Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll Ärendeförteckning. Sid 1/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41"

Transkript

1 Sid 1/21 Ärendeförteckning Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1: Ansökan om bygglov för utökning av parkering på fastigheten Glimåkra 37:1, Östra Göinge kommun. 37 Ansökan om strandskyddsdispens för 2 nybyggda campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1 inom strandskyddsområde, Östra Göinge kommun. 38 Ansökan om bygglov i efterhand för två campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1, Östra Göinge kommun. 39 Ansökan om bygglov för ändrad verksamhet Västraby 1:8, Östra Göinge kommun. 40 Yttrande över Östra Göinge Golfklubbs överklagan av Länsstyrelsens beslut. 41 Svar till revisionen. Storgatan Broby Växel: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

2 Tid och plats Onsdagen den 24 april 2013, Hylta i läkarvillan Broby, kl :50 Närvarande Ingvar Nilsson (MP), ordförande Ledamöter Mikael Persson (M), 1:e vice ordförande, ej 41 Bengt-Arne Persson (C) Kenth Svensson (FP) Kenneth Johannesson (S) Werner Kuhleber (S) Miklos Liewehr (S) Ersättare Inger Mattsson (M) tjg. ers. 41 Marie Eriksson (FP) Kristin Johansson (S) Lars Ahlbin (S) Thommy Svensson (S) Övriga närvarande Johan Lindau, enhetschef miljö- och bygg Betty Björkqvist, sekreterare Justerare Miklos Liewehr (S) Justeringens utförande Kommunhuset, Administration och utredning den 30 april 2013 kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla den 30 april 2013 Underskrifter Sekreterare Betty Björkqvist Paragraf Ordförande Ingvar Nilsson (MP) Justerare Miklos Liewehr (S) 2

3 Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Administration och utredning Underskrift Betty Björkqvist 3

4 32 Anmälan av delegeringsbeslut Sammanfattning Följande delegeringsbeslut redovisas: Miljöbalken - Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas redovisning, mars 2013 Plan- och bygglagen - Byggnadsinspektörens redovisning, mars 2013 Delegationsbeslut enligt alkohollagen - Redovisning enligt lista, mars 2013 Delegationsbeslut spelautomater - Redovisning enligt lista, mars 2013 Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut: - Redovisningen godkänns. 4

5 33 Kurser Sammanfattning - Inga inkomna kurser. 5

6 34 Sammanställning över inkomna meddelanden Sammanfattning Följande inkomna meddelanden redovisas Kommunstyrelsen - Fastighetsreglering berörande Tydinge 2:2 och 7:1 - Avstyckning från Breanäs 1:14 - Fastighetsreglering berörande Glimåkra 5:76, 37:1, Gåvan 10, 18, 24 och Parken 6. Underrättelse om avslutad förrättning. Länsstyrelsen - Anmälan om transport av farligt avfall för Markus Hansson. - Beslut angående ansökan om dispens från skyddsföreskrifterna för den kommunala vattentäkten i Boalt, Östra Göinge kommun, gällande bergvärme. Länsstyrelsen mottog den 20 februari 2013 ansökan om dispens från skyddsföreskrifterna för den kommunala vattentäkten i Boalt angående anläggande av bergvärme. Länsstyrelsen ser inga särskilda skäl att göra det möjligt att lämna dispens från förbudet. - Samråd enligt 12 kap 6 och 26 kap 9 miljöbalken för nerläggning av elkabel på fastigheten Skarvik 1:1 i Östra Göinge kommun. - Beslut angående överklagande av Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut den 25 januari 2012 (Fastigheten Knallen 3 i Östra Göinge kommun) Länsstyrelsen ändrar det överklagande beslutet endast på så sätt att byggnadsavgiften om kronor ska betalas till Länsstyrelsen (bankgiro ) senast två månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. - Beslut angående tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet för fastigheten Biskopsgården 1:12 och 1:14. 6

7 forts. 34 Växjö Tingsrätt - Dom av överklagat beslut angående dispens från omhändertagande av hushållsavfall för fastigheten Hemmestorp 1:34. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Kommunrevisionens granskning av Tillsyns- och tillståndsnämnden - Kommunrevisionens granskning av Tillsyns- och tillståndsnämnden Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut: - Tillsyns- och tillståndsnämnden godkänner redovisningen 7

8 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49. Dnr Sammanfattning Svimpex Granit AB ansöker hos Länsstyrelsen om ändringstillstånd enligt miljöbalken angående förlängd tid för efterbehandling av verksamhetsområdet på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49, Östra Göinge kommun. Förlängningen gäller till 31 december Tillsyns - och tillståndsnämnden har fått ansökan på remiss för yttrande. Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49, Östra Göinge kommun, Miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten, Redogörelse för ärendet Svimpex Granit AB, nedan benämnt Bolaget, önskar förlängd tid för efterbehandling av verksamhetsområdet på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49, Östra Göinge kommun. Förlängningen gäller till 31 december Man önskar bedriva krossverksamhet med den reststen som uppkommer vid täkten. Tillsyns- och tillståndsnämnden i Östra Göinge kommun har anmodats att yttra sig i ärendet och beslut i ärendet fattas av miljöprövningsdelegationen. Bolaget har bedrivit bergtäkt, och tillståndet för brytning gällde till och med Bolaget har tillstånd för efterbehandling av området till och med Efterbehandlingen innebär krossning av den reststen/skrotsten som är en restprodukt från täktverksamheten. När reststenen är borttagen kan området användas som arbetsplats eller skogsmark. Bergkrossmaterialet säljs och används vid bland annat vägbyggen. Krossning utförs av Ab Rudolfssons Åkeri & Entreprenad. Efterbehandlingen uppges innefatta bearbetning av maximalt 80,000 ton berg- och jordmaterial/år samt årlig borttransport av 60,000 ton produkter/år. För tillfällig mellanlagring och bearbetning uppges maximalt 5,000 ton bergmaterial införas. Fortsatt krossning av användbart material finns i upplag på fastigheten Boalt 1:49. Detta material grävs fram och uppskattas till omkring 550,000 ton. Utvinningsavfallet uppkommer ej i den aktuella verksamheten, utan innebär nyttiggörande av tidigare uppkommet utvinningsmaterial. Visst material inkommer sedan via införsel. 8

9 forts. 35 Bolaget menar att det inte är ekonomiskt rimligt att krossa upp all skrotsten samtidigt och sedan sälja från upplaget, de anser att krossningsverksamheten är en kostsam bearbetning. Eftersom marknaden styr så bör materialet krossas pga. efterfrågan och efter hand. Bolagets bedömning är att det kan ta flera år att krossa och sälja allt material och att reststenen helt kan avlägsnas. Därför ansöks om förlängning av tillståndet. Bolagets ansökan innehåller, förutom myndighetsbeslut, teknisk beskrivning, kartor, brytnings- och efterbehandlingsplan, miljökonsekvensbeskrivning samt förslag till egenkontroll av verksamheten. Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns - och tillståndsnämnden har ingen erinran mot förlängning av tid för efterbehandling av området genom krossning av skrotsten på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49, Östra Göinge kommun. Om tillstånd ges bör det dock beaktas i villkoren att bullervärdena för vissa fastigheter är uppmätta utan eller med mycket liten marginal till Naturvårdsverkets råd och riktlinjer. Det bör även finnas villkor för uppföljning av buller och damning i ett eventuellt tillstånd. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, Malmö 9

10 36 Ansökan om bygglov för utökning av parkering på fastigheten Glimåkra 37:1, Östra Göinge kommun. Dnr TT Sammanfattning Thomas Rosenqvist ansöker för Östra Göinge kommun om bygglov för utökning av parkering på fastigheten Glimåkra 37:1 i Östra Göinge kommun. Redogörelse för ärendet Thomas Rosenqvist ansöker för Östra Göinge kommun om bygglov för utökning av parkering, ca kvm, vid trollarinken i Glimåkra. Utökningen sker på kommunalt ägd mark. Befintligt öppet dike ska kulverteras och marken ska fyllas upp till samma höjd som befintlig parkering. Detaljplanen (11GLS-335/78) anger område Ri för idrottsändamål. Stadsarkitekt Monika Ericsson har ingen erinran. Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan inkom Situationsplan inkom Orienteringskarta Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut: - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att bevilja bygglov för utökning av parkering på fastigheten Glimåkra 37:1, Östra Göinge kommun med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen. Beslutet expedieras till: Akten 10

11 37 Ansökan om strandskyddsdispens för 2 nybyggda campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1 inom strandskyddsområde, Östra Göinge kommun. Dnr TT Sammanfattning TEAM Tydingesjön HB ansöker om strandskyddsdispens för 2 nybyggda campingstugor. Redogörelse för ärendet TEAM Tydingesjön bedriver campingverksamhet och evenemangsverksamhet på fastigheten Tydinge 7:1. Camping har enligt ansökan bedrivits på platsen sedan Sökanden blev beviljad strandskyddsdispens för nybyggnation av 5 stycken 30 kvm stora 2- delade campingstugor Bygglov beviljades för tre stugor. Två av de tre stugorna som uppförts har placerats utanför området med dispens. TEAM Tydingesjön söker strandskyddsdispens i efterhand för de två felplacerade stugorna. Sökande har angett punkt 1, Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, enligt 7 kap 18 c miljöbalken som särskilt skäl för dispens. Handläggande tjänsteman har besökt platsen den Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan inkom Situationsplan stugor Tydinge 7:1, inkom Ortofoto Karta 1: Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b mb om strandskydd för 2 stycken campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1 i Östra Göinge kommun. 11

12 forts Följande villkor gäller för beslutet: - Enbart den yta som stugorna upptar på marken samt den hårdgjorda yta som tillgänglighetsanpassad entréstig för rullstol upptar får tas i anspråk. - Stugorna får inte förses med någon tomtplats. - Marken runt stugorna får inte privatiseras. Skäl för beslut Enligt 7 kap 15 får inom strandskyddsområde inte 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle färdas fritt 3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 4. åtgärder vitas som väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 mb till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Tillsyns- och tillståndsnämnden får dock enligt 7 kap 18 b mb lämna dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 mb vara förenlig med strandskyddets syfte. Enligt 7 kap 25 mb skall prövning av frågor om skydd av område enligt detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 mb att Markoch vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade... Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det allmännas agerande och för tillämpningen av bl a 7 kap mb. Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd vid Tydingesjön. Det framgår av handlingarna att markanvändningen idag är för campingverksamhet med område för uppställning av husvagnar, campingbilar och tält respektive parkering. Marken är utifrån Tillsyns- och tillståndsnämndens bedömning att betrakta som ianspråktagen. Stugorna är placerade i direkt anslutning till befintlig camping. 12

13 forts. 37 Med beaktande av vad den utredning som presenterats i ärende får enligt Tillsyns- och tillståndsnämndens bedömning särskilda skäl enligt 7 kap 18 c 1. mb anses föreligga. Det aktuella projektet bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset i förevarande fall väga tyngre. Tillsyns- och tillståndsnämnden erinrar om Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b mb, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande kommunala nämnd samt till sökande. Beslut om överprövning kan inte överklagas. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturminneslagen och den gäller alltid. Att enligt 7 kap 18 h mb upphör beslut om dispens att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder. Att beslutet inte heller befriar er från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavd MALMÖ Sökanden Akten 13

14 38 Ansökan om bygglov i efterhand för två campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1, Östra Göinge kommun. Dnr TT Sammanfattning Enskild ansöker om bygglov i efterhand för två campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1 i Östra Göinge kommun. Redogörelse för ärendet TEAM Tydingesjön bedriver campingverksamhet och evenemangsverksamhet på fastigheten Tydinge 7:1. Sökanden fick 2012 bygglov för 3 stycken 30 kvm stora 2-delade campingstugor utan vatten och avlopp med totalt 6 uthyrningsenheter. Stugorna har uppförts i rödmålad träpanel med vita snickerier och svart plåttak på mark mellan bilparkeringen och befintliga service-byggnader. Vid inmätning konstaterades att två av stugorna uppförts utanför området där bygglov beviljats. Sökande har valt att söka bygglov i efterhand för de två stugor som placerats fel. Verklig inmätt placering är markerad på situationsplanen. Sakägande rågrannar har hörts utan erinran. Stadsarkitekt Monika Ericsson har ingen erinran. Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan, inkom Foto, inkom Situationsplan, inkom Ortofoto Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt ansökan för två campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1 i Östra Göinge kommun, med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen (2010:900). 14

15 forts. 38 Skäl för beslut Bygglov ska ges om åtgärden inte kräver planläggning och uppfyller kraven som följer av 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, ch 18 plan- och bygglagen. Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att åtgärden i allt väsentligt uppfyller kraven i 2 kap. och att byggnaderna uppfyller kraven 8 kap. Sökanden har vidtagit rättelse i och med att bygglovansökan har lämnats in. Byggsanktionsavgift ska inte tas ut när rättelse sker innan frågan tagits upp vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Beslutet expedieras till: Akten 15

16 39 Ansökan om bygglov för ändrad användning på fastigheten Västraby 1:8, Östra Göinge kommun. Dnr TT Sammanfattning Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för ändrad användning på fastigheten Västraby 1:8, Broby i Östra Göinge kommun. Redogörelse för ärendet Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för ändrad användning på fastigheten Västraby 1:8 i Broby. Lokalerna tas över av Östra Göinge kommun från Östra Göinge kommuns Industrifastighetsaktiebolag (IFAB). Del av byggnaden som fungerat som lager byggs om till daglig verksamhet. Området är inte detaljplanlagt. Remiss har gått ut till sakägande rågrannar. Stadsarkitekt Monika Ericsson har ingen erinran. Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan, inkom Situationsplan, inkom Fasadritning, inkom Planritning förminskad, inkom Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att ge delegation till byggnadsinspektören att bevilja bygglov för ändrad användning på fastigheten Västraby 1:8 i Östra Göinge kommun om ingen erinran av vikt kommer in. Beslutet expedieras till: Akten 16

17 40 Yttrande över Östra Göinge Golfklubbs överklagan av Länsstyrelsens beslut. Dnr Sammanfattning Mark- och miljödomstolen i Växjö bereder TT-Nämnden i Östra Göinge kommun tillfälle att inkomma med yttrande avseende Östra Göinge Golfklubbs (ÖGGK) överklagan av Länsstyrelsens beslut att avvisa ÖGGKs överklagan av Östra Göinge kommuns beslut Redogörelse för ärendet Fastighetsägare kring ÖGGKs verksamhet har klagat på inflygande golfbollar och Östra Göinge kommun tog beslut att förelägga ÖGGK att vidtaga åtgärder för att förebygga störningen. ÖGGK har överklagat kommunens beslut till Länsstyrelsens som har avvisat ärendet vilket ÖGGK i sin tur har avvisat. Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Föreläggande, Mark och miljödomstolen, Miljö- och byggenhetens bedömning TT-Nämnden har i detta fall funnit att störningen inte varit ringa och att störningen funnits där under längre tid men att golfklubben inte vidtagit erforderliga åtgärder. I möten med ÖGGK har klubben tidigare beskrivit att klaganden vid fastighet Hagagatan 9 och Hjalmarsväg 16 haft skäl att klaga. Att ÖGGK hävdar att det är omöjligt eller mycket osannolikt att alla fastigheterna utom Hagagatan 9 blivit drabbade finner TT-Nämnden som icke trovärdigt och motsägelsefullt mot deras egen beskrivning. TT-Nämnden känner idag inte till någon praxis vad gäller säkerhetsnivåer för golfverksamhet och omkringliggande fastigheter. Det finns allmänna dokument, bl a från Vägverket, men inga tydliga domar avseende säkerhetsnivåer. TT-Nämnden har inte kompetensen att bedöma risknivåer mer precist än att olägenheten inte är ringa. Det är därför upp till verksamhetsutövaren att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtagas för att deras verksamhet inte utsätter personer för en orimlig risk. 17

18 forts. 40 Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns - och tillståndsnämnden beslutar att lämna miljö- och byggenhetens bedömning som sin egen. Beslutet expedieras till: Mark- och miljödomstolen, Box 81, , Växjö 18

19 41 Svar på kommunrevisionens skrivelse med anledning av dess granskning av tillsyns- och tillståndsnämndens styrning av verksamheten Dnr 2013/ Sammanfattning På uppdrag av revisorerna i Östra Göinge kommun har Ernst & Young granskat Tillsynsoch tillståndsnämndens styrning av verksamheten under Granskningen har sammanställts i en rapport, i vilken nedanstående kritik lyfts fram: Kritiken i revisonsrapporten kan bl a sammanfattas i följande punkter: 1. Det finns inga mål uppsatta för kostnadstäckningsgrad och produktivitet 2. Det finns inget redovisningssystem där intäkter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt hälso- och livsmedelsverksamhet är kopplade till den faktiska tiden nedlagd i tillsynen per verksamhet. 3. Det finns inga möjligheter i ärendehanteringssystemet att summera intäkter, tid och olika verksamhetstyper för att kunna göra utdrag och redovisa resultat inför nämnden. 4. Det finns ingen tillsynsplan och behovsutredning som visar hur stora intäkterna är 2013 och på sikt och hur planeringen av verksamheten ser ut vad gäller fördelning över åren och fördelningen av behovet av resurser. 5. Det saknas, bl a som följd av punkter ovan, möjlighet att göra rätt prissättning av timtaxa eftersom kostnadsmassa och debiteringsgrad är osäkra. 6. Det måste ske en redovisning för nämnden av utförd tillsyn, intäkter och avvikelse från prognos per månad. TT-nämnden har beretts möjlighet att svara kommunrevisionen. I det följande redovisas för redan vidtagna åtgärder och fattade beslut samt vad mer som kommer att göras för att förbättra styrningen av tillsynsverksamheten. Miljö- och byggenheten föreslår att följande svar på kritik och frågor enligt punkter ovan lämnas från TT-nämnden: 1. Mål för kostnadstäckningsgrad och produktivitet har varit svåra att sätta under tidigare år och även i dagsläget eftersom nämnden inte har kontroll eller ansvar över vissa delar av kostnader. Detta gäller t ex kostnader för lokaler, administrativ tjänst (nämndsekreterare) och kostnader för stadsarkitektens tid. 19

20 forts När nu tillsynsplanen antogs på nämndmötet i mars finns en av grundförutsättningarna för att diskutera kostnadstäckningsgrad men Under 2013 kommer en tillämpning och rutiner föras in i användning av ärendehanteringssystemet ECOS för att kunna redovisa tillsynstid och intäkter kopplade till verksamhet som TT-nämnden har tillsynsansvar över. Detta möjliggör även direkt fakturering via ECOS till ekonomiavdelningen varifrån sedan intäktsuppgifter kan sammanställas. 3. Under 2013 kommer tillämpningar för att summera tillsyn och efterföljande intäkter i ECOS för olika verksamhetstyper samt ekonomisystemet att föras in tillsammans med rutiner för hur man fyller i uppgifter nödvändiga för redovisning. 4. Arbetet med tillsynsplanen och underlagen för den har pågått intensivt under hösten och början av Tillsynsplan och behovsutredning kommer att beslutas vid TT-nämndens sammanträde i mars. Förseningen har berott på att relevant underlag har saknats och det istället för befintligt ouppdaterat register har använts ett företagsregister med aktuell data för att bedöma antalet verksamheter. TT-nämnden har också arbetat med vilka mål som tillsynen skall planeras och prioriteras utefter för att få ett planeringsdokument av god kvalitet. I tillsynplanen och behovsutredningen redovisas tillsynen 2013 och på sikt. Underlaget för att göra planering på sikt är fortfarande begränsat i sin kvalitet eftersom den verkliga uppskattningen av antalet verksamheter bara fås vid själva tillsynsverksamheten då verksamheter kontaktas var för sig. Därför är prognosen för antalet verksamheter och intäkter mycket osäker. Tillsynsplanen skall under 2013 ses som ett levande dokument som kommer att omarbetas. Parallellt med arbetet med redovisningssystemet ECOS sker en tidsredovisning både av tid som inte är tillsynstid och tid som ägnas åt tillsyn. Detta för att kunna verifiera hur mycket tid som är debiterbar samt att kunna sätta taxa som är relevant för verksamheten. Vid slutet av 2013 kommer det att finnas en bättre validerad siffra på mängden verksamheter i kommunen. 5. För att kunna verifiera hur mycket tid som är debiterbar samt att kunna sätta taxa som är relevant för tillsynen arbetas med tillämpningar i ECOS för att redovisa nedlagd tid för tillsyn samt intäkter. Samtidigt som beskrivet ovan utför varje medarbetare inom miljö, hälsa livsmedel en tidsredovisning där tid som inte är tillsynstid redovisas samt tillsynstid. Detta ökar möjligheter att verifiera debiterbar tid samt att sätta rätt taxa som är relevant för verksamheten. Även när det gäller denna punkt så finns det osäkerheter kring kostnader (se ovan punkt 1) eftersom nämnden inte har kontroll eller ansvar över vissa delar av kostnader. 20

21 forts. 41 Detta gäller t ex kostnader för lokaler, administrativ tjänst (nämndsekreterare) och kostnad för stadsarkitektens tid. Detta skapar problem för att prissätta. 6. Det kommer att ske en redovisning för nämnden av utförd tillsyn, intäkter och avvikelse från prognos per månad med början i mars månad. Beslutsunderlag - Kommunrevisionens skrivelse Revisionsrapport Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att lämna ovanstående svar på kommunrevisionens skrivelse med anledning av dess granskning av TT-Nämndens styrning av livsmedels-, miljö- och hälsoskyddstillsynen. Beslutet expedieras till: Kommunrevisionen Kommunsstyrelsen 21

Ärendeförteckning. 2013-05-29 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden

Ärendeförteckning. 2013-05-29 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Ärendeförteckning 42 50 42 Delegationsredovisning. 43 Kurser. 44 Sammanställning av inkomna medddelanden. 45 Ansökan om bygglov för skärmtak över

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Tillsyns- och tillståndsnämnden Tillsyns- och tillståndsnämnden 2012-05-23 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sid 1/26 Ärendeförteckning 50-63 50 Sammanställning av delegationsbeslut 51 Sammanställning av inkomna meddelanden 52

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Miljösanktionsavgift gällande utebliven

Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Miljösanktionsavgift gällande utebliven Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Miljösanktionsavgift gällande utebliven kontroll var tolfte månad av anläggning innehållande 3 kg

Läs mer

Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Svar på kompletteringsremiss från

Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Svar på kompletteringsremiss från Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Svar på kompletteringsremiss från Länsstyrelsen om täktverksamhet på fastigheterna på fastigheterna

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015

86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 86 Uppföljning av kapitalförvaltningen september 2015 87 Internbudget för politiken 2016 88 Förnyad utredning av VA-ledningar till Kollandsvik 89 Ändring av taxa for torg-

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk

1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 8 Ärendeförteckning 1 Disposition av avkastning från stiftelsen Överste och fru Adolf Johnssons minnesfond för inköp av konstverk 2 Avgifter inom äldreomsorgen

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad

55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad Protokoll Kommunfullmäktige 2013-09-19 Sida 1 av 20 Ärendeförteckning 55-68 55 Redovisning av presidiets uppdrag till Berdningen för tillväxt och samhällsbyggnad 56 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2011-05-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 69-76 69 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 70 Nytt boende med särskild

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg- och miljönämnden 1 (21) Plats och tid Beslutande 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Jan Runsten, MP, ordf Håkan Schüberg, C Anders Berglund, M Bill Öhnstedt, V Mikael Karlsson S Ersättare: Kurt-Olof Göransson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-08-05 1 (15)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-08-05 1 (15) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-08-05 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-10:00 Beslutande Åke Morin (KV) Bo Eriksson (C) Övriga deltagare Carolina

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (14) Myndighetsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesdatum 2013-11-14 Torsdagen den 14 november 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00 15:30

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande 1(13) Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 28 november 2013, kl 08.30 10.50. Bslutande Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer