tisdag den 11 mars kl. 08:30, kommunhuset måndag den 10 mars kl. 18:00-20:00, kommunhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tisdag den 11 mars kl. 08:30, kommunhuset måndag den 10 mars kl. 18:00-20:00, kommunhuset"

Transkript

1 Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde för behandling av ärenden enligt bifogat förslag till dagordning. Tid: Gruppmöten: tisdag den 11 mars kl. 08:30, kommunhuset måndag den 10 mars kl. 18:00-20:00, kommunhuset OBS. Frånvaro ska anmälas till Siv Bäckström, tfn Inkallande av ersättare sker i första hand från kansliet Nr Ärende 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordning 3. Information om aktuella processer - Allmänna utskottet 4. Norsjö läser Val av ny ersättare i Stiftelsen Dahlbergsgården 6. Norsjö Gymnasiums och Lärcentras framtida verksamhet och uppdrag 7. Regionalt tillväxtprojekt Trä- och teknikarena Skellefteå 8. Kollektivtrafikplan Utvärdering av kommungemensamma projekt Redovisning av projektmedel Näringslivsavdelningen 11. Återrapport från pågående investeringsprojekt Godsterminalen i Bastuträsk 12. Nytt finansieringsprojekt Lastspår 2 på Bastuträskterminalen 13. Internränta 14. Cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda kl. 08: Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel år Ombudgeteringar av medel ur 2013 års budget till Kommunfullmäktiges fasta beredning Införande av medborgarbudget, kriterier och hantering 18. Namnändring av kommunfullmäktiges fasta beredning 19. Årsrapport 2013 för inlämnade synpunkter, idéer, missnöjen och beröm från medborgare i Norsjö kommun 20. Utbyggnad av bredbandsnät år 2014 Prioritering och finansiering 21. Utbyggnad av bredbandsnät Anslutningsavgifter och övriga villkor för anslutning 22. Fullmakt för teckning av avtal rörande regionalt nät 23. Motion Utbyte av politikerdatorer - Teknik- och fritidsutskottet 24. Förändringar i samband med Norsjölägenheter AB:s nya organisation 25. Fritidshemslokaler långsiktig lösning 26. Mattransport från nuvarande Vinkelbo kök 27. Tilläggsäskande för projektet ombyggnation Vinkelbo kök K:\Protokoll\Elektroniska handlingar\kommunstyrelsen\ks140311\ks docx

2 28. Namnbyte för kommunens fastigheter Pallas och Athena 29. Medborgarförslag Plats vid miljöstationen för saker som bortskänkes Skol- och omsorgsutskottet 30. Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer 31. Införande av det behovsinriktade och systematiska arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC) 32. Revisionsrapport Läkemedelsanvändning vid kommunens äldreboenden 33. Omfattning för uppdraget som handläggare för överförmyndarfrågor 34. Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4, Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4, Medborgarförslag Miljön för boende på Solbacka 37. Anpassningar för ökad måluppfyllelse 38. Förskollärare vid nyrekrytering - Ärenden som ej behandlats i utskotten 39. Avsägelse av förtroendeuppdrag 40. Val av ny ordinarie ledamot i skol- och omsorgsutskottet 41. Val av ny ordförande i skol- och omsorgsutskottet 42. Val av ny ersättare i teknik- och fritidsutskottet 43. Lokal utvecklingsstrategi 44. Revidering av Norsjös LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) 45. Årsrapport 2013 gemensam miljö- och byggnämnd inklusive räddningstjänst 46. Hantering av investeringsbudget 47. Utvärdering Politisk organisation Ändringar i Politisk organisation Ersättningsreglemente för förtroendevalda basarvode 50. Projektering och ombyggnad av fastigheten Hällan Redovisning av delegeringsbeslut personalärenden 52. Redovisning av delegeringsbeslut 53. Delgivningar

3 3 Information om aktuella processer Kommunchef Katarzyna Wikström informerar om aktuella processer.

4 4 Norsjö läser 2014 Litteraturutredningen presenterade under hösten 2012 slutbetänkandet Läsandets kultur (SOU 2012:65). Det är en gedigen genomgång av hela det litterära fältet med historik, faktabakgrund och statistik över bland annat läsförmåga och läsvanor. Det föreslås Ett läslyft för Sverige som konkret innebär att senast 2018 ska alla, oavsett bakgrund och förutsättning, ha god läsförmåga och tillgång till litteratur. Hösten 2013 presenterades PISA-undersökningen som visade bland annat att läsförståelsen bland ungdomarna kraftigt har försämrats. För att öka läsintresset och för att nå målen i läslyftet krävs ett engagemang från hela samhället. Bibliotekschef Magdalena Sjöström tror att många insatser måste göras och här presenteras ett förslag till hur litteraturen och läsningen kan förstärkas. Med detta förslag, se nedan, kan alla bidra till att skapa intresse för litteraturen i dess vidaste bemärkelse startades en läsrörelse i USA under samlingsnamnet One Book One City. Grundidén är att uppmuntra alla i en stad att läsa och samtala kring en gemensam bok. Det är som en lokal bokcirkel fast mycket större. Det har dock blivit mer än att bara läsa samma bok, man vill också erbjuda aktiviteter kring boken; boksamtal, föreläsningar, författarbesök, utställningar med mera. Rörelsen har spridit sig kom den till Stockholm och på senare år är det flera städer som har hakat på. Umeåregionen är inne på sitt tredje år läste de Folke och Frida av Frida Åslund och 2013 läste de Brobyggarna av Sune Jonsson. Under detta år läser de Pigan och härligheten av Lars Widding. Norsjösatsning Magdalena Sjöström föreslår att även Norsjö ska satsa på Norsjö läser. En gemensam bok väljs ut. En bra bok har många bottnar och infallsvinklar och det finns en mängd olika teman att diskutera kring och utifrån den skapas arrangemang och aktiviteter. Det kan vara läsecirklar på arbetsplatsen, biblioteket eller privat. Det kan också vara arrangemang som exempelvis föreläsningar, utställningar, berättarkaféer eller musikarrangemang. Syfte Syftet är att öka Norsjöbornas intresse för litteratur. Målet är - att öka tillgängligheten till litteraturen - att ta litteraturen ut i samhället och att försöka skapa nya möjligheter till möten - att öka samhörigheten bland våra invånare genom att mötas via litteraturen Målet är, som ovan angett, att litteraturen ska nå ut till så många som möjligt, men det är inte självklart att det är just den traditionella boken som medium. Man kan läsa en e-bok, lyssna på en ljudbok, lyssna på någon annan uppläsning, ta del av en föreläsning i ett ämne som hör till boken eller ta del av ett annat arrangemang som har koppling till boken.

5 Samarbete För att Norsjö läser ska få så bred uppslutning som möjligt måste ett nätverk av samarbetspartners skapas. Nätverket bör bestå av representanter från folkbildningen, föreningar, företag, skolan, biblioteket, författarcentrum och Norsjö kommun. Budget I dagsläget är det svårt att beräkna både kostnader och intäkter. Det beror på vilken bok som väljs, om den finns i pocket och är inläst. På intäktssidan kan eventuellt folkbildning och företag stå för delar av kostnader. Nedan anges vissa kostnader och intäkter. Kostnader Böcker Marknadsföring Arrangemang Intäkter Norsjö bibliotek Annan finansiering Norsjö kommun Resultat Förhoppningen är att många vill läsa och samtala om böckerna, platsen och kommunens lokala historia. Alla är välkomna till arrangemang och aktiviteter som erbjuds, men förhoppningen är att detta också ger upphov till många spontana samtal läsare emellan. Magdalena Sjöström hoppas också att intresset för litteratur ska ha ökat. Medel som avsätts för Norsjö läser, kulturweekend och kulturinslag under 2014 är totalt kronor. Det som återstår är kronor för kulturweekend eller att medlen disponeras för projektet Norsjö läser eller att ytterligare medel anslås eller omdisponeras till kulturhuvudstadsåret. Allmänna utskottet föreslås prioritera mellan projekten eller omdisponera medel. För att detta ska kunna genomföras anhåller utveckling och tillväxt om att allmänna utskottet godkänner förslaget samt tillskjuter extra medel, kronor. Beslutsunderlag Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Framställan bifalls. Medel avsätts med kronor. Medel tas från kst 1105 KS förfogande och påföres kst 5043 Allmän kulturverksamhet. Protokollet skickas till Max Bohman Magdalena Sjöström

6 5 Val av ny ersättare i Stiftelsen Dahlbergsgården Iréne Väppling (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Stiftelsen Dahlbergsgården, varför kommunfullmäktige har att utse ny ersättare. Kommunfullmäktiges valberedning beslutade att återrapportering ska ske till kommunfullmäktiges sammanträde Vid allmänna utskottet beslutade man att verksamhetchef Max Bohman får i uppdrag att kalla dödsboägarna, representant för Norsjö kommun och representant för muséet till ett möte. Norsjö kommun har träffat företrädare för Dahlbergsgården och museet vid två tillfällen. Under många år har kommunen haft problem med att få valda politiker att fortsätta sitt uppdrag i styrelsen. Detta beror till viss del på att uppdraget i styrelsen inte motsvarar de förväntningar som ett politiskt uppdrag innebär. Dahlbergsgården drivs på det viset att styrelsen utför arbete på Dahlbergsgården under sommarhalvåret. Ett förslag på lösning är att under återstående mandatperiod utse kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande/insynsråd som representanter från Norsjö kommun. I reglementet för kommunstyrelsen som ska revideras inför nästa mandatperiod införs att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande/insynsråd ska i sitt uppdrag representera Norsjö kommun i Stiftelsen Dahlbergsgården och även i Stiftelsen Skidlöparmuseet. Detta förslag skickas till gruppen som utarbetar den politiska organisationen Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges valberedning Kommunfullmäktige Allmänna utskottet Minnesanteckningar, bilaga. Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen I reglementet för kommunstyrelsen som ska revideras inför nästa mandatperiod införs att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande/insynsråd ska i sitt uppdrag representera Norsjö kommun i Stiftelsen Dahlbergsgården och även i Stiftelsen Skidlöparmuseet. Detta förslag skickas till gruppen som utarbetar den politiska organisationen. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande/insynsråd, väljs som ordinarie ledamöter i Stiftelsen Dahlbergsgården från och med Protokollet skickas till Gruppen som utarbetar den politiska organisationen.

7 6 Norsjö Gymnasiums och Lärcentras framtida verksamhet och uppdrag En redovisning av några olika alternativ till hur kommunens gymnasie-/vuxverksamhet ska bedrivas på sikt har tidigare lämnats till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade att ett långsiktigt förslag till beslut ska utformas i kommunstyrelsen. Verksamhetschef för utveckling och tillväxt, Max Bohman, ville att allmänna utskottet skulle besluta om vilka ytterligare underlag som ska utarbetas till kommunstyrelsen för att de ska kunna ta ett slutligt ställningstagande. Om förslaget innebär en nedläggning eller annan större förändring för personalgrupperna måste en samverkan/mbl-förhandling upptas innan kommunstyrelsen tar beslut i frågan. Ett beslut påverkar i hög grad utformningen av budget för 2014, varför ett långsiktigt beslut är av vikt för budgetarbetet Kommunstyrelsen beslutade : - För att ett program ska starta, krävs att minst 4 elever söker programmet i förstahandsval. - Minst 3 program måste starta (minimum 12 elever totalt årskurs 1 gymnasiet). - Om inte tillräckligt många elever söker programmen under första sökperioden stängs programmet för att eleverna ska ges chansen att söka andra program. Redovisning av provval inför läsåret 2014/2015 årskurs nio Norsjöskolan. Antal sökande, period 2014 Studieväg Totalt sökande Sökande Val 1 Antal Platser Norsjö Gymnasium Barn- och fritidsprogrammet (BF) El- och energiprogrammet (EE) Industritekniska programmet, Produkt och maskinteknik (Träteknik) (INPRK) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Totalt Antal sökande från annan kommun, period 2014 Kommun Totalt Sökande sökande Val , Malå , Skellefteå 1 0 Totalt 3 0

8 Allmänna utskottets beslut Uppdra till Max Bohman att uppta samverkan med de fackliga organisationerna enligt vid sammanträdets givna direktiv. Ärendet återrapporteras vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. Beslutsunderlag Utredning, Norsjö gymnasium och Lärcentras framtid, aktbilaga. Komplettering till utredning, aktbilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Allmänna utskottet Yttrande från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, aktbilaga. Kommunstyrelsen Enkätundersökning gymnasieskolan, aktbilaga. Utredning , aktbilaga. Pontus Grahns uppdrag, aktbilaga. Namnlistor, aktbilaga. Allmänna utskottet Minnesanteckningar , aktbilaga. Kommunstyrelsen Allmänna utskottet Protokollet skickas till Max Bohman, Elisabeth Israelsson, Linnea Pedersen

9 7 Regionalt tillväxtprojekt Trä- och teknikarena Skellefteå Skellefteå kommun inbjuder Norsjö kommun att delta i medfinansieringen av Projekt Trä- och Teknikarena. en är att IUC Västerbotten och IUC Trä Västerbotten har gjort en förstudie som beskriver industrins kompetensbehov och ger en bild av en utbildningsarena som kan ge förutsättningar för långsiktig kompetensförsörjning. Studien visar på ett behov av en samordnad utbildningsarena för flera utbildningsformer. Få sökande till ungdomsutbildningarna och oklara finansieringsformer för vuxenutbildning bidrar till att en långsiktig lösning måste tas fram. Trä och teknikarenan erbjuder en gemensam struktur för samordning av dagens teknikutbildningar och en flexibel användning av lokal- och lärarresurser. Arenan ska erbjuda grund- fort- och vidareutbildningar i teknik uppbyggt i moduler och med individuella studieplaner. Arenan ska också innehålla laborationsmiljöer för utbildning med moderna maskiner, i samarbete med bransch och kommun. Ett informationsmöte är genomfört i Norsjö där denna arena presenterats för den lokala träindustrin. Teknikcollege föreslås vara utgångspunkten för styrning och ledning av Trä- och teknikarenan. Utbildningsmöjligheter för industrin är ett angeläget utvecklingsområde ur ett regionalt perspektiv. Det finns en stor sannolikhet att flera industriutbildningar kan försvinna från regionen vilket också försämrar möjligheterna att bedriva vuxenutbildning. Akut brist på kompetens i regionen innebär ett hot för den regionala försörjningen och tillväxten som till varje pris måste förhindras. Målet och syftet är att skapa en hållbar och långsiktig arena för kompetensförsörjning och kompetensutveckling för industrin. På arenan ska samordning mellan gymnasieskola, arbetsmarknadsutbildningar, vuxenutbildning, universitet och fort- och vidareutbildningar för industrin vara möjlig. Verksamheten ska präglas av effektivitet, hög verkningsgrad och hög kvalitet samt flexibilitet samtidigt som individens behov tas till vara. Målet med detta projekt är att skapa ett realiserbart koncept som bygger på förstudiens Trä- och Teknikarena. Konceptet innebär en beskrivning av ägarskap och förvaltning, affärs- och verksamhetsmodell, lokaler och utformning samt verksamhetens omfattning och ekonomiska villkor. Med finansiering ska konceptet kunna förverkligas med kort tidsperspektiv. Ekonomi: Förslag till medfinansiering- kontanta medel 1. Regionförbundet Västerbottens län Träcentrum Norr Skellefteå Kommun Norsjö Kommun Lycksele Kommun Totalt

10 Kostnader: Egen personal inkl. soc. avg Köp av externa tjänster Övriga kostnader (resor, övr, Oh) Totalt Allmänna utskottets beslut Verksamhetschef Max Bohman får i uppdrag att uppta förhandling med Skellefteå kommun gällande kommunens kostnadsandel i projektet. Redovisning sker vid kommunstyrelsens sammanträde den11 mars. Beslutsunderlag Ansökan om bidrag för regionala tillväxtprojekt, bilaga. Allmänna utskottet Protokollet skickas till Max Bohman

11 8 Kollektivtrafikplan Kollektivtrafikmyndigheten önskar att under mars månad erhålla en plan över all trafik i kommunen/landstinget som är allmän kollektivtrafik och beställs via kollektivtrafikmyndigheten. Kollektivtrafikplanen är inte bara en beställning för ett visst trafikår. Planen kan liknas med en strategisk plan för en viss tidsrymd som behandlar både kort- och långsiktiga mål och åtgärder. Planen behandlar minst tre år framåt, men kan också ta upp beställningar för t.ex. tidtabellskifte. Den kan även omfatta riktigt långsiktiga planer för kollektivtrafiken som inte har att göra med enskilda avtal. Kollektivtrafikplanen för Norsjö kommun är därför en uppgradering från planen Beslutsunderlag Kollektivtrafikplan , bilaga. Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kollektivtrafikplan fastställs enligt bilaga. Protokollet skickas till Lars-Åke Holmgren

12 9 Utvärdering av kommungemensamma projekt Näringslivsavdelningen har under de senaste sex åren haft totalt dryga 61 miljoner kronor i kontanta medel till att arbeta med olika utvecklingsinsatser i kommunen. Av dessa är 81 % externa medel från olika europeiska, nationella och regionala fonder och program. Den kommunala insatsen uppgår till dryga 11 miljoner kronor varav tio miljoner använts ur kommunens investeringsbudget till etableringen av godsterminalen i Bastuträsk. Övrig kontant medfinansiering har använts till att bland annat stärka och utveckla kommunens näringsliv, turism, service och kulturella värden. kommunen har också finansierat insatser för ett bättre flyktingmottagande, en mer jämställd arbetsmarknad och hållbara lokala energilösningar. Utöver de kontanta medlen har näringslivsavdelningen haft stora ideella insatser till sitt förfogande, totalt handlar det om arbetsinsatser och andra resurser till ett värde av 3,4 miljoner kronor. Genom en årlig medfinansiering av TrekomLeader har man bidragit till att förverkliga Malå, Norsjö och Skellefteås gemensamma utvecklingsstrategi vars syfte är att främja landsbygdsutvecklingen i området. De dryga kronor som Norsjö kommun totalt har investerat i den lokala landsbygdsutvecklingen i och med TrekomLeader har kunnat växlas upp till dryga 1,5 miljoner kronor i beviljade projektmedel. Beslutsunderlag Sammanställningen framgår av Utvärdering av kommungemensamma projekt , bilaga. Allmänna utskottet Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen Sammanställningen noteras. Protokollet skickas till Lars-Åke Holmgren

13 10 Redovisning av projektmedel Näringslivsavdelningen Sammanställning av projektverksamhet åren som administrerats via näringslivsavdelningen redovisas i bilaga. Sammanställningen visar syfte, finansiering, uppnådda mål (indikatorer på måluppfyllelse) samt förbrukade medel fram till årsskiftet Sammanfattningsvis har projekten en omslutning på 62,5 miljoner kronor och kommunens medfinansieringsgrad är 18,7 %. Beslutsunderlag Sammanställning av projekt, bilaga. Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Upprättad redovisning godkänns. Protokollet skickas till Lars-Åke Holmgren

14 11 Återrapportering från pågående investeringsprojekt Godsterminalen i Bastuträsk Projekt Godsterminal i Bastuträsk etapp 1 3 inleddes 2010 och kommer att avslutas under Projekttiden är förlängd från 30 juni 2013 till 31 december Projektets budget är dock oförändrad. Terminalen är i full drift och kvarstående investeringar avser logistiklösningar inne på terminalområdet. Reguljär trafik inleddes för ett år sedan, 5 februari 2013, med tre tåg per vecka. Från och med 1 mars 2014 kommer sju tåg per vecka att avgå från terminalen vilket innebär att den från och med mars är öppen dagligen måndag söndag. Samtlig trafik är för närvarande norrgående med Piteå respektive Karlsborg som destination. Projektets kostnader och finansiering Kostnader Etapp Etapp Etapp Finansiering Mål 2 Övre Norrland (29,0%) Region Västerbotten (25,5%) Trafikverket (10,8%) Norsjö kommun (29,0%) Privat finansiering (5,7%) S:a finansiering Norsjö kommuns finansiering Avsatta medel Förbrukade medel Återlämnas Fullständiga uppgifter om projektets slutliga totalkostnad och därmed även omfattningen av den kommunala insatsen i projektet kan lämnas först efter projektslut, alltså efter december månad Några större avvikelser förväntas inte med nu kända förutsättningar. Beslutsunderlag Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Lämnad rapport godkänns.

15 12 Nytt finansieringsprojekt Lastspår 2 på Bastuträskterminalen Pågående investeringsprojekt avslutas under 2014 och därmed är den ursprungliga planen för Projekt Godsterminal i Bastuträsk fullföljd. Verksamheten vid terminalen växer snabbt och sedan en tid tillbaka diskuteras förutsättningarna att bygga ett andra lastspår på terminalen. De volymer som hanteras, och planeras, överstiger snart den logistiska kapaciteten för ett lastspår. Ett andra lastspår har alltså inverkan på terminalens möjligheter att växa volymmässigt. Trafikverket förbereder för närvarande upprustning av Norra Stambanan på sträckan Bastuträsk Boden. Bastuträskterminalen skulle vara en strategisk lastplats för makadam under banupprustningen. Från Trafikverket har därför framförts att man kan tänka sig ett samarbete med Norsjö kommun för att bygga ett nytt lastspår på Bastuträskterminalen. Spåret skulle stå till Trafikverkets förfogande under banupprustningen och därefter tillfalla kommunen. Ett tänkbart scenario är att Trafikverket tillhandahåller erforderligt järnvägsmaterial och att Norsjö kommun bekostar spårbygget. För närvarande utreds förutsättningar i form av kostnader, finansiering och genomförande för ett sådant samarbetsprojekt. Uppgifter ska om möjligt redovisas vid allmänna utskottets sammanträde. Styrgruppen för pågående projekt Godsterminal i Bastuträsk konstaterar att ett andra lastspår på Bastuträskterminalen vore önskvärt och man ställer sig positiv till ett samarbete med Trafikverket samt till att fortsätta sitt engagemang i terminalens utveckling om gruppen får Norsjö kommuns förtroende. Gruppen konstaterar även att pågående investeringsprojekt återlämnar medel till Norsjö kommun vilket teoretiskt bör skapa möjligheter till finansiering av ett nytt spår. Beslutsunderlag Allmänna utskottet Allmänna utskottets beslut Ingrid Ejderud Nygren får i uppdrag att närmare utreda förutsättningar och ekonomi för ett andra lastspår och att lämna förslag till beslut om eventuellt genomförande inför kommunstyrelsens sammanträde i mars. Slutligt ställningstagande sker vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars. Protokollet skickas till: Ingrid Ejderud Nygren

16 13 Internränta Som underlag till beräkning av kommande års budgetunderlag fastställs årligen en räntesats avseende nästkommande år. Internräntan syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd. Den räntesats som föreslås ska främst användas vid kapitalkostnadsberäkningar för aktiverade investeringar. Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterar årligen en rekommenderad internräntesats för kommuners beräkning av kapitalkostnader. För 2015 föreslår SKL en internräntesats på 3,2 %. För 2014 föreslogs intern-räntesatsen 2,5 %. Sedan införandet av Agressos ekonomisystem 2011 har kommunfullmäktige årligen fastslagit internräntan i enlighet med SKL:s rekommenderade internränta. Ekonomienheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Norsjö kommun årligen ska följa SKL:s rekommenderade internränta. Beslutsunderlag Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Internräntan som SKL rekommenderar tillämpas. Protokollet skickas till Tina Lundgren

17 14 Cirkulär 13:75 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF- KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen. För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade regelverk. Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF- KL att gälla. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Beslutsunderlag Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), bilaga. Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) antas.

18 15 Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel år 2014 Enligt Länsstyrelsens handläggningsordning för bygdeavgiftsmedel ska kommunerna upprätta en årlig handlingsplan för disposition av bygdeavgiftsmedlen. Som framgår av bilagda handlingsplan ska insatsområdena fördelas enligt följande: Allmänna näringslivsfrämjande åtgärder Främjande av kommunens föreningsliv 38 % av tilldelade medel 62 % av tilldelade medel Beslutsunderlag Handlingsplan 2014, bilaga. Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Bilagda förslag till handlingsplan för fördelning av 2014 års medel inges till Länsstyrelsen. Protokollet skickas till Ingela Lidström

19 16 Ombudgeteringar av medel ur 2013 års budget till 2014 Enligt tidigare år tillämpad redovisningspraxis kan, under vissa omständligheter, anslag överföras till kommande redovisningsår. Överföringen, som behandlas som tilläggsbudget i det nya året, ska alltid underställas kommunfullmäktige för prövning. Driftmedel som inte avser speciellt ändamål ska vara föremål för särskild prövning. I budget 2014 finns kronor avsatt för ombudgeteringar på driften. Beslutsunderlag Förslag till ombudgeteringar, bilaga (observera att en rad tillkommit och fyra siffror ändrats sedan allmänna utskottets sammanträde). Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Förslagna ombudgeteringar godkänns. Protokollet skickas till Ekonomienheten Verksamhetschefer Kommunchef Kanslichef

20 17 Kommunfullmäktiges fasta beredning - Införande av medborgarbudget, kriterier och hantering Fasta beredningen hade inför 2013 i aktivitetsplanen en budgetpunkt som benämns Medborgarbudget. Detta härstammar från information och erfarenheter som hämtats från SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) Nätverk i Medborgardialog. Budgetposten ingick i budgetberedning I och med att budget 2014 hanterades i kommunfullmäktige lämnas här ett förslag på hur denna medborgarbudget kan komma att hanteras och vilka kriterier som kan tänkas gälla, under förutsättning att erforderliga beslut tas. Observera att medborgarbudgetförslag inte är att förväxlas med medborgarförslag som hanteras av kommunfullmäktige enligt kommunallag och arbetsordning. Syfte Utifrån medborgares förslag förverkliga det som är möjligt under budgetåret. Kriterier grundkrav för medborgarbudgetens användning Förslag kommer från medborgare Ska vara till bredaste gagn för medborgarna inom Norsjö Kommun Får inte gynna enskild Ska vara genomförbart under budgetåret Låter medborgare rösta fram ett förslag för vidare hantering Låter medborgare prioritera om flertalet förslag kommer in som i kombination kan inrymmas inom kronor. Där möjligt bistår Norsjö kommuns verksamheter med utförande inklusive arbetskostnader. Om extern utförare anlitas ska utförande och arbetskostnader inrymmas i den tilldelade budgeten. Hantering/administration Via kommunbladet informeras om möjlighet att lägga förslag Förslag kan skickas via epost till eller lämnas till receptionen eller skickas med vanligt brev. - Ämnesrad: Medborgarbudgetförslag - förslagen kan inte vara anonyma. Via kommunbladet och web informera om de förslag som ska röstas på och tidsram som gäller. Röstning sker förslagsvis via Web eller fysiskt via postlåda utanför kommunhuset - röstningen kan vara anonym Förslag med tillhörande kostnadsberäkning presenteras till kommunfullmäktige för beslut under förutsättning att det ryms inom kronor. Där möjligt bistår Norsjö kommuns verksamheter med utförande inklusive arbetskostnader. Om extern utförare anlitas ska utförande och arbetskostnader inrymmas i den tilldelade budgeten. Tidsplan Förslag till beslut presenteras via kommunstyrelsen inför nästkommande kommunfullmäktige allt eftersom förslagsprocessen har genomförts och fasta beredningen har hanterat inkommande förslag.

21 Beslutsunderlag Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsens Kommunfullmäktiges beslut Kriterier och hantering/administration av medborgarbudget godkänns. Protokollet skickas till Fasta beredningens ledamöter

22 18 Namnändring av kommunfullmäktiges fasta beredning Utifrån förändringar i den politiska organisationen infördes 2010 en fast beredning i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges fasta beredning används som det beskrivande ordet för denna grupp av förtroendevalda, men benämningen ger ingen indikation på vad gruppen har för uppdrag eller syfte. Det har också framförts frågor kring vad denna beredning gör eftersom namnet inte är mer beskrivande. Beredningen behöver en tydlighet i hur den profilerar sig i sitt utvecklande uppdrag kring demokratifrågor och hur medborgarna kan engageras i detta. Fasta beredningen har därför diskuterat nödvändigheten för en ny marknadsföringskampanj på hemsida och i kommunbladet och för att få en bättre genomslagskraft behöver benämningen först ändras. Förslaget är att det nya namnet för kommunfullmäktiges fasta beredning blir: Demokrati- och medborgarberedning eftersom uppdragen för den fasta beredningen har demokratiarbete och medborgarperspektiv som huvudkomponenter. Uppdragen är: 1. Samordna det övergripande demokratiarbetet 2. Ansvara för utveckling av medborgar- och brukarinflytande 3. Hålla en kontinuerlig kontakt och utveckla dialogen med medborgarna 4. Ansvara för utarbetande av övergripande mål och inriktningar samt vad som skall uppnås utifrån medborgarperspektivet 5. Utvärdera fastställda mål och inriktningar 6. Verka för förbättrad representativitet, integration och mångfald Tidsplan Förslag till namnändring sker i och med detta beslut. Beslutsunderlag Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges fasta beredning byter namn till Demokrati- och medborgarberedning. Namnbytet gäller från och med Protokollet skickas till Ledamöter i fasta beredningen Inger Johansson

23 19 Årsrapport 2013 för inlämnade synpunkter, idéer, missnöjen och beröm från medborgare i Norsjö kommun Under 2012 upprättades en rutin för att medborgare skulle få lämna in synpunkter, idéer, missnöjen och beröm till Norsjö kommun. Rutinen och webverktyget sjösattes 2013 och återkoppling gällande utfallet rapporteras här. Ärenden kan lämnas in via kommunens hemsida eller i pappersformat. Ambitionen är att en summering ska presenteras på hemsidan och i kommunbladet och att detaljer kring det som kommit in och som är av allmännyttans betydelse publiceras i dessa två forum. Rapport ska också göras till politiska instanser. Vissa ärenden som kommit in har innehållit personspecifik information och har således hanterats med sekretess. Vissa synpunkter eller idéer är av större art där politiska ärenden behöver initieras. Dessa är således kategoriserade som Pågående eftersom ett tydligt avslut eller beslut inte har uppnåtts ännu. Alla inkommande ärenden hanteras av receptionens personal och återkoppling sker till den som lämnat in (om kontaktinformation finns) så att personen vet att vi tagit emot deras synpunkt, idé, missnöje eller beröm. Ärendet slussas sedan vidare till den tjänsteman som berörs och kan förväntas besvara och bemöta informationen. Majoriteten av ärendena bör kunna hanteras inom tre veckor, men ärenden av större art kan behöva en längre hanteringstid dock med ambition att bemöta och besvara inom tre månader. Alla ärenden diarieförs i dokument- och diariesystemet Public 360. Totalt har 50 ärenden tagits emot under kan betecknas som åtgärdade - förändringar/korrigeringar/ förbättringar har verkställts I snitt har hantering av det åtgärdade tagit 39 dagar - det varierar mycket mellan de möjliga verkställighetsgraderna och specifika detaljer i åtgärder som då påverkar tidsåtgång 18 ärenden betecknas som pågående och i ett fåtal fall är dessa sekretessbelagda eftersom de är personidentifierade.

24 Fördelningen mellan de olika kategorierna för 2013: Beröm Ide Missnöje Synpunkt Beslutsunderlag Summering med åtgärdsstatus (åtgärdat/pågående) exklusive sekretessärenden, (aktbilaga). Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Rapport för Inkomna beröm, idéer, missnöjen och synpunkter noteras.

25 20 Utbyggnad av bredbandsnät år Prioritering och finansiering I den av kommunfullmäktige antagna bredbandsstrategin för åren sätts målet att 90 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år För perioden ska utbyggnad ske i områden och byar där befolkningen själva tar initiativ till utbyggnad, där företag har behov eller nya företagsetableringar gynnas, där alternativa lösningar för bredband saknas, där samförläggning med andra ledningsägare kan ske för att sänka kostnaden eller där andra operatörers förändringar i nätstruktur innebär att behov uppstår t.ex. avveckling av kopparnät. För att ge möjlighet till täckning med 100 Mbit/s till 90 % av kommuninvånarna måste en omfattande utbyggnad fibernät göras till 750 adresser. Det ortsammanbindande nätet måste byggas ut med uppskattningsvis 130 km fiberkabel till en kostnad av 19 Mkr och kostnaden för områdesnät till 750 adresser uppskattas till 26 Mkr. Totalt uppskattas kostnaden till 45 Mkr för att nå ytterligare 750 adresser med en medelkostnad på kronor per adress. I budget för år 2014 finns inga särskilda medel reserverade för nätutbyggnad. Arbete med planering och underlag för bidragsansökningar har dock påbörjats. Inga gemensamma EU-projekt för Västerbotten är dock planerade och reglerna för ansökan av stöd från Jordbruksverket är inte fastställda för år 2014 så möjligheterna till projektstöd är oklara. För att utbyggnadsprojekt ska bli möjliga under 2014 måste också kommunstyrelsen fatta beslut om prioritering och begäran om tilläggsanslag ställas till kommunfullmäktige. För att projekt ska kunna genomföras sommaren 2014 måste beslut tas i kommunfullmäktige Följande projekt bör prövas för genomförande år OSN ortsammanbindande nät. ON områdesnät. Kostnadsberäkningar är ej färdigställda och möjligheterna till stöd är oklara. Beslutsunderlag bör dock kunna presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde Raggsjö, OSN och ON Skellefteå Kraft kommer att bygga om sitt elnät i anslutning till byarna Raggsjö, Gårdbäck och Gårdkläppen sommaren Stolplinjer kommer att ersättas med markförlagd kabel. Norsjö kommuns OSN mot Kvarnåsen och Åmliden utgörs av fiberkabel hängda i Skellefteå Krafts stolplinjer. Där stolplinjerna tas bort måste ny markförlagd kanalisation och fiberkabel förläggas. I dag finns tillgång till Norsjö kommuns ADSL via Telias nät i området. Befolkningen i berörda byar har tagit initiativ för att bygga ut fibernät i området. Ny markförlagd fiberkabel för OSN måste förläggas och nytt fiberbaserat ON bör byggas när möjlighet till samförläggning finns under förutsättning att minst 75 % av fastigheterna är villiga att ansluta.

26 Bjursele Kläppen, OSN Skellefteå Kraft bygger nytt markförlagt elnät från Bjursele till Kläppen under sommaren 2014 och erbjuder Norsjö kommun samförläggning av ny markförlagd kanalisation för OSN till Bjursele. OSN är i dag byggt med radiolänkar och tillgång till Norsjö kommuns ADSL via Telias nät finns i området. Ny markförlagd kanalisation bör förläggas nu när möjlighet till samförläggning finns. Sträckan Kläppen Norsjö byggs dock inte år 2014 varför färdigställande med fiber måste anstå till kommande år. Av samma skäl bör inte eller utbyggnad av ON med fiber påbörjas under Arnberg Risliden, OSN I Risliden finns ON utbyggt med fiber. OSN är dock byggt med radiolänk från Åmliden. Radiolänken bör ersättas med fiber för bättre kapacitet och driftsäkerhet. Flakabacken Heden, ON I dag finns tillgång till Telias ADSL via Telias nät i området. Boende i området har tagit initiativ till utbyggnad av fibernät. Fiberkabel för OSN är förlagd i mark förbi byarna och ON är delvis förberett med tomrör och brunnar. ON bör byggas om minst 75 % av fastigheterna i området är villiga att ansluta. Fromheden, OSN och ON I dag finns tillgång till Norsjö kommuns ADSL via Telias nät i området. OSN är byggt med radiolänk från Storliden. Boende i området har tagit initiativ till utbyggnad av fibernät. Radiolänken bör ersättas med fiber för bättre kapacitet och driftsäkerhet och ON bör byggas om minst 75 % av fastigheterna är villiga att ansluta. Bastuträsk by OSN och ON I dag finns tillgång till Telias ADSL via Telias nät i området. Boende i byn har tagit initiativ till utbyggnad av fibernät. OSN finns ej tillgängligt till byn. Norrby, ON I dag finns tillgång till Telias ADSL via Telias nät i området. Boende i Norrby har tagit initiativ till utbyggnad av fibernät. Fiberkabel för OSN finns som hängfiber i kraftledning förbi Norrby. ON bör byggas om minst 75 % av fastigheterna i byn är villiga att ansluta. Beslutsunderlag Allmänna utskottet Allmänna utskottets beslut Per Boman får i uppdrag att ta fram kostnadsberäkning för projekten Raggsjö OSN och ON Bjursele-Kläppen OSN. Kostnadsberäkningen presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde. Protokollet skickas till Per Boman

27 21 Utbyggnad av bredbandsnät - Anslutningsavgifter och övriga villkor för anslutning I tidigare genomförda utbyggnadsprojekt som delfinansierats med externa stödmedel och fastighetsägarnas arbete i form av grävning och kabeldragning på den egna fastigheten har anslutningsavgiften varit kronor inkl. moms när anslutningen skett under projekttiden. Vid efteranslutning där nät finns förberett fram till tomtgräns är anslutningsavgiften kronor inkl. moms om slang fram till huset förlagts under projektet och kronor inkl. moms om slang saknas. Fastighetsägaren bekostar själv grävning på egen fastighet och grävning fram till nätanslutning om nätet ej är förberett fram till tomtgräns. I tidigare projekt har förläggning av ortssammanbindande nät och gemensamma delar av områdesnätet helt finansierats av projektmedel. Totalkostnaden för ett utbyggnadsprojekt i byar på landsbygden kan kostnaden per fastighet bli kronor och uppåt med en beräknad medelkostnad på kronor för de byar och områden i Norsjö kommun som i dag saknar utbyggt fibernät. Med nuvarande stödformer krävs vanligen större andel medfinansiering än tidigare från kommun och fastighetsägare. I andra kommuner har högre anslutningsavgifter och större omfattning på fastighetsägarnas egna arbeten i form av utförande och bekostande av all grävning inom byn eller området krävts för anslutning. Med allt för stora krav på insatser från fastighetsägarna riskerar man dock att uppslutningen blir låg och att projekten ej kan genomföras. För kommande projekt föreslås följande villkor: Anslutningsavgift kronor inkl. moms. Fastighetsägarna utför och bekostar grävarbeten och rörförläggning på egen fastighet. Fastighetsägarna utför och bekostar kabelgenomföring in i egna byggnaden. Fastighetsägarna utför och bekostar alla grävarbeten och rörförläggning inom byns eller områdets samlade bebyggelse. Samlad bebyggelse kan definieras med att avstånden mellan hus med bostäder eller näringsverksamhet är maximalt 300 m. För områdesnät mellan grupper av samlad bebyggelse utförs och bekostas allt arbete med projektmedel fram till 150 m från den samlade bebyggelsen. För delsträckor inom samlad bebyggelse där trafikanordningar i form av tungt skydd krävs utförs och bekostas allt arbete med projektmedel. Kabel ska dock i möjligaste mån förläggas utanför vägområde så att arbete på väg undviks. Rörtryckning under belagda vägar och återställning av skador på belagda vägar utförs och bekostas med projektmedel. Allt material och alla kabelarbeten som förläggning och svetsning i områdesnäten utförs och bekostas med projektmedel. För ortssammanbindande nät utförs och bekostas allt arbete med projektmedel fram till 150 m från samlad bebyggelse. För ortsammanbindande nät som passerar genom område med samlad bebyggelse utför och bekostar fastighetsägarna grävning och rörförläggning.

28 Anslutning efter projektets avslutning. Anslutningsavgift kr inkl. moms samt krav på att fastighetsägaren utför och bekostar alla arbeten med grävning, rörförläggning och rörgenomföringar. Norsjö kommun bekostar material, kabelförläggning och svetsning utförs och bekostas av. Projekt kan påbörjas med en förstudie under förutsättning att fastighetsägarna i projektområdet organiserar sig och utser egen projektledning som kan arbeta med anslutningsavtal, markavtal för grävtillstånd från fastighetsägare samt med ledning av det arbete fastighetsägarna ska utföra gemensamt i området. En förutsättning för att projekt ska genomföras är att finansiering av hela projektet är klar och att minst 75 % av fastighetsägarna inom det fastställda projektområdet väljer att delta i projektarbetet och ansluta sin fastighet till fibernätet. Finansiering av projekten kommer att ske med anslutningsavgifter, fastighetsägarnas egna arbete, anslag från kommunen samt stöd som är möjligt att erhålla från staten, EU eller andra t.ex. vindkraftsbyggare i berört område. Beslutsunderlag Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Redovisat förslag till anslutningsavgifter och övriga villkor antas. Protokollet skickas till: Per Boman

29 22 Fullmakt för tecknande av avtal rörande regionalt nät Det regionala nätet i Västerbotten är ett fiberbaserat bredbandsnät som knyter ihop länets kommunhuvudorter. LäNet Västerbotten Data och Tele AB kallat AC-Net har sedan 1997 tillhandahållit och drivit nätet på uppdrag av länets kommuner och landstinget. Nuvarande avtal tecknades 2006 och var giltigt till och med Avtalet förlängdes att gälla under För att säkerställa fortsatt tillgång till ett neutralt och öppet regionalt nät har AC- Net ombildats till två separata bolag AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB. AC-Net Internservice har i uppdrag att tillhandahålla regionalt nät till sina ägare Regionförbundet i Västerbotten, Skellefteå Kraft och Umeå Energi. Verksamheten finansieras via avgifter från länets kommuner och landsting. AC-Net Externservice AB ska sälja överskottskapacitet till externa kunder. Regionförbundet avser att teckna ett ramavtal för tillhandahållande av regionalt nät i Västerbottens län med det nybildade regionala bolaget AC-Net Internservice AB. Länets femton kommuner och Västerbottens läns landsting innefattas i ramavtalet. Intentionen är att avtalet ska gälla från till och med med möjlighet till förlängning i maximalt 24 månader. Under avtalstiden ska det vara möjligt att omförhandla priser samt förändra kapacitets- och tillgänglighetsbehov vid givna tidpunkter. I det förslag till avtal som föreligger ökas kostnaderna för Norsjö kommun från kronor till kronor. Det tidigare avtalet byggde på en schablonfördelning mellan kommuner. Det nya avtalet baseras på vilka förbindelser respektive kommun använder och ökningen beror på att AC-Net används för telefonisamarbete med Skellefteå Kraft och datatrafik från Bastuträsk till Norsjö via Skellefteå. I det nät som AC-Net Internservice tillhandahåller äger Norsjö kommun fiberförbindelser som beräknas ge intäkter på kronor/år. För att regionförbundet ska kunna teckna ett ramavtal för förbundsmedlemmarnas räkning måste en fullmakt undertecknas av respektive medlem. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindfors och kommunchef Katarzyna Wikström har undertecknat fullmakt. Beslutsunderlag Brev från Regionförbundet Västerbotten med bilaga 1-3, Påskriven fullmakt för teckning av avtal rörande regionalt nät, Allmänna utskottet

30 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Undertecknandet av fullmakt som ger Regionförbundet Västerbotten rätt att för Norsjö kommuns räkning teckna avtal rörande tillhandahållande av regionalt datanät i Västerbottens län godkänns. Protokollet skickas till Per Boman

31 23 Motion Utbyte av politikerdatorer Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet har inkommit med en motion gällande Utbyte av politikerdatorer. IT-samordnare Per Boman har lämnat ett yttrande på motionen. Beslutsunderlag Motion, aktbilaga. Allmänna utskottet Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Motionen anses besvarad i ett tidigare beslut Protokollet skickas till Centerpartiet Kristdemokraterna Folkpartiet Per Bohman

32 24 Förändringar i samband med Norsjölägenheter AB:s nya organisation Kommunfullmäktige beslutade att godkänna den upprättade utredningen med tillhörande risk- och konsekvensanalys över Norsjölägenheters framtida organisation. Beslutet innebär att Norsjölägenheter AB (NLAB) tar över all personal som arbetar för bolaget samt de som arbetar med fastighetsförvaltning av kommunens eget fastighetsbestånd samt park och städ. Kommunen köper tjänsterna av bolaget. Nya ägardirektiv och förvaltningsavtal ska vara upprättade senast och den nya organisationen träder i kraft Kommunchef Katarzyna Wikström har fått i uppdrag att påbörja processen omgående. Hantering av personal Kommunen har möjlighet att själv bestämma hur övergången ska ske men - för att underlätta processen för alla som berörs - man har beslutat att hantera omorganisationen som en verksamhetsövergång. Det gäller all berörd personal (d.v.s. de som arbetar med fastighetsförvaltning, park och städ) som går över. När det handlar om verksamhetsövergång, så får inga uppsägningar göras utan de ovannämnda personalgrupperna flyttas över i sin helhet. Vilket kollektivavtal som medarbetarna tillhör har inte någon betydelse i detta sammanhang. Samtliga förmåner som arbetstagaren har i sin anställning hos Norsjö kommun kommer att följa med till Norsjölägenheter. Det gäller sparade semesterdagar, antalet semesterdagar, anställningstid etc. Dessa förmåner gäller under ett års tid. Flextid följer inte med, utan ska tas ut vid årets slut. De arbetstagare som berörs av verksamhetsövergång har rätt att motsätta sig detta och stanna kvar i kommunen. I sådant fall leder detta till en övertalighetssituation i kommunen med arbetsbrist och personalminskning som följd. Gällande regler för turordning och uppsägning gäller. För närvarande pågår en översyn av den politiska organisationen i Norsjö kommun enligt beslut i kommunstyrelsen Utfallet av denna kommer att påverka organisationen i övrigt, men är inte klart i dagsläget. Tjänster som inte berörs av verksamhetsövergången hanteras i samband med denna översyn. Tidsplan Tidplaner har upprättats för Norsjölägenheters kommande aktiviteter i samband med organisationsförändringen. Kommunförråd Både kommunen och Norsjölägenheter är överens om att i nuvarande form fyller förrådet inte någon funktion i framtiden. Enligt förrådslistan så är det mestadels fastighetsrelaterade artiklar som hanteras idag. Norsjölägenheter kan i framtiden hantera inköp av dessa varor själva. Bolaget kommer att utrusta fastighetsskötarnas bilar med ett litet förråd av basartiklar, och utöver detta teckna ett avtal med XL-Bygg. Kommunen har redan idag mindre förråd av förbrukningsartiklar på olika arbetsplatser och kan själv sköta om att beställa sådant som inte hör till fastighetsförvaltningen.

33 Avtal som i dagsläget är ingångna mellan Norsjö kommun och leverantörer tilllämpas idag vid beställning av varor från förrådet. Leverantörers priser är bundna till avtal och upphandlingar, därför bör inte någon skillnad i inköpskostnader från leverantörer uppstå. Inget merarbete ska uppstå för verksamheter, eftersom enheter även i dagsläget beställer varor. Dock så kommer beställningen att göras till olika leverantörer och inte till en (i dagsläget förrådet). Rutiner för hur beställningar ska göras inom Norsjö kommun måste upprättas och förmedlas ut till alla verksamheter. En avveckling av förrådets verksamhet har inte tidigare ingått i någon kalkyl. Kostnader som i dagsläget är relaterade till förrådet (utfall för 2013 är kronor). En sammanställning över kostnader och omsättning på förrådet finns. Förslag när det gäller förrådet: Lagerhållning och beställning av varor till förrådet upphör, Under övergångsperioden, mellan och , minskar förrådet sitt lager men då artiklar tar slut i lager börjar verksamheter beställa varor själva. Kvarvarande artiklar i förrådet köps upp av NLAB, efter Försäljning av latrintunnor sköts av Knut n efter All nyckelhantering sköts centralt av NLAB efter Alla felanmälningar som i dagsläget sköts av förrådets personal sköts av NLAB efter Avtal med XL-bygg tecknas på de varor som behöver köpas in efter förrådets upphörande. Beställningsrutiner för kommunanställda upprättas och tydliggörs. Förrådsbyggnaden kan på sikt hyras ut till extern hyresgäst eller avyttras. Verkstad En inventering av alla bilar och maskiner och dess restvärde har gjorts. Förslagsvis överlåts/säljs samtliga fordon och maskiner till Norsjölägenheter efter , eftersom samtliga används för underhåll av ytor kring fastigheter. Därför föreslås även hela verkstadsfunktionen att överföras till NLAB. Verkstaden har i dagsläget även hand om viss service av kommunens leasingbilar (tvätt och däckbyte). Om det även i fortsättningen ska ombesörjas av verkstaden (under NLAB:s regi), så behöver det tjänsteköpet regleras i förvaltningsavtalet. Park Det finns två typer av park- och grönytearbeten, dels det som är direkt kopplat till fastigheter och dels det som är mer fristående. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska all verksamhet som rör park- och grönytor flyttas över till bolaget. Samverkan samt risk- och konsekvensanalyser Riskbedömning/konsekvensanalys har genomförts tillsammans med berörd personal och skyddsombud när det gäller förråd, verkstad och park. Samverkan med de fackliga organisationerna har skett Beslut angående ärendet Förändring av tjänst på kommunförrådet, som behandlats i kommunstyrelsen , föreslås inte verkställas om föreslagna åtgärder angående NLAB verkställs.

Mikael Lindfors (S) ordförande Camilla Hedlund (C) vice ordförande Roger Albertsson (S) Aina Sjölin Ekman, sekreterare. Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Mikael Lindfors (S) ordförande Camilla Hedlund (C) vice ordförande Roger Albertsson (S) Aina Sjölin Ekman, sekreterare. Aina Sjölin Ekman, sekreterare NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunförvaltningen, Björnens sammanträdesrum kl. 08.30 - Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande Camilla Hedlund (C) vice ordförande Roger Albertsson (S) Övriga

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

Per Wiman (KD) för Ulrika Liljeberg (C) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 13-20

Per Wiman (KD) för Ulrika Liljeberg (C) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 13-20 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Leksand kl. 13.00-13.35-13.35 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Sakarias Winberg (KD)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Bredbandsstrategi - remissvar

Bredbandsstrategi - remissvar TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:120-032 2016-04-06 1/2 Handläggare Karolina Zander Tel. 0152-291 36 Teknik- och servicenämnden Bredbandsstrategi - remissvar Förslag till beslut

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-03-30 Dnr 0902732 1 (2) Regionstyrelsen Bredbandsstrategi för Skåne Ordförandens förslag Beredningen för kommunikations- och

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2015-07-02 Sid 1/20 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bilaga 3 - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige Sida 1 av 7 Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt protokoll

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand

Framtida väghållningsansvar i Leksand Framtida väghållningsansvar i Leksand Konsekvensanalys av alternativ 1B (en kombination av förslag 1 och 2 enligt tidigare rapport) inför den fortsatta politiska hanteringen. Sweco Environment AB 1 (19)

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun (2016) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-01-25 19 2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Utöver det som står skrivet om nämnder i kommunallagen

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-06-27 Regionstyrelsen Tid Onsdag 27 juni 2012, kl 09:00 12:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsen. Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsen. Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-23 Kommunstyrelsen Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare och tid för justering

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger Tid: Måndag 27 september 2004 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid

Läs mer

Inga Westlund (V) för Viktor Zakrisson (S) Tjänstemän Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 1-10

Inga Westlund (V) för Viktor Zakrisson (S) Tjänstemän Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 1-10 1(1) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, 13:00-14:40 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Sakarias Winberg (KD) Ingrid

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Beslutande Kommunhusets sammanträdeslokal Notariet, tisdagen den 16 september 2014 kl 08.15-13.50 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans

Läs mer

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Åtvidabergs kommun

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Åtvidabergs kommun BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2015-08-05 TSN 2015-211 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Kommunstyrelsen i träffade

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

25mb 25mb 25mb 25mb FIBER Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för störningar. Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från användaren. Kan utan problem användas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-04-28 kl. 13.00-15.55. Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 13.00-15.55 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Britt

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00. Upprop och justering Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl. 09.00-12.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Gunilla

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 SCB:s Demokratidatabas 1998 2008 Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 Innehåll 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Information om demokratidatabasen... 5 Variabler...5 Källor

Läs mer

16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003

16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 32 (42) 2016-03-21 Kf 16. Komplettering av riktlinjer för pension för förtroendevalda Dnr 2015/483-003 Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14, 283, om att anta ny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman Sören Carlsson

Läs mer

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anställda och förtroendevalda i Arboga kommun Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2016, 91. Innehåll 1 Pension till anställda 5 1.1 Löneväxling...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Magnus Hesse (M), ordförande Lennart Haraldsson (S), vice ordförande Ulf Dahl (S) Marie Karlsson (M) Sören Söderström

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-08 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-13.30 Omfattning 89-98 Beslutande Ledamöter Dzenita Abaza (S), ordförande Britt Dicksson (M) Sven Stenson (M) Sören Bondesson (S) Jan-Olof Forslund

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

Månadsbrev augusti 2015

Månadsbrev augusti 2015 Datum 2015-09-15 Månadsbrev augusti 2015 Många klagar på att det inte har varit någon bra sommar men jag måste säga att det nog har varit en av de bästa semestersomrarna jag haft på länge. Jag gick mer

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Information om motion om revidering av nämndernas arbetsordning i Luleå kommun

Information om motion om revidering av nämndernas arbetsordning i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 33 Information om motion om revidering av nämndernas arbetsordning i Luleå kommun Konsumentvägledningen föreslår konsumentnämnden att lägga informationen Ordföranden

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2015-03-09, kl 13.00-14.25 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gun Ivesund (s), ersättare Samuel Lindgren Åsa Andersson (s), ersättare Vera Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 21 november 2011, 258 Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna om ansvar och beslutanderätt i en

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 Kommunstyrelsens kontor Handläggare: Ylva Hedman Datum 2015-03-24 Dnr KS 2015/01 10 Till Kommunstyrelsen Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Beslutande ledamöter Åtvidabergs bibliotek, kl.13.30-16.10 Lars-Åke Bergstrand (S), ordförande Björn Moum (M), vice ordförande Anki Sjöö-Törner (S) Fredrik

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD)

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Utlåtande 2016:25 RI (Dnr 106-867/2015) Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM RAMAVTAL OM FINANSIERING OCH MEDFINANSIERING AVSEENDE ÖKAD TILLGÄNGLIGHET I STORSTÄDERNA SAMT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE STORSTAD STOCKHOLM Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Driftnämnden Kultur och skola

Driftnämnden Kultur och skola Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-07 Driftnämnden Kultur och skola Tid: Plats: 7 maj 2015, kl 08:30 16:00 (Se bifogad agenda) Teater Halland, Varberg 1 Justering utse Sven-Anders Svensson (C)

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg 2015-09-24 Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp 2015-09-24, kl 13.00 16.20 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Lars-Erik Tengeland (M) N Jens Wallin (S) N Stina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49

Bredbandsstrategi för Falkenbergs kommun. Dnr KS 2012-49 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-06-26 201 Bredbandsstrategi för. Dnr KS 2012-49 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning

Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation av beslutsrätt samt arbetsordning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-28 1 (4) HSN 1412-1624 Handläggare: Julia Forssmed Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 5 Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens delegation

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6

Sammanträdesdatum 2015-11-03. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Stadgar Fiber i Ljung Ekonomisk Förening

Stadgar Fiber i Ljung Ekonomisk Förening Stadgar Fiber i Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Projekt Region 2015 21 samverkan 130603 Bilaga Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Bakgrund En region, en plats där människor vill leva, arbeta och bo, måste ha något att erbjuda: attraktiva

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur

Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Att göra. Handlingsplan Transportinfrastruktur Diarienummer: 342-7226-2015 Tryck:, Härnösand 2015 Denna handlingsplan går att få i alternativt format. Förord Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsens reglemente Inledning Utöver huvudreglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente för kommunstyrelsen. 1 Verksamhetsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Våren har äntligen kommit och jag hoppas ni har haft en skön påskhelg med god mat och härligt väder!

Våren har äntligen kommit och jag hoppas ni har haft en skön påskhelg med god mat och härligt väder! Datum 2015-04-09 Månadsbrev mars 2015 Våren har äntligen kommit och jag hoppas ni har haft en skön påskhelg med god mat och härligt väder! Under mars månad har jag träffat Olle Persson och Stefan Persson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. DAGORDNING Datum 2015-10-29 1 (14) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2015-11-05 kl. 13.00 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Enheten för ekonomi Hanna Bäckman, 054-7011036 Hanna.backman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND RV2015-634 Sida 1(5) Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för

Läs mer

106 Motion - Direktförbindelse mellan Broby och Hästveda. 108 Motion - Fria bussresor för invånare som är över 70 år

106 Motion - Direktförbindelse mellan Broby och Hästveda. 108 Motion - Fria bussresor för invånare som är över 70 år Sida 1 av 16 Ärendeförteckning 102 Riktlinjer för löneöversyn 2016 103 Revidering av trafikförsörjningsstrategi 104 Svar på Medborgarförslag - Avvakta med gå vidare med styrgruppen för ett nytt kommunhus

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer