SAMRÅDSREDOGÖRELSE LAGA KRAFTSHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSREDOGÖRELSE LAGA KRAFTSHANDLING"

Transkript

1 Datum Dnr 2013/348 Detaljplan för Skönabäck 1:424 Hällevik, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE LAGA KRAFTSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del av förslaget föreligger i samrådsskedet. Samråd Samråd har enligt byggnadsnämndens beslut genomförts under tiden till Myndigheter och förvaltningar har beretts tillfälle att yttra sig genom att fullständiga handlingar har översänts till dem. Även berörda sakägare har erhållit handlingarna. Planförslaget har varit tillgängligt på stadsarkitektavdelningen och på kommunens hemsida under samrådstiden. Yttranden har inkommit från 10 av de berörda remissinstanserna. Från berörda sakägare har 3 skrivelser inkommit. Efter samrådstiden har en preliminär samrådsredogörelse skickats ut till sakägare som inkommit med synpunkter. De har sedan haft möjlighet att komma in med synpunkter på samrådsredogörelsen. Två synpunkter inkom. Dessa finns med nedan och är bemötta. 1(12)

2 YTTRANDEN UTAN ERINRAN nr 1. TeliaSonera Skanova Access AB 2. Trafikverket 3. Blekinge museum 4. Sölvesborgs energi 5. Miljöförbundet Blekinge Väst 6. Polisen Inkommandedatum YTTRANDEN MED ERINRAN ELLER ANDRA SYNPUNKTER nr 1. Lantmäterimyndigheten 2. Västblekinge miljö AB 3. E.ON 4. Bengt Carlsson, Lena Engström, Skönabäck 1: Valton Sivertsson, Wivi Sivertsson, Skönabäck 1: Pia Bolmé Hörby 1:14 7. Länsstyrelsen Blekinge län 8. Kjell Roslund Skönabäck 1: Anita Olsson Skönabäck 1:440 Inkommandedatum YTTRANDEN INKOMNA PÅ DEN PRELIMINÄRA SAMRÅDSREDOGÖRELSEN nr 1. Pia Bolmé Hörby 1: Kjell Roslund Skönabäck 1: YTTRANDE FRÅN REGIONALA OCH STATLIGA INSTANSER Länsstyrelsen Planens syfte och bakgrund Förslagets syfte, förutom befintligt friluftsbad, är att möjliggöra uppförandet av campingstugor. En behovsbedömning för att bedöma behovet av en miljökonsekvensbedömning (MKB) har upprättats. Sölvesborgs kommuns ställningstagande är att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbedömning enligt 6 kap 11 miljöbalken (MB) eller 4 kap 34 plan- och bygglagen (PBL) inte 2(12)

3 erfordras. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning och samråd med länsstyrelsen har härmed skett. LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER Förslaget bedöms vara i enlighet med gällande översiktsplan från Riksintresse Planområdet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB:2 och inom riksintresse kust och skärgård högexploaterad kust (MB 4:4). Hela planområdet ingår också i riksintresse för friluftsliv, FK2 Listerlandet-Hanö, enligt MB 3:6. Området beskrivs med att den variationsrika naturen och det gamla kulturlandskapet ger ypperliga förutsättningar för natur- och kulturstudier, strövande, cykling, bad, båtsport och fritidsfiske. Förslaget till detaljplan bedöms vara förenligt med riksintressena. Strandskydd Strandskyddet är upphävt i gällande plan, men återinträder när detaljplanen ersätts av en ny detaljplan. Det innebär att den del av planen där camping föreslås omfattas av strandskydd. Kommunen har för avsikt att upphäva strandskyddet i samband med att planen vinner laga kraft. Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det finns särskilda skäl enligt 7 kap 18c-d MB. Enligt plan- och bygglagen ska kommunen, vid upphävandet av strandsskydd, i planbeskrivningen tydligt redovisa vilka särskilda skäl som utgör grund för upphävandet, vilket behöver göras till granskningsskedet. Att strandskyddet upphävs ska anges på plankartan med en administrativ bestämmelse. Klimatanpassning Länsstyrelsen beslutade i juni om riktlinjer för säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden med hänsyn till översvämningsrisker i framtida klimat. För campingstugor och liknande anges säkerhetsnivå om 2,5 meter över medelvattennivån(rh2000) med planeringshorisont år Av riktlinjerna framgår att utgångspunkten är att ny bebyggelse ska lokaliseras till områden utan översvämningsrisk under planerad användningstid. I riktlinjerna anges även att byggnadernas funktion vid det vattenstånd som motsvarar använd säkerhetsnivå, behöver säkerställas (t ex el, avloppshantering etc). Byggnadsverken ska inte heller ta skada vid vattenstånd upp till använd säkerhetsnivå. Förutom den generella säkerhetsnivån (här 2,5) m kan det finnas lokalt betingade tilläggsfaktorer som måste beaktas. Enligt Klimat- och sårbarhetsanalysen för Blekinge som länsstyrelsen tagit fram finns förutsättningar för erosion i strandområdet. För att kunna avgöra om en höjd säkerhetsnivå pga tilläggsfaktorer kan uteslutas behöver därför nedanstående risker särskilt beaktas i denna plan. -Vågerosion vid kust. 3(12)

4 -Skred och sättningar till följd av försämrad markstabilitet vid och efter översvämning samt vid påverkan av höjt medelvattenstånd. För byggnadsverk där det är relevant med en placeringshorisont som ligger närmare i tiden är 2100, sänks säkerhetsnivåerna. Som exempel ger år 2070 som planeringshorisont en sänkning av säkerhetsnivån med 4 dm, och år 2050 ger en sänkning med 6 dm. Se figur nedan. Mer än halva ytan av det område som planeras för camping ligger lägre än 2.5 meter. Enligt uppgift ska campingstugorna vara av enklare slag, vilket innebär ha en kortare planeringshorisont och därmed en lägre säkerhetsnivå. Avvikelser från utgångspunkten ska motiveras i planbeskrivningen och där behöver det också framgå vilken planeringshorisont som använts, eventuella tilläggsfaktorer samt redogörelse för att byggnadernas funktion är säkerställd vid den angivna säkerhetsnivån. Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 PBL Förslaget bedöms inte aktualisera några frågor som kan föranled prövning enligt plan- och bygglagen 11 kap 10 vad gäller riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, strandskydd, hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. Vad som anges ovan angående strandskydd och risken för olyckor, översvämning eller erosion (klimatanpassning) behöver dock beaktas i planarbetet. Kommentar: På plankartan har en linje som visar strandskyddsområde och en administrativ bestämmelse om dess upphävande lagts till. Under rubriken strandskydd står nu följande: Strandskydd Området omfattas inte av strandskydd. Strandskyddet återinträder i och med att den gällande planen upphävs. Strandskyddet avses upphävas igen då den här detaljplanen vinner laga kraft. 4(12)

5 Kommunen får enligt 4 kap 17 plan- och bygglagen bestämma att strandskyddet enligt 7 kapitlet miljöbalken ska upphävas för ett område i detaljplan. Förutsättningen är att det föreligger särskilda skäl och att intresset av att ta området i anspråk, på det sätt som avses med planen, väger tyngre än strandsskyddsintresset. Upphävandet ska, enligt samma paragraf utformas som en administrativ bestämmelse. Det särskilda skäl som kommunen anser föreligger är att området redan är ianspråktaget. Det har sedan lång tid varit inhägnat och använts som en del av badområdet. (miljöbalken 7 kap 18 c 1) Under rubriken översvämning i planbeskrivningen har texten kompletterats och ser nu ut så här: Översvämning Planområdet ligger på en höjd av mellan 1.7 och 5 meter. Planområdets närhet till havet och dess delvis låga läge innebär en risk för översvämning. För byggnadsverk där det är relevant med en planeringshorisont som ligger närmare i tiden är år 2100, sänks säkerhetsnivåerna. Som exempel ger år 2070 som planeringshorisont en sänkning av säkerhetsnivån med 4 dm, och år 2050 ger en sänkning med 6 dm, alltså 1,9 m. se figur nedan. Planeringshorisonten för en campingstuga anses inte vara längre än högst 2050, varför en säkerhetsnivå på 1,9 meter anses vara rimlig. Planförslaget medger ingen möjlighet att använda området för bostad, enbart campingstugor och tält, varför det inte ställs några krav på vattentät konstruktion. Campingstugorna ska vara enkla, utan möjlighet att ansluta till vatten och avlopp. De ska uppföras antingen på marknivåer på minst 1,9 meter eller på plintar för att klara säkerhetsnivån. Plintarna gör det också möjligt att enkelt flytta stugorna om det skulle behövas. En kortare planeringshorisont minskar även risken för att området under den planerade användningstiden ska drabbas av vågerosion vid kust eller av skred och sättningar till följd av 5(12)

6 försämrad markstabilitet vid och efter översvämning samt vid påverkan av höjt medelvattenstånd. Polisen Polismyndigheten genom lokalpolisområde Karlshamn har inget att anmärka mot förslaget till ny detaljplan över Skönabäck 1:424. Blekininge museum Blekinge museum har tagit del av samrådshandlingarna och har inget att erinra. Lantmäterimyndigheten Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande frågeställningar. Fastighetsrättsliga frågor Under administrativa bestämmelser står där fastigheten får inte delas. Någon sådan bestämmelse är inte möjlig enligt 4 kap 18 PBL. Om kommunen avser styra fastighetsstorleken kan antingen fastighetsindelningsbestämmelser nyttjas (dock endast om det krävs för planens genomförande och då ska även lämplighetsprövning enligt FBL redovisas i detaljplanen) eller så kan man nyttja en bestämmelse rörande minsta tomtstorlek. Kommentar Den administrativa bestämmelsen att fastigheten inte får delas har ändrats på plankartan till minsta tillåtna fastighetsstorlek är m 2. Trafikverket Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens syfte är att förutom friluftsbad möjliggöra uppförandet av campingstugor inom området för att utöka användningen av anläggningen. Planområdet ligger ca 400 meter söder om väg 501 och väg 123 och omges i övrigt av kommunal och enskild väghållning. Inga statliga vägar, järnvägar eller andra anläggningar berörs av planförslaget och Trafikverket har därmed inget att erinra. TeliaSonera/Skanova Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte av rubricerat detaljplaneförslag. Vi har därför inget att invända mot gällande detaljplaneförslag. E.ON 6(12)

7 E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. Inom planområdet har E.ON Elnät en lågspänningsledning, ett kabelskåp samt en serviskabel in till byggnaden, se bifogad karta. Kablarna är ej inmätta och för att säkerställa kablarnas exakta läge beställs en kostnadsfri kabelvisning i fält via vår kundsupport För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att reperation och underhåll försvåras. Vi förutsätter att E.ON Elnäts anläggningar kan vara kvar i sitt befintliga utförande, kostnader för eventuella flyttningar bekostas av exploatören. Kommentar: Under rubriken El och värme står nu följande i planbeskrivningen: För elförsörjningen i anslutning till området svarar E.ON. Inom planområdet har E.ON Elnät en lågspänningsledning, ett kabelskåp samt en serviskabel in till byggnaden. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att reperation och underhåll försvåras. Miljöförbundet Blekinge Väst Miljöförbundet har granskat samrådshandlingarna och har inget att erinra. Information Den dräneringsledning som omnämns i handlingarna har relativt nyligen genererat översvämningsproblematik i området enligt miljöinspektör som var på plats. Kommentar Kommunen har noterat informationen. YTTRANDE FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG M.FL. Sölvesborgs Energi Sölvesborgs Energi ser inte att föreslagen planändring påverkar vår verksamhet. Västblekinge miljö AB 7(12)

8 VMAB vill påpeka att avfall som uppkommer vid campingstugor och restaurangverksamhet utgör hushållsavfall och skall lämnas till det kommunala renhållningsbolaget. Därför är det viktigt att beakta tillgängligheten för renhållningsfordon till de platser där de boende i campingstugorna lämnar sitt avfall. I övrigt har VMAB inget att anmärka på planen. Kommentar Kommunen har noterat synpunkten SKRIVELSER FRÅN SAKÄGARE, BOSTADSRÄTTSHAVARE M.FL. Bengt Carlsson, Lena Engström Skönabäck 1:366 och Valton Sivertsson och Wivi Sivertsson Skönabäck 1:436 Av handlingarna i ärendet framgår att badanläggningen vill utökas med campingstugor och tältplatser. Vi vill därför lämna följande synpunkter i ärendet. 1. Från att ha varit enbart en simanläggning har anläggningen utökats med bland annat en sk vattenrutschkana av stort format. Detta innebar för oss att ljudnivån ökade dramatiskt till våra fastigheter, ibland direkt störande. 2. Förslaget att nu planera in campingstugor och tältplatser i detta område, medför att ljudnivån höjs ytterligare. Ett trevligt inslag med musikunderhållning i badanläggningen har skett det senaste året, men även detta har gjort att ljudnivån ökats på kvällstid. Denna underhållning vill vi ha kvar, men kanske med en lägre ljudnivå under de senare timmarna. Av handlingarna saknas om antalet tänkta campingstugor och antal tältplatser. Placering? En allmän synpunkt från oss är att vi idag har en alldeles utmärkt camping alldeles intill badanläggningen. Tillbyggnad nyss klar. Denna anläggning kan säkerligen klara även ett behov från badanläggningen. Finns anledning att konkurrera om dessa kunder? Pia Blomé, Hörby 1:14 Kommentar Antalet campingstugor och tältplatser är inte fastställt i planförslaget. En yta med prickmark om 20 m hindrar att stugorna byggs närmare fastighetsgräns än så. Kommunen har noterat övriga synpunkter. 1. Motsätter mig hela förslaget då det finns en stor campingplats endast ett fåtal meter ifrån poolområdet samt redan befintliga stugor för uthyrning i området. Anser inte att ytterligare bebyggelse skall ske på grönområdets bekostnad. 8(12)

9 2. Motsätter mig bebyggelse på området väster om vattenrutschkanan dvs där vollyboll planen är. Det ligger väldigt nära min egendom. Vill att det även här ska finnas en tomtgräns mot campingvägen på 4.5 m som finns planerade mot intilliggande tomter. Kommentar En yta med prickmark om 20 m från fastighetsgräns mot campingvägens nordvästra sträckning är tillagd i plankartan. Denna yta får ej bebyggas. Kjell Roslund Skönabäck 1:439 och Anita Olsson Skönabäck 1:440 Angående detaljplan för Skönabäck 1:424 Undertecknade ägare till fastigheterna 1:439 sedan 1950 (Roslund) och 1:440 sedan talet (Olsson) har upplevt Hällevik med alla dess förändringar i vårt närområde. Nu börjar vi bli allvarligt oroade för en kommande campingplats/stugby invid våra tomtgränser. Av de handlingar vi har fått oss tillsända framgår att hänsyn till intilliggande boende inte har tagits i någon större omfattning. Med anledning av planerna har vi följande synpunkter/förslag/frågor: 1. I behovsbedömningen av MKB under rubriken Effekter på miljön punkten Miljöpåverkan på omgivningen står att campingstugorna inte kommer att medföra störningar på omgivningen. Hur bedömer man detta? 2. I planen anges ordet Exploatören. Är badet till försäljning? 3. Vad avses med campingstuga? Hur många stugor/tält beräknas? Hur är det tänkt med det sanitära för stugorna? Är pool och campingstugor separerade? På plankartan är ett område på ca 15 m från våra tomtgränser markerat med en streckad linje, som utgör fastighetsgränser. Innanför denna linjen är en prickad yta. Vi föreslår att ytan ökas till 25 m och att denna yta planteras med snabbväxande träd och buskar för att säkra detta avstånd. 4. Dessutom bör någon annan typ av insynsskydd på de markerade fastighetsgränserna sättas upp. Detta skydd skulle även kunna fungera för att stoppa olovligt badande sena kvällar/nätter då man ofta som det är idag tar sig över staketet från våra tomter. 5. Hur säkerställer man att inga olägenheter i form av exempelvis skrik och skrän, bollspel, matos från grillar, lägerverksamhetet, hög musik utanför stugor och eventuell utomhusscen eller annan aktivitet kvällstid (idag stänger badet 19.00), även insyn blir störande för oss grannar? 6. Hur kommer nyttjandetiden/säsongen för anläggningen under året att se ut? 7. I övrigt ifrågasätter vi om det finns behov för ytterligare en campingplats i området. Vi anser att anläggningen kommer att verka störande och märkbart försämra vistelsen i våra stugor. Kommentar 1. Det som avses under effekter på miljön i behovsbedömningen av MKB är om planförslaget medför någon risk för naturmiljön. Vilket, det inte bedöms göra. 9(12)

10 2. Exploatör är den som genomför planen oavsett om det är kommunen eller någon annan. I dagsläget är badet inte till salu. 3. Med campingstuga avses en stuga av enklare karaktär. Planen möjliggör inte för att koppla in vatten och avlopp i stugorna. Det sanitära löses genom att de boende i campingstugorna använder dusch och toalett i områdets huvudbyggnad. Planen möjliggör för campingstugor, med en byggrätt på 10%. Hur många stugor som får finnas på området är inte bestämt. Huruvida bassänger och campingområde ska skiljas från varandra är inte en fråga som avgörs i detaljplan. 4. Det som i yttrandet benämns som fastighetsgränser är egenskapsgränser som markerar inom vilket område som regleras av prickmark. Inom prickmarken får inga campingstugor byggas. Önskan om att plantera snabbväxande växter på prickmarksområdet och om ytterligare insynsskydd är inget som regleras i detaljplanen. Kommunen noterar synpunkten. 5. Oron över att exempelvis skrik och skrän, bollspel, matos från grillar, lägerverksamhet, hög musik utanför stugor och eventuell utomhusscen eller annan aktivitet kvällstid ska bli störande för grannar regleras inte i detaljplan. Om en verksamhet upplevs som störande är det en tillsynsfråga. 6. Detaljplan möjliggör för en markanvändning, men kan inte styra när den användningen ska ske. Synpunkter på samrådsredogörelse De sakägare som har inkommit med yttranden under samrådstiden har fått ta del av samrådsredogörelsen och haft möjlighet att inkomma med ytterligare synpunkter. Följande har inkommit: Pia Blomé, Hörby 1:14 Har läst igenom förslaget. På många ställen står att det endast är campingstugor utan avlopp o vatten. Kan ej användas som bostad. Jag vill ha förtydligande att det innebär att ingen kan bo där året runt eller vintertid. Att boendet endast är för campinggäster sommartid samt gällande antalet stugor! Stämmer det? Kommentar: Användningen är camping. Inte bostad. Detaljplan möjliggör för en markanvändning, men kan inte styra när den användningen ska ske. Kjell Roslund Skönabäck 1:439 Härmed några kommentarer till vår tidigare skrivelse och till de svar vi fått från Sölvesborgs kommun i skrivelse daterad Vi vidhåller att det ska vara 25 m avstånd från vår tomtgräns till bebyggelse samt att området planteras. 2. Ska/planeras anläggningen för asylboende? 3. Svaret vi fått angående det sanitära tror vi inte kan fungera, vi anser att en byggnad för sanitära ändamål bör upprättas i anslutning till stugorna. 4. Planeras försäljning av badet? 10(12)

11 Vid en eventuell försäljning av badet kan och borde kommunen göra förbehåll till en blivande exploatör för vilka verksamheter som får finnas på anläggningen. 5. Vi förväntar oss att blivande exploatör får ta del av våra krav. 6. Vi vidhåller fortfarande att det inte kan finnas behov för camping inom nuvarande badanläggning. 7. I övrigt känner vi att våra sommarvistelser fortsättningsvis kommer att försämras om den nya planen genomförs. Kommentar: 1. Avståndet har från samrådsförslaget till nu liggande förslag ändrats från 15 till 20 meter. 2. Planförslaget möjliggör inte för bostad. Planförslaget möjliggör för camping 3. Det svar som givits beträffande det sanitära är att områdets huvudbyggnad rymmer toaletter och dusch och att det är dessa som ska användas även för tillkommande campingstugor. Den lösningen kvarstår. 4. Då den preliminära samrådsredogörelsen skrevs var badet inte till salu. Idag är det utlagt till försäljning. 5. Alla planhandlingar är offentliga handlingar. Kommunen har noterat övriga synpunkter. STÄLLNINGSTAGANDE De under samrådet inkomna synpunkterna föranleder följande kompletteringar/revideringar inför antagandet: - I enlighet med Länsstyrelsens yttrande så har tillägg i planbeskrivningen gjorts beträffande säkerhetsnivån för översvämning. Bestämmelse om att strandskydd upphävs och ett förtydligande om vilket område som omfattas har gjorts på plankartan. - Den administrativa bestämmelsen att fastigheten inte får delas har ändrats på plankartan till minsta tillåtna fastighetsstorlek är m 2. - Under rubriken El och värme i planbeskrivningen har texten förtydligats om vad som gäller för E.Ons ledningar. - Efter önskemål från sakägare har en yta med prickmark om 20 m från fastighetsgräns mot campingvägens nordvästra sträckning lagts till i plankartan. Denna yta får ej bebyggas. - Efter önskemål från sakägare har prickmarksområdet mot bostadsfastigheterna ökats från 15 till 20 meter. Synpunkter som helt eller delvis ej beaktats: - Bengt Carlsson, Lena Engström, Skönabäck 1:366 - Valton Sivertsson, Wivi Sivertsson, Skönabäck 1:436 - Pia Bolmé Hörby 1:14 11(12)

12 - Kjell Roslund Skönabäck 1:439 - Anita Olsson Skönabäck 1:440 Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden besluta att - bemöta ingivna erinringar eller andra synpunkter i enlighet med stadsarkitektavdelningens redogörelse samt - anta planförslaget NAMNLISTA - Bengt Carlsson, Lena Engström, Skönabäck 1:366 - Valton Sivertsson, Wivi Sivertsson, Skönabäck 1:436 - Pia Bolmé Hörby 1:14 - Kjell Roslund Skönabäck 1:439 - Anita Olsson Skönabäck 1:440 Stadsarkitektavdelningen Maria Houmann Stadsarkitekt Hanna Emenius Planeringsarkitekt 12(12)

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

2015-10-29 LAGA KRAFT

2015-10-29 LAGA KRAFT Sid 1 (8) Laga Krafthandling Enkelt planförfarande Dnr: 2006/194 Upprättad: Ändring av detaljplan för Stiby 14:1 m.fl. Grönslätt, Sölvesborgs kommun Syfte och huvuddrag Grönslättområdet regleras idag av

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun

Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen April 2011 2010BN0419 Särskilt utlåtande tillhörande detaljplan för villabebyggelse, Gullvivebacken 4, fastigheterna Gullvivan 4 och 5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun

Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun 1 (6) Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planärendet handläggs enligt plan- och bygglagens bestämmelser om normalt planförfarande, (Plan- och bygglagen

Läs mer

Antagandehandling juni 2001

Antagandehandling juni 2001 Antagandehandling juni 2001 HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse med utlåtande Plankarta med bestämmelser Bilaga Fastighetsförteckning Planen antagen 2001-06-20 av byggnadsnämnden

Läs mer

Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastigheten Våren 5 i Tyresö kommun

Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastigheten Våren 5 i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret november 2010 Annika Almqvist Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Västra Strand, fastigheten Våren 5 i Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor

Läs mer

1490K-P1205. Ändring av Detaljplan för Hässleholmen Stången 8 m.fl. Borås Stad FOTO? ANTAGANDEHANDLING

1490K-P1205. Ändring av Detaljplan för Hässleholmen Stången 8 m.fl. Borås Stad FOTO? ANTAGANDEHANDLING 1490K-P1205 Ändring av Detaljplan för Hässleholmen Stången 8 m.fl. Borås Stad FOTO? ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning Planen är upprättad som ett tillägg till gällande detaljplan för Stången 8 och har handlagts

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren

Detaljplan för Svetsaren Detaljplan för Svetsaren SAMRÅDSREDOGÖRELSE Januari 2015 Hur samrådet har bedrivits Förslaget har under 17 september till 29 oktober 2014 funnits tillgängligt på Biblioteket i Malung, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214

Utan synpunkter. Med synpunkter. Utlåtande. Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun. Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson 0470-436 21 Utlåtande Detaljplan PEPPARROTEN 1, Sandsbro, Växjö kommun Dnr 2014BN0191 Dpl 214 Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från lägergård till bostadsändamål.

Läs mer

Granskningsutlåtande Antagandehandling

Granskningsutlåtande Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Bashir Hajo Stadsarkitekt Tel: 0278-25118 E-post: samh.bygg@bollnas.se Granskningsutlåtande Antagandehandling Detaljplan för Slaktaren 8, Bollnäs kommun, Gävleborgs län Dnr:15-6161

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV VÅXTORP 6:31 OCH 6:33 VÅXTORP LAHOLMS KOMMUN Detaljplan, normalt planförfarande Tillhör Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2014-02-26 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Byggnadsnämnden antog 2011-09-21 165 Ändring av detaljplan för INGELSTAD 3:121, I INGELSTAD

Byggnadsnämnden antog 2011-09-21 165 Ändring av detaljplan för INGELSTAD 3:121, I INGELSTAD BYGGNADSNÄMNDEN LAGA KRAFTBEVIS Datum Dnr 2011-10-17 2011-BN0287 Byggnadsnämnden antog 2011-09-21 165 Ändring av detaljplan för INGELSTAD 3:121, I INGELSTAD Såvitt här fört diarium, har detta beslut inte

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Juli 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2011 KSM 0020 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheten Tennet 8 i Tyresö kommun Tyresö kommuns samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER 1 Plan och miljökontoret Dnr: 2007-0709-214 ANTAGANDEHANDLING Del av MJÖLKENABBEN 1:4, SIRKÖN TINGSRYDS KOMMUN, KRONOBERGS LÄN BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Datum Dnr 2012/625

Datum Dnr 2012/625 1(11) 2012/625 Detaljplan för HÖRBY 45:4 Hällevik, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKIDTORG TANDÅDALEN

DETALJPLAN FÖR SKIDTORG TANDÅDALEN 1(8) DETALJPLAN FÖR SKIDTORG TANDÅDALEN UTLÅTANDE mars 2014 I bifogad sammanställning redovisas samtliga synpunkter på planförslaget. Beträffande samrådsskedet upprepas de synpunkter och ställningstaganden

Läs mer

Detaljplan för Tisnarebaden, Rostorp 2:1 m.fl., Katrineholms kommun. Upprättad på stadsarkitektkontoret i Katrineholm 30 april 2010

Detaljplan för Tisnarebaden, Rostorp 2:1 m.fl., Katrineholms kommun. Upprättad på stadsarkitektkontoret i Katrineholm 30 april 2010 Detaljplan för Tisnarebaden, Rostorp 2:1 m.fl., Katrineholms kommun Upprättad på stadsarkitektkontoret i Katrineholm 30 april 2010 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat planförslag har varit ute för samråd under

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun.

Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun. UTSTÄLLNINGSHANDLING 2011-10-31 Dnr:2011.0275.211 Detaljplan för del av Virsbo 2:73 m fl. område vid Kvarnängsvägen, Virsbo. Surahammars kommun. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådet Detaljplanen har varit utsänd

Läs mer

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-12-21 Dnr Sbn 2012-262 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Saga Wingård Samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut FÖRSLAG

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN TALLEN 8, VILLA SÅ KUL, NYBROOMRÅDET, ÄNGELHOLMS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN TALLEN 8, VILLA SÅ KUL, NYBROOMRÅDET, ÄNGELHOLMS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN TALLEN 8, VILLA SÅ KUL, NYBROOMRÅDET, ÄNGELHOLMS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning 1(6) Diarienr: 2012-000289 Miljöreda: 12/1149c Upprättad: 2013-08-21 Antagen av KF: 2013-09-04 Laga kraft: 2013-09-30 Särskilt utlåtande Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan Vårgårda tätort, Västra

Läs mer

Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-08-15 Diarienummer 0333/10 Sida 2/6 INLEDNING Syftet

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Datum Beslut om samråd: 2015-08-27 Samrådstid: 2015-09-04-2015-09-21 Beslut om granskning: 2015-09-24 Granskningstid: 2015-09-28-2015-10-13

Datum Beslut om samråd: 2015-08-27 Samrådstid: 2015-09-04-2015-09-21 Beslut om granskning: 2015-09-24 Granskningstid: 2015-09-28-2015-10-13 GRANSKNINGSUTLÅTANDE FÖR HALLTORP 1:10 TRÄKLUBBAN Upprättad 2015-10-14 Datum Beslut om samråd: 2015-08-27 Samrådstid: 2015-09-04-2015-09-21 Beslut om granskning: 2015-09-24 Granskningstid: 2015-09-28-2015-10-13

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(12) Samrådsredogörelse

Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(12) Samrådsredogörelse LAGA KRAFT 2014-09-20 Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(12) 2014-06-02 DNR: PBN/2013:112 Samrådsredogörelse Tillhörande detaljplan för: Sparbanken 5 Sparbanken, Strängnäs Kommun Plan- och byggnämnden

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer Datum för gällande detaljplans fastställande ändras i planbeskrivningen.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer Datum för gällande detaljplans fastställande ändras i planbeskrivningen. Anonymiserad utställningshandling Dnr: BN 2011 / 16 215 Ersättning, del av detaljplan S 73 för del av fastigheten Noret 1:27 m.fl. vid Kniploksvägen och Mitjelåsvägen i Mora kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Tillägg till byggnadsplan K8 för fastigheter Torresta 1:4 m.fl., i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i maj 2015, reviderad i december 2015.

Tillägg till byggnadsplan K8 för fastigheter Torresta 1:4 m.fl., i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i maj 2015, reviderad i december 2015. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(5) Datum Vår beteckning 2015-12-08 KS 2015/58 nr. 40 Kommunstyrelsens förvaltning Plan- och utvecklingsavdelning Domagoj Lovas, Planarkitekt 0171-525 90 domagoj.lovas@habo.se Tillägg

Läs mer

Koncept till Granskningsutlåtande

Koncept till Granskningsutlåtande Samhällsbyggnadskontoret Koncept till Granskningsutlåtande Dnr: 2013-00149-214 Detaljplan för Överenhörna - Ekensberg 1:47 m.fl. Lundhagen inom Enhörna kommundel i Södertälje Upprättad 2013-12-13 Innehåll

Läs mer

Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun

Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun 1 (12) Dnr PLAN.2013.16 Planbeskrivning Detaljplan för BLIXTEN 3, Hudiksvalls kommun PLANFÖRFARANDE Byggnadsnämnden beslutade 2013-12-10 ( 167) att uppdra till plan och bygglovskontoret att ta fram förslag

Läs mer

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län GRANSKNINGSYTTRANDE 2011-10-20 1 (5) Yvonne Egnér Telefon 0455-871 29 yvonne.egner@lansstyrelsen.se Olofströms kommun Box 302 293 24 Olofström Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING Detaljplan för Kebal 1:33, Strömstads Kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-01-29 6 att genomföra en utställning gällande rubricerat ärende.

Läs mer

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Tomas Lennartsson, 0573-14076 tomas.lennartsson@arjang.se 2013-03-19 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun Planens syfte är att möjliggöra bebyggelse

Läs mer

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Utlåtande Stadsbyggnadskontoret 2012-03-26 Mats Jakobsson 08 590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2011:23 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Uppdrag Miljö- och planutskottet

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 1:16 M FL VID VASSARATRÄSKET, INOM GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN, AKT 25-P78/52

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg i Tallboda, Dpl nr 831, för område TALLBODA A, Linköpings kommun (del av PARADISET 6)

Ändring av detaljplan genom tillägg i Tallboda, Dpl nr 831, för område TALLBODA A, Linköpings kommun (del av PARADISET 6) 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-19 Dnr. Sbn 2011-851 Teknik och samhällsbyggnadskontoret Katarina Löfquist, tel 013-206263 katarina.lofkvist-eriksson@linkoping.se SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Läs mer

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214 Samrådsredogörelse 1(9) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Plinten 7 med närområde inom Ingelsta i Norrköping SPN-000/000 den 28 maj 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad -

PLANBESKRIVNING. Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Dnr 2011SBN1258 1 (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING Tallparksgården, Öregrund Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2014-03-11 Reviderad - Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Läs mer

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr.

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. 2015-017 2(12) 3(12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2014-04-23:

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2014-04-23: Detaljplan för Spinnaren 1 m fl Strömstads kommun Dnr MBN/2013-0025 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-01-23 9 att genomföra ett samråd gällande rubricerat

Läs mer

Samrådsredogörelse 2016-02-08 Arjeplogs kommun MBR 2012/512. Detaljplan för ALLMÄNNINGSSKOGEN s:1, Stor-Mattaure Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Samrådsredogörelse 2016-02-08 Arjeplogs kommun MBR 2012/512. Detaljplan för ALLMÄNNINGSSKOGEN s:1, Stor-Mattaure Arjeplogs kommun, Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Standardförfarande Detaljplan för ALLMÄNNINGSSKOGEN s:1, Stor-Mattaure Arjeplogs kommun, Norrbottens län Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Allmänningsskogen s:1, daterat

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Datum 2015-06-12

Tjänsteutlåtande. Datum 2015-06-12 Tjänsteutlåtande Datum 2015-06-12 Sida 1 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Stadsarkitekt Tomas Johnsson 0280-181 69 Dnr: KS/2016:34 Detaljplan för Olarsgården annex Byggnadsnämndens beslut: det i januari

Läs mer

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande

1 (11) Granskningshandling 2016-01-05 835/15. Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN. Standardförfarande Granskningshandling Datum 2016-01-05 1 (11) Detaljplan för del av Staden 2:20 och 2:28 NY BRO TILL HÅGESTAÖN Standardförfarande 2 (11) PLANBESKRIVNING Handlingar Till planen finns följande handlingar -

Läs mer

GENOMFÖRANDE SAMRÅDSSKEDE

GENOMFÖRANDE SAMRÅDSSKEDE Detaljplan för Krökersrud 1:206 Melleruds kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GENOMFÖRANDE SAMRÅDSSKEDE Förslag till rubricerad plan godkändes för samråd av Byggnadsnämnden 2008-06-11, enligt

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Liljedal 2 och 15, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun

Planbeskrivning - Detaljplan för Liljedal 2 och 15, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Planbeskrivning - Detaljplan för Liljedal 2 och 15, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling 1 Tillägg till planbeskrivningen Bakgrund: Miljö och bygg beslutade 2014-11-25

Läs mer

Laxforsen 4:53. Ändring med tillägg av detaljplan för del av Jukkasjärvi 9:5, antagen 1991-06-19 av byggnadsnämnden i Kiruna.

Laxforsen 4:53. Ändring med tillägg av detaljplan för del av Jukkasjärvi 9:5, antagen 1991-06-19 av byggnadsnämnden i Kiruna. Ändring med tillägg av detaljplan för del av Jukkasjärvi 9:5, antagen 1991-06-19 av byggnadsnämnden i Kiruna. Laxforsen 4:53 Kiruna Kommun Norrbottens län Laxforsen 4:53 Förslag till antagandehandlingar

Läs mer

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län

Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256 Bollstanäs, Upplands Väsby kommun Stockholms län Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-12-08 Fredrik Drotte 08-590 970 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2015:386 fredrik.drotte@upplandsvasby.se Detaljplan för GRIMSTA 44:23-24 och Grimsta 44:256

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse Bilagor Fastighetsförteckning oktober 2011 Grundkarta DETALJPLAN - UTSTÄLLNINGSHANDLING för Hällekis

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Åkarp 7:58, i Åkarp Burlövs kommun, Skåne län normalt planförfarande UTLÅTANDE Antagandehandling, upprättad 2011-04-11 1 (7) UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 4 oktober 2010 Syfte Planens syfte är att ge ramar för den bebyggelse

Läs mer

del av Östra Karup 23:1 m fl

del av Östra Karup 23:1 m fl Detaljplan för del av Östra Karup 23:1 m fl i Östra Karup, Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2014 06 11 till 2014 07 23 för

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:8 i Länna församling.

Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:8 i Länna församling. SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-16 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:8 i Länna församling. Dnr 08-10067.214 KS 08-560 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON

Läs mer

Detaljplan för del av Köpingebro 14:308 m.fl. (Kamerala) i Köpingebro Ystads kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Köpingebro 14:308 m.fl. (Kamerala) i Köpingebro Ystads kommun, Skåne län Detaljplan för del av Köpingebro 14:308 m.fl. (Kamerala) i Köpingebro Ystads kommun, Skåne län SAMRÅDET Förslag till detaljplan för del av Köpingebro 14:308 m fl, 2012-12-07, har varit föremål för samråd

Läs mer

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Malung-Sälens kommun Dalarna län Upprättad i december 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 Beslut om

Läs mer

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk 1(8) Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i mars 2004 Reviderad juni 2004 PLANBESKRIVNING Handlingar Planens

Läs mer

Utlåtande efter utställning

Utlåtande efter utställning 1 (8) Antagandehandling 2013-06-10 Detaljplan för Södra Kärr m.fl, Torsås kommun, Kalmar län Utlåtande efter utställning Samråd Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2011-12-05

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-11-27. Detaljplan för VATTENVERK, DEL AV STAN 1:1 M.FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Mall skapad 041115

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-11-27. Detaljplan för VATTENVERK, DEL AV STAN 1:1 M.FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Mall skapad 041115 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-11-27 Detaljplan för VATTENVERK, DEL AV STAN 1:1 M.FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

Samrådsredogörelse Utställningshandling

Samrådsredogörelse Utställningshandling Samrådsredogörelse Utställningshandling 2010-02-09 BMR/2008:339 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för del av Skiringe 1:11 m fl (Talja norra industriområde) i Flen, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Utställningsutlåtande Detaljplan för Hemmeslöv 8:2 m.fl. i Båstad, Båstads kommun Detta detaljplaneförslag har varit utställt under tiden 2011-10-25 till 2011-11-28 för att ge sakägare, boende, myndigheter

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor Detaljplan för Lofsdalen 32:19 m.fl. Härjedalens kommun Jämtlands län Upprättad i februari 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Reviderad i maj 2014 samt augusti 2014

Läs mer

Detaljplan för Härnö-Solum1:13

Detaljplan för Härnö-Solum1:13 PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM15-2624-214 2016-05-13 Detaljplan för Härnö-Solum1:13 Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Samrådsredogörelse. Hur samrådet har gått till. Sammanfattning. Ändringar inför granskning

Samrådsredogörelse. Hur samrådet har gått till. Sammanfattning. Ändringar inför granskning 2014-06-03 Referens: 2012-3498 Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Risön 2:1 och del av Bergsbyn 8:48 inom stadsdelen Bockholmen (Stackgrönnan), Skellefteå kommun, Västerbottens län Synpunkter som

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Upprättad av Gränsland Arkitektkontor 1998-03-16 Reviderad

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen. UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Inför fortsatt planprocess Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 2010-06-01 Syfte Planens syfte är att

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-04-14 1 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 12 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen

Läs mer

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(5)

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(5) Granskningsutlåtande 1(5) Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården tillhörande i Norrköping detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING DP 150

PLANBESKRIVNING DP 150 1 (8) PLANBESKRIVNING DP 150 DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, STORA KALVÖ, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN LAGA KRAFT 2014-07-24 2 (8) DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

Detaljplan för Tusenfotingen 2 m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande

Detaljplan för Tusenfotingen 2 m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande 2015-08-17 Dnr SBN 2014/0527 Detaljplan för Tusenfotingen 2 m fl, Lidköpings kommun Granskningsutlåtande Hur granskningen bedrivits Granskningen har skett på biblioteket samt på Samhällbyggnad i stadshuset

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

Samrådet har ägt rum från tiden 2014-11-10 till och med 2014-12-02.

Samrådet har ägt rum från tiden 2014-11-10 till och med 2014-12-02. Samrådsredogörelse 1 (5) 2015-01-26 P 2014/000004 Byggnadsnämnd SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Klockaren 1 och 2, Falköpings kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Byggnadsnämnden har vid sammanträde 30

Läs mer

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. samt på kommunens hemsida: http://www.oskarshamn.

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. samt på kommunens hemsida: http://www.oskarshamn. Uppdragsbeslut 2010-11-24 Samrådsbeslut 2013-05-14 Utställningsbeslut 2013-10-08 Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö Semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2014-09-24

GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2014-09-24 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2014-09-24 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande Detaljplan för Del av KOMMUNALHEMMET 1 M.M. GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN Gällivare kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 982 81 Gällivare

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Gullspångs kommun Kommunstyrelsen Ändring av detaljplaner för del av STORÖN 1:2 m.fl. samt STORÖN 1:27 m.fl. F.d. personalbostäder på Storön 1:50 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Upprättad i februari 2009,

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN

GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN ANTAGANDEHANDLING 2015-06-11 Dnr: 2012:98 Detaljplan för del av DRÄTTINGE 1:9 m.fl. i KAXHOLMEN Jönköpings kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Granskning detaljplan Ett planförslag,

Läs mer

Planbeskrivning PLANFÖRFARANDE

Planbeskrivning PLANFÖRFARANDE Samrådshandlingar 1 (6) 2015-06-23 Dnr PLAN.2015.4 Planbeskrivning Ändring genom tillägg till detaljplan för fastigheten ÅKAREN 1 i detaljplan för kv. PANTEN, STALLET, TULLEN m. fl. i stadsdelen Östertull,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun PLANBESKRIVNING Dnr 2014/0297 Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan 3 042 458 50 00 042

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(10) Detaljplan för Skönabäck 1:424 Hällevik, Sölvesborgs kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (10) 2(10) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planområdet rymmer en badanläggning. Planförslaget syfte är

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande del av fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län NORMALT PLANFÖRFARANDE Samrådshandling

Läs mer

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2008/209 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling 2008-10-15, rev 2008-XX-XX Antagen 2008-XX-XX Laga kraft 2008-XX-XX Detaljplan för Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands

Läs mer

STATLIGA ORGAN 1. Länsstyrelsen 2016-03-30 2. Lantmäteriet 2016-03-29

STATLIGA ORGAN 1. Länsstyrelsen 2016-03-30 2. Lantmäteriet 2016-03-29 Granskningshandling Detaljplan för Högaffeln 7 Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-05-18 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m. fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Länsstyrelsen i Blekinge län Miljöförbundet Blekinge Väst EON Sverige AB Telia Sonera Räddningstjänsten i Västra Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge län Miljöförbundet Blekinge Väst EON Sverige AB Telia Sonera Räddningstjänsten i Västra Blekinge Sid 1 (8) Detaljplan för fastigheten MJÄLLBY 2:21 M.FL. Krokås, Sölvesborgs kommun Stadsarkitektavdelningen 2007-12-12 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Planförfarande Ärendet handläggs med normalt

Läs mer

Detaljplanen utgörs a v denna beskrivning, en plankarta och en genomförandebeskrivning. Till p lanen hör e n separat fastighetsförteckning.

Detaljplanen utgörs a v denna beskrivning, en plankarta och en genomförandebeskrivning. Till p lanen hör e n separat fastighetsförteckning. ANTAGEN AV BYGQ-lADSNAMNDEN DEN 12 OKTOBER 1992 LAGA KRAFr DEN S NOVEMBER 1992 l DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV Eggby 13:2 I EGGBY TÄTORT, SKARA KOMMUN Planbeskrivning HANDLINGAR Detaljplanen utgörs a v denna

Läs mer

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER Granskningshandling Februari 2016 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för Mölnlycke 1:55 m fl ALHAGEN i Mölnlycke Granskningsutlåtande Under tiden 24 november 19 december 2014 har detaljplanen varit

Läs mer