HR Sandra Göransson Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer"

Transkript

1 SvK1000, v3.3, HR Sandra Göransson Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer Svenska kraftnät ställer krav på vilka kemiska produkter entreprenörerna får använda och även hur hanteringen sker. Det övergripande syftet är att minska användning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier i verksamheten, samt att kemiska produkter används på rätt sätt. Kraven som är uppsatta bygger på gällande lagstiftning produktvalsanalys och BASTA-Systemet 1. Denna guide innehåller information som entreprenörer behöver för att uppfylla de krav som ställs av Svenska kraftnät när det gäller kemiska produkter. Granskningskriterier, hur man kontrollera om produkten ska skickas in för granskning samt hur man skicka in en ansökan i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem. I bilaga 1 finns definitioner som kan vara viktig för en djupare förståelse för gällande lagstiftning och dessutom finns länkar till andra dokument som behövs i ansökningsförfarandet. 1 BASTA står för byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen, BASTA-systemet består av ett BASTA- och ett BETAregister 1/17

2 1 Granskning av kemiska produkter 1.1 Klassning med avseende på miljö- och hälsofaror Svenska kraftnät har beslutat om att kemiska produkter ska kategoriseras i fyra grupper enligt följande: Grupp A Tillåten Grupp B - Riskminskning Grupp C Utfasning Grupp D Förbjuden Produkter där de inneboende farorna med avseende på hälsa och miljö är låga blir klassificerade som tillåtna (A). Utfasningsprodukter (C) har de högsta inneboende farorna med avseende på hälsa och miljö och riskminskningsprodukter (B) ligger däremellan. Förbjudna produkter innehåller ämnen på Svenska kraftnäts förbudslista (D). Granskningarna av produkterna följer BASTA -kriterierna. Det betyder att produkter som finns i BASTA2-registret automatiskt hamnar i grupp A och produkter som hamnar i BETA registret hamnar i grupp B. Förutom de fyra kategorier som presenteras ovan finns det produkter som är undantagna granskningskrav. Produkter som finns registrerade i BASTA-registret (BASTA står för byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen, BASTA-systemet består av ett BASTA- och ett BETA-register.) Produkter som redan granskats och klassats i grupp A och finns registrerat i Trafikverkets- eller Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem Hydraulvätskor/oljor som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS Smörjfett som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS /17

3 Kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkena Bra miljöval, Svanen och EU-blomman Hygienprodukter för personligt bruk, kontorsprodukter och hushållsprodukter Drivmedel miljöklass 1 Alkylatbensin för fyrtakts- och tvåtaktsmotorer 1.2 Granskningskriterier Svenska kraftnäts granskningskriterier är harmoniserade med REACH och kriterierna för SVHC-ämnen som också används av BASTA och Trafikverket. Syftet med harmoniseringen är att förenkla och undvika flera parallella system som liknar varandra och därför kunna arbeta effektivare med utfasning av farliga ämnen. Grupp A Tillåten Kriterierna för klassning i Grupp A är desamma som kriterierna för registrering i BASTA-registret. Produkter klassade i denna grupp innehåller varken riskminsknings- eller utfasningsämnen, d.v.s. inga ämnen med egenskaper 1-17 över angivna haltgränser enligt BASTA-kriterierna. Mer information om ämnesegenskaper kan ni läsa på följande länkar: BASTA kriterier enligt EG-klassificering: ta+egenskapskriterier_sv_ _a1.pdf eller BASTA-kriterier enligt CLP- klassificering: sta+egenskapskriterier%28clp%29_sv_2014_a2.pdf Grupp B - Riskminskning Kriterierna för klassning i Grupp B är desamma som kriterierna för registrering i BETA-registret. Produkter klassade i denna grupp innehåller inga utfasningsämnen, d.v.s. ämnen med egenskaper 1-11 över angivna haltgränser enligt BETA-kriterierna. 3/17

4 Produkterna i Grupp B innehåller dock riskminskningsämnen, d.v.s. ämnen med någon/några av egenskaperna 1b, 2b, 3b, över angivna haltgränser enligt kriterier Grupp A. Mer information om ämnesegenskaper kan ni läsa på följande länkar: BETA kriterier enligt EG-klassificering: TA_Egenskapskriterier_sv_2014.1_A1.pdf BETA-kriterier enligt CLP-klassificering: a_egenskapskriterier%28clp%29_sv_2014_a2.pdf Grupp C - Utfasning Kriterierna för klassning i Grupp C är för de produkter som inte klarar BETAkriterierna. Produkter klassade i denna grupp innehåller inga ämnen som finns med på Svenska kraftnäts förbudslista. Produkter i Grupp C innehåller dock utfasningsämnen, d.v.s. ämnen med egenskaper 1-11 över angivna haltgränser enligt kriterier Grupp B. Grupp D Förbjuden Kriterierna för klassning i Grupp D är om produkten innehåller kemiska ämnen som finns på Svenska kraftnäts förbudslista. (Svenska kraftnäts förbudslista är under uppbyggnad). Utfasningsämnen är ämnen med egenskaper Cancerframkallande, - kategori 1 eller 2, enligt EG-klassificeringen - kategori 1A eller 1B, enligt CLP-klassificeringen Mutagena, 4/17

5 - kategori 1 eller 2, enligt EG-klassificeringen - kategori 1A eller 1B, enligt CLP-klassificeringen Reproduktionstoxiska, - kategori 1 eller 2, enligt EG-klassificeringen - kategori 1A eller 1B, enligt CLP-klassificeringen Spädbarnsskador, kan skada spädbarn under amningsperioden - Hormonstörande, Ämnen som får helhetsbedömningen Cat 1 Cat 2 i EU:s EDS Database n.htm PBT, persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen vpvb, mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen Bly (Pb) Kvicksiler (Hg) Kadmium (Cd) Farligt för ozonskiktet Dessa kriterier är harmoniserade med kriterier enligt Reach artikel 57, substances of very high concern och kriterier för upptag på Kandidatförteckningen. Kriterierna är även harmoniserade med kriterier för utfasningsämnen enligt miljömålet Giftfri Miljö. Material och varor med utfasningsämnen ska fasas ut från användning i Svenska kraftnäts verksamhet i enlighet med Reach och miljömålet Giftfri Miljö. Riskminskningsämnen är ämnen med egenskaper Cancerframkallande, - kategori 3, enligt EG-klassificeringen - kategori 2, enligt CLP-klassificeringen Mutagena, 5/17

6 - kategori 3, enligt EG-klassificeringen - kategori 2, enligt CLP-klassificeringen Reproduktionstoxiska, - kategori 3, enligt EG-klassificeringen - kategori 2, enligt CLP-klassificeringen Allergiframkallande, vid inandning och/eller hudkontakt Akut giftighet, vid inandning, hudkontakt och/eller förtäring Akut giftighet med risk för bestående hälsoskador, Hög kronisk giftighet Flyktiga organiska ämnen Miljöfarligt Riskerna vid användning av riskminskningsämnen ska begränsas enligt miljömålet Giftfri Miljö. Riskminskningsämnen har mindre allvarliga hälso- och miljöegenskaper än utfasningssämnen. Observera att indelningen endast bygger på produkternas hälso- och miljöfarliga egenskaper. Det betyder exempelvis att tillåtna produkter och produkter som är undantagna granskningskrav kan vara brandfarliga eller explosiva. Vidare bör det understrykas att tillåtna produkter kan innehålla eller bestå av frätande ämnen som kan ge alvarliga skador på hud och ögon. För att produkterna är tillåtna eller undantagna granskning krävs det att Entreprenören följer gällande lagstiftning t.ex. att plats specifika riskbedömningar utförs. I gransknings utlåtande finns en kommentar om produkten innehåller ämnen med ett hygieniska gränsvärden. Entreprenören måste således själv kontrollera att dessa gränsvärden inte överskrids vid hanteringen. Allergiframkallande härdplaster fångas upp av granskningen om de överstiger satta halter, men tänk på att det kan finnas personer som reagerar på dessa ämnen långt under dessa nivåer. Hantering av härdplaster som kan medföra ohälsa och kräver dessutom utbildning (undantaget små mänger). 6/17

7 1.3 Produktvalsanalys Enligt Miljöbalkens 2 kapitel 4 ska verksamhetsutövare undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga. Denna produktvalsprincip är en hörnsten i Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Verksamhetsutövaren ska vid användning av kemiska produkter tillämpa produktvalsprincipen bl. a genom att produkter klassade i Grupp B och C successivt ersätts med produkter klassade i Grupp A. Verksamhetsutövaren ska dokumentera hur produktvalsprincipen har tillämpats genom att göra en produktvalsanalys: Innan en ansökan skickas in till granskningsfunktionen Vid användning av produkter tidigare klassade som B Vid användning av produkter registrerade i BETA-registret. Produktvalsanalysen ska vara dokumenterad och beskriva: Behovet av att använda en kemisk produkt. Finns annan metod som leder till mindre påverkan på hälsa och miljö? Vilka alternativa produkter finns? Har någon av dessa mindre miljö och hälsopåverkan? Hur verksamhetsutövaren har sökt alternativa produkter. Om produkter i BASTA-registret eller produkter redan klassade i Grupp A går att använda. 7/17

8 1.4 Flödesschema för granskning och godkännande av kemiska produkter I figur 1 presenteras ett flödesschema som bör följas vid hantering av kemiska produkter: Figur 1 8/17

9 Ny kemisk produkt 1. Vissa kemiska produkter är undantagna och behöver ej granskas av Svenska kraftnät: - Produkter som finns registrerade i BASTA-registret (BASTA står för byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen, BASTA-systemet består av ett BASTA- och ett BETA-register.) För produkter som finns registrerade i BETA ska dock en produktvalsanalys skickas in till enligt Svenska kraftnäts mall. - Produkter som redan granskats och klassats i grupp A och finns registrerat i Trafikverkets- eller Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem - Hydraulvätskor/oljor som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS Smörjfett som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS Kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkena Bra miljöval, Svanen och EU-blomman - Hygienprodukter för personligt bruk, kontorsprodukter och hushållsprodukter - Drivmedel miljöklass 1 - Alkylatbensin för fyrtakts- och tvåtaktsmotorer 2. Finns registrerad i BASTA, i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem (Grupp A) eller i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem (Grupp A) 3. Finns registrerad i BETA, i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem (Grupp B) eller i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem (Grupp B) För produkter som finns registrerade i BETA eller granskade i Grupp B i Svenska kraftnäts eller Trafikverkets kemikalihanteringssystem ska dock en produktvalsanalys4 skickas in till för granskning. Produktvalsanalysen ska upprättas enligt mall som finns på 4. Ansökan ska innehålla: - Säkerhetsdatablad - Vad produkten ska användas till och hur den ska användas. 9/17

10 - Eventuella försiktighetsåtgärder som kommer att tillämpas vid användandet. - En produktvalsanalys upprättad enligt Svenska kraftnäts mall. 5. Ansökan tas emot och granskningsgruppen avgör vilken grupp produkten ska tillhöra. - Grupp A) Får användas utan särskilda krav från Svenska kraftnät - Grupp B) Farobedömning krävs för hantering - Grupp C) Farobedömning5 och Riskanalys krävs för hantering för varje nytt användningsområde - Grupp D) Förbjuden 2 Kontrollera om produkten ska skickas in för granskning 2.1 Uppfyller produkten kriterierna för undantag för granskning Produkter som finns i BASTA-registret (BASTA står för byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen, BASTA-systemet består av ett BASTA- och ett BETA-register). Produkter som finns i BETA-registret, dock ska produktvalsanalys skickas in till för granskning. Produktvalsanalysen ska upprättas enligt mall som finns på Produkter som redan finns granskade i Svenska kraftnäts eller Trafikverkets kemikaliehanteringssystem i grupp A eller B, dock ska produktvalsanalys skickas in för Grupp B samt ska farobedömning upprättas. Hydraulvätskor/oljor som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS Smörjfett som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS /17

11 Kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkena Bra miljöval, Svanen och EU-blomman Hygienprodukter för personligt bruk, kontorsprodukter och hushållsprodukter Drivmedel miljöklass 1 Alkylatbensin för fyrtakts- och tvåtaktsmotorer 2.2 Finns produkten redan granskad i Grupp A eller B och/eller registerad i BASTA- eller BETA-registret Svenska Kraftnäts kemikaliehanteringssystem Sök i Svenska Kraftnäts kemikaliehanteringssystem. Gå till produktlistan, här kan ni söka på Produktnamn, leverantör, Artikelnummer, Produkttyp eller Ingående ämnes CAS-nummer. Om produkten finns granskad och registerad i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem kommer den upp i produktlista och ni kan se vilket granskningsutlåtande produkten har. Genom att hålla muspekaren över statussymbolen kommer ni kunna läsa granskningsutlåtandet Bild 1, Produktlista, Svenska Kraftnät Trafikverkets kemikaliehanteringssystem. Sök på samma sätt som i Svenska kraftnäts kemikalihanteringsprogram, ni kommer till Trafikverkets kemikaliehanteringssystem genom att klicka på länken: 11/17

12 BASTA-registret: När ni är inne i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem kan ni genom att klicka på länken Sökresultat i BASTA kommer ni till BASTA-Registret eller så kan ni gå via länken: Bild 2, Produktlistan, Svenska Kraftnät. BASTA-Registret, här kan ni även göra sökningar på produktnamn, leverantör mm. Om produkten finns registerad kommer den upp i produktlistan. Observera för att komma till BETA-registret måste man klicka på den gula fliken BETA-registret. Bild 3, BASTA-Registret. 12/17

13 Om produkten finns granskad gäller följande: Grupp A eller BASTA: Får produkten användas utan särskilda krav från Svenska kraftnät Grupp B eller i BETA: Ska en produktvalsanalys skickas in till och därefter ska en farobedömning ska göras. 2.3 Skicka in ansökan tillsammans med produktvalsanalysen Om produkten inte finns granskad i Grupp A eller B samt registerad i BASTA- eller BETA-registret ska en ansökan skickas in i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem Ansökan ska innehålla ett säkerhetsdatablad (ej äldre än 5 år), en produktvalsanalys samt vart produkten ska användas. 13/17

14 3 Hur man skicka in en ansökan i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem Rapportering av märkningspliktiga kemiska produkter ska göras digitalt i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem. 3.1 Ansökan om inloggningsuppgifter till Chemsoft För att kunna göra ansökningar behöver man en egen användare i Svenska kraftnäts kemikalihanteringssystem och det får ni genom att ansöka om inloggningsuppgifter. Mall finns på Formuläret fyllas i och skickas med e-post till Inloggningsuppgifter med användarnamn och lösenord skickas sedan till sökanden inom 5 arbetsdagar. 3.2 Skicka in ansökan Ansökan skickas in via Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem Använd någon av följande länkar för att logga in i systemet och fyll i användarnamn och lösenord. eller Bild 1, Inloggningssidan 14/17

15 3.3 Gå till fliken Ansökan kemikalie för att få fram ansökningsblanketten. Bild 2, Organisation. Alla uppgifter markerade med en röd stjärna ska fyllas i säkerhetsbladet och produktvalsanalysen ska bifogas under bilaga. Välj Motagare Granskningsfunktionen och bekräfta ansökan genom att kryssa i rutan nere till höger Härmed bekräftar jag min ansökan och klicka på Skicka in. Bild 3 Ansökningsbankett 15/17

16 3.4 Beslut från granskningsfunktionen Ansökan tas emot och granskningsgruppen avgör vilken grupp produkten ska tillhöra Grupp A) Får användas utan särskilda krav från Svenska kraftnät Grupp B) Farobedömning 2 krävs för hantering Grupp C) Farobedömning 8 och Riskanalys 3 krävs för hantering Grupp D) Förbjuden Beslutet skrivs in i kemikalihanteringsprogramet och ansökaren meddelas med ett e- postmeddelande. Samtidigt får produkten en statussymbol som motsvarar gruppen. Normalt tar beslutsprocessen max tre arbetsdagar. Observera att för produkter som tillhör grupp B krävs en farobedömning och för produkter som tillhör grupp C krävs en farobedömning och en riskanalys innan produkten får används (se Figur 1). Observera att: för produkter i grupp C ska en ansökan skickas in till granskningsfunktionen vid varje nytt användningsområde. Dessa dokument ska visas upp på begäran av Svenska kraftnät. 2 Farobedömning upprättad enligt Svenska kraftnäts mall. (länk till dokumenten) 3 Riskanalys upprättad enligt Svenska kraftnäts mall. (länk till dokumenten) 16/17

17 Bilaga 1 Definitioner Kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en beredning av kemiska ämnen som inte är en vara. En vara är ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. Definition enligt Reach, kapitel 2. Märkningspliktig kemisk produkt är en produkt som har farosymbol och/eller riskfras (enligt KIFS 2005:7), alternativt ny CLP-märkning (enligt Förordning (EG) nr 1272/2008) med faropiktogram och/eller faroangivelse under avsnitt 2 eller 15 i säkerhetsdatabladet (i enlighet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006). BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag som ägs gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier. Företaget tillhandahåller ett register som innehåller produkter och varor som uppfyller krav med avseende på innehåll av hälso- och miljöfarliga ämnen. I BASTA-registret återfinns produkter och varor som uppfyller högt ställda krav och i BETA-registret återfinns produkter och varor som uppfyller grundkraven. Kriterierna uppdateras årligen och kan laddas ner gratis. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. REACH är EU:s kemikalielagstiftning. Reglerna finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006. Farobedömning En bedömning av den kemiska produktens inneboende egenskaper ur miljö- och hälsosynpunkt och vilka åtgärder som krävs för att skydda hälsa och miljö vid hanteringen. Riskanalys (miljö och hälsa) En analys av sannolikheten för att skada skall uppkomma samt skadans omfattning i den aktuella tillämpningen. Riskanalysen är platsspecifik och ska innehålla åtgärder för att säkerställa att påverkan på hälsa och miljö inte sker. 17/17

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel

TILLSYN 4/14. Detaljhandelstillsyn. kemikalieinspektionen.se. Kemiska produkter och bekämpningsmedel Detaljhandelstillsyn Kemiska produkter och bekämpningsmedel TILLSYN 4/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter

Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter Utfasningsämnen hos tillståndspliktiga verksamheter - förekomst och möjligheter till substitution R 2009:7 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Version 5.1, 2015-05-18, giltig från 2015-05-18 De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden.

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Användarmanual. för elektronisk produktanmälan

Användarmanual. för elektronisk produktanmälan Användarmanual för elektronisk produktanmälan Revisionshistorik När Vad Version 2008-02-01 Första versionen 1.0 2009-01-16 Andra versionen 2.0 2009-12-11 Tillägg för sammansättning via fil 2.1 2012-05-21

Läs mer

Guide till BASTA Projekthanteraren

Guide till BASTA Projekthanteraren Guide till BASTA Projekthanteraren Välkommen till BASTA Projekthanteraren. BASTA Projekthanteraren är ett webbaserat verktyg som möjliggör för fastighetsägare, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare,

Läs mer

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer;

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med KIFS 2015:3. För uppgift om ikraftträdande

Läs mer

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT ID: 12775 FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT Förstudie Monica Björk Byggmaterialindustrierna Anna Jarnehammar och Johanna Freden IVL Svenska Miljöinstitutet Elin Salomonsson, Robert af Wetterstedt

Läs mer

Bra Kemråd krav och kriterier

Bra Kemråd krav och kriterier Bra Kemråd krav och kriterier Version 4.0, datum Krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel, juvervårdsmedel och bansmörjmedel... 2 Generella kriterier, version 4.0... 2 Kompletterande

Läs mer

Miljö- och hälsoutredning av limmer

Miljö- och hälsoutredning av limmer Praktiska exempel för industrin Nr 1 Årgång 2 Februari 2002 Miljö- och hälsoutredning av limmer I ett examensarbete vid Göteborgs Universitet med titeln Miljö- och hälsoutredning av limmer på Ericsson

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt Ta CE-märkningen till hjälp! Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa. 1 Arbetsprogram 2014 Arbetsprogram 2014 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Arbetsprogram 2014 2 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Åsikter eller

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer