Driftuppföljning av LTA-system i sydvästra Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftuppföljning av LTA-system i sydvästra Skåne"

Transkript

1 VA - Forsk rapport Nr Driftuppföljning av LTA-system i sydvästra Skåne Mårten Wärnö VA-Forsk

2 VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras i sin helhet av kommunerna, vilket är unikt på så sätt att statliga medel tidigare alltid använts för denna typ av verksamhet. FoU-avgiften är för närvarande 1,05 kronor per kommuninnevånare och år. Avgiften är obligatorisk. Nästan alla kommuner är med i programmet, vilket innebär att budgeten årligen omfattar drygt åtta miljoner kronor. VA-Forsk initierades gemensamt av Svenska Kommunförbundet och Svenskt Vatten. Verksamheten påbörjades år Programmet lägger tonvikten på tillämpad forskning och utveckling inom det kommunala VA-området. Projekt bedrivs inom hela det VA-tekniska fältet under huvudrubrikerna: Dricksvatten Ledningsnät Avloppsvattenrening Ekonomi och organisation Utbildning och information VA-Forsk styrs av en kommitté, som utses av styrelsen för Svenskt Vatten AB. För närvarande har kommittén följande sammansättning: Ola Burström, ordförande Olof Bergstedt Roger Bergström Daniel Hellström Stefan Marklund Mikael Medelberg Peter Stahre Jan Söderström Göran Tägtström Agneta Åkerberg Steinar Nybruket, adjungerad Thomas Hellström, sekreterare Skellefteå Göteborgs VA-verk Svenskt Vatten AB Stockholm Vatten AB Luleå Roslagsvatten AB VA-verket Malmö Sv Kommunförbundet Borlänge Falkenberg NORVAR, Norge Svenskt Vatten AB Författaren är ensam ansvarig för rapportens innehåll, varför detta ej kan åberopas såsom representerande Svenskt Vattens ståndpunkt. VA-Forsk Svenskt Vatten AB Box Stockholm Tfn Fax Svenskt Vatten AB är servicebolag till föreningen Svenskt Vatten.

3 VA-Forsk Bibliografiska uppgifter för nr Rapportens titel: Title of the report: Driftuppföljning av LTA-system i sydvästra Skåne Operation experiences from Pressure Sewerage Systems, PSS, in southwest Skåne Rapportens beteckning Nr i VA-Forsk-serien: Författare: Mårten Wärnö, MGT Teknik AB, Malmö VA-Forsk-projektnr: Projektets namn: Projektets finansiering: Driftuppföljning av LTA-system i sydvästra Skåne VA-Forsk Rapportens omfattning Sidantal: 36 Format: A4 Sökord: Keywords: Sammandrag: Abstract: Målgrupper: Tryckavloppssystem, Lätt TryckAvlopp, pumpstation, spillvattenavlopp, svavelväte, driftstörningar Pressure Sewerage System, pumping station, wastewater, sewerage, hydrogen sulphide, malfunctions Rapporten redovisar användning och erfarenheter av den s.k. LTA-tekniken (Lätt TryckAvlopp) inom nio kommuner i sydvästra Skåne, med totalt 930 pumpenheter i drift. Överlag är drifterfarenheterna goda med få driftstörningar. Ett orosmoment är dock att svavelvätebildning drabbar vissa system, möjligen på grund av överdimensionering. The report describes usage and experiences from PSS (Pressure Sewerage System) in nine communities in the southwest of Skåne, with all together 930 pump units in operation. The overall experiences are good and the operation stops are few. Hydrogen sulphide has been found in some of the systems, eventually due to too large dimensions. Handläggare av VA- och miljöfrågor i kommuner, VA-konsulter, leverantörer av pumpsystem Omslagsbild: Rapporten beställs från: MGT Teknik AB, Fotograf: Klas Andersson, Malmö Finns att hämta hem som pdf-fil från Svenskt Vattens hemsida Utgivningsår: 2004 Utgivare: Svenskt Vatten AB Svenskt Vatten AB Grafisk formgivning: Victoria Björk, Svenskt Vatten

4 Förord På initiativ av de nio kommunerna i den s.k. VASAM-gruppen i sydvästra Skåne har denna studie genomförts med stöd av VA-Forsk för att flytta fram kunskapspositionerna om LTA-teknikens användbarhet, fördelar och brister, möjligheter till samverkan m.m. Staffanstorps kommun med teknisk chef Olle Nilsson har ansvarat för studien och fungerat som projektledare. Det huvudsakliga arbetet har utförts av Mårten Wärnö från MGT Teknik AB i Malmö. Personal från VASAM-kommunernas VA-enheter har deltagit i arbetet med att besvara och diskutera den inledande enkäten, samt med det praktiska arbetet kring utförda svavelvätemätningar. En referensgrupp med följande deltagare har varit knuten till projektet: Olle Nilsson, Staffanstorps kommun Lars Thysell, Trelleborgs kommun Tom Andersson, Svedala kommun Per Juhlin, Vellinge kommun Ett varmt tack till referensgruppen och övrig personal ute i VASAM-kommunerna, utan vars medverkan detta projekt inte hade varit genomförbart. Tack också till ITT Flygt och Skandinavisk Kommunalteknik för behjälplighet med uppgifter och synpunkter. Staffanstorp i januari 2004 Olle Nilsson Teknisk chef Staffanstorps kommun 3

5 4

6 Innehåll Förord Sammanfattning Summary Inledning Bakgrund Kortfattad beskrivning av LTA-tekniken Målsättning med projektet Tillvägagångssätt Beskrivning av LTA-användningen i VASAM-kommunerna Inledning Antal system och pumpar, anslutna områden etc Ansvarsförhållanden kommun fastighetsägare Projektering/anläggning/kontroll Underhåll Utbyggnadsplaner Driftenheter Allmänt Driftstörningar Svavelmätning Inledning Utförande av mätning Resultat av mätning Resultatdiskussion Åtgärder mot svavelväte Dimensionering av LTA-system Bakgrund Undersökning av dimensioneringsförutsättningar Samverkansmöjligheter Slutdiskussion rekommendationer Referenser Bilaga A: Enkät till VASAM-kommunerna Bilaga B: Brev till systemleverantörer ( ) Bilaga C: Svarsbrev från Skandinavisk Kommunalteknik ( ) Bilaga D: Svarsbrev ITT Flygt Pumpar ( )

7 6

8 Sammanfattning LTA-tekniken (LTA = Lätt TryckAvlopp) har i allt större utsträckning börjat användas som ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell självfallsteknik för att lösa avloppsfrågan i bland annat landsbygdsområden, utanför de etablerade verksamhetsområdena. De nio kommunerna i den s.k. VASAM-gruppen i sydvästra Skåne har kommit olika långt i användningen av LTA-tekniken och har delvis olika erfarenheter. På initiativ av VASAM-gruppen har undersökts den användning och de erfarenheter, bland annat i form av driftstörningar, som finns hos VASAM-kommunerna. Vidare har ett problemområde, nämligen svavelvätebildning i systemen, undersökts närmare, bland annat genom att utföra mätningar av svavelväte i utsläppspunkterna för ett tiotal LTA-system. Som en följd av resultaten från svavelvätemätningarna har också dimensioneringsförutsättningarna för systemen granskats och ifrågasatts. Vid utgången av år 2002 fanns knappt 930 pumpenheter av LTA-typ i drift i sex av de nio VASAM-kommunerna. De första systemen började anläggas i mitten av 1980-talet i Vellinge kommun, men huvuddelen av systemen har etablerats från 1995 och framåt. Kommunerna i VASAM-gruppen använder LTA-tekniken på ett likartat sätt; anslutna områden består av småhusbebyggelse med permanentboende i byar och utspridda fastigheter utanför tätorterna. Överlag är driftserfarenheterna goda för LTA-systemen i VASAM-kommunerna, som har färre registrerade driftstörningar än vad som rapporterats från andra kommuner. Ett orosmoment är dock det faktum att svavelvätebildning, tillsynes slumpmässigt, drabbar vissa LTA-system. Utförda svavelvätemätningar visar att svavelväte förekommer i samtliga uppmätta system, men i mycket olika hög grad. Inga samband har dock kunnat fastställas mellan graden av svavel-väteförekomst och systemutformningen, t.ex. uppehållstid etc. Vid granskning av systemen har framkommit att dessa i regel är överdimensionerade på grund av att felaktiga förutsättningar har använts med avseende på spillvattenmängden från anslutna fastigheter. Detta kan vara förklaringen till en del av den svavelvätebildning som sker i systemen och medför också på sikt en risk för sedimentation i ledningarna. Det schablonflöde för en enfamiljsfastighet som används av systemleverantörerna som dimensioneringsförutsättning, har visats vara mellan % högre än det verkliga genomsnittsflödet. Vid kommande utbyggnader av LTA-system föreslås därför att man bör ställa krav på att projektören, förutom tryckberäkningar, redovisar beräkningar på uppehållstider i dimensionerat system. Vid användning av schablonvärden på dimensionerande spillvattenflöde, bör för enfamiljs-småhus ett flöde på ca 400 l/fastighet, dygn användas, om inte särskilda skäl talar för något annat. Det finns goda skäl för VASAM-gruppen att fortsätta samarbeta kring driftfrågor som rör LTA-systemen. Som grund för fortsatt samverkan kan ett gemensamt driftuppföljningssystem vara en lämplig form för kontinuerligt erfarenhetsutbyte och en gedigen plattform när det i något sammanhang finns behov av att ställa krav på leverantörerna av tekniken. 7

9 Summary Replacing traditional gravity drain with cost efficient PSS technique (Pressure Sewerage System) appears to be a more and more common way to handle wastewater in the countryside and other areas outside established municipal wastewater systems. The nine communities in the so called VASAM-group in the southwest of Skåne are in different stages of implementing the PSS technique and their experiences vary. The VASAM-group has initiated a project to investigate usage and different experiences in the VASAM communities. The project pointed out a certain problem area concerning hydrogen sulphide that has been the object for further studies. Measurements for hydrogen sulphide were made at the outlet point of approximately ten PSS systems. The studies were followed by a closer look upon the design and calculation presumptions used by the suppliers. By the end of 2002 there were approximately 930 pump units being used in six of the nine VASAM communities. Construction of the first systems started about 1985 in Vellinge, but the main part of the systems has been built from 1995 and forward. The VASAM-communities uses the PSS technique in a similar way, connected areas consist of permanent self-contained households in villages and stand alone property outside the densely built-up area. Experiences of the PSS running routines are overall good in the VASAM communities, the malfunctions are fewer than what has been reported from other communities. One thing to worry about is the unexplained presence of hydrogen sulphide that appears randomly in some of the PSS systems. Studies where the level of hydrogen sulphide was measured tell us that hydrogen sulphide appears in all PSS systems but that the level of concentration varies. No relation has been confirmed between the level of hydrogen sulphide and the construction of the system regarding retentation time etc. Examination of the systems has shown that as a result of exaggerated calculated wastewater levels being used by the suppliers many of the system are over dimensioned and not adjusted to the real wastewater level from the connected households. This could be one explanation to some of the presence of hydrogen sulphide in the systems, and it also constitutes a risk of sedimentation build up in the pipes in the future. The average wastewater level for self-contained households that the suppliers have used for their calculations appears to be % above the experienced level. We recommend that entrepreneurs/suppliers should be required not only to give details regarding preassure calculations but also retentation time in a dimensioned system in the future build out of the PSS System. When calculations are based on average wastewater levels a figure of 400 l/household should be used for self-contained households if not certain circumstances states otherwise. There are good reasons for the VASAM group to continue the co-operation concerning the operation of the PSS systems. A future project could be to develop a common system for following up malfunctions. This system would not only allow the VASAM group to exchange experiences and ideas but also supply them with a good platform in future negotiations with the suppliers of the PSS technique. 8

10 1 Inledning 1.1 Bakgrund Alltfler kommuner i sydvästra Skåne har de senaste åren börjat använda tryckavloppsteknik med klena rördimensioner och mindre lågtryckspumpar (s.k. LTA-system), för att kunna anlägga spillvattennät utanför tätorterna där konventionella självfallssystem skulle bli orimligt dyra. Utvecklingen drivs bland annat på av kraven från miljömyndigheterna att förbättra reningen i de många icke godkända enskilda avloppsanläggningar som är vanliga i landsbygdsområden. I sydvästra Skåne finns nio kommuner som genom den s.k. VASAM-gruppen samverkar i VA-frågor. Kommunerna som ingår i gruppen är Malmö, Lund, Trelleborg, Svedala, Vellinge, Staffanstorp, Lomma, Kävlinge och Burlöv. Kommunerna i VASAM-gruppen har kommit olika långt i användningen av LTA-tekniken och har delvis olika erfarenheter. Projektets upprinnelse ligger i ett önskemål om att försöka sammanställa den användning och erfarenheter som finns inom gruppen, och inför eventuella fortsatta utbyggnader dra slutsatser och flytta fram kunskapspositionerna om teknikens användbarhet, fördelar och brister, möjligheter till samverkan i drift- och underhållsfrågor, organisation m.m. 1.2 Kortfattad beskrivning av LTAtekniken LTA-tekniken (LTA = Lätt Tryckavlopp) används i avloppssammanhang som alternativ till traditionella självfallssystem med större avloppspumpstationer, där konventionella system blir mycket dyra att anlägga, t.ex. vid gles bebyggelse och besvärliga topografiska förhållanden. Till fördelarna med LTAtekniken hör bl.a. flexibel ledningsdragning, liten åverkan vid grävningsarbeten, möjlighet till reducerat läggningsdjup med isolerlådor m.m. LTA-tekniken går i princip ut på att en mindre pumpenhet placeras på varje fastighet i nära anslutning till det eller de hus som skall anslutas. Pumpen är försedd med ett skärhuvud som finfördelar det fasta innehållet i avloppsvattnet, som trycks ut i 9 ett ledningsnät med klena rördimensioner. I regel används plastslang (PEM) med dimension mm för servisledningar och dimension mm för grenledningar och huvudledningar. Tryckavloppssystemet kan därefter anslutas till närmaste punkt på kommunens befintliga spillvattennät, antingen på en självfallsledning eller direkt på en tryckledning. Idag saluförs flera fabrikat av LTA-system. Det vanligaste förekommande systemet i Sverige går under benämningen LPS (Low Pressure Sewer) och marknadsförs av Skandinavisk Kommunalteknik AB. Även ITT Flygt har ett system baserat på Tuggerpumpar. Flera andra fabrikat finns också men i betydligt mindre omfattning. 1.3 Målsättning med projektet Målsättningen med projektet är att kartlägga användning och erfarenheter av LTA-tekniken i VA- SAM-kommunerna. I de fall det är möjligt jämförs erfarenheter av driftstörningar eller andra oönskade effekter med tidigare kända data om tekniken. Under projektets gång har det visat sig motiverat att närmare undersöka två områden, svavelväte och vissa oklarheter kring dimensioneringsförutsättningar. Baserat på den kartläggning och de analyser som gjorts i projektet ska generella slutsatser kunna dras och rekommendationer inför fortsatta utbyggnader med LTA-tekniken kunna ges. Studien har haft fokus på drifterfarenheter, medan t.ex. ekonomiska och juridiska aspekter på LTA-tekniken inte har behandlats. 1.4 Tillvägagångssätt Inledningsvis har anläggningsdata, rutiner och erfarenheter för befintliga LTA-system inom VASAMgruppen inventerats. Inventeringen har utförts i form av en skriftlig enkät till kommunerna med en efterföljande enskild diskussion med de deltagande VA-enheterna. I föregående avsnitt nämns att en del av projektarbetet utkristalliserats under projektets gång. Därför har en serie mätningar av svavelvätehalten i utsläppspunkten för några LTA-system i drift genomförts. Diskussionerna kring svavelväte medförde behov av att klargöra vissa dimensioneringsförutsättningar som använts vid anläggandet av systemen. Härvid krävdes

11 kontakter med de två aktuella systemleverantörerna, ITT Flygt AB och Skandinavisk Kommunalteknik AB. 2 Beskrivning av LTAanvändningen i VASAMkommunerna 2.1 Inledning Vid projektets inledning hade sex av de nio VASAMkommunerna driftsatta LTA-system. Studien inleddes med att dessa sex kommuners VA-enheter skriftligt besvarande en enkät om de egna LTAsystemen och de erfarenheter man gjort. Enkäten finns i sin helhet i bilaga A. Den innefattar anläggningsdata, projektering/byggande, drift- och underhåll, ansvarsförhållande kommun fastighetsägare och driftstörningsstatistik. Genomgång av enkäten och diskussion kring svaren har skett med var och en av kommunerna som deltog. I avsnitt ges en övergripande beskrivning av användningen av LTA-tekniken baserat på de sex kommunernas enkätsvar. I kapitel 3 redovisas och kommenteras de driftstörningar som kommunerna har registrerat för sina system. 2.2 Antal system och pumpar, anslutna områden etc Antal system och pumpar De första LTA-systemen inom VASAM-gruppen utfördes av Vellinge kommun i mitten av 1980-talet. Man valde då ITT Flygts system med Tuggerpumpar. Först ca 10 år senare började nästa kommun, som var Staffanstorp, att använda LTA-tekniken. Staffanstorp använder sedan dess det s.k. LPS-systemet från Skandinavisk Kommunalteknik AB. De övriga kommurerna har efter hand byggt sina första områden (Kävlinge 97, Svedala 98, Trelleborg 98, Malmö 01) och har samtliga valt LPS-systemet. Även Lunds kommun kommer att driftsätta sitt första område innehållande ett 40-tal pumpenheter (LPS) under LPS Flygt Figur 1. Utvecklingen av antalet driftsatta LTA-pumpar i VASAM-kommunerna

12 I figur 1 visas utvecklingen av antal driftsatta LTApumpar i VASAM-gruppen mellan och i figur 2 framgår antalet LTA-pumpar i drift år 2002 i respektive kommun. Totalt fanns vid utgången av pumpar i drift i VASAM-kommunerna, där Staffanstorp idag är den störste användaren med drygt 340 pumpar. Ingen av VASAM-kommunerna har något riktigt stort system i drift. Det största sammanhängande systemet finns för närvarande i Vellinge (Håslöv) med ett knappt 80-tal pumpenheter. I figur 3 framgår antalet system av olika storlekar inom kommunerna i VASAM-gruppen. Staffanstorp LPS 344 Vellinge Flygt 215 Kävlinge LPS 142 Svedala LPS 129 Trelleborg LPS 87 Malmö LPS 10 Figur 2. Antalet driftsatta LTA-pumpar och systemtyp för respektive VASAM-kommun Antal system Antal pumpar >50 Systemstorlek/antal pumpar Figur 3. Fördelning av LTA-systemen i VASAM-kommunerna efter systemstorlek. (Diagrammet ska tolkas som att det t.ex. finns fyra system med fler än 50 pumpar, totalt innehåller dessa fyra system 273 pumpar.) 11

13 Anslutna områden Kommunerna i VASAM-gruppen visar sig använda LTA-tekniken på ett likartat sätt. De områden som anslutits till de kommunala spillvattennäten med LTA-teknik består huvudsakligen av befintlig småhusbebyggelse med permanentboende, utanför tätorterna. Endast i liten utsträckning är de anslutna fastigheterna fritidsbebyggelse eller fastigheter med någon verksamhet. Det typiska utbyggnadsområdet består av en by eller mindre samling hus, st, och utspridda fastigheter längs med överföringssträckan till anslutningspunkten på kommunens befintliga spillvattennät. I regel finns en pumpenhet placerad på varje fastighet. Bara i undantagsfall delar flera fastigheter på en pumpenhet. Ledningslängderna i systemet blir i många fall avsevärda p.g.a. områdenas landsbygdskaraktär. Genomsnittlig ledningslängd per ansluten fastighet ligger oftast mellan meter, men kan i vissa områden vara betydligt längre. Ofta finns, eller erhålls i samband med avloppsutbyggnaden, kommunalt vatten i de anslutna områdena. Denna likhet i tillämpningen av LTA-tekniken gör det naturligtvis tacksamt att göra jämförelser mellan system och möjligt att dra slutsatser, såväl inom som mellan kommunerna. 2.3 Ansvarsförhållande kommun fastighetsägare Kommunernas sätt att hantera ansvarsgränsen gentemot fastighetsägarna kan vara en faktor som påverkar driften av LTA-systemen i högre grad än vid användning av traditionella system. Detta beror på att själva pumpenheterna i ett LTA-system i regel placeras inom fastigheterna. Enkäten innehåller därför frågor kring drift- och underhåll samt ägande och anläggande. Av kommunernas svar framgår det att de av VASAM-kommunerna som använder LPS-systemet från Skandinavisk Kommunalteknik, har en likartad syn på ansvarsfrågorna. Generellt kan man säga att själva pumpenheten här betraktas som systemets huvudkomponent, trots att denna vanligen är placerad inne på fastigheten. Kommunerna väljer därför att äga, anlägga, driftsätta och svara för underhåll av pumparna. Fördelarna med detta är att kommunen får full kontroll över anläggningen och kan antas få färre problem i driftskedet, 12 jämfört med om man överlåter anläggande och underhåll på fastighetsägaren. Vanligen regleras dessa förhållanden i ett avtal med fastighetsägaren. I några kommuner ingår även el- och larminstallationen till pumpen i den anläggningsavgift som erläggs till kommunen i samband med att fastigheten ansluts till det kommunala systemet. Däremot svarar fastighetsägaren i regel själv för att ansluta fastighetens spillvatten till pumpenhetens inlopp. I praktiken blir det dock ofta kommunens entreprenör, som på fastighetsägarens uppdrag utför anslutningen i samband med att man lägger servisledningen och sätter pumpenheten inne på fastigheten. I Vellinge kommun, som använder Flygts system och som började sina utbyggnader långt före de övriga kommunerna, har man ett annat ansvarsförhållande gentemot fastighetsägaren. Kommunen anlägger här huvudledningsnätet och låter fastighetsägarna själva svara för alla installationer inom fastigheten. Kommunen tillhandahåller pumpenheten som dock ägs av fastighetsägaren. Kommunen svarar ändå för service och felavhjälpning på pumparna utan kostnad för fastighetsägaren. Oavsett vilken av de två modellerna som valts, så placeras förbindelsepunkten i fastighetsgränsen utom i Malmö kommun dä förbindelsepunkten är vid pumpenhetens inlopp. Tre av de sex kommunerna med LTA-system debiterar samma anläggningsavgift som vid anslutning till traditionellt system, medan tre har en särskild anläggningsavgift för anslutningar i LTA-områden. I samtliga fall ingår pumpenheten i anläggningsavgiften, oavsett om det är kommunen eller fastighetsägaren som står som ägare. 2.4 Projektering/anläggning/ kontroll Av enkätsvaren framgår att projekteringen av utförda LTA-system i VASAM-kommunerna har utförts på olika sätt beroende på egna resurser, entreprenadform etc. Ibland har kommunen själv svarat för projekteringen och ibland har utomstående konsult, utsedd entreprenör eller systemleverantören gjort det. I så gott som samtliga fall har dock leverantörens anvisningar varit styrande för själva dimensioneringen och ofta har leverantören också utfört tryckberäkningar på eller granskat den utförda projekteringen. En viktig aspekt vid planering och utförande av LTA-system är om fastigheterna i det tilltänkta

14 anslutningsområdet blir anslutna/ansluter sig direkt när systemet tas i drift, eller om de ansluter sig successivt efter fastighetsägarens behov och önskemål. I det senare fallet måste man räkna med att systemet kommer att arbeta långt ifrån sina optimala driftförutsättningar under en ganska lång tid. I detta avseende är ett LTA-system förmodligen känsligare än ett traditionellt självfallssystem. I VASAM-kommunerna förekommer båda utbyggnadsvarianterna. Någon speciell hänsyn eller speciella åtgärder har däremot inte tagits vid projekteringen av system där det förekommer successiv anslutning. En annan aspekt som erfarenhetsmässigt har visat sig påverka driften av LTA-system och som tas upp i enkäten gäller driftsättning och kontroll. Från leverantören Skandinavisk Kommunalteknik har påpekats att många störningar som drabbat pumpar och system har sitt ursprung i slarv vid driftsättningen eller rena installationsmissar, t.ex. kvarlämnat grus i pumpsumpen, glömt att öppna servisventilen eller fel i elinstallation. För att undvika detta är det viktigt att ha en bra rutin, t.ex. i form av en check-lista som innehåller kontrollpunkter och provning av olika funktioner, som används när en pump driftsätts. VASAM-kommunerna som använder LPS-systemet har i stort sett detta under kontroll eftersom kommunen själv oftast installerar och driftsätter pumparna, eller använder en och samma entreprenör för driftsättningen. I de fall där det är fastighetsägaren som ansvarar för pumpinstallation och driftsättning av stationen, får inte kommunen samma kontroll över situationen. 2.5 Underhåll Ingen av kommunerna utför något annat än felavhjälpande underhåll, dvs. någon periodisk service av pumpenheterna anses ej nödvändigt för något av fabrikaten. Samtliga kommuner svarar för att åtgärda larm och fel på pumpstationerna och bekostar erforderliga reparationer av pumparna. Insatserna görs av egen driftpersonal utom i Vellinge kommun där utomstående entreprenör anlitas för drift och reparationer. 2.6 Utbyggnadsplaner Av de nio VASAM-kommunerna har sex LTA-system i drift och en kommun är på väg att driftsätta sitt första system. Ytterligare en kommun tror att man kommer att börja använda tekniken inom de närmaste åren, medan den nionde inte ser något framtida behov av denna typ av tryckavloppssystem. Av kommunerna som har system i drift så anger samtliga (utom Staffanstorp som i princip redan har anslutit alla de områden som är möjliga) att man planerar att fortsätta utbyggnaderna med LTA-tekniken. Svedala kommun uttrycker en viss tvekamhet eftersom man haft besvär med svavelväte i ett par befintliga system. Några av de andra kommunerna saknar politiska beslut och strategi för hur långt man ska anstränga sig för att med kommunala system lösa avloppsproblemen på landsbygden. Därför går det inte att konkretisera utbyggnadsplanerna i antal områden och fastigheter. Pågående arbeten i de olika kommunerna pekar dock på att ett 100-tal pumpenheter kommer att tas i drift under 2003 och läggas till de drygt 900 som är i drift sedan tidigare. 3 Drifterfarenheter 3.1 Allmänt I enkäten har kommunerna fått redogöra dels för sina allmänna erfarenheter av LTA-tekniken och dels lämna statistik på de driftstörningar som förekommit. Eftersom de flesta systemen är relativt nya så är det svårt att dra alltför långtgående slutsatser av materialet. Flertalet har dock en övervägande positiv erfarenhetsbild av sina system. Driftstörningarna har varit mycket begränsade och även system som idag är kraftigt överdimensionerade i väntan på anslutning av tilltänkta fastigheter, fungerar utan problem. De erfarenheter av negativ karaktär som framkommit gäller snarast arbetsmiljörelaterade problem. Den vanligaste invändningen mot systemen är avsaknaden av bra utrustning vid hanteringen av pumpen vid i- och urmonteringen från pumptanken. 13

15 3.2 Driftstörningar Kommunerna har beskrivit driftstörningar i systemen från 1995 t.o.m enligt bilaga 1 i enkäten. Med driftstörning menas alla händelser som föranlett någon åtgärd på pump, tryckledning eller annan del av systemet. Kommunerna har fått uppge både i vilken del av systemet som felet uppstått (feltyp) och den troliga felorsaken, se matrisen i figur 4. De fem kommuner som använder LPS-systemet har haft möjlighet att specificera störningarna, medan Vellinge endast kunnat ange totala antalet störningar per år från 1999 och framåt. Eftersom ett antal olika kommuners bedömningar av feltyp och felorsak utgör underlaget, så kan det finnas felkällor beroende på olika bedömning vid klassificeringen av felen. Indelningen är dock så grov att eventuella tydliga tendenser bör vara tillräckligt tillförlitliga för detta sammanhang. En annan möjlig felkälla är om inträffade störningar inte blivit registrerade på grund av glömska eller bristfälliga rutiner. Sannolikheten för detta är svår att bedöma men eftersom det rör sig om nyligen införd teknik för de aktuella kommunerna, som man vill ha god kontroll över, så bör felprocenten i detta avseende inte vara stor. Ett vanligt sätt att ange störningsfrekvensen för LTA-system är genom begreppet GTMS (Genomsnittlig Tid Mellan Störning), som avser den tid i år som i genomsnitt förflyter mellan två störningar på en pump. I tabell 1 redovisas GTMS för de två pumpfabrikaten, dels år för år, dels för det totala antalet pumpår som det finns uppgifter från. GTMS-värdet varierar ganska kraftigt från år till år och därför bör man inte fästa alltför stor vikt vid enskilda år. Vid en jämförelse mellan de båda fabrikaten måste beaktas att den genomsnittliga åldern på Flygtpumparna är högre än för LPS-pumparna. Feltyp Felorsak Fastighetsägarbeteende Installations-/ projekteringsfel Komponentfel/ förslitning Annan orsak Okänt Fel på pump/motor Elfel Fel på tryckledning eller anordning på ledning Övrigt Figur 4. Exempel på matris för klassificering av driftstörning som använts i enkäten. Tabell 1. Antalet driftstörningar och Genomsnittlig Tid Mellan Störning (GTMS) för LTA-system i VASAM-kommunerna perioden Totalt LPS-pumpar (st) Antal driftstörningar GTMS (år) 15,4 23,0 35,6 16,6 20,6 22,1 14,0 18,5 Flygt-pumpar (st) Antal driftstörningar GTMS (år) 9,2 13,8 9,0 6,9 9,0 14

16 Även om LPS-systemen är relativt nya, de äldsta pumparna är yngre än tio år, måste det erhållna GTMS för LPS-systemen på 18,5 år betraktas som mycket bra. Annan driftstatistik som finns tillgänglig, främst för LPS-system, anger GTMS till mellan år, vilket är ungefär där Flygt-systemen i undersökningen hamnar. En möjlig förklaring till det goda resultatet för LPS-systemen i VASAMkommunerna är att man har kunnat undvika en del vanliga problem i uppstarten av ett system eftersom kommunerna själva har kontroll över och, i många fall, själva driftsätter pumpenheterna. Fördelningen av feltyper har kunnat göras för LPS-pumparna enligt tabell 2. Underlaget i form av registrerade störningar, totalt 138 stycken under pumpår, är i minsta laget för att man skall våga dra några säkra slutsatser. Noterbart är dock att elfel är den vanligaste feltypen, vilket är i motsägelse till tidigare presenterade undersökningar (Lindqvist et al. 2000) där motorfel är den i särklass dominerande feltypen. Även andelen fel relaterade till tryckavloppsledningen, (15,2 %), är något högre än vad som framkommit i tidigare undersökningar där andelen legat under 10 % av det totala antalet fel. På samma sätt som ovan har en fördelning av felorsaker kunnat göras för LPS-systemen, tabell 3. Här Tabell 2. Fördelning av feltyper vid driftstörning i LPS-system, VASAM-kommunerna Feltyp Fel på pump/motor Elfel Fel på tryckledning eller anordning på ledning Övriga fel Summa Tabell 3. Fördelning av felorsaker vid driftstörning i LPS-system, VASAM-kommunerna Felorsak Fastighetsägarbeteende Installations-/projekteringsfel Komponentfel/förslitning Annan orsak Okänt Summa Antal fel Antal fel Andel (%) 29,7 32,6 15,2 22,5 100,0 Andel (%) 13,8 8,7 58,7 9,4 9,4 100,0 15 dominerar komponentfel/förslitning stort, 58,7 %, som den vanligaste grundorsaken till störningar, medan övriga felorsaker är fördelade relativt jämt, med en andel av ca 10 % var. Det hade varit intressant att kunna presentera en jämförelse av felfrekvens, feltyper och felorsaker mellan de i undersökningen ingående kommunerna. Det oväntat låga antalet registrerade driftstörningar gör dock att en jämförelse inte blir meningsfull. 4 Svavelvätemätning 4.1 Inledning Svavelvätebildning är ett känt fenomen för VAbranschen. Framförallt längre överföringsledningar och därtill hörande pumpstationer har varit belastade och skapat bekymmer under många år (Ledskog, Larsson & Lindqvist 1994). Även för LTA-system har rapporterats problem med lukt och ledningskorrosion på grund av svavelväte (DHI 2002). I VASAM-gruppen är det främst Svedala kommun som har haft problem. Två av kommunens fyra områden har från start av LTA-systemen uppvisat höga svavelvätehalter som skapat luktproblem för intillliggande fastigheter och risk för ledningsskador på ledningsnätet nedströms tryckavloppsledningens anslutningspunkt. Även Vellinge kommun har uppgett att ett av LTA-systemen har haft så mycket svavelväte att den betongledning som systemet mynnade i, har fått bytas ut på en sträcka av flera hundra meter. Övriga kommuner i VASAM-gruppen har inte upplevt att man har några stora problem med svavelväte. Kortvariga luktolägenheter, ofta i ett uppstartningskede, har dock rapporterats. Uppgifterna från bl.a. Svedala har skapat en viss osäkerhet, och intresset har varit stort för att undersöka hur utbrett fenomenet är. Det beslöts därför att genomföra en serie mätningar av system i drift inom projektets ram. 4.2 Utförande av mätning Svavelvätemätningarna genomfördes genom att kommunerna valde ut två LTA-system vardera (Malmö har bara ett system) som skulle mätas. Totalt gjordes mätningar på elva system av varierande storlek.

17 Med hjälp av mätutrustning av typen Odalog mättes svavelvätehalten i luften i den brunn där tryckavloppssystemet ansluter till självfallssystemet. Mättiden har varit en vecka per system och mätaren loggade ett mätvärde per minut. Förutom svavelvätehalten loggade mätaren också lufttemperaturen. Vid utplacering och borttagande av mätaren mättes även ph och temperatur på avloppsvattnet från tryckavloppssystemet. Huvuddelen av mätningarna utfördes under maj månad med vissa kompletteringar under juni och september. Diverse problem med mätutrustning och mätdatabehandlingssystem, bl.a. kraschade den hårddisk där mätdata förvarades för huvuddelen av mätserierna, har gjort att mätresultaten inte kan presenteras grafiskt fullt ut som vore önskvärt i denna rapport. För några system uppnåddes inte heller en full veckas mättid. Mätningar av ph på avloppsvattnet gjordes för att kontrollera om uppmätt svavelvätehalt kunde förklaras med ett avvikande ph-värde, då ph är avgörande för hur snabbt det i vattenfasen bildade svavelvätet frigörs till luften. Vid ph 6 avgår svavelväte dubbelt så fort som vid ph 7 och hundra gånger så fort som vid ph 9. Utförda ph-mätningar har dock inte visat på några stora variationer. De utförda mätningarna ger inte en heltäckande bild och förklaring av svavelvätebildningen i systemen, utan får ses som ett sätt att med relativt enkla medel skapa sig en uppfattning om hur vanligt fenomenet är, vilken spridning som finns och om det finns några uppenbara samband mellan svavelväteförekomst och systemdata etc. 4.3 Resultat av mätning De genomförda mätningarna visar att svavelvätebildning sker i samtliga de uppmätta systemen. Flera av systemen uppvisar svavelvätehalter som på lång sikt kan ge upphov till skador på efterföljande ledningsnät. I tabell 4 har de uppmätta systemen rangordnats och delats in efter förekomsten av svavelväte. Överst i tabellen (placering 1 4) finns systemen med högst uppmätta halter och i stort sett kontinuerlig förekomst. Här finns förmodligen uppenbara problem med både lukt och ledningskorrosion om inte åtgärder vidtas. I nästa kategori (placering 5 8) är svavelvätehalterna lägre och förekommer mindre frekvent. Slutligen finns de tre system (placering 9 11) som har den minsta svavelväteförekomsten. Här är halterna låga och förekomsten kortvarig med långa perioder utan detekterbara mängder. Antagligen utgör dessa system inte några problem med avseende på lukt eller risk för ledningsskador. I figur 5 och 6 visas mätresultatet för två av de uppmätta systemen, nr 2 i tabellen (Staffanstorp Flintevång) respektive nr 8 (Kävlinge Stävie). 4.4 Resultatdiskussion I tabell 5 har angivits systemdata för de uppmätta systemen i form av antal anslutna pumpar, ledningsvolym och ledningsvolym per pump. Tabell 4. Uppmätta svavelnivåhalter i luft vid utsläppspunkten för LTA-system i VASAM-kommunerna vid mätningar utförda i maj/juni och september Kommun System Antal pumpar (st) Uppmätta svavelvätenivåer (ppm) max mest frekvent 1 Vellinge Vellinge Väster 1 20 > Staffanstorp Flintevång 21 > Trelleborg Gylle-Fjärdingslöv 63 > Svedala Hyltarp Kävlinge Landskronavägen Malmö Skeppargränd Svedala Mossvägen Kävlinge Stävie 15 < Vellinge Lilla Hammar 22 > Staffanstorp Tirup - Lilla Uppåkra 22 > Trelleborg Dalköpinge

18 Figur 5. Resultatutskrift vid mätning av svavelvätehalt i luft vid utsläppspunkten för LPS-system Flintevång, Staffanstorps kommun. 100 ppm H2S Svavelvätemätningar Kävlinge - Stävie Figur 6. Resultatutskrift vid mätning av svavelvätehalt i luft vid utsläppspunkten för LPS-system Stävie, Kävlinge kommun. Tabell 5. Systemdata för LTA-system ingående i svavelvätemätning. Kommun System Antal pumpar (st) Systemdata (m 3 ) ledningsvolym l.volym/pump 1 Vellinge Vellinge Väster Staffanstorp Flintevång 21 12,58 0,60 3 Trelleborg Gylle-Fjärdingslöv 63 27,40 0,43 4 Svedala Hyltarp 73 22,90 0,31 5 Kävlinge Landskronavägen 12 10,00 0,83 6 Malmö Skeppargränd 10 0,68 0,07 7 Svedala Mossvägen 9 2,40 0,27 8 Kävlinge Stävie 15 14,00 0,93 9 Vellinge Lilla Hammar Staffanstorp Tirup - Lilla Uppåkra 22 11,95 0,54 11 Trelleborg Dalköpinge 10 4,60 0,46 17

19 Några enkla samband mellan graden av svavelväteförekomst och data för systemen är svårt att finna. Exempelvis är de två Staffanstorpssystemen mycket lika i sin utformning men uppvisar helt olika förekomst av svavelväte. Det är heller inte så att de system som man kanske förväntade ha störst problem med svavelväte, i det här fallet Kävlinges system som har överlägset störst ledningsvolym per pump och därmed de längsta uppehållstiderna, är de som vid mätningarna uppvisar höga svavelvätehalter. Omvänt är Malmös lilla LTA-system så begränsat att någon svavelvätebildning knappast borde vara möjlig enligt teorin. Uppenbart är dock att de uppmätta systemen, vid normala avloppsmängder från de anslutna fastigheterna, får så långa uppehållstider att det i sig inte är förvånande att svavelvätebildningen uppstår. Det förefaller med andra ord som att systemen är överdimensionerade i förhållande till den verkliga användningen. Detta kan i sin tur bero på att huvudledningsnätet faktiskt är dimensionerat för att kunna ansluta ytterligare ett antal fastigheter till systemet, vilket är fallet för Kävlinges system där kommunen tillåter att anslutning sker efter hand, eller också har projekteringen i något avseende utförts med felaktiga förutsättningar. För att undersöka det senare görs i kapitel 5 en närmare granskning av dimensioneringsförutsättningarna för VASAM-kommunernas LTA-system. 4.5 Åtgärder mot svavelväte Det finns i VASAM-gruppen inte några större erfarenheter att redovisa av hur svavelväteproblematiken kan angripas för LTA-system. Svedala kommun är den enda av kommunerna som har tvingats genomföra åtgärder för att begränsa verkningarna av uppkommet svavelväte i två av sina system. Enligt uppgift har även Lunds kommun fått problem med svavelväte i sitt första LTA-systemet som startades upp under Försök har påbörjats med dosering av kemikalier för att motverka svavelvätebildningen. Här finns dock ännu inte några resultat att redovisa. I det ena av Svedalas system, Hyltarp, har kommunen installerat ett kompostfilter i anslutning till tryckledningens övergång till självfallsledning. En fläkt drar luft från anslutningsbrunnen och blåser denna genom filtret. Filterbädden består av bark och har i denna anläggning storleken 6 x 4 m med ett djup av 0,6 m. Resultatet är mycket gott såtillvida att luktproblemen för intilliggande fastigheter har 18 upphört. Det är däremot mera osäkert om man på detta sätt lyckas fånga upp så mycket av svavelvätet att risken för korrosion längre ned i ledningsnätet elimineras. Genom mätningar av svavelvätehalten i luft och spillvatten på ett antal punkter nedströms i självfallsnätet hoppas man kunna bestämma hur effektiv metoden är. Metoden är en relativt enkel och billig åtgärd, förutsatt att det finns plats för anläggningen och möjlighet att dra fram el. Skötseln är begränsad till att kompostmaterialet ska bytas efter ett antal år. I ett annat av Svedalas LPS-system, Mossvägen, har kommunen gjort försök med att tillföra färskvatten, via en av LPS-enheterna, längst ut i systemet för att öka omsättningen och tillföra syre i spillvattnet. Olika dosering av vatten upp till 2,6 l/minut har provats, dock utan att någon nämnvärd förbättring har kunnat iakttagas. Kommunen planerar nu att bygga ett kompostfilter även för detta system. 5 Dimensionering av LTA-system 5.1 Bakgrund Dimensioneringen av LTA-system görs i regel efter systemleverantörens lämnade anvisningar och tryckberäkningsprogram. Dessa anvisningar bygger i sin tur på statistiska metoder för att fastställa det dimensionerande flödet på en viss ledningssträcka, via beräkning av det maximala antalet pumpar som är i drift samtidigt. Lindqvist et al. (2000) ger en utförlig beskrivning av denna metodik. I beräkningen av det dimensionerande flödet ingår som förutsättningar pumpkapaciteten, antal pumpar i systemet, tillrinningen till pumparna (spillvattenmängd) och en faktor som fördelar tillrinningen över dygnet (dygnsmedelavrinning, väljs vanligen till mellan åtta och tolv timmar). 5.2 Undersökning av dimensioneringsförutsättningar För att utröna vilka dimensioneringsförutsättningar som har använts av systemleverantörerna för VASAMkommunernas LTA-system, har de aktuella leverantörerna, Skandinavisk Kommunalteknik AB respektive ITT Flygt AB, tillfrågats, se brev från projektet i bilaga

20 B respektive leverantörernas svar i bilaga C och D. De efterfrågade uppgifterna och synpunkterna har inte gått att finna i leverantörernas befintliga projekteringsanvisningar (ITT Flygt 1998, Skandinavisk Kommunalteknik 1999). Av leverantörernas svar framgår att om inte några andra data finns för det aktuella området, så används vid dimensioneringen ett spillvattenflöde per fastighet på 612,5 l/dygn (Flygt) respektive 700 l/dygn (Skandinavisk Kommunalteknik). Så vitt det har varit möjligt att utröna så är samtliga LTA-system inom VASAM-området dimensionerade enligt leverantörernas antagna spillvattenflöden. Eftersom de båda leverantörernas uppfattning verkar skilja sig ganska mycket åt och då det dimensionerande spillvattenflödet i hög grad är bestämmande för vilken uppehållstid som erhålls i det färdiga systemet, så förefaller det viktigt att ta reda på hur leverantörernas antagna värden stämmer med verkligheten. I VAV (2001) framgår det att den genomsnittliga vattenförbrukningen är 160 l/person,dygn för boende i småhus år Vidare finns uppgiften att antalet boende i småhus i genomsnitt är 2,64 (Folk- och bostadsräkningen 1990). Detta skulle ge en genomsnittlig förbrukning på drygt 422 l/ fastighet, dygn (154 m 3 /fastighet, år). Alltså avsevärt mindre än leverantörernas standardantaganden. Genom enkäten till VASAM-kommunerna har det gått att få fram siffror på den verkliga vattenförbrukningen i ett 10-tal LTA-system, bl.a. några av de områden där svavelvätemätningarna genomfördes, se tabell 6. Dessa uppgifter stärker de förbrukningsvärden som fås fram enligt ovan i VAV P83. Slutsatsen måste bli att om man vid dimensioneringen av LTA-system använder schablonvärden för spillvattenflödet, så bör dimensionerande flöde från ett enfamiljs småhus snarare vara i storleksordningen 400 l per fastighet och dygn om inga andra uppgifter finns, än de dimensionerande flöden som hittills har använts av leverantörerna. I tabell 7 har tabell 4 utökats med en beräkning på den genomsnittliga uppehållstiden i systemen vid Tabell 6. Genomsnittlig vattenförbrukning för fastigheter i några av VASAM-kommunernas LTA-system. Uppgifterna hämtade ur respektive kommuns abonnentregister. Kommun Staffanstorp Svedala Kävlinge System Vallby Tirup - Lilla Uppåkra Flintevång Vesum - Bjällerup Norrevång Hyltarp Norrskog Mossvägen Stävie Antal pumpar (st) Genomsnittlig (l/fastighet, dygn) Tabell 7. Systemdata och beräknad genomsnittlig uppehållstid vid olika vattenförbrukning för LTA-system ingående i svavelvätemätning. Kommun System Systemdata Genomsnittlig uppehållstid antal pumpar (st) ledningsvolym (m3) l.volym/ pump (m3) vid 700 l/fastighet, dygn (tim) vid 400 l/fastighet, dygn (tim) 1 Vellinge Vellinge Väster Staffanstorp Flintevång 21 12,58 0,60 20,5 35,9 3 Trelleborg Gylle-Fjärdingslöv 63 27,40 0,43 14,9 26,1 4 Svedala Hyltarp 73 22,90 0,31 10,8 18,8 5 Kävlinge Landskronavägen 12 10,00 0,83 28,6 50,0 6 Malmö Skeppargränd 10 0,68 0,07 2,3 4,1 7 Svedala Mossvägen 9 2,40 0,27 9,1 16,0 8 Kävlinge Stävie 15 14,00 0,93 32,0 56,0 9 Vellinge Lilla Hammar Staffanstorp Tirup - Lilla Uppåkra 22 11,95 0,54 18,6 32,6 11 Trelleborg Dalköpinge 10 4,60 0,46 15,8 27,6 19

Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor?

Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor? VA-Forsk rapport Nr 2006-11 Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor? Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras

Läs mer

VA - F O R S K R A P P O R T N r 37 2003. Val av ränta vid kapitalkostnadsberäkningar. svenska VA-verksamheter. Stefan Yard.

VA - F O R S K R A P P O R T N r 37 2003. Val av ränta vid kapitalkostnadsberäkningar. svenska VA-verksamheter. Stefan Yard. VA - F O R S K R A P P O R T N r 37 23 Val av ränta vid kapitalkostnadsberäkningar inom svenska VA-verksamheter Stefan Yard VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik.

Läs mer

Handbok om VA i omvandlingsområden

Handbok om VA i omvandlingsområden Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden Krister Törneke Lena Tilly Erik Kärrman Mats Johansson Denis van Moeffaert Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

Läs mer

Vatten på holländskt vis

Vatten på holländskt vis VA - Forsk rapport Nr 2005-01 Vatten på holländskt vis en studie av VA-verksamheten i Nederländerna Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet

Läs mer

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Rapport Nr 2011 12 Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Annika Malm Anders Horstmark Elin Jansson Göran Larsson André Meyer Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Kapitalkostnadsredovisning inom VA-branschen i Sverige

Kapitalkostnadsredovisning inom VA-branschen i Sverige VA - F O R S K R A P P O R T N r 25 april 2003 Kapitalkostnadsredovisning inom VA-branschen i Sverige Torbjörn Tagesson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik.

Läs mer

Varför är Tibro så billig och Tanum så dyr?

Varför är Tibro så billig och Tanum så dyr? VA - F O R S K R A P P O R T N r 22 mars 2003 Varför är Tibro så billig och Tanum så dyr? Anders Lingsten VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras

Läs mer

Värdering av VA-verksamheter förprojekt

Värdering av VA-verksamheter förprojekt VA - F O R S K R A P P O R T N r 5 februari 2003 Värdering av VA-verksamheter förprojekt Christian Odevall VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie.

Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie. UPTEC W 14 022 Examensarbete 30 hp Juni 2014 Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie. Pressure sewer and gravity system in Fredrikstad municipality.

Läs mer

Fett i avloppsnät kartläggning och åtgärdsförslag

Fett i avloppsnät kartläggning och åtgärdsförslag Rapport Nr 2010 03 Fett i avloppsnät kartläggning och åtgärdsförslag Godecke Blecken Maria Viklander Gilbert Svensson Annelie Hedström Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten

Läs mer

VA-Forsk rapport Nr 2006-04 10års-regnets återkomst, förr och nu

VA-Forsk rapport Nr 2006-04 10års-regnets återkomst, förr och nu VA-Forsk rapport Nr 2006-04 10års-regnets återkomst, förr och nu regndata för dimensionering/kontrollberäkning av VA-system i tätorter Claes Hernebring VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program

Läs mer

Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning

Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning Rapport Nr 2013 03 Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program

Läs mer

Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner

Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner www.vti.se/publikationer VTI rapport 786 Utgivningsår 2013 Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner Annika K Jägerbrand Kerstin Robertson Hans B Andersson

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

De fyra stora - en jämförelse av reningsresultat i svenska våtmarker för avloppsvattenrening

De fyra stora - en jämförelse av reningsresultat i svenska våtmarker för avloppsvattenrening V A-F O R S K R A P P O R T N r 6 n o v e m b e r 2 0 0 2 De fyra stora - en jämförelse av reningsresultat i svenska våtmarker för avloppsvattenrening Jonas Andersson Sofia Kallner VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk

Läs mer

VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING

VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS VARMVATTEN I FLERBOSTADSHUS: ERFARENHET, KUNSKAP OCH MÄTNING FÖR EN KLOKARE ANVÄNDNING Christian Ek Daniel Nilsson Energiingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad Handledare:

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

IVL. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning Swedish Environmental Research Institute

IVL. Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning Swedish Environmental Research Institute ,QWHUQNRQWUROOLVPnI UHWDJ 9HUNOLJKHWRFKYLVLRQHU Ann-Beth Antonsson, Malin Nilsson och Ola Hansén B 1291 Stockholm, januari 1998 IVL Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning Swedish Environmental Research

Läs mer

Kostnader för VA. bebyggelse

Kostnader för VA. bebyggelse Nr 6 Oktober 2006 Kostnader för VA i omvandlingsområden och gles bebyggelse Kostnader för VA i omvandlingsområden och gles bebyggelse 1 Konsulter och författare: Erik Kärrman, Ecoloop, Bo Olin, Naturekonomihuset,

Läs mer

En fallstudie av uppföljningsarbetet hos markoch trädgårdsanläggningsföretag

En fallstudie av uppföljningsarbetet hos markoch trädgårdsanläggningsföretag SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ - FAKULTETEN Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp En fallstudie av uppföljningsarbetet hos markoch trädgårdsanläggningsföretag

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

MILJÖINVENTERING AV INOMHUSMILJÖ

MILJÖINVENTERING AV INOMHUSMILJÖ Examensarbete 10 poäng C-nivå MILJÖINVENTERING AV INOMHUSMILJÖ Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B101/06 Hans Hjalmarsson Byggnadsingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2006 Examinator: Tord Larsson INVENTORY

Läs mer

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn Rapport Nr 7/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport

Läs mer

Särredovisning inom VA-branschen

Särredovisning inom VA-branschen Rapport Nr 2013 21 Särredovisning inom VA-branschen Mattias Haraldsson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik.

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster

Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster Offentligt-privat partnerskap runt offentliga e-tjänster Juni 2005 Metamatrix Development & Consulting AB Sammanfattande inledning... 2 1. Varför samverka mellan offentlig och privat sektor?... 2 2. Vad

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Hantering av gamla gemensamhetsanläggningar

Hantering av gamla gemensamhetsanläggningar EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-08-182 Hantering av gamla gemensamhetsanläggningar för centralantenn eller kabel-tv Alice Johannesson och Kicki Man Examinator: Peter Ekbäck Handledare: Carl-Erik Sölscher,

Läs mer

Driftentreprenader på tapeten

Driftentreprenader på tapeten Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Institutionen för Urbana studier, Malmö högskola VT 2011 Driftentreprenader på tapeten En kartläggning av förekommande problem i upphandlingar Författare:

Läs mer