Verksamhetsplan för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål Miljökontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål Miljökontoret

2 Innehållsförteckning 1. Inledning God kontorsservice och effektiv handläggning Ekonomi och administration Kvalitet IS/IT Jämställdhet Internt miljöarbete Information och kommunikation Lokal Agenda Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag/myllrande våtmarker Grundvatten av god kvalitet God bebyggd miljö Offentliga lokaler och fritidsanläggningar Folkhälsofrågor Inomhusmiljö Samhällsplanering Buller Avfall Säkra livsmedel inkl. dricksvatten Bilaga 1: Tillsynsplan, miljöenheten Bilaga 2: Tillsynsplan, hälsoskyddsenheten Bilaga 3: Planerad kontroll, livsmedelsenheten Bilaga 4: Signaturlista

3 1. Inledning Utgångspunkt för verksamhetsmålen Detta dokument visar miljökontorets planerade verksamhet 2014 samt mål för mandatperioden I bilaga 1-3 finns tillsyns/kontrollplaner. Målformuleringarna bygger på de lagstiftningar miljönämnden har att övervaka. Här ingår bl.a. miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, EU-regler och strålskyddslagen. Vidare har nationella, regionala och kommunala miljömål beaktats. Exempel på detta är nationella miljömål, nationella folkhälsomål, länsstyrelsens regionala miljömål samt Jönköpings kommuns Program för hållbar utveckling miljö. Vision Miljökontorets verksamhet inom det lokala miljöoch hälsoskyddsarbetet skall aktivt bidra till att Jönköpings kommun utvecklas på ett ekologiskt hållbart sätt och till att förutsättningarna för en god miljö och en god livskvalitet hela tiden sätts i förgrunden. Miljönämndens/miljökontorets uppdrag Miljönämnden är lokal tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka efterlevnaden av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen m.fl. lagar. Miljökontoret är en stödjande och rådgivande resurs till kommunledningen och kommunens förvaltningar i frågor som rör lokal Agenda 21, sjöar och vattendrag, samhällsplanering samt förorenad mark. Miljökontoret svarar också operativt för kalkningsverksamhet och upphandling av luftkvalitetsmätningar. Strategier God kompetensutveckling för alla. Medarbetarna har god kunskap om de verksamheter/branscher där tillsyn bedrivs. Miljökontoret har tydligt ledarskap och medarbetarskap. Delaktiga medarbetare med en positiv attityd och som ser möjligheter. Arbetet kännetecknas av kreativitet, öppenhet och tolerans. Låg personalomsättning. Tydliga mål och värderingar som är kända av alla. Högt i tak, öppet för kritik och en vilja att utveckla. Ett bra hälsoförebyggande arbete. Ekonomi Miljönämndens nettobudget för 2014 är 13,8 mkr. Kostnaderna är i storleksordningen 25 mkr och intäkterna ca 11 mkr varav ca 9 mkr utgörs av tillsynsavgifter. Personal Miljökontoret har 35 tjänster fördelade på 37 personer. Personalen består för närvarande av 22 kvinnor och 11 män, övriga kommer att tillsättas under året. Signaturlista finns i bilaga 4. Vattensamordnare En ny tjänst för samordning av kommunens övergripande vattenfrågor har tillförts miljönämnden fr.o.m Tjänsten finansieras av tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden inom befintlig budget. Projekt Giftfri miljö Miljönämnden har tillförts 600 tkr per år under 2014 och 2015 för genomförande av projekt rörande det nationella miljömålet Giftfri miljö. För en mer detaljerad beskrivning av projektet, se projektplanen. Miljöskydd Miljöenhetens ansvarsområde rör bl.a. Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmarker. Enheten har främst ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken, men även för vattenoch luftövervakning. Enheten har fått i uppdrag att sörja för kompetensuppbyggnad inför en eventuell etablering av gruva i Norra Kärr, Gränna. Hälsoskydd Hälsoskyddsenhetens huvudsakliga arbetsområde ligger inom miljömålet God bebyggd miljö som berör vår livsmiljö. Därutöver handläggs bl.a. ärenden om enskilda avlopp och värmepumpar som påverkar miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Ingen övergödning. Enhetens verksamhet är i stor omfattning händelsestyrd genom inkommande ansökningar, remisser och klagomål. Två nya tjänster tillkommer 2014 som främst är inriktade på att arbeta med bristfälliga enskilda avlopp. 3

4 Livsmedel Kontrollarbetet kommer att ske i REJS (Riskbaserad Effektfull Jönköpings Strategi). REJS kan enklast beskrivas som koncentrerade kontrollperioder. Under året kommer tre provtagningsprojekt att genomföras inom REJS:en. De planerade kontrollerna beräknas bli något fler 2014, jämfört med Metod och läsanvisning Dokumentets struktur följer de nationella miljömålen. är tänkta att gälla under en mandatperiod, med reservation för ändrade regelverk eller ändrade övergripande ambitioner. Härmed åstadkoms stabilare planeringsförutsättningar. Under vissa rubriker finns nyckeltal angivna. Dessa är på olika sätt intressanta för utfallet i bokslutet och kommer även att finnas med vid de olika delredovisningarna. Utgångspunkten är att varje heltidsinspektör förfogar över timmar till myndighetsutövning. Detta kan dock variera något beroende på andra uppdrag, t.ex. enhetsansvar eller ansvar för kontorets kvalitetsarbete. I tiden utöver de timmarna ingår bl.a. utbildning, planering, kvalitetsarbete och olika former av samverkan, t.ex. enhetsmöten. Kansliet planerar för timmar per person, p.g.a. färre timmar för bl.a. olika samverkansgrupper och utbildning. Varje handläggare har ett individuellt målkort som tydliggör ansvarsområden, målformuleringar och aktiviteter. Målkortet har verksamhetsplanen som utgångspunkt. Uppföljning Uppföljning av målen sker genom tidsredovisning och delårsbokslut/bokslut. Tidsredovisningen sker löpande och följer aktiviteterna samt tillsyns/kontrollplanerna i detta dokument. Delårsredovisningar till miljönämnden sker i maj och september. Ett bokslut över föregående års verksamhet presenteras i januari/februari. På individnivå följs det operativa arbetet upp via utvärdering av målkort vid medarbetarsamtal. Modell för miljökontorets mål, verksamhetsplanering och uppföljning. I nationella mål ingår lagstiftning, miljömål och folkhälsomål. Årshjul över verksamhetplanering och redovisningar. 4

5 2. God kontorsservice och effektiv handläggning Miljönämndens myndighetsroll ställer höga krav på en god, säker och effektiv ärende- och dokumenthantering. Metoden för att åstadkomma det är ett internt ledningssystem med kvalitetshandbok och ett bra IT-stöd. Medarbetarna vid miljökontoret har ett ansvar för mångfalds- och jämställdhetsarbetet. Det handlar om att respektera och se värdet av olikheter och tillvarata den kunskap som uppstår i mötet mellan människor Ekonomi och administration Nämndadministration sker i enlighet med kommunens riktlinjer. Den interna kontrollen över ekonomi och verksamhet är god. Posthantering, diarieföring och arkivering är effektiv. Antal tim. Tidpunkt för genomförandet Ansvar Nämndadministration 695 CGG (SW), AG, AMS, I Intern kontroll och ekonomi 1175 CGG (SW), AJ, AMS Posthantering, diarieföring 1825 AG, AJ, AMS, CGG (SW) Projekt Radon 200 AJ Arkivering 555 AG, AJ, AMS, CGG (SW) Klassificeringsstruktur - arkiv 220 pågående under CGG (SW), AJ Personal 250 CGG (SW), AJ Enhetsansvar/-samordning 1250 AW, GE, KHT, JSL Antal inspektioner Antal registrerade nya ärenden Antal avslutade ärenden Antal ärenden på balanslistan 2.2. Kvalitet Regelbunden tillsyn/kontroll genomförs i nivå med lagstiftning, tillsynsbehov och avgifter. Kvalitetshandboken har aktuella rutiner för styrning, handläggning och uppföljning. Inga pågående ärenden är äldre än 3 år. Handläggningen av klagomål påbörjas inom tre veckor. Revidera kvalitetshandboken* inklusive krisberedskapshandläggning 360 LV, KH, CGG (SW) 5

6 Bevakning av balanslistan en gång i kvartalet RE, kansli, alla Internrevisionsgrupp 70 EG, MS, HL, AMS, MR Kvalitetsgrupp 60 MAW, AG, JS, LV, KH Brukarundersökning genomförs tillsammans med jämförbara kommuner RE *Alla ska kontinuerligt arbeta fram och revidera rutiner inom sina respektive arbetsområden. Antal genomförda revisioner Antal ärenden som är äldre än 3 år vid årets slut Antal klagomålsärenden 2.3. IS/IT Förvaltningens behov av IS/IT är tillgodosedda. Genom EDP MiljöReda/Vision är tillsynen effektiv och likvärdig. Miljökontorets ärendehantering är effektiv och lätt att följa upp. Ansvarig för EDP MiljöReda/Vision 300 LH Styrgrupp för IT-samordning 50 CGG (SW) Registervård inför övergången till EDP Vision LH, EE, LV, AJ, HDH Övrigt, projekt m.m. 80 LH 2.4. Jämställdhet Könsfördelning bland personalen är jämn. Könsfördelningen i lednings-, projekt- och arbetsgrupper är jämn. Det förekommer inte löneskillnader på grund av kön. Kvinnor och män har lika möjligheter att utveckla sin kompetens. Det förekommer inga sexuella trakasserier. Ansvar: förvaltningschefen Jämställdhetssamordnare 30 EG Löneöversyn med fokus på jämställdhet RE Kompetensplanen börjar tillämpas RE Antal fortbildningstimmar per anställd kvinna och man Antal kvinnor och män i ledningsrådet Antal kvinnor och män grupperna för samverkan, kvalitet, internrevision, MiljöReda och miljö 6

7 2.5. Internt miljöarbete Mål och aktiviteter 2014 Utsläppen från våra bilar minskar till 70 g CO 2 /km och därmed sänks vår klimatpåverkan. Antal tim. Aktivitet utförd senast Miljökontorets interna miljödiplomering 30 EG Bilda en miljögrupp för att arbeta med det EG interna miljöarbetet Prova månadens miljöutmaning både på EG kontoret och i nämnden Alla inköp ska ske med ett miljökrav eller en fråga om produktens miljöpåverkan/företagets miljöarbete Undersöka möjligheten att endast beställa laktovegetarisk kost till möten, t.ex. arbetsplatsmöten och offentliga möten Miljökontorets bilar ingår under en testperiod i Miljöbilspoolen Ansvar Alla som använder bil i tjänsten AJ, alla som gör inköp Alla som köper fika till möten RE Pappersförbrukning Antal kvinnor och män som har deltagit i månadens miljöutmaning Biogasanvändning (%) Totala koldioxidutsläpp (kg CO 2 ) Koldioxidutsläpp (g CO 2 /km) 2.6. Information och kommunikation Information och kommunikation bidrar till att miljökontorets medarbetare känner sig delaktiga samt ges möjlighet att påverka och ta del av andras erfarenheter. Miljökontoret informerar verksamheter och allmänheten för att förebygga miljöpåverkan och inspirera till ett miljövänligare handlande. Resultat från mätningar och projekt ska finnas på ett lättillgängligt sätt för den som önskar ta del av det. Interna möten ledningsråd arbetsplatsträff samverkansgrupp enhetsmöten Antal tim. Tidpunkt för genomförandet varannan vecka 1 gång/månad 1 gång/månad 1-4 gånger/mån Webbplatsen och Kompassen 200 I Internt info-arbete 150 I Samarbete med informationsavdelningen 50 I Wätterstänk/Vårt Jönköping 50 I Trycksaker o.dyl. 100 I Kommunikationsrådgivning 100 I Aktivitetsdagar 50 I Ansvar RE RE RE resp. enhet 7

8 Press 50 I Övrigt informationsarbete 100 I 3. Lokal Agenda 21 Genom information och utbildning ska människor i Jönköpings kommun motiveras till handlande för en bättre miljö och ett uthålligt samhälle. Aktiviteter genomförs så att kommunens invånare, organisationer och företag har kännedom om kommunens miljöarbete. Aktiviteterna beskriver bland annat kommunens roll i miljöarbetet samt vad enskilda personer, organisationer och företag kan göra för att minska sin miljöpåverkan. Aktiviteter 2014 Förvaltningarnas miljöarbete, samordning, stöd 140 EG Föreläsningar om kommunens miljöarbete 20 EG Miljöfika 100 EG Klimatkonferensen 40 EG Länstidningen +E 30 EG Kemikaliekonferensen, projektledare 100 EG Tvätta bilen, informationsprojekt 40 EG Engagera flera-enkät 100 EG Övrigt informationsarbete (nya projekt, foldrar, 120 EG rapporter, utställningar, frågor från allmänheten) Program för hållbar utveckling miljö, 50 EG gruppledare produktion & konsumtion Miljödiplomering, projektledning 160 EG Miljöpris, projektledning 40 januari-juni EG Projekt Giftfri miljö EG* * En person kommer att anställas för att arbeta med projektet Giftfri miljö. Antal kvinnliga och manliga deltagare i projekt Antal inventerade förskolor inom projektet Giftfri miljö 4. Begränsad klimatpåverkan Nationellt miljömål Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farligt. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. Klimatkonferensen, se 3. Agenda 21 Energitillsyn miljöfarlig verksamhet ingår i Antal tim. Tidpunkt för genomförandet Ansvar miljöenheten 8

9 tillsyn A,B,C,U, se 7. Giftfri miljö 5. Frisk luft Nationellt miljömål Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Luftkvaliteten i hela kommunen är känd. Företag/miljöfarliga verksamheter med utsläpp till luft minskar sina utsläpp genom t.ex. bättre rening. Rök och lukt från småskalig fastbränsleeldning utsätter inte boende i kommunen för olägenhet. Användningen av dubbdäck i tätort minskar. Uppföljning av luftkvalitetsmätningarnas resultat samt jämförelse med miljökvalitetsnormer och miljömål. Indikativa mätningar av partiklar i en punkt Tillsyn av verksamheter med utsläpp till luft ingår i tillsyn A, B, C, U, se 7. Giftfri miljö 120 LO Utreda klagomål vedeldning 50 MAW miljöenheten 6. Bara naturlig försurning Nationellt miljömål De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. Försurningens negativa effekter minskar genom kalkning och biologisk återställning. Ammoniakavgång vid gödsellagring minskar. Kalkning inklusive provtagning 100 MAN Tillsyn av verksamheter med utsläpp till luft ingår i tillsyn A, B, C, U, se 7. Giftfri miljö miljöenheten 9

10 7. Giftfri miljö Nationellt miljömål Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits i samhället och som kan hota människors hälsa och miljön eller den biologiska mångfalden. Alla miljöfarliga verksamheter har en god egenkontroll. Alla fordonstvättar uppfyller riktvärdena i Riktlinjer för tvätt av fordon. Alla oljeavskiljare är tekniskt funktionsdugliga. Utfasningsämnen och särskilt farliga ämnen enligt vattendirektivet används inte. Bekämpningsmedel används på ett korrekt sätt. Miljökontoret har god kännedom om samtliga miljöfarliga U-verksamheter. Vid minst ett förorenat område tillhörande riskklass 1 har efterbehandlingen påbörjats. Vid minst tre nedlagda kommunala avfallsupplag har åtgärder för att minska miljöpåverkan påbörjats. Samtliga fastigheter där PCB-sanering krävs enligt lagstiftningen är sanerade senast OBJEKTSBUNDEN TILLSYN Planerad och händelsestyrd tillsyn på miljöfarlig verksamhet A, B, C, U Antal tim. Tidpunkt för genomförandet Ansvar 3081 miljöenheten EJ OBJEKTSBUNDEN TILLSYN Händelsestyrd tillsyn 200 miljöenheten Handlägga ej övertagna objekt täkter 410 MN Handlägga ej övertagna objekt vindkraft 200 AR, HL Handlägga ej övertagna objekt 200 miljöenheten Rivningsplaner/rivningslov 80 LV PCB-ärenden 100 KH, LV Anmälan om sanering av kvicksilverförorenade 10 LV avloppsrör Anmälan om användning av avfall för 100 LV, AR anläggningsändamål Kemikalieolyckor vid larm från 20 LO, GE, RE räddningstjänst/sos Ej objektsbunden cisterntillsyn 65 AW, MJ, HL Genomföra ansvarsutredning för 80 LO, (AW) oljedepåområdet Markföroreningar anmälningsärenden, 1190 LO, AW, HL underrättelser m.m. PROJEKT Besiktning av oljeavskiljare 646 miljöenheten Biltvätt på gatan 150 PPA MIFO fas miljöenheten Länsgemensam informationskampanj avseende bekämpningsmedel inom detaljplanerat område Kemikaliekonferens, se Agenda 21 Projekt Giftfri miljö, se Agenda 21 KH 10

11 för antalet inspektioner avser hela miljöenhetens verksamhetsområde, d.v.s. operativ tillsyn, vattenvård och luftövervakning. Inspektioner fördelade på Ansökan/anmälan händelsestyrt Ej i verksamhetsplan Incident händelsestyrt Planerad inspektion Klagomål händelsestyrt Återbesök planerade Antal ärenden enl. nedan rubriker i Miljöreda: Dmi förel enl 26 kap 9 MB Startade ärenden Tillsynsärende enl MB - bes av oljeavskiljare Inkomna kontrollrapporter för besiktigade oljeavskiljare Startade markföroreningsärenden Anm - sanering mark Pågående ärenden avseende markföroreningar vid årets slut 8. Skyddande ozonskikt Nationellt miljömål Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Miljökontoret har kännedom om alla anmälnings- och rapporteringspliktiga kyl- och värmepumpsanläggningar i kommunen. Värmepumpar, handläggning av anmälan, 300 händelsestyrt MR, MAW rådgivning och information Anmälningar och årsrapporter om köldmedium 400 LH Antal anmälningar installation av värmepump Antal handlagda köldmedierapporter 9. Säker strålmiljö Nationellt miljömål Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. Mätning av bakgrundsstrålning (Mätning sker tillsammans med räddningstjänsten var 7:e månad på 5 platser i kommunen.) 20 MAW, JSE 11

12 10. Ingen övergödning Nationellt miljömål Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Belastningen av näringsämnen till övergödda sjöar och vattendrag minskar. Arealen lek- och uppväxtområden för fisk tillgängliggörs och förbättras. Delta i arbetet kring att minska belastningen av fosfor till Landsjön, Lilla Nätaren, Röttleån m.fl. vattendrag, ingår i tillsyn A, B, C, U, se 7. Giftfri miljö. Förebyggande arbete lantbruk för att minska belastningen av näringsämnen till övergödda sjöar och vattendrag, ingår i tillsyn A, B, C, U, se 7. Giftfri miljö. Antal tim. Tidpunkt för genomförandet Ansvar MAN, MN, AR, PE MN, AR, MAN Nya ansökningar för enskilda avlopp 600 händelsestyrt GE, LH Inventering av avlopp längs Röttleån med 250 PE tillflöden, pågående Handläggning av bristfälliga avlopp 1400* PE* * Under 2014 kommer två inspektörer att anställas som till stor del kommer att arbeta med bristfälliga avlopp. Antal inventerade avlopp Antal slutbesiktigade bristfälliga avlopp Antal slutbesiktigade övriga avloppstillstånd 11. Levande sjöar och vattendrag / Myllrande våtmarker Nationellt miljömål Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska behållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Kännedomen om ekologisk samt kemisk status i sjöar och vattendrag är god. Dagvatten från vägar och hårdgjorda ytor renas. Stadsnära vattenmiljöer ökar i omfattning och görs tillgängliga för främjande av folkhälsa. Kunskapen om värdet och skötsel av sjöar, vattendrag och småvatten ökar. Vandringshinder för fisk åtgärdas där miljönytta, hänsyn till kulturminnesvård och ekonomisk rimlighet motiverar åtgärden. Miljögifter, t.ex. kvicksilver, dioxiner och PCB, i sjöar och vattendrag minskar. Kommunens friluftsbad/strandbad har en god badvattenkvalitet. 12

13 Våtmarker och småvatten skapas för att främja biologisk mångfald samt minska näringstillförseln i vattendragen. Biologiska värden i sjöar och vattendrag bibehålls. Utläckage av närsalter till sjöar och vattendrag minskar. Tio småvatten restaureras under Vattengruppen, samordning av 20 MAN förvaltningsövergripande vattenfrågor Övervaka att förebyggande åtgärder tas upp i MAN översiktsplan, detaljplan och bygglov för att uppnå miljökvalitetsnormen för vatten, se 13.4 Samhällsplanering Handlägga anmälningar, yttrande och remisser 200 MAN om dagvatten och annat som rör vattenmiljön ÅTGÄRDER MED MEDEL FÖR BIOLOGISK ÅTERSTÄLLNING (BÅ) Förbättra uppväxtmiljön för öring i Nissans 120 MAN avrinningsområden (projekt i samverkan med lst) ARBETE INOM PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING MILJÖ (PHU) Förbättra uppväxtmiljön för öring i Lillån 20 MAN Bankeryd (projekt 1750) Underlätta fiskvandring i Lillån Huskvarna 60 MAN (projekt 1751) Underlätta fiskvandring i Tabergsån (projekt 60 MAN 1754) Samordning restaurering av våtmarker och 60 MAN småvatten, förvaltningsövergripande (projekt 1753) Restaurering av Barnarpasjön (projekt ) 80 MAN Restaurering av sjöar och vattendrag enligt 10 MAN kommunens åtgärdslista PROVTAGNING Kontrollprogram (vatten, elfiske och provfiske) 10 augusti-september MAN Kontroll av friluftsbad/strandbad 200 juni-augusti EE, LH, GE Antal strandbadsprov totalt Antal strandbadsprov med resultatet tjänligt med anmärkning Antal strandbadsprov med resultatet otjänligt 13

14 12. Grundvatten av god kvalitet Nationellt miljömål Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Uppföljning och kontroll av 150 HL vattenskyddsområden Tillsyn och rådgivning enskilt dricksvatten 75 händelsestyrt LE, EE, GE 13. God bebyggd miljö Nationellt miljömål Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Nationellt folkhälsomål Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande betydelse för folkhälsan och ska utgöra ett särskilt målområde Offentliga lokaler och fritidsanläggningar Verksamheter där hög musik spelas utsätter inte besökare för buller som överskrider Socialstyrelsens riktvärden för höga ljudnivåer Dåliga hygieniska förhållanden vid vistelse i en offentlig lokal eller på en fritidsanläggning orsakar inte ohälsa. Alla kommunens bassängbadsanläggningar har goda förutsättningar för en god badvattenkvalitet. Skolor och förskolor bedrivs så att människors hälsa och miljön inte påverkas negativt. Tillståndspliktig djurhållning i detaljplanelagt område utsätter ingen för olägenhet. Besökare på solarium solar tryggt och säkert. Klagomål höga ljudnivåer 20 händelsestyrt EE Tillsyn vid dans och annan musikverksamhet 50 PE, EE med höga ljudnivåer Klagomål och anmälan om nyanläggningar av 50 händelsestyrt EE, LH idrottsanläggningar, hotell, camping och bassängbad Remisser gällande tillstånd för offentliga 150 händelsestyrt EE, LH arrangemang Klagomål och anmälan nyanläggning 100 händelsestyrt EE hygienlokaler Tillsyn solarier 80 PE Tillstånd djurhållning i detaljplanelagt område 30 händelsestyrt LH 14

15 Tillsyn skolor och förskolor och handlägga 550 delvis GE, MAW, TM inkommande anmälningar händelsestyrd Övrig händelsestyrd hälsoskyddstillsyn* 200 hälsoskyddsenheten *Övrig händelsestyrd hälsoskyddstillsyn avser alla former av hälsoskyddsfrågor. Antal inspektioner i skolor och förskolor Antal inspektioner på solarier Folkhälsofrågor Nationellt folkhälsomål Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste bibehålla en hög nivå för att inte de framsteg som gjorts i fråga om att minska förekomsten av smittsamma sjukdomar ska gå förlorade. Bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor för hälsan. Målet för samhällets insatser inom tobaksområdet ska vara att minska tobaksbruket. Varor på marknaden uppfyller kraven om begränsad frisättning av nickel, så att andelen barn och ungdomar med nickelallergi minskar. Tillsyn allergi/tobak 100 händelsestyrt EE Smittskyddsfrågor, t.ex. legionella 100 händelsestyrt RE, EE, LH, GE Projekt Smycken i detaljhandeln 50 januari-juni EE, KH Inomhusmiljö Radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m 3 luft. Samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid har en dokumenterat fungerande ventilation. Tillsyn äldreboenden 40 PE Klagomål bostäder 400 händelsestyrt EE, LH, GE, MAW, TM Inventering av radon i flerbostadshus och 800 TM bostadsrättsföreningar Rådgivning och handläggning radonärenden 200 händelsestyrt GE, LH Omarbeta hundföreskrifterna och lokala hälsoskyddsföreskrifter 10 EE, LH Antal inspektioner på äldreboenden Antal klagomål om bostäder 15

16 13.4. Samhällsplanering Samhällsplaneringen medverkar till att negativ påverkan på människors hälsa och miljön minimeras. Under 2014 kommer Jönköpings kommun fortsätta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Miljökontoret kommer vid behov att medverka i olika arbetsgrupper i det arbetet. Aktivitet 2013 Planprogram och detaljplaner 360 händelsestyrt MR, MAW, AW, LO, MAN Översiktsplanering, medverkan i olika arbetsgrupper och yttranden 270 händelsestyrt Hälsoskydd, MAN, AW, LO Bygglov, förhandsbesked, samråd enligt PBL 410 händelsestyrt MR, MAW, LH, GE, EE, AW, MAN Vindkraftsetablering 250 händelsestyrt HL, AR Antal remisser detaljplan och planprogram Antal remisser, bygglov och förhandsbesked Buller Exponeringen för buller minskar i inom- och utomhusmiljöer. Åtgärdsprogram för vägtrafikbuller, 250 EE framförallt fönsteråtgärder Klagomål på trafikbuller 100 händelsestyrt EE Tillsyn vid skjutbanor och motorbanor 100 MAW Antal klagomål på trafikbuller 13.6 Avfall Nedskräpning eller bristfällig avfallshantering utsätter inte boende i kommunen för olägenhet. Avfallshanteringen underlättar återvinning och främjar god resurshushållning. Klagomål avfall och nedskräpning 200 händelsestyrt MR Handläggning undantag från sophämtning och 150 händelsestyrt MR, MAW slamtömning, rådgivning och övriga tillsynsåtgärder gällande hushållsavfall Bevaka materialbolagens åtgärder vad gäller producentansvar för förpackningar främst gällande återvinningsstationer 20 händelsestyrt MR 16

17 Antal klagomål avfall och nedskräpning Antal ansökningar undantag från renhållningsordningens bestämmelser Antal inspektioner klagomål avfall och nedskräpning 14. Säkra livsmedel inkl. dricksvatten Nationellt folkhälsomål Goda matvanor och säkra livsmedel är förutsättningar för en god hälsoutveckling hos befolkningen. Nationella mål De övergripande målen för den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan framgår av förordningarna (EG) nr 178/2002, 882/2004 och, beträffande kontroll av växtskadegörare, av artikel 27a i direktiv 2000/20/EG. De gemensamma målen i planen är inriktade på tre olika målgrupper: konsumenter, intressenter och kontrollmyndigheterna och har utarbetats av myndigheterna gemensamt. De gemensamma målen är: Konsumenterna har trygga livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och en god grund för val av produkt. Med trygga livsmedel menas säkra livsmedel och att konsumenterna inte blir lurade. Intressenterna (företagen) har tilltro till kontrollen och upplever den som menings-full. De samverkande kontrollmyndigheterna har en optimal samverkan och förtroende för varandras sätt att ta ansvar för sin respektive del i livsmedelskedjan. Kontrollverk-samheten är riskbaserad, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. Dessa mål är av övergripande, visionär karaktär. Syftet med målen är att den offentliga kontrollen inom foder, livsmedel, djurhälsa, djurskydd och fytosanitär verksamhet ska utföras i samverkan, så att: Konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir lurade. Konsumenterna känner trygghet i att livsmedlen producerats på ett för dem acceptabelt sätt och de upplever att informationen om livsmedlen är tillräcklig och enkel att förstå. Intressenterna (företagen) får en likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig kontroll med helhetssyn. Detta bidrar till att stärka förtroendet för deras produkter. De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för kontrollen i hela livsmedelskedjan, utnyttjar kompetenser och resurser på ett optimalt sätt och därmed kan effektiviteten öka. Samverkan betyder att det finns en samsyn på väsentliga aspekter i kontrollen, men att kontrollmyndigheterna tar ansvar inom sina respektive ansvarsområden. Målen är i linje med vad som framgår av förordningen (EG) nr 882/2004, dvs. att övervaka och kontrollera att företagarna uppfyller de relevanta kraven i lagstiftningen i alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan. De gemensamma målen för livsmedelskedjan kompletteras av vision och övergripande mål för varje kontrollområde. Dessa har utarbetats av de centrala myndigheterna eller i samarbete mellan de centrala myndigheterna, regionala och lokala kontrollmyndigheter. Målen för varje kontrollområde, livsmedel, foder, djurskydd osv., bryts ner och anges i strategiska mål, specifika mål och indikatorer eller nyckeltal. Hur långt målen bryts ner varierar mellan kontrollområdena. Större kontrollprojekt, utbildningssatsningar etc. som genomförs inom ett kontrollområde beskrivs i respektive avsnitt. Kontroll utförs enligt den kontrollplan och verksamhetsplan som miljönämnden fastställer inför varje verksamhetsår. 17

18 Alla anläggningar får regelbunden kontroll baserad på risk och erfarenhet. Livsmedelskontrollen är kvalitetssäkrad. Antal tim. Ansvar Planerad kontroll 4647 utegrupp Registrering 400 innegrupp Planerad kontroll efter registrering 550 innegrupp Extra offentlig kontroll (återbesök, klagomål, 600 hela enheten matförgiftningar) Obefogade klagomål, matförgiftningar 200 innegrupp RASFF 10 innegrupp Resor för planerad kontroll 750 utegrupp Avgifter 300 hela enheten Registervård, inventering 200 hela enheten Övriga ärenden, remisser, åtal, information, 1300 hela enheten rapportering livsmedelsverket m.m. Summa 8956 Antal planerade inspektioner Antal händelsestyrda inspektioner Antal återbesök Antal inkommande klagomål Antal anmälningar om misstänkt matförgiftning Antal anmälningar om registrering (helt nya och nya ägare) Andel anläggningar med avvikelse vid planerad kontroll 18

19 Bilaga 1: Tillsynsplan, miljöenheten Här redovisas den operativa tillsynen (se även 7. Giftfri miljö). Vid inspektioner på miljöfarliga verksamheter kontrolleras bl.a. företagens egenkontroll samt deras hantering av kemikalier och avfall. I tillsynen ingår även skrivelser, beslut, granskning av rapporter m.m. Det årliga tillsynsbehovet motsvarar det antal timmar som resp. bransch är berättigad till utifrån den årliga tillsynsavgiften, se även behovsutredningen. Tillsynsintervallen planeras utifrån nuvarande personalresurser enligt följande: inspektion sker minst en gång per år för A- och B- objekt, var 18:e månad för C-objekt och vissa U-objekt med fast avgift samt var 3:e-5:e år för övriga objekt. Inom befintliga resurser läggs extra fokus på tillsyn av utsläpp till mark och vatten genom tillsynsprojektet Besiktning av oljeavskiljare. Även markföroreningar och dagvattenhantering kommer att prioriteras. Planerad operativ tillsyn 2014 Antal objekt i MiljöReda A/B C U fast avg U timavg Årligt tillsynsbehov (h) Objektsbunden tillsyn inom respektive bransch Tillsynstid 2014 (h) Avfallsanläggning Avloppsreningsverk Bekämpningsmedel (exkl. lantbruk) Bensinstation/bilvård Betongindustri Detaljhandel Elektriska artiklar Infrastruktur Förbränningsanläggning/värmepump Gjuteri Kemindustri/kemlagring Kylserviceföretag Lantbruk (inkl. anim. biprodukter) Livsmedelsindustri Plastindustri Tryckeri och fotoverksamhet Trävarutillverkning Tvätteri Täkter, husbehov Verkstadsindustri Vindkraft (se även 7. Giftfri miljö Handl. ej övertagna objekt-vindkraft) Vårdinrättning Ytbehandlare Summa objektsbunden tillsyn: Summa ej objektsbunden tillsyn: 3295 Summa tillsyn inom projekt: 1215 Total summa operativ tillsyn (exl. vattenvård): 7391 Antal planerade inspektioner: 344

20 Bilaga 2: Tillsynsplan, hälsoskyddsenheten Här redovisas planerad tillsyn vid fasta tillsynsobjekt samt planerade projekt. Tillsyn och övrig handläggning i samband med nyetableringar, anmälningar, ansökningar, klagomål m.m. redovisas under respektive miljömål. Under 2014 kommer två inspektörer att anställas som till största delen kommer att arbeta med bristfälliga avlopp, men även till viss del med tillsyn av solarier och äldreboenden samt övrigt hälsoskydd. Eftersom det inte är klart när de börjar är denna tid inte medräknad nedan. Antal objekt Antal inspektioner Solarier 25 5 Lokaler för undervisning Äldreboende 36 5 Strandbad Skjutbanor 6 2 Motorbanor 6 2 Summa Projekt under 2014 Socialstyrelsens projekt Tillsyn i skolor Tatueringsfärger Smycken i detaljhandeln (samarbetsprojekt med Kemikalieinspektionen)

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innehåll 3 Personal 4 Inledning Kommunens vision Övergripande mål Verksamhetsmål 7 Övergripande Övergripande verksamhet

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-01-29 Tid Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Hämtning

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Miljöbokslut för Vaggeryds kommun

Miljöbokslut för Vaggeryds kommun Miljöbokslut för Vaggeryds kommun 2006 Miljöprogrammet med nyckeltal redovisas årligen som ett miljöbokslut i årsberättelsen. För varje miljökvalitetsmål i Miljöprogram för Vaggeryds kommun redovisas uppsatta

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN

HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2005 års Miljöpristagare Till en verksamhet inom kommunens förvaltningar och bolag som under det gångna året bedrivit ett förtjänstfullt och engagerat miljöarbete.

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-03-22 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-03-22 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer