Yttrande över ansökan om miljötillstånd för Torneåverken, Torneå kommun Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över ansökan om miljötillstånd för Torneåverken, Torneå kommun Finland"

Transkript

1 1(13) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Enocksson, Egon Tel: YTTRANDE Ärendenr: NV Havs- och vattenmyndigheten Box Göteborg Yttrande över ansökan om miljötillstånd för Torneåverken, Torneå kommun Finland Sammanfattning Naturvårdsverket yrkar att Regionförvaltningsverket i Norra Finland i sitt tillståndsbeslut för Outokumpu Chrome Oy och Outokumpu Stainless Oy (nedan benämnt bolaget) anger följande villkor för fortsatt och utökad drift av verksamheten enligt den ansökan om justering av tillståndsvillkoren i miljötillstånd och ansökan om miljötillstånd för ökning av ferrokromproduktion vid Torneåverken som översänts till Naturvårdsverket Bolaget ska införa kontinuerlig mätning av kvicksilver från stålsmältverket. Slutligt villkor avseende totala utsläppet av kvicksilver till luft från stålsmältverket ska vara högst 20 mg/ton producerat stålämne som årsmedelvärde och högst 40 kg kvicksilver per år vid sökt maxproduktion 2 miljoner ton stålämne per år. Utsläppen av stoft från det befintliga ferrokromsmältverket, får uppgå till högst 0,2 kg per ton ferrokrom som årsmedelvärde. Efter det att smältverk 3 har tagits i drift, får utsläppen av stoft från samtliga emissionspunkter vid ferrokromsmältverket uppgå till högst 0,1 kg per ton ferrokrom som månadsmedelvärde. Utsläppen av stoft från ferrokromsmältverket får efter det att smältverk 3 har tagits i drift, inte överstiga 70 ton per år. Utsläppen av stoft från sinterverk 1, får uppgå till högst 0,03 kg per ton sintrade pellets som årsmedelvärde. Efter det att sinterverk 2 har tagits i drift, får utsläppen av stoft från samtliga emissionspunkter vid båda sinterverken (sinterverk 1 och 2) uppgå till högst 0,03 kg per ton sintrade pellets som månadsmedelvärde. BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA KASERNGATAN 14 POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: SE INTERNET: WWW. NATURVARDSVERKET. SE

2 NATURVÅRDSVERKET 2(13) Utsläppen av svaveldioxid från sinterverk 1 får, från och med år 2014, uppgå till högst 0,09 kg per ton sintrade pellets som årsmedelvärde. Ett år efter det att sinterverk 2 har tagits i drift, får utsläppen av svaveldioxid från båda sinterverken (sinterverk 1 och 2) uppgå till högst 0,07 kg per ton sintrade pellets som månadsmedelvärde. Utsläppen av svaveldioxid får efter det att samtliga sinterverk är i drift, inte överstiga 70 ton per år. Bolagen bör även snarast möjligt ersätta den olja med högre svavelinnehåll, som används i förbränningsanläggningar med olja som har ett väsentligt lägre svavelinnehåll (EO5). Utsläppen av kväveoxider från ferrokromverkets sinterprocess får, från och med år 2014, uppgå till högst 0,4 kg kväveoxid per ton sintrade pellets som årsmedelvärde. Utsläppen av kväveoxider får efter det att samtliga sinterverk är i drift, inte överstiga 340 ton per år. Bolaget ska senast år 2014 ha vidtagit åtgärder vid verksamheten varvid NOx utsläppet ej överstiger 0,75 kg/ton slutprodukt vid maximal produktion ton per år och högst 1000 ton per år vid det sökta maximala produktionen. Bolaget ska inom 2 år efter tillståndsbeslut, dock senast 2014, inkomma med en fullständig utredning beträffande utsläppen av de viktigaste långlivade organiska föroreningarna med förslag till kontroll- och begränsningsåtgärder. De ämnen och ämnesgrupper som är aktuella inkluderar polycykliska aromatiska kolväten (PAH), hexaklorbensen (HCB), polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF). Redovisningen och förslag till begränsningsåtgärder ska även omfatta bromerade tetrahalogenerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuran. Provisoriska villkor avseende totala utsläppet av dioxiner (PCDD/PCDF) till luft från verksamheten ska vara högst 0,08 mikrogram/ton slutprodukt som årsmedelvärde och högst 0,1 g PCDD/PCDF (TEQ) per år vid sökt maxproduktion ton slutprodukt per år. För stoftreningsanläggningar med en kapacitet större än Nm 3 /timme uppmätt flöde får stofthalten i utgående gas inte överstiga 5 mg/nm 3. För stoftfilteranläggningar med en mindre kapacitet än Nm 3 /timme uppmätt flöde, får stofthalten i utgående gas vid mätning inte överstiga 10 mg/nm 3. Bolaget ska inom 2 år efter tillståndsbeslut, dock senast 2014, redovisa utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen från bolagets avfallshantering samt en slutlig åtgärdsplan för avfallshantering inklusive deponering från den befintliga Sellö-deponin och från den nya Hietainpää deponin som ska tas i bruk. Redovisningen och förslag till åtgärder skall ske med hänsyn till EU:s avfallsdirektiv 2008/98/EG.

3 NATURVÅRDSVERKET 3(13) Vid beslut om övervakningsprogram bör synpunkterna från Haparanda stad och Kalix kommun beaktas. Bolaget ska säkerställa att åtgärder vidtas vid verksamheten för att hindra eller begränsa gränsöverskridande effekter från allvarliga kemikalieolyckor. Bolaget ska informera den kommunala räddningsnämnden i Haparanda stad om verksamheten. Om verksamheten omfattas av konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor ska information lämnas enligt artikel 9 till boende i Sverige som kan antas bli berörda om en allvarlig kemikalieolycka skulle inträffa. Bakgrund Regionförvaltningsverket i Norra Finland översände till Naturvårdsverket en delgivning och begäran om utlåtande med anledning av ansökningshandlingar för miljötillstånd i enlighet med artikel 5 i miljöskyddskonventionen mellan Norge, Sverige och Finland. Naturvårdsverket och Regionförvaltningsverket enades senare om att ärendet skulle hanteras i enlighet med gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland från Naturvårdsverket, såsom bevakningsmyndighet enligt förordningen (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland, och Regionförvaltningsverket inledde också en dialog om vilket underlag som behövde översättas till svenska. Översättningarna av underlagsmaterialet konfirmerades Naturvårdsverket sände ansökan på remiss till berörda kommuner, länsstyrelse, centrala verk och lokala miljöorganisationer med begäran om svar senast den 20 juni. Ärendet kungjordes också i lokaltidningar i Norrbottens län. Naturvårdsverket har begärt förlängd svarstid till den 9 september 2011 vilket beviljats. Naturvårdsverket har mottagit yttranden från Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Fiskeriverket, Haparanda stad, Kalix kommun, Övertorneå kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Robert Sandström och Johan Lindquist. Samtliga yttranden bifogas. Den 1 juli 2011 övergick ansvaret som bevakningsmyndighet i enlighet med gränsälvsöverenskommelsen med Finland från Naturvårdsverket till Havs- och vattenmyndigheten. Genom den förlängning av svarstiden som skett och att ansvaret som bevakningsmyndighet ändrats under ärendets gång ställs detta yttrande till Havsoch vattenmyndigheten.

4 NATURVÅRDSVERKET 4(13) Naturvårdsverkets ställningstagande Naturvårdsverket har inget att erinra mot att bolaget får tillstånd till den sökta verksamheten förutsatt att adekvata villkor föreskrivs. Med tanke på verksamhetens mycket stora omfattning och de sammantaget stora utsläppen av bla kvicksilver, svaveldioxid, kväveoxid och stoft ser verket att det är av yttersta vikt att verksamheten föreskrivs villkor utifrån vad som är bästa möjliga teknik för att minimera skadorna på naturmiljön och hälsoriskerna i Sverige. Naturvårdsverket ställer sig i allt väsentligt bakom yttrandet från Länsstyrelsen i Norrbottens län (bilaga 1) och antar det som sitt eget yttrande i samtliga delar förutom så vitt avser utsläpp av kvicksilver. Vad gäller kvicksilver bedömer Naturvårdsverket att tillämpningen av bästa möjliga teknik medför lägre utsläpp än de nivåer länsstyrelsen föreskriver. Naturvårdsverket kompletterar vidare länsstyrelsens skrivningar vad gäller kväveoxider och formulerar kompletterande villkor vad gäller de totala kväveoxidutsläppen från anläggningen. Vad gäller åtgärder för att reducera risken för allvarliga kemikalieolyckor och beredskap för olyckor ställer sig Naturvårdsverket bakom yttrandet ( ) från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (bilaga 2). Naturvårdsverket utvecklar även skrivningar angående utsläpp av långlivade organsiska föroreningar (POP) och anger villkor som bör ställas på verksamheten. Vidare begär Naturvårdsverket att krav ställs på bolaget att redovisa hur avfallet ska hanteras för att utsläpp och läckage inte ska kunna ske från avfallshanteringen, som i förlängningen annars skulle kunna påverka svenska förhållanden. Naturvårdsverket finner trots det goda samarbetet med regionförvaltningsverket vad gäller översättningar av underlaget att det i vissa fall har varit svårt att finna relevanta uppgifter och att det inte alltid varit självklart vad de angivna värdena relateras till. Oavsett om dessa svårigheter kan ha inneburit oklarheter i beskrivningen av verksamheten så påverkar det inte ställningstaganden kring de nivåer på utsläpp, krav på mätningar och utredningar och försiktighetsåtgärder mm som Naturvårdsverket yrkar i detta yttrande. Utveckling av Naturvårdsverket talan Utsläpp av kvicksilver från stålsmältverket I de på svenska tillgängliga ansökningshandlingarna finns ingen information om kvicksilver utöver rapporterat utsläpp i tabell 25. Att utsläppet av kvicksilver inte ses som ett problem som behöver belysas särskilt är anmärkningsvärt med tanke på det intensiva arbete som pågår sedan tio-talet år inom EU och internationellt för att minska kvicksilvers negativa påverkan på människors hälsa och miljön. Föroreningar av kvicksilver är ett problem på global nivå. Enligt FN:s miljöprogram, som låtit kartlägga situationen, finns nu kvicksilver i miljön och i föda (framförallt fisk) i så höga halter att både människa och miljö kan ta skada.

5 NATURVÅRDSVERKET 5(13) Även regioner utan kvicksilverutsläpp, exempelvis Arktis, påverkas negativt på grund av att kvicksilver transporteras långa sträckor i luften. Befolkningsgrupper som äter mycket fisk, skaldjur och marina däggdjur är särskilt utsatta. I Sverige är halterna av kvicksilver i skogs- och åkermark 3-5 gånger högre än naturliga bakgrundsnivåer och i fisk har kvicksilverhalter som överskrider gränsvärdet 0,5 mg/kg (WHO/FAO ) uppmätts i omkring hälften av Sveriges insjöar (ca sjöar). Denna situation ses som ett stort problem för människors hälsa och för miljön och Sverige har i årtionden gjort stora ansträngningar för att minska utsläppen av kvicksilver. Kvicksilver i industriutsläpp till luft kan vara elementärt (oladdat), i jonform eller partikelbundet. Elementärt kvicksilver har lång uppehållstid i atmosfären och kan färdas långt innan det faller till marken. Enligt Jernkontorets forskningsrapport (D825: 2008) är andelen elementärt kvicksilver från ståltillverkning ca 80 % av kvicksilverutsläppen vilket är högre än från andra industrier. Det innebär att stålindustrins bidrag till kvicksilverdepositionen i arktiska regioner är relativt stort och att kvicksilverutsläppen från nordiska stålverk har en signifikant påverkan på miljön och människors hälsa. Stora utsläpp av kvicksilver från Torneåverken Enligt handlingarna (tabell 25 i ansökan) har utsläppen av kvicksilver till luft legat på 0,3-0,4 ton årligen sedan Det innebär att Torneåverken är den i särklass största kvicksilverkällan i Norden och en av de 25 största i Europa. Det finns i handlingarna ingen prognos för utsläppen av kvicksilver vid sökt utbyggd produktion men det kan befaras att de kommer att öka till minst det dubbla var rapporterat utsläpp 0,3 ton (256 kg i Bilaga 12). I Kompletterande utredningar mars 2010 kan utläsas att ämnesproduktionen 2008 var 0,96 Mt och mängd skrotråvara (externt återvinningsstål) ton. I samma dokument anges mängd skrotråvara till ton vid sökt maxproduktion 2 Mt, vilket är mer än dubbelt så mycket. Eftersom den huvudsakliga källan till kvicksilver lär vara skrotråvaran kan det befaras att också utsläppen av kvicksilver kommer att mer än fördubblas vid sökt maxproduktion om inga åtgärder vidtas. Torneåverkens utsläpp av kvicksilver vid sökt maxproduktion kan därför bli över 500 kg per år. Det är i samma storleksordning som Sveriges totala utsläpp av kvicksilver till luft från alla punktkällor tillsammans (540 kg 2008). Det innebär också att Torneåverken kommer att tillhöra de fem största utsläppskällorna av kvicksilver i Europa. Mätning av kvicksilverutsläpp I handlingarna finns ingen information om hur mätningarna som ligger till grund för rapporterade utsläpp av kvicksilver utförs. Det kan antas att mätningar görs periodvis och inte kontinuerligt under hela driftstiden. Vid kvicksilvermätningar i utgående gas från ett svenskt skrotbaserat stålverk, Sandvik AB i Sandviken, varierade utsläppen under mätperioden med

6 NATURVÅRDSVERKET 6(13) procent (0,64 mikrogram/m 3 68 mikrogram/m 3 ). Till detta tillkom lika stora variationer med chargers (0,53 g/charge 51 g/charge). Enligt bolaget kan skillnaderna hänföras till variationer i skrotråvarans kvicksilverinnehåll. Det konstaterades i detta fall att det först efter att kontinuerlig mätutrustning installerats kan framkomma pålitligt underlag som visar hur mycket som verkligen släpps ut. Då samma förutsättningar kan antas gälla för Torneåverken anser Naturvårdsverket att Torneåverken ska åläggas att installera kontinuerlig mätutrustning för kvicksilver i utgående gas från stålsmältverkets alla delar med betydande utsläpp av kvicksilver, i Bilaga 26 kallas de Ljusbågsugn 2, Ljusbågsugn 1, AOD 2 och AOD1 norra. Åtgärder för att begränsa utsläppen av kvicksilver Det finns i handlingarna ingen information om nuvarande eller tänkta åtgärder för att begränsa utsläppen av kvicksilver. Torneåverkens utsläpp av kvicksilver är inte bara mycket stora i absoluta tal, de specifika utsläppen är också höga i jämförelse med andra anläggningar. Torneåverkens rapporterade utsläpp av kvicksilver per producerat ton stål är ca 300 mg. Denna siffra kan jämföras med Outokumpu i Avesta som rapporterade ca 23 mg Hg/ton stränggjutna ämnen (2010), Sandvik AB i Sandviken ca 75 mg Hg/ton götmetall (2010) och Celsa i Mo i Rana ca 19 mg/ton stål (2010). Naturvårdsverket anser att utsläppen av kvicksilver från Torneåverken är oacceptabelt höga och att bolaget ska åläggas att begränsa utsläppen så långt som är möjligt. Som jämförelse kan nämnas att två svenska skrotbaserade stålverk, Outokumpu Stainless AB:s anläggning i Avesta och Sandvik AB i Sandviken, nyligen har ålagts att införa kontinuerliga mätningar och att utreda förutsättningarna att rena utsläppen av kvicksilver. Tekniker som ska utredas inkluderar förvärmning av skrotet med separat rening av rökgaserna och spärrfilter med efterföljande kolfilter. De rapporterade utsläppen av kvicksilver från dessa anläggningar var 9 respektive 21 kg 2010, betydligt lägre än Torneåverkens utsläpp. Det kan också i sammanhanget nämnas att det i Sverige normalt krävs rening på krematorier, där utsläppen innan rening är i storleksordningen några kg per år. När det gäller krematorier så är det vedertaget att det är ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat att rena kvicksilver till en kostnad upp till 2000 SEK per gram (ca 220 Euro per gram kvicksilver). Den mest kostnadseffektiva åtgärden är att begränsa utsläppen vid källan, dvs att minimera inkommande mängd kvicksilver med skrotråvaran. Bolaget bör ställa som krav på leverantörer att skrot som köps in som råvara inte får innehålla några mätbara halter av kvicksilver. Dock visar erfarenheter från svenska skrotbaserade stålverk att mottagningskontroll är svårt att tillämpa och kravspecifikationer på råvaruinköp räcker inte för att begränsa utsläppen. Det pågår arbete inom FN:s regi för att förbjuda användandet av kvicksilver i olika nya produkter men ett internationellt avtal förväntas vara på plats tidigast 2013 och därefter vidtas ratificeringsprocessen. Ett eventuellt åtagande

7 NATURVÅRDSVERKET 7(13) avseende nyproducerade produkter kommer att bli bindande först flera år efter att avtalen ratificerats. Det kommer därför att ta lång tid innan tillförseln av kvicksilverinnehållande produkter till skrotråvara upphör. Mot bakgrund av detta anser Naturvårdsverket att möjlig framtida internationell reglering inte utgör skäl för att nu avstå från att ställa krav på rening avseende kvicksilver. En teknik som bör övervägas är förvärmning av skrotet med separat rening av rökgaserna. En sådan teknik medför även andra fördelar som förbättrad produktionstakt, energieffektivisering, minskat stoftutsläpp, mindre utsläpp av organiska föroreningar (upp till 99 %) och kvicksilver (med %) och minskad risk för explosioner i samband med chargering av skrot m.m. Andra reningstekniker för utsläpp av kvicksilver är t.ex. spärrfilter med efterföljande kvicksilverrening eller injicering av absorbent (aktivt kol eller annan absorbent) före spärrfiltret för att reducera kvicksilverutsläppen och även dioxinutsläppen. Det finns stålverk med installerad och väl fungerande rening, t.ex. Celsa Armeringsstål AS i Mo i Rana, Norge. Där förvärms skrotet och den installerade reningsanläggningen (spärrfilter med efterföljande kolfilter) ger en reduktion av kvicksilverutsläppen med 90 % och av dioxinutsläppen med %. Armeringsstål AS i Mo i Rana har ett begränsningsvärde på 16 kg kvicksilver per år vid maxproduktion ton (1 Mt) stål. Naturvårdsverket anser att teknik finns för att väsentligt minska utsläppen och att de stora utsläppen av kvicksilver från Torneåverken motiverar att åtgärder vidtas med motsvarande reningsgrad som installerad teknik på Celsa Armeringsstål AS i Mo i Rana, Norge. Det innebär ett begränsningsvärde på högst 40 kg kvicksilver per år vid sökt maxproduktion motsvarande högst 20 mg/ton stål som årsmedelvärde. Utsläpp av långlivade organiska föroreningar ( POP ) från smältverken I början av 2000-talet hade över 10 % av den svenska befolkningen ett dagligt intag av PCDD/F och dioxinlika PCB som överskred gränsen för tolerabelt dagligt intag rekommenderad av den Europeiska kommissionen. Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (POP) (EG 850/204) ställer krav på inventeringar och begränsningsåtgärder. Flera långlivade organiska föroreningar förekommer i emissioner från ståltillverkningensprocesser och tillhörande aktiviteter. POP-ämnen och ämnesgrupper som är aktuella för verksamheten vid Torneåverken är polycykliska aromatiska kolväten (PAH), hexaklorbensen (HCB), polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF). Samlingsprov av stoft från liknande verksamhet i Sverige redovisar även utsläpp av bromerade tetrahalogenerade dibenso-pdioxiner och dibensofuraner. Resultaten har redovisats som summorna av respektive kongener; tetraklor, monobromtriklor, dibromdiklor, tribrommonoklor och tetrabrom. Andelen bromerade kongener var högre än förväntat, i gasproven mellan % (w/w) respektive % (mol/mol). I stoftprovet var andelen ännu högre, 70 % (w/w) respektive 60 % (mol/mol). De halogenerade dibensofuranerna utgör huvuddelen av kongenerna. Direkt

8 NATURVÅRDSVERKET 8(13) bildning från bromerade difenyletrar (flamskyddsmedel) är en möjlig förklaring till den höga andelen tetrabromerade kongener. Naturvårdsverket konstaterar i likhet med länsstyrelsen att bolagets redovisning av långlivade organiska föreningar (POP) är mycket knapphändig och svårtolkad. Bolagets har endast redovisat beräkningar av dioxinutsläpp som bygger på utsläppsmätningar som utfördes år 2003 vid endast ett fåtal enheter vid sinter- och smältverket i ferrokromfabriken och rökgasanläggningen vid stålsmältverket. Vid beräkningen av dioxinutsläppen från silovärmare 1 användes den specifika utsläppsfaktor som uppmättes för silovärmare 2. Vid beräkningen av dioxinutsläppet från VKU 1 används mätresultatet från VKU 2. Vid beräkningen av utsläppen från den södra rökgasreningen användes den norra enhetens specifika utsläppskoefficient. Bolagets redovisade ett totalt dioxinutsläpp på 0,045 g för 2003, motsvarande ett specifiktutsläpp på 0,08 mikrogram per ton slutprodukt (2003 framställdes ton slutprodukter). Uppgifter om övriga långlivade organiska föreningar saknas totalt. Bolaget anger, baserat på en mätning av engångskaraktär (se ovan), att PCDD/Futsläppen ligger på en låg nivå. Utan närmare redovisning om hur, anges att det är en följd av att det använda skrotet är kvalitetsmässigt rent. Det kan dock konstateras att Torneåverken inte använder någon av de tekniker som är beskrivna i BAT-redogörelsen såsom snabb kylning och/eller injektering av kolpulver i utloppsgasröret för filtren för att nå PCDD/F-halter på 0,1 I- TEQ/Nm 3. Bolaget redovisar att återvunnet stålskrot som förs till smältning ska vara torrt före chargeringen i ljusbågsugnen och att skrotet torkas med hjälp av gasolbrännare. Det finns teknik med förvärmning och rening av skrotet med separat rening av rökgaserna. En sådan teknik medför även andra fördelar som förbättrad produktionstakt, energieffektivisering, minskat stoftutsläpp, mindre utsläpp av organiska föroreningar (upp till 99 %) och kvicksilver (med %) och minskad risk för explosioner i samband med chargering av skrot mm. Det finns även andra reningstekniker för utsläpp av kvicksilver, t.ex. spärrfilter med efterföljande kvicksilverrening. Som nämnts tidigare finns det stålverk med installerad och väl fungerande rening med nämnda metod, t.ex. Celsa Armeringsstål AS i Mo i Rana, Norge. Den installerade reningsanläggningen ger där en reduktion av kvicksilverutsläppen med 90 % och av dioxinutsläppen med %. Naturvårdsverket anser att förvärmning bör tillämpas för all skrotråvara och att frånluft från förvärmningen skall renas från POP, kvicksilver och NO X. Flertalet av åtgärderna för minskat utsläpp av NOx och kvicksilver medför även minskat utsläpp av POPs, se Tabell 1 nedan (Källa: Jernkontoret Rapport D825, Final report JK (ISSN X)).

9 NATURVÅRDSVERKET 9(13)

10 NATURVÅRDSVERKET 10(13) Enligt Naturvårdsverket rapport 5912 ( Sources, Transport, Reservoirs and Fate of Dioxins, PCBs and HCB in the Baltic Sea Environment ) är atmosfären den största källan till PCDD/F i Bottenhavet och Egentliga

11 NATURVÅRDSVERKET 11(13) Östersjön. Sedan miljöövervakningen startade på 1970-talet har minskande halter av PCB och HCB observerats i biota från Östersjön. Gällande PCDD/F sågs en trend av avtagande TEQ-nivåer på 1970-talet, men minskningen planade ut i mitten av 1980-talet och nivåerna har sedan dess varit stabila. Ny forskning har visat att från 1990 och 15 år framåt har halterna av vissa dioxin (PCDD)- kongener (till exempel 2,3,7,8-TCDD och OCDD) minskat i sillgrissleägg från Östersjön, medan stabila eller till och med ökande trender observerats för de flesta andra toxiska PCDD/F kongener. Sveriges järn- och stålverks samlade dioxinutsläpp till luft 2005 motsvarade 3,4 g/år (PCDD/PCDF; TEQ). Liknande verksamheten i Sverige (Sandviken, 2005) redovisar betydligt mindre utsläpp, exempelvis 0,015 g/år (PCDD/PCDF; TEQ) och 0,0032 g/år (PCB; TEQ). Naturvårdsverket anser att det är av synnerlig vikt att bättre kartlägga POP och minska utsläppen och exponering. POP Villkor Torneåverken Bolaget skall åläggas att inom 2 år, dock senast 2014, inkomma med en fullständig utredning beträffande utsläppen av POP samt med förslag till kontroll och begränsningsåtgärder. Utredning och förslag skall inkludera polycykliska aromatiska kolväten (PAH), hexaklorbensen (HCB), polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD), polyklorerade dibensofuraner (PCDF) och bromerade tetrahalogenerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuran. Emellertid anser Naturvårdsverket att provisoriska villkor ska fastställas beträffande det totala utsläppet av dioxiner (PCDD/PCDF ) till luft från verksamheten. Det ska vara högst 0,08 mikrogram/ton slutprodukt som årsmedelvärde och högst 0,1 g PCDD/PCDF (TEQ) per år vid sökt maxproduktion ton slutprodukt per år. Utsläpp av kväveoxider (NOx) Minskade utsläpp av NOx är en nationellt samt regionalt prioriterad fråga i Sverige De nationella och regionala miljömålen för kväveoxid tillhör de miljömål som är svårast att nå. Berggrunden i Sverige och Norrbotten är naturligt sur och har dålig buffringsförmåga. Den kritiska belastningen för skogsmark, uttryckt som 95- percentil, är vanligen 0,3-0,6 g N/m 2 och år i Götaland, 0,3-0,5 g N/m 2 och år i Svealand och 0,3 g N/m 2 och år i Norrland. Haparanda och Övertorneå kommuner har högst nedfall i länet och bakgrundsdepositionen uppgår till 0,41 g N/m 2 -år. Vid ytterligare nedfall finns därmed en uppenbar risk att den kritiska belastningen för övergödning överskrids och medför större kväveläckage från mark och tillhörande ökade miljöskador i omgivningen. Miljömålet för kväveoxider klaras inte i dagsläget och ytterligare åtgärder måste vidtagas för att klara miljömålet. NOx-utsläppen från Torneåverken år 2008 uppgick till ton i samband med framställning av ton slutprodukter. Mellan minskade produktionen med 1 procent. Ändå ökade det specifika NOx utsläppet med mer än 50 procent från ca 1,2 kg/ton till ca 1,9 kg/ton slutprodukt. Det kan konstateras att NOx utsläppet har dubblerats från en nivå på ca 750 ton år 1996

12 NATURVÅRDSVERKET 12(13) till ca ton år Vid utökad produktion ( ton slutprodukter) förväntas NOx- utsläppet öka ytterligare till ton årligen motsvarande 2 kg/ton. De största bidragen kommer från sinter- och stålsmältverken samt varmoch kallvalsverken (Tabell [2]). Tabell [2] - Avdelningsspecifika NOx-utsläpp från fabrikerna i Torneå år 2008 Som redovisas i Tabell 1 ovan, finns flera sätt att minska utsläppen av flera av de viktigaste miljöskadliga ämnen (POP, kvicksilver och NOx) som förväntas öka påtagligt från Torneåverken. Naturvårdsverket delar Länsstyrelsen i Västerbottens län synpunkter i frågan om tydligare redovisning från bolagets sida och behov av åtgärder som säkerställer att utsläpp av NOx inte ökar. NOx Villkor Torneåverken Naturvårdsverket yrkar att tillståndsmyndigheten såsom villkor föreskriver att utsläppen från Torneåverken från och med 2014 ej överstiger 0,75 kg/ton slutprodukt vid max produktion på ton per år och får uppgå till högst ton NOx per år från hela verksamheten. Avfallshantering Torneåverken har två slutdeponier för avfall i fabriksområdet. Norra avfallsområdet (Sellö-deponin) klassas som miljöfarligt avfall och håller på att stängas men är fortfarande i bruk. Efter stängning av Sellö-deponin kommer slutdeponering att ske på Hietainpää-deponin (som blev klar 2005 men ej tagen i bruk). Det har visat sig att grundvattnet i Sellö-området är förorenat. Sellödeponin läcker sexvärt krom. Detta läckage hanteras nu genom en försöksteknik som innebär injicering av ferrosulfat (s.k. In-situ Redox Manipulation, ISRM - tekniken). Bolaget konstaterar att tekniken fungerar men något underlag om undersökning, spridning (under- och ovanmark) och utsläpp av sexvärt krom, och för andra miljöfarliga ämnen finns ej redovisat i detalj. Naturvårdsverket kan konstatera att det visar på att deponin inte är täckt på ett sätt som överensstämmer med EU:s deponiförordning. Om deponin vore korrekt byggt skulle den inte läcka till omgivningen (luft, mark, vatten). Avfallsvillkor Torneåverken Bolaget ska åläggas redovisa inom 2 år, senast 2014, utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen (till luft och vatten) samt en slutlig åtgärdsplan för avfallshantering och deponering från den befintliga Sellö-deponin och från den nya Hietainpää-deponin som ska tas i bruk. Redovisningen och förslag till åtgärder samt tillhörande kontrollprogram skall ske med hänsyn till EU:s avfallsdirektiv 2008/98/EG.

13 NATURVÅRDSVERKET 13(13) Övervakningsprogram Ett övervakningsprogram bör upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten. Vid beslut om övervakningsprogrammet bör synpunkter från Haparanda stad och Kalix kommun beaktas. Beslut om detta yttrande har fattats av sektionschef Håkan Bengtsson. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit Petra Hagström, Husamuddin Ahmadzai samt Egon Enocksson, den sistnämnde föredragande. För Naturvårdsverket Håkan Bengtsson Egon Enocksson Bilagor Naturvårdsverket antar dessa bilagor som eget yttrande på sätt som beskrivits ovan Yttrande från Länsstyrelsen i Norrbottens län (bilaga 1) Yttrande ( ) från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (bilaga 2) Övriga yttranden Yttrande från Myndigheten för samhällskydd och beredskap ( ) Yttrande från Fiskeriverket Yttrande från Haparanda stad Yttrande från Kalix kommun Yttrande från Övertorneå kommun Yttrande från John Lindquist Yttrande från Robert Sandström Kopia till Myndigheten för samhällskydd och beredskap Länsstyrelsen i Norrbottens län Haparanda stad Kalix kommun Övertorneå kommun

Yttrande över beslut om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet för Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrome Oy i Torneå, Finland

Yttrande över beslut om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet för Outokumpu Stainless Oy och Outokumpu Chrome Oy i Torneå, Finland 1(10) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2012-10-05 Ärendenr: NV-07215-12 HaV dnr: 1215-11 Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se Yttrande över beslut

Läs mer

Hur står det till med matfisken i Norrbotten?

Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Hur står det till med matfisken i Norrbotten? Giftigt eller nyttigt? Vad är ett miljögift? Vilka ämnen? Hur påverkas fisken? Hur påverkas vi människor? Kostråd Vad är ett miljögift? - Tas upp av organismer

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

BESLUT. Beslut om dispens från BAT-slutsats för Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB, Piteå kommun

BESLUT. Beslut om dispens från BAT-slutsats för Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB, Piteå kommun 1(4) Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB 941 86 Piteå Beslut om dispens från BAT-slutsats för Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB, Piteå kommun Kod i miljöprövningsförordningen (2013:251): 9 kap. 1-2 ; 21.10,

Läs mer

Sammanfattning av rapporten

Sammanfattning av rapporten Sammanfattning av rapporten Evaluation of the contaminant status in sediment and fish in the Bothnian Bay. Titel Omslagsbild: Författare: Kontaktperson: Sammanfattning av rapporten. Evaluation of the contaminant

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

YTTRANDE Ärendenr: NV Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt

YTTRANDE Ärendenr: NV Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-06-26 Ärendenr: NV-08834-14 Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt Yttrande i mål M 1420-07, angående utsläpp av svavelföreningar vid Stora

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

REGLER FÖR AVFALL SOM INNEHÅLLER LÅNGLIVADE ORGANISKA FÖRORENINGAR (POPS)

REGLER FÖR AVFALL SOM INNEHÅLLER LÅNGLIVADE ORGANISKA FÖRORENINGAR (POPS) REGLER FÖR AVFALL SOM INNEHÅLLER LÅNGLIVADE ORGANISKA FÖRORENINGAR (POPS) Temadagar 5 & 7 december 2016 Axel Hullberg Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-12-19 1 Innehåll Långlivade

Läs mer

Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen. Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys

Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen. Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys Miljögifter inom vattenförvaltningen och miljöövervakningen Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöanalys Miljögifter inom vattenförvaltningen Särskilt förorenande ämnen (SFÄ)

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga och marknära

Läs mer

Till Länsstyrelsen i Norrbottens län, Mi 1jöprövni ngsdelegati onen

Till Länsstyrelsen i Norrbottens län, Mi 1jöprövni ngsdelegati onen ALRUTZ' ADVOKATBYRÅ AB STOCKHOLM Till Länsstyrelsen i Norrbottens län, Mi 1jöprövni ngsdelegati onen Dnr. 551-10470-15; ansökan av Kiirunavaara AB om dispens från BAT-slutsatser för utsläpp av HC1 vid

Läs mer

1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Marie-Louise Nilsson 2013-05-29 2009-004370- MI 018-7274337 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 19 juni 2013 Adressat:

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-17 Ärendenr: NV-05127-14 Regeringskansliet Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se magnus.moreau@regeringskansliet.se Underlag

Läs mer

Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar

Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar Undersökning av miljögifter i Bråvikens abborrar Helene Ek och Karl Svanberg Länsstyrelsen Östergötland 1 Sammanfattning Tidigare studier har visat att Bråvikens sediment (dvs. bottensubstrat) innehåller

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12)

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12) 1 (2) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 010-69881110 elin.forsberg@nattirvardsverket.se YTTRANDE 2012-12-04 DnrNV-08584-12 Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2007:771 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 07734/15 Stadsmiljö Karolina Källstrand Telefon 031-368 38 78 E-post: karolina.kallstrand@miljo.goteborg.se Yttrande till Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Risk med fisk. Emma Halldin Ankarberg, toxikolog Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket

Risk med fisk. Emma Halldin Ankarberg, toxikolog Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket Risk med fisk Emma Halldin Ankarberg, toxikolog Rådgivningsavdelningen, Livsmedelsverket - Vad är dioxiner och PCB Agenda - Risker med dioxiner och dioxinlika PCB - Halter i livsmedel - Kostråd och kännedom

Läs mer

Industriutsläppsdirektivet (IED)

Industriutsläppsdirektivet (IED) Page 1 of 5 Industriutsläppsdirektivet (IED) Riksdagen har beslutat om hur EU:s industriutsläppsdirektiv, IED, ska införlivas i svensk lagstiftning. Regeringen planerar att besluta om nya och ändrade förordningar

Läs mer

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13 Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål M 6274-13 angående föreläggande att ansöka om

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-12-04 1 Naturvårdsverket presenterar: Kartläggning av fosforresurser

Läs mer

Redovisning av Batterifondens inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2011

Redovisning av Batterifondens inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2011 1(1) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-03-29 Ärendenr: NV-02987-12 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av Batterifondens inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2011

Läs mer

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ BESLUT 1 (5) Anl.nr: 1982-113 Delgivningskvitto AGA Gas AB 181 81 LIDINGÖ Slutliga villkor rörande utsläpp av kondensvatten vid tillverkning av vätgas på fastigheten Hantverkaren 15 i Fagersta kommun Koder

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-04 Ärendenr: NV-03147-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål.

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål. 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Kyriakos Zachariadis Tel: 08-698 1683 kyriakos.zachariadis @naturvardsverket.se YTTRANDE 2008-04-10 Dnr 544-2824-08 Rv SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Box

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Beslut om bidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador ny fördelningsplan samt fördyring

Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Beslut om bidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador ny fördelningsplan samt fördyring 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Häggrot, Jeanette Tel: 010-698 17 43 Jeanette.Haggrot @naturvardsverket.se BESLUT 2014-05-06 Ärendenr: NV-07338-11 Länsstyrelsen i Västra Götaland Henrik Bengtsson

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 3

Samrådsredogörelse. Bilaga 3 Bilaga 3 Samrådsredogörelse Ansökan om Tillstånd för uppförande och drift av en biogasanläggning med tillhörande reningsverk på del av Gravarne 3:1, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Smögen 2014-12-22

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av ansökan, prövningen och begäran om kompletteringar.

Nedan följer en beskrivning av ansökan, prövningen och begäran om kompletteringar. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lundell, Yvonne Tel: 010-698 14 14 Yvonne.lundell @naturvardsverket.se REMISS 2014-11-28 Ärendenr: NV-07349-14 Sändlista Remiss av ansökan om spridning av bekämpningsmedlet

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

BAT-slutsatser för produktion av massa och papper Olof Åkesson Naturvårdsverket

BAT-slutsatser för produktion av massa och papper Olof Åkesson Naturvårdsverket BAT-slutsatser för produktion av massa och papper Olof Åkesson Naturvårdsverket Foto av Cozyta, flickr.com 1 BAT-slutsatserna och Miljöbalken (MB) BAT-slutsatserna ersätter inte villkor i tillstånd enligt

Läs mer

Batterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetår 2010

Batterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetår 2010 1(1) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2011-02-17 Ärendenr: NV-01424-11 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Batterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetår 2010 Enligt

Läs mer

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Linda Sjöö Tel: 010-6981150 linda.sjoo @naturvardsverket.se MISSIV 2016-06-29 Ärendenr: NV-01427-16 Enligt sändlista Utskick endast per e-post Remiss av förslag

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall Beslut Diarienummer Sida 2016-09-27 562-32056-2016 1(3) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB (RAMBO AB) Södra Hamngatan 6 45380 Lysekil Tillstånd

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-28 Ärendenr: NV-05553-15 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och

Läs mer

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB

Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk. Anders Sjölin Toxicon AB Hur mår Vänerfisken? - Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i fisk Anders Sjölin Toxicon AB Definition Miljögift är ett samlingsnamn för sådana gifter som har en negativ inverkan på miljö

Läs mer

DOM 2012-03-19 Stockholm

DOM 2012-03-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2012-03-19 Stockholm Mål nr M 455-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-12-21 i mål nr M 2739-05, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

UTSLÄPPEN TILL LUFTEN FRÅN PRODUKTIONSANLÄGGNINGARNA I SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014

UTSLÄPPEN TILL LUFTEN FRÅN PRODUKTIONSANLÄGGNINGARNA I SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 Byggnads- och miljönämnden 103 15.09.2015 UTSLÄPPEN TILL LUFTEN FRÅN PRODUKTIONSANLÄGGNINGARNA I SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 324/60.600/2013, 328/60.600/2013, 243/60.606/2015, 346/60.600/2015 ByMiN

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

YTTRANDE 2009-02-05 Dnr 548 8680-08. Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand

YTTRANDE 2009-02-05 Dnr 548 8680-08. Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2009-02-05 Dnr 548 8680-08 Nacka tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Yttrande i mål M 1452-07 beträffande Kapellskärs Hamn AB:s

Läs mer

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Hur jobbar vi inom miljöskydd Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Miljöskyddets verktyg Prövning 9, 11 och 14 kap MB Tillsyn Projekt Remisser Miljövervakning Miljömål Giftfri miljö Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den

KOMMISSIONENS BESLUT. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2016 C(2016) 3942 final KOMMISSIONENS BESLUT av den 30.6.2016 om Republiken Finlands anmälan av en ändrad nationell övergångsplan som avses i artikel 32.6 i Europaparlamentets

Läs mer

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket

På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket På väg mot en hållbar återföring av fosfor Catarina Östlund Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-04-04 1 Regeringsuppdrag redovisat i sep 2013 Kartläggning av

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

BILAGOR. till förslaget. till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

BILAGOR. till förslaget. till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAGOR till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om begränsning av utsläpp till luften av visa föroreningar

Läs mer

2014-02- 'l 4 REMISS 768/14 12.2.2014 00136/13/5102 00137/13/5102. Havs- och vattenmyndigheten Juridiska enheten Box 11 930 404 39 GÖTEBORG SVERIGE

2014-02- 'l 4 REMISS 768/14 12.2.2014 00136/13/5102 00137/13/5102. Havs- och vattenmyndigheten Juridiska enheten Box 11 930 404 39 GÖTEBORG SVERIGE VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL Korsholmsesplanaden 43 PB204,65101 VASA Telefon 029 56 42611 Fax 029 56 42760 E-post vaasa.hao@oikeus.fi REMISS 768/14 12.2.2014 00136/13/5102 00137/13/5102 Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets PM En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter

Yttrande över Finansdepartementets PM En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS Ä VERKET^ YTTRANDE 2014-10-02 Ärendenr: NV-05661-14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator(^egeringskansliet.se Yttrande över Finansdepartementets

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Dioxin ut ut kretsloppet. rapport. Förbränning av avfall binder giftet. RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE

Dioxin ut ut kretsloppet. rapport. Förbränning av avfall binder giftet. RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE Dioxin ut ut kretsloppet Förbränning av avfall binder giftet RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE rapport RVF Rapport 01:14 ISSN 1103-4092 ISRN RVF-R--01/14--SE RVF Service AB Tryck:

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2013

Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2013 1(1) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2014-02-20 Ärendenr: NV-00170-14 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning

Läs mer

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads ansökan om tillstånd till distribution av gas i Stockholms kommun m.fl. kommuner

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stads ansökan om tillstånd till distribution av gas i Stockholms kommun m.fl. kommuner Avdelning: Plan och miljö Handläggare: Åsa Ekman Telefon: 08-508 28 917 Fax: 08-508 28 808 E-post: asa.ekman@miljo.stockholm.se TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2002-002762-300 2006-02-28 MHN 2006-03-14 p 17 AB Fortum

Läs mer

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall.

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL...

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag för åtgärdsområdet Södra Hälsinglands utsjövatten Detta är en sammanställning av de som föreslås för

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 4 april 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Miljömedicinsk bedömning gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet vid Perstorp Oxo AB Göteborg den 19 december 2002 Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes-

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall på järnväg

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall på järnväg BESLUT Diarienummer Sida 2014-12-12 562-42076-2014 1{2) LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl 010-2245431 Baneservice Skandinavia AB Stilla Havet 1 41834 Göteborg Tillstånd

Läs mer

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA BESLUT 1 (9) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA Slutliga villkor avseende energiförbrukning, utsläpp av kväveoxider och damning från verksamheten som Gyproc AB bedriver på

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EESkommittén beträffande

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut 1 (6) Djur- och miljöenheten Jerry Joelsson 010-2253250 LM EDENSTRÖMS MASKIN AB Västanå 316 841 97 Erikslund Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Länsstyrelsen ger LM EDENSTRÖMS

Läs mer

Sanering av PCB. Information till fastighetsägare

Sanering av PCB. Information till fastighetsägare Sanering av PCB Information till fastighetsägare 2 FOTO: Leif Gustavsson, LG foto Visste du att... Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att undersöka om PCB finns i byggnader byggda eller renoverade

Läs mer

Gifter i havsmiljön Hur onödig användning kan minskas till gagn för hälsa och miljö.

Gifter i havsmiljön Hur onödig användning kan minskas till gagn för hälsa och miljö. Gifter i havsmiljön Hur onödig användning kan minskas till gagn för hälsa och miljö. Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet Risk/nytta analys 1992 o 1998

Läs mer

DIAGRAM 1 - Nedfallsmätningar (krondropp) i Klintaskogen i Höörs kommun av svavel och kväve. Källa: IVL.

DIAGRAM 1 - Nedfallsmätningar (krondropp) i Klintaskogen i Höörs kommun av svavel och kväve. Källa: IVL. Bara naturlig försurning Den av människan orsakade försurningen, som under det senaste århundradet ökade kraftigt, har under de senaste årtiondena nu börjat avta. Industrialiseringen och den ökande energianvändningen

Läs mer

DIREKTIVET OM MEDELSTORA FÖRBRÄNNINGS- ANLÄGGNINGAR

DIREKTIVET OM MEDELSTORA FÖRBRÄNNINGS- ANLÄGGNINGAR DIREKTIVET OM MEDELSTORA FÖRBRÄNNINGS- ANLÄGGNINGAR Oktober 2016 Anders Törngren, Åsa Söderberg, Ingrid Backudd, Maria Ullerstam, Staffan Asplind Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Fluorerade växthusgaser frågor och svar

Fluorerade växthusgaser frågor och svar 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fluorerade växthusgaser frågor och svar Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om fluorerade växthusgaser i en pdf. Informationen riktar sig framför

Läs mer

LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014

LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 Byggnads- och miljönämnden 104 15.09.2015 LUFTKVALITETEN I OMGIVNINGEN AV SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 324/60.600/2013 ByMiN 104 Beredning: tf. miljövårdsinspektör Enni Flykt, tfn 040-766 6760, enni.flykt@porvoo.fi

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken, Örnsköldsviks kommun (M2010/4615/Ma)

Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken, Örnsköldsviks kommun (M2010/4615/Ma) 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Pettersson, Björn Tel: 010-698 11 74 bjorn.pettersson @naturvardsverket.se YTTRANDE 2011-06-09 Ärendenr: NV-03103-11 Miljödepartementet Miljöanalysenheten

Läs mer

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Helena Sabelström Naturvårdsverket 4 september 00 Jönköping 00-09-9 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Utveckling av förordning

Läs mer

Gifter från båtverksamhet

Gifter från båtverksamhet Gifter från båtverksamhet Dagens kunskap, möjligheter till åtgärder? Britta Eklund Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet Britta.eklund@itm.su.se Problemet Vem/vilka är

Läs mer

NFKK-konferens i Köpenhamn Föredrag om NOx-utsläpp från krematorier förmiddagen / Torbjörn Samuelsson

NFKK-konferens i Köpenhamn Föredrag om NOx-utsläpp från krematorier förmiddagen / Torbjörn Samuelsson 1 NFKK-konferens i Köpenhamn 2017. Föredrag om NOx-utsläpp från krematorier 2017-09-07 förmiddagen / Torbjörn Samuelsson Bild 1: Bakgrunden till den här utredningen är att några krematorier hade problem

Läs mer

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI Vem vill äta giftig fisk? Maria Ingmar Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Fisk är både gott och nyttigt

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport 2010 Arbets- och miljömedicin Lund Miljömedicinskt utlåtande avseende PCBförorening i mark vid Annebergsskolan, Malmö Maria Albin Jan-Eric Karlsson Miljömedicinskt utlåtande avseende PCB-förorening

Läs mer

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Grudin, Ingela Tel: 010-698 12 46 Ingela.grudin @naturvardsverket.se PM 2014-01-07 Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 Bakgrund

Läs mer

Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre. Uppdaterad

Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre. Uppdaterad Provfiske med nät. Foto Fiskeriverket Abborrar. Foto Dan Blomqvist. Metaller i kustabborre Uppdaterad 2010-09-09 Resultatbladet visar en del av den regionala miljöövervakningen i Norrbottens län och innefattar

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer