VERKSAMHETSBERÄTTELSE Avdelning Västerbotten. [Ange företagets adress]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Avdelning Västerbotten. [Ange företagets adress]"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Avdelning Västerbotten [Ange företagets adress]

2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Ledning och organisation 4 Medlemsutveckling 5 Uppföljning av kongressens strategier Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Vi ska arbeta för att kompetensutveckling och specialistutbildning sker inom ramen för anställningen Vi ska utveckla och använda kunskap om hälsoeffekter för en hälsosam vårdmiljö För att uppnå en nollvision för vårdskador ska vi samarbeta med andra Genusdebatt 6 Specialistutbildning och kompetensutveckling 7 Hälsosamma arbetstider Arbetstid och bemanning 8 0-vision mot vårdskador 10 Lokala mål / övrig verksamhet Medlemsstöd 12 Påverkan 13 Kollegial mötesplats 15 Demokrati 19 Stipendium och uppvaktningar 20 Några av 2012 års aktiviteter 21 Slutord 23 2

3 Ordförande har ordet Ett varmt tack till alla som engagerat sig under det gångna året! Johan Larson, avdelningsordförande Vårdförbundet Västerbotten Den demokratiska insynen i vården är nödvändig för att förtroendet hos allmänheten ska kvarstå Vården i Västerbotten har aldrig tidigare varit så omdiskuterad som under det gångna året. Fler och fler medlemmar har nyttjat den grundlagsskyddade meddelarfrihet som finns i offentlig verksamhet. Det är viktigt att kunna påttala missförhållanden utan att bli utsatt för repressalier, och jag är stolt över att Vårdförbundet och dess medlemmar tar strid i den frågan. Arbetsgivare som väljer att försköna sin verksamhet för att upprätthålla sitt varumärke behöver förstå att det är högst oklokt på längre sikt. Påtalas inte fel och brister kan de heller inte åtgärdas. Värderingsförändring ett långsiktigt påverkansarbete En av de viktigaste frågorna för Vårdförbundet är att jobba med påverkan. Vi ser lokalt att våra möten med politiker, tjänstemän och beslutsfattare gagnar medlemmar i stort som smått. Värderingsförändringen av våra medlemmar är ett exempel på ett tufft långsiktigt påverkansarbete. Övergången av Hemsjukvården med allt vad den innebär i form av påverkan fortsätter under Medlemsutveckling Det finns framtida utmaningar för att kunna öka medlemsantalet. Pensionsavgångar, viss tvärfacklig konkurrens och att ett fåtal väljer att vara oorganiserade naggar oss i kanten vad gäller medlemsutvecklingen. Vi har anledning att vara nöjda med våra medlemsaktiviteter som lockar många. Det väcker nyfikenhet i andra delar av landet och tillsammans jobbar vi ihärdigt för att förbättra Vårdförbundet. Vi är drygt 4800 medlemmar i Västerbottensavdelningen och jag vill påminna alla medlemmar om att våga fråga: Visst är du med!? Europeiska Unionen, EU Oavsett vad man tycker om den Europeiska Unionen så har allt fler beslut som fattas av Sveriges Kommuner och Landsting påverkats av EU-beslut. Många av dessa frågor har en betydande påverkan på oss som arbetar i vården. En framtida regionbildning kommer dessutom att innebära nya påverkansmöjligheter som avdelningen kan ta vara på om vi har tillräckligt med kunskaper om hur vi påverkas och hur vi påverkar Jag vill flagga för att avdelningen planerar studiebesök i maktens korridorer i Bryssel under 2013 alternativt Det är angeläget att få mer kunskap om hur, när och vad vi kan påverka. 3

4 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Johan Larson, ordförande Lotta Hjelte-Löfgren, vice ordförande Styrelseledamöter Camilla Lingbro Dömstedt Charlotta Hellström Jenny Gardfjäll Jenny Olsson Kerstin Eriksson Kerstin Lindgren Ramona Rönnholm Ulrika Johansson Styrelseledamöter som avgått under året Lena Arctaedius till Ann-Christin Linder till Sonny Bergmark Valberedning Agneta Holmström Ann-Christin Karlberg de Roos Carina Forslund Elizabeth Sandström Jennie Eriksson Jessica Axelsson Marianne Jaktlund Jönsson Styrelsens arbetsutskott Johan Larson Lotta Hjelte-Löfgren Jenny Olsson Revisorer Revisorsuppleanter Elenor Granström Ruth Zackrisson Elizabeth Johansson Lena Sjölin Förbundsråd och Förbundsstyrelse Kongressombud Ramona Rönnholm Lena Arctaedius Charlotta Hellström Jenny Olsson Kerstin Lindgren Lotta Hjelte-Löfgren Ulrika Johansson Camilla Lingbro Dömstedt Samordnare Marie Brännström Helena Forss Johanson från Johan Larson Ersättare för kongressombud Kerstin Eriksson Jenny Gardfjäll Anställda Gunnar Sundin, ombudsman Kristina Larsson, administratör (pension ) Lena Arctaedius från Annika Vighult, avdelning Norrbotten Berit Olofsson, avdelning Norrbotten Lokal resurs Evy Gustafson Styrelsen har valt att organisera sig med ordförande och en vice ordförande. Arbetsutskottet bereder frågor och förbereder styrelsemöten. Alla styrelseledamöter har facklig tid. Avdelningen har även två Samordnare på facklig tid. 4

5 Medlemsutveckling 5

6 Genusdebatt Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Media, Västerbottens Kuriren, satte fokus på värderingen av yrket när de gjorde sin artikelserie om Sjuksköterskors lön, arbetsmiljö och ansvar. Andra media följde efter och vi fick stort massmedialt utrymme. Biomedicinska analytikern Carin E Nilsson förmedlade i Västerbottens Kuriren en nyanserad och tydlig bild om vikten av att det måste till en värderingsförändring för att locka unga duktiga människor till vården. Samtal har förts med politikerna om en värderingsförändring för Vårdförbundets yrkesgrupper samt för att få en hälso- och sjukvård som uppnår de krav som framtiden ställer. 6 Uppföljning av Kongressens Strategier

7 Kompetensutveckling och Specialistutbildning Vi ska arbeta för att kompetensutveckling och specialistutbildning sker inom ramen för anställningen Samtal har förts med Umeå universitetet och arbetsgivarna om behovet av att skapa vidareutbildningar för biomedicinska analytiker. Inom psykiatrin finns en kompetensutvecklingsplan för sjuksköterskor. De får läsa sin specialistutbildning på betald arbetstid. Vi arbetar för att man ska få läsa kandidat, magister och handledarexamen på betald arbetstid. Möjlighet till 90 timmar/termin finns idag. Inom operation och intensivvård prioriterar arbetsgivaren idag att betala del av lön. Höstterminen 2013 startar en masterutbildning inom omvårdnad på Umeå Universitet. Inom vissa kommuner finns fritids-studiestöd för utbildning och kompetensutveckling. Uppföljning av Kongressens Strategier 7

8 Arbetstid och bemanning Vi ska utveckla och använda kunskap om hälsoeffekter av arbetstid och bemanning Under året har vi samtalat med medlemmar om vikten av ett hållbart arbetsliv genom personliga medlemsmöten och träffar med förtroendevalda. Vi har diskuterat med arbetsgivaren utifrån vår kunskap om hälsoeffekter vid skiftarbete. Diskussioner har förts med arbetsgivare och medlemmar om att vi vill ha en vård där personalen inte riskerar att själva bli sjuka av att ge vård till andra. På Norrlands Universitetssjukhus har flera medlemmar drabbats av sjuka hus syndrom. Inom våra yrkesgrupper ser vi att stressymtom på grund av för hög arbetsbelastning ökar. Styrelsen har besökt gymnasieskolornas SYO konsulenter för att berätta om framtida behov av Vårdförbundets yrkesgrupper. 8 Uppföljning av Kongressens Strategier

9 Arbetstid och bemanning Webbtävling om arbetstider Under V 47 har vi haft en webbtävling om arbetstider, vinsten blev en tårta till arbetsplatsen som delades ut på tre orter i länet. Tre medlemmar vann även varsin ryggsäck. Uppföljning av Kongressens Strategier 9

10 0-vision mot Vårdskador För att uppnå en nollvision för vårdskador ska vi samarbeta med andra Styrelsen har haft ett tvärfackligt samarbete, framförallt med Västerbottens Läkarförening, i patientsäkerhetsfrågor. Vi har mött ett antal patientsäkerhetssamordnare och vi skulle behöva starta mer organiserade träffar med patientsäkerhetssamordnarna på de olika klinikerna. Vi har diskuterat med arbetsgivaren och medlemmar vad överbeläggningar kan få för konsekvenser på patientsäkerheten och arbetsmiljön. Reflekterande samtal viktigt för en säker vård Reflekterande samtal är ett bra sätt att lära sig upptäcka problem och hitta möjligheter till förbättring. 10 Uppföljning av Kongressens Strategier

11 0-vision mot Vårdskador Etikkonferens Vid Etikkonferensen för förtroendevalda diskuterade vi bland annat skyddsombudsrollen, psykosocial skyddsrond och arbetsmiljö, utifrån våra etiska koder. Patientsäkerhetslagen Styrelsen har samtalar med medlemmar, förtroendevalda samt arbetsgivare om patientsäkerhetslagen. Soppluncher och biokvällar Under soppluncherna och biokvällarna i Umeå, Skellefteå och Lycksele har vi pratat om säker vård Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. Uppföljning av Kongressens Strategier 11

12 Medlemsstöd Medlemsstöd Under året har vi haft arbetsplatsnära medlemsträffar och vi har besökt många arbetsplatser och inhämtat kunskap om hur verksamheterna fungerar. Hög arbetsbelastning, omorganisationer och personalnerdragningar har medfört fler medlemsmöten under året. Vi har coachat medlemmar och förtroendevalda via telefon och via personliga möten och arbetat aktivt med att rekrytera nya förtroendevalda. Medlemmar har fått stöd i enskilda medlemsärenden vilket vi under det gångna verksamhetsåret har sett ett ökat behov kring. Vårdförbundet har också medverkat vid samverkan om organisationsförändringar runt om i länet. Utbildning i löneprocessen Medlemmar har utbildats i löneprocessen på tre orter i länet, totalt har ca 100 medlemmar fått verktyg och stöd kring lönebildning. Studenter Avdelning Västerbotten har en tydlig strukturerad studerandeorganisation och anslutningsgraden av studerandemedlemmar i Västerbotten är just nu landets högsta. Vi träffar studenterna i alla våra yrken under första terminen och berättar om Vårdförbundet. Under studietiden är vi ute på lärosätena och samtalar kring yrkes- och villkorsfrågor. I termin 6 får studenterna information inför sin kommande anställning. Studerandestipendium Avdelningen delar ut ett stipendium på 5000 kronor för bästa C-uppsats. 12 Övrig lokal verksamhet

13 Påverkan Förslag på aktiviteter 2013 Vid aktivitetsdagarna, då vi bjöd på hamburgare, har medlemmar haft möjlighet att lämna förslag på vad styrelsen ska arbeta med under Medlemmar har också kontaktat oss via mejl och telefon för att diskutera hur vi ska arbeta med olika frågor. Vi har varit aktiva i media och vi har haft informella och formella träffar med arbetsgivaren. Löneupproret Inte under kronor, 24 K Löneupproret Inte under kronor fick tusentals nyblivna sjuksköterskor att säga nej till tjänster som ger mindre än kronor i månaden. I Umeå har aktiviteten varit stor. Sjuksköterskeupproret har satt hårt tryck på landstingspolitikerna och gett förståelse och legitimitet åt sjuksköterskornas lönekrav både bland allmänhet och bland makthavare. 24K väckte även frågan hur vi värderas i media och på manifestationer. 24K fick hedersomnämnande i Årets Lobbyist. Övrig lokal verksamhet 13

14 Påverkan Vi ska bli fler En styrelseledamot har sedan april 2012 ingått i ett nationellt projekt, medlemsrekrytering - Vi ska bli fler! Under detta år har Vårdförbundets organisation setts över vad gäller studerandeprocessen, in- och utträden och medlemsvärde. Gruppen har även arbetat med att se över hur medlemsvärdet kan öka för Barnmorskor, Biomedicinska analytiker samt chefer och ledare. Styrelsen besöker regelbundet universiteten för rekrytering av studenter och samtalar med lärarkåren om utbildning, forskning och handledning. Styrelsen deltar med bokbord vid andra olika arrangemang som vi blir inbjudna till. Hemsjukvården Hemsjukvårdens övergång till kommunen har varit en stor fråga under året och vi har mött kommunens sjuksköterskor och primärvårdens distriktssköterskor för samtal och information om anställningsvillkor och framtida hemsjukvård. 14 Övrig lokal verksamhet

15 Kollegial mötesplats Hamburgergrillning i Skellefteå, Lycksele och Umeå. Vårdförbundet hade förmånen att träffa drygt 1000 medlemmar under de tre dagar vi bjöd på grillade hamburgare. Media fanns på plats och pratade både med styrelsen samt med medlemmar. Den gångna sommarens arbetsbelastning diskuterades och medlemmar lämnade förslag på de aktiviteter de tycker att avdelningen ska arbeta med under år Vårdförbundsveckan 0-vision mot vårdskador Temat för Vårdförbundsveckan, vecka 47, var 0-vision mot vårdskador. Styrelsen anordnade soppluncher i Skellefteå, Lycksele och Umeå. Under veckan inbjöds medlemmar till en biokväll där vi visade den senaste Bond-filmen. Under soppluncherna och biokvällarna pratade vi om säker vård och om hälsosamma arbetstider. Rullande medlemsmöten till IKEA I maj och i oktober anordnade styrelsen medlemsresor till IKEA. Temat för resan i maj var sommarsituationen, hur man arbetar patientsäkert och hälsosamma arbetstider. Under höstresan pratade vi om etik och hälsosamma arbetstider och vi bjöd på Fairtrade-fika under bussresan. Övrig lokal verksamhet 15

16 Kollegial mötesplats Blodomloppet Som medarrangör till Blodomloppet träffade och samtalade Vårdförbundet med många medlemmar, vilka i sin tur hade möjlighet att bidra med färskt blod till blodbanken. Vi hade tävlingar och delade ut frukt och vatten till deltagarna. 16 Övrig lokal verksamhet

17 Kollegial mötesplats Nordiska Humangenetiska Kongressen i Umeå Under den Nordiska Humangenetiska Kongressen i slutet på maj deltog Vårdförbundet. Kongressen besöktes av ca 170 biomedicinska analytiker från hela norden. Årsmöte 10 februari 2012 Vid årsmötet i Umeå valdes ny styrelse för tre år framöver. Föreläsaren Tina Thörner talade om hur man själv skapar sin egen lycka i livet. Kvinnodagen 8 mars Vårdförbundet deltog vid Kvinnofrukosten i Umeå. Föreläsning av Renata Chlumska oktober Dagarna anordnades av Innovationssluss. Vårdförbundet deltog i de olika innovationer som visades och vi lyssnade till en föreläsning av en stor inspiratör - Renata Chlumska Forskardag Betula Umeå 5 december Vårdförbundet deltog när olika forskningsprojekt inom vården presenterades och posters visades för allmänhet och anställda. Lunchträff med chefer Chefsansvariga har under våren haft lunchträffar med chefer i Umeå, Skellefteå och Lycksele, där vi samtalat om angelägna frågor. Under hösten anordnade vi ett internat med föreläsare. Övrig lokal verksamhet 17

18 Kollegial mötesplats Yrkesdagen för Barnmorskan firades med bröstbakelser i Lycksele Barnmorskorna i Lycksele trotsade snö och slask och delade ut Bröstbakelser, kaffe och kondomer till lördagsshoppande Lyckselebor, samtidigt som de informerade om Barnmorskeyrket och yrkesdagen. I tidningen Norran gjordes ett stort reportage om Barnmorskans arbete. Den 15 maj anordnade Barnmorskeföreningen en dag för länets alla Barnmorskor. 18 Övrig lokal verksamhet

19 Demokrati Aktivitetsdagar Vårdförbundet bjöd på hamburgare På aktivitetsdagarna i augusti delades nomineringslappar till valberedningen ut eftersom en ny valberedning ska väljas på årsmötet Under aktivitetsdagarna hade medlemmar påverkansmöjlighet genom att lämna in förslag på aktiviteter de tycker styrelsen ska arbeta med under Nytt samverkansavtal, Västerbottens läns landsting Diskussion kring nytt Samverkansavtal med landstinget har pågått under året och är snart klart. Extra kongress jan angående Framtidens Vårdförbund Omställningsfondens konferens, Umeå Fairtrade-ambassadör Vårdförbundet arbetar för ett hållbart samhälle. Vi försöker tänka miljömedvetet genom att i möjligaste mån resa kommunalt när vi ska träffa medlemmar runt om i länet. Vi har även bjudit på fika under fairtrade dagen och vid IKEA resorna. En styrelseledamot i Västerbotten är Fairtrade-ambassadör och ingår nu i Vårdförbundets nationella nätverk kring detta. Övrig lokal verksamhet 19

20 Stipendium och uppvaktningar Vårdförbundets Studerandestipendium Avdelning Västerbotten delar ut ett stipendium på 5000 kronor för bästa C-uppsats vid terminssluten till sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Årets förtroendevalda Märta Andersson, Laboratoriemedicin, Christine Staffan, Hjärtcentrum och Anna Rilfors, Kvinnokliniken, Skellefteå lasarett har utsetts till årets förtroendevalda på arbetsplatsen. De fick motta kr vardera vid Årsmötet Årets Hematologisjuksköterska Vårdförbundet uppvaktade Gudrun Forslund, Skellefteå Lasarett som utsetts till Årets Hematologisjuksköterska. Årets Omvårdnadshandledare Anette Söderberg, Kåge /Moröbacke Hälsocentral Vårdförbundet har uppvaktat: Ulrika Fallbjörk som har disputerat vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. 20 Övrig lokal verksamhet

21 Några av 2012 års aktiviteter Januari Stipendieutdelning Grundutbildning för förtroendevalda Extra kongress Februari Årsmöte i Umeå Grundutbildning för förtroendevalda Mars April Maj Grundutbildning för förtroendevalda Kvinnofrukost Möte med chefer ledare Umeå, Lycksele, Skellefteå Internationella yrkesdagen för biomedicinska analytiker Norrträff Etikkonferens för förtroendevalda Lycksele, Umeå och Skellefteå Internationella barnmorskedagen Internationella sjuksköterskedagen Nationell mötesplats Medlemsresa till IKEA Blodomloppet Juni Juli Stipendieutdelning Nordiska Humangenetiska kongressen för biomedicinska analytiker Almedalsveckan Augusti Aktivitetsplanering med medlemmar (grillning av hamburgare) September Träff med avdelningen i Norrbotten Oktober Vårdmiljöutbildning för förtroendevalda Medlemsresa till IKEA Nationellt möte för chefsansvariga Chefsträff, lunch - lunch Inspirationsdagar för studerandeansvariga Föreläsning med Renata Chlumska November Röntgensjuksköterskans dag Vårdförbundsveckan V 47, sopplunch och biokväll för medlemmar Medlemslunch för privata medlemmar samt träff med privata medlemmar, Falck ambulans December Forskningens Dag Julkul för förtroendevalda 21

22 22 Bilder från 2012 års aktiviteter

23 Slutord Ett varmt tack till Dig medlem, förtroendevald och anställd för ditt engagemang i att driva Vårdförbundets frågor framåt. Avdelningsstyrelsen

24 VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING VÄSTERBOTTEN Västra Esplanaden 19, Umeå Telefon

Verksamhetsberättelse 2009-10-26

Verksamhetsberättelse 2009-10-26 Verksamhetsberättelse 2009-10-26 Avdelning Västerbotten Innehållsförteckning Avdelningens Mål 2009 sid 1 Verksamhetsplan 2009 sid 2 Ordförande har ordet sid 3 Medlemsutveckling sid 4 Kalendarium sid 5-8

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4.

Läs mer

Vårdförbundet avdelning. Verksamhetsberättelse. Västmanland 2013

Vårdförbundet avdelning. Verksamhetsberättelse. Västmanland 2013 Vårdförbundet avdelning Verksamhetsberättelse Västmanland 2013 Ordförande har ordet Året 2013 har varit ett år med ömsom vin och ömsom vatten. Vi startade i januari med Patientsäkerhetskonferensen i Stockholm,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Avdelning Blekinge

Verksamhetsberättelse Avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse Avdelning Blekinge 2012 Engagemang, Lust och Mod Mitt första år som Ordförande för avdelning Blekinge har gått oerhört fort och varit otroligt händelserikt. Ett år då Arbetstidfrågan,

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Avdelning Gävleborg

Verksamhetsberättelse 2009. Avdelning Gävleborg Verksamhetsberättelse 2009 Avdelning Gävleborg 1 Ordförande ordet Då har ett år passerat igen, oj vad det går fort. För mig som ordförande har det varit ett spännande år eftersom det har varit mitt första

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. Avdelning Kalmar län. Avdelning Kalmar län

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. Avdelning Kalmar län. Avdelning Kalmar län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Avdelning Kalmar län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Avdelning Kalmar län Innehållsförteckning 1 Ordförande har ordet...3 Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Ledning och organisation...4

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-15 2015-01-09 Halland 1 Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 6 4. Goda exempel...

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 Konsekvenser och lärdomar inför framtiden 2013-10-01 Jonas Vallgårda VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Detta avsnitt presenterar tio nyckeltrender och sammanfattar innehållet i omvärldsrapporten. För att få mer information och källhänvisningar rekommenderas

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

SOMMARRAPPORT Prognos för bemanningssituationen i vården sommaren 2014

SOMMARRAPPORT Prognos för bemanningssituationen i vården sommaren 2014 SOMMARRAPPORT Prognos för bemanningssituationen i vården sommaren 2014 Vårdförbundet, juni 2014 Jonas Vallgårda, Utredare Box 3260 103 65 Stockholm www.vardforbundet.se 2 (19) Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Medlemsmöte 4 november 2015 på SF Visions framtidsidé är ett arbetsliv där alla får plats och behövs, som ger möjlighet till gemenskap och utveckling! Vision kommunavdelningen i Jönköping

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

SOMMARRAPPORT 2014. Vården - den viktigaste frågan även efter valet

SOMMARRAPPORT 2014. Vården - den viktigaste frågan även efter valet SOMMARRAPPORT 2014 Vården - den viktigaste frågan även efter valet Vårdförbundet, september 2014 Jonas Vallgårda, Utredare Box 3260 103 65 Stockholm www.vardforbundet.se/sommarrapport 2 (24) Innehåll 1

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 2014-11-04 Verksamhetsberättelse 2014 Distriktsstyrelsen i Västerbotten Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen har bestått av: Agneta Emilsson, sekreterare och webbansvarig David Salmi, ledamot

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Skövde. Verksamhetsberättelse

Skövde. Verksamhetsberättelse Skövde Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Antalet medlemmar var vid årets början 1470 och vid årets slut 1394. Större delen av medlemmarna är anställda av Skövde kommun, varav 37 är

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Verksamhetsplan, VP För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Föreningens mål Kost & Näring skall stödja föreningens medlemmar i yrkesrollen genom kollegial gemenskap, kunskapsförmedling och utveckling. Genom

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVDELNING GOTLAND 1(11)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVDELNING GOTLAND 1(11) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 AVDELNING GOTLAND 1(11) Inledning Tack för ett fantastiskt verksamhetsår 2008. Det har varit ett år som jag alltid skall minnas med strejk och fyra kongresser. Det har varit

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

2014-09-29. Månadsbrev nr 8

2014-09-29. Månadsbrev nr 8 2014-09-29 Månadsbrev nr 8 Vad tycker vårdgivarna om patientnämnden? Höstens första sammanträde med patientnämnden, som ägde rum den 22 september, inleddes med en presentation av en enkät som sänts ut

Läs mer

Avdelning Östergötland. Verksamhetsberättelse 2009. Linköping 20100129

Avdelning Östergötland. Verksamhetsberättelse 2009. Linköping 20100129 Avdelning Östergötland Verksamhetsberättelse 2009 Linköping 20100129 Ordföranden har ordet Återigen är det dags att sammanfatta och reflektera över ett spännande år. Jag tar fram kortet om det reflekterande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår fackförening Vision har utvecklats enormt under de senaste åren. Vi har varit modiga genom att vi vågat fatta beslut som förbundit oss till förändring

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-23 Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Tid: Tisdagen den 23 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Kristina

Läs mer

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska/ leg. psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Avdelning Västra Götaland

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Avdelning Västra Götaland VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Avdelning Västra Götaland Innehållsförteckning 1. Ordförande har ordet...3 2. Ledning och organisation...4 3. Medlemsutveckling...6 4. Uppföljning av kongressens strategier...7

Läs mer

Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé

Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Vi arbetar gemensamt för att påverka utvecklingen av våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utbildningarna

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer