliga kontrollen inom foder, livsmedel, djurhälsa, djurskydd och fytosanitär verksamhet ska utföras i samverkan, så att: Konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir lurade. Konsumenterna känner trygghet i att livsmedlen producerats på ett för dem acceptabelt sätt och de upplever att informationen om livsmedlen är tillräcklig och enkel att förstå. Intressenterna (företagen) får en likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig kontroll med helhetssyn. Detta bidrar till att stärka förtroendet för deras produkter. De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för kontrollen i hela livsmedelskedjan, utnyttjar kompetenser och resurser på ett optimalt sätt och därmed kan effektiviteten öka. Samverkan betyder att det finns en samsyn på väsentliga aspekter i kontrollen, men att kontrollmyndigheterna tar ansvar inom sina respektive ansvarsområden. Målen är i linje med vad som framgår av förordningen (EG) nr 882/2004, dvs. att övervaka och kontrollera att företagarna uppfyller de relevanta kraven i lagstiftningen i alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan. De gemensamma målen för livsmedelskedjan kompletteras av vision och övergripande mål för varje kontrollområde. Dessa har utarbetats av de centrala myndigheterna eller i samarbete mellan de centrala myndigheterna, regionala och lokala kontrollmyndigheter. Målen för varje kontrollområde, livsmedel, foder, djurskydd osv., bryts ner och anges i strategiska mål, specifika mål och indikatorer eller nyckeltal. Hur långt målen bryts ner varierar mellan kontrollområdena. Större kontrollprojekt, utbildningssatsningar etc. som genomförs inom ett kontrollområde beskrivs i respektive avsnitt. Kontroll utförs enligt den kontrollplan och verksamhetsplan som miljönämnden fastställer inför varje verksamhetsår. 17

18 Alla anläggningar får regelbunden kontroll baserad på risk och erfarenhet. Livsmedelskontrollen är kvalitetssäkrad. Antal tim. Ansvar Planerad kontroll 4647 utegrupp Registrering 400 innegrupp Planerad kontroll efter registrering 550 innegrupp Extra offentlig kontroll (återbesök, klagomål, 600 hela enheten matförgiftningar) Obefogade klagomål, matförgiftningar 200 innegrupp RASFF 10 innegrupp Resor för planerad kontroll 750 utegrupp Avgifter 300 hela enheten Registervård, inventering 200 hela enheten Övriga ärenden, remisser, åtal, information, 1300 hela enheten rapportering livsmedelsverket m.m. Summa 8956 Antal planerade inspektioner Antal händelsestyrda inspektioner Antal återbesök Antal inkommande klagomål Antal anmälningar om misstänkt matförgiftning Antal anmälningar om registrering (helt nya och nya ägare) Andel anläggningar med avvikelse vid planerad kontroll 18

19 Bilaga 1: Tillsynsplan, miljöenheten Här redovisas den operativa tillsynen (se även 7. Giftfri miljö). Vid inspektioner på miljöfarliga verksamheter kontrolleras bl.a. företagens egenkontroll samt deras hantering av kemikalier och avfall. I tillsynen ingår även skrivelser, beslut, granskning av rapporter m.m. Det årliga tillsynsbehovet motsvarar det antal timmar som resp. bransch är berättigad till utifrån den årliga tillsynsavgiften, se även behovsutredningen. Tillsynsintervallen planeras utifrån nuvarande personalresurser enligt följande: inspektion sker minst en gång per år för A- och B- objekt, var 18:e månad för C-objekt och vissa U-objekt med fast avgift samt var 3:e-5:e år för övriga objekt. Inom befintliga resurser läggs extra fokus på tillsyn av utsläpp till mark och vatten genom tillsynsprojektet Besiktning av oljeavskiljare. Även markföroreningar och dagvattenhantering kommer att prioriteras. Planerad operativ tillsyn 2014 Antal objekt i MiljöReda A/B C U fast avg U timavg Årligt tillsynsbehov (h) Objektsbunden tillsyn inom respektive bransch Tillsynstid 2014 (h) Avfallsanläggning Avloppsreningsverk Bekämpningsmedel (exkl. lantbruk) Bensinstation/bilvård Betongindustri Detaljhandel Elektriska artiklar Infrastruktur Förbränningsanläggning/värmepump Gjuteri Kemindustri/kemlagring Kylserviceföretag Lantbruk (inkl. anim. biprodukter) Livsmedelsindustri Plastindustri Tryckeri och fotoverksamhet Trävarutillverkning Tvätteri Täkter, husbehov Verkstadsindustri Vindkraft (se även 7. Giftfri miljö Handl. ej övertagna objekt-vindkraft) Vårdinrättning Ytbehandlare Summa objektsbunden tillsyn: Summa ej objektsbunden tillsyn: 3295 Summa tillsyn inom projekt: 1215 Total summa operativ tillsyn (exl. vattenvård): 7391 Antal planerade inspektioner: 344

20 Bilaga 2: Tillsynsplan, hälsoskyddsenheten Här redovisas planerad tillsyn vid fasta tillsynsobjekt samt planerade projekt. Tillsyn och övrig handläggning i samband med nyetableringar, anmälningar, ansökningar, klagomål m.m. redovisas under respektive miljömål. Under 2014 kommer två inspektörer att anställas som till största delen kommer att arbeta med bristfälliga avlopp, men även till viss del med tillsyn av solarier och äldreboenden samt övrigt hälsoskydd. Eftersom det inte är klart när de börjar är denna tid inte medräknad nedan. Antal objekt Antal inspektioner Solarier 25 5 Lokaler för undervisning Äldreboende 36 5 Strandbad Skjutbanor 6 2 Motorbanor 6 2 Summa Projekt under 2014 Socialstyrelsens projekt Tillsyn i skolor Tatueringsfärger Smycken i detaljhandeln (samarbetsprojekt med Kemikalieinspektionen)

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddskontoret 2015

Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddskontoret 2015 Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddskontoret 2015 Verksamhetsmål 2015-2018 Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-15 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun

Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Miljökontoret 2014-01-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning... 4 2.1. Ekonomi och administration...

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9

1 åa = 1000 tim. Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5. Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5. Ej Tillsyn 2 200 3 118-918 2,2 3,1-0,9 1 åa = 1000 tim Tillgängliga resurser (tim) Behov Utfall Tillgängliga resurser (åa) Behov Utfall Totalt 15 000 17 455-2 455 15,0 17,5-2,5 Tillsyn 12 800 14 337-1 537 12,8 14,3-1,5 Obligatorisk tid 9 400

Läs mer

Miljömålen i Västerbottens län

Miljömålen i Västerbottens län Miljömålen i Västerbottens län Förutom det övergripande generationsmålet har vi 16 miljömål som styr inriktningen av miljöpolitiken och som anger vår gemensamma målbild. Varje miljömål har en särskild

Läs mer

Underlag till tillsynsplan 2015

Underlag till tillsynsplan 2015 Underlag till tillsynsplan 2015 Resursbehovet specificerat efter Sveriges 16 nationella miljömål samt efter övriga verksamheter (17-20) som inte kan härledas till ett miljömål. Varje miljömål är indelat

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, bygg och fastighet inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med * är

Läs mer

Behovsutredning 2014-2016

Behovsutredning 2014-2016 Behovsutredning 2014-2016 Område: tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, animaliska biprodukter och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen Operativ tillsynsmyndighet:

Läs mer

Behovsbedömning. Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun

Behovsbedömning. Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun Samrådshandling 2016-12-06 Dnr: 2016:312 Behovsbedömning Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL850312 (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun 1 Bedömning av miljöpåverkan En miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Behovsutredning inför budget 2014 och plan 1(6) Behovsutredning 2013-08-22 MN Diarienr: 2013-001492 Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: 0431-46 82 36 E-post: karin.valtinat@engelholm.se Behovsutredning inför budget 2014 och plan

Läs mer

RESURSBEHOVSUTREDNING. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017

RESURSBEHOVSUTREDNING. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 RESURSBEHOVSUTREDNING Miljö- och hälsoskyddsnämnden sutredning -2019 Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-11-08 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning...

Läs mer

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten

Bilaga 1. Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Miljöenheten Bilaga 1 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Livsmedelslagstiftningens syfte... 3 3 Kontroll av livsmedelsanläggningar... 4 4 Personal och tid för livsmedelskontroll... 4 5

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Tillsynsplan 2015. Tillsynsområde: Miljöbalken. Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning...

Tillsynsplan 2015. Tillsynsområde: Miljöbalken. Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. 1 Sammanfattning... Tillsynsplan 2015 Tillsynsområde: Miljöbalken Operativ tillsynsmyndighet: Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Allmänt om miljötillsyn... 2 3 Ansvarsfördelning inom tillsynsområdet...

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vad gör vi? Avdelningen består idag av 8 inspektörer Kommunal tillsynsmyndighet enligt flera lagstiftningar Miljöbalken

Läs mer

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen BILAGA Tillsynsplan Miljöbalken Livsmedelslagen Tillsyns-/kontrolltid fördelad på personal 2 Livsmedel Miljöbalken Jenny Hellström Strandberg 660 h 360 h Patric Söderström - 960 h Maria Rönngren 384 h

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och lokala miljömål Bakgrund Följande dokument innehåller miljöpolicy och miljömål för Götene kommun. Miljöpolicyn anger kommunens

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument

1(11) Kontrollplan 2015-2017 Kontrollområde: Livsmedel. Styrdokument 1(11) Kontrollområde: Livsmedel Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Kontrollplan Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 168 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av 3(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 1. Tillsynsplan enligt miljöbalken 2016 med tidplan för 2017-2018. 2015-11-20 Miljöenheten

Bilaga 1. Tillsynsplan enligt miljöbalken 2016 med tidplan för 2017-2018. 2015-11-20 Miljöenheten Bilaga 1 2016 med tidplan för 2017-2018 2015-11-20 Miljöenheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Prioriteringar i tillsynen 2016... 1 3 Tillsynsområden 2016... 2 4 Resurser och budget... 3 5 Utveckling

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

Tillsynsplan 2011 för miljö och byggnadsnämnden

Tillsynsplan 2011 för miljö och byggnadsnämnden MBN tillsynsplan 2011 1 (8) 2011-04-06 Tillsynsplan 2011 för miljö och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 SY FTE...3 BESLUT OM TILLSYNSPLANEN...3 UPPFÖLJNING...3 2. UPPSKATTNING AV RESURSBEHOV...4

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016 Tjänsteutlåtande Chef 2015-11-12 Christer Björklund 08-590 973 72 Dnr: Christer.bjorklund@upplandsvasby.se MHN/2015:28 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Svarsfrekvens. 41 av 49 miljöchefer har besvarat enkäten Fördelat på länsdelar: O 12 av 15 P 17 av 19 R 12 av 15

Svarsfrekvens. 41 av 49 miljöchefer har besvarat enkäten Fördelat på länsdelar: O 12 av 15 P 17 av 19 R 12 av 15 Sammanställning av enkätsvar sid 1 (5) Svarsfrekvens 41 av 49 miljöchefer har besvarat enkäten Fördelat på länsdelar: O 12 av 15 P 17 av 19 R 12 av 15 Sammanställning av enkätsvar sid 2 (5) Ger samverkan

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

LOKALA MILJÖMÅL Giftfri miljö

LOKALA MILJÖMÅL Giftfri miljö Giftfri miljö LOKALT ÖVERGRIPANDE MÅL De kemiska ämnenas påverkan på hälsa och miljö skall vara försumbar inom en generation i Trelleborgs kommun. Tillförsel av miljögifter i avloppsvatten, dagvatten,

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar 1 Syfte Riktlinjerna och handlingsplanen skall tydliggöra nämndens uppdrag åt förvaltningen i det fortsatta arbetet med enskilda avlopp och

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN

MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 10 oktober 2012, 203 (tidigare policy antagen den 14 september 1999, 128) Uddevalla Vision 2040 är Liv, lust och läge blir livskvalitet

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans Ägargruppsmöte 25 februari 2015 Ansia, Lycksele 09.30 Fika 10.00 Välkomna, presentation av deltagare Lena Friborg 10.15 Dialog kring aktuella och prioriterade

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Teckenförklaring. JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.

Teckenförklaring. JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. Teckenförklaring Ja Nära JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. NÄRA: Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel

Läs mer

Växthuseffekt. Vad innebär det? Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen?

Växthuseffekt. Vad innebär det? Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen? Vad innebär det? Växthuseffekt Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen? 1 Ola Wong UNT 26 sept 2010 Snar framtid? Vad händer just nu? -En kines släpper ut lika mycket koldioxid

Läs mer

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Del 2 Resurser Dnr: Mbn 2013-1019 Anne Pagès Oktober 2013 2013-10-22 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. UNDERLAG... 2 4. METOD... 3 4.1. Revidering

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen?

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? En bra miljö kan handla om många olika saker t.ex. frisk luft, rent vatten och en stor biologisk mångfald. Tyvärr är miljöproblemen ibland så stora att varken

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn Thomas Rydström Miljöenheten Miljöbalkens mål är Hållbar Utveckling 1 kap. Miljöbalkens mål 1 är att främja en hållbar utveckling

Läs mer

Behovsutredning för miljöskydds- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll Lista över externa nätverk som miljöenheten deltar i

Behovsutredning för miljöskydds- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll Lista över externa nätverk som miljöenheten deltar i Behovsutredning för miljöskydds- och hälsoskyddstillsyn samt livsmedelskontroll 2016-2018 Lista över externa nätverk som miljöenheten deltar i Behovsutredning miljöskydd 2016-2018 Avgiftsfinansierat Tillsyn

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2011

Avloppsinventering i Haninge kommun 2011 Avloppsinventering i Haninge kommun 2011 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Behovsutredning och tillsynsplan

Behovsutredning och tillsynsplan 2014-03-13 1 (16) Dnr : KS2014/39-5 Behovsutredning och tillsynsplan 2014-2016 Kommunstyrelseförvaltningen-miljöenheten Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen

Läs mer

Västerås. 130 000 invånare Industristad Mälaren

Västerås. 130 000 invånare Industristad Mälaren Västerås 10 000 invånare Industristad Mälaren Västerås forts Miljö- och hälsoskyddsförvaltning 6 tjänster Myndighet Nationella, regionala och lokala mål Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Kontrollplan miljöbalken Bräcke

Kontrollplan miljöbalken Bräcke TJÄNSTESKRIVELSE 1 Bygg- och miljönämnden Kontrollplan 2017-2019 miljöbalken Bräcke Tillsyn efter behov En behovsutredning för tillsynsobjekt inom miljöbalkens område har tagits fram, se tabeller i bilaga.

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

MÅL FÖR TILLSYNEN 2007-2010. 2006-10-09 Miljö- och hälsoskyddsnämndens dokument för målstyrd tillsyn

MÅL FÖR TILLSYNEN 2007-2010. 2006-10-09 Miljö- och hälsoskyddsnämndens dokument för målstyrd tillsyn MÅL FÖR TILLSYNEN 2007-2010 2006-10-09 Miljö- och hälsoskyddsnämndens dokument för målstyrd tillsyn Framtagen av miljö- och hälsoskyddsenheten Lidingö stad september 2006 Illustrationer av Tobias Flygar

Läs mer

Redovisning av: Årsplanering 2015

Redovisning av: Årsplanering 2015 Redovisning av: Årsplanering 2015 Miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken 2014-11-24 Reviderad: 2014-12-02 Erik Moelv Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 Krav på tillsynsplan... 3 Grund för prioritering av tillsynsarbete 2015... 4 Budget... 5 Personal och tid för miljöbalkstillsyn...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Medarbetarplan Fastställd: Jävsnämnden 2016-12-xx x Dnr XXXX Verksamhetsplan och budget för jävsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-11-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av hälsa i miljömålen

Uppföljning av hälsa i miljömålen Uppföljning av hälsa i miljömålen Greta Smedje 2013-09-24 Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta,

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden

Förslag till Åtgärdsprogram innehåll, formuleringar och röda tråden Förslag till Åtgärdsprogram 2016 2021 - innehåll, formuleringar och röda tråden Innehåll Kap 5 Åtgärder som behöver vidtas av myndigheter och kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt Kap 6 Åtgärder per

Läs mer

MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014

MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014 MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014 Myndighetsnämndens mål 2013. 1. Att aktivt besöka företag och verksamheter i enlighet med nämndens tillsynsplaner för att nå en god och hållbar utveckling

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 Datum Sida 2010-02-22 1(16) Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Strategiskt miljöarbete... 4 Miljöpolitiskt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

VA-översikt, Rättviks kommun Bilaga 1

VA-översikt, Rättviks kommun Bilaga 1 Styrande dokument och lagstiftning I denna bilaga sammanfattas de viktigaste lagarna som rör VA-planeringen. Av dessa är vattentjänstlagen, anläggningslagen, plan- och bygglagen och miljöbalken viktigast

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer