Året i korthet. ovako Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1"

Transkript

1 Året i korthet ovako Årsredovisning

2 Året i korthet Ovako Årsredovisning Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL 11 MArkNAD och omvärld 15 verksamheten 20 ovakos ANSvArStAGANDe 26 FÖrvALtNiNGSBerÄtteLSe 29 FiNANSieLLA rapporter 60 revisionsberättelse 61 StYreLSe 62 LeDNiNG 63 DeFiNitioNer Detta är ovako ovako är en ledande europeisk tillverkare av kompontentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Företagets långa erfarenhet av att arbeta nära några av de mest krävande stålsegmenten skapar en stark kompetens och konkurrensfördel. Produktionen omfattar i huvudsak låglegerat stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter som ofta används i krävande tillämpningar som exempelvis kullager, drivlinor, hydraulcylindrar och bergborrar. ovako har elva produktionsorter och fi nns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i europa, Nordamerika och Asien. Stålproduktionen är baserad på skrot, vilket gör ovako till en av Nordens största konsumenter av återvunnet skrot. Företagets enheter är certifi erade enligt den internationella standarden för miljöledningssystem iso verksamheten är även kvalitetscertifi erad enligt iso 9001 och vissa enheter har dessutom certifi erats enligt iso/ts för fordonsindustri samt ohsas ledningssystem för arbetsmiljö. omsättningen 2013 uppgick till 850 miljoner euro och antalet anställda var ovakos totala produktionskapacitet är cirka 1 miljon ton stål färdiga produkter per år. 63 kontaktinformation Ovakos erbjudande Stål är en nyckelkomponent i många industriella produkter världen över. Genom en gedigen kunskap om marknaden och en kontinuerlig dialog har ovako god förståelse för kundernas behov idag och imorgon. ovakos erbjudande bygger på att til lgodose detta behov och erbjuda kunderna högkvalitativt stål. Fokus ligger på att ständigt förbättra stålets kvalitet och tillhandahålla lättare och mer miljöeffektiva tillämpningar och lösningar. Läs mer om verksamheten på sid Detta är ovakos årsredovisning för räkenskapsåret Den formella delen av årsredovisningen för ovako Group AB är reviderad av bolagets revisor och omfattar sidorna Strategi för lönsam tillväxt ovakos strategi syftar till att skapa en långsiktigt attraktiv position på stålmarknaden genom att bli ledande inom kompontentstål i europa, kontinuerligt utveckla produkterbjudandet och stärka kundrelationerna. För att nå de strategiska målsättningarna och uppnå de finansiella målen prioriterar ovako de tre områdena: Tillväxt Effektiva processer Ett Ovako Läs mer om Strategi och mål på sid 8-10 Finansiell information ovakos hemsida har aktuell information om ovako och dess utveckling på svenska, engelska och fi nska. På hemsidan fi nns årsredovisningar och delårsrapporter att ladda ned. 2 ovako Årsredovisning 2013

3 Året i korthet Komponentstål är ett avancerat låglegerat stål till industrin och motsvarar det engelska uttrycket engineering steel. Andel av försäljning 2013 ovako Nordamerika 5% Fort mill Norden 39% Västeuropa 44% Hofors turengi imatra mora Smedjebacken Forsbacka Hällefors karlskoga Boxholm Hallstahammar Stockholm moskva Dudley twente almelo erkrath Warsawa Östeuropa 9% redon Budapest Dijon milano Cluj-Napoca molinella Sofia Shanghai Asien 2% Övriga marknader 1% Singapore ovako Årsredovisning

4 Året i korthet Försäljning och rörelseresultat före avskrivningar MeUR Försäljning MeUR MeUR rörelseresultat före avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten Nettoskuldsättning Utveckling under 2013 Ovakos orderingång ökade med 10 procent jämfört med föregående år Den externa försäljningsvolymen uppgick till 675 (694) tusen ton, en minskning med 3 procent jämfört med föregående år Försäljningen uppgick till 850 (937) MEUR, en minskning med 9 procent jämfört med Nedgången förklaras delvis av de lägre volymerna under första halvåret och därutöver av minskade skrot och legeringstillägg som en följd av lägre råmaterialpriser EBITDA före omstruktureringskostnader uppgick till 50 (70) MEUR, och efter omstruktureringskostnader till 47 (66) MEUR EBITDA-marginalen före omstruktureringskostnader, 5,9 (7,5) procent, har utvecklats negativt på grund av ogynnsamma pris- och mixförändringar Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 20 (87) MEUR Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) uppgick till 0 (4) procent Koncernens nyckeltal Försäljningsvolym, kton Försäljning, MEUR Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MEUR EBITDA marginal 5,5% 7,0% 12,0% Rörelseresultat (EBIT), MEUR EBIT marginal 0,0% 2,1% 8,0% Nettoresultat, MEUR Resultat per aktie, EUR Kassaflöde från löpande verksamhet, MEUR Nettoskuldsättningsgrad 160% 130% 137% Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 0% 4% 17% Antal anställda vid periodens slut (FTE) Ovako Årsredovisning 2013

5 Året i korthet Viktiga händelser under året ovako-medarbetare BeLÖNaS FÖr ForSkNiNgSiNSatS i januari 2013 tilldelades ovakos chef för forskning och utveckling, Patrik Ölund, kami-priset. han fick priset för sitt bidrag till utvecklingen av ovakos iq-steel, ett unikt stål som tål hög belastning i alla riktningar och leder till minskad miljöbelastning och sänkta co 2 -utsläpp. invigning av NYtt ringverk i mars invigde ovako ett nytt ringverk som producerar stålringar med en diameter på upp till fyra meter. Anläggningen är den enda i sitt slag i Sverige och ovako gör denna satsning för att möta den ökade efterfrågan på kullagerstål i större dimensioner avsedda bland annat för havsbaserad vindkraft. FÖrVärV i kina i maj tillkännagav ovako förvärvet av Be Groups verksamhet i kina. enheten stödjer ovakos kunder i Asien med specifika nischprodukter och är i linje med strategin om att etablera ovako som en premiumleverantör av komponentstål och bredda den internationella positionen inom utvalda nischområden. enheten ingår i den finansiella rapporteringen från och med det tredje kvartalet invigning av NY SVarVLiNJe i maj invigde ovako en ny komplett linje för svarvning och färdigställning av stångprodukter i ett utökat dimensionsprogram i hällefors. Med den nya svarvlinjen säkerställer ovako en fortsatt tillväxt av förädlade produkter inom främst dieselinsprutningssegmentet. FortSatt SatSNiNg i SmeDJeBaCkeNS metallurgi i juni beslutade ovako att investera i en ny stränggjutningsmaskin i stålverket i Smedjebacken. Befintlig stränggjutning kommer att ersättas. Satsningen innebär en möjlighet att fortsätta utveckla produktkvalitet och dimensionsområde, och är ett viktigt steg i utvecklingen av koncernens kunderbjudande och den strategiska satsningen på tillväxt i framför allt europa. investeringen beräknas uppgå till cirka 15 MEUR. I september gjordes dessutom slutinstallationen av det nya rökgasfiltret i Smedjebacken. Filtret möter framtidens miljökrav och är ett av många steg för att säkra en god arbetsmiljö och minimera ovakos miljöpåverkan. SäLJkoNtor i italien Under tredje kvartalet öppnade Ovako ett säljkontor i Italien som ett led i att stärka närvaron på ett antal utvalda marknader. en starkare samordning och förstärkning av existerande säljenheter har också genomförts under året. Med dessa viktiga marknadssatsningar har ovako lagt grunden för en stabil tillväxt kommande år. LaNSeriNg av NäSta generation m-steel i november lanserade ovako nästa generation M-Steel som är framtaget med fokus på att förbättra kundernas produktivitet och lönsamhet. optimeringen av M-Steel och dess användning är ett led i ovakos satsning på kundnära samarbete och utveckling. M-Steel är också den första av fl era nya varumärkeslanseringar som ovako planerar för FÖräNDriNgar i ovakos koncernledning i november offentliggjorde ovako att företaget utser Mathias tillman till ny affärsområdeschef för ovako Bright Bar i hällefors och medlem av koncernledningen. Anders henström, tidigare affärsområdeschef för Bright Bar, blir ny affärsområdeschef för ovako Bar hofors-hällefors. Dessa förändringar gäller från och med 1 januari Därtill offentliggjorde ovako i januari 2014 att karin Lagerstedt Woolford tillträder som ny personaldirektör för ovako-koncernen och blir medlem av koncernledningen från den 1 februari ovako Årsredovisning

6 vd-ord Vi har inlett 2014 med en starkare orderbok, en bättre kostnadstruktur och en bättre kundservice än vi hade vid ingången av Långsiktigt förbättringsarbete ger resultat i en utmanande marknad 2013 var ett bra år för Ovako när det gällde att bygga vår position som ledande tillverkare av komponentstål i Europa. Vi avslutade året starkare än det inleddes på nästan alla plan. Å andra sidan var året utmanande då vi såg en nedgång i efterfrågan om 4 procent på den europeiska marknaden samtidigt som priskonkurrensen var intensiv. Låt mig börja med att beröra vår verksamhet. En kraftig nedgång i Europas industriproduktion mot slutet av 2012 satte scenen för stålindustrin Som flera andra stålföretag inledde Ovako året med en svag orderbok och en stor makroekonomisk osäkerhet. Vi var dock väl förberedda på att det skulle bli ett tufft år. Med vårt operativa förbättringsprogram; 25/50, ska vi sänka kostnaderna med 25 MEUR och vinna nya affärer motsvarande en volym på ton. Vi nådde besparingsmålet på 25 MEUR tack vare processförbättringar, effekter från tidigare investeringar, personal- och arbetstidsreduktion samt förbättringar inom inköp. Majoriteten av besparingarna är också avgörande för vår långsiktiga konkurrenskraft. Det är dessutom glädjande att se stora förbättringar i vår leveransservice och en fortsatt nedgång i reklamationer, vilket skett samtidigt med vårt effektiviseringsarbete. Utifrån dessa förbättringar och därtill omfattande produktivitetsförbättringar i stålverken var 2013 ett framgångsrikt år, trots den svaga marknaden. Nya kunder och kontrakt Genom att etablera nya säljenheter i Italien, Östeuropa och Kina har vi goda möjligheter att stödja vår försäljnings- och tillväxtplan. Redan under 2013 såg vi positiva effekter från våra nya säljteam och tillväxtpotentialen ser bra ut för många år framöver. Arbetet med nya tillämpningar och en starkare position på marknaden för kullagerstål bidrog också till att vi vann nya kunder och kontrakt. Vi nådde däremot inte riktigt målet att fakturera ton nya affärer under 2013, men uppskattar att årstakten under fjärde kvartalet motsvarar denna nivå, och att utvecklingen fortsätter in i Vi har inlett 2014 med en starkare orderbok, en bättre kostnadsstruktur och en bättre kundservice än vi hade vid ingången av Efter en svag inledning på året förbättrades såväl orderingång och fakturering som lönsamhet varje månad sedan augusti, jämfört med motsvarande månader föregående år. Betydande investeringar för långsiktig tillväxt Ovakos långsiktiga strategiska plan är att bygga en position som den ledande aktören inom komponentstålstillämpningar i Europa. Vår strategiska målsättning stöds av förbättrad processkapacitet i stålverken, en förstärkt teknisk säljstyrka på våra huvudmarknader, samt förbättrad tillämpningsoch produkthantering. De senaste tre årens investeringsprogram har årligen uppgått till i genomsnitt 40 MEUR. Uppskattningsvis görs hälften av våra investeringar för att modernisera och förbättra befintliga processer. Resterande investeringar görs för att bygga ny kapacitet och stödja nya affärsmöjligheter. 6 Ovako Årsredovisning 2013

7 Vd-ord Under 2014 kommer vi att göra flera viktiga produktlanseringar som fokuserar på att lösa våra slutkunders utmaningar avseende uthållighet, hårdhet och utmattning. Under 2013 färdigställde vi den nya helautomatiserade svarvlinjen i Hällefors. Den skapar goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt inom bränsleinsprutning och för ett antal kullagertillämpningar. Det nya ringverket, Ringverk 11, invigdes i mars och gav oss kapacitet att tillverka ringar upp till fyra meter i diameter. Ringverk 11 stödjer tillväxten inom kullageraffären gentemot stora vindkraftverk och förbättrar också vår tekniska kapacitet för avancerad profilering av stora ringar. Ovakos enskilt största miljöprojekt gjordes i september då det nya rökgasfiltret stod färdigt i Smedjebacken. Detta var en investering på 14 MEUR och utsläppen från anläggningen ligger nu långt under de nivåer som lagen föreskriver. I Imatra var återställandet av gjutplattformen efter olyckan i juni en prioriterad insats och ett mycket hängivet team genomförde under sex veckor arbetet som blev klart inom utsatt tid. Sedan senare delen av augusti löper produktionen vid Imatra normalt. Flera produktlanseringar under 2014 För Ovako kommer 2014 att bli ytterligare ett år präglat av utveckling och förändring. I sommar kommer Smedjebacken att installera en ny stränggjutningsmaskin med ett bredare dimensionsprogram och förbättrad ytkvalitet. Ovakos tillväxt inom värmebehandlat material kommer att fortsätta och vi expanderar både kyl- och seghärdningskapaciteten i Sverige samt glödgningskapaciteten i Imatra. Vid vårt rörverk i Hofors avslutas det treåriga investeringsprogrammet, vilket medför bättre effektivitet, mindre lager och längre rörstorlekar som de främsta fördelarna. Avslutningsvis vill jag betona att 2014 kommer att bli ett viktigt produktår för Ovako. Vi lanserade en ny generation M-steel redan under Detta stål förbättrar avsevärt våra kunders tillverkningsprocesser och livslängd på verktyg. I år kommer vi att göra flera viktiga lanseringar som fokuserar på att lösa våra slutkunders utmaningar avseende uthållighet, hårdhet och utmattning. Genom att vara den första länken i den integrerade värdekedjan för Europas verkstadsindustri tar Ovako stort ansvar för att tillhandahålla materiallösningar för krävande tillämpningar. Avancerat komponentstål är kritiskt för verkstadsindustrin i Europa, och Ovako är väl positionerat för att vara kundernas förstahandsval. Tom Erixon VD och koncernchef Ovako Årsredovisning

8 StrAteGi och MÅL StrategiSka målsättningar FiNaNSieLLa mål PrioriteriNgar 8 ovako Årsredovisning 2013

9 Strategi och mål Strategi för långsiktig tillväxt Ovakos övergripande strategi syftar till att skapa en långsiktigt attraktiv position på stålmarknaden genom att bli ledande inom kompontentstål i Europa, kontinuerligt utveckla produkterbjudandet och stärka kundrelationerna. Under 2013 har Ovako fortsatt att arbeta för att nå önskvärd position på marknaden. Strategiska målsättningar Marknad Ovako ska vara den främsta tillverkaren och leverantören av komponentstål i Europa och med en bredare internationell position inom utvalda nischområden. Detta sker framför allt genom organisk tillväxt på existerande och nya geografiska marknader men även genom förvärv och sammanslagningar. Produkter Ovako ska, under ett välrenommerat varumärke, leverera produkter i världsklass som baseras på ledande applikationsutveckling, metallurgisk kompetens och produktionsteknologi. Detta uppnås genom långsiktiga investeringar i produktionsutrustning, personal och forskning och utveckling. Kunder Ovako ska utveckla befintliga styrkor med målet att vara den mest kundorienterade leverantören av komponentstål. Detta sker genom att fortsätta genomföra anpassningar till kundernas förädlingskedja och erbjuda ett högkvalitativt servicekoncept och hög leveranssäkerhet. Affärsidé Ovako arbetar nära sina kunder inom kullager, transport- och tillverkningsindustrin samt ingår i utvalda och starka partnerskap med större kunder på global basis. Ett erbjudande baserat på leveranssäkerhet, avancerad applikationsutveckling och ledande kvalitet gör Ovako till den främsta leverantören av komponentstål i Europa. För att på bästa sätt möta kundernas behov arbetar Ovako decentraliserat, flexibelt och med korta beslutsvägar. Finansiella mål Ovako arbetar långsiktigt mot tre finansiella mål: uppnå en årlig avkastning på sysselsatt kapital om 20 procent räknat över en konjunkturcykel. upprätthålla en genomsnittlig rörelsemarginal om 10 procent över en konjunkturcykel. uppnå en genomsnittlig organisk tillväxt om 5 procent per år. Ovako Årsredovisning

10 Strategi och mål Prioriteringar Ovako prioriterar tre områden för att långsiktigt nå sina finansiella mål och strategiska målsättningar. Dessa prioriteringar medför att bolaget står väl rustat för att hantera de utmaningar och dra nytta av de möjligheter som den strukturella förändringen av stålmarknaden innebär. Tillväxt Sedan slutet av 2011 är tillväxt och expansion ett prioriterat område för Ovako. Organisk tillväxt är i fokus. För att säkerställa en långsiktig tillväxt och konkurrenskraft har en rad utvecklingsmöjligheter inom nya produkt- och kundsegment identifierats, baserat på både nya marknader och nya tillämpningar. Att förstå kundernas användningsområden för Ovakos produkter är avgörande och utvecklingsarbetet med nya tillämpningar har därför varit särskilt prioriterat på samtliga marknader under Utvecklingsarbetet bedrivs ofta tillsammans med kunder och partners. En viktig del är att satsa på framtidsteknik och miljöeffektiva lösningar med tillväxtpotential. Ovako ska fortsätta att utveckla en hög leveransservice med bas i en god prisbild och nära kundsamarbeten. Organisk tillväxt uppnås främst genom utveckling av nya stålmaterial till kunderna. Ovako ska även öka närvaron i nya geografiska områden. Det handlar om marknader där det bedöms finnas goda tillväxtmöjligheter, såsom Syd- och Östeuropa och Kina/Asien. Tidigare års etableringar i Östeuropa har under året följts upp med förvärvet av BE Groups verksamhet i Kina. Med närvaro i Kina kan Ovako bättre stödja sina kunder i Asien samtidigt som den internationella positionen breddas inom specifika nischprodukter. Under året har Ovako etablerat en ny struktur för säljenheterna, i syfte att kunna arbeta effektivare och mer enhetligt på olika marknader. Effektiva processer Ovako ska förstärka närheten till kunderna med ett decentraliserat och flexibelt arbetssätt som reducerar ledtider, ökar leveranssäkerheten och reducerar kostnaderna. Under en längre tid har Ovako arbetat med förändringsarbete som under året formaliserades i ett koncernövergripande program, Operational Excellence. Det övergripande syftet är att ständigt förbättra alla processer inom koncernen, från produktion till administration. Målsättningen är att höja den inre effektiviteten och leveranssäkerheten, förbättra ledtider och lagernivåer samt minska antalet reklamationer och olycksfall. Arbetet har inletts med två pilotprojekt på Bright Bar i Hällefors och på Rör och Ring i Hofors, och kommer att implementeras i hela koncernen. Ovako genomför också omfattande satsningar för att bli en än mer kundorienterad leverantör med hög produktivitet och tillgänglighet. Det omfattande investeringsprogrammet som initierades under 2011 har fortsatt under Att omhänderta de kapacitetshöjande investeringar som bolaget gör i stålverken är avgörande för att uppnå en långsiktig lönsamhet. I Smedjebacken har Ovako till exempel beslutat att investera i en ny stränggjutningsmaskin. Satsningen möjliggör en fortsatt utveckling av produktkvalitet och breddat produkterbjudande för att skapa nya marknadsmöjligheter. Det är också ett viktigt steg i utvecklingen och förstärkningen av koncernens kunderbjudande. Ett Ovako Ovako har under flera år arbetat fokuserat med att öka samordningen och tillvarata stordriftsfördelar inom koncernen. Under de senaste åren har Ovako både skapat en mer effektiv verksamhet och utvecklat gemensam kapacitet inom bland annat försäljning, ekonomi och IT. Dessutom har gruppfunktionerna specialiserats, en gemensam varumärkesplattform lanserats och en best practice -kultur införts som syftar till att bidra med ständig utveckling och förbättring. Mot bakgrund av att bolaget agerar på en cyklisk marknad kommer de fortsatta åtgärderna att inriktas på att uppnå en mer flexibel kostnadsstruktur och därigenom bättre kunna parera framtida upp- och nedgångar i efterfrågan. Ovako ska ständigt drivas mot optimal funktionalitet i alla delar av verksamheten, från inköp till applikationsutveckling. 10 Ovako Årsredovisning 2013

11 Marknad och omvärld En stabilare omvärld Den osäkerhet som präglade stålmarknaden 2012 har efter ett svagt första halvår 2013 ersatts av en gradvis förbättrad efterfrågan. I ett längre perspektiv är marknadstillväxten emellertid på en fortsatt låg nivå. Ovakos strategi från slutet av 2011 prioriterar insatser för en fortsatt stark position i Norden och tillväxt inom specifika applikations- och produktsegment i Europa och övriga världen. Stålmarknadens utveckling Den europeiska stålmarknaden drabbades liksom många andra branscher hårt av den ekonomiska krisen och noterade ett tydligt skifte i efterfrågan under och efter krisåret Under ett enskilt år, 2009, försvann mer än hälften av marknaden. Dessförinnan hade den underliggande volymtillväxten varit 2-3 procent per år under en längre period. Alltsedan 2009 har marknaden präglats av en långsam och volatil återhämtning. Särskilt utmanande var utvecklingen under 2012 då efterfrågan föll tillbaka med mer än 20 procent. Stålmarknaden har stabiliserat sig under 2013 men det är emellertid tydligt att efterfrågan inte nått upp till de nivåer som präglade marknaden före Orsaken till detta beror inte enbart på den svaga konjunkturutvecklingen utan även på en strukturell förändring av stålmarknaden jämfört med innan 2009 då otillräcklig kapacitet på maskiner och utrustning i Asien lyfte europeisk efterfrågan på komponentstål. Marknaden i Europa präglas idag av en strukturell överkapacitet som medfört en lägre lönsamhet för stålmarknaden i sin helhet. Sannolikheten är stor att rådande situation kommer att leda till ökad konsolidering. På sikt förväntas kapacitet och efterfrågan att komma i jämvikt på en nivå som är ekonomiskt uthållig. Att marknadsläget förbättrades under 2013 beror framför allt på en underliggande efterfrågan på avancerade stålprodukter. Marknaden i Norden utvecklades något sämre än Europa i övrigt beroende på att framför allt Tyskland visade goda framsteg. Under andra kvartalet 2013 rapporterade den europeiska fordons- och tillverkningsindustrin för första gången sedan 2011 en positiv utveckling jämfört med föregående år. Denna positiva trend höll i sig resterande del av året. Produktionstakten i den europeiska verkstadsindustrin hade en försiktigt positiv trend som baserades på en stabiliserad efterfrågan och återspeglade produktionstakten i industrin. Som en följd av högre produktionstakt stärktes Ovakos orderingång och även leveransvolymerna hade en positiv trend under året. Fakta om stålmarknaden Den europeiska komponentstålmarknaden estimeras till cirka 8-10 miljoner ton. Marknaden är cyklisk och följer i stort världskonjunkturen. Tillväxten drivs i huvudsak av gradvis ökande europeisk konsumtion och export av europatillverkade fordon, maskiner och annan utrustning till tillväxtländer. Vissa nischsegment har vuxit snabbare, vilket har skett i takt med att allt mer avancerat stål behövs för att slutkundernas produkter ska klara ständigt ökande prestandakrav. 5-10% av Europas behov av komponentstål importeras varje år och det exporteras ungefär lika mycket. Det importerade stålet utgörs generellt av enklare stålsorter medan det stål som expor teras till andra länder främst används i krävande till ämpningar och kan endast köpas från ett fåtal europeiska, amerikanska och japanska tillverkare. Marknadsutveckling Utbud Långa produkter* Miljoner ton *Utbud (inkl. import) inom EU av stång, tråd, balkar och armeringsjärn Källa: Eurofer Market Supply Summary December 2013 Ovako Årsredovisning

12 Marknad och omvärld Försäljning per marknad % Norden 39% Västeuropa exkl. Norden 44% Östeuropa 9% Nordamerika 5% Asien 2% Övriga marknader 1% Försäljning per slutkundsegment % Fordons och transportindustri 40% Övrig verkstadsindustri 30% Distributörer 15% Gruv, olje och gasindustri 10% Energiproduktion 5% Marknadsposition och konkurrenssituation ovako verkar på marknaden för långa låglegerade stålprodukter, komponentstål, vilket motsvarar uttrycket engineering steel. ovako är det enda nordiska bolaget inom sitt produktsegment och har en stark position på den europeiska marknaden för komponentstål och i ett antal globala nischer. det är i huvudsak europeisk verkstadsindustri och dess underleverantörer som använder ovakos produkter, ofta i krävande tillämpningar som exempelvis kullager, drivlinor, hydraulcylindrar och bergborrar. kunderna är i regel ledande premiumtillverkare inom sina segment med höga krav på stålets egenskaper. Efterfrågan på ovakos stål för de mest krävande tillämpningarna är även hög från kunder i nordamerika och asien. ovakos närvaro i Östeuropa, Italien och kina har fortsatt att stärkas. I Norden har ovako en hög marknadsandel. konkurrensen från andra europeiska aktörer har ökat i norden, bland annat som en följd av den starka svenska kronan. ovakos nära kundrelationer och höga servicegrad bidrar till ett konkurrenskraftigt erbjudande. ovako har även en konkurrenskraftig kostnadsposition på den nordiska marknaden. På den europeiska marknaden, som är relativt fragmenterad, verkar i huvudsak ett tiotal aktörer från Tyskland, Frankrike och Italien vid sidan av ovako. konkurrensen från utomeuropeiska aktörer är begränsad. ovako har en ledande position inom ett antal segment, till exempel inom kullager. ovako är den europeiska ståltillverkaren med högst andel kullagerstål i sin produktionsvolym. denna specialisering ger betydande konkurrensfördelar i form av högre kvalitet och lägre kostnader. Tyskland, Frankrike och Storbritannien utgör fortfarande de främsta marknaderna för ovako men flera länder i Östeuropa erbjuder en mängd tillväxtmöjligheter. I resten av världen levererar ovako stål inom ett antal globala nischer där endast ovako och ett fåtal andra tillverkare kan tillgodose kundernas avancerade krav. nordamerika och asien blir genom ovakos specialiserade produkter allt viktigare marknader för fortsatt expansion. Ovakos position i stålets värdekedja Prospektering Gruvor/skrot Stålverk/ Varmvalsning Processbehandling Stålkomponenter Verkstadsindustri & underleverantörer Slutanvändning Stålproduktion Gjutning varmvalsning värmebehandling riktning Skalning Slipning Förkromning Skalning kapning Fasning ovakos smältverk vidareförädlar stålskrot till avancerade låglegerade stålprodukter, komponentstål. Förbättringar i ovakos processflöden sker löpande för att öka graden av vidareförädling i produktionen. Produktportfölj och leveranskoncept anpassas till kundernas höga krav på behovsstyrd, pålitlig och kostnads effektiv stålförsörjning. ovakos produkter säljs framför allt till verkstadsindustrin och dess underleverantörer i Europa. 12 ovako Årsredovisning 2013

13 Marknad och omvärld Trender Förändringar i världsekonomin har stor inverkan på Ovakos verksamhet, och medför både utmaningar och möjligheter. verksamheten påverkas av ett antal långsiktiga drivkrafter och trender, varav de främsta anges nedan. Industrialiseringen i Asien är den huvudsakliga drivkraften för tillväxt på den globala marknaden. Asiens ökande konsumtion driver efterfrågan på maskiner och utrustning där komponentstål ingår. Det gör dels att Ovako ser en ökad efterfrågan från europeiska företag med starka marknadspositioner i Asien, dels att allt mer tillverkning flyttas till Asien. Ovako har därför utvecklat logistiklösningar och lokal applikationsutveckling för att säkerställa närvaron där avancerade komponentstål behövs i allt större grad. Begränsning av koldioxidutsläpp för att mildra den globala uppvärmningen ställer krav på ökad produktion av förnybar energi och renare förbränning av fossila bränslen. Även Kina påverkas i hög grad av detta. Vindkraften byggs ut och kraven på förbränningsmotorer blir allt högre. Detta leder till krav på stål med mycket goda utmattningsegenskaper. En ny standard, Euro VI, för utsläpp från lastbilar träder gradvis i kraft under 2013 och 2014, vilken också påverkar utvecklingen av stål, däribland Ovakos IQ-Steel som är ett världsledande stål till insprutningssystem för diesel. Material som är skräddarsydda för specifika ändamål vinner mark i takt med ökande prestandakrav och landvinningar inom metallurgiska processer. Avancerade komponentstål bedöms ofta vara det mest ekonomiskt fördelaktiga sättet att nå nästa nivå på produktens prestanda, avseende till exempel lägre bränsleförbrukning, längre ekonomisk livslängd och högre säkerhetsstandarder. Med ledande kompetens inom komponentstål, god flexibilitet och applikationskunnande är Ovako en stark industriell partner som kan hjälpa kunderna att bli än mer effektiva. Effektivisering och automatisering av produktionslösningar fortsätter att utvecklas i rask takt och teknologin för detta blir alltmer tillgänglig och ekonomisk. Detta betyder att det i mindre grad är ren arbetskraftskostnad som kommer att avgöra produktionsekonomin. Vidare betyder förbättrad prestanda i bearbetningsteknik att kunder i högre grad väljer ett redan härdat komponentstål. Ovako har historiskt arbetat på flera sätt för att leverera förädlade stålprodukter som väl passar in i en kostnads- och kapitaleffektiv lösning hos kunderna. Den ökande graden av konsolidering i stålbranschen grundar sig i det långsiktigt försvagade marknadsläget och strukturella skiftet i efterfrågan efter finanskrisen, vilket påverkar hela branschen. Allt fler av marknadens aktörer i både Kina och Europa förväntas se över möjligheten att delta i konsolideringen för att säkerställa en långsiktig lönsamhet. Ovako Årsredovisning

14 "Genom etableringen av koncern - gemensamma varu märken har vi skapat ett tydligare erbjudande gentemot kund." Rumen Karamihalev, säljchef Central- och Östeuropa Vi tror mycket på Central- och Östeuropa Rumen Karamihalev är Ovakos säljchef i Central- och Östeuropa. Rumen har arbetet inom stålindustrin i mer än 20 år och började på Ovako för cirka två år sedan. Varför har Ovako valt att etablera en säljenhet i Centraloch Östeuropa? Stålmarknaden i Europa präglas av tuff konkurrens. Etableringen i Östeuropa är en del i Ovakos strategi att hitta nya marknader för våra produkter och på så vis säkerställa vår långsiktiga utveckling. Vi tror att Östeuropa kommer att visa prov på en hög tillväxttakt framöver och det vill vi vara en del av. Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna? Länderna i Östeuropa skiljer sig mycket åt trots deras geografiska närhet. Strategierna skiljer sig därför något åt för hur vi ska etablera oss på respektive marknad. De främsta utmaningarna är lägre priser, osäkert ekonomiskt och politiskt klimat men även att Ovako fortfarande är ett ganska okänt varumärke. Vi ser framförallt möjligheter i att många västeuropeiska konkurrenter ännu inte har etablerat sig på dessa marknader och att efterfrågan på högkvalitativa och nischade produkter ökar, segment där Ovako är ledande. Hur ska Ovako möta konkurrensen på denna marknad? Genom etableringen av koncerngemensamma varumärken har vi skapat ett tydligare erbjudande gentemot kund. Vi har även en historia av att vara både pålitliga i leveranserna och hålla hög kvalitet i produkterna. Därutöver upprätthåller vi nära kontakt med våra kunder och tillsammans med dem utvecklar vi lösningar och produkter anpassade efter deras verksamhet. Hur skiljer sig Ovakos kunder i Central- och Östeuropa från kunderna på övriga marknader? För närvarande är skillnaden inte så stor eftersom merparten av Ovakos kunder i Central- och Östeuropa utgörs av kunder från andra europeiska marknader som har flyttat sin produktion. Genom etableringen av en säljenhet i regionen hoppas vi kunna attrahera helt nya kunder. Gemensamt för alla våra marknader är den stora efterfrågan på ett högkvalitativt stål som kan anpassas till kundernas unika behov Ovako kan erbjuda både och. 14 Ovako Årsredovisning 2013

15 verksamheten Kundanpassat erbjudande ovakos långa erfarenhet av att arbeta nära några av de mest krävande stålsegmenten har skapat en unik kompetens och konkurrensfördel. därigenom bidrar ovako till att skapa värde för sina kunder. Genom kontinuerlig utveckling inom nya produkt- och kundsegment säkerställer ovako långsiktig tillväxt. ovako erbjuder en diversifierad produktportfölj till kunder inom en rad olika branscher världen över. Företaget är unikt positionerat för att kunna sprida kunskap och erfarenhet mellan olika industrisegment. På så vis är ovako aktiv i utvecklingen för en allt effektivare användning av modernt stål. Som ett bevis på detta presenteras ovakos kunderbjudande och dess fördelar på ett nytt sätt, vilket kunderna kommer att märka av i flera aspekter. Först ut i denna satsning återfi nns M-Steel, som är välkänt på marknaden sedan många år men som under hösten 2013 nyintroducerats med förbättrade egenskaper, nya tekniska data och kundreferenser. M står för Machinability. Med detta stål formas kontrollerade slagginslutningar så att skärhastigheten kan höjas och skären inte slits lika kraftigt samtidigt som övriga stålegenskaper inte påverkas negativt. En annan viktig aspekt handlar om att forma ett kundnära samarbete, fokuserat på kundens förtjänster och produktivitet. På så vis samlas erfarenheter systematiskt tillsammans med viktiga industripartners och erbjudandet paketeras på ett tydligt sätt. Under 2014 kommer ovako att gå vidare med flera liknande satsningar och lansera fler produktvarumärken. härigenom möter ovako kunderna med en gemensam profil oavsett var inom ovako produkten har tillverkats, kompletterat med ett erbjudande av mer förädlade produkter som cromax, SP-Bar, Q&T, Special profiles och customised Products. Forskning och utveckling avgörande Under de senaste två åren har ovako gjort omfattande investeringar inom forskning och utveckling, produktion och marknad med målet att bli Europas mest kundorienterade komponentstålbolag. I syfte att ta ytterligare steg i erbjudandet mot kund och etableringen på nya marknader sker sedan 2012 ovakos forsknings- och utvecklingsarbete även i nätverk inom dedikerade kluster. klustren är specialiserade på ståltillverkning, metallbearbetning och produktegenskaper, och skär igenom ovakos geografiska och funktionella enheter. Samtidigt överlappar de varandra för att öka kunskapsutbytet inom ovako och för att skapa bästa möjliga nytta för kunden. FoU på Ovako ovako bedriver ett omfattande arbete med utveckling och innovation. den centrala FoU-enheten ansvarar för att driva kvalificerad forskning och utveckling av helt nya produkter samt att göra resultatet av detta tillgängligt inom företaget. Investeringar i FoU MEUr , , , M står för Machinability. vid bearbetning av M-Steel hörs till och med skillnaden mellan detta och vanligt stål. hemligheten bakom M-Steel är att forma kontrollerade slagginneslutningar så att skärhastigheten kan höjas och att skären inte slits lika kraftigt, samtidigt som övriga stålegenskaper inte påverkas negativt. ovako Årsredovisning

16 VERKSAMHETEN Verksamheten Ovakos tillverkning bygger traditionellt på tre produktionsflöden: Hofors-Hällefors, Imatra i Finland och Smedjebacken- Boxholm. Tillsammans skapar de ett värdefullt och konkurrenskraftigt erbjudande. Verksamheten är beskriven utifrån dessa tre produktionsflöden. Ovakos produktionsflöden Huvudprodukter Hofors-Hällefors Imatra Smedjebacken-Boxholm Rundstång Rundstång Plattstång Varmvalsad ring Fyrkantstång Rundstång Rör M-Steel Specialprofiler Förkomponenter SP-Bar IQ-Steel Hårdkromad stång och rör Främsta tillämpningar Kullager Kullager Slitdelar Drivlinor/Dieselinsprutningar Maskinbearbetning Fjäderstål Gruvprodukter Smide Dragstänger/fästdon Hydraulik Transmission Järnvägsklammer Fästdon Krängningshämmare och kuggstänger Gruvprodukter Hydraulik Hofors-Hällefors Hofors-Hällefors producerar långa stålprodukter av mycket hög kvalitet och inriktar sig på kunder som ställer stora krav på renhet och utmattningshållfasthet i stålet. Huvuddelen av kunderna finns inom kullagerindustri, fordonsindustri, energibranschen och andra tillverkningsbranscher. Bland annat produceras stål som används till insatskomponenter i kullager, dieselmotorer och andra specialprodukter. Genom Hofors-Hällefors erbjuder Ovako möjlighet till en hög vidareförädlingsgrad, vilket ger kunderna produkter som direkt kan användas i deras produktionsprocesser utan ytterligare behandling. Under året har Ovakos IQ-Steel befäst sin position som ett av världens renaste stål. Renheten ger stor hållfasthet, vilket flera industrier efterfrågar. IQ-Steel utvecklades ursprungligen för bränsleinsprutningen på dieselmotorer, där tryck och krav på hållfasthet i alla riktningar är höga. Ovako fortsätter att tillsammans med kunder utveckla ytterligare användningsområden för IQ-Steel. Under perioden har Ovako genomfört ett antal viktiga investeringar och satsningar. Under året invigdes en ny automatiserad svarvlinje i Hällefors med syftet att upprätthålla en långsiktig tillväxt i det attraktiva produktsegmentet dieselinsprutning samt öka graden av vidareförädling inom produktionen. I mars invigdes Ringverk 11 i Hofors, Ovakos femte produktionslinje för tillverkning av varmvalsade ringar. Ringverket kan producera ringar upp till fyra meter i diameter. Investeringen betyder att Ovako kan möta en ökad efterfrågan av kullagerstål till mycket stora kullager, vilka bland annat används i vindkraftverk till havs. 16 Ovako Årsredovisning 2013

17 verksamheten Slutförandet av det nya rörkonceptet i hofors under 2014/2015 är ett av flera viktiga steg i uppgraderingen av bolagets produktion. Framtida satsningar kommer även fortsättningsvis att koncentreras till att möta den ökade efterfrågan på högkvalitativt stål. Ökade volymer förväntas bland annat från nischade marknader inom gruv- och kullagerindustrin, nya tillväxtmarknader samt segment med fokus på miljöeffektiva lösningar. Imatra Med en stark position inom komponentstål i Europa producerar ovako genom Imatra långa stålprodukter i stångform främst för maskinbearbetning och smide. Bolaget har under en lång tid byggt upp en tillverkningsprocess som gör det möjligt att leverera stål med jämn och hög kvalitet. leveransen är fl exibel och anpassas till efterfrågad kvantitet och leveranstid. Stålet är värmebehandlat och kvalitetsprövat utifrån kundens behov. verksamheten baseras på långvariga och nära kundsamarbeten. kundanpassning, långtgående tekniskt stöd och god service försäkrar hög kundlojalitet. kunderna utgörs huvudsakligen av nordisk fordons-, smides och verkstadsindustri, men övriga Europa, asien, nordamerika samt ryssland utgör viktiga tillväxtregioner. Imatra specialiserar sig på M-Steel, som är ett stål med förbättrade skärbarhetsegenskaper. M-Steel sliter mindre på skärverktygen och kan därför bearbetas med högre skärhastighet, effektivare och till en lägre kostnad. Under året har nästa generation M-Steel lanserats med fokus på att ytterligare förbättra kundernas produktivitet och lönsamhet. optimeringen av M-Steel och dess användning är ett led i ovakos satsning på kundnära samarbete och utveckling. Med nästa generation M-Steel kan ovakos kunder öka bearbetningstakten av stålet med upp till 30 procent och därmed även minska produktionskostnaderna väsentligt. En stor del av bolagets produktion riktar sig även till kunder som producerar smidda högprecisionsdetaljer med tillämpning inom kundsegment såsom gruv-, offshore- och tung fordonsindustri. Inom dessa segment fortsätter Imatra utveckla komponentstål anpassat för speciellt krävande smidestillämpningar i enlighet med de höga krav på stålets egenskaper som kunderna efterfrågar. Smedjebacken-Boxholm Genom Smedjebacken-Boxholm erbjuder ovako en kostnadseffektiv produktion av komponentstål, med fokus på borstål och mikrolegerade stål. detta stål används till tillämpningar med stora krav på slitstyrka och används bland annat till plogbilar, skärstål, lyftgafflar och jordbruksmaskiner. verksamheten är diversifierad med ett flertal kundsegment såsom bilar, lastbilar, entreprenadmaskiner, järnväg, jordbruk och metallindustrin. Produktutveckling inom fordon, jordbruksmaskiner och järnväg är i fokus och nya applikationer utvecklas. ovako valsar merparten av fjäderstålet i Smedjebacken medan anläggningen i Boxholm fokuserar på specialprodukter. vid de två valsverken i Boxholm tillverkas både platt och rund stång, men framför allt specialprofiler och SP-Bar. vid tillverkningen av SP-Bar utvecklar ovako samarbetet med kunderna, främst genom den dialog som förs kring Betydande investeringsbeslut Ett nytt ringverk i Hofors i syfte att möta den ökande efterfrågan på kullagerstål En ny automatiserad svarvlinje i valsverket i hällefors i syfte att möta den långsiktigt ökande efterfrågan inom högeffektiva dieselmotorer En omfattande modernisering av rörverket i Hofors vars syfte är att skapa nya marknadsmöjligheter inom bland annat olje- och gassegmentet Etapp två för rökgasfiltret i Smedjebacken där det nya filtret möter framtidens miljökrav En ny stränggjutningsmaskin i stålverket i Smedjebacken i syfte att skapa nya marknadsmöjligheter i framför allt Europa ovako Årsredovisning

18 VERKSAMHETEN de specialanpassade egenskaperna. Genom att optimera egenskaperna för materialet i SP-Bar kan kunderna dra nytta av ett ökat mervärde och betydande kostnadsbesparingar i tillverkningen. Som ett led i den strategiska satsningen på tillväxt har Ovako beslutat att investera i en ny stränggjutningsmaskin i Smedjebacken. Denna investering innebär ett ökat fokus på kvalitet och breddat produkterbjudande för att skapa nya marknadsmöjligheter i framför allt Europa. Den befintliga stränggjutningen kommer att ersättas under de kommande två åren och den första delen av projektet förväntas tas i drift i augusti I Smedjebacken har den slutgiltiga installationen av det nya rökgasfiltret genomförts. Flödeskapaciteten i den nya rökgasreningsanläggningen kommer att öka med cirka 40 procent jämfört med tidigare. Samtidigt förväntas energiförbrukningen sjunka med ungefär MWh per år, främst tack vare energieffektiva konstruktioner och komponentval. Det motsvarar minskade koldioxidutsläpp med ton per år från kraftproduktion baserad på fossila bränslen. Filtret möter framtidens miljökrav och är ett av många steg för att säkra en god arbetsmiljö för Ovakos medarbetare och minimera företagets miljöpåverkan. 18 Ovako Årsredovisning 2013

19 All forskning och utveckling vi arbetar med ska i slutändan komma kunderna till godo. Mersedeh Ghadamgahi, ingenjör på Ovakos FoU-avdelning i Hofors och doktorand på KTH På Ovako finns möjligheten att testa framtidens lösningar Mersedeh Ghadamgahi kombinerar arbetet som ingenjör på Ovakos forsknings- och utvecklingsavdelning i Hofors med doktorandstudier på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Hur kom du i kontakt med Ovako? Det var min handledare på KTH som föreslog att jag skulle ta kontakt med Ovako när jag gjorde min masteruppsats Patrik Ölund, forsknings- och utvecklingschef på Ovako, uppmuntrade mig sedan att fortsätta min utbildning som doktorand parallellt med att jag började jobba här. Varför ville du börja arbeta på Ovako? Ovako erbjuder möjligheter som få andra företag jag kom i kontakt med kunde erbjuda. På framför allt forsknings- och utvecklingsavdelningen är det högt i tak och jag fick direkt bra kontakt med Patrik Ölund. Att Ovako är ett företag med både lokala och internationella utmaningar spelade också in. Hur hänger dina doktorandstudier samman med ditt arbete som ingenjör på Ovako? Jag doktorerar i energiteknik och jag fokuserar på att hitta lösningar för att effektivisera de förbränningsugnar som Ovako och andra stålbolag har, vilket kommer att leda till både miljömässiga och ekonomiska fördelar. På KTH har jag tillgång till ett labb med pilotugnar men jag arbetar oftare i Hofors med riktiga ugnar för att testa nya idéer. All forskning och utveckling vi arbetar med ska i slutändan komma kunderna till godo. Att framställa stål av högre kvalitet med lägre energiåtgång och ökad effektivitet leder till bättre resultat för Ovako, Ovakos kunder och miljön. Vad är det bästa med att arbeta inom forskning och utveckling på Ovako? Det bästa med Ovako är öppenheten. Allas idéer är välkomna och jag tillåts testa nya saker. Det är både uppmuntrande och inspirerande, och jag känner att jag bidrar med nytta för företaget. Ovako Årsredovisning

20 ovakos ansvarstagande Ovakos ansvarstagande Stål är en nyckelkomponent i samhället och finns nästan överallt. Som en ledande ståltillverkare tar Ovako ansvar för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt i alla dimensioner. Det omfattar bland annat kvalitet, kundrelationer, medarbetare, säkerhet, miljö och att agera ansvarsfullt på de orter där företaget verkar. Detta har Ovako slagit fast i sin långsiktiga strategi, i policyn för miljö, hälsa och industriell säkerhet samt i företagets uppförandekod. Ovako arbetar sedan många år med hållbarhet. Utöver den lagstiftning som gäller för bland annat miljö och arbetsmiljö har flera egna initiativ tagits, inte minst i det forsknings- och utvecklingsarbete som Ovako bedriver för att utveckla ett stål som bland annat ger miljöfördelar ur kundens livscykelperspektiv. Under 2013 har Ovako tillsatt en arbetsgrupp som har tagit fram riktlinjer för koncernens hållbarhetsarbete. De områden som kommer att vara i fokus är miljö, människor och samhälle. Ovakos enheter är sedan tidigare certifierade enligt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO Verksamheten är även kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och vissa enheter har dessutom certifierats enligt ISO/ TS för fordonsindustri samt OHSAS ledningssystem för arbetsmiljö. Ovakos hållbarhetsarbete Miljö Människor Samhälle Skrotbaserad produktion Öka nyttjandet av restprodukter Minska energianvändningen Minimera utsläpp till luft och vatten Säkerhet Kompetensutveckling Hälsa Central arbetsgivare Samarbete med lokalt samhälle och näringsliv Lokal sponsring 20 Ovako Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012 årsredovisning 2012 PROFILGRUPPEN PÅ 60 SEKUNDER ProfilGruppen på 60 sekunder ProfilGruppen levererar profiler och komponenter i aluminium, alltid skräddarsydda för kundens behov. Vår kärnkompetens är

Läs mer

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 %

Respektive produkts andel av omsättningen som innefattar bitumen och nafteniska specialoljor. Processoljor. Däckoljor. Bitumen bindemedel 53 % I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi oljor som ökar värdet på deras produkter och processer. Oljor med lång livslängd som skapar ett hållbart mervärde. BINDANDE Bitumen binder samman de olika

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009

Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Liljedahl Group Koncernredovisning 2009 Koncernchefen har ordet 4 Innehåll 1 2009 i sammandrag 2 Kort om Liljedahl Group 4 Koncernchefen har ordet 6 Vision, mission, värdegrund och strategi 10 Industri

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2010

Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 2C 2011-01-25 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 214 Det här är NIBE En global koncern med verksamhet och försäljning i fem världsdelar NIBE är ett svenskt företag med rötterna i Småland och har lång

Läs mer

Innehåll. Finansiell kalender 2014. utvik. Concentric i korthet. Koncernens förändringar i eget kapital 39. Investment case 1

Innehåll. Finansiell kalender 2014. utvik. Concentric i korthet. Koncernens förändringar i eget kapital 39. Investment case 1 Technology + Innovation = Sustainability Årsredovisning 2013 Innehåll Concentric i korthet utvik Koncernens förändringar i eget kapital 39 Investment case 1 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Innehåll. Vi föder kreativa individer... 5. Handelspolitik och stålmarknad... 7. Investeringar och strukturutveckling... 11. Energi och miljö...

Innehåll. Vi föder kreativa individer... 5. Handelspolitik och stålmarknad... 7. Investeringar och strukturutveckling... 11. Energi och miljö... Innehåll Vi föder kreativa individer... 5 Handelspolitik och stålmarknad... 7 Investeringar och strukturutveckling... 11 Energi och miljö... 19 Forskning och utbildning... 23 Utmärkelser... 25 Rekrytering

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner årsredovisning 2011 INNEHÅLL ÅRET OCH verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-kommentar förvaltningsberättelse 2 >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar 6 Finansiella mål 8 Strategi och

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer