T E I I. Svenskt biotekniskt företagande och etisk debatt. Technology, Entrepreneurship, Innovation and Industry. Hertha Hansson. Rapport B.1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T E I I. Svenskt biotekniskt företagande och etisk debatt. Technology, Entrepreneurship, Innovation and Industry. Hertha Hansson. Rapport B.1."

Transkript

1 T E I I Svenskt biotekniskt företagande och etisk debatt Hertha Hansson Rapport B.1.5, 2001 Rapport från Forskningsplattformen TEII Technology, Entrepreneurship, Innovation and Industry

2 Forskningsplattformen TEII vid Högskolan i Halmstad Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) finansierar under perioden en forskningsplattformen kallad Technology, Entrepreneurship, Innovation and Industry (TEII) vid Högskolan i Halmstad. TEIIs syftar dels till att ge Högskolan möjlighet att senare få stöd från stiftelsen för en profilsatsning, dels att öka Högskolans möjligheter att få stöd från andra kvalitetsgranskande forskningsfinansiärer. Ett stort tack till KK-stiftelsen för det generösa bidraget! Inom ramen för forskningsplattformen har ett 30-tal forskningsprojekt bedrivits och fem forskarutbildningskurser givits, där ett stort antal personer från Högskolans alla sektioner deltagit. Under en inledande fas var verksamheten inom plattformen inriktad på de tre områdena Dynamisk teknikutveckling (under ledning av professor Lars Bååth), Dynamiskt lärande och företagsutveckling (professor Hans Landström) och Samhällsdynamik och lokal utveckling (docent Per-Olof Olofsson). Sommaren 2000 genomfördes en fokusering av plattformens inriktning och verksamheten fick en ny ledning. Fokuseringen innebar dels en geografisk inriktning på Sydvästregionen (västkusten från Göteborg till Malmö), dels att innovationssystem och lärande gavs stor tyngd. De tre nya forskningsområden som verksamheten koncentrerats till är Sydvästregionen som en lärande region (med professor Bernd Hofmaier som ansvarig), Sydvästregionens innovationssystem (professor Sven Åke Hörte) och Dynamisk teknik (professor Lars Bååth). Information om plattformens verksamhet finns främst att hämta via plattformens hemsida (http://www.hh.se/teii/teii/) där bl.a. samtliga skrifter som skrivits inom ramen för TEII finns listade. Ett antal rapporter som skrivits under 2001 publiceras även i den här rapportserien. Rapporterna är skrivna inom plattformens olika projekt och författarna ansvarar själva för den egna rapporten. Jag vill å forskningsplattformen TEIIs vägnar framföra ett tack till alla medarbetare och skribenter som bidragit till plattformens verksamhet, och som gjort det möjligt att skapa den plattform som Högskolan behöver i sin fortsatta forskningsuppbyggnad. För forskningsplattformen TEII Sven Åke Hörte

3 SVENSKT BIOTEKNISKT FÖRETAGANDE OCH ETISK DEBATT... 2 INLEDNING... 2 Syfte... 2 Material och metod... 3 Preliminärt resultat... 4 BIOTEKNIK... 5 Gammal eller ny teknik?... 5 Gammal eller ny rädsla?... 5 Begreppen biologi och bioteknik... 6 Bioteknik som teknik...7 Bioteknik som "boundary object"...7 Sammanfattning och kommentarer...8 OPINION OCH ETIK... 9 KONTEXTER Upplevda och rekonstruerade kontexter Svensk kemiindustri och bioteknik TVÅ TIDSKRIFTER: KEMISK TIDSKRIFT OCH AFFÄRSVÄRLDEN Kemisk tidskrift talet talet talet...15 Särskilda satsningar på bioteknik...18 Bioteknik för ungdom...18 Bioteknik & biokemi talet...19 Sammanfattning...21 Affärsvärlden talet talet talet talet...26 Sammanfattning...27 Sammanfattning: Etik och opinion i Kemisk tidskrift och Affärsvärlden AXPLOCK FRÅN NÅGRA INTERNATIONELLA STUDIER Vivien Walsh: "Demand, public markets and innovation in biotechnology", Peter Wheale & Ruth MacNally: "Biotechnology policy in Europe", Mark F Cantley: "Popular attitudes, information, trust and the public interest", S Hayward: "Towards a political economy of biotechnology", Sammanfattning NÅGRA REFLEKTIONER KRING BIOTEKNIK, ETIK OCH RÄTTSKULTUR SUMMERING LITTERATUR

4 SVENSKT BIOTEKNISKT FÖRETAGANDE OCH ETISK DEBATT INLEDNING När Paul Berg tillsammans med andra forskare i mitten av 1970-talet tog initiativ till en paus i den molekylärbiologiska forskningen för att tänka igenom konsekvenser och risker var syftet att förekomma negativ opinion och politisk inblandning. Forskarna upplevde sig stå inför ett genombrott i den praktiska hanteringen av DNA. Hybrid DNA-teknik väckte stora förhoppningar om kommersiella tillämpningar. Vid en konferens i Asilomar 1975 presenterades riktlinjer för den fortsatta forskningen. Men de satte inte den punkt i den kritiska debatten som initiativtagarna hade hoppats. Optimismen kring framtida tillämpningar och ifrågasättande kritik följde biotekniken även i fortsättningen. Bioteknikens applikationer och kommersialisering har under 1900-talets sista decennier varit föremål för en fortsatt etisk debatt. Där några identifierat möjligheter har andra sett risker och etiska konflikter. Har denna fokusering på etiska aspekter haft några effekter på företagande med anknytning till området? Man kan fråga sig hur och var effekterna i så fall varit mest påtagliga. Har den etiska reflektionen fungerat drivande/hindrande på utvecklingen, har den legitimerat, utåt och inåt mot den egna organisationen? En studie med inriktning på de biotekniska innovationssystemen, varav företagande och kommersialisering är en del, har anledning att uppmärksamma denna debatts reception. De sammanhang där biotekniken och dess applikationer utvecklas präglas varken internationellt eller nationellt av ett enhetligt etiskt perspektiv utan av konkurrerande och inbördes motsägande värderingar/värdesystem. Ett flertal etiska perspektiv bryts mot varandra. Så är t ex mötet mellan dem som värnar djurens rätt respektive människans värdighet inte alltid konfliktfritt, inte heller mellan utilitarism och humanistisk personalism. Miljöengagemang kan hos några vara kombinerat med en teknik- och vetenskapsoptimistisk hållning, hos andra med skepsis. Rachel Carson och Björn Gillberg tror att lösningar finns i vetenskapens vidare utveckling till skillnad från många debattörer inom vad som ibland kallas ekologism med en mera teknik- och vetenskapskritisk uppfattning. Inom sådana spänningsfält har företagen att hantera produktutveckling, produktionssätt, marknadsförhållanden och marknadsföring. Med sådan föreställningar i bakhuvudet formulerades de första frågorna för studien. Men, som kommer att framgå av den fortsatta redovisningen, i det studerade materialet syns få tecken på intresse från dem som engagerade sig för biotekniken för den etiska debatten som sådan. Vad som syns är en reaktion på, inte en reception av, den etiska debatten. Syfte Syftet med delprojektet Svenskt biotekniskt företagande och etisk debatt var ursprungligen dels att ringa in och identifiera de värderingar/värdesystem som mobiliserats för att bedöma biotekniken och dess applikationer, dels att studera hur svenskt biotekniskt företagande hanterat de etiska problem som kritiska opinioner ställt dem inför. Syftet var inte i första hand att fokusera på politiska instanser som lagstiftare och regelgivare, inte heller på massmedia eller akademisk debatt, utan att på den begränsade forskningstid som stod till förfogande koncentrera på företag och branschorganisationer. Detta ursprungliga syfte har efter hand fått både inskränkas ytterligare och även delvis omformuleras. Inskränkningen gäller det empiriska materialet. Omformuleringen av frågeställningarna blev nödvändig då det visade sig att etisk debatt eller etiska kommentarer i det genomgångna materialet, i den mån de alls förekommer, håller sig på en mycket allmän nivå. Uppgiften att ringa in och identifiera värderingar/värdesystem var inte genomförbar. Mot bakgrund av det negativa resultatet, den frånvarande etiska debatten och ointresset för de etiska frågorna, blev det viktigare att 2

5 söka svar på andra frågor än de ursprungliga: Hur kommer det sig att den i andra sammanhang omvittnade intensiva etiska debatt kring biotekniken var så lite synlig i materialet och vad sa det om branschens hanteringen av de etiska frågorna? (För ytterligare kommentarer av bakgrunden till dessa förändringar av se nedan.) Material och metod Delprojektets från början begränsade omfattning har naturligtvis påverkat tillvägagångssättet. Projektet har karaktär av pilotstudie, en förberedelse för en senare utvidgad undersökning. Tanken var från början att med utgångspunkt i svensk fackpress få en inblick i hur svenska företag med anknytning till bioteknik hanterade de etiska problem modern bioteknik och olika opinioner ställde dem inför. På ett tidigt stadium stod det emellertid klart att även om det fanns ett stort material att ta sig igenom, fanns indikationer på att det inte skulle innehålla så mycket konkret att ta fasta på. För att något råda bot på detta gjordes en mer noggrann genomgång av ett par representativa tidskrifter som kunde förväntas täcka området bioteknik och företagande och som också hade ambitionen att vara breda. Ett kriterium som spelade in i valet av tidskrifter var att de getts ut under hela perioden Först föll valet på Kemisk tidskrift och Industria. Den senare, organ för Svensk arbetsgivareförening, visade sig dock ändra karaktär från början 1970-talet. Från att ha varit en bred tidskrift med ambition att se företagandet och företagandets villkor i samband med samhällsutveckling och samhällsdebatt reducerades dess efterföljare snart till att bli ett rent intressestyrt medlemsblad med främsta syfte att motarbeta löntagarfonderna. En delvis omvänd utveckling genomgick tidskriften Affärsvärlden som också täcker in perioden. Den fick i undersökningen ersätta Industria. Tillvägagångssättet präglas av en idéhistorisk metod som har sin utgångspunkt i en strävan att i första hand synliggöra idéers kontexter och där begreppshistoria utgör ett viktigt inslag. Det är en metod som hämtat inspiration från den engelske historikern Quentin Skinner och den tyske sociologen Reinhart Koselleck. Inom den s k Cambridgeskolan har Skinner tillsammans med J A G Pocock spelat en stor roll för den politiska idéhistorien genom att sätta fokus på den språkliga kontextens betydelse vid tolkning av historiska texter. Pocock visar på den repertoar av språk som t ex en politisk agitator kan ha tillgång till och hur den utnyttjas allt efter publik. Skinner anknyter till filosofen J L Austins teori om talhandlingar när han säger att texten måste förstås som "an intended act of communication". Det är ett ställningstagande mot en enbart intertextuell tolkning för utnyttjandet av en vidare språkligt kontext. Den relevanta språkliga kontexten inkluderar, för Skinner, den språkmiljö i vilket textproducenten i egenskap av kommunikatör uppfattar sig verka. 1 Koselleck är kritisk förnyare av tysk idealistisk begreppshistorisk tradition. Äldre begreppshistoria har, enligt Koselleck, inte sett sambandet mellan å ena sidan begreppens uppkomst och förändringar samt å andra sidan sociala och politiska förändringar. Ett sätt att tydliggöra sådana samband är att studera och jämföra ett begrepps språkfält vid olika tidpunkter. 2 De undersökta tidskrifterna Kemisk tidskrift och Affärsvärlden har med sina respektive bakgrunder i form av ägare, redaktörer och medarbetare under åren skapat ett rum för kommunikation anpassat för sina målgrupper. Biotekniken som begrepp och fenomen omges i tidskrifterna av delvis olika språkliga miljöer. Det bidrar till att olika språkliga fält uppstår kring fenomenet "bioteknik". Det är i första hand till denna kontext som undersökningens frågeställningar relateras och det är ur denna läsning som nya frågeställningar genereras. 1 Quentin Skinner, "Meaning and understanding in the history of ideas", History and Theory (1969: 1). 2 Melvin Richter, The History of Political and Social Concepts: a Critical Introduktion (New York/Oxford, 1995). 3

6 Preliminärt resultat I en viss mening kan resultatet sägas vara negativt. Det syns mycket lite av sådant som kopplar samman etik och biotekniskt företagande i här genomgångna tidskrifter, och det som finns har inte den karaktär att uppgiften att ringa in och identifiera värden/värdesystem som mobiliserats för att bedöma de biotekniska innovationerna och applikationerna kunnat genomföras. Någon egen etisk reflektion kan inte tidskrifterna sägas stå för, med något enstaka undantag. Vad som återspeglas är fragment av en etisk debatt som förs någon annanstans, huvudsakligen av andra och dessa andra synes inte vara företrädare för biotekniskt företagande. Hur kom det sig att det som i olika samtida rapporter och utvärderande tillbakablickar utpekats som en av de faktorer som kommer att avgöra bioteknikens framtid knappast diskuterades av de branschorgan som var närmast berörda eller av ekonomiska intressen? Det var den fråga som naturligen inställde sig mot bakgrund av det "negativa" utfallet. Svaret ligger delvis i rapportens preliminära svar på frågan hur branschen hanterade de kritiska opinioner som ger sig till känna. Man hanterade dem genom att gå samman, bilda kommittéer och grupper. Huvudstrategin var att i första hand påverka/informera beslutsfattare, inte att komma i dialog med dem som framförde kritiken. Efter hand ställdes också krav på att politikerna aktivt skulle medverka till att skapa en till biotekniken mer positiv opinion. Det finns ett antal olika faktorer som kan ha bidragit till den strategi som allteftersom utvecklades och etablerades. Graden av omedelbara hot mot existerande ekonomiska värden, d v s hur lång tid man uppfattade att man hade på sig för att agera, har antagligen haft stor betydelse liksom tidigare erfarenheter av liknande situationer. 4

7 BIOTEKNIK Gammal eller ny teknik? Många uppfattar bioteknik som ett modernt fenomen, men i själva verket har den en lång historia. Biotekniska metoder har utnyttjats av människan sedan urminnes tider. Ungefär så inleds många förklaringar till vad bioteknik är, för att efter exemplifieringar med olika jäsningsprocesser landa i hybrid DNA-teknik. Tendensen att se biotekniken som gammal eller ny hänger till en del samman med vilken definition man utgått ifrån. Nationalencyklopedin med sin definition av bioteknik som "det tekniska utnyttjandet av celler och cellbeståndsdelar för att framställa eller modifiera produkter" lyfter fram det nya. Som exempel på bioteknik nämns fermentationsprocesser och genteknik. Med anknytning till en äldre syn formulerar Lennart Daléus och Gunnel Hedman en vidare definition: "utvecklandet av tekniker som använder organismer eller delar av organismer" gjorde det amerikanska Office of Technology Assessment (OTA) försök att lösa avgränsningsproblemet genom en uppdelning i gammal och ny bioteknik. Behovet av att komma tillrätta med etikettsförvirringen kan delvis förklaras med de förväntningar som kommit att förknippas med biotekniken. Utnämnd till framtidens industriella teknik har biotekniken dragit till sig stora och små placerares intresse. Det har funnits ekonomiska fördelar i att uppfattas vara en del av det biotekniska projektet framför allt för organisationer och personer involverade i forsknings- och utvecklingsarbete. Det är en förklaring till bredvilligheten att ge bioteknikbegreppet en vid tolkning men det är långt ifrån hela förklaringen. En annan anledning kan vara antagandet att skepsis gentemot biotekniken var en följd av att det var något nytt och okänt. Genom att koppla den nya hybrid DNA-tekniken till en urgammal företeelse framstod den som mindre hotande. Det blev också möjligt att hantera moståndet som ett exempel på ett mer generellt problem: den skepsis med vilken ny teknik överhuvudtaget bemöttes. Allmänhetens förståelse och reception av ny teknik har under andra hälften av 1900-talet tilldragit sig politiska beslutsfattares allt större intresse. Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki satte inte bara punkt för andra världskriget; de kom också att få ett stort indirekt inflytande på de västerländska demokratiernas inre politiska processer. De på många håll starka folkliga opinionerna mot atomkraftens civila tillämpningar gjorde ett varaktigt intryck på politiker och makthavare. Under etiketterna "forecasting" och "technology assessment" utvecklades på 1960-talet i USA strategier för de styrandes information om och introduktion av tekniska nyheter. Syftet var att förebygga sociala konflikter och undanröja hinder för teknisk utveckling i form av negativa opinioner. Modellen introducerades under 1970-talet i flertalet europeiska länder med utvecklingen inom biotekniken som en starkt pådrivande faktor. Med biotekniken följde också större uppmärksamhet på teknikvärderingens rent etiska aspekter. Även om man väljer att se på biotekniken som något "urgammalt" går det inte att komma ifrån att utan 1970-talets vetenskapliga och tekniska genombrott hade den, positivt eller negativt, inte tilldragit sig samma stora intresse. Gammal eller ny rädsla? Bioteknik kan upplevas som ett riskfyllt gränsöverskridande mellan det döda och det levande, mellan maskin och organism. Men de största farhågorna brukar förknippas med rädslan för att människor med manipulativa och främmande metoder stör och förstör en naturlig ordning vars komplexitet vida överskrider vad något mänskligt intellekt till fullo antas kunna förstå, antingen denna ordningen är en skapelse av evolutionen eller en gudom. En rädsla för att överskrida natu- 3 Lennart Daléus & Gunnel Hedman, Biotekniken: Den nya utmaningen (Stockholm, 1989). 5

8 rens gränser förutsätts ofta vara djupt förankrad i vår kultur och ett stråk av sådana föreställningar har funnits med genom historien, men det har också funnits de som verkat i motsatt riktning. Den skillnad mellan en organism och en maskin, där vi kan uppfatta den förstnämnda som något naturligt levande och den andra som något konstgjort livlöst har långt ifrån alltid varit självklar. I slutet av 1600-talet kunde den tyske filosofen Leibniz ( ) tala om naturliga och onaturliga maskiner medan den franske filosofen Descartes ( ) ungefär ett halvsekel tidigare liknade djuren vid automater. För den engelske samhällskritikern Bernard Mandeville ( ) var både djur och människor "kännande maskiner". Ännu i slutet på 1800-talet kunde den tyske biologen August Weismann ( ), inspirerad av Leibniz, beskriva den levande organismen som en konstruktion av "livsmaskiner" på olika nivåer. Steget från livsmaskiner till bioteknik verkade inte ha varit långt. Men inte heller inom vitalismen, läran att livet endast kan förstås med hänvisning till en speciell livskraft, har man varit strikt i sin gränsdragning mellan levande natur och teknik. Aristoteles lära om entelekin, livskraften, har fram till vårt sekel, i mer eller mindre modifierad form, haft åtskilliga anhängare bland filosofer och naturforskare. Det var inom en moderniserad vitalism som man i början av 1800-talet introducerade begreppet "biologi". Inom samma tradition fanns en stor öppenhet för bioteknikens möjligheter. I inledningen till sin Biologi eller den levande naturens filosofi för naturforskare och läkare skrev Treviranus: "Endast exploatering och inte ockupation ger en skatt dess värde". Naturens skatter bestod inte bara i de färdiga alster som människan kunde tillgodogöra sig; med insikt i naturens "tekniker" var det möjligt både att effektivisera och att styra processerna. 4 Båda dessa sidor hos biotekniken - den teknik som härmade och den som grep in i naturens egna processer - hölls levande in på 1900-talet. Begreppen biologi och bioteknik När ett nytt begrepp introduceras eller när ett begrepp börjar användas i nya sammanhang så signalerar den språklig förnyelsen förändringar i samhälle och tänkesätt. Ordet "biologi" har som innovation inte kunnat härledas till någon enskild person, däremot är det belagt i flera texter från år 1800 och framåt. Bland vissa läkare och naturforskare fanns uppenbarligen ett behov av en term för att beteckna deras speciella verksamhetsområde. De behövde inte bara ett begrepp utan ett nytt begrepp som skulle ersätta det äldre fysiologi som egentligen betecknade läran om naturen i stort och inte särskilt den levande naturen. Det nya begreppet gjorde inte någon omedelbar succé. Inte förrän mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fick det sitt genombrott i vetenskapliga sammanhang, till att börja med nära förbundet med det vi idag skulle kalla ekologi. I denna betydelse omnämns det fortfarande i Svensk uppslagsbok Även om begreppet "bioteknik" inte legat i pipeline lika länge som "biologi" har det en mer sammansatt historia. När ordet bioteknik dök upp i början av 1900-talet hos en ungersk livsmedelstekniker Karl Ereky, cirkulerade samtidigt andra liknande termer som utvecklingsmekanik och biodynamik. Ereky försökte bl a utveckla metoder för massuppfödning av grisar. Framför allt intresserade han sig för att få fram tyngre och fetare djur. Dessa beskrev han som biotekniska arbetsmaskiner. Ungefär samtidigt som Ereky utvecklade sin praktiska bioteknik försökte den franske filosofen Henri Bergson inom ramen för sin vitalistiska filosofi förklara människans förhållande till tekniken. Hans teori om élan vital inspirerade både vitalistiska biologer och teknikvänliga samhällstänkare. Tekniken, för Bergson, hade en emancipatorisk kraft. Med teknikens hjälp sprängde människan sina ramar, ökade sin kapacitet och mångfaldigade sina förmågor. Genom tekniken omskapade hon sig själv och världen. 5 4 Gottfried Reinhold Trevirianus, Biologie oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher und Aertze (Göttingen, 1801). 5 Henri Bergson, Den skapande utvecklingen (Stockholm, 1911). 6

9 Under mellankrigstiden återfinner vi dessa aspekter av biotekniken, som härmande naturen och som en förlängning av människan, i Lewis Mumfords utopiska vision av ett samhälle där natur och teknik levde i en harmonisk symbios. En teknik anpassad till människans naturliga rörelseschema och en energisnål miljövänlig ren industri var båda hos Mumford exempel på bioteknik. 6 Om vi vill förstå t. ex talets eugeniska rörelse, de funktionalistiska idealen och 1930-talets sociala ingenjörskonst, måste vi se dem också i ljuset av dessa biotekniska strategier och ideologier som trodde på livets förädling och såg på tekniken som livets naturliga komplement. Att integrera biologi, teknik och kultur var ett koncept som från slutet av 1800-talet bearbetades av filosofer, samhällstänkare, biologer och biologiskt orienterade ingenjörer. Robert Bud visar hur begreppet under 1900-talet kommer till användning över hela fältet. 7 Bioteknik som teknik Bud vill se bioteknik inte som en beteckning på ett antal tekniker utan som ett program med ett mål i sikte. 8 Detta faller sig naturligt om man, som Bud, har ambitionen att samla allt det som termen bioteknik applicerats på under en enda beteckning. Men det är ändå ofrånkomligt att bioteknik i vissa kontexter fungerat och fungerar just som en beteckning på bestämda tekniker. Det engelska biotechnology har på tyska två motsvarigheter, Biotechnologie och Biotechnik. Vi ska här inte i detalj gå in på Buds i och för sig intressanta genomgång av begreppens gemensamma och skiljande konnationer beroende på nationell kontext. Både på tyska och engelska användes de i sammanhang som sammanförde teknik och biologi, men med tonvikt på det ena eller andra. Det var emellertid i engelskspråkig miljö som bioteknologi fick sin koppling till mikrobiologin och det var i USA den etablerade sig som en kategori inom ingenjörsutbildningen. Bud följer också ett annat spår som han kallar "The Swedish Contribution" och som framför allt är förknippat med Carl-Göran Hedén, professor med (efter eget förslag) ämnesbeteckningen bioteknisk bakteriologi. I Sverige förekom en viss dragkamp mellan å ena sida medicinska intressen som tenderade att lägga beslag på termen bioteknik och de som i likhet med Hedén vill reservera den för studiet av hur man kontrollerar mikroorganismer. Ännu 1975 var molekylärbiologin inte någon självklar del av biotekniken men i slutet av 70- talet kom en vändpunkt när forskare med hjälp av hybrid-dna-teknik lyckades framställa mänskligt insulin. Bioteknik (biotechnology) blev symbolen för den förhoppningsfulla alliansen mellan molekylärbiologin och riskkapitalet. Med på köpet följde den inte lika uppskattade etiska debatt som Paul Berg initierat i mitten av årtiondet. Förhoppningen inom forskarvärlden att den debatten nu var avslutad och fått sina frågetecknen uträtade visade sig snart inte stämma med verkligheten. Bioteknik som "boundary object" Enligt Bud har det inte varit till någon nackdel att begreppet bioteknik i de flesta sammanhang fått behålla sin mångtydighet. Det har just pga denna mångtydighet kunnat fungera som ett framgångsrikt "boundary object". Uttrycket "boundary object" är hämtat från Leigh Stars och James Griesners forskningar kring hur människor från olika sociala världar förmått uträtta saker tillsammans fast det rått oenigheter både beträffande synsätt och mål. I sådana situationer kan olika "boundary objects" spela en stor roll som sammanhållande faktorer. De kan vara av handfast konkret natur som byggandet av ett bibliotek eller ett museum men också av begreppslig art, t ex ett programmatiskt begrepp som "ett hållbart samhälle", sådana som Ilana Löwy definierar som loosely defined concepts which, precisely because of their vagueness, are adaptable to local sites and may facilitate communication and co-operation. 6 Lewis Mumford, Teknik och samhällsutvecklingen (Stockholm, 1949). 7 Robert Bud, The Uses of Life: a History of Biotechnology (Cambridge USA, 1993). 8 Robert Bud, "Biotechnology in the twentieth century", Social Studies of Science (1991: 2). 7

10 De är också vad hon kallar multifunktionella: on the cognitive level they make possible the interaction of distinct scientific cultures and thus permit the construction of a given segment of knowledge, while on the social level they facilitatet the development of intergroup alliances and therefore advance specific social interests. 9 När Bud framhåller fördelarna med ett mångtydigt bioteknikbegrepp som kan fungera som ett "boundary object" är det i linje med synen på biotekniken som ett program. Inom ramen för olika nationella teknikvärderingsorganisationer kan bioteknik för involverade politiker, industriföreträdare och forskare fungera som ett "boundary object". Sammanfattning och kommentarer Genomgången ovan visar att biotekniken som företeelse har en lång historia och som begrepp en brokig bakgrund. Det är ändå inte svårt att hålla med Annemieke Roobeek när hon säger om dem som betonar kontinuiteten i biotekniken att de inte bara tonar ned det vetenskapliga genombrottet med hybrid-dna utan också skymmer den betydelse den kan komma att få. Jag skulle vilja tillägga att det också försvårar förståelsen av opinionsyttringarna, men utan att hävda att detta kan förklaras enbart med hänvisningar till det nya i biotekniken. Som begrepp har biotekniken en mer än hundraårig historia. Begreppet har genomgått en process som liknar den Kosellecks sociala och politiska begreppen genomgått. Kring biotekniken byggdes förväntningar som stod i nära samband med olika framtida scenarion. Genom begreppets förekomst i media blev det allmän egendom, demokratiserades. Den offentliga debatten skapade ideologiska rum kring begreppet. Allt detta tilldrog sig huvudsakligen under 1900-talets tre sista decennier. Det är ytterligare ett skäl att se biotekniken som ett i huvudsak modernt fenomen. I valet mellan att se på biotekniken som en beteckning på ett antal tekniker och som ett program väljer Bud det senare, dvs att identifiera biotekniken med målen. Det är också målen som kan fungera som "boundary objects" kring vilka olika grupper kan samverka. Om biotekniken i första hand är ett program bör ju kritiken av biotekniken uppfattas som en kritik av programmet. Men det är svårt att se att det i stort vore möjligt att relatera all, inte ens all etiskt motiverad kritik, till biotekniken som program. Bioteknik kommer därför här att beteckna både ett antal tekniker och program eller motsvarande, allt efter kontext. Medvetenhet om begreppets olika kontexter och därmed mångtydighet innebär att i Skinners anda låta användningen avgöra meningen. Har det varit biotekniken som teknik eller biotekniken som program den negativa opinionen motsatt sig? Det kan vara en viktig fråga att få besvarad om man vill förstå den etiska debatten kring biotekniken. Biotekniken som programmatisk vision och teknisk idé är inte ny men där motstånd mobiliserats med hänvisning till ansvar för natur eller effekter på människosyn är det de senast femtio årens erfarenheter som gett utslag. För femtio år sedan fanns inte det slags miljömedvetande som ligger bakom oron för t ex vad genmodifierade organismer skulle kunna ställa till med i naturen. Föreställningen om naturen som ett känsligt system som lätt råkar i obalans hör vår tid till. Misstanken att gentekniken kan bereda marken för en nygammal eugenik har fått sin näring av kunskap om mellankrigstidens rashygieniska rörelse och nazisternas sätt att omsätta idéerna i praktik och ideologi. 9 Ilana Löwy, "The strength of loose concepts", History of Science xxx (1992). 8

11 OPINION OCH ETIK I det undersökta materialet talas mer om opinioner än om etiska opinioner. Till en början tolkades kritiken av biotekniken som en oro för de risker den innebar för växter, djur och människor, inte som en fråga om värderingar. Det får nog till en del tillskrivas tidsandan. Atomenergins och kemiindustrins utveckling hade gjort riskbedömning och reglering av riskhantering till viktiga politiska frågor. I den allmänna debatten kunde man också tala om sociala risker. Etiken som en del av teknikvärderingen hör främst slutet av 80-talet och 90-talet till. Att säga att en handling är etisk eller oetisk, kan vara ett sätt att ge uttryck för en etisk bedömning. Om samma handling kan kanske sägas att den utgör ett hot mot hälsa och liv, mot människors och djurs miljö, är ekonomiskt och socialt oförsvarlig etc. Etiska omdömen kan fällas utan att ord som etik eller moral nämns. Diskussioner om risk och etik har i det avseendet ofta varit inflätade i varandra och svåra att skilja åt. I det empiriska materialet görs inte heller några försök att "reda ut begreppen". Begreppen etik och etisk ges därför här en vid, närmast vardagsspråklig, tolkning. Omnämnandet av opinioner i allmänhet antas inkludera även etiska opinioner. Men även med en sådan vid tolkning överflödar inte materialet av inslag av etisk karaktär. Opinion betyder som regel negativ opinion. Det är återigen materialet som ger denna effekt. Ett återkommande tema var behovet av att identifiera och undanröja hinder för bioteknikens utveckling och i denna process bedömdes efter hand opinionen som en allt väsentligare faktor. I en skrift från 1985 från Statens industriverk t ex uppfattades inte opinionen som en påtagligt relevant faktor. 10 Det fanns ingen referens i texten som tydde på det, trots att litteraturförteckningen innehöll flera skrifter som beaktade etikfrågorna. Helt annorlunda var det med rapporten från Där diskuterades frågan om attityders och opinioners betydelse vid introduktion av ny teknik. Opinion och politiska beslut lyftes fram som det som styr utvecklingen. Från miljö- och kärnkraftsområdena vet vi att utfallet av opinionsyttringarna får mycket stor ekonomisk betydelse, både för stat, små kommuner och berörda delar av näringslivet. Opinionen blir därför en nyckelfaktor för aktörerna inom varje nytt teknikområde där konsekvenserna av den nya teknikens tillämpningar ännu är otillräckligt kända. Särskilt nämndes att livsmedelsindustrin var känslig och återhållsam med att introducera nya produkter med hänsyn till marknadens reaktioner på negativ publicitet. Rapporten tog också upp OECDs kriterier för en lycksam introduktion av ny teknik bland vilka ingick en positiv opinion. 11 Det räckte inte med att vetenskapen och tekniken gjorde framsteg; en negativt inställd allmänhet kunde bli ett hinder för ekonomisk framgång. Biotekniken har verkat i internationell konkurrens och jämförelser mellan nationer är återkommande inslag i olika rapporter, även jämförelser av opinioners inställning. Negativ opinion har identifierats med svårigheter för det biotekniska företagandet, positiv eller neutral opinion som konkurrensfördelar. I en summering av Sveriges tekniska attachéer från en konferens anordnad av OTA 1989 konstaterades: I stort sett är den allmänna opinionen positiv till bioteknik. Tyskland har dock en stark motståndare i "de gröna", som utövar ett stort inflytande på befolkningen. Därför är information till allmänheten en mycket viktig bit i hur man kommer att lyckas med kommersialiseringen av bioteknik. 10 Bioteknikens effekter på industristrukturen: en förstudie (SIND 1985: 2). 11 Biotekniken i svensk industri: bokslut och prognos inför 90-talet (SIND 1991:5). 9

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Att vara lärare bilder ur två traditioner

Att vara lärare bilder ur två traditioner UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 2, 33-56 Att vara lärare bilder ur två traditioner Kerstin Skog-Östlin I debatten om skolan förekommer två termer som inte särskilt ofta problematiseras utan mest

Läs mer

Barnet i den sociala barnavården

Barnet i den sociala barnavården Barnet i den sociala barnavården Gunvor Andersson Karin Aronsson Sven Hessle Anna Hollander Tommy Lundström Centrum för utvärdering av socialt arbete Liber Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM Arbetsrapport 2001 2 Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM EN FÖRSTUDIE INOM PROJEKTET KUNSKAPSSAMHÄLLETS PRODUKTIONSMILJÖER

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

Kan vi påverka folks miljöattityder genom information?

Kan vi påverka folks miljöattityder genom information? Kan vi påverka folks miljöattityder genom information? En analys av radiosatsningen "Klimatfeber" Sverker Jagers Johan Martinsson Andreas Nilsson Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2009:4 Finansdepartementet

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER. Forskningsrapport. Torbjörn Lundqvist. Omvärldsanalys till vilken nytta?

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER. Forskningsrapport. Torbjörn Lundqvist. Omvärldsanalys till vilken nytta? INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER Forskningsrapport Torbjörn Lundqvist Omvärldsanalys till vilken nytta? Omvärldsanalys till vilken nytta? Omvärldsanalys till vilken nytta? Torbjörn Lundqvist Institutet

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

Att arbeta strukturellt

Att arbeta strukturellt Sara Lind och Rebecca Zakrison Socionomprogrammet, 210 poäng, Ersta Sköndal Högskola C-uppsats, Vetenskapsteori och metod 15 hp, SEL 62, VT-13 Grundläggande nivå Handledare: Johan Gärde Examinator: Lars

Läs mer

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 12:2007 FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet? FRÅN FÖRSKOLA TILL

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Om undervisning på engelska

Om undervisning på engelska Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens www.hsv.se Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar 1 Inledning till antologin Genusvägar, redigerad av mig, publicerad av Liber, Malmö, 2002. Avsikten med boken var att presentera hur genusforskningen utvecklats och för närvarande (dvs 2002) ser ut inom

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer