BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Budgetuppföljning Kommunstyrelsen 0

2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen mars Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamheten möjligheter/risker... 5 Ekonomi... 8 Kommunstyrelsens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 8 Genomförda åtgärder för att nå budget... 8 Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall

3 Kommunstyrelsen mars 2015 Beskrivning av verksamheten Kommunstyrelsen ansvarar för nedanstående verksamheter: Kommunledningsfunktioner Mark och fastigheter Gator, vägar och parker Vatten och avlopp Kultur och fritid Information och gemensam administration Viktiga händelser under året Kommunledningsfunktioner Den pågående upphandlingen av löne- och HR system för kommunen samt planering av införande/uppgradering kommer att pågå under hela Avtalet för nuvarande system har förlängts från december 2015 till april månad 2016, detta för att underlätta införandet/uppgraderingen av nytt system, upphandling och införande medför en ökad belastning på personalavdelningen. Under hela 2014 och första delen av 2015 har personalavdelningen haft mycket arbete med rekrytering av chefer. Andelen nya chefer ha aldrig varit större och detta medför en extra utmaning vad gäller konsultation och introduktion. Ett projekt har drivits tillsammans med utbildningsavdelningen i syfte att utveckla användandet av kommunens system för verksamhets- och måluppföljning, Cockpit. Kommunen har påbörjat en systemuppgradering av verksamhetsystemet för debitering av VAavgifter Ekonomikontoret har rekryterat två ekonomer vilket innebär att avdelningen nu är fullt bemannad Projekt för införandet av komponentavskrivningar är påbörjat. Projektgrupp skapad för att införa den nya versionen (LEX 2) av kommunens ärendehanteringssystem. Projektdirektiv är beslutade av kommundirektör och kanslichef. Kommunsekreteraren är utsedd till projektledare. Rekrytering av Verksamhetsutvecklare IT pågår. Utredning av hur upphandling och inköp fungerar i kommunen pågår. Kundcenter Kommunens nya externa hemsida lanserades den 18 mars. Regeringen har beviljat Nykvarns kommun inträde i finskt förvaltningsområde fr o m februari Införandet av SITHS-kort (e-tjänstekort) inloggning har påbörjats enligt införandeplanen och arbetet fortlöper under Ett av skallkraven i upphandlingen av "Skrivare som tjänst" är att e- tjänstekorten ska kunna användas för säkra utskrifter. En ny biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige i februari Kommunens tjänstetelefoner har bytts ut. Rekrytering av en tvåspråkig kommunikatör/projektledare för finsk förvaltningsområde har genomförts och den nya medarbetaren påbörjar sin anställning 1 juli. Under senhösten 2014 påbörjades arbetet med att färdigställa ett utegym vid Oxvretens 2

4 motionsspår och etapp 1 blev klar i december Etapp 2 ska färdigställas under maj månad Kulturevenemang för olika målgrupper har genomförts i Qulturum Sländan enligt arbetsplan. En ny turistbroschyr har färdigställts och distribuerats till alla hushåll. Funktionen kontorsservice har överförts organisatoriskt till kanslienheten. Den nya servicebyggnaden vid Hökmossbadet var klar strax före årsskiftet 2014/2015 och har under vårvintern varit öppen för allmänheten under helgerna. Upphandling av en turistapp har genomförts och appen kommer att lanseras under våren Avdelningen har tagit fram en gemensam värdegrund utifrån den genomförda seminarieserien med tema "Service-samverkan-normer-värderingar". Värdegrunden ska ligga till grund för vårt förhållningssätt till varandra samt mot våra besökare. Samhällsbyggnad Nykvarn upplever en mycket hög tillväxttakt avseende nya bostäder, nytt centrum och nya företagslokaler. Samhällsbyggnad kommer först i denna tillväxt. Under år 2014 bildades därför en samlad avdelning, Samhällsbyggnadsavdelningen för att hantera denna tillväxt. Avdelningen består av de tidigare avdelningarna Uppdrag & Planering samt Samhällsbyggnad & Miljö. Arbete med att skapa gemensamma rutiner och arbetssätt påbörjades år 2014 och kommer att fortsätta under år Nedan förljer en rad viktiga händelser under år 2015: Översiktsplan och kommunala strategier Kommunen deltar i Stockholm läns landstings (SLL) arbete med framtagande av Regional utvecklingsplan för Stockholms län. Kommunen har och kommer samarbeta med Södertörnskommunerna avseende framtagande av kommande remissvar mm. I likhet med övriga Södertörnskommuner tveksamma till att starta en större omarbetning av RUFS2010, bedömningen är att den regionala visionen, målen och strategierna fortfarande håller. Istället bör kraft läggas på genomförande av RUFS2010. Översiktsplanen utgör en viktig plattform i den mera detaljerade planeringen av Nykvarns kommun. Översiktsplan för Nykvarn fastställdes av kommunstyrelse/kommunfullmäktige i maj/juni Beslutet vann laga kraft. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanen aktualitetsförklaras i varje mandatperiod. Förvaltningen avser att tidigt under mandatperioden lägga fram ett förslag om att aktualitetsförklara översiktsplanen även i denna mandatperiod Översiktsplanen pekar ut ett antal viktiga program, strategier och planer som behöver utvecklas för Nykvarn. Arbetet har under 2014/2015 påbörjats avseende att ta fram gångplan- och tillgänglighetsplan, cykelplan samt kollektivtrafikplan. Arbetet med framtagande av en bredbandsstrategi har också påbörjats. I samband med beslutet om aktualitetsförklaring av översiktsplanen lägger förvaltningen fram ett förslag om hur övriga strategier ska tas fram under den kommande mandatperioden. Detaljplaner Arbete med totalt 19 stycken detaljplaner bedrivs under Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder Mark (Arrende, Exploatering) Kommunen har under år 2014 formaliserat det sedan tidigare upparbetade samarbete med 3

5 markägarna inom det sk Stockholm Syd området, vilket omfattar Mörby inom Nykvarn kommuns och Almnäs inom Södertälje kommun. Margägarna utgörs, utöver de bägge kommunerna, av Kilenkrysset AB, PEAB och familjen Smedberg. Samarbetet syftar till att gemensamt marknadsföra området för möjliga intressenter. Under år 2015 görs bla en gemensam film och insatser vid Logistikmässan i Göteborg i maj Förvaltningen kommer att under år 2015 föreslå att det påbörjas ett framtagande av en strategi för utveckling av Nykvarns tätort. Syftet är att, med översiktsplanen som grund, se närmare på var det kan finnas möjlighet att förtäta Nykvarn med ytterligare bostäder. Strategin behöver också peka ut behovet av hur värdet av det gröna/park ska förstärkas. Strategin ska också hantera behov av tillkommande trafikinfrastruktur. Vid årsskiftet 2014/2015 stod ca 60 personer som sökande i tomtkön. Centrumplanen vann laga kraft i oktober I slutet av år 2014 och under år 2015 pågår första steget med omläggning av VA-ledningarna, vilket är under kommunens ansvar. I övrigt är det Exploatören som ansvarar för projektet. Vi följer ändå frågan från kommunens sida i samarbete med Sörmlandsporten, ägaren till berörda fastigheter och mark. Exploatören har enligt dessa kontakter ambitionen att inkomma med en första bygglovansökan för etapp 1 under juni månad. Fastigheter Upphandling av entreprenör för utbyggnad/nybyggnad av Furuborgskolan har genomförts under år Underlag för beslut om investeringar läggs fram till kommunstyrelse/kommunfullmäktige i juni Om positivt besked där kan entreprenör påbörja arbetet hösten 2015, vilket innebär att skolan kan vara klar till hösten 2016 och skolstart i januari En utredning om hur Ge Järnet kan byggas om och på vilket sätt har genomförts. Underlag för beslut om investeringar läggs fram till kommunstyrelse/kommunfullmäktige i juni Avtal om hyresnivå för arrandet Taxinge slott har undertecknats av bägge parterna under Teknisk infrastruktur (gata, järnväg, trafik, bredband, VA) Tre stycken olyckor har inträffat på det kommunala industrispåret vid Mörby. Olyckorna har inneburit omfattande reparationer för kommunen, som spårägare, att genomföra. Dessa reparationer har varit mycket kostsamma. Olyckorna utreds i enlighet med dem strikta föreskrifter som finns fastställda av Trafikverket. Beroende på utredningarnas utfall kommer kommunen att agera. Skulle det visa sig att det är någon annan part som orsakat att olyckorna inträffat kommer kommunen att bedriva ett skadeståndsärende gentemot denna part i syfte att få tillbaka de kostnader som reparationerna medfört. Kommunen har efter olyckorna också tagit initiativ till att sammankalla alla berörda i syfte att var och en ser över sina rutiner kring industrispåret Mörby, detta i syfte att undvika att ytterligare olyckor inträffar. Trafikverket arbetar med färdigställande av projekteringshandlingar för att genomföra åtgärder på väg 509 mellan trafikplats Nykvarn och Centrumvägen. Ny gång- och cykelväg längs väg 509, ny vänstersvängsficka vid Mörby södra infart samt byggande av cirkulationsplats vid 509/Centrumvägen. I samband med arbetet kommer även Trafikverket att på uppdrag av kommunen genomföra den sista kommunala anslutningen på ca 10 m av gång- och cykelväg längs Centrumvägen. Trafikverket avser att starta arbetet under hösten Kommunen arbetar med att, i enlighet med översiktsplanen, ta fram kommunalt vatten- och avlopp till Sundsör/Sundsvik. I samband med detta kommer det också, i enlighet med översiktsplanen, byggas en gång- och cykelväg. Projekteringshandlingar har tagits fram under år Frivilliga avtal håller på att tecknas med berörda markägare. Allt med ambitionen att kunna påbörja arbetet under hösten Utredning om ett framtida vattentorn pågår. 4

6 Under år 2015 kommer förvaltningen, i enlighet med gång- och tillgänglighetsplanen samt cykelplanen, att ansöka om ett antal statsbidrag avseende att utveckla gång- och cykelvägnätet i Nykvarns kommun. Ansökan kommer bl.a. göras avseende utbyggnad av regional cykelväg till och från Södertälje via Mörby och Almnäs området. Programmet med byte till LED-lampor för gatubelysningen fortsätter enligt plan. Byten sker successivt gatuvis samt när lampor går sönder. Ett medborgarförslag om att göra större samlade lekplatser bemöttes positivt. Under år 2014 genomfördes en större utredning samt projekteringshandlingar togs fram. Upphandling av entreprenör har genomförts under år Inlämnande anbud överstiger budget avsevärt. Behov av omtag under år 2015 finns därför. Kommunen behöver under år 2015 påbörja arbetet med projektering av väg, gc och VA längs Trädgårdsvägen i syfte att försörja kommande bebyggelse på Strängbetong-tomten samt för en kommande Furuborgskola. Beställning av driftverksamhet (NYBO, Södertörns brandförsvar) Under år 2015 fortsätter samarbetet med Nybo att utvecklas. Avtalen mellan kommunen och Nybo behöver tecknas för år 2015, ambitionen är att detta görs vid kommunstyrelse/kommunfullmäktige i juni Rutiner behöver ses över hur avtalen tecknas så att de kan undertecknas i ett tidigare skede än vad som nu varit fallet under ett antal år. En utredning pågår för att undersöka konsekvenser av att överföra hela fastighetsförvaltningen till AB Nykvarnsbostäder. Utveckling av verksamheten möjligheter/risker Kommunledningsfunktioner Det finns ett uppdämt utvecklingsbehov inom redovisningsområdet som t ex komponentavskrivningar, mark- och exploateringsredovisning samt internkontroll. Projekt kring komponentavskrivningar har påbörjats och övriga områden avses behandlas senare under året. En stor risk är att det arbetas med fel saker. Administration och administrativa förändringar istället för analys och mer långsiktigt utvecklingsarbete. Kompetensförsörjning; i en liten kommun krävs bred kompetens då endast ett fåtal medarbetare måste kunna täcka in ett antal specialistkompetenser, som ex arbetsrätt, lönepolitik, arbetsmiljöfrågor, m.m. Organisationens behov av stöd i HR frågor ökar för varje år och samtidigt utvecklas och effektiviseras IT stödet för lönehantering. Detta gör att bemanningsbehovet för respektive område (HR och lön) förskjuts något, med anledning av detta har resurser omfördelats från lönefunktionen till ett något större HR stöd. Ny upphandling av löne- och HR system, då avtalet för nuvarande system, Heroma, går ut krävs en ny upphandling som är ett stort projekt, därutöver kommer arbetet med att införa och implementera nytt löne- och HR system som kan innebära mycket arbete, risk för störningar i verksamheterna och stora kostnader men även möjligheter till kvalitetsförbättringar. Utveckling av verksamheten pågår kontinuerligt med stort fokus på att anpassa kommunens redovisning till gällande organisation och nya krav. Det är viktigt att få förståelse för att effektivisering och utveckling av våra system och rutiner oftast kommer verksamheten och inte ekonomifunktionen tillgodo. Beslut har tagits att göra paus i utvecklingen av ett nytt beslutsstödssystem och i stället gå vidare med kommunens befintliga system, Cockpit. Under vintern har Utbildningsavdelningen genomfört ett projekt där användandet utvecklats. Avsikten är att dra lärdom av detta projekt för att sedan gå vidare till övriga avdelningar/enheter. 5

7 Genom införandet av den nya versionen av ärendehanteringssystemet kan framskrivning, sammanträde och protokoll utvecklas effektivare. Ett nätverk har skapats där nämndsekreterare, registartorer och kommunsekreteraren ingår. Nätverket leds av kommunsekreteraren. Syftet med nätverket är att skapa en kvalitativ och samstämmig ärendehanteringsprocess i hela kommunen. Rekrytering av en verksamhetsutvecklare IT pågår. När den personen är på plats kommer möjligheterna till att ha ett effektivt och ändamålsenligt IT-stöd att öka. Arbetet med EU-frågor är påbörjat och kommer på sikt leda till ett mer sammanhållet och strukturerat arbetssätt med dessa frågor. När den pågående utredningen är klar kan en tydlig och strukturerad organisation skapas. Detta kommer att leda till en mer kostnadseffektiv och ändamålsenlig upphandlings- och inköpsprocess. Kundcenter Nykvarns kommuninvånare, företagare och föreningar har stora förväntningar på att kommunen informerar om aktuella frågor samt skapar möjlighet för dem att vara delaktiga i kommunens utveckling. Kundcenter kommer under 2015 att prioritera arbetet med att utveckla kommunens externa webbplats. Under hösten 2015 kommer ett nytt intranät att tas fram som även möjliggör för social samverkan och nya arbetssätt. Bibliotekets hemsida i plattformen Arena ska utvecklas och fyllas med aktuell och intressant information om bibliotekets utbud och service. En mediaplan med tydliga riktlinjer för framtida mediainköp för biblioteket ska färdigställas. I enlighet med den nya bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten särskilt beakta målgrupperna barn/ungdom, personer med funktionsnedsättning, annan kulturell bakgrund och nationella minoriteter. Från och med februari 2015 tillhör Nykvarn i det finska förvaltningsområdet vilket kommer att innebära ett intensifierat samarbete mellan kommunen och den finska språkgruppen. En samrådsgrupp med representanter från olika kommunala verksamheter och den sverigefinska befolkningen i kommunen ska bildas och ska gemensamt ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Utifrån ärendekartläggningen som skedde under 2011 för kundcentret kontinuerliga samtal med verksamheterna kring uppdrag som ur kundperspektiv är lämpade att överföras till kundcentret. En speciell utvecklingsgrupp med representanter från verksamheterna och kundcentret träffas månadsvis för ömsesidigt informationsutbyte. Verksamhetsrepresentanterna fungerar som kundcenterambassadörer inom sina respektive verksamheter. Ett formaliserat samarbete med flera myndigheter, t ex med Skatteverket och Pensionsmyndigheten som ska regleras genom samtjänstavtal eller annan typ av överenskommelse. Översyn av föreningsbidragen. Arbetet ska bedrivas i nära samråd med föreningslivet och de politiska beslutsfattarna. Fortsatt samarbete med studieförbunden gällande kulturevenemang med syfte på att kunna erbjuda nya aktiviteter och locka nya målgrupper. Omstart av projektet "Kulturmagasinet Ge Järnets framtida användning". En nytillsatt projektgrupp har tagit fram en projektplan gällande renovering/ombyggnation med etappindelning. Arbetet ska bedrivas i samråd med berörda parter. Förvaltningen har anlitat en extern projektledare som har i uppdrag att utifrån politiska riktlinjer och beslut ta fram en genomförandeplan under våren Utvecklat samarbete mellan Kultur och fritid och kommunens fritidsgård, Café 2. Kartläggningar av ungdomars tankar och önskemål gällande aktiviteter inom kulturområdet. IT-enhetens fortsatta samarbete med skolorna och deras IT-utveckling i enlighet med skolans 6

8 IKT-plan. IT-enheten ska säkerställa infrastruktur och nätverk. Fortsatt arbete med utveckling av e-tjänstekortens användningsområden. Detta ska bland annat möjliggöra införandet av Singel Sign On i verksamhetssystemen. Den nya externa hemsidan kommer att vara det första verksamhetssystem att nyttja e-tjänstekort för Singel Sign On. Under året kommer e-tjänstekorten även kunna användas för säkra utskrifter, sk "Skrivare som tjänst". På sikt finns det möjlighet att e-tjänstekorten ersätter befintliga nyckelbrickor för inpassage till kommunhuset. Kvalitetsäkring av service vid kundcentrets växel och reception i samband med införandet av "en väg in" som genomförs i samband med lansering av den nya externa hemsidan. Ett förstärkt miljöarbete kring kommunens återvinningsstationer kommer att fortsätta i samarbete med föreningslivet och föreningen Städa Sverige. Samhällsbyggnad Tidigt efter bildandet av den nya avdelningen Samhällsbyggnad under senhösten 2014 genomfördes ett utpekande av fem stycken förbättringsområden för avdelningen. Dessa är: 1. Tydliggöra avdelningens målbild 2. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen 3. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen 4. Bättre intern ordning och reda 5. Förbättrad extern information Under år 2015 fortsätter avdelningen med att genomföra utvecklingsinsatser mot alla dessa fem utpekade mål. Allt i syfte att effektivisera och möta de risker som finns vid en liten förvaltning. Några exempel på åtgärder 2015 finns angivna nedan: Tydliggöra avdelningens målbild. År 2015: tydliggörande av ambitionstakt avseende framtagande av kommunala strategier under den kommande mandatperioden. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen. År 2015: Ekonomiadministration inom avdelningen till fastighets- och beställarchef. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen. År 2015: Kontinuerlig utveckling av avdelningens olika möten: Måndagsmöten (varje måndag), APT (varje månad) och Planeringsmöten (varje månad) Bättre intern ordning och reda. År 2015: Kommer påbörja inventering av intern ordning och reda i digitala och fysiska arkiv. Förbättrad extern information: år 2015: Ny, mer inbjudande fysisk informationsplats i biblioteket om samhällsbyggnad. Genomför översyn av alla webbtexter under sommaren Deltagande vid ett flertal olika föreningars aktiviteter. Deltar vid Nykvarnsdagen. Samhällsbyggnadschef informerar via sociala medier. Avdelningens stora utmaning framöver är att rekrytera efter ett antal personer som kommer att gå i pension. Dessa utgör en stor del av avdelningen och innehar en stor kunskap och kompetens som bör tas tillvara. Verksamhetslokaler En särskild lokalplaneringsgrupp finns dit lokalbehov som uppstår inom verksamheterna kanaliseras. I denna grupp finns ansvariga för kommunens verksamheter. Särskilt utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens lokalbehov kräver uppmärksamhet. Behoven förändras och kräver snabba och framtidsinriktade beslut. 7

9 Verksamhetslokaler totalt, Kvm Totalt har lokalytorna minskat något under 2015 jämfört med Ekonomi Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetöverskott på 25 tkr för år Av kommunstyrelsens 16 enheter bedöms 14 enheter klara sin ekonomi inom tilldelad budget. Bra Kommunstyrelsens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Av kommunstyrelsens 16 enheter bedöms 14 enheter klara sin ekonomi inom tilldelad budget, vilket motsvarar ca 88 %. Ok Genomförda åtgärder för att nå budget Kundcenter Noggranna analyser görs innan investeringar verkställs. Restriktivitet med vikarietillsättningar vid sjukdom och semestrar. Restriktivitet gällande utbetalning av bidrag inom Kultur och fritid. 8

10 Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall DRIFTBUDGET 2015 Aktuell budget 2015 Utfall per Helårsprognos per P rognos N ämnd - enhet KOM M UN ST YR ELSE Intäkter 2015 Ko stn 2015 N etto budget Intäkter 2015 Ko stn 2015 N etto ko stnad Intäkter 2015 Ko stn 2015 N etto utfall B udget avvikelse Kommunstyrelsen Kommunchef Kanslichef Personal Ekonomi Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighet- och driftfunktion Gata/Trafik Kundcenter Informationsstrateg IT Bibliotek Kultur och Fritid Växel, reception och intern service Summa Kommunstyrelse Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens egna arbete förväntas klaras inom budget. Kommunledningsfunktioner Kanslichefens ansvar har ett överskott med 200 tkr jämfört med budget. Orsakas av ännu ej besatta tjänster Ekonomichefens ansvar visar ett underskott med 200 tkr jämfört med budget. Ökade konsultkostnader för att täcka behovet som uppstått då två ekonomtjänster varit vakanta. Samhällsbyggnad Avdelningen visar ett budgetunderskott på 115 tkr vid årets slut. Mark och exploatering beräknas få lägre intäkter i arrenden. Fastighetsskatten är ej beaktad i budget vilket medför ett budgetunderskott. Personalkostnaderna beräknas bli något lägre pga barnledighet. Den totala budgetpåverkan blir en kostnad utöver budget på 305 tkr. Gata/Trafik kommer få en obudgeterad kostnad för hyra av parkeringen vid Taxinge slott med 140 tkr. Kapitalkostnaderna för nu färdigställda etapper av GC-vägen efter Södertälje vägen är budgeterad för hela året. Avslutning kommer att ske ca 1 aug varför ett överskott av 240 tkr. Bidrag för enskilda vägsamfälligheter beräknas överskrida budget med ca 90 tkr. Helårsprognosen för kommunens industrispårsanläggning är i dagsläget mycket osäker pga de två urspårningar som inträffat i år. Utredningar pågår om ansvarsfrågor och kostnadsansvar. Förhoppningsvis kan en klarare bild ges i delårsbokslutet. I övrigt ser resterande samhällsbyggnadsverksamheter inom Kommunstyrelsen ut att följa budgeten. 9

11 Avvikelsen fördelas på följande sätt: KS Samhällsbyggnad Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighets- och driftsfunktion Gata/Trafik Summa Budgetavvikelse2015 +/- 0 tkr tkr +/- 0 tkr +/- 0 tkr tkr tkr Kundcenter Verksamhet kundcenter prognostiserar ett utfall enligt budget vid årets slut. Statsbidraget på 660 tkr avseende Finskt förvaltningsområde är inte budgeterat och visas som ett överskott under verksamhetsområde Verksamhetschef/Kundcenter. Kostnader för det Finska förvaltningsområdet kommer att avräknas från statsbidraget under året. Den nya tjänsten tvåspråkig kommunikatör/projektledare "Finskt förvaltningsområde" kommer delvis att finansieras med statsbidraget och delvis av informationsenheten. Eftersom halva tjänsten "Kommunikatör" är en kommungemensam funktion måste den finansieras inom kommunens totala budgetram. Med anledning av ett nytt hyresavtal för Taxinge slott erhåller Kultur och fritid en sänkt internhyra med 140 tkr. Detta föranleder en ramjustering mellan enheterna kultur- och fritidsstrateg (-140 tkr) och gata/trafik (+140 tkr). De övriga enheterna inom Kundcenter beräknar följa sin budget. 10

12 NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: Fax:

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

BUDGET 2015 Plan 2016-2017

BUDGET 2015 Plan 2016-2017 BUDGET 2015 Plan 2016-2017 I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 7 Budgetförändringar... 10 Resultatbudget...11

Läs mer