Konferens om förvärvade hjärnskador

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens om förvärvade hjärnskador"

Transkript

1 Foto, Peter Linhard Layout, ABC Design Konferens om förvärvade hjärnskador Måndag 6 oktober 2008 Campus i Östersund Till förmån för; Vårdkedjan ur ett kunskapsvinnande perspektiv

2 Vårdkedjan vid förvärvade hjärnskador ur ett kunskapsvinnande perspektiv Har Du någon gång satt dig ner och funderat över din egen hjärnas funktion? Vad är det som gör att vissa uppgifter går som en dans, medan andra är tröga eller helt omöjliga? När Du köper en ny mikrovågsugn så medföljer flera tjocka manualer för att vi skall kunna använda produkten på bästa sätt. Har någon sett manualen om hjärnan? Hjärnan har den mest komplicerade struktur som vi känner till i hela universum. Vår hjärna är vårt instrument för att lära in så att vi kan möta morgondagen på ett begåvat sätt. Den har betydelse för personligheten, våra kognitiva funktioner, att kunna minnas och tänka abstrakt. Den medverkar i vår förmåga till empati och vår omvärldsuppfattning. Men vad händer när hjärnan som system råkar ut för en skada, vilka insatser är viktiga, och vad vet vi idag om hjärnans reparationsmöjligheter efter förvärvad hjärnskada? Hjärnskadekonferensen i Östersund kommer att belysa vårdkedjan vid hjärnskador och rehabiliteringsmöjligheterna efter en förvärvad hjärnskada. Konferensen anordnas för att hedra minnet av Peter Eriksson, en av väldens mest framstående hjärnforskare, som gick bort Eventuellt överskott går därför till Stiftelsen Peter Erikssons Minnesfond för Hjärnforskning. PROGRAM INLEDNING Björn A Svensson docent i anestesiologi Omhändertagande och insatser av helikopterpersonalen av svårt skallskadade personer på olycksplatsen. Hur skall vi tänka och agera för att för att rädda så många hjärnceller som möjlig inför- och under transport till akut-/traumamottagning? Hur står sig Sverige i förhållande till övriga Europa när det gäller luftburen sjukvård? Bo-Michael Bellander specialist i neurokirurgi samt anestesiologi LarsOwe Koskinen docent i neurokirurgi Utvecklingslinjer och behandlingsprinciper inom neurotraumatologin Går det att förutsäga hur det går för en patient med svår skallskada? Hur skall fler personer med svåra skallskador kunna komma tillbaka till ett oberoende liv? Hur är det möjligt att skicka hem commotio-patienter utan röntgen eller övervakning? Katarina Stibrant-Sunnerhagen professor i rehabiliteringsmedicin Per Wester professor i internmedicin Vikten av att känna igen symptom på stroke, betydelsen av en fungerande sjukvårdsupplysning, utalarmering samt ambulansvård för optimalt prehospitalt omhändertagande Trombolys i Sverige - vilken kvalitet krävs i akutförloppet efter stroke? Varför ska man vårdas på stroke-enhet? Vikten av vårdkedjor och fortsatt rehabilitering efter hemkomst samt nya tankar inom strokerehabilitering Hur kan stroke förebyggas? Lunch Fördjupningsseminarier Michael Nilsson professor i rehabiliteringsmedicin, docent i neurobiologi samt specialist i neurologi Nya forskarrön om vikten av fysisk aktivitet - vad betyder den tidiga intensiva träningen efter förvärvad hjärnskada och vad har vi för neurobiologiska begränsningar att ta hänsyn till? Aspekter på födointag och dess betydelse för prevention och rehabilitering efter förvärvad hjärnskada Vilka mediciner kan vi med fördel använda och vilka preparat skall användas med försiktighet efter hjärnskada - finns det mediciner som påskyndar läkningsförloppet i hjärnan efter förvärvad hjärnskada? Håkan Nyman Dr Med, leg psykolog, specialist i neuropsykologi Varför är det viktigt att utreda neuropsykologiska funktionshinder hos personer med förvärvad hjärnskada? Hur kan neuropsykologiska funktionshinder förutsäga hur det går för personer med förvärvad hjärnskada och hur går det med behandlingen om man inte känner till de neuropsykologiska funktionshindren hos patienten? Bort med den passiva patienten! Klas Blomgren docent i fysiologi samt specialist i barn och ungdomsmedicin Ingrid Emanuelson docent i pediatrik Optimal rehabilitering av barn med förvärvade hjärnskador hur ser den ut? När kommer stamcellerna till rehabiliteringen hos barn med förvärvad hjärnskada? Modern forskning visar att barn som strålas efter en tumör i hjärnan kan återfå kognitiva förmågor med lustfylld fysisk aktivitet myt eller sanning? Moderator: Christian Blomstand professor i neurologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborg Målgrupp Skadade, anhöriga, läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, handläggare inom kommun/försäkringskassa och övriga myndighetsutövare,personliga assistenter, företrädare för brukarorganisationer, politiker, hemtjänst, samt alla övriga intresserade som kommer i kontakt med personer med förvärvade hjärnskador.

3 FÖRELÄSARE Björn A Svensson Arbetar som överläkare och verksamhetschef vid Intensivvårdshelikoptern, Akademiska sjukhuset samt verksam vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet. Björn Svensson har sedan 1993 haft ansvaret för utvecklingen av helikopterverksamheten vid Akademiska sjukhuset och har under de senaste 7 åren arbetat med att utveckla verksamheten att gå från att vara en ambulanshelikopter till en väl utrustad intensivvårdshelikopter. Idag så får patienterna oavbruten intensivvård när man hämtar en patient med svåra skallskador som skall transporteras till Akademiska sjukhuset i Uppsala eller till något annat sjukhus i landet. En av hans nuvarande arbetsuppgifter är att intensivvårdsutrusta en jetplan som kan transportera svårt vårdkrävande patienter som behöver transporteras till högspecialiserad vård, både nationellt och internationellt. Bo-Michael Bellander Arbetar som överläkare vid neurokirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset där han är medicinska ansvarig för neurointensiv-vårdsavdelningen NIVA och sektionen för neurotraumatologi. De senaste åren har han forskat på patofysiologiska mekanismer på cellulär nivå vid traumatisk hjärnskada. I maj 2004 presenterade han sin avhandling om hur immunförsvaret påverkar nervceller vid svår traumatisk hjärnskada. Han är även engagerad i preventionsfrågor och medverkar i olika sammanhang när det gäller att informera om våld och vikten av att använda cykelhjälm. LarsOwe Koskinen Disputerade i Medicinsk Fysiologi vid Uppsala Universitet Arbetar idag som överläkare vid Neurokirurgika kliniken och är ansvarig för neurointensiven, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, han är docent i neurokirurgi och laborator i fysiologi. Vetenskapligt har han arbetat med frågeställningar runt regleringen av hjärnans mikrocirkulation, hjärnans hydrodynamik och patofysiologiska mekanismer vid skallskada och subaraknoidalblödning. Den senaste tiden har han även intresserat sig för endokrinologiska effekter efter svår skallskada och ansvarar även för hypofyskirurgin vid sjukhuset. Klas Blomgren Är docent i fysiologi samt specialist i barn- och ungdomsmedicin. Han arbetar på Barncancercentrum vid drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. Han har forskat kring skademekanismer i den växande hjärnan, främst efter skador som uppstår kring födelsen, till exempel i samband med förlossningen, och funnit att den omogna hjärnan reagerar mycket annorlunda efter en skada jämfört med den vuxna hjärnan. På senare år har hans forskningsgrupp intresserat sig för effekterna av strålbehandling på den växande hjärnan, och funnit att det är främst stamceller som skadas av joniserade strålning. Håkan Nyman Har varit aktiv inom neuropsykologin i över 25 år. Tidigare har han varit chefspsykolog vid psykiatricentrum vid karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. I dag verkar han i privat regi samt forskar på Karolinska Institutet. Han har framför allt i sin yrkesverksamma karriär ägnat sig åt diagnostik av neuropsykologiska funktionsnedsättningar hos patienter med Förvärvade hjärnskador och psykiatriska sjukdomar. Han har förutom forskning och undervisning även engagerat sig i att utveckla och modernisera de neuropsykologiska undersökningsinstrumenten. Michael Nilsson Är specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, docent i neurobiologi samt professor i rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Är överläkare och verksamhetschef för Rehabiliteringsmedicin, inriktning neuro vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Michael leder en forskargrupp som forskar kring betydelsen av hjärnans stödjeceller, de s.k. astrocyterna, vid skade- och läkningsprocesser efter stroke och trautisk hjärnskada. Är kliniskt främst inriktad på att utveckla rehabiliteringsprocessen kring hjärnskadade, tidig rehabilitering, betydelsen av en stimulerande miljö, individanpassad målinriktad rehabilitering med hög intensitet samt möjligheten att introducera läkemedel som stimulerar hjärnans plasticitet är specifika intresseområden. Är ordförande för Stiftelsen Peter Eriksons Minnesfond för Hjärnforskning. Ingrid Emanuelson Är docent och överläkare vid Drottning Silvia s Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg.Hon har byggt upp dess enhet för utredning/behandling av barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador sedan 20 år tillbaka. Sedan 1990 har hon bedrivit forskning om förvärvade hjärnskador hos barn och ägnar nu 60% av sin tid åt klinik och 40% åt forskning. För närvarande är forskningsområdena: långtidsuppföljning av barn och vuxna med lätta hjärnskador, medicinsk invaliditet hos unga vuxna som drabbades av en allvarlig hjärnskada under uppväxten, neurokognitiva restsymptom hos barn med svåra skallskador som behandlats enligt Lundamodellen, livskvalitetsaspekter hos unga vuxna som fick en hjärnskada under uppväxten. Katharina Stibrant Sunnerhagen Är professor i Rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet liksom vid Oslo universitet. Hon leder en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Institutionen för Neurovetenskap och rehabilitering. Gruppen intresserar sig för konsekvenser av sjukdom/skada såväl inom kroppsfunktion, som aktivitet och delaktighet och arbetar med såväl metodutveckling av analysmetoder som interventioner för personer med resttillstånd efter sjukdom/skada inom nervsystemet, framförallt efter stroke. Gruppen har bland annat medverkat i utvecklingen av datorstödd rehabilitering med virtuell teknik för strokedrabbade, vilket fick Sjukvårdens IT pris Hon är en i projektgruppen för Socialstyrelsen riktlinjer för strokesjukvård samt har medverkat i utvecklande av rekommendationer för rehabilitering av strokedrabbade i Europa. Per Wester Professor i medicin vid Umeå Universitet och medicinsk chef för Umeå Strokecenter, medicinsk expert och med i kärnprojektgrupp vid framtagande av aktuella och kommande strokeriktlinjer från Socialstyrelsen. Har nyligen gjort en kartläggning av samtliga svenska strokeenheters dimensionering och innehåll samt en praxisrapport i Socialstyrelsens regi om hur svensk strokevård är i förhållande till aktuella strokeriktlinjer. Leder en experimentell och klinisk forskningsgrupp med brett tvärvetenskapligt fokus inom strokeområdet, bl a med akutbehandling (trombolys efter 3 timmar), riktad screening för att hitta asymtomatiska karotisförträngningar, tidsfördröjning riskstratifiering inför karotiskirurgi samt läkningsmekanismer efter stroke och hur (och om) dessa kan påverkas.

4 FÖRDJUPNINGSSEMINARIER Kostnaden för fördjupningsseminarier går oavkortat till Peter Erikssons Minnesfond. Program Kostnad 100:- Thomas Lindén med. doktor, överläkare, specialist i neurologi och psykiatri Vad händer med intellekt och känsloliv efter stroke. Och varför? Kan träning förbättra intellektuella förmågor? Gäller det också efter stroke och andra neurologiska skador? Annika Sefastsson leg sjukgymnast, med mag CI-terapi vid nedsatt arm- och handfunktion efter stroke Hur och för vem? Hur kan CI-konceptet appliceras på gång- och balansträning Kan skuldersmärta efter stroke minska med intensiv funktionsträning enligt CI-konceptet? Britt-Marie Stålnacke specialist i rehabiliteringsmedicin samt Med. Dr. Peter Sojka professor i rehabiliteringsmedicin, doc. i fysiologi, samt specialist i nukleärmedicin Trauma mot huvud och nacke - skallskada eller whiplashskada: Vilka är konsekvekvenserna? Jörgen Borg professor i rehabiliteringsmedicin Vad menar vi med lätt, medelsvår respektive svår hjärnskada? När kan man bedöma skadans svårighetsgrad? Var sker bedömningen? Hur görs bedömningen? Maria Levander specialist och docent i neuropsykologi/leg.psykolog och leg. kognitiv beteendeterapeut Vad menas med begreppet emotion och vilket är det anatomiska underlaget? Finns emotionella riskfaktorer beträffande uppkomst av förvärvad hjärnskada? Hur hantera/behandla emotionella svårigheter efter förvärvad hjärnskada? Lars Nyberg professor i neurovetenskap Den anpassningsbara hjärnan förändringar och träning och skada. Stress hjärna och minne hur hänger det ihop? Har personer med lätta skallskador en ökad risk för en tidig utveckling av demenssjukdom?

5 FÖRELÄSARE Thomas Lindén Är medicine doktor och specialist i neurologi och psykiatri. Anställd som överläkare och biträdande verksamhetschef vid enheten för Rehabiliteringsmedicin, inriktning neuro vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt aktiv vid instutitionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin där. Thomas är även verksam vid Austin Hospital i Melbourne och gästforskare vid Australiens National Stroke Research Institute, NSRI. Deltar där bl.a. i AVERT, som är världens hittills största forskningsstudie inom rehabilitering, särskilt inriktad på intellekt och känsloliv hos människor som drabbats av stroke. Peter Sojka Är adjungerad professor i rehabiliteringsmedicin vid Mitt universitetet och hans kliniska tjänstgöring är förlagd till Avdelningen för stroke- och hjärnskaderehabilitering, Östersunds Rehabcentrum. Under de senaste åren har hans forskning främst varit inriktad på att studera långtidskonsekvenser efter traumatiska skallskador samt hus s.k. hjärnvävnadsskademarkörer (d.v.s. ämnen som läcker ut från skadad hjärnvävnad till blodet) kan användas för bedömning av prognos och rehabiliteringsbehov hos patienter med lätta hjärnskador. Britt-Marie Stålnacke Är adjungerad lektor i rehabiliteringsmedicin vid Umeå Universitet, hennes kliniska tjänstgöring som överläkare är förlagd till sektionen för smärtrehabilitering, Rehabiliteringsmedicinskt centrum vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Hon disputerade 2004 på en avhandling om lätta skallskador. Hennes forskning har under senare år inriktats på att studera långtidskonsekvenser efter lätta skallskador och whiplashskador. Jörgen Borg Arbetar som professor i rehabiliteringsmedicin och överläkare vid Instutitionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet och Neurocentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jörgen Borgs aktuella forskning rör betydelsen av olika biologiska och psykosociala faktorer för läkningsförloppet efter förvärvad hjärnskada hos vuxna och hur dessa kan påverkas med behandling. Lars Nyberg Arbetar som professor i neurovetenskap vid instutitionen för strålningsvetenskaper och IMB vid Umeå Universitet. Lars Nybergs forskning är inriktad mot rörande hjärnans funktioner, särkilt minnesfunktioner. Han arbetar sedan ett 20-tal år med en longitudinell studie av åldrande, minne och hälsa. (Betulaprojektet). En del i detta arbete rör undersökningen av effekter efter mild skallskada på olika funktioner och förmågor. Annika Sefastsson Är leg sjukgymnast och arbetar i egen regi vid Katarinakliniken Sjukgymnastik i Stockholm. Hon har under en 10- årsperiod behandlat ca 150 patienter enligt CI-konceptet framförallt för nedsatt arm- och handfunktion men även för nedsatt gång- och balans. Behandlingen har skett i form av ett utvecklingsprojekt i samarbete med Stockholms läns landsting och reglerats i ett speciellt vårdavtal. Annika kommer att ge en bild av konkret behandlingsarbete inklusive behandlingsresultat med kort- och långtidsuppföljning. Resultaten från en klinisk rapport om CI-terapins effekt på skuldersmärta kommer också att beröras. Maria Levander Med ena foten i naturvetenskapen och den andra i beteendevetenskapen, är Maria Levander, såväl kliniskt som teoretiskt, intresserad av både psykologiska/psykiatriska och neuropsykologiska frågeställningar vad gäller mänskligt beteende. Förutom några timmars arbete per vecka på en stressmottagning är hon även verksam som lektor vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap/sektionen för psykologi vid Karolinska Institutet. Därutöver arbetar hon även på en privat öppenvårdsmottagning i psykiatri med specialisering på ångest- och depressionssjukdomar. Hon var dessförinnan, under många år, verksam som neuropsykolog på neuroklinikerna vid Karolinska Sjukhuset och som lektor i psykologi vid Stockholms Universitet (Psykologiska Institutionen).

6 ANMÄLAN BOENDE / PRISER Vi samarbetar med Scandic Östersund City som ligger 200 meter från konferensanläggningen. Scandic Östersund City erbjuder kraftigt reducerade priser på rum och bjuder även övernattande konferensgäster på en get to gether buffé på söndagskvällen mellan Hotellet tillhandahåller handikappanpassade rum. Enkelrum 895:- Dubbelrum 995:- (ord. pris 1590:-) Telefonbokning uppge hjärnskadekonferens vid bokning. Deltagaravgift 995:- Fördjupningsseminarie 100:- (inkl. lunch, för- och eftermiddagskaffe) SV: ABF: eller Program och innehåll Till förmån för: (avgiften går Stiftelsen oavkortat Peter till Peter Erikssons Erikssons Minnesfond Minnesfond) för Hjärnforskning UPPLYSNINGAR Samtliga föreläsare denna dag har lärt känna den världsberömda stamcellsforskaren Peter Eriksson genom åren. De vill alla medverka till att hedra hans minne Projektledare och skänker sina Peter arvoden Linhard till Stiftelsen Peter Erikssons Projektsamordnare Minnesfond för Hjärnforskning. n användas Tommy Lundgren för bedömning av 38 prognos 52 och rehabiliteringsbehov Se även hos patienter med lätta hjärnskador. för generell info. Samtliga Föreläsare vill med sitt deltagande vid denna Britt-Marie konferens Stålnacke hedra minnet av Peter Eriksson och skänker sina arvoden till Stiftelsen Peter Är Erikssons adjungerad Minnesfond lektor i för rehabiliteringsmedicin Hjärnforskning vid Umeå Universitet, hennes kliniska tjänstgöring som överläkare är förlagd till sektionen för smärtrehabilitering, Rehabiliteringsmedicinskt from 2/ centrum vid Norr- lands Universitetssjukhus, Umeå. Hon disputerade Arrangörer 2004 på en avhandling om lätta skallskador. Hennes forskning har under senare år inriktats på att studera långtidskonsekvenser efter lätta skallskador och whiplashskador. Föreningen i Jämtland län i Jämtlands län Jörgen Borg Arbetar som professor i rehabiliteringsmedicin och överläkare vid Instutitionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet och Neurocentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jörgen Borgs aktuella forskning rör betydelsen av olika biologiska och psykosociala Samarbetspartners faktorer för läkningsförloppet efter förvärvad hjärnskada hos vuxna och hur dessa kan påverkas med be- SAA Scandinavian AirAmbulance

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

REHABILITERINGS MEDICIN

REHABILITERINGS MEDICIN REHABILITERINGS MEDICIN 15 hp Avancerad nivå SCHEMA VT 2015 Dag 1 Måndag 26 januari 10.00 10.30 FIKA 10.30 12.00 Introduktion, presentation av kursdeltagare, genomgång av kursens upplägg Kursledning 13.00

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

Stroke 2011. Gå 4, betala för 3!

Stroke 2011. Gå 4, betala för 3! Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet Stroke 2011 Stroke akut vård och behandling! Neuropsykologiska funktionsnedsättningar aktuell forskning, utredning och behandling Intensivträning, nutrition och smärta

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm 1 Syfte: Målgrupper: Program: Dag 1, Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget,

Läs mer

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm

Stroke 2012. 21 22 maj 2012, Stockholm Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2012 Fysiologisk uppdatering och akut vård av strokepatienter hjärnans plasticitet och återhämtningsförmåga! Ätsvårigheter och nutritionsproblem

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus

Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Strokesjukvården på Sahlgrenska universitetssjukhus Bakgrund Strokevård inom SU har tidigare bedrivits inom verksamheterna för internmedicin, neurosjukvård samt geriatrik. Sjukhusansluten öppenvårdsrehabilitering

Läs mer

Att leva hela livet 2013

Att leva hela livet 2013 Att leva hela livet 2013 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 14-15 NOVEMBER Årets huvudtema är bland annat hur man skapar stimulerande miljöer. Arrangörer är Dalheimers hus Social resursförvaltning/

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

posom Kris- och Beredskapskonferens

posom Kris- och Beredskapskonferens posom Kris- och Beredskapskonferens p o s o m ur ett kunskapsvinnande perspektiv Konferens i Karlstad 7 oktober 2013 CONGRESS CULTURE CENTRE Svåra händelser påverkar våra liv. Varje dag. Tsunamivågen i

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter

Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm i februari 2008 Inbjudan Swemodis symposium Behandling av Parkinson i klinisk vardag nya möjligheter Stockholm, 3-4 April 2008 Swemodis symposium berör på ett heltäckande sätt behandlingstraditioner

Läs mer

En hög ålder är inte synonymt med dålig återhämtningsförmåga men däremot kan tempot behöva vara lägre och rehabiliteringsperioden längre.

En hög ålder är inte synonymt med dålig återhämtningsförmåga men däremot kan tempot behöva vara lägre och rehabiliteringsperioden längre. Stroke & Traumatiska hjärnskador Behandlingsprogram Enriched Life erbjuder ett kvalificerat, modernt rehabiliteringskoncept i en miljö och ett klimat som ytterligare bidrar till en optimal rehabiliteringsupplevelse.

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014

FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014 FYSIOTERAPEUTDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 september 2014 DU FÅR MÖTA Socialstyrelsen Iréne Nilsson Carlsson Projektledare Drottninghög, primärvården Skåne Karin Winberg Leg.

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling

Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling Utbildningsdag 1 februari 2008 Läppstiftet konferens, Göteborg Symptom, diagnos och läkemedelsbehandling vid demenssjukdom - för distriktsläkare och specialister i allmänmedicin Hur ser sjukdomsförloppet

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Tematiskt Rum Stroke - vård, omsorg och rehabilitering

Tematiskt Rum Stroke - vård, omsorg och rehabilitering Tematiskt Rum Stroke - vård, omsorg och rehabilitering Projektledare Bo Norrving, Professor, Lunds universitet Gunilla Gosman-Hedström, Docent Göteborgs universitet Vårdalinstitutet 2010-03-25 Stroke en

Läs mer

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Preliminärt konferensprogram Konferensen Hjärnskadeforum 2013 Datum: 15 16 januari 2013 Lokal: Syfte: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm Konferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget, presentera

Läs mer

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm Indre Ljungar, specialistläkare och docent i rehabiliteringsmedicin, Jean-Michel Saury, leg. Psykolog, PhD ME/CFS-rehabilitering, Danderyds Sjukhus AB

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder

Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder Bedömning av begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder -en studie av neuropsykologers metoder Wibeke Aasmundsen och Hjördis Flodman Bakgrund till studien. Vetenskapligt arbete del i specialistutbildningen

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015

Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 1 Föreläsare - Skånska demensdagen 6 oktober 2015 Nollvision Lars Sonde Utredare och forskare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Engagerad i Svenskt Demenscentrums utbildningsarbete. Under föreläsningen

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Inledning Avsikten med detta dokument är att det ska vara en vägledning vid

Läs mer

Att leva hela livet 2012

Att leva hela livet 2012 Att leva hela livet 2012 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 18-19 OKTOBER Årets huvudtema är att vara ung och leva med förvärvade hjärnskador. Arrangörer är Dalheimers hus, Social resursförvaltning/

Läs mer

Musiken blev vägen tillbaka efter Marcus skallskada. Blödning i hjärnan - en operation. Dålig strokevård skördar liv. Godis gjorde råttor friskare

Musiken blev vägen tillbaka efter Marcus skallskada. Blödning i hjärnan - en operation. Dålig strokevård skördar liv. Godis gjorde råttor friskare HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN HJÄRNSKADEKONFERENSEN 2006 I KARLSTAD * 8 APRIL 2006 * En tidning från Hjärnskadekonferensen 2006 Intensivvårdshelikoptern räddar liv Dålig strokevård skördar liv Bildreportage

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagrupp Mitt i Livet Oktober 2014 Bakgrund till rapporten Temagrupp Mitt i Livet spänner över ett antal olika målgrupper vilka

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9 Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa-1 KUNSKAP ÅR VÅR MEDICIN S T O C K H O L M 2

Läs mer

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering Rehabiliteringskliniken är naturskönt belägen vid sjön Trummen på Sigfridsområdet i Växjö. Rehabiliteringskliniken flyttade från Centrallasarettet till Sigfridsområdet 2001. Kliniken erbjuder en tilltalande,

Läs mer

Nordisk konferens 8-9 september 2010 på Ågrenska

Nordisk konferens 8-9 september 2010 på Ågrenska Dystrofia myotonika Nordisk konferens 8-9 september 2010 på Ågrenska Ågrenska på Lilla Amundön, i Göteborgs södra skärgård, inbjuder till två dagars konferens om Dystrofia myotonika. Dystrofi a myotonika

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus Ögonsjukvård 2014 Ögonrådgivning per telefon lär dig de mest förekommande frågorna och problemen Lär dig allt om OCT grunder undersökning, tolkning av bilder och värden Senaste inom glaukom modern glaukomhandläggning

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin Rehabiliteringsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin

Akutpsykiatrisk vård. talare. Datum och plats: 30 september 1 oktober, Stockholm. Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin Akutpsykiatrisk vård kunskap utveckling inspiration Suicidala personer öka din förmåga i samtal, bemötande och diagnostisering! Omvårdnad i intensiv och akutpsykiatri ta del av senaste forskningen och

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Personcentrerad vård 2015

Personcentrerad vård 2015 Framtidens vårdmodell: Personcentrerad vård 2015 kunskap utveckling inspiration Lär dig mer om planering, dokumentering, strukturerat arbetssätt och utvärdering av personcentrerad vård Öka förståelsen

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping

20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping 20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping Flyktingmedicinskt centrum (FMC):s historia har påverkats

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Vid två kurstillfällen i oktober 2015 (Göteborg och Stockholm) ges en kurs

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Nationellt Register över Smärtrehabilitering

Nationellt Register över Smärtrehabilitering Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS www.ucr.uu.se/nrs Nationellt Register över Smärtrehabilitering 1 NRS Startade 1998 Anslutet till Sveriges kommuner och landsting Nationellt Register över

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka

Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka Du har fått en diagnos av din läkare. MS? Stroke? Parkinson? Muskeldystrofi? Ryggmärgsskada? Ataxi, MG, ALS, NMD..? Att drabbas av en neurologisk

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken?

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken? Ny möjlighet att delta på SIPU:s missbrukskonferens! Konferensen hölls första gången i maj 2015, med 100% nöjda deltagare! Nu genomför SIPU åter konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks-

Läs mer