Verksamhetsplan för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål Miljökontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål Miljökontoret

2 Innehållsförteckning 1. Inledning God kontorsservice och effektiv handläggning Ekonomi och administration Kvalitet IS/IT Jämställdhet Internt miljöarbete Information och kommunikation Lokal Agenda Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag/myllrande våtmarker Grundvatten av god kvalitet God bebyggd miljö Offentliga lokaler och fritidsanläggningar Folkhälsofrågor Inomhusmiljö Samhällsplanering Buller Avfall Säkra livsmedel inkl. dricksvatten Bilaga 1: Tillsynsplan, miljöenheten Bilaga 2: Tillsynsplan, hälsoskyddsenheten Bilaga 3: Planerad kontroll, livsmedelsenheten Bilaga 4: Signaturlista

3 1. Inledning Utgångspunkt för verksamhetsmålen Detta dokument visar miljökontorets planerade verksamhet 2014 samt mål för mandatperioden I bilaga 1-3 finns tillsyns/kontrollplaner. Målformuleringarna bygger på de lagstiftningar miljönämnden har att övervaka. Här ingår bl.a. miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, EU-regler och strålskyddslagen. Vidare har nationella, regionala och kommunala miljömål beaktats. Exempel på detta är nationella miljömål, nationella folkhälsomål, länsstyrelsens regionala miljömål samt Jönköpings kommuns Program för hållbar utveckling miljö. Vision Miljökontorets verksamhet inom det lokala miljöoch hälsoskyddsarbetet skall aktivt bidra till att Jönköpings kommun utvecklas på ett ekologiskt hållbart sätt och till att förutsättningarna för en god miljö och en god livskvalitet hela tiden sätts i förgrunden. Miljönämndens/miljökontorets uppdrag Miljönämnden är lokal tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka efterlevnaden av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen m.fl. lagar. Miljökontoret är en stödjande och rådgivande resurs till kommunledningen och kommunens förvaltningar i frågor som rör lokal Agenda 21, sjöar och vattendrag, samhällsplanering samt förorenad mark. Miljökontoret svarar också operativt för kalkningsverksamhet och upphandling av luftkvalitetsmätningar. Strategier God kompetensutveckling för alla. Medarbetarna har god kunskap om de verksamheter/branscher där tillsyn bedrivs. Miljökontoret har tydligt ledarskap och medarbetarskap. Delaktiga medarbetare med en positiv attityd och som ser möjligheter. Arbetet kännetecknas av kreativitet, öppenhet och tolerans. Låg personalomsättning. Tydliga mål och värderingar som är kända av alla. Högt i tak, öppet för kritik och en vilja att utveckla. Ett bra hälsoförebyggande arbete. Ekonomi Miljönämndens nettobudget för 2014 är 13,8 mkr. Kostnaderna är i storleksordningen 25 mkr och intäkterna ca 11 mkr varav ca 9 mkr utgörs av tillsynsavgifter. Personal Miljökontoret har 35 tjänster fördelade på 37 personer. Personalen består för närvarande av 22 kvinnor och 11 män, övriga kommer att tillsättas under året. Signaturlista finns i bilaga 4. Vattensamordnare En ny tjänst för samordning av kommunens övergripande vattenfrågor har tillförts miljönämnden fr.o.m Tjänsten finansieras av tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden inom befintlig budget. Projekt Giftfri miljö Miljönämnden har tillförts 600 tkr per år under 2014 och 2015 för genomförande av projekt rörande det nationella miljömålet Giftfri miljö. För en mer detaljerad beskrivning av projektet, se projektplanen. Miljöskydd Miljöenhetens ansvarsområde rör bl.a. Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmarker. Enheten har främst ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken, men även för vattenoch luftövervakning. Enheten har fått i uppdrag att sörja för kompetensuppbyggnad inför en eventuell etablering av gruva i Norra Kärr, Gränna. Hälsoskydd Hälsoskyddsenhetens huvudsakliga arbetsområde ligger inom miljömålet God bebyggd miljö som berör vår livsmiljö. Därutöver handläggs bl.a. ärenden om enskilda avlopp och värmepumpar som påverkar miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Ingen övergödning. Enhetens verksamhet är i stor omfattning händelsestyrd genom inkommande ansökningar, remisser och klagomål. Två nya tjänster tillkommer 2014 som främst är inriktade på att arbeta med bristfälliga enskilda avlopp. 3

4 Livsmedel Kontrollarbetet kommer att ske i REJS (Riskbaserad Effektfull Jönköpings Strategi). REJS kan enklast beskrivas som koncentrerade kontrollperioder. Under året kommer tre provtagningsprojekt att genomföras inom REJS:en. De planerade kontrollerna beräknas bli något fler 2014, jämfört med Metod och läsanvisning Dokumentets struktur följer de nationella miljömålen. är tänkta att gälla under en mandatperiod, med reservation för ändrade regelverk eller ändrade övergripande ambitioner. Härmed åstadkoms stabilare planeringsförutsättningar. Under vissa rubriker finns nyckeltal angivna. Dessa är på olika sätt intressanta för utfallet i bokslutet och kommer även att finnas med vid de olika delredovisningarna. Utgångspunkten är att varje heltidsinspektör förfogar över timmar till myndighetsutövning. Detta kan dock variera något beroende på andra uppdrag, t.ex. enhetsansvar eller ansvar för kontorets kvalitetsarbete. I tiden utöver de timmarna ingår bl.a. utbildning, planering, kvalitetsarbete och olika former av samverkan, t.ex. enhetsmöten. Kansliet planerar för timmar per person, p.g.a. färre timmar för bl.a. olika samverkansgrupper och utbildning. Varje handläggare har ett individuellt målkort som tydliggör ansvarsområden, målformuleringar och aktiviteter. Målkortet har verksamhetsplanen som utgångspunkt. Uppföljning Uppföljning av målen sker genom tidsredovisning och delårsbokslut/bokslut. Tidsredovisningen sker löpande och följer aktiviteterna samt tillsyns/kontrollplanerna i detta dokument. Delårsredovisningar till miljönämnden sker i maj och september. Ett bokslut över föregående års verksamhet presenteras i januari/februari. På individnivå följs det operativa arbetet upp via utvärdering av målkort vid medarbetarsamtal. Modell för miljökontorets mål, verksamhetsplanering och uppföljning. I nationella mål ingår lagstiftning, miljömål och folkhälsomål. Årshjul över verksamhetplanering och redovisningar. 4

5 2. God kontorsservice och effektiv handläggning Miljönämndens myndighetsroll ställer höga krav på en god, säker och effektiv ärende- och dokumenthantering. Metoden för att åstadkomma det är ett internt ledningssystem med kvalitetshandbok och ett bra IT-stöd. Medarbetarna vid miljökontoret har ett ansvar för mångfalds- och jämställdhetsarbetet. Det handlar om att respektera och se värdet av olikheter och tillvarata den kunskap som uppstår i mötet mellan människor Ekonomi och administration Nämndadministration sker i enlighet med kommunens riktlinjer. Den interna kontrollen över ekonomi och verksamhet är god. Posthantering, diarieföring och arkivering är effektiv. Antal tim. Tidpunkt för genomförandet Ansvar Nämndadministration 695 CGG (SW), AG, AMS, I Intern kontroll och ekonomi 1175 CGG (SW), AJ, AMS Posthantering, diarieföring 1825 AG, AJ, AMS, CGG (SW) Projekt Radon 200 AJ Arkivering 555 AG, AJ, AMS, CGG (SW) Klassificeringsstruktur - arkiv 220 pågående under CGG (SW), AJ Personal 250 CGG (SW), AJ Enhetsansvar/-samordning 1250 AW, GE, KHT, JSL Antal inspektioner Antal registrerade nya ärenden Antal avslutade ärenden Antal ärenden på balanslistan 2.2. Kvalitet Regelbunden tillsyn/kontroll genomförs i nivå med lagstiftning, tillsynsbehov och avgifter. Kvalitetshandboken har aktuella rutiner för styrning, handläggning och uppföljning. Inga pågående ärenden är äldre än 3 år. Handläggningen av klagomål påbörjas inom tre veckor. Revidera kvalitetshandboken* inklusive krisberedskapshandläggning 360 LV, KH, CGG (SW) 5

6 Bevakning av balanslistan en gång i kvartalet RE, kansli, alla Internrevisionsgrupp 70 EG, MS, HL, AMS, MR Kvalitetsgrupp 60 MAW, AG, JS, LV, KH Brukarundersökning genomförs tillsammans med jämförbara kommuner RE *Alla ska kontinuerligt arbeta fram och revidera rutiner inom sina respektive arbetsområden. Antal genomförda revisioner Antal ärenden som är äldre än 3 år vid årets slut Antal klagomålsärenden 2.3. IS/IT Förvaltningens behov av IS/IT är tillgodosedda. Genom EDP MiljöReda/Vision är tillsynen effektiv och likvärdig. Miljökontorets ärendehantering är effektiv och lätt att följa upp. Ansvarig för EDP MiljöReda/Vision 300 LH Styrgrupp för IT-samordning 50 CGG (SW) Registervård inför övergången till EDP Vision LH, EE, LV, AJ, HDH Övrigt, projekt m.m. 80 LH 2.4. Jämställdhet Könsfördelning bland personalen är jämn. Könsfördelningen i lednings-, projekt- och arbetsgrupper är jämn. Det förekommer inte löneskillnader på grund av kön. Kvinnor och män har lika möjligheter att utveckla sin kompetens. Det förekommer inga sexuella trakasserier. Ansvar: förvaltningschefen Jämställdhetssamordnare 30 EG Löneöversyn med fokus på jämställdhet RE Kompetensplanen börjar tillämpas RE Antal fortbildningstimmar per anställd kvinna och man Antal kvinnor och män i ledningsrådet Antal kvinnor och män grupperna för samverkan, kvalitet, internrevision, MiljöReda och miljö 6

7 2.5. Internt miljöarbete Mål och aktiviteter 2014 Utsläppen från våra bilar minskar till 70 g CO 2 /km och därmed sänks vår klimatpåverkan. Antal tim. Aktivitet utförd senast Miljökontorets interna miljödiplomering 30 EG Bilda en miljögrupp för att arbeta med det EG interna miljöarbetet Prova månadens miljöutmaning både på EG kontoret och i nämnden Alla inköp ska ske med ett miljökrav eller en fråga om produktens miljöpåverkan/företagets miljöarbete Undersöka möjligheten att endast beställa laktovegetarisk kost till möten, t.ex. arbetsplatsmöten och offentliga möten Miljökontorets bilar ingår under en testperiod i Miljöbilspoolen Ansvar Alla som använder bil i tjänsten AJ, alla som gör inköp Alla som köper fika till möten RE Pappersförbrukning Antal kvinnor och män som har deltagit i månadens miljöutmaning Biogasanvändning (%) Totala koldioxidutsläpp (kg CO 2 ) Koldioxidutsläpp (g CO 2 /km) 2.6. Information och kommunikation Information och kommunikation bidrar till att miljökontorets medarbetare känner sig delaktiga samt ges möjlighet att påverka och ta del av andras erfarenheter. Miljökontoret informerar verksamheter och allmänheten för att förebygga miljöpåverkan och inspirera till ett miljövänligare handlande. Resultat från mätningar och projekt ska finnas på ett lättillgängligt sätt för den som önskar ta del av det. Interna möten ledningsråd arbetsplatsträff samverkansgrupp enhetsmöten Antal tim. Tidpunkt för genomförandet varannan vecka 1 gång/månad 1 gång/månad 1-4 gånger/mån Webbplatsen och Kompassen 200 I Internt info-arbete 150 I Samarbete med informationsavdelningen 50 I Wätterstänk/Vårt Jönköping 50 I Trycksaker o.dyl. 100 I Kommunikationsrådgivning 100 I Aktivitetsdagar 50 I Ansvar RE RE RE resp. enhet 7

8 Press 50 I Övrigt informationsarbete 100 I 3. Lokal Agenda 21 Genom information och utbildning ska människor i Jönköpings kommun motiveras till handlande för en bättre miljö och ett uthålligt samhälle. Aktiviteter genomförs så att kommunens invånare, organisationer och företag har kännedom om kommunens miljöarbete. Aktiviteterna beskriver bland annat kommunens roll i miljöarbetet samt vad enskilda personer, organisationer och företag kan göra för att minska sin miljöpåverkan. Aktiviteter 2014 Förvaltningarnas miljöarbete, samordning, stöd 140 EG Föreläsningar om kommunens miljöarbete 20 EG Miljöfika 100 EG Klimatkonferensen 40 EG Länstidningen +E 30 EG Kemikaliekonferensen, projektledare 100 EG Tvätta bilen, informationsprojekt 40 EG Engagera flera-enkät 100 EG Övrigt informationsarbete (nya projekt, foldrar, 120 EG rapporter, utställningar, frågor från allmänheten) Program för hållbar utveckling miljö, 50 EG gruppledare produktion & konsumtion Miljödiplomering, projektledning 160 EG Miljöpris, projektledning 40 januari-juni EG Projekt Giftfri miljö EG* * En person kommer att anställas för att arbeta med projektet Giftfri miljö. Antal kvinnliga och manliga deltagare i projekt Antal inventerade förskolor inom projektet Giftfri miljö 4. Begränsad klimatpåverkan Nationellt miljömål Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farligt. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. Klimatkonferensen, se 3. Agenda 21 Energitillsyn miljöfarlig verksamhet ingår i Antal tim. Tidpunkt för genomförandet Ansvar miljöenheten 8

9 tillsyn A,B,C,U, se 7. Giftfri miljö 5. Frisk luft Nationellt miljömål Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Luftkvaliteten i hela kommunen är känd. Företag/miljöfarliga verksamheter med utsläpp till luft minskar sina utsläpp genom t.ex. bättre rening. Rök och lukt från småskalig fastbränsleeldning utsätter inte boende i kommunen för olägenhet. Användningen av dubbdäck i tätort minskar. Uppföljning av luftkvalitetsmätningarnas resultat samt jämförelse med miljökvalitetsnormer och miljömål. Indikativa mätningar av partiklar i en punkt Tillsyn av verksamheter med utsläpp till luft ingår i tillsyn A, B, C, U, se 7. Giftfri miljö 120 LO Utreda klagomål vedeldning 50 MAW miljöenheten 6. Bara naturlig försurning Nationellt miljömål De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. Försurningens negativa effekter minskar genom kalkning och biologisk återställning. Ammoniakavgång vid gödsellagring minskar. Kalkning inklusive provtagning 100 MAN Tillsyn av verksamheter med utsläpp till luft ingår i tillsyn A, B, C, U, se 7. Giftfri miljö miljöenheten 9

10 7. Giftfri miljö Nationellt miljömål Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits i samhället och som kan hota människors hälsa och miljön eller den biologiska mångfalden. Alla miljöfarliga verksamheter har en god egenkontroll. Alla fordonstvättar uppfyller riktvärdena i Riktlinjer för tvätt av fordon. Alla oljeavskiljare är tekniskt funktionsdugliga. Utfasningsämnen och särskilt farliga ämnen enligt vattendirektivet används inte. Bekämpningsmedel används på ett korrekt sätt. Miljökontoret har god kännedom om samtliga miljöfarliga U-verksamheter. Vid minst ett förorenat område tillhörande riskklass 1 har efterbehandlingen påbörjats. Vid minst tre nedlagda kommunala avfallsupplag har åtgärder för att minska miljöpåverkan påbörjats. Samtliga fastigheter där PCB-sanering krävs enligt lagstiftningen är sanerade senast OBJEKTSBUNDEN TILLSYN Planerad och händelsestyrd tillsyn på miljöfarlig verksamhet A, B, C, U Antal tim. Tidpunkt för genomförandet Ansvar 3081 miljöenheten EJ OBJEKTSBUNDEN TILLSYN Händelsestyrd tillsyn 200 miljöenheten Handlägga ej övertagna objekt täkter 410 MN Handlägga ej övertagna objekt vindkraft 200 AR, HL Handlägga ej övertagna objekt 200 miljöenheten Rivningsplaner/rivningslov 80 LV PCB-ärenden 100 KH, LV Anmälan om sanering av kvicksilverförorenade 10 LV avloppsrör Anmälan om användning av avfall för 100 LV, AR anläggningsändamål Kemikalieolyckor vid larm från 20 LO, GE, RE räddningstjänst/sos Ej objektsbunden cisterntillsyn 65 AW, MJ, HL Genomföra ansvarsutredning för 80 LO, (AW) oljedepåområdet Markföroreningar anmälningsärenden, 1190 LO, AW, HL underrättelser m.m. PROJEKT Besiktning av oljeavskiljare 646 miljöenheten Biltvätt på gatan 150 PPA MIFO fas miljöenheten Länsgemensam informationskampanj avseende bekämpningsmedel inom detaljplanerat område Kemikaliekonferens, se Agenda 21 Projekt Giftfri miljö, se Agenda 21 KH 10

11 för antalet inspektioner avser hela miljöenhetens verksamhetsområde, d.v.s. operativ tillsyn, vattenvård och luftövervakning. Inspektioner fördelade på Ansökan/anmälan händelsestyrt Ej i verksamhetsplan Incident händelsestyrt Planerad inspektion Klagomål händelsestyrt Återbesök planerade Antal ärenden enl. nedan rubriker i Miljöreda: Dmi förel enl 26 kap 9 MB Startade ärenden Tillsynsärende enl MB - bes av oljeavskiljare Inkomna kontrollrapporter för besiktigade oljeavskiljare Startade markföroreningsärenden Anm - sanering mark Pågående ärenden avseende markföroreningar vid årets slut 8. Skyddande ozonskikt Nationellt miljömål Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Miljökontoret har kännedom om alla anmälnings- och rapporteringspliktiga kyl- och värmepumpsanläggningar i kommunen. Värmepumpar, handläggning av anmälan, 300 händelsestyrt MR, MAW rådgivning och information Anmälningar och årsrapporter om köldmedium 400 LH Antal anmälningar installation av värmepump Antal handlagda köldmedierapporter 9. Säker strålmiljö Nationellt miljömål Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. Mätning av bakgrundsstrålning (Mätning sker tillsammans med räddningstjänsten var 7:e månad på 5 platser i kommunen.) 20 MAW, JSE 11

12 10. Ingen övergödning Nationellt miljömål Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Belastningen av näringsämnen till övergödda sjöar och vattendrag minskar. Arealen lek- och uppväxtområden för fisk tillgängliggörs och förbättras. Delta i arbetet kring att minska belastningen av fosfor till Landsjön, Lilla Nätaren, Röttleån m.fl. vattendrag, ingår i tillsyn A, B, C, U, se 7. Giftfri miljö. Förebyggande arbete lantbruk för att minska belastningen av näringsämnen till övergödda sjöar och vattendrag, ingår i tillsyn A, B, C, U, se 7. Giftfri miljö. Antal tim. Tidpunkt för genomförandet Ansvar MAN, MN, AR, PE MN, AR, MAN Nya ansökningar för enskilda avlopp 600 händelsestyrt GE, LH Inventering av avlopp längs Röttleån med 250 PE tillflöden, pågående Handläggning av bristfälliga avlopp 1400* PE* * Under 2014 kommer två inspektörer att anställas som till stor del kommer att arbeta med bristfälliga avlopp. Antal inventerade avlopp Antal slutbesiktigade bristfälliga avlopp Antal slutbesiktigade övriga avloppstillstånd 11. Levande sjöar och vattendrag / Myllrande våtmarker Nationellt miljömål Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska behållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Kännedomen om ekologisk samt kemisk status i sjöar och vattendrag är god. Dagvatten från vägar och hårdgjorda ytor renas. Stadsnära vattenmiljöer ökar i omfattning och görs tillgängliga för främjande av folkhälsa. Kunskapen om värdet och skötsel av sjöar, vattendrag och småvatten ökar. Vandringshinder för fisk åtgärdas där miljönytta, hänsyn till kulturminnesvård och ekonomisk rimlighet motiverar åtgärden. Miljögifter, t.ex. kvicksilver, dioxiner och PCB, i sjöar och vattendrag minskar. Kommunens friluftsbad/strandbad har en god badvattenkvalitet. 12

13 Våtmarker och småvatten skapas för att främja biologisk mångfald samt minska näringstillförseln i vattendragen. Biologiska värden i sjöar och vattendrag bibehålls. Utläckage av närsalter till sjöar och vattendrag minskar. Tio småvatten restaureras under Vattengruppen, samordning av 20 MAN förvaltningsövergripande vattenfrågor Övervaka att förebyggande åtgärder tas upp i MAN översiktsplan, detaljplan och bygglov för att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten, se 13.4 Samhällsplanering Handlägga anmälningar, yttrande och remisser 200 MAN om dagvatten och annat som rör vattenmiljön ÅTGÄRDER MED MEDEL FÖR BIOLOGISK ÅTERSTÄLLNING (BÅ) Förbättra uppväxtmiljön för öring i Nissans 120 MAN avrinningsområden (projekt i samverkan med lst) ARBETE INOM PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING MILJÖ (PHU) Förbättra uppväxtmiljön för öring i Lillån 20 MAN Bankeryd (projekt 1750) Underlätta fiskvandring i Lillån Huskvarna 60 MAN (projekt 1751) Underlätta fiskvandring i Tabergsån (projekt 60 MAN 1754) Samordning restaurering av våtmarker och 60 MAN småvatten, förvaltningsövergripande (projekt 1753) Restaurering av Barnarpasjön (projekt ) 80 MAN Restaurering av sjöar och vattendrag enligt 10 MAN kommunens åtgärdslista PROVTAGNING Kontrollprogram (vatten, elfiske och provfiske) 10 augusti-september MAN Kontroll av friluftsbad/strandbad 200 juni-augusti EE, LH, GE Antal strandbadsprov totalt Antal strandbadsprov med resultatet tjänligt med anmärkning Antal strandbadsprov med resultatet otjänligt 13

14 12. Grundvatten av god kvalitet Nationellt miljömål Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Uppföljning och kontroll av 150 HL vattenskyddsområden Tillsyn och rådgivning enskilt dricksvatten 75 händelsestyrt LE, EE, GE 13. God bebyggd miljö Nationellt miljömål Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Nationellt folkhälsomål Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande betydelse för folkhälsan och ska utgöra ett särskilt målområde Offentliga lokaler och fritidsanläggningar Verksamheter där hög musik spelas utsätter inte besökare för buller som överskrider Socialstyrelsens riktvärden för höga ljudnivåer Dåliga hygieniska förhållanden vid vistelse i en offentlig lokal eller på en fritidsanläggning orsakar inte ohälsa. Alla kommunens bassängbadsanläggningar har goda förutsättningar för en god badvattenkvalitet. Skolor och förskolor bedrivs så att människors hälsa och miljön inte påverkas negativt. Tillståndspliktig djurhållning i detaljplanelagt område utsätter ingen för olägenhet. Besökare på solarium solar tryggt och säkert. Klagomål höga ljudnivåer 20 händelsestyrt EE Tillsyn vid dans och annan musikverksamhet 50 PE, EE med höga ljudnivåer Klagomål och anmälan om nyanläggningar av 50 händelsestyrt EE, LH idrottsanläggningar, hotell, camping och bassängbad Remisser gällande tillstånd för offentliga 150 händelsestyrt EE, LH arrangemang Klagomål och anmälan nyanläggning 100 händelsestyrt EE hygienlokaler Tillsyn solarier 80 PE Tillstånd djurhållning i detaljplanelagt område 30 händelsestyrt LH 14

15 Tillsyn skolor och förskolor och handlägga 550 delvis GE, MAW, TM inkommande anmälningar händelsestyrd Övrig händelsestyrd hälsoskyddstillsyn* 200 hälsoskyddsenheten *Övrig händelsestyrd hälsoskyddstillsyn avser alla former av hälsoskyddsfrågor. Antal inspektioner i skolor och förskolor Antal inspektioner på solarier Folkhälsofrågor Nationellt folkhälsomål Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste bibehålla en hög nivå för att inte de framsteg som gjorts i fråga om att minska förekomsten av smittsamma sjukdomar ska gå förlorade. Bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor för hälsan. Målet för samhällets insatser inom tobaksområdet ska vara att minska tobaksbruket. Varor på marknaden uppfyller kraven om begränsad frisättning av nickel, så att andelen barn och ungdomar med nickelallergi minskar. Tillsyn allergi/tobak 100 händelsestyrt EE Smittskyddsfrågor, t.ex. legionella 100 händelsestyrt RE, EE, LH, GE Projekt Smycken i detaljhandeln 50 januari-juni EE, KH Inomhusmiljö Radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m 3 luft. Samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid har en dokumenterat fungerande ventilation. Tillsyn äldreboenden 40 PE Klagomål bostäder 400 händelsestyrt EE, LH, GE, MAW, TM Inventering av radon i flerbostadshus och 800 TM bostadsrättsföreningar Rådgivning och handläggning radonärenden 200 händelsestyrt GE, LH Omarbeta hundföreskrifterna och lokala hälsoskyddsföreskrifter 10 EE, LH Antal inspektioner på äldreboenden Antal klagomål om bostäder 15

16 13.4. Samhällsplanering Samhällsplaneringen medverkar till att negativ påverkan på människors hälsa och miljön minimeras. Under 2014 kommer Jönköpings kommun fortsätta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Miljökontoret kommer vid behov att medverka i olika arbetsgrupper i det arbetet. Aktivitet 2013 Planprogram och detaljplaner 360 händelsestyrt MR, MAW, AW, LO, MAN Översiktsplanering, medverkan i olika arbetsgrupper och yttranden 270 händelsestyrt Hälsoskydd, MAN, AW, LO Bygglov, förhandsbesked, samråd enligt PBL 410 händelsestyrt MR, MAW, LH, GE, EE, AW, MAN Vindkraftsetablering 250 händelsestyrt HL, AR Antal remisser detaljplan och planprogram Antal remisser, bygglov och förhandsbesked Buller Exponeringen för buller minskar i inom- och utomhusmiljöer. Åtgärdsprogram för vägtrafikbuller, 250 EE framförallt fönsteråtgärder Klagomål på trafikbuller 100 händelsestyrt EE Tillsyn vid skjutbanor och motorbanor 100 MAW Antal klagomål på trafikbuller 13.6 Avfall Nedskräpning eller bristfällig avfallshantering utsätter inte boende i kommunen för olägenhet. Avfallshanteringen underlättar återvinning och främjar god resurshushållning. Klagomål avfall och nedskräpning 200 händelsestyrt MR Handläggning undantag från sophämtning och 150 händelsestyrt MR, MAW slamtömning, rådgivning och övriga tillsynsåtgärder gällande hushållsavfall Bevaka materialbolagens åtgärder vad gäller producentansvar för förpackningar främst gällande återvinningsstationer 20 händelsestyrt MR 16

17 Antal klagomål avfall och nedskräpning Antal ansökningar undantag från renhållningsordningens bestämmelser Antal inspektioner klagomål avfall och nedskräpning 14. Säkra livsmedel inkl. dricksvatten Nationellt folkhälsomål Goda matvanor och säkra livsmedel är förutsättningar för en god hälsoutveckling hos befolkningen. Nationella mål De övergripande målen för den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan framgår av förordningarna (EG) nr 178/2002, 882/2004 och, beträffande kontroll av växtskadegörare, av artikel 27a i direktiv 2000/20/EG. De gemensamma målen i planen är inriktade på tre olika målgrupper: konsumenter, intressenter och kontrollmyndigheterna och har utarbetats av myndigheterna gemensamt. De gemensamma målen är: Konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god grund för val av produkt. Med trygga livsmedel menas säkra livsmedel och att konsumenterna inte blir lurade. Intressenterna (företagen) har tilltro till kontrollen och upplever den som menings-full. De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan. Kontrollverk-samheten är riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. Dessa mål är av övergripande, visionär karaktär. Syftet med målen är att den offentliga kontrollen inom foder, livsmedel, djurhälsa, djurskydd och fytosanitär verksamhet ska utföras i samverkan, så att: Konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir lurade. Konsumenterna känner trygghet i att livsmedlen producerats på ett för dem acceptabelt sätt och de upplever att informationen om livsmedlen är tillräcklig och enkel att förstå. Intressenterna (företagen) får en likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig kontroll med helhetssyn. Detta bidrar till att stärka förtroendet för deras produkter. De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för kontrollen i hela livsmedelskedjan, utnyttjar kompetenser och resurser på ett optimalt sätt och därmed kan effektiviteten öka. Samverkan betyder att det finns en samsyn på väsentliga aspekter i kontrollen, men att kontrollmyndigheterna tar ansvar inom sina respektive ansvarsområden. Målen är i linje med vad som framgår av förordningen (EG) nr 882/2004, dvs. att övervaka och kontrollera att företagarna uppfyller de relevanta kraven i lagstiftningen i alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan. De gemensamma målen för livsmedelskedjan kompletteras av vision och övergripande mål för varje kontrollområde. Dessa har utarbetats av de centrala myndigheterna eller i samarbete mellan de centrala myndigheterna, regionala och lokala kontrollmyndigheter. Målen för varje kontrollområde, livsmedel, foder, djurskydd osv., bryts ner och anges i strategiska mål, specifika mål och indikatorer eller nyckeltal. Hur långt målen bryts ner varierar mellan kontrollområdena. Större kontrollprojekt, utbildningssatsningar etc. som genomförs inom ett kontrollområde beskrivs i respektive avsnitt. Kontroll utförs enligt den kontrollplan och verksamhetsplan som miljönämnden fastställer inför varje verksamhetsår. 17

18 Alla anläggningar får regelbunden kontroll baserad på risk och erfarenhet. Livsmedelskontrollen är kvalitetssäkrad. Antal tim. Ansvar Planerad kontroll 4647 utegrupp Registrering 400 innegrupp Planerad kontroll efter registrering 550 innegrupp Extra offentlig kontroll (återbesök, klagomål, 600 hela enheten matförgiftningar) Obefogade klagomål, matförgiftningar 200 innegrupp RASFF 10 innegrupp Resor för planerad kontroll 750 utegrupp Avgifter 300 hela enheten Registervård, inventering 200 hela enheten Övriga ärenden, remisser, åtal, information, 1300 hela enheten rapportering livsmedelsverket m.m. Summa 8956 Antal planerade inspektioner Antal händelsestyrda inspektioner Antal återbesök Antal inkommande klagomål Antal anmälningar om misstänkt matförgiftning Antal anmälningar om registrering (helt nya och nya ägare) Andel anläggningar med avvikelse vid planerad kontroll 18

19 Bilaga 1: Tillsynsplan, miljöenheten Här redovisas den operativa tillsynen (se även 7. Giftfri miljö). Vid inspektioner på miljöfarliga verksamheter kontrolleras bl.a. företagens egenkontroll samt deras hantering av kemikalier och avfall. I tillsynen ingår även skrivelser, beslut, granskning av rapporter m.m. Det årliga tillsynsbehovet motsvarar det antal timmar som resp. bransch är berättigad till utifrån den årliga tillsynsavgiften, se även behovsutredningen. Tillsynsintervallen planeras utifrån nuvarande personalresurser enligt följande: inspektion sker minst en gång per år för A- och B- objekt, var 18:e månad för C-objekt och vissa U-objekt med fast avgift samt var 3:e-5:e år för övriga objekt. Inom befintliga resurser läggs extra fokus på tillsyn av utsläpp till mark och vatten genom tillsynsprojektet Besiktning av oljeavskiljare. Även markföroreningar och dagvattenhantering kommer att prioriteras. Planerad operativ tillsyn 2014 Antal objekt i MiljöReda A/B C U fast avg U timavg Årligt tillsynsbehov (h) Objektsbunden tillsyn inom respektive bransch Tillsynstid 2014 (h) Avfallsanläggning Avloppsreningsverk Bekämpningsmedel (exkl. lantbruk) Bensinstation/bilvård Betongindustri Detaljhandel Elektriska artiklar Infrastruktur Förbränningsanläggning/värmepump Gjuteri Kemindustri/kemlagring Kylserviceföretag Lantbruk (inkl. anim. biprodukter) Livsmedelsindustri Plastindustri Tryckeri och fotoverksamhet Trävarutillverkning Tvätteri Täkter, husbehov Verkstadsindustri Vindkraft (se även 7. Giftfri miljö Handl. ej övertagna objekt-vindkraft) Vårdinrättning Ytbehandlare Summa objektsbunden tillsyn: Summa ej objektsbunden tillsyn: 3295 Summa tillsyn inom projekt: 1215 Total summa operativ tillsyn (exl. vattenvård): 7391 Antal planerade inspektioner: 344

20 Bilaga 2: Tillsynsplan, hälsoskyddsenheten Här redovisas planerad tillsyn vid fasta tillsynsobjekt samt planerade projekt. Tillsyn och övrig handläggning i samband med nyetableringar, anmälningar, ansökningar, klagomål m.m. redovisas under respektive miljömål. Under 2014 kommer två inspektörer att anställas som till största delen kommer att arbeta med bristfälliga avlopp, men även till viss del med tillsyn av solarier och äldreboenden samt övrigt hälsoskydd. Eftersom det inte är klart när de börjar är denna tid inte medräknad nedan. Antal objekt Antal inspektioner Solarier 25 5 Lokaler för undervisning Äldreboende 36 5 Strandbad Skjutbanor 6 2 Motorbanor 6 2 Summa Projekt under 2014 Socialstyrelsens projekt Tillsyn i skolor Tatueringsfärger Smycken i detaljhandeln (samarbetsprojekt med Kemikalieinspektionen)

Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddskontoret 2015

Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddskontoret 2015 Verksamhetsplan för miljö- och hälsoskyddskontoret 2015 Verksamhetsmål 2015-2018 Antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-15 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun

Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Miljökontoret 2014-01-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning... 4 2.1. Ekonomi och administration...

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Lokala miljömål i Tranås kommun

Lokala miljömål i Tranås kommun Sidan 1 av 6 Lokala miljömål i Tranås kommun Antagna av KF 2007-08-20, 122 Sidan 2 av 6 Miljömål Lokala mål Åtgärder för att nå de lokala målen 1. Begränsad klimatpåverkan Minska transportrelaterade utsläpp

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010)

Lokala miljömål. för Simrishamns kommun. Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Lokala miljömål för Simrishamns kommun Kortfattad åtgärdsplan till kommunens förvaltningar (augusti 2010) Inledning Lokala miljömål för Simrishamns kommun Simrishamns kommuns stora tillgång är dess kust

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen Revisionsrapport* Tillsynsarbete enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen Vaggeryds kommun Januari 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN

MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN MILJÖMÅL FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2007-05-08 Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en god miljö! Det är nu vi avgör vilken miljö vi ska lämna över till våra barn och

Läs mer

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antaget i kommunfullmäktige den 25 mars 2010 Sigtuna kommun Miljöprogram för Sigtuna kommun En god miljö är en förutsättning för människors och andra organismers liv på

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Åtgärder för god vattenstatus

Åtgärder för god vattenstatus Åtgärder för god vattenstatus Miljöskyddsdagar 2013-10-23 Ann Salomonson ... den årliga rapporteringen om åtgärdsarbetet 1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

DEL 2. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö

DEL 2. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö DEL 2 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Beslutsdel Strategi En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin. Vadstena kommun. Ärendehantering bygg och miljö

Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin. Vadstena kommun. Ärendehantering bygg och miljö Revisionsrapport nr 1, 2013 R Wallin Vadstena kommun Ärendehantering bygg och miljö t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Syfte...3 2.2. Revisionsfrågor...3 2.3. Metod...3 2.4. Revisionsbevis...3

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Behovsutredning 2016-2018

Behovsutredning 2016-2018 Styrdokument, plan Miljö- och hälsoskyddskontoret 2015-03-19 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2015:29 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Behovsutredning 2016-2018 Nivå:

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Tillsynsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013

Tillsynsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013 Tillsynsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Miljöskydd... 3 2.2 Förorenade områden 4 2.3 Kemiska produkter 4 2.4 Avfall och producentansvar 4 2.5 Enskilda

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Dnr MN14/31. Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/31. Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/31 Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Mål för miljöbalkstillsynen... 3 Tillsynsmyndighetens

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål. Innehåll. Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål 2014-01-31

Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål. Innehåll. Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål 2014-01-31 Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål 2014-01-31 Mälarprojektet - Miljökvalitetsmål Innehåll Miljökvalitetsmål på nationell, regional och lokal nivå... 2 1 Risk och säkerhet... 4 2 Sjöfart och hamnar... 4

Läs mer