KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997"

Transkript

1 Ur innehållet: Kommande möten 2 Klubbinformation 2 Window 95-palten 3 Åter dag att betala 4 Dagordning vid ärmötet Internetdemontration 4 Klubben tadgar 5 BBS-idan 6 SCII-NSI-tabell 6 Korordet 7 nnon 8 KLLELSE till ÅRSMÖTE 1997 Härmed kalla alla medlemmar i Mikrobiten Datorklubb till Ordinarie Årmöte Tid: 13 februari 1997 kl. 19 Plat: Klubblokalen Trygg-Hana Fleminggatan 18 STOCKHOLM Om Du inte beökt lokalen tidigare, i gå in genom entrén och tala om för vakten i glaburen till vänter, att Du kall till Mikrobiten årmöte, å hjälper m an Dig äkert till rätta. Kom och bevaka Dina intreen! Årmötet belutar om alla viktigare ändringar i verkamheten, väljer tyrele och reviorer m. m. Det är här Du kan göra Din röt hörd, om det är någonting Du vill ändra på. Har Du egna frågor Du vill ta upp, er vi gärna att Du kriver ner dem och delger tyrelen dem i form av motioner till årmötet, även om Du vet att Du jälv kommer att närvara vid årmötet. Motionerna bör vara ordf. tillhanda enat 7 februari dreen är: M lkrobttm i D atorklubb c/o Danlol S u n d k v it ldorbsckavägon IDKERBERGET Kan Du inte närvara är detta enda ättet att vara med och på verka verkamheten, även om Du då går mite om Din röträtt i de frågor om behandla. Välkomna! Q&tprebcrt

2 Klubbinformation DRESS & TELEFON: Medlemärenden: Mikrobiten Datorklubb c/o Urban Nielen Kämpevägen SOLLENTUN Tel Medlembladet: Medlembladet Mikrobiten c/o Daniel Sundkvit lderbäckvägen IDKERBERGET Tel PC-program: Mikrobiten Service c/o Samuel Sundkvit lderbäckvägen IDKERBERGET Tel MicroBee-program: Mikrobiten Service c/o Per-Didrik Orling Stora Björnen Gata HNINGE Tel Äldre tidningnummer: Mikrobiten Service c/o Samuel Sundkvit lderbäckvägen IDKERBERGET Tel BBS Baen BSEN VGIFTER: Medlemavgift 100 Kr/År Program inkl dik. 10 Kr/program Äldre tidningnr. 15 Kr/nr. HUR BUR J G MEDLEM? Genom att betala in medlemavgiften, f. n. 100 Kr., till klubben potgiro, nr Förtryckt inbetalningkort kan erhälla frän Urban Nielen eller Daniel Sundkvit, adre här intill. Om Du använder eget kort är följande information obligatorik: Namn och fulltändig adre, helt telefonnummer ockå. Om Du har hemligt telefonnummer och inte vill att det kall lita i Mikrobiten men vill att klubben funktionärer kall kunna fä tag pä Dig per telefon, ä kriv ett H efter numret! Dä kan vi nä Dig om nägot kulle vara oklart t. ex. i amband med en betällning av program e. d. Kom ihåg att kriva mycket tydligt, numera kickar inte potgirot ut jälva inbetalningkortet till mottagaren utan en fotokopia, var kvalitet ibland är dikutabel. Dä vi fätt Din medlemavgift, erhäller Du de tidningar, om utkommit under året, och ett formulär, där Du fär fylla i uppgifter om Dina intreen och Din datorutrutning, om kan vara av intree för andra medlemmar. Dina uppgifter regitrera, men använd bara for intem tatitik och medlemlitan, om publicera ett par gänger om äret i Mikrobiten. Ingen får köpa uppgifter om Dig från o. Medlemkapet upphör Ditt medlemkap upphör automatikt om Du lutar betala Din medlemavgift. Om Du av någon anledning vill anmäla Ditt utträde före året lut, gör Du det kriftligt. Del av erlagd åravgift återbetala inte i ådana fall. ktuella möten: 13/2 årmöte, 13/3, 17/4, 29/5 Lokal: Trygg-Hana klubblokal, Fleminggatan 18, STOCKHOLM. Mötena börjar kl. 19 och avluta enat kl. 22. I regel ammantråder tyrelen kl. 18 amma dag och plat. Redaktionellt 1996 har tagit lut. Det här äret har lunkit iväg alldele lör fort, tycker jag. Jag hade planerat ä mycket men har hunnit med ä litet. Kanke det i vi män beror på åldern. Då man var liten, var ju ett år en rent omätlig tidrymd. En hel jundedel av livet för en 7-åring. Men då man redan för länge edan lämnat Stift r dagen bakom ig, är det bara knappt en 50-del av livet. Nåja, mycket beror ju ockå pä hur man upplever in ituation och hur man triv. Har man fullt upp att göra, blir tiden ällan lång. Och en törre eller mindre del av vår tid i vinter kall vi ju ägna åt Mikrobiten. Och då man håller på med det, forar tiden iväg om ett veritabelt Niagarafall. Så det gäller att ta vara på den. Det var meningen att detta kulle bli det ita numret av tidning» för år 1996, men det blev i tället förta numret Som vanligt är redaktionen tackam för, och i tort behov av, bidrag från läekreten. Det är nog väldigt liten rik för att det inte kulle få plat, papper har vi gott om. Så har Du något Du vill dela med Dig av, å änd red. en dikett! Så länge filerna är i DOS-, Window- eller MicroBee-format kan vi utan vidare läa och/eller använda dem direkt. Vill Du deutom kicka med en utkrift, bugar och tackar vi lör denna extra artighet. Med detta nummer följer ockå ett inbetalningkort för 1997 år medlemkap. Glöm inte bort att använda det, och gör det nart! Se artikel på annan plat i detta nummer! I övrigt tillönkar redaktionen alla medlemmar och ev. andra läare en kön vinter amt ett Riktigt Gott Nytt År. Vi hoppa få uppleva ännu ett år tillamman med Er, med tip och information, funderingar och problem av olika lag, om både vi och Ni har nytta av. Kanke kommer innehållet i tidningen att handla en del om Internet, om vi får frikt och färkt material? Mer om detta i näta nummer. Väl mött på årmötet och de följande mötena i Stockholm! Red. 2 Mikrobiten cmamamhad Nr. 1, januari 1997

3 Window 95 har kommit för att tan na. Det är ett tort teg framåt, jäm fört med Window 3.xx. Dea ver ioner drog man ig för att tarta, å vida man inte kulle köra ett Windowprogram, dä var man ju ä illa tvungen. Jag har hört tala om män nikor om använde Window 3 om multitakingmiljö och körde flera DOS-program i olika fönter, men jag fann aldrig detta förfaringätt attrak tivt. Det hände alltför ofta, att något av programmen krachade och läte hela Window med dataförlut om reultat. Så icke med Window 95. Vit händer det ockå nu, att något pro gram hänger ig, men då klarar Win dow 95 att fortätta köra de andra program man har igång och kan även avluta det program om har hängt ig, med eller utan dataförlut. Låt o anta, att Du har ett kalkylprogram och ett pelprogram igång under Win dow 95. Du har jobbat en tund med kalkylprogrammet och behöver kop pla av några minuter, å Du har tartat pelprogrammet ockå, men glömt att para kalkylfilen. Medan Du pelar om bät händer något, om pelet inte klarar av och plötligt telnar det till och varar inte på varken tangent bord, mu eller joytick. Då är det bara att trycka på CTRL-LT-DEL, å dyker dialogrutan Stäng Program upp, och Du kan välja vilket program Du vill tänga. Du tänger pelpro grammet och återgår till kalkylen, om inte har tagit minta kada. Na turligtvi har Du förlorat data ur pel programmet, om det är av den ort, om kan para något, t. ex. Ditt namn med aktuell poängumma. Men det viktiga är, att ett program, om lutar fungera, inte kan kada data i ett an nat program. Det trilkande program met kan avluta och arbetet fortätta med de program om fortfarande fun gerar. Detta är en väldigt viktig fråga om dataäkerhet. Vad hjälper det, om man kan tarta tio program och ha dem igång amtidigt, om ett enda av dem kan förtöra data i de andra? Då är m»n nog inte å pigg på att tarta flera program på en gång igen. Peronligen har jag alltid ifråga att, varför man kall ha flera pro gram igång amtidigt. Man kan ju ändå bara arbeta med ett av dem i ta get. Men till och med en ådan reak tionär peimit har blivit övertygad om tyrkan i att ha omedelbar tillgång till ett annat program. Jag brukar nu mera ofta köra igång Teckenuppätt ning tillamman med Publiher eller W rite om jag kall kriva texter eller brev på norka. Det är mycket enklare att komma åt ae och 0 på det ättet än att itta och knappa in NSI-koden med LT nedtryckt. Det finn naturligtvi en ituation, där inte heller Window 95 klarar bif fen. Om något av de program, om är igång lycka blockera vi hård vara, t. ex. tangentbordet, grafikkretama eller något annat, om är ab olut nödvändigt för datorn funktion, kan det ju bli nödvändigt att trycka på reet-knappen eller till och med att tänga av trö m m en och edan tarta igen. Och då har man ju förlorat data om inte parat innan krachen. tt något ådant här kan hända, beror på att Window 95 för bakåtkompatibiliteten kull tillåter program att gå förbi Window 95: tjänter och på verka hårdvaran direkt. nnar kulle det inte gå att köra många gamla pro gram, om är krivna för att arbeta på det här ättet. Window NT tillåter Mikrobiten cukdhmmaj Nr. 1, januari 1997 inte program att röra hårdvaran, men kan å andra idan inte heller köra den orten program. Det är en fråga om äkerhet kontra bakåtkompatibilitet. Men det är väl få av Mikrobiten lä are, om kulle kaffa NT till datom man har hemma. Enbart priet av kräcker. Ytterligare ett plu för Window 95 är att det kan hitta hårdvara au tomatikt. Om jag t. ex. anluter en 3:e (flyttbar) hårddik, å hittar Win dow 95 den automatikt näta gång datom tarta. Utan krångel. Tar jag edan bort den, tror inte operativ ytemet att den fin n i alla fall, utan den är borta vid näta upptart. En märklig idoeffekt av detta förtjänar att n ä m n a. Här kommer ett tip! Jag vet inte om det är å med alla CDROM-pelare, men min reagerar å här. Om luckan är öppen då datorn tartar, "hittar Window 95 inte CD-pelaren! Så har Du plötligt en dag tappat CD-pelaren ikon i Utforkaren eller Den här datorn å kan det bero på att luckan var öppen då datom tartade. Stäng luckan och tarta om datom, å får Du tillbaka ikonen! Det vore roligt om Du, om har kommit på något liknande, ville kri va några rader till Mikrobiten, å kall vi ta in Ditt tip under denna rubrik. Jag kall jälv föröka för medla det jag kommer på, men det vore ju roligt med flera medverkande. Med detta får väl tetet av Win dow 95 ane avlutat. Betyget blir: Rekommendera varmt, under för utättning att Din hårdvara klarar av det. H årdvarukrav: Mint 486:a, 300 MB eller törre hårddik, 8 MB (helt mera) RM. 3

4 ii. Åter dag att betala!. t Ja, det är faktikt dag att betala medlemavgiften igen. Det är vierligen inte ett helt är edan Du gjorde det it (några har gjort det ganka ent), men för att komma i takt med verkamhetåret, om är detamma om kalenderåret, föröker vi tidigarelägga betalningen något i år likom vi gjorde i fjol, å att medlemavgiften för 1997 kan vara vår kaör tillhanda före 31 januari Vi hoppa att det inte kall bli alltför betungande. Det är ju amma ak, om Du prenumererar på en tidning, då vill förlaget ha pengarna innan prenumerationperioden har gått ut. Som Du vet, ker allt arbete inom klubben ideellt, det är ingen om tjänar pengar på vår verkamhet, utan det är frivilliga krafter om på in fritid er till att verkamheten flyter. Vi måte föröka repektera dea männikor tid. Då är det väldigt bra att veta redan den 1 februari, dv. i god tid före årmötet, hur många medlemmar vi kommer att ha under det nya året. För det är jut i året början, före årmötet, om bokföringen för det gångna året kall lutföra och revidera och den ekonomika berättelen kriva, å att den kan förelägga årmötet. Och under denna tid har alla företagare, å även vår kaör, brått med in egen bokföring. Våra tidigare rutiner för att kicka ut inbetalningkort har inte varit tillfredtällande ur denna ynpunkt å nu föröker vi bättra o. Med denna tidning följer ett inbetalningkort, om redan är delvi i- fyllt. Ditt namn och Din adre finn redan. vgiftbeloppet (100 kronor) likaå. Men på mottagardelen finn plat att fylla i telefonnummer (markera hemligt nummer med ett H) och rutor för intreen och utrutning, om Du har. Vi ber Dig att krya i tillämpliga rutor på talongen, även om ingenting har ändrat edan i jjol. Det går inte att lämna andra meddelanden på det här kortet. Skriv ett brev i å fall! Skulle Du ha fått ny a w «y..1. tkjui 1 vw i i# r -.. ĪM< adre, å använd inbetalningkortet i alla fall, och läcka poten portofria nmälan om adreändring till vår kaör, Urban NielenI Tänk på att kriva tydligt! Urban adre är: Mikrobiten Datorklubb c/o Urban Nielen Kämpevägen SOLLENTUN TeL Enligt klubben tadgar ( 5) är den medlem, om har betalt medlemavgiften för innevarande år. Slutledningen är enkel. Vill Du vara medlem 1997, å betalar Du avgiften före den 31 januari. nnar är Du inte längre medlem, får inte tidningen Mikrobiten och kan inte utnyttja vår BBS. Om Du edan ångrar Dig och betalar, är Du givetvi medlem igen från och med den dag medlemavgiften kommer vår kaör tillhanda till året lut Betald avgift berättigar till medlemkap under kalenderåret, även om den betala för ent, men då kan det hända, att Du går mite om något nummer av tidningen, eller i alla fall för den å ent, att Du miar något av våra möten. Så här kategorikt hoppa vi lippa behandla någon, men det är vad tadgarna äger. Vi är poitivt intällda till alla, om vill vara med i klubben, och vill göra vad vi kan för att Du kall fö ut å mycket om möjligt av Ditt medlemkap. Och vit kan det hända att Du för en tidning, fat Du glömt att betala, det beror på hur länge Din avgift varit obetald. Men det kotar pengar att ge ut tidningar och bedriva verkamheten, och vi måte alla hjälpa till med den ekonomika biten. Vi hoppa, att Du har förtåele för detta och betalar i tid. Då har vi kommit ikapp, å att både tatitik och bokföring underlätta, och tyrelen och reviorerna för kälig tid till att förbereda årmötet, om i år håll den 13 februari. Dagordning vid Årmötet ) ärmötet öppna 2) fråga om kallele kett på tadgeenligt ätt 3) godkännande av dagordning 4) val av möteordförande 5) val av möteekreterare 6) val av juteringman/röträknare 7) upprättande av rötlängd 8) verkamhetberättele 9) ekonomik berättele 10) reviionberättele 11) anvarfrihet 12) val av tyrele 13) val av tvä reviorer 14) övriga frågor 15) årmötet avluta Eventuella motioner till årmötet kommer att behandla under Övriga frågor. Om antalet betalande medlemmar kulle junka dratikt kan fråga om klubben upplöande bli aktuell. Enligt tadgarna måte denna fråga behandla på två på varandra följande ordinarie årmöten. Men vi hoppa, att det inte kall bli aktuellt i år. INTRESSNT INTERNET- DEMONSTRTION Vid höten förta möte den 19 eptember 1996 hade vi en mycket uppkattad demontration av vad man kan använda Internet till. Stockholm Univeritet hade godhetfullt tällt en lokal med ett tiotal datorer med nabb Intemetkoppling till förfogande, och den blev fullatt. Demontrationen böljade med ett intreant föredrag av Jan Engkvit om hur atronomer använder ig av Internet för att ditribuera och hämta data till och från ina obervationer, och edan var det dag för o oerfarna att jälva pröva på. Under överineende av Jona Svennebring, om nyligen tillbringat ett tudieår i US, och Tobia Björk beökte vi olika iter och hemidor och lynade på ett par amerikanka radiotationer, om ände ut itt ljud över Internet. Ett par timmar, om vi ent kall glömma! 4 Mikrobiten o UadmHaJ Nr. 1, januari 1997

5 STDGR FÖR MIKROBITEN DTORKLUBB 1 Klubben namn kall vara Mikrobiten Datorklubb. 2 Klubben är en användarförening för MicroBee-datorer jämte perondatorer av IBM PC-typ. Klubben verkamhet yftar till att, frän medlemmar eller pä annat ätt, amla in datorteknik information, kunkap och erfarenhet och e till att denna prid och kommer alla medlemmar till del. Klubben, om i allt väentligt kall bygga pä medlemmarna aktivitet, kall i män av tillgäng till material utge ett medlemblad. Klubben kall i övrigt tillvarataga medlemmarna intreen och vara dera präkrör utät. 3 Klubben tyr av in tyrele, om ockä förvaltar klubben fata och löa egendom. 4 Ordförande och kaör kall var för ig tä om klubben firmatecknare. 5 Medlem är den om betalt medlemavgiften. 6 Styrelen kall enat vid november mänad utgäng fattälla medlemavgiften för kommande är. S7 Varje medlem har en (1) röt. Rötning genom fullmakt godtage ej. Vid lika rötetal har ordförande utlagröt, dock ej vid peronval där lotten avgör. 8 Styrelen kall betä av ordförande, vice ordförande, ekreterare, vice ekreterare, kaör. 9 Klubben verkamhet- och råkenkapär omfattar tiden 1 januari - 31 december. 10 Klubben högta belutande organ är ärmötet och kall äga rum före februari mänad utgäng. 11 Till ärmötet kall utgä peronlig kallele till varje medlem enat tvä veckor före ärmötet. Om möjligt kall mötedagordningen bifoga kallelen. i 12 Vid ärmötet kall följande ärenden förekomma: a) ärmötet öppnande b) frågan om tadgeenlig kallele c) godkännande av dagordning d) val av möteordförande e) val av möteekreterare f) val av juteringman tillika röträknare g) upprättande av rötlängd h) verkamhetberättele i) ekonomik berättele j) reviionberättele k) anvarfrihet l) val av tyrele m) val av två reviorer n) övriga frågor o) avlutning 13 De av årmötet valda reviorerna kall granka och revidera klubben räkenkaper. $14 Extra årmöte kan ammankalla då tyrelen och/eller två tredjedelar av medlemmarna och/eller reviorerna aner å erforderligt. I kallelen, om kall utgå enat en (1) vecka före, kall anledningen härför ange. På extra årmöte får endat de frågor om föranlett ärmötet behandla. $ 15 Ändring av tadgarna ker på årmötet, varvid ändringbelutet kall biträda av 2/3 av de avgivna röterna. $16 Belut om klubben upplöande kall omfatta av 2/3 majoritet vid (2) på varandra följande ordinarie årmöten. Vid klubben upplöning kall de tillgångar tillfalla ett eller flera otridigt ideella eller allmännyttiga ändamål. Mikrobiten cmxttamhaj Nr. 1, januari

6 BBS:en möteplat och programbibliotek för Mikrobiten medlemmar. Våra bevärliga venka tecken m. m. Databaen har varit paramt utnyttjad edan den kom igång. I böljan hade vi via inkömingproblem, det kanke avkräckte några, om ringde då. Ett problem med ett program, om behandlar användarlitan har ockå komplicerat användningen för nya användare. Kanke är idén med en ådan här gammaldag databa förlegad nu i dea Intemet-tider? En ak, om alltid pökat i kommunikationammanhang (och läget är inte bättre nu i Internet!), är våra venka tecken ÄÖåäö. Du har äkert hört tala om programmet 7H, om överätter dea till ][\}{. Flera andra liknande program finn ockå. Den orten konvertering införde på den tiden man använde 7-bit SCII, t. ex. på MicroBee. Då fann det bara 128 tecken att tillgå totalt. I och med att IBM PC kom med in utökade SCU-tabell ökade antalet tecken till 256, 8-bit SCII. Det kulle tillfredtälla de europeika m. fl. pråken krav på nationella tecken. Men då man lade ut dea tecken i tabellen, tänkte man inte på att lägga må och tora boktäver på rätt avtånd från varandra (avtåndet mellan och a är 32), utan längde bara ut dem huller om buller. Detta fick till följd att ordbehandlingprogrammen måte använda pecialrutiner för att konvertera ÅÄÖ till åäö och tvärtom. Med de vanliga tecknen var det bara att addera 32 till dera SCII-kod om man ville konvertera tora boktäver till må. Så måningom fann man att tecknen ändå inte räckte till, utan införde olika teckentabeller from. DOS 3.3. Förutom tandardtabellen 437 kan vi med venkt tangentbord ockå använda tabell 850. Detta ger o möjlighet att använda de nork-danka tecknen 0 och 0 men berövar o i tället de ramtecken, om kombinerar enkel och dubbel ram. Då Window kom använde i tället en NSI-tabell, där man placerat om de olika nationella tecknen, å att de må och tora boktäverna kom på rätt avtånd från varandra. Ram-tecknen utgick, man ritar ramar på andra ätt i Window. Men även här får man e upp! Via fonter kan akna via tecken, t. ex. ÅÄOåäö. Så om Du har fått tag i en CD-kiva med några tuen fonter, är det inte äkert att det går att kriva venka med dem alla. Deutom går det inte att mata in alla tecken i alla program (detta gäller både DOS- och Window-program), därför att programmen använder via tecken internt, t. ex. om tyckelut eller tilmarkering. Här nedan finn en tabell över de vanligate kontroveriella tecknen och dera repektive decimala koder i de olika tabellerna. Märk att NSIkoden av någon anledning inled med en nolla! Tkn NSI Tkn NSI Tkn NSI Tkn NSI [ å i il \ Ä i Y ] ä i y { D i JE I C i } i Å D I e å ö Ä É NT ä é fl ö É U t ö é u Å É U $ å é u '/* å e Q '/ Å / U y< ' Mikrobiten o UidtemHaJ Nr. 1, januari 1997

7 KORSORDET Var å god, här kom m er kryet! Svårighetgraden kan bara Du jälv bedöm a, men några riktigt fula fallgropar finn det inte. En mix av datortermer och aktuella aker den här gången. Löningen finn på näta ida. Så det enda Du vinner på att löa kryet, är en tund hjäragym natik och avkoppling. Det har ju ockå det goda med ig, att D u lipper gå och vara irriterad i flera m ånader, om Du inte lycka hitta ett eller annat ord i kryet. Håll till godo! Vfigrätt: Oen om fäter upp ledning delten i ring t ex. Fornnordikt gudaväen Falkman Toid Lindgren Gammal MhrlHidrtyp rbetar- och kvinnodrildrare Tydcbil Slutar näan i Nykhhetoiganiation vsffriarenha Pro*rannnerare Oljedllat för litna motorer Yngve nderon Vacker blomma på ofruktbar maric Blir oppor innan de ät Finn det åtmintone några i en Egyptidc provin på gamla tetamentet Ylva Tömblom ftlrn aem ati ^ en^ ca*) Finn på kompa och i rabatt Höra hån nödtälld Skall det vara på julmaten Når man knappat utan anträngt Tjäntemannarack Sigvard Peta-Sand Internationella enheter Gör den om uträttat itt ärende merikank organiation Qvanligt mannamn Är den om kapar Lodrätt: Sa han om log ig på tummen Har det ny varit Icke tillmötegående Har det ockå ny varit Eneqpförm Fick Du kanke ny? Fick den om kkkade Feminint nann Lagen om tillfälligt omhändertagande Kort flicknamn Har en del på gla, andra på tårta Vänner gott om man är fruen Hade det brått trax före jul Komprimerat filmformat Man och pynt på ring Viar bd nvänd på nn«håll om taktäckning Beteckning på CD-pelare Galant utrop i tället för vordom Synte kanke i trakten på julafton Haren är duktig på det Tingotd Måte eka då och då Vill den dominante Fekar ned men drar upp Liten lott Böjlig linjal tid Mikrobiten owmhammtj Nr. 1, januari

8 8 N u R i N 2 12 L 9 KORSORDET LÖSNING 3 J 4 5 R 6 E J u V E L 16 L U T 0 N T 0 23 J 32 F 35 Y L 0 24 G 21 T 7 IM 14 T 10 K L 17 M 0 19 T 1 P P 25 P 27 M 0 R 0 22 S P 28 u P p Ö T 26 Y 30 R E p S T E G 33 G 0 S E N 36 T 39 R M K 37 R E N L 44 P T K R 47 1 E G å 49 R N L D 0 E 34 H 38 H 0 41 R 0 P T 0 P P 46 P S 52 R 50 K R E T 1 V N 8 Mikrobiten QMeäembLul Nr. 1, januari 1997

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

Nummer Id Rubrik Sambesvarad

Nummer Id Rubrik Sambesvarad Nummer Id Rubrik Sambevarad 1 Boende Den om fyllt 80 år kall ha rätten att få en egen 1 505 plat i ett äldreboende inom 3 månader 2 526 Dubbelhyra vid flytt till ärkilt boende 3 532 Upplåteleformer för

Läs mer

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL

Rapport från utvärdering av NTI:s gymnasiala vuxenutbildning. 17 21 oktober 2011. Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2011-12-09XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LISBE TH JACOBSSON VERKSAMHETSCHE F VUXENUTBILDNINGEN I BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A

DOM 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 8 november 2013 i mål nr 7848-13, se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-12- 17. Meddelad i Göteborg Mål nr 7038-13 Sida 1 (6) KLAGANDE Socialnämnden i Halmtad kommun Box 230 301 06 }Ialmtad MOTPART Ombud: Emilia Liedbeck Nordtröm aitan

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Så här beställer du varor från Serveras webbutik.

Så här beställer du varor från Serveras webbutik. Så här betäller du varor från Servera webbutik. Logga in Gå in på www.ervera.e Klicka på Webbhandel Eller klicka på Våra Tjänter Och välj Betällning. Logga in Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och

Läs mer

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4

DOM. ?n13-02- 1 9. rtleaoelad i Göteborg. Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Assistans Trygghet Service AB Stortorget 4 ?n13-02- 1 9 rtleaoelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2524-12 KLAGANDE Omorgnämnden i Kritiantad kommun 291 80 Kritiantad MOTPART Ombud: Jur.kand. Jenny Dunberg ATS Aitan Trygghet Service AB Stortorget

Läs mer

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG www.brother.e BROTHERS NYA SERIE KOMPAKTA MONOLASER KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG Brother vet hur viktig informationen är på ditt företag. Den nya monolaererien

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare Europeik arbetlöhet numera generellt högre än i USA. Vid lågkonjunktur ökar arbetlöheten i alla länder, men i USA ker tilbakagången nabbare än i typikt Europeikt land. Från att ha legat på en tabil, internationellt

Läs mer

handbok i Kungsbackas kommungemensamma

handbok i Kungsbackas kommungemensamma handbok i Kungbacka kommungemenamma Kungbacka 2010 Projektledare: Lia Håkanon Projektgrupp: Anneli Skoglund, Annette Fredrikon, Catarina Nyberg, Eliabeth Ziga, Eva Djervbrant Jacobon, Eva Hanje, Ewa Grunnér,

Läs mer

Charterjättarn har långt kvar

Charterjättarn har långt kvar Miljöaktuellt grankning viar att de tre charterjättarna vierligen har påbörjat hållbarhetarbetet, men att det finn mycket mer att göra. Och kraven från kunderna lär inte minka. TEXT: HANNA S BACKMAN hanna.backman@idg.e

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio

NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010. Mistra Urban Futures väcker nyfikenhet i Rio tiftelen för miljötrategik forkning Gamla Brogratan 36 38 111 20 Stockholm Telefon 08-791 10 20 Fax 08-791 10 29 nyhetbrev@mitra.org www.mitra.org NYHETSBREV NUMMER 3 FRÅN MISTRA MARS 2010 men hallå...

Läs mer

Massa, densitet och hastighet

Massa, densitet och hastighet Detta är en något omarbetad verion av Studiehandledningen om använde i tryckta kuren på SSVN. Sidhänviningar hänför ig till Quanta A 000, ISBN 91-7-60500-0 Där det har varit möjligt har motvarande aker

Läs mer

Släktforskardagarna i Köping

Släktforskardagarna i Köping D I S - M i t t N y t t Anvarig utgivare: Rolf Luth Nr3 2013 På inidorna Divere månotier 2 annon 10 Ordföranden har ordet 11 Redaktören ruta I dagarna har den förta nattfroten kommit! Och när det deutom

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Så här beställer du varor från bunkra.se

Så här beställer du varor från bunkra.se Så här betäller du varor från bunkra.e Logga in Gå in på www.bunkra.e Klicka på Till butiken Eller klicka på Välkommen till butiken. Skriv in ditt användarnamn (kundnummer) och ditt löenord om du har fått

Läs mer

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

H Használati útmutató... 55

H Használati útmutató... 55 8_949_6 EKF4000_Elux.book Seite Freitag,. Dezember 007 6:9 8 Coffee Maker EKF4... PAGE S Brukanvining........... Bruganvining........... 7 N Brukanvining.......... Käyttöohje.............. 5 Intruction

Läs mer

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19

Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Föräljningunderlag Piteå Pitholm 4:14 & 4:19 Skogfatigheter om totalt 141 hektar i Norrbotten hetate område. Fantatik utikt från Degerberget mot Piteå Skärgård, grillplat amt ett utikttorn. Skogmark på

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4

Bo Bra. Nybyggnation av centrumnära bostäder på Anteliigatan. Nu har utbytesstudenten. Alla röster hörs på Öppna Kanalen SID 4 Hyrebotäder lynade verkligen på mina önkemål SID 3 Alla röter hör på Öppna Kanalen SID 4 Nu har utbytetudenten Anke hittat hem SID 6 Bo Bra En tidning från Hyrebotäder i Växjö AB Våren 2010 HYRESBOSTÄDER

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP

INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DIN ARBETSGRUPP www.brother.e l l BROTHERS NYA PROFESSIONELLA SERIE AV ALLT-I-ETT-FÄRGLASERMASKINER INTEGRERADE UTSKRIFTSLÖSNINGAR FÖR DITT FÖRETAG Brother vet att informationflödet

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-04-15 Plat och tid Seionalen, Gamla kommunalhuet, kl 18.00 18.50 Belutande Kommunfullmäktige amtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Nil Holmberg, Clae Drougge, Kertin Gutavon, Lar-Erik Nilon, Kenneth

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stockholmsbörsen är en av

Stockholmsbörsen är en av 20 pecial Oron på finanmarknaden är maiv och böråret 2011 lutar knappat på plu. Men kurvinnare kan ändå hitta bland fatighetbolag och företag med tarka finaner. Affärvärlden börpanel benar ut problemen

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL

CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL CHECKLISTA FÖR DETALJ- OCH PARTIHANDEL Använd checklitan å här Bevara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kry i högra kolumnen, fortätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingplan

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Sveriges största prenumererade arbetsmiljötidning

Sveriges största prenumererade arbetsmiljötidning RÄTT MÅLGRUPP 76 procent av våra läare har inflytande över inköp. STORT GENOMSLAG Varje nummer citera av över 40 medier. Det gör o till Sverige ledande nyhettidning om arbetmiljö. CA 50.000 LÄSARE VARJE

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1 Föräljningunderlag Piteå Rovik 40:1 Skogfatighet med två lättåtkomliga kiften, trand mot havfjärd. Bra jakt i Rovik VVO om 5 450 hektar väl arronderad jaktmark. 1 200 m³k, god tillgång på björkved. Sita

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4

Försäljningsunderlag Kiruna Paittasjärvi 1:4 Föräljningunderlag Kiruna Paittajärvi 1:4 Skogfatighet med fina tallmarker. Totalt virkeförråd ca 7 400 m³k, varav ca 3 300 m3k är äldre än 100 år. Byajakt på 1 200 hektar mark. Året älgtilldelning 1 vuxen

Läs mer

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige

Tjänsteexporten allt viktigare för Sverige Tjänteexporten allt viktigare för Sverige Kent Eliaon, Pär Hanon och Marku Lindvert Kent Eliaon har diputerat i nationalekonomi och är verkam vid Umeå univeritet och Tillväxtanaly. Han forkning kretar

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell

Självskadehantering en teoretisk behandlingsmodell UMEÅ UNIVERSITET Intitutionen för ocialt arbete Uppat 15 hp Termin 6 Vårterminen 2015 Självkadehantering en teoretik behandlingmodell En tudie om trategier och hanteringmetoder vid jälvkadande beteende

Läs mer

Förvaltningshuset ihaparanda. Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti (M)

Förvaltningshuset ihaparanda. Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti (M) Kommuntyrelen arbetutkott Sammanträdedatum 2011-12-12 Tid och plat Belutande Förvaltninghuet ihaparanda Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Roendahl (S) Perarne Kerttu (C) Peter Juntti

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats

engt=qlc^'fnnala Kommunledningskontoret 96-116 2011-10-26 2011-11-18 Koma u n ledng^kontoret HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Tid och plats SAMMANTRÄDESPROTO KO LL Sammanträdedatum 2011-10-24 1 Tid och plat Förvaltninghuet ihaparanda Måndag 2011-10-24 k1.13 00-17 00 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Marlene Haara (S) Ida Karkiainen

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014.

SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014. ÅRSMÖTE 2014 SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014. Årsmöteshandlingar och stadgar finns som bilagor. Välkomna! Dagordning 1. Val

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer