KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997"

Transkript

1 Ur innehållet: Kommande möten 2 Klubbinformation 2 Window 95-palten 3 Åter dag att betala 4 Dagordning vid ärmötet Internetdemontration 4 Klubben tadgar 5 BBS-idan 6 SCII-NSI-tabell 6 Korordet 7 nnon 8 KLLELSE till ÅRSMÖTE 1997 Härmed kalla alla medlemmar i Mikrobiten Datorklubb till Ordinarie Årmöte Tid: 13 februari 1997 kl. 19 Plat: Klubblokalen Trygg-Hana Fleminggatan 18 STOCKHOLM Om Du inte beökt lokalen tidigare, i gå in genom entrén och tala om för vakten i glaburen till vänter, att Du kall till Mikrobiten årmöte, å hjälper m an Dig äkert till rätta. Kom och bevaka Dina intreen! Årmötet belutar om alla viktigare ändringar i verkamheten, väljer tyrele och reviorer m. m. Det är här Du kan göra Din röt hörd, om det är någonting Du vill ändra på. Har Du egna frågor Du vill ta upp, er vi gärna att Du kriver ner dem och delger tyrelen dem i form av motioner till årmötet, även om Du vet att Du jälv kommer att närvara vid årmötet. Motionerna bör vara ordf. tillhanda enat 7 februari dreen är: M lkrobttm i D atorklubb c/o Danlol S u n d k v it ldorbsckavägon IDKERBERGET Kan Du inte närvara är detta enda ättet att vara med och på verka verkamheten, även om Du då går mite om Din röträtt i de frågor om behandla. Välkomna! Q&tprebcrt

2 Klubbinformation DRESS & TELEFON: Medlemärenden: Mikrobiten Datorklubb c/o Urban Nielen Kämpevägen SOLLENTUN Tel Medlembladet: Medlembladet Mikrobiten c/o Daniel Sundkvit lderbäckvägen IDKERBERGET Tel PC-program: Mikrobiten Service c/o Samuel Sundkvit lderbäckvägen IDKERBERGET Tel MicroBee-program: Mikrobiten Service c/o Per-Didrik Orling Stora Björnen Gata HNINGE Tel Äldre tidningnummer: Mikrobiten Service c/o Samuel Sundkvit lderbäckvägen IDKERBERGET Tel BBS Baen BSEN VGIFTER: Medlemavgift 100 Kr/År Program inkl dik. 10 Kr/program Äldre tidningnr. 15 Kr/nr. HUR BUR J G MEDLEM? Genom att betala in medlemavgiften, f. n. 100 Kr., till klubben potgiro, nr Förtryckt inbetalningkort kan erhälla frän Urban Nielen eller Daniel Sundkvit, adre här intill. Om Du använder eget kort är följande information obligatorik: Namn och fulltändig adre, helt telefonnummer ockå. Om Du har hemligt telefonnummer och inte vill att det kall lita i Mikrobiten men vill att klubben funktionärer kall kunna fä tag pä Dig per telefon, ä kriv ett H efter numret! Dä kan vi nä Dig om nägot kulle vara oklart t. ex. i amband med en betällning av program e. d. Kom ihåg att kriva mycket tydligt, numera kickar inte potgirot ut jälva inbetalningkortet till mottagaren utan en fotokopia, var kvalitet ibland är dikutabel. Dä vi fätt Din medlemavgift, erhäller Du de tidningar, om utkommit under året, och ett formulär, där Du fär fylla i uppgifter om Dina intreen och Din datorutrutning, om kan vara av intree för andra medlemmar. Dina uppgifter regitrera, men använd bara for intem tatitik och medlemlitan, om publicera ett par gänger om äret i Mikrobiten. Ingen får köpa uppgifter om Dig från o. Medlemkapet upphör Ditt medlemkap upphör automatikt om Du lutar betala Din medlemavgift. Om Du av någon anledning vill anmäla Ditt utträde före året lut, gör Du det kriftligt. Del av erlagd åravgift återbetala inte i ådana fall. ktuella möten: 13/2 årmöte, 13/3, 17/4, 29/5 Lokal: Trygg-Hana klubblokal, Fleminggatan 18, STOCKHOLM. Mötena börjar kl. 19 och avluta enat kl. 22. I regel ammantråder tyrelen kl. 18 amma dag och plat. Redaktionellt 1996 har tagit lut. Det här äret har lunkit iväg alldele lör fort, tycker jag. Jag hade planerat ä mycket men har hunnit med ä litet. Kanke det i vi män beror på åldern. Då man var liten, var ju ett år en rent omätlig tidrymd. En hel jundedel av livet för en 7-åring. Men då man redan för länge edan lämnat Stift r dagen bakom ig, är det bara knappt en 50-del av livet. Nåja, mycket beror ju ockå pä hur man upplever in ituation och hur man triv. Har man fullt upp att göra, blir tiden ällan lång. Och en törre eller mindre del av vår tid i vinter kall vi ju ägna åt Mikrobiten. Och då man håller på med det, forar tiden iväg om ett veritabelt Niagarafall. Så det gäller att ta vara på den. Det var meningen att detta kulle bli det ita numret av tidning» för år 1996, men det blev i tället förta numret Som vanligt är redaktionen tackam för, och i tort behov av, bidrag från läekreten. Det är nog väldigt liten rik för att det inte kulle få plat, papper har vi gott om. Så har Du något Du vill dela med Dig av, å änd red. en dikett! Så länge filerna är i DOS-, Window- eller MicroBee-format kan vi utan vidare läa och/eller använda dem direkt. Vill Du deutom kicka med en utkrift, bugar och tackar vi lör denna extra artighet. Med detta nummer följer ockå ett inbetalningkort för 1997 år medlemkap. Glöm inte bort att använda det, och gör det nart! Se artikel på annan plat i detta nummer! I övrigt tillönkar redaktionen alla medlemmar och ev. andra läare en kön vinter amt ett Riktigt Gott Nytt År. Vi hoppa få uppleva ännu ett år tillamman med Er, med tip och information, funderingar och problem av olika lag, om både vi och Ni har nytta av. Kanke kommer innehållet i tidningen att handla en del om Internet, om vi får frikt och färkt material? Mer om detta i näta nummer. Väl mött på årmötet och de följande mötena i Stockholm! Red. 2 Mikrobiten cmamamhad Nr. 1, januari 1997

3 Window 95 har kommit för att tan na. Det är ett tort teg framåt, jäm fört med Window 3.xx. Dea ver ioner drog man ig för att tarta, å vida man inte kulle köra ett Windowprogram, dä var man ju ä illa tvungen. Jag har hört tala om män nikor om använde Window 3 om multitakingmiljö och körde flera DOS-program i olika fönter, men jag fann aldrig detta förfaringätt attrak tivt. Det hände alltför ofta, att något av programmen krachade och läte hela Window med dataförlut om reultat. Så icke med Window 95. Vit händer det ockå nu, att något pro gram hänger ig, men då klarar Win dow 95 att fortätta köra de andra program man har igång och kan även avluta det program om har hängt ig, med eller utan dataförlut. Låt o anta, att Du har ett kalkylprogram och ett pelprogram igång under Win dow 95. Du har jobbat en tund med kalkylprogrammet och behöver kop pla av några minuter, å Du har tartat pelprogrammet ockå, men glömt att para kalkylfilen. Medan Du pelar om bät händer något, om pelet inte klarar av och plötligt telnar det till och varar inte på varken tangent bord, mu eller joytick. Då är det bara att trycka på CTRL-LT-DEL, å dyker dialogrutan Stäng Program upp, och Du kan välja vilket program Du vill tänga. Du tänger pelpro grammet och återgår till kalkylen, om inte har tagit minta kada. Na turligtvi har Du förlorat data ur pel programmet, om det är av den ort, om kan para något, t. ex. Ditt namn med aktuell poängumma. Men det viktiga är, att ett program, om lutar fungera, inte kan kada data i ett an nat program. Det trilkande program met kan avluta och arbetet fortätta med de program om fortfarande fun gerar. Detta är en väldigt viktig fråga om dataäkerhet. Vad hjälper det, om man kan tarta tio program och ha dem igång amtidigt, om ett enda av dem kan förtöra data i de andra? Då är m»n nog inte å pigg på att tarta flera program på en gång igen. Peronligen har jag alltid ifråga att, varför man kall ha flera pro gram igång amtidigt. Man kan ju ändå bara arbeta med ett av dem i ta get. Men till och med en ådan reak tionär peimit har blivit övertygad om tyrkan i att ha omedelbar tillgång till ett annat program. Jag brukar nu mera ofta köra igång Teckenuppätt ning tillamman med Publiher eller W rite om jag kall kriva texter eller brev på norka. Det är mycket enklare att komma åt ae och 0 på det ättet än att itta och knappa in NSI-koden med LT nedtryckt. Det finn naturligtvi en ituation, där inte heller Window 95 klarar bif fen. Om något av de program, om är igång lycka blockera vi hård vara, t. ex. tangentbordet, grafikkretama eller något annat, om är ab olut nödvändigt för datorn funktion, kan det ju bli nödvändigt att trycka på reet-knappen eller till och med att tänga av trö m m en och edan tarta igen. Och då har man ju förlorat data om inte parat innan krachen. tt något ådant här kan hända, beror på att Window 95 för bakåtkompatibiliteten kull tillåter program att gå förbi Window 95: tjänter och på verka hårdvaran direkt. nnar kulle det inte gå att köra många gamla pro gram, om är krivna för att arbeta på det här ättet. Window NT tillåter Mikrobiten cukdhmmaj Nr. 1, januari 1997 inte program att röra hårdvaran, men kan å andra idan inte heller köra den orten program. Det är en fråga om äkerhet kontra bakåtkompatibilitet. Men det är väl få av Mikrobiten lä are, om kulle kaffa NT till datom man har hemma. Enbart priet av kräcker. Ytterligare ett plu för Window 95 är att det kan hitta hårdvara au tomatikt. Om jag t. ex. anluter en 3:e (flyttbar) hårddik, å hittar Win dow 95 den automatikt näta gång datom tarta. Utan krångel. Tar jag edan bort den, tror inte operativ ytemet att den fin n i alla fall, utan den är borta vid näta upptart. En märklig idoeffekt av detta förtjänar att n ä m n a. Här kommer ett tip! Jag vet inte om det är å med alla CDROM-pelare, men min reagerar å här. Om luckan är öppen då datorn tartar, "hittar Window 95 inte CD-pelaren! Så har Du plötligt en dag tappat CD-pelaren ikon i Utforkaren eller Den här datorn å kan det bero på att luckan var öppen då datom tartade. Stäng luckan och tarta om datom, å får Du tillbaka ikonen! Det vore roligt om Du, om har kommit på något liknande, ville kri va några rader till Mikrobiten, å kall vi ta in Ditt tip under denna rubrik. Jag kall jälv föröka för medla det jag kommer på, men det vore ju roligt med flera medverkande. Med detta får väl tetet av Win dow 95 ane avlutat. Betyget blir: Rekommendera varmt, under för utättning att Din hårdvara klarar av det. H årdvarukrav: Mint 486:a, 300 MB eller törre hårddik, 8 MB (helt mera) RM. 3

4 ii. Åter dag att betala!. t Ja, det är faktikt dag att betala medlemavgiften igen. Det är vierligen inte ett helt är edan Du gjorde det it (några har gjort det ganka ent), men för att komma i takt med verkamhetåret, om är detamma om kalenderåret, föröker vi tidigarelägga betalningen något i år likom vi gjorde i fjol, å att medlemavgiften för 1997 kan vara vår kaör tillhanda före 31 januari Vi hoppa att det inte kall bli alltför betungande. Det är ju amma ak, om Du prenumererar på en tidning, då vill förlaget ha pengarna innan prenumerationperioden har gått ut. Som Du vet, ker allt arbete inom klubben ideellt, det är ingen om tjänar pengar på vår verkamhet, utan det är frivilliga krafter om på in fritid er till att verkamheten flyter. Vi måte föröka repektera dea männikor tid. Då är det väldigt bra att veta redan den 1 februari, dv. i god tid före årmötet, hur många medlemmar vi kommer att ha under det nya året. För det är jut i året början, före årmötet, om bokföringen för det gångna året kall lutföra och revidera och den ekonomika berättelen kriva, å att den kan förelägga årmötet. Och under denna tid har alla företagare, å även vår kaör, brått med in egen bokföring. Våra tidigare rutiner för att kicka ut inbetalningkort har inte varit tillfredtällande ur denna ynpunkt å nu föröker vi bättra o. Med denna tidning följer ett inbetalningkort, om redan är delvi i- fyllt. Ditt namn och Din adre finn redan. vgiftbeloppet (100 kronor) likaå. Men på mottagardelen finn plat att fylla i telefonnummer (markera hemligt nummer med ett H) och rutor för intreen och utrutning, om Du har. Vi ber Dig att krya i tillämpliga rutor på talongen, även om ingenting har ändrat edan i jjol. Det går inte att lämna andra meddelanden på det här kortet. Skriv ett brev i å fall! Skulle Du ha fått ny a w «y..1. tkjui 1 vw i i# r -.. ĪM< adre, å använd inbetalningkortet i alla fall, och läcka poten portofria nmälan om adreändring till vår kaör, Urban NielenI Tänk på att kriva tydligt! Urban adre är: Mikrobiten Datorklubb c/o Urban Nielen Kämpevägen SOLLENTUN TeL Enligt klubben tadgar ( 5) är den medlem, om har betalt medlemavgiften för innevarande år. Slutledningen är enkel. Vill Du vara medlem 1997, å betalar Du avgiften före den 31 januari. nnar är Du inte längre medlem, får inte tidningen Mikrobiten och kan inte utnyttja vår BBS. Om Du edan ångrar Dig och betalar, är Du givetvi medlem igen från och med den dag medlemavgiften kommer vår kaör tillhanda till året lut Betald avgift berättigar till medlemkap under kalenderåret, även om den betala för ent, men då kan det hända, att Du går mite om något nummer av tidningen, eller i alla fall för den å ent, att Du miar något av våra möten. Så här kategorikt hoppa vi lippa behandla någon, men det är vad tadgarna äger. Vi är poitivt intällda till alla, om vill vara med i klubben, och vill göra vad vi kan för att Du kall fö ut å mycket om möjligt av Ditt medlemkap. Och vit kan det hända att Du för en tidning, fat Du glömt att betala, det beror på hur länge Din avgift varit obetald. Men det kotar pengar att ge ut tidningar och bedriva verkamheten, och vi måte alla hjälpa till med den ekonomika biten. Vi hoppa, att Du har förtåele för detta och betalar i tid. Då har vi kommit ikapp, å att både tatitik och bokföring underlätta, och tyrelen och reviorerna för kälig tid till att förbereda årmötet, om i år håll den 13 februari. Dagordning vid Årmötet ) ärmötet öppna 2) fråga om kallele kett på tadgeenligt ätt 3) godkännande av dagordning 4) val av möteordförande 5) val av möteekreterare 6) val av juteringman/röträknare 7) upprättande av rötlängd 8) verkamhetberättele 9) ekonomik berättele 10) reviionberättele 11) anvarfrihet 12) val av tyrele 13) val av tvä reviorer 14) övriga frågor 15) årmötet avluta Eventuella motioner till årmötet kommer att behandla under Övriga frågor. Om antalet betalande medlemmar kulle junka dratikt kan fråga om klubben upplöande bli aktuell. Enligt tadgarna måte denna fråga behandla på två på varandra följande ordinarie årmöten. Men vi hoppa, att det inte kall bli aktuellt i år. INTRESSNT INTERNET- DEMONSTRTION Vid höten förta möte den 19 eptember 1996 hade vi en mycket uppkattad demontration av vad man kan använda Internet till. Stockholm Univeritet hade godhetfullt tällt en lokal med ett tiotal datorer med nabb Intemetkoppling till förfogande, och den blev fullatt. Demontrationen böljade med ett intreant föredrag av Jan Engkvit om hur atronomer använder ig av Internet för att ditribuera och hämta data till och från ina obervationer, och edan var det dag för o oerfarna att jälva pröva på. Under överineende av Jona Svennebring, om nyligen tillbringat ett tudieår i US, och Tobia Björk beökte vi olika iter och hemidor och lynade på ett par amerikanka radiotationer, om ände ut itt ljud över Internet. Ett par timmar, om vi ent kall glömma! 4 Mikrobiten o UadmHaJ Nr. 1, januari 1997

5 STDGR FÖR MIKROBITEN DTORKLUBB 1 Klubben namn kall vara Mikrobiten Datorklubb. 2 Klubben är en användarförening för MicroBee-datorer jämte perondatorer av IBM PC-typ. Klubben verkamhet yftar till att, frän medlemmar eller pä annat ätt, amla in datorteknik information, kunkap och erfarenhet och e till att denna prid och kommer alla medlemmar till del. Klubben, om i allt väentligt kall bygga pä medlemmarna aktivitet, kall i män av tillgäng till material utge ett medlemblad. Klubben kall i övrigt tillvarataga medlemmarna intreen och vara dera präkrör utät. 3 Klubben tyr av in tyrele, om ockä förvaltar klubben fata och löa egendom. 4 Ordförande och kaör kall var för ig tä om klubben firmatecknare. 5 Medlem är den om betalt medlemavgiften. 6 Styrelen kall enat vid november mänad utgäng fattälla medlemavgiften för kommande är. S7 Varje medlem har en (1) röt. Rötning genom fullmakt godtage ej. Vid lika rötetal har ordförande utlagröt, dock ej vid peronval där lotten avgör. 8 Styrelen kall betä av ordförande, vice ordförande, ekreterare, vice ekreterare, kaör. 9 Klubben verkamhet- och råkenkapär omfattar tiden 1 januari - 31 december. 10 Klubben högta belutande organ är ärmötet och kall äga rum före februari mänad utgäng. 11 Till ärmötet kall utgä peronlig kallele till varje medlem enat tvä veckor före ärmötet. Om möjligt kall mötedagordningen bifoga kallelen. i 12 Vid ärmötet kall följande ärenden förekomma: a) ärmötet öppnande b) frågan om tadgeenlig kallele c) godkännande av dagordning d) val av möteordförande e) val av möteekreterare f) val av juteringman tillika röträknare g) upprättande av rötlängd h) verkamhetberättele i) ekonomik berättele j) reviionberättele k) anvarfrihet l) val av tyrele m) val av två reviorer n) övriga frågor o) avlutning 13 De av årmötet valda reviorerna kall granka och revidera klubben räkenkaper. $14 Extra årmöte kan ammankalla då tyrelen och/eller två tredjedelar av medlemmarna och/eller reviorerna aner å erforderligt. I kallelen, om kall utgå enat en (1) vecka före, kall anledningen härför ange. På extra årmöte får endat de frågor om föranlett ärmötet behandla. $ 15 Ändring av tadgarna ker på årmötet, varvid ändringbelutet kall biträda av 2/3 av de avgivna röterna. $16 Belut om klubben upplöande kall omfatta av 2/3 majoritet vid (2) på varandra följande ordinarie årmöten. Vid klubben upplöning kall de tillgångar tillfalla ett eller flera otridigt ideella eller allmännyttiga ändamål. Mikrobiten cmxttamhaj Nr. 1, januari

6 BBS:en möteplat och programbibliotek för Mikrobiten medlemmar. Våra bevärliga venka tecken m. m. Databaen har varit paramt utnyttjad edan den kom igång. I böljan hade vi via inkömingproblem, det kanke avkräckte några, om ringde då. Ett problem med ett program, om behandlar användarlitan har ockå komplicerat användningen för nya användare. Kanke är idén med en ådan här gammaldag databa förlegad nu i dea Intemet-tider? En ak, om alltid pökat i kommunikationammanhang (och läget är inte bättre nu i Internet!), är våra venka tecken ÄÖåäö. Du har äkert hört tala om programmet 7H, om överätter dea till ][\}{. Flera andra liknande program finn ockå. Den orten konvertering införde på den tiden man använde 7-bit SCII, t. ex. på MicroBee. Då fann det bara 128 tecken att tillgå totalt. I och med att IBM PC kom med in utökade SCU-tabell ökade antalet tecken till 256, 8-bit SCII. Det kulle tillfredtälla de europeika m. fl. pråken krav på nationella tecken. Men då man lade ut dea tecken i tabellen, tänkte man inte på att lägga må och tora boktäver på rätt avtånd från varandra (avtåndet mellan och a är 32), utan längde bara ut dem huller om buller. Detta fick till följd att ordbehandlingprogrammen måte använda pecialrutiner för att konvertera ÅÄÖ till åäö och tvärtom. Med de vanliga tecknen var det bara att addera 32 till dera SCII-kod om man ville konvertera tora boktäver till må. Så måningom fann man att tecknen ändå inte räckte till, utan införde olika teckentabeller from. DOS 3.3. Förutom tandardtabellen 437 kan vi med venkt tangentbord ockå använda tabell 850. Detta ger o möjlighet att använda de nork-danka tecknen 0 och 0 men berövar o i tället de ramtecken, om kombinerar enkel och dubbel ram. Då Window kom använde i tället en NSI-tabell, där man placerat om de olika nationella tecknen, å att de må och tora boktäverna kom på rätt avtånd från varandra. Ram-tecknen utgick, man ritar ramar på andra ätt i Window. Men även här får man e upp! Via fonter kan akna via tecken, t. ex. ÅÄOåäö. Så om Du har fått tag i en CD-kiva med några tuen fonter, är det inte äkert att det går att kriva venka med dem alla. Deutom går det inte att mata in alla tecken i alla program (detta gäller både DOS- och Window-program), därför att programmen använder via tecken internt, t. ex. om tyckelut eller tilmarkering. Här nedan finn en tabell över de vanligate kontroveriella tecknen och dera repektive decimala koder i de olika tabellerna. Märk att NSIkoden av någon anledning inled med en nolla! Tkn NSI Tkn NSI Tkn NSI Tkn NSI [ å i il \ Ä i Y ] ä i y { D i JE I C i } i Å D I e å ö Ä É NT ä é fl ö É U t ö é u Å É U $ å é u '/* å e Q '/ Å / U y< ' Mikrobiten o UidtemHaJ Nr. 1, januari 1997

7 KORSORDET Var å god, här kom m er kryet! Svårighetgraden kan bara Du jälv bedöm a, men några riktigt fula fallgropar finn det inte. En mix av datortermer och aktuella aker den här gången. Löningen finn på näta ida. Så det enda Du vinner på att löa kryet, är en tund hjäragym natik och avkoppling. Det har ju ockå det goda med ig, att D u lipper gå och vara irriterad i flera m ånader, om Du inte lycka hitta ett eller annat ord i kryet. Håll till godo! Vfigrätt: Oen om fäter upp ledning delten i ring t ex. Fornnordikt gudaväen Falkman Toid Lindgren Gammal MhrlHidrtyp rbetar- och kvinnodrildrare Tydcbil Slutar näan i Nykhhetoiganiation vsffriarenha Pro*rannnerare Oljedllat för litna motorer Yngve nderon Vacker blomma på ofruktbar maric Blir oppor innan de ät Finn det åtmintone några i en Egyptidc provin på gamla tetamentet Ylva Tömblom ftlrn aem ati ^ en^ ca*) Finn på kompa och i rabatt Höra hån nödtälld Skall det vara på julmaten Når man knappat utan anträngt Tjäntemannarack Sigvard Peta-Sand Internationella enheter Gör den om uträttat itt ärende merikank organiation Qvanligt mannamn Är den om kapar Lodrätt: Sa han om log ig på tummen Har det ny varit Icke tillmötegående Har det ockå ny varit Eneqpförm Fick Du kanke ny? Fick den om kkkade Feminint nann Lagen om tillfälligt omhändertagande Kort flicknamn Har en del på gla, andra på tårta Vänner gott om man är fruen Hade det brått trax före jul Komprimerat filmformat Man och pynt på ring Viar bd nvänd på nn«håll om taktäckning Beteckning på CD-pelare Galant utrop i tället för vordom Synte kanke i trakten på julafton Haren är duktig på det Tingotd Måte eka då och då Vill den dominante Fekar ned men drar upp Liten lott Böjlig linjal tid Mikrobiten owmhammtj Nr. 1, januari

8 8 N u R i N 2 12 L 9 KORSORDET LÖSNING 3 J 4 5 R 6 E J u V E L 16 L U T 0 N T 0 23 J 32 F 35 Y L 0 24 G 21 T 7 IM 14 T 10 K L 17 M 0 19 T 1 P P 25 P 27 M 0 R 0 22 S P 28 u P p Ö T 26 Y 30 R E p S T E G 33 G 0 S E N 36 T 39 R M K 37 R E N L 44 P T K R 47 1 E G å 49 R N L D 0 E 34 H 38 H 0 41 R 0 P T 0 P P 46 P S 52 R 50 K R E T 1 V N 8 Mikrobiten QMeäembLul Nr. 1, januari 1997

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

Släktforskardagarna i Köping

Släktforskardagarna i Köping D I S - M i t t N y t t Anvarig utgivare: Rolf Luth Nr3 2013 På inidorna Divere månotier 2 annon 10 Ordföranden har ordet 11 Redaktören ruta I dagarna har den förta nattfroten kommit! Och när det deutom

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR

DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR QTC Amatörradio Nr 9 DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR 3 IC-7200 enkel och tuff med MF (mellanfrekven)

Läs mer

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id

Läs mer

FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN

FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN Succén är tillbaka! FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN Hela denna tidning är en annon för Brukvallarna Game Fair 2011. Brukvallarna Fjällprodukter med mak av paradiet Sidan 7 Görgen Antonon karimatik rikpelman

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Gott och nyttigt Succé för MAT 2014!

Gott och nyttigt Succé för MAT 2014! , Nr 5/2014 TEMA Närproducerat Gott och nyttigt Succé för MAT 2014! CHAMPINJONKUNGAR HETT TRAKTORRACE STARTAR EGET MEJERI Ander Nilon och Benny Axeborg levererar ett ton Traktorrace är hett. Att våga gaa

Läs mer

Processbeskrivning - Ekonomistyrning

Processbeskrivning - Ekonomistyrning ProcIT-P-003 Procebekrivning - Ekonomityrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 för Procebekrivning Ekonomityrning Procebekrivning ProcIT-P-003 3.2 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Nr 26 Vecka 27 Årgång 24 Torsdag 2 juli 2015

Nr 26 Vecka 27 Årgång 24 Torsdag 2 juli 2015 Kom i håg Mor Dag 25/5 Störta annonbladet i Klarälvdalen Tel. 0563-616 66 Fax 0563-109 79 www.veckobladet.e info@veckobladet.e Nr 26 Vecka 27 Årgång 24 Tordag 2 juli 2015 VARSÅGOD! Trevlig läning av vårt

Läs mer

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers Gallneby A. Erik Skattmästare 07/08 Kassör F-styret 08/09 Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers UPPLAGA 1 2009 Chalmers Tekniska Högskola Fysikteknologsektionen F-styret Liten ordlista

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer