KALLELSE Regionfullmäktige Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Regionfullmäktige 2013-05-24. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:"

Transkript

1 KALLELSE Regionfullmäktige Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 24 maj 2013 kl Plats: Möbelriket, Videum Science Park, PG Vejdes väg, Växjö Möjligheter till gruppöverläggningar finns från kl i anslutning till sammanträdeslokalen. Fullmäktiges handlingar finns även tillgängliga på GUNNAR NORDMARK Ordförande fullmäktige Ulrika J Gustafsson Sekreterare Delges Kallas För kännedom Huvudman Mats Johnsson (M) Thomas Johnsson (M) Alvesta Robert Olesen (S) Rose-Marie Larsson (S) Alvesta Sven Sunesson (C) Johny Haraldsson (C) Alvesta Monica Widnemark (S) Evert Nilsson (S) Lessebo Margareta Löfström (M) Per-Magnus Pettersson (M) Lessebo Ann-Charlotte Wiesel (M) Jan Sahlin (M) Ljungby Carina Bengtsson (C) Annelie Ahlqvist (C) Ljungby Anne Karlsson (S) Conny Simonsson (S) Ljungby Jan Lorentzson (SD) Leif Rogerstam (SD) Ljungby Bengt Germundsson (KD) Britt-Marie Stridh (KD) Markaryd Joakim Pohlman (S) Ingrid Sundman (S) Markaryd Arne Karlsson (M) Inge Strandberg (M) Tingsryd Mikael Jeansson (S) Barbro Svensson (S) Tingsryd Åke Carlson (C) Ingrid Hugosson (C) Uppvidinge Peter Skoog Lindman (S) Camilla Ymer (S) Uppvidinge Bo Frank (M) Anna Hultstein (M) Växjö Anna Tenje (M) Nils Posse (M) Växjö Roland Gustbée (M) Ulf Hedin (M) Växjö Lena Wibroe (M) Benny Johansson (M) Växjö Gunnar Elm (C) Malin Adell Kind (C) Växjö Gunnar Nordmark (FP) Annika Stacke (FP) Växjö René Jaramillo (KD) Eduardo Rossel (KD) Växjö Charlotta Svanberg (S) Maria Carlsson (S) Växjö

2 Regionfullmäktige Carl-Olof Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Växjö Åsa K Björkmarker (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Växjö Gunnar Storbjörk (S) Martin Edberg (S) Växjö Carin Högstedt (V) Anders Mårtensson (V) Växjö Gunnel Jansson (MP) Ofelia Daun (MP) Växjö Elizabeth Peltola (C) Claes Lindahl (C) Älmhult Ingemar Almqvist (S) Stefan Jönsson (S) Älmhult Suzanne Frank (M) Kent Alriksson (M) Landstinget Ingemar Swalander (M) Peter Löfström (M) Landstinget Pernilla Sjöberg (M) John Hed (M) Landstinget Jessica Lyckwall (M) Ginger Ekwurtzel (M) Landstinget Monica Haider (S) Marie Liljedahl (S) Landstinget Anna Fransson (S) Olof Björkmarker (S) Landstinget RosMarie Jönsson Åke Gummesson (S) Landstinget Neckö (S) Peter Freij (S) Michael Sjöö (S) Landstinget Lena Karlsson (C) Kjell Gustavsson (C) Landstinget Börje Tranvik (SD) Pontus Nordfjell (SD) Landstinget Lennart Värmby (V) Fanny Battistutta (V) Landstinget Tryggve Svensson (V) Jerker Nilsson (V) Landstinget Eva Johnsson (KD) Christina Lindqvist (KD) Landstinget Rolf Andersson (FP) Carl-Gustav Arvidsson (FP) Landstinget Kjell Jormfeldt (MP) Annelise Heed (MP) Landstinget Kallade ersättare John Hed (M) ersättare för Pernilla Sjöberg (M), Peter Löfström (M) ersättare för Lena Karlsson (C), Jan Sahlin (M) ersättare för Ann-Charlotte Wiesel (M). Tjänstemän Peter Hogla, Ulf Petersson, Thomas Nilsson, Annika Sandström, Johanna Andersson Vid förhinder anmäls detta till Ulrika J Gustafsson telefon , eller via e- post: ulrika.gustafssonfss.se. 2

3 Regionfullmäktige Föredragningslista regionfullmäktige Regionförbundet södra Småland fredagen 24 maj 2013 Bilaga 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera fullmäktiges protokoll 4. Godkännande av föredragningslistan../. 5. Allmänhetens frågestund (kl och max 30 min)./. 6. Ledamöternas frågestund./. 7. Aktuella frågor för regional utveckling regionstyrelsens ordförande informerar./. 8 Budget 2013 kvartalsrapport jan-mars 2013./. 9. Länstrafiktaxa 2014./. 10. Budget med verksamhetsplan för Regionförbundet södra Småland Företagsfabriken i Kronoberg AB (Inkubatorn i Kronobergs län AB) ägardirektiv Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär trafiknämndens ordförande informerar./../../. 13. Trafikförsörjningsprogram för södra Småland reviderad tidplan./. 14. Nationell plan för transportinfrastruktur information./. 15. Länstransportplan information./. 16. Inkomna motioner och medborgarförslag./. 17. Anmälningsärenden a. Regionstyrelsens protokoll och /. b. Trafiknämndens protokoll och /. Komplett föredragningslista finns anslagen i receptionen vid samtliga kommunhus i länet och Landstinget Kronoberg, samt på Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö, samt på Fullmäktiges sammanträde är offentligt. Allmänheten är välkommen. 3

4 Regionfullmäktige Ärende 5 Allmänhetens frågestund Ärendet Enligt regionfullmäktiges arbetsordning 23 bereds tillfälle för allmänheten att ställa frågor vid sammanträde med regionfullmäktige max 30 minuter. Ordförande ajournerar fullmäktiges sammanträde för allmänhetens frågestund.

5 Regionfullmäktige Ärende 6 Ledamöternas frågestund Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar Att notera informationen till protokollet. Ärendet Enligt 22 i förbundsfullmäktiges arbetsordning ska vid varje sammanträde med förbundsfullmäktige avsättas tid till ledamöternas allmänna frågestund. Varje ledamot har därvid möjlighet att under en minut ställa en enkel fråga inom förbundets verksamhetsområde. Den som har möjlighet att svara lämnar ett kort svar på högst en minut.

6 Regionfullmäktige Ärende 7 Aktuella frågor för regional utveckling - regionstyrelsens ordförande informerar Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar Att notera informationen till protokollet. Ärendet Regionstyrelsens ordförande lämnar en rapport över styrelsens arbete och aktuella regionala utvecklingsfrågor vid fullmäktiges sammanträde den 24 maj 2013.

7 Regionfullmäktige Ärende 8 Budget 2013 kvartalsrapport jan-mars Dnr 11/0011 Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar Att notera kvartalsrapport för Regionförbundet södra Småland jan-mars 2013 till protokollet. Ärendet Vid regionstyrelsens sammanträde den 8 maj lämnas en kvartalsrapport över perioden januari till och med mars Styrelsen överlämnar kvartalsrapporten till regionfullmäktige för kännedom. Bifogade handlingar: - ST 122/13 - Kvartalsrapport januari mars 2013, budget och verksamhetsuppföljning

8 Dnr 11/ Peter Hogla Tel: Tjänsteskrivelse - Verksamhetsredovisning januari mars 2013 Verksamhetsredovisningen avseende första kvartalet 2013 utgår från de prioriterade insatserna i verksamhetsplan för regionförbundet Nedan redovisas kortfattat och i sammanfattad form insatsernas status, samt eventuella avvikelser från plan. Rubrikerna följer kapitelindelningen i verksamhetsplanen. Övergripande förvaltning och god ekonomisk hushållning Förvaltning och myndighetsutövning Arbetet inom förvaltning och myndighetsutövning följer de angivna insatserna enligt verksamhetsplan. Mot bakgrund av att ett flertal nya medarbetare har tillträtt under vinter/våren så har administrativa avdelningen lagt stora resurser på att organisera såväl praktiska uppgifter som administrativa rutiner för nya medarbetare. Regionförbundet deltar, via avrop, i en gemensam upphandling med Växjö kommun avseende upphandling av ett nytt sammanhållet ärendehanteringssystem. Tilldelningsbeslut i ärendet väntas fattas i juni Utbildningar i ärendehantering och rutiner kring ärendeprocesser har genomförts vid några tillfällen. Angivna brister i internkontrollplanerna för trafiknämnden och regionstyrelsen följs upp och informeras om vid de berörda avdelningarnas arbetsplatsträffar. En tydligare organisation för förvaltningens servicefunktioner har inrättats genom att utse en funktionsledare för verksamhetsområdet. Alla de olika målen för god ekonomisk hushållning bedöms kunna uppnås (8) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

9 Dnr 11/ Kommunikation och regional profilering De i verksamhetsplanen angivna insatserna löper i enlighet med plan. Kansliet har under första kvartalet genomfört en turné till samtliga medlemmar, utom Alvesta kommun, för att informera om regionförbundets verksamhet. Samtliga avdelningar har informerats om regionförbundets nya varumärkeshandbok och grafiska profil, vilken nu tillämpas i regionförbundets externa kommunikation. Arbetet med revidering av regionförbundets webbplats har påbörjats. I samarbete med Markör Marknad och Kommunikation AB har frågeunderlaget till regionförbundets medlemsundersökning tagits fram. Förtroendevalda i regionförbundets beslutande församlingar och tjänstemän i etablerade medlemsnätverk har inbjudits att delta i undersökningen. Internationellt samarbete Det internationella arbetet på Regionförbundet södra Småland löper i huvudsak i enlighet med plan. Bevakning och förberedelsearbete inför EU:s framtida fonder och program pågår i samverkan med flera aktörer. Programmeringen för de för regionen relevanta Europeiska territoriella programmen har förskjutits något. Regionförbundet har deltagit aktivt i olika sammanhang för att bevaka frågan, bl.a. ERB, Nationellt forum och SKL. Ett internationellt nätverk med representanter från organisationer och myndigheter i länet har bildats och sammanträtt vid två tillfällen. Även internt stärks internationellt arbete som ett horisontellt perspektiv i Regionförbundet södra Smålands verksamhet, formerna för detta kommer att utvecklas vidare under våren och hösten bl.a. i arbetsprocessen med den internationella strategin. Etablerade samarbeten Samverkan inom ramen för Euroregion Baltic löper i enlighet med antagen Action Plan, med undantaget att det Internationella Permanenta Sekretariatet (IPS), som tillfälligt stationeras på Regionförbundet södra Småland ( till ), med stor sannolikhet kommer förlängas. Genom ERB driver och initierar Regionförbundet aktiviteter för politisk samverkan, speciellt avseende EU:s sammanhållningspolitik. Sydafrikasamarbetet löper på trots viss politisk och administrativ turbulens hos samarbetsparten. Regionförbundet södra Småland har lämnat in två 2 (8)

10 Dnr 11/ projektansökningar till finansiären ICLD (Internationellt Center För Lokal Demokrati), besked om utfall väntas i juni. Tre projekt är i implementeringsfas. Inom ramen för Småland Blekinges Brysselkontor pågår ett utvecklingsarbete för att effektivisera och finjustera samverkan. Även internt arbetar Regionförbundet södra Småland med att utveckla interna former för utbyte och synergier inom ramen för Småland Blekinges Brysselkontor. Utvecklingsarbetet och konkreta åtgärder för framtida arbete konkretiseras under våren. Projektet EU-kompetens Småland Blekinge har nått goda resultat genom bl.a. ett högt deltagande i erbjudna utbildningar. Suzhou är Regionförbundet södra Smålands vänort i Kina och samarbetet löper enligt plan. Hittills under året har regionförbundet tagit emot två delegationer och undersöker tillsammans med andra aktörer i regionen möjligheten till en Småländsk glasutställning på Suzhou museum. Regionförbundet ser positivt på utvecklingen och under vårens möten med Suzhou kommer samarbetsavtalet vidareutvecklas till att gälla de prioriterade områdena miljö & klimat, trä & träbyggande samt glas och livsmedel. Under våren förbereds även den halvtidsutvärdering som skall genomföras under hösten Regionförbundet som arbetsgivare Samtliga insatser pågår eller kommer att genomföras enligt plan. Mångfalds- och jämställdhetsplanen är reviderad och antagen. Medarbetarenkäten är genomförd och resultatet kommer att redovisas under maj månad. REGIONFÖRBUNDETS UTMANINGAR OCH MÅL FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING Kompetens och arbetskraftsförsörjning Insatserna pågår eller kommer att genomföras som planerat. AV-Medias utlåning via strömmande media ökar och första kvartalet skedde endast 6 % av utlåningen via fysiska lån. Övergången till den nya distributionsplattformen har således fungerat bra. Det interna samarbetet mellan avdelningen för regional utveckling och AV-Media har stärkts, genom gemensamt nyttjande av personal och gemensamma fortbildningsdagar. Inom kompetensplattformsarbetet har fokus legat på att hitta nya strukturer för arbetet med vuxenutbildningen och därigenom underlätta regional samverkan gällande SFI, samhällsorientering och kompetensutvecklingsinsatser. I december 2012 tog regeringen beslut om att 3 (8)

11 Dnr 11/ avsätta 60 miljoner för kompetensplattformsarbetet med Tillväxtverket är ansvarig myndighet. Pengarna kommer att bli tillgängliga via ansökningsförfarande. Regionförbundet förbereder arbetet med dialog kring prioriterade insatser. Fyra av länets kommuner har besökts för diskussioner kopplat till hur regionen ska arbeta med validering. Ett förslag kring fortsatta arbetsformer kommer att presenteras för kommunchefer, personalchefer och förtroendevalda. Aktiviteter inom ramen för samverkansavtalet har genomförts kopplat till kvalitetssäkring av länets YH-utbildningar och marknadsföring av dessa utbildningar gemensamt. Projektarbete I styrgrupperna kopplade till de olika projekten pågår en strategisk dialog om vilka insatser som görs under projektets gång samt vad som kommer att ske efter projektens avslut. SYV i förändring SYV i förändring fortgår enligt plan och har arrangerat flertalet aktiviteter för studie- och yrkesvägledarna. Utbildningsinsatserna har haft gott deltagarantal och utvärderingarna visar på nöjda vägledare. Utbildningarna har kostat något mindre än beräknat, varför en begäran om omfördelning av kostnader till posten för spridning kommer att göras. Plug in Plug in pågår enligt plan och går nu in i ett intensivt skede. Av totalt 20 kommuner i Kalmar och Kronobergs län kommer 17 kommuner att ha organiserad och projektstödd verksamhet från hösten Regionalt prioriteras erfarenhetsutbyte för utveckling av de lokala initiativen och samarbete för att upprätta gemensamma rutiner när det gäller det kommunala uppföljningsansvaret. Studentmedarbetare Kronoberg Hittills under 2013 har medlemsorganisationerna i länet arbetat med förankringen av Studentmedarbetarkonceptet, sju skarpa tjänster har tagits fram vilket ligger i linje med de mål som är satta för året. Utöver de satta målen har Regionförbundet haft två studentmedarbetare anställda inom området kommunikation, varav den ena är anställd inom ramen för Studentmedarbetare Kronoberg. Fokus under första kvartalet har legat på kommunikation för att öka kännedomen om studentmedarbetarkonceptet samt att skapa strukturer för att nå ut med tjänster både via nätverk och via digitala verktyg. Integrationssamverkan södra Småland Projektet Integrationssamverkan södra Småland avslutades enligt plan i slutet av februari och en projektrapport finns tillgänglig. I samband med att projektet avslutades och i relation till andra insatser kopplat till integration har 4 (8)

12 Dnr 11/ regionstyrelsen beslutat att regionförbundet inte skall ha någon samordnande roll för integrationsarbetet utan det är i dagsläget en fråga för respektive medlemsorganisation. Förnyelse och dynamik Insatserna pågår enligt plan. Upphandlingen av en processledare för innovationsinitiativet är klar. Dialogmöten är initierade och kommer att utvecklas vidare under nästa kvartal. Första rekvisitionen till Tillväxtverket är genomförd. En handlingsplan för jämställd tillväxt har tagits fram. Arbetet med att genomföra konkreta åtgärder har påbörjats. Projektarbete Re-Think Projektet Re-Think är mitt uppe i genomförandet av mentorskapsprogrammet och löper enligt plan. Diskussion om hur projektets arv ska förvaltas har påbörjats. Sydostleden En handlingsplan är på väg att utformas där ansvarsområden delas upp mellan regionförbundet och Destination Småland AB. Förslag kommer färdigställas under andra kvartalet. En försening inom infrastrukturinvesteringarna har gjort att Tillväxtverket förlängt en del av Sydostledenprojektet som hör till insatserna sträckan Tingsryd Urshult till 15 november Projektet löper i övrigt enligt plan. TvärdraG Lokala arenor har skapats eller är på gång att skapas i samtliga kommuner. Arbetet med att koppla samman de lokala till en regional arena har påbörjats. Näringslivet har på eget initiativ bildat en egen projektgrupp inom TvärdraG i syfte att bilda en formaliserad regional näringslivsarena. Kina-samarbetet Arbetet går enligt plan. En guide-book för kinesiska företag som är intresserade av regionen håller på att slutföras. Resa för representanter från näringslivet, LNU och regionförbundet till Suzhou planeras under kvartal 2. Top Level Förberedelser inför utvärderingen hösten 2013 pågår och i samband med det diskuteras prioriterade åtgärder samt en ev. fortsatt utveckling av Kinasamarbetet efter projektets slut. 5 (8)

13 Dnr 11/ Infrastruktur och kommunikationer Regionstyrelsen har beslutat att flytta fram tidplanen för fastställande av reviderat Trafikförsörjningsprogram till Arbete med revideringen har inte inletts under första kvartalet 2013 men kommer att inledas innan sommaren. Den nya busstrafiken startar den 16 juni. Lanseringen fortlöper enligt plan. Förberedelser av ansvar och arbetsrutiner för uppföljning av linjetrafikupphandlingens kontrollmoment har genomförts. Kvalitetslyftet Ytterligare tre personer han anställts vid trafikledningen i Alvesta, som för närvarande består av sex personer. När det gäller upphandlingen av fordonssystem avslog förvaltningsrätten i dom den 5 april en anbudsgivares ansökan om överprövning. Förvaltningsrätten gav därmed Länstrafiken rätt på alla punkter. Anbudsgivaren har dock begärt prövningstillstånd hos Kammarrätten. Kammarrätten har ännu inte meddelat om prövningstillstånd kommer att beviljas. Den försenade upphandlingen innebär tyvärr att all teknik inte kommer att finnas på plats vid trafikstarten i juni. Ny varumärkesplattform har implementerats. Ny version av reseappen MobiTime har lanserats. Lanseringen av ny teknisk plattform för Mina sidor är något försenad. Analys av resenärsunderlaget med hjälp av GIS har inte påbörjats, i avvaktan på en mer långsiktig GIS-lösning inom regionförbundet. Livskraft Miljö Miljö- och Byggsamverkans verksamheter pågår enligt plan. Dialog förs med Blekinges kommuner om Byggsamverkan. Regionförbundets strategiska klimat- och energiarbete pågår enligt plan. Vid årsstämman för Föreningen Energikontor Sydost, fastställs förslag på nya ägardirektiv utifrån genomförd översyn. Välfärd Den 1 januari startade regionförbundets nya avdelning, avdelningen för SKL särskilda satsningar. Utöver chefen för avdelningen så har tre utvecklingsledare anställts, en för området ehälsa och två för området socialtjänst och hälso- och sjukvård. En av utvecklingsledarna var tidigare samordnare för välfärdsfrågor på regionförbundet, dessa frågor ingår nu som en del i avdelningens ansvar. 6 (8)

14 Dnr 11/ Förutom de SKL-satsningar som pågår sedan tidigare inom välfärdsområdet (äldreområdet, barn och unga, ehälsa, föräldrastöd inom missbruk- och beroendevården, samordning av Linnean samt stärkta strukturer) har en ny aktivitet inom funktionshinderområdet tillkommit. Kultur Statens kulturråd har i januari fattat beslut om statliga medel till regional kulturverksamhet i Kronobergs län. Under 2013 har Kronobergs län fått kronor (inklusive uppräkning 0,61%) att fördela (2012: kronor, inklusive uppräkning 1% och kronor i utökat anslag). Anslaget fördelas till kulturverksamheterna utifrån de fördelningsprinciper som Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har fattat beslut om. Gällande ansökningar om statliga utvecklingsmedel från Kronobergs län beviljades 2,1 miljoner kronor av Statens kulturråd för att utveckla kulturen i länet. Kulturdatabasen.se har införts i Kronobergs län med start Det är ett webbverktyg för redovisning av bidrag till kulturverksamhet. Webbverktyget ska minska administration, onödig pappershantering och underlätta samordningen av uppgifter. Redovisning i databasen görs under första kvartalet 2013 i första hand av verksamheter i kultursamverkansmodellen. Den 11 april genomförs det strategiska samtalet Överenskommelse mellan civila samhällets aktörer och offentlig sektor. Förberedelsearbetet har pågått under första kvartalet. Övergripande frågeställning för samtalet är - Vilken framtida modell vill vi skapa för att säkerställa det civila samhällets verksamhet, mångfald och oberoende inom kulturens område? Bakom inbjudan står den regionala kulturplanens styrgrupp. Inbjudna är civilsamhällets aktörer samt kommunala politiker och tjänstemän med ansvar för kultur. Ekonomisk redovisning Resultatet i sammandrag för första kvartalet är enligt följande (belopp i tkr): Verksamhet Utfall Budget Differens Länstrafiken Regionförbundet, övrig basverksamhet SUMMA Detaljerad ekonomisk redovisning per resultatenhet finns i bilaga 1. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet. 7 (8)

15 Dnr 11/ Bilagor: Bilaga 1 Ekonomisk redovisning januari mars (8)

16 Bilaga 1 Ekonomisk redovisning - Länstrafiken Kronoberg Period: Januari - Mars 2013 Resultatenhet Periodens utfall Periodens budget Periodens differens Budget helår Differens Prognos helår 1 - Förtroendevalda Personalkostnader Trafikadministration Kollektivtrafikmyndighet Marknadsföring Utredningsuppdrag Regiontrafik Medlemsbidrag Räntor Växjö Stadstrafik Älmhults Stadstrafik Abonnerad skolskjuts Krösatåg Öresundståg Regionaltåg Kompletteringstrafik Gods Serviceresor Sjukreseadministration Bokslutsdispositioner SUMMA Sida 1 av 6

17 Ekonomisk redovisning - Basverksamhet Regionförbundet Period: Januari - Mars 2013 Resultatenhet Periodens utfall Periodens budget Periodens differens Budget helår Differens Prognos helår Revision Förtroendevalda Kansli Kurs och konferens Medlemsbidrag Medlemsskap Projektmedel Driftstöd Regional utveckling Gemensamt, övrigt Gem. personalkostnader ERB Brysselkontoret Strategiska satsningar SKL särskilda satsningar AV-Media Övriga bidrag Färdtjänst SUMMA Sida 2 av 6

18 Ekonomisk redovisning - Hela Regionförbundets driftverksamhet Period: Januari - Mars 2013 Resultatenhet Periodens utfall Periodens budget Periodens differens Budget helår Differens Prognos helår Länstrafiken Regionförbundet, övrig basverksamhet SUMMA Resultatenheter avseende projekt ingår ej i kvartalsredovisningen! Kvartalsrapporten är framtagen Kostnader och intäkter är periodiserade. G:\Administration\Kallelse och protokoll\kallelser 2013\Fullmäktige\RF_130524\[Ärende 8 Bilaga 1, månadsrapport jan-mars 2013.x Sida 3 av 6

19 Sida 4 av 6

20 Sida 5 av 6

21 xlsx]månadsrapport mars-13 Sida 6 av 6

22 Regionstyrelsen Ärende 9 Länstrafiktaxa 2014 Dnr 12/0012 Förslag till beslut Regionfullmäktige föreslåsbesluta Att fastställa länstrafiktaxa 2014 i enlighet med upprättad handling. Att taxeförändringarna 2014 träder i kraft söndagen den 15 december 2013 i samband med tidtabellsskifte för tåg och buss i länet. Att under löpande år uppdra åt trafiknämnden att besluta om mindre justeringar/erbjudande under förutsättning att kostnaden ryms inom fastställd budget. Ärendet Föreslås att regionfullmäktige fastställer länstrafiktaxa 2014 i enlighet med upprättad handling. Bifogade handlingar: - Styrelsens protokoll 118/13 - Länstrafiktaxa 2014 förslag

23 REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (35) 118 Länstrafiktaxa 2014 Dnr 12/0012 Bakgrund Föreslås att regionfullmäktige fastställer länstrafiktaxa 2014 i enlighet med upprättad handling. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets protokoll 97/13 - Länstrafiktaxa 2014 förslag - Länstrafiktaxa tjänsteskrivelse Yrkanden Monica Haider (S) tilläggsyrkar att följande underlag tas fram till regionfullmäktiges sammanträde 24 maj 2013: - Skriftlig analys av vad som sker vid en taxehöjning och vid en taxesänkning. - Hur kansliet kommit fram till att föreslagen taxehöjning ger den resandeökning som kalkylerats. - Uppföljning av effekterna av en taxehöjning. - Jämförelser med andra regioner avseende taxor, kostnadstäckningsgrad och resandefrekvens. - Kalkyler över vad de olika taxehöjningarna ger i intäkter. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Monica Haiders tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutar enligt Monica Haiders tilläggsyrkanden. Beslut Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta Att fastställa länstrafiktaxa 2014 i enlighet med upprättad handling. Att taxeförändringarna 2014 träder i kraft söndagen den 15 december 2013 i samband med tidtabellsskifte för tåg och buss i länet. Att under löpande år uppdra åt trafiknämnden att besluta om mindre justeringar/erbjudande under förutsättning att kostnaden ryms inom fastställd budget. Att beslutsunderlaget till regionfullmäktige kompletteras enligt tilläggsyrkande ovan. Beslutsexpediering: Ekonomichef Ulf Petersson Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

24 LÄNSTRAFIKTAXA 2014 Styrelsens förslag

25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄNSTRAFIKTAXA 2014 SID 1 BAKGRUND TIDIGARE TAXEFÖRÄNDRINGAR 3 2 SAMMANFATTNING TAXEFÖRÄNDRINGAR RESEKORT 5 4 SUBVENTIONERADE RESOR 9 5 MÄNGDRABATT VID STÖRRE INKÖP 9 6 BESÖKSKORT FÖR UTLÄNDSKA UNGDOMAR 9 7 GILTIGHET I TÅGTRAFIK 10 8 RABATTERAD GRUPPBILJETT FÖR GRUNDSKOLEELEVER 10 9 TVÅ TIMMARS ÖVERGÅNGSTID I FÖRSTA ZONEN DUO/FAMILJ SOMMARERBJUDANDE; SOMMARLOVSKORTET PRISDIFFERENTIERING AV FÖRSÄLJNINGSKANALER FRITIDSKORT SKOLKORT, BUSS SKOLKORT, TÅG FÄRDTJÄNSTTAXA 13 TAXOR: 17 PERIODKORT BUSS PERIODKORT TÅG ANDRA KLASS PERIODKORT TÅG FÖRSTA KLASS PERIODKORT ÖVER LÄNSGRÄNS STUDERANDEKORT BUSS STUDERANDEKORT TÅG ANDRA KLASS UNGDOMSKORT BUSS UNGDOMSKORT TÅG ANDRA KLASS ENKELBILJETTER BUSS ENKELBILJETTER TÅG ANDRA KLASS ENKELBILJETTER TÅG FÖRSTA KLASS NATTAXA OCH NATTILLÄGG ÖVRIGT SKOLKORT BUSS SKOLKORT TÅG SOMMARLOVSKORT FRITIDSKORT FÄRDTJÄNST, ENKELBILJETT FÄRDTJÄNST, PERIODKORT JÄMFÖRELSE TAXOR I ANDRA LÄN

26 1 BAKGRUND TIDIGARE TAXEFÖRÄNDRINGAR Sedan några år tillbaka är Länstrafiken Kronoberg med i Kollektivtrafikbarometern, som är en landsomfattande kvalitets- och attitydundersökning som genomförs av landets trafikhuvudmän. År 2012 landade länstrafikens Nöjd Kund Index (NKI) avseende prisvärdhet på 49 %. Detta värde är högre än riksgenomsnittet och trots taxehöjningar en liten förbättring sedan Länstrafiktaxan för 2013 innebar följande: Taktaxan höjdes till 11 zoner för enkelbiljett/reskassa. Taxan i nattrafiken höjdes till 50 kr för resa i en zon samt till 100 kr för resa i 2-11 zoner. Rabatteringen på 50 % vid användning av reskassa kvarstod. Lägsta inköpsbelopp för Reskassa sänktes till 100 kr. Resekort Period fick en prishöjning på 20 kr per korttyp (höjning avseende ordinarie pris). Rabatten vid köp av länsgränsöverskridande periodkort sänktes med 20 kr. Rabattering sker upp till 3 zoner i Kronobergs län. Kontanttillägg infördes med 20 kr för all kontant betalning ombord på buss fr.o.m. tidtabellsskiftet den 9 december Sommarlovskort för ungdomar även Kontrollavgiften höjdes till kr under hösten

27 2 SAMMANFATTNING TAXEFÖRÄNDRINGAR 2014 Nedan sammanfattas de förändringar som införs 2014: Taxan för enkelbiljetter vuxen höjs till 26 kr för första zon, därefter ökar taxan i steg om 11 kr per zon upp till taktaxa. Idag är taxan 22 kr för första zon och därefter ökar taxan i steg om 10 kr per zon upp till taktaxa. Taktaxan höjs till 12 zoner för enkelbiljett/reskassa. Idag är taktaxan 11 zoner. Taktaxan för vuxen höjs därmed från 122 kr till 147 kr. Rabatteringen vid användning av reskassa i nattrafiken ändras till 20 % (normalnivå). Idag är rabatten 50 % i nattrafiken. Resekort Period får en prishöjning på 20 kr per korttyp (höjning avseende ordinarie pris). Ett enzonskort får exempelvis en höjning från 500 kr till 520 kr. Ett nytt Fritidskort med giltighet eftermiddag/kväll samt helger för ungdomar t.o.m. 19 år införs (se nedan). Rabatten för periodkort i kategorierna studerandekort/ungdomskort samt skolkort 2 resor/dag sänks till 20 % av ordinarie pris. Idag är rabatten 25 %. Prissättningen för skolkort ändras enligt följande: skolkort med full giltighet ändras till 90 % av ordinarie pris, skolkort med giltighet 2 resor/dag ändras till 80 % av ordinarie pris och skolkort med giltighet 1 resa/dag ändras till 60 % av ordinarie pris. Motsvarande priser idag är följande: skolkort med full giltighet 100 % av ordinarie pris, skolkort med giltighet 2 resor/dag 75 % av ordinarie pris och skolkort med giltighet 1 resa/dag 50 % av ordinarie pris. Differentierat tågtillägg för periodkort ( kr). Idag är tågtillägget 220 kr oavsett antal zoner. Efter önskemål från flera håll erbjuder Länstrafiken i Taxa 2014 ett Fritidskort för ungdomar upp t.o.m. 19 år. Detta kort är mycket konkurrenskraftigt prissatt för att vara attraktivt för ungdomar som är i behov av ett mera omfattande kollektivt resande utanför skoltid. Kortet ställs ut terminsvis och har länsgiltighet, med eller utan giltighet för tåg. Se vidare sidan 11 och sidan 27 för prissättning och mer detaljer. Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa Under löpande år kan mindre justeringar/erbjudanden som initieras av Länstrafiken och som hänger samman med marknadsföringsinsatser beslutas av Trafiknämnden under förutsättning att kostnaden ryms inom fastställd budget. Taxeförändringarna 2014 träder i kraft söndagen den 15 december 2013 i samband med tidtabellsskifte för tåg och buss i länet. Enda undantaget är taxeförändringarna avseende färdtjänst där taxeändringarna träder i kraft den 1 januari

28 3 RESEKORT Under infördes Resekortet som kan innehålla både periodgiltighet och reskassa (tidigare rabattkort). 3.1 Resekortet buss 1 zon (30 dagar) Periodkort för resa med buss i en zon. 3.2 Resekortet buss 2 zoner (30 dagar) Periodkort för resa med buss i två angivna zoner som geografiskt hör ihop. Tvåzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de två angivna zonerna. 3.3 Resekortet buss 3 zoner (30 dagar) Periodkort för resa med buss i tre angivna zoner som geografiskt hör ihop. Trezonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de tre angivna zonerna. 3.4 Resekortet buss 4 zoner (30 dagar) Periodkort för resa med buss i fyra angivna zoner som geografiskt hör ihop. Fyrzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de fyra angivna zonerna. 3.5 Resekortet buss 5 zoner (30 dagar) Periodkort för resa med buss i fem angivna zoner som geografiskt hör ihop. Femzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de fem angivna zonerna. 3.6 Resekortet buss 6 zoner (30 dagar) Periodkort för resa med buss i sex angivna zoner som geografiskt hör ihop. Sexzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de sex angivna zonerna. 3.7 Resekortet buss 7 zoner (30 dagar) Periodkort för resa med buss i sju angivna zoner som geografiskt hör ihop. Sjuzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de sju angivna zonerna. 3.8 Resekortet buss län (30 dagar) Periodkort för resor med buss i hela länet. För samtliga län inom Sydtaxesamarbetet så är respektive länsgräns även taxegräns. 5

29 3.9 Periodkort tåg (30 dagar) Från och med 11 januari 2009 finns zonrelaterade periodkort för tåg på samma sätt som för periodkort buss. Dessa zonrelaterade periodkort kan även kombineras för köp av zoner i andra län t.ex. periodkort för tåg andra klass Lund Älmhult eller Växjö Hässleholm. Periodkorten för tågtrafiken gäller även för samma zoner i busstrafiken. Periodkort tåg finns för tåg andra klass respektive tåg första klass och finns i följande varianter: 6 Två zoner Tre zoner Fyra zoner Fem zoner Sex zoner Sju zoner Län Periodkort för tåg gäller inte på X Studerandekort (30 dagar) Från och med 2009 finns studerandekort dels för buss och dels för tåg inom länet. Studerandekorten ger 20 % rabatt jämfört med ordinarie periodkortspris. Studenter som är berättigade till rabatten är de som har Mecenatkort, Studentkort och CSN-kort. Studerandekorten kan köpas i följande varianter för busstrafiken: En zon Två zoner Tre zoner Fyra zoner Fem zoner Sex zoner Sju zoner Län Studerandekorten kan köpas i följande varianter för tågtrafiken: Två zoner Tre zoner Fyra zoner Fem zoner Sex zoner Sju zoner Län

30 3.11 Ungdomskort (30 dagar) I december 2011 infördes ungdomskort dels för buss och dels för tåg inom länet. Ungdomskortet ger 20 % rabatt jämfört med ordinarie periodkortspris (vilket innebär samma pris som gäller för studerandekorten) och gäller upp till och med 19 års ålder. Vid resa med Ungdomskortet skall legitimation som styrker giltig ålder kunna uppvisas. Ungdomskorten kan köpas i följande varianter för busstrafiken: En zon Två zoner Tre zoner Fyra zoner Fem zoner Sex zoner Sju zoner Län Ungdomskorten kan köpas i följande varianter för tågtrafiken: Två zoner Tre zoner Fyra zoner Fem zoner Sex zoner Sju zoner Län 7

31 3.12 Årskort (ett år) Årskorten säljs kalenderårsvis och kan endast köpas på Länstrafikens kansli/kundcenter. Årskorten säljs under december månad, men vid behov kan tilläggsbeställningar göras under året enligt en avräkningsmodell. Årskort kan returneras under året mot samma avräkningsmodell. Årskorten för buss finns i följande varianter: En zon Två zoner Tre zoner Fyra zoner Fem zoner Sex zoner Sju zoner Län Årskorten för tåg finns i följande varianter: Två zoner Tre zoner Fyra zoner Fem zoner Sex zoner Sju zoner Län Priset för årskortet motsvarar priset för 9,5 månader. Årskorten kan endast köpas med giltighet för zoner inom Kronobergs län Reskassa I samband med införandet av det nya biljettsystemet bytte rabattkortet namn till Reskassa. Sedan 2009 kan reskassa även användas i Öresundstågstrafiken, och sedan 2010 även ombord på Krösatågen. Resekort med reskassa säljs endast med jämnt hundratal kronor. Lägsta inköpsbelopp från och med 9 december 2012 är 100 kronor. Reskassa ger alltid 20 % rabatt på ordinarie enkelbiljettspris. 8

32 4 SUBVENTIONERADE RESOR I och med att Länstrafikens verksamhet erfordrar medlemsbidrag från ägarna är varje resa subventionerad med skattemedel. Länstrafiken får utöver detta varje år en mängd förfrågningar om ytterligare subvention av resor utöver de normala taxorna. Följande policy gäller vid förfrågningar om ytterligare subvention av resor utöver ordinarie taxa: Extra resor ombesörjs av Länstrafiken endast åt de huvudmän som Länstrafiken träffat skolskjutsavtal med. Anpassning av körvägar och trafikutbud efter lokala förutsättningar och evenemang sker i samarbete med verksamhetsansvariga och kommunen. Ytterligare subventioner av resor, t.ex. fria resor i någon omfattning, utöver vad regionfullmäktige fastställt, genomförs ej. Regionstyrelsen kan besluta om enstaka undantag, företrädesvis i samband med nationella kollektivtrafikkampanjer. En enskild medlem äger rätt att vid särskilda tillfällen begära att den enskilde resenären skall åka gratis samtidigt som medlemmen betalar Länstrafiken för de utförda resorna antingen genom att utrusta resenärerna med biljett i förväg alternativt debitering i efterhand. 5 MÄNGDRABATT VID STÖRRE INKÖP Följande policy gäller för mängdrabatt vid större inköp: Inköp av reskassa: Inköp av periodkort: Inköp av endagskort: 10 % volymrabatt vid inköp av minst 100 kort 10 % volymrabatt vid inköp av minst 10 kort 10 % volymrabatt vid inköp av minst 50 kort 6 BESÖKSKORT FÖR UTLÄNDSKA UNGDOMAR Sedan 1995 har Länstrafiken tilldelat utländska ungdomar ett besökskort gällande fritt resande i länet i max 8 dagar. Från och med 2001 betalar respektive skola/arrangör 100 kr exklusive moms/besökskort. 9

33 7 GILTIGHET I TÅGTRAFIK Sedan den 11 januari 2009 svarar Länstrafiken Kronoberg för taxorna inom Kronobergs län i Öresundstågtrafiken. Sedan den 12 december 2010 gäller Länstrafiken Kronobergs taxor även ombord på Krösatågen inom länet. Från och med den 15 december 2013 gäller Länstrafiken Kronobergs taxor även ombord på Pågatågen inom länet. Övriga tågtaxor fastställs av respektive tågoperatör. 8 RABATTERAD GRUPPBILJETT FÖR GRUNDSKOLEELEVER Den 1 februari 2007 infördes en rabatterad gruppbiljett i linjetrafik för grundskoleelever. Gruppbiljetten kan användas för kulturaktiviteter, vid besök av olika slag etc. Priset är ett enhetspris för hela gruppen oavsett gruppens storlek. Gruppen får vara maximalt 30 personer. Gruppbiljetten gäller endast för resor som påbörjas skoldagar Resorna måste föranmälas till Länstrafiken minst ett vardagsdygn i förväg. 9 TVÅ TIMMARS ÖVERGÅNGSTID I FÖRSTA ZONEN 2008 infördes förlängd övergångstid. Övergångstiden förlängdes från en timme till två timmar i den första zonen för resenärer med reskassa och enkelbiljetter. Övergångstiden gäller även SMS-biljetter. Förändringen innebär att en resenär kan genomföra en tur- och returresa i Växjö stadstrafik inom två timmar för samma kostnad som en enkelresa tidigare kostade. Förändringen kan även utnyttjas av regiontrafikresenärer som får avdrag för den första zonen vid en snabb returresa. 10

34 10 DUO/FAMILJ Duo/familj gäller för högst fem personer och av dessa kan maximalt två personer vara vuxna. Två vuxna kan alltså köpa en biljett Duo/familj. En familj kan bestå av: två vuxna och upp till tre skolungdomar, en vuxen och upp till fyra skolungdomar eller fem skolungdomar. Duo/familj kan köpas som enkelbiljett eller betalas med reskassa alternativt som mobilbiljett. Priset för Duo/familj beräknas efter priset för två vuxna med 10 % rabatt. Duo/familj kan köpas samtliga dagar men inte i nattrafik. 11 SOMMARERBJUDANDE; SOMMARLOVSKORTET Sommarlovskortet gäller för ungdomar t.o.m. 19 år, för obegränsat resande under två sommarmånader och finns i tre varianter: Sommarlovskortet, län tåg & buss: Sommarlovskortet, län buss: Sommarlovskortet, stadstrafik: kr (ordinarie pris kr) 832 kr (ordinarie pris kr) 416 kr (ordinarie pris 832 kr) 12 PRISDIFFERENTIERING AV FÖRSÄLJNINGSKANALER Under hösten 2012 genomfördes ett tillägg om 20 kr vid kontant betalning ombord i buss, det sista steget i prisdifferentieringsstrategin med syfte till att minska kontanthanteringen i Länstrafikens fordon. Detta tillägg fortsätter tills vidare att användas i Länstrafikens verksamhet. 13 FRITIDSKORT Från och med den 15 december 2013 införs ett Fritidskort för ungdomar t.o.m. 19 år. Fritidskortet finns i två varianter: Län tåg + buss samt Län buss. Fritidskortet har giltighet måndag - fredag , samt lördag söndag Fritidskortet utställs terminsvis. Kortet gäller under sport-, påsk- och höstlov. Dock ej under sommarlov och jullov. Helgdagar är giltigheten som för lördag/söndag. Studiedagar under terminen är giltigheten som för vardag. Fritidskort säljs på fasta försäljningsställen och köps alltid för hela giltighetstiden. 11

35 14 SKOLKORT BUSS Taxan för skolkorten följer taxan för periodkort med buss enligt följande tabell: Skolkortspriserna skall vid varje tillfälle följa ordinarie periodkortspriser. Skolkortspriserna skall redovisas exklusive moms samt alltid avrundas till närmaste 5 kr. Skolkort län Pris i % av sjuzonskort buss Full giltighet 90 2 resor/dag 80 1 resa/dag 60 Skolkort kommun Pris i % av trezonskort buss Full giltighet 90 2 resor/dag 80 1 resa/dag 60 Skolkort tätort Pris i % av tätortskort buss Full giltighet 90 2 resor/dag 80 1 resa/dag 60 Utöver skolkorten som normalt utställs läsårsvis så finns även praktikkort i respektive giltighetsvariant för 1 9 veckor. Det finns även endagskort som säljs till skolor och socialförvaltningar, Migrationsverket etc. Dessa skolkort, praktikkort och endagskort säljs inte direkt till enskilda resenärer. 12

36 15 SKOLKORT TÅG Taxan för skolkorten följer taxan för periodkort med tåg enligt följande tabell: Skolkortspriserna skall vid varje tillfälle följa ordinarie periodkortspriser. Skolkortspriserna skall redovisas exklusive moms samt alltid avrundas till närmaste 5 kr. Skolkort län Pris i % av sjuzonskort tåg Full giltighet 90 2 resor/dag 80 1 resa/dag 60 Skolkort kommun Pris i % av trezonskort tåg Full giltighet 90 2 resor/dag 80 1 resa/dag FÄRDTJÄNSTTAXA Enligt beslut i regionfullmäktige ( 47) skall färdtjänsttaxan följa taxan för den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsttaxan framgår av punkt

37 17 TAXA 2014 PERIODKORT BUSS 30-dagarskort: Pris 2014 Pris 2013 Differens inkl moms inkl moms Tätortskort/Enzonskort Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt): Tätortskort/Enzonskort Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort Årskort: Tätortskort/Enzonskort Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort

38 18 TAXA 2014 PERIODKORT TÅG (ANDRA KLASS) 30-dagarskort: Pris 2014 Pris 2013 Differens inkl moms inkl moms Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt): Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort Årskort: Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort

39 19 TAXA 2014 PERIODKORT TÅG (FÖRSTA KLASS) 30-dagarskort: Pris 2014 Pris 2013 Differens inkl moms inkl moms Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt): Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort

40 20 TAXA 2014 PERIODKORT ÖVER LÄNSGRÄNS I KOMBINATION MED ZONER I ANDRA LÄN 30-dagarskort buss: Pris 2014 Pris 2013 Differens inkl moms inkl moms Enzonskort (- 180) Tvåzonskort (- 180) Trezonskort (- 180) Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort dagarskort tåg andra klass: Enzonskort (- 320) Tvåzonskort (- 320) Trezonskort (- 360) Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort Exempel: Om en resenär från Skåne vill lägga till en zon i Kronobergs län (Älmhult) så blir i Taxa 2014 merkostnaden för den zonen 340 kronor. 17

41 21 TAXA 2014 STUDERANDEKORT BUSS 30-dagarskort: Pris 2014 Pris 2013 Differens inkl moms inkl moms Tätortskort/Enzonskort Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt): Tätortskort/Enzonskort Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort

42 22 TAXA 2014 STUDERANDEKORT TÅG (ANDRA KLASS) 30-dagarskort: Pris 2014 Pris 2013 Differens inkl moms inkl moms Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt): Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort

43 23 TAXA 2014 UNGDOMSKORT BUSS 30-dagarskort: Pris 2014 Pris 2013 Differens inkl moms inkl moms Tätortskort/Enzonskort Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt): Tätortskort/Enzonskort Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort

44 24 TAXA 2014 UNGDOMSKORT TÅG ANDRA KLASS 30-dagarskort: Pris 2014 Pris 2013 Differens inkl moms inkl moms Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt): Tvåzonskort Trezonskort Fyrzonskort Femzonskort Sexzonskort Sjuzonskort Länskort

45 25 TAXA 2014 ENKELBILJETTER BUSS Enkelbiljetter Pris 2014 Pris 2013 Differens Resa antal zoner inkl moms inkl moms Vuxen 1 zon zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner Skolungdom 7 19 år (40 % rabatt) 1 zon zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner Duo/Familj 1 zon zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner

46 26 TAXA 2014 ENKELBILJETTER TÅG (ANDRA KLASS) Enkelbiljetter Pris 2014 Pris 2013 Differens Resa antal zoner inkl moms inkl moms Vuxen 1 zon zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner Skolungdom 7 19 år (40 % rabatt) 1 zon zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner Duo/Familj 1 zon zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner

47 27 TAXA 2014 ENKELBILJETTER TÅG (FÖRSTA KLASS) Enkelbiljetter Pris 2014 Pris Differens Resa antal zoner inkl moms inkl moms Vuxen 1 zon zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner Skolungdom 7 19 år (40 % rabatt) 1 zon zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner zoner

48 28 TAXA 2014 NATTAXA OCH NATTILLÄGG Pris 2014 Pris 2013 Differens inkl moms inkl moms Taxa i nattrafiken, en zon Nattillägg (med periodkort) Nattaxa kontant Nattaxa (reskassa) Taxa i nattrafiken, 2-6 zoner Nattillägg (med periodkort) Nattaxa kontant Nattaxa (reskassa) Taxa i nattrafiken, 7-10 zoner Nattillägg (med periodkort) Nattaxa kontant Nattaxa (reskassa) TAXA 2014 ÖVRIGT Pris 2014 Pris 2013 Differens inkl moms inkl moms Reskassa fr.o.m. 100 kr fr.o.m. 100 kr - (20 % rabatt) (jämna hundratals kronor) Cykel regiontrafik buss som skolungdom som skolungdom - Cykel tåg som skolungdom som skolungdom - Kontrollavgift buss Kontrollavgift tåg

49 30 TAXA 2014 SKOLKORT BUSS Kostnad/månad exkl. moms Differens Skolkort län Full giltighet (mån-sön ) Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre ) Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre ) Skolkort kommun Full giltighet (mån-sön ) Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre ) Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre ) Skolkort tätort Full giltighet (mån-sön ) Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre ) Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre ) Övriga biljetter Skolkort, ersättningskort (inkl. moms) - gymnasieelever gymnasieelever med polisanmälan grundskoleelever årskurs grundskoleelever årskurs F Besökskort, 8 dagar, utländska studenter Endagsbiljett län (inkl. moms) Praktikkort 1-9 veckor (beräknas utifrån respektive skolkortstyp) Gruppbiljett enkelresa stadstrafik Gruppbiljett enkelresa regiontrafik

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-12-19 1 (28) 2012-12-19 1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl 10.00 12.00 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29

KALLELSE Trafiknämnden 2014-10-29 KALLELSE Trafiknämnden Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 29 oktober klockan 13.00-17.00 Plats: Scandic Talk Hotel, Mässvägen 2,

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14

KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14 KALLELSE Trafiknämnden 2014-05-14 Trafiknämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 maj klockan 08.30-14.00 Plats: Insikten, Videum Science

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-05-08

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-05-08 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-05-08 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 8 maj klockan 10.00 14.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-05-07 10:00 13:55 Plats Centrum för informationslogistik, Stationsvägen 2, Ljungby ande ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-11-27

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-11-27 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-11-27 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 27 november klockan 10.00 14.00 Plats: Teleborgs slott,

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2012-05-25. Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2012-05-25. Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2012-05-25 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 maj 2012 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-12 1 (33) 2010-05-12 1 (33) Tid Onsdagen den 12 maj 2010, kl. 10.00-15.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Glasriket, Videum Science Park, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och 2014-03-28 1 (24) Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl. 10.00 12.25 med ajournering 10.04 10.05 och 11.15-11.20. Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande René Jaramillo

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41) 2012-10-12 1 (41) Plats och tid Fredagen den 12 oktober 2012 kl.10.00 13.05, med ajournering 11.55 12.10 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs väg, Växjö ande Gunnar Nordmark (FP) ordförande Gunnar Storbjörk

Läs mer

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott 142 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 11 november 2010, kl 13.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen? Bilaga 7 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Region Blekinge jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB

TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB TAXOR OCH PRODUKTER LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB Inledning Länstrafiken i Jämtlands läns (Länstrafiken) produkter har varit oförändrade i ca 15 år. Priserna har räknats upp årligen. Av tekniska skäl

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten PROTOKOLL 1(7) Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordf Per Hansson (FP) Jarl Karlsson (S) Lena Ahnstedt (C) Charlotte Aschan ersätter Malin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-07 1 (37) 2012-11-07 1 (37) Plats och tid ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Onsdag 7 november kl 9.00 14.00, ajournerat 12.00-12.45 Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24) 2011-10-07 1 (24) Plats och tid Fredagen den 7 oktober 2011, kl. 10.00 13.00 med ajournering kl. 10.15 10.17 och 12.40 12.50 Plats Ljungbergsmuseet, Ljungby ande Ledamöter Gunnar Nordmark (FP) ordförande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2016 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Utvandrarnas hus, Växjö

Utvandrarnas hus, Växjö Regionfullmäktige Tid 2016-03-02 09:00-17:45 Plats Beslutande ledamöter Utvandrarnas hus, Växjö RosMarie Jönsson Neckö (S) (ordförande) Kjell Jormfeldt (MP) (vice ordförande) Bo Frank (M) Anna Fransson

Läs mer

17 Föregående protokoll Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2015 02 02 har justerats.

17 Föregående protokoll Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2015 02 02 har justerats. PROTOKOLL 5 Organ Plats Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås Tidpunkt Måndagen den 30 mars 2015 klockan 09.00 11.30 Ledamöter Ersättare Övriga Tommy Levinsson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-02-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 januari 2013, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19) 2011-03-25 1 (19) Plats och tid Plats Fredagen den 25 mars 2011, kl. 10.00-14.30 med ajournering 10.10 10.12 och 12.10 13.10 Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4 i Växjö ande Ledamöter Gunnar Nordmark

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40. REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 29 april 2015 08:40 Plats Kallade Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-14 1 (23) 2008-08-14 1 (23) Plats och tid Torsdag den 14 augusti kl. 09.00 12.00 med ajournering kl. 10.15 10.30 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c)

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015

Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015 Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015 Tid: fredag den 26 juni, kl. 8.30-11.30 Deltagare Styrgrupp Ulf Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län Harald Hjalmarsson, Regionförbundet i Kalmar

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Årsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning ideell förening Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2013-03-14 31 december 2013 Föreningens medlemmar

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-06-18 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 11 juni 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Reseguiden Priser och regler för resor med buss och tåg i Kronobergs län

Reseguiden Priser och regler för resor med buss och tåg i Kronobergs län Reseguiden Priser och regler för resor med buss och tåg i Kronobergs län Gäller från 14 december 2014 Länstrafiken Kronoberg en del av Region Kronoberg 1 Innehåll Zon- och linjekarta 4 Din resa 6 Biljetter

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum: 2015-02-19. Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

FoU-beredningen. Protokoll Datum: 2015-02-19. Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-02-19 13:00 16:15 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Beslutande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Anna Fransson (S), vice ordförande Elizabet

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer och attraktivitet 8-19 Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Martina Jansson, (S),

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämnden 2012-01-30 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-17:00 ande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Åse Modin, tf. förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 08.45 Plats: Utvandrarnas Hus,

Läs mer

PROTOKOLL NR 2/2013 1(8)

PROTOKOLL NR 2/2013 1(8) POLISSTYRELSEN PROTOKOLL NR 2/2013 1(8) Sammanträdesdatum Diarienummer A 126-656/13 2013-02-08 APG 126-657/13 Tid: Kl. 10:00-13:00 Plats: Folkets Hus i Emmaboda Närvarande ledamöter Kronobergs län: Tjänstgörande

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-09-12. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-09-12. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-09-12 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 12 september klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Kronoberg PROTOKOLL 2012-12-18 Styrgrupp Regionala Vård- och omsorgscollege Sammanträdesdatum: 2012-12-07 Plats: Sal 39 Venedig, Kunskapsutveckling Syd Tid: 09.00-11.00 Närvarande Arbetsgivarrepresentanter Jeanette

Läs mer

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering 2014-12-12 1 (18) Tid Fredagen den 12 december 2014 kl. 10.00 11.45 med ajournering 10.40 10.50 Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) Robert

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Visingsötrafiken Trafikantrådet. Den 6 oktober 2015

Visingsötrafiken Trafikantrådet. Den 6 oktober 2015 Visingsötrafiken Trafikantrådet Den 6 oktober 2015 Agenda 1. Föregående mötets anteckningar (från 150623) 2. Pågående projekt avstämning/info från trafikhuvudmannen a) Biljettsystem och kontanthantering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 1 (47)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 1 (47) 2013-11-13 1 (47) Tid Onsdagen 13 november kl 9.00 14.10, med ajournering 11.45 12.25 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-11-02

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-11-02 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 8.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Anders Söderström (S),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 12 mars 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 8-17 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 12 mars 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 8-17 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 16.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Utses

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer