Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll Ärendeförteckning. Sid 1/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41"

Transkript

1 Sid 1/21 Ärendeförteckning Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1: Ansökan om bygglov för utökning av parkering på fastigheten Glimåkra 37:1, Östra Göinge kommun. 37 Ansökan om strandskyddsdispens för 2 nybyggda campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1 inom strandskyddsområde, Östra Göinge kommun. 38 Ansökan om bygglov i efterhand för två campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1, Östra Göinge kommun. 39 Ansökan om bygglov för ändrad verksamhet Västraby 1:8, Östra Göinge kommun. 40 Yttrande över Östra Göinge Golfklubbs överklagan av Länsstyrelsens beslut. 41 Svar till revisionen. Storgatan Broby Växel: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

2 Tid och plats Onsdagen den 24 april 2013, Hylta i läkarvillan Broby, kl :50 Närvarande Ingvar Nilsson (MP), ordförande Ledamöter Mikael Persson (M), 1:e vice ordförande, ej 41 Bengt-Arne Persson (C) Kenth Svensson (FP) Kenneth Johannesson (S) Werner Kuhleber (S) Miklos Liewehr (S) Ersättare Inger Mattsson (M) tjg. ers. 41 Marie Eriksson (FP) Kristin Johansson (S) Lars Ahlbin (S) Thommy Svensson (S) Övriga närvarande Johan Lindau, enhetschef miljö- och bygg Betty Björkqvist, sekreterare Justerare Miklos Liewehr (S) Justeringens utförande Kommunhuset, Administration och utredning den 30 april 2013 kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla den 30 april 2013 Underskrifter Sekreterare Betty Björkqvist Paragraf Ordförande Ingvar Nilsson (MP) Justerare Miklos Liewehr (S) 2

3 Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Administration och utredning Underskrift Betty Björkqvist 3

4 32 Anmälan av delegeringsbeslut Sammanfattning Följande delegeringsbeslut redovisas: Miljöbalken - Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas redovisning, mars 2013 Plan- och bygglagen - Byggnadsinspektörens redovisning, mars 2013 Delegationsbeslut enligt alkohollagen - Redovisning enligt lista, mars 2013 Delegationsbeslut spelautomater - Redovisning enligt lista, mars 2013 Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut: - Redovisningen godkänns. 4

5 33 Kurser Sammanfattning - Inga inkomna kurser. 5

6 34 Sammanställning över inkomna meddelanden Sammanfattning Följande inkomna meddelanden redovisas Kommunstyrelsen - Fastighetsreglering berörande Tydinge 2:2 och 7:1 - Avstyckning från Breanäs 1:14 - Fastighetsreglering berörande Glimåkra 5:76, 37:1, Gåvan 10, 18, 24 och Parken 6. Underrättelse om avslutad förrättning. Länsstyrelsen - Anmälan om transport av farligt avfall för Markus Hansson. - Beslut angående ansökan om dispens från skyddsföreskrifterna för den kommunala vattentäkten i Boalt, Östra Göinge kommun, gällande bergvärme. Länsstyrelsen mottog den 20 februari 2013 ansökan om dispens från skyddsföreskrifterna för den kommunala vattentäkten i Boalt angående anläggande av bergvärme. Länsstyrelsen ser inga särskilda skäl att göra det möjligt att lämna dispens från förbudet. - Samråd enligt 12 kap 6 och 26 kap 9 miljöbalken för nerläggning av elkabel på fastigheten Skarvik 1:1 i Östra Göinge kommun. - Beslut angående överklagande av Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut den 25 januari 2012 (Fastigheten Knallen 3 i Östra Göinge kommun) Länsstyrelsen ändrar det överklagande beslutet endast på så sätt att byggnadsavgiften om kronor ska betalas till Länsstyrelsen (bankgiro ) senast två månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. - Beslut angående tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet för fastigheten Biskopsgården 1:12 och 1:14. 6

7 forts. 34 Växjö Tingsrätt - Dom av överklagat beslut angående dispens från omhändertagande av hushållsavfall för fastigheten Hemmestorp 1:34. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Kommunrevisionens granskning av Tillsyns- och tillståndsnämnden - Kommunrevisionens granskning av Tillsyns- och tillståndsnämnden Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut: - Tillsyns- och tillståndsnämnden godkänner redovisningen 7

8 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49. Dnr Sammanfattning Svimpex Granit AB ansöker hos Länsstyrelsen om ändringstillstånd enligt miljöbalken angående förlängd tid för efterbehandling av verksamhetsområdet på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49, Östra Göinge kommun. Förlängningen gäller till 31 december Tillsyns - och tillståndsnämnden har fått ansökan på remiss för yttrande. Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49, Östra Göinge kommun, Miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten, Redogörelse för ärendet Svimpex Granit AB, nedan benämnt Bolaget, önskar förlängd tid för efterbehandling av verksamhetsområdet på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49, Östra Göinge kommun. Förlängningen gäller till 31 december Man önskar bedriva krossverksamhet med den reststen som uppkommer vid täkten. Tillsyns- och tillståndsnämnden i Östra Göinge kommun har anmodats att yttra sig i ärendet och beslut i ärendet fattas av miljöprövningsdelegationen. Bolaget har bedrivit bergtäkt, och tillståndet för brytning gällde till och med Bolaget har tillstånd för efterbehandling av området till och med Efterbehandlingen innebär krossning av den reststen/skrotsten som är en restprodukt från täktverksamheten. När reststenen är borttagen kan området användas som arbetsplats eller skogsmark. Bergkrossmaterialet säljs och används vid bland annat vägbyggen. Krossning utförs av Ab Rudolfssons Åkeri & Entreprenad. Efterbehandlingen uppges innefatta bearbetning av maximalt 80,000 ton berg- och jordmaterial/år samt årlig borttransport av 60,000 ton produkter/år. För tillfällig mellanlagring och bearbetning uppges maximalt 5,000 ton bergmaterial införas. Fortsatt krossning av användbart material finns i upplag på fastigheten Boalt 1:49. Detta material grävs fram och uppskattas till omkring 550,000 ton. Utvinningsavfallet uppkommer ej i den aktuella verksamheten, utan innebär nyttiggörande av tidigare uppkommet utvinningsmaterial. Visst material inkommer sedan via införsel. 8

9 forts. 35 Bolaget menar att det inte är ekonomiskt rimligt att krossa upp all skrotsten samtidigt och sedan sälja från upplaget, de anser att krossningsverksamheten är en kostsam bearbetning. Eftersom marknaden styr så bör materialet krossas pga. efterfrågan och efter hand. Bolagets bedömning är att det kan ta flera år att krossa och sälja allt material och att reststenen helt kan avlägsnas. Därför ansöks om förlängning av tillståndet. Bolagets ansökan innehåller, förutom myndighetsbeslut, teknisk beskrivning, kartor, brytnings- och efterbehandlingsplan, miljökonsekvensbeskrivning samt förslag till egenkontroll av verksamheten. Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns - och tillståndsnämnden har ingen erinran mot förlängning av tid för efterbehandling av området genom krossning av skrotsten på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49, Östra Göinge kommun. Om tillstånd ges bör det dock beaktas i villkoren att bullervärdena för vissa fastigheter är uppmätta utan eller med mycket liten marginal till Naturvårdsverkets råd och riktlinjer. Det bör även finnas villkor för uppföljning av buller och damning i ett eventuellt tillstånd. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, Malmö 9

10 36 Ansökan om bygglov för utökning av parkering på fastigheten Glimåkra 37:1, Östra Göinge kommun. Dnr TT Sammanfattning Thomas Rosenqvist ansöker för Östra Göinge kommun om bygglov för utökning av parkering på fastigheten Glimåkra 37:1 i Östra Göinge kommun. Redogörelse för ärendet Thomas Rosenqvist ansöker för Östra Göinge kommun om bygglov för utökning av parkering, ca kvm, vid trollarinken i Glimåkra. Utökningen sker på kommunalt ägd mark. Befintligt öppet dike ska kulverteras och marken ska fyllas upp till samma höjd som befintlig parkering. Detaljplanen (11GLS-335/78) anger område Ri för idrottsändamål. Stadsarkitekt Monika Ericsson har ingen erinran. Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan inkom Situationsplan inkom Orienteringskarta Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut: - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att bevilja bygglov för utökning av parkering på fastigheten Glimåkra 37:1, Östra Göinge kommun med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen. Beslutet expedieras till: Akten 10

11 37 Ansökan om strandskyddsdispens för 2 nybyggda campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1 inom strandskyddsområde, Östra Göinge kommun. Dnr TT Sammanfattning TEAM Tydingesjön HB ansöker om strandskyddsdispens för 2 nybyggda campingstugor. Redogörelse för ärendet TEAM Tydingesjön bedriver campingverksamhet och evenemangsverksamhet på fastigheten Tydinge 7:1. Camping har enligt ansökan bedrivits på platsen sedan Sökanden blev beviljad strandskyddsdispens för nybyggnation av 5 stycken 30 kvm stora 2- delade campingstugor Bygglov beviljades för tre stugor. Två av de tre stugorna som uppförts har placerats utanför området med dispens. TEAM Tydingesjön söker strandskyddsdispens i efterhand för de två felplacerade stugorna. Sökande har angett punkt 1, Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, enligt 7 kap 18 c miljöbalken som särskilt skäl för dispens. Handläggande tjänsteman har besökt platsen den Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan inkom Situationsplan stugor Tydinge 7:1, inkom Ortofoto Karta 1: Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b mb om strandskydd för 2 stycken campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1 i Östra Göinge kommun. 11

12 forts Följande villkor gäller för beslutet: - Enbart den yta som stugorna upptar på marken samt den hårdgjorda yta som tillgänglighetsanpassad entréstig för rullstol upptar får tas i anspråk. - Stugorna får inte förses med någon tomtplats. - Marken runt stugorna får inte privatiseras. Skäl för beslut Enligt 7 kap 15 får inom strandskyddsområde inte 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle färdas fritt 3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 4. åtgärder vitas som väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 mb till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Tillsyns- och tillståndsnämnden får dock enligt 7 kap 18 b mb lämna dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 mb vara förenlig med strandskyddets syfte. Enligt 7 kap 25 mb skall prövning av frågor om skydd av område enligt detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 mb att Markoch vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade... Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det allmännas agerande och för tillämpningen av bl a 7 kap mb. Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd vid Tydingesjön. Det framgår av handlingarna att markanvändningen idag är för campingverksamhet med område för uppställning av husvagnar, campingbilar och tält respektive parkering. Marken är utifrån Tillsyns- och tillståndsnämndens bedömning att betrakta som ianspråktagen. Stugorna är placerade i direkt anslutning till befintlig camping. 12

13 forts. 37 Med beaktande av vad den utredning som presenterats i ärende får enligt Tillsyns- och tillståndsnämndens bedömning särskilda skäl enligt 7 kap 18 c 1. mb anses föreligga. Det aktuella projektet bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset i förevarande fall väga tyngre. Tillsyns- och tillståndsnämnden erinrar om Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b mb, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande kommunala nämnd samt till sökande. Beslut om överprövning kan inte överklagas. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturminneslagen och den gäller alltid. Att enligt 7 kap 18 h mb upphör beslut om dispens att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder. Att beslutet inte heller befriar er från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavd MALMÖ Sökanden Akten 13

14 38 Ansökan om bygglov i efterhand för två campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1, Östra Göinge kommun. Dnr TT Sammanfattning Enskild ansöker om bygglov i efterhand för två campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1 i Östra Göinge kommun. Redogörelse för ärendet TEAM Tydingesjön bedriver campingverksamhet och evenemangsverksamhet på fastigheten Tydinge 7:1. Sökanden fick 2012 bygglov för 3 stycken 30 kvm stora 2-delade campingstugor utan vatten och avlopp med totalt 6 uthyrningsenheter. Stugorna har uppförts i rödmålad träpanel med vita snickerier och svart plåttak på mark mellan bilparkeringen och befintliga service-byggnader. Vid inmätning konstaterades att två av stugorna uppförts utanför området där bygglov beviljats. Sökande har valt att söka bygglov i efterhand för de två stugor som placerats fel. Verklig inmätt placering är markerad på situationsplanen. Sakägande rågrannar har hörts utan erinran. Stadsarkitekt Monika Ericsson har ingen erinran. Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan, inkom Foto, inkom Situationsplan, inkom Ortofoto Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt ansökan för två campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1 i Östra Göinge kommun, med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen (2010:900). 14

15 forts. 38 Skäl för beslut Bygglov ska ges om åtgärden inte kräver planläggning och uppfyller kraven som följer av 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, ch 18 plan- och bygglagen. Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att åtgärden i allt väsentligt uppfyller kraven i 2 kap. och att byggnaderna uppfyller kraven 8 kap. Sökanden har vidtagit rättelse i och med att bygglovansökan har lämnats in. Byggsanktionsavgift ska inte tas ut när rättelse sker innan frågan tagits upp vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Beslutet expedieras till: Akten 15

16 39 Ansökan om bygglov för ändrad användning på fastigheten Västraby 1:8, Östra Göinge kommun. Dnr TT Sammanfattning Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för ändrad användning på fastigheten Västraby 1:8, Broby i Östra Göinge kommun. Redogörelse för ärendet Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för ändrad användning på fastigheten Västraby 1:8 i Broby. Lokalerna tas över av Östra Göinge kommun från Östra Göinge kommuns Industrifastighetsaktiebolag (IFAB). Del av byggnaden som fungerat som lager byggs om till daglig verksamhet. Området är inte detaljplanlagt. Remiss har gått ut till sakägande rågrannar. Stadsarkitekt Monika Ericsson har ingen erinran. Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan, inkom Situationsplan, inkom Fasadritning, inkom Planritning förminskad, inkom Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att ge delegation till byggnadsinspektören att bevilja bygglov för ändrad användning på fastigheten Västraby 1:8 i Östra Göinge kommun om ingen erinran av vikt kommer in. Beslutet expedieras till: Akten 16

17 40 Yttrande över Östra Göinge Golfklubbs överklagan av Länsstyrelsens beslut. Dnr Sammanfattning Mark- och miljödomstolen i Växjö bereder TT-Nämnden i Östra Göinge kommun tillfälle att inkomma med yttrande avseende Östra Göinge Golfklubbs (ÖGGK) överklagan av Länsstyrelsens beslut att avvisa ÖGGKs överklagan av Östra Göinge kommuns beslut Redogörelse för ärendet Fastighetsägare kring ÖGGKs verksamhet har klagat på inflygande golfbollar och Östra Göinge kommun tog beslut att förelägga ÖGGK att vidtaga åtgärder för att förebygga störningen. ÖGGK har överklagat kommunens beslut till Länsstyrelsens som har avvisat ärendet vilket ÖGGK i sin tur har avvisat. Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Föreläggande, Mark och miljödomstolen, Miljö- och byggenhetens bedömning TT-Nämnden har i detta fall funnit att störningen inte varit ringa och att störningen funnits där under längre tid men att golfklubben inte vidtagit erforderliga åtgärder. I möten med ÖGGK har klubben tidigare beskrivit att klaganden vid fastighet Hagagatan 9 och Hjalmarsväg 16 haft skäl att klaga. Att ÖGGK hävdar att det är omöjligt eller mycket osannolikt att alla fastigheterna utom Hagagatan 9 blivit drabbade finner TT-Nämnden som icke trovärdigt och motsägelsefullt mot deras egen beskrivning. TT-Nämnden känner idag inte till någon praxis vad gäller säkerhetsnivåer för golfverksamhet och omkringliggande fastigheter. Det finns allmänna dokument, bl a från Vägverket, men inga tydliga domar avseende säkerhetsnivåer. TT-Nämnden har inte kompetensen att bedöma risknivåer mer precist än att olägenheten inte är ringa. Det är därför upp till verksamhetsutövaren att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtagas för att deras verksamhet inte utsätter personer för en orimlig risk. 17

18 forts. 40 Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns - och tillståndsnämnden beslutar att lämna miljö- och byggenhetens bedömning som sin egen. Beslutet expedieras till: Mark- och miljödomstolen, Box 81, , Växjö 18

19 41 Svar på kommunrevisionens skrivelse med anledning av dess granskning av tillsyns- och tillståndsnämndens styrning av verksamheten Dnr 2013/ Sammanfattning På uppdrag av revisorerna i Östra Göinge kommun har Ernst & Young granskat Tillsynsoch tillståndsnämndens styrning av verksamheten under Granskningen har sammanställts i en rapport, i vilken nedanstående kritik lyfts fram: Kritiken i revisonsrapporten kan bl a sammanfattas i följande punkter: 1. Det finns inga mål uppsatta för kostnadstäckningsgrad och produktivitet 2. Det finns inget redovisningssystem där intäkter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt hälso- och livsmedelsverksamhet är kopplade till den faktiska tiden nedlagd i tillsynen per verksamhet. 3. Det finns inga möjligheter i ärendehanteringssystemet att summera intäkter, tid och olika verksamhetstyper för att kunna göra utdrag och redovisa resultat inför nämnden. 4. Det finns ingen tillsynsplan och behovsutredning som visar hur stora intäkterna är 2013 och på sikt och hur planeringen av verksamheten ser ut vad gäller fördelning över åren och fördelningen av behovet av resurser. 5. Det saknas, bl a som följd av punkter ovan, möjlighet att göra rätt prissättning av timtaxa eftersom kostnadsmassa och debiteringsgrad är osäkra. 6. Det måste ske en redovisning för nämnden av utförd tillsyn, intäkter och avvikelse från prognos per månad. TT-nämnden har beretts möjlighet att svara kommunrevisionen. I det följande redovisas för redan vidtagna åtgärder och fattade beslut samt vad mer som kommer att göras för att förbättra styrningen av tillsynsverksamheten. Miljö- och byggenheten föreslår att följande svar på kritik och frågor enligt punkter ovan lämnas från TT-nämnden: 1. Mål för kostnadstäckningsgrad och produktivitet har varit svåra att sätta under tidigare år och även i dagsläget eftersom nämnden inte har kontroll eller ansvar över vissa delar av kostnader. Detta gäller t ex kostnader för lokaler, administrativ tjänst (nämndsekreterare) och kostnader för stadsarkitektens tid. 19

20 forts När nu tillsynsplanen antogs på nämndmötet i mars finns en av grundförutsättningarna för att diskutera kostnadstäckningsgrad men Under 2013 kommer en tillämpning och rutiner föras in i användning av ärendehanteringssystemet ECOS för att kunna redovisa tillsynstid och intäkter kopplade till verksamhet som TT-nämnden har tillsynsansvar över. Detta möjliggör även direkt fakturering via ECOS till ekonomiavdelningen varifrån sedan intäktsuppgifter kan sammanställas. 3. Under 2013 kommer tillämpningar för att summera tillsyn och efterföljande intäkter i ECOS för olika verksamhetstyper samt ekonomisystemet att föras in tillsammans med rutiner för hur man fyller i uppgifter nödvändiga för redovisning. 4. Arbetet med tillsynsplanen och underlagen för den har pågått intensivt under hösten och början av Tillsynsplan och behovsutredning kommer att beslutas vid TT-nämndens sammanträde i mars. Förseningen har berott på att relevant underlag har saknats och det istället för befintligt ouppdaterat register har använts ett företagsregister med aktuell data för att bedöma antalet verksamheter. TT-nämnden har också arbetat med vilka mål som tillsynen skall planeras och prioriteras utefter för att få ett planeringsdokument av god kvalitet. I tillsynplanen och behovsutredningen redovisas tillsynen 2013 och på sikt. Underlaget för att göra planering på sikt är fortfarande begränsat i sin kvalitet eftersom den verkliga uppskattningen av antalet verksamheter bara fås vid själva tillsynsverksamheten då verksamheter kontaktas var för sig. Därför är prognosen för antalet verksamheter och intäkter mycket osäker. Tillsynsplanen skall under 2013 ses som ett levande dokument som kommer att omarbetas. Parallellt med arbetet med redovisningssystemet ECOS sker en tidsredovisning både av tid som inte är tillsynstid och tid som ägnas åt tillsyn. Detta för att kunna verifiera hur mycket tid som är debiterbar samt att kunna sätta taxa som är relevant för verksamheten. Vid slutet av 2013 kommer det att finnas en bättre validerad siffra på mängden verksamheter i kommunen. 5. För att kunna verifiera hur mycket tid som är debiterbar samt att kunna sätta taxa som är relevant för tillsynen arbetas med tillämpningar i ECOS för att redovisa nedlagd tid för tillsyn samt intäkter. Samtidigt som beskrivet ovan utför varje medarbetare inom miljö, hälsa livsmedel en tidsredovisning där tid som inte är tillsynstid redovisas samt tillsynstid. Detta ökar möjligheter att verifiera debiterbar tid samt att sätta rätt taxa som är relevant för verksamheten. Även när det gäller denna punkt så finns det osäkerheter kring kostnader (se ovan punkt 1) eftersom nämnden inte har kontroll eller ansvar över vissa delar av kostnader. 20

21 forts. 41 Detta gäller t ex kostnader för lokaler, administrativ tjänst (nämndsekreterare) och kostnad för stadsarkitektens tid. Detta skapar problem för att prissätta. 6. Det kommer att ske en redovisning för nämnden av utförd tillsyn, intäkter och avvikelse från prognos per månad med början i mars månad. Beslutsunderlag - Kommunrevisionens skrivelse Revisionsrapport Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att lämna ovanstående svar på kommunrevisionens skrivelse med anledning av dess granskning av TT-Nämndens styrning av livsmedels-, miljö- och hälsoskyddstillsynen. Beslutet expedieras till: Kommunrevisionen Kommunsstyrelsen 21

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 13.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Hans-Erik Aronsson (M) Hans-Peter Nielsen (KD), tjg för Ingemar

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 5185 april 2002 KARTLÄGGNING M.M. AV STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden

Kallelse Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden sammanträder Kallelse Miljö- och byggnämnden Tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 i Elfkungen Ärenden Föredraganden 1 Val av justerare 2 Tillkomna och utgående ärenden 3 Skrivelse

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer