Officiellt namn: Storhertigdömet Luxemburg (Grand-Duché de Luxemburg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Officiellt namn: Storhertigdömet Luxemburg (Grand-Duché de Luxemburg"

Transkript

1 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Ambassaden Luxemburg pt Stockholm Landpromemoria: Luxemburg Basfakta 1 Officiellt namn: Storhertigdömet Luxemburg (Grand-Duché de Luxembourg) Huvudstad: Luxemburg Språk: Franska, tyska och luxemburgiska (lëtzebuergesch) Yta: km 2 Folkmängd: (jan 2014) Religion: Ca 70 % katoliker Statsskick: Konstitutionell monarki Statschef: Storhertig Henri, sedan 2000 Regeringschef: Xavier Bettel (DP) sedan 2013 Regeringspartier: Koalitionsregering DP, LSAP och De Gröna Parlament: Chambre des députés, 60 ledamöter Partier i parlamentet: CSV DP LSAP Déi Gréng ADR Chrëstlech Sozial Vollekspartei (kristdemokratiskt parti), 23 platser Demokratësch Partei (liberalt parti), 13 platser Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei (socialdemokratiskt parti), 13 platser De gröna (miljöparti), 6 platser Alternativ Demokratësch Reformpartei (konservativt parti), 3 platser 1 Siffror från Eurostat, STATEC och OECD.

2 Utrikesdepartementet 2(10) Déi Lénk Vänstern (vänstersocialistiskt parti) 2 platser Senaste allmänna val: 20 oktober 2013 Nästa allmänna val: 2018 Valuta: Euro BNP: Euro per capita (2013) Viktigaste handelspartners: Viktigaste exportprodukter: Tyskland, Frankrike, Belgien. Sverige har under de senaste åren varit Luxemburgs 13:e största exportmarknad samt 16:e största importmarknad. Den mest betydelsefulla exporten för Luxemburg utgörs av finansiella tjänster. Industriella exportprodukter är bl.a. stål, kemikalier, gummiprodukter och färdiga glas. Export/Import: Export: 79,9 miljarder (2013) Import: 65 miljarder (2013) Tillväxt: 2,1 % (2013) Inflation: 0,7 % (2014) Statsskuld: 23,1 % av BNP (2013) Bistånd: 1 % av BNI (2013) Arbetslöshet: 6 % (2014), prognos för 2015 är 6,4 % Energikällor: Luxemburg är nästan helt importberoende på energiområdet, den i särklass största energikällan är olja som utgör ca 65 %. 2 energikällor är naturgas och elektricitet. 2 Nära 90 % av de fossila bränslen som Luxemburg importerar används inom transportsektorn och förbrukas till stor del av medborgare från grannländerna som tankar i Luxemburg p.g.a. det låga priset, s.k. tankningsturism. Se IEA, Luxembourg 2008 Review.

3 Utrikesdepartementet 3(10) Kort historik På 900-talet grundades ett grevskap kring den nuvarande huvudstaden. Grevskapet kom tidigt att ingå i det tysk-romerska riket, men blev på 1300-talet ett självständigt hertigdöme. Därefter hade området omväxlande preussiska, franska, spanska, tyska, österrikiska, nederländska och belgiska härskare. Luxemburgs självständighet tillkom i flera steg: Wienkongressen år 1815 gav Luxemburg status som storhertigdöme. Inom ramen för det nyskapade kungariket Nederländerna år 1839 delades Luxemburg i det nuvarande storhertigdömet i personalunion med Nederländerna medan västra delen blev en provins i Belgien och år 1867 bekräftades Luxemburgs status som självständig och suverän stat. I och med detta garanterades även Luxemburgs eviga neutralitet. Personalunionen med Nederländerna bröts Luxemburg ockuperades under de båda världskrigen av Tyskland. Efter världskrigen övergav landet sin neutralitetspolitik och engagerade sig aktivt i europeiskt och transatlantiskt samarbete i syfte att förebygga framtida krig. Luxemburg är en av grundarstaterna till Nato och det som idag är EU. Under 1800-talets industrialisering blev Luxemburg ett centrum för järn- och stålhantering, vilket lade grunden till landets ekonomiska utveckling. Idag är Luxemburg ett av världens ledande finanscentrum. Inrikespolitik Luxemburg är en parlamentarisk demokrati, inom ramen för en konstitutionell monarki. Storhertigen har enligt författningen den verkställande makten. I praktiken utövas denna dock av en inför parlamentet ansvarig regering. Parlamentet (Chambre des Députés) består av en kammare med 60 ledamöter, vilka väljs i allmänna val var femte år. Förutom parlamentet finns även statsrådet (Conseil d'état) som spelar en viktig roll i Luxemburgs politiska system. De 21 medlemmarna utnämns av statschefen på förslag från parlamentet och ska vara medborgarrepresentanter, det vill säga inte politiker. Statsrådet fungerar i praktiken som en andra kammare och måste granska alla lagförslag. Ett nytt lagförslag om dödshjälp utlöste något av en konstitutionell kris i Luxemburg under hösten 2008 sedan storhertigen, av samvetsskäl, valt att inte godkänna den nya lagen. Efter beslut i parlamentet i december 2008 krävs inte längre storhertigens godkännande av landets lagar. Storhertigen har därför nu mer av en ceremoniell roll i

4 Utrikesdepartementet 4(10) lagstiftningsprocessen, då han fortfarande undertecknar nya lagar. Luxemburg har en historia av inrikespolitisk stabilitet med en lång tradition av samarbete över partigränserna och en hög grad av konsensus gällande centrala frågor. Landet har styrts av koalitionsregeringar i olika konstellationer sedan Kristdemokratiska CSV har ingått i de flesta av dessa regeringsformationer. Fram till nyvalet år 2013 så var mandatperioden det enda undantaget. Den 20 oktober 2013 gick Luxemburg till nyval för första gången sedan 1969, vilket ledde till bildandet av en ny regeringskoalition. Valet kom sig av tidigare premiärminister Jean-Claude Junckers (CSV) beslut att avgå. Bakgrunden var huvudsakligen en uppmärksammad avlyssningsskandal vilken fick koalitionspartnern LSAP att dra sig ut ur regeringssamarbetet. Det traditionellt bärande regeringspartiet CSV gick tillbaka i valet med 3 mandat jämfört med valet 2009 och fick 23 av de 60 platserna i parlamentet. Valets stora vinnare var istället det liberala DP, som gick fram 4 mandat till total 13 platser. En regeringskoalition kunde därmed bildas tillsammans med socialdemokratiska LSAP och miljöpartiet De Gröna, vilka tillsammans samlade 32 mandat och därmed uteslöt CSV från regeringsmakten för första gången sedan Nästa val kommer att hållas år Regeringens sammansättning: Xavier Bettel (DP): Etienne Schneider (LSAP): Jean Asselborn (LSAP): Félix Braz (DG): Nicolas Schmit (LSAP): Romain Schneider (LSAP): Francois Bausch (DG): Fernand Etgen (DP): premiärminister, minister för religion, samt media- och kommunikationsminister vice premiärminister, ekonomiminister, försvarsminister samt minister för intern säkerhet utrikes- och EU-minister samt immigrations- och asylminister justitieminister arbetsmarknadsminister minister för social trygghet, biståndsminister samt idrottsminister minister för hållbar utveckling och infrastruktur jordbruksminister samt minister för relationerna med parlamentet

5 Utrikesdepartementet 5(10) Maggy Nagen (DP): Pierre Gramegna (DP): Lydia Mutsch (LSAP): Daniel Kersch (LSAP): Claude Meisch (DP): Corinne Cahen (DP): Carole Dieschbourg (DG): kulturminister, bostadsminister finansminister jämställdhetsminister samt hälsominister inrikesminister samt minister för offentlig verksamhet och administrativ reform utbildningsminister, barn- och ungdomsminister samt högskoleoch forskningsminister familje- och integrationsminister samt minister för regionala frågor (la Grande Région) miljöminister Landet är indelat i tre administrativa distrikt, 12 kantoner och 116 kommuner. De tre distrikten är Luxemburg i söder, Grevenmacher i öster och Diekirch i norr. Luxemburg tillämpar valplikt för registrerade medborgare, vilket innebär att en bötessumma kan åläggas den som inte röstar. Luxemburg har därför generellt ett mycket högt valdeltagande. Allmän rösträtt för män och kvinnor infördes Luxemburg har en stor andel invånare med utländsk bakgrund, drygt 45 procent. Merparten kommer från Portugal och Italien, men även en stor andel fransmän, belgare och tyskar finns i landet. Arbetskraften kompletteras dessutom dagligen med drygt pendlare från grannländerna. Officiella språk är franska, tyska och luxemburgiska (lëtzebuergesch). Luxemburgiska är det dominerande talspråket, ursprungligen en tysk dialekt. Den obligatoriska skolgången (inklusive två års förskola) omfattar alla barn i åldrarna fyra till femton år. Undervisning sker i varierande utsträckning på de tre officiella språken. Engelska ingår som ett obligatoriskt ämne på gymnasiet. Luxemburgs EU-politik Luxemburg har en mycket positiv inställning till politisk och ekonomisk integration i Europa och var en av de ursprungliga

6 Utrikesdepartementet 6(10) medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska gemenskapen Landets tidigare premiärminister Jean-Claude Juncker var en stark förespråkare av europeisk integration och mycket aktiv i EU-sammanhang. Premiärminister Xavier Bettel är liksom sin föregångare starkt positiv till EU-samarbetet. Följande EU-institutioner är belägna i Luxemburg: EU-domstolen, Förstainstansrätten, Personaldomstolen, Europeiska Investeringsbanken, Europeiska Investeringsfonden, Revisionsrätten, Eurostat, Publikationsbyrån, Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten, Översättningscentrum samt översättnings- och sekretariatsfunktioner för Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Ministerrådet sammanträder i Luxemburg under april, juni och oktober. Luxemburg är representerat i EU-kommissionen genom dess ordförande Jean-Claude Juncker. Luxemburg är positivt inställt till EU-utvidgning, såväl vad gäller västra Balkan som Turkiet och Island. Det menar att EU kan bidra till en ökad stabilitet på Balkan samt dra nytta av en utökad inre marknad. Luxemburg har ratificerat Kyotoprotokollet och stödjer EU:s klimatoch energimål. Stora utsläpp, som till cirka 40 procent beror på s.k. tankningsturism, gör det dock svårt för landet att leva upp till utsatta mål enbart genom inhemska åtgärder. Hösten 2015 innehar Luxemburg ordförandeskapet i Europeiska rådet. Senare under våren kommer Luxemburg presentera sina prioriteringar. Under ordförandeskapet kommer sexton informella ministermöten att äga rum i Luxemburg City. Tretton av dessa genomförs i juli och september. I november genomförs även ett viktigt Asien-Europa utrikesministermöte (ASEM). Utrikes- och säkerhetspolitik Luxemburg har sedan slutet av andra världskriget strävat efter nära förbindelser med såväl Europa som USA, både vad gäller ekonomiskt, politiskt och militärt samarbete. År 1944 ingick Luxemburg, Belgien och Nederländerna en första principöverenskommelse om närmare samarbete vad gällde handels- och tullfrågor. Detta kom sedan att institutionaliseras år 1958 genom undertecknandet av ett avtal om en ekonomisk union (BEU), det så kallade Benelux-fördraget, vilket trädde i kraft två år senare. Redan år

7 Utrikesdepartementet 7(10) 1921 hade dock Luxemburg och Belgien bildat en ekonomisk union. Luxemburg förespråkar ett starkt Benelux-samarbete. Luxemburg var en av de stater som grundade Nato år 1949 och är en hängiven medlem, trots att landet varken har flotta eller flygvapen. Luxemburg är även den minsta av de stater som grundade FN år Den kända skulpturen Non-violence av Carl-Fredrik Reuterswärd som är placerad utanför FN:s högkvarter i New York, skänktes av Luxemburg år Under perioden var Luxemburg medlem i säkerhetsrådet. Obligatorisk värnplikt avskaffades år 1967 och försvaret utgörs sedan dess av en frivillig yrkesarmé på cirka 900 personer. Luxemburg har deltagit i fredsbevarande insatser i Bosnien och Kosovo, och har bidragit med ett mindre antal soldater i Afghanistan, Libyen och pågående insats i Mali. År 2013 uppgick Luxemburgs samlade bistånd till 1 procent av BNI. Biståndet koordineras av ett privat bolag, Luxembourg Agency for Development Cooperation, som till 98 procent ägs av den luxemburgska staten och till 2 procent av Société Nationale des Crédits à l Investissement. Fokus ligger framför allt på Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal, Kap Verde, Namibia, Laos, Vietnam, Nicaragua och El Salvador, men även Serbien, Kosovo, Montenegro, Mongoliet och Rwanda ingår i Luxemburgs biståndsprogram. Ekonomi, näringsliv, handel och investeringar 1850 fann man järnmalm i landet, vilket lade grunden till den stålindustri som Luxemburgs ekonomi byggde på fram till oljekriserna på 1970-talet. Därefter har den finansiella sektorn successivt tagit över som landets ekonomiska motor. Stålindustrin svarar dock fortfarande för cirka 25 procent av landets export. Sverige exporterade järnmalm till Luxemburg fram till 1998 då importören, tillika landets största enskilda arbetsgivare och en av världens stora inom stålindustrin, Arbed, numera ArcelorMittal, övergick från malm till skrotbaserad stålproduktion. Luxemburg har klarat den ekonomiska och finansiella krisen relativt bra. Den ekonomiska tillväxten var 2,4 procent år 2014 och har beräknats till 2,6 procent Att jämföra med 0,5 procent år 2012 och 2,0 procent år 2013.

8 Utrikesdepartementet 8(10) Levnadsstandarden i Luxemburg är generellt hög, med en BNP per capita som är nästan tre gånger högre än EU-genomsnittet. Ett särdrag hos Luxemburgs ekonomi, som i viss utsträckning förklarar landets mycket höga BNP per capita, är att det finns många utländska medborgare som är anställda och arbetar i Luxemburg. Dessa personer bidrar följaktligen till Luxemburgs BNP, samtidigt som de inte räknas med i den bofasta befolkningen. Luxemburg är det land som har den högsta faktiska individuella konsumtionen per capita i EU, med 40 procent över EU-genomsnittet. Även om det går att påstå att Luxemburg står i en klass för sig i BNP-termer, är skillnaderna i faktisk individuell konsumtion mindre. En orsak till det är att konsumtionsutgifterna för de utländska medborgare som arbetar i Luxemburg registreras i bosättningslandets nationalräkenskaper. Även löneläget är högt, vilket är resultatet av ett system med indexerade löner. Detta gäller särskilt inom den offentliga sektorn, där anställning varar livet ut. Luxemburg följer i stort genomsnittet i EU vad gäller sysselsättningsgrad, runt ca 65 procent, med en något mindre andel yrkesverksamma kvinnor än medel. Nära 25 procent av den arbetande befolkningen är idag sysselsatt inom finanssektorn, vilken även i hög grad anställer personal från andra länder. Därutöver är en stor del av befolkningen verksam inom handelssektorn samt inom den offentliga sektorn. Jordbrukets betydelse har minskat väsentligt genom åren och sysselsätter idag drygt en procent av landets arbetande befolkning. På politisk nivå finns en ambition att inte förbli alltför ensidigt beroende av den finansiella sektorn, även om utvecklingen hittills inte har lyckats svara mot detta. För att stärka landets konkurrenskraft investerar regeringen i forskning och utveckling, framför allt genom uppbyggnad av ett nationellt universitet som öppnades år Luxemburgs förbindelser med Sverige Henri I, nuvarande storhertig av Luxemburg, är genom sin mor barnbarn till drottning Astrid av Belgien, svensk prinsessa. Idag är cirka svenskar bosatta i Luxemburg, huvudsakligen verksamma inom banksektorn och EU:s institutioner. Samtliga större svenska banker samt vissa finansinstitut och teleoperatörer finns etablerade i Luxemburg. Ett flertal svenska företag finns representerade i landet, bl.a. Volvo, Electrolux, Ericsson, Scania, SAAB och Tele2. Den svenska exporten till Luxemburg uppgick under 2014 till 790 miljoner kronor. Exporten utgörs främst av varor av plast, personbilar,

9 Utrikesdepartementet 9(10) maskiner och apparater. Den svenska exporten är dock i realiteten större då den officiella statistiken inte redovisar de varor som importeras via annat EU-land, framför allt telekomutrustning, vitvaror och fordon via Belgien. Den svenska importen från och via Luxemburg uppgick under 2014 till drygt 2,6 miljoner kronor. Emellertid utgörs en stor del av exporten av bärbara datorer tillverkade i Kina och Taiwan men importerade via Luxemburg. Detta förklaras av att Luxemburg är ett stort internationellt nav för flygfrakt. Större delen av övrig varuimport består av järn och stål. Regeringen beslutade den 22 december 2010 att stänga flera utlandsmyndigheter under 2011, bl. a. ambassaden i Luxemburg. Ambassadens verksamhet sköts sedan hösten 2014 av en Stockholmsbaserad ambassadör, som har heltidsuppgiften att representera Sverige bland annat i Luxemburg. Ambassadören bedriver den löpande dialogen med Luxemburgs regering, inte minst i EUfrågor, samt främjar de ekonomiska förbindelserna mellan länderna. I Luxemburg finns ett svenskt honorärkonsulat. Konsulatet hanterar, under ledning av kansliet i Stockholm, konsulära ärenden och kan också utfärda provisoriska pass. 3 Luxemburgs ambassadör i Danmark är ackrediterad även i Sverige. I april 2008 avlade Luxemburgs storhertigpar Henri och Maria-Teresa statsbesök i Sverige. Luxemburgs tidigare storhertigpar gjorde statsbesök i Sverige Det senaste svenska statsbesöket i Luxemburg ägde rum I samband med statsbesöket i april 2008 besökte även Luxemburgs utrikesminister Jean Asselborn, dåvarande justitieminister Luc Frieden och dåvarande ekonomiminister Jeannot Krecké Stockholm för bilaterala överläggningar. I november 2014 besökte Luxemburgs utrikes- och EU-minister Jean Asselborn, tillika minister för immigrations- och asylfrågor, Sverige för överläggningar med utrikesminister Margot Wallström samt med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. I februari 2015 besökte Luxemburgs jämställdhetsminister Lydia Mutsch och justitieminister Félix Braz Sverige för möte med statsrådet Åsa Regnér för att få mer information om Sveriges erfarenheter i frågor som rör prostitution och sexköpslagen. 3 Ny adress från och med 16 mars, 11 Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, Luxembourg.

10 Utrikesdepartementet 10(10) I februari 2015 anordnade Sverige tillsammans med honorärkonsulatet och Luxemburgs handelskammare ett TTIP-seminarium i Luxemburg.

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Officiellt namn: Tjeckiska republiken (Česká republika) Språk: Tjeckiska (officiellt språk), slovakiska, romani

Officiellt namn: Tjeckiska republiken (Česká republika) Språk: Tjeckiska (officiellt språk), slovakiska, romani Promemoria 2015-03-19 Prag Landrapport: Tjeckien Basfakta Officiellt namn: Tjeckiska republiken (Česká republika) Huvudstad: Prag (1,3 milj invånare) Språk: Tjeckiska (officiellt språk), slovakiska, romani

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

Officiellt namn: Konungariket Belgien/Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich Belgien Huvudstad: Bryssel

Officiellt namn: Konungariket Belgien/Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich Belgien Huvudstad: Bryssel Promemoria 2013-08-16 Ambassaden Bryssel pt Stockholm Ulrika Sundberg Telefon 08-405 43 19 Landpromemoria: Belgien Basfakta Officiellt namn: Konungariket Belgien/Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24. Landpromemoria -Irland. Basfakta

Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24. Landpromemoria -Irland. Basfakta Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24 Landpromemoria -Irland Basfakta Officiellt namn: Irland/Eire Huvudstad: Dublin Språk: Engelska och Iriska (Gaeilge) Yta: 70,282 km² Folkmängd: 4,58 miljoner. P g a utvandring

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

I turkcyprioternas självutnämnda stat i norr är Dervish Eroglu president. På den turkcypriotiska sidan är Ozkan Yorgancioglu (CTP) premiärminister.

I turkcyprioternas självutnämnda stat i norr är Dervish Eroglu president. På den turkcypriotiska sidan är Ozkan Yorgancioglu (CTP) premiärminister. Landpromemoria Cypern Basfakta Officiellt namn: Republiken Cypern (Kypriaki Dimokratia/ Kibris Cumhuriyeti) Huvudstad: Språk: Grekiska och turkiska. Engelska används ofta i officiella sammanhang. Yta:

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010 Fakta snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april

Läs mer

Sverige i EU. Svenska representanter i EU

Sverige i EU. Svenska representanter i EU ! EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EUfrågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

INTRESSANT FAKTA OM VÅR OMVÄRLD KOPPLAT TILL SKOLANS KURS- OCH ÄMNESPLANER

INTRESSANT FAKTA OM VÅR OMVÄRLD KOPPLAT TILL SKOLANS KURS- OCH ÄMNESPLANER INTRESSANT FAKTA OM VÅR OMVÄRLD KOPPLAT TILL SKOLANS KURS- OCH ÄMNESPLANER Bild: Lusi EUROPEISKA UNIONEN (EU) Vilka är EU:s viktigaste uppgifter och hur stiftas lagar i EU? Version: 1.00 Bild: The UK Human

Läs mer

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige

Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar. Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige Aktuella utmaningar i EU-samarbetet och kommissionens prioriteringar Johan Wullt Chef för media och kommunikation EU-kommissionen i Sverige EU:s främsta utmaningar 1. Ekonomiska situationen 2. Konflikter

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Demokrati och medier

Demokrati och medier Demokrati och medier Demokratins grunder s. 8 12 1 Motsatsen till majoritet är minoritet. 2 Kompromissa innebär att personer eller partier som inte kommer överens försöker mötas på halva vägen. drar lott

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Sverige i EU. FAkTABlAD FRÅn EU- UPPlySnIngEn VID SVERIgES RIkSDAg MAJ 2010

Sverige i EU. FAkTABlAD FRÅn EU- UPPlySnIngEn VID SVERIgES RIkSDAg MAJ 2010 FAKTA Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EU-frågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU FAkTABlAD FRÅn

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Konungariket Belgien/Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich Belgien

Konungariket Belgien/Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich Belgien 1 REGERINGSKANSLIET 2015-03-26 Utrikesdepartementet Ambassaden Bryssel pt Stockholm Landpromemoria: Belgien Basfakta Officiellt namn: Huvudstad: Konungariket Belgien/Koninkrijk België/Royaume de Belgique/Königreich

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/3 Rikard Forslid, Stockholms universitet Karen Helene Ulltveit-Moe, Oslo universitet Den svenska fordonsindustrin

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Praktikrapport 1. Allmän information Utrikesdepartementet (UD), Enheten för Asien- och Oceanien Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Postadress: Utrikesdepartementet,

Läs mer

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna?

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna? Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna? Erkki Liikanen Åland 27.6.27 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Penningpolitik De nordiska EU-länderna har olika penningpolitik

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Samarbetsgruppen presenterar. Bryssel, Brusse, Bruxelles

Samarbetsgruppen presenterar. Bryssel, Brusse, Bruxelles Samarbetsgruppen presenterar Bryssel, Brusse, Bruxelles Den 22-26/4 2015 Hej hallå alla kära PolRiksare! Nu åker vi till Bryssel i några dagar! Här kommer lite snabb information om resan, dess upplägg,

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen?

Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? MEMO/06/173 Bryssel den 27 april 2006 Översättning inom kommissionen: Var står vi två år efter utvidgningen? EU har nu i två år haft 25 medlemsstater och 20 officiella språk och förbereder sig för att

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROPAPARLAMENTET Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Medborgarnas Europeiska union Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Innehåll Europeiska

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Möte mellan ekonomi- och finansministrarna, centralbankscheferna, Europeiska kommissionen och Europeiska monetära institutet Bryssel den 3 maj 1998

Möte mellan ekonomi- och finansministrarna, centralbankscheferna, Europeiska kommissionen och Europeiska monetära institutet Bryssel den 3 maj 1998 8172/98 (Presse 126) C/98/126 Möte mellan ekonomi- och finansministrarna, centralbankscheferna, Europeiska kommissionen och Europeiska monetära institutet Bryssel den 3 maj 1998 Ordförande : Gordon BROWN

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare)

Basfakta 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) 2013-06-10 Landrapport Qatar Basfakta Yta: 11 437 km2 (ungefär lika stor yta som Skåne) Huvudstad: Doha Folkmängd: Knappt två miljoner (varav cirka 250 000 qatariska medborgare) Befolkningsökning: Knappt

Läs mer

2012-06-04. Utkast. Athen Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 Athens - Greece Tel.: +30 210 72 66 100

2012-06-04. Utkast. Athen Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 Athens - Greece Tel.: +30 210 72 66 100 Utkast 4 A Embassy of Sweden Vas.Konstantinou 7 106 74 As - Greece Tel.: +30 210 72 66 100 Delges: Louise Skoog Praktikant Alexandros Maditianos 19830514-3557 Masterprogrammet i Offentlig förvaltning Inriktning

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriutskottet 7.11.2014 2014/0238(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg

Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg Nej till Lissabonfördraget! Text: Gösta Torstensson Bild: Robert Nyberg Robert Nyberg 2 Robert Nyberg 3 Mer makt åt Bryssel Det finns en rad förslag i Lissabonfördraget som leder till att mer makt flyttas

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer