Örebro Läns Landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro Läns Landsting"

Transkript

1 Örebro Läns Landsting Plats för ev. klientlogo eller bildtext Utredningsuppdrag angående Landstingets upphandling och införande av nytt personaladministrativt system Rapport 16 april 2012

2 Örebro Läns Landsting Box Örebro Utredningsuppdrag angående Landstingets upphandling och införande av nytt personaladministrativt system Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har fått i uppdrag att utreda Örebro Läns Landstings upphandling och införande av nytt personaladministrativt system Våra noteringar, slutsatser och rekommendationer från detta uppdrag presenteras i denna rapport. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sten Widén PwC 2

3 Innehållsförteckning PwC 3

4 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Uppdrag Bakgrund och händelseförlopp Utvärdering per delområde Våra rekommendationer...28 Bilaga 1: Delrapport avseende frågan avseende eventuellt jäv, rapporterad PwC 4

5 Sammanfattning PwC 5

6 Sammanfattning, sid 1 Våra noteringar och rekommendationer framgår av kapitel 4 respektive 5 i denna rapport. Under denna rubrik sammanfattar vi rapportens mest väsentliga områden. Upphandlingen genomfördes enligt vedertagna modeller och principer och i enlighet med LOU. Vi bedömer dock att mängden detaljkrav i upphandlingsunderlaget, tillsammans med svagt inledande fokus på processanalyser och förankring av nödvändiga förändringar, gav projektet oklara förutsättningar. Upprättat avtal är väl genomarbetat men skulle kunna tydliggöras avseende exempelvis prissättningens delar, ansvar för leverans och vad som skulle hända vid hävning. Vår bedömning är dock att avtalets utformning inte har påverkat slutresultatet, utan det är istället hur landstinget valt att tillämpa avtalet som kan ha påverkat projektet. Avtalet innehåller klausuler om möjlighet till vite vid leveransförseningar, klausuler som inte användes under projektets gång, eftersom man fått utfästelser från leverantören som gjort att man valt att gå vidare. Genomförandet av projektet har kännetecknats av att Landstinget arbetade lösningsinriktat, d.v.s. med fokus på att få fram en lösning tillsammans med leverantören. Ett flertal tillägg och förändringar gjordes under projektets löptid, hela tiden med ambitionen om en framtida leverans. I efterhand kan vi konstatera att leverans tolkades mycket olika av Landstinget och leverantören. Det kan även ha varit så att förväntad leverans tolkades olika inom Landstinget. Då vi inte har tagit del av faktiskt utvecklad lösning kan vi inte objektivt avgöra vad skillnaderna omfattade, utan endast konstatera att parterna inte hade en gemensam bild av slutleveransen. PwC 6

7 Sammanfattning, sid 2 Hävning av avtalet gjordes av Landstinget i början av 2010, efter att man tillsammans med leverantören försökta att finna en lösning som skulle fungera innan den definitiva tidpunkten 31 december Landstinget och dess jurist gjorde då bedömningen att man med stor sannolikhet inte skulle kunna kräva ersättning eller vinna en tvist. Detta bland annat mot bakgrund av att man inte hade tillämpat avtalets klausuler tidigare och att projektet genomgått många förändringar som parterna varit överens om. Vi har mot bakgrund av avtalets utformning och de förändringar som skett under projektets gång, inte gjort någon annan bedömning av riktigheten av de beslut som togs. Vi har försökt att tolka hur mycket av arbetet som genomfördes inom ramen för projektet, som Landstinget kunnat ta med sig och haft nytta av i det ersättande projektet. Den hårdvara som anskaffades för projektet har kunnat återanvändas men framförallt har arbetet som gjordes under flera år med att identifiera och samordna processer, krav och funktioner för olika delar av Landstinget, möjliggjort det snabba införandet av ett ersättande system. Mot bakgrund av vår erfarenhet gör vi bedömningen att utan förberedande arbete hade Landstinget inte lyckats att införa delar av ett PA-system under ca ett halvår, vilket gjordes under hösten Totala budgeten för PA-projektet uppgick under perioden till Tkr och vid avslutningen i mars 2010, ett slutdatum som antagits i vår utredningen, var det totala utfallet för projektet Tkr Agressos andel uppgick till Tkr eller 68% av projektkostnaden. Övriga kostnader i projektet omfattar internt debiterad tid, exempelvis tid från IT-enheten för projektets räkning. Övriga externa kostnader omfattar t.ex. kvalitetssäkring från externa parter, resekostnader m.m. Projektet var väldokumenterat och kommunicerades löpande till olika intressenter inom Landstinget under hela projekttiden. Projektet hölls sig i stort sett inom budgeterade ramar för varje år och vår bedömning är att så länge projekt följde budget så var avrapporteringen odramatisk. För att kunna få ökat fokus på projektrisker borde den ekonomiska rapporteringen kompletteras med löpande riskanalyser inklusive en koppling till faktisk och förväntad leverans. PwC 7

8 Uppdrag och genomförande PwC 8

9 3. Uppdrag, sid 1 PwC har fått i uppdrag att utreda Örebro Läns Landstings (Landstinget) upphandling och införande av nytt personaladministrativt system i Landstinget. Utredningen är en förloppsbeskrivning över projektet Med förloppet avses upphandling, införande och hela den process som ledde fram till projektets avslutande. Huvudfrågeställningarna för Landstinget är; Vad gick fel och varför? Vad kan Landstinget lära sig? Frågeställningarna har delats upp i sex huvudfrågor som avser följande områden: Bakgrund och händelseförlopp 1 Ekonomi 2 Upphandling 3 Avtal 4 Implementering 5 Avtalshävning Rapportering 6 PwC 9

10 3. Uppdrag, sid 2 Uppdraget har utförts under mars-april 2012 med konsulterna Martin Arvidsson, Michael Attelid, Linda Sandelin och Sten Widén. Vår utvärdering har gjorts i form av studier och tolkning av den omfattande dokumentationen från Landstinget, anbudsgivare och vald leverantör. Dokumentationen har bestått av upphandlingsunderlag, anbud, avtal, beslutsunderlag, protokoll från styrgruppsmöten, arbetsmöten och avrapporteringar, kommunikation mellan Landstinget och leverantör m.m. Inom ramen för projektet har även ett antal intervjuer genomförts med befattningshavare inom Landstinget och även med andra intressenter. PwC har också fått svar från Agresso AB på ett antal frågor som ställts till dess VD. Uppdraget avser att utreda år Vi har dock i vårt arbete inte noterat några dokument som avser detta projekt under 2005 utan den första noteringen är gjord De första ekonomiska transaktionerna på aktuell ansvarskod i redovisningen gjordes under Avgränsningar Det har för oss inte varit möjligt att nu i efterhand bedöma kvaliteten på de leveranser som Landstinget erhöll från leverantören. Det innebär att vi inte har gjort någon egen bedömning av hur sakläget var när Landstinget beslutade att bryta samarbetet p.g.a. av brister i leveransen, samtidigt som leverantören hävdade att i stort sett 100% av leveransen var klar. Vår bedömning bygger på den dokumentation som varit tillgänglig för oss. PwC 10

11 Bakgrund och händelseförlopp PwC 11

12 4. Bakgrund och händelseförlopp, sid 1 Under 2006 startade Landstinget en upphandling av ett nytt personaladministrativt system enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Bakgrunden var att det egenbyggda personaladministrativa systemet PA2 behövde ersättas p.g.a. ålderstigen teknik och brist på support. Den tekniska plattformen var så pass ålderstigen att den bortre absoluta gränsen för när ett nytt system skulle vara på plats bestämdes till 31 december Upphandlingsprojektet föregicks av inledande analys där bland annat alternativet att bygga ett nytt eget PA-system fanns med som ett alternativ. När beslut togs om att gå ut i upphandling, fick projektet benämningen Vendela. För att ta fram kravspecifikation och påbörja upphandlingen bildades en styrgrupp samt en upphandlingsorganisation under ledning av Landstingets upphandlingschef. Efter utvärderingar av erhållna anbud, slöts avtal med Agresso AB 2007 (idag Unit4 Agresso AB). En projektorganisation inklusive styrgrupp och projektledning inrättades hösten 2007 som organisation för att implementera en ny lösning. Styrgruppen som varit med från starten av upphandlingen, leddes av Landstingets personaldirektör som också var projektägare. I enlighet med avtalet upprättades en projektplan tillsammans med Agresso AB. Projektet leddes av en anställd projektledare och projektets status dokumenterades i form av styrgruppsprotokoll och andra dokument. Projektstatus kommunicerades även till andra intressenter inom Landstinget. Det ekonomiska utfallet jämfört med budget var en av de mest väsentliga punkterna för uppföljningen. PwC 12

13 4. Bakgrund och händelseförlopp, sid 2 Den första tidplanen (Projektplan ) fastslog en leveranstidpunkt dryga tre månader efter projektstart, den 28 februari 2008, men ganska tidigt stod det klart att planen inte kunde hållas. Ett beslut togs då att skjuta på produktionssättningen, ett beslut som skulle komma att upprepas fler gånger. Problem med leveranser uppstod igen i projektet under 2008, vilket accelererades mot slutet av samma år, d.v.s. relativt sent inför överenskommen senarelagd slutleverans våren För att få en oberoende bedömning av upplevda och faktiska problem utfördes en analys av status med hjälp av extern konsult hösten 2008 och analysen konstaterade brister i projekt och leveranser. Försening av leverans konstaterades senare och arbetet fortsatte med utgångspunkt från en ånyo överenskommen leveransplan. Såväl Landstinget som leverantören var lösningsfokuserade, dock kan vi utläsa av dokumentationen att frågorna blev allt mer akuta och uppfattningen om sakläget skilde sig åt väsentligt mellan parterna. Under december 2009 uppstod en ny brytpunkt då styrgruppen beslöt att avbryta inledda acceptanstester av levererad lösning. Som skäl angavs att så stora brister uppdagats att fortsatta tester bedömdes vara meningslösa. Detta meddelades i brev till Agresso AB den 14 december Den 15 januari 2010 förklarade Landstinget ensidigt avtalet hävt. Detta förtydligades i ytterligare en skrivelse den 1 mars 2010 från Landstingets chefsjurist och personaldirektör. I brevet tydliggjorde Landstinget sin uppfattning att parterna inte har några ytterligare förpliktelser gentemot varandra, varken ekonomiska eller andra. I samband med detta reglerades även återstående ekonomiska mellanhavanden och sista fakturan från Agresso AB betalades av Landstinget den 8 mars PwC 13

14 Noteringar per delområde PwC 14

15 5.1 Projektets ekonomi (budget och utfall), sid 1 Vår analys av projektekonomin har omfattat budget och samtliga transaktioner som i ekonomisystemet bokförts på ansvarskod för PA-projekt under perioden Totala budgeten för PA-projektet uppgick under perioden till Tkr Utifrån ett antagande att Vendela-projektet avslutades i mars 2010, blev det totala utfallet för projektet Tkr Projektet påbörjades 2007 med en första registrerad budget från Bilden visar jämförelse budget och utfall avseende Vendela-projekt t o m (interna och externa kostnader). Budget för 2010, avser helår. PwC 15

16 5.1 Projektets ekonomi (budget och utfall), sid 2 Agressos andel av hela projektet enligt upphandlingsunderlag och avtal uppgick till ca Tkr , varav Tkr avsåg investeringskostnad och återstoden årliga kostnader under tre år för support och underhåll. Utfall Utfallet för hela projektet blev Tkr För fördelning av kostnader, se nästa sida. Interna kostnader i projektet omfattar internt debiterad tid, t ex från IT-enheten till projektet. Övriga externa kostnader omfattar t.ex. kvalitetssäkring från externa parter, projektledarstöd m.m. Agressos andel uppgår till Tkr eller 68% av hela projektkostnaden. I vår analys av utfallet har vi gjort antagandet, utifrån analys av betalningar till Agresso AB, att alla kostnader bokförda på projektet till och med mars 201o tillhör Vendela-projektet. Kostnader bokförda därefter tillhör projekt för ersättande HR-system (bokförda på samma ansvarskod). Under perioden totalt fakturerat från Agresso AB, avser till övervägande del nedlagd tid för implementering inklusive tester, specificerade på fakturorna per resurs. Sista fakturan betalades den 8 mars 2010., PwC 16

17 5.1 Projektets ekonomi (budget och utfall), sid 3 Fördelningen över kostnader t o m 31 mars 2010 PwC 17

18 5.1 Projektets ekonomi (budget och utfall), sid Iakttagelser Utfallet har löpande följt budget. Det totala utfallet understiger totalt budgeterat belopp. Fakturorna från Agresso AB omfattar konsulttid för implementering, tester m.m. i enlighet med upprättat avtal och tillkommande beställningar och/eller beslut. De totala implementeringskostnaderna enligt avtalet var Tkr (inklusive 20% i uppstartskostnad för licens, enligt avtal) för fas 1 och 2 och slutlig kostnad blev Tkr , en ökning med Tkr Vi kan inte från texten på fakturorna avgöra om faktureringen avser ursprungligt avtal eller tilläggsbeställningar. I oktober 2009 upprättades ett tilläggsavtal om Tkr för fas 1. Vi har vidare noterat att många avvikelser mot ursprungsavtalet lyfts upp och beslutats, såsom change requests och tilläggsbeställningar Vi har noterat att Landstinget i tilläggsavtalet utlovades 20% rabatt på konsultkostnaderna. Vi har verifierat att Landstinget erhållit krediteringar i enlighet med de överenskommelser om rabatt som ingick i tilläggsavtalet, vi kan dock inte avgöra om rätt bas använts för krediteringarna. Vi har konstaterat att projektägaren tillhörde verksamheten och inte IT-enheten, viket var ett nytt sätt att leda projekt vid denna tidpunkt. Vi har inte kunnat få en tydlig uppfattning om hur ansvar för projektekonomin utövats och hur upparbetning i kronor ställs mot levererat värde. Vår uppfattning är att så länge projektet följde budget, så fortgick projektet oavsett kvalitet i projekt eller leverans. Eftersom projektet i princip hållit sig inom budgeterade ramar, har den ekonomiska rapporteringen inte använts som ett verktyg för att utvärdera projektets leverans. En uppföljning med rätt djup och fokus skulle dock kunna användas för att se att olika kostnadstyper ökar i omfattning. PwC 18

19 5.1 Projektets ekonomi (budget och utfall), sid 5 Vi har vid vår genomgång även översiktligt analyserat om det funnits kostnader som inte borde belasta projektet eller om fakturor från Agresso AB bokförts på andra, felaktiga konton och ansvarskoder. Vi har inte identifierat några väsentliga sådana avvikelser utan endast noterat någon enstaka mindre faktura som har belastat fel konto. Vår bedömning är att allokeringen av kostnader synes ha fungerat väl inom de ramar som använts. Projektets ekonomi följes upp av projektledaren och rapporterades löpande till styrgrupp. Kostnader har samlats upp på därför avsedd ansvarskod och utfallet går att analysera. Dock saknas i den ekonomiska uppföljningen en tydlig koppling till projektets resultat. PwC 19

20 5.2 Upphandling, sid Beskrivning Upphandlingen gjordes av upphandlingsenheten i enlighet med fördefinierat upphandlingsunderlag inklusive utvärderingsmodell. Upphandlingsunderlaget togs fram i nära samarbete med extern part som anlitades som expert, innan det gjordes offentligt. Utvärderingen gjordes i huvudsak av en utsedd projektgrupp och för vissa delar av utvärderingen av funktioner, användes även en utökad grupp. Lösningen från Agresso AB fick det högsta betyget i utvärderingen. Resultatet från utvärderingen sammanställdes av upphandlingsenheten och kommunicerades till styrgruppen i Upphandlingsrapport daterad 8 augusti Iakttagelser Upphandlingen genomfördes enligt vedertagna modeller och principer och i enlighet med LOU. Landstinget har haft en dedikerad upphandlingsgruppering under ledning av upphandlingsenheten för sitt arbete. Vi har inte identifierat några formella svagheter vad gäller upphandlingsunderlag, bedömningskriterier eller analyser eller sammanställning av resultat. Landstinget hade, vad vi har kunnat utläsa, tydliga ansvarområden vad gäller kravinsamling, leverantörskontakter och beslutsfattande, vilket tyder på att inga andra än upphandlingsgrupperingen haft tillgång till sekretessbelagd information om vilka leverantörer som varit inblandande och vilka lösningar de presenterat. Det verkar ha saknats en projektledare/specialist med särskild kunskap om anskaffning av verksamhetssystem. För att till viss mån kompensera för detta, anlitades extern hjälp för att kvalitetssäkra upphandlingsunderlaget. Ett resultat av att det saknades kompetens i samband med upphandlingen, bedömer vi är att man gick in i systemupphandlingen utan att vara helt klara över hur landstingsgemensamma processer var tänkta att fungera utan att ha säkerställt att dessa var förankrade. PwC 20

21 5.2 Upphandling, sid 2 Upphandlingen gjordes med ett stort antal detaljkrav som grund men jämfört med hur framgångsrika upphandlingar av verksamhetssystem generellt utförs idag, år 2012, är vår uppfattning att risken att missa väsentliga affärsmässiga krav är större i en upphandling baserad på detaljkrav. Som ett delmoment i upphandlingen ordnades en så kallad leverantörsvisning, där de inbjudan leverantörerna hade möjlighet att visa hur respektive system skulle fungera för vissa fördefinierade moment. Denna visning, och referensgruppens betygssättning av densamma, ingick sedan som en av flera komponenter när anbuden utvärderades och en vinnare utsågs. Landstingets uppfattning var att det som utlovades i visningen inte kunde levereras. Frågan om eventuell jävsituation är rapporterad tidigare, se även bilaga 1 till denna rapport. PwC 21

22 5.3 Avtal, sid Beskrivning Huvudavtalet mellan Landstinget och Agresso AB från är från Landstingets sida underskrivet av sittande ordförande för Landstingsstyrelsen och dåvarande Landstingsdirektör. Agresso AB hade enligt avtalet totalansvar för leveransen mot Landstinget, inklusive underleverantörernas leveranser Iakttagelser Vår bedömning är att avtalets utformning och innehåll generellt är väl strukturerat. De områden som bör omfattas av ett avtal är reglerad i någon mån. Vi har inte funnit något direkt anmärkningsvärt i vare sig huvudavtal eller bilagor. Dock har vi gjort iakttagelser, dels avseende tydligheten i vissa formuleringar och dels hur parterna har tillämpat avtalet. Det finns indikationer på att delar av avtalet tolkades olika, kanske redan vi avtalstecknandet. Prisbilagan och betalningsvillkoren har tolkats på olika sätt och framför allt har avtalet inte tillämpats i det löpande arbetet. Efter att avtalet slöts har avtalet inte använts aktivt, förutom att Landstinget i skiftlig kommunikation med leverantören hösten 2008 nämnde att vite skulle kunna krävas. Vid konstaterad leveransförsening då avtalad leveransdag inte har kunnat hållas har Landstinget inte utnyttjat möjligheten till vite, utan har arbetat lösningsinriktat och valt att fortsätta arbetet med löften om snara och fungerande leveranser. Detta kan tolkas som ett sätt att undvika eventuell osämja med leverantören och i förlängningen riskera ytterligare försenad leverans. PwC 22

23 5.3 Avtal, sid 2 När leveransförsening överstigit nittio dagar har Landstinget haft möjlighet att i förtid säga upp avtalet. Denna möjlighet utnyttjades inte när ursprunglig försening inträffade. I stället har arbetet fortsatt, nya lösningar letats och förseningen har ökat ytterligare. Förutom att avtalet medgav möjligheter till vite och hävning ger även Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) möjligheter till omförhandling av avtalet och eventuellt kan lagen tolkas som att Landstinget borde ha begärt omförhandling av avtalet, med hänvisning till att väsentliga förändringar har inträffat. Trots att avtalet skulle kunna förbättras, främst i form av förtydliganden av exempelvis prisbild, ansvar och vad som skulle hända vid hävning är vår bedömning att avtalets utformning inte har påverkat slutresultatet, utan det är främst hur Landstinget valt att använda avtalet som har påverkat projektet. Möjligen hade förverkligat hot om vite fått leverantören att vidtaga tidigare, mer kraftfulla åtgärder för att få projektet att fungera bättre. Förstärkningen av projektledningen som senare tillsattes hos Agresso AB, kunde möjligen ha klivit in tidigare och påverkat resultatet till det bättre. PwC 23

24 5.4 Implementering, sid Beskrivning En projektledare anställdes inför implementeringen och arbetet sattes igång enligt upprättad projektplan. Arbetet genomfördes på ett strukturerat sätt med väl dokumenterade styrgruppsmöten och inledningsvis fanns inga osäkerheter avseende projektets möjligheter att leverera. Under mitten av 2008 uppstod det dock frågor om leverans och innehåll i leverantörens anbud som kommunicerades till leverantören. Då hade redan den ursprungliga leveransplanen flyttats fram en gång tidigare Iakttagelser Vår uppfattning är att det från början var relativt svag koppling och kommunikation mellan upphandlingen/avtals- skrivandet och implementeringen. När problem senare uppstod i projektet medverkade dock upphandlingschefen åter i samband med styrgruppsmöten. När tidplanen redan under 2008 hade spruckit rejält borde såväl beställaren som leverantören insett att man kraftigt underestimerat tiden för implementering och att man därmed skulle gjort en mer omfattande utvärdering och riskanalys av hela projektet. Det har under vår utredning blivit tydligt att oklarheter avseende hur gemensamma processer skulle se ut och avsaknad av riktig förankring inom Landstinget av det gemensamma systemet, medförde förseningar i projektet. Om detta hade tagits på större allvar redan i början av upphandlingen och därefter löpande i projektet hade planeringen redan från början inneburit en annan projektorganisation och tidplan. Projektet förefaller ha genomförts på ett strukturerat sätt och möten och väsentliga beslut avseende förändringar i projektet är dokumenterade. Det finns enligt styrgruppsprotokoll och annan dokumentation flera avsteg från ursprungligt projekt och reviderade tidplaner har beslutats i flera omgångar, vilket trots dokumenterade beslut indikerar att projektet kan ha tappat kontrollen över avtalad leverans. Denna bild stöds även av svar från intervjuerna. PwC 24

25 5.4 Implementering, sid 2 Behovet av en gemensam projektarktitekt/systemarkitekt tilltog under projektets gång eftersom projektet hade problem med att få en sammanhängande arkitektur som fungerade i enlighet med landstingets krav. Vad vi kan förstå fick denna fråga aldrig tillräckligt med backning från projektgrupp eller styrgrupp. Även om leverantören hade helt eller delar av denna kompetens är det vår erfarenhet att det även behövs på beställarsidan. Fel som beställaren löpande noterade under testerna blev kategoriserade och prioriterade men dessa avhjälptes inte löpande. Istället blev det enligt Landstinget allt fler brister som inte rättades i enlighet med beställarens krav, vilket vad vi kan bedöma, berodde på olika uppfattning om vad som skulle levereras. Leverantören hade inte samma uppfattning som Landstinget. Landstinget upplevde dessutom att det inte fanns rätt kompetens inom HR-området hos leverantören, vilket försvårade den gemensamma förståelsen för verksamhetsbehoven och därmed satte hinder för kommunikationen. Ytterligare ett område där leverantören hade och har en annan uppfattning. PwC 25

26 5.5 Avtalshävning Beskrivning Landstinget hävde avtalet i ett brev till Agresso den 15 januari Hävningen bekräftades slutligen av Agresso den 19:e februari och den 1a mars 2010 skickades ett brev från Landstinget till Agresso med formellt undertecknande. Avtalets punkt A39, Förtida uppsägning av Avtal innehåller skrivningar om när avtalet kan sägas upp och det är framförallt två av punkterna som varit i fokus när avtalets sagts upp, bl a Leverantören inte lever upp till gjorda utfästelser avseende uppfyllandet av krav enligt avtalet och Leveransförsening överstiger nittio (90) kalenderdagar. Det är dock inte reglerat hur ekonomiska mellanhavanden skall regleras i samband med hävning av avtalet, utan det är prisbilagan, avtalstexten i övrigt inklusive rätten till vite vid t.ex. leveransförseningar, som kan användas innan hävning. Projektets styrgrupp och ledning var under projektets gång lösningsinriktade och prioriterade en god affärsrelation, framför att hota om vite. Diskussioner om förseningar och eventuella viten diskuterades dock av styrgrupp vid olika tillfällen och det förekom även hot om viten till leverantören, bland annat i brev till leverantören den 8 november Grunden för hävning var leveransförseningar och en bedömning att leverantören inte skulle kunna leverera ett system i enlighet med landstingets kravbild, en uppfattning som även stöddes av en extern utredning från början av Iakttagelser I ett brev från Landstinget den 1 mars 2010 förtydligades att man inte hade några ytterligare förpliktelser mellan partnerna. Det innebar att Landstinget även betalde de fakturor som Agresso AB ställt ut och som var oreglerade vid denna tidpunkt och de sista fakturorna betaldes den 8 mars. Projektägaren rådgjorde med Landstingets chefsjurist om det var realistiskt att driva frågor om ekonomisk kompensation t.ex. genom att innehålla betalningar eller driva en process om återbetalning, vite eller skadestånd. Mot bakgrund av hur projektet drivits och kommunicerats mellan landstiget och leverantören, bedömdes att möjligheterna att vinna en sådan process skulle vara liten. Mot bakgrund av avtalets skrivning avseende hävning och hur avtalet tillämpats löpande under projektets gång har vi ingen avvikande uppfattning i denna fråga. Möjligheterna till ersättning enligt avtalet låg främst i regleringarna avseende leveransförseningarna. PwC 26

27 5.6 Kommunikation inom/från projektet Beskrivning Projektet har kontinuerligt rapporterat och informerat följande forum: PPU Personalpolitiskt Utskott Styrgrupp för projektet Vendela Personalchefsgrupp Ledningsgrupp Iakttagelser En del frågor som inte kunnat lösas i referensgruppen eller projektgruppen, eskalerades till styrgruppen för beslut vilket tyder på en klar beslutsordning. Det finns vidare en god spårbarhet i och med att Vendela är ett i sammanhanget väldokumenterat projekt. Projektet har kontinuerligt rapporterat status, problem, risker och ekonomiskt utfall till styrgruppen. Projektet har kontinuerligt rapporterat status till Personalchefsgruppen och Personalpolitiskt utskott (PPU) men vi kan inte se om något beslut har tagits i dessa forum med bäring på Vendela. Det finns vidare relativt lite protokollfört kring ekonomiskt utfall i projektet. Vi har inte i protokollen från dessa möten kunnat hittat några indikationer på att väsentliga uppgifter om projektet har redovisats på ett felaktigt sätt. PwC, 27

28 Rekommendationer PwC 28

29 6.1 Rekommendationer, sid 1 Våra rekommendationer har sin utgångspunkt i de noteringar avseende Vendelaprojektet som redogjorts för i kapitel 5. Det innebär att vi inte tagit hänsyn till om Landstinget vid senare tidpunkter gjort förändringar av sina rutiner eller processer. Upphandling Säkerställ att upphandling av verksamhetssystem görs med områdesspecifik kompetens, detta för att undvika att kravställning och utvärdering fokuseras på detaljer och inte på relevanta verksamhetskrav. Ta höjd för att upphandling av verksamhetssystem omfattar en stor del av process- och funktionsförändringar, vilka måste utredas och förankras innan upphandling av systemen sker, med andra ord bör denna typ av projekt fokuseras på förändringshantering lika mycket som på ett systeminförande. Om processer och funktioner identifieras och förankras tidigt i anskaffningsprocessen kan upphandlingsorganisationen begränsas och därmed vara mer påläst, aktiv och ifrågasättande. Säkerställ ett tydligt överlämnande mellan upphandlingsprojektet och implementeringsprojektet, så att de intentioner som ledde till avtalets tecknande även följer med in i ett genomförande. Avtal Förankra avtalets intentioner och väsentliga punkter redan tidigt i processen, så att projektkontrakt blir ett levande dokument och tillämpas under hela projektet. Var noggrann med att formulera prisbilagor och kopplingar till viten och hävningar, så att alla ekonomiska regleringar visar en röd tråd. PwC 29

30 6.1 Rekommendationer, sid 2 Genomförande/ekonomi Säkerställ att Landstinget genomför projekt med stringens och fokus på upphandlade och avtalade förhållanden. Den kultur som vi tror oss uppfatta inom lanstinget, pekar på att det finns risk för att oprecisa krav, kombinerat med lösningsinriktad projektstyrning, medför förseningar och fördyringar av projekt. Använd vitesklausuler eller andra klausuler tidigare i projekten i de fall Landstinget är övertygade om att fel i form av exempelvis leveransförseningar beror på leverantören. Avtalet är skrivet mellan parterna och en professionell leverantör tillämpar avtalet. Utveckla den ekonomiska rapporteringen så att den inte endast omfattar uppföljning mot budget utan även innehåller bedömning av upparbetade kostnader jämfört med förväntad leverans. Säkerställ att projektresurser finns i projektet och att systemägare och styrgrupper har ett otvetydigt mandat att genomföra beslutande projekt. Säkerställ att det finns en tydligare granskningsinstans med arkitekturkompetens som kan stötta projektet i att hantera komplexa IT-frågor och som kan säkerställa att leverantörerna tillgodoser beställarens krav och lever upp till de interna regelverk och bestämmelser på områden såsom infrastruktur, säkerhet och kapacitet. PwC 30

31 Bilaga 1 Delrapport , tidigare rapporterad till Landstinget PwC 31

32 Bilaga 1 Örebro Läns Landsting Plats för ev. klientlogo eller bildtext Utredningsuppdrag angående landstingets upphandling och införande av nytt personaladministrativt system Delrapport

Intern styrning och kontroll av betalströmmar i spårvagnsprojekt M32

Intern styrning och kontroll av betalströmmar i spårvagnsprojekt M32 Intern styrning och kontroll av betalströmmar i spårvagnsprojekt M32 INTERN STYRNING OCH KONTROLL AV BETALSTRÖMMAR I SPÅRVAGNSPROJEKT M32 2 Innehåll Inledning och läsanvisning 3 Sammanfattning 4 Bakgrund

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2011-10-19 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdragets

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Slutrapport. Projektet - SATIN II

Slutrapport. Projektet - SATIN II Slutrapport Följeforskning genom lärande utvärdering av Projektet - SATIN II vid Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) Luleå Tekniska Universitet (LTU) Mars 2013 Lars Aspling, Aspling Konsult AB

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Statliga IT-projekt som överskrider budget

Statliga IT-projekt som överskrider budget Statliga IT-projekt som överskrider budget RiR 2011:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Projektrapport Karin Jonsson Räddningsverket Rosersberg Januari 2005 2 Förord Att arbetet betyder mycket för de flesta det vet vi. Vi vet också

Läs mer

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät

Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsens handling nr 19/2014 Slutrapport projekt Communis del 1 Intranät Kommunstyrelsen 2014-04-29, 75 2 (10) Innehållsförteckning Revisionshistoria 3 Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar

Läs mer

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Backlund Thomas 2015-03-03 KSN-2014-1681 Kommunstyrelsen Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Redovisning av hjälpmedel i SESAM

Redovisning av hjälpmedel i SESAM Redovisning av hjälpmedel i SESAM Dnr: Rev 31-2012 Genomförd av: PwC Behandlad av Revisorskollegiet den 23 januari 2013 Västra Götalandsregionen Servicenämnden (Hjälpmedelscentralen, HMC) utredning kring

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Statens insatser inom ambulansverksamheten

Statens insatser inom ambulansverksamheten riksrevisionen granskar: staten och vården Statens insatser inom ambulansverksamheten rir 2012:20 Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx rir 2012:xx Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer