'l 4 REMISS 768/ /13/ /13/5102. Havs- och vattenmyndigheten Juridiska enheten Box GÖTEBORG SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-02- 'l 4 REMISS 768/14 12.2.2014 00136/13/5102 00137/13/5102. Havs- och vattenmyndigheten Juridiska enheten Box 11 930 404 39 GÖTEBORG SVERIGE"

Transkript

1 VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL Korsholmsesplanaden 43 PB204,65101 VASA Telefon Fax E-post REMISS 768/ /13/ /13/5102 Havs- och vattenmyndigheten Juridiska enheten Box GÖTEBORG SVERIGE H ws och Vat.r:n mynd;gheten 'l 4 Dnr /J_Lf_ - /L Hänvisning: besvär över regionförvaltningsverket i Nona Finlands beslut nr 83/12/1. Bifogat sändes er för kännedom de bemötanden och det utlåtande som i ärendet givits till förvaltningsdomstolen. Ni bereds tillfälle att senast till förvaltningsdomstolen avge genmäle med anledning av bemötandena och utlåtandet. Förvaltningsdomstolen konstaterar att domstolen för närvarande har ansett att länsstyrelsen i Norrbottens län också är ändringssökande i ärendet utöver havs- och vattenmyndigheten. Förvaltningsdomstolen konstaterar att de originala bemötandena och utlåtandet är på finska, men förvaltningsdomstolen har upprättat en sammanfattning av handlingarna och den här sammanfattningen har översatts till svenska. Sammanfattningen bifogas till denna begäran om genmäle. Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrorne Oy hade bifogat sexton bilagor till sitt bemötande. De här bilagorna finns som cd-skiva, vilken också har bifogats. Dessutom sänds er för kännedom en tilläggsutredning av Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrorne Oy, som har inkommit till fårvaltningsdomstolen. I svaret bör ärendets diarienummerna /13/5102 uppges. Underlåtenhet att svara utgör inte hinder för att ärendet avgörs.

2 De övriga handlingarna i ärendet finns hos fårvaltningsdomstolen. förvaltningsrättsdomare E-post: BILAGOR Bemötande av Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrorne Oy och cd-skiva Bemötande av stadsstyrelsen i Torneå Bemötande av de telmiska tjänsterna i Torneå stad Bemötande av miljöchefen för Torneå, Keminmaa och Tervola miljötjänster Bemötande av Torneå, Keminmaa och Tervola miljönämnd Utlåtande av regionförvaltningsverket i Non a Finland Tilläggsutredning av Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrorne Oy Sammandrag av bemötanden och utlåtanden 2

3 SA FÖRV ALTNINGSDOMSTOL orsholmsesplanaden 43 PB VASA Telefon , Fax E-post D nr i,(,\' J o<:h V;,t,rm 1 nync:~ :.eten 'l '~ Oversättning från finska Diarienr / 13/5102 SAMMANDRAG AV BEMÖTANDEN OCH UTLÅTANDEN SOMGIVITSOM BESVÄREN Ärende Besvär i miljötillståndsärende Ändringssöl{ande l. Havs- och vattenmyndigheten, Sverige 2. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå, Sverige Tillståndssökande Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrorne Oy, Torneå Beslut som ändringssökandet gäller Regionförvaltningsverket i Norra Finland Ansvarsområdet för miljötillstånd Nr 83/12/1 Regionförvaltningsverket har beviljat Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrorne Oy ett miljötillstånd som gäller produktion av ferrokrom och stål i en omfattning förenlig med det tidigare miljötillståndet samt en ökning av den årliga produktionen av stål från 1,7 miljoner ton till 2 miljoner ton, driften vid det nya ferrokromsmältverket och sinterverket med tillhörande hjälpfunktioner vid stålverket i Torneå enligt ansökan. Outokumpu Stainless Oy:s och Outokumpu Chrorne Oy:s bemötande med anledning av besvären Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrorne Oy (nedan bolagen eller Outokumpu) har gett ett bemötande med anledning av besvären. Bolagen har anfört att besvären ska förkastas och därtilllagt fram bl.a. följande: Bemötande till kraven gällande kvicksilver och kvicksilverutsläpp Outokumpu har anfört att Torneåverken redan tillämpar åtgärder enligt DAT-slutsatserna i BREF-dokumentet för järn- och stålindustrin (BAT Reference Document for Iron and Steel Production) vid tillverkningen av stål i ljusbågsugn. Vid tillverkning av stål i ljusbågsugn enligt de krav som ställs i BREF-dokumenten ska man i den råvara som används i ljusbågsugnen i mån av möjlighet undvika fi aktioner som innehåller kvicksilver, och BAT-nivån för kvicksilverutsläpp är <0,05 mg/m 3 (n) ( engångsmätnio g, åtminstone 4 timmar, mätperiodens medelvärde). Utöver nämnda krav har i tillståndsbeslutet bestämts att kvicksilverhalten vid de ovan angivna utsläppskällorna i stålsmältverket ska mätas kontinuerligt med en mätutrustning som cirkulerar oavbrutet mellan utsläppspunktema.

4 stålsmältverket har fyra betydande utsläppspunkter. Från varje utsläppspunkt tas mätuppgifter för ungefår tre månader och mätdatarr innehåller olika processituationer. Jämfört med kravet i BAT -slutsatserna är den mängd data som samlas in betydligt större och möjliggör bestämning av utsläppet med klart stön e säkerhet. Att kontinuerlig mätning skulle installeras i varje utsläppspunkt ökar inte väsentligt säkerheten i beställll1ingen av utsläppet. Den ringa fördel som eventuellt skulle kunna uppnås vore inte heller ekonomiskt motiverad. De uppskattade kostnaderna för anskaffning av fyra extra mätanordningar uppgår till ca euro. Tillståndsbeslutet möjliggör stålproduktion på högst miljoner ton. För kvicksilver har en mycket strikt gräns för specifikt utsläpp av kvicksilver angetts, 170 mg/t, vilket är klart lägre än BREF-nivån för järn- och stålindustrin. De specifika och totala utsläpp som lagts fram i besvären grundar sig inte på kraven i BREF-dokumentet för järn- och stålindustrin. Konstaterandet om prutande på BA T -kraven i Länsstyrelsens besvär är i sig koitekt. I det aktuella fallet grundar sig frånträdandet från kravet (ingen förvärmning av återvinningsstål) på det forsknings- och utredningsarbete som Outokumpu har gjort. Förvärmning ökar mängden flyktiga organiska ämnen, vilket även konstaterats i BREF-dokumentet Tillståndsmyndigheten har avvikit från kravet av klart grundade orsaker. På Torneåverken har kvicksilverhaltema mätts i de mest betydande utsläppskälloma och kvicksilvrets ursprung utretts (2006). Redan då underskreds BAT-nivån. Senare hru mätningar visat att nästan allt återvinningsstål innehåller kvicksilver. Utifrån mätningarna är utgör s.k. återvinningsstålfraktion E40 en betydande källa. Fraktionen innehåller olika krossade stycken av låglegerat material, bland annat hushållsmaskiner och bilar. Man vet att särskilt stycken från bijru innehåller kvicksilver. Under de gångna åren har situationen förändrats väsentligt. Reningen av skadliga material och delar i bilskrotet har effektiviserats. Användningen av kvicksilver i bildelar har upphört nästan helt. Bilandelen i återvinningsstålet E40 har även minskat och är nu i genomsnitt 113 av hela massan. Följden av detta är att återvinningsstålet E40 är betydligt renare med hänsyn till kvicksilver och även på andra skadliga komponenter än det var för några år sedan. Samma gäller även andra slag av återvitmingsstål. Till följd av Europeiska unionens s.k. RoHS-direktiv (The Restriction ofthe use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) och relaterade åtgärder kommer mängden kvicksilver i åtetvinningsbara metaller att sjunka ytterligare under de kommande åren. I praktiken har kvicksilver i metallprodukter varit förbjudet sedan år 2006, men den återvinningsmetall som kommer till stålfabrikerna och andra smältverk kommer ännu länge att innehålla rester av kvicksilver, eftersom en stor del av de ursprungliga produkterna har tillverkats innan kvicksilverförbudet trädde i kraft. A vlägsnandet av kvicksilver vid stålsmältverken med olika reningsmetoder är inte heller BAT-teknik enligt I&S BREF eftersom det finns många tekniska skäl till att separata reningsanläggningar inte kan installeras eller inte fungerar kostnadseffektivt vid stålsmältverken. I besvärshandlingarna anges som exempel den teknik som används vid Celsa-fabriken i Mo i Rana i Norge för reningen av kvicksilver i utsläppen. Smältverket i Celsa har konstruerats med utgångspunkt i CONSTEEL-tekniken. I Tomeå bygger processen på satsvis smältning. Förvärmning av återvitmingsstålet på motsvarande sätt är inte möjligt och utloppsgaserna limehåller sporadiskt glödande partiklar som når ftlteranläggningen. Om antändningskänsligt kol injekteras i detta gasflöde är följden med stor sannolikhet brand eller till och med explosion. 2

5 Iniöraode av CONSTEEL-tekniken på Tomeåverken skulle förutsätta att man gör betydande förändringar och bygger upp smältverken på nytt. Outokumpu utreder ständigt de tekniska förutsättningarna för injektering av kol eller motsvarande teknik som en del av det nmmala utvecklingsarbetet med processer och reningstekniker. Hittills har dock ingen teknik som lämpar sig för den nuvarande produktionsprocessen återfunnits. Bestämmelse nr 68 i tillståndsbeslutet förutsätter uttryckligen att råvaror, inklusive åteivinningsstål, ska vara så rena som möjligt och att detta ska säkerställas i enlighet med BREF-dokumentet bl.a. genom granskningar och utbildning av personalen i identifiering av skadliga material och stycken. Tillståndsbeslutet för Tomeåverken försvårar inte uppfyllandet av normerna om miljökvalitet och prioriterade ämnen i EU:s vattenpolicy ( /EC). I Norden är långväga spridning och naturens eget kretslopp av kvicksilver den huvudsakliga källan. Kvicksilvrets kretslopp i naturen och avdunstning i luften är globalt antropogent, dvs. mycket mer betydande än utsläpp som härrör från mänsklig verksamhet. Eftersom kvicksilver från fabrikens utsläpp utifrån mätningar och analyser knappt syns i den lokala naturen kan det inte heller försämra uppnåendet av målen för vattnets kvalitet varken i Sverige eller Finland. I miljö- och hälsoundersökningar som gjorts i omgivningarna kring Torneå har inte visat på några avsevärt förhöjda kvicksilverhalter eller olägenheter av sådana. Miljöoch hälsoforskningsrönen i anslutning till Outokumpus utsläpp i Torneåregionen är mångsidiga och globalt sett unika, och de grundar sig på vetenskapliga metoder, publikationer och långtidsutredningar. Om det är grundal alt ställa upp en gräns för specifika utsläpp av kvicksilver borde gränsen vara 200 mg per producerat ton stål. Detta värde har lagts fram som en typisk nivå i BREF-dokumentet för järn- och stålindustrin. HAT-slutledningarna innehåller inte ens någon nivå för specifika utsläpp av kvicksilver. Bemötande till kraven som gäller PAH-, HCB-, PCB-, PCDD- och PCDF-utsläpp samt dioxiner och furaner i allmänhet Enligt Outokumpu grundar sig kraven inte på Jag, dokumentet om bästa tillgängliga teknik eller andra normer eller myndighetsföreskrifter som tillämpas inom miljöskyddet. I bestämmelserna 12 och 73 i tillståndet bestäms om dioxin- och furanhalterna, mätning och utredning av halterna samt möjligheterna att eliminera dessa föreningar. Tillståndsbestämmelserna grundar sig på HAT-slutsatserna i BREF-dokumentet för jäm- och stålindustrin. Det finns otaliga skadliga organiska föreningar och det är inte rimligt att en verksamhetsidkare ska utreda alla möjliga föreningar. Tillämpning av försiktighetsprincipen kan inte innebära att en verksamhetsidkare åläggs genomföra ett projekt som påminner om omfattande basforskning. Gränsen 0,1 g/år, vilken lagts fram för dioxin- och furanutsläppen, är grovt räknat 25 gånger mindre än värdet 0,1 ng/m 3 som anges i HAT-dokumentet (3 Mm 3 /h x 24 h x 350 x O, l ng/m 3 = 2,5 g/år). Kravet grundar sig tydligen på en uppskattning av det förväntade utsläppet, vilket inte stämmer. 3

6 Enligt de senaste mätningarna (årsrapporterna ) är PCDD- och PCDF-utsläppsnivån 0,02-0,04 g/år, dvs. mindre än det framlagda kravet. Trots detta är det inte nödvändigt att ställa striktare tillståndskrav än vad som anges i BA T -slutledningarna. I besvärshandlingarna ingår uppgifter om dioxinhalten i vissa fiskatter i Bottenhavet som strider mot forskningsrön och allmänna fakta. Den jämförelse av skadliga ämnen som lagts fram är vetenskapligt inkompetent och mot biologiska fakta, eftersom fisk av samma storleksklass i stället för fisk av samma åldersklass har använts i jämförelsen. Jämförelsen är inte relevant för Torneåverken. Bemötande till kraven om utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider Enligt Outokumpu grundar sig de anförda kraven på utsläppsgränser inte på Non-fenous Metats Industries-BREF-dokumentet, vilket gäller för och ska tillämpas på produktion av fermkrom och på sinterverk Kraven grundar sig på BREF-dokumentet för järn- och stålindustrin (Iron and Steel Production), vilket inte kan tillämpas som grund för kraven i tillstånd för fenakromproduktion eftersom det har utarbetats för en annan industribransch. De jämförelseanläggningar som lagts fram i besväret är anläggningar som producerar järn och omständigheter som gäller deras BAT-teknik och utsläpp behandlas i BREF-dokumentet för järn- och stålindustrin. En jämförelse av partikelutsläppen och utsläppen av svaveldioxid och kvävedioxider vid fenakromfabriken i Torneå på senare år med typiska utsläppsnivåer i Non-ferrous Metats Industries-BREF-dokumentet visar att utsläppen med undantag för utsläppen av kväveoxider är nära nedre gränsen eller underskrider BREF-nivån. Även utsläppen av kväveoxider ligger på en typisk nivå. För dessa utsläpp har inga egentligabat-nivåer angetts i BREF-dokumentet. Non-ferrous Metals Industrics-BREF-dokumentet håller nu på att uppdateras och nästa dokument kommer även att innehålla BAT-slutledningar. De typiska utsläppsnivåerna i BREF-dokumentet har redan uppnåtts i fermkromproduktionen i Torneå. I Naturvårdsverkets utlåtande har BAT-värden använts som underlag för kraven, men av utlåtandet framgår inte vilket BA T -dokument som tillämpats. I de många undersökningarna av luftkvaliteten som utförts i Torneå och Raparanda med omgivningar har man inte konstaterat att Torneåverken skulle medföra överskridningar av riktvärdena eller de s.k. kritiska nedfallshalterna av svaveldioxid eller kväveoxider, och inte heller har skadliga verkningar av dessa utsläpp rapporterats. Så kommer det att vara även vid den framtida produktionen. För en skärpning av tillståndskraven enligt kraven finns det inga miljö- eller hälsogrunder som skulle bottna i lokala fakta eller undersökningar. Undersökningarna och modelleringarna visar också på den goda luftkvaliteten i regionen, vilken redan konstaterats med hjälp av mätningar. Exempelvis strider Länsstyrelsens motivering till svavelnedfallet och slutledningen av den mot Meteorologiska institutets modell av den framtida situationen i Torneåregionen. När det gäller stofthalten i utloppsgasen från reningsanläggningar för rökgaserna är tillståndsbeslutet i huvudsak förenlig med kraven, ställvis till och med striktare. För flera utsläppskällor under m3/h har redan det lägre gränsvärdet 5 mg/m3 fastställts. Vid vissa utsläppspunkter där flödet är över mg/m3 används gasskrubbrar av tekniska skäl. Att använda påsfilter eller motsvarande s.k. torrfilter ät' inte tekniskt möjligt. Rökgaser innehåller fukt och filtrering av dem särskilt under den kalla årstiden skulle medföra störningar av driften och därigenom utsläpp i filteranläggningarna. Skrubbrarna är också nödvändiga för avlägsnaodet av gasformiga skadliga ämnen (svavel- och kväveoxider, cyanider). När det gäller damm har gasskrubbrar som bäst 4

7 Torneå stadsstyrelses bemötande rengöringsnivån 5-10 mglm3, medan den typiska nivån är mglm3. Tillståndsbestämmelsema grundar sig på dessa nivåer av teknisk prestanda. Därtill har t.ex. målvärdet 5 mglm3 fastställts for gasskrubbrarna i sinterverket Det slam som uppkommer av skrubbrarna vid ferrokromsinterverket i Torneå, vattenreningsslammet, är värdefullt avfallsmaterial som ersätter bentonit. Damm som samlas upp i filtren skulle gå till slutdeponering. Vid kallvalsverket finns det vissa utsläppskällor där flödet är större än m3/h och för vilka gränsvärdet har fastställts till 1 O mglm3. Det totala utsläppet per år är bara ca 6 ton för kallvalsverk 1 i sin helhet. Att fastställa striktare gränsvärden skulle bara ge en marginell förändring men dock fömtsätta en investering av orimlig omfattning. Jämfö1t med den ekonomiska satsningen skulle ingen nämnvärd fördel uppnås. Bemötande till kravet om att göra en utredning om utsläpp av miljöfarliga ämnen från behandling och slutdeponering av avfall Enligt Outokumpu anfördes kravet i Naturvårdsverkets kompletterande utlåtande , men kravet har inte lagts fram i de besvär el1er utlåtanden som givits före besvärstidens utgång. Kravet avvisas eftersom det lagts fram efter besvärstidens utgång. Kravet på att låta göra ytterligare utredningar är inte grundat för övrigt heller. Enligt Outokumpu torde kravet på tilläggsutredning grunda sig på bristande fakta, sammanblandningar och antaganden och inte på det miljötillstånd för Torneåverken som varit under behandling, myndighetsbesluten om depon.ier eller områdets nuläge. Ett deponiområde (Selleen kaatopaikka-alue) har redan stängts på Norra-Finlands miljötillståndsverks beslut nr 102/0711 (PSY-2007-Y-21) och övervakas av Lapplands miljöcentral (sedermera Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland). Bemötandet till kravet om att utreda eventuella olägenheter av osmium Enligt Outokumpu finns det inget behov av att göra utredningen. År 2007 återfanns förhöjda osmiumhalter i växter i Raparandaområdet Eftersom osmium förekommer i naturen i ytterst små mängder framträder redan mycket små mängder som förhöjda halter. I de gjorda utredningarna lokaliserades ferrokromfabriken som källa till osmium. Enligt vad man känner till idag är osmium ett inert och ofarligt grundämne. Endast en av dess oxider, osmiumtetraoxid, är farlig. Osmiumtetraoxid är en kraftig oxidant som på samma gång reduceras till en ofarlig förening. Vid alla mätningar bestämdes osmium, inte osmiumtetraoxid. Meteorologiska institutet har gjort upp en spridningsmodell för osmiumutsläpp på uppdrag av Outokumpu. De halter som modelleringen gav jämfördes med de arbetshygieniska riktvärdena för osmiumtetraoxid (HTP), eftersom inga motsvarande rikt- eller gränsvärden har bestämts för uteluft. Antagandet i modelleringen byggde på sämsta tänkbara situation, dvs. att all osmium som frigörs skulle ha fmmen tetraoxid. Resultaten visade att halterna i inandningsluften var flerfaldigt under HTP-värdena till och med enligt det värsta scenariot (20 kg/år). Efter denna utredning konstaterade de lokala hälsovårdsmyndigheterna och Närings-, trafik- och miljöcentralen att frågan inte kräver tilläggsutredningar och handläggningen av frågan lades ned. I Sverige har utredningsarbetet och grundforskningen i ärendet tydligen fortsatt. Vetenskapliga artiklar har publicerats om undersökningarna, men de innehåller inget vetenskapligt bevis på lokala miljö- eller hälsoolägenheter av osmium. Tomeå stadsstyrelse har gett ett bemötande med anledning av besvären. s tadsstyrelsen har bland annat konstaterat att styrelsen inte har ansett det vara grundat 5

8 Bemötande från de tekniska tjänsterna i Torneå stad att söka ändring i miljötillståndet för Outokumpus Tomeåverk. Outokumpus fabriker ligger mycket närmare bostadsområdena i Tomeå än bostadsområdena på den svenska sidan och miljökonsekvenserna av fabrikerna har undersökts mer på Tomeåsidan än i Sverige. Exempelvis ökar fördubblingen av feltokromproduktionen de årliga utsläppsvolymerna, men de överskrider varken de gräns- eller riktvärden som ställts av hälso- och miljöskäl Meteorologiska institutet har mätt konsekvenserna av Outokumpus fabriksutsläpp på luftkvaliteten åren 2003, 2011 och 2012 samt gjort spridningsmodejlberäkningar åren 2004 och 2012, enligt vilka följande slutsatser kan dras: De miljö- och hälsorelaterade riktvärdena för svaveldioxid och kväveoxider överskrids i nuläget inte i Torneå eller närområdena på grund av utsläppen från Outokumpus fabriker, och inte heller i den nya situationen med utökad produktion. Kvicksilver- och metallnedfallet har i årtionden mätts utifrån mossa inom ramen för en gemensam internationell undersökning samt som separata sampel bland annat av bär på uppdrag av miljö- och hälsotillsynsmyndigheterna i städerna Tomeå och Haparanda. I undersökningarna har inga oroväckande halter av kvicksilver påträffats. De lokala miljö- och hälsoforskningsrönen i anslutning till Outokumpus utsläpp är mycket heltäckande och mångsidiga i Torneå. Kraven på skärpta tillståndsgränser på grund av att kunskap eller konsekvensbedömningar saknas bottnar inte i områdets hälso- och milj öförhållanden. De tekniska tjänsterna i Torneåstad har gett ett bemötande med anledning av besvären. Man har bland annat konstaterat att Röyttänniemi ända sedan fabriken grundades år 1967 har varit ett område där tung industri varit den anvisade markanvändningen. l Tomeå generalplan 2021, vilken vann laga kraft år 2010, har de för tung industri reserverade områdena utvidgats. I det sammanhanget gjordes en konsekvensbedömning på det sätt som förutsätts i markanvändnings- och bygglagen. Med anledning av konsekvenserna tillsattes bland annat en 1,5 km konsulteringszon enligt Seveso Il-direktivet utanför det markanvändningsområde där kemikalier behandlas. Området sträcker sig delvis även till vattensystem- och skärgårdsområdet i Haparanda. Bemötande från miljöchefen för Torneå, Keminmaa och Tervota miljötjänster Miljöchefen för Tomeå, Keminmaa och TervoJa miljötjänster har gett ett bemötande med anledning av besvären. Miljöchefen har bl.a. konstaterat att Meteorologiska institutet har undersökt luftkvaliteten i Torneå flera gånger under de senaste 15 åren. Åren medverkade Outokumpus fabriker samt Raparanda stad och Torneå stad i undersökningen. Undersökningen fokuserade på undersökning av stadsluften, särskilt på finpartiklar och tungmetaller i dessa. I slutledningarna av undersökningen har man fastslagit att de gränsvärden som ställts för finpartikelhalterna i inandningsluften inte överskreds i Torneå under mätningsperioden och attjämförelsen av haltema kan tillämpas åtminstone riktgivande även på bedömningen av luftkvaliteten i Haparanda. J undersökningen konstaterades vidare att de genomsnittliga halterna av arsenik, nickel och kadmium som analyserades bland inandningsbara partiklar i Torneå år 2011 inte överskred de målvärden som angetts för årsgenomsnittet På grund av den korta mätningsperioden kan resultaten betraktas som riktgivande. 6

9 Torneå, Keminmaa och TervoJa miljönämnd Utifrån de undersökningar som gjorts i omgivningarna kring Tomeå kan man säga att effekter av metallfabrikerna i Röyttäområdet syns i miljön särskilt i närheten av anläggningarna. Miljö- och hälsomyndigheterna har emellertid inte haft behov av att t.ex. begränsa bärplockningen i skogarna nära fabrikerna. Tomeå, Keminmaa och Tervala miljönämnd har gett ett bemötande med anledning av besvären. Miljönämnden har gett ett bemötande med samma innehåll som miljöchefen. Därtill har nämnden hänvisat till Meteorologiska institutets utredning med spridningsmodeller Enligt sammanfattningen i nämnda utredning skulle de halter som förorsakas av Outokumpu Stainless Oy:s punktmässiga utsläpp underskrida de högsta gällande rikt- och gränsvärdena som gtundar sig på hälsoeffekter både i nuläget och i framtiden, ifall F3-kombinatet byggs och tas i bruk i enlighet med planeringsvärdena. Enligt modellberäkningama skulle de halter som fabrikshelheten medför även underskrida de kritiska nivåer som ställts upp för skyddandet av naturen och ekosystemet. Utlåtande från Regionförvaltningsverket i Norra Finland Regionförvaltningsverket i Norra Finland har gett ett utlåtande med anledning av besvären. Regionförvaltning har hänvisat till sitt beslut och till motiveringarna till beslutet och ansett att besvären inte ger anledning att ändra tillståndsbeslutet 7 Jag intygar att översättningen överensstämmer med den för mig företedda finska ursprungstexten. Nådendal, den 6 februari 2014 ~11-&L...--, 4 /- 'l~ Monika Sukoinen Auktoriserad translator

UTSLÄPPEN TILL LUFTEN FRÅN PRODUKTIONSANLÄGGNINGARNA I SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014

UTSLÄPPEN TILL LUFTEN FRÅN PRODUKTIONSANLÄGGNINGARNA I SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 Byggnads- och miljönämnden 103 15.09.2015 UTSLÄPPEN TILL LUFTEN FRÅN PRODUKTIONSANLÄGGNINGARNA I SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 324/60.600/2013, 328/60.600/2013, 243/60.606/2015, 346/60.600/2015 ByMiN

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

Yttrande över ansökan om miljötillstånd för Torneåverken, Torneå kommun Finland

Yttrande över ansökan om miljötillstånd för Torneåverken, Torneå kommun Finland 1(13) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Enocksson, Egon Tel: 010-698 11 91 egon.enocksson @naturvardsverket.se YTTRANDE 2011-09-06 Ärendenr: NV-02720-10 Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Till: EU-kommissionen, GD Miljö Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Nätverket Renare Mark Linköping den 1 oktober 2013 Advokat Maria Paijkull Dumpningsförbud Muddermassor är avfall Förbud att dumpa avfall till havs

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-17 Ärendenr: NV-05127-14 Regeringskansliet Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se magnus.moreau@regeringskansliet.se Underlag

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Kvicksilver i matfisk

Kvicksilver i matfisk Kvicksilver i matfisk Mätkampanj i samarbete med Vattenråden i Norrbotten 2011 Resultatblad 2012-03-20 Det här är ett resultatblad som visar delar av uppföljningen av miljömål och regional miljöövervakning

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 4 april 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Miljömedicinsk utredning angående styrenutsläpp från Nimbus produktion i Mariestad AB Göteborg den 6 december 2004 Gunilla Wastensson Specialistläkare

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Utsläpp till luft Bilaga till Program för detaljplan Airport City

Utsläpp till luft Bilaga till Program för detaljplan Airport City Utsläpp till luft Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 Upprättad av: Sara Janhäll Granskad av: Jesper Lindgren Godkänd av: Sara Janhäll RAPPORT Utsläpp till luft Airport City Härryda Kommun Beställare

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Hur kan marken saneras?

Hur kan marken saneras? V a r j e f ö r o r e n a d j o r d ä r u n i k Hur kan marken saneras? SoilTechs analys av mark och föroreningar ger svaret M ARKSANERINGS KONSULTER SoilTech har kompetensen och resurserna SoilTech förfogar

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen Kommunstyrelsen 2008-09-15 197 305 Arbets- och personalutskottet 2008-08-11 173 427 Dnr 08.391 11 septks14 Länsrättsutredningen Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning Luleå kommun har inbjudits att lämna

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05

Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket Brännträsket. Foto Lisa Lundstedt. Metaller i insjöabborre. Uppdaterad 2011-12-05 Abborrfångst från provfiske. Foto Fiskeriverket. Foto Lisa Lundstedt Metaller i insjöabborre Uppdaterad 211-12-5 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN Lägesrapport för 2009 Till miljönämnden augusti 2010 2010-08-18 1 Sammanfattning Miljöavdelningen har sedan en tid tillbaka utfört kontinuerliga luftkvalitetsmätningar i taknivå

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

Flygtrafik 4 % Arbetsfordon 3 %

Flygtrafik 4 % Arbetsfordon 3 % 3. Luft och klimat I Örebro län finns det förhållandevis få luftmätningar i tätorterna och kunskapen om luftkvaliteten är därför bristfällig. De mätningar som görs indikerar emellertid att luftkvaliteten

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Läkemedelsrester i vatten

Läkemedelsrester i vatten Läkemedelsrester i vatten 2015-01-20 Seminarium Ann-Marie Camper Koordinator Marinbiolog o. EMBA Vad är Skånes Hav o Vatten? Funktion finansierad av Region Skåne i samarbete med Simrishamns kommun Koordinator

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Luftföroreningars klimatpåverkan Synergier och konflikter i åtgärdsarbete. HC Hansson, Stefan Åström ITM, IVL

Luftföroreningars klimatpåverkan Synergier och konflikter i åtgärdsarbete. HC Hansson, Stefan Åström ITM, IVL Luftföroreningars klimatpåverkan Synergier och konflikter i åtgärdsarbete HC Hansson, Stefan Åström ITM, IVL Bakgrund Utsläpp av luftföroreningar och växthustgaser härstammar till stor del från samma utsläppskällor

Läs mer

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Kommunstyrelsen 2010 10 11 192 470 Arbets och personalutskottet 2010 09 27 177 370 Dnr 10.382 00 oktks12 Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Bilaga: Sammanfattning Luleå kommun

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Stadsstyrelsen 40 10.2.2014 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Beredning och upplysningar: Petri

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se 0 2 Uppmätta dygnsmedelvärden (µg/m 3 ) av svaveldioxid och sot Dygnsmedelvärden av sot (µg/m 3 ) i mars 1965 - samvariationen visar på långdistanstransportens genomslag Smältverket i Vargön 1974 3 120

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan 101495 2012-04-10 Bo Lindelöf Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf 031-727 25 00 Innehåll 1 Bakgrund och förutsättningar...4 2 Förslag...9

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Rönnskär 2012

Hållbarhetsredovisning Rönnskär 2012 Hållbarhetsredovisning Rönnskär 212 Med den här hållbarhetsredovisningen vill vi visa vår omgivning hur vi arbetar med frågor som rör hälsa, säkerhet och miljö, samt på vilket sätt vi bidrar till ett hållbart

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Ärendenummer MPN-04-38

Ärendenummer MPN-04-38 ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax. (018) 16595 BESLUT Ärendenummer MPN-04-38 Beslutsdatum 16.06.2005 Postningsdag 16.06.2005 Sökanden

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Varför modellering av luftkvalitet?

Varför modellering av luftkvalitet? 24 april 2015, Erik Engström Varför modellering av luftkvalitet? Varför är god luftkvalitet viktigt? Luftföroreningar Påverkar människors hälsa Ca 400 000 förtida dödsfall i Europa I Sverige 5000 förtida

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 6 maj 2009 KLAGANDE E.ON Elnät Sverige AB, 556070-6060 Ombud: Bolagsjurist Malin Persson E.ON Sverige AB 205 09 Malmö MOTPARTER 1. 3G Infrastructure

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands län

Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands län Krondroppsnätet Tillståndet i skogsmiljön i Värmlands län Resultat t o m sept 2014 Per Erik Karlsson, Gunilla Pihl Karlsson, Sofie Hellsten och Cecilia Akselsson Luftföroreningar i Värmlands län 2013/2014

Läs mer

Industriemissionsdirektivet (IED) - betydelse för verksamhtsutövarna?

Industriemissionsdirektivet (IED) - betydelse för verksamhtsutövarna? 1 Näringslivets miljöchefer Malmö 13 februari 2014 Industriemissionsdirektivet (IED) - betydelse för verksamhtsutövarna? Advokat Anders Linnerborg, Setterwalls Advokatbyrå AB Vad ska vi göra åt IED? Bakgrund

Läs mer

Ammoniakavgång från jordbruket. Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping

Ammoniakavgång från jordbruket. Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping Ammoniakavgång från jordbruket Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping Växtnäringsförluster Fem goda skäl att minska förlusterna Ekonomi En sparad krona är en tjänad krona Miljö Hav Sjöar och vattendrag

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om villkor för miljödifferentierad farledsavgift; SJÖFS 2014:X Utkom från trycket Den xx xx 2014 beslutade den xx xx 2014. Sjöfartsverket

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Dnr Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser

Läs mer

Luftföroreningar i Nyköping

Luftföroreningar i Nyköping Samhällsbyggnad Miljöenheten Utredningsingenjör Bo Gustaver Tfn 0155-24 89 29 e-post: bo.gustaver@nykoping.se Datum 2010-04-22 2011-03-11 Dnr 2008-1353 421 1 (11) Luftföroreningar i Nyköping Miljöenheten

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer