HR Sandra Göransson Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR Sandra Göransson 2015-02-20. Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer"

Transkript

1 SvK1000, v3.3, HR Sandra Göransson Granskning av kemiska produkter - Guide till Svenska kraftnäts entreprenörer Svenska kraftnät ställer krav på vilka kemiska produkter entreprenörerna får använda och även hur hanteringen sker. Det övergripande syftet är att minska användning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier i verksamheten, samt att kemiska produkter används på rätt sätt. Kraven som är uppsatta bygger på gällande lagstiftning produktvalsanalys och BASTA-Systemet 1. Denna guide innehåller information som entreprenörer behöver för att uppfylla de krav som ställs av Svenska kraftnät när det gäller kemiska produkter. Granskningskriterier, hur man kontrollera om produkten ska skickas in för granskning samt hur man skicka in en ansökan i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem. I bilaga 1 finns definitioner som kan vara viktig för en djupare förståelse för gällande lagstiftning och dessutom finns länkar till andra dokument som behövs i ansökningsförfarandet. 1 BASTA står för byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen, BASTA-systemet består av ett BASTA- och ett BETAregister 1/17

2 1 Granskning av kemiska produkter 1.1 Klassning med avseende på miljö- och hälsofaror Svenska kraftnät har beslutat om att kemiska produkter ska kategoriseras i fyra grupper enligt följande: Grupp A Tillåten Grupp B - Riskminskning Grupp C Utfasning Grupp D Förbjuden Produkter där de inneboende farorna med avseende på hälsa och miljö är låga blir klassificerade som tillåtna (A). Utfasningsprodukter (C) har de högsta inneboende farorna med avseende på hälsa och miljö och riskminskningsprodukter (B) ligger däremellan. Förbjudna produkter innehåller ämnen på Svenska kraftnäts förbudslista (D). Granskningarna av produkterna följer BASTA -kriterierna. Det betyder att produkter som finns i BASTA2-registret automatiskt hamnar i grupp A och produkter som hamnar i BETA registret hamnar i grupp B. Förutom de fyra kategorier som presenteras ovan finns det produkter som är undantagna granskningskrav. Produkter som finns registrerade i BASTA-registret (BASTA står för byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen, BASTA-systemet består av ett BASTA- och ett BETA-register.) Produkter som redan granskats och klassats i grupp A och finns registrerat i Trafikverkets- eller Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem Hydraulvätskor/oljor som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS Smörjfett som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS /17

3 Kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkena Bra miljöval, Svanen och EU-blomman Hygienprodukter för personligt bruk, kontorsprodukter och hushållsprodukter Drivmedel miljöklass 1 Alkylatbensin för fyrtakts- och tvåtaktsmotorer 1.2 Granskningskriterier Svenska kraftnäts granskningskriterier är harmoniserade med REACH och kriterierna för SVHC-ämnen som också används av BASTA och Trafikverket. Syftet med harmoniseringen är att förenkla och undvika flera parallella system som liknar varandra och därför kunna arbeta effektivare med utfasning av farliga ämnen. Grupp A Tillåten Kriterierna för klassning i Grupp A är desamma som kriterierna för registrering i BASTA-registret. Produkter klassade i denna grupp innehåller varken riskminsknings- eller utfasningsämnen, d.v.s. inga ämnen med egenskaper 1-17 över angivna haltgränser enligt BASTA-kriterierna. Mer information om ämnesegenskaper kan ni läsa på följande länkar: BASTA kriterier enligt EG-klassificering: ta+egenskapskriterier_sv_ _a1.pdf eller BASTA-kriterier enligt CLP- klassificering: sta+egenskapskriterier%28clp%29_sv_2014_a2.pdf Grupp B - Riskminskning Kriterierna för klassning i Grupp B är desamma som kriterierna för registrering i BETA-registret. Produkter klassade i denna grupp innehåller inga utfasningsämnen, d.v.s. ämnen med egenskaper 1-11 över angivna haltgränser enligt BETA-kriterierna. 3/17

4 Produkterna i Grupp B innehåller dock riskminskningsämnen, d.v.s. ämnen med någon/några av egenskaperna 1b, 2b, 3b, över angivna haltgränser enligt kriterier Grupp A. Mer information om ämnesegenskaper kan ni läsa på följande länkar: BETA kriterier enligt EG-klassificering: TA_Egenskapskriterier_sv_2014.1_A1.pdf BETA-kriterier enligt CLP-klassificering: a_egenskapskriterier%28clp%29_sv_2014_a2.pdf Grupp C - Utfasning Kriterierna för klassning i Grupp C är för de produkter som inte klarar BETAkriterierna. Produkter klassade i denna grupp innehåller inga ämnen som finns med på Svenska kraftnäts förbudslista. Produkter i Grupp C innehåller dock utfasningsämnen, d.v.s. ämnen med egenskaper 1-11 över angivna haltgränser enligt kriterier Grupp B. Grupp D Förbjuden Kriterierna för klassning i Grupp D är om produkten innehåller kemiska ämnen som finns på Svenska kraftnäts förbudslista. (Svenska kraftnäts förbudslista är under uppbyggnad). Utfasningsämnen är ämnen med egenskaper Cancerframkallande, - kategori 1 eller 2, enligt EG-klassificeringen - kategori 1A eller 1B, enligt CLP-klassificeringen Mutagena, 4/17

5 - kategori 1 eller 2, enligt EG-klassificeringen - kategori 1A eller 1B, enligt CLP-klassificeringen Reproduktionstoxiska, - kategori 1 eller 2, enligt EG-klassificeringen - kategori 1A eller 1B, enligt CLP-klassificeringen Spädbarnsskador, kan skada spädbarn under amningsperioden - Hormonstörande, Ämnen som får helhetsbedömningen Cat 1 Cat 2 i EU:s EDS Database n.htm PBT, persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen vpvb, mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen Bly (Pb) Kvicksiler (Hg) Kadmium (Cd) Farligt för ozonskiktet Dessa kriterier är harmoniserade med kriterier enligt Reach artikel 57, substances of very high concern och kriterier för upptag på Kandidatförteckningen. Kriterierna är även harmoniserade med kriterier för utfasningsämnen enligt miljömålet Giftfri Miljö. Material och varor med utfasningsämnen ska fasas ut från användning i Svenska kraftnäts verksamhet i enlighet med Reach och miljömålet Giftfri Miljö. Riskminskningsämnen är ämnen med egenskaper Cancerframkallande, - kategori 3, enligt EG-klassificeringen - kategori 2, enligt CLP-klassificeringen Mutagena, 5/17

6 - kategori 3, enligt EG-klassificeringen - kategori 2, enligt CLP-klassificeringen Reproduktionstoxiska, - kategori 3, enligt EG-klassificeringen - kategori 2, enligt CLP-klassificeringen Allergiframkallande, vid inandning och/eller hudkontakt Akut giftighet, vid inandning, hudkontakt och/eller förtäring Akut giftighet med risk för bestående hälsoskador, Hög kronisk giftighet Flyktiga organiska ämnen Miljöfarligt Riskerna vid användning av riskminskningsämnen ska begränsas enligt miljömålet Giftfri Miljö. Riskminskningsämnen har mindre allvarliga hälso- och miljöegenskaper än utfasningssämnen. Observera att indelningen endast bygger på produkternas hälso- och miljöfarliga egenskaper. Det betyder exempelvis att tillåtna produkter och produkter som är undantagna granskningskrav kan vara brandfarliga eller explosiva. Vidare bör det understrykas att tillåtna produkter kan innehålla eller bestå av frätande ämnen som kan ge alvarliga skador på hud och ögon. För att produkterna är tillåtna eller undantagna granskning krävs det att Entreprenören följer gällande lagstiftning t.ex. att plats specifika riskbedömningar utförs. I gransknings utlåtande finns en kommentar om produkten innehåller ämnen med ett hygieniska gränsvärden. Entreprenören måste således själv kontrollera att dessa gränsvärden inte överskrids vid hanteringen. Allergiframkallande härdplaster fångas upp av granskningen om de överstiger satta halter, men tänk på att det kan finnas personer som reagerar på dessa ämnen långt under dessa nivåer. Hantering av härdplaster som kan medföra ohälsa och kräver dessutom utbildning (undantaget små mänger). 6/17

7 1.3 Produktvalsanalys Enligt Miljöbalkens 2 kapitel 4 ska verksamhetsutövare undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga. Denna produktvalsprincip är en hörnsten i Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Verksamhetsutövaren ska vid användning av kemiska produkter tillämpa produktvalsprincipen bl. a genom att produkter klassade i Grupp B och C successivt ersätts med produkter klassade i Grupp A. Verksamhetsutövaren ska dokumentera hur produktvalsprincipen har tillämpats genom att göra en produktvalsanalys: Innan en ansökan skickas in till granskningsfunktionen Vid användning av produkter tidigare klassade som B Vid användning av produkter registrerade i BETA-registret. Produktvalsanalysen ska vara dokumenterad och beskriva: Behovet av att använda en kemisk produkt. Finns annan metod som leder till mindre påverkan på hälsa och miljö? Vilka alternativa produkter finns? Har någon av dessa mindre miljö och hälsopåverkan? Hur verksamhetsutövaren har sökt alternativa produkter. Om produkter i BASTA-registret eller produkter redan klassade i Grupp A går att använda. 7/17

8 1.4 Flödesschema för granskning och godkännande av kemiska produkter I figur 1 presenteras ett flödesschema som bör följas vid hantering av kemiska produkter: Figur 1 8/17

9 Ny kemisk produkt 1. Vissa kemiska produkter är undantagna och behöver ej granskas av Svenska kraftnät: - Produkter som finns registrerade i BASTA-registret (BASTA står för byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen, BASTA-systemet består av ett BASTA- och ett BETA-register.) För produkter som finns registrerade i BETA ska dock en produktvalsanalys skickas in till enligt Svenska kraftnäts mall. - Produkter som redan granskats och klassats i grupp A och finns registrerat i Trafikverkets- eller Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem - Hydraulvätskor/oljor som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS Smörjfett som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS Kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkena Bra miljöval, Svanen och EU-blomman - Hygienprodukter för personligt bruk, kontorsprodukter och hushållsprodukter - Drivmedel miljöklass 1 - Alkylatbensin för fyrtakts- och tvåtaktsmotorer 2. Finns registrerad i BASTA, i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem (Grupp A) eller i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem (Grupp A) 3. Finns registrerad i BETA, i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem (Grupp B) eller i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem (Grupp B) För produkter som finns registrerade i BETA eller granskade i Grupp B i Svenska kraftnäts eller Trafikverkets kemikalihanteringssystem ska dock en produktvalsanalys4 skickas in till för granskning. Produktvalsanalysen ska upprättas enligt mall som finns på 4. Ansökan ska innehålla: - Säkerhetsdatablad - Vad produkten ska användas till och hur den ska användas. 9/17

10 - Eventuella försiktighetsåtgärder som kommer att tillämpas vid användandet. - En produktvalsanalys upprättad enligt Svenska kraftnäts mall. 5. Ansökan tas emot och granskningsgruppen avgör vilken grupp produkten ska tillhöra. - Grupp A) Får användas utan särskilda krav från Svenska kraftnät - Grupp B) Farobedömning krävs för hantering - Grupp C) Farobedömning5 och Riskanalys krävs för hantering för varje nytt användningsområde - Grupp D) Förbjuden 2 Kontrollera om produkten ska skickas in för granskning 2.1 Uppfyller produkten kriterierna för undantag för granskning Produkter som finns i BASTA-registret (BASTA står för byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen, BASTA-systemet består av ett BASTA- och ett BETA-register). Produkter som finns i BETA-registret, dock ska produktvalsanalys skickas in till för granskning. Produktvalsanalysen ska upprättas enligt mall som finns på Produkter som redan finns granskade i Svenska kraftnäts eller Trafikverkets kemikaliehanteringssystem i grupp A eller B, dock ska produktvalsanalys skickas in för Grupp B samt ska farobedömning upprättas. Hydraulvätskor/oljor som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS Smörjfett som uppfyller samtliga miljöegenskapskrav enligt Svensk Standard SS /17

11 Kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkena Bra miljöval, Svanen och EU-blomman Hygienprodukter för personligt bruk, kontorsprodukter och hushållsprodukter Drivmedel miljöklass 1 Alkylatbensin för fyrtakts- och tvåtaktsmotorer 2.2 Finns produkten redan granskad i Grupp A eller B och/eller registerad i BASTA- eller BETA-registret Svenska Kraftnäts kemikaliehanteringssystem Sök i Svenska Kraftnäts kemikaliehanteringssystem. Gå till produktlistan, här kan ni söka på Produktnamn, leverantör, Artikelnummer, Produkttyp eller Ingående ämnes CAS-nummer. Om produkten finns granskad och registerad i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem kommer den upp i produktlista och ni kan se vilket granskningsutlåtande produkten har. Genom att hålla muspekaren över statussymbolen kommer ni kunna läsa granskningsutlåtandet Bild 1, Produktlista, Svenska Kraftnät Trafikverkets kemikaliehanteringssystem. Sök på samma sätt som i Svenska kraftnäts kemikalihanteringsprogram, ni kommer till Trafikverkets kemikaliehanteringssystem genom att klicka på länken: 11/17

12 BASTA-registret: När ni är inne i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem kan ni genom att klicka på länken Sökresultat i BASTA kommer ni till BASTA-Registret eller så kan ni gå via länken: Bild 2, Produktlistan, Svenska Kraftnät. BASTA-Registret, här kan ni även göra sökningar på produktnamn, leverantör mm. Om produkten finns registerad kommer den upp i produktlistan. Observera för att komma till BETA-registret måste man klicka på den gula fliken BETA-registret. Bild 3, BASTA-Registret. 12/17

13 Om produkten finns granskad gäller följande: Grupp A eller BASTA: Får produkten användas utan särskilda krav från Svenska kraftnät Grupp B eller i BETA: Ska en produktvalsanalys skickas in till och därefter ska en farobedömning ska göras. 2.3 Skicka in ansökan tillsammans med produktvalsanalysen Om produkten inte finns granskad i Grupp A eller B samt registerad i BASTA- eller BETA-registret ska en ansökan skickas in i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem Ansökan ska innehålla ett säkerhetsdatablad (ej äldre än 5 år), en produktvalsanalys samt vart produkten ska användas. 13/17

14 3 Hur man skicka in en ansökan i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem Rapportering av märkningspliktiga kemiska produkter ska göras digitalt i Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem. 3.1 Ansökan om inloggningsuppgifter till Chemsoft För att kunna göra ansökningar behöver man en egen användare i Svenska kraftnäts kemikalihanteringssystem och det får ni genom att ansöka om inloggningsuppgifter. Mall finns på Formuläret fyllas i och skickas med e-post till Inloggningsuppgifter med användarnamn och lösenord skickas sedan till sökanden inom 5 arbetsdagar. 3.2 Skicka in ansökan Ansökan skickas in via Svenska kraftnäts kemikaliehanteringssystem Använd någon av följande länkar för att logga in i systemet och fyll i användarnamn och lösenord. eller Bild 1, Inloggningssidan 14/17

15 3.3 Gå till fliken Ansökan kemikalie för att få fram ansökningsblanketten. Bild 2, Organisation. Alla uppgifter markerade med en röd stjärna ska fyllas i säkerhetsbladet och produktvalsanalysen ska bifogas under bilaga. Välj Motagare Granskningsfunktionen och bekräfta ansökan genom att kryssa i rutan nere till höger Härmed bekräftar jag min ansökan och klicka på Skicka in. Bild 3 Ansökningsbankett 15/17

16 3.4 Beslut från granskningsfunktionen Ansökan tas emot och granskningsgruppen avgör vilken grupp produkten ska tillhöra Grupp A) Får användas utan särskilda krav från Svenska kraftnät Grupp B) Farobedömning 2 krävs för hantering Grupp C) Farobedömning 8 och Riskanalys 3 krävs för hantering Grupp D) Förbjuden Beslutet skrivs in i kemikalihanteringsprogramet och ansökaren meddelas med ett e- postmeddelande. Samtidigt får produkten en statussymbol som motsvarar gruppen. Normalt tar beslutsprocessen max tre arbetsdagar. Observera att för produkter som tillhör grupp B krävs en farobedömning och för produkter som tillhör grupp C krävs en farobedömning och en riskanalys innan produkten får används (se Figur 1). Observera att: för produkter i grupp C ska en ansökan skickas in till granskningsfunktionen vid varje nytt användningsområde. Dessa dokument ska visas upp på begäran av Svenska kraftnät. 2 Farobedömning upprättad enligt Svenska kraftnäts mall. (länk till dokumenten) 3 Riskanalys upprättad enligt Svenska kraftnäts mall. (länk till dokumenten) 16/17

17 Bilaga 1 Definitioner Kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en beredning av kemiska ämnen som inte är en vara. En vara är ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. Definition enligt Reach, kapitel 2. Märkningspliktig kemisk produkt är en produkt som har farosymbol och/eller riskfras (enligt KIFS 2005:7), alternativt ny CLP-märkning (enligt Förordning (EG) nr 1272/2008) med faropiktogram och/eller faroangivelse under avsnitt 2 eller 15 i säkerhetsdatabladet (i enlighet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006). BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag som ägs gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier. Företaget tillhandahåller ett register som innehåller produkter och varor som uppfyller krav med avseende på innehåll av hälso- och miljöfarliga ämnen. I BASTA-registret återfinns produkter och varor som uppfyller högt ställda krav och i BETA-registret återfinns produkter och varor som uppfyller grundkraven. Kriterierna uppdateras årligen och kan laddas ner gratis. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. REACH är EU:s kemikalielagstiftning. Reglerna finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006. Farobedömning En bedömning av den kemiska produktens inneboende egenskaper ur miljö- och hälsosynpunkt och vilka åtgärder som krävs för att skydda hälsa och miljö vid hanteringen. Riskanalys (miljö och hälsa) En analys av sannolikheten för att skada skall uppkomma samt skadans omfattning i den aktuella tillämpningen. Riskanalysen är platsspecifik och ska innehålla åtgärder för att säkerställa att påverkan på hälsa och miljö inte sker. 17/17

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 RUTINBESKRIVNING 1 (11) Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2014-01-30 3.0 Dokumenttitel Kemiska produkter - granskning av märkningspliktiga

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering

Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering Gemensam rutin Märkningspliktiga kemiska produkter ska granskas Märkningspliktiga kemiska produkter som ska användas i Banverkets och Vägverkets verksamhet

Läs mer

Banverkets och Vägverkets kemikalieutbildning. Stockholm 11 Maj 2009

Banverkets och Vägverkets kemikalieutbildning. Stockholm 11 Maj 2009 Banverkets och Vägverkets kemikalieutbildning Stockholm 11 Maj 2009 Dagens program Förmiddag Ny gemensam BV/VV rutin BASTA och kopplingen till BV/VV kemikaliegranskning God kemikaliekontroll varför är

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering

Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering Minimera miljöpåverkan Märkningspliktiga kemiska produkter som ska användas i Trafikverkets verksamhet ska granskas av Trafikverkets Kemikaliegranskningsfunktion

Läs mer

Kemiska produkter - granskning av märkningspliktiga kemiska produkter

Kemiska produkter - granskning av märkningspliktiga kemiska produkter Dokumenttitel: Kemikaliegranskning Doktyp: Rutin Giltig från: 2009-05-01 DokID: 1719 Version: 1,0 Sida: 1(7) Ansvarig enhet: XQ Dnr: F09-358/OR30 Fastställd av: Ingemar Frej Gäller för: Banverket och Vägverket

Läs mer

Process/delprocess Strategisk styrning Beslutande Direktör TK

Process/delprocess Strategisk styrning Beslutande Direktör TK Författare Urban Ledin Beslutande Direktör TK 1 (14) 1. Syfte Byggvaror och kemiska produkter som används i Trafikkontorets verksamhet ska arbetsmiljö- och miljögranskas av Trafikkontorets granskningsfunktion.

Läs mer

Kemiska produkter - Granskningskriterier och krav för Banverket och Vägverket

Kemiska produkter - Granskningskriterier och krav för Banverket och Vägverket Gäller för Version Föreskrift Banverket och Vägverket 1.0 BVF 1719 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-05-01 Tills vidare 1 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F09-358/OR30 Samhälle och

Läs mer

Användarhandbok. Trafikverkets Chemsoft 2015

Användarhandbok. Trafikverkets Chemsoft 2015 Användarhandbok Trafikverkets Chemsoft 2015 Innehållsförteckning 1. Inloggningsuppgifter... 3 1.1 Var hittar jag Chemsoft?... 3 1.2 Hur får jag inloggningsuppgifter?... 3 1.3 Hur byter jag lösenord?...

Läs mer

Trafikverkets kemikaliehantering

Trafikverkets kemikaliehantering Trafikverkets kemikaliehantering för ett giftfritt anläggningsbyggande Malin Kotake Planering Miljö och hälsa Trafikverkets kemikaliehantering Trafikverkets arbetssätt, krav och rutiner för en miljösäker

Läs mer

Välkommen! Trafikverkets utbildning krav och möjligheter som tar oss mot ett giftfritt byggande. Malin Kotake Samhälle Miljö och hälsa

Välkommen! Trafikverkets utbildning krav och möjligheter som tar oss mot ett giftfritt byggande. Malin Kotake Samhälle Miljö och hälsa Välkommen! Trafikverkets utbildning krav och möjligheter som tar oss mot ett giftfritt byggande Malin Kotake Samhälle Miljö och hälsa Upplägg förmiddag 9.30-11.45 Trafikverkets krav för farliga ämnen Pass

Läs mer

Egenskapskriterier BETA

Egenskapskriterier BETA Egenskapskriterier BETA enligt förordningen (EG) nr. 1272/2008 (CLP) GILTIG FRÅN 2015-06-01 Inledning BETA-registret är en del av BASTA-systemet. Produkter som registreras i BETAregistret får inte innehålla

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (15) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116

RUTINBESKRIVNING 1 (15) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 RUTINBESKRIVNING 1 (15) Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 Fastställt av Dokumentdatum Version Erixon Lena, Chef Samhälle 2011-02-21 1.0 Dokumenttitel Kemiska produkter - granskning av märkningspliktiga

Läs mer

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23-25 414 59 Göteborg 031-61 26 10 www.miljo.goteborg.se Förord Denna vägledning vänder

Läs mer

Välkommen till Trafikverkets Kemikalieutbildning

Välkommen till Trafikverkets Kemikalieutbildning Välkommen till Trafikverkets Kemikalieutbildning 22/11 Göteborg 23/11 Luleå Sofia Nyholm Anna-Karin Strand Kemi2011.se Dagens program 08.30 09.00 Registrering 09.00 09.40 En resa i kemins värld 09.40 10.30

Läs mer

Egenskapskriterier BETA

Egenskapskriterier BETA Egenskapskriterier BETA Alternativ 1 enligt KIFS 2005:7 UTGÅVA 2014:A2 GILTIG FRÅN 2014-01-01 Inledning BETA-registret är en del av BASTA-systemet. Produkter som registreras i BETAregistret får inte innehålla

Läs mer

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö Innehåll Vissa kemiska produkter är märkta... 3 Så här klassas kemiska produkter...

Läs mer

Egenskapskriterier - BASTA

Egenskapskriterier - BASTA Egenskapskriterier - BASTA Alternativ 1 enligt KIFS 2005:7 UTGÅVA 2014:A2 GILTIGT FRÅN 2014-01-01 Inledning BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Med byggprodukter

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

RIKTLINJE 1 (25) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:310 TRV 2010/103113

RIKTLINJE 1 (25) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:310 TRV 2010/103113 RIKTLINJE 1 (25) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:310 TRV 2010/103113 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2014-01-30 3.0 Dokumenttitel

Läs mer

HR Sandra Göransson EXTERN INSTRUKTION

HR Sandra Göransson EXTERN INSTRUKTION SvK1000, v3.3, 2014-03-26 HR Sandra Göransson 2016-04-18 EXTERN INSTRUKTION Instruktion för upprättande av kemikalieförteckning i Chemsoft För att skapa en komplett kemikalieförteckning för en arbetsplats

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version KONTROLLPROGRAM 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Holmström Tomas E4FS 2015:0018 TRV 2015/56850 Fastställt av Dokumentdatum Version Anna Rosenlind 2015-07-03 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Kemikalier och miljö Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Vad är en kemisk produkt? Ett kemiskt ämne eller En blandning av flera kemiska ämnen Kan vara märkt med farosymbol och/eller riskfraser, men inte

Läs mer

RIKTLINJE 1 (13) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:310 TRV 2010/103113

RIKTLINJE 1 (13) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:310 TRV 2010/103113 RIKTLINJE 1 (13) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:310 TRV 2010/103113 Fastställt av Dokumentdatum Version Erixon Lena, Chef Samhälle 2011-02-21

Läs mer

Egenskapskriterier - BASTA

Egenskapskriterier - BASTA Egenskapskriterier - BASTA enligt förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP) GILTIGT FRÅN 2016-01-01 Inledning BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Med byggprodukter

Läs mer

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga

Kemikaliekontroll på företaget. En vägledning för inköpare och miljöansvariga Kemikaliekontroll på företaget En vägledning för inköpare och miljöansvariga 1 Innehåll Giftfri miljö ett miljömål i Göteborg...3 Reach EU:s kemikalielag...5 Hur förhåller sig miljömålet till Reach?...6

Läs mer

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö. Version 2.

HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö. Version 2. HANDLEDNING Så här gör du en förenklad kemikalieförteckning och identifierar ämnen som omfattas av miljömålet en giftfri miljö Version 2. 2017-03-28 Innehåll Vissa kemiska produkter är märkta... 3 Så här

Läs mer

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Riskfraser för utfasningsämnen R45 Kan ge cancer R49 Kan ge cancer vid inandning R46 Kan ge ärftliga genetiska

Läs mer

www.bastaonline.se 2012-02-14 1

www.bastaonline.se 2012-02-14 1 2012-02-14 1 Vad är BASTA? Strategi för att uppnå samhällets långsiktiga målsättning om en giftfri miljö Praktisk metod för att säkerställa byggande utan särskilt farliga ämnen säkerställa efterlevnad

Läs mer

Välkommen! Trafikverkets utbildning om farliga ämnen i material och varor. Malin Kotake

Välkommen! Trafikverkets utbildning om farliga ämnen i material och varor. Malin Kotake Välkommen! Trafikverkets utbildning om farliga ämnen i material och varor Malin Kotake Dagens program 08.30 09.00 Registrering 09.00 10.30 Trafikverkets nya krav för farliga ämnen i material och varor

Läs mer

BASTA FASAR UT FARLIGA ÄMNEN UR BYGGVAROR!

BASTA FASAR UT FARLIGA ÄMNEN UR BYGGVAROR! BASTA FASAR UT FARLIGA ÄMNEN UR BYGGVAROR! Ingen vill väl bygga hus som skadar miljön eller gör människor sjuka. Ändå kan det förekomma ämnen i byggvaror som är direkt hälsofarliga eller som kan skada

Läs mer

Egenskapskriterier - BASTA

Egenskapskriterier - BASTA Egenskapskriterier - BASTA enligt förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP) GILTIGT FRÅN 2017-01-01 Inledning BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Med byggprodukter

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

Kemikaliehandledning

Kemikaliehandledning Kemikaliehandledning Så här fyller du i kemikalielistan för miljödiplomering 2017-03-02 Miljökontoret Box 33200 orebro.se Servicecenter 019 21 10 00 701 35 Örebro Innehållsförteckning Miljödiplomeringens

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har

Läs mer

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Sammanfattning Hygienbubblan Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Inledning Vi omger oss dagligen av en massa olika produkter som kan innehålla farliga kemikalier. Allt ifrån elektronik,

Läs mer

Rensa bort farliga kemikalier. 14 mars 2013

Rensa bort farliga kemikalier. 14 mars 2013 Rensa bort farliga kemikalier 14 mars 2013 Informationsmöte för projektet Rensa bort farliga kemikalier 09.00 Välkommen och förmiddagens program 09.10 Information om projektet - Varför lämna in kemikalieförteckning?

Läs mer

Att välja varor och material...

Att välja varor och material... Att välja varor och material... 1 Materialval Byggsektorn är sannolikt den sektor som omsätter störst mängd farliga ämnen. Sektorns syfte med materialvalsarbetet är att: Undvik att bygga in miljöoch hälsofarliga

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2008-0268 December 2008 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2008 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Regler och nytt Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens folkhälsoinstitutet

Läs mer

Skanska i Sveriges kemikaliekrav

Skanska i Sveriges kemikaliekrav Skanska i Sverige 1 (7) 20080408 Skanska i Sveriges kemikaliekrav Kemiska produkter och byggvaror skall vara kontrollerade gentemot Skanska i Sveriges förbudslista samt Skanska i Sveriges kriterier för

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Bromtymolblått Hellige Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

Material och varor - krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen

Material och varor - krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen RIKTLINJE 1 (21) Dokumentdatum TDOK 2012:22 2015-06-25 4.0 Fastställt av Gäller från Ersätter Chef VO Planering 2015-08-25 [Ersätter] Skapat av Kotake Malin, PLkvm Ersatt av [Ersatt av] Material och varor

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2009-0141 Januari 2010 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2009 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Råd om farliga kemikalier i varor

Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor berör det ditt företag? Ja, alla företag är berörda, eftersom kemikalier finns i alla varor. Därför måste alla handelsföretag ha kontroll

Läs mer

2010-10-08 1 Vad bygger vi med idag? 2010-10-08 2 Inköp har stort ansvar: Fel produktval är förenat med risker Lagstiftning Hälsorisker Innemiljörisker Arbetsmiljörisker Farligt avfall Miljögifter Fastighetsvärde

Läs mer

Vad ska vi prata om? Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Klassificering

Vad ska vi prata om? Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Klassificering Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Linnea Kanning Karlstad 2015 Vad ska vi prata om? Två regelsystem Klassificering Märkning Tillsyn Förpackningar Register Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

Miljöförvaltningen. Informationsmöte om kemikaliehantering för berörda grund- och gymnasieskolor

Miljöförvaltningen. Informationsmöte om kemikaliehantering för berörda grund- och gymnasieskolor Miljöförvaltningen Informationsmöte om kemikaliehantering för berörda grund- och gymnasieskolor Svaneskolan 2011-04-26 Björn Berséus, Miljöchef, 046-35 52 60 Agnieszka Fedorowska, Miljöinspektör, 046-35

Läs mer

Principer för klassificering enligt CLP (samt något om anmälan till ECHA)

Principer för klassificering enligt CLP (samt något om anmälan till ECHA) Principer för klassificering enligt CLP (samt något om anmälan till ECHA) Fysikaliska faror Hälsofaror Miljöfaror Foto: Sebastian Ritter Mikael Gustafsson Klassificering enligt CLP medför flera förändringar

Läs mer

INSTRUKTION - KEMIKALIEFÖRTECKNING

INSTRUKTION - KEMIKALIEFÖRTECKNING 2010-10-21 Reviderad: 2015-02-18 1 (10) INSTRUKTION - KEMIKALIEFÖRTECKNING Detta dokument ger vägledning till att fylla i kemikalieförteckningen på ämnesnivå samt klarlägger varför fler uppgifter än de

Läs mer

INSPEKTIONSUNDERLAG.

INSPEKTIONSUNDERLAG. INSPEKTIONSUNDERLAG FÖR TILLSYN AV VERKSAMHETERS EGENKONTROLL (A, B & C-VERKSAMHETER) UTIFRÅN FÖRORDNINGEN OM VERKSAMHETSUTÖVARES EGENKONTROLL SFS 1998:901 (FVE) www.miljosamverkansydost.se INSPEKTIONSUNDERLAG

Läs mer

Hur ska trafikverket göra för att uppfylla miljömålen vid järnvägen?

Hur ska trafikverket göra för att uppfylla miljömålen vid järnvägen? Hur ska trafikverket göra för att uppfylla miljömålen vid järnvägen? Jessica Gunnarsson & Mabbe Jamaldar Miljövetenskap i teori & verklighet HT 2012 Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs

Läs mer

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter Lagstiftning och hantering av kemiska produkter LAGSTIFTNING Miljöbalken 14:e kap i MB Kemiska produkter och biotekniska organismer Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Läs mer

Skanska i Sveriges kemikaliekrav

Skanska i Sveriges kemikaliekrav Skanska i Sverige 1 (10) Skanska i Sveriges kemikaliekrav Produkter (kemiska produkter och byggvaror) skall vara kontrollerade gentemot Skanska i Sveriges förbudslista samt Skanska i Sveriges kriterier

Läs mer

Användning av klassning som farligt avfall som grund för riskbedömning av avfall för anläggningsändamål

Användning av klassning som farligt avfall som grund för riskbedömning av avfall för anläggningsändamål Kemakta AR 2005-34 Användning av klassning som farligt avfall som grund för riskbedömning av avfall för anläggningsändamål Mark Elert och Celia Jones 26 september 2006 Box 12655, 112 93 Stockholm Telefon:

Läs mer

Varför är det viktigt med god kemikaliekontroll?

Varför är det viktigt med god kemikaliekontroll? Varför är det viktigt med god kemikaliekontroll? Banverkets och Vägverkets utbildningsdagar april 2009, HM Miljökonsult 1 Innehåll Sveriges miljömål (16 st.) Giftfri miljö Miljöbalken Lagar och föreskrifter

Läs mer

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna!

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna! REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Vattenverk som tillverkar desinfektionsmedel kan beröras av registrering enligt Reach. Men om tillverkning

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2017-03-17 Revisionsdatum 2017-03-17 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Batterivatten 1.2 Relevanta

Läs mer

Kemkoll. Manual för databasen

Kemkoll. Manual för databasen Kemkoll Manual för databasen 1 Manual för kemikaliekartläggningsdatabas I denna databas kan du söka information om vilka kemikalier som ett enskilt företag använder och vart dessa tar vägen. Du kan också

Läs mer

KLARA Riskbedömning. - vid arbete med laboratoriekemikalier. Ulrika Olsson, Kemikalisäkerhetssamordnare ulrika.olsson@ki.se

KLARA Riskbedömning. - vid arbete med laboratoriekemikalier. Ulrika Olsson, Kemikalisäkerhetssamordnare ulrika.olsson@ki.se KLARA Riskbedömning - vid arbete med laboratoriekemikalier Ulrika Olsson, Kemikalisäkerhetssamordnare ulrika.olsson@ki.se Introduktion Arbetsmiljöverket tar fram föreskrifter som vi skall förhålla oss

Läs mer

Handledning för registrering av produkter i BASTA-systemet

Handledning för registrering av produkter i BASTA-systemet Handledning för registrering av produkter i BASTA-systemet BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggoch anläggningsprodukter. Det bygger på leverantörernas egendeklarationer

Läs mer

Försvarssektorns Kriteriedokument - kemiska ämnen, kemiska produkter och varor

Försvarssektorns Kriteriedokument - kemiska ämnen, kemiska produkter och varor 1 Sida 1 (13) Försvarssektorns Kriteriedokument - kemiska ämnen, kemiska produkter och varor Introduktion Kriteriedokumentet syftar till att begränsa användningen av hälso- och miljöfarliga ämnen i kemiska

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Produktblad nr 197 Ed: 2005-03-23 Tillverkarens artikelnummer: Denna information skrevs ut 2005-03-23 för 36298 Leverantör LabService AB Lärlingsvägen 7 857

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

Tillsyn av kemikalier i smycken

Tillsyn av kemikalier i smycken Tillsyn av kemikalier i smycken Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport september 2014 Innehållsförteckning Tillsyn av kemikalier i smycken... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:41 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

BASTA- dagen Bygga med BASTA hållbara materialval inom anläggning Malin Kotake, Trafikverket

BASTA- dagen Bygga med BASTA hållbara materialval inom anläggning Malin Kotake, Trafikverket BASTA- dagen 2015 Bygga med BASTA hållbara materialval inom anläggning Malin Kotake, Trafikverket 1 2015-11-17 Den stora utmaningen vision och mål för giftfritt byggande Hur långt är det i dag möjligt

Läs mer

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel juvervårdsmedel och klövvårdsmedel

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel juvervårdsmedel och klövvårdsmedel Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel juvervårdsmedel och klövvårdsmedel Version 5.2, 2016-07-01, giltig från 2016-07-01 De generella kriterierna gäller för alla angivna

Läs mer

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel

Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Bra Kemråd krav och kriterier för rengöringsmedel, desinfektionsmedel och juvervårdsmedel Version 5.1, 2015-05-18, giltig från 2015-05-18 De generella kriterierna gäller för alla angivna användningsområden.

Läs mer

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:XX 2014:5 Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2011:19) om om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Linnea Kanning Karlstad 2015 Vad sa vi igår? Övergång till CLP Företagen ansvarar för klassificering, märkning och förpackning Idag! Översiktligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer; SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen

Läs mer

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Lagstiftning för kemikalier inom EU EU-förordning

Läs mer

Innehåll. Kemikalieplanen: Principer, visioner Exempel på pågående arbete

Innehåll. Kemikalieplanen: Principer, visioner Exempel på pågående arbete The Capital of Scandinavia Innehåll Kemikalieplanen: Principer, visioner Exempel på pågående arbete Barnperspektiv Vi är känsligare Vi är mer utsatta Vi är en viktig målgrupp för stadens verksamheter 2016-10-26

Läs mer

kemikalier på företag

kemikalier på företag kemikalier på företag Inspektionsunderlag Bilaga A. Lagrum för samtliga frågor. Sid 17 Bilaga B. Kommentarer, mallar och länktips till några frågor. Sid 19 Grafisk produktion www.gg3.se UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Sida 1 (5) Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Utfärdad: 2009-12-22 Reviderad: 2013-09-20 Version: 5 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Pulverbrandsläckare, 1 Kg, 2 Kg, 6 Kg.

säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Pulverbrandsläckare, 1 Kg, 2 Kg, 6 Kg. Sida 1 av 7 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer 841501, 841502, 841506 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller Brandsläckning

Läs mer

Kemikaliehantering. Marianne Wallgren

Kemikaliehantering. Marianne Wallgren Kemikaliehantering Marianne Wallgren 2016-10-13 1 Definition & lagstiftning Hälsorisker Beskrivning av GHS-CLP, SDB & MSDS L U N C H Kemikalieregister, substitutionsarbete Riskbedömningsövning K A F F

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5215/16 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D041721/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

5. Installationsprodukter enligt tabell X3 får ej innehålla över 0,1 % av ämnen på ECHA:s kandidatförteckning över SVHC-ämnen

5. Installationsprodukter enligt tabell X3 får ej innehålla över 0,1 % av ämnen på ECHA:s kandidatförteckning över SVHC-ämnen Mat 8 Utfasning (version 2016-12-12) Aim Stimulera till val av byggnadsmaterial med låg påverkan på hälsa och miljö samt för att öka möjligheten till framtida återanvändning och återvinning av byggnadsmaterial

Läs mer

Kemikalier. s 69-82 i handboken. Vad är kemikalier?

Kemikalier. s 69-82 i handboken. Vad är kemikalier? s 69-82 i handboken 10 april 2014 Föreläsare Per Nordenfalk Vad är kemikalier? är egentligen allt vi har omkring oss. är ämnen eller blandningar av ämnen. Antingen finns de naturligt i naturen, till exempel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet

Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet 1 Vad är en farlig kemisk produkt? Definition: en produkt som klassificeras som farlig enligt KIFS 2005:7 eller CLP. Dvs en produkt som genom

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

REACH - förslaget i översikt

REACH - förslaget i översikt REACH - förslaget i översikt REACH Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals - enligt EU-kommissionen 29 oktober 2003 Miljökonferens 2 juni 2005 Amelie Pedersen Avd. Riskbedömning www.kemi.se

Läs mer

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se

Reach. eva.nilsson@kemi.se. www.kemi.se Reach eva.nilsson@kemi.se Reach Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemikalier EU-förordning - trädde i kraft 1 juni 2007 Stegvist införande till 2018 Ny EU-myndighet: Europeiska

Läs mer

Kemikalieplan. för Göteborgs stad. Version 2014-03-24

Kemikalieplan. för Göteborgs stad. Version 2014-03-24 Kemikalieplan för Göteborgs stad Version 2014-03-24 Förord Vi inom Göteborgs Stads organisation använder tusentals kemiska ämnen. Lagstiftningen inom kemikalieområdet ger ännu inte tillräckligt stöd för

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: OLJE-PROL Artikelnummer: P1050 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

Granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP. Elna Nilsson, WSP Environmental

Granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP. Elna Nilsson, WSP Environmental Granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP Elna Nilsson, WSP Environmental Vi är WSP Ett globalt analys- och teknikkonsult-bolag som utvecklar samhället med hållbara lösningar Illustration:

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Linda Johnsson, Erik Bergstedt - WSP Environmental 2010-10-05 Workshop Miljösamverkan Skåne Program

Läs mer