1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Närvaro: 2 Faststäl ande av dagordning 3 Föregående protokol 4 Ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Närvaro: 2 Faststäl ande av dagordning 3 Föregående protokol 4 Ekonomi"

Transkript

1 Protokoll nr I samband med föreningsstyrelsens möte Skarpö 3 och 6 Maj Mötets öppnande, närvaroredovisning Anna Holgersson öppnar mötet. Föreningsstyrelsen Närvaro: AH Anna Holgersson 1208 Hansacompaniet Malmö MN Maria Nilsson 0163 Ringen Stockholm KL Karin Larsson 0606 Huskvarna RA Robert Adrell 1518 Alingsås MLB Mari-Louis Bengtsson 1305 Laholm ALPC Ann-Louise Persson Carter 1002 Karlskrona DP David Pettersson 2203 Sundsvall SS Sofia Sandberg 0215 Täby Stockholm NUB Nils Undall-Behrend 1250 Löddeköpinge AA Angelika Andersson 1424 Sisjön Göteborg (dag 1) AL Andreas Ljungholm 0144 Jarlaplan Stockholm TE Therese Ernblad 2201 Härnösand ( 14) JS Jenny Svensson 1606 Skövde ( 14) 2 Fastställande av dagordning Dagordningen kompletterades och godkändes. 3 Föregående protokoll Nr gicks igenom korrigerades och godkändes. 4 Ekonomi a) Ekonomisk redovisning SPF. KL går igenom den ekonomiska redovisningen för februari, mars och april. Större poster som redovisas är Stockholms FK samt Kontorsklubben som har återbetalat :- respektive :- b) Redovisning kst Bordläggs till juni. c) Budgetuppföljning SPF. KL presenterar budgetuppföljningen där summorna för februari, mars och april är sammanställda. KL förklarar att denna uppföljning uppdateras löpande och finns att hitta på bokhyllan: K:\Systembolaget Facklig Verksamhet\SPF\Ekonomi\SPF ekonomi\2013\ekonomiskarapporter d) Tidsredovisning. Vi går igenom vår tidsredovisning för kst KL förklarar att problemet med poster utan aktivitetsnummer kvarstår. AH tydliggör vikten av att vi redovisar vad vi har gjort då underlaget används för kommande budgetarbete. Samt att vi arbetar och belastar kontot under eget ansvar, vilket gör att det är viktigt att vi redovisar vår tid korrekt. e) Kostnadsredovisning SPF. Vi redovisar kostnader för gåvor och blommor i samband med RS där summan uppgår till 763:- samt ytterligare en utgift för en gåva på 149:- Vi beslutar att godkänna kostnaderna. f) Inkomna äskanden.

2 g) Kostnadsredovisning klubb. 5 Kontakter med företagsrepresentanter NUB och AH har träffat Marita Dahllöf. En av frågorna som diskuterades var hur många tillförordnade chefer det finns i företaget, Marita redogjorde för sitt område och kunde konstatera att ca. en fjärdedel av områdets butiker drivs av tillförordnade chefer. Detta kunde delvis förklaras genom att rekryteringsunderlaget varit lågt vilket i sin tur lett till långa rekryteringsperioder. Marita förklarade vidare att satsningar görs för att öka det interna underlaget. De diskuterade även ålderskontrollen, och åtgärderna efter en misslyckad sådan, där vi har sett att det kan variera mycket. Marita menade att detta inte var konstigt eftersom vi har med olika människor att göra, och att åtgärderna bör vara individanpassade. KL har träffat Jeanette Rubertsson för ett uppföljningssamtal om bland annat kvartspallarnas placering på pallarna, för högt lastade pallar samt felvända kollin. Jeanette förklarade att ett antal butiker är utsedda till incident ambassadörer vars uppgift är att fotografera och rapportera felaktigt lastade pallar som levereras till deras butiker. KL tog även upp frågan om var de pengar som tidigare avsatts till SIFF har tagit vägen. Jeanette förklarade att tanken, till en början, hade varit att pengarna skulle fördelas ut på områdena, men att de i budgetprocessen hade knådats bort. Jeanette berättar också att Previa skall göra en utvärdering av arbetssättet med att packa av pallar ute i butiken. Utvärderingen kommer att ske på två olika butiker. MN har varit i kontakt med Susanne Öhrn angående att lekhörnor för barn fortfarande finns på vissa butiker. Susanne förklarade att detta inte skall förekomma, och att hon omgående skall kommunicera ut detta till områdescheferna. 6 Samverkansråd Nästa möte är den 23 maj. AH anmäler punkten om den uteblivna hälsopengen som skulle ersätta de medel som tidigare avsattes till SIFF. Vi tar även upp punkten om butikernas öppettider, där områdeschefernas förslag var att samtliga butiker skall hålla öppet minst till 14:00 på lördagar. 7 Samrådsmöte Minneslistan Nationellt samrådsmöte hölls som planerat den 24 april. Mötet inleddes med att Sonia Undin, Helena Michels och Eva Heile hade en föreläsning om Samverkansavtalet med tillhörande grupparbeten. Information om avtalsrörelsen samt prioritering av avtalskraven stod också på agendan. Vi noterade att en del klubbar inte var representerade på mötet, och vi enas om att SS granskar närvarolistan och kontaktar ordförande i respektive klubb som inte närvarade. Vi såg också att logistiken kring biljettköpen för tunnelbanan hade förbättringspotential, vilket föranledde att vi tog beslut om att vi skall informera medlemmarna redan i kallelsen, om att de skall boka även tunnelbanebiljetten via vår resebyrå. 8 Klubbar a) Klubbesök b) SPF s kontaktombudsdagar c) Handlingsplan för klubbar Sidan 2 av 6

3 Vi tittade på handlingsplanen för SPFs klubbar och kompletterade med vad som hänt sedan senaste uppdateringen. KL påminner om att vi skall skicka nya åtgärder till henne så att hon kan uppdatera listan. 9 Kommittéer a) Personal- och samrådskontakt/posk. Möte är inplanerat den 14 maj. Vi diskuterar om det finns möjlighet för våra personal- och samrådskontakter att få var sin mobiltelefon av företaget. AH undersöker frågan. Minneslistan b) Arbetsmiljökommittén. Nästa möte är den 3 juni. c) Bolagsstyrelsen. Nästa möte är den juni. d) Pensionsstiftelsen. Nästa möte är den 22 maj. 10 Egna frågor a) Inkomna protokoll MN har skapat en lista på bokhyllan där inkomna protokoll ifrån klubbarna registreras. Nya protokoll markeras i röd text. DP markerar texten svart igen när uppgifterna är införda i vårt protokoll. b) Checklista för klubbarna MN och AH har uppdaterat och sammanställt en checklista med tillhörande dokument för våra klubbar. Paketet skall användas som komplement till handboken fram tills denna är aktualiserad. c) Värvningsmaterial till klubbarna MN tipsar om att Unionen har bra värvningsmaterial som går att beställa. Detta material är alltid uppdaterat, vilket skulle underlätta vårt arbete. I stället för att utveckla och uppdatera vårt eget material, så beslutar vi att vi utarbetar ett komplement till Unionens värvningsmaterial. DP informerar klubbarna. Minneslistan d) Klubbnummer När MN har varit i kontakt med medlemsregistret så har de efterfrågat klubbnummer, för att lättare hitta rätt klubb i deras system. Är detta något som vi behöver hålla koll på? AH- Eftersom detta är ett nummer som Unionen har skapat för att underlätta sitt eget arbete, så kan jag inte se att detta är något som vi måste veta. De har inte heller meddelat oss eller klubbarna vilket nummer som de har tilldelats. e) Butikernas öppettider NUB förklarar att områdescheferna gemensamt diskuterat fram förbättringsåtgärder, där ett av förslagen är att de butiker som stänger 13:00 på lördagar, minst skall hålla öppet till 14:00. Vi kan se att detta resulterar i en rad följdhändelser. Dels ekonomiskt, vem skall bära kostnaderna? Om det skall finansieras områdesvis, så blir det svårt för de övriga butikerna i områden med många små butiker. Dels alkoholpolitiskt, skall systembolaget vara marknadsledande med sina öppettider på mindre orter, där övrig handel stänger 13:00? Vi enas om att frågan skall tas upp i samverkansrådet. f) Världsarbetarmiljödag KL berättar att ILO-kommittén tillsammans med Arbetsmiljöverket årligen anordnar en världsarbetarmiljödag i regeringskansliet. I år så gick den av stapeln den 26 april där arbetsmiljörepresentanter ifrån olika företag över hela landet var inbjudna och där KL och Arnold Bergman ifrån HR representerade Systembolaget. Årets tema var Psykosociala risker metoder och verktyg Sidan 3 av 6

4 ln Konferens a) RS Vi stämmer av de sista detaljerna inför morgondagens RS, och förberedelserna fortsätter under kvällen. 12 Värva och vårda medlemmar MN har en idé om att vi skulle kunna få dela ut vårt välkomstbrev på läraktiviteten ny i Systembolaget. SS tar kontakt med Per Björksten. Minneslistan 13 Avtalsfrågor och avtalsrörelse AH sammanställer de avtalskrav som vi under det nationella samrådsmötet röstade fram och prioriterade. 14 Lönegruppen Med anledning av det förslag som företaget presenterat på en lönefördelningsmodell, så har vi bjudit in TE och JS. Syftet var att hela föreningsstyrelsen tillsammans med lönegruppen skall kunna titta på modellen tillsammans utifrån olika perspektiv. 15 Årsarbetstid Vi tittar på ett par exempel på dispensansökningar. Var och en framför sina tankar och AH tackar för dessa. Krafttaget är den satsning som företaget nu genomför i form av utbildning av butikschefer. AH har fått tagit del av materialet och lämnat sina synpunkter. 16 Handlingsprogrammet SS får till uppgift att sammanställa ett nytt handlingsprogram. 17 a) b) c) Information SPF-nytt SS har påbörjat ett förslag och redovisar till nästa möte. E-post till klubbordföranden Ledighetsansökan, information om organisationsnummer och regionernas värvningsgrupp. Hemsidan SS: nytt datum 30 juni. 18 Minneslistan Aktualiserades. De som kommer åt bokhyllan uppdaterar själva minneslistan, och röd markerar det som är nytt, övriga mailar KL. Fortsättningsvis så kommer vi inte att gå igenom minneslistan i sin helhet, utan fokusera på det som passerat sitt färdigdatum Övriga frågor AH har sammanställt och skickar ut semesterplanen. Vi kommer överens om att jour 2:an tar hand om inkomna ledighetsansökningar. SPF s 100års jubileum Uppstart på junimötet. Sidan 4 av 6

5 21 Kalender: /5 FS sammanträder + RS Skarpö 22/5 Pensionsstiftelsen sammanträder 23/5 Samverkansråd 3/6 Arbetsmiljökommittén sammanträder 3-5/6 Föreningsstyrelsens Planeringskonferens 12-13/6 Bolagsstyrelsen sammanträder 9-10/9 FS sammanträder hos NUB 17/9 Arbetsmiljökommittén sammanträder 19/9 Bolagsstyrelsen sammanträder 26/9 Pensionsstiftelsen sammanträder 3/10 Samverkansråd 9-10/10 Föreningsstyrelsen sammanträder 25/10 Bolagsstyrelsen telefonmöte 4-5/11 Föreningsstyrelsen sammanträder 18-20/11 SPF-konferens Skarpö 28/11 Bolagsstyrelsen sammanträder 28/11 Arbetsmiljökommittén sammanträder 5/12 Pensionsstiftelsen sammanträder 10-11/12 Föreningsstyrelsen sammanträder 12/12 Samverkansråd /1 Föreningsstyrelsen sammanträder 3-4/2 Föreningsstyrelsen sammanträder 3-4/3 Föreningsstyrelsen sammanträder 31/3-2/4 FS motionsberedning Skarpö 9-12/5 FS sammanträder + RS Skarpö 9-11/6 Föreningsstyrelsens Planeringskonferens 22 Mötets avslutande Anna tackade och förklarade mötet avslutat. Mötessekreterare: Ordförande David Petersson Anna Holgersson Sidan 5 av 6

6 Sidan 6 av 6

3 Föregående protokoll Nr 1-15 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna.

3 Föregående protokoll Nr 1-15 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna. Protokoll nr 2-15 Styrelsemöte 24 25 februari Stockholm 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Föreningsstyrelsen Närvaro: MN Maria Nilsson 0163 Ringen Stockholm SS Sofia Sandberg 0215 Täby Stockholm NUB

Läs mer

Förhinder Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH Sofia Sandberg 0229 Vallentuna SS

Förhinder Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH Sofia Sandberg 0229 Vallentuna SS Protokoll nr 02 11 från Föreningsstyrelsens möte i Stockholm 14 15 februari 2011 Föreningsstyrelsen Närvarande Maria Nilsson, tf ordf 0163 Ringen, Stockholm MN Angelika Andersson 1424 Sisjön, Göteborg

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö UNF FS 2013-05-03 05 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda Engström Lina

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer