NAS-server. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAS-server. Bruksanvisning"

Transkript

1 NAS-server Bruksanvisning Modell: DS108j, DS107, DS107+, DS207, DS207+, DS209+, CS407e, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, DS508 Dokument-ID: Synology _UserGuide_NASeries_ _sve Grundad på version: DSM

2 MEDDELANDE OM UPPHOVSRÄTT Alla äganderätter, upphovsrätter och andra immateriella rättigheter angående och till vilka som helst Produkter av Synology, hädanefter kallade Produkter eller Produkt (inklusive, men inte enbart begränsat till produktutformning och utseende, fast programvara och vilka som helst relevanta medier, bilder, fotografier, animationer, video, ljud, musik, text och applets som utgör en del av Produkterna), de åtföljande bruksanvisningarna och andra dokument samt eventuella online- eller elektroniska dokument tillhör Synology Inc. Upphovsrätt Synology Inc.; Alla rättigheter förbehållna. MEDDELANDE OM VARUMÄRKE Synology och andra namn på Produkter av Synology är skyddade eller registrerade varumärken av Synology Inc. Microsoft, Windows-serierna och Internet Explorer är varumärken av Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS-serierna är varumärken av Apple Computer, Inc., registrerade i USA och andra länder. Andra produkter och bolagsnamn som nämns häri är varumärken av sina respektive innehavare. BEGRÄNSAD GARANTI OCH BEGRÄNSAT ANSVAR Synology erbjuder en begränsad garanti på sina Produkter bara till den första personen eller enheten som ursprungligen köpt Produkterna från Synology eller dess auktoriserade återförsäljare eller detaljhandlare. Synology garanterar att varje hårdvarudel av Produkterna kommer att vara fri från fysiska brister i material och utförande i två år fr.o.m. inköpsdatumet (tre år för DS508, RS408, RS408-RP, och RS407), eller att Produkten kommer att bli lagad eller ersatt, vilket endast ska bestämmas av Synology. Om Produkten visar sig vara bristfällig under sagda garantiperiod, kan ni kontakta er lokala återförsäljare för att få hjälp. Ni måste uppvisa inköpsbevis och ett streckkodnummer från Produktens förpackning, när ni begär hjälp. Produkterna av Synology är barebones produkter, så Synology ger inga garantier om den installerade hårddisken eller garantier om kompatibiliteten av alla hårddiskar. SYNOLOGY SKALL INTE HA NÅGOT ANSVAR MOT ER ENLIGT DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN, OM PRODUKTEN HAR INSTALLERATS OCH ANVÄNDS PÅ ETT SÄTT SOM INTE FINNS ANGIVET ELLER BESKRIVET I PRODUKTENS SPECIFIKATIONER ELLER BESKRIVNING, SAMT OM PRODUKTEN HAR MODIFIERATS ELLER ÄNDRATS PÅ NÅGOT SÄTT AV VILKEN SOM HELST TREDJE PART UTOM SYNOLOGY, ELLER OM PRODUKTENS OFÖRENLIGHET MED SPECIFIKATIONERNA KAN TILLSKRIVAS ORSAKER SOM SYNOLOGY INTE ANSVARAR FÖR. SYNOLOGY GER INGA GARANTIER ELLER FÖRESTÄLLNINGAR, VARE SIG UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, MED HÄNSYN TILL SINA PRODUKTER ELLER INNEHÅLLET ELLER ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR DOKUMENTATIONEN OCH ALL ÅTFÖLJANDE MJUKVARA, OCH FÖRNEKAR I SYNNERHET MJUKVARANS KVALITET ELLER PRESTATION FÖR VILKET SOM HELST KONKRET ÄNDAMÅL. SYNOLOGY GER INGA GARANTIER ATT ALLA UPPGIFTER SOM ÄR LAGRADE PÅ DESS PRODUKTER ALLTID ÄR SÄKRA OCH UTAN NÅGRA RISKER FÖR DATAFÖRLUSTER. SYNOLOGY PÅMINNER ER ATT SÄKERHETSKOPIERA UPPGIFTERNA MED JÄMNA MELLANRUM. SYNOLOGY SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARA MOT ANVÄNDAREN FÖR SKADOR, INKLUSIVE BESPARINGAR, VINSTBORTFALL ELLER ANDRA OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV ELLER OMÖJLIGHETEN ATT ANVÄNDA PRODUKTER AV SYNOLOGY ELLER DATAFÖRLUSTER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV SÅDAN ANVÄNDNING. 1

3 DEN HÄR GARANTIN GER ER SPECIFIKA RÄTTIGHETER, OCH NI KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT (ELLER FRÅN RÄTTSKIPNINGSOMRÅDE TILL RÄTTSKIPNINGSOMRÅDE). SYNOLOGI:S ANSVAR FÖR TEKNISKA FEL OCH BRISTER I HÅRDVARAN ÄR BEGRÄNSAD TILL LAGNING ELLER ERSÄTTNING, SOM ANGIVET I DEN HÄR GARANTIDEKLARATIONEN. FÖR KUNDER, MED UNDANTAG FÖR DE UTTRYCKLIGA GARANTIERNA I DEN HÄR GARANTIDEKLARATIONEN, FÖRNEKAR SYNOLOGY ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR PRODUKTEN, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, INKLUSIVE, MEN INTE ENBART BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OCH VILLKOR OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT KONKRET ÄNDAMÅL. INGA ANDRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, KOMMER ATT GÄLLA EFTER ATT DEN BEGRÄNSADE GARANTINS PERIOD HAR LÖPT UT. NÅGRA STATER ELLER RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN TILLÅTER INTE UTESLUTANDET AV VISSA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR GILTIGHETSPERIODEN AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, SÅ DET ÄR MÖJLIGT ATT DEN HÄR BEGRÄNSNINGEN INTE GÄLLER FÖR ER. TÄCKNINGEN AV DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN UPPHÖR OM NI SÄLJER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÖVERFÖR DEN HÄR PRODUKTEN TILL ANDRA PARTER. SYNOLOGY ACCEPTERAR INTE NÅGOT ANSVAR UTÖVER DE I DEN HÄR GARANTIN STIPULERADE RÄTTSMEDLEN ELLER ANSVAR FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VILKET SOM HELST ANSVAR FÖR TREDJE PARTS FORDRINGAR MOT ER FÖR SKADOR, FÖR PRODUKTER SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄNDNING ELLER FÖR FÖRLORADE DATA ELLER FÖRLORAD MJUKVARA. SYNOLOGY:S ANSVAR SKALL INTE ÖVERSTIGA BELOPPET SOM NI BETALAT FÖR PRODUKTEN SOM ÄR FÖREMÅL FÖR FORDRING. DET HÄR ÄR DET MAXIMALA BELOPPET FÖR VILKET SYNOLOGY ANSVARAR. SYNOLOGY-PRODUKTER ÄR INTE AVSEDDA FÖR BRUK I MEDICINSKA, LIVRÄDDANDE ELLER LIVSUPPEHÅLLANDE PROGRAM. TVISTLÖSNING För den här bestämmelsens ändamål betyder termen tvist vilken som helst tvist, kontrovers eller fordran som uppstår i samband med (i) det här avtalet, dess tolkning eller dess överträdelse, upphörande, tillämplighet eller giltighet, (ii) den relaterade beställningen för, inköp, leverans, mottagning eller användning av vilken som helst produkt eller tjänst från Synology, eller (iii) vilken som helst tvist som uppstår i samband med eller är förknippad med förhållandet mellan er och Synology; termen Synology betyder Synology, Inc., dess moderbolag, dotterbolag, filialer, direktörer, tjänstemän, anställda, förmånstagare, agenter, övertagare, komponentleverantörer (av både hård- och mjukvara), och/eller vilken som helst tredje part som levererar produkter eller tjänster som är inköpta från eller distribueras av Synology; och termen Er betyder er, eller personer i intressegemenskap med er, såsom familjemedlemmar eller förmånstagare. Med hänsyn till kunder från USA avtalar ni och Synology att alla tvister mellan Er och Synology skall lösas exklusivt och definitivt genom skiljedom i enlighet med de gällande handelsreglerna av den Amerikanska skiljedomsassociationen, on inte annat stipulerats nedan. Skiljeförfarandet skall föras inför en enskild skiljedomare och skall endast begränsas till tvisten mellan er och Synology. Skiljeförfarandet eller vilken som helst del därav skall inte slåss samman med andra skiljeförfaranden och det skall inte föras på gruppomfattande eller gruppstämningsbasis. Skiljeförfarandet skall äga rum i King County, Washington genom inlämnande av dokument, per telefon, online eller i person, som skiljedomaren bestämt på parternas begäran. Den vinnande parten i vilket som helst amerikanskt eller icke-amerikanskt skiljeförfarande eller andra processer 2

4 skall få ersättning för alla kostnader och rimliga advokatarvoden från den förlorande parten, inklusive för alla kostnader för skiljeförfarande som den vinnande parten ådragit sig. Varje beslut som fällts vid sådant skiljeförfarande skall vara definitivt och bindande för parterna, och domar kan avkunnas på basis därav av vilken som helst behörig domstol. Ni förstår att Ni, i avsaknad av den här bestämmelsen, skulle ha rätt till att lösa tvistemål genom domstolsförfaranden, inklusive rätt till att processa om fordringar på gruppomfattande eller gruppstämningsbasis, samt att Ni uttryckligen och medvetet har avsagt er dessa rättigheter och har accepterat att lösa vilka som helst tvister genom bindande skiljeförfarande i enlighet med bestämmelserna i den här paragrafen. För icke-amerikanska kunder skall varje tvist lösas definitivt genom skiljeförfarande fört av tre neutrala skiljedomare i enlighet med procedurerna i Republiken Kinas Skiljeförfarandelag och de relaterade tillämplighetsreglerna. Skiljeförfarandet skall äga rum i Taipei, Taiwan, Republiken Kina, och det skall föras på engelska eller, om båda parterna enas om det på mandarin. Skiljedomsutslaget skall vara definitivt och bindande för parterna och kan tillämpas vid vilken som helst behörig domstol. REVIDERING Synology förbehåller sig rätten till att revidera eller uppdatera sina Produkter, andra produkter, mjukvara eller relaterad dokumentation utan vidare meddelande. Synology Inc. förbehåller sig rätten till att revidera den här publikationen samt att göra ändringar i dess innehåll utan att vara skyldig till att underrätta några personer om dessa revisioner eller ändringar. 3

5 Index Om den här bruksanvisningen... 6 Sätta igång med din Synology-server... 7 Inledning... 7 Fillagring och fildelning via Internet... 7 Säkerhetskopiering av PC-data och serverdata... 7 Dataöverföring via FTP... 7 Filhantering via webbläsare... 7 Dela bilder, videoklipp och bloggar med Photo Station Njuta av underhållningsdata lagrade på servern... 8 Upplev musik direkt när du vill... 8 Programmera din egen webbsida... 8 Videoinspelning med IP-kameror... 8 USB Printer Server... 8 Specifikationer bay-modeller bay-modeller bay-modeller bay-modeller Begränsningar Utseende bay & 2-bay Disk Station bay Cube/Disk Station bay 1U Rack Station bay Disk Station Tabell med LED-indikeringarnas beskrivningar bay & 2-bay-modeller bay-modeller bay-modeller Hantera Synology-servern Sätta igång med Webbhantering UI: Använd installationsverktyget Komma åt Webbhantering UI manuellt Hantera Synology-servern Anslutning från två olika nätverk* Hantera volym* Hantera volymer* Reparera en volym med hjälp av Hot Swap* Ansluta dig till en Windows-domän* Tillgång till Synology Server via Telnet/SSH Tillgång till Synology-servern via NFS Återställ administratörslösenordet Ominstallera Synology-servern Komma åt Synology-serverns data Delade mappar Inbyggda mappar Skapade av administratören Ställa in åtkomsträttigheter Använda Papperskorgen i nätverk Ställa in kodning Komma åt delade mappar Från samma nätverk Från olika nätverk

6 Server- och PC-backuplösningar Lokal säkerhetskopiering Nätverksbackup Säkerhetskopiering av personliga data Innan du sätter igång Minimala systemkram Installera Synology Data Replicator Använda Synology Data Replicator Säkerhetskopiera Synology-serverns inställningar Synology-server till klientdator Synology-server till en annan Synology-server Dela ut USB-skrivare Ytterliggare funktioner Audio Station itunes-tjänst Multimedia-tjänst Download Station Aktivera Download Station Installera Download Redirector Web Station Aktivera Web Station och MySQL Aktivera Virtual Host Detaljerad beskrivning på Web Station Photo Station Aktivera Photo Station Detaljerad beskrivning på Photo Station Surveillance Station Aktivera Surveillance Station Detaljerad beskrivning av Surveillance Station USBCopy* Ställa in USBCOPY-destination E-post-meddelande Uppdatering av fast programvara Utöka lagringskapaciteten Extern hårddisk Extern USB-hårddisk Extern SATA-hårddisk* Ersätta hårddisken med en större intern hårddisk För 1-bay-modeller* För Basic- eller RAID 0-volymer på två- eller fler bay-modeller* För RAID 1-volymer på 2- eller fler bay-modeller* För RAID 5- eller RAID 6-volymer på 4- och fler bay-modeller* Lägga till en hårddisk till en RAID 5/RAID 6-volym* Felsökning Bilaga Rekommenderade tillbehör Rekommenderad NTP-server

7 Om den här bruksanvisningen Denna bruksanvisning täcker alla funktionerna av Synology NAS-servern. Vissa funktioner är kanske endast tillgängliga på specifika modeller. Läs produkt specifikationen för mer information. 6

8 Sätta igång med din Synology-server Inledning Vi vill gratulerar dig till köpet av denna Synology NAS-server ("Synology-server"). Synology-servern är avsedd för följande ändamål: Fillagring och fildelning via Internet Windows- och Mac-användare kan lätt dela ut filer på Intranet eller Internet. Unicode-språkstödet gör delningen av filer på olika språk från Synology-servern smidigt. Säkerhetskopiering av PC-data och serverdata Synology-servern erbjuder olika backuplösningar för säkerhetskopiering av PC-data till Synology-server, säkerhetskopiering av Synology-serverdata till en extern hårddisk, eller en annan Synology-server, eller en rsync-kompatibel server. Dataöverföring via FTP Synology-servern erbjuder FTP-tjänst med bandbreddsbegränsning och anonym inloggning. För säker dataöverföring är FTP over SSL eller FTP over TLS också tillgänglig för vissa modeller. Filhantering via webbläsare File Station gör det möjligt för användare att lätt hantera sina filer på Synology-servern via ett webbgränssnitt. Man pekar helt enkelt webbläsaren till Synology File Station och man har direkt åtkomst till sina filer. Dela bilder, videoklipp och bloggar med Photo Station 3 Med Photo Station 3 kan du dela bilder och videoklipp över Internet utan komplicerade uppladdningssteg. Albumkontrollen garanterar att innehållet delas med rätt personer. Besökare kan även lämna kommentarer på dina bilder. Dessutom finns ett helt nytt bloggsystem inbyggt för att du enkelt ska kunna dela med dig av dina upplevelser och tankar över Internet. 7

9 Njuta av underhållningsdata lagrade på servern Download Station ger dig möjlighet att ladda ner filer från Internet med hjälp av BitTorrent, FTP, och HTTP till Synology-server. Om en UPnP DMA är ansluten i LAN-nätverket kan du aktivera "Multimedia Service" och dela med dig av multimediefiler på Synology-servern. Om du vill dela ut och spela upp mp3-filer som är lagrade på Synology-servern kan du aktivera "itunes Service" och njuta av musik med hjälp av itunes-klienter på det lokala nätverket. Den inbyggda "Copy"-knappen på enheten ger dig möjlighet att omedelbart kopiera bilder från din kamera till Synology-servern. Upplev musik direkt när du vill Audio Station låter användarna samla musik som lagras på Synology-servern till spellistor, spela upp musikfiler som lagras på Synology-servern eller från en ansluten ipod, eller till och med ansluta direkt till nätradiostationer. Med USB-högtalare anslutna till Synology-servern eller genom att strömma musik till din stationära dator kan du bada i musik närhelst du själv känner för det. Programmera din egen webbsida Du kan skapa personliga hemsidor eller hemsidor till företag med hjälp av funktionen "Web Station". Om användarna integrerar PHP och MySQL kan de skapa bloggar eller även en online butik. Videoinspelning med IP-kameror Med "Surveillance Station" kan du hantera, se och spela in videoklipp från flera* IP-kameror på Internet. Genom det webbaserade hanteringsgränssnittet i Surveillance Station kan du se den bild som kameran övervakar i realtid, och spela in videoklipp kontinuerligt såväl som i läge för rörelseavkänning. USB Printer Server Du kan dela ut USB 2,0-skrivaren på det lokala nätverket * Stöds endast på vissa modeller. Läs produktens specifikationstabell. 8

10 Specifikationer 1-bay-modeller Objekt DS107 DS107+ DS108j Intern hårddisk 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 1 Max. kapacitet 1 TB 1 TB 1 TB Hot Swappable-hårddisk Nej Nej Nej Externt hårddiskgränssnitt USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 USB x 3 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systemfläkt X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) Mått (HxBxD) (mm) 160 X 63 X X 63 X X 63 X 218 Vikt 0,81Kg 0,81Kg 0,81Kg Windows 2000 och senare Klienter som stöds Mac OS X 10.3 och senare Max. användarkonton Max. gruppkonton Max. delade mappar Max. antal samtidiga anslutningar Max. antal stödda IP-kameror EXT3 FAT (endast extern hårddisk) Filsystem NTFS (skrivskyddad extern hårddisk) Volymtyp Grundläggande FCC Klass B CE Klass B Intyg BSMI Klass B VCCI Klass B HDD-viloläge Ja Ja Ja Meddelande om händelser Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP över SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS-anslutning Ja Ja Ja Windows ADS-domän Ja Ja Nej Krypterad nätverksbackup Ja Ja Ja Programmerad Nej Nej Ja start/avstängning Engelska tyska franska italienska spanska danska Polska norska svenska holländska Lokalisering ryska japanska koreanska kinesiska (traditionell) kinesiska (förenklad) Strömförbrukning och miljökrav Nätspänning: 90V till 230V AC Frekvens: 50Hz till 60Hz Driftstemperatur: 40 till 95 F (5 till 35 C) Förvaringstemperatur: 15 till 155 F (-10 till 70 C) Relativ fuktighet: 5% till 95% RF Max. driftshöjd: 3048 meter Obs! För de senaste produktspecifikationerna, besök 9

11 2-bay-modeller Objekt DS207 DS207+ DS209+ Intern hårddisk 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA(II) X 2 Max. kapacitet 2 TB 2 TB 2 TB Hot Swappable-hårddisk Nej Nej Nej Externt hårddiskgränssnitt USB x 3 USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systemfläkt X 1 (60mmX60mm) X 1 (60mmX60mm) X 1 (70mmX70mm) Mått (HxBxD) (mm) 160 X 88 X X 88 X X 88 X 218 Vikt 0,98Kg 0,98Kg 0.98Kg Windows 2000 och senare Klienter som stöds Mac OS X 10.3 och senare Max. användarkonton Max. gruppkonton Max. delade mappar Max. antal samtidiga anslutningar Max. antal stödda IP-kameror EXT3 FAT (endast extern hårddisk) Filsystem NTFS (skrivskyddad extern hårddisk) Volymtyp Grundläggande RAID 0 RAID 1 Intyg FCC Klass B CE Klass B BSMI Klass B VCCI Klass B FCC Klass B CE Klass B FCC Class B CE Class B BSMI Class B HDD-viloläge Ja Ja Ja Meddelande om händelser Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP över SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS-anslutning Ja Ja Ja Windows ADS-domän Ja Ja Ja Krypterad nätverksbackup Ja Ja Ja Programmerad start/avstängning Nej Nej Ja Engelska tyska franska italienska spanska Lokalisering danska Polska norska svenska holländska ryska japanska koreanska kinesiska (traditionell) kinesiska (förenklad) Strömförbrukning och miljökrav Nätspänning: 90V till 230V AC Frekvens: 50Hz till 60Hz Driftstemperatur: 40 till 95 F (5 till 35 C) Förvaringstemperatur: 15 till 155 F (-10 till 70 C) Relativ fuktighet: 5% till 95% RF Max. driftshöjd: 3048 meter Obs! För de senaste produktspecifikationerna, besök 10

12 4-bay-modeller Objekt CS407e/CS407 DS408 RS407 RS408 RS408-RP Intern hårddisk 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 4 Max. kapacitet 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB Hot Swappable-hårddisk Nej Nej Ja Ja Ja Externt hårddiskgränssnitt USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X2 Gigabit X2 USBCopy Nej Nej Nej Nej Nej Systemfläkt X 1 (80mmX80mm) X 1 (80mmX80mm) X 3 (40mmX40mm) Strömfläkt Nej Nej Nej Mått (HxBxD) (mm) 168 X 184 X X 184 X X X X 3 (40mmX40mm) X 1 (40mmX40mm) 44 X X X 4 (40mmX40mm) X 2 (40mmX40mm) 44 X X Vikt 2,23Kg 2,23Kg 7,2Kg 7,1Kg 9,68Kg Klienter som stöds Windows 2000 och senare Mac OS X 10.3 och senare Max. användarkonton 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 Max. gruppkonton Max. delade mappar Max. antal samtidiga anslutningar Max. antal stödda IP-kameror 2/ Filsystem EXT3 FAT (endast extern hårddisk) NTFS (skrivskyddad extern hårddisk) Volymtyp Grundläggande RAID 0 RAID 1 RAID 5 Intyg FCC Klass B CE Klass B BSMI Klass B VCCI Klass B FCC Class B CE Class B BSMI Class B FCC Klass A CE Klass A VCCI Klass A FCC Klass A CE Klass A VCCI Klass A HDD-viloläge Ja Ja Ja Ja Ja Meddelande om händelser Ja Ja Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja Ja Ja FTP över SSL/TLS Ja Ja Ja Ja Ja HTTPS-anslutning Ja Ja Ja Ja Ja Windows ADS-domän Ja Ja Ja Ja Ja Krypterad nätverksbackup Ja Ja Ja Ja Ja Programmerad start/avstängning Nej Ja Nej Ja Ja Engelska tyska franska italienska spanska Lokalisering danska Polska norska svenska holländska ryska japanska koreanska kinesiska (traditionell) kinesiska (förenklad) Nätspänning: 90V till 230V AC Frekvens: 50Hz till 60Hz Strömförbrukning Driftstemperatur: 40 till 95 F (5 till 35 C) och Förvaringstemperatur: 15 till 155 F (-10 till 70 C) miljökrav Relativ fuktighet: 5% till 95% RF Max. driftshöjd: 3048 meter Obs! För de senaste produktspecifikationerna, besök 11

13 5-bay-modeller Objekt DS508 Intern hårddisk 3.5 SATA (II) x 5 Max. kapacitet 5 TB Hot Swappable-hårddisk Ja Externt hårddiskgränssnitt USB X2, esata X1 LAN-port Gigabit X 2 USBCopy Nej Systemfläkt X 2(80mmX80mm) Strömfläkt X 1(40mmX40mm) Mått (HxBxD) (mm) 177 X 203 X 242 Vikt 4.75Kg Windows 2000 och senare Klienter som stöds Mac OS X 10.3 och senare Max. användarkonton 2,048 Max. gruppkonton 256 Max. delade mappar 200 Max. antal samtidiga anslutningar 256 Max. antal stödda IP-kameror 10 EXT3 FAT (endast extern hårddisk) NTFS Filsystem (skrivskyddad extern hårddisk) Volymtyp Basic RAID 0 RAID 1 RAID 5 FCC Class B CE Class B Intyg BSMI Class B VCCI Class B HDD-viloläge Ja Meddelande om händelser Ja NTP Ja FTP över SSL/TLS Ja HTTPS-anslutning Ja Windows ADS-domän Ja Krypterad nätverksbackup Ja Programmerad start/avstängning Ja Engelska tyska franska italienska spanska danska Polska norska svenska holländska Lokalisering ryska japanska koreanska kinesiska (traditionell) kinesiska (förenklad) Strömförbrukning och miljökrav Nätspänning: 100V till 240V AC Frekvens: 50Hz till 60Hz Driftstemperatur: 40 till 95 F (5 till 35 C) Förvaringstemperatur: 15 till 155 F (-10 till 70 C) Relativ fuktighet: 5% till 95% RF Max. driftshöjd: 3048 meter Obs! För de senaste produktspecifikationerna, besök 12

14 Begränsningar 1. Stöder upp till 1 USB-skrivare. 2. Funktionen USBCopy stöder endast USB-hårddiskar med FAT32-filsystemet. 3. Vissa digitala kameror definieras som Still Image Devices, t.ex. Canon. För sådana enheter stöder Synology-servern bara USB Copy (ingen USB share). 4. För Mac-användare stöder Synology bara USB-skrivare med PostScript. 13

15 Utseende 1-bay & 2-bay Disk Station Framsida Baksida Fläkt Knappen USBCopy esata-port Strömknapp USB-port LAN-port Knappen Återställ DC in 12V-port Artikelnamn Plats Beskrivning Strömknapp Knappen COPY Frontpanelen Strömknappen används för att slå på eller stänga av Synology-servern. Om du vill stänga av Synology-servern, håll strömknappen nedtryckt tills du hör ett pip och strömindikeringen börjar blinka. Frontpanelen Knappen COPY börjar lysa när du ansluter en USB-enhet (t.ex.: en digital kamera, USB-flashminne). När du trycker på knappen kopieras data från den anslutna USB-enheten till 14

16 USB-port Front- och bakpanel Synology-serverns interna hårddisk. Synology-servern har 3 USB-portar för anslutning av externa hårddiskar, USB-skrivare eller andra USB-enheter. Det finns en port på framsidan och två portar på baksidan. Smart fläktventilation Bakre panelen Fläkten leder bort överskottsvärme från Synology-servern. Den startas automatiskt när servern startas. Om fläkten inte fungerar som den ska kommer du att höra ett pip varje sekund. esata-port Frontpanelen esata-porten används för anslutning av en extern SATA-hårddisk Knappen Återställ LAN-port DC IN 12V-port Bakre panelen Bakre panelen Bakre panelen 1. Om du vill återställa IP-adressen, DNS, lösenord för administratörens konto och aktivera gästkontot. (Se kapitlet Återställ administratörslösenordet.) 2. Om du vill installera om Synology-servern (Se kapitlet Ominstallera Synology-servern LAN-porten finns där du ansluter RJ-45-kabeln till Synology-servern. Porten DC IN 12V finns där du ansluter strömadaptern. 4-bay Cube/Disk Station Framsidan LED-indikeringar Strömknapp LED-indikeringar 15

17 Baksidan DC in LAN USB Fläkt Artikelnamn Plats Beskrivning Omställ Strömknapp Frontpanelen Strömknappen används för att slå på eller stänga av Synology-servern. Om du vill stänga av Synology-servern, håll strömknappen nedtryckt tills du hör ett pip och strömindikeringen börjar blinka. Avstängningen är klar inom 30 sekunder. LED-indikeringar Frontpanelen LED-indikeringen används för att visa den interna hårddiskens och systemets status. USB-port Bakre panelen Synology-servern har 2 USB-portar för anslutning av externa hårddiskar, USB-skrivare eller andra USB-enheter. Fläktventilation Bakre panelen Fläkten leder bort överskottsvärme från Synology-servern. Den startas automatiskt när servern startas. Om fläkten inte fungerar som den ska kommer du att höra ett pip varje sekund. Knappen Återställ LAN-port DC IN-port Bakre panelen Bakre panelen Bakre panelen 3. Om du vill återställa IP-adressen, DNS, lösenord för administratörens konto och aktivera gästkontot. (Se kapitlet Återställ administratörslösenordet.) 4. Om du vill installera om Synology-servern. (Se kapitlet Ominstallera Synology-servern.) LAN-porten finns där du ansluter RJ-45-kabeln till Synology-servern. DC IN-porten finns där du ansluter strömadaptern. 16

18 4-bay 1U Rack Station Framsidan Strömknapp LED-indikeringar Baksidan Ström Fläkt LAN USB Konsol Artikelnamn Plats Beskrivning Strömknapp Frontpanelen Strömknappen används för att slå på eller stänga av Synology-servern. Om du vill stänga av Synology-servern, håll strömknappen nedtryckt tills du hör ett pip och strömindikeringen börjar blinka. Avstängningen är klar inom 30 sekunder. LED-indikeringar Frontpanelen LED-indikeringen används för att visa den interna hårddiskens och systemets status. USB-port Fläkt Bakre panelen Bakre panelen Synology-servern har 2 USB-portar för anslutning av externa hårddiskar eller andra USB-enheter. Det finns 3 fläktar på den bakre panelen. Fläktarna leder bort överskottsvärme från Synology-servern. Fläktarna aktiveras automatiskt när Synology-servern startas. Om fläkten inte fungerar som den ska kommer du att höra ett pip varje sekund. 17

19 Konsolport Knappen Återställ LAN-port Strömuttag Bakre panelen Bakre panelen Bakre panelen Bakre panelen Konsolporten är där du ansluter Synology-servern direkt till en dator. 1. Om du vill återställa IP-adressen, DNS, lösenord för administratörens konto och aktivera gästkontot. (Se kapitlet Återställ administratörslösenordet.) 2. Om du vill installera om Synology-servern. (Se kapitlet Ominstallera Synology-servern.) LAN-porten finns där du ansluter RJ-45-kabeln till RS407. Strömuttaget är där du ansluter nätsladden. 5-bay Disk Station Framsidan LEDindikatorer POWER-knapp Statusindikator Aktivitetsin dikator Lås för hårddiskens släde Släde för hårddisk 18

20 Baksidan Ström Konsol USB-port esata Fläkt RESET ÅTERSTÄLLNING LAN Artikelnamn Plats Beskrivning Strömknapp Frontpanelen Strömknappen används för att slå på eller stänga av Synology-servern. Om du vill stänga av Synology-servern, håll strömknappen nedtryckt tills du hör ett pip och strömindikeringen börjar blinka. Avstängningen är klar inom 30 sekunder. LED-indikeringar Frontpanelen LED-indikeringen används för att visa den interna hårddiskens och systemets status. Släde för hårddisk Lås för hårddiskens släde USB-port Fläkt Konsolport Framsidan Framsidan Bakre panelen Bakre panelen Bakre panelen Det finns 5 st slädar för hårddiskar på framsidan. Varje släde är avsett att rymma en hårddisk vertikalt. Alla de 5 slädarna för hårddisken är utrustade med ett lås. Använd den runda nyckeln i förpackningen för att låsa/låsa upp slädarna i systemet. Synology-servern har 2 USB-portar för anslutning av externa hårddiskar eller andra USB-enheter. Det finns 2 fläktar på den bakre panelen. Fläktarna leder bort överskottsvärme från Synology-servern. Fläktarna aktiveras automatiskt när Synology-servern startas. Om fläkten inte fungerar som den ska kommer du att höra ett pip varje sekund. Konsolporten är där du ansluter Synology-servern direkt till en dator. 19

21 Knappen Återställ LAN-port Strömuttag Bakre panelen Bakre panelen Bakre panelen 1. Om du vill återställa IP-adressen, DNS, lösenord för administratörens konto och aktivera gästkontot. (Se kapitlet Återställ administratörslösenordet.) 2. Om du vill installera om Synology-servern. (Se kapitlet Ominstallera Synology-servern.) LAN-porten finns där du ansluter RJ-45-kabeln till RS407. Strömuttaget är där du ansluter nätsladden. esata-port Frontpanelen esata-porten används för anslutning av en extern SATA-hårddisk 20

22 Tabell med LED-indikeringarnas beskrivningar 1-bay & 2-bay-modeller LED-indikering Färg Status Beskrivning STATUS LAN DISK/ esata USBCopy Ström Grön Stadigt Normal volym Orange Stadigt Blinkar Tillgängligt volymutrymme < 1GB Systemets fasta programvara ej Volymen är sönder eller har kraschatingen volym Grön/Orange Blinkar Kontrollerar minnet Grön Grön Stadigt Blinkar Av Av Nätverket fungerar Nätverket är aktivt Nätverket fungerar inte Ingen intern hårddisk Orange Blinkar Kan inte läsa /skriva Grön Blå Blinkar Stadigt Blinkar Av Stadigt Blinkar Av Hårddisken används USB-hårddisk har upptäckts Kopierar data Ingen USB-hårddisk ansluten Systemet är färdigt Startar Stänger Stäng av 21

23 4-bay-modeller LED-indikering Färg Status Beskrivning STATUS LAN DISK 1~4 Ström RPS-STATUS* Grön Stadigt Normal volym Orange Stadigt Blinkar Tillgängligt volymutrymme < 1GB Systemets fasta programvara ej installerad Volymen är sönder eller har kraschatingen volym Grön/Orange Blinkar Kontrollerar minnet Grön Grön Stadigt Blinkar Av Stadigt Blinkar Av Nätverket fungerar Nätverket är aktivt Nätverket fungerar inte Hårddisken är färdig Hårddisken används Ingen intern hårddisk Orange Blinkar Kan inte läsa /skriva Blå Grön Stadigt Blinkar Av Stadigt Blinkar Systemet är färdigt Startar Stänger Stäng av Två överflödiga strömkällor används 1 RPS fungerar ej * endast RS408-RP 22

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology_QIG_DS213_20120515 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide DS1511+20111103 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Bruksanvisning för Synology NAS

Bruksanvisning för Synology NAS Dokument-ID Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Innehållsförteckning Kapitel 1: Inledning Kapitel 2: Kom igång med Synology DiskStation Manager Installera Synology NAS och DSM... 7 Logga in på DSM... 7 Skrivbord

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

WD My Cloud Mirror. Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Mirror. Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Mirror Personlig molnlagring Användarhandbok WD:s service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok

My Passport. Wireless. Bärbar hårddisk. Användarhandbok My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Wireless WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter Bruksanvisning DSL-N17U Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter SW10140 Första utgåvan Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide TruVision TM TVN20 Quick Start Guide Innehåll Kontaktinformation 1 Förpackningsinnehåll 1 Installationsmiljö 1 Viktiga dokument 1 Installera TVN20 1 Konfiguration av TVN20 sammanfattning 2 Installera hårddiskar

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer

INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK

INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK INSPIRON INSTALLATIONSHANDBOK Modell: DCSLE och DCSLF Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av din

Läs mer