Örebro Läns Landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro Läns Landsting"

Transkript

1 Örebro Läns Landsting Plats för ev. klientlogo eller bildtext Utredningsuppdrag angående Landstingets upphandling och införande av nytt personaladministrativt system Rapport 16 april 2012

2 Örebro Läns Landsting Box Örebro Utredningsuppdrag angående Landstingets upphandling och införande av nytt personaladministrativt system Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har fått i uppdrag att utreda Örebro Läns Landstings upphandling och införande av nytt personaladministrativt system Våra noteringar, slutsatser och rekommendationer från detta uppdrag presenteras i denna rapport. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sten Widén PwC 2

3 Innehållsförteckning PwC 3

4 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Uppdrag Bakgrund och händelseförlopp Utvärdering per delområde Våra rekommendationer...28 Bilaga 1: Delrapport avseende frågan avseende eventuellt jäv, rapporterad PwC 4

5 Sammanfattning PwC 5

6 Sammanfattning, sid 1 Våra noteringar och rekommendationer framgår av kapitel 4 respektive 5 i denna rapport. Under denna rubrik sammanfattar vi rapportens mest väsentliga områden. Upphandlingen genomfördes enligt vedertagna modeller och principer och i enlighet med LOU. Vi bedömer dock att mängden detaljkrav i upphandlingsunderlaget, tillsammans med svagt inledande fokus på processanalyser och förankring av nödvändiga förändringar, gav projektet oklara förutsättningar. Upprättat avtal är väl genomarbetat men skulle kunna tydliggöras avseende exempelvis prissättningens delar, ansvar för leverans och vad som skulle hända vid hävning. Vår bedömning är dock att avtalets utformning inte har påverkat slutresultatet, utan det är istället hur landstinget valt att tillämpa avtalet som kan ha påverkat projektet. Avtalet innehåller klausuler om möjlighet till vite vid leveransförseningar, klausuler som inte användes under projektets gång, eftersom man fått utfästelser från leverantören som gjort att man valt att gå vidare. Genomförandet av projektet har kännetecknats av att Landstinget arbetade lösningsinriktat, d.v.s. med fokus på att få fram en lösning tillsammans med leverantören. Ett flertal tillägg och förändringar gjordes under projektets löptid, hela tiden med ambitionen om en framtida leverans. I efterhand kan vi konstatera att leverans tolkades mycket olika av Landstinget och leverantören. Det kan även ha varit så att förväntad leverans tolkades olika inom Landstinget. Då vi inte har tagit del av faktiskt utvecklad lösning kan vi inte objektivt avgöra vad skillnaderna omfattade, utan endast konstatera att parterna inte hade en gemensam bild av slutleveransen. PwC 6

7 Sammanfattning, sid 2 Hävning av avtalet gjordes av Landstinget i början av 2010, efter att man tillsammans med leverantören försökta att finna en lösning som skulle fungera innan den definitiva tidpunkten 31 december Landstinget och dess jurist gjorde då bedömningen att man med stor sannolikhet inte skulle kunna kräva ersättning eller vinna en tvist. Detta bland annat mot bakgrund av att man inte hade tillämpat avtalets klausuler tidigare och att projektet genomgått många förändringar som parterna varit överens om. Vi har mot bakgrund av avtalets utformning och de förändringar som skett under projektets gång, inte gjort någon annan bedömning av riktigheten av de beslut som togs. Vi har försökt att tolka hur mycket av arbetet som genomfördes inom ramen för projektet, som Landstinget kunnat ta med sig och haft nytta av i det ersättande projektet. Den hårdvara som anskaffades för projektet har kunnat återanvändas men framförallt har arbetet som gjordes under flera år med att identifiera och samordna processer, krav och funktioner för olika delar av Landstinget, möjliggjort det snabba införandet av ett ersättande system. Mot bakgrund av vår erfarenhet gör vi bedömningen att utan förberedande arbete hade Landstinget inte lyckats att införa delar av ett PA-system under ca ett halvår, vilket gjordes under hösten Totala budgeten för PA-projektet uppgick under perioden till Tkr och vid avslutningen i mars 2010, ett slutdatum som antagits i vår utredningen, var det totala utfallet för projektet Tkr Agressos andel uppgick till Tkr eller 68% av projektkostnaden. Övriga kostnader i projektet omfattar internt debiterad tid, exempelvis tid från IT-enheten för projektets räkning. Övriga externa kostnader omfattar t.ex. kvalitetssäkring från externa parter, resekostnader m.m. Projektet var väldokumenterat och kommunicerades löpande till olika intressenter inom Landstinget under hela projekttiden. Projektet hölls sig i stort sett inom budgeterade ramar för varje år och vår bedömning är att så länge projekt följde budget så var avrapporteringen odramatisk. För att kunna få ökat fokus på projektrisker borde den ekonomiska rapporteringen kompletteras med löpande riskanalyser inklusive en koppling till faktisk och förväntad leverans. PwC 7

8 Uppdrag och genomförande PwC 8

9 3. Uppdrag, sid 1 PwC har fått i uppdrag att utreda Örebro Läns Landstings (Landstinget) upphandling och införande av nytt personaladministrativt system i Landstinget. Utredningen är en förloppsbeskrivning över projektet Med förloppet avses upphandling, införande och hela den process som ledde fram till projektets avslutande. Huvudfrågeställningarna för Landstinget är; Vad gick fel och varför? Vad kan Landstinget lära sig? Frågeställningarna har delats upp i sex huvudfrågor som avser följande områden: Bakgrund och händelseförlopp 1 Ekonomi 2 Upphandling 3 Avtal 4 Implementering 5 Avtalshävning Rapportering 6 PwC 9

10 3. Uppdrag, sid 2 Uppdraget har utförts under mars-april 2012 med konsulterna Martin Arvidsson, Michael Attelid, Linda Sandelin och Sten Widén. Vår utvärdering har gjorts i form av studier och tolkning av den omfattande dokumentationen från Landstinget, anbudsgivare och vald leverantör. Dokumentationen har bestått av upphandlingsunderlag, anbud, avtal, beslutsunderlag, protokoll från styrgruppsmöten, arbetsmöten och avrapporteringar, kommunikation mellan Landstinget och leverantör m.m. Inom ramen för projektet har även ett antal intervjuer genomförts med befattningshavare inom Landstinget och även med andra intressenter. PwC har också fått svar från Agresso AB på ett antal frågor som ställts till dess VD. Uppdraget avser att utreda år Vi har dock i vårt arbete inte noterat några dokument som avser detta projekt under 2005 utan den första noteringen är gjord De första ekonomiska transaktionerna på aktuell ansvarskod i redovisningen gjordes under Avgränsningar Det har för oss inte varit möjligt att nu i efterhand bedöma kvaliteten på de leveranser som Landstinget erhöll från leverantören. Det innebär att vi inte har gjort någon egen bedömning av hur sakläget var när Landstinget beslutade att bryta samarbetet p.g.a. av brister i leveransen, samtidigt som leverantören hävdade att i stort sett 100% av leveransen var klar. Vår bedömning bygger på den dokumentation som varit tillgänglig för oss. PwC 10

11 Bakgrund och händelseförlopp PwC 11

12 4. Bakgrund och händelseförlopp, sid 1 Under 2006 startade Landstinget en upphandling av ett nytt personaladministrativt system enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Bakgrunden var att det egenbyggda personaladministrativa systemet PA2 behövde ersättas p.g.a. ålderstigen teknik och brist på support. Den tekniska plattformen var så pass ålderstigen att den bortre absoluta gränsen för när ett nytt system skulle vara på plats bestämdes till 31 december Upphandlingsprojektet föregicks av inledande analys där bland annat alternativet att bygga ett nytt eget PA-system fanns med som ett alternativ. När beslut togs om att gå ut i upphandling, fick projektet benämningen Vendela. För att ta fram kravspecifikation och påbörja upphandlingen bildades en styrgrupp samt en upphandlingsorganisation under ledning av Landstingets upphandlingschef. Efter utvärderingar av erhållna anbud, slöts avtal med Agresso AB 2007 (idag Unit4 Agresso AB). En projektorganisation inklusive styrgrupp och projektledning inrättades hösten 2007 som organisation för att implementera en ny lösning. Styrgruppen som varit med från starten av upphandlingen, leddes av Landstingets personaldirektör som också var projektägare. I enlighet med avtalet upprättades en projektplan tillsammans med Agresso AB. Projektet leddes av en anställd projektledare och projektets status dokumenterades i form av styrgruppsprotokoll och andra dokument. Projektstatus kommunicerades även till andra intressenter inom Landstinget. Det ekonomiska utfallet jämfört med budget var en av de mest väsentliga punkterna för uppföljningen. PwC 12

13 4. Bakgrund och händelseförlopp, sid 2 Den första tidplanen (Projektplan ) fastslog en leveranstidpunkt dryga tre månader efter projektstart, den 28 februari 2008, men ganska tidigt stod det klart att planen inte kunde hållas. Ett beslut togs då att skjuta på produktionssättningen, ett beslut som skulle komma att upprepas fler gånger. Problem med leveranser uppstod igen i projektet under 2008, vilket accelererades mot slutet av samma år, d.v.s. relativt sent inför överenskommen senarelagd slutleverans våren För att få en oberoende bedömning av upplevda och faktiska problem utfördes en analys av status med hjälp av extern konsult hösten 2008 och analysen konstaterade brister i projekt och leveranser. Försening av leverans konstaterades senare och arbetet fortsatte med utgångspunkt från en ånyo överenskommen leveransplan. Såväl Landstinget som leverantören var lösningsfokuserade, dock kan vi utläsa av dokumentationen att frågorna blev allt mer akuta och uppfattningen om sakläget skilde sig åt väsentligt mellan parterna. Under december 2009 uppstod en ny brytpunkt då styrgruppen beslöt att avbryta inledda acceptanstester av levererad lösning. Som skäl angavs att så stora brister uppdagats att fortsatta tester bedömdes vara meningslösa. Detta meddelades i brev till Agresso AB den 14 december Den 15 januari 2010 förklarade Landstinget ensidigt avtalet hävt. Detta förtydligades i ytterligare en skrivelse den 1 mars 2010 från Landstingets chefsjurist och personaldirektör. I brevet tydliggjorde Landstinget sin uppfattning att parterna inte har några ytterligare förpliktelser gentemot varandra, varken ekonomiska eller andra. I samband med detta reglerades även återstående ekonomiska mellanhavanden och sista fakturan från Agresso AB betalades av Landstinget den 8 mars PwC 13

14 Noteringar per delområde PwC 14

15 5.1 Projektets ekonomi (budget och utfall), sid 1 Vår analys av projektekonomin har omfattat budget och samtliga transaktioner som i ekonomisystemet bokförts på ansvarskod för PA-projekt under perioden Totala budgeten för PA-projektet uppgick under perioden till Tkr Utifrån ett antagande att Vendela-projektet avslutades i mars 2010, blev det totala utfallet för projektet Tkr Projektet påbörjades 2007 med en första registrerad budget från Bilden visar jämförelse budget och utfall avseende Vendela-projekt t o m (interna och externa kostnader). Budget för 2010, avser helår. PwC 15

16 5.1 Projektets ekonomi (budget och utfall), sid 2 Agressos andel av hela projektet enligt upphandlingsunderlag och avtal uppgick till ca Tkr , varav Tkr avsåg investeringskostnad och återstoden årliga kostnader under tre år för support och underhåll. Utfall Utfallet för hela projektet blev Tkr För fördelning av kostnader, se nästa sida. Interna kostnader i projektet omfattar internt debiterad tid, t ex från IT-enheten till projektet. Övriga externa kostnader omfattar t.ex. kvalitetssäkring från externa parter, projektledarstöd m.m. Agressos andel uppgår till Tkr eller 68% av hela projektkostnaden. I vår analys av utfallet har vi gjort antagandet, utifrån analys av betalningar till Agresso AB, att alla kostnader bokförda på projektet till och med mars 201o tillhör Vendela-projektet. Kostnader bokförda därefter tillhör projekt för ersättande HR-system (bokförda på samma ansvarskod). Under perioden totalt fakturerat från Agresso AB, avser till övervägande del nedlagd tid för implementering inklusive tester, specificerade på fakturorna per resurs. Sista fakturan betalades den 8 mars 2010., PwC 16

17 5.1 Projektets ekonomi (budget och utfall), sid 3 Fördelningen över kostnader t o m 31 mars 2010 PwC 17

18 5.1 Projektets ekonomi (budget och utfall), sid Iakttagelser Utfallet har löpande följt budget. Det totala utfallet understiger totalt budgeterat belopp. Fakturorna från Agresso AB omfattar konsulttid för implementering, tester m.m. i enlighet med upprättat avtal och tillkommande beställningar och/eller beslut. De totala implementeringskostnaderna enligt avtalet var Tkr (inklusive 20% i uppstartskostnad för licens, enligt avtal) för fas 1 och 2 och slutlig kostnad blev Tkr , en ökning med Tkr Vi kan inte från texten på fakturorna avgöra om faktureringen avser ursprungligt avtal eller tilläggsbeställningar. I oktober 2009 upprättades ett tilläggsavtal om Tkr för fas 1. Vi har vidare noterat att många avvikelser mot ursprungsavtalet lyfts upp och beslutats, såsom change requests och tilläggsbeställningar Vi har noterat att Landstinget i tilläggsavtalet utlovades 20% rabatt på konsultkostnaderna. Vi har verifierat att Landstinget erhållit krediteringar i enlighet med de överenskommelser om rabatt som ingick i tilläggsavtalet, vi kan dock inte avgöra om rätt bas använts för krediteringarna. Vi har konstaterat att projektägaren tillhörde verksamheten och inte IT-enheten, viket var ett nytt sätt att leda projekt vid denna tidpunkt. Vi har inte kunnat få en tydlig uppfattning om hur ansvar för projektekonomin utövats och hur upparbetning i kronor ställs mot levererat värde. Vår uppfattning är att så länge projektet följde budget, så fortgick projektet oavsett kvalitet i projekt eller leverans. Eftersom projektet i princip hållit sig inom budgeterade ramar, har den ekonomiska rapporteringen inte använts som ett verktyg för att utvärdera projektets leverans. En uppföljning med rätt djup och fokus skulle dock kunna användas för att se att olika kostnadstyper ökar i omfattning. PwC 18

19 5.1 Projektets ekonomi (budget och utfall), sid 5 Vi har vid vår genomgång även översiktligt analyserat om det funnits kostnader som inte borde belasta projektet eller om fakturor från Agresso AB bokförts på andra, felaktiga konton och ansvarskoder. Vi har inte identifierat några väsentliga sådana avvikelser utan endast noterat någon enstaka mindre faktura som har belastat fel konto. Vår bedömning är att allokeringen av kostnader synes ha fungerat väl inom de ramar som använts. Projektets ekonomi följes upp av projektledaren och rapporterades löpande till styrgrupp. Kostnader har samlats upp på därför avsedd ansvarskod och utfallet går att analysera. Dock saknas i den ekonomiska uppföljningen en tydlig koppling till projektets resultat. PwC 19

20 5.2 Upphandling, sid Beskrivning Upphandlingen gjordes av upphandlingsenheten i enlighet med fördefinierat upphandlingsunderlag inklusive utvärderingsmodell. Upphandlingsunderlaget togs fram i nära samarbete med extern part som anlitades som expert, innan det gjordes offentligt. Utvärderingen gjordes i huvudsak av en utsedd projektgrupp och för vissa delar av utvärderingen av funktioner, användes även en utökad grupp. Lösningen från Agresso AB fick det högsta betyget i utvärderingen. Resultatet från utvärderingen sammanställdes av upphandlingsenheten och kommunicerades till styrgruppen i Upphandlingsrapport daterad 8 augusti Iakttagelser Upphandlingen genomfördes enligt vedertagna modeller och principer och i enlighet med LOU. Landstinget har haft en dedikerad upphandlingsgruppering under ledning av upphandlingsenheten för sitt arbete. Vi har inte identifierat några formella svagheter vad gäller upphandlingsunderlag, bedömningskriterier eller analyser eller sammanställning av resultat. Landstinget hade, vad vi har kunnat utläsa, tydliga ansvarområden vad gäller kravinsamling, leverantörskontakter och beslutsfattande, vilket tyder på att inga andra än upphandlingsgrupperingen haft tillgång till sekretessbelagd information om vilka leverantörer som varit inblandande och vilka lösningar de presenterat. Det verkar ha saknats en projektledare/specialist med särskild kunskap om anskaffning av verksamhetssystem. För att till viss mån kompensera för detta, anlitades extern hjälp för att kvalitetssäkra upphandlingsunderlaget. Ett resultat av att det saknades kompetens i samband med upphandlingen, bedömer vi är att man gick in i systemupphandlingen utan att vara helt klara över hur landstingsgemensamma processer var tänkta att fungera utan att ha säkerställt att dessa var förankrade. PwC 20

21 5.2 Upphandling, sid 2 Upphandlingen gjordes med ett stort antal detaljkrav som grund men jämfört med hur framgångsrika upphandlingar av verksamhetssystem generellt utförs idag, år 2012, är vår uppfattning att risken att missa väsentliga affärsmässiga krav är större i en upphandling baserad på detaljkrav. Som ett delmoment i upphandlingen ordnades en så kallad leverantörsvisning, där de inbjudan leverantörerna hade möjlighet att visa hur respektive system skulle fungera för vissa fördefinierade moment. Denna visning, och referensgruppens betygssättning av densamma, ingick sedan som en av flera komponenter när anbuden utvärderades och en vinnare utsågs. Landstingets uppfattning var att det som utlovades i visningen inte kunde levereras. Frågan om eventuell jävsituation är rapporterad tidigare, se även bilaga 1 till denna rapport. PwC 21

22 5.3 Avtal, sid Beskrivning Huvudavtalet mellan Landstinget och Agresso AB från är från Landstingets sida underskrivet av sittande ordförande för Landstingsstyrelsen och dåvarande Landstingsdirektör. Agresso AB hade enligt avtalet totalansvar för leveransen mot Landstinget, inklusive underleverantörernas leveranser Iakttagelser Vår bedömning är att avtalets utformning och innehåll generellt är väl strukturerat. De områden som bör omfattas av ett avtal är reglerad i någon mån. Vi har inte funnit något direkt anmärkningsvärt i vare sig huvudavtal eller bilagor. Dock har vi gjort iakttagelser, dels avseende tydligheten i vissa formuleringar och dels hur parterna har tillämpat avtalet. Det finns indikationer på att delar av avtalet tolkades olika, kanske redan vi avtalstecknandet. Prisbilagan och betalningsvillkoren har tolkats på olika sätt och framför allt har avtalet inte tillämpats i det löpande arbetet. Efter att avtalet slöts har avtalet inte använts aktivt, förutom att Landstinget i skiftlig kommunikation med leverantören hösten 2008 nämnde att vite skulle kunna krävas. Vid konstaterad leveransförsening då avtalad leveransdag inte har kunnat hållas har Landstinget inte utnyttjat möjligheten till vite, utan har arbetat lösningsinriktat och valt att fortsätta arbetet med löften om snara och fungerande leveranser. Detta kan tolkas som ett sätt att undvika eventuell osämja med leverantören och i förlängningen riskera ytterligare försenad leverans. PwC 22

23 5.3 Avtal, sid 2 När leveransförsening överstigit nittio dagar har Landstinget haft möjlighet att i förtid säga upp avtalet. Denna möjlighet utnyttjades inte när ursprunglig försening inträffade. I stället har arbetet fortsatt, nya lösningar letats och förseningen har ökat ytterligare. Förutom att avtalet medgav möjligheter till vite och hävning ger även Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) möjligheter till omförhandling av avtalet och eventuellt kan lagen tolkas som att Landstinget borde ha begärt omförhandling av avtalet, med hänvisning till att väsentliga förändringar har inträffat. Trots att avtalet skulle kunna förbättras, främst i form av förtydliganden av exempelvis prisbild, ansvar och vad som skulle hända vid hävning är vår bedömning att avtalets utformning inte har påverkat slutresultatet, utan det är främst hur Landstinget valt att använda avtalet som har påverkat projektet. Möjligen hade förverkligat hot om vite fått leverantören att vidtaga tidigare, mer kraftfulla åtgärder för att få projektet att fungera bättre. Förstärkningen av projektledningen som senare tillsattes hos Agresso AB, kunde möjligen ha klivit in tidigare och påverkat resultatet till det bättre. PwC 23

24 5.4 Implementering, sid Beskrivning En projektledare anställdes inför implementeringen och arbetet sattes igång enligt upprättad projektplan. Arbetet genomfördes på ett strukturerat sätt med väl dokumenterade styrgruppsmöten och inledningsvis fanns inga osäkerheter avseende projektets möjligheter att leverera. Under mitten av 2008 uppstod det dock frågor om leverans och innehåll i leverantörens anbud som kommunicerades till leverantören. Då hade redan den ursprungliga leveransplanen flyttats fram en gång tidigare Iakttagelser Vår uppfattning är att det från början var relativt svag koppling och kommunikation mellan upphandlingen/avtals- skrivandet och implementeringen. När problem senare uppstod i projektet medverkade dock upphandlingschefen åter i samband med styrgruppsmöten. När tidplanen redan under 2008 hade spruckit rejält borde såväl beställaren som leverantören insett att man kraftigt underestimerat tiden för implementering och att man därmed skulle gjort en mer omfattande utvärdering och riskanalys av hela projektet. Det har under vår utredning blivit tydligt att oklarheter avseende hur gemensamma processer skulle se ut och avsaknad av riktig förankring inom Landstinget av det gemensamma systemet, medförde förseningar i projektet. Om detta hade tagits på större allvar redan i början av upphandlingen och därefter löpande i projektet hade planeringen redan från början inneburit en annan projektorganisation och tidplan. Projektet förefaller ha genomförts på ett strukturerat sätt och möten och väsentliga beslut avseende förändringar i projektet är dokumenterade. Det finns enligt styrgruppsprotokoll och annan dokumentation flera avsteg från ursprungligt projekt och reviderade tidplaner har beslutats i flera omgångar, vilket trots dokumenterade beslut indikerar att projektet kan ha tappat kontrollen över avtalad leverans. Denna bild stöds även av svar från intervjuerna. PwC 24

25 5.4 Implementering, sid 2 Behovet av en gemensam projektarktitekt/systemarkitekt tilltog under projektets gång eftersom projektet hade problem med att få en sammanhängande arkitektur som fungerade i enlighet med landstingets krav. Vad vi kan förstå fick denna fråga aldrig tillräckligt med backning från projektgrupp eller styrgrupp. Även om leverantören hade helt eller delar av denna kompetens är det vår erfarenhet att det även behövs på beställarsidan. Fel som beställaren löpande noterade under testerna blev kategoriserade och prioriterade men dessa avhjälptes inte löpande. Istället blev det enligt Landstinget allt fler brister som inte rättades i enlighet med beställarens krav, vilket vad vi kan bedöma, berodde på olika uppfattning om vad som skulle levereras. Leverantören hade inte samma uppfattning som Landstinget. Landstinget upplevde dessutom att det inte fanns rätt kompetens inom HR-området hos leverantören, vilket försvårade den gemensamma förståelsen för verksamhetsbehoven och därmed satte hinder för kommunikationen. Ytterligare ett område där leverantören hade och har en annan uppfattning. PwC 25

26 5.5 Avtalshävning Beskrivning Landstinget hävde avtalet i ett brev till Agresso den 15 januari Hävningen bekräftades slutligen av Agresso den 19:e februari och den 1a mars 2010 skickades ett brev från Landstinget till Agresso med formellt undertecknande. Avtalets punkt A39, Förtida uppsägning av Avtal innehåller skrivningar om när avtalet kan sägas upp och det är framförallt två av punkterna som varit i fokus när avtalets sagts upp, bl a Leverantören inte lever upp till gjorda utfästelser avseende uppfyllandet av krav enligt avtalet och Leveransförsening överstiger nittio (90) kalenderdagar. Det är dock inte reglerat hur ekonomiska mellanhavanden skall regleras i samband med hävning av avtalet, utan det är prisbilagan, avtalstexten i övrigt inklusive rätten till vite vid t.ex. leveransförseningar, som kan användas innan hävning. Projektets styrgrupp och ledning var under projektets gång lösningsinriktade och prioriterade en god affärsrelation, framför att hota om vite. Diskussioner om förseningar och eventuella viten diskuterades dock av styrgrupp vid olika tillfällen och det förekom även hot om viten till leverantören, bland annat i brev till leverantören den 8 november Grunden för hävning var leveransförseningar och en bedömning att leverantören inte skulle kunna leverera ett system i enlighet med landstingets kravbild, en uppfattning som även stöddes av en extern utredning från början av Iakttagelser I ett brev från Landstinget den 1 mars 2010 förtydligades att man inte hade några ytterligare förpliktelser mellan partnerna. Det innebar att Landstinget även betalde de fakturor som Agresso AB ställt ut och som var oreglerade vid denna tidpunkt och de sista fakturorna betaldes den 8 mars. Projektägaren rådgjorde med Landstingets chefsjurist om det var realistiskt att driva frågor om ekonomisk kompensation t.ex. genom att innehålla betalningar eller driva en process om återbetalning, vite eller skadestånd. Mot bakgrund av hur projektet drivits och kommunicerats mellan landstiget och leverantören, bedömdes att möjligheterna att vinna en sådan process skulle vara liten. Mot bakgrund av avtalets skrivning avseende hävning och hur avtalet tillämpats löpande under projektets gång har vi ingen avvikande uppfattning i denna fråga. Möjligheterna till ersättning enligt avtalet låg främst i regleringarna avseende leveransförseningarna. PwC 26

27 5.6 Kommunikation inom/från projektet Beskrivning Projektet har kontinuerligt rapporterat och informerat följande forum: PPU Personalpolitiskt Utskott Styrgrupp för projektet Vendela Personalchefsgrupp Ledningsgrupp Iakttagelser En del frågor som inte kunnat lösas i referensgruppen eller projektgruppen, eskalerades till styrgruppen för beslut vilket tyder på en klar beslutsordning. Det finns vidare en god spårbarhet i och med att Vendela är ett i sammanhanget väldokumenterat projekt. Projektet har kontinuerligt rapporterat status, problem, risker och ekonomiskt utfall till styrgruppen. Projektet har kontinuerligt rapporterat status till Personalchefsgruppen och Personalpolitiskt utskott (PPU) men vi kan inte se om något beslut har tagits i dessa forum med bäring på Vendela. Det finns vidare relativt lite protokollfört kring ekonomiskt utfall i projektet. Vi har inte i protokollen från dessa möten kunnat hittat några indikationer på att väsentliga uppgifter om projektet har redovisats på ett felaktigt sätt. PwC, 27

28 Rekommendationer PwC 28

29 6.1 Rekommendationer, sid 1 Våra rekommendationer har sin utgångspunkt i de noteringar avseende Vendelaprojektet som redogjorts för i kapitel 5. Det innebär att vi inte tagit hänsyn till om Landstinget vid senare tidpunkter gjort förändringar av sina rutiner eller processer. Upphandling Säkerställ att upphandling av verksamhetssystem görs med områdesspecifik kompetens, detta för att undvika att kravställning och utvärdering fokuseras på detaljer och inte på relevanta verksamhetskrav. Ta höjd för att upphandling av verksamhetssystem omfattar en stor del av process- och funktionsförändringar, vilka måste utredas och förankras innan upphandling av systemen sker, med andra ord bör denna typ av projekt fokuseras på förändringshantering lika mycket som på ett systeminförande. Om processer och funktioner identifieras och förankras tidigt i anskaffningsprocessen kan upphandlingsorganisationen begränsas och därmed vara mer påläst, aktiv och ifrågasättande. Säkerställ ett tydligt överlämnande mellan upphandlingsprojektet och implementeringsprojektet, så att de intentioner som ledde till avtalets tecknande även följer med in i ett genomförande. Avtal Förankra avtalets intentioner och väsentliga punkter redan tidigt i processen, så att projektkontrakt blir ett levande dokument och tillämpas under hela projektet. Var noggrann med att formulera prisbilagor och kopplingar till viten och hävningar, så att alla ekonomiska regleringar visar en röd tråd. PwC 29

30 6.1 Rekommendationer, sid 2 Genomförande/ekonomi Säkerställ att Landstinget genomför projekt med stringens och fokus på upphandlade och avtalade förhållanden. Den kultur som vi tror oss uppfatta inom lanstinget, pekar på att det finns risk för att oprecisa krav, kombinerat med lösningsinriktad projektstyrning, medför förseningar och fördyringar av projekt. Använd vitesklausuler eller andra klausuler tidigare i projekten i de fall Landstinget är övertygade om att fel i form av exempelvis leveransförseningar beror på leverantören. Avtalet är skrivet mellan parterna och en professionell leverantör tillämpar avtalet. Utveckla den ekonomiska rapporteringen så att den inte endast omfattar uppföljning mot budget utan även innehåller bedömning av upparbetade kostnader jämfört med förväntad leverans. Säkerställ att projektresurser finns i projektet och att systemägare och styrgrupper har ett otvetydigt mandat att genomföra beslutande projekt. Säkerställ att det finns en tydligare granskningsinstans med arkitekturkompetens som kan stötta projektet i att hantera komplexa IT-frågor och som kan säkerställa att leverantörerna tillgodoser beställarens krav och lever upp till de interna regelverk och bestämmelser på områden såsom infrastruktur, säkerhet och kapacitet. PwC 30

31 Bilaga 1 Delrapport , tidigare rapporterad till Landstinget PwC 31

32 Bilaga 1 Örebro Läns Landsting Plats för ev. klientlogo eller bildtext Utredningsuppdrag angående landstingets upphandling och införande av nytt personaladministrativt system Delrapport

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Interna transporter vid Ljungby lasarett 2002-06-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Kronoberg Kristina Lindstedt Ernst & Young AB Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 2 Agenda vanliga fallgropar i Outsourcingavtalet Fallgropar i Outsourcingavtal Några goda råd på

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Ernst & Young AB Rapport 2010-05-10 Innehållsförteckning 1 Uppdragsinformation... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Inriktning, genomförande och

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Uddevalla kommun. Granskning av avrop från ramavtal - leverantörskontakter. Rapport 2015-04-09

Uddevalla kommun. Granskning av avrop från ramavtal - leverantörskontakter. Rapport 2015-04-09 Uddevalla kommun Granskning av avrop från ramavtal - leverantörskontakter EY Rapport 2015-04-09 1 Inledning 1.1 Bakgrund I början av 2015 har frågor om personal på Uddevalla kommuns (härefter kommunen)

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling LS 0912-1005 BILAGA 3 Riktlinjer för upphandling Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (12) Innehållsförteckning 1 Syfte och inriktning...3 1.1. Verksamhet...3 2 Samordnad upphandling...3

Läs mer

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet) 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: 801-167-2011-23 2011-11-28 Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapporter från delprojekten - 3 februari

Sammanfattning av uppföljningsrapporter från delprojekten - 3 februari 1 (6) Sammanfattning av uppföljningsrapporter från delprojekten - 3 februari 1. Statusläge - Anbudstiden för system och portal har löpt ut och upphandlingsgruppen arbetar med utvärderingen. Målsättningen

Läs mer

Projektstyrning. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport

Projektstyrning. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport Revisionsrapport Projektstyrning Landstinget i Östergötland Linda Sandelin IT-specialist Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor 26 aug 2013 Projektstyrning Innehållsförteckning

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)5 Godkänt av : Godk datum: Styrgrupp SVPL 2014-04-02 Upphandling av It stöd för samordnad vård-

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Datum Dnr 2009-11-23 32-2009-0559-2 Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Riksrevisionen har under hösten

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

Avropsavtal MedBorgarAssistent

Avropsavtal MedBorgarAssistent Avtalsstruktur Medborgarassistent MedBorgarAssistent Samarbetsavtal Sambruk-TE Bilaga Sambruks rabatter Bilaga Mall Avropavtal Mall 2. Svarsbrev 2 TietoEnator 3. Frågebrev 2 TietoEnator 4. Svarsbrev 1

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Kommunstyrelsen 2011 03 14 70 135 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 41 78 Dnr 10.814 007 marsks17 Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Bilaga: Tekniska nämndens yttrande

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2012

Uppföljning av intern kontrollplan 2012 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2012 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina

IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina 1 IT-generella kontroller i Agresso, skattekontosystemet, Moms AG och Tina Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat IT-generella kontroller i ekonomisystemet Agresso,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Datum 2012-10-16 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Vi har genomfört en granskning av socialnämndens

Läs mer

Upphandlingsunderlag: ramavtalsaktörer till ESF-projektet LiA 2012-02-02

Upphandlingsunderlag: ramavtalsaktörer till ESF-projektet LiA 2012-02-02 Inbjudan att lämna anbud på ramavtal för olika insatser i LiA-projektet, 1 mars 2012 30 juni 2013 1. Inledning 1.1 Ljungskile folkhögskola Ljungskile folkhögskola är projektägare till ESF-projektet LiA

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Uppdaterad 2013-01-07 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Uppdaterad 2013-01-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Ramavtalsleverantörer

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Manual Projektstyr Sidan 1 av 31 2012-10-10. Manual. Projektstyr

Manual Projektstyr Sidan 1 av 31 2012-10-10. Manual. Projektstyr Manual Projektstyr Sidan 1 av 31 Manual Projektstyr Manual Projektstyr Sidan 2 av 31 Manual Projektstyr innehållsförteckning Kapitel 1 - Projektstyr, allmänt om systemet Sid 3 Kapitel 2 - Lägga upp nya

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer