VERKSAMHETSBERÄTTELSE Avdelning Västerbotten. [Ange företagets adress]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Avdelning Västerbotten. [Ange företagets adress]"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Avdelning Västerbotten [Ange företagets adress]

2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Ledning och organisation 4 Medlemsutveckling 5 Uppföljning av kongressens strategier Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Vi ska arbeta för att kompetensutveckling och specialistutbildning sker inom ramen för anställningen Vi ska utveckla och använda kunskap om hälsoeffekter för en hälsosam vårdmiljö För att uppnå en nollvision för vårdskador ska vi samarbeta med andra Genusdebatt 6 Specialistutbildning och kompetensutveckling 7 Hälsosamma arbetstider Arbetstid och bemanning 8 0-vision mot vårdskador 10 Lokala mål / övrig verksamhet Medlemsstöd 12 Påverkan 13 Kollegial mötesplats 15 Demokrati 19 Stipendium och uppvaktningar 20 Några av 2012 års aktiviteter 21 Slutord 23 2

3 Ordförande har ordet Ett varmt tack till alla som engagerat sig under det gångna året! Johan Larson, avdelningsordförande Vårdförbundet Västerbotten Den demokratiska insynen i vården är nödvändig för att förtroendet hos allmänheten ska kvarstå Vården i Västerbotten har aldrig tidigare varit så omdiskuterad som under det gångna året. Fler och fler medlemmar har nyttjat den grundlagsskyddade meddelarfrihet som finns i offentlig verksamhet. Det är viktigt att kunna påttala missförhållanden utan att bli utsatt för repressalier, och jag är stolt över att Vårdförbundet och dess medlemmar tar strid i den frågan. Arbetsgivare som väljer att försköna sin verksamhet för att upprätthålla sitt varumärke behöver förstå att det är högst oklokt på längre sikt. Påtalas inte fel och brister kan de heller inte åtgärdas. Värderingsförändring ett långsiktigt påverkansarbete En av de viktigaste frågorna för Vårdförbundet är att jobba med påverkan. Vi ser lokalt att våra möten med politiker, tjänstemän och beslutsfattare gagnar medlemmar i stort som smått. Värderingsförändringen av våra medlemmar är ett exempel på ett tufft långsiktigt påverkansarbete. Övergången av Hemsjukvården med allt vad den innebär i form av påverkan fortsätter under Medlemsutveckling Det finns framtida utmaningar för att kunna öka medlemsantalet. Pensionsavgångar, viss tvärfacklig konkurrens och att ett fåtal väljer att vara oorganiserade naggar oss i kanten vad gäller medlemsutvecklingen. Vi har anledning att vara nöjda med våra medlemsaktiviteter som lockar många. Det väcker nyfikenhet i andra delar av landet och tillsammans jobbar vi ihärdigt för att förbättra Vårdförbundet. Vi är drygt 4800 medlemmar i Västerbottensavdelningen och jag vill påminna alla medlemmar om att våga fråga: Visst är du med!? Europeiska Unionen, EU Oavsett vad man tycker om den Europeiska Unionen så har allt fler beslut som fattas av Sveriges Kommuner och Landsting påverkats av EU-beslut. Många av dessa frågor har en betydande påverkan på oss som arbetar i vården. En framtida regionbildning kommer dessutom att innebära nya påverkansmöjligheter som avdelningen kan ta vara på om vi har tillräckligt med kunskaper om hur vi påverkas och hur vi påverkar Jag vill flagga för att avdelningen planerar studiebesök i maktens korridorer i Bryssel under 2013 alternativt Det är angeläget att få mer kunskap om hur, när och vad vi kan påverka. 3

4 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Johan Larson, ordförande Lotta Hjelte-Löfgren, vice ordförande Styrelseledamöter Camilla Lingbro Dömstedt Charlotta Hellström Jenny Gardfjäll Jenny Olsson Kerstin Eriksson Kerstin Lindgren Ramona Rönnholm Ulrika Johansson Styrelseledamöter som avgått under året Lena Arctaedius till Ann-Christin Linder till Sonny Bergmark Valberedning Agneta Holmström Ann-Christin Karlberg de Roos Carina Forslund Elizabeth Sandström Jennie Eriksson Jessica Axelsson Marianne Jaktlund Jönsson Styrelsens arbetsutskott Johan Larson Lotta Hjelte-Löfgren Jenny Olsson Revisorer Revisorsuppleanter Elenor Granström Ruth Zackrisson Elizabeth Johansson Lena Sjölin Förbundsråd och Förbundsstyrelse Kongressombud Ramona Rönnholm Lena Arctaedius Charlotta Hellström Jenny Olsson Kerstin Lindgren Lotta Hjelte-Löfgren Ulrika Johansson Camilla Lingbro Dömstedt Samordnare Marie Brännström Helena Forss Johanson från Johan Larson Ersättare för kongressombud Kerstin Eriksson Jenny Gardfjäll Anställda Gunnar Sundin, ombudsman Kristina Larsson, administratör (pension ) Lena Arctaedius från Annika Vighult, avdelning Norrbotten Berit Olofsson, avdelning Norrbotten Lokal resurs Evy Gustafson Styrelsen har valt att organisera sig med ordförande och en vice ordförande. Arbetsutskottet bereder frågor och förbereder styrelsemöten. Alla styrelseledamöter har facklig tid. Avdelningen har även två Samordnare på facklig tid. 4

5 Medlemsutveckling 5

6 Genusdebatt Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Media, Västerbottens Kuriren, satte fokus på värderingen av yrket när de gjorde sin artikelserie om Sjuksköterskors lön, arbetsmiljö och ansvar. Andra media följde efter och vi fick stort massmedialt utrymme. Biomedicinska analytikern Carin E Nilsson förmedlade i Västerbottens Kuriren en nyanserad och tydlig bild om vikten av att det måste till en värderingsförändring för att locka unga duktiga människor till vården. Samtal har förts med politikerna om en värderingsförändring för Vårdförbundets yrkesgrupper samt för att få en hälso- och sjukvård som uppnår de krav som framtiden ställer. 6 Uppföljning av Kongressens Strategier

7 Kompetensutveckling och Specialistutbildning Vi ska arbeta för att kompetensutveckling och specialistutbildning sker inom ramen för anställningen Samtal har förts med Umeå universitetet och arbetsgivarna om behovet av att skapa vidareutbildningar för biomedicinska analytiker. Inom psykiatrin finns en kompetensutvecklingsplan för sjuksköterskor. De får läsa sin specialistutbildning på betald arbetstid. Vi arbetar för att man ska få läsa kandidat, magister och handledarexamen på betald arbetstid. Möjlighet till 90 timmar/termin finns idag. Inom operation och intensivvård prioriterar arbetsgivaren idag att betala del av lön. Höstterminen 2013 startar en masterutbildning inom omvårdnad på Umeå Universitet. Inom vissa kommuner finns fritids-studiestöd för utbildning och kompetensutveckling. Uppföljning av Kongressens Strategier 7

8 Arbetstid och bemanning Vi ska utveckla och använda kunskap om hälsoeffekter av arbetstid och bemanning Under året har vi samtalat med medlemmar om vikten av ett hållbart arbetsliv genom personliga medlemsmöten och träffar med förtroendevalda. Vi har diskuterat med arbetsgivaren utifrån vår kunskap om hälsoeffekter vid skiftarbete. Diskussioner har förts med arbetsgivare och medlemmar om att vi vill ha en vård där personalen inte riskerar att själva bli sjuka av att ge vård till andra. På Norrlands Universitetssjukhus har flera medlemmar drabbats av sjuka hus syndrom. Inom våra yrkesgrupper ser vi att stressymtom på grund av för hög arbetsbelastning ökar. Styrelsen har besökt gymnasieskolornas SYO konsulenter för att berätta om framtida behov av Vårdförbundets yrkesgrupper. 8 Uppföljning av Kongressens Strategier

9 Arbetstid och bemanning Webbtävling om arbetstider Under V 47 har vi haft en webbtävling om arbetstider, vinsten blev en tårta till arbetsplatsen som delades ut på tre orter i länet. Tre medlemmar vann även varsin ryggsäck. Uppföljning av Kongressens Strategier 9

10 0-vision mot Vårdskador För att uppnå en nollvision för vårdskador ska vi samarbeta med andra Styrelsen har haft ett tvärfackligt samarbete, framförallt med Västerbottens Läkarförening, i patientsäkerhetsfrågor. Vi har mött ett antal patientsäkerhetssamordnare och vi skulle behöva starta mer organiserade träffar med patientsäkerhetssamordnarna på de olika klinikerna. Vi har diskuterat med arbetsgivaren och medlemmar vad överbeläggningar kan få för konsekvenser på patientsäkerheten och arbetsmiljön. Reflekterande samtal viktigt för en säker vård Reflekterande samtal är ett bra sätt att lära sig upptäcka problem och hitta möjligheter till förbättring. 10 Uppföljning av Kongressens Strategier

11 0-vision mot Vårdskador Etikkonferens Vid Etikkonferensen för förtroendevalda diskuterade vi bland annat skyddsombudsrollen, psykosocial skyddsrond och arbetsmiljö, utifrån våra etiska koder. Patientsäkerhetslagen Styrelsen har samtalar med medlemmar, förtroendevalda samt arbetsgivare om patientsäkerhetslagen. Soppluncher och biokvällar Under soppluncherna och biokvällarna i Umeå, Skellefteå och Lycksele har vi pratat om säker vård Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. Uppföljning av Kongressens Strategier 11

12 Medlemsstöd Medlemsstöd Under året har vi haft arbetsplatsnära medlemsträffar och vi har besökt många arbetsplatser och inhämtat kunskap om hur verksamheterna fungerar. Hög arbetsbelastning, omorganisationer och personalnerdragningar har medfört fler medlemsmöten under året. Vi har coachat medlemmar och förtroendevalda via telefon och via personliga möten och arbetat aktivt med att rekrytera nya förtroendevalda. Medlemmar har fått stöd i enskilda medlemsärenden vilket vi under det gångna verksamhetsåret har sett ett ökat behov kring. Vårdförbundet har också medverkat vid samverkan om organisationsförändringar runt om i länet. Utbildning i löneprocessen Medlemmar har utbildats i löneprocessen på tre orter i länet, totalt har ca 100 medlemmar fått verktyg och stöd kring lönebildning. Studenter Avdelning Västerbotten har en tydlig strukturerad studerandeorganisation och anslutningsgraden av studerandemedlemmar i Västerbotten är just nu landets högsta. Vi träffar studenterna i alla våra yrken under första terminen och berättar om Vårdförbundet. Under studietiden är vi ute på lärosätena och samtalar kring yrkes- och villkorsfrågor. I termin 6 får studenterna information inför sin kommande anställning. Studerandestipendium Avdelningen delar ut ett stipendium på 5000 kronor för bästa C-uppsats. 12 Övrig lokal verksamhet

13 Påverkan Förslag på aktiviteter 2013 Vid aktivitetsdagarna, då vi bjöd på hamburgare, har medlemmar haft möjlighet att lämna förslag på vad styrelsen ska arbeta med under Medlemmar har också kontaktat oss via mejl och telefon för att diskutera hur vi ska arbeta med olika frågor. Vi har varit aktiva i media och vi har haft informella och formella träffar med arbetsgivaren. Löneupproret Inte under kronor, 24 K Löneupproret Inte under kronor fick tusentals nyblivna sjuksköterskor att säga nej till tjänster som ger mindre än kronor i månaden. I Umeå har aktiviteten varit stor. Sjuksköterskeupproret har satt hårt tryck på landstingspolitikerna och gett förståelse och legitimitet åt sjuksköterskornas lönekrav både bland allmänhet och bland makthavare. 24K väckte även frågan hur vi värderas i media och på manifestationer. 24K fick hedersomnämnande i Årets Lobbyist. Övrig lokal verksamhet 13

14 Påverkan Vi ska bli fler En styrelseledamot har sedan april 2012 ingått i ett nationellt projekt, medlemsrekrytering - Vi ska bli fler! Under detta år har Vårdförbundets organisation setts över vad gäller studerandeprocessen, in- och utträden och medlemsvärde. Gruppen har även arbetat med att se över hur medlemsvärdet kan öka för Barnmorskor, Biomedicinska analytiker samt chefer och ledare. Styrelsen besöker regelbundet universiteten för rekrytering av studenter och samtalar med lärarkåren om utbildning, forskning och handledning. Styrelsen deltar med bokbord vid andra olika arrangemang som vi blir inbjudna till. Hemsjukvården Hemsjukvårdens övergång till kommunen har varit en stor fråga under året och vi har mött kommunens sjuksköterskor och primärvårdens distriktssköterskor för samtal och information om anställningsvillkor och framtida hemsjukvård. 14 Övrig lokal verksamhet

15 Kollegial mötesplats Hamburgergrillning i Skellefteå, Lycksele och Umeå. Vårdförbundet hade förmånen att träffa drygt 1000 medlemmar under de tre dagar vi bjöd på grillade hamburgare. Media fanns på plats och pratade både med styrelsen samt med medlemmar. Den gångna sommarens arbetsbelastning diskuterades och medlemmar lämnade förslag på de aktiviteter de tycker att avdelningen ska arbeta med under år Vårdförbundsveckan 0-vision mot vårdskador Temat för Vårdförbundsveckan, vecka 47, var 0-vision mot vårdskador. Styrelsen anordnade soppluncher i Skellefteå, Lycksele och Umeå. Under veckan inbjöds medlemmar till en biokväll där vi visade den senaste Bond-filmen. Under soppluncherna och biokvällarna pratade vi om säker vård och om hälsosamma arbetstider. Rullande medlemsmöten till IKEA I maj och i oktober anordnade styrelsen medlemsresor till IKEA. Temat för resan i maj var sommarsituationen, hur man arbetar patientsäkert och hälsosamma arbetstider. Under höstresan pratade vi om etik och hälsosamma arbetstider och vi bjöd på Fairtrade-fika under bussresan. Övrig lokal verksamhet 15

16 Kollegial mötesplats Blodomloppet Som medarrangör till Blodomloppet träffade och samtalade Vårdförbundet med många medlemmar, vilka i sin tur hade möjlighet att bidra med färskt blod till blodbanken. Vi hade tävlingar och delade ut frukt och vatten till deltagarna. 16 Övrig lokal verksamhet

17 Kollegial mötesplats Nordiska Humangenetiska Kongressen i Umeå Under den Nordiska Humangenetiska Kongressen i slutet på maj deltog Vårdförbundet. Kongressen besöktes av ca 170 biomedicinska analytiker från hela norden. Årsmöte 10 februari 2012 Vid årsmötet i Umeå valdes ny styrelse för tre år framöver. Föreläsaren Tina Thörner talade om hur man själv skapar sin egen lycka i livet. Kvinnodagen 8 mars Vårdförbundet deltog vid Kvinnofrukosten i Umeå. Föreläsning av Renata Chlumska oktober Dagarna anordnades av Innovationssluss. Vårdförbundet deltog i de olika innovationer som visades och vi lyssnade till en föreläsning av en stor inspiratör - Renata Chlumska Forskardag Betula Umeå 5 december Vårdförbundet deltog när olika forskningsprojekt inom vården presenterades och posters visades för allmänhet och anställda. Lunchträff med chefer Chefsansvariga har under våren haft lunchträffar med chefer i Umeå, Skellefteå och Lycksele, där vi samtalat om angelägna frågor. Under hösten anordnade vi ett internat med föreläsare. Övrig lokal verksamhet 17

18 Kollegial mötesplats Yrkesdagen för Barnmorskan firades med bröstbakelser i Lycksele Barnmorskorna i Lycksele trotsade snö och slask och delade ut Bröstbakelser, kaffe och kondomer till lördagsshoppande Lyckselebor, samtidigt som de informerade om Barnmorskeyrket och yrkesdagen. I tidningen Norran gjordes ett stort reportage om Barnmorskans arbete. Den 15 maj anordnade Barnmorskeföreningen en dag för länets alla Barnmorskor. 18 Övrig lokal verksamhet

19 Demokrati Aktivitetsdagar Vårdförbundet bjöd på hamburgare På aktivitetsdagarna i augusti delades nomineringslappar till valberedningen ut eftersom en ny valberedning ska väljas på årsmötet Under aktivitetsdagarna hade medlemmar påverkansmöjlighet genom att lämna in förslag på aktiviteter de tycker styrelsen ska arbeta med under Nytt samverkansavtal, Västerbottens läns landsting Diskussion kring nytt Samverkansavtal med landstinget har pågått under året och är snart klart. Extra kongress jan angående Framtidens Vårdförbund Omställningsfondens konferens, Umeå Fairtrade-ambassadör Vårdförbundet arbetar för ett hållbart samhälle. Vi försöker tänka miljömedvetet genom att i möjligaste mån resa kommunalt när vi ska träffa medlemmar runt om i länet. Vi har även bjudit på fika under fairtrade dagen och vid IKEA resorna. En styrelseledamot i Västerbotten är Fairtrade-ambassadör och ingår nu i Vårdförbundets nationella nätverk kring detta. Övrig lokal verksamhet 19

20 Stipendium och uppvaktningar Vårdförbundets Studerandestipendium Avdelning Västerbotten delar ut ett stipendium på 5000 kronor för bästa C-uppsats vid terminssluten till sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Årets förtroendevalda Märta Andersson, Laboratoriemedicin, Christine Staffan, Hjärtcentrum och Anna Rilfors, Kvinnokliniken, Skellefteå lasarett har utsetts till årets förtroendevalda på arbetsplatsen. De fick motta kr vardera vid Årsmötet Årets Hematologisjuksköterska Vårdförbundet uppvaktade Gudrun Forslund, Skellefteå Lasarett som utsetts till Årets Hematologisjuksköterska. Årets Omvårdnadshandledare Anette Söderberg, Kåge /Moröbacke Hälsocentral Vårdförbundet har uppvaktat: Ulrika Fallbjörk som har disputerat vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. 20 Övrig lokal verksamhet

21 Några av 2012 års aktiviteter Januari Stipendieutdelning Grundutbildning för förtroendevalda Extra kongress Februari Årsmöte i Umeå Grundutbildning för förtroendevalda Mars April Maj Grundutbildning för förtroendevalda Kvinnofrukost Möte med chefer ledare Umeå, Lycksele, Skellefteå Internationella yrkesdagen för biomedicinska analytiker Norrträff Etikkonferens för förtroendevalda Lycksele, Umeå och Skellefteå Internationella barnmorskedagen Internationella sjuksköterskedagen Nationell mötesplats Medlemsresa till IKEA Blodomloppet Juni Juli Stipendieutdelning Nordiska Humangenetiska kongressen för biomedicinska analytiker Almedalsveckan Augusti Aktivitetsplanering med medlemmar (grillning av hamburgare) September Träff med avdelningen i Norrbotten Oktober Vårdmiljöutbildning för förtroendevalda Medlemsresa till IKEA Nationellt möte för chefsansvariga Chefsträff, lunch - lunch Inspirationsdagar för studerandeansvariga Föreläsning med Renata Chlumska November Röntgensjuksköterskans dag Vårdförbundsveckan V 47, sopplunch och biokväll för medlemmar Medlemslunch för privata medlemmar samt träff med privata medlemmar, Falck ambulans December Forskningens Dag Julkul för förtroendevalda 21

22 22 Bilder från 2012 års aktiviteter

23 Slutord Ett varmt tack till Dig medlem, förtroendevald och anställd för ditt engagemang i att driva Vårdförbundets frågor framåt. Avdelningsstyrelsen

24 VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING VÄSTERBOTTEN Västra Esplanaden 19, Umeå Telefon

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 1 Redovisning från arbetsmöte 2012-01-31 Grupp 1 Påverkan Rollen som f-vald behöver förändras och inriktas mer till coacher

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Framtidens Karriär Sjuksköterska Många vägar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Goda villkor krävs för att säkra kompetens inom

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också

Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Anna Weberleins nya bok Jag vill inte bara leva jag vill ha kul också Allt fler nattklubbar för äldre FOTO: HANNA KLARASSON ONSDAG 21 NOVEMBER 2018 SVERIGES STÖRSTA VÅRDTIDNING LÖSNUMMER MÅN-TOR 40 KR

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken TVÅ MÅSTEN I VÅRDPOLITIKEN Vården är en av de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag. Det är framförallt vårdens kvalitet och hur du bemöts som patient som är viktigt för

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor Framtidens Karriär Sjuksköterska Säker sjukvård kräver fler specialistsjuksköterskor Specialistutbildning för sjuksköterskor måste löna sig Så får du nytändning på jobbet genom nya utmaningar Bristen på

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

Psykolog. Organisera förskolan efter små barns behov. TIdNINgEN. Forskare i ny bok: Lars Ahlin avgår vid nästa kongress. Aktuellt: Sexologiserien:

Psykolog. Organisera förskolan efter små barns behov. TIdNINgEN. Forskare i ny bok: Lars Ahlin avgår vid nästa kongress. Aktuellt: Sexologiserien: Psykolog TIdNINgEN nr 9 2012 sveriges psykologförbund Aktuellt: Stora Psykologpriset till Aniko Bartfai Debatt: Beslut om utvisning strider mot psykologisk kunskap Sexologiserien: Hypersexuell störning

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer