'l 4 REMISS 768/ /13/ /13/5102. Havs- och vattenmyndigheten Juridiska enheten Box GÖTEBORG SVERIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-02- 'l 4 REMISS 768/14 12.2.2014 00136/13/5102 00137/13/5102. Havs- och vattenmyndigheten Juridiska enheten Box 11 930 404 39 GÖTEBORG SVERIGE"

Transkript

1 VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL Korsholmsesplanaden 43 PB204,65101 VASA Telefon Fax E-post REMISS 768/ /13/ /13/5102 Havs- och vattenmyndigheten Juridiska enheten Box GÖTEBORG SVERIGE H ws och Vat.r:n mynd;gheten 'l 4 Dnr /J_Lf_ - /L Hänvisning: besvär över regionförvaltningsverket i Nona Finlands beslut nr 83/12/1. Bifogat sändes er för kännedom de bemötanden och det utlåtande som i ärendet givits till förvaltningsdomstolen. Ni bereds tillfälle att senast till förvaltningsdomstolen avge genmäle med anledning av bemötandena och utlåtandet. Förvaltningsdomstolen konstaterar att domstolen för närvarande har ansett att länsstyrelsen i Norrbottens län också är ändringssökande i ärendet utöver havs- och vattenmyndigheten. Förvaltningsdomstolen konstaterar att de originala bemötandena och utlåtandet är på finska, men förvaltningsdomstolen har upprättat en sammanfattning av handlingarna och den här sammanfattningen har översatts till svenska. Sammanfattningen bifogas till denna begäran om genmäle. Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrorne Oy hade bifogat sexton bilagor till sitt bemötande. De här bilagorna finns som cd-skiva, vilken också har bifogats. Dessutom sänds er för kännedom en tilläggsutredning av Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrorne Oy, som har inkommit till fårvaltningsdomstolen. I svaret bör ärendets diarienummerna /13/5102 uppges. Underlåtenhet att svara utgör inte hinder för att ärendet avgörs.

2 De övriga handlingarna i ärendet finns hos fårvaltningsdomstolen. förvaltningsrättsdomare E-post: BILAGOR Bemötande av Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrorne Oy och cd-skiva Bemötande av stadsstyrelsen i Torneå Bemötande av de telmiska tjänsterna i Torneå stad Bemötande av miljöchefen för Torneå, Keminmaa och Tervola miljötjänster Bemötande av Torneå, Keminmaa och Tervola miljönämnd Utlåtande av regionförvaltningsverket i Non a Finland Tilläggsutredning av Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrorne Oy Sammandrag av bemötanden och utlåtanden 2

3 SA FÖRV ALTNINGSDOMSTOL orsholmsesplanaden 43 PB VASA Telefon , Fax E-post D nr i,(,\' J o<:h V;,t,rm 1 nync:~ :.eten 'l '~ Oversättning från finska Diarienr / 13/5102 SAMMANDRAG AV BEMÖTANDEN OCH UTLÅTANDEN SOMGIVITSOM BESVÄREN Ärende Besvär i miljötillståndsärende Ändringssöl{ande l. Havs- och vattenmyndigheten, Sverige 2. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå, Sverige Tillståndssökande Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrorne Oy, Torneå Beslut som ändringssökandet gäller Regionförvaltningsverket i Norra Finland Ansvarsområdet för miljötillstånd Nr 83/12/1 Regionförvaltningsverket har beviljat Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrorne Oy ett miljötillstånd som gäller produktion av ferrokrom och stål i en omfattning förenlig med det tidigare miljötillståndet samt en ökning av den årliga produktionen av stål från 1,7 miljoner ton till 2 miljoner ton, driften vid det nya ferrokromsmältverket och sinterverket med tillhörande hjälpfunktioner vid stålverket i Torneå enligt ansökan. Outokumpu Stainless Oy:s och Outokumpu Chrorne Oy:s bemötande med anledning av besvären Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrorne Oy (nedan bolagen eller Outokumpu) har gett ett bemötande med anledning av besvären. Bolagen har anfört att besvären ska förkastas och därtilllagt fram bl.a. följande: Bemötande till kraven gällande kvicksilver och kvicksilverutsläpp Outokumpu har anfört att Torneåverken redan tillämpar åtgärder enligt DAT-slutsatserna i BREF-dokumentet för järn- och stålindustrin (BAT Reference Document for Iron and Steel Production) vid tillverkningen av stål i ljusbågsugn. Vid tillverkning av stål i ljusbågsugn enligt de krav som ställs i BREF-dokumenten ska man i den råvara som används i ljusbågsugnen i mån av möjlighet undvika fi aktioner som innehåller kvicksilver, och BAT-nivån för kvicksilverutsläpp är <0,05 mg/m 3 (n) ( engångsmätnio g, åtminstone 4 timmar, mätperiodens medelvärde). Utöver nämnda krav har i tillståndsbeslutet bestämts att kvicksilverhalten vid de ovan angivna utsläppskällorna i stålsmältverket ska mätas kontinuerligt med en mätutrustning som cirkulerar oavbrutet mellan utsläppspunktema.

4 stålsmältverket har fyra betydande utsläppspunkter. Från varje utsläppspunkt tas mätuppgifter för ungefår tre månader och mätdatarr innehåller olika processituationer. Jämfört med kravet i BAT -slutsatserna är den mängd data som samlas in betydligt större och möjliggör bestämning av utsläppet med klart stön e säkerhet. Att kontinuerlig mätning skulle installeras i varje utsläppspunkt ökar inte väsentligt säkerheten i beställll1ingen av utsläppet. Den ringa fördel som eventuellt skulle kunna uppnås vore inte heller ekonomiskt motiverad. De uppskattade kostnaderna för anskaffning av fyra extra mätanordningar uppgår till ca euro. Tillståndsbeslutet möjliggör stålproduktion på högst miljoner ton. För kvicksilver har en mycket strikt gräns för specifikt utsläpp av kvicksilver angetts, 170 mg/t, vilket är klart lägre än BREF-nivån för järn- och stålindustrin. De specifika och totala utsläpp som lagts fram i besvären grundar sig inte på kraven i BREF-dokumentet för järn- och stålindustrin. Konstaterandet om prutande på BA T -kraven i Länsstyrelsens besvär är i sig koitekt. I det aktuella fallet grundar sig frånträdandet från kravet (ingen förvärmning av återvinningsstål) på det forsknings- och utredningsarbete som Outokumpu har gjort. Förvärmning ökar mängden flyktiga organiska ämnen, vilket även konstaterats i BREF-dokumentet Tillståndsmyndigheten har avvikit från kravet av klart grundade orsaker. På Torneåverken har kvicksilverhaltema mätts i de mest betydande utsläppskälloma och kvicksilvrets ursprung utretts (2006). Redan då underskreds BAT-nivån. Senare hru mätningar visat att nästan allt återvinningsstål innehåller kvicksilver. Utifrån mätningarna är utgör s.k. återvinningsstålfraktion E40 en betydande källa. Fraktionen innehåller olika krossade stycken av låglegerat material, bland annat hushållsmaskiner och bilar. Man vet att särskilt stycken från bijru innehåller kvicksilver. Under de gångna åren har situationen förändrats väsentligt. Reningen av skadliga material och delar i bilskrotet har effektiviserats. Användningen av kvicksilver i bildelar har upphört nästan helt. Bilandelen i återvinningsstålet E40 har även minskat och är nu i genomsnitt 113 av hela massan. Följden av detta är att återvinningsstålet E40 är betydligt renare med hänsyn till kvicksilver och även på andra skadliga komponenter än det var för några år sedan. Samma gäller även andra slag av återvitmingsstål. Till följd av Europeiska unionens s.k. RoHS-direktiv (The Restriction ofthe use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) och relaterade åtgärder kommer mängden kvicksilver i åtetvinningsbara metaller att sjunka ytterligare under de kommande åren. I praktiken har kvicksilver i metallprodukter varit förbjudet sedan år 2006, men den återvinningsmetall som kommer till stålfabrikerna och andra smältverk kommer ännu länge att innehålla rester av kvicksilver, eftersom en stor del av de ursprungliga produkterna har tillverkats innan kvicksilverförbudet trädde i kraft. A vlägsnandet av kvicksilver vid stålsmältverken med olika reningsmetoder är inte heller BAT-teknik enligt I&S BREF eftersom det finns många tekniska skäl till att separata reningsanläggningar inte kan installeras eller inte fungerar kostnadseffektivt vid stålsmältverken. I besvärshandlingarna anges som exempel den teknik som används vid Celsa-fabriken i Mo i Rana i Norge för reningen av kvicksilver i utsläppen. Smältverket i Celsa har konstruerats med utgångspunkt i CONSTEEL-tekniken. I Tomeå bygger processen på satsvis smältning. Förvärmning av återvitmingsstålet på motsvarande sätt är inte möjligt och utloppsgaserna limehåller sporadiskt glödande partiklar som når ftlteranläggningen. Om antändningskänsligt kol injekteras i detta gasflöde är följden med stor sannolikhet brand eller till och med explosion. 2

5 Iniöraode av CONSTEEL-tekniken på Tomeåverken skulle förutsätta att man gör betydande förändringar och bygger upp smältverken på nytt. Outokumpu utreder ständigt de tekniska förutsättningarna för injektering av kol eller motsvarande teknik som en del av det nmmala utvecklingsarbetet med processer och reningstekniker. Hittills har dock ingen teknik som lämpar sig för den nuvarande produktionsprocessen återfunnits. Bestämmelse nr 68 i tillståndsbeslutet förutsätter uttryckligen att råvaror, inklusive åteivinningsstål, ska vara så rena som möjligt och att detta ska säkerställas i enlighet med BREF-dokumentet bl.a. genom granskningar och utbildning av personalen i identifiering av skadliga material och stycken. Tillståndsbeslutet för Tomeåverken försvårar inte uppfyllandet av normerna om miljökvalitet och prioriterade ämnen i EU:s vattenpolicy ( /EC). I Norden är långväga spridning och naturens eget kretslopp av kvicksilver den huvudsakliga källan. Kvicksilvrets kretslopp i naturen och avdunstning i luften är globalt antropogent, dvs. mycket mer betydande än utsläpp som härrör från mänsklig verksamhet. Eftersom kvicksilver från fabrikens utsläpp utifrån mätningar och analyser knappt syns i den lokala naturen kan det inte heller försämra uppnåendet av målen för vattnets kvalitet varken i Sverige eller Finland. I miljö- och hälsoundersökningar som gjorts i omgivningarna kring Torneå har inte visat på några avsevärt förhöjda kvicksilverhalter eller olägenheter av sådana. Miljöoch hälsoforskningsrönen i anslutning till Outokumpus utsläpp i Torneåregionen är mångsidiga och globalt sett unika, och de grundar sig på vetenskapliga metoder, publikationer och långtidsutredningar. Om det är grundal alt ställa upp en gräns för specifika utsläpp av kvicksilver borde gränsen vara 200 mg per producerat ton stål. Detta värde har lagts fram som en typisk nivå i BREF-dokumentet för järn- och stålindustrin. HAT-slutledningarna innehåller inte ens någon nivå för specifika utsläpp av kvicksilver. Bemötande till kraven som gäller PAH-, HCB-, PCB-, PCDD- och PCDF-utsläpp samt dioxiner och furaner i allmänhet Enligt Outokumpu grundar sig kraven inte på Jag, dokumentet om bästa tillgängliga teknik eller andra normer eller myndighetsföreskrifter som tillämpas inom miljöskyddet. I bestämmelserna 12 och 73 i tillståndet bestäms om dioxin- och furanhalterna, mätning och utredning av halterna samt möjligheterna att eliminera dessa föreningar. Tillståndsbestämmelserna grundar sig på HAT-slutsatserna i BREF-dokumentet för jäm- och stålindustrin. Det finns otaliga skadliga organiska föreningar och det är inte rimligt att en verksamhetsidkare ska utreda alla möjliga föreningar. Tillämpning av försiktighetsprincipen kan inte innebära att en verksamhetsidkare åläggs genomföra ett projekt som påminner om omfattande basforskning. Gränsen 0,1 g/år, vilken lagts fram för dioxin- och furanutsläppen, är grovt räknat 25 gånger mindre än värdet 0,1 ng/m 3 som anges i HAT-dokumentet (3 Mm 3 /h x 24 h x 350 x O, l ng/m 3 = 2,5 g/år). Kravet grundar sig tydligen på en uppskattning av det förväntade utsläppet, vilket inte stämmer. 3

6 Enligt de senaste mätningarna (årsrapporterna ) är PCDD- och PCDF-utsläppsnivån 0,02-0,04 g/år, dvs. mindre än det framlagda kravet. Trots detta är det inte nödvändigt att ställa striktare tillståndskrav än vad som anges i BA T -slutledningarna. I besvärshandlingarna ingår uppgifter om dioxinhalten i vissa fiskatter i Bottenhavet som strider mot forskningsrön och allmänna fakta. Den jämförelse av skadliga ämnen som lagts fram är vetenskapligt inkompetent och mot biologiska fakta, eftersom fisk av samma storleksklass i stället för fisk av samma åldersklass har använts i jämförelsen. Jämförelsen är inte relevant för Torneåverken. Bemötande till kraven om utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider Enligt Outokumpu grundar sig de anförda kraven på utsläppsgränser inte på Non-fenous Metats Industries-BREF-dokumentet, vilket gäller för och ska tillämpas på produktion av fermkrom och på sinterverk Kraven grundar sig på BREF-dokumentet för järn- och stålindustrin (Iron and Steel Production), vilket inte kan tillämpas som grund för kraven i tillstånd för fenakromproduktion eftersom det har utarbetats för en annan industribransch. De jämförelseanläggningar som lagts fram i besväret är anläggningar som producerar järn och omständigheter som gäller deras BAT-teknik och utsläpp behandlas i BREF-dokumentet för järn- och stålindustrin. En jämförelse av partikelutsläppen och utsläppen av svaveldioxid och kvävedioxider vid fenakromfabriken i Torneå på senare år med typiska utsläppsnivåer i Non-ferrous Metats Industries-BREF-dokumentet visar att utsläppen med undantag för utsläppen av kväveoxider är nära nedre gränsen eller underskrider BREF-nivån. Även utsläppen av kväveoxider ligger på en typisk nivå. För dessa utsläpp har inga egentligabat-nivåer angetts i BREF-dokumentet. Non-ferrous Metals Industrics-BREF-dokumentet håller nu på att uppdateras och nästa dokument kommer även att innehålla BAT-slutledningar. De typiska utsläppsnivåerna i BREF-dokumentet har redan uppnåtts i fermkromproduktionen i Torneå. I Naturvårdsverkets utlåtande har BAT-värden använts som underlag för kraven, men av utlåtandet framgår inte vilket BA T -dokument som tillämpats. I de många undersökningarna av luftkvaliteten som utförts i Torneå och Raparanda med omgivningar har man inte konstaterat att Torneåverken skulle medföra överskridningar av riktvärdena eller de s.k. kritiska nedfallshalterna av svaveldioxid eller kväveoxider, och inte heller har skadliga verkningar av dessa utsläpp rapporterats. Så kommer det att vara även vid den framtida produktionen. För en skärpning av tillståndskraven enligt kraven finns det inga miljö- eller hälsogrunder som skulle bottna i lokala fakta eller undersökningar. Undersökningarna och modelleringarna visar också på den goda luftkvaliteten i regionen, vilken redan konstaterats med hjälp av mätningar. Exempelvis strider Länsstyrelsens motivering till svavelnedfallet och slutledningen av den mot Meteorologiska institutets modell av den framtida situationen i Torneåregionen. När det gäller stofthalten i utloppsgasen från reningsanläggningar för rökgaserna är tillståndsbeslutet i huvudsak förenlig med kraven, ställvis till och med striktare. För flera utsläppskällor under m3/h har redan det lägre gränsvärdet 5 mg/m3 fastställts. Vid vissa utsläppspunkter där flödet är över mg/m3 används gasskrubbrar av tekniska skäl. Att använda påsfilter eller motsvarande s.k. torrfilter ät' inte tekniskt möjligt. Rökgaser innehåller fukt och filtrering av dem särskilt under den kalla årstiden skulle medföra störningar av driften och därigenom utsläpp i filteranläggningarna. Skrubbrarna är också nödvändiga för avlägsnaodet av gasformiga skadliga ämnen (svavel- och kväveoxider, cyanider). När det gäller damm har gasskrubbrar som bäst 4

7 Torneå stadsstyrelses bemötande rengöringsnivån 5-10 mglm3, medan den typiska nivån är mglm3. Tillståndsbestämmelsema grundar sig på dessa nivåer av teknisk prestanda. Därtill har t.ex. målvärdet 5 mglm3 fastställts for gasskrubbrarna i sinterverket Det slam som uppkommer av skrubbrarna vid ferrokromsinterverket i Torneå, vattenreningsslammet, är värdefullt avfallsmaterial som ersätter bentonit. Damm som samlas upp i filtren skulle gå till slutdeponering. Vid kallvalsverket finns det vissa utsläppskällor där flödet är större än m3/h och för vilka gränsvärdet har fastställts till 1 O mglm3. Det totala utsläppet per år är bara ca 6 ton för kallvalsverk 1 i sin helhet. Att fastställa striktare gränsvärden skulle bara ge en marginell förändring men dock fömtsätta en investering av orimlig omfattning. Jämfö1t med den ekonomiska satsningen skulle ingen nämnvärd fördel uppnås. Bemötande till kravet om att göra en utredning om utsläpp av miljöfarliga ämnen från behandling och slutdeponering av avfall Enligt Outokumpu anfördes kravet i Naturvårdsverkets kompletterande utlåtande , men kravet har inte lagts fram i de besvär el1er utlåtanden som givits före besvärstidens utgång. Kravet avvisas eftersom det lagts fram efter besvärstidens utgång. Kravet på att låta göra ytterligare utredningar är inte grundat för övrigt heller. Enligt Outokumpu torde kravet på tilläggsutredning grunda sig på bristande fakta, sammanblandningar och antaganden och inte på det miljötillstånd för Torneåverken som varit under behandling, myndighetsbesluten om depon.ier eller områdets nuläge. Ett deponiområde (Selleen kaatopaikka-alue) har redan stängts på Norra-Finlands miljötillståndsverks beslut nr 102/0711 (PSY-2007-Y-21) och övervakas av Lapplands miljöcentral (sedermera Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland). Bemötandet till kravet om att utreda eventuella olägenheter av osmium Enligt Outokumpu finns det inget behov av att göra utredningen. År 2007 återfanns förhöjda osmiumhalter i växter i Raparandaområdet Eftersom osmium förekommer i naturen i ytterst små mängder framträder redan mycket små mängder som förhöjda halter. I de gjorda utredningarna lokaliserades ferrokromfabriken som källa till osmium. Enligt vad man känner till idag är osmium ett inert och ofarligt grundämne. Endast en av dess oxider, osmiumtetraoxid, är farlig. Osmiumtetraoxid är en kraftig oxidant som på samma gång reduceras till en ofarlig förening. Vid alla mätningar bestämdes osmium, inte osmiumtetraoxid. Meteorologiska institutet har gjort upp en spridningsmodell för osmiumutsläpp på uppdrag av Outokumpu. De halter som modelleringen gav jämfördes med de arbetshygieniska riktvärdena för osmiumtetraoxid (HTP), eftersom inga motsvarande rikt- eller gränsvärden har bestämts för uteluft. Antagandet i modelleringen byggde på sämsta tänkbara situation, dvs. att all osmium som frigörs skulle ha fmmen tetraoxid. Resultaten visade att halterna i inandningsluften var flerfaldigt under HTP-värdena till och med enligt det värsta scenariot (20 kg/år). Efter denna utredning konstaterade de lokala hälsovårdsmyndigheterna och Närings-, trafik- och miljöcentralen att frågan inte kräver tilläggsutredningar och handläggningen av frågan lades ned. I Sverige har utredningsarbetet och grundforskningen i ärendet tydligen fortsatt. Vetenskapliga artiklar har publicerats om undersökningarna, men de innehåller inget vetenskapligt bevis på lokala miljö- eller hälsoolägenheter av osmium. Tomeå stadsstyrelse har gett ett bemötande med anledning av besvären. s tadsstyrelsen har bland annat konstaterat att styrelsen inte har ansett det vara grundat 5

8 Bemötande från de tekniska tjänsterna i Torneå stad att söka ändring i miljötillståndet för Outokumpus Tomeåverk. Outokumpus fabriker ligger mycket närmare bostadsområdena i Tomeå än bostadsområdena på den svenska sidan och miljökonsekvenserna av fabrikerna har undersökts mer på Tomeåsidan än i Sverige. Exempelvis ökar fördubblingen av feltokromproduktionen de årliga utsläppsvolymerna, men de överskrider varken de gräns- eller riktvärden som ställts av hälso- och miljöskäl Meteorologiska institutet har mätt konsekvenserna av Outokumpus fabriksutsläpp på luftkvaliteten åren 2003, 2011 och 2012 samt gjort spridningsmodejlberäkningar åren 2004 och 2012, enligt vilka följande slutsatser kan dras: De miljö- och hälsorelaterade riktvärdena för svaveldioxid och kväveoxider överskrids i nuläget inte i Torneå eller närområdena på grund av utsläppen från Outokumpus fabriker, och inte heller i den nya situationen med utökad produktion. Kvicksilver- och metallnedfallet har i årtionden mätts utifrån mossa inom ramen för en gemensam internationell undersökning samt som separata sampel bland annat av bär på uppdrag av miljö- och hälsotillsynsmyndigheterna i städerna Tomeå och Haparanda. I undersökningarna har inga oroväckande halter av kvicksilver påträffats. De lokala miljö- och hälsoforskningsrönen i anslutning till Outokumpus utsläpp är mycket heltäckande och mångsidiga i Torneå. Kraven på skärpta tillståndsgränser på grund av att kunskap eller konsekvensbedömningar saknas bottnar inte i områdets hälso- och milj öförhållanden. De tekniska tjänsterna i Torneåstad har gett ett bemötande med anledning av besvären. Man har bland annat konstaterat att Röyttänniemi ända sedan fabriken grundades år 1967 har varit ett område där tung industri varit den anvisade markanvändningen. l Tomeå generalplan 2021, vilken vann laga kraft år 2010, har de för tung industri reserverade områdena utvidgats. I det sammanhanget gjordes en konsekvensbedömning på det sätt som förutsätts i markanvändnings- och bygglagen. Med anledning av konsekvenserna tillsattes bland annat en 1,5 km konsulteringszon enligt Seveso Il-direktivet utanför det markanvändningsområde där kemikalier behandlas. Området sträcker sig delvis även till vattensystem- och skärgårdsområdet i Haparanda. Bemötande från miljöchefen för Torneå, Keminmaa och Tervota miljötjänster Miljöchefen för Tomeå, Keminmaa och TervoJa miljötjänster har gett ett bemötande med anledning av besvären. Miljöchefen har bl.a. konstaterat att Meteorologiska institutet har undersökt luftkvaliteten i Torneå flera gånger under de senaste 15 åren. Åren medverkade Outokumpus fabriker samt Raparanda stad och Torneå stad i undersökningen. Undersökningen fokuserade på undersökning av stadsluften, särskilt på finpartiklar och tungmetaller i dessa. I slutledningarna av undersökningen har man fastslagit att de gränsvärden som ställts för finpartikelhalterna i inandningsluften inte överskreds i Torneå under mätningsperioden och attjämförelsen av haltema kan tillämpas åtminstone riktgivande även på bedömningen av luftkvaliteten i Haparanda. J undersökningen konstaterades vidare att de genomsnittliga halterna av arsenik, nickel och kadmium som analyserades bland inandningsbara partiklar i Torneå år 2011 inte överskred de målvärden som angetts för årsgenomsnittet På grund av den korta mätningsperioden kan resultaten betraktas som riktgivande. 6

9 Torneå, Keminmaa och TervoJa miljönämnd Utifrån de undersökningar som gjorts i omgivningarna kring Tomeå kan man säga att effekter av metallfabrikerna i Röyttäområdet syns i miljön särskilt i närheten av anläggningarna. Miljö- och hälsomyndigheterna har emellertid inte haft behov av att t.ex. begränsa bärplockningen i skogarna nära fabrikerna. Tomeå, Keminmaa och Tervala miljönämnd har gett ett bemötande med anledning av besvären. Miljönämnden har gett ett bemötande med samma innehåll som miljöchefen. Därtill har nämnden hänvisat till Meteorologiska institutets utredning med spridningsmodeller Enligt sammanfattningen i nämnda utredning skulle de halter som förorsakas av Outokumpu Stainless Oy:s punktmässiga utsläpp underskrida de högsta gällande rikt- och gränsvärdena som gtundar sig på hälsoeffekter både i nuläget och i framtiden, ifall F3-kombinatet byggs och tas i bruk i enlighet med planeringsvärdena. Enligt modellberäkningama skulle de halter som fabrikshelheten medför även underskrida de kritiska nivåer som ställts upp för skyddandet av naturen och ekosystemet. Utlåtande från Regionförvaltningsverket i Norra Finland Regionförvaltningsverket i Norra Finland har gett ett utlåtande med anledning av besvären. Regionförvaltning har hänvisat till sitt beslut och till motiveringarna till beslutet och ansett att besvären inte ger anledning att ändra tillståndsbeslutet 7 Jag intygar att översättningen överensstämmer med den för mig företedda finska ursprungstexten. Nådendal, den 6 februari 2014 ~11-&L...--, 4 /- 'l~ Monika Sukoinen Auktoriserad translator

LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014

LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 Byggnads- och miljönämnden 104 15.09.2015 LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 324/60.600/2013 ByMiN 104 Beredning: tf. miljövårdsinspektör Enni Flykt, tfn 040-766 6760, enni.flykt@porvoo.fi

Läs mer

UTSLÄPPEN TILL LUFTEN FRÅN PRODUKTIONSANLÄGGNINGARNA I SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014

UTSLÄPPEN TILL LUFTEN FRÅN PRODUKTIONSANLÄGGNINGARNA I SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 Byggnads- och miljönämnden 103 15.09.2015 UTSLÄPPEN TILL LUFTEN FRÅN PRODUKTIONSANLÄGGNINGARNA I SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 324/60.600/2013, 328/60.600/2013, 243/60.606/2015, 346/60.600/2015 ByMiN

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

Sammanfattning av rapporten

Sammanfattning av rapporten Sammanfattning av rapporten Evaluation of the contaminant status in sediment and fish in the Bothnian Bay. Titel Omslagsbild: Författare: Kontaktperson: Sammanfattning av rapporten. Evaluation of the contaminant

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Luften i Sundsvall 2010

Luften i Sundsvall 2010 Luften i Sundsvall 2010 Sammanfattning Nivåerna av kvävedioxid har varit högre under 2010 och 2011 än under tidigare år. Miljökvalitetsnormen klarades med knapp marginal vid Skolhusallén under 2010. Under

Läs mer

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall.

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:882 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att

Läs mer

Yttrande över ansökan om miljötillstånd för Torneåverken, Torneå kommun Finland

Yttrande över ansökan om miljötillstånd för Torneåverken, Torneå kommun Finland 1(13) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Enocksson, Egon Tel: 010-698 11 91 egon.enocksson @naturvardsverket.se YTTRANDE 2011-09-06 Ärendenr: NV-02720-10 Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404

Läs mer

Yttrande över beslut om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet för Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrome Oy i Torneå, Finland

Yttrande över beslut om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet för Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrome Oy i Torneå, Finland 1(10) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2012-10-05 Ärendenr: NV-07215-12 HaV dnr: 1215-11 Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se Yttrande över beslut

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet 16.10.2007 ÄRENDE SÖKANDE Inledande av arbetena med strandkajen för båtar, innan det av Västra Finlands

Läs mer

Dispens för kort återstående livstid för kraftvärmeverket, Boländerna 13:2

Dispens för kort återstående livstid för kraftvärmeverket, Boländerna 13:2 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-08-11 2013-006298- MI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 27 augusti 2014 Adressat: Vattenfall AB Värme Uppsala att. Elin Vestman

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2007:771 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen

Läs mer

BESLUT. Beslut om dispens från BAT-slutsats för Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB, Piteå kommun

BESLUT. Beslut om dispens från BAT-slutsats för Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB, Piteå kommun 1(4) Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB 941 86 Piteå Beslut om dispens från BAT-slutsats för Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB, Piteå kommun Kod i miljöprövningsförordningen (2013:251): 9 kap. 1-2 ; 21.10,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-14. Förslag till översyn av Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid exploateringar inom Sala tätort

Sammanträdesdatum 2010-12-14. Förslag till översyn av Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid exploateringar inom Sala tätort SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2010-12-14 7 (15j 224 Förslag till översyn av Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid exploateringar inom

Läs mer

DELDOM meddelad i Nacka Strand

DELDOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DELDOM 2014-11-12 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 5717-07 SÖKANDE SRV återvinning AB, 556053-7515 Box 1173 141 24 Huddinge Ombud: Advokat Mats Björk Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN Beslut Västra och Inre Finland Nr 36/2013/2 Dnr LSSAVI/103/04.09/2012 Givet efter anslag 20.5.2013 ÄRENDE Förlängning av tidfristen att inleda och slutföra byggandet av Djupsjöbacka vattenkraftverk, Kronoby

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 120/2010/4 Dnr ESAVI/253/04.09/2010 Givet efter anslag 5.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Miljömedicinsk bedömning gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet vid Perstorp Oxo AB Göteborg den 19 december 2002 Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes-

Läs mer

Beredning och ytterligare information: miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä, tfn (019) , e-post

Beredning och ytterligare information: miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä, tfn (019) , e-post Byggnads- och miljönämnden 38 15.03.2016 BORGÅ KOMMUNTEKNIK, BESLUT OM MILJÖTILLSTÅND DRNO 1639/60.607/2014 FÖR MELLANLAGRING OCH FÖRBEHANDLING AV STEN, TRÄ OCH MARKSUBSTANSER SAMT FÖR DEPONERING AV MARKSUBSTANSER

Läs mer

Luftutredning ny hamnplan

Luftutredning ny hamnplan Luftutredning ny hamnplan bild Foto: Klas Eriksson Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av Ramböll undersökt hur verksamheten på en planerad ny hamnplan mellan de nuvarande Arendals- och

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Luftutredning Litteraturgatan. bild

Luftutredning Litteraturgatan. bild Luftutredning Litteraturgatan bild Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten vid Litteraturgatan i Göteborg och hur de nybyggnationer som beskrivs

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2010-01 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar från kommunens

Läs mer

Hur står det till med matfisken i Norrbotten?

Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Giftigt eller nyttigt? Vad är ett miljögift? Vilka ämnen? Hur påverkas fisken? Hur påverkas vi människor? Kostråd Vad är ett miljögift? - Tas upp av organismer

Läs mer

1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Marie-Louise Nilsson 2013-05-29 2009-004370- MI 018-7274337 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 19 juni 2013 Adressat:

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Köpings kommun Rapporten skriven av: Lars Bohlin, 2014-12-12 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Rikshem AB Affärsutveckling Krister Karlsson PM 2014-05-09 Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Följande bedömning omfattar halter i omgivningsluften

Läs mer

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Harald Perby Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem. Mest lokala åtgärder. Känt sedan mycket länge. Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem.

Läs mer

Till Länsstyrelsen i Norrbottens län, Mi 1jöprövni ngsdelegati onen

Till Länsstyrelsen i Norrbottens län, Mi 1jöprövni ngsdelegati onen ALRUTZ' ADVOKATBYRÅ AB STOCKHOLM Till Länsstyrelsen i Norrbottens län, Mi 1jöprövni ngsdelegati onen Dnr. 551-10470-15; ansökan av Kiirunavaara AB om dispens från BAT-slutsatser för utsläpp av HC1 vid

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn Bilaga A.5 SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Förslag till riktvärden för returvatten från avvattning m m av muddermassor Rapport nr Oskarshamns hamn 2011:5 Oskarshamns

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget 2006-04-05 Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget SAMMANFATTNING På uppdrag av gatukontoret har miljöförvaltningen kartlagt luftkvaliteten vid planerad byggnation av garage under Davidshallstorg

Läs mer

Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm

Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm Snöhantering och snöbortforsling i Stockholm Presentation Bakgrund och problem Alternativ som studerats Lagkrav och miljömål Utredning och remiss Analys och jämförelser Förslag Beslut Fortsatt arbete Bakgrund

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ BESLUT 1 (5) Anl.nr: 1982-113 Delgivningskvitto AGA Gas AB 181 81 LIDINGÖ Slutliga villkor rörande utsläpp av kondensvatten vid tillverkning av vätgas på fastigheten Hantverkaren 15 i Fagersta kommun Koder

Läs mer

Metaller i väggmossa och hänglav i Haparanda 2012. Mätkampanj. Resultatblad 2012-11-19 Diarienummer 502-8996-12

Metaller i väggmossa och hänglav i Haparanda 2012. Mätkampanj. Resultatblad 2012-11-19 Diarienummer 502-8996-12 Metaller i väggmossa och hänglav i Haparanda 2012. Mätkampanj Resultatblad 2012-11-19 Diarienummer 502-8996-12 Det här är ett resultatblad som visar delar av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens

Läs mer

BESLUT. Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag

BESLUT. Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag BESLUT Södra Finland Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag 26.8.2013 ÄRENDE Förlängning av tiden för slutförandet av muddringsarbetena i Södra viken i Raseborgs stad i enlighet med Västra

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Luften i Malmö. Årsrapport 1999

Luften i Malmö. Årsrapport 1999 Luften i Malmö Årsrapport 1999 11/2000 Luften i Malmö Årsrapport 1999 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 2 Var i Malmö mäts luftföroreningar? 3 Gränsvärden och miljökvalitetsnormer 4-5 Vädret under

Läs mer

KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE

KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE 1 (1) Följebrev Tillståndsbeteckning Karleby PB 43 67101 KARLEBY KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) verkställer en kungörelse om beslutet enligt bifogade kungörelsedokument.

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-02-12 BESLUT Investment AB Kinnevik FI Dnr 14-460 Verkställande direktören Mia Brunell Livfors Delgivning nr 2 Box 2094 103 13 Stockholm Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Dioxin ut ut kretsloppet. rapport. Förbränning av avfall binder giftet. RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE

Dioxin ut ut kretsloppet. rapport. Förbränning av avfall binder giftet. RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE Dioxin ut ut kretsloppet Förbränning av avfall binder giftet RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE rapport RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE RVF Service AB Tryck:

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga och marknära

Läs mer

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Helena Sabelström Naturvårdsverket 4 september 00 Jönköping 00-09-9 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Utveckling av förordning

Läs mer

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET BESLUT 1 (6) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Uppsala kommun VA- och avfallsnämnden 753 75 UPPSALA Delgivningskvitto Ändring av villkor enligt 24 kap. 8 miljöbalken (MB) BESLUT Länsstyrelsen i Uppsala

Läs mer

Polismyndigheten I Stockholms Län Södertörns PMD

Polismyndigheten I Stockholms Län Södertörns PMD MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM REFERENS SIDA 2014-12-01 Dnr 2010-002018 1 (5) HANDLÄGGARE Jonna Gyll 08-535 364 65 jonna.gyll@huddinge.se Miljönämnden

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012 Givet efter anslag 28.11.2012 ÄRENDE Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo SÖKANDE Kenneth Liljekvist ANHÄNGIGGÖRANDE

Läs mer

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Miljö- och byggnadsförvaltningen 2014-08-13 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Meteorologiska förhållanden... 3 Mätningar... 4 Resultat... 4 Partikeldeposition... 4

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

RAPPORT. E39 Langeland Moskog SWECO NORGE AS SWECO ENVIRONMENT AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER I CENTRALA FØRDE

RAPPORT. E39 Langeland Moskog SWECO NORGE AS SWECO ENVIRONMENT AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER I CENTRALA FØRDE SWECO NORGE AS E39 Langeland Moskog UPPDRAGSNUMMER 1321335000 BEDÖMNING AV LUFTFÖRORENINGSHALTER I CENTRALA FØRDE KONCEPT GÖTEBORG 2013-01-15 SWECO ENVIRONMENT AB GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS 1 (18) S w e

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Luften i Sundsvall 2009

Luften i Sundsvall 2009 Luften i Sundsvall 2009 Sammanfattning Inga miljökvalitetsnormer för luftföroreningar överskreds under 2009 i miljökontorets mät- kvävedioxid och sannolikt kommer värdena på helårsbasis att ligga nära

Läs mer

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar Försurning Sedan istiden har ph i marken sjunkit från 7 till 6. ph i regn har sjunkit från 5,5 till 4,5 Idag har vi 17 000 antropogent försurade sjöar Idag finns det även försurat grundvatten Naturliga

Läs mer

Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik)

Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik) Handläggare Ulrika Thörnblad Datum 2015-05-28 Uppdragsnr 585779 1 (5) Vetlanda Energi och Teknik AB Flishults avfallsanläggning Genomgång av BAT (bästa möjliga teknik) För bedömning av bästa tillgängliga

Läs mer

Sammanfattning av Helsingfors stads luftvårdsplan Planens bakgrund

Sammanfattning av Helsingfors stads luftvårdsplan Planens bakgrund Sammanfattning av Helsingfors stads luftvårdsplan 2017 2024 Planens bakgrund Enligt 145 i miljöskyddslagen (527/2014) ska kommunen göra upp en luftvårdsplan på medellång eller lång sikt om de gränsvärden

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

RAPPORT. Halter av metaller och organiska föreningar i avloppsslam från reningsverk i Södermanlands län Nr 2010:8 ISSN

RAPPORT. Halter av metaller och organiska föreningar i avloppsslam från reningsverk i Södermanlands län Nr 2010:8 ISSN RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2010:8 Halter av metaller och organiska föreningar i avloppsslam från reningsverk i Södermanlands län 1990-2009 Kontaktperson: Sofi Nordfeldt, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Läs mer

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fler genomförda åtgärder bäst för luften! Miljömålet Svaveldioxid Kvävedioxid Ozon VOC Partiklar Bens[a]pyren Alla klarar målet Genomför åtgärder EU samverkan Utsläppen minskar Dubbdäck orsak Bättre teknik

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 1 (4) Blanketten med bilagor skickas senast sex veckor innan verksamheten startar till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN. Handläggningsavgift enligt

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-17 Ärendenr: NV-05127-14 Regeringskansliet Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se magnus.moreau@regeringskansliet.se Underlag

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2007-03 Sammanfattning Uppmätta halter av kvävedioxid (NO 2 ) som dygns- och

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet

Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet NUMMER DELAD [ ] Enskild motion Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar Kundanvisning om punktbeskattning 27 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar www.tulli.fi Februari 2013 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Bilaga 1 UPPFÖLJNINGSOMRÅDEN FÖR LUFTKVALITET. I Förebyggande av olägenheter för hälsan

Bilaga 1 UPPFÖLJNINGSOMRÅDEN FÖR LUFTKVALITET. I Förebyggande av olägenheter för hälsan 2194 Bilaga 1 UPPFÖLJNINGSOMRÅDEN FÖR LUFTKVALITET I I denna förordnings avsedda uppföljningsområden för luftkvalitet när det gäller utvärdering av koncentrationerna av svaveldioxid, kvävedioxid, inandningsbara

Läs mer

BÖR STOCKHOLM HA EN LOKAL MILJÖZON FÖR PERSONBILAR AV MILJÖSKÄL?

BÖR STOCKHOLM HA EN LOKAL MILJÖZON FÖR PERSONBILAR AV MILJÖSKÄL? SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-04-16\dagordning\tjänsteutlåtande\22.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-03-24 MHN 2009-04-16 p 22 Anette

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2016-08-17 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Nätverket Renare Mark Linköping den 1 oktober 2013 Advokat Maria Paijkull Dumpningsförbud Muddermassor är avfall Förbud att dumpa avfall till havs

Läs mer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer Bilaga 1 Yttrande SOU 2005:59 1 Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer 2 kap. 7 Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid

Läs mer