Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll Ärendeförteckning. Sid 1/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41"

Transkript

1 Sid 1/21 Ärendeförteckning Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1: Ansökan om bygglov för utökning av parkering på fastigheten Glimåkra 37:1, Östra Göinge kommun. 37 Ansökan om strandskyddsdispens för 2 nybyggda campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1 inom strandskyddsområde, Östra Göinge kommun. 38 Ansökan om bygglov i efterhand för två campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1, Östra Göinge kommun. 39 Ansökan om bygglov för ändrad verksamhet Västraby 1:8, Östra Göinge kommun. 40 Yttrande över Östra Göinge Golfklubbs överklagan av Länsstyrelsens beslut. 41 Svar till revisionen. Storgatan Broby Växel: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

2 Tid och plats Onsdagen den 24 april 2013, Hylta i läkarvillan Broby, kl :50 Närvarande Ingvar Nilsson (MP), ordförande Ledamöter Mikael Persson (M), 1:e vice ordförande, ej 41 Bengt-Arne Persson (C) Kenth Svensson (FP) Kenneth Johannesson (S) Werner Kuhleber (S) Miklos Liewehr (S) Ersättare Inger Mattsson (M) tjg. ers. 41 Marie Eriksson (FP) Kristin Johansson (S) Lars Ahlbin (S) Thommy Svensson (S) Övriga närvarande Johan Lindau, enhetschef miljö- och bygg Betty Björkqvist, sekreterare Justerare Miklos Liewehr (S) Justeringens utförande Kommunhuset, Administration och utredning den 30 april 2013 kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla den 30 april 2013 Underskrifter Sekreterare Betty Björkqvist Paragraf Ordförande Ingvar Nilsson (MP) Justerare Miklos Liewehr (S) 2

3 Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Administration och utredning Underskrift Betty Björkqvist 3

4 32 Anmälan av delegeringsbeslut Sammanfattning Följande delegeringsbeslut redovisas: Miljöbalken - Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas redovisning, mars 2013 Plan- och bygglagen - Byggnadsinspektörens redovisning, mars 2013 Delegationsbeslut enligt alkohollagen - Redovisning enligt lista, mars 2013 Delegationsbeslut spelautomater - Redovisning enligt lista, mars 2013 Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut: - Redovisningen godkänns. 4

5 33 Kurser Sammanfattning - Inga inkomna kurser. 5

6 34 Sammanställning över inkomna meddelanden Sammanfattning Följande inkomna meddelanden redovisas Kommunstyrelsen - Fastighetsreglering berörande Tydinge 2:2 och 7:1 - Avstyckning från Breanäs 1:14 - Fastighetsreglering berörande Glimåkra 5:76, 37:1, Gåvan 10, 18, 24 och Parken 6. Underrättelse om avslutad förrättning. Länsstyrelsen - Anmälan om transport av farligt avfall för Markus Hansson. - Beslut angående ansökan om dispens från skyddsföreskrifterna för den kommunala vattentäkten i Boalt, Östra Göinge kommun, gällande bergvärme. Länsstyrelsen mottog den 20 februari 2013 ansökan om dispens från skyddsföreskrifterna för den kommunala vattentäkten i Boalt angående anläggande av bergvärme. Länsstyrelsen ser inga särskilda skäl att göra det möjligt att lämna dispens från förbudet. - Samråd enligt 12 kap 6 och 26 kap 9 miljöbalken för nerläggning av elkabel på fastigheten Skarvik 1:1 i Östra Göinge kommun. - Beslut angående överklagande av Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut den 25 januari 2012 (Fastigheten Knallen 3 i Östra Göinge kommun) Länsstyrelsen ändrar det överklagande beslutet endast på så sätt att byggnadsavgiften om kronor ska betalas till Länsstyrelsen (bankgiro ) senast två månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. - Beslut angående tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet för fastigheten Biskopsgården 1:12 och 1:14. 6

7 forts. 34 Växjö Tingsrätt - Dom av överklagat beslut angående dispens från omhändertagande av hushållsavfall för fastigheten Hemmestorp 1:34. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Kommunrevisionens granskning av Tillsyns- och tillståndsnämnden - Kommunrevisionens granskning av Tillsyns- och tillståndsnämnden Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut: - Tillsyns- och tillståndsnämnden godkänner redovisningen 7

8 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49. Dnr Sammanfattning Svimpex Granit AB ansöker hos Länsstyrelsen om ändringstillstånd enligt miljöbalken angående förlängd tid för efterbehandling av verksamhetsområdet på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49, Östra Göinge kommun. Förlängningen gäller till 31 december Tillsyns - och tillståndsnämnden har fått ansökan på remiss för yttrande. Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49, Östra Göinge kommun, Miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten, Redogörelse för ärendet Svimpex Granit AB, nedan benämnt Bolaget, önskar förlängd tid för efterbehandling av verksamhetsområdet på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49, Östra Göinge kommun. Förlängningen gäller till 31 december Man önskar bedriva krossverksamhet med den reststen som uppkommer vid täkten. Tillsyns- och tillståndsnämnden i Östra Göinge kommun har anmodats att yttra sig i ärendet och beslut i ärendet fattas av miljöprövningsdelegationen. Bolaget har bedrivit bergtäkt, och tillståndet för brytning gällde till och med Bolaget har tillstånd för efterbehandling av området till och med Efterbehandlingen innebär krossning av den reststen/skrotsten som är en restprodukt från täktverksamheten. När reststenen är borttagen kan området användas som arbetsplats eller skogsmark. Bergkrossmaterialet säljs och används vid bland annat vägbyggen. Krossning utförs av Ab Rudolfssons Åkeri & Entreprenad. Efterbehandlingen uppges innefatta bearbetning av maximalt 80,000 ton berg- och jordmaterial/år samt årlig borttransport av 60,000 ton produkter/år. För tillfällig mellanlagring och bearbetning uppges maximalt 5,000 ton bergmaterial införas. Fortsatt krossning av användbart material finns i upplag på fastigheten Boalt 1:49. Detta material grävs fram och uppskattas till omkring 550,000 ton. Utvinningsavfallet uppkommer ej i den aktuella verksamheten, utan innebär nyttiggörande av tidigare uppkommet utvinningsmaterial. Visst material inkommer sedan via införsel. 8

9 forts. 35 Bolaget menar att det inte är ekonomiskt rimligt att krossa upp all skrotsten samtidigt och sedan sälja från upplaget, de anser att krossningsverksamheten är en kostsam bearbetning. Eftersom marknaden styr så bör materialet krossas pga. efterfrågan och efter hand. Bolagets bedömning är att det kan ta flera år att krossa och sälja allt material och att reststenen helt kan avlägsnas. Därför ansöks om förlängning av tillståndet. Bolagets ansökan innehåller, förutom myndighetsbeslut, teknisk beskrivning, kartor, brytnings- och efterbehandlingsplan, miljökonsekvensbeskrivning samt förslag till egenkontroll av verksamheten. Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns - och tillståndsnämnden har ingen erinran mot förlängning av tid för efterbehandling av området genom krossning av skrotsten på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49, Östra Göinge kommun. Om tillstånd ges bör det dock beaktas i villkoren att bullervärdena för vissa fastigheter är uppmätta utan eller med mycket liten marginal till Naturvårdsverkets råd och riktlinjer. Det bör även finnas villkor för uppföljning av buller och damning i ett eventuellt tillstånd. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, Malmö 9

10 36 Ansökan om bygglov för utökning av parkering på fastigheten Glimåkra 37:1, Östra Göinge kommun. Dnr TT Sammanfattning Thomas Rosenqvist ansöker för Östra Göinge kommun om bygglov för utökning av parkering på fastigheten Glimåkra 37:1 i Östra Göinge kommun. Redogörelse för ärendet Thomas Rosenqvist ansöker för Östra Göinge kommun om bygglov för utökning av parkering, ca kvm, vid trollarinken i Glimåkra. Utökningen sker på kommunalt ägd mark. Befintligt öppet dike ska kulverteras och marken ska fyllas upp till samma höjd som befintlig parkering. Detaljplanen (11GLS-335/78) anger område Ri för idrottsändamål. Stadsarkitekt Monika Ericsson har ingen erinran. Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan inkom Situationsplan inkom Orienteringskarta Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut: - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att bevilja bygglov för utökning av parkering på fastigheten Glimåkra 37:1, Östra Göinge kommun med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen. Beslutet expedieras till: Akten 10

11 37 Ansökan om strandskyddsdispens för 2 nybyggda campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1 inom strandskyddsområde, Östra Göinge kommun. Dnr TT Sammanfattning TEAM Tydingesjön HB ansöker om strandskyddsdispens för 2 nybyggda campingstugor. Redogörelse för ärendet TEAM Tydingesjön bedriver campingverksamhet och evenemangsverksamhet på fastigheten Tydinge 7:1. Camping har enligt ansökan bedrivits på platsen sedan Sökanden blev beviljad strandskyddsdispens för nybyggnation av 5 stycken 30 kvm stora 2- delade campingstugor Bygglov beviljades för tre stugor. Två av de tre stugorna som uppförts har placerats utanför området med dispens. TEAM Tydingesjön söker strandskyddsdispens i efterhand för de två felplacerade stugorna. Sökande har angett punkt 1, Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, enligt 7 kap 18 c miljöbalken som särskilt skäl för dispens. Handläggande tjänsteman har besökt platsen den Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan inkom Situationsplan stugor Tydinge 7:1, inkom Ortofoto Karta 1: Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b mb om strandskydd för 2 stycken campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1 i Östra Göinge kommun. 11

12 forts Följande villkor gäller för beslutet: - Enbart den yta som stugorna upptar på marken samt den hårdgjorda yta som tillgänglighetsanpassad entréstig för rullstol upptar får tas i anspråk. - Stugorna får inte förses med någon tomtplats. - Marken runt stugorna får inte privatiseras. Skäl för beslut Enligt 7 kap 15 får inom strandskyddsområde inte 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle färdas fritt 3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 4. åtgärder vitas som väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 mb till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Tillsyns- och tillståndsnämnden får dock enligt 7 kap 18 b mb lämna dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 mb vara förenlig med strandskyddets syfte. Enligt 7 kap 25 mb skall prövning av frågor om skydd av område enligt detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 mb att Markoch vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade... Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det allmännas agerande och för tillämpningen av bl a 7 kap mb. Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd vid Tydingesjön. Det framgår av handlingarna att markanvändningen idag är för campingverksamhet med område för uppställning av husvagnar, campingbilar och tält respektive parkering. Marken är utifrån Tillsyns- och tillståndsnämndens bedömning att betrakta som ianspråktagen. Stugorna är placerade i direkt anslutning till befintlig camping. 12

13 forts. 37 Med beaktande av vad den utredning som presenterats i ärende får enligt Tillsyns- och tillståndsnämndens bedömning särskilda skäl enligt 7 kap 18 c 1. mb anses föreligga. Det aktuella projektet bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset i förevarande fall väga tyngre. Tillsyns- och tillståndsnämnden erinrar om Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b mb, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande kommunala nämnd samt till sökande. Beslut om överprövning kan inte överklagas. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturminneslagen och den gäller alltid. Att enligt 7 kap 18 h mb upphör beslut om dispens att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder. Att beslutet inte heller befriar er från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavd MALMÖ Sökanden Akten 13

14 38 Ansökan om bygglov i efterhand för två campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1, Östra Göinge kommun. Dnr TT Sammanfattning Enskild ansöker om bygglov i efterhand för två campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1 i Östra Göinge kommun. Redogörelse för ärendet TEAM Tydingesjön bedriver campingverksamhet och evenemangsverksamhet på fastigheten Tydinge 7:1. Sökanden fick 2012 bygglov för 3 stycken 30 kvm stora 2-delade campingstugor utan vatten och avlopp med totalt 6 uthyrningsenheter. Stugorna har uppförts i rödmålad träpanel med vita snickerier och svart plåttak på mark mellan bilparkeringen och befintliga service-byggnader. Vid inmätning konstaterades att två av stugorna uppförts utanför området där bygglov beviljats. Sökande har valt att söka bygglov i efterhand för de två stugor som placerats fel. Verklig inmätt placering är markerad på situationsplanen. Sakägande rågrannar har hörts utan erinran. Stadsarkitekt Monika Ericsson har ingen erinran. Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan, inkom Foto, inkom Situationsplan, inkom Ortofoto Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt ansökan för två campingstugor på fastigheten Tydinge 7:1 i Östra Göinge kommun, med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen (2010:900). 14

15 forts. 38 Skäl för beslut Bygglov ska ges om åtgärden inte kräver planläggning och uppfyller kraven som följer av 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6, 7, ch 18 plan- och bygglagen. Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att åtgärden i allt väsentligt uppfyller kraven i 2 kap. och att byggnaderna uppfyller kraven 8 kap. Sökanden har vidtagit rättelse i och med att bygglovansökan har lämnats in. Byggsanktionsavgift ska inte tas ut när rättelse sker innan frågan tagits upp vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. Beslutet expedieras till: Akten 15

16 39 Ansökan om bygglov för ändrad användning på fastigheten Västraby 1:8, Östra Göinge kommun. Dnr TT Sammanfattning Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för ändrad användning på fastigheten Västraby 1:8, Broby i Östra Göinge kommun. Redogörelse för ärendet Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för ändrad användning på fastigheten Västraby 1:8 i Broby. Lokalerna tas över av Östra Göinge kommun från Östra Göinge kommuns Industrifastighetsaktiebolag (IFAB). Del av byggnaden som fungerat som lager byggs om till daglig verksamhet. Området är inte detaljplanlagt. Remiss har gått ut till sakägande rågrannar. Stadsarkitekt Monika Ericsson har ingen erinran. Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan, inkom Situationsplan, inkom Fasadritning, inkom Planritning förminskad, inkom Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att ge delegation till byggnadsinspektören att bevilja bygglov för ändrad användning på fastigheten Västraby 1:8 i Östra Göinge kommun om ingen erinran av vikt kommer in. Beslutet expedieras till: Akten 16

17 40 Yttrande över Östra Göinge Golfklubbs överklagan av Länsstyrelsens beslut. Dnr Sammanfattning Mark- och miljödomstolen i Växjö bereder TT-Nämnden i Östra Göinge kommun tillfälle att inkomma med yttrande avseende Östra Göinge Golfklubbs (ÖGGK) överklagan av Länsstyrelsens beslut att avvisa ÖGGKs överklagan av Östra Göinge kommuns beslut Redogörelse för ärendet Fastighetsägare kring ÖGGKs verksamhet har klagat på inflygande golfbollar och Östra Göinge kommun tog beslut att förelägga ÖGGK att vidtaga åtgärder för att förebygga störningen. ÖGGK har överklagat kommunens beslut till Länsstyrelsens som har avvisat ärendet vilket ÖGGK i sin tur har avvisat. Beslutsunderlag - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Föreläggande, Mark och miljödomstolen, Miljö- och byggenhetens bedömning TT-Nämnden har i detta fall funnit att störningen inte varit ringa och att störningen funnits där under längre tid men att golfklubben inte vidtagit erforderliga åtgärder. I möten med ÖGGK har klubben tidigare beskrivit att klaganden vid fastighet Hagagatan 9 och Hjalmarsväg 16 haft skäl att klaga. Att ÖGGK hävdar att det är omöjligt eller mycket osannolikt att alla fastigheterna utom Hagagatan 9 blivit drabbade finner TT-Nämnden som icke trovärdigt och motsägelsefullt mot deras egen beskrivning. TT-Nämnden känner idag inte till någon praxis vad gäller säkerhetsnivåer för golfverksamhet och omkringliggande fastigheter. Det finns allmänna dokument, bl a från Vägverket, men inga tydliga domar avseende säkerhetsnivåer. TT-Nämnden har inte kompetensen att bedöma risknivåer mer precist än att olägenheten inte är ringa. Det är därför upp till verksamhetsutövaren att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtagas för att deras verksamhet inte utsätter personer för en orimlig risk. 17

18 forts. 40 Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns - och tillståndsnämnden beslutar att lämna miljö- och byggenhetens bedömning som sin egen. Beslutet expedieras till: Mark- och miljödomstolen, Box 81, , Växjö 18

19 41 Svar på kommunrevisionens skrivelse med anledning av dess granskning av tillsyns- och tillståndsnämndens styrning av verksamheten Dnr 2013/ Sammanfattning På uppdrag av revisorerna i Östra Göinge kommun har Ernst & Young granskat Tillsynsoch tillståndsnämndens styrning av verksamheten under Granskningen har sammanställts i en rapport, i vilken nedanstående kritik lyfts fram: Kritiken i revisonsrapporten kan bl a sammanfattas i följande punkter: 1. Det finns inga mål uppsatta för kostnadstäckningsgrad och produktivitet 2. Det finns inget redovisningssystem där intäkter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt hälso- och livsmedelsverksamhet är kopplade till den faktiska tiden nedlagd i tillsynen per verksamhet. 3. Det finns inga möjligheter i ärendehanteringssystemet att summera intäkter, tid och olika verksamhetstyper för att kunna göra utdrag och redovisa resultat inför nämnden. 4. Det finns ingen tillsynsplan och behovsutredning som visar hur stora intäkterna är 2013 och på sikt och hur planeringen av verksamheten ser ut vad gäller fördelning över åren och fördelningen av behovet av resurser. 5. Det saknas, bl a som följd av punkter ovan, möjlighet att göra rätt prissättning av timtaxa eftersom kostnadsmassa och debiteringsgrad är osäkra. 6. Det måste ske en redovisning för nämnden av utförd tillsyn, intäkter och avvikelse från prognos per månad. TT-nämnden har beretts möjlighet att svara kommunrevisionen. I det följande redovisas för redan vidtagna åtgärder och fattade beslut samt vad mer som kommer att göras för att förbättra styrningen av tillsynsverksamheten. Miljö- och byggenheten föreslår att följande svar på kritik och frågor enligt punkter ovan lämnas från TT-nämnden: 1. Mål för kostnadstäckningsgrad och produktivitet har varit svåra att sätta under tidigare år och även i dagsläget eftersom nämnden inte har kontroll eller ansvar över vissa delar av kostnader. Detta gäller t ex kostnader för lokaler, administrativ tjänst (nämndsekreterare) och kostnader för stadsarkitektens tid. 19

20 forts När nu tillsynsplanen antogs på nämndmötet i mars finns en av grundförutsättningarna för att diskutera kostnadstäckningsgrad men Under 2013 kommer en tillämpning och rutiner föras in i användning av ärendehanteringssystemet ECOS för att kunna redovisa tillsynstid och intäkter kopplade till verksamhet som TT-nämnden har tillsynsansvar över. Detta möjliggör även direkt fakturering via ECOS till ekonomiavdelningen varifrån sedan intäktsuppgifter kan sammanställas. 3. Under 2013 kommer tillämpningar för att summera tillsyn och efterföljande intäkter i ECOS för olika verksamhetstyper samt ekonomisystemet att föras in tillsammans med rutiner för hur man fyller i uppgifter nödvändiga för redovisning. 4. Arbetet med tillsynsplanen och underlagen för den har pågått intensivt under hösten och början av Tillsynsplan och behovsutredning kommer att beslutas vid TT-nämndens sammanträde i mars. Förseningen har berott på att relevant underlag har saknats och det istället för befintligt ouppdaterat register har använts ett företagsregister med aktuell data för att bedöma antalet verksamheter. TT-nämnden har också arbetat med vilka mål som tillsynen skall planeras och prioriteras utefter för att få ett planeringsdokument av god kvalitet. I tillsynplanen och behovsutredningen redovisas tillsynen 2013 och på sikt. Underlaget för att göra planering på sikt är fortfarande begränsat i sin kvalitet eftersom den verkliga uppskattningen av antalet verksamheter bara fås vid själva tillsynsverksamheten då verksamheter kontaktas var för sig. Därför är prognosen för antalet verksamheter och intäkter mycket osäker. Tillsynsplanen skall under 2013 ses som ett levande dokument som kommer att omarbetas. Parallellt med arbetet med redovisningssystemet ECOS sker en tidsredovisning både av tid som inte är tillsynstid och tid som ägnas åt tillsyn. Detta för att kunna verifiera hur mycket tid som är debiterbar samt att kunna sätta taxa som är relevant för verksamheten. Vid slutet av 2013 kommer det att finnas en bättre validerad siffra på mängden verksamheter i kommunen. 5. För att kunna verifiera hur mycket tid som är debiterbar samt att kunna sätta taxa som är relevant för tillsynen arbetas med tillämpningar i ECOS för att redovisa nedlagd tid för tillsyn samt intäkter. Samtidigt som beskrivet ovan utför varje medarbetare inom miljö, hälsa livsmedel en tidsredovisning där tid som inte är tillsynstid redovisas samt tillsynstid. Detta ökar möjligheter att verifiera debiterbar tid samt att sätta rätt taxa som är relevant för verksamheten. Även när det gäller denna punkt så finns det osäkerheter kring kostnader (se ovan punkt 1) eftersom nämnden inte har kontroll eller ansvar över vissa delar av kostnader. 20

21 forts. 41 Detta gäller t ex kostnader för lokaler, administrativ tjänst (nämndsekreterare) och kostnad för stadsarkitektens tid. Detta skapar problem för att prissätta. 6. Det kommer att ske en redovisning för nämnden av utförd tillsyn, intäkter och avvikelse från prognos per månad med början i mars månad. Beslutsunderlag - Kommunrevisionens skrivelse Revisionsrapport Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att lämna ovanstående svar på kommunrevisionens skrivelse med anledning av dess granskning av TT-Nämndens styrning av livsmedels-, miljö- och hälsoskyddstillsynen. Beslutet expedieras till: Kommunrevisionen Kommunsstyrelsen 21

Ärendeförteckning 70-81. 2013-09-25 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden

Ärendeförteckning 70-81. 2013-09-25 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Ärendeförteckning 70-81 70 Delegationsredovisning. 71 Kurser. 72 Sammanställning av inkomna meddelanden. 73 Ansökan om bygglov för parkering på fastigheten

Läs mer

Ärendeförteckning. 2013-05-29 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden

Ärendeförteckning. 2013-05-29 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Ärendeförteckning 42 50 42 Delegationsredovisning. 43 Kurser. 44 Sammanställning av inkomna medddelanden. 45 Ansökan om bygglov för skärmtak över

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 87 Bygglov för vindkraftverk på Brännskulla 7:1 Östra Göinge kommun

Läs mer

118 Delegeringsbeslut för redovisning i december 2015. 120 Mellanlagring av massor vid anläggningsarbete på Broby 5:177

118 Delegeringsbeslut för redovisning i december 2015. 120 Mellanlagring av massor vid anläggningsarbete på Broby 5:177 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 17 Ärendeförteckning 118 Delegeringsbeslut för redovisning i december 2015 119 Meddelanden för redovisning i december 2015 120 Mellanlagring av massor

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 13 Ärendeförteckning 66 Anmälan enligt miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på Staketet 2 67 Bygglov för pumphus på Dönaberga

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Sammanställning av delegationsredovisning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på

Sammanställning av inkomna meddelanden Sammanställning av delegationsredovisning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Sammanställning av inkomna meddelanden Sammanställning av delegationsredovisning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bösakulla 1:6 i Östra Göinge kommun Ansökan om bygglov

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Ärendeförteckning. 2013-06-19 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden

Ärendeförteckning. 2013-06-19 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Ärendeförteckning 51 59 51 Delegationsredovisning. 52 Kurser. 53 Sammanställning av inkomna medddelanden. 54 Samråd planerat naturvårdsavtal på fastigheten

Läs mer

Ärendeförteckning 82-89

Ärendeförteckning 82-89 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Ärendeförteckning 82-89 82 Delegationsredovisning. 83 Kurser. 84 Sammanställning av inkomna meddelanden. 85 Policy för användande av gummiflis på

Läs mer

Bygg- och räddningsnämnden

Bygg- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.10-14.15, 14.40-15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Stefan Pettersson (M), tjg ers för Ulla Wallin (S) Håkan

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

20 Behörighet för tjänstemän att motta delgivning för Tillsyns- och tillståndsnämndens räkning

20 Behörighet för tjänstemän att motta delgivning för Tillsyns- och tillståndsnämndens räkning Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 15 Ärendeförteckning 11 Delegeringsbeslut för redovisning i februari 2016 12 Meddelanden född redovisning i februari 2016 13 Inbjudningar för redovisning

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef Vansbro Tid och plats Järnarummet, onsdagen den 18juni 2014 kl. 10.00-10.30 Beslutande Sven Blom, C, ordf. Pernilla Gomersson, C Renate Särnmo, S Tjg ersättare Martin Stornils, S Övriga deltagare Utses

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

134 Föreläggande om att ta bort byggnad och trädäck på inom strandskyddsområde

134 Föreläggande om att ta bort byggnad och trädäck på inom strandskyddsområde Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 29 Ärendeförteckning 128 Anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Vita Skolan 129 Anmälan 38 förordningen om miljöfarlig

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Tillsyns- och tillståndsnämnden Tillsyns- och tillståndsnämnden 2012-05-23 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sid 1/26 Ärendeförteckning 50-63 50 Sammanställning av delegationsbeslut 51 Sammanställning av inkomna meddelanden 52

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Svar på kompletteringsremiss från

Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Svar på kompletteringsremiss från Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Svar på kompletteringsremiss från Länsstyrelsen om täktverksamhet på fastigheterna på fastigheterna

Läs mer

95 Byggsanktionsavgift för toalettbyggnad på. 106 Delegeringsbeslut för redovisning i september 2016

95 Byggsanktionsavgift för toalettbyggnad på. 106 Delegeringsbeslut för redovisning i september 2016 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 21 Ärendeförteckning 95 Byggsanktionsavgift för toalettbyggnad på 96 Rivningsföreläggande för 97 Åtgärdsföreläggande för 98 Rättelseföreläggande för

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Ärendeförteckning 12-16

Ärendeförteckning 12-16 Protokoll Valnämnden Ärendeförteckning 12-16 12 Preliminär rösträkning av förtidsröster och brevröster inkomna till valnämnden 13 Institutionsröstning vid valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet

Omsorgs och utbildningsutskottet Omsorgs och utbildningsutskottet 2012-02-23 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/7 Ärendeförteckning 11-14 11 Kostnadsfri avlösning i hemmet 12 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Miljösanktionsavgift gällande utebliven

Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Miljösanktionsavgift gällande utebliven Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Miljösanktionsavgift gällande utebliven kontroll var tolfte månad av anläggning innehållande 3 kg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (16) 2017-09-19 1(16) Plats och tid Norrtull kl. 13.30 16.05 Beslutande Sofia Karlsson (S) Göran Karlsson (S) ersätter Barbro Axelsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Rebecca

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Josefin Hane, byggnadsinspektör Gunn Stark, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 43-45 Gunn Stark

Josefin Hane, byggnadsinspektör Gunn Stark, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 43-45 Gunn Stark PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Varglyan, Kungsgatan 30, kl 15:00-15:40 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V)

Läs mer

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm Datum Dnr 2015-08-10 STR.2015.3449 253 Jan Casserstedt jan.casserstedt@varmdo.se 08-570 483 16 Jurist REK + MB Tjänsteskrivelse UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65 1 (20) Plats och tid 08.00-1130, i Mus-olle (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 52-65 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 52-65 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 52-65 Mikael Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 16 april (12)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 16 april (12) Miljö- och byggnadsnämnden 16 april 2014 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.35 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Ann-Marie Rosö Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M)

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, Kungsgatan 30, kl 15:00-17:50 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Sven Gustavson (S) tjänstgörande ersättare för Svante Persson (S) Ersättare

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

76 Bygglov för parkering och sophus vid Västerskolan på Knislinge 44:1

76 Bygglov för parkering och sophus vid Västerskolan på Knislinge 44:1 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 35 Ärendeförteckning 73 Strandskyddsdispens för att uppföra fritidshus på 74 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 75 Förhandsbesked för nybyggnad

Läs mer

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-08-16 11 (16) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp, kl 14.00 15.00 ande Bertil Ahlin (C), ordförande Stig Lundquist (M) Anette Eriksson (S) Stefan Wårdsäter (S) Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare

Leif Persson (S), ersättare Andris Widuss (M), ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Annika Nilsson, sekreterare 1(13) Plats och tid Beslutande - oc h by gg na ds nä m nd en s be sl ut Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti, 2014, kl 08.30 10.15. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-10-20 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-10-20 1 (19) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-10-20 1 (19) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 11:30 Beslutande: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn Parling Stefan

Läs mer

1 Rapport om resultat från nationell brukarundersökning inom hemtjänsten 2013

1 Rapport om resultat från nationell brukarundersökning inom hemtjänsten 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-01-21 Sida 1 av 10 Ärendeförteckning 1-5 1 Rapport om resultat från nationell brukarundersökning inom hemtjänsten 2013 2 Rapport om resultat från nationell

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133 19 7.4 ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133 Diarienummer: 10/703 Ankomstdatum: 2010-05-07 Fastighetsadress: Sökande: Lars Marstone Adress: Berga-Gåshogen 124 453 92

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och Miljönämnden Administrativa avdelningen 1 (9) Plats och tid Silen, 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt-Olof Lorentzon, Ordförande (KD) Åke Nilsson, V Ordförande (S) Anders Västsäter (KD) Bertil Andersson (C) Karl-Erik Andersson (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes Byggnämnd 2011-01-13 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 13 januari 2011 kl 15.00 16.10 Beslutande Övriga deltagande Britt Åhsling (m) ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39 1 (12) Paragrafer 31-39 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-14:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Byggnadsnämnden 2010-11-25 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 25 november 2010 kl 15.00 17.00 Beslutande Bo Pettersson (s) ordförande Bengt Svärd (c) Eric

Läs mer