Organ isationsöversyn kom m u nstyrelsens förvaltn i ngsorganisation, Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organ isationsöversyn kom m u nstyrelsens förvaltn i ngsorganisation, Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige"

Transkript

1 IZatrineholms koffmun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: 129 Handläggare: Lina Widlund/Mare Sandström Koski Organ isationsöversyn kom m u nstyrelsens förvaltn i ngsorganisation, del 2 Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande. Friskvården slutar att arbeta med aktiviteter som riktar sig til alla anställda. Arbetet fokuseras på uppsökande motivationsarbete för definierade riskgrpper. Möjlighet skapas för anstä1lda att söka initial subvention från de av arbetsgivaravgiften avsatta riktade medlen til extern frskvård efter genomförd riad insats från frskvård eller beteendevetare.. Delfinansiering av företagshälsovård upphör.. IT -verksameten blir intäktsfinansierad i syfte att synliggöra kostnaden för IT där den uppstår. Modellen för IT investeringar förändras så att de IT investeringar som efterfrågas av verksameten också kan genomföras. Ny modell presenteras i samband med budget. Ansvarg IT -strategisk funkion hos kommunstyelsens förvaltnng Îar omgående i uppgift att, med stöd av in1ämade fuionsbeskrvningar och redovisade verksametsbehov fôr alla nya system, avgöra om de är förenliga med kommunens ITvision och IT -strategi. Kommunstyrelsen fôreslår att reglementet justeras av kommunllmäktige i en1ighet med detta senast på samanträdet den 19 september All personal med IT -relaterade arbetsuppgifter anställs i kommunstyelsens fôrvaltning från och med den 1 januar Definition av vilka personer som avses ska tas fram senast den 31 maj Kommunstyrelsen uppdras att sälja Magasinet til Katrineholms Industrihus AB för bokfört värde med inriktningen att utveckla användandet med fokus på ett levande centru.. Kommunstyrelsen uppdras att sälja Stinsbostaden til KIAB för bokfört värde.. Kommunstyelsen uppdras att sälja Östtorp under Kommunstyelsen uppdras att sälja Gamla Klubbetorp under Kommunstyelsen uppdras att sälja Lagerlundavägen 2 Valla under Justerandes sign Protokollsutdrag til ~\,

2 IZatrineholms koidmun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Blad Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom redovisade planerade åtgärder samt beslutar i övrgt. Kommunstyrelsens fôrvaltning namändras til kommunedningsförvaltningen från och den 1 september Delar av den organsationsförändring kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2007, 124, genomförs från och med den 1 september 2007 med innebörd att en biträdande kommunchef, tilika chef för kommunedningsfôrvaltningen, samt en chef til förvaltningen näringsliv och tilväxt rekreras, vilka båda blir underställda kommunchefen från detta datu.. Kommunchefen får i uppdrag att rekrera dessa båda chefer med befogenhet art besluta om löne- och anställningsvilkor.. Kommunstyrelsens förvaltning (efter beslut namändrad til kommunedningsförvaltngen) får ansvaret för: - Intern information (Lednings- och förändringsinformation) - Extern information (Strategisk kommunkation med omgivningen) - Samällsinformation (information om och marknadsföring av kommunala tj änster) - Marknadsföring av Katrneholm i syfte att attrahera nya kommunnvånare. Förvaltningen Näringsliv och tilväxt får ansvaret för: - Marknadsföring av kommunen och närngslivets förutsärtningar med syfte att fler företag lokaliseras til kommunen och att befintligt närngsliv utvecklas. En halvtids administrativ stödresurs, med en kostnad om kr inrättas på den nya förvaltningen. Medlen flytas från kommunstyrelsens förvaltning.. F ör att kommunen ska arbeta systematiskt med kompetensplanerings ska metod och verktygsstöd för detta införas, i en1ighet med projektdirektiv KS/2006: med projektstar den 1 januar Efter projektet ska detta inrymmas i de budgeterade personalkostnadema för personalkontoret och kostnader för systemet fördelas på respektive användare.. Investeringsmedel för införande av metod och verktgsstöd för kompetensplanering reserveras i investeringsbudget för Eventuelltjusterat projektdirektiv ska presenteras fôr KS senast den 30 september Justerandas sign Protokollsutdrag til till

3 IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad. Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk kompetensplanering och strategisk kompetensutveckling. VIAN ansvarar för utforming och arangemang av kompetensutvecklande utbildningsinsatser. Kommunstyrelsen föreslår art reglementet justeras av kommunfllmäktige i enlighet med detta senast på samanträdet den 19 november Reservation Mot beslutet til förmån för Ewa Callhamar med fleras yrkanden reserverar sig Ewa Callhamar, Robert Davidsson, Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Erik Liljencrantz och Bengt Andersson. Reservationen redovisas på sidoma Gudrun Lindvall reserverar sig til förmån för eget yrkande. Reservationen redovisas på sidan 35. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen uppdrog den 21 mars 2007 til förvaltnngschefen vid kommunstyelsens förvaltning och kommunchefen att i tre steg utreda, genomföra och läma förslag til förändringar av organsationen för arbetet inom kommunstyelsens ansvarsområde. De tre stegen omfartar: 1. Defintiva åtgärder från den med konsekvensbedömnng til kommunstyrelsen Atgärder från den 1 januar 2008 att utreda med konsekvensbedömning til kommunstyelsen den Atgärder från den att utreda til Syftet med åtgärdema är att uppnå en be sparng på 2, 1 Mk inom kommunstyelsens förvaltning. Tjänstemänens tolknng av uppdraget har redovisats för kommunstyrelsen i samband med att styelsen tàgit beslut i del 1 av uppdraget den 25 april 2007, 124. Tolkningen av uppdraget är: En tydlig förvaltnng för kommunens ledning och samordnng av kommunens samlade organsation med fokus på strategiska och handläggande frågor. Del två av organsationsöversynen innehöll följande åtgärdsförslag:. Arbetet med att föra ut självservice i löneadministration fortsätter. En tjänst som löneassistent tas bort från 2007/2008 på grund av effektivisering. Atgärden syftar til att minska administrationen.. Inrätta en tjänst som ansvarg för kommunens planeringsarbete. Atgärden syftar til att tydliggöra och utveckla planeringsprocessen.. Administratörstjänsten i den tilfållga organsationen tas bort - med besparing på minst konor. Atgärden syftar til art minska administrationen.. Tjänsten som enhetschef på personalkontoret tas bort - personalchefen är chef för personalkontoret. Atgärden syftar til art minska administrationen. Justerandes sign ~ Protokollsutdrag till

4 IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Anställ en intäktsfinansierad EU-samordnarjänst i utvecklingsenheten. Atgärden syftar til att få ta del av EU-medel för närngslivets och kommunens räking.. Flyta tjänsten som mark- och exploateringscheffrån byggnadsnämnden til kommunstyrelsen. Atgärden syftar til att satsa på ortsutveckling.. F ör över ansvar och medel för kommunens marknadsföring til utvecklingsenheten, Budgeten minskar med 50 tkr. Atgärden syftar til att satsa på ortsutveckling.. Omvärldsbevakng ingår i utvecklingsenhetens arbetsuppgifter och tjänsten som omvärldsbevakare ligger organsatoriskt där. Atgärden syftar til att satsa på ortsutveckling.. Friskvårdsverksamheten läggs ner i helhet eller delar med en be sparng på minst tkr. Atgärden syftar til att privata aktörer ska främjas.. Ansvaret för planering av kommunens intemutbildning och de personer som arbetar med det samt centrala pengar som finns för det överförs til personalkontoret. Atgärden syftar til art skapa en stark och effektiv förvaltning.. Löneavdelningen överförs til service- och teknknämden. Atgärden syftar til art tydliggöra den olika förvaltningamas uppdrag.. Systemägarskapför ekonomisystem, personaladministrativt system, dokumentoch ärendehantering samt informations system överfôrs til kommunstyrelsen. Atgärden syftar til art tydliggöra de olika förvaltningamas uppdrag.. IT -verksameten blir helt finansierad av intema intäker. Atgärden syftar til art kostnaden ska synas där den uppkommer.. All IT -relaterad personal anställs i kommunstyelsens förvaltning och ansvaret för IT-frågor tydliggörs. Atgärden syftar til att skapa en effektiv administration. Utredningar inom respektive sakområde har genomförts. Utredningama redovisas i sin helhet i bifogade handlingar. Ärendets handlingar. Utredning fastigheter/lokaler, Utredning administration, Utredning om möjliga besparngar inom politisk ledning/kommunstyrelsen, Utredning ekonomikontoret, Utrednng stab/ledning, Utredning delfinansiering av läkarid, Om tecknng av bredbandsavtal, Förändringar av befattningar på IT -kontoret, Utredning om intäksfinansierad IT -verksamet, Utredning om systemägarskap för kommunstyrelsens förvaltning, Justerandas sign ~ d1u Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till

5 IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdasdatum Blad Kommunstyrelsen Konsekvensutredning gällande att anställa all IT -relaterad personal inom kommunstyrelsens förvaltning, Utredning av möjliga besparngsåtgärder inom området kommunkationer, Utredning av möjliga besparngsåtgärder inom KS gemensama verksameter, Utrednng om framtida organsering av KY -utbildningar, Utredning av möjliga besparingsåtgärder inom kommunsekretarat och arkiv, INDEA:s rapport Personalarbetet i Katrineholms kommun - en översyn, Öhrlings PricewaterHouseCoopers rådgivningsrapport, Utredning av information, kommunkation och marknadsföring, Minnesantecknngar från samverkan med representanter från de fackliga organsationema om fôrslag til ny organsation för kommunstyelsens förvaltning, Minnesantecknngar från samverkan med representanter från de fackliga organsationema om förslag til ny organsation för kommunstyrelsens förvaltning, Förhandlingsprotokoll i en1ighet med 11 MBL gällande förslag til ny organisation för kommunstyrelsens ansvarsområde, Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyelsens överläggning ytar sig Ewa Callhamar, Gudrun Lindvall, Ami Rooth, Göran Dahström, Joha Frondelius, Erik Liljencrantz, Lars Hämström, Inger Fredriksson, Monica Johansson, Krstina Malmnäs, Cecilia Björk, Bengt Andersson, Carna Björk-Andersson, Inger Fredriksson samt kommunchefen Erik Hellqvist och förvaltningschefen Mattias Jansson. Förslag och yrkanden Ewa Callhamar yrkar, med instämande av Carin Björk-Andersson, Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Erik Liljencrantz och Bengt Andersson att följande förslag ska avslås:. Friskvården slutar att arbeta med akiviteter som riktar sig til alla anställda. Initial subvention från de av arbetsgivaravgiften avsatta riktade medlen til extern friskvård efter genomförd riktad insats från friskvård eller beteendevetare.. Namändring av kommunstyrelsens förvaltning. Rekrering av chef för kommunlednngsförvaltningen och chef för närngslivsförvaltningen Justerandes sign Protokollsutdrag til

6 IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyelsen Förvaltningen näringsliv och tilväxt får ansvar för marknadsföring av kommunen och närngslivets fôrutsättningar. En halvtidsadministrativ stödresurs inrättas på förvaltningen närngsliv och tilväxt. Inrättande av verktygsstöd för systematiskt arbete med kompetensplanering. Investeringsmedel för verktyget reserveras i investeringsbudget fôr 2008 Gudrun Lindvall yrkar avslag på fôljande:. Friskvården slutar att arbeta med akiviteter som riktar sig til alla anställda. Initial subvention från de av arbetsgivaravgiften avsatta riktade medlen til extern frskvård efter genomförd riktad insats från friskvård eller beteendevetare. Proposition Efter avslutad överläggnng ställer ordfôranden proposition på sitt eget förslag, Ewa Callhamar med fleras avslagsyrkanden och Gudru Lindvalls avslagsyrkande. Han finner att styelsen biträder utredamas förslag. Justerandas sign atlt Protokollsutdrag til Samtliga förvaltningar, akten

7 Kommunstyrelsen cf ~Aac ~~ m Folkpartiet Krisrdemokrrerna CENTERPARTIET Reservation ärende Dnr KS/2007; 129. Vi inom alliansen säger nej och reserverar oss mot följande punkter i ärendet om kommunstyelsens förvaltningsorganisation, del 2. F örslag som beslutas av fullmäktige. Friskvården slutar att arbeta med aktiviteter som riktar sig til alla anställda. Arbetet fokuseras på uppsökande motivationsarbete för definierade riskgrpper Möjlighet skapas för anställda att söka initial subvention från de av arbetsgivaravgiften avsatta riktade medlen til extern frskvård efter genomförd riktad insats från frskvård eller beteendevetare. Vi inom alliansen lägger istället ett besparingsförslag på kronor på frskvården. F örslag som beslutas av kommunstyelsen. Kommunstyrelsens förvaltning narändras til kommunledningsfôrvaltningen. Delar av den organisationsförändring kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2007, 124, genomförs från och med den 1 september 2007 med innebörd att en biträdande kommunchef, tillka chef för kommunledningsförvaltningen, samt en chef til förvaltningen närngsliv och tilväxt rekreras, vilka båda blir underställda kommunchefen från detta datum. Kommunchefen får i uppdrag att rekrera dessa båda chefer med befogenhet att besluta om löne- och anstäl1ningsvilkor En halvtids administrativ stödresurs, med en kostnad om kr inrättas på den nya fôrvaltningen. Medlen flytas från kommunstyrelsens förvaltning. För att kommunen ska arbeta systematiskt med kompetensplanerings ska metod och verktygsstöd för detta införas, i enlighet med projektdirektiv KS/2006: med projektstar den 1 januari Efter projektet ska detta inras i de budgeterade personalkostnadema för personalkontoret och kostnader för systemet fördelas på respektive användare. ~( t 9

8 Kommunstyrelsen ~~r Ewa Callhammar Folkpartiet Liberalema Erik Liljencrantz Moderatema ~~ r;ki~~ In&,ei" Fredrksson Centerpartiet. Investeringsmedel för införande av metod och verktygsstöd för kompetensplanering reserveras i investeringsbudget för Eventuellt justerat projektdirektiv ska presenteras för KS senast den 30 september Robert Davidsson Folkpartiet Liberalema :&~~,- Bengt Andersson (I./ Jfl ~OO"Vj CModeratema Joha Frondelius Kristdemokratema GLU ~

9 Kommunstyrelsen ~ miljöpartiet de 9.. röoa D ) ~:: Reservation från Miljöpartiet de gröna Ärende Organisationsöversyn av KS förvaltning, del 2. Frågor rörande kommunstyelsens förvaitning har hanterats vid tidigare tillfällen i kommunstyrelsen oeh miljöpariet de gröna har frainört synpunkter. Eftersom arbetet med organisationsförändringen nu kommit så långt att förhandlingar skett inför dessa med de faekliga organisationerna godtar vi förslaget i alia punkter utom de som rör friskvården. Miljöpariet de gröna anser att friskvården behövs oeh ska bevaras intakt i kommunen. Den bör riktas till samtliga anställda oeh inte enbar fokuseras på uppsökande motivationsarbete för definierade riskgrupper, som föreslås. Ett väl fungerande friskvårdsarbete gynnar inte bara den anställda, det gynnar även kommunen, som kan få behålla kompetent oeh erfaren personal både mer oeh längre i arbetet. Eftersom vi inte fick gehör för detta reserverar vi oss mot beslutet i den del en. Katrineholm den 22 maj 2007 QJ.H,t"l C.Lì;lraR 6udrun Lindvall Ledamot i KS Ami Rooth ersättare i KS diu. ~

10 /~a Katreholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Vår handlilqqare Mattias Jansson Förvaltningschef Utredning fastigheter/lokaler Datum Vår beteckning KS/2007:129 Ert datum Kommunstyrelsen ~()O,l-: 2-2-;6 Er betecninq 1 (3) Utredning fastigheter/lokaler Uppdraget Inom ramen för inventering av möjliga bespargsinsatser inom KSF så har nedantående uppdrag lämats til extern konsult. ~ A vseende de fastigheter som förvaltnigsmässigt men inte ägandemässigt överfördes til Katrneholms Fastighets AB (KF AB) ska fôljande frågor belysas: Vilken strategi gä1ler avseende kommunens ägande av fastighetema? Hur hanteras ägaransvaret för fastighetema? Vilken strategi gä1ler för fastighetemas förvaltng? Hur följs fastighetemas ekonomi upp? ~ Ayseende de til KFAB ägandemässigt överförda fastigheter som nytjas av extema akörer, men som resultatmässigt garanteras av kommunen, ska följande frågor belysas: Vilken strategi gäller för fastighetemas ägande och förvaltnng? Hur följs fastighetemas ekonomi upp ur kommunens intresseperspektiv? Syftet med översynen är att läma förslag til eventuella åtgärder som säner kommunens nettokostnad för fastighetema. Verksamhet Pga tidsbrist och avsakaden av för uppdraget samanstä1ld relevant inormation så har det extema utrednngsuppdraget inte fullföljts fullt ut. Följande konstateranden har dock gjorts; Katrieholms kommun äger idag 55 fastigheter där ansvaret ligger under KS på fastigheter/lokaler. Därtöver bär KS kostnader för 14 fastigheter som ägs av KF AB. Kommunens fastighetsinnehav kan delas in i tre delar; Profifastigheter Exploateringsfastigheter Övriga fastigheter som kommunen av andra skäl är nödgade att äga Utredning Fastigheter KOMMUNSlYRELSENS FÖRVAL TNING Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Telefon: Telefax: kommunstyrelsensforvaltning( katrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

11 I i., Utredning fastigheter/lokaler Datum Fell Hittar inte referenskälla. Vår beteckning KS/2007:129 3 (3) kr 454 kr kr kr kr kr kr SUMMA kr I vad mån dessa förändrngar kan genomföras under 2007 är oklar. Bedömngen är art minst 500 tkr kan sparas i drfts och avskrvnngskostnader med de föreslagna förändringama til Utredarens förslag Mark och exploaterigschefen uppdras art sälja Magasinet til KI för bokfört värde med inrngen att utveckla användandet med fokus på ert levande. centr. Mark och exploateringschefen uppdras att sälja Stinsbostaden til KI för bokfört värde. Mark och exploaterigschefen uppdras att sä1ja Östtorp under 2007 Mark och exploaterigschefen uppdras art sälja Gama Klubbetorp under 2007 Mark och exploateringschefen uppdras art sä1ja Lagerlundavägen 2 Valla under 2007 KF AB uppdras art överföra Linévägen 11 B til bostadsdivisionen KF AB uppdras avseende Alliden Julita art riva den tomma byggnaden och föra över den uthyrda byggnaden til bostadsdivisionen. KF AB uppdras art föra över fastigheten Vedebyvägen 67 Björkvik til bostadsdivisionen En fördjupad analys av kommunens kostnader för fastigheter som KF AB äger ska vara genomförd senast En fördjupad analys och framtagande av strategi av kommunens ägande ska vara genomförd senast Förvaltaruppdrag per fastighet som KFAB fôrvaltar fastställs senast Utrednine Fastieheter

12 ./, O' 200::,223( IZatrineholms koffmun ". KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Vår handläiiqare Mattias Jansson Förvaltningschef Utredning administration Datum Vår beteckning KS/2007:129 Ert datum Kommunstyrelsen Er beteckninii 1 (2) Utredning administration Uppdraget Admstratörstjänsten i den tilfållga organsationen ta bort - med besparng på mist 200 tk. Âtgärden syf til att minska admstration. A vvaka med stä11nigstagande krg besparg på admstration til samanträdet i maj Verksamhet Idag finns sex ekonomia&sistenter, fem assistenttjänster, en adminstratör, en sekreterare och en registrator i KSF's administration. Löneassistenter hanteras utanör denna utredng. Admnistratörstjänsten i den tilfållga organsationen ti1lkom ursprugligen för att stödja den tilfållga organsationen då förvaltningschefen tilika var personalchef. Då den lösnigen nu upphört faller motivet fôr tjänsten. I den beslutade organsationen från finns en befattnig som biträdande kommunchef. Befattnigen ställer, liksom kommunchef och KS-ordförande krav på visst administrativt stöd. Idag har kommunchef och KS-ordförande en sekreterare. Den teknska utvecklingen möjliggör, när teknken används fullt ut, effektiviseringar i administrationen. Undertecknad bedömer det möjligt att inra det ti1lkommande stödbehovet för den nya befattnigen inom befintliga sekreteraresurser. Arbetsmiljö Jnga negativa arbetsmiljökonsekvenser bedöms föreligga under förutsättning att stöd omfördelas från andra kontor när valet administreras samt art den samlade administrativa resursen på Gröna kulle samarbetar när stöd behövs i kommunednngen samt i den gemensama vården av stadshuset. Framtida fakahantering för kommunedningen ska hanteras av kommunsekretarat eller av ekonomikontoret. Ekonomi Förslaget innebär en besparng på 400 tkr. Utredning administrtion KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: Telefax: kommunstyrelsensforvaltning~katrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

13 '.' / Utredning administration Datum Vår betecking KS/2007:129 2 (2) Utredarens förslag Administratörstjänten i den tilfå1liga organsationen upphör I IJtredninlz adminis,tration

14 IZatrineholms koffmun " KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING c C07L A.~ s- Utredning besparing nom politisk ledning kommunstyrelsen 1 (1) Datum Vår beteckning KS/2007:129 Vår handlêqqare Kommunsekreterare Gunnar Westermark Ert datum 1:r beteckninq Kommunstyrelsen Utredning av möjliga besparingar inom politisk ledning/kommunstyrelsen Uppdraget Uppdraget är art se över om det finns möjligheter til besparingar inom området politisk ledning - kommunstyelsen. Verksamhet Kommunstyelsens samlade övergripande uppgift beskrivs enligt reglementets första paragraf på följande sätt: "Kommunstyelsen är kommunens ledande politiska förvaltnigsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning." Kommunstyrelsen leder och samordnar plàneringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksameter. "De övergripande uppgiftema att leda och samordna kommunorganisationen innebär, förutom styming och uppföljning en1igt reglementets fjärde paragraf, ansvar och uppgifter inom följande fuioner och områden: ekonomisk hushållning, personalpolitik, översiktlig planering och en långsiktigt hållbar utveckling, informationsverksamet, näringslivspolitik samt arbetet med att effektivisera administrationen. Kommunstyrelsen har även ansvar för några områden som regleras genom speciallagstiftning, exempelvis krisledningsnämd. Övriga uppgifter som kommunstyrelsen ansvarar fôr är av skiftande karaktär, därbland intemationella, strategiska och administrativa frågor. Arbetsmiljö. Här lämas inget förslag som innebär påverkan på arbetsmiljön. Ekonomi Den ekonomiska ramen är tkr exklusive vänortsverksameten. Inför 2007 har arodeskostnadema reducerats, vilket påverkat budgetramen med 959 tkr. Huvuddelen av budgeten avser aroden och andra kostnader som är direkt förknippade med förtoendemanarollen (3294 tkr). Hyror och lokalkostnader omsluter tkr. Andra större utgifter avser bl.a. tryckkostnader och porto. Utredarens förslag Efter genomgång av kommunstyrelsens budget visavi den verksamet som styrelsen ansvarar för gör vi bedömningen från tjänstemanahåll att inga yrterligare sparåtgärder kan uppnås utifrån gällande regelverk och beslut. Frågor om lokalkostnader har dock inte bedömts i detta samanang. I tjänsten ~ (j\aèt\ W ej ~\ '\~ Utredningar politisk lednjng-ks Gunar Westermark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Posladress: KATRINEHOLM ww.kalrineholm.se Besöksadress: Djulögalan 41 Telefon: Telefax: kommunstyrelsensforvallning~kalrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

15 -IJ Katrineholms kommun \. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Vår handlã~~are Mattias Jansson Förvaltningschef Utredning Ekonomikontoret Datum Vår beteckning KS/2007:129 Ert datum Kommunstyrelsen 'ZóDT::2Z'3L Er betecknin~ 1 (1) Utredning Ekonomikontoret Uppdraget. Inventerig av möjliga besparngsinsatser inom KSF (ny) EkonomIkontor Verksamhet F örändrigar på ekonomikontoret gör att bedömnngen är att ramen kan minskas något uta verksametspåverkan. Arbetsmiljö I dagsläget är bedömngen art förändrigen kan ske utan negativa arbetsmiljökonsekvenser. Om derta skulle fôrändras så ska det lyfas i kommande budgetarbete. Ekonomi Ekonomikontoret har en budgetram på tkr. EkonomIkontorets ram miskas med 150 tkr Utredarens förslag Ekonomikontorets ram minskas med 150 tkr Utredning Ekonomikontoret KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Telefon: Telefax: kommunstyrelsensforvaltning~katrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

16 IZatrineholms kommun " KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Vår handlã~~are Mattias Jansson Förvaltningschef Utredning Stab/Ledning Datum Ert datum Kommunstyrelsen 206::~ 2- Z. '? 3 Vår betecning KS/2007:129 Er betecknini: 1 (1) Utredning Stab/Ledning Uppdraget. Inventerig av möjliga besparngsinsatser inom KSF (ny) Personalkostnadsminskngar på Stab och lednng Verksamhet I samband med nyrekreringar har personalostnadema minskats. Arbetsmiljö Inga negativa arbetsmiljöko~sekvenser finns. Ekonomi Kostnadsminskng på 100 tkr, helårseffekt. Utredarens förslag Minska personalostnadema på Stab/Ledning med 100 tk Utredning Stab 0 Ledning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: Telefax: kommunstyrelsensforvaltning~katrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

17 IZatrineholms koffmun " KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Vår handlãqqare Mattias Jansson Förvaltningschef 'LOO 1-: 2-'2'3 'S- Utredning Delfinansiering av läkartid 1 (1) Datum Vår beteckning KS/2007:129 Ert datum Er beteckninii Kommunstyrelsen Utredning Delfinansiering av läkartid Uppdraget Inventering av möjliga bespargsinsatser inom KSF (ny) Delfinansierig av läkarid Verksamhet Delfinanierig av kostnaden för företagsläkarid i rehabilterig har futs sedan ert nyt företagshälsovårdsavtal träfades med stora kostnadsökngar. Medlen var avsedda som en övergångsbestämelse. Benägenheten art söka pengara är låg. Arbetsmiljö Arbetsmiljölagen sätter krav art företagshälsovård måste anitas då det behövs för rehabilterigen. Inga negativa konsekvenser, förutsart att förändrngen intepåverkar benägenheten att söka företagshälsovård. Ekonomi 150 tkr är avsatt för delfinansiering på 30 pro cent av företagsläkarid. Det kommer art bli en viss negativ ekonomisk påverkan för de arbetsplatser som tidigare tagit del av finansieringen. Utredarens förslag Delfinansiering av företagshälsovård upphör Utredning delfinansiering KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Telefon: Telefax: kommunstyrelsensforvaltningtikatrineholm,se Postgiro Bankgiro Org.nummer

18 IZatrineholms kommun " KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING '2C 1-: 'Z Z--,-4 Om teckning av bredbandsavtal Datum (1) Vår beteckning ks/z6dl: (27 Vår handlãggare Ert datum Er beteckninii KS Kommunstyrelsen Om teckning av bredbandsavtal Verksamhet Ett avtal med fiberanslutningar til Verksamet i katreholms kommun går ut under 2008 och kommer att tecknas om en1igt nu gällande ramavtalsprislista med UtsIk. Derta påverkar inte verksametema på något sätt. Arbetsmiljö Inga arbetsmiljökonsekvenser kan identifieras. Ekonomi Då prisema på bredbandsmarknaden har sjunt kommer om tecknandet av avtalet ge utrmme för en raminsknng på kr fôr IT -kontoret. Utredarens förslag Utredaren föreslår Kommunstyelsen att fatta beslut om denna raminskng på IT - kontoret. ~~. // If~". sten Hasse Haglund konsekvensbeskrvning 2007 nätavtal KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Besöksadress: Djulögatan 41 Posladress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Telefon: Telefax: kommunstyrelsensforvaltningcækalrineholm,se Poslgiro Bankgiro Org,nummer

19 IZatrineholms kommun " KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Förändring av befattningar på IT-kontoret Datum LUU 'T~. L-L + Vår beteckning 1-cS/:2 '7 : l2~ 1 (1) Vår handläggare Ert datum Er beteckninii KS Kommunstyrelsen Förändring av befattningar på IT-kontoret Verksamhet Idag finns det nio personer på IT -kontoret som har gamla befattnigar som är felakiga. Befattngama som kommer att upphöra är Driftchef, IT -chef, Systemförvaltae, Systemadminstratör, PC-teknker, IT-support samt internonsult. Derta berör totalt 9 tjänster. För att anpassa verksamheten på IT -kontoret til idag gällande verksamet kommer det erbjudas 9 tjänster som IT -tekner. SåIunda kommer följande tjänster finas på IT -kontoret en IT -chef, två grppledare, en ITcontroller, en assistent samt tolv IT -teknker. Arbetsmiljö Eftersom detta är en anpassning til hur IT -kontoret arbetar idag bedöms det inte få några negativa arbetsmiljökonsekvenser. Ekonomi Eftersom vissa av dessa tjänster är lönesarta efter befattning som nu upphör beräkas en ramnsknng på kr vara genomförbar från Detta under fôrutsättngar att förhandlingama med fackförbunden faller väl ut. Utredarens förslag Utredaren föreslår Kommunstyelsen att farta beslut om dessa organsationsfôrändringar på IT -kontoret. konsekvensbeskrvning 2007 it-tjänster KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Telefon: Telefax: kommunstyrelsensfonaltningcækatrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

20 d' ~ IZatrineholms kommun " KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING.-- (-t) ' L:Lb Utredning om intäktsfinansierad IT verksamhet Datum Vår beteckning 1 (2) IÆ /ZC(72 L &7 Vår handläggare Ert datum Er beteckninii KS Kommunstyrelsen Utredning om intäktsfinansierad IT verksamhet Uppdraget IT verksameten blir helt finansierad av intema intäker. Atgärden syfr til art kostnaden ska synas där den uppkommer. Verksamhet I dag finansieras IT verksameten på flera särt i Katrineholms kommun. IT -kontoret har c:a 50%av driftbudgeten skartefinansierad direkt från Kommunstyrelsen och c:a 50% intemdebiteras övrga förvaltngar. I huvudsak så finansieras gemensama kostnader centralt och verksametsspecifika kostnader där de uppkommer. I detta ingår til större del den pedagogiska IT -verksameten som bedrvs inom Bam- och ungdomsförvaltnngen. Den pedagogiska och til viss del den admistrativa ITverksameten som finns på Utbildngsförvaltnngen är budgeterad där och ingår til större del inte i den fördelning som omnäms ovan. Bam- och Ungdomsförvaltningen har egen IT -investerings budget för sin pedagogiska verksamet. Utbildningsförvaltningen har egen IT -investerings budget för pedagogiska och administrativa IT investerigar. Övrga IT investeringar i Katrineholms kommun är budgeterade under IT -kontoret. Arbetsmiljö En intäksfinansierad IT verksamet i Katrineholms kommun bedöms inte ge några långsiktiga negativa arbetsmiljökonsekvenser. Att fôrändra arbetssärt skapar alltid oro hos dem som berörs men med öppenhet, tydlighet och samverkan bedöms oron vara hanterbar under övergångsperioden. Ekonomi En förutsättning för art IT verksameten ska fugera med intäksfinansiering är att de budgeterade medlen för IT verksamet i Katrineholms kommun fördelas til förvaltningama. En fördelningsmodell utifrån vad som innehas En fördelnng av IT kostnaden kommer att ge en bättre och mer genomtän verksametsnytokalkyl för vare IT investering i Katrineholms kommun. konsekvensbeskrvning 2007 kostnd IT KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Telefon: Telefax: kommu nstyrelsensforvaltning(tkatrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.numrter

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

ct(~~~~tço& G P".,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'...

ct(~~~~tço& G P.,,,,,, 277 _ 306 ~Q!...~~'... Kommunstyrelsen Sammantrllesdatym 2007-10-24 Bled Plats och lid Beslulanda Tjanslgõrande ersaltare Efsällaf8 Festvåningen, Hotel Statt, k18.15-16.35 Göran Dahlström, ordfòrande (s), Monica Johansson, l:e

Läs mer

KALLELSE Datum 2008-03-26

KALLELSE Datum 2008-03-26 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2008-03-26 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 26 mars 2008, kl. 8.15 Plats Festvåningen, Hotell Statt Information Presentation av personalchef,

Läs mer

IZatrineholms kommun "

IZatrineholms kommun IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kornunstyrelsens personalutskott 2007-09-05 34 49 Dnr KS/2005 :349 Handläggare: Karoline Vikingdotter Törmä Aterrapportering av arbetstidsprojektet

Läs mer

KALLELSE Datum. 15 juni 2007

KALLELSE Datum. 15 juni 2007 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KALLELSE Datum 15 juni 2007 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 20 juni 2007, kl. 8.15 Plats Pelarsalen, Safiren Information/uppföljning Ekonomisk utfallsprognos

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

KALLELSE Datum 2007-03-14

KALLELSE Datum 2007-03-14 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KALLELSE Datum 2007-03-14 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 21 mars 2007, kl. 8.15 Plats Pelarsalen, Safiren Information Information om ansvarskommitténs

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) 164 LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 De fem kommunerna

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer