KALLELSE. Datum kallas härmed till sammanträde onsdagen den 07 januari 2015 på KS-salen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Datum 2014-12-21. kallas härmed till sammanträde onsdagen den 07 januari 2015 på KS-salen 08.30."

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida 1(1) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde onsdagen den 07 januari 2015 på KS-salen Hålltider för sammanträdet Stationslägen Hans Wiklund SCB Elisabet Jonsson Personalfrågor Kaffe Budgetdirektiv 2016 Bo Glas Åkroken business Incubator Uno Jonsson Kommunstyrelsen Ärendegenomgång Lunch och gruppmöte Beslutssammanträde Föredragningslista 1. Val av justerare 2. Informationsärenden 3. Motion - Dragning av E4 utanför Härnösands och Älandsbro tätorter 4. Motion - Arkiv för e-arkiv och e-diarium 5. Motion - Cykel eller elcykel via löneavdrag 6. Resepolicy 7. Inrättande av tjänster vid arbetslivsförvaltningen 8. Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda Delegationsordning för kommunstyrelsen Ersättarnas tjänstgöringsordning för mandatperioden Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag Ostkustbanan 12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 13. Valärenden 14. Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 15. Kommunstyrelsens uppdragsbeslut Delegationsärenden Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen Fred Nilsson (S) ordförande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(17) Fel! Dokumentvariabel saknas. 129 Dnr Motion - Dragning av E4 utanför Härnösands och Älandsbro tätorter Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att anse motionens första att-sats besvarad, att avslå motionens övriga förslag, samt att frågan om ny dragning av E4 utanför Härnösand och Älandsbro tätort ska beaktas särskilt vid kommande översyn av kommunens översiktsplan. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). Yrkanden Fred Nilsson (S) yrkar att första att-satsen ersätts av två följande att-satser: att anse motionens första att-sats besvarad, att avslå motionens övriga förslag. I yrkandet instämmer oppositionen. Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i enlighet med ordförandes förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet med ordförandes förslag. Justerandes sign Utdragsbesty rkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8(17) Fel! Dokumentvariabel saknas. Bakgrund Fredrik Lundvall (c) har lämnat en motion om dragning av E4 utanför Härnösand och Älandsbro tätort. I motionen föreslås: Att kontakter inleds med trafikverket angående tidplan för den nya dragningen. Att kommunen tar fram en konsekvensanalys av en ny dragning av E4 utanför Härnösands tätort. Att kommunstyrelseförvaltningen lämnar en statusrapport till kommunstyrelsen senast i oktober Samhällnämnden har yttrat sig över motionen. I kommunens översiktsplan , antagen i Kommunfullmäktige i maj 2011, tas ställning för en förbifart utanför Härnösand och Älandsbro tätorter. Översiktsplanen ska aktualitetsförklaras en gång per mandatperiod. I Trafikverkets förstudie från 2001 föreslås att en vägutredning upprättas. Ett riksintresse för framtida väg är utpekat. Projektet har dock inte tagits upp i den aktuella nationella transportplanen och därför har ingen vägutredning för sträckan påbörjats. I september 2013 lämnade Härnösands kommun ett yttrande till Trafikverket gällande Nationell transportplan I yttrandet står Vi vill att Trafikverket noggrant utreder hur en lösning av förbifart Härnösand kan se ut och vilka effekter det får på miljön och transportsystemet. Samhällsförvaltningen anser att det är Trafikverkets uppgift att utföra en konsekvensanalys av en förbifart. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Samhällsnämndens protokollsutdrag, Motion, Fredrik Lundvall (C), Justerandes sign Utdragsbesty rkande

4

5

6

7

8

9

10

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9(17) Fel! Dokumentvariabel saknas. 130 Dnr Motion - Arkiv för e-arkiv och e-diarium Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Anders Gäfvert (M) har till fullmäktige motionerat om att undersöka möjligheten att få Statens servicecenters nya e-arkivorganisation placerad i Härnösand, samt att inleda ett samarbete med länets kommuner om ett gemensamt e-arkiv och e-diarium. I augusti i år meddelades att Riksarkivet och Statens servicecenter (hädanefter Ssc ) fått uppdraget av regeringen att utveckla en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv. Ssc:s lösning ska tjäna som en mellanlagringsplats innan informationen i standardiserad form slutligen överförs till Riksarkivet. Justerandes sign Utdragsbesty rkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10(17) Fel! Dokumentvariabel saknas. Ssc:s arbete med att lösa uppdraget pågår, exakt hur de ska formera sig för uppgiften är inte bestämt ännu. En enhet inom Ssc måste i vart fall organiseras som får till uppgift att sköta tjänsten operativt. Länsstyrelsen i Västernorrland arbetar för att denna enhet ska placeras här i länet, närmare än så vill man inte formulera sig. Även vad det operativa arbetet ska innefatta är inte heller bestämt, det är möjligt att till exempel själva lagringen sköts av en kommersiell aktör, medan en kundtjänstdel mot myndighetskunderna sköts av Ssc. Eller så sköts allt inom eget hägn. Eftersom mycket av Ssc:s arbete fortfarande är under bearbetning är det naturligtvis lämpligt att Härnösands kommun fortsätter ha en dialog med Länsstyrelsen och Ssc för att visa intresse och engagemang för enhetens placering. Den 28 februari 2015 avlämnar Statens servicecenter nästa rapport om sitt arbete och deras tjänster förväntas enligt dem själva lanseras Ett samarbete om e-arkiv/e-diarium mellan länets kommuner, flera eller samtliga, kan uttryckas i formandet av forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring e-arkiv/e-diariumtjänster, likväl som i en gemensam organisation som står för inköp/utveckling och drift av nämnda e-tjänster åt kommunerna. Det förstnämnda existerar i de nätverk som redan finns, dels för länets kommunarkivarier, dels för länets kommunala it-chefer. Den sistnämnda samarbetsfrågan är under bearbetning inom kommundirektörernas nätverk i länet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Motion, Anders Gäfvert (M), Justerandes sign Utdragsbesty rkande

13

14

15

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(11) Fel! Dokumentvariabel saknas. 31 Dnr Motion - Cykel eller elcykel via löneavdrag Kommunstyrelsens personalutskotts beslut Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen, samt att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att inarbeta motionen i det pågående förmånsarbetet. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om personalutskottet avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att personalutskottet har beslutat i enlighet med liggande förslag. Bakgrund Anders Gäfert (M) har i en motion inlämnad föreslagit att ge kommunstyrelsen i uppdrag att erbjuda anställda i Härnösand möjlighet att kunna köpa en ny cykel eller elcykel genom löneavdrag. En arbetsgrupp har bildats inom kommunstyrelseförvaltningen där en förstudie har arbetats fram gällande förmåner inom Härnösands kommun. Taken mef en förmånsportal är att samla, synliggöra och visualisera förmånerna för alla medarbetare som till exempel pension och försäkringar, friskvårdsbidrag, föräldrapenningstillägg, lånecyklar m.m. Justerandes sign Utdragsbesty rkande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8(11) Fel! Dokumentvariabel saknas. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Anders Gäfvert (M), motion, Justerandes sign Utdragsbesty rkande

18

19

20

21

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9(11) Fel! Dokumentvariabel saknas. 32 Dnr Resepolicy Kommunstyrelsens personalutskotts beslut Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Resepolicy för Härnösands kommun som ska gälla från och med , samt att en modell för intern klimatkompensation införs från och med 1 januari Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta Riktlinjer för resor, samt att uppdra åt kommundirektören att återkomma med plan för hanteringen av klimatkontot. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). Yrkanden Fred Nilsson (S) yrkar att första att-satsen får följande lydelse: att anta Resepolicy för Härnösands kommun som ska gälla från och med Fred Nilsson (S) yrkar också att kommunstyrelsens personalutskott ska föreslå kommunstyrelsen: att anta Riktlinjer för resor, samt att uppdra åt kommundirektören att återkomma med plan för hanteringen av klimatkontot. Justerandes sign Utdragsbesty rkande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10(11) Fel! Dokumentvariabel saknas. Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, det liggande förslag med yrkade kompletteringar. Ordförande frågar om personalutskottet avser att besluta i enlighet med det liggande förslag med yrkade kompletteringar. Ordförande finner att personalutskottet har beslutat i enlighet med det liggande förslag med yrkade kompletteringar. Bakgrund Härnösands kommun ska vara en kommun som utvecklas på ett hållbart sätt och aktivt arbetar med att förbättra miljön. Alla kommunens verksamheter har därför ett ansvar för att kontinuerligt minska miljöpåverkan genom att resor genomförs på ett energieffektivt sätt, med minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Ett kommungemensam resepolicy ska användas för att kunna styra resor i tjänst och för att underlätta för medarbetare och förtroendevalda att göra miljöval i sina resor i tjänsten. Vid all planering av resor ska därför alltid alternativ övervägas för att mötas utan resor eller att välja ett energieffektivt färdsätt, även om det medför längre restider. Införande av internt konto för klimatkompensation innebär ett ekonomiskt incitament för att minska andelen klimatpåverkande tjänsteresor och att resepolicyn levandegörs. Klimatkompensation innebär att en viss kostnad i form av en fast avgift läggs på varje flygresa. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Bilaga 1 Resepolicyn, version 1 Bilaga 2 Riktlinjer för resor, version 1 Justerandes sign Utdragsbesty rkande

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11(11) Fel! Dokumentvariabel saknas. 33 Dnr Inrättande av tjänster vid arbetslivsförvaltningen Kommunstyrelsens personalutskotts beslut Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att inom arbetslivsförvaltningen inrätta sex tjänster som SFI-lärare (svenska för invandrare), samt att befattningarna finansieras inom arbetslivsnämndens budget. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). Yrkanden Fred Nilsson (S) yrkar att andra att-satsen får följande lydelse: att befattningarna finansieras inom arbetslivsnämndens budget. Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, det liggande förslag med yrkad komplettering. Ordförande frågar om personalutskottet avser att besluta i enlighet med det liggande förslag med yrkad komplettering. Ordförande finner att personalutskottet har beslutat i enlighet med det liggande förslag med yrkad komplettering. Bakgrund Härnösands kommun ansvarar för att svenska för invandrare (SFI) erbjuds de som saknar grunläggande kunskaper i svenska språket samt bor i kommunen. I och med att antalet elever ökat uppstår behövet av fler SFI-lärare. I samband med förändringen önskar nu arbetslivsförvaltningen inrätta sex tjänster som SFI-lärare. Befattningen finansieras inom arbetslivsnämndens budget. Justerandes sign Utdragsbesty rkande

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12(11) Fel! Dokumentvariabel saknas. Det ökade antalet elever ökar även behovet av ledning/samordning och administration av SFI-verksamheten. Kostnaden för den typen av verksamhet täcks inte upp av schablonen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Tjänsteskrivelse arbetslivsförvaltningen, Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Justerandes sign Utdragsbesty rkande

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11(17) Fel! Dokumentvariabel saknas. 131 Dnr Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föra frågan till kommunstyrelsen utan eget förslag. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). Yrkanden Fred Nilsson (S) yrkar att ärendet ska föras till kommunstyrelsen utan eget förslag. I yrkandet instämmer oppositionen. Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i enlighet med ordförandes förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet med ordförandes förslag Bakgrund I den föreslagna delegationsordningen har Amanda Lind ersatt Sara Nylund som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Övriga ändringar består bla i att delegation till kommunstyrelsens personalutskott har tagits bort, uppgifter om kommunens firmatecknare har förtydligats samt ett tillägg om att utse ledamöter till Mellersta Norrland Pensionsstiftelse. Antagande och förkastande av anbud och har fått en enklare skrivning. Justerandes sign Utdragsbesty rkande

63 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12(17) Fel! Dokumentvariabel saknas. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Justerandes sign Utdragsbesty rkande

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 13(17) Fel! Dokumentvariabel saknas. 132 Dnr Ersättarnas tjänstgöringsordning för mandatperioden Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ersättarnas tjänstgöringsordning i kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden fastställs enligt följande; Vid ordinarie ledamots frånvaro tjänstgör i första hand ersättare från det egna partiet, men om ingen sådan är närvarande gäller följande Vid frånvaro av ordinarie ledamot för tjänstgör i andra hand ersättare från i tredje hand från i fjärde hand från i femte hand från Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Centerpartiet Folkpartiet Miljöpartiet Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Vänsterpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Moderata Folkpartiet Kristdemokraterna Centerpartiet Socialdemokraterna samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Moderata Socialdemokraterna samlings-partiet Sverige demokraterna Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet Miljöpartiet Vänsterpartiet Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). Justerandes sign Utdragsbesty rkande

80 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14(17) Fel! Dokumentvariabel saknas. Yrkanden Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till liggande förslag. Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet med liggande förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ordförande skrivelse, Justerandes sign Utdragsbesty rkande

81

82 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15(17) Fel! Dokumentvariabel saknas. 133 Dnr Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag Ostkustbanan Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avge avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand, samt att föreslå Härnösand som sätesort för bolaget. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). Yrkanden Fred Nilsson (S) yrkar att liggande att-sats ska ersättas av följande två attsatser: att avge avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand, samt att föreslå Härnösand som sätesort för bolaget. I yrkandet instämmer oppositionen. Propositionsordning Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i enlighet med ordförandes förslag. Justerandes sign Utdragsbesty rkande

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 16(17) Fel! Dokumentvariabel saknas. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet med ordförandes förslag Bakgrund Regionförbundet i Gävleborg, Länsstyrelsen i Västernorrland och Landstingen i de båda länen har tillsammans med kommunerna längs Ostkustbanan sedan mitten av 1980-talet drivit flera gemensamma projekt för Ostkustbanans utveckling och trafikering. Under de senaste åren har frågan om att bilda ett gemensamt bolag för att påskynda utbyggnaden av Ostkustbanan diskuterats. Härnösands kommun har tidigare beslutat avge en intresseanmälan om att gå in som delägare i ett sådant bolag. Bolagets syfte och ändamål är att få till stånd en järnvägsutbyggnad på sträckan Gävle Härnösand med dubbelspårsstandard åtminstone på delsträckan Gävle- Sundsvall. Med dubbelspårstandard skulle restiden mellan Sundsvall och Stockholm sänkas till 2 timmar. Bolagets huvuduppdrag blir att bedriva informations- samverkans- analysoch påverkansarbete. För bolagets bildande upprättas i ett första steg en avsiktsförklaring, se bilaga. Därefter tecknas aktieägaravtal och bolagsordning. Målsättningen är att bolaget ska kunna vara verksamt vid halvårsskiftet år Om alla kommuner deltar som ägare kommer kommunerna i Västernorrland samlat att äga 25% av bolaget. Det aktieägartillskott som bolaget inledningsvis under första åren är i behov av bedöms till ca 3 mnkr/helår. Därutöver ska ett aktiekapital tillskjutas om totalt, enligt förslag, 1 mnkr. Fördelningsgrund för aktiekapital och aktieägartillskott är kommunens invånarantal i förhållande till respektive läns totala befolkningstal. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Avsiktsförklaring att bilda bolag Ostkustbanan AB (OKB AB) Justerandes sign Utdragsbesty rkande

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2015-01-27

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2015-01-27 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2015-01-27 Plats och tid KS-salen, Stadhuset, Drottninggatan 22 tisdag 27 januari 2015 09:00 Ordförande Jörgen Edsvik (S) Förhinder anmäls till Kommunledningskontorets

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Blad 25. Ks 126 Au 129 Dnr 80/2010-101

ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Blad 25. Ks 126 Au 129 Dnr 80/2010-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-10-11 Blad 25 Ks 126 Au 129 Dnr 80/2010-101 Redovisning av ej avslutade motioner Med hänvisning till bestämmelserna i kommunallagen och kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Produktionsutskottet har inkommit med förslag till övergripande riktlinjer för incitamentsprogram i landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Produktionsutskottet har inkommit med förslag till övergripande riktlinjer för incitamentsprogram i landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-02-20 LS 0906-0562 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-03- 02 0001 9 Övergripande riktlinjer för incitamentsmodeller Föredragande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Ajournering: 14.40-14:50, 15.00-15.05

Ajournering: 14.40-14:50, 15.00-15.05 1(21) Plats och tid, aulan, kl. 08.00 Ajournering: 14.40-14:50, 15.00-15.05 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S) ordförande Anders Bergqvist (V) 1:e vice ordf Christina Lindberg (C 2:e vice ordf Anita

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(31) Plats och tid KS-salen kl 08.30-10.00, 10.30-11.30, 14.30-15.20 Ajournering 10.00-10.30 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter Fred Nilsson (S), ordf. Sara Nylund (S) Rune Danielsson

Läs mer

Motion om att erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar till kvinnliga kommunanställda

Motion om att erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar till kvinnliga kommunanställda Kommunfullmäktige 2011 09 26 172 372 Kommunstyrelsen 2012 02 13 35 92 Arbets och personalutskottet 2012 01 30 24 60 Dnr 11.548 008 septkf35 Motion om att erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 7. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 7. 1. Upprop och val av justerare. 2. Anmälan om delegationsbeslut. 3. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 16 september 2013 Ärende till kommunfullmäktige: 7 1. Upprop och val av justerare 2. Anmälan om delegationsbeslut 3. Kommundirektören informerar 4. Program för omsorg

Läs mer

Dnr KK13/492. Reglemente för Kommunala Anhörigrådet

Dnr KK13/492. Reglemente för Kommunala Anhörigrådet Dnr KK13/492 Reglemente för Kommunala Anhörigrådet Dnr KK13/492 2/5 Kommunala Anhörigrådet (KAR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för anhörigorganisationer

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Motion om båtplatser och ramp för isättning/upptagning av mindre båtar

Motion om båtplatser och ramp för isättning/upptagning av mindre båtar Kommunfullmäktige 2010 09 27 145 343 2011 05 30 95 192 Kommunstyrelsen 2011 05 16 115 246 Arbets och personalutskottet 2011 04 11 76 152 Dnr 10.550 008 septkf21 Motion om båtplatser och ramp för isättning/upptagning

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2015. Kommunfullmäktige beslutar

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2015. Kommunfullmäktige beslutar Sida 1 av 5 Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2015 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-02-19

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-02-19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-02-19, klockan 18.00-19.50 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft s Anne Strömberg m Linda

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-10-13 Sid 1 (25) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 08.30-16.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2015-10-20

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-17 1-17 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 8.00-15.00 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang

Läs mer

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2014. Kommunfullmäktige beslutar

Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2014. Kommunfullmäktige beslutar Sida 1 av 5 Sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt protokoll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 1 Antagna av kommunfullmäktige den 16 februari.2009 och gäller från och med den 1 mars 2009 till och med 2012 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson Trafikkontoret i Göteborg Fotograf: Klas Eriksson Resepolicy Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens resor till och från arbetet,

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 09.00-11.10 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige Sida 1 av 7 Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt protokoll

Läs mer

Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Utlåtande 2013:85 RV (Dnr 316-324/2013) Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Förmedlingsavgiften tas bort

Läs mer

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00

Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-04-04 1 (14) Tid och plats Arbetsmiljöenheten, 2011-04-04 kl 09.30 12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Anita Zieme

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Plats och tid Hemlingbystugan, HackstenHacksten, onsdagen 2014-12-17 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning

Plats och tid Hemlingbystugan, HackstenHacksten, onsdagen 2014-12-17 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning Kallelse Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2014-12-17 Plats och tid Hemlingbystugan, HackstenHacksten, onsdagen 2014-12-17 kl. 13.30 - Gruppmöte Kl. 12.30 13.30 Majoriteten Hacksten Opposition

Läs mer

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida

Kanslichef. Ärende Beteckning Sida Kommunstyrelsen 2012-02-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-03-05 kl. 18:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30 10:45 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Styrelsens säte... 1 3 Föremål för bolagets verksamhet... 1 4 Ändamålet med bolagets verksamhet...

Läs mer

Visionsstyrningsmodellen

Visionsstyrningsmodellen Visionsstyrningsmodellen Innehållsförteckning Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell... 3 Hur fungerar visionsstyrningsmodellen?... 4 Visionsstyrningsmodellens uppbyggnad... 5 Beskrivning av delprocesserna...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. Att avslå första att-satsen. Att bifalla andra att-satsen. Att anse tredje att-satsen besvarad.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet. Att avslå första att-satsen. Att bifalla andra att-satsen. Att anse tredje att-satsen besvarad. Förbundsmötet 2012 Utskott nummer 8 Sekreterare: Charlie Magnusson Sida 1 Motion med förslag Motion nr 87: Motionär: Anna Nilsson, Visions Lundaavdelning att förbundet uppdrar åt centret att tillsätta

Läs mer

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 1. Parter Delägare l.1 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 1.2 Länstrafiken i Jämtland AB 1.3 Länstrafiken i Västerbotten AB

Läs mer

Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25)

Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25) Utlåtande 2008:182 RI (Dnr 209-673/2008) Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR SÖLVEBORG-BROMÖLLA KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR SÖLVEBORG-BROMÖLLA KOMMUNALFÖRBUND FÖRBUNDSORDNING FÖR SÖLVEBORG-BROMÖLLA KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund. Förbundet har sitt säte i Sölvesborg. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare

Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Kommunfullmäktige 2008-05-26 124 290 Kommunstyrelsen 2008-05-12 126 332 Arbets- och personalutskottet 2008-05-12 120 299 Dnr 08.360-04 Kallax Cargo AB Nyemission och nya delägare Bilagor: Aktieägaravtal

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 10 maj 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 10 maj 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 10 maj 2016 Sid Justering... 2 33 Fastställande av servicecenters organisation, styrmodell och arbetssätt

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 29 september 2015. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 29 september 2015. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige Sida 1 av 8 Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 29 september 2015 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt

Läs mer

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31)

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 322-3820/2003) Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:31) av Fahri

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-01-14 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Övriga närvarande Martin Carling (C) ordf Elisabet Forsdahl (C) Ture

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 2015-06-05 1 (15) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-06-15 Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:30 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf

Läs mer

Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun

Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun KS 22:1 Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:46-034 2015-09-21 1/2 Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva, 15:8

Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva, 15:8 - KOMMUNSTYRELSEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Sammanträdesdatum 3 december 2013 Ks 243 Dnr 2013/230 107 Ansökan om försäljning av fastighet Heby Morgongåva, 15:8 Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-10.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbesk (C), ordförande Inge Östlund (C) Henrieta Vedberg (M), ersättare för Fredrik Ollèn (M) Anki Dåderman (S)

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport/Uppföljning Delegation Ängelholms kommun 2010-03-11 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdraget... 1 1.2 Metod... 1 2 Iakttagelser...

Läs mer

Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bengt Nilsson (FP) och David Stansvik (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-06-15 81 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-15 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Ulf Gejhammar, Gejhammar Management AB, 87 Jan Norlund,

Läs mer

60 Reviderad bolagsordning för Stadsnät i Svealand AB, SISAB (KSKF/2015:308)

60 Reviderad bolagsordning för Stadsnät i Svealand AB, SISAB (KSKF/2015:308) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(2) 60 Reviderad bolagsordning för Stadsnät i Svealand AB, SISAB (KSKF/2015:308) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Reglemente för krisledningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 13 juni 2013 Gäller fr.o.m. den 14 juni 2013 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-28 1 (15) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-11 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm,

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Ajournering 09.35-09.56, 12.06 15.08,15.18 15.33

Ajournering 09.35-09.56, 12.06 15.08,15.18 15.33 1(43) Plats och tid KS-salen 08.30-09.35, 09.56-12.06, 15.08 15.18, 15.33 16.16 Ajournering 09.35-09.56, 12.06 15.08,15.18 15.33 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Bolagsordning för Besök Linde AB

Bolagsordning för Besök Linde AB Bolagsordning för Besök Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Carina Legerius. Utses att justera Espen Bjordal Justeringsdatum 15 december 2014 Paragrafer 80-90

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Carina Legerius. Utses att justera Espen Bjordal Justeringsdatum 15 december 2014 Paragrafer 80-90 1 (14) Plats och tid Nacka stadshus Kl 18.00 19.00 BESLUTANDE Linda Norberg ordförande (M) Monica Brohede Tellström (FP) Espen Bjordal (S) Lena Gatenborg (M) Sofia Fölster (M) Anna Flory Kjellin (M) Christina

Läs mer

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Beslutande Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Gustavsson, Christina (S), ordförande Rasko, Jeannette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Mozhgan Zachrison (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson

Läs mer