NAS-server. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NAS-server. Bruksanvisning"

Transkript

1 NAS-server Bruksanvisning Modell: DS108j, DS107, DS107+, DS207, DS207+, DS209+, CS407e, CS407, DS408, RS407, RS408, RS408-RP, DS508 Dokument-ID: Synology _UserGuide_NASeries_ _sve Grundad på version: DSM

2 MEDDELANDE OM UPPHOVSRÄTT Alla äganderätter, upphovsrätter och andra immateriella rättigheter angående och till vilka som helst Produkter av Synology, hädanefter kallade Produkter eller Produkt (inklusive, men inte enbart begränsat till produktutformning och utseende, fast programvara och vilka som helst relevanta medier, bilder, fotografier, animationer, video, ljud, musik, text och applets som utgör en del av Produkterna), de åtföljande bruksanvisningarna och andra dokument samt eventuella online- eller elektroniska dokument tillhör Synology Inc. Upphovsrätt Synology Inc.; Alla rättigheter förbehållna. MEDDELANDE OM VARUMÄRKE Synology och andra namn på Produkter av Synology är skyddade eller registrerade varumärken av Synology Inc. Microsoft, Windows-serierna och Internet Explorer är varumärken av Microsoft Corporation. Apple, Mac, Mac OS-serierna är varumärken av Apple Computer, Inc., registrerade i USA och andra länder. Andra produkter och bolagsnamn som nämns häri är varumärken av sina respektive innehavare. BEGRÄNSAD GARANTI OCH BEGRÄNSAT ANSVAR Synology erbjuder en begränsad garanti på sina Produkter bara till den första personen eller enheten som ursprungligen köpt Produkterna från Synology eller dess auktoriserade återförsäljare eller detaljhandlare. Synology garanterar att varje hårdvarudel av Produkterna kommer att vara fri från fysiska brister i material och utförande i två år fr.o.m. inköpsdatumet (tre år för DS508, RS408, RS408-RP, och RS407), eller att Produkten kommer att bli lagad eller ersatt, vilket endast ska bestämmas av Synology. Om Produkten visar sig vara bristfällig under sagda garantiperiod, kan ni kontakta er lokala återförsäljare för att få hjälp. Ni måste uppvisa inköpsbevis och ett streckkodnummer från Produktens förpackning, när ni begär hjälp. Produkterna av Synology är barebones produkter, så Synology ger inga garantier om den installerade hårddisken eller garantier om kompatibiliteten av alla hårddiskar. SYNOLOGY SKALL INTE HA NÅGOT ANSVAR MOT ER ENLIGT DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN, OM PRODUKTEN HAR INSTALLERATS OCH ANVÄNDS PÅ ETT SÄTT SOM INTE FINNS ANGIVET ELLER BESKRIVET I PRODUKTENS SPECIFIKATIONER ELLER BESKRIVNING, SAMT OM PRODUKTEN HAR MODIFIERATS ELLER ÄNDRATS PÅ NÅGOT SÄTT AV VILKEN SOM HELST TREDJE PART UTOM SYNOLOGY, ELLER OM PRODUKTENS OFÖRENLIGHET MED SPECIFIKATIONERNA KAN TILLSKRIVAS ORSAKER SOM SYNOLOGY INTE ANSVARAR FÖR. SYNOLOGY GER INGA GARANTIER ELLER FÖRESTÄLLNINGAR, VARE SIG UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, MED HÄNSYN TILL SINA PRODUKTER ELLER INNEHÅLLET ELLER ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR DOKUMENTATIONEN OCH ALL ÅTFÖLJANDE MJUKVARA, OCH FÖRNEKAR I SYNNERHET MJUKVARANS KVALITET ELLER PRESTATION FÖR VILKET SOM HELST KONKRET ÄNDAMÅL. SYNOLOGY GER INGA GARANTIER ATT ALLA UPPGIFTER SOM ÄR LAGRADE PÅ DESS PRODUKTER ALLTID ÄR SÄKRA OCH UTAN NÅGRA RISKER FÖR DATAFÖRLUSTER. SYNOLOGY PÅMINNER ER ATT SÄKERHETSKOPIERA UPPGIFTERNA MED JÄMNA MELLANRUM. SYNOLOGY SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARA MOT ANVÄNDAREN FÖR SKADOR, INKLUSIVE BESPARINGAR, VINSTBORTFALL ELLER ANDRA OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV ELLER OMÖJLIGHETEN ATT ANVÄNDA PRODUKTER AV SYNOLOGY ELLER DATAFÖRLUSTER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV SÅDAN ANVÄNDNING. 1

3 DEN HÄR GARANTIN GER ER SPECIFIKA RÄTTIGHETER, OCH NI KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT (ELLER FRÅN RÄTTSKIPNINGSOMRÅDE TILL RÄTTSKIPNINGSOMRÅDE). SYNOLOGI:S ANSVAR FÖR TEKNISKA FEL OCH BRISTER I HÅRDVARAN ÄR BEGRÄNSAD TILL LAGNING ELLER ERSÄTTNING, SOM ANGIVET I DEN HÄR GARANTIDEKLARATIONEN. FÖR KUNDER, MED UNDANTAG FÖR DE UTTRYCKLIGA GARANTIERNA I DEN HÄR GARANTIDEKLARATIONEN, FÖRNEKAR SYNOLOGY ALLA ANDRA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR PRODUKTEN, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, INKLUSIVE, MEN INTE ENBART BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OCH VILLKOR OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT KONKRET ÄNDAMÅL. INGA ANDRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, KOMMER ATT GÄLLA EFTER ATT DEN BEGRÄNSADE GARANTINS PERIOD HAR LÖPT UT. NÅGRA STATER ELLER RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN TILLÅTER INTE UTESLUTANDET AV VISSA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR GILTIGHETSPERIODEN AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, SÅ DET ÄR MÖJLIGT ATT DEN HÄR BEGRÄNSNINGEN INTE GÄLLER FÖR ER. TÄCKNINGEN AV DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN UPPHÖR OM NI SÄLJER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÖVERFÖR DEN HÄR PRODUKTEN TILL ANDRA PARTER. SYNOLOGY ACCEPTERAR INTE NÅGOT ANSVAR UTÖVER DE I DEN HÄR GARANTIN STIPULERADE RÄTTSMEDLEN ELLER ANSVAR FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VILKET SOM HELST ANSVAR FÖR TREDJE PARTS FORDRINGAR MOT ER FÖR SKADOR, FÖR PRODUKTER SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄNDNING ELLER FÖR FÖRLORADE DATA ELLER FÖRLORAD MJUKVARA. SYNOLOGY:S ANSVAR SKALL INTE ÖVERSTIGA BELOPPET SOM NI BETALAT FÖR PRODUKTEN SOM ÄR FÖREMÅL FÖR FORDRING. DET HÄR ÄR DET MAXIMALA BELOPPET FÖR VILKET SYNOLOGY ANSVARAR. SYNOLOGY-PRODUKTER ÄR INTE AVSEDDA FÖR BRUK I MEDICINSKA, LIVRÄDDANDE ELLER LIVSUPPEHÅLLANDE PROGRAM. TVISTLÖSNING För den här bestämmelsens ändamål betyder termen tvist vilken som helst tvist, kontrovers eller fordran som uppstår i samband med (i) det här avtalet, dess tolkning eller dess överträdelse, upphörande, tillämplighet eller giltighet, (ii) den relaterade beställningen för, inköp, leverans, mottagning eller användning av vilken som helst produkt eller tjänst från Synology, eller (iii) vilken som helst tvist som uppstår i samband med eller är förknippad med förhållandet mellan er och Synology; termen Synology betyder Synology, Inc., dess moderbolag, dotterbolag, filialer, direktörer, tjänstemän, anställda, förmånstagare, agenter, övertagare, komponentleverantörer (av både hård- och mjukvara), och/eller vilken som helst tredje part som levererar produkter eller tjänster som är inköpta från eller distribueras av Synology; och termen Er betyder er, eller personer i intressegemenskap med er, såsom familjemedlemmar eller förmånstagare. Med hänsyn till kunder från USA avtalar ni och Synology att alla tvister mellan Er och Synology skall lösas exklusivt och definitivt genom skiljedom i enlighet med de gällande handelsreglerna av den Amerikanska skiljedomsassociationen, on inte annat stipulerats nedan. Skiljeförfarandet skall föras inför en enskild skiljedomare och skall endast begränsas till tvisten mellan er och Synology. Skiljeförfarandet eller vilken som helst del därav skall inte slåss samman med andra skiljeförfaranden och det skall inte föras på gruppomfattande eller gruppstämningsbasis. Skiljeförfarandet skall äga rum i King County, Washington genom inlämnande av dokument, per telefon, online eller i person, som skiljedomaren bestämt på parternas begäran. Den vinnande parten i vilket som helst amerikanskt eller icke-amerikanskt skiljeförfarande eller andra processer 2

4 skall få ersättning för alla kostnader och rimliga advokatarvoden från den förlorande parten, inklusive för alla kostnader för skiljeförfarande som den vinnande parten ådragit sig. Varje beslut som fällts vid sådant skiljeförfarande skall vara definitivt och bindande för parterna, och domar kan avkunnas på basis därav av vilken som helst behörig domstol. Ni förstår att Ni, i avsaknad av den här bestämmelsen, skulle ha rätt till att lösa tvistemål genom domstolsförfaranden, inklusive rätt till att processa om fordringar på gruppomfattande eller gruppstämningsbasis, samt att Ni uttryckligen och medvetet har avsagt er dessa rättigheter och har accepterat att lösa vilka som helst tvister genom bindande skiljeförfarande i enlighet med bestämmelserna i den här paragrafen. För icke-amerikanska kunder skall varje tvist lösas definitivt genom skiljeförfarande fört av tre neutrala skiljedomare i enlighet med procedurerna i Republiken Kinas Skiljeförfarandelag och de relaterade tillämplighetsreglerna. Skiljeförfarandet skall äga rum i Taipei, Taiwan, Republiken Kina, och det skall föras på engelska eller, om båda parterna enas om det på mandarin. Skiljedomsutslaget skall vara definitivt och bindande för parterna och kan tillämpas vid vilken som helst behörig domstol. REVIDERING Synology förbehåller sig rätten till att revidera eller uppdatera sina Produkter, andra produkter, mjukvara eller relaterad dokumentation utan vidare meddelande. Synology Inc. förbehåller sig rätten till att revidera den här publikationen samt att göra ändringar i dess innehåll utan att vara skyldig till att underrätta några personer om dessa revisioner eller ändringar. 3

5 Index Om den här bruksanvisningen... 6 Sätta igång med din Synology-server... 7 Inledning... 7 Fillagring och fildelning via Internet... 7 Säkerhetskopiering av PC-data och serverdata... 7 Dataöverföring via FTP... 7 Filhantering via webbläsare... 7 Dela bilder, videoklipp och bloggar med Photo Station Njuta av underhållningsdata lagrade på servern... 8 Upplev musik direkt när du vill... 8 Programmera din egen webbsida... 8 Videoinspelning med IP-kameror... 8 USB Printer Server... 8 Specifikationer bay-modeller bay-modeller bay-modeller bay-modeller Begränsningar Utseende bay & 2-bay Disk Station bay Cube/Disk Station bay 1U Rack Station bay Disk Station Tabell med LED-indikeringarnas beskrivningar bay & 2-bay-modeller bay-modeller bay-modeller Hantera Synology-servern Sätta igång med Webbhantering UI: Använd installationsverktyget Komma åt Webbhantering UI manuellt Hantera Synology-servern Anslutning från två olika nätverk* Hantera volym* Hantera volymer* Reparera en volym med hjälp av Hot Swap* Ansluta dig till en Windows-domän* Tillgång till Synology Server via Telnet/SSH Tillgång till Synology-servern via NFS Återställ administratörslösenordet Ominstallera Synology-servern Komma åt Synology-serverns data Delade mappar Inbyggda mappar Skapade av administratören Ställa in åtkomsträttigheter Använda Papperskorgen i nätverk Ställa in kodning Komma åt delade mappar Från samma nätverk Från olika nätverk

6 Server- och PC-backuplösningar Lokal säkerhetskopiering Nätverksbackup Säkerhetskopiering av personliga data Innan du sätter igång Minimala systemkram Installera Synology Data Replicator Använda Synology Data Replicator Säkerhetskopiera Synology-serverns inställningar Synology-server till klientdator Synology-server till en annan Synology-server Dela ut USB-skrivare Ytterliggare funktioner Audio Station itunes-tjänst Multimedia-tjänst Download Station Aktivera Download Station Installera Download Redirector Web Station Aktivera Web Station och MySQL Aktivera Virtual Host Detaljerad beskrivning på Web Station Photo Station Aktivera Photo Station Detaljerad beskrivning på Photo Station Surveillance Station Aktivera Surveillance Station Detaljerad beskrivning av Surveillance Station USBCopy* Ställa in USBCOPY-destination E-post-meddelande Uppdatering av fast programvara Utöka lagringskapaciteten Extern hårddisk Extern USB-hårddisk Extern SATA-hårddisk* Ersätta hårddisken med en större intern hårddisk För 1-bay-modeller* För Basic- eller RAID 0-volymer på två- eller fler bay-modeller* För RAID 1-volymer på 2- eller fler bay-modeller* För RAID 5- eller RAID 6-volymer på 4- och fler bay-modeller* Lägga till en hårddisk till en RAID 5/RAID 6-volym* Felsökning Bilaga Rekommenderade tillbehör Rekommenderad NTP-server

7 Om den här bruksanvisningen Denna bruksanvisning täcker alla funktionerna av Synology NAS-servern. Vissa funktioner är kanske endast tillgängliga på specifika modeller. Läs produkt specifikationen för mer information. 6

8 Sätta igång med din Synology-server Inledning Vi vill gratulerar dig till köpet av denna Synology NAS-server ("Synology-server"). Synology-servern är avsedd för följande ändamål: Fillagring och fildelning via Internet Windows- och Mac-användare kan lätt dela ut filer på Intranet eller Internet. Unicode-språkstödet gör delningen av filer på olika språk från Synology-servern smidigt. Säkerhetskopiering av PC-data och serverdata Synology-servern erbjuder olika backuplösningar för säkerhetskopiering av PC-data till Synology-server, säkerhetskopiering av Synology-serverdata till en extern hårddisk, eller en annan Synology-server, eller en rsync-kompatibel server. Dataöverföring via FTP Synology-servern erbjuder FTP-tjänst med bandbreddsbegränsning och anonym inloggning. För säker dataöverföring är FTP over SSL eller FTP over TLS också tillgänglig för vissa modeller. Filhantering via webbläsare File Station gör det möjligt för användare att lätt hantera sina filer på Synology-servern via ett webbgränssnitt. Man pekar helt enkelt webbläsaren till Synology File Station och man har direkt åtkomst till sina filer. Dela bilder, videoklipp och bloggar med Photo Station 3 Med Photo Station 3 kan du dela bilder och videoklipp över Internet utan komplicerade uppladdningssteg. Albumkontrollen garanterar att innehållet delas med rätt personer. Besökare kan även lämna kommentarer på dina bilder. Dessutom finns ett helt nytt bloggsystem inbyggt för att du enkelt ska kunna dela med dig av dina upplevelser och tankar över Internet. 7

9 Njuta av underhållningsdata lagrade på servern Download Station ger dig möjlighet att ladda ner filer från Internet med hjälp av BitTorrent, FTP, och HTTP till Synology-server. Om en UPnP DMA är ansluten i LAN-nätverket kan du aktivera "Multimedia Service" och dela med dig av multimediefiler på Synology-servern. Om du vill dela ut och spela upp mp3-filer som är lagrade på Synology-servern kan du aktivera "itunes Service" och njuta av musik med hjälp av itunes-klienter på det lokala nätverket. Den inbyggda "Copy"-knappen på enheten ger dig möjlighet att omedelbart kopiera bilder från din kamera till Synology-servern. Upplev musik direkt när du vill Audio Station låter användarna samla musik som lagras på Synology-servern till spellistor, spela upp musikfiler som lagras på Synology-servern eller från en ansluten ipod, eller till och med ansluta direkt till nätradiostationer. Med USB-högtalare anslutna till Synology-servern eller genom att strömma musik till din stationära dator kan du bada i musik närhelst du själv känner för det. Programmera din egen webbsida Du kan skapa personliga hemsidor eller hemsidor till företag med hjälp av funktionen "Web Station". Om användarna integrerar PHP och MySQL kan de skapa bloggar eller även en online butik. Videoinspelning med IP-kameror Med "Surveillance Station" kan du hantera, se och spela in videoklipp från flera* IP-kameror på Internet. Genom det webbaserade hanteringsgränssnittet i Surveillance Station kan du se den bild som kameran övervakar i realtid, och spela in videoklipp kontinuerligt såväl som i läge för rörelseavkänning. USB Printer Server Du kan dela ut USB 2,0-skrivaren på det lokala nätverket * Stöds endast på vissa modeller. Läs produktens specifikationstabell. 8

10 Specifikationer 1-bay-modeller Objekt DS107 DS107+ DS108j Intern hårddisk 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 1 Max. kapacitet 1 TB 1 TB 1 TB Hot Swappable-hårddisk Nej Nej Nej Externt hårddiskgränssnitt USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 USB x 3 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systemfläkt X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) X 1 (50mmX50mm) Mått (HxBxD) (mm) 160 X 63 X X 63 X X 63 X 218 Vikt 0,81Kg 0,81Kg 0,81Kg Windows 2000 och senare Klienter som stöds Mac OS X 10.3 och senare Max. användarkonton Max. gruppkonton Max. delade mappar Max. antal samtidiga anslutningar Max. antal stödda IP-kameror EXT3 FAT (endast extern hårddisk) Filsystem NTFS (skrivskyddad extern hårddisk) Volymtyp Grundläggande FCC Klass B CE Klass B Intyg BSMI Klass B VCCI Klass B HDD-viloläge Ja Ja Ja Meddelande om händelser Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP över SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS-anslutning Ja Ja Ja Windows ADS-domän Ja Ja Nej Krypterad nätverksbackup Ja Ja Ja Programmerad Nej Nej Ja start/avstängning Engelska tyska franska italienska spanska danska Polska norska svenska holländska Lokalisering ryska japanska koreanska kinesiska (traditionell) kinesiska (förenklad) Strömförbrukning och miljökrav Nätspänning: 90V till 230V AC Frekvens: 50Hz till 60Hz Driftstemperatur: 40 till 95 F (5 till 35 C) Förvaringstemperatur: 15 till 155 F (-10 till 70 C) Relativ fuktighet: 5% till 95% RF Max. driftshöjd: 3048 meter Obs! För de senaste produktspecifikationerna, besök 9

11 2-bay-modeller Objekt DS207 DS207+ DS209+ Intern hårddisk 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA(II) X 2 Max. kapacitet 2 TB 2 TB 2 TB Hot Swappable-hårddisk Nej Nej Nej Externt hårddiskgränssnitt USB x 3 USB x 3 esata x 1 USB x 3 esata x 1 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 USBCopy Ja Ja Ja Systemfläkt X 1 (60mmX60mm) X 1 (60mmX60mm) X 1 (70mmX70mm) Mått (HxBxD) (mm) 160 X 88 X X 88 X X 88 X 218 Vikt 0,98Kg 0,98Kg 0.98Kg Windows 2000 och senare Klienter som stöds Mac OS X 10.3 och senare Max. användarkonton Max. gruppkonton Max. delade mappar Max. antal samtidiga anslutningar Max. antal stödda IP-kameror EXT3 FAT (endast extern hårddisk) Filsystem NTFS (skrivskyddad extern hårddisk) Volymtyp Grundläggande RAID 0 RAID 1 Intyg FCC Klass B CE Klass B BSMI Klass B VCCI Klass B FCC Klass B CE Klass B FCC Class B CE Class B BSMI Class B HDD-viloläge Ja Ja Ja Meddelande om händelser Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja FTP över SSL/TLS Ja Ja Ja HTTPS-anslutning Ja Ja Ja Windows ADS-domän Ja Ja Ja Krypterad nätverksbackup Ja Ja Ja Programmerad start/avstängning Nej Nej Ja Engelska tyska franska italienska spanska Lokalisering danska Polska norska svenska holländska ryska japanska koreanska kinesiska (traditionell) kinesiska (förenklad) Strömförbrukning och miljökrav Nätspänning: 90V till 230V AC Frekvens: 50Hz till 60Hz Driftstemperatur: 40 till 95 F (5 till 35 C) Förvaringstemperatur: 15 till 155 F (-10 till 70 C) Relativ fuktighet: 5% till 95% RF Max. driftshöjd: 3048 meter Obs! För de senaste produktspecifikationerna, besök 10

12 4-bay-modeller Objekt CS407e/CS407 DS408 RS407 RS408 RS408-RP Intern hårddisk 3.5 SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x SATA (II) x 4 Max. kapacitet 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB Hot Swappable-hårddisk Nej Nej Ja Ja Ja Externt hårddiskgränssnitt USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 USB x 2 LAN-port Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X 1 Gigabit X2 Gigabit X2 USBCopy Nej Nej Nej Nej Nej Systemfläkt X 1 (80mmX80mm) X 1 (80mmX80mm) X 3 (40mmX40mm) Strömfläkt Nej Nej Nej Mått (HxBxD) (mm) 168 X 184 X X 184 X X X X 3 (40mmX40mm) X 1 (40mmX40mm) 44 X X X 4 (40mmX40mm) X 2 (40mmX40mm) 44 X X Vikt 2,23Kg 2,23Kg 7,2Kg 7,1Kg 9,68Kg Klienter som stöds Windows 2000 och senare Mac OS X 10.3 och senare Max. användarkonton 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 Max. gruppkonton Max. delade mappar Max. antal samtidiga anslutningar Max. antal stödda IP-kameror 2/ Filsystem EXT3 FAT (endast extern hårddisk) NTFS (skrivskyddad extern hårddisk) Volymtyp Grundläggande RAID 0 RAID 1 RAID 5 Intyg FCC Klass B CE Klass B BSMI Klass B VCCI Klass B FCC Class B CE Class B BSMI Class B FCC Klass A CE Klass A VCCI Klass A FCC Klass A CE Klass A VCCI Klass A HDD-viloläge Ja Ja Ja Ja Ja Meddelande om händelser Ja Ja Ja Ja Ja NTP Ja Ja Ja Ja Ja FTP över SSL/TLS Ja Ja Ja Ja Ja HTTPS-anslutning Ja Ja Ja Ja Ja Windows ADS-domän Ja Ja Ja Ja Ja Krypterad nätverksbackup Ja Ja Ja Ja Ja Programmerad start/avstängning Nej Ja Nej Ja Ja Engelska tyska franska italienska spanska Lokalisering danska Polska norska svenska holländska ryska japanska koreanska kinesiska (traditionell) kinesiska (förenklad) Nätspänning: 90V till 230V AC Frekvens: 50Hz till 60Hz Strömförbrukning Driftstemperatur: 40 till 95 F (5 till 35 C) och Förvaringstemperatur: 15 till 155 F (-10 till 70 C) miljökrav Relativ fuktighet: 5% till 95% RF Max. driftshöjd: 3048 meter Obs! För de senaste produktspecifikationerna, besök 11

13 5-bay-modeller Objekt DS508 Intern hårddisk 3.5 SATA (II) x 5 Max. kapacitet 5 TB Hot Swappable-hårddisk Ja Externt hårddiskgränssnitt USB X2, esata X1 LAN-port Gigabit X 2 USBCopy Nej Systemfläkt X 2(80mmX80mm) Strömfläkt X 1(40mmX40mm) Mått (HxBxD) (mm) 177 X 203 X 242 Vikt 4.75Kg Windows 2000 och senare Klienter som stöds Mac OS X 10.3 och senare Max. användarkonton 2,048 Max. gruppkonton 256 Max. delade mappar 200 Max. antal samtidiga anslutningar 256 Max. antal stödda IP-kameror 10 EXT3 FAT (endast extern hårddisk) NTFS Filsystem (skrivskyddad extern hårddisk) Volymtyp Basic RAID 0 RAID 1 RAID 5 FCC Class B CE Class B Intyg BSMI Class B VCCI Class B HDD-viloläge Ja Meddelande om händelser Ja NTP Ja FTP över SSL/TLS Ja HTTPS-anslutning Ja Windows ADS-domän Ja Krypterad nätverksbackup Ja Programmerad start/avstängning Ja Engelska tyska franska italienska spanska danska Polska norska svenska holländska Lokalisering ryska japanska koreanska kinesiska (traditionell) kinesiska (förenklad) Strömförbrukning och miljökrav Nätspänning: 100V till 240V AC Frekvens: 50Hz till 60Hz Driftstemperatur: 40 till 95 F (5 till 35 C) Förvaringstemperatur: 15 till 155 F (-10 till 70 C) Relativ fuktighet: 5% till 95% RF Max. driftshöjd: 3048 meter Obs! För de senaste produktspecifikationerna, besök 12

14 Begränsningar 1. Stöder upp till 1 USB-skrivare. 2. Funktionen USBCopy stöder endast USB-hårddiskar med FAT32-filsystemet. 3. Vissa digitala kameror definieras som Still Image Devices, t.ex. Canon. För sådana enheter stöder Synology-servern bara USB Copy (ingen USB share). 4. För Mac-användare stöder Synology bara USB-skrivare med PostScript. 13

15 Utseende 1-bay & 2-bay Disk Station Framsida Baksida Fläkt Knappen USBCopy esata-port Strömknapp USB-port LAN-port Knappen Återställ DC in 12V-port Artikelnamn Plats Beskrivning Strömknapp Knappen COPY Frontpanelen Strömknappen används för att slå på eller stänga av Synology-servern. Om du vill stänga av Synology-servern, håll strömknappen nedtryckt tills du hör ett pip och strömindikeringen börjar blinka. Frontpanelen Knappen COPY börjar lysa när du ansluter en USB-enhet (t.ex.: en digital kamera, USB-flashminne). När du trycker på knappen kopieras data från den anslutna USB-enheten till 14

16 USB-port Front- och bakpanel Synology-serverns interna hårddisk. Synology-servern har 3 USB-portar för anslutning av externa hårddiskar, USB-skrivare eller andra USB-enheter. Det finns en port på framsidan och två portar på baksidan. Smart fläktventilation Bakre panelen Fläkten leder bort överskottsvärme från Synology-servern. Den startas automatiskt när servern startas. Om fläkten inte fungerar som den ska kommer du att höra ett pip varje sekund. esata-port Frontpanelen esata-porten används för anslutning av en extern SATA-hårddisk Knappen Återställ LAN-port DC IN 12V-port Bakre panelen Bakre panelen Bakre panelen 1. Om du vill återställa IP-adressen, DNS, lösenord för administratörens konto och aktivera gästkontot. (Se kapitlet Återställ administratörslösenordet.) 2. Om du vill installera om Synology-servern (Se kapitlet Ominstallera Synology-servern LAN-porten finns där du ansluter RJ-45-kabeln till Synology-servern. Porten DC IN 12V finns där du ansluter strömadaptern. 4-bay Cube/Disk Station Framsidan LED-indikeringar Strömknapp LED-indikeringar 15

17 Baksidan DC in LAN USB Fläkt Artikelnamn Plats Beskrivning Omställ Strömknapp Frontpanelen Strömknappen används för att slå på eller stänga av Synology-servern. Om du vill stänga av Synology-servern, håll strömknappen nedtryckt tills du hör ett pip och strömindikeringen börjar blinka. Avstängningen är klar inom 30 sekunder. LED-indikeringar Frontpanelen LED-indikeringen används för att visa den interna hårddiskens och systemets status. USB-port Bakre panelen Synology-servern har 2 USB-portar för anslutning av externa hårddiskar, USB-skrivare eller andra USB-enheter. Fläktventilation Bakre panelen Fläkten leder bort överskottsvärme från Synology-servern. Den startas automatiskt när servern startas. Om fläkten inte fungerar som den ska kommer du att höra ett pip varje sekund. Knappen Återställ LAN-port DC IN-port Bakre panelen Bakre panelen Bakre panelen 3. Om du vill återställa IP-adressen, DNS, lösenord för administratörens konto och aktivera gästkontot. (Se kapitlet Återställ administratörslösenordet.) 4. Om du vill installera om Synology-servern. (Se kapitlet Ominstallera Synology-servern.) LAN-porten finns där du ansluter RJ-45-kabeln till Synology-servern. DC IN-porten finns där du ansluter strömadaptern. 16

18 4-bay 1U Rack Station Framsidan Strömknapp LED-indikeringar Baksidan Ström Fläkt LAN USB Konsol Artikelnamn Plats Beskrivning Strömknapp Frontpanelen Strömknappen används för att slå på eller stänga av Synology-servern. Om du vill stänga av Synology-servern, håll strömknappen nedtryckt tills du hör ett pip och strömindikeringen börjar blinka. Avstängningen är klar inom 30 sekunder. LED-indikeringar Frontpanelen LED-indikeringen används för att visa den interna hårddiskens och systemets status. USB-port Fläkt Bakre panelen Bakre panelen Synology-servern har 2 USB-portar för anslutning av externa hårddiskar eller andra USB-enheter. Det finns 3 fläktar på den bakre panelen. Fläktarna leder bort överskottsvärme från Synology-servern. Fläktarna aktiveras automatiskt när Synology-servern startas. Om fläkten inte fungerar som den ska kommer du att höra ett pip varje sekund. 17

19 Konsolport Knappen Återställ LAN-port Strömuttag Bakre panelen Bakre panelen Bakre panelen Bakre panelen Konsolporten är där du ansluter Synology-servern direkt till en dator. 1. Om du vill återställa IP-adressen, DNS, lösenord för administratörens konto och aktivera gästkontot. (Se kapitlet Återställ administratörslösenordet.) 2. Om du vill installera om Synology-servern. (Se kapitlet Ominstallera Synology-servern.) LAN-porten finns där du ansluter RJ-45-kabeln till RS407. Strömuttaget är där du ansluter nätsladden. 5-bay Disk Station Framsidan LEDindikatorer POWER-knapp Statusindikator Aktivitetsin dikator Lås för hårddiskens släde Släde för hårddisk 18

20 Baksidan Ström Konsol USB-port esata Fläkt RESET ÅTERSTÄLLNING LAN Artikelnamn Plats Beskrivning Strömknapp Frontpanelen Strömknappen används för att slå på eller stänga av Synology-servern. Om du vill stänga av Synology-servern, håll strömknappen nedtryckt tills du hör ett pip och strömindikeringen börjar blinka. Avstängningen är klar inom 30 sekunder. LED-indikeringar Frontpanelen LED-indikeringen används för att visa den interna hårddiskens och systemets status. Släde för hårddisk Lås för hårddiskens släde USB-port Fläkt Konsolport Framsidan Framsidan Bakre panelen Bakre panelen Bakre panelen Det finns 5 st slädar för hårddiskar på framsidan. Varje släde är avsett att rymma en hårddisk vertikalt. Alla de 5 slädarna för hårddisken är utrustade med ett lås. Använd den runda nyckeln i förpackningen för att låsa/låsa upp slädarna i systemet. Synology-servern har 2 USB-portar för anslutning av externa hårddiskar eller andra USB-enheter. Det finns 2 fläktar på den bakre panelen. Fläktarna leder bort överskottsvärme från Synology-servern. Fläktarna aktiveras automatiskt när Synology-servern startas. Om fläkten inte fungerar som den ska kommer du att höra ett pip varje sekund. Konsolporten är där du ansluter Synology-servern direkt till en dator. 19

21 Knappen Återställ LAN-port Strömuttag Bakre panelen Bakre panelen Bakre panelen 1. Om du vill återställa IP-adressen, DNS, lösenord för administratörens konto och aktivera gästkontot. (Se kapitlet Återställ administratörslösenordet.) 2. Om du vill installera om Synology-servern. (Se kapitlet Ominstallera Synology-servern.) LAN-porten finns där du ansluter RJ-45-kabeln till RS407. Strömuttaget är där du ansluter nätsladden. esata-port Frontpanelen esata-porten används för anslutning av en extern SATA-hårddisk 20

22 Tabell med LED-indikeringarnas beskrivningar 1-bay & 2-bay-modeller LED-indikering Färg Status Beskrivning STATUS LAN DISK/ esata USBCopy Ström Grön Stadigt Normal volym Orange Stadigt Blinkar Tillgängligt volymutrymme < 1GB Systemets fasta programvara ej Volymen är sönder eller har kraschatingen volym Grön/Orange Blinkar Kontrollerar minnet Grön Grön Stadigt Blinkar Av Av Nätverket fungerar Nätverket är aktivt Nätverket fungerar inte Ingen intern hårddisk Orange Blinkar Kan inte läsa /skriva Grön Blå Blinkar Stadigt Blinkar Av Stadigt Blinkar Av Hårddisken används USB-hårddisk har upptäckts Kopierar data Ingen USB-hårddisk ansluten Systemet är färdigt Startar Stänger Stäng av 21

23 4-bay-modeller LED-indikering Färg Status Beskrivning STATUS LAN DISK 1~4 Ström RPS-STATUS* Grön Stadigt Normal volym Orange Stadigt Blinkar Tillgängligt volymutrymme < 1GB Systemets fasta programvara ej installerad Volymen är sönder eller har kraschatingen volym Grön/Orange Blinkar Kontrollerar minnet Grön Grön Stadigt Blinkar Av Stadigt Blinkar Av Nätverket fungerar Nätverket är aktivt Nätverket fungerar inte Hårddisken är färdig Hårddisken används Ingen intern hårddisk Orange Blinkar Kan inte läsa /skriva Blå Grön Stadigt Blinkar Av Stadigt Blinkar Systemet är färdigt Startar Stänger Stäng av Två överflödiga strömkällor används 1 RPS fungerar ej * endast RS408-RP 22

DiskStation. Snabb installationsguide. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017

DiskStation. Snabb installationsguide. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 DiskStation DS411j Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert

Läs mer

Disk Station DS710+ Snabb installationsguide

Disk Station DS710+ Snabb installationsguide Disk Station DS710+ Snabb installationsguide DS710+12042009 Innehållsförteckning TOC 3 Kapitel 1: Innan du börjar 3 Förpackningens innehåll 4 Säkerhetsinstruktioner 5 Kapitel 2: Hårdvaruinställning 5 Verktyg

Läs mer

Dokument-ID: Synology_QIG_1bayCL_

Dokument-ID: Synology_QIG_1bayCL_ Dokument-ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017 SÄ KERHETSFÖ RESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta

Läs mer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Snabb installationsguide

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Snabb installationsguide Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Snabb installationsguide SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser.

Läs mer

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Snabb installationsguide SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser.

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer

Disk Station DS509+ Snabb installationsguide

Disk Station DS509+ Snabb installationsguide Disk Station DS509+ Snabb installationsguide SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta

Läs mer

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Snabb installationsguide

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Snabb installationsguide Disk Station DS209j, DS209, DS209+, DS209+II Snabb installationsguide SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida

Läs mer

DS409slim. Snabb installationsguide

DS409slim. Snabb installationsguide DS409slim Snabb installationsguide Säkerhetsinstruktioner Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta från

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Dokument-ID: Synology_QIG_DS410j_

Dokument-ID: Synology_QIG_DS410j_ Dokument-ID: Synology_QIG_DS410j_20090901 SÄ KERHETSFÖ RESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Backup Premium Snabbguide

Backup Premium Snabbguide Om Memeo Backup Premium är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt av Memeo Backup Premium för att skydda

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen

Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Kom igång med din SKY WiFi SmartPen Se till att du har din SKY WiFi SmartPen och ditt block framför dig. Gå till Livescribes hemsida (om du skrivit ut denna guide och inte kan klicka på länken så gå till:

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Bruksanvisning ny 3aug09.indd 1 09-08-03 16.39.44 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt

Läs mer

Synology DiskStation DS216. Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS216. Snabb installationsguide Synology DiskStation DS216 Snabb installationsguide Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll 3 En översikt av Synology DiskStation 4 Säkerhetsinstruktioner 5 Kapitel 2: Hårdvaruinställning

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Manual_MobiltBredband_E1820.indd 1 09-11-11 11.33.15 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G+ erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer. PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella ATA-portar

Läs mer

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013 Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Grundläggande konfiguration av lagringslösning ATAboy Installation av Backupserver Konfiguration av Virtuellt bandbibliotek, VTL Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se

Läs mer

Sätt igång med QuarkXPress

Sätt igång med QuarkXPress Sätt igång med QuarkXPress 10.0.1 INNEHÅLL Innehåll Sammanhörande dokumentation...3 Systemkrav...4 Systemkrav: Mac OS X...4 Systemkrav: Windows...4 Installation: Mac OS...5 Lägga till filer efter installationen:

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Fillagringsplatser. Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 12

Fillagringsplatser. Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 12 Fillagringsplatser Innehåll Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 2 Lokal disk... 2 Filserver... 3 Molnlagring - OneDrive för Konstfack...

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Att använda DVD-RAM-skivor

Att använda DVD-RAM-skivor Denna bruksanvisning innehåller ett minimum av information för att använda DVD-RAM-skivor tillsammans med drivenheten DVD MULTI under Windows 98/Me/2000. Windows, Windows NT och MS-DOS är registrerade

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement. Använd inte Sweex Powerline

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING

SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING SOFTWARE INSTALLATIONS- BESKRIVNING Version 1.0 September 2006 Softwarepaket Native Instruments Guitar Combos BEHRINGER Edition (PC/Mac) Kristal Audio Engine (PC) Audacity (PC/Mac) BEHRINGER USB AUDIO

Läs mer