BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Budgetuppföljning Kommunstyrelsen 0

2 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen mars Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamheten möjligheter/risker... 5 Ekonomi... 8 Kommunstyrelsens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 8 Genomförda åtgärder för att nå budget... 8 Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall

3 Kommunstyrelsen mars 2015 Beskrivning av verksamheten Kommunstyrelsen ansvarar för nedanstående verksamheter: Kommunledningsfunktioner Mark och fastigheter Gator, vägar och parker Vatten och avlopp Kultur och fritid Information och gemensam administration Viktiga händelser under året Kommunledningsfunktioner Den pågående upphandlingen av löne- och HR system för kommunen samt planering av införande/uppgradering kommer att pågå under hela Avtalet för nuvarande system har förlängts från december 2015 till april månad 2016, detta för att underlätta införandet/uppgraderingen av nytt system, upphandling och införande medför en ökad belastning på personalavdelningen. Under hela 2014 och första delen av 2015 har personalavdelningen haft mycket arbete med rekrytering av chefer. Andelen nya chefer ha aldrig varit större och detta medför en extra utmaning vad gäller konsultation och introduktion. Ett projekt har drivits tillsammans med utbildningsavdelningen i syfte att utveckla användandet av kommunens system för verksamhets- och måluppföljning, Cockpit. Kommunen har påbörjat en systemuppgradering av verksamhetsystemet för debitering av VAavgifter Ekonomikontoret har rekryterat två ekonomer vilket innebär att avdelningen nu är fullt bemannad Projekt för införandet av komponentavskrivningar är påbörjat. Projektgrupp skapad för att införa den nya versionen (LEX 2) av kommunens ärendehanteringssystem. Projektdirektiv är beslutade av kommundirektör och kanslichef. Kommunsekreteraren är utsedd till projektledare. Rekrytering av Verksamhetsutvecklare IT pågår. Utredning av hur upphandling och inköp fungerar i kommunen pågår. Kundcenter Kommunens nya externa hemsida lanserades den 18 mars. Regeringen har beviljat Nykvarns kommun inträde i finskt förvaltningsområde fr o m februari Införandet av SITHS-kort (e-tjänstekort) inloggning har påbörjats enligt införandeplanen och arbetet fortlöper under Ett av skallkraven i upphandlingen av "Skrivare som tjänst" är att e- tjänstekorten ska kunna användas för säkra utskrifter. En ny biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige i februari Kommunens tjänstetelefoner har bytts ut. Rekrytering av en tvåspråkig kommunikatör/projektledare för finsk förvaltningsområde har genomförts och den nya medarbetaren påbörjar sin anställning 1 juli. Under senhösten 2014 påbörjades arbetet med att färdigställa ett utegym vid Oxvretens 2

4 motionsspår och etapp 1 blev klar i december Etapp 2 ska färdigställas under maj månad Kulturevenemang för olika målgrupper har genomförts i Qulturum Sländan enligt arbetsplan. En ny turistbroschyr har färdigställts och distribuerats till alla hushåll. Funktionen kontorsservice har överförts organisatoriskt till kanslienheten. Den nya servicebyggnaden vid Hökmossbadet var klar strax före årsskiftet 2014/2015 och har under vårvintern varit öppen för allmänheten under helgerna. Upphandling av en turistapp har genomförts och appen kommer att lanseras under våren Avdelningen har tagit fram en gemensam värdegrund utifrån den genomförda seminarieserien med tema "Service-samverkan-normer-värderingar". Värdegrunden ska ligga till grund för vårt förhållningssätt till varandra samt mot våra besökare. Samhällsbyggnad Nykvarn upplever en mycket hög tillväxttakt avseende nya bostäder, nytt centrum och nya företagslokaler. Samhällsbyggnad kommer först i denna tillväxt. Under år 2014 bildades därför en samlad avdelning, Samhällsbyggnadsavdelningen för att hantera denna tillväxt. Avdelningen består av de tidigare avdelningarna Uppdrag & Planering samt Samhällsbyggnad & Miljö. Arbete med att skapa gemensamma rutiner och arbetssätt påbörjades år 2014 och kommer att fortsätta under år Nedan förljer en rad viktiga händelser under år 2015: Översiktsplan och kommunala strategier Kommunen deltar i Stockholm läns landstings (SLL) arbete med framtagande av Regional utvecklingsplan för Stockholms län. Kommunen har och kommer samarbeta med Södertörnskommunerna avseende framtagande av kommande remissvar mm. I likhet med övriga Södertörnskommuner tveksamma till att starta en större omarbetning av RUFS2010, bedömningen är att den regionala visionen, målen och strategierna fortfarande håller. Istället bör kraft läggas på genomförande av RUFS2010. Översiktsplanen utgör en viktig plattform i den mera detaljerade planeringen av Nykvarns kommun. Översiktsplan för Nykvarn fastställdes av kommunstyrelse/kommunfullmäktige i maj/juni Beslutet vann laga kraft. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanen aktualitetsförklaras i varje mandatperiod. Förvaltningen avser att tidigt under mandatperioden lägga fram ett förslag om att aktualitetsförklara översiktsplanen även i denna mandatperiod Översiktsplanen pekar ut ett antal viktiga program, strategier och planer som behöver utvecklas för Nykvarn. Arbetet har under 2014/2015 påbörjats avseende att ta fram gångplan- och tillgänglighetsplan, cykelplan samt kollektivtrafikplan. Arbetet med framtagande av en bredbandsstrategi har också påbörjats. I samband med beslutet om aktualitetsförklaring av översiktsplanen lägger förvaltningen fram ett förslag om hur övriga strategier ska tas fram under den kommande mandatperioden. Detaljplaner Arbete med totalt 19 stycken detaljplaner bedrivs under Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder Mark (Arrende, Exploatering) Kommunen har under år 2014 formaliserat det sedan tidigare upparbetade samarbete med 3

5 markägarna inom det sk Stockholm Syd området, vilket omfattar Mörby inom Nykvarn kommuns och Almnäs inom Södertälje kommun. Margägarna utgörs, utöver de bägge kommunerna, av Kilenkrysset AB, PEAB och familjen Smedberg. Samarbetet syftar till att gemensamt marknadsföra området för möjliga intressenter. Under år 2015 görs bla en gemensam film och insatser vid Logistikmässan i Göteborg i maj Förvaltningen kommer att under år 2015 föreslå att det påbörjas ett framtagande av en strategi för utveckling av Nykvarns tätort. Syftet är att, med översiktsplanen som grund, se närmare på var det kan finnas möjlighet att förtäta Nykvarn med ytterligare bostäder. Strategin behöver också peka ut behovet av hur värdet av det gröna/park ska förstärkas. Strategin ska också hantera behov av tillkommande trafikinfrastruktur. Vid årsskiftet 2014/2015 stod ca 60 personer som sökande i tomtkön. Centrumplanen vann laga kraft i oktober I slutet av år 2014 och under år 2015 pågår första steget med omläggning av VA-ledningarna, vilket är under kommunens ansvar. I övrigt är det Exploatören som ansvarar för projektet. Vi följer ändå frågan från kommunens sida i samarbete med Sörmlandsporten, ägaren till berörda fastigheter och mark. Exploatören har enligt dessa kontakter ambitionen att inkomma med en första bygglovansökan för etapp 1 under juni månad. Fastigheter Upphandling av entreprenör för utbyggnad/nybyggnad av Furuborgskolan har genomförts under år Underlag för beslut om investeringar läggs fram till kommunstyrelse/kommunfullmäktige i juni Om positivt besked där kan entreprenör påbörja arbetet hösten 2015, vilket innebär att skolan kan vara klar till hösten 2016 och skolstart i januari En utredning om hur Ge Järnet kan byggas om och på vilket sätt har genomförts. Underlag för beslut om investeringar läggs fram till kommunstyrelse/kommunfullmäktige i juni Avtal om hyresnivå för arrandet Taxinge slott har undertecknats av bägge parterna under Teknisk infrastruktur (gata, järnväg, trafik, bredband, VA) Tre stycken olyckor har inträffat på det kommunala industrispåret vid Mörby. Olyckorna har inneburit omfattande reparationer för kommunen, som spårägare, att genomföra. Dessa reparationer har varit mycket kostsamma. Olyckorna utreds i enlighet med dem strikta föreskrifter som finns fastställda av Trafikverket. Beroende på utredningarnas utfall kommer kommunen att agera. Skulle det visa sig att det är någon annan part som orsakat att olyckorna inträffat kommer kommunen att bedriva ett skadeståndsärende gentemot denna part i syfte att få tillbaka de kostnader som reparationerna medfört. Kommunen har efter olyckorna också tagit initiativ till att sammankalla alla berörda i syfte att var och en ser över sina rutiner kring industrispåret Mörby, detta i syfte att undvika att ytterligare olyckor inträffar. Trafikverket arbetar med färdigställande av projekteringshandlingar för att genomföra åtgärder på väg 509 mellan trafikplats Nykvarn och Centrumvägen. Ny gång- och cykelväg längs väg 509, ny vänstersvängsficka vid Mörby södra infart samt byggande av cirkulationsplats vid 509/Centrumvägen. I samband med arbetet kommer även Trafikverket att på uppdrag av kommunen genomföra den sista kommunala anslutningen på ca 10 m av gång- och cykelväg längs Centrumvägen. Trafikverket avser att starta arbetet under hösten Kommunen arbetar med att, i enlighet med översiktsplanen, ta fram kommunalt vatten- och avlopp till Sundsör/Sundsvik. I samband med detta kommer det också, i enlighet med översiktsplanen, byggas en gång- och cykelväg. Projekteringshandlingar har tagits fram under år Frivilliga avtal håller på att tecknas med berörda markägare. Allt med ambitionen att kunna påbörja arbetet under hösten Utredning om ett framtida vattentorn pågår. 4

6 Under år 2015 kommer förvaltningen, i enlighet med gång- och tillgänglighetsplanen samt cykelplanen, att ansöka om ett antal statsbidrag avseende att utveckla gång- och cykelvägnätet i Nykvarns kommun. Ansökan kommer bl.a. göras avseende utbyggnad av regional cykelväg till och från Södertälje via Mörby och Almnäs området. Programmet med byte till LED-lampor för gatubelysningen fortsätter enligt plan. Byten sker successivt gatuvis samt när lampor går sönder. Ett medborgarförslag om att göra större samlade lekplatser bemöttes positivt. Under år 2014 genomfördes en större utredning samt projekteringshandlingar togs fram. Upphandling av entreprenör har genomförts under år Inlämnande anbud överstiger budget avsevärt. Behov av omtag under år 2015 finns därför. Kommunen behöver under år 2015 påbörja arbetet med projektering av väg, gc och VA längs Trädgårdsvägen i syfte att försörja kommande bebyggelse på Strängbetong-tomten samt för en kommande Furuborgskola. Beställning av driftverksamhet (NYBO, Södertörns brandförsvar) Under år 2015 fortsätter samarbetet med Nybo att utvecklas. Avtalen mellan kommunen och Nybo behöver tecknas för år 2015, ambitionen är att detta görs vid kommunstyrelse/kommunfullmäktige i juni Rutiner behöver ses över hur avtalen tecknas så att de kan undertecknas i ett tidigare skede än vad som nu varit fallet under ett antal år. En utredning pågår för att undersöka konsekvenser av att överföra hela fastighetsförvaltningen till AB Nykvarnsbostäder. Utveckling av verksamheten möjligheter/risker Kommunledningsfunktioner Det finns ett uppdämt utvecklingsbehov inom redovisningsområdet som t ex komponentavskrivningar, mark- och exploateringsredovisning samt internkontroll. Projekt kring komponentavskrivningar har påbörjats och övriga områden avses behandlas senare under året. En stor risk är att det arbetas med fel saker. Administration och administrativa förändringar istället för analys och mer långsiktigt utvecklingsarbete. Kompetensförsörjning; i en liten kommun krävs bred kompetens då endast ett fåtal medarbetare måste kunna täcka in ett antal specialistkompetenser, som ex arbetsrätt, lönepolitik, arbetsmiljöfrågor, m.m. Organisationens behov av stöd i HR frågor ökar för varje år och samtidigt utvecklas och effektiviseras IT stödet för lönehantering. Detta gör att bemanningsbehovet för respektive område (HR och lön) förskjuts något, med anledning av detta har resurser omfördelats från lönefunktionen till ett något större HR stöd. Ny upphandling av löne- och HR system, då avtalet för nuvarande system, Heroma, går ut krävs en ny upphandling som är ett stort projekt, därutöver kommer arbetet med att införa och implementera nytt löne- och HR system som kan innebära mycket arbete, risk för störningar i verksamheterna och stora kostnader men även möjligheter till kvalitetsförbättringar. Utveckling av verksamheten pågår kontinuerligt med stort fokus på att anpassa kommunens redovisning till gällande organisation och nya krav. Det är viktigt att få förståelse för att effektivisering och utveckling av våra system och rutiner oftast kommer verksamheten och inte ekonomifunktionen tillgodo. Beslut har tagits att göra paus i utvecklingen av ett nytt beslutsstödssystem och i stället gå vidare med kommunens befintliga system, Cockpit. Under vintern har Utbildningsavdelningen genomfört ett projekt där användandet utvecklats. Avsikten är att dra lärdom av detta projekt för att sedan gå vidare till övriga avdelningar/enheter. 5

7 Genom införandet av den nya versionen av ärendehanteringssystemet kan framskrivning, sammanträde och protokoll utvecklas effektivare. Ett nätverk har skapats där nämndsekreterare, registartorer och kommunsekreteraren ingår. Nätverket leds av kommunsekreteraren. Syftet med nätverket är att skapa en kvalitativ och samstämmig ärendehanteringsprocess i hela kommunen. Rekrytering av en verksamhetsutvecklare IT pågår. När den personen är på plats kommer möjligheterna till att ha ett effektivt och ändamålsenligt IT-stöd att öka. Arbetet med EU-frågor är påbörjat och kommer på sikt leda till ett mer sammanhållet och strukturerat arbetssätt med dessa frågor. När den pågående utredningen är klar kan en tydlig och strukturerad organisation skapas. Detta kommer att leda till en mer kostnadseffektiv och ändamålsenlig upphandlings- och inköpsprocess. Kundcenter Nykvarns kommuninvånare, företagare och föreningar har stora förväntningar på att kommunen informerar om aktuella frågor samt skapar möjlighet för dem att vara delaktiga i kommunens utveckling. Kundcenter kommer under 2015 att prioritera arbetet med att utveckla kommunens externa webbplats. Under hösten 2015 kommer ett nytt intranät att tas fram som även möjliggör för social samverkan och nya arbetssätt. Bibliotekets hemsida i plattformen Arena ska utvecklas och fyllas med aktuell och intressant information om bibliotekets utbud och service. En mediaplan med tydliga riktlinjer för framtida mediainköp för biblioteket ska färdigställas. I enlighet med den nya bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten särskilt beakta målgrupperna barn/ungdom, personer med funktionsnedsättning, annan kulturell bakgrund och nationella minoriteter. Från och med februari 2015 tillhör Nykvarn i det finska förvaltningsområdet vilket kommer att innebära ett intensifierat samarbete mellan kommunen och den finska språkgruppen. En samrådsgrupp med representanter från olika kommunala verksamheter och den sverigefinska befolkningen i kommunen ska bildas och ska gemensamt ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Utifrån ärendekartläggningen som skedde under 2011 för kundcentret kontinuerliga samtal med verksamheterna kring uppdrag som ur kundperspektiv är lämpade att överföras till kundcentret. En speciell utvecklingsgrupp med representanter från verksamheterna och kundcentret träffas månadsvis för ömsesidigt informationsutbyte. Verksamhetsrepresentanterna fungerar som kundcenterambassadörer inom sina respektive verksamheter. Ett formaliserat samarbete med flera myndigheter, t ex med Skatteverket och Pensionsmyndigheten som ska regleras genom samtjänstavtal eller annan typ av överenskommelse. Översyn av föreningsbidragen. Arbetet ska bedrivas i nära samråd med föreningslivet och de politiska beslutsfattarna. Fortsatt samarbete med studieförbunden gällande kulturevenemang med syfte på att kunna erbjuda nya aktiviteter och locka nya målgrupper. Omstart av projektet "Kulturmagasinet Ge Järnets framtida användning". En nytillsatt projektgrupp har tagit fram en projektplan gällande renovering/ombyggnation med etappindelning. Arbetet ska bedrivas i samråd med berörda parter. Förvaltningen har anlitat en extern projektledare som har i uppdrag att utifrån politiska riktlinjer och beslut ta fram en genomförandeplan under våren Utvecklat samarbete mellan Kultur och fritid och kommunens fritidsgård, Café 2. Kartläggningar av ungdomars tankar och önskemål gällande aktiviteter inom kulturområdet. IT-enhetens fortsatta samarbete med skolorna och deras IT-utveckling i enlighet med skolans 6

8 IKT-plan. IT-enheten ska säkerställa infrastruktur och nätverk. Fortsatt arbete med utveckling av e-tjänstekortens användningsområden. Detta ska bland annat möjliggöra införandet av Singel Sign On i verksamhetssystemen. Den nya externa hemsidan kommer att vara det första verksamhetssystem att nyttja e-tjänstekort för Singel Sign On. Under året kommer e-tjänstekorten även kunna användas för säkra utskrifter, sk "Skrivare som tjänst". På sikt finns det möjlighet att e-tjänstekorten ersätter befintliga nyckelbrickor för inpassage till kommunhuset. Kvalitetsäkring av service vid kundcentrets växel och reception i samband med införandet av "en väg in" som genomförs i samband med lansering av den nya externa hemsidan. Ett förstärkt miljöarbete kring kommunens återvinningsstationer kommer att fortsätta i samarbete med föreningslivet och föreningen Städa Sverige. Samhällsbyggnad Tidigt efter bildandet av den nya avdelningen Samhällsbyggnad under senhösten 2014 genomfördes ett utpekande av fem stycken förbättringsområden för avdelningen. Dessa är: 1. Tydliggöra avdelningens målbild 2. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen 3. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen 4. Bättre intern ordning och reda 5. Förbättrad extern information Under år 2015 fortsätter avdelningen med att genomföra utvecklingsinsatser mot alla dessa fem utpekade mål. Allt i syfte att effektivisera och möta de risker som finns vid en liten förvaltning. Några exempel på åtgärder 2015 finns angivna nedan: Tydliggöra avdelningens målbild. År 2015: tydliggörande av ambitionstakt avseende framtagande av kommunala strategier under den kommande mandatperioden. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen. År 2015: Ekonomiadministration inom avdelningen till fastighets- och beställarchef. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen. År 2015: Kontinuerlig utveckling av avdelningens olika möten: Måndagsmöten (varje måndag), APT (varje månad) och Planeringsmöten (varje månad) Bättre intern ordning och reda. År 2015: Kommer påbörja inventering av intern ordning och reda i digitala och fysiska arkiv. Förbättrad extern information: år 2015: Ny, mer inbjudande fysisk informationsplats i biblioteket om samhällsbyggnad. Genomför översyn av alla webbtexter under sommaren Deltagande vid ett flertal olika föreningars aktiviteter. Deltar vid Nykvarnsdagen. Samhällsbyggnadschef informerar via sociala medier. Avdelningens stora utmaning framöver är att rekrytera efter ett antal personer som kommer att gå i pension. Dessa utgör en stor del av avdelningen och innehar en stor kunskap och kompetens som bör tas tillvara. Verksamhetslokaler En särskild lokalplaneringsgrupp finns dit lokalbehov som uppstår inom verksamheterna kanaliseras. I denna grupp finns ansvariga för kommunens verksamheter. Särskilt utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens lokalbehov kräver uppmärksamhet. Behoven förändras och kräver snabba och framtidsinriktade beslut. 7

9 Verksamhetslokaler totalt, Kvm Totalt har lokalytorna minskat något under 2015 jämfört med Ekonomi Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetöverskott på 25 tkr för år Av kommunstyrelsens 16 enheter bedöms 14 enheter klara sin ekonomi inom tilldelad budget. Bra Kommunstyrelsens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Av kommunstyrelsens 16 enheter bedöms 14 enheter klara sin ekonomi inom tilldelad budget, vilket motsvarar ca 88 %. Ok Genomförda åtgärder för att nå budget Kundcenter Noggranna analyser görs innan investeringar verkställs. Restriktivitet med vikarietillsättningar vid sjukdom och semestrar. Restriktivitet gällande utbetalning av bidrag inom Kultur och fritid. 8

10 Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall DRIFTBUDGET 2015 Aktuell budget 2015 Utfall per Helårsprognos per P rognos N ämnd - enhet KOM M UN ST YR ELSE Intäkter 2015 Ko stn 2015 N etto budget Intäkter 2015 Ko stn 2015 N etto ko stnad Intäkter 2015 Ko stn 2015 N etto utfall B udget avvikelse Kommunstyrelsen Kommunchef Kanslichef Personal Ekonomi Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighet- och driftfunktion Gata/Trafik Kundcenter Informationsstrateg IT Bibliotek Kultur och Fritid Växel, reception och intern service Summa Kommunstyrelse Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens egna arbete förväntas klaras inom budget. Kommunledningsfunktioner Kanslichefens ansvar har ett överskott med 200 tkr jämfört med budget. Orsakas av ännu ej besatta tjänster Ekonomichefens ansvar visar ett underskott med 200 tkr jämfört med budget. Ökade konsultkostnader för att täcka behovet som uppstått då två ekonomtjänster varit vakanta. Samhällsbyggnad Avdelningen visar ett budgetunderskott på 115 tkr vid årets slut. Mark och exploatering beräknas få lägre intäkter i arrenden. Fastighetsskatten är ej beaktad i budget vilket medför ett budgetunderskott. Personalkostnaderna beräknas bli något lägre pga barnledighet. Den totala budgetpåverkan blir en kostnad utöver budget på 305 tkr. Gata/Trafik kommer få en obudgeterad kostnad för hyra av parkeringen vid Taxinge slott med 140 tkr. Kapitalkostnaderna för nu färdigställda etapper av GC-vägen efter Södertälje vägen är budgeterad för hela året. Avslutning kommer att ske ca 1 aug varför ett överskott av 240 tkr. Bidrag för enskilda vägsamfälligheter beräknas överskrida budget med ca 90 tkr. Helårsprognosen för kommunens industrispårsanläggning är i dagsläget mycket osäker pga de två urspårningar som inträffat i år. Utredningar pågår om ansvarsfrågor och kostnadsansvar. Förhoppningsvis kan en klarare bild ges i delårsbokslutet. I övrigt ser resterande samhällsbyggnadsverksamheter inom Kommunstyrelsen ut att följa budgeten. 9

11 Avvikelsen fördelas på följande sätt: KS Samhällsbyggnad Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighets- och driftsfunktion Gata/Trafik Summa Budgetavvikelse2015 +/- 0 tkr tkr +/- 0 tkr +/- 0 tkr tkr tkr Kundcenter Verksamhet kundcenter prognostiserar ett utfall enligt budget vid årets slut. Statsbidraget på 660 tkr avseende Finskt förvaltningsområde är inte budgeterat och visas som ett överskott under verksamhetsområde Verksamhetschef/Kundcenter. Kostnader för det Finska förvaltningsområdet kommer att avräknas från statsbidraget under året. Den nya tjänsten tvåspråkig kommunikatör/projektledare "Finskt förvaltningsområde" kommer delvis att finansieras med statsbidraget och delvis av informationsenheten. Eftersom halva tjänsten "Kommunikatör" är en kommungemensam funktion måste den finansieras inom kommunens totala budgetram. Med anledning av ett nytt hyresavtal för Taxinge slott erhåller Kultur och fritid en sänkt internhyra med 140 tkr. Detta föranleder en ramjustering mellan enheterna kultur- och fritidsstrateg (-140 tkr) och gata/trafik (+140 tkr). De övriga enheterna inom Kundcenter beräknar följa sin budget. 10

12 NYKVARNS KOMMUN Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: Fax:

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Budgetuppföljning - Kommunstyrelsen KS/2015:7

Budgetuppföljning - Kommunstyrelsen KS/2015:7 TJÄNSTESKRIVELSE -05-18 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Budgetuppföljning - Kommunstyrelsen -03-31 KS/:7 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Utökad budgetram för. Kundcenter KS/2016:144 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE. Utökad budgetram för. Kundcenter KS/2016:144 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen 2016-05-17 Kommunstyrelsen Lena Ramdani Informationsstrateg Telefon 08-555 010 05 lena.ramdani@nykvarn.se Kundcenter KS/2016:144 Förvaltningens förslag till beslut Utökad budgetram för 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Nykvarns kommun

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Nykvarns kommun Budgetuppföljning -03-31 Nykvarns kommun 0 Innehållsförteckning Utveckling och framtid... 2 Omvärldsanalys... 2 Befolkningsutveckling... 3 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad... 4 Viktiga händelser...

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga.

2015-11-23. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om effektmål 2016 för de egna verksamheterna enligt bilaga. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-23 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se KS/2015:175 Effektmål 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

2015-10-13. att ge förvaltningen i uppdrag att projektera utbyggnationen av vatten- och avloppsledningar i Stensättra tomtområde.

2015-10-13. att ge förvaltningen i uppdrag att projektera utbyggnationen av vatten- och avloppsledningar i Stensättra tomtområde. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-13 Kommunstyrelsen Mikael Tjulin Projektledare Telefon 08 555 010 88 mikael.tjulin@nykvarn.se avlopp Stensättra KS/2014:357 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Riktlinje för exploateringsavtal

Riktlinje för exploateringsavtal Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för exploateringsavtal Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-04-25 10 Sid 2(6) Riktlinje för markanvisningar Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-04-25 10 www.gavle.se

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Arkivbeskrivning 1 (5) Fastställd: KS 2008-06-26 109 Reviderad: Dnr: KS 2008/263 Arkivbeskrivning Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta

Läs mer

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde

Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Rapport om förskoleförvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-11-23 1.0 Anders Johansson, Christina Persson Förskoleförvaltningen Avdelningen

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Per-Erik Kanström (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott

Per-Erik Kanström (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-04 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvist torg 1. Lokal: Lundström. Onsdagen den 4 mars, klockan 8:30-10.00 Ledamöter: Anders Rosén (V), ordf. Mathias

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK

Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK Handlingsplan för NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK 2016-2019 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se Dokumentnamn Handlingsplan

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16 475 19 792-3 317 55 831 55 831 0 56 831 56 831 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 28 656 28 895-239 44 695 27 387

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 16 september 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 16 september 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 16 september 2002 Ks 94 Dnr KS02/431 012 Information om Region Värmlands strategiarbete Företrädare för Region Värmland informerar kommunstyrelsen om den strategi som ska ligga

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Kompetensfonden ansökningar 2016 Dnr Kst 2016/59 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning KS.2017.0178 Sida 1 (6) 2017-04-04 Gustav Svebring 0413-625 47 Gustav.Svebring@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer för markanvisning Ärendebeskrivning Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning

Läs mer

Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner

Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner Bilaga 13TEK165-6 Datum 2013-06-13 Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner Uppdrag Kommunstyrelsen har gett förvaltningschefen för Strategiskt Stöd uppdraget

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Markanvisningspolicy Samrådshandling

Markanvisningspolicy Samrådshandling Markanvisningspolicy Samrådshandling 2016-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Utgångspunkter för markanvisningar... 2 2. MARKANVISNINGSPOLICY... 2 2.1 Vad är en markanvisning?...

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 200 för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS 2015-221 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1 2016-02-11 SID 1/5 BILAGA 1 IT-strategi För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-09 Reviderad 2016-03-09 SID 2/5 IT strategi Syfte och bakgrund Digitaliseringen och IT som stöd och verktyg

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva detaljplan för bostadsändamål på del av fastighet Kaffebryggaren 1 m.fl.

ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva detaljplan för bostadsändamål på del av fastighet Kaffebryggaren 1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-04-19 Kommunstyrelsen Björn Gyllensten Planarkitekt Telefon 08-555 010 99 bjorn.gyllensten@nykvarn.se del av Kaffebryggaren 1 m.fl. KS/2016:139 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Tomas Mörtsell (C), ordförande Lilly Bäcklund (S) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M)

Tomas Mörtsell (C), ordförande Lilly Bäcklund (S) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) 1(8) Plats och tid Videokonferens, kl 10.00-12.00 ande Övriga närvarande Tomas Mörtsell (C), ordförande Lilly Bäcklund (S) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Kurt Forslund (KD) Gunilla Johansson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

IT-strategi Bollebygds kommun

IT-strategi Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2015-03-16 Fastställd: KF 2015-04-23 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2015/78 IT-strategi Bollebygds kommun Postadress

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104

Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-23 Kommunstyrelsen Linda Olsson Utredare/Jurist Telefon 08 555 010 53 linda.olsson@nykvarn.se Utökad budgetram för överförmyndaren KS/2016:104 Förvaltningens förslag

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Vi samverkar i en hållbar stad

Vi samverkar i en hållbar stad Vi samverkar i en hållbar stad Kommunal handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överskådlig version Handlingsplan för implementering

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Sten-Inge

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling delegationsordning ÖFS 2013:34 Reviderad av Kommunstyrelsen: 2015-09-28, KS 11:25 Dnr KS 2015/0299 delegationsordning Reviderad av Kommunstyrelsen 2015-09-28, KS 11:25 Dnr:

Läs mer

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 47 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete 1. Redovisningarna noteras. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa kostnaderna för skadegörelse

Läs mer

KS 15 5 FEBRUARI 2014

KS 15 5 FEBRUARI 2014 KS 15 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2014-01-13 Diarienummer KSN-2013-1035 Kommunstyrelsen Motion av Pavel Gamov (SD) in att upphäva nedsläckning av gatubelysning

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2016-04-27 Handlingsplan för ekonomi i balans Bakgrund Det är befolkningsantalet som styr de intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag som en kommun har till sitt förfogande. Den negativa befolkningsutvecklingen

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige Sida 1 av 7 Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt protokoll

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-05-14 Diarienummer SE/2010:111 Yttrande över detaljplan för kv. Valand Förslag till beslut Nämnden för Service antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det

Läs mer