Ek design. skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ek design. skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle"

Transkript

1 Ek design skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle

2

3 Swerea Ekodesign hjälper företag att förbereda sig för framtiden! Energi- och miljöfrågor blir allt viktigare för industrin. Kraven på företag att de ska bidra till ett hållbart samhälle ökar från såväl samhället som kunderna. Samhället ställer sina krav i form av ökad lagstiftning och höjda skatter. Kunderna i sin tur efterfrågar produkter som uppfyller vissa hållbarhetskrav, exempelvis vad gäller materialinnehåll, litet bidrag till växthuseffekten och att vissa kemikalier inte ska finnas i produkterna. Samtidigt är det viktigt att ha konkurrenskraftiga företag. Ekodesign är en väg att samtidigt skapa hållbar utveckling och konkurrenskraft. Inom Ekodesign minimeras produkternas miljöbelastning samtidigt som prestandan maximeras. Swereas styrka är att kombinera kompetens att analysera miljöpåverkan med teknisk kompetens för utveckling av produkter och processer med lägre energi- och miljöbelastning. Exempel på viktiga frågor är att minimera materialåtgången, göra lättare produkter, öka livslängder, minska energiåtgången i tillverkningsprocesser och möjliggöra återvinning. Genom att samverka och kombinera kompetenserna inom Swerea tar vi tillsammans med företag fram de lösningar som de behöver för att få konkurrenskraft i ett hållbart samhälle. Swerea Ekodesign är en satsning där vi vässat vår kompetens inom området. I arbetet har en metodik utvecklats, som provats i ett tiotal demonstratorer. Det har visat sig att genom att skapa tvärfunktionella expertgrupper som arbetar nära industrin, kan man skapa nya, oväntade lösningar, som är bra ur såväl teknisk, miljömässig som ekonomisk synpunkt. Anna Karin Jönbrink Projektledare, Ekodesign Tfn

4 4

5 Anna Karin Jönbrink, Swerea IVF Segla miljöanpassat med Green Flagship Att segla är ett känt miljöanpassat sätt att ta sig framåt. Genom ett nära samarbete mellan Swereas experter och Najadvarvet har flera olika tekniska lösningar som minimerar miljöpåverkan från segelbåten, dess tillverkning och användning tagits fram. Projektet Green Flagship startades för att miljöanpassa en segelbåt för Najadvarvet på Orust. Resultatet blev ett smörgåsbord av olika tekniska lösningar som kan bidra till minskad miljöpåverkan från segelbåten och dess användning. Som ett första steg i projektet genomfördes en livscykelanalys, (LCA), som visade vad som har stor respektive liten miljöpåverkan för segelbåten. Störst påverkan på växthuseffekten har dieselanvändning och utsläpp från motorn, både då man kör båten, och då man använder dieselmotor för att alstra el. Denna del av miljöpåverkan beror till stor del på hur båten verkligen används, t ex hur mycket man väljer att gå för motor och hur mycket elektricitet som går åt till olika utrustningar. Om man istället studerar andra miljöeffekter, såsom marknära ozon (som skadar växter och orsakar luftrörsproblem för människor) visade LCA:n att det är tillverkningen av skrovet i glasfiberarmerad plast som ger den största påverkan. Från Swerea deltog många olika experter på material, tillverkning, energilösningar, flödessimulering och miljö. Tillsammans fann de följande möjliga tekniska lösningar som på olika sätt provats, t ex med hjälp av prototyptillverkning: Byt ut dieselmotorn och minska växthuseffekten med 8 % CO 2 genom byte till bränsleceller eller med 75 % CO 2 genom byte till solceller. Dessutom ges möjlighet till tyst drift vid stiltje Byt ut glasfiberarmerad plast mot biokomposit, vilket minskar växthuseffekten med 71 % och marknära ozon med 97 % för varje kilo material Minimera behovet av luftkonditionering med hjälp av värmereflekterande ytmodifiering av rufftaket Byt material och tillverkningsprocess för kölen, vilket möjliggör geometrier med lägre strömningsmotstånd, med lägre bränsleförbrukning vid drift som följd Lär båtägarna att använda sin båt på ett miljöeffektivt sätt, t ex genom att minimera el- och dieselanvändning => SEGLA MER! 5

6 6 Foto: Lotta Hammar

7 Charlotte Bergek, Swerea IVF Energieffektiv ytbehandling Ett samarbete mellan Swerea, Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola och Greiff Industrimiljö AB kring energieffektiv ytbehandling visar energi- och miljömässiga fördelar med att konstruera ytbehandlingsanläggningar med bästa möjliga teknik. Swereas demonstrator för energieffektiv ytbehandling visar hur en ytbehandlingsanläggning kan se ut med bästa möjliga teknik ur energi- och miljömässig synvinkel. Genom ett samarbete mellan Swerea, Linköpings universitet, Chalmers tekniska högskola och Greiff Industrimiljö AB har alternativ för energibesparingsåtgärder tagits fram. Resultaten från en livscykelanalys (LCA) samt energikartläggning visar att: Energibesparingar på minst 20 % i förhållande till dagens anläggningar är möjliga I kombination med bättre hängning av gods kan en energibesparing på upp emot hälften, eller 45 % per kvadratmeter lackerad yta uppnås Energibesparingen minskar också miljöbelastningen med cirka hälften Alla föreslagna åtgärder betalar tillbaka sig inom fyra år. Demonstratorn kan användas för att åskådliggöra de energi- och miljömässiga fördelar som kan uppnås genom att införa energibesparingsåtgärder på befintliga ytbehandlingsanläggningar. Den visar även vinsterna med att inte snåla med energibesparande åtgärder redan vid nybyggnation. Arbete med att energieffektivisera denna typ av industrier kommer att fortsätta i samarbete med bland andra Greiff Industrimiljö AB. Energieffektiviseringar har redan blivit en uppskattad tjänst som genomförts hos flera företag. 7

8 8 Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontoret

9 Fatemeh Shahbazian, Swerea KIMAB Legering av gjutgods med återvunnen vanadin För en miljömässigt hållbar produktion är det viktigt att öka återvinningen och minska mängden restprodukt. Swerea har tillsammans med Åkers Sweden AB tagit ett ekonomiskt motiverat steg i den här riktningen genom att hitta potentiella användningsområden och tillämpningar för den vanadinrika slaggen som årligen produceras i stora mängder inom svensk stålindustri. LD-processen är dominerande i världen för framställning av stål ur råjärn. Den årliga produktionen av LD-slagg i Sverige är mellan och ton. Svensk järnmalm innehåller betydande halter av vanadin (V) och LD-slaggen innehåller därför ca 2 3 % V och 0,2 % fosfor (P). Fosforinnehållet är problematiskt då det ger sämre mekaniska egenskaper hos produkten. Cirka 50 % av slaggen, den grövre fraktionen, återanvänds i masugnen, den fina fraktionen deponeras och lagras. Swerea har tillsammans med Åkers Sweden AB arbetat för att minska mängden deponerat slagg och samtidigt minska behovet av jungfruligt material med hög miljöbelastning. Detta genom att hitta potentiella användningsområden och tillämpningar för den fina fraktionen av den vanadinrika slaggen. Resultatet av att använda en semiprodukt återvunnen från LD-slagg istället för jungfrulig tillverkning av ferrovanadin undersöktes med en livscykelanalys (LCA). Flera fördelar hittades: Mindre energibehov och emissioner vid tillverkning av vissa gjutna komponenter o Ca 30 kg CO 2 per kg rent vanadin motsvarande 180 ton CO 2 på hela årsproduktionen av slagg som annars går till deponi o Ca 270 MJ eller 75 kwh per kg rent vanadin Avsättning för den återvunna LD-slaggen (vinst för både ekonomi och miljö) Minskad deponering Minskad produktion av kalksten (biprodukt vid reduktionen av slagg). Återanvändning av restprodukter som legeringselement kan bidra till att minska förbrukningen av resurser. Det återstår dock att lösa problemet med den höga fosforhalten som ger dåliga mekaniska egenskaper. Genom den breda kompetensen på Swerea och företaget kunde parterna på ett tidigt stadium bli medvetna om ett problem med återanvändningen som man inte behövde göra dyra fullskaletester för att komma fram till. 9

10 10 Sandwichhus.

11 Karin Wilson, Swerea IVF Sandwichhus energisnålt boende Hur påverkar ett hus byggt av sandwichmaterial miljön? Hur kan ett sådant hus göras mer miljövänligt? Swereas experter har undersökt detta för företaget BoxModul AB. För vanliga hus är energiåtgången för uppvärmning den dominerande miljöfaktorn i husets livscykel. Hur ser då miljöpåverkan ut för ett energieffektivt hus byggt av syntetiskt sandwichmaterial, och hur kan det förbättras? För att ta reda på detta har en livscykelanalys (LCA) utförts av Swerea och BoxModul AB. Resultaten visar att isoleringsmaterialen EPS (expanderad polystyren) och XPS (extruderad polystyren), samt plåten som används i tak och golv i sandwichkonstruktionen, har störst betydelse för klimatpåverkan. Uppvärmningen av huset under dess livslängd står också för en stor del av miljöpåverkan, men de syntetiska sandwichmaterialens isoleringsförmåga gör samtidigt att huset blir mer energieffektivt. Det innebär att energianvändningen för uppvärmning blir betydligt mindre än i ett vanligt hus. Förutom låg energianvändning under livslängden, finns det flera fördelar med ett hus uppbyggt med sandwichteknik. Det rör sig om låga underhållskostnader, ökad livslängd, bra inomhusklimat ur hälso- och fuktsynpunkt och lägre miljöförstörande påverkan vid markberedning. Alla dessa faktorer är positiva för den som använder huset. Företaget kommer att arbeta vidare med att ytterligare förbättra huset miljömässigt. 11

12 Råvaror och materialproduktion Swerea har kompetens om råvaror och materialframställning för både metaller, kompositer, plaster, keramer och textilier. Exempelvis finns projekt för att minimera CO 2 - utsläpp vid stålframställning och ta fram biobaserade kompositer. Resthantering Här jobbar Swerea både med återvinning av material, t ex från kablar och bildskärmar, men också med återtillverkning, där man använder uttjänta produkter till att göra nya och alternativa användningar av restmaterial. I fokus är satsning på återvinning från stålindustrin och gjuterier. Ekodesign, att skapa maximal nytta med minimal miljöpåverkan, kan bäst skapas genom helhetssyn kombinerad med en mängd expertkompetenser. Bilden beskriver livscykelperspektivet för en produkt, där man går igenom alla livscykelstegen i avsikt att identifiera viktiga miljöaspekter, och möjligheter att minimera miljöpåverkan. Enligt ISO-standarden för ekodesign (ISO 14006), får man inte flytta miljöproblem från en livscykelfas till en annan, såvida inte den totala miljöpåverkan drastiskt kan minskas. 12

13 Produktframställning Swerea jobbar med en mängd tillverkningsprocesser, som gjutning, formning, fogning, vävning m m för många branscher. Energianvändningen i produktion är något som har stort fokus för Swerea, inte minst för gjutning och ytbehandling. Användning Det är ofta användningen av en produkt som avgör den totala miljöpåverkan. Frågor som energianvändning, livslängd och korrosionsfrågor är Swereas spetsområden. Swerea har helikopterperspektivet som krävs för att identifiera vilka experter som kan bidra till utvecklingen i det enskilda projektet. Dessutom täcker Swereas olika kompetenser de flesta av de områden som kan komma i fråga vid utvecklingen av nya produkter och processer som kombinerar god kvalitet, miljöprestanda och lönsamhet. 13

14 14 Foto: Patrik Svedberg

15 Marie Gutegård, Swerea SWECAST Klimatsmart skyddsgas ersätter SF 6 vid magnesiumgjutning Traditionellt har gasen SF 6 (svavelhexafluorid) använts som skyddsgas vid gjutning av magnesium. Klimathotet gör det nu nödvändigt att upphöra med denna användning. Sveriges två största gjuterier, Husqvarna AB och Finnveden Gjutal AB, har övergått till gasen SO 2 och som ett resultat av detta har båda gjuterierna råkat ut för olyckor. Swereas experter fick i uppgift att hitta en alternativ skyddsgas som är säker både för miljön och människan. Då magnesium oxiderar mycket snabbt i kontakt med syre krävs att man använder en skyddsgas när man hanterar smält magnesium. Denna skyddsgas har under lång tid varit främst SF 6, som dock har nackdelen att den har stor klimatpåverkan. Nya direktiv gör nu att gjuterierna måste byta skyddsgas för att kunna fortsätta producera. I Sverige har man gått över till SO 2, som fungerar relativt bra som skyddsgas och är ett miljövänligare alternativ. Under 2010 inträffade dock två olyckor med explosioner och personskador som följd vid användandet av SO 2. För att gjuterierna ska kunna fortsätta sin produktion krävs en skyddsgas som ger en säker arbetsmiljö. Tack vare Swereas insats kunde en möjlig orsak till explosionerna identifieras. En sätt att undvika dem är att använda mer ädla stålsorter för ugnarna eftersom man märkt att beläggningarna blir mindre och inte lika reaktiva då de sitter på utrustning av bättre stålkvalitet. Företagen har nu pratat med sina leverantörer om detta. Genom att ta bort all SF 6 -användning på två gjuterier reduceras klimatpåverkan rejält motsvarande ton CO 2 per år, vilket kan jämföras med utsläppen från bilar på ett år eller varv runt jorden med flyg för en person! Vid ett akut läge vände vi oss till Swerea för att få hjälp med att lösa och förbättra denna situation. Vi fick då snabb respons och finansiering för att starta ett Swerea-projekt kring dessa frågor. Swerea tillsatte en drivande projektledning som systematiskt och tvärfunktionellt har genomlyst problematiken kring uppkomsten av reaktiv slagg och kommit fram till tänkbara orsaker för dessa förlopp. Detta har i sin tur lett till att vi har kunnat styra upp våra arbetsmetoder för att ytterligare minska risken för reaktiv slagg vid rengöring av smältdeglarna. Sören Gustafsson Finnveden Gjutal AB 15

16 16

17 Yvonne Aitomäki, Swerea SICOMP Grönare gröna väggar Swereas experter har tillsammans med företagen Vegtech, APC Composite och Amroy undersökt vilka effekter som en grön kontorsvägg en fristående växtfylld rumsavdelare har på miljön i ett kontorsrum. Resultatet, en ny grön kontorsvägg från biobaserade material, håller nu på att tillverkas. Växter på offentliga platser förbättrar människors välmående. Växterna tar upp koldioxid och flyktiga organiska ämnen och fuktar dessutom luften. I en grön kontorsvägg kombineras dessa effekter med ljudabsorption och rumsavdelning. I en livscykelanalys, LCA, jämfördes ett kontor där samma inomhuskvalitet skapas med först en grön kontorsvägg och sedan med annan utrustning (ventilation, ljudabsorberande skärm och luftfuktare). Resultaten visar att investeringen i en grön kontorsvägg är det bästa alternativet ur miljösynpunkt. Genom att byta material i väggen, från stål till biokomposit, ökar den positiva effekten av den gröna kontorsväggen ytterligare. En grön kontorsvägg med ny design i biobaserade kompositmaterial är nu en ny affärsmöjlighet för de medverkande företagen. 17

18 18

19 Stefanie Römhild, Swerea KIMAB Relining av avloppsrör i bostadshus Proline AB har i samarbete med Swerea belyst sin reliningprocess ur ett miljöperspektiv för att identifiera förbättringsmöjligheter samt se över vilka miljöbesparingar relining kan innebära då ytskikt inte behöver renoveras. Relining innebär att rören rensas och infodras istället för att bytas ut. Acetonförbrukning, val av plastmaterial samt transporter är de tre främsta parametrarna som påverkar miljön i reliningprocessen. Genom att t ex ändra tillverkningsprocessen har Proline lyckats minska acetonförbrukningen till en sextondel, vilket innebär stora miljövinster. Målet med projektet var att undersöka reliningprocessen ur ett miljöperspektiv och hitta förbättringsmöjligheter. Prolines reliningsprocess och en vidareutveckling av processen undersöktes med hjälp av en livscykelanalys (LCA). Resultatet identifierade främst tre faktorer inom tillverkningsfasen som var utslagsgivande för miljöpåverkan; acetonförbrukning, plastmaterial och transporter. Proline har nyligen infört en förbättrad process, som minskar acetonförbrukningen från ca åtta till en halv liter aceton per renoverad lägenhet, vilket resulterar i synbart minskad energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Den totala miljöbesparingen för den utförda åtgärden är 515 MJ och 13 kg koldioxid per relinad lägenhet. Eftersom tillverkning av plastmaterial i sig är energikrävande anses utrymmet för förbättringar vara begränsat i dagsläget beträffande energi och koldioxidutsläpp med hänsyn till prestanda. Däremot har Proline tagit steget att titta på förbättringsmöjligheter ur arbetsmiljöperspektiv. Den tredje faktorn, transporter, står för ca 6 % av den totala miljöbelastningen. Här har Proline tagit ansvar genom att i största möjliga mån välja miljöbilar. Preliminära resultat från en beräkning baserad på generella antaganden indikerar att klimatpåverkan vid ett traditionellt stambyte för en lägenhet kan vara ca 4 8 ggr högre än relining beroende på livslängden hos reliningen. Livslängden antogs då vara år. Besparingarna ligger främst i att ytskikt i våtrum inte behöver renoveras och resultaten är mycket beroende av t ex omfattning av renoveringsarbetet. 19

20 20

21 Lars-Olov Nordberg, Swerea MEFOS Utvinning av metall ur stoft - lönsamt och miljövänligt Genom att utveckla en återvinningsprocess för metallinnehållande restprodukter ger man svensk industri möjligheter till en ökad lönsamhet som går hand i hand med flera miljöfördelar. Ur miljösynpunkt betyder det till exempel mindre koldioxidutsläpp, minskad energianvändning samt minskad mängd farligt avfall som deponeras. Inom gjuteriindustrin i Sverige genereras över ton restprodukter/år. En relativt stor andel är metallinnehållande restprodukter, t ex spån, slipmull och metallstoft. För att kunna nå ett hållbart samhälle är det viktigt att öka återvinningen och minska mängden restprodukter. I ett projekt som genomförts tillsammans med Åkers Sweden AB visades att genom en ökad återvinning kan man reducera behovet av jungfrulig råvara och deponier, liksom transportarbetet för hantering av råmaterial och deponering av avfall. Projektet har syftat till att kartlägga problem och möjligheter samt att öka medvetandet hos Åkers Sweden om potentialen av att minska miljöbelastning med hjälp av små eller stora förändringar. Detta har möjliggjorts genom att man bl a utfört en livscykelanalys, LCA. Den metod som använts på Åkers Sweden kan tillämpas inom all gjuteriindustri, likaväl som inom metall- och stålindustri. Smältförsök visade att metallinnehållet i stoftet var högt, ca 70 %, varför det finns ett stort värde i att smälta om det. Miljöpåverkan på omgivningen bestämdes med hjälp av laktest, där restprodukten från omsmältningen, dvs slaggen, jämfördes med stoftet som sådant innan omsmältning. Slaggen gav en mycket lägre miljöpåverkan än stoftet. En restprodukt som tidigare var klassad som farligt avfall har alltså efter omsmältning resulterat i ett materialutnyttjande i form av ren metall samt en mindre volym avfall i form av slagg, som nu dessutom klassificeras som ett icke farligt avfall. LCA-beräkningarna visar att omsmältning av stoftet istället för deponering och inköp av jungfruliga varor, skulle minska både energiförbrukningen och CO 2 -belastningen: Besparing i energi per tillverkad vals: 10 GJ eller 5,6 MWh Besparing i koldioxidekvivalenter per tillverkad vals: 1 ton CO 2. 21

22 Nu vet du vad Ekodesign är och vad Swerea gör Men vilken nytta kan du ha av Ekodesign? Med mer miljöeffektiva produkter, dvs produkter och processer där hög prestanda kombineras med minimal miljöpåverkan, blir ditt företag mer konkurrenskraftigt inte minst på sikt. ü ü ü Swerea hjälper dig att analysera dina produkters och processers miljöpåverkan genom exempelvis livscykelanalyser och energikartläggningar Swerea hjälper dig att utveckla tekniska lösningar med god miljöprestanda genom produktutveckling alternativa material och livslängdsbedömningar materialutveckling för metaller, polymerer, kompositer, textilier och keramer mer miljöeffektiva processer för tillverkning och resthantering. Swerea hjälper dig att informera om dina produkters och processers miljöprestanda genom t ex miljövarudeklarationer, energideklarationer och materialinformation. Vad tycker du är viktigt för er? Kontakta gärna oss på Swerea för en diskussion. 22

23 Hushållning med resurser har egentligen alltid varit något självklart i människans långa historia, men på 1900-talet glömde vi bort det. Mycket talar nu för att glömskan bara blev en kort parentes.

24 100% återvunnet papper Swerea IVF Box 104 SE Mölndal, Sweden +46 (0) Swerea KIMAB Box SE Stockholm, Sweden +46 (0) Swerea MEFOS Box 812 SE Luleå, Sweden +46 (0) Swerea SICOMP Box 271 SE Piteå, Sweden +46 (0) Swerea SWECAST Box 2033 SE Jönköping, Sweden +46 (0) Swerea AB Box SE Stockholm, Sweden +46 (0)

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning ÖVERSIKT Miljöparametrar som är relevanta på lokal nivå (för arbetslag i produktion) Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel Målgrupp Produktion Produktionsledning Miljöledning Hans

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Miljöverktyg. ESSF05 för E-studenter 24 mars Pål Börjesson. Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola

Miljöverktyg. ESSF05 för E-studenter 24 mars Pål Börjesson. Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Miljöverktyg ESSF05 för E-studenter 24 mars 2015 Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Hållbar utveckling En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

Miljödeklaration - Hurts E30E14

Miljödeklaration - Hurts E30E14 Miljödeklaration - Hurts E30E14 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Christer Ericson Varför Design? Vad är EkoDesign? Vad är Ekodesign Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Vad är

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KURSER FRÅN SWEREA VIRTUAL LAB 2016 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KOMPOSITDIMENSIONERING - SWEREA

Läs mer

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: ,

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: , Examensarbete på Swerea IVF Lisa Schwarz Bour Projektledare; lisa.schwarz@swerea.se Telefon: 031-706 63 58, 0761-47 63 58 1 Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster. Vi

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

Energieffektiv belysning stora mervärden för användare och miljö. Gunnar Eliasson Henrik Clausen Thomas Hermansson

Energieffektiv belysning stora mervärden för användare och miljö. Gunnar Eliasson Henrik Clausen Thomas Hermansson Energieffektiv belysning stora mervärden för användare och miljö Gunnar Eliasson Henrik Clausen Thomas Hermansson Fagerhult Hållbarhetsarbete ur Fagerhults perspektiv Belysning gör skillnad. Vi är specialiserade

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. Du är ingen miljöbov för att du

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft OKG AB, 2010-01-12 Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning. För att få en balanserad bild av olika kraftslags miljöpåverkan, bör hela livscykeln

Läs mer

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys

Regionala effekter. Lokala effekter. Globala effekter. Kretsloppstänkande. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys - En metod att beskriva en potentiell miljöpåverkan av en nyttighet (produkt, tjänst eller aktivitet) under hela dess livscykel. -en av de mest etablerade metoderna för miljösystemanalys Lokala effekter

Läs mer

Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi. Organisation. Upplägg föredrag

Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi. Organisation. Upplägg föredrag Utvärdering av saneringsmetoder - miljöprestanda & samhällsekonomi Finansiering: Kunskapsprogrammet Hållbar Sanering Organisation Projektgrupp Karin Andersson, SIK uppdragsledare, LCA Joakim Johansson,

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Mattias Bisaillon Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 2001- Doktorand i avfallsgruppen på Chalmers 1998-2004 (tekn. doktor i avfalls- och energisystemanalys 2004) (Projektinriktad forskning

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Sida 5 av 18. 1 http://www.miljomal.nu/

Sida 5 av 18. 1 http://www.miljomal.nu/ Akademin för Innovation, Design och Teknik Miljöanpassad PU-process Ämnet till denna essä bygger på tanken att när det gäller köp av produkter har människor i vårt samhälle lätt att dra en koppling mellan

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

LCA Innovation nr 1 Innovation nr 2 Att miljödeklarera en byggnad Miljödeklarerad byggnad Livscykelanalys

LCA Innovation nr 1 Innovation nr 2 Att miljödeklarera en byggnad Miljödeklarerad byggnad Livscykelanalys Livscykelanalys (LCA) Vad är Livscykelanalys (LCA) LCA beskriver miljöaspekter genom en produkts hela livscykel, från anskaffning av råmaterial till slutlig kvittblivning. Varför LCA? Kartläggning av miljöpåverkan

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Flergångstextilier Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Att använda flergångstextilier vid operationer är ur flera synpunkter ett helt överlägset val i förhållande till motsvarande produkter

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se

Hur värderas. Egentligen? Ekologisk. otto.during@cbi.se Hur värderas Egentligen? Ekologisk Hållbarhet otto.during@cbi.se Vad är en människa? Fredrik Lindström och hjärnforskare Martin Ingvar spånar över, hur rationella vi är när vi värderar? Gör vi rationella

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

Energi. Swerea SWECASTs Energiforskningsprogram

Energi. Swerea SWECASTs Energiforskningsprogram Energi Per Sommarin, Petter Solding Swerea SWECAST Swerea SWECASTs Energiforskningsprogram 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 1999-2003 Ramprogram finansierat av Energimyndigheten 20 mindre projekt,

Läs mer

fogning g av komposit och multimaterial

fogning g av komposit och multimaterial Testbädd för ytbehandling och fogning g av komposit och multimaterial testbadd-kompositer.swereaivf.se Cecilia Groth Projektgenomgång Mål med projektet En fungerande, lättillgänglig, ä öppen, flexibel

Läs mer

Industrinytta från Swerea

Industrinytta från Swerea Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2011 Forskning för industrinytta Swerea-koncernen bedriver forskning för industrinytta på olika sätt. Det kan vara genom gemensamma forskningsprojekt inom

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT Sten Jeansson, VD Vilket golv tror du är miljövänligast? Energiåtgång / m² golv 22,9 kwh 11,2 kwh 26,9 kwh Plastgolv Linoleumgolv Trägolv Ser du det verkliga värdet?

Läs mer

Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013. 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas

Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013. 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas Asfaltens gröna framtid Gatukontorsdagarna 2013 22 maj 2013, Sven Fahlström, Produktchef, Bitumen Nordic, Nynas Asfalt är inte grön utan svart Den svarta färgen kommer från bitumen, den oljeprodukt som

Läs mer

Projektet har även möjliggjort bildande av kontakter till andra forskningsaktörer som studerar återvinning av kompositer, främst i Finland.

Projektet har även möjliggjort bildande av kontakter till andra forskningsaktörer som studerar återvinning av kompositer, främst i Finland. Högskolan i Borås Institutionen Ingenjörshögskolan Mikael Skrifvars 2005-10-27 SLUTRAPPORT Återvinning av fiberkompositer en ekonomisk analys P6/03 Utfört hösten 2003 hösten 2005 vid Högskolan i Borås

Läs mer

Produktionsvolym och energiförbrukning

Produktionsvolym och energiförbrukning Nyckeltal för färgindustrin 2012 130617 De svenska färgtillverkarna har genom frivilliga åtgärder länge arbetat för att minska belastningen på miljön från färgtillverkningen. Under mer än tio års tid har

Läs mer

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga tekniska högskolan, Göteborgs

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Rücker Nord AB - Miljöhandbok

Rücker Nord AB - Miljöhandbok Rücker Nord AB - Miljöhandbok BL-305 page 1 of 12 Inledning Syftet med denna handbok är att underlätta och ge tips och idéer om vad man kan göra för att förbättra miljöegenskaper när man arbetar med produktutveckling.

Läs mer

!! Miljöaspekter!!arbetsmiljö!och!markmiljö!!! BILAGOR:! A:!Miljödeklaration! B:!Materialsäkerhetsdatablad! C:!Livscykelanalys!M!Erlandsson!LVI!

!! Miljöaspekter!!arbetsmiljö!och!markmiljö!!! BILAGOR:! A:!Miljödeklaration! B:!Materialsäkerhetsdatablad! C:!Livscykelanalys!M!Erlandsson!LVI! Miljöaspekter arbetsmiljöochmarkmiljö BILAGOR: A:Miljödeklaration B:Materialsäkerhetsdatablad C:LivscykelanalysMErlandssonLVI Version 1.0 Mars 2013 Sida 1 av 2 Jerol kompositstolpar Miljödeklaration Företagsnamn

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter.

Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox affärsidé Vi är en totalentreprenör för installation av bergvärme och kyla till kommersiella fastigheter. Gerox vision Vi vill skapa ett mervärde för kund genom en högkvalitativ tjänst och en produkt

Läs mer

Sammanställning av EPD enkät

Sammanställning av EPD enkät Sammanställning av EPD enkät Svensk Betongs Hållbarhetsutskott juli 2013 / Kajsa Byfors Sammanfattning och slutsatser Underlaget är endast 9 enkätsvar från entreprenörer samt 2 från tillverkare vilket

Läs mer

Miljödeklaration Skärmvägg H11F08

Miljödeklaration Skärmvägg H11F08 Miljödeklaration Skärmvägg H11F08 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Bengt Wälivaara, Platschef Swerea SICOMP, Linköping Verksamhetsledare Compraser Labs bengt.walivaara@swerea.se 1 Swerea-koncernen Swerea IVF

Läs mer

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling.

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling. KURSER FRÅN SwerEa VIRTUAL LAB 2015 2 Kurser inom Swerea virtual lab 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Swerea Virtual LaB 3 Gjutsimulering - Swerea SwecaST 4 KOmpositdimensionering - Swerea

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte 18 november 2010 Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte Energieffektivisering i befintligt bestånd Kort om Framtidenkoncernen Strategiskt miljöarbete 1 Kort om Framtidenkoncernen 2006-00-00 Framtidenkoncernen

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Lineo 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-11-01 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Beläggningens gröna framtid. Beläggningens gröna framtid. Beläggningens gröna framtid. Ett seminarium som hölls tidigare i år hade rubriken:

Beläggningens gröna framtid. Beläggningens gröna framtid. Beläggningens gröna framtid. Ett seminarium som hölls tidigare i år hade rubriken: . Beläggningens gröna framtid Beläggningens gröna framtid Per Centrell Ramböll Sverige AB Ett seminarium som hölls tidigare i år hade rubriken: Beläggningens gröna framtid Asfaltbeläggning i ett livscykelperspektiv

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad?

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Mats Mägiste CTO Cygate AB Mats.magiste@cygate.se Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Visste Du att 7 års ringande = 1 timmes flygresa släpper ut lika mycket CO 2 som (inklusive tillverkning,

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan Fakta om ägg från Svenska Ägg Sammanfattning Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel.

Läs mer

5. Öka resurseffektiviteten

5. Öka resurseffektiviteten 5. Öka resurseffektiviteten Att se till att råvaror och energi används mest effektivt är utan tvekan en vinnande strategi i framtidens samhälle. Det omfattar allt ifrån smartare applikationer understödda

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt

Motion 2015:49 av Anna Sehlin (V) om livscykelanalys av landstingets bygg- och anläggningsprojekt Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Handläggare: Ingela Erneholm Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning fak* EL Motion 2015:49

Läs mer

Fakta om asfaltbeläggningar i Sverige

Fakta om asfaltbeläggningar i Sverige Energisnåla asfaltbeläggningar Torbjörn Jacobson Trafikverket Fakta om asfaltbeläggningar i Sverige Användning per år: Ca 7 miljoner ton varmblandad asfaltmassa Ca 0,7 miljoner ton kall och halvvarm asfaltmassa

Läs mer

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen

MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen MINT nätverk och miljönyckeltal för tidningsbranschen Vilka är vi? MINT är en nätverksorganisation för tidningsföretag som omfattar: Ett miljönätverk Branschgemensamma miljönyckeltal MINT historia: Miljönyckeltal

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1084656-01-01 Varunamn Wisa - Form Spruce Artikel-nr/ID-begrepp 1103 Varugrupp BK04-01203

Läs mer

Regler hindrar en resurseffektiv utveckling

Regler hindrar en resurseffektiv utveckling SYNTESRAPPORTENS SLUTSATSER Regler hindrar en resurseffektiv utveckling Att sluta cirkeln och utveckla en kretsloppsekonomi är endast möjligt om det finns en tillförlitlig marknad för sekundära råvaror.

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer