Programprocess för ny översiktsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programprocess för ny översiktsplan"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS dnr:ks000207/ Programprocess för ny översiktsplan Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet beslutade kommunfullmäktige att avbryta aktualiseringen av översiktsplanen och istället påbörja arbetet med en ny översiktsplan beslutade kommunfullmäktige om uppdragsbeskrivning för arbetet. Tiden från beslutsfattandet har inneburit ett omfattande arbete med ett flertal planeringsunderlag: planeringsstrategierna för Skåne nordväst har färdigställts och beslutats, nytt bussupplägg för anslutning till våra två nya kommande stationer har arbetats fram, en enkät har genomförts bland våra kommuninvånare, och en övergripande cykelstrategi har utarbetats. Återrapportering av arbetet med kommunens översiktsplan gjordes till fullmäktige Utifrån att Båstads kommun från årsskiftet 2014/2015 har ny politisk organisation behöver uppdraget för upprättande av program för ny översiktsplan lyftas för ett avgörande kring vem som tar över processansvaret efter den tidigare beredningen. Vidare lyfts ärendet för att i viss mån presentera en något förändrad arbetsprocess. Skrivelse från fullmäktiges ordförande Håkan Mörnstad och beredningskoordinator Olof Sellden daterad med tillhörande bilagor. Föredragande Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar: l. Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -137-

2 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad l (3) Datum: Handläggare: OlofSelldenjLisa Rönnberg Dnr: ts 201-/!Lf -315 Till: Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Kommunfullmäktige, Carina Ericsson(Samhällsbyggnad) Bilagor till uppdragsbeskrivningen: Båstads kommuns översiktsplan KF , dnr KS 318/ Uppdragsbeskrivning-Program för ny översiktsplan KF , dnr KS 207/ Länsstyrelsens granskningsyttrande (dnr.1160/03-312). Programprocess för ny översiktsplan Bakgrund beslutade kommunfullmäktige att avbryta aktualiseringen av översiktsplanen och istället påbörja arbetet med en ny översiktsplan beslutade kommunfullmäktige om uppdragsbeskrivning för arbetet. Tiden från beslutsfattandet har inneburit ett omfattande arbete med ett flertal planeringsunderlag: planeringsstrategierna för Skåne nordväst har färdigställts och beslutats, nytt bussupplägg för anslutning till våra två nya kommande stationer har arbetats fram, en enkät har genomförts bland våra kommuninvånare, och en övergripande cykelstrategi har utarbetats. Återrapportering av arbetet med kommunens översiktsplan gjordes till fullmäktige Utifrån att Båstads kommun från årsskiftet 2014/2015 har ny politisk organisation behöver uppdraget för upprättande av program för ny översiktsplan lyftas för ett avgörande kring vem som tar över processansvaret efter den tidigare beredningen. Vidare lyfts ärendet för att i viss mån presentera en något förändrad arbetspro cess. Uppdraget Programmet utgör den politiska visionen för kommunens fysiska utveckling för att Båstads kommun långsiktigt skall nå de mål som kommunfullmäktige beslutat "1. Båstads kommun skall vara attraktivt att leva, bo och verka i, 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig, 3. Båstads kommun är i ekonomisk balans". Föreslag till programprocess och tidplan Arbetet med att ta fram program för ny översiktsplan har påbörjats med föreläsningar och workshops för politiker och tjänstemän. Den första workshopen genomfördes i Laholm, där diskussionerna fokuserade på kommunens målarbete, budgetarbete och vision. Den andra workshopen började med föreläsningar om Omvärld och Framtid utifrån regionala och delregionala planeringsunderlag samt enkäten som kommunens medborgare svarade på våren Workshopen avslutades med att deltagarna arbetade visionärt med kommunens egna verksamheter, dess nuläge och framtid \7ea\ lw -138-

3 2 (3) Efter de nu genomförda workshopsen tar en tillfällig beredning vid, och ytterligare två sammanträffanden/workshops planeras med olika teman för kunskapsorientering och visionsformulering av en framtidsbild för Båstad 2030 (planeras att genomföras maj-juni). En möjlig tematisk uppdelning kan vara: -Infrastruktur, näringsliv och service (vatten och avloppjeljteljbredband, planberedskap j efterfrågan, mötesplatser, verksamhetsmark, gång- och cykelvägar, vår fysiska miljö ur ålders- och jämställdhetsperspektiv) 20 maj Natur, kultur, rekreation och samhällsberedskap (riksintressen, naturreservat, grönstruktur, strandskydd, kust, hav, sårbarhet och risk, evenemang och föreningsliv). Den sista workshopen sammanfattar arbetet och uttrycker en samlad visionsformulering/framtidsbild som underlag för upprättande av programhandling, 2 juni Programsamrådshandling klar för beslut 23 september (lämnas 31 augusti till KS). -Programsamråd genomförs 1 oktober- 4 december. -Medborgardialoger genomförs under programsamrådet september- december med kommuninvånare - alla åldrar viktiga, föreningar, näringslivets representanter. -Bearbetning och antagande av program för Översiktsplanen 1:a kvartalet När programskedet är avslutat tar den lagstyrda processen vid för att utforma ett förslag till kommunomfattande översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. I det skedet arbetar Samhällsbyggnad, tillsammans med övriga verksamhetsområden, fram en samrådshandling med utgångspunkt i programmets ställningstaganden. Handlingen skall svara mot de krav som ställs i plan- och bygglagen, samt följa den process som lagen ställer krav på. Efter kommunens förslag till kommunomfattande översiktsplan genomgått samrådsskedet följer utställningsskedet och antagandeprocesse n. Medborgardialog förs i detta skede vid de två offentliga remisser som följer vid samråd och granskning. Uppdragets koppling till kommunens vision, regionala styrdokument och lagstiftning Hela arbetet med översiktsplanen skall fokusera på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och baseras på nationella och regionala mål, Skåne nordvästs strategier om fysisk planering samt kommunens vision. Länsstyrelsen har dessutom i sitt yttrande över nuvarande översiktsplan påtalat att följande frågor behöver utvecklas i fortsatt planering på strategisk nivå. -Kommunens ställningstagande avseende riksintressena och riktlinjer för hur dessa avses säkerställas vid kommande prövningar -Redovisning och ställningstaganden avseende havsområden -Hänsynstagande och riktlinjer för kommande exploateringar avseende klimatförändringar -Bedömningar och åtgärder avseende riskområden för översvämningar, erosion och olyckor -Redovisning och ställningstagande Deltagande tjänstemän Personal på samhällsbyggnad samt kommunens verksamhetschefer. Ekonomi Två tillfällen med workshop samt medborgardialoger med kommunens invånare, föreningar och näringsliv. Beredningens arbetskostnad ( sammanträdesarvoden, ersättning för beredningens ordförande, mm) beräknas till kr. Övriga kostnader (kostnader för tryck, utskick, material vid dialoger) beräknas till kr

4 3 (3) Övervägande/framtid En tillfällig beredning genomför ovan redovisad process för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning för framtagande av programhandling för Båstads kommuns nya översiktsplan. Båstad enligt ovan Håkan Mörnstad (BP) Ordförande i Kommunfullmäktige o~~ Olof Sellden Beredningskoordinator -140-

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS KF dnr. KS 318/ Båstads kommuns översiktsplan Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Föredragande Yttrande Förslag till beslut Kommunfullmäktige i Båstads kommun fattade den28mars 2012 beslut om att aktualisera den nuvarande översiktsplanen för kommunen (ÖP08). Förslaget till aktualisering ska enligt beslutet redovisas till kommunfullmäktige senast augusti I arbetet med aktualiseringen har en arbetsgrupp från beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad arbetat tillsammans med Samhällsbyggnad. Under arbetet har kommunen, efter lång väntan, fått Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför ställningstagande om översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen konstaterar att kommunen behöver göra en översyn av översiktsplanen i flera avseenden utifrån kraven enligt 3 kap 4 P BL. Varför en aktualisering ej kan bli aktuell utan att en ny översiktsplan behöver tas fram. Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell och ordförande i beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad Claes Sundin, daterad , bilaga. Kristina Bell och Lisa Rönnberg föredrar ärendet. Torgny B renton (KO) yttrar sig. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Arbetet med aktualisering av översiktsplanen avbryts och ärendet avslutas. 2. Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. KF Beslut Kristina Bell föredrar ärendet. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Arbetet med aktualisering av översiktsplanen avbryts och ärendet avslutas. Utskott/presidium Utdragsbestyrkande 2. Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan

6 (!) BASTADS!KOMMUN Samhällsbyggnad Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum: Handläggare: Kristina Bell D nr: Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen R,~, \V\-\'- o \1-NJ(f\.MI\. 0 ~~{0 ~~o vhh-~ [: -t\-~\\ v""- o \lujr Beslutet skall expedieras till: Kristina Bell och Carina Ericsson, Samhällsbyggnad Bilagor till tjänsteskrivelsen: Beslut om uppdragshandling för aktualisering av översiktsplanen (dnr. KS 318/12-315) Länsstyrelsens granskningsyttrande ( dnr. 1J60 /03-3 J2) Äreru::letc»eskrivning Bakgrund Ko-mmunfullmäktige i Båstads kommun fattade den28mars 2012 beslut om att aktualisera den nuvarande översiktsplanen för kommunen (ÖP08). Förslaget till aktualisering skall enligt beslutet redovisas tillkommunfullmäktige senast augusti I arbetet med aktualiseringen har en arbetsgrupp från beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad arbetat tillsammans med Samhällsbyggnad. Aktuellt Under arbetet har kommunen, efter lång väntan, fått Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför ställningstagande om översiktsplanens aktualitet. Enligt PBL 3 kap 28 skall Länsstyrelsen redogöra för de statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för den kommunövergripande översiktsplanens aktualitet. Förutom de synpunkter som Länsstyrelsen presenterade i sitt granskningsyttrande av ÖPOB ( ) konstaterar Länsstyrelsen att kommunen behöver göra en översyn av översiktsplanen i flera avseenden utifrån kraven enligt 3 kap 4 PBL. Länsstyrelsen uttrycker särskilt att följande frågor behöver utvecklas: Kommunens ställningstagande avseende riksintressena och riktlinjer för hur dessa avses säkerställas vid kommande prövningar Redovisning och ställningstagande avseende havsområden _ Hänsynstagande och riktlinjer för kommande exploateringar avseende klimatförändringar Bedömningar och åtgärder avseende riskområden för översvämningar, erosion och olyckor Redovisning och ställningstaganden avseende dricksvattenförsörjning, dricksvattentäkter och dess skyddsområden Redovisning och ställningstagande avseende miljökvalitetsnormerna för vatten Lokalisering av utbyggnader i relation till nationella mål rörande t. ex. hållbara transporter och social hållbarhet Länsstyrelsen lyfter också nationella och regionala mål främst inom miljö och folkhälsa, syfte och genomförande av miljökonsekvensbeskrivning samt riksintressen och andra statliga intressen som naturreservat, biotopskydd, artskyddsförordningen, landskapsbildsskydd och kulturmiljövård där ställningstagande eller förtydligande efterfrågas. -o \7dd\l:b " ;f{ ~r< J -142-

7 2 (2) Eftersom det inom tidsramen för den planerade aktualiseringsprocessen inte finns utrymme att utöka arbetet med de punkter Länsstyrelsen anser en aktuell plan skall innehålla samt vikten av Länsstyrelsen som samrådsinstans under planpro cessen, föreslår Samhällsbyggnad att det planerade begränsade aktualiseringsarbetet avbryts. Då varje kommun skall, enligt 3 kap 1 PBL, ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen behövs omedelbar uppstart av arbete med en ny översiktsplan för kommunen. I detta arbete behövs resurser fokuseras på att ta fram planeringsunderlag. I flera av de områden som Länsstyrelsen lyfter har kommunen bristfälliga eller inga planeringsunqerlag alls. Övervägancle/framticl l Översiktsplanen skall fokusera på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och baseras på nationella och regionala mål, Skåne N ordvästs strategier om fysisk planering samt kommunens vision. I uppstartsskedet kommer Samhällsbyggnad i dialog med politiker, kommunens övriga verksamhetsområden, medborgare samt myndigheter identifiera de viktigaste frågorna att arbeta med avseende kommunens långsiktiga utveckling. Samhällsbyggnad ska också arbeta tillsammans med övriga verksamhetsområden för att identifiera behovet av planeringsunderlag. De identifierade frågorna tillsammans med de mål och riktlinjer som kommunen måste förhålla sig till utvecklas en bild av kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. Visioner och strategier utarbetas för att presenteras i rörslag tfll översiktsplan. För det interna arbetet bör en arbetsgrupp tillsättas för att utgöra tjänstemannastöd till beredningen. Politiska beslut om projektets olika faser tas av kommunfullmäktige. Projektbeskrivning med tidsplan kommer att tas fram efter beslut om att starta upp arbete med en ny översiktsplan. Barnkonsekvensanalys J a, enligt bilaga. Förslag till beslut 1. Arbetet med al~tualisering av översiktsplanen avbryts och ärendet avsl{råvs (dn r. l{ 318/12-315) 2. Kommunfullmäktige beslutar om att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. / B åstad Kristina Bell Översiktsplanerare L aes Sundin Ordf. beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad -143-

8 o BASTADS KOMMUN 1 (1) 1. Skall det genomföras en barnkonsekvensanalys? Ja:.Y Motivering för beslutet: Beslutet om en ny översiktsplan berör alla i kommunens befolkning då översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 2. Hur påverkas barn ocllungdomar av beslutet? Positivt:.Y Negativt: Motivering för beslutet: Barn och ungdomar får möjlighet att uttrycka åsikter och önskningar om kommunens arbete med översiktsplanen och den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 3. Har barn och ungdomar haft möjlighet till inflytande i beslutet? Ja: Nej:.Y Motivering för beslutet: Beslutet om en ny översiktsplan är baserat på krav på aktuell och kommunomfattande översiktsplan i PBL 3 kap. 1 samt Länsstyrelsens yttrande inför kommunens ställningstagande om översiktsplanens aktualitet. 4. strider beslutet mot barns och ungdomars rättigheter enligt Bamlwnventionen? Ja: Nej:.Y Motivering för beslutet: Barn och ungdomar kommer under planprocessen att ges möjlighet att framföra sina synpunkter på kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön. B åstad, ;f;a?i/j;h /7// Kristina Bell Översiktsplanerai e \t:\planavdelnlngen\öpl\öp 2013\barnkonselwensanalys.doc\kb -144-

9 f11j BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad I<S Kr d nr. KS 207/ Uppdragsbeskrivning" Program för ny översiktsplan Beskrivning av ärendet Den 26 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige att p.åbörja arbetet med en ny kommunomfattande övl;!rsiktsplan. Den nuvarande översiktsplanen antogs Scdan dess har det kommit en ny plan- och bygglag där krav på såväl innehåll som process specificeras. Den aktualiseringsprocess som kommunfullmäktige beslutade om i mars 2012 sågs över efter Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför Bästaels kommuns ställningstagande om översiktsplanens aktualitet som slutligen inkom februari Det ansägs inte möjligt att uppfylla kraven i lagstiftningen genom aktualiseringsprocessen och kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att avbryta aktualiseringen och påbörja arbetet med en ny översiktsplan istället. Arbetet med översiktsplanen inleds med att beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad tar fram "Program för översiktsplanen". I programmet identifie ras de viktigaste frågorna rör kommunen och dess invånare, samt inriktningen för utvecklingen av kommunen. I programmet presenteras den politiska inriktningen för översiktsplanen. Underlag till beslutet Yrkande rörslag tili beslut skrivelse från fulimäktigeordförande Benkt Ragnarsson och beredningsordförande Claes Sundin, bilaga. Thomas Andersson (FP): Bifall till beredningens förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: l. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett förslag till översiktsplan i enlighet med uppdragsbeskrivningen. Kr Beslut KommunfuLlmäktige beslutar: l. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett programför ny översiktsplan i enlighet med uppdragsbeskrivningen }t~sterandes signaturer Ut>ko<</p>'""'"I KS/"'""'' 1 /~\:1 KF o ( >- L IJtdragsbes~ rkande ij \..~ (J1 '

10 rji1j BÅSTADS ~ KOMMUN l<ommunfu Il mäktige 1 (2) Datum: l t/1'/- c~2 - o 5 Handläggare: Dn r:!(s /ti-j, Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad, samtliga verksamhetsområdeschefer Bilagor till tjänsteskrivelsen: Bilaga 1. Processbild för översiktsplan Uppdragsbeskrivning-Program för ny översiktsplan Bakgrund Den 26 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige att påbörja arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan. Den nuvarartde översiktsplanen antogs Sedan dess har det kommit en ny plan- och bygglag där krav på såväl innehåll som process specificeras. Den aktualiseringsprocess som kommunfullmäktige beslutade om i mars 20i2 sågs över efter Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse inför Båstads kommuns ställningstagande om översiktsplanens aktualitet som slutligen irtkom februari Det ansågs inte möjligt att I.Jppfylla kraven i lagstiftningen genom aktualiseringsprocessen och kommunfullmäl<tige beslutade i juni 2013 att avbryta aktualiseringen och påbörja arbetet med en ny översiktsplan istället. Uppdraget Arbetet med översiktsplanen inleds med att beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad tar fram "Program för översiktsplanen". I programmet identifieras de viktigaste frågorna för kommunen och dess invånare, samt inriktningen för utvecklingen av lwmmunen. I pt ogrammet presenteras den politiska inriktningen föi' översiktsplanen. Bet'edningen för tillväxt och samhällsbyggnad har det politiska processansvaret för framtagandet av programmet. Samhällsbyggnad är ansvarigt verksamhetsområde, och samverkar med övriga verksamhetsområden. Arbetet med program för översiktsplanen kommer ske i form av föredrag varvat med workshops undei våren och hösten Där kom111ei beredningen bland annat att fördjupa sig i processen kring översiktsplanen, kommun~ns vision, omvärldsanalysen och fokusom1;åden för översiktsplanen. Beredningen Immmer även att utföra medborgardialoger och politikerhearings. Antalet möten under 2014 berälmas till B stycken, där samtliga ledamöter i beredningen har möjlighet att närvara. Andra politiska organ, såsom kommunstyrelsen och beredningen för välfärd.och kultur, kan _komma att medverka vid vissa möten för att bredda perspektiven. När programskedet är avslutat tar den lagstyrda processen vid för att utforrna ett förslag till kommtmonifattande översiktsplan som uppfyller kraven i plan- och bygglagen. l det skedet arbetar Samhällsbyggnad, tillsammans med övriga verksamhetsområden, fram en samrådshandling med utgångspunkt från programmets ställningstagande11. Handllngen skall möta de krav som ställs i plan- och bygglagen, samt följa den process som detaljerats i lagstift11ingen. Efter kommunens för

11 2 (2) slag till kommunomfattande översiktsplan genomgått samrådsskedet följer utställningsskedet och antagandeprocessen (processbild för översiktsplan, bilaga 1). Uppdragets koppling till kommunens vision Kommunens vision är viktig som grund för arbetet, tillsammans med omvärldsanalysen och nu antagna program, planer och policys. Tillsammans vägleder dessa arbetet med kommunens översiktsplan, vilken skall styra den fysiska planeringen av mark och vatten i kommunen. Tidplan Uppdragsbeskrivning klar januari 2014, Uppdraget ges av kommunfullmäktige Beredningsmöte med planering av uppdraget, Månatlig uppföljning sker vid ordinarie beredningsmöten enligt sammanträdeskalendern, Uppföljning sker till kommunfullmäktige med uppdatering kring resultat, ekonomi och tidplan. Medborgarperspektiv Medborgardialoger ska genomföras som led i framtagandet av programmet. Ansvarig beredning Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Deltagande tjänstemän Personal på samhällsbyggnad och personal på kommunkansliet (koordinator). Ekonomi Beredningarnas arbetskostnader (sammanträdesarvode, körersättning o.d.) beräknas till 90'000 l{ronor. Övriga kostnader beräknas till 20'000 kronor. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: /,' 1.. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i uppdrag ~tt~ fram ett program för ny översiktsplan i enlighet med uppdrags beskrivningen. / / B åstad enligt ovan /) o,?liat!d ~);j Jttffd:7( :, Benkt Ragn sson (M~ Ordföraiid i KoJnfnunfullmäktige t: L Claes Sundin (M).. // / / Ordförande i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad -147-

12 Bilaga 1 Process för översiktsplan P. lanprocess unpmttonda av prenmlnlrt r 139 lnj\1. l Plfnde sum d Slutlfgt r,;uml<åd I<F beslut om samråd Ileredningen remissinstans Samrådsrcdagiirel5c Btlllbelnlug KF beslut om utställning Beredningen remissinstans UUåtanda N~J ~ r- Eloslut{IU. l.ltllf\öf' [Z] l< F beslut om antag<jncl e av FÖP/ÖP TIII!:ännagivimde aj:i:fl La"D lmlli arm " Källa: Boverl<et, redigerad av Bästaels kommun ().-.. /)..c ( :.#t;,l Qj' / 'L P- ett

13 GRANSKNINGSYTTRANDE 1(8) LA.NS~TYRELSEN o. o I SKANE LAN A-0004 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Plan- och bostadssektionen Göran Skoog Båstads kommun Planavdelningen BÅSTAD BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 2oos ~n~~ o 2 040/ \}7..6.".6/1?3: ~ ~: ~ij_ ( ( ( Utställning av översiktsplan för Båstads kommun Båstads kommun har överlämnat förslag till översiktsplan i samband med utställning enligt 4 kap 6 Plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har den 9 juni 2006 yttrat sig över ett samrådsförslag. Länsstyrelsen skall under översiktsplanens utställningstid avge ett gransknings yttrande. A v yttrandet skall enligt 4 kap 9 PBL framgå om ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap Miljöbalken (MB) inte tillgodoses, regleringen av sådana frågor om användning av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnats på ett lämpligt sätt, en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB inte iakttas, eller en bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. I granskningsyttrandet får kommunen en bekräftelse på om de synpunkter som framförts i samrådsskedet tillgodosetts eller om länsstyrelsen har invändningar som kvarstår, främst när det gäller de statliga ingripandegrunderna. Granskningsyttrandet skall i enlighet med bestämmelserna i 4 kap 2 PBL fogas till översiktsplanen. Den antagna översiktsplanen skall sedan spridas till sådana myndigheter och övriga som har väsentligt intresse av den eller som använder översiktsplanen som beslutsunderlag. Allmänt Syftet med översiktsplanen för Båstads kommun, ÖP07 är att formulera en långsiktig strategi för markanvändning och utveckling av miljön. Länsstyrelsen vill inledningsvis framföra att översiktsplanen som helhet kommer vara ett värdefullt underlag för kommunens utveckling. Översiktsplanen har en logisk uppbyggnad med god överblickbarhet Den är väl genomarbetad och Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro/Bankgiro E-post www OB-3773(U) 0P071lås!ad Malmö Kungsgatan vx Kristianstad ö Boulevarden 62 A vx

14 GRANSKNINGSYTTRANDE (8) A-0004 avväger många viktiga frågor som underlättar kommande planering och beslut på mer detaljerad nivå. Riksintressen Översiktsplanen berör riksintresse för kustzonen enligt 4 kap l, 4 MB, riksintresse för turismen och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 MB, riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 MB, riksintresse för naturvården, turismen och det rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 MB samt riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 MB. Vidare berör översiktsplanen riksintresse för kommunikationer, väg ochjärnväg och luftfart samt riksintresse för totalförsvar. Kommunens ställningstagande till de föreslagna utbyggnadsområdenas konsekvenser för nämnda riksintressena framgår kortfattat av textmaterialet ( ( Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning att riksintressena för kustzonen och rörligt friluftsliv har begränsad betydelse eftersom de täcket stora delar av kommunen. Riksintressenas betydelse är inte beroende av om de täcker stora eller små områden av en kommun. Likaså avtar inte ett riksintresseområdes betydelse utåt mot dess gränser. Inverkan av åtgärder och anläggningar utanför ett riksintresse ska också bedömas. En karta som redovisar både riksintressen och planerad markanvändning skulle öka tydligheten och underlätta bedömningen av översiktsplanens konsekvenser. Länsstyrelsen vill framhålla vikten av planhandlingarnas tydlighet i enlighet med de grundläggande krav som ställs i PBL 4: l och 4:8. Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning att kustsamhällena vid Bjärehalvöns sydkust eller Kattvik är tätorter. Enligt Boverkets allmänna råd Boken om lov, tillsyn och kontroll, Allmänna råd 1995:3, ändrad genom 2004:2, bör en ort uppfylla kraven på grundläggande samhällsfunktioner för att den ska betraktas som tätort. Det bör således inte röra sig om enbart boende. Det är viktigt att inte förvanska tätortsbegreppet då det är tillämpligt i 4 kap l MB om riksintresse för turismen och det rörliga friluftslivet. ( c Länsstyrelsen vill gärna framhålla rapporten om Skånes kustområden (200 l: 3 5) som tagits fram tillsammans med Region Skåne och framhålla dess användbarhet när det gäller planer som berör riksintresse kustzonen. Länsstyrelsen bedömer att den föreslagna utbyggnaden vid N arrviken kan komma att innebära påtaglig skada på riksintresset naturvård och riksintresset kustzon. Planerad bebyggelse öster om Kattvik kommer att itmebära påtaglig skada på riksintresset kustzon då bebyggelsen förslås lokaliserad helt och hållet inom tidigare obebyggt område. Länsstyrelsen bedömer att de fem utredningsområdena -150-

15 ~"." LÄNS~TYRELSEN D - = l SKANE LAN GRANSKNINGSYTTRANDE 3(8) A-0004 för bebyggelse mellan Boarp och Kattvik respektive Norrviken kan komma att innebära påtaglig skada på riksintressena i området främst på det rörliga friluftslivet. Länsstyrelsen är även tveksam till den större bebyggelsegruppen norr om väg 115 vid Boarp med tanke på riksintressena i området. Eventuell planläggning av de sista områdena måste föregås av fördjupad analys. ( ( Även för följande planerade exploateringsområde kan länsstyrelsen komma att ingripa enligt 12 kap PBL på grund av påtaglig skada på ett eller flera riksintressen: Golfbana söder om Nonviken Verksamhetsområde vid Östra Karup, öster om väg E6 Verksamhetsområde vid Rastavfarten, västra delen Reningsverk vid Burensvik Objekt över20meters höjd, exempelvis höga byggnader, master och vindkraftverk ska prövas i detaljplan eller bygglov för att undvika skada på riskintresse för försvar. Översiktsplanen innehåller uppgifter om det gamla riksintresset för yrkesfisket som fanns i området fram till i bö1jan av år Fiskeriverket uppdaterade de områden som bedömdes att vara av riksintresse för yrkesfisket år I Finfo 2006: J, Fiskeriverket informerar återfinns de uppdaterade riksintressena. ( ( Mellankommunala frågor Länsstyrelsen bedömer att det ovan nämnda stöne verksamhetsområdet som planeras öster om E6 vid Östra Karup kan komma att beröra mellankommunala frågor. Om fortsatt planläggning sker, måste samordning och analys av ett större område som även ingriper Hallands län göras, annars kan länsstyrelsen komma att ingripa enligt 12 kap PBL. Översiktsplanens mål och strategier bör även belysas i relation till Region Skånes RUP, regionalt utvecklingsprogramför Skåne. Båstads kommun är en viktig del av Skånes nordvästra höm och i Öresundsregionen och skall därmed beaktas i regionförstoringen bl a då det gäller infrastrukturfrågor, det pågående Hallandsåsprojektet, och etablering av olika verksamheter och boende. Turismen är en viktig del av trafikflödena speciellt sommartid och utgör dänned en ökad risk för trafikolyckor i kommunen. Miljökvalitetsnormer I översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning görs bedömningen att planen inte kommer medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning

16 GRANSKNINGSYTTRANDE (8) A-0004 Enligt fiskevattendirektivet (NFS 2002:6) ska miljökvalitetsnormer för Stensån iakttas. För Stensån finns det därför riktvärden (miljökvalitetsnormer) som inte får överskridas vad gäller syrgashalt, ph, temperatur, ammonium, ammoniak fenoler och mineralolja. Detta innebär att planerad industribebyggelse särskilt måste prövas avseende vattenkvaliteten i Stensån. Hälsa och säkerhet Översiktsplanens kapitel Hälsa, risker och skydd är både i den allmänna texten och i dess riktlinjer beskriven och preciserad med riskavstånd som är kornmunens ställningstagande. Uppgifterna i översiktsplanen kan fungera som underlag i kommande planering men avviker från t ex RIKTSAM (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen avseende transport av farligt gods på väg och järnväg), och får därför prövas efter redovisning av riskreducerande åtgärder för vmje enskild detaljplan. ( ( Där ny bebyggelse planeras vid jämvägen bör problematiken kring vibrationsstörningar utredas i detaljplaneskedet Översvämningsrisker De föreslagna utbyggnadsområdena norr om Stensån vid Hemmeslöv ligger inom ett 01måde som på sikt kan komma att påverkas kraftigt av förhöjd havsnivå och ett förändrat klimat. Inför exploatering av området ska översvämningsrisker beaktas i ett 100-årsperspektiv och planering av dagvattenhantering, magasinering och avledning av dagvatten utföras med god marginal. Ras- och erosionsrisker I utbyggnadsområden ska risk för stranderosion och rasrisk vägas in i lokaliseringsbedömningama och särskilt redovisas inför detaljplanering. ( Risk för påverkan på dricksvattenförekomst Det föreslagna verksamhetsområdet öster om väg E6 vid Östra Karup kan få konsekvenser för grundvattenkvaliteten i området och därmed innebära en risk ur hälsosynpunkt. Övergångszonen mellan åsen och slätten är särskilt känslig ur infiltrationssynpunkt och föroreningar kan sprida sig snabbt i grundvattenmagasinet som är mycket viktigt att värna i ett långsiktigt perspektiv. Reservvattentäkter Vattentillgångarna i jord och berg är begränsade på Bjärehalvön. Det finns även vattentäkter som har kvalitetsproblem. Tidvis uppstår vattenbrist och konflikter mellan dricksvattenintresset och bevattningsintressen i området. Översiktsplanen bör visa kommunens reservvattenförsötjning, vilka reservvattentäkter som finns och deras skyddsområden

17 @!elbl> LÄNS~TYRELSEN o.. = I SKÅNE LAN GRANSKNINGSYTTRANDE (8) A-0004 Vid fortsatt planläggning av de i översiktsplanen föreslagna exploateringsområdena kan länsstyrelsen med grund i det ovan sagda, komma att ingripa enligt 12 kap PBL. Konsekvensbeskrivning Planhandlingen är innehållsrik och tydligt uppdelad i olika kapitel. Enligt PBL 4 kap l skall dess innebörd och konsekvens kunna utläsas utan svårighet. Länsstyrelsen anser att översiktsplanen kan förtydligas genom att även redovisa konsekvenser på karta. T ex kan markanvändningskartan även redovisa samtliga de skydd och regle1ingar som kommunen är tänkt att omfattas av. Miljöbedömning Enligt MKB-förordningen (1998:905) skall genomförandet av en översiktsplan nästan undantagslöst antas medföra betydande miljöpåverkan och dänned miljöbedömas enligt 6 kap 11 MB. ( ( I miljökonsekvensbeskrivningen anges att översiktsplanens föreslagna utbyggnadsområden inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningen anger dock att det på denna översiktliga nivå inte går att helt entydigt konstatera detta varför ett flertal kommande detaljplaner kommer att behöva miljöbedömas. Länsstyrelsen delar nämnda slutsats men vill också framhålla att t ex utredningsområdet för reningsverk strax norr om Burensvik borde ingått i miljöbedömningen. Det borde framgå vilka övriga alternativ till nytt reningsverk som har studerats och länmas motivering till valt läge. Området är beläget inom område av riksintresse för friluftslivet, rörliga friluftslivet och kustzonen. Området gränsar i söder till Natura 2000-område. Utredningsområdet berör strandskydd i väster. Länsstyrelsen bedömer även att det kommer att krävas tillståndsprövning enligt 7 kap 28a MB, s k Natura prövning på grund av att reningsverket planeras intill ett Natura 2000-område. Länsstyrelsen konstaterar även att miljökonsekvensbeskrivningen eller landskapsbildsanalysen inte belyser hur angränsande riksintressen i Hallands län ska tillgodoses vilket kan innebära att kommande detaljplaneskede kommer att behöva miljö bedömas. Miljökonsekvensbeskrivningen anger att översiktsplanen inte påverkar strandskyddet. Här delar länsstyrelsen inte kommunens slutsats då det på flera platser föreslås bebyggelse inom strandskyddsområde vilket kan innebära att allmänl1etens tillgänglighet och växt- och djurlivet påverkas negativt

18 ~ LÅNSSTYRELSEN ~ --~ ~ I SKÅNE LÄN GRANSKNINGSYTTRANDE (8) A-0004 Övrigt Natur Som planen anger är kustens natur- och kulturvärden skyddade genom reservatsbeslut och strandskyddsbestämmelser. Reservatens syfte är i första hand att bevara och utveckla de naturvärden som films där, men områdena kan även utnyttjas för bland annat friluftsliv och vetenskapliga studier. Översiktsplanen anger att tillgängligheten till många värdefulla områden behöver forbättras och att några större anläggningar bör kunna skapas och utvecklas i anslutning till områdena. Länsstyrelsen finner emelle1tid inte att det är lämpligt att reservat och andra naturområden exploateras genom att hotellanläggningar, stugbyar och dylikt lokaliseras i nära anslutning. Det krävs noggranna studier och analyser av vilka verksamheter som kan passa på vilka platser och hur mycket besökstrycket kan öka utan att naturvärdena och andra kvaliteter äventyras. ( ( För en del reservat föreslås ett antal åtgärder. Länsstyrelsen vill påminna om att åtgärderna inte får strida mot reservatsföreskrifterna. T ex anges för Hallands V äderö att en åtgärd är att skapa bättre förutsättningar för övernattningar. I kapitlet ''Förordnanden" anges på sidan2 att Natura 2000-områden ur bevarande- och skyddssynpunkt har en status av satmna karaktär som naturreservat. Detta är inte korrekt. Natura 2000-områden har samma status som ett riksintresse. Landskapsbildsskydd En del av de planerade utbyggnadsområdena berör områden med förordnanden om landskapsbildsskydd. Länsstyrelsen påminner om att tillstånd enligt förordnandet om lat1dskapsbildsskydd NVL 19 eller upphävande av detsamma krävs för ny bebyggelse. I vmje kommande detaljplan som berör landskapsbildsskyddsområde bör det fitmas en detaljerad redogörelse för på vilket sätt landskapsbilden beaktas och tillgodoses. ( ( Vatten Värdefulla vatten Stensån är utpekad som nationellt särskilt värdefullliksom värdekäman i Lyabäcken. Övriga delar i Lyabäcken liksom Axeltorpsbäcken är utpekade som regionalt särskilt värdefulla vatten. Smmolikt fim1s höga naturvärden i flera av Båstad kommuns övriga vattendrag som också kan hysa hotade arter. Kunskapen i området är dock begränsad. I Stensån har skal av Unio Crassus (flodpärlmussla) hittats

19 ~ 9 LÄNS~TYRELSEN D ~. = I SKANE LAN GRANSKNINGSYTTRANDE 7(8) ~A-0004 Våtmark av betydelseför miljömålet Myllrande våtmarker och Ingen övergödning Sjön Kimningen i Stensåns nedre del planeras att restaureras. Detta betydande våtmarksområde är angeläget då Laholmsbukten är kraftigt påverkad av övergödning. ( ( Bebyggelseutveckling allmänt Det är positivt att kommunen tagit fram riktlinjer för placering och utformning av bebyggelse på landsbygden samt att landskapet har delats in i områden med olika regleringsnivå. Länsstyrelsen bedömer att kommunens indelning i områden där i princip ingen ny bebyggelse bör tillkomma (La-områden), områden med starka restriktioner gentemot ny bebyggelse (Lb-områden) samt områden med restriktioner gentemot bebyggelse (Le-områden) är relevant. Det är positivt att kommunens avsikt är att kustsamhällena inte ska utökas i sidled och att bebyggelsen inte ska dominera över litorinavallen. Översiktsplanen kan gärna kompletteras med en sammanfattande uppgift för hela kommunen när det gäller antalet planerade bostäder (fritids- eller permanentboende) samt vilket tidsperspektiv som gäller för planerad bebyggelse och för utredningsområdena. ( ( Trafik En ny Tågstrategi är under framtagande av skånetrafiken som bl a berör frågor som är viktiga för kommunen liksom den år 2006 beslutade Busstrategin. Då kollektivtrafikens och speciellt tågtrafikens roll för samhällets utveckling i stort ökat bör översiktsplanen stämmas av med de ställningstaganden som senare under 2008 kommer att göras vad avser tågtrafikens utveckling och dess konsekvenser för busstrafiken. Ä ven om den uttalade ambitionen i översiktsplanen är att lokalisera utbyggnadsområdena till goda kollektivtrafikstråk konstaterar länsstyrelsen att några av de föreslagna utbyggnadsområdena kan visa sig vara hinder för en utveckling mot ett hållbart samhälle

20 GRANSKNJNGSYTTRANDE (8) A-0004 I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade deltagit Ann Tschatu1en, kulturmiljösektionen, Andrea Nowag, landskapssektionen, Linda Rosqvist, sektionen för miljöskydd-industri, Stina Westlin, strategiavdelningen, Anna Hagerberg, vattensektionen samt Ann-Margreth Brick, beredskapssektionen. (~~ t~ k Kerstin Niletmark Länsarkitekt G'vvt~";f evj Göran Skoog \ \. c Bilaga: Länsstyrelsens yttrande av den 9 juni 2006 Kopia till: Tf Hinsöverdirektör Elisabeth Hell mo Länsarkitekt Kerstin Nilennark Deltagande Vägverket Banverket Länsstyrelsen i Hallands län Laholms kommun Ängelholms kommun skogsstyrelsen Försvarsmakten Luftfartsstyrelsen Fiskeriverket Luftfartsverket Skånetraflken e-post e-post e-post ( -156-

21 ~ r7o<j~f? LÄNS~TYRELSEN YTTRANDE b~~ I SKÅNE LAN (6) A-0004 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen John Lepic b01j Miljö- och stadsarkitektkontoret Båstad kommun Båstad ( ( Samråd om översiktsplan för Båstad kommun Under översiktsplanens samråd är det länsstyrelsens uppgift att samordna och tillvarata statens intressen. I detta sammanhang bör länsstyrelsen tillhandahålla nödvändigt underlag för kommunens bedömningar samt ge råd om allmänna intressen och hänsyn som bör beaktas vid planering av mark- och vattenområden. Länsstyrelsen skall vidare se till att frågor av mellankommunal karaktär samordnas, att riksintressen enligt 3 kap och 4 kap miljöbalken tillgodoses samt att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken iakttas. Länsstyrelsen finner att föreliggande samrådshandling är täckande och utgör ett utmärkt underlag för det fortsatta planarbetet i kommunen. Miljöbedömning ( ( Bestämmelserna om miljöbedömningar av planer och program gäller sedan och omfattar bland am1at översiktsplaner. Översiktsplaner behandlar lokaliserings- och exploateringsfrågor och anger tillåten eller önskvärd mark- och vattenanvändning. De ger därigenom forutsättningar eller vägledning för kommande tillstånd och planer. Översiktsplaner ska därför alltid miljöbedömas. Riksintressen Områden av riksintresse ska enligt gällande lagstiftning skyddas mot åtgärder som kan orsaka påtaglig skada. Om motstridiga riksintressen föreligger kan översiktsplanen föreslå en avvägning mellan dessa. Länsstyrelsen har yttrat sig över fördjupad översiktsplan för området Nomriken-Kattvik Länsstyrelsen framförde då tveksanilieter till viss ny bebyggelse inom område av tiksintresse enligt 4 kap l och 4 miljöbalken, "kustzonen". Länsstyrelsen förutsätter att utbyggnadsplanerna studeras vidare i det fortsatta arbetet med fördjupningen. Länsstyrelsen kan, med utgångspunkt från redovisningen i översiktsplanen, inte utesluta ett ingripande enligt 12 kap plan- och bygglagen i ett eventuellt framtida detaljplanarbete. Postadress Sesöksadress Telefon Telefax Postgiro/Bankgiro E-post 1YWW Malmö Kungsgatan vx !<ris tianslad ö Boulevarden 62 A vx Flygplatsen Ängelholm-Helsingborg är av riksintressen för luftfarten enligt 3 kap miljöbalken. Delar av de i översiktsplanen föreslagna utbyggnadsområden i Förs

22 YTTRANDE ~ o~o LÄNSSTYRELSEN ~~gr I SKÅNE LÄN 2006~ (6) 401~05185~06 78-A-0004 löv och Segeltorpsstrand/Ranarp berörs av riksintresset som i detta fall kan sägas utgöras av rätten till att alstra flygbuller. Som utgångspunkt bör ny bebyggelse inte lokaliseras som kan inskränka luftfartens verksamhet och inte heller så att kostsamma föreskrifter om bullerdämpande åtgärder måste vidtagas. Ö'Versikts~ planens ställningstagande om att inga nya bostadsområden bör byggas ut i influensområdet i avvaktan på fördjupade utredningar och framtida utveckling måste därför anses vara motiverad (sid 111 ). Planerat verksamhetsområde öster om E6 vid Ö Karup gränsar till område av riksintresse i Hallands län. Frågan har i samband med tidigare detaljplan kommunice~ rats med länsstyrelsen i Hallands län och Laholms kommun. Länsstyrelsema och Laholms kommun har då bedömt att förslaget är ytterst tveksamt och dessutom måste miljöbedömas (se bl a 4 kap 2 PBL). Det pågår också diskussion om bildade av reservat i Hallandsåsens nordliga sluttningszon. ( c Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning att riksintressena för kustzonen och rörligt friluftsliv har begränsad betydelse bara for att de täcker stora delar av kommunen (sid 148). Riksintressenas betydelse är inte avhängiga deras storlek och avtar inte heller nödvändigtvis utåt mot dess gränser. Tvärtom skall även inverkan av åtgärder och anläggningar utanför ett tiksintresse bedömas. Hälsa och säkerhet Översiktsplanen behandlar de olika enskilda sammanhang som är relevanta för frågor om hälsa och säkerhet, och utgör en bra utgångspunkt för att få en sammanställning av den totala riskbilden i kommunen som behöver relateras till det förebyggande arbetet. Frågor som aktualiseras i samband med att en övergripande riskbild kopplas till det förebyggande arbetet är bland annat robusthet. Ett robust samhälle är ett samhälle som är motståndskraftigt och uthålligt mot påfrestningar som kan uppkomma vid exponering av risker och hot. De grundläggande förutsättningarna för en robust samhällsutveckling är att samhället hushåller med naturens resurser, har en välfungerande organisation som bygger på samspel mellan individer, organisationer och myndigheter, och att bebyggelse och tekniska system samspelar med människan och natur. Det robusta samhället kan även beskri~ vas utifrån tre aspekter- ekologisk, social och teknisk robusthet, där ekonomisk robusthet ingår i samtliga aspekter. Dessa tre aspekter måste san1spela med varandra och ses i ett helhetsperspektiv for att kunna skapa ett tryggare och säkrare samhälle med god livsmiljö. Fysisk planering är ett av de främsta verktygen för att uppnå ett robustare samhälle. Risker och hot är företeelser som alltid kommer att finnas och samhällets förmåga att stå emot och hantera dessa beror till stor del på en förutseende planering både på kort och på lång sikt. ( ( Genom lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, som trädde i kraft den 1 januari 2003, har kommunen en skyldighet att för varje ny mnndatperiod fastställa en plan för hur den skall hantera extraordinära -158-

23 ~,P~9, LÄNS~TYRELSEN ~a~ I SKÅNE LAN YTTRANDE (6) A-0004 händelser. Kommunen bör samordna arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser med övrigt förebyggande arbete i kommunen, särskilt med upprättandet av handlingsprogrmn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Det är av stor vikt att kommunens krishanteringsfårrnåga fungerar för att snabbt hantera ~;n uppkommen olycka, fysisk eller social situation med flera händelser. Den kommunaltekniska forsörjningssäkerheten, el, gas, tele, data, vatten och avlopp m m är långsiktiga viktiga risk- och sårbarhetsaspekter som kommunen skall analysera och beakta därvidlag som en förutsättning för utvecklingen och genomförandet av översiktsplanen. ( Beträffande det statliga vägnätet så har under 2005 ett nytt rekommenderat vägnät för farligt godstransporter i Skåne län tagits fram av Länsstyrelsen och Vägverket i samråd med kommunerna varför berörd karta bör uppdateras. Länsstyrelsen har tagit fram RIKTSAM, "Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen" avseende transport av fmligt gods på väg och järnväg. RIKTSAM-rapporten kommer snart att fastställas. Storstadslänen, Skåne-, Västra Götaland- och Stockholrn står idag inför samma typ av riskbilder i samband med regional fysisk planering och har därför tagit initiativet till att ta fram ett gemensmnt dokument "Riskhantering i detaljplaneprocessen" en riskpolicy för romkanvändningen intill transportleder för fm Iigt gods som kommer att bli klar smntidigt med RIKTSAM under året. Dessa dokument skall utgöra ett av flera underlag i genomförandeskedet av kommande detaljplaner. Översiktsplanen bör redovisa verksamheter med skyddsavstånd enligt Boverkets "Bättre plats för arbete", inte minst i anslutning till föreslagna bebyggelseområden. ( ( Där ny bebyggelse planeras vidjärnvägen bör problematiken kring vibrationsstörningar utredas. Kommunen bör även analysera och beakta klimatfrågm1 i ett 1 00-års perspektiv. Trygghetsfrågorna kommer allt mer i centrum och måste vara en del av en hållbmoch attraktiv kommun. Kommunen bör därför satsa på åtgärder för att medborgarna skall kätma sig trygga och säkra både i hela kommunen, stadsdelsmiljön och i närmiljön. Mellankommunala frågor Frågor av mellankommunal art som Länsstyrelsen anser angelägna att beakta i det fortsatta fördjupningsarbetet är bland annat kommunikationer. Beträffande kommunikationer finns det i många sammanhang ett stort behov av samordning och samverkan över kommungränserna, vilket är särskilt uttalat i Öresundsregionen

24 ~ o~o LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN YTTRANDE 4(6) A-0004 ÖP:s mål och strategier bör belysas i relation till Region Skånes RUP, Regional utvecklingsprogram får Skåne, samt RTI- planen, den regionala trafikinfrastmkturplanen, så att de inte i något väsentligt avseende är divergerande. Övriga allmänna intressen Vägar,.Järnväg Länsstyrelsen är positiv till planeringen av kollektivtrafikstråket, då det ger goda förutsättningar för minskad biltrafik vilket bidrar till ett långsiktig ekologisk hållbarhet. Beträffande Förslöv finns för närvarande inget beslut om att skapa en järnvägsstation och frågan måste hanteras i samråd med Skånetrafiken. Beskrivningen av planeringsläget och expansionsmöjligheter på 01ten kan behöva fördjupas med anledning av detta. I övrigt har Länsstyrelsen inga invändningar mot de slutsatser och ställningstaganden som redovisas beträffande kollektivtrafikstråk och allmän trafik. ( c Kulturmiljöfrågor Länsstyrelsen anser att översiktsplanen behandlar kulturmiljöfrågorna på ett bra sätt. Det regionala kulturmiljöprogrammet för Skåne synes dock inte ha ingått i planeringsunderlaget Detta innebär att vissa redovisade exploateringsområden bör studeras närmare avseende lokaliserings- och utformningsfrågor så att kulturmiljöfrågorna bättre kan tillvaratas i samhällsutvecklingen. Länsstyrelsen anser att det nya regionala kulturmiljöprogrammet bör inarbetas i översiktsplanen och fungera som underlag får kommunens ställningstagande vid placering och omfattning av nyetablering på ett liknande föredömligt sätt som kommunen arbetat med övriga utpekade kulturmiljöer. ( Texten i stycket fornlämningar behöver revideras då den innehåller felskrivningar. Naturmi?jö ( Länsstyrelsen finner det positivt att kommunen har tagit fram riktlinjer för placering och utfonm1ing av bebyggelse på landsbygden samt att landskapet har delats in i områden med olika regleringsnivå. Länsstyrelsen anser att kommunens indelning är relevant. Länsstyrelsen finner det vidare positivt att kommunen lägger stor tyngd vid att tillvarata befintlig grönstruktur och att utveckla den till sammanhängande stråk. Generellt är det önskvärt att svenska atter och provenienser används vid planteringar. Som planen anger är kustens natur- och kulturvärden skyddade genom reservatsbeslut och strandskyddsbestämmelser samt beslut om riksintressen. Reservatens syfte är i första hand att bevara och utveckla de naturvärden som finns där, men områdena kan även utnyttjas för bland mmat friluftsliv och vetenskapliga studier

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län GRANSKNINGSYTTRANDE 2011-10-20 1 (5) Yvonne Egnér Telefon 0455-871 29 yvonne.egner@lansstyrelsen.se Olofströms kommun Box 302 293 24 Olofström Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer INLEDNING 7 Plan- och bygglagen (PBL ): Kap 3 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden

Läs mer

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010 Förorenad mark i PBL 5 feb 2010 Länsstyrelsens uppdrag i samhällsplaneringen PBL-området ÖVERSIKTSPLAN 4 kap 5 och 9 PBL Ta till vara och samordna statens intressen. Tillhandahålla underlag. Ge råd om

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17.

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2015-02-25 20 KF 33 dnr. KS 298/15-315 Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

Inledning och vision. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag

Inledning och vision. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag 4 1 Inledning Vad är en översiktsplan? Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument och visar kommunens syn på bland annat den framtida bebyggelseutvecklingen, infrastruktursatsningar

Läs mer

Planeringens nivåer. Kommunen har planmonopol. Översiktsplan (KS) Aktualitetsförklaring Antagande KF

Planeringens nivåer. Kommunen har planmonopol. Översiktsplan (KS) Aktualitetsförklaring Antagande KF Planeringens nivåer Kommunen har planmonopol Översiktsplan (KS) Aktualitetsförklaring Antagande KF Fördjupad översiktsplan Tematiskt tillägg Detaljplan (MBN) Normalt planförfarande Enkelt planförfarande

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Tänkt lokalisering på stranden i rött 1(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-05-08. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-05-08 17:00-17:30

Kommunstyrelsen 2014-05-08. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-05-08 17:00-17:30 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-05-08 17:00-17:30 Beslutande Eva Skoglund Lotta Husberg Kerstin Gadde Elsie-Marie Östling Claes Nordevik Michael Relfsson Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16 Naturvårdsplan 2010 Lysekils kommun DEL 2 Åtgärdsprogram Antagandehandling 2010-12-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Syfte 1.2 Innehåll 1.3 Begränsningar 1.4 Beskrivning av hur planen arbetats

Läs mer

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land ANTAGANDEHANDLING Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land UTLÅTANDE-ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSFÖRFARANDE Kommunstyrelsen beslöt 2008-09-23 264 att ställa ut Vindkraften i Laholm tillägg

Läs mer

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45 Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 Fax 0640-161 05 krokoms.kommun@krokom.se

Läs mer

Aktualisering av översiktsplan 2014 för Nykvarns kommun KS/2015:176

Aktualisering av översiktsplan 2014 för Nykvarns kommun KS/2015:176 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-11 Kommunstyrelsen Sofia Cedergren Planarkitekt Telefon 08 555 014 73 sofia.cedergren@nykvarn.se Aktualisering av översiktsplan 2014 för Nykvarns kommun KS/2015:176 Förvaltningens

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun Utlåtande Hur utställning/granskning genomförts. Vindbruksplanen har varit utställd för allmän granskning fr o m den 15 februari

Läs mer

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan...

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan... Detaljplaner Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av

Läs mer

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Vad är det vi måste förbereda oss för? Naturolyckornas snabba

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde)

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 22 oktober 2010 A N

Läs mer

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu)

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Boverkets informationspaket 2014-2016 Andreas Lidholm Länsarkitekt/funktionschef

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN Riksintressen ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada intresset. Om det blir fråga om en avvägning mellan olika konkurrerande riksintressen måste en avvägning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING. Haparanda med Färjan 2. Färjan 2 GRANSKNING PBL 5:18

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING. Haparanda med Färjan 2. Färjan 2 GRANSKNING PBL 5:18 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Haparanda med Färjan 2 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Avvägning

Läs mer

DOM 2014-04-16 Stockholm

DOM 2014-04-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-04-16 Stockholm Mål nr P 6534-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål nr P 288-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-12-13 Stockholm

DOM 2013-12-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 DOM 2013-12-13 Stockholm Mål nr P 1666-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-29 i mål nr P 3946-12, se bilaga

Läs mer

Hantering av översiktsplaner och detaljplaner i Kristinehamns kommun

Hantering av översiktsplaner och detaljplaner i Kristinehamns kommun Hantering av översiktsplaner och detaljplaner i Kristinehamns kommun * Frågor & svar, översiktsplaner * Frågor & svar, detaljplaner * Om översiktsplaneprocessen.. * Om detaljplaneprocessen * Detaljplanehandlingarna

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Planprogram för del av TYLUDDEN 1:1 m fl Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-06-18 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM

Läs mer

att därmed förklara motionen om att arbeta in besöksnäringen i kommunens översiktsplan besvarad.

att därmed förklara motionen om att arbeta in besöksnäringen i kommunens översiktsplan besvarad. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 12 (26) 2015-10-26 Kf Ks 311 Motion om att arbeta in besöksnäringen i kommunens översiktsplan remissvar Dnr 2015/235-109 Harald Hjalmarsson (M) har ställt en motion

Läs mer

RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM

RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM God hushållning med mark och vattenresurser är ett nyckelbegrepp i den lagstiftning som reglerar markanvändningen. Den fysiska

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan för bostäder i Paradiset, Partille kommun

Behovsbedömning för detaljplan för bostäder i Paradiset, Partille kommun 2016-05-16 KS/2016:130 Behovsbedömning för detaljplan för bostäder i Paradiset, Partille kommun Bedömning Partille kommun har genomfört en behovsbedömning enligt 4 kap 34 PBL och 6 kap 11 i MB för att

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Remissvar Översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030

Remissvar Översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030 1(6) Remissvar Översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030 Ärendet Ett samrådsförslag till ny översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030 har tagits fram av kommunledningskontoret tillsammans med sakkunniga

Läs mer

SYNPUNKTER PÅ DETALJPLAN FÖR FALSTERBO 2:22 M FL flerbostadshus vid Sjögatan i Falsterbo

SYNPUNKTER PÅ DETALJPLAN FÖR FALSTERBO 2:22 M FL flerbostadshus vid Sjögatan i Falsterbo Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Vellinge kommun 235 81 Vellinge SYNPUNKTER PÅ DETALJPLAN FÖR FALSTERBO 2:22 M FL flerbostadshus vid Sjögatan i Falsterbo Falsterbonäsets Naturvårdsförening har tagit

Läs mer

Promemoria 2014-11-07

Promemoria 2014-11-07 Naturvårdsenheten Promemoria 2014-11-07 sid 1 (6) 511-4251-14 0584 Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden över förslag till utvidgat strandskydd i Vadstena kommun samt Länsstyrelsens eventuella

Läs mer

Tillägg till Översiktsplan 2009 SÄRSKILT UTLÅTANDE. - LIS-områden i strandnära lägen

Tillägg till Översiktsplan 2009 SÄRSKILT UTLÅTANDE. - LIS-områden i strandnära lägen Tillägg till Översiktsplan 2009 SÄRSKILT UTLÅTANDE - LIS-områden i strandnära lägen Bygg- och miljökontoret 2013 SÄRSKILT UTLÅTANDE, LIS-OMRÅDEN I STRANDNÄRA LÄGE Tillägget till översiktsplanen, angående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-27 Sida 1-8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-27 Sida 1-8 2013-08-27 Sida 1-8 Planutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-08-27, kl. 13.15-14.35. Beslutande Åke Knutz (C) Malin Höglund (M) Jaakko Mattila (C) Thomas Näslund (S) Övriga deltagare Anna Hed

Läs mer

1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM. 2012-02-17 meddelad i Nacka Strand. KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby

1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM. 2012-02-17 meddelad i Nacka Strand. KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby 1 NACKA TINGSRÄTT meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby 2. Anne-Marie Holmen, samma adress MOTPART Gotlands kommun, 621 81 VISBY SAKEN Detaljplan för

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 av30 2 av30 Se även temahäfte 2 Byggande, boende, temahäfte 19 Energi, Innehåll Kommunala skäl för arbete med vindkraft 2 Kommunala mål 2 Vindkraft i översiktsplanen 2 Kommunala åtgärder i översiktsplaneringen

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum. Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri UTSTÄLLNINGSUPPLAGA 2015-10-26 Innehåll Översiktskarta... 1 Ögrimsvägen... 2 Östralid... 5 Dalbovägen... 8

Läs mer

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr.

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. 2015-017 2(12) 3(12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-01. Svar på medborgarförslag 2014:07 om att ta fram en kommuntäckande grönstrukturplan KS-2014/261

PROTOKOLL 2014-12-01. Svar på medborgarförslag 2014:07 om att ta fram en kommuntäckande grönstrukturplan KS-2014/261 Kommunstyrelsen 251 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Svar på medborgarförslag 2014:07 om att ta fram en kommuntäckande grönstrukturplan KS-2014/261 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Detaljplanen utgörs a v denna beskrivning, en plankarta och en genomförandebeskrivning. Till p lanen hör e n separat fastighetsförteckning.

Detaljplanen utgörs a v denna beskrivning, en plankarta och en genomförandebeskrivning. Till p lanen hör e n separat fastighetsförteckning. ANTAGEN AV BYGQ-lADSNAMNDEN DEN 12 OKTOBER 1992 LAGA KRAFr DEN S NOVEMBER 1992 l DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV Eggby 13:2 I EGGBY TÄTORT, SKARA KOMMUN Planbeskrivning HANDLINGAR Detaljplanen utgörs a v denna

Läs mer

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2014/36 PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Det aktuella utredningsområdet 2014-04-17 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra

Läs mer

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten VÄNGSJÖBERG 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i Gottröra församling Dnr

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden

Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden Anna Ekwall, Petter Skarin och Mari Lundkvist från planavdelningen Detaljplanering Planprocessen

Läs mer

Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, Ängelholms kommun

Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, Ängelholms kommun GRANSKNINGSYTTRANDE 1(5) Vår referens Samhällsbyggnadsenheten Hanne Haas 040-252248 Stadsarkitektkontoret Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, Ängelholms

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Miljökonsekvenser 2012-03-14

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Miljökonsekvenser 2012-03-14 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Miljökonsekvenser 2012-03-14 1 Innehållsförteckning Översiktsplanen i korthet... 3 Konsekvenser - Scenario... 5 Påverkade riksintressen... 7 Nollalternativet... 7 Uppföljning...

Läs mer

Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). KS 2014-416

Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). KS 2014-416 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 77 Begäran om planläggning för Olofsbo 2:4 (Olofsbo Camping och Stugby). KS 2014-416 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl.

Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor samhällsbyggnad Diarienummer: KS.2015.296 Datum: 2015-10-29 Planarkitekt Elin Celik E-post: elin.celik@ale.se Kommunstyrelsen Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl.

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

Betr. Program till detaljplan för del av Fåraby 1:13 m.fl. Norra magasinet, Havstenssund, er referens 2008.1305-314

Betr. Program till detaljplan för del av Fåraby 1:13 m.fl. Norra magasinet, Havstenssund, er referens 2008.1305-314 Havstenssunds Samhällsförening Sida 1 av 6 Havstenssund 2011-02-14 Tanums Kommun Miljö- och byggnadsnämnden 457 81 TANUMSHEDE Betr. Program till detaljplan för del av Fåraby 1:13 m.fl. Norra magasinet,

Läs mer

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri

Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Bilaga 1 FÖP Överum Miljöbedömning för föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri Ögrimsvägen Checklista för miljöbedömning PLANEN Beskrivning / Påverkan Verksamheter och åtgärder Andra planer

Läs mer

Särskild sammanställning till ÖP 2010

Särskild sammanställning till ÖP 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2011-03-07 Särskild sammanställning till ÖP 2010 1. Inledning och bakgrund 1.1 Särskild sammanställning till ÖP 2010 I 6 kap 16 andra stycket i miljöbalken stadgas att kommunen,

Läs mer

Detaljplan för Idre Golf, Ski & Spa Älvdalens kommun, Dalarnas län

Detaljplan för Idre Golf, Ski & Spa Älvdalens kommun, Dalarnas län UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (8) SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN PLAN OCH BYGG Tomas Johnsson SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad i november 2008 Hur samrådet har bedrivits Underrättelse Handlingar Ett förslag till detaljplan,

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Rör inte vår åkerjord

Rör inte vår åkerjord Rör inte vår åkerjord Om Skåne läns nollvision för bebyggelse på jordbruksmark 12 mars 2013 Elisabet Weber länsarkitekt Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv en del av Öresundsregionen

Läs mer

En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar. Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän

En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar. Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän En önskad långsiktig utveckling i norra Bohuslän Reflektioner och frågeställningar Diskussionsunderlag på väg mot en strukturbild för norra Bohuslän Innehållsförteckning INLEDNING...2 1. BOSTAD OCH BYGGANDE

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

Österåkers kommun Sanhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2014-04-28 Dnr: KS 2014/0114-219 PM, Ställningstagande till översiktsplanens aktualitet Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar

Läs mer

Överklagande angående Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun, 2015, angående utbyggnad på den bästa åkermarken.

Överklagande angående Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun, 2015, angående utbyggnad på den bästa åkermarken. 1 Lund den 11 januari 2016 Till Länsstyrelsen i Skåne län. Överklagande angående Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun, 2015, angående utbyggnad på den bästa åkermarken. Undertecknade

Läs mer

Brygga och bad vid Trinntorp

Brygga och bad vid Trinntorp Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Brygga och bad vid Trinntorp Del av fastigheterna Trinntorp 1:1, Brevik 1:1 och Brevik

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län

Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2014-12-05 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län E-post

Läs mer

Förslag till lokala miljömål för Nacka.

Förslag till lokala miljömål för Nacka. 6 (57) 52 Dnr MSN 2012/156-003 Förslag till lokala miljömål för Nacka Beslut Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden beslutar att remittera bifogat förslag till lokala miljömål för Nacka till berörda nämnder i

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING Detaljplan för Kebal 1:33, Strömstads Kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-01-29 6 att genomföra en utställning gällande rubricerat ärende.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 maj 2011 SÖKANDE Bostadsföreningen Plöjaren u.p.a. Ombud: Advokat Hans-Christian Löth Kriström Advokatbyrå KB Box 7184 103 88 Stockholm

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

BESLUT 1(7) Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 14 KML att kostnaden skall betalas av Er.

BESLUT 1(7) Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 14 KML att kostnaden skall betalas av Er. BESLUT 1(7) Vår referens Miljöavdelningen Kulturmiljösektionen Anders Wihlborg 040/044-25 22 77 Malmö stad Fastighetskontoret Att: Torbjörn Råberg 205 80 MALMÖ Tillstånd enligt lagen (1988:950) om kulturminnen

Läs mer

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 1 (17) Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra Checklistan innehåller frågeställningar som rör Planområdets förutsättningar Omfattas

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun

Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun 2012-12-04 Behovsbedömning av detaljplan för bostäder Kåbäcken, Partille kommun BEDÖMNING Partille kommun har genomfört en behovsbedömning enligt 4 kap 34 PBL och 6 kap 11 i MB för att avgöra om aktuell

Läs mer

FÖRSLAG TILL och exempel på REGIONALA BILDER

FÖRSLAG TILL och exempel på REGIONALA BILDER FÖRSLAG TILL och exempel på REGIONALA BILDER Denna redovisning visar förslag till och exempel på sådana underlag som länsstyrelsen kan/bör kunna leverera i samband med kommunernas aktualitetsförklaringar.

Läs mer

DOM 2014-05-16 Stockholm

DOM 2014-05-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-05-16 Stockholm Mål nr P 8833-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-06 i mål nr P 1304-13, se bilaga KLAGANDE P S MOTPART Gällivare

Läs mer

Översiktsplan för Lomma kommun. Projektbeskrivning. Lomma augusti 2007

Översiktsplan för Lomma kommun. Projektbeskrivning. Lomma augusti 2007 Översiktsplan för Lomma kommun Projektbeskrivning Lomma augusti 2007 Bakgrund Uppdraget Kommunfullmäktige har den 19 oktober 2006 beslutat att dels aktualitetsförklara gällande översiktsplan Översiktsplan

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken

Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken S ä r s k i l d s a m m a n s t ä l l n i n g 2009-09-18 Sid 1 (5) Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken En översiktsplan för Gävle stad har tagits fram och antogs 27

Läs mer

KAP 13 SAMMANSTÄLLNING RIKSINTRESSEN

KAP 13 SAMMANSTÄLLNING RIKSINTRESSEN KAP 13 SAMMANSTÄLLNING RIKSINTRESSEN Riksintressen enligt 3 kap miljöbalken (MB) Totalförsvaret, karta 1 Utbredningen av riksintresset för totalförsvaret redovisas enligt länsstyrelsens uppgifter. Den

Läs mer

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR GANTOFTA SAMHÄLLE, HELSINGBORGS STAD

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR GANTOFTA SAMHÄLLE, HELSINGBORGS STAD 1(10) Dnr 1236/2008 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR GANTOFTA SAMHÄLLE, HELSINGBORGS STAD UTLÅTANDE PLANFÖRSLAGETS SYFTE OCH INNEHÅLL Planförslaget upprättas för att fastlägga utbyggnadsområden för bostäder,

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

DOM 2011-08-26 Meddelad i Malmö

DOM 2011-08-26 Meddelad i Malmö Johanna Fagerström DOM 2011-08-26 Meddelad i Malmö Mål nr 15326-10 1 KLAGANDE 1. Thomas Franzén, 740905-3316 Tallgången 4 247 60 Veberöd 2. Ingela Ohlsson, 540831-4325 Hövadsvägen 51 247 60 Veberöd MOTPART

Läs mer

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60)

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 26(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka NATUR, FRILUFTSLIV OCH TURISM Människan mår bra av att uppleva grönska. Grönstrukturen tilldelas i huvudsak

Läs mer

DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda. A n t a ga n d e h a n d l i n g. Dnr 2011.F0088

DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda. A n t a ga n d e h a n d l i n g. Dnr 2011.F0088 A n t a ga n d e h a n d l i n g DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda Dnr 2011.F0088 Framtaget av plan- och byggkontoret Färgelanda kommun april 2011 Antagen: KS 2011-05-27 289 Laga

Läs mer

Detaljplan för del av Vångerslät 7:96 i Läckeby, Kalmar kommun

Detaljplan för del av Vångerslät 7:96 i Läckeby, Kalmar kommun BEHOVSBEDÖMNING (för MKB) 1(6) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2011-03-29 2010-3803 Rebecka Sandelius 0480-45 03 33 Detaljplan för del av Vångerslät 7:96

Läs mer

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Upplandsstiftelsens naturvårdspolicy 2009-03-26 1(6) Beslutad av styrelsen 2009-03-06 UPPLANDSSTIFTELSENS NATURVÅRDSPOLICY INLEDNING Naturvårdsarbetet

Läs mer

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004 Gotlands Ornitologiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn 0498-24 42 63 gof@blacku.se Stadsarkitektkontoret Gotlands Kommun 621 81 Visby Remissvar Bygg Gotland förslag till

Läs mer