Intern kontroll inom HR. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern kontroll inom HR. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret"

Transkript

1 Intern kontroll inom HR Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER

2 REV63 2(11) Sammanfattning Revisorernas granskning mars 2013 visade att Landstingsstyrelsen och nämnderna inte hade en ändamålsenlig organisation för arbetet med intern kontroll. Detta främst som en följd av att internkontrollprocess, policy, riskvärdering och kontroll inte fullt ut anpassats till den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen. Syftet med granskningen är att bedöma om Landstingsstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig intern kontroll. Granskningen är inriktad mot HR-området. Granskningen visar att styr- och kontrollmiljön ger goda förutsättningar att utveckla den interna kontrollen men också att det fortfarande är oklart hur den interna kontrollen ska integreras med styrning och ledning i landstinget. Landstingets policy för internkontroll är inte uppdaterad och behovet att utveckla riktlinjer och tillämpningsanvisningar utifrån den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen kvarstår. Ansvaret för den interna kontrollen beskrivs övergripande i landstingets policy. Det nu aktuella granskningsområdet illustrerar att ansvar och uppdrag behöver förtydligas. Vi har till exempel inte funnit att HR-avdelningen fått i uppdrag att bidra till att utveckla och integrera den interna kontrollen med styrningen och ledningen av landstinget eller att lämna underlag till styrelsen och nämnderna inför deras årliga ställningstagande kring intern kontroll. Vi saknar en samlad bild över vilka väsentliga risker som finns inom HR-området, både på strategisk och på operativ nivå. Landstingsstyrelsen har ett uttalat uppdrag från fullmäktige att upprätta landstingsgemensamma tillämpningsanvisningar samt att årligen utvärdera landstingets samlade system för intern kontroll. Styrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt verksamhetsområde. Vi bedömer sammantaget att Landstingsstyrelsen bör vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig intern kontroll.

3 REV63 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund Syfte, revisionsfråga och avgränsning Revisionskriterier Metod Resultat av granskningen Landstingets internkontrollprocess Beslutade planer för uppföljning av intern kontroll inom HR-området Internkontroll inom HR-processerna Införande av ett HR-system Revisionell bedömning...10

4 REV63 4(11) 1 Bakgrund Landstingets revisorer har i mars 2013 genomfört en övergripande granskning av internkontrollprocessen i landstinget. Den samlade bedömningen var att Landstingsstyrelsen och nämnderna inte har en ändamålsenlig organisation för arbetet med intern kontroll. Detta främst som en följd av att internkontrollprocess, policy, riskvärdering och kontroll inte i tillräcklig omfattning anpassats till den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen och integrerats med styrningen och ledningen i landstinget. Landstingets revisorer har i 2014 års revisionsplan valt att göra en uppföljande granskning av internkontrollen med inriktning mot HR-området (human resources). Granskningen ingår som en av fyra fördjupade granskningar i årets revisionsplan med kopplingar till HR-området. 2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning Syftet med granskningen är att bedöma om Landstingsstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig intern kontroll inom HR-området. Utifrån syftet ska följande revisionsfrågor besvaras: Är HR-processerna definierade och beskrivna (dokumenterade)? Är åtaganden, ansvar och befogenheter tydliga och dokumenterade för HR-processerna? Har riskanalyser genomförts och dokumenterats för HR-processerna? Finns en kontrollplan för att förebygga eller minimera risker i HRprocesserna? Granskningen är avgränsad till Landstingsstyrelsens åtgärder för att utveckla den interna kontrollen, med inriktning mot HR-området. Det ingår inte i uppdraget att göra en fördjupad granskning av tillämpningen i verksamheterna. 3 Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser och bedömningar. Revisionskriterierna hämtas bland annat från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Revisionskriterierna kan också ha sin grund i jämförbar praxis. Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna 1 för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Syftet med den interna kontrollen är att nämnderna ska säkerställa att de fullgör sina uppdrag från fullmäktige och att ge ett skydd mot fel och oegentligheter i 1 Styrelsen är inkluderad i nämndsbegreppet i kommunallagen. Styrelsen har dessutom ett särskilt ansvar att leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

5 REV63 5(11) verksamheten. En god intern kontroll ska alltså bidra till en ändamålsenlig verksamhet som är effektiv och säker. Kännetecken på en god intern kontroll är en organisation med tydliga och dokumenterade åtaganden, ansvar och befogenheter, med tydliga och tillämpade styr- och uppföljningssystem, med identifierade och dokumenterade rutiner och med tydliga rapporterings- och informationssystem. Kontrollaktiviteterna ska utformas utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. 2 Landstingsfullmäktige har givit ett uppdrag att under planperioden införa ett landstingsgemensamt ledningssystem som integrerar övriga ledningssystem inom landstinget. Till införandet av ett gemensamt ledningssystem hör en identifiering och utveckling av landstingets processer för att möjliggöra en effektiv processtyrning. Processerna ska beskrivas och processansvariga utses. En målsättning är att landstingets samtliga styrande och redovisande dokument ska utformas enligt ledningssystemets struktur i syfte att erhålla en effektiv och kraftfull uppföljning av fattade beslut. 3 Landstingsstyrelsen ansvarar för att upprätta landstingsgemensamma tillämpningsanvisningar samt att årligen utvärdera landstingets samlade system för intern kontroll. Landstingsstyrelsen har också fullmäktiges uppdrag att ha hand om frågor som rör förhållandet mellan landstinget som arbetsgivare och dess arbetstagare. Det innebär bland annat att Landstingsstyrelsen är landstingets centrala personalorgan tillika anställnings-, löne- och pensionsmyndighet och beslutar om riktlinjer inom ramen för landstingets övergripande personalpolitik. 4 Metod Granskning genomförs med hjälp av dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har genomförts med HR-direktören och medarbetare vid HR-avdelningen, Ekonomiavdelningen och Löneservice. Samtliga intervjuade har sakgranskat rapporten. Landstingets revisorer har under 2013 genomfört en övergripande granskning av internkontrollprocessen i landstinget. 4 Granskningen utgick från de fem komponenterna för intern styrning och kontroll som ingår i COSO-ramverket: styr- och kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakande aktiviteter. 5 Kopplingen mellan de fem komponenterna och verksamhetens mål samt organisatoriska struktur åskådliggörs i den så kallade COSO-kuben. 6 2 Regeringens proposition 1998/99:66, s och God revisionssed i kommunal verksamhet 2010, s 41 3 Landstingsplan , s 12 4 Ernst & Young, Granskning av landstingets internkontroll, mars Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) publicerade det ursprungliga ramverket Internal Control Integrated Framework Ramverket har fått ett brett internationellt erkännande inom både privat och offentlig sektor. Sveriges Kommuner och Landsting hänvisar till ramverket i olika idéskrifter kring intern kontroll och riskhantering. Ramverket har också legat till grund för den svenska förordningen om intern styrning och kontroll i statlig verksamhet. 6 Definitionen av intern styrning och kontroll och bilden av COSO-kuben är hämtad ur den svenska översättningen av COSO, Internal control - executive summary, utgiven av IIA Sweden 2013

6 REV63 6(11) Figur COSO-kuben COSO definierar intern styrning och kontroll som en process utförd av en organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge en rimlig försäkran om uppnåendet av mål som rör verksamheten, rapportering och följsamhet gentemot lagar och regler. 5 Resultat av granskningen 5.1 Landstingets internkontrollprocess Revisorernas granskning mars 2013 visade att Landstingsstyrelsen och nämnderna inte hade en ändamålsenlig organisation för arbetet med intern kontroll. Detta främst som en följd av att internkontrollprocess, policy, riskvärdering och kontroll inte fullt ut anpassats till den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen och integrerats med styrning och ledning av landstinget. Landstingsstyrelsen och nämnderna instämde i revisorernas slutsatser och behovet att integrera internkontrollen med det ordinarie arbetet med styrning och ledning. Landstingsstyrelsen beslutade, med instämmande av nämnderna, att uppdra till landstingsdirektören att ta fram landstingsgemensamma uppdaterade riktlinjer för landstingets interna kontrollarbete. 7 Ekonomiavdelningen inom Landstingets kansli har fått i uppdrag utarbeta förslag till nya riktlinjer och att dokumentera internkontrollprocessen. Enligt de intervju- 7 Landstingsstyrelsen, , 209, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden, , 124, Hälso- och sjukvårdsnämnden, , 118 Regionala nämnden, , 127

7 REV63 7(11) ade är en av stötestenarna hur den interna kontrollen konkret kan integreras med landstingets system för styrning och ledning på alla ledningsnivåer. Vid tiden för granskningen finns inget färdigt förslag framtaget kring policy, riktlinjer eller internkontrollprocess. Ledamöterna i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden respektive Regionala nämnden har under 2014 involverats i en mer genomgripande och omfattande riskanalys än tidigare. Riskanalysen har också dokumenterats mer utförligt. Ledamöterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden och Landstingsstyrelsen har inte varit involverade i utvecklingen av den interna kontrollen på motsvarande sätt och riskanalysen är mer begränsad. Kontrollområdena har utvidgats, från att tidigare främst berört efterlevnad av regler inom ekonomiområdet. I 2014 års planer finns exempel som berör alla tre perspektiv i COSO-modellen: 1) en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 2) tillförlitlig rapportering och information om verksamheten, samt 3) efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Återrapporteringen till styrelsen och nämnderna ska enligt planerna ske i samband med delårsrapporteringen och/eller årsredovisningen. Utvecklingen innebär, enligt de intervjuade, att det läggs ett mer övergripande och politiskt ledningsperspektiv på den interna kontrollen än tidigare. Förvaltningarna genomför också uppföljningar och löpande kontroller av verksamheten, utan att det benämns intern kontroll. Tidigare upprättade förvaltningarna anvisningar för den årliga interna kontrollen, anvisningarna följde med som en bilaga till budgetförslaget och beslutades av nämnden/styrelsen, i enlighet med landstingets policy för intern kontroll. Som en konsekvens av detta finns idag ingen samlad dokumentation kring vilken grundläggande intern kontroll inom till exempel HRområdet som åvilar landstingets chefer, eller hur sådana kontroller ska dokumenteras och rapporteras. 5.2 Beslutade planer för uppföljning av intern kontroll inom HR-området Landstingsstyrelsen har i sin plan för 2014 prioriterat följande frågor inom HRområdet: Finns dokumenterade rutiner för hantering av löneutbetalningar och följs rutinerna? Har alla underlag, som till exempel anställningsbeslut och reseräkningar behörigen attesterats? Finns tydliga, säkra rutiner för ändring av fasta uppgifter för löneberäkningen? 8 Folkhälso- primärvårds- och tandvårdsnämnden har i riskanalysen identifierat kompetensförsörjningen som ett väsentligt område. Till stöd för analysen hade förvaltningen presenterat en särskild utredning. Nämnden har beslutat om åtgärder i en särskild handlingsplan och resultatet ska återrapporteras till nämnden var tredje månad. 9 8 Landstingsstyrelsen, , 85 9 Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden, , 79 och , 101

8 REV63 8(11) Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte berört HR-området i sin plan. Riskanalysen är inte dokumenterad. 10 Regionala nämnden har i riskanalysen identifierat bisysslor och arbetsmiljö som väsentliga områden inom HR-området, dessa områden har inte prioriterats i den slutgiltiga planen Internkontroll inom HR-processerna Den personalpolitiska plattformen för åren utgör tillsammans med fyra policydokument 12 grunden för landstingets personalpolitik. Landstingsplanen anger inriktning och mål för treåriga planperioder och balanserad styrning används för den årliga verksamhetsplaneringen och uppföljningen. Målen i Landstingsstyrelsens balanserade styrkort för 2014 har brutits ner i balanserade styrkort för Landstingets kansli. Avdelningarna inom kansliet (däribland HR) har brutit ner målen ytterligare i aktivitetsplaner för Vidare finns särskilda verksamhetskontrakt där vi i granskningen tagit del av HR-direktörens verksamhetskontrakt för Verksamhetskontraktet anknyter till det balanserade styrkortet och aktivitetsplanen. Vi har inte funnit att intern kontroll berörts i den balanserade styrningen eller i verksamhetskontraktet. HR-avdelningen har definierat kompetensförsörjningen som den övergripande stödprocessen inom HR-området och arbetet med att beskriva och fastställa delprocesser pågår. I aktivitetsplanen för 2014 ingår ett uppdrag att fastställa processbeskrivningar för rekryteringsprocessen och lönebildningsprocessen. Rehabiliteringsprocessen är kartlagd sedan tidigare. HR-avdelningen inom Landstingets kansli är organiserad i en strategisk enhet (specialiststöd) och en operativ enhet (verksamhetsnära stöd). 13 Specialiststödet driver och utvecklar huvudprocesserna inom HR och det verksamhetsnära stödet ansvarar för implementering av fastställda processer. HR-direktören är processägare och chefen för specialiststödet är processansvarig. Ansvar och befogenheter för chefer i landstinget regleras i särskilda chefsavtal med tillhörande delegationer kring arbetsmiljö, miljö och brandskydd. Processkartläggningarna visar att ansvarsfördelningar och befogenheter inte är så tydliga när det kommer till de olika stegen i en process. Kartläggningarna visar också att det varit stor skillnad på detaljnivå och innehåll i riktlinjer och rutiner på de tre sjukhusen. Enligt de intervjuade är det nödvändigt att förtydliga ansvarsfördelningen mellan den numera centralt samlade HR-funktionen och cheferna i linjeorganisationen ytterligare utifrån ett processperspektiv. Det har inte formulerats något uppdrag till HR-avdelningen analysera riskerna i HR-processerna och föreslå åtgärder för att reducera riskerna till acceptabla nivåer, kopplat till intern kontroll. HR-avdelningen har inte uppdragits att lämna underlag till Landstingsstyrelsen och nämnderna inför deras ställningstaganden kring 10 Hälso- och sjukvårdsnämnden, , Regionala nämnden, , Arbetsmiljöpolicy, Chefspolicy, Lönepolicy och Medarbetarskapspolicy 13 Inom HR finns även en förhandlingschef och en landstingsövergripande studierektor.

9 REV63 9(11) intern kontroll. Vi har inte heller funnit att det finns beslutade planer för vilka grundläggande baskontroller inom HR-området som landstingets chefer ansvarar för, samt vilka krav som i så fall ställs på innehåll, omfattning, frekvens, dokumentation och rapportering. 5.4 Införande av ett HR-system Landstingsstyrelsen beslutade i februari 2013 om finansiering för upphandling och implementering av ett HR-system. Det övergripande syftet är enligt projektdirektiven att effektivisera HR-stödet med ett heltäckande stöd till en lägre kostnad. Förändringen innebär att landstingets lönesystem från 1986 ersätts i februari 2015 av ett HR-system med stöd för både lönehanteringen och landstingets övriga HRprocesser. Av riskanalysen inför Landstingsstyrelsens beslut om uppföljning av intern kontroll under 2014 framgår att ett nytt HR-system ska införas under Förändring innebär oftast en ökad risk. Väl dokumenterade rutiner som är kända och följs kan minimera risken och underlättar ett säkert genomförande av systembytet. Vi har inte funnit att det formulerats något uppdrag kring intern kontroll till projektgruppen med anledning av styrelsens riskanalys, i samband med beslut om införande av ett nytt HR-system eller i projektdirektiven. Inför upphandlingen av HR-systemet har projektet genomfört en systematisk genomgång av aktiviteterna i löneprocessen och övriga HR-processer utifrån lagar, avtal och behoven i verksamheten. Enligt de intervjuade kommer införandet av ett HR-system att innebära betydligt bättre förutsättningar för intern kontroll. Ett exempel är att systemstödet till cheferna förbättras. Tidigare saknades systemstöd för arbetet med till exempel rehabiliteringsprocessen, vilket skapade behov av manuella rutiner och checklistor för att minska riskerna för oavsiktliga fel och missar. Vidare kommer HR-systemet att vara värdsystem för alla uppgifter som är kopplade till anställning och systemet kommer att vara integrerat med andra system. Idag registreras samma uppgifter i flera olika system för t.ex. lön (Pabas), scheman (TimeCare) och i organisationsoch verksamhetskatalogen (Oktav). Andra delar som påverkar den interna kontrollen är behörighetstilldelning och loggning i systemet. Cheferna kommer också att få direkt tillgång till data kring anställningarna och personalkostnaderna i realtid. Revisorernas granskning mars visade att de kostnadsställeansvariga chefernas uppföljning av Lista var av central och avgörande betydelse för att täcka de säkerhetsbrister som finns i nuvarande lönesystem. Listan finns tillgänglig i det webbaserade uppföljningssystemet BoP-webb och ingår i den månatliga budgetuppföljningen. Cheferna informeras när listan är utlagd och påminns om att de ska meddela felaktigheter till Löneservice. Kravet på uppföljning av Lista 62 framgår endast av Landstingsservice information på intranätet (Standardiserade grundtjänster för löneservice under rubriken Kundens ansvar). Revisorernas tidi- 14 Ernst & Young, Granskning av lönerutinen, mars Lista 62 är en lista som per kostnadsställe specificerar de utbetalningar som har gjorts för månaden på individnivå. Uppgifterna är en ren avspegling av uppgifterna i lönesystemet.

10 REV63 10(11) gare granskning visade att det är tekniskt svårt att följa upp att alla chefer granskar Lista 62, endast närmaste chef har tillgång till denna information. Vi har inte funnit att den interna kontrollen av Lista 62 följs upp. Enligt de intervjuade kommer det att finnas en motsvarande kontrollmöjlighet för cheferna i det nya HRsystemet och det kommer att vara tekniskt möjligt att genom loggningen följa upp om kontrollerna genomförts. Vi har inte funnit att det finns beslutade planer för vilka grundläggande baskontroller inom löneområdet som landstingets chefer ansvarar för, samt vilka krav som i så fall ställs på innehåll, omfattning, frekvens, dokumentation och rapportering. Det genomförs återkommande kontroller i landstingets verksamheter utifrån olika riktlinjer, rutiner och enskilda beslut på tjänstemannanivå i förvaltningarna. Löneservice uppger dock att ingen kontaktat dem för kontroll av t.ex. attester, kvitton för utlägg och liknande under de senaste tre åren. Sådana kontroller var tidigare vanliga. 6 Revisionell bedömning Revisorernas granskning mars 2013 visade att Landstingsstyrelsen och nämnderna inte hade en ändamålsenlig organisation för arbetet med intern kontroll. Detta främst som en följd av att internkontrollprocess, policy, riskvärdering och kontroll inte fullt ut anpassats till den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen. Syftet med granskningen är att bedöma om Landstingsstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig intern kontroll. Granskningen är inriktad mot HR-området. Vi ser positivt på att ledamöterna i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Regionala nämnden har involverats i en mer genomgripande och omfattande riskanalys sedan vår föregående granskning. Genom att lägga ett mer övergripande ledningsperspektiv på den interna kontrollen har de två nämnderna lyft upp den politiska betydelsen av den interna kontrollen och därmed förstärkt förväntningarna på organisationen. Samtidigt har det utvecklats en situation där styrelsen och nämnderna inte längre har en samlad bild över vilka mer grundläggande och återkommande kontrollaktiviteter som ska genomföras av landstingets chefer och anställda. Granskningen visar att styr- och kontrollmiljön ger goda förutsättningar att utveckla den interna kontrollen. Det finns tydliga strukturer för verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering och det finns en röd tråd i den balanserade styrningen. Ansvaret för processerna inom HR-avdelningen är tydligt fördelat och det pågår ett arbete att förtydliga ansvarsfördelningen mellan HR-avdelningen och cheferna i linjeorganisationen ytterligare utifrån ett processperspektiv. Införandet av ett HR-system under 2015 förväntas stärka styr- och kontrollmiljön ytterligare. Ansvaret för den interna kontrollen beskrivs övergripande i landstingets policy. Det nu aktuella granskningsområdet illustrerar att ansvar och uppdrag behöver förtydligas. Vi har till exempel inte funnit att HR-avdelningen fått i uppdrag att bidra till att utveckla och integrera den interna kontrollen med styrningen och

11 REV63 11(11) ledningen av landstinget eller att lämna underlag till styrelsen och nämnderna inför deras årliga ställningstagande kring intern kontroll. Andra konkreta exempel är att HR-avdelningen inte har fått i uppdrag att tillsammans med verksamheterna göra riskbedömningar, kopplat till intern kontroll, i samband med beslutade processkartläggningar eller inför införandet av ett HRsystem. Vi saknar också en samlad bild över vilka väsentliga risker som finns inom HR-området, både på strategisk och på operativ nivå. Granskningen visar sammantaget att det fortfarande är oklart hur den interna kontrollen ska integreras med styrning och ledning i landstinget. Landstingets policy för internkontroll är inte uppdaterad och behovet att utveckla riktlinjer och tilllämpningsanvisningar utifrån den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen kvarstår. Landstingsstyrelsen har ett uttalat uppdrag från fullmäktige att upprätta landstingsgemensamma tillämpningsanvisningar samt att årligen utvärdera landstingets samlade system för intern kontroll. Styrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt verksamhetsområde. Vi bedömer sammantaget att Landstingsstyrelsen bör vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig intern kontroll. Härnösand Revisor

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2013 Landstinget Västernorrland Granskning av landstingets internkontroll Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Intern styrning och kontroll inom folktandvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Intern styrning och kontroll inom folktandvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Intern styrning och kontroll inom folktandvården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2016-09-07 16REV29 2(13) Sammanfattning Syftet med granskningen är att bedöma om Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Remisser i vården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-03-19 13REV40 2(11) Sammanfattning Landstingets revisorer har under 2010 granskat landstingets hantering av remisser. Syftet med denna uppföljande

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Sjukfrånvaro. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Sjukfrånvaro. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Sjukfrånvaro Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2016-12-14 16REV38 2(11) Sammanfattning Syftet med granskningen är att bedöma om Hälso- och sjukvårdsnämnden har en ändamålsenlig styrning, ledning

Läs mer

Kontroll av legitimation vid anställning av läkare och sjuksköterskor

Kontroll av legitimation vid anställning av läkare och sjuksköterskor Kontroll av legitimation vid anställning av läkare och sjuksköterskor Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-13 15REV80 2(9) Sammanfattning Övergripanden syfte/revisionsfråga är att granska och

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-09 1 (2) Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 7 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen 2016-10-20 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor... 4 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av

Läs mer

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13 Granskning av intern kontroll Dnr: Rev 32-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Vilhelm Rundquist Thomas Vilhelmsson Behandlad av Revisorskollegiet den 12 september 2012 Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Frågor att ställa om IK

Frågor att ställa om IK Frågor att ställa om IK Hur fungerar den? Vad grundas svaret på? Varför fungerar den? Är kontrollen effektiv? Används kontrollresurserna rätt? Vem styr prioriteringarna? Var finns de största riskerna?

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Revisorerna Anders Marmon 2005-02-24 Rev/04078 Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Rapport 2-05 Sammanfattning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Granskning av behörigheter till journalsystemet

Granskning av behörigheter till journalsystemet Granskning av behörigheter till journalsystemet Rapport nr 18/2015 Februari 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 61:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Landstingets skydd mot oegentligheter

Landstingets skydd mot oegentligheter Landstingets skydd mot oegentligheter en uppföljande granskning Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015 09 02 15REV37 2(11) Sammanfattning Landstingets revisorer genomförde år 2011 en granskning av

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Bisysslor. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Bisysslor. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Bisysslor Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV72 2(12) Sammanfattning Landstingets revisorer granskade senast under 2008 och 2011 förekomsten av bisysslor inom landstinget. Den första

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Granskning av förmånsbilar

Granskning av förmånsbilar Granskning av förmånsbilar Rapport nr 2/2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 7:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. REVISIONSFRÅGOR...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Skellefteå City Airport AB

Skellefteå City Airport AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Riktlinje för intern styrning och kontroll Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för intern styrning och kontroll KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för ekonomistyrning, det

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Granskning av intern kontroll Ann-Mari Ek Lennart Öhrström Mars 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Metod

Läs mer

Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll. I Upplands-Bro kommun

Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll. I Upplands-Bro kommun Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll I Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Innehåll Reglemente för intern styrning och kontroll... 3 1 Syfte... 3 2 Definition... 3 3 Omfattning... 3 4

Läs mer

Journalföring. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Journalföring. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Journalföring Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-09-03 14REV50 2(10) Sammanfattning Landstingets revisorer granskade området senast under 2011. Granskningen visade bland annat att de förekom

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll KPMG har av s revisorer fått

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund och syfte...2 2.2. Revisionsfråga,

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Att integrera RSA i arbetet med intern styrning och kontroll samt i myndighetens styrprocess Michael Lindstedt Myndigheten

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av HR-funktionen Innehåll Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Revisionsfrågor... 3 1.4 Avgränsning... 4 1.5

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-02-04 14REV67 2(10) Sammanfattning Målet för hälso- och sjukvården är en god

Läs mer

Granskning av HR-funktionens stöd till landstingets chefer

Granskning av HR-funktionens stöd till landstingets chefer Granskning av HR-funktionens stöd till landstingets chefer Rapport nr 13/2016 Januari 2017 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 13:2-2016 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Övergripande riskhantering i Göteborgs Stad

Övergripande riskhantering i Göteborgs Stad Övergripande riskhantering i Göteborgs Stad Internkontrollfunktionen Jonas Kinnander och Anna Lycke Börjesson 2014-05-15 Agenda Bakgrund Kort om intern styrning och kontroll Gemensam riskhantering? Fortsatt

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer