Programmeringsteknik med C och Matlab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programmeringsteknik med C och Matlab"

Transkript

1 Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 6: Filhantering Henrik Björklund Umeå universitet 13 oktober 2009 Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

2 Textfiler Filer är sekvenser med data, vanligtvis lagrade på hårddisk e.d. Vi skiljer på två typer av filer: textfiler och binära filer. Textfiler består av sekvenser av tecken. Tecken kan vara bokstäver, skiljetecken och siffror, men också sådant som <space>, <newline> och <tab>. Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

3 <eof> : end of file Slutet på en fil markeras med ett speciellt slut-på-filen-tecken:. C använder sig av ett särskilt värde, EOF för att representera. Många av input-funktionerna från stdio.h returnerar EOF när de läser, vilket vi kan använda oss av för att styra programflödet: while( scanf("%d", &mynumber)!= EOF ){ printf("%d\n", mynumber); } Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

4 Ett program som läser från och skriver till filer Antag att vi har ett antal kodfiler och att vi vill skriva ut dem på papper med radnumrering. Det finns visserligen ett antal olika sätt att åstadkomma detta, men vi bestämmer oss för att göra det med hjälp av ett litet C-program. Programmet ska heta rownumbers och kunna anropas med två filnamn. Tex >> rownumbers infil.c utfil.txt Programmet ska läsa från infil.c och skapa en radnumrerad kopia i utfil.txt Vi antar att ingen av filerna programmet ska hantera har mer än 1000 rader eller någon rad med mer än 300 tecken. Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

5 rownumbers (1) #include <stdio.h> #define BUFSIZE 300 int main(int argc, char ** argv){ char line[bufsize]; /* Buffer a line at the time from input */ FILE * infilep; /* Pointer to input file */ FILE * outfilep; /* Pointer to output file */ int rownumber = 1;... Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

6 Filpekare För att hålla reda på filer ett program arbetar med använder sig C av strukturer av datatypen FILE. Dessa innehåller diverse information om filerna, och hur programmet kan komma åt dem. Vi behöver inte bry oss så mycket om exakt hur datatypen FILE ser ut, eftersom vi kommer att ta hjälp av funktioner från stdio.h för att hantera filer. Vad vi behöver hålla reda på, däremot, är att dessa funktioner, för att kunna veta vilken fil de ska arbeta med, tar emot och returnerar filpekare. Dessa filpekare har typen FILE *. Exempel på filpekare är stdin, stdout, stderr. Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

7 rownumbers (2)... /* check that there are two input parameters (in- and outfile) * if(argc <= 2){ fprintf(stderr, "Usage: rownumbers <input file name> "); fprintf(stderr, "<output file name>\n"); return 0; }... Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

8 rownumbers (3)... /* Try to open the input file */ infilep = fopen(argv[1], "r"); if(infilep == NULL){ fprintf(stderr, "Couldn t open input file %s\n", argv[1]); return 0; } /* Try to open the output file */ outfilep = fopen(argv[2], "w"); if(outfilep == NULL){ fprintf(stderr, "Couldn t open output file %s\n", argv[2]); return 0; }... Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

9 fopen (1) Funktionen fopen hjälper till att öppna filer och skapa filpekare, så att vi kan läsa från och skriva till filer. Den tar två argument: 1. Det första argumentet är filnamnet, representerat som en sträng. 2. Det andra argumentet är också en sträng, och anger vad det är vi vill göra med filen. Det finns ett antal olika värden för det andra argumentet som fopen förstår: "r" : read. Vi vill läsa från filen. "w" : write. Vi vill skriva till filen. "a" : append. Vi vill skriva till filen, men efter det som redan finns i den. Det finns även andra alternativ, som vi dock inte behöver just nu. Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

10 fopen (2) fopen returnerar en filpekare, som alltså har typen FILE *. Det finns emellertid en hel massa saker som kan gå fel när vi vill öppna en fil: En fil vi vill läsa från finns inte. Vi vill skriva till en fil men har inte de nödvändiga rättigheterna. Etc. Om något går fel returnerar fopen en pekare med värdet NULL, en så kallad null-pekare. NULL är en minnesadress som inte finns, och värdet används för att markera att pekaren faktiskt inte pekar på någonting. Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

11 fopen (3) infilep = fopen(argv[1], "r"); if(infilep == NULL){ fprintf(stderr, "Couldn t open input file %s\n", argv[1]); return 0; } Att kontrollera att pekaren vi får från fopen inte är en null-pekare är 1. synnerligen viktigt och dessutom 2. alldeles väldigt obligatoriskt (för den som vill bli godkänd på OU3). Om vi försöker läsa data med hjälp av en filpekare med värdet NULL kommer programmet att krascha. Felet som uppstår faller under den inom C-programmeringen blott alltför vanliga kategorin pekarfel. Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

12 Pekarfel Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

13 rownumbers (4)... /* Read a line at a time from the input file. * Write the line, preceded by a row number, to the output file. */ while(fgets(line, BUFSIZE,infilep)!= NULL) { fprintf(outfilep, "%-3d ", rownumber); fprintf(outfilep, "%s", line); rownumber++; }... Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

14 fgets fgets har vi redan sett. Den anropas till exempel med där fgets(line, maxchar, filep) 1. line är en char-array, 2. maxchar är en int, och 3. filep är en filpekare. fgets returnerar normalt en char-pekare (addressen till den första positionen i line). Om fgets läser, dvs om det inte finns något mer att läsa från filpekaren filep, returnerar den i stället en pekare med värdet NULL. while(fgets(line, BUFSIZE,infilep)!= NULL) { fprintf(outfilep, "%-3d ", rownumber); fprintf(outfilep, "%s", line); rownumber++; } Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

15 rownumbers (5)... fclose(infilep); fclose(outfilep); } return 0; Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

16 fclose Funktionen fclose tar en filpekare (FILE *) som inparameter och stänger motsvarande fil. fclose tar bort strukturen som skapats för att hålla rätt på tillgångsinformationen samt utför ett par andra renhållningsuppgifter. Att stänga alla filer programmet öppnat är också synnerligen obligatoriskt. Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

17 fgetc En annan användbar funktion från stdio.h är fgetc. Den kan användas för att läsa ett tecken i taget från en fil. fgetc tar en filpekare (FILE *) som enda inparameter, och returnerar nästa tecken i motsvarande fil. När fgetc läser returnerar den EOF. while(c!= EOF){ c = fgetc(infilep); /* Do something useful with c */ } Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

18 Binära filer Binära filer I motsats till en textfil förväntas en binär fil inte nödvändigtvis bestå av en sekvens av tecken, utan kan bestå av data på godtyckligt format. Även om vi i princip kan lagra vilken data som helst som en sekvens av tecken innebär det i praktiken ofta onödigt arbete (både för programmeraren och datorn). Vi har till exempel ofta sett att vi måste ägna en hel del möda åt att omvandla strängar till heltal, flyttal, etc. Om ett program vill lagra data som ska läsas av ett annat C-program kan den göra det i en binär fil utan att bry sig om att konvertera till strängar. Programmet lagrar helt enkelt datorns interna representation av data. Ett annat program kan sedan läsa den binära filen, förutsatt att det känner till vad det är som lagrats. Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

19 Binära filer Att öppna binära filer Precis som för textfiler använder vi fopen för att öppna binära filer för läsning eller skrivning. Den enda skillnaden är att vi lägger till ett b till den andra inparametern: binaryp = fopen("myfile.bin", "rb"); binaryp = fopen("myfile.bin", "wb"); binaryp = fopen("myfile.bin", "ab"); Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

20 Binära filer fwrite För att skriva till en binär fil kan vi använda oss av funktionen fwrite: size_t fwrite (const void *array, size_t size, size_t count, FILE *stream); array är en pekare till en plats i minnet, där fwrite ska börja läsa. size är storleken på den datatyp som ska skrivas till filen, angedd i bytes. count är antalet element vi vill skriva till filen. stream är filpekaren. fwrite kommer att skriva de första count blocken av storlek size från minnet, med start vid array, till filen kopplad till stream. Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

21 Binära filer sizeof Hur vet vi då hur många bytes en viss datatyp upptar? Det får vi reda på med hjälp av functionen sizeof: long sizeint = sizeof(int); long sizevector3dim = sizeof(vector3dim); Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

22 Binära filer fread För att läsa från en binär fil kan vi använda oss av funktionen fwrite: size_t fread (const void *array, size_t size, size_t count, FILE *stream); array är en pekare till en plats i minnet, där fwrite ska börja skriva. size är storleken på den datatyp som ska läsas från filen, angedd i bytes. count är antalet element vi vill läsa från filen. stream är filpekaren. fread kommer att skriva de första count blocken av storlek size från filen kopplad till stream och skriva till minnet, med start vid array. Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober / 22

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

Heltal(int) Programmeringsteknik 54

Heltal(int) Programmeringsteknik 54 Heltal(int) Datatypen int används tillsammans med char, short int och long int för att lagra heltal i C. Matematisk sett finns det oändligt många heltal. På en dator måste det införas en begränsning på

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

Föreläsning 18 Filer och avbildningar

Föreläsning 18 Filer och avbildningar Föreläsning 18 Filer och avbildningar Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 15.11.2011 Avbildningar Hur skulle du göra en: Ordlista

Läs mer

Typsäker registeraccess

Typsäker registeraccess Typsäker registeraccess Mikael Rosbacke January 6, 2011 Detta dokument ska diskutera ett ramverk för läsning och skrivning av hårdvaruregister. Det är inspirerat av en artikel på CUJ expert panel och har

Läs mer

Introduktion till datateknik för språkvetare

Introduktion till datateknik för språkvetare Introduktion till datateknik för språkvetare ht 2013 Per Starbäck Kapitel 1 Inledning 1.1 Om kursen Schema och annat finns på http://stp. lingfil.uu.se/kurs/ids/. Där kommer det även finnas länkar till

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 LISTOR Ta bort element från en vektor Både sorterad och osorterad Söka upp element i en vektor Linjärsökning räcker (jag har även visat binärsökning) Registrering

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel av Anders Avdic Version 3.01 2009-08-07 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION 1 2 GRUNDERNA 1 2.1 Moduler, kod, programsatser och kommentarer 1 2.2

Läs mer

HI1025 Operativsystem, KTH Haninge, VT2012. Tillf. 11 (F): Systemadministration samt något om kompilering och interpretering

HI1025 Operativsystem, KTH Haninge, VT2012. Tillf. 11 (F): Systemadministration samt något om kompilering och interpretering Tillf. 11 (F): Systemadministration samt något om kompilering och interpretering 1. Ett ödmjukt försök till ödmjukhet... Det här dokumentet (alltså dessa anteckningar) har kommit till på ett speciellt

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Unix och skolans datormiljö

Unix och skolans datormiljö Unix och skolans datormiljö Mål Målet med labben är att du ska lära dig grundläggande användning av Nadas datorsalsmiljö. Tanken är att labben ska visa hur du sköter vardagliga sysslor och hur du hittar

Läs mer

Vad jag vill med denna kurs är att vi ska använda oss av olika mappar, som gör det överskådligt.

Vad jag vill med denna kurs är att vi ska använda oss av olika mappar, som gör det överskådligt. ORDNING och REDA Jag har inte varit aktiv inom SeniorNet mer än några år, men har träffat flera som haft datorer, som varit minst sagt röriga. Därmed inte sagt att de som ägt dem varit röriga, snarare

Läs mer

SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia) - Utveckling och Implementation LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Datateknik

SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia) - Utveckling och Implementation LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Datateknik SCAM (Secure Compression Algorithm for Multimedia) - Utveckling och Implementation LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Datateknik Examensarbete: Joel Lovén Einar Persson Copyright Joel Lovén,

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word.

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Introduktion... 2 Tillvägagångssätt... 2 1. Spara en utdatafil från Ladok... 2 2. Öppna

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Unix. Påbyggnadskurs Raditex AB. Göran Hasse. Unix påbyggnad - Kap 0 Sida 1 -

Unix. Påbyggnadskurs Raditex AB. Göran Hasse. Unix påbyggnad - Kap 0 Sida 1 - Unix Påbyggnadskurs Raditex AB Göran Hasse 1998 Unix påbyggnad - Kap 0 Sida 1 - Copyright (c) 98 Denna text får spridas hur som helst. Varje mångfaldigande eller duplicering på mekaniskt, elektroniskt

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer