Organ isationsöversyn kom m u nstyrelsens förvaltn i ngsorganisation, Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organ isationsöversyn kom m u nstyrelsens förvaltn i ngsorganisation, Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige"

Transkript

1 IZatrineholms koffmun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Dnr KS/2007: 129 Handläggare: Lina Widlund/Mare Sandström Koski Organ isationsöversyn kom m u nstyrelsens förvaltn i ngsorganisation, del 2 Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande. Friskvården slutar att arbeta med aktiviteter som riktar sig til alla anställda. Arbetet fokuseras på uppsökande motivationsarbete för definierade riskgrpper. Möjlighet skapas för anstä1lda att söka initial subvention från de av arbetsgivaravgiften avsatta riktade medlen til extern frskvård efter genomförd riad insats från frskvård eller beteendevetare.. Delfinansiering av företagshälsovård upphör.. IT -verksameten blir intäktsfinansierad i syfte att synliggöra kostnaden för IT där den uppstår. Modellen för IT investeringar förändras så att de IT investeringar som efterfrågas av verksameten också kan genomföras. Ny modell presenteras i samband med budget. Ansvarg IT -strategisk funkion hos kommunstyelsens förvaltnng Îar omgående i uppgift att, med stöd av in1ämade fuionsbeskrvningar och redovisade verksametsbehov fôr alla nya system, avgöra om de är förenliga med kommunens ITvision och IT -strategi. Kommunstyrelsen fôreslår att reglementet justeras av kommunllmäktige i en1ighet med detta senast på samanträdet den 19 september All personal med IT -relaterade arbetsuppgifter anställs i kommunstyelsens fôrvaltning från och med den 1 januar Definition av vilka personer som avses ska tas fram senast den 31 maj Kommunstyrelsen uppdras att sälja Magasinet til Katrineholms Industrihus AB för bokfört värde med inriktningen att utveckla användandet med fokus på ett levande centru.. Kommunstyrelsen uppdras att sälja Stinsbostaden til KIAB för bokfört värde.. Kommunstyelsen uppdras att sälja Östtorp under Kommunstyelsen uppdras att sälja Gamla Klubbetorp under Kommunstyelsen uppdras att sälja Lagerlundavägen 2 Valla under Justerandes sign Protokollsutdrag til ~\,

2 IZatrineholms koidmun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Blad Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom redovisade planerade åtgärder samt beslutar i övrgt. Kommunstyrelsens fôrvaltning namändras til kommunedningsförvaltningen från och den 1 september Delar av den organsationsförändring kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2007, 124, genomförs från och med den 1 september 2007 med innebörd att en biträdande kommunchef, tilika chef för kommunedningsfôrvaltningen, samt en chef til förvaltningen näringsliv och tilväxt rekreras, vilka båda blir underställda kommunchefen från detta datu.. Kommunchefen får i uppdrag att rekrera dessa båda chefer med befogenhet art besluta om löne- och anställningsvilkor.. Kommunstyrelsens förvaltning (efter beslut namändrad til kommunedningsförvaltngen) får ansvaret för: - Intern information (Lednings- och förändringsinformation) - Extern information (Strategisk kommunkation med omgivningen) - Samällsinformation (information om och marknadsföring av kommunala tj änster) - Marknadsföring av Katrneholm i syfte att attrahera nya kommunnvånare. Förvaltningen Näringsliv och tilväxt får ansvaret för: - Marknadsföring av kommunen och närngslivets förutsärtningar med syfte att fler företag lokaliseras til kommunen och att befintligt närngsliv utvecklas. En halvtids administrativ stödresurs, med en kostnad om kr inrättas på den nya förvaltningen. Medlen flytas från kommunstyrelsens förvaltning.. F ör att kommunen ska arbeta systematiskt med kompetensplanerings ska metod och verktygsstöd för detta införas, i en1ighet med projektdirektiv KS/2006: med projektstar den 1 januar Efter projektet ska detta inrymmas i de budgeterade personalkostnadema för personalkontoret och kostnader för systemet fördelas på respektive användare.. Investeringsmedel för införande av metod och verktgsstöd för kompetensplanering reserveras i investeringsbudget för Eventuelltjusterat projektdirektiv ska presenteras fôr KS senast den 30 september Justerandas sign Protokollsutdrag til till

3 IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad. Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk kompetensplanering och strategisk kompetensutveckling. VIAN ansvarar för utforming och arangemang av kompetensutvecklande utbildningsinsatser. Kommunstyrelsen föreslår art reglementet justeras av kommunfllmäktige i enlighet med detta senast på samanträdet den 19 november Reservation Mot beslutet til förmån för Ewa Callhamar med fleras yrkanden reserverar sig Ewa Callhamar, Robert Davidsson, Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Erik Liljencrantz och Bengt Andersson. Reservationen redovisas på sidoma Gudrun Lindvall reserverar sig til förmån för eget yrkande. Reservationen redovisas på sidan 35. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen uppdrog den 21 mars 2007 til förvaltnngschefen vid kommunstyelsens förvaltning och kommunchefen att i tre steg utreda, genomföra och läma förslag til förändringar av organsationen för arbetet inom kommunstyelsens ansvarsområde. De tre stegen omfartar: 1. Defintiva åtgärder från den med konsekvensbedömnng til kommunstyrelsen Atgärder från den 1 januar 2008 att utreda med konsekvensbedömning til kommunstyelsen den Atgärder från den att utreda til Syftet med åtgärdema är att uppnå en be sparng på 2, 1 Mk inom kommunstyelsens förvaltning. Tjänstemänens tolknng av uppdraget har redovisats för kommunstyrelsen i samband med att styelsen tàgit beslut i del 1 av uppdraget den 25 april 2007, 124. Tolkningen av uppdraget är: En tydlig förvaltnng för kommunens ledning och samordnng av kommunens samlade organsation med fokus på strategiska och handläggande frågor. Del två av organsationsöversynen innehöll följande åtgärdsförslag:. Arbetet med att föra ut självservice i löneadministration fortsätter. En tjänst som löneassistent tas bort från 2007/2008 på grund av effektivisering. Atgärden syftar til att minska administrationen.. Inrätta en tjänst som ansvarg för kommunens planeringsarbete. Atgärden syftar til att tydliggöra och utveckla planeringsprocessen.. Administratörstjänsten i den tilfållga organsationen tas bort - med besparing på minst konor. Atgärden syftar til art minska administrationen.. Tjänsten som enhetschef på personalkontoret tas bort - personalchefen är chef för personalkontoret. Atgärden syftar til art minska administrationen. Justerandes sign ~ Protokollsutdrag till

4 IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Anställ en intäktsfinansierad EU-samordnarjänst i utvecklingsenheten. Atgärden syftar til att få ta del av EU-medel för närngslivets och kommunens räking.. Flyta tjänsten som mark- och exploateringscheffrån byggnadsnämnden til kommunstyrelsen. Atgärden syftar til att satsa på ortsutveckling.. F ör över ansvar och medel för kommunens marknadsföring til utvecklingsenheten, Budgeten minskar med 50 tkr. Atgärden syftar til att satsa på ortsutveckling.. Omvärldsbevakng ingår i utvecklingsenhetens arbetsuppgifter och tjänsten som omvärldsbevakare ligger organsatoriskt där. Atgärden syftar til att satsa på ortsutveckling.. Friskvårdsverksamheten läggs ner i helhet eller delar med en be sparng på minst tkr. Atgärden syftar til att privata aktörer ska främjas.. Ansvaret för planering av kommunens intemutbildning och de personer som arbetar med det samt centrala pengar som finns för det överförs til personalkontoret. Atgärden syftar til art skapa en stark och effektiv förvaltning.. Löneavdelningen överförs til service- och teknknämden. Atgärden syftar til art tydliggöra den olika förvaltningamas uppdrag.. Systemägarskapför ekonomisystem, personaladministrativt system, dokumentoch ärendehantering samt informations system överfôrs til kommunstyrelsen. Atgärden syftar til art tydliggöra de olika förvaltningamas uppdrag.. IT -verksameten blir helt finansierad av intema intäker. Atgärden syftar til art kostnaden ska synas där den uppkommer.. All IT -relaterad personal anställs i kommunstyelsens förvaltning och ansvaret för IT-frågor tydliggörs. Atgärden syftar til att skapa en effektiv administration. Utredningar inom respektive sakområde har genomförts. Utredningama redovisas i sin helhet i bifogade handlingar. Ärendets handlingar. Utredning fastigheter/lokaler, Utredning administration, Utredning om möjliga besparngar inom politisk ledning/kommunstyrelsen, Utredning ekonomikontoret, Utrednng stab/ledning, Utredning delfinansiering av läkarid, Om tecknng av bredbandsavtal, Förändringar av befattningar på IT -kontoret, Utredning om intäksfinansierad IT -verksamet, Utredning om systemägarskap för kommunstyrelsens förvaltning, Justerandas sign ~ d1u Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till

5 IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdasdatum Blad Kommunstyrelsen Konsekvensutredning gällande att anställa all IT -relaterad personal inom kommunstyrelsens förvaltning, Utredning av möjliga besparngsåtgärder inom området kommunkationer, Utredning av möjliga besparngsåtgärder inom KS gemensama verksameter, Utrednng om framtida organsering av KY -utbildningar, Utredning av möjliga besparingsåtgärder inom kommunsekretarat och arkiv, INDEA:s rapport Personalarbetet i Katrineholms kommun - en översyn, Öhrlings PricewaterHouseCoopers rådgivningsrapport, Utredning av information, kommunkation och marknadsföring, Minnesantecknngar från samverkan med representanter från de fackliga organsationema om fôrslag til ny organsation för kommunstyelsens förvaltning, Minnesantecknngar från samverkan med representanter från de fackliga organsationema om förslag til ny organsation för kommunstyrelsens förvaltning, Förhandlingsprotokoll i en1ighet med 11 MBL gällande förslag til ny organisation för kommunstyrelsens ansvarsområde, Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyelsens överläggning ytar sig Ewa Callhamar, Gudrun Lindvall, Ami Rooth, Göran Dahström, Joha Frondelius, Erik Liljencrantz, Lars Hämström, Inger Fredriksson, Monica Johansson, Krstina Malmnäs, Cecilia Björk, Bengt Andersson, Carna Björk-Andersson, Inger Fredriksson samt kommunchefen Erik Hellqvist och förvaltningschefen Mattias Jansson. Förslag och yrkanden Ewa Callhamar yrkar, med instämande av Carin Björk-Andersson, Joha Frondelius, Inger Fredriksson, Erik Liljencrantz och Bengt Andersson att följande förslag ska avslås:. Friskvården slutar att arbeta med akiviteter som riktar sig til alla anställda. Initial subvention från de av arbetsgivaravgiften avsatta riktade medlen til extern friskvård efter genomförd riktad insats från friskvård eller beteendevetare.. Namändring av kommunstyrelsens förvaltning. Rekrering av chef för kommunlednngsförvaltningen och chef för närngslivsförvaltningen Justerandes sign Protokollsutdrag til

6 IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyelsen Förvaltningen näringsliv och tilväxt får ansvar för marknadsföring av kommunen och närngslivets fôrutsättningar. En halvtidsadministrativ stödresurs inrättas på förvaltningen närngsliv och tilväxt. Inrättande av verktygsstöd för systematiskt arbete med kompetensplanering. Investeringsmedel för verktyget reserveras i investeringsbudget fôr 2008 Gudrun Lindvall yrkar avslag på fôljande:. Friskvården slutar att arbeta med akiviteter som riktar sig til alla anställda. Initial subvention från de av arbetsgivaravgiften avsatta riktade medlen til extern frskvård efter genomförd riktad insats från friskvård eller beteendevetare. Proposition Efter avslutad överläggnng ställer ordfôranden proposition på sitt eget förslag, Ewa Callhamar med fleras avslagsyrkanden och Gudru Lindvalls avslagsyrkande. Han finner att styelsen biträder utredamas förslag. Justerandas sign atlt Protokollsutdrag til Samtliga förvaltningar, akten

7 Kommunstyrelsen cf ~Aac ~~ m Folkpartiet Krisrdemokrrerna CENTERPARTIET Reservation ärende Dnr KS/2007; 129. Vi inom alliansen säger nej och reserverar oss mot följande punkter i ärendet om kommunstyelsens förvaltningsorganisation, del 2. F örslag som beslutas av fullmäktige. Friskvården slutar att arbeta med aktiviteter som riktar sig til alla anställda. Arbetet fokuseras på uppsökande motivationsarbete för definierade riskgrpper Möjlighet skapas för anställda att söka initial subvention från de av arbetsgivaravgiften avsatta riktade medlen til extern frskvård efter genomförd riktad insats från frskvård eller beteendevetare. Vi inom alliansen lägger istället ett besparingsförslag på kronor på frskvården. F örslag som beslutas av kommunstyelsen. Kommunstyrelsens förvaltning narändras til kommunledningsfôrvaltningen. Delar av den organisationsförändring kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2007, 124, genomförs från och med den 1 september 2007 med innebörd att en biträdande kommunchef, tillka chef för kommunledningsförvaltningen, samt en chef til förvaltningen närngsliv och tilväxt rekreras, vilka båda blir underställda kommunchefen från detta datum. Kommunchefen får i uppdrag att rekrera dessa båda chefer med befogenhet att besluta om löne- och anstäl1ningsvilkor En halvtids administrativ stödresurs, med en kostnad om kr inrättas på den nya fôrvaltningen. Medlen flytas från kommunstyrelsens förvaltning. För att kommunen ska arbeta systematiskt med kompetensplanerings ska metod och verktygsstöd för detta införas, i enlighet med projektdirektiv KS/2006: med projektstar den 1 januari Efter projektet ska detta inras i de budgeterade personalkostnadema för personalkontoret och kostnader för systemet fördelas på respektive användare. ~( t 9

8 Kommunstyrelsen ~~r Ewa Callhammar Folkpartiet Liberalema Erik Liljencrantz Moderatema ~~ r;ki~~ In&,ei" Fredrksson Centerpartiet. Investeringsmedel för införande av metod och verktygsstöd för kompetensplanering reserveras i investeringsbudget för Eventuellt justerat projektdirektiv ska presenteras för KS senast den 30 september Robert Davidsson Folkpartiet Liberalema :&~~,- Bengt Andersson (I./ Jfl ~OO"Vj CModeratema Joha Frondelius Kristdemokratema GLU ~

9 Kommunstyrelsen ~ miljöpartiet de 9.. röoa D ) ~:: Reservation från Miljöpartiet de gröna Ärende Organisationsöversyn av KS förvaltning, del 2. Frågor rörande kommunstyelsens förvaitning har hanterats vid tidigare tillfällen i kommunstyrelsen oeh miljöpariet de gröna har frainört synpunkter. Eftersom arbetet med organisationsförändringen nu kommit så långt att förhandlingar skett inför dessa med de faekliga organisationerna godtar vi förslaget i alia punkter utom de som rör friskvården. Miljöpariet de gröna anser att friskvården behövs oeh ska bevaras intakt i kommunen. Den bör riktas till samtliga anställda oeh inte enbar fokuseras på uppsökande motivationsarbete för definierade riskgrupper, som föreslås. Ett väl fungerande friskvårdsarbete gynnar inte bara den anställda, det gynnar även kommunen, som kan få behålla kompetent oeh erfaren personal både mer oeh längre i arbetet. Eftersom vi inte fick gehör för detta reserverar vi oss mot beslutet i den del en. Katrineholm den 22 maj 2007 QJ.H,t"l C.Lì;lraR 6udrun Lindvall Ledamot i KS Ami Rooth ersättare i KS diu. ~

10 /~a Katreholms kommun ~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Vår handlilqqare Mattias Jansson Förvaltningschef Utredning fastigheter/lokaler Datum Vår beteckning KS/2007:129 Ert datum Kommunstyrelsen ~()O,l-: 2-2-;6 Er betecninq 1 (3) Utredning fastigheter/lokaler Uppdraget Inom ramen för inventering av möjliga bespargsinsatser inom KSF så har nedantående uppdrag lämats til extern konsult. ~ A vseende de fastigheter som förvaltnigsmässigt men inte ägandemässigt överfördes til Katrneholms Fastighets AB (KF AB) ska fôljande frågor belysas: Vilken strategi gä1ler avseende kommunens ägande av fastighetema? Hur hanteras ägaransvaret för fastighetema? Vilken strategi gä1ler för fastighetemas förvaltng? Hur följs fastighetemas ekonomi upp? ~ Ayseende de til KFAB ägandemässigt överförda fastigheter som nytjas av extema akörer, men som resultatmässigt garanteras av kommunen, ska följande frågor belysas: Vilken strategi gäller för fastighetemas ägande och förvaltnng? Hur följs fastighetemas ekonomi upp ur kommunens intresseperspektiv? Syftet med översynen är att läma förslag til eventuella åtgärder som säner kommunens nettokostnad för fastighetema. Verksamhet Pga tidsbrist och avsakaden av för uppdraget samanstä1ld relevant inormation så har det extema utrednngsuppdraget inte fullföljts fullt ut. Följande konstateranden har dock gjorts; Katrieholms kommun äger idag 55 fastigheter där ansvaret ligger under KS på fastigheter/lokaler. Därtöver bär KS kostnader för 14 fastigheter som ägs av KF AB. Kommunens fastighetsinnehav kan delas in i tre delar; Profifastigheter Exploateringsfastigheter Övriga fastigheter som kommunen av andra skäl är nödgade att äga Utredning Fastigheter KOMMUNSlYRELSENS FÖRVAL TNING Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Telefon: Telefax: kommunstyrelsensforvaltning( katrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

11 I i., Utredning fastigheter/lokaler Datum Fell Hittar inte referenskälla. Vår beteckning KS/2007:129 3 (3) kr 454 kr kr kr kr kr kr SUMMA kr I vad mån dessa förändrngar kan genomföras under 2007 är oklar. Bedömngen är art minst 500 tkr kan sparas i drfts och avskrvnngskostnader med de föreslagna förändringama til Utredarens förslag Mark och exploaterigschefen uppdras art sälja Magasinet til KI för bokfört värde med inrngen att utveckla användandet med fokus på ert levande. centr. Mark och exploateringschefen uppdras att sälja Stinsbostaden til KI för bokfört värde. Mark och exploaterigschefen uppdras att sä1ja Östtorp under 2007 Mark och exploaterigschefen uppdras art sälja Gama Klubbetorp under 2007 Mark och exploateringschefen uppdras art sä1ja Lagerlundavägen 2 Valla under 2007 KF AB uppdras art överföra Linévägen 11 B til bostadsdivisionen KF AB uppdras avseende Alliden Julita art riva den tomma byggnaden och föra över den uthyrda byggnaden til bostadsdivisionen. KF AB uppdras art föra över fastigheten Vedebyvägen 67 Björkvik til bostadsdivisionen En fördjupad analys av kommunens kostnader för fastigheter som KF AB äger ska vara genomförd senast En fördjupad analys och framtagande av strategi av kommunens ägande ska vara genomförd senast Förvaltaruppdrag per fastighet som KFAB fôrvaltar fastställs senast Utrednine Fastieheter

12 ./, O' 200::,223( IZatrineholms koffmun ". KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Vår handläiiqare Mattias Jansson Förvaltningschef Utredning administration Datum Vår beteckning KS/2007:129 Ert datum Kommunstyrelsen Er beteckninii 1 (2) Utredning administration Uppdraget Admstratörstjänsten i den tilfållga organsationen ta bort - med besparng på mist 200 tk. Âtgärden syf til att minska admstration. A vvaka med stä11nigstagande krg besparg på admstration til samanträdet i maj Verksamhet Idag finns sex ekonomia&sistenter, fem assistenttjänster, en adminstratör, en sekreterare och en registrator i KSF's administration. Löneassistenter hanteras utanör denna utredng. Admnistratörstjänsten i den tilfållga organsationen ti1lkom ursprugligen för att stödja den tilfållga organsationen då förvaltningschefen tilika var personalchef. Då den lösnigen nu upphört faller motivet fôr tjänsten. I den beslutade organsationen från finns en befattnig som biträdande kommunchef. Befattnigen ställer, liksom kommunchef och KS-ordförande krav på visst administrativt stöd. Idag har kommunchef och KS-ordförande en sekreterare. Den teknska utvecklingen möjliggör, när teknken används fullt ut, effektiviseringar i administrationen. Undertecknad bedömer det möjligt att inra det ti1lkommande stödbehovet för den nya befattnigen inom befintliga sekreteraresurser. Arbetsmiljö Jnga negativa arbetsmiljökonsekvenser bedöms föreligga under förutsättning att stöd omfördelas från andra kontor när valet administreras samt art den samlade administrativa resursen på Gröna kulle samarbetar när stöd behövs i kommunednngen samt i den gemensama vården av stadshuset. Framtida fakahantering för kommunedningen ska hanteras av kommunsekretarat eller av ekonomikontoret. Ekonomi Förslaget innebär en besparng på 400 tkr. Utredning administrtion KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: Telefax: kommunstyrelsensforvaltning~katrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

13 '.' / Utredning administration Datum Vår betecking KS/2007:129 2 (2) Utredarens förslag Administratörstjänten i den tilfå1liga organsationen upphör I IJtredninlz adminis,tration

14 IZatrineholms koffmun " KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING c C07L A.~ s- Utredning besparing nom politisk ledning kommunstyrelsen 1 (1) Datum Vår beteckning KS/2007:129 Vår handlêqqare Kommunsekreterare Gunnar Westermark Ert datum 1:r beteckninq Kommunstyrelsen Utredning av möjliga besparingar inom politisk ledning/kommunstyrelsen Uppdraget Uppdraget är art se över om det finns möjligheter til besparingar inom området politisk ledning - kommunstyelsen. Verksamhet Kommunstyelsens samlade övergripande uppgift beskrivs enligt reglementets första paragraf på följande sätt: "Kommunstyelsen är kommunens ledande politiska förvaltnigsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning." Kommunstyrelsen leder och samordnar plàneringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksameter. "De övergripande uppgiftema att leda och samordna kommunorganisationen innebär, förutom styming och uppföljning en1igt reglementets fjärde paragraf, ansvar och uppgifter inom följande fuioner och områden: ekonomisk hushållning, personalpolitik, översiktlig planering och en långsiktigt hållbar utveckling, informationsverksamet, näringslivspolitik samt arbetet med att effektivisera administrationen. Kommunstyrelsen har även ansvar för några områden som regleras genom speciallagstiftning, exempelvis krisledningsnämd. Övriga uppgifter som kommunstyrelsen ansvarar fôr är av skiftande karaktär, därbland intemationella, strategiska och administrativa frågor. Arbetsmiljö. Här lämas inget förslag som innebär påverkan på arbetsmiljön. Ekonomi Den ekonomiska ramen är tkr exklusive vänortsverksameten. Inför 2007 har arodeskostnadema reducerats, vilket påverkat budgetramen med 959 tkr. Huvuddelen av budgeten avser aroden och andra kostnader som är direkt förknippade med förtoendemanarollen (3294 tkr). Hyror och lokalkostnader omsluter tkr. Andra större utgifter avser bl.a. tryckkostnader och porto. Utredarens förslag Efter genomgång av kommunstyrelsens budget visavi den verksamet som styrelsen ansvarar för gör vi bedömningen från tjänstemanahåll att inga yrterligare sparåtgärder kan uppnås utifrån gällande regelverk och beslut. Frågor om lokalkostnader har dock inte bedömts i detta samanang. I tjänsten ~ (j\aèt\ W ej ~\ '\~ Utredningar politisk lednjng-ks Gunar Westermark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Posladress: KATRINEHOLM ww.kalrineholm.se Besöksadress: Djulögalan 41 Telefon: Telefax: kommunstyrelsensforvallning~kalrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

15 -IJ Katrineholms kommun \. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Vår handlã~~are Mattias Jansson Förvaltningschef Utredning Ekonomikontoret Datum Vår beteckning KS/2007:129 Ert datum Kommunstyrelsen 'ZóDT::2Z'3L Er betecknin~ 1 (1) Utredning Ekonomikontoret Uppdraget. Inventerig av möjliga besparngsinsatser inom KSF (ny) EkonomIkontor Verksamhet F örändrigar på ekonomikontoret gör att bedömnngen är att ramen kan minskas något uta verksametspåverkan. Arbetsmiljö I dagsläget är bedömngen art förändrigen kan ske utan negativa arbetsmiljökonsekvenser. Om derta skulle fôrändras så ska det lyfas i kommande budgetarbete. Ekonomi Ekonomikontoret har en budgetram på tkr. EkonomIkontorets ram miskas med 150 tkr Utredarens förslag Ekonomikontorets ram minskas med 150 tkr Utredning Ekonomikontoret KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Telefon: Telefax: kommunstyrelsensforvaltning~katrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

16 IZatrineholms kommun " KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Vår handlã~~are Mattias Jansson Förvaltningschef Utredning Stab/Ledning Datum Ert datum Kommunstyrelsen 206::~ 2- Z. '? 3 Vår betecning KS/2007:129 Er betecknini: 1 (1) Utredning Stab/Ledning Uppdraget. Inventerig av möjliga besparngsinsatser inom KSF (ny) Personalkostnadsminskngar på Stab och lednng Verksamhet I samband med nyrekreringar har personalostnadema minskats. Arbetsmiljö Inga negativa arbetsmiljöko~sekvenser finns. Ekonomi Kostnadsminskng på 100 tkr, helårseffekt. Utredarens förslag Minska personalostnadema på Stab/Ledning med 100 tk Utredning Stab 0 Ledning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: Telefax: kommunstyrelsensforvaltning~katrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

17 IZatrineholms koffmun " KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Vår handlãqqare Mattias Jansson Förvaltningschef 'LOO 1-: 2-'2'3 'S- Utredning Delfinansiering av läkartid 1 (1) Datum Vår beteckning KS/2007:129 Ert datum Er beteckninii Kommunstyrelsen Utredning Delfinansiering av läkartid Uppdraget Inventering av möjliga bespargsinsatser inom KSF (ny) Delfinansierig av läkarid Verksamhet Delfinanierig av kostnaden för företagsläkarid i rehabilterig har futs sedan ert nyt företagshälsovårdsavtal träfades med stora kostnadsökngar. Medlen var avsedda som en övergångsbestämelse. Benägenheten art söka pengara är låg. Arbetsmiljö Arbetsmiljölagen sätter krav art företagshälsovård måste anitas då det behövs för rehabilterigen. Inga negativa konsekvenser, förutsart att förändrngen intepåverkar benägenheten att söka företagshälsovård. Ekonomi 150 tkr är avsatt för delfinansiering på 30 pro cent av företagsläkarid. Det kommer art bli en viss negativ ekonomisk påverkan för de arbetsplatser som tidigare tagit del av finansieringen. Utredarens förslag Delfinansiering av företagshälsovård upphör Utredning delfinansiering KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Telefon: Telefax: kommunstyrelsensforvaltningtikatrineholm,se Postgiro Bankgiro Org.nummer

18 IZatrineholms kommun " KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING '2C 1-: 'Z Z--,-4 Om teckning av bredbandsavtal Datum (1) Vår beteckning ks/z6dl: (27 Vår handlãggare Ert datum Er beteckninii KS Kommunstyrelsen Om teckning av bredbandsavtal Verksamhet Ett avtal med fiberanslutningar til Verksamet i katreholms kommun går ut under 2008 och kommer att tecknas om en1igt nu gällande ramavtalsprislista med UtsIk. Derta påverkar inte verksametema på något sätt. Arbetsmiljö Inga arbetsmiljökonsekvenser kan identifieras. Ekonomi Då prisema på bredbandsmarknaden har sjunt kommer om tecknandet av avtalet ge utrmme för en raminsknng på kr fôr IT -kontoret. Utredarens förslag Utredaren föreslår Kommunstyelsen att fatta beslut om denna raminskng på IT - kontoret. ~~. // If~". sten Hasse Haglund konsekvensbeskrvning 2007 nätavtal KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Besöksadress: Djulögatan 41 Posladress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Telefon: Telefax: kommunstyrelsensforvaltningcækalrineholm,se Poslgiro Bankgiro Org,nummer

19 IZatrineholms kommun " KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Förändring av befattningar på IT-kontoret Datum LUU 'T~. L-L + Vår beteckning 1-cS/:2 '7 : l2~ 1 (1) Vår handläggare Ert datum Er beteckninii KS Kommunstyrelsen Förändring av befattningar på IT-kontoret Verksamhet Idag finns det nio personer på IT -kontoret som har gamla befattnigar som är felakiga. Befattngama som kommer att upphöra är Driftchef, IT -chef, Systemförvaltae, Systemadminstratör, PC-teknker, IT-support samt internonsult. Derta berör totalt 9 tjänster. För att anpassa verksamheten på IT -kontoret til idag gällande verksamet kommer det erbjudas 9 tjänster som IT -tekner. SåIunda kommer följande tjänster finas på IT -kontoret en IT -chef, två grppledare, en ITcontroller, en assistent samt tolv IT -teknker. Arbetsmiljö Eftersom detta är en anpassning til hur IT -kontoret arbetar idag bedöms det inte få några negativa arbetsmiljökonsekvenser. Ekonomi Eftersom vissa av dessa tjänster är lönesarta efter befattning som nu upphör beräkas en ramnsknng på kr vara genomförbar från Detta under fôrutsättngar att förhandlingama med fackförbunden faller väl ut. Utredarens förslag Utredaren föreslår Kommunstyelsen att farta beslut om dessa organsationsfôrändringar på IT -kontoret. konsekvensbeskrvning 2007 it-tjänster KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Telefon: Telefax: kommunstyrelsensfonaltningcækatrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

20 d' ~ IZatrineholms kommun " KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING.-- (-t) ' L:Lb Utredning om intäktsfinansierad IT verksamhet Datum Vår beteckning 1 (2) IÆ /ZC(72 L &7 Vår handläggare Ert datum Er beteckninii KS Kommunstyrelsen Utredning om intäktsfinansierad IT verksamhet Uppdraget IT verksameten blir helt finansierad av intema intäker. Atgärden syfr til art kostnaden ska synas där den uppkommer. Verksamhet I dag finansieras IT verksameten på flera särt i Katrineholms kommun. IT -kontoret har c:a 50%av driftbudgeten skartefinansierad direkt från Kommunstyrelsen och c:a 50% intemdebiteras övrga förvaltngar. I huvudsak så finansieras gemensama kostnader centralt och verksametsspecifika kostnader där de uppkommer. I detta ingår til större del den pedagogiska IT -verksameten som bedrvs inom Bam- och ungdomsförvaltnngen. Den pedagogiska och til viss del den admistrativa ITverksameten som finns på Utbildngsförvaltnngen är budgeterad där och ingår til större del inte i den fördelning som omnäms ovan. Bam- och Ungdomsförvaltningen har egen IT -investerings budget för sin pedagogiska verksamet. Utbildningsförvaltningen har egen IT -investerings budget för pedagogiska och administrativa IT investerigar. Övrga IT investeringar i Katrineholms kommun är budgeterade under IT -kontoret. Arbetsmiljö En intäksfinansierad IT verksamet i Katrineholms kommun bedöms inte ge några långsiktiga negativa arbetsmiljökonsekvenser. Att fôrändra arbetssärt skapar alltid oro hos dem som berörs men med öppenhet, tydlighet och samverkan bedöms oron vara hanterbar under övergångsperioden. Ekonomi En förutsättning för art IT verksameten ska fugera med intäksfinansiering är att de budgeterade medlen för IT verksamet i Katrineholms kommun fördelas til förvaltningama. En fördelningsmodell utifrån vad som innehas En fördelnng av IT kostnaden kommer att ge en bättre och mer genomtän verksametsnytokalkyl för vare IT investering i Katrineholms kommun. konsekvensbeskrvning 2007 kostnd IT KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Telefon: Telefax: kommu nstyrelsensforvaltning(tkatrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.numrter

Organisationsöversyn för kommunstyrelsens

Organisationsöversyn för kommunstyrelsens llco-:: : ~., b ( IZatrineholms kommun \. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Datum Vår beteckning 1 (16) 2007-05-15 Dnr KS/2007: 129-001 Vår handläggare Kommunchef Erik Hellqvist Förvaltningschef Mattias Jansson

Läs mer

Projektdirektiv för framtagande av

Projektdirektiv för framtagande av IZatrineholms kommun " KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Staben Vår handläggare Una Widlund, 7004 Kommunstyrelsens handling nr 51/2~ ;li5db; ; q 1(0 1 (6) Datum Ert datum Er betecknini: KS I c2 DOß ;.5D6 - öl';

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Utredning av information, kommunikation och marknadsföring

Utredning av information, kommunikation och marknadsföring Öhrlings pmcewtfousfpers I KATRINEH01.MS KOMMUN Kommun$tyr~llen 2007-05" 1 1 Rådg ivn ingsrapport Utredning av information, kommunikation och marknadsföring Katrineholms kommun 2007 05 11 R Walln *connectedthinking

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-03-04 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats Katrineholmssalen, Safiren Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/handl

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning ÅTGÄRDS-/TIDPLAN 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anna-Lena Ramstedt, vik. områdeschef Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2007-05-10 Vård- och

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Revisionsrapport* Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Finspångs kommun 15 maj 2009 Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

2011-11-09. Jan-Olof Friman informerar om att de ärenden som förvaltningschefsgruppen för diskussion om är detsamma som behandlas inom CeSam.

2011-11-09. Jan-Olof Friman informerar om att de ärenden som förvaltningschefsgruppen för diskussion om är detsamma som behandlas inom CeSam. SALA '(OMMUN Bilaga KS 2011/60/3 Centrala samverkans gruppen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-11-09 4 (S) SALA i

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Trafikbullerplan 2010

Trafikbullerplan 2010 Kommunfullmäktige 2010 11 29 177 416 Kommunstyrelsen 2010 11 15 207 501 Arbets och personalutskottet 2010 10 25 198 411 Dnr 10.605 51 novkf10 Trafikbullerplan 2010 Bilagor: Trafikbullerplan Miljönämndens

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP)

_ ~~ ~ :i. T. Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Tony Rosendahl (V) Bo Sivars (M), Gudrun Lindvall (MP) _ ~~ ~ :i. T,` ; l~atyineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTTET 2015-02-11 1 Plats och tid Atelj en, Nämndhuset klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Söderberg (S), Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-08-19 Au 129 Dnr KS 155/2015 Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Motion om införande av studerandemedarbetare i Sala kommun

Motion om införande av studerandemedarbetare i Sala kommun 1 (2) 2015-02-23 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MISSIV SALA KOMMUN Ink. 2015-02- 2 3 Motion om införande av studerandemedarbetare i Sala kommun Den 29 maj inkom en motion (S) med förslag om införande av

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

~ #lek (7~!?,-- RONNEBY KOMMUN. Justeras. Utdrags bestyrkande. Sammanträdesprotokoll 2014-06-02. Kommunstyrelsens personalutskott

~ #lek (7~!?,-- RONNEBY KOMMUN. Justeras. Utdrags bestyrkande. Sammanträdesprotokoll 2014-06-02. Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2014-06-02 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 2 juni 2014 kl. 08.30-11.30 Beslutande Roger Fredriksson Kenneth

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne

Datum 2013-06-10 Dnr 1301185. Användande av läsplattor vid politiska sammanträden i Region Skåne Regionstyrelsen Cecilia Eklund Bitr. Kanslidirektör 044-309 32 30 cecilia.eklund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-06-10 Dnr 1301185 1 (7) Regionstyrelsen Användande av läsplattor vid politiska sammanträden

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun _ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens 2012-01-31 1 (5) Vår handläggare Utredningssekr Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Socialdepartementet Yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Plats och tid Personalkontoret, kl. 8.30 11.00 Beslutande Lena Andersson (M) Ulla Svensson (S) Göran Stark (S) Marianne Nord Lyngdorf (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer