Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar"

Transkript

1 Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Boverket juli 2013

2 Marknadskontroll av byggprodukter slutrapport för produktgruppen bultar. Dnr /2008 Boverket 2013

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Förutsättningar och begränsningar... 4 Resultatet av kontrollerna... 4 Proaktiva ärenden, marknadskontroll, Bultar... 6 Marknadskontroll av produktgruppen Bultar, slutrapport...6 Inledande uppgifter:... 6 Aktuella standarder:... 6 Antal provade produkter:... 6 Antal CE-märkta produkter:... 8 Antal produkter som finns kvar på marknaden:... 8 Antal produkter med anmärkningar på själva märkningen:... 8 Antal produkter med egenskaper som inte stämmer överens med deklarerade egenskaper:... 9 Leder resultatet från marknadskontrollen till någon åtgärd? Kan produkten omfattas av produktsäkerhetslagen? Konsultrapporten... 13

4 Sammanfattning Denna rapport avslutar Boverkets marknadskontrollärende avseende produktgruppen Bultar. Slutrapporten är sammanställd av Mohammed Alhasani, Enheten för tekniska egenskaper, Ann Petersson, enheten för EU, Marknadskontroll och energi, har avslutat rapporten. Marknadskontrollen syftar till att säkerställa att produkter som placeras på den gemensamma marknaden uppfyller de krav som ställs på CEmärkning och på överensstämmelse med deklarerade egenskaper. Förutsättningar och begränsningar 1. WSP:s uppdrag har innefattat marknadskontroll av produktgruppen varmförzinkade höghållfasta fästelement för förspänning i stålkonstruktioner. 2. Uppdraget har inneburit en översiktlig kartläggning av den svenska marknaden, med tyngdpunkt på bultar ur system HR, men i de fall detta inte funnits så har även bult ur system HV inkluderats i kontrollen. 3. Inköp eller djupanalys av övrig bultmarknad från byggvaruhus och järnhandel har inte ingått i undersökningen. En stor del av marknaden har därmed lämnats utanför marknadskontrollen. 4. Beställning av varorna har gjorts av de fåtal grossister som kunnat leverera varor som är CE märkta. Den geografiska spridningen av marknadskontrollen har blivit begränsad till de aktörer som kunnat leverera varan. 5. De varor som inköpts för kontroll har i de flesta fall inte funnits som lagervaror utan har specialbeställts. Detta har medfört att leverantörerna blivit medvetna om att kontrollen pågått, och teoretiskt sätt kunnat anpassa sina leveranser till situationen. Resultatet av marknadskontrollen Inom ramen för detta projekt kontrollerades 325 fästelement Alla köptes för test och provning. Av de 325 provade fästelement var 273 st. CE-märkta (WSP:s rapport uppger totalt 285 kontrollerade resp. 233 CEmärkta). Resultatet av kontrollerna visade att märkningen i många fall var bristfällig: 1. Intyg om bestyrkande medföljer inte produkten som levereras till byggarbetsplatsen utan skickas per post. 2. Vid leverans av fästelementen görs ofta ett antal misstag, som gör att man som konsument inte kan vara säker på att fästelementen uppfyller bestyrkta egenskaper. 3. Flertalet av de CE-märkta fästelementen uppfyller inte de grundkrav avseende gänglängder.

5 Sammanfattning 5 4. Flera av de produkter som levereras följer inte de kriterier som anges i standard, bland annat kriteriet att alla ingående delar (bult, mutter och bricka) ska levereras tillsammans. 5. Bestyrkande med endast s.k. 3.1 intyg (EN 10204) har förekommit trotts att övergångsperioden för CE-märkning var över. Enligt Boverkets regler gäller i så fall endast bestyrkande med CEmärkning % av de testade bultarna är CE-märkta. 7. Enligt metoden MP1 och FF1 är det bultar av system HV som inte uppfyller krav enligt standarden. Andelen testade HR-bultar har varit begränsad (28 %), varför resultaten får betraktas enbart som en indikation på att HR-bulten är bättre ur gängstrippningshänseende. Utifrån genomförda kontroller och provningar som redovisas i den preliminära rapporten är det svår att dra några säkra slutsatser om resultaten utan de är endast indikativa. Testerna utfördes för flera år sedan. CPR har trätt i kraft den 1 juli 2013 och därmed är CE-märkningen obligatorisk för dessa produkter. Boverket finner att en ny marknadskontroll behövs.

6 Proaktiva ärenden, marknadskontroll, Bultar Marknadskontroll av produktgruppen Bultar, slutrapport Under perioden 2008 till 2010 genomförde Boverket marknadskontroll av produktgruppen fästelement. Fältarbetet utfördes av WSP på uppdrag av Boverket. Resultatet av marknadskontrollen redovisas här. Inledande uppgifter: Preliminär rapport från WSP inkom den 20 december 2010, Marknadskontroll av byggprodukter, Höghållfasta fästelement, Boverkets Dnr /2008. Aktuella standarder: SS-EN 10204:2005, Metalliska varor- Typer av kontrolldokument SS-EN :2005, Fästelement. Höghållfasta fästelement för förspänning i stålkonstruktioner Antal provade produkter: I den här rapporten uppges det rätta antalet fästelement baserade på de detaljerade tabellerna på analysresultat enligt WSP:s rapport. Antalet provade produkter enligt tabellerna i WSP:s rapport skiljer sig ganska stort från motsvarade siffror inom texten i samma rapport. 325 fästelement (skruv, mutter och ev. bricka) har kontrollerats. 325 stycken har köpts in för testning och analys.

7 Proaktiva ärenden, marknadskontroll, Bultar 7 Av de 325 fästelement är 56 % (183 st.) av typ HV, 28 % (90 st.) av typ HR. För 16 % (52 st.) framgår det inte om bultarna är av typ HV eller HR, troligen handlar det om HV bultar då denna typ beställdes. Sammanlagt testades 150 nedsvarvade provstavar enligt metod MP1 i EN-ISO däribland 130 CE-märkta och 20 ej CE-märkta. Ytterligare 175 fästelement (bult, mutter och ev. bricka) testades enligt metod FF1i EN-ISO däribland 143 CE-märkta och 32 ej CE-märkta. För 18 av dessa fästelement (10 %) skedde gängstrippning. Därför fick 25 bultar omprovas med gängat mothåll. Se tabell 2. Tabell 1. Fördelningen mellan bultarna som testats (i parantes anges hur många av det totala antalet tester som testades extra pga. gängstrippning) Fästelement Typ CEmärkt Dia Klass Tillverkare Antal A HV, 3.1 ja M Peyner 25(5) A HV, 3.1 ja M Peyner 20 A HV, 3.1 ja M Peyner 20 A HV, 3.1 ja M Peyner 28(8) B oklart/ (HV, nej M Dokka 25(5) 3.1) C HR, 3.1 ja M Hexatech 15 C HR, 3.1 ja M Hexatech 15 C HR, 3.1 ja M Hexatech 20 C HR, 3.1 ja M Hexatech 20 D HV, 3.1 ja M Friedberg 20 D HV, 3.1 ja M Friedberg 20 D HV, 3.1 ja M Friedberg 30 D HV, 3.1 ja M Friedberg 20 F HR ja M UTN 20 G oklart/ (HV, 3.1) nej M16 27 (7) Summa 325 (25)

8 Tabell 2. Antal testade bultar för varje labb och test. Grupp Sys Labb MP1 FF1 Extra prov Σ Tot A HV TI (CE) SP B HV? TI (ej CE) SP C HR TI (CE) SP D HV TI (CE) SP F HR TI (CE) SP G HV? TI (ej CE) SP Summa (CE) Summa (ej CE) Totalt Antal CE-märkta produkter: Av de 325 fästelement som kontrollerades var 273 st. (84 %) CE-märkta, se tabell 1 ovan. 305 fästelement (94 %) hade ett 3.1 intyg. Antal produkter som finns kvar på marknaden: Det framgår inte av WSP:s rapport var de olika fästelementen är inköpta. Fästelementen är köpta hos några svenska grossister som antingen hade materialet på lager eller beställde det vid behov. Grossisterna är inte nämnda i rapporten. Antal produkter med anmärkningar på själva märkningen: Alla 273 CE-märkta har anmärkningar på själva CE-märkningen. Märkningen på de olika förpackningarna varierar stort men samtliga produkter har ett tydligt CE-märke på sina förpackningar eller åtminstone på bultförpackningen vilket gör att det är enkelt att se om produktens är CE-märkt eller inte. Om muttrar levereras separat är dessa inte alltid CEmärkta. Nedanstående tabell 2 ger en sammanställning av anmärkningarna på själva CE-märkningen på produkten och på förpackningarna. Som kund kan man inte på ett enkelt sätt utläsa om märkningen på produkten avser manufacturing lot, assembly lot eller något annat. I några fall kan man dock från bifogade leverenshandlingar identifiera märkningen och eventuellt tolka vad den betyder. I de flesta fall blir man tvungen att kontakta tillverkaren eller leverantören för att kunna fastställa vad märkningen betyder.

9 Proaktiva ärenden, marknadskontroll, Bultar 9 Tabell 3. Sammanställning av anmärkningar på själva CE-märkningen. J = ja. N = nej och BM betyder att bult och mutter levereras i samma förpackning. Fästelement Samma förpackning Bult el. Mutter CE-märkt förpackning CE-märkt produkten Godkänd etikett Organs ID A N B J J N J J J J J N N M J J N J J J J J N N 25 A N B J J N J J J J J N J M J J N J J J J J N N 20 A N B J J N J J J J J N J M J J N J J J J J N J 20 A N B J J N J J J N J N N M J J N J J J J J N J 28 B EJ CE-märkt 25 C J BM J J J J J J J J N J 15 C J BM J J J J J J J J N J 15 C J BM J J J J J J J J N J 20 C J BM J J J J J J J J N J 20 D N B J J J J J J J J N J M N N N N N N N N N N 20 D N B J J J J J J J J N J M N N N N N N N N N N 20 D N B J J J J J J J J N J M N N N N N N N N N N 30 D N B J J J J J J J J N J M N N N N N N N J N N 20 F J BM J J J J J J J J N J 20 G EJ CE-märkt 27 Tillverkares ID Märkningsår Ref. standard Beteckning Svenskspr. k-klass Antal Antal produkter med egenskaper som inte stämmer överens med deklarerade egenskaper: Tabell 4 anger krav enligt standard på R m och A för provning av nedsvarvade bultar enligt MP1metoden samt provning av hel bult enligt metod FF. Marknadskontrollen syftar till att säkerställa att produkter som placeras på den gemensamma marknaden uppfyller de krav som ställs på CE-märkning och på överensstämmelse med deklarerade egenskaper. Endast hur de relaterar till deklarerade värden uppmärksammas. Men den principen kan inte tillämpas i det här fallet.

10 Vid CE-märkning av höghållfasta fästelement deklareras endast produktens egenskapsklasser i enlighet med definitionen i EN ISO som specificerar de mekaniska och fysikaliska egenskaper. Det finns alltså inga deklarerade egenskaper. Marknadskontrollen syftar, i så fall, till att säkerställa att produkter som placeras på den gemensamma marknaden uppfyller de krav som ställs på CE-märkning och på överensstämmelse med egenskapskraven i standarden. Tabell 4. Krav enligt standard Testmetod Klass R m N/mm 2 A f A (%) FF1 10, ,13 FF1 8, ,2 MP1 10, MP1 8, Provning av nedsvarvade bultar enligt MP1metoden Tabell 5 visar en sammanställning av godkända (Ja) och icke godkända (Nej) resultat för R m och A. Tabell 4 visar också antalet bultar som ansågs vara för korta (Korta) för att kunna testas. Där oklart om dessa bultar uppfyller kraven på dimensionerna enligt standarden. Det bör observeras att WSP rapport jämför resultaten med kraven enligt standarden och inte med de deklarerade egenskaperna. Tabell 5. Sammanställning av testresultat enligt MP1-metoden. R m A Grupp Sys Labb Ja Nej Ja Nej Korta Testat Σ A HV TI (CE) SP B? TI (ej CE) SP C HR TI (CE) SP D HV TI (CE) SP F HR TI (CE) SP G? TI (ej CE) SP Summa (CE) Summa (ej CE) Totalt

11 Proaktiva ärenden, marknadskontroll, Bultar 11 Provning enligt MP1 visar att: 17 st. (11 %) av de testade bultarna uppfyller inte krav på brottgräns/tensile strength (Rm). Dessa bultar kommer från en och samma producent, jfr tabell stycken (27 %) kunde inte testas. WSP rapport redovisar inte måtten på provkropparna men laboratorierna har bedömt att gänglängderna var för korta för att kunna testas. Det är inte klart varför det ena labbet (TI) kunde trots allt utföra testerna medan det andra labbet (SP) inte kunde göra det. Man borde ha använt samma provningsmetod och samma provningsanordningar. De provkroppar som inte uppfyller kraven på dimensionerna enligt standarden borde betraktas som underkända provkroppar. Provning av hel bult enligt metod FF1 Tabell 6 visar en sammanställning av godkända (Ja) och icke godkända (Nej) resultat för R m och A. Tabell 5 visar också antalet gängstrippta (Gäng), ordinarie provkroppar (Ord) samt antalet extraprov med gängat mothåll (Extra). Tabell 6. Sammanställning av testresultat enligt FF1-metoden. Rm A Grupp Sys Labb Ja Nej Ja Nej Stripp Σ Ord Extra A HV TI (CE) SP B? TI (ej CE) SP C HR TI (CE) SP D HV TI (CE) SP F HR TI (CE) SP G? TI (ej CE) SP Summa (CE) Summa (ej CE) Totalt Provning av hel bult enligt metod FF1 visar att: 1. 7 fästelement (4 %) av totalt 175 inte uppfyller krav på brottgräns tensile strength (Rm) fästelement (10 %) av totalt 175 inte uppfyller krav på minsta möjliga töjning efter brott minimum elongation after fracture (Af).

12 Om gängsstrippning inträffat, har WSP bedömt att fästelementet inte uppfylla kraven enligt standard. 3. För 18 fästelement (10 %) skedde gängstrippning (I WSP Generella slutsatser talar man om endast 16 st.). Gängstrippning har enbart skett i bultar av system HV. Av dessa var 5 st. CE-märkta fästelement medan övriga 13 st. inte var CE-märkta. 4. Vid omprov med gängat mothåll av totalt 25 extra bultar uppfyller 6 (24 %) inte krav enligt standard. I WSP Generella slutsatser talar man om 7 (28 %). 5. Enligt metoden FF1 är det bultar av system HV som inte uppfyller krav enligt standarden. Andelen testade HR-bultar har varit begränsad (28 %), varför resultaten får betraktas enbart som en indikation på att HR-bulten är bättre ur gängstrippningshänseende. Leder resultatet från marknadskontrollen till någon åtgärd? Det finns inga uppgifter i WSP:s rapport om de grossister som har levererat varan. Fästelementen är köpta hos några svenska grossister som antingen hade materialet på lager eller beställde det vid behov. Frågan om hur många av de produkter som fick anmärkningar som fortfarande finns på marknaden är omöjligt att besvara. Det viktiga är att den här typen av produkter kommer alltid att finnas på marknaden. Det här projektet har trots allt avslöjat en del mycket allvarliga brister i både CE-märkning och överensstämmelse med deklarerade egenskaper, se listan nedan. Med tanke på fästelementens avgörande roll för säkerheten av stora och viktiga stålkonstruktioner, då blir det viktigt att åtgärda problemet genom att utföra ytterligare marknadskontroller. Boverket borde även överväga att införa ett förbud mot HV-fästelement. Samtliga 273 CE-märkta bultar har anmärkningar på själva CEmärkningen. Flera av de produkter som levereras följer inte de kriterier som anges i standard, bland annat kriteriet att alla ingående delar (bult, mutter och bricka) ska levereras tillsammans från samma assembly lot eller manufacturing lot. Kriterierna är nödvändiga för att man ska kunna garantera hållfastheten hos hela fästelementet som helhet. Testresultat antyder att fästelement ur HV systemet gängstrippar. Det bör påpekas att resultatet är baserat på ett mindre antal tester och därför inte utgör ett säkert underlag, utan är att betrakta som indikativa. Testresultat visar att testade fästelement på många sätt inte uppfyller kraven på hållfasthetsegenskaperna. Flertalet av de CE-märkta fästelementen uppfyller inte de grundkrav avseende gänglängder.

13 Proaktiva ärenden, marknadskontroll, Bultar 13 Kan produkten omfattas av produktsäkerhetslagen? Nej Konsultrapporten Konsultrapporten kommer här att betraktas som en slutrapport trots att den var bara ett utkast för granskning. Här nedan nämns en del synpunkter om rapporten. 1. Rapporten redovisar inte den översiktliga kartläggningen av den svenska marknadens för produkten. Kartläggningen är viktig för att vidare utveckla marknadskontrollen. I avsnitt 2.1 talar man om en bilaga B1 som inte finns med i rapporten. 2. Rapporten ger inga uppgifter om de grossister och producenter som levererat varan. 3. Antalet provade produkter enligt tabellerna i rapporten skiljer sig ganska stort jämfört med motsvarade siffror inom texten. 4. Redovisning av testresultatet är inkonsekvent och i vissa fall även inkomplett. Viktiga uppgifter om de testade bultarna saknas eller redovisas sporadiskt lite över allt. Detta kan leda till felaktiga slutsatser.

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården En rapport skriven av KPMG AB på uppdrag av Förord I vissa delar av s rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter använts

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Flerspråkig tillgänglighet på webben?

Flerspråkig tillgänglighet på webben? Flerspråkig tillgänglighet på webben? Metoder för att mäta webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv Rickard Domeij och Jennie Spetz Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen 2012 06 28 2 Innehåll

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Intern styrning och kontroll av betalströmmar i spårvagnsprojekt M32

Intern styrning och kontroll av betalströmmar i spårvagnsprojekt M32 Intern styrning och kontroll av betalströmmar i spårvagnsprojekt M32 INTERN STYRNING OCH KONTROLL AV BETALSTRÖMMAR I SPÅRVAGNSPROJEKT M32 2 Innehåll Inledning och läsanvisning 3 Sammanfattning 4 Bakgrund

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Från konto till konto V

Från konto till konto V RAPPORT DEN 18 NOV 2003 DNR 03-3192-621 Från konto till konto V 2003 : 4 En granskning av betalningsöverföringar, automatuttag och kortköp i svenska kronor och euro. Från konto till konto V 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

BEGREPPET KOMPLETTERING I ETT EXAMINATIONSPERSPEKTIV. Ett försök med det praktiska körkortsprovet

BEGREPPET KOMPLETTERING I ETT EXAMINATIONSPERSPEKTIV. Ett försök med det praktiska körkortsprovet BEGREPPET KOMPLETTERING I ETT EXAMINATIONSPERSPEKTIV Ett försök med det praktiska körkortsprovet Tova Stenlund Widar Henriksson Charlotte Wahl Bengt Holmberg BVM nr 27, 2007 ISSN 1652-71 EXAMINATION AND

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Att handla på Internet

Att handla på Internet Rapport 9: Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel

Läs mer

Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet

Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2008 Offentlig upphandling i sjukvården - Ett praktiskt exempel på områdets komplexitet Författare: Emma Dolonius Handledare:

Läs mer