Året i korthet. ovako Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1"

Transkript

1 Året i korthet ovako Årsredovisning

2 Året i korthet Ovako Årsredovisning Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL 11 MArkNAD och omvärld 15 verksamheten 20 ovakos ANSvArStAGANDe 26 FÖrvALtNiNGSBerÄtteLSe 29 FiNANSieLLA rapporter 60 revisionsberättelse 61 StYreLSe 62 LeDNiNG 63 DeFiNitioNer Detta är ovako ovako är en ledande europeisk tillverkare av kompontentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Företagets långa erfarenhet av att arbeta nära några av de mest krävande stålsegmenten skapar en stark kompetens och konkurrensfördel. Produktionen omfattar i huvudsak låglegerat stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter som ofta används i krävande tillämpningar som exempelvis kullager, drivlinor, hydraulcylindrar och bergborrar. ovako har elva produktionsorter och fi nns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i europa, Nordamerika och Asien. Stålproduktionen är baserad på skrot, vilket gör ovako till en av Nordens största konsumenter av återvunnet skrot. Företagets enheter är certifi erade enligt den internationella standarden för miljöledningssystem iso verksamheten är även kvalitetscertifi erad enligt iso 9001 och vissa enheter har dessutom certifi erats enligt iso/ts för fordonsindustri samt ohsas ledningssystem för arbetsmiljö. omsättningen 2013 uppgick till 850 miljoner euro och antalet anställda var ovakos totala produktionskapacitet är cirka 1 miljon ton stål färdiga produkter per år. 63 kontaktinformation Ovakos erbjudande Stål är en nyckelkomponent i många industriella produkter världen över. Genom en gedigen kunskap om marknaden och en kontinuerlig dialog har ovako god förståelse för kundernas behov idag och imorgon. ovakos erbjudande bygger på att til lgodose detta behov och erbjuda kunderna högkvalitativt stål. Fokus ligger på att ständigt förbättra stålets kvalitet och tillhandahålla lättare och mer miljöeffektiva tillämpningar och lösningar. Läs mer om verksamheten på sid Detta är ovakos årsredovisning för räkenskapsåret Den formella delen av årsredovisningen för ovako Group AB är reviderad av bolagets revisor och omfattar sidorna Strategi för lönsam tillväxt ovakos strategi syftar till att skapa en långsiktigt attraktiv position på stålmarknaden genom att bli ledande inom kompontentstål i europa, kontinuerligt utveckla produkterbjudandet och stärka kundrelationerna. För att nå de strategiska målsättningarna och uppnå de finansiella målen prioriterar ovako de tre områdena: Tillväxt Effektiva processer Ett Ovako Läs mer om Strategi och mål på sid 8-10 Finansiell information ovakos hemsida har aktuell information om ovako och dess utveckling på svenska, engelska och fi nska. På hemsidan fi nns årsredovisningar och delårsrapporter att ladda ned. 2 ovako Årsredovisning 2013

3 Året i korthet Komponentstål är ett avancerat låglegerat stål till industrin och motsvarar det engelska uttrycket engineering steel. Andel av försäljning 2013 ovako Nordamerika 5% Fort mill Norden 39% Västeuropa 44% Hofors turengi imatra mora Smedjebacken Forsbacka Hällefors karlskoga Boxholm Hallstahammar Stockholm moskva Dudley twente almelo erkrath Warsawa Östeuropa 9% redon Budapest Dijon milano Cluj-Napoca molinella Sofia Shanghai Asien 2% Övriga marknader 1% Singapore ovako Årsredovisning

4 Året i korthet Försäljning och rörelseresultat före avskrivningar MeUR Försäljning MeUR MeUR rörelseresultat före avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten Nettoskuldsättning Utveckling under 2013 Ovakos orderingång ökade med 10 procent jämfört med föregående år Den externa försäljningsvolymen uppgick till 675 (694) tusen ton, en minskning med 3 procent jämfört med föregående år Försäljningen uppgick till 850 (937) MEUR, en minskning med 9 procent jämfört med Nedgången förklaras delvis av de lägre volymerna under första halvåret och därutöver av minskade skrot och legeringstillägg som en följd av lägre råmaterialpriser EBITDA före omstruktureringskostnader uppgick till 50 (70) MEUR, och efter omstruktureringskostnader till 47 (66) MEUR EBITDA-marginalen före omstruktureringskostnader, 5,9 (7,5) procent, har utvecklats negativt på grund av ogynnsamma pris- och mixförändringar Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 20 (87) MEUR Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) uppgick till 0 (4) procent Koncernens nyckeltal Försäljningsvolym, kton Försäljning, MEUR Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MEUR EBITDA marginal 5,5% 7,0% 12,0% Rörelseresultat (EBIT), MEUR EBIT marginal 0,0% 2,1% 8,0% Nettoresultat, MEUR Resultat per aktie, EUR Kassaflöde från löpande verksamhet, MEUR Nettoskuldsättningsgrad 160% 130% 137% Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 0% 4% 17% Antal anställda vid periodens slut (FTE) Ovako Årsredovisning 2013

5 Året i korthet Viktiga händelser under året ovako-medarbetare BeLÖNaS FÖr ForSkNiNgSiNSatS i januari 2013 tilldelades ovakos chef för forskning och utveckling, Patrik Ölund, kami-priset. han fick priset för sitt bidrag till utvecklingen av ovakos iq-steel, ett unikt stål som tål hög belastning i alla riktningar och leder till minskad miljöbelastning och sänkta co 2 -utsläpp. invigning av NYtt ringverk i mars invigde ovako ett nytt ringverk som producerar stålringar med en diameter på upp till fyra meter. Anläggningen är den enda i sitt slag i Sverige och ovako gör denna satsning för att möta den ökade efterfrågan på kullagerstål i större dimensioner avsedda bland annat för havsbaserad vindkraft. FÖrVärV i kina i maj tillkännagav ovako förvärvet av Be Groups verksamhet i kina. enheten stödjer ovakos kunder i Asien med specifika nischprodukter och är i linje med strategin om att etablera ovako som en premiumleverantör av komponentstål och bredda den internationella positionen inom utvalda nischområden. enheten ingår i den finansiella rapporteringen från och med det tredje kvartalet invigning av NY SVarVLiNJe i maj invigde ovako en ny komplett linje för svarvning och färdigställning av stångprodukter i ett utökat dimensionsprogram i hällefors. Med den nya svarvlinjen säkerställer ovako en fortsatt tillväxt av förädlade produkter inom främst dieselinsprutningssegmentet. FortSatt SatSNiNg i SmeDJeBaCkeNS metallurgi i juni beslutade ovako att investera i en ny stränggjutningsmaskin i stålverket i Smedjebacken. Befintlig stränggjutning kommer att ersättas. Satsningen innebär en möjlighet att fortsätta utveckla produktkvalitet och dimensionsområde, och är ett viktigt steg i utvecklingen av koncernens kunderbjudande och den strategiska satsningen på tillväxt i framför allt europa. investeringen beräknas uppgå till cirka 15 MEUR. I september gjordes dessutom slutinstallationen av det nya rökgasfiltret i Smedjebacken. Filtret möter framtidens miljökrav och är ett av många steg för att säkra en god arbetsmiljö och minimera ovakos miljöpåverkan. SäLJkoNtor i italien Under tredje kvartalet öppnade Ovako ett säljkontor i Italien som ett led i att stärka närvaron på ett antal utvalda marknader. en starkare samordning och förstärkning av existerande säljenheter har också genomförts under året. Med dessa viktiga marknadssatsningar har ovako lagt grunden för en stabil tillväxt kommande år. LaNSeriNg av NäSta generation m-steel i november lanserade ovako nästa generation M-Steel som är framtaget med fokus på att förbättra kundernas produktivitet och lönsamhet. optimeringen av M-Steel och dess användning är ett led i ovakos satsning på kundnära samarbete och utveckling. M-Steel är också den första av fl era nya varumärkeslanseringar som ovako planerar för FÖräNDriNgar i ovakos koncernledning i november offentliggjorde ovako att företaget utser Mathias tillman till ny affärsområdeschef för ovako Bright Bar i hällefors och medlem av koncernledningen. Anders henström, tidigare affärsområdeschef för Bright Bar, blir ny affärsområdeschef för ovako Bar hofors-hällefors. Dessa förändringar gäller från och med 1 januari Därtill offentliggjorde ovako i januari 2014 att karin Lagerstedt Woolford tillträder som ny personaldirektör för ovako-koncernen och blir medlem av koncernledningen från den 1 februari ovako Årsredovisning

6 vd-ord Vi har inlett 2014 med en starkare orderbok, en bättre kostnadstruktur och en bättre kundservice än vi hade vid ingången av Långsiktigt förbättringsarbete ger resultat i en utmanande marknad 2013 var ett bra år för Ovako när det gällde att bygga vår position som ledande tillverkare av komponentstål i Europa. Vi avslutade året starkare än det inleddes på nästan alla plan. Å andra sidan var året utmanande då vi såg en nedgång i efterfrågan om 4 procent på den europeiska marknaden samtidigt som priskonkurrensen var intensiv. Låt mig börja med att beröra vår verksamhet. En kraftig nedgång i Europas industriproduktion mot slutet av 2012 satte scenen för stålindustrin Som flera andra stålföretag inledde Ovako året med en svag orderbok och en stor makroekonomisk osäkerhet. Vi var dock väl förberedda på att det skulle bli ett tufft år. Med vårt operativa förbättringsprogram; 25/50, ska vi sänka kostnaderna med 25 MEUR och vinna nya affärer motsvarande en volym på ton. Vi nådde besparingsmålet på 25 MEUR tack vare processförbättringar, effekter från tidigare investeringar, personal- och arbetstidsreduktion samt förbättringar inom inköp. Majoriteten av besparingarna är också avgörande för vår långsiktiga konkurrenskraft. Det är dessutom glädjande att se stora förbättringar i vår leveransservice och en fortsatt nedgång i reklamationer, vilket skett samtidigt med vårt effektiviseringsarbete. Utifrån dessa förbättringar och därtill omfattande produktivitetsförbättringar i stålverken var 2013 ett framgångsrikt år, trots den svaga marknaden. Nya kunder och kontrakt Genom att etablera nya säljenheter i Italien, Östeuropa och Kina har vi goda möjligheter att stödja vår försäljnings- och tillväxtplan. Redan under 2013 såg vi positiva effekter från våra nya säljteam och tillväxtpotentialen ser bra ut för många år framöver. Arbetet med nya tillämpningar och en starkare position på marknaden för kullagerstål bidrog också till att vi vann nya kunder och kontrakt. Vi nådde däremot inte riktigt målet att fakturera ton nya affärer under 2013, men uppskattar att årstakten under fjärde kvartalet motsvarar denna nivå, och att utvecklingen fortsätter in i Vi har inlett 2014 med en starkare orderbok, en bättre kostnadsstruktur och en bättre kundservice än vi hade vid ingången av Efter en svag inledning på året förbättrades såväl orderingång och fakturering som lönsamhet varje månad sedan augusti, jämfört med motsvarande månader föregående år. Betydande investeringar för långsiktig tillväxt Ovakos långsiktiga strategiska plan är att bygga en position som den ledande aktören inom komponentstålstillämpningar i Europa. Vår strategiska målsättning stöds av förbättrad processkapacitet i stålverken, en förstärkt teknisk säljstyrka på våra huvudmarknader, samt förbättrad tillämpningsoch produkthantering. De senaste tre årens investeringsprogram har årligen uppgått till i genomsnitt 40 MEUR. Uppskattningsvis görs hälften av våra investeringar för att modernisera och förbättra befintliga processer. Resterande investeringar görs för att bygga ny kapacitet och stödja nya affärsmöjligheter. 6 Ovako Årsredovisning 2013

7 Vd-ord Under 2014 kommer vi att göra flera viktiga produktlanseringar som fokuserar på att lösa våra slutkunders utmaningar avseende uthållighet, hårdhet och utmattning. Under 2013 färdigställde vi den nya helautomatiserade svarvlinjen i Hällefors. Den skapar goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt inom bränsleinsprutning och för ett antal kullagertillämpningar. Det nya ringverket, Ringverk 11, invigdes i mars och gav oss kapacitet att tillverka ringar upp till fyra meter i diameter. Ringverk 11 stödjer tillväxten inom kullageraffären gentemot stora vindkraftverk och förbättrar också vår tekniska kapacitet för avancerad profilering av stora ringar. Ovakos enskilt största miljöprojekt gjordes i september då det nya rökgasfiltret stod färdigt i Smedjebacken. Detta var en investering på 14 MEUR och utsläppen från anläggningen ligger nu långt under de nivåer som lagen föreskriver. I Imatra var återställandet av gjutplattformen efter olyckan i juni en prioriterad insats och ett mycket hängivet team genomförde under sex veckor arbetet som blev klart inom utsatt tid. Sedan senare delen av augusti löper produktionen vid Imatra normalt. Flera produktlanseringar under 2014 För Ovako kommer 2014 att bli ytterligare ett år präglat av utveckling och förändring. I sommar kommer Smedjebacken att installera en ny stränggjutningsmaskin med ett bredare dimensionsprogram och förbättrad ytkvalitet. Ovakos tillväxt inom värmebehandlat material kommer att fortsätta och vi expanderar både kyl- och seghärdningskapaciteten i Sverige samt glödgningskapaciteten i Imatra. Vid vårt rörverk i Hofors avslutas det treåriga investeringsprogrammet, vilket medför bättre effektivitet, mindre lager och längre rörstorlekar som de främsta fördelarna. Avslutningsvis vill jag betona att 2014 kommer att bli ett viktigt produktår för Ovako. Vi lanserade en ny generation M-steel redan under Detta stål förbättrar avsevärt våra kunders tillverkningsprocesser och livslängd på verktyg. I år kommer vi att göra flera viktiga lanseringar som fokuserar på att lösa våra slutkunders utmaningar avseende uthållighet, hårdhet och utmattning. Genom att vara den första länken i den integrerade värdekedjan för Europas verkstadsindustri tar Ovako stort ansvar för att tillhandahålla materiallösningar för krävande tillämpningar. Avancerat komponentstål är kritiskt för verkstadsindustrin i Europa, och Ovako är väl positionerat för att vara kundernas förstahandsval. Tom Erixon VD och koncernchef Ovako Årsredovisning

8 StrAteGi och MÅL StrategiSka målsättningar FiNaNSieLLa mål PrioriteriNgar 8 ovako Årsredovisning 2013

9 Strategi och mål Strategi för långsiktig tillväxt Ovakos övergripande strategi syftar till att skapa en långsiktigt attraktiv position på stålmarknaden genom att bli ledande inom kompontentstål i Europa, kontinuerligt utveckla produkterbjudandet och stärka kundrelationerna. Under 2013 har Ovako fortsatt att arbeta för att nå önskvärd position på marknaden. Strategiska målsättningar Marknad Ovako ska vara den främsta tillverkaren och leverantören av komponentstål i Europa och med en bredare internationell position inom utvalda nischområden. Detta sker framför allt genom organisk tillväxt på existerande och nya geografiska marknader men även genom förvärv och sammanslagningar. Produkter Ovako ska, under ett välrenommerat varumärke, leverera produkter i världsklass som baseras på ledande applikationsutveckling, metallurgisk kompetens och produktionsteknologi. Detta uppnås genom långsiktiga investeringar i produktionsutrustning, personal och forskning och utveckling. Kunder Ovako ska utveckla befintliga styrkor med målet att vara den mest kundorienterade leverantören av komponentstål. Detta sker genom att fortsätta genomföra anpassningar till kundernas förädlingskedja och erbjuda ett högkvalitativt servicekoncept och hög leveranssäkerhet. Affärsidé Ovako arbetar nära sina kunder inom kullager, transport- och tillverkningsindustrin samt ingår i utvalda och starka partnerskap med större kunder på global basis. Ett erbjudande baserat på leveranssäkerhet, avancerad applikationsutveckling och ledande kvalitet gör Ovako till den främsta leverantören av komponentstål i Europa. För att på bästa sätt möta kundernas behov arbetar Ovako decentraliserat, flexibelt och med korta beslutsvägar. Finansiella mål Ovako arbetar långsiktigt mot tre finansiella mål: uppnå en årlig avkastning på sysselsatt kapital om 20 procent räknat över en konjunkturcykel. upprätthålla en genomsnittlig rörelsemarginal om 10 procent över en konjunkturcykel. uppnå en genomsnittlig organisk tillväxt om 5 procent per år. Ovako Årsredovisning

10 Strategi och mål Prioriteringar Ovako prioriterar tre områden för att långsiktigt nå sina finansiella mål och strategiska målsättningar. Dessa prioriteringar medför att bolaget står väl rustat för att hantera de utmaningar och dra nytta av de möjligheter som den strukturella förändringen av stålmarknaden innebär. Tillväxt Sedan slutet av 2011 är tillväxt och expansion ett prioriterat område för Ovako. Organisk tillväxt är i fokus. För att säkerställa en långsiktig tillväxt och konkurrenskraft har en rad utvecklingsmöjligheter inom nya produkt- och kundsegment identifierats, baserat på både nya marknader och nya tillämpningar. Att förstå kundernas användningsområden för Ovakos produkter är avgörande och utvecklingsarbetet med nya tillämpningar har därför varit särskilt prioriterat på samtliga marknader under Utvecklingsarbetet bedrivs ofta tillsammans med kunder och partners. En viktig del är att satsa på framtidsteknik och miljöeffektiva lösningar med tillväxtpotential. Ovako ska fortsätta att utveckla en hög leveransservice med bas i en god prisbild och nära kundsamarbeten. Organisk tillväxt uppnås främst genom utveckling av nya stålmaterial till kunderna. Ovako ska även öka närvaron i nya geografiska områden. Det handlar om marknader där det bedöms finnas goda tillväxtmöjligheter, såsom Syd- och Östeuropa och Kina/Asien. Tidigare års etableringar i Östeuropa har under året följts upp med förvärvet av BE Groups verksamhet i Kina. Med närvaro i Kina kan Ovako bättre stödja sina kunder i Asien samtidigt som den internationella positionen breddas inom specifika nischprodukter. Under året har Ovako etablerat en ny struktur för säljenheterna, i syfte att kunna arbeta effektivare och mer enhetligt på olika marknader. Effektiva processer Ovako ska förstärka närheten till kunderna med ett decentraliserat och flexibelt arbetssätt som reducerar ledtider, ökar leveranssäkerheten och reducerar kostnaderna. Under en längre tid har Ovako arbetat med förändringsarbete som under året formaliserades i ett koncernövergripande program, Operational Excellence. Det övergripande syftet är att ständigt förbättra alla processer inom koncernen, från produktion till administration. Målsättningen är att höja den inre effektiviteten och leveranssäkerheten, förbättra ledtider och lagernivåer samt minska antalet reklamationer och olycksfall. Arbetet har inletts med två pilotprojekt på Bright Bar i Hällefors och på Rör och Ring i Hofors, och kommer att implementeras i hela koncernen. Ovako genomför också omfattande satsningar för att bli en än mer kundorienterad leverantör med hög produktivitet och tillgänglighet. Det omfattande investeringsprogrammet som initierades under 2011 har fortsatt under Att omhänderta de kapacitetshöjande investeringar som bolaget gör i stålverken är avgörande för att uppnå en långsiktig lönsamhet. I Smedjebacken har Ovako till exempel beslutat att investera i en ny stränggjutningsmaskin. Satsningen möjliggör en fortsatt utveckling av produktkvalitet och breddat produkterbjudande för att skapa nya marknadsmöjligheter. Det är också ett viktigt steg i utvecklingen och förstärkningen av koncernens kunderbjudande. Ett Ovako Ovako har under flera år arbetat fokuserat med att öka samordningen och tillvarata stordriftsfördelar inom koncernen. Under de senaste åren har Ovako både skapat en mer effektiv verksamhet och utvecklat gemensam kapacitet inom bland annat försäljning, ekonomi och IT. Dessutom har gruppfunktionerna specialiserats, en gemensam varumärkesplattform lanserats och en best practice -kultur införts som syftar till att bidra med ständig utveckling och förbättring. Mot bakgrund av att bolaget agerar på en cyklisk marknad kommer de fortsatta åtgärderna att inriktas på att uppnå en mer flexibel kostnadsstruktur och därigenom bättre kunna parera framtida upp- och nedgångar i efterfrågan. Ovako ska ständigt drivas mot optimal funktionalitet i alla delar av verksamheten, från inköp till applikationsutveckling. 10 Ovako Årsredovisning 2013

11 Marknad och omvärld En stabilare omvärld Den osäkerhet som präglade stålmarknaden 2012 har efter ett svagt första halvår 2013 ersatts av en gradvis förbättrad efterfrågan. I ett längre perspektiv är marknadstillväxten emellertid på en fortsatt låg nivå. Ovakos strategi från slutet av 2011 prioriterar insatser för en fortsatt stark position i Norden och tillväxt inom specifika applikations- och produktsegment i Europa och övriga världen. Stålmarknadens utveckling Den europeiska stålmarknaden drabbades liksom många andra branscher hårt av den ekonomiska krisen och noterade ett tydligt skifte i efterfrågan under och efter krisåret Under ett enskilt år, 2009, försvann mer än hälften av marknaden. Dessförinnan hade den underliggande volymtillväxten varit 2-3 procent per år under en längre period. Alltsedan 2009 har marknaden präglats av en långsam och volatil återhämtning. Särskilt utmanande var utvecklingen under 2012 då efterfrågan föll tillbaka med mer än 20 procent. Stålmarknaden har stabiliserat sig under 2013 men det är emellertid tydligt att efterfrågan inte nått upp till de nivåer som präglade marknaden före Orsaken till detta beror inte enbart på den svaga konjunkturutvecklingen utan även på en strukturell förändring av stålmarknaden jämfört med innan 2009 då otillräcklig kapacitet på maskiner och utrustning i Asien lyfte europeisk efterfrågan på komponentstål. Marknaden i Europa präglas idag av en strukturell överkapacitet som medfört en lägre lönsamhet för stålmarknaden i sin helhet. Sannolikheten är stor att rådande situation kommer att leda till ökad konsolidering. På sikt förväntas kapacitet och efterfrågan att komma i jämvikt på en nivå som är ekonomiskt uthållig. Att marknadsläget förbättrades under 2013 beror framför allt på en underliggande efterfrågan på avancerade stålprodukter. Marknaden i Norden utvecklades något sämre än Europa i övrigt beroende på att framför allt Tyskland visade goda framsteg. Under andra kvartalet 2013 rapporterade den europeiska fordons- och tillverkningsindustrin för första gången sedan 2011 en positiv utveckling jämfört med föregående år. Denna positiva trend höll i sig resterande del av året. Produktionstakten i den europeiska verkstadsindustrin hade en försiktigt positiv trend som baserades på en stabiliserad efterfrågan och återspeglade produktionstakten i industrin. Som en följd av högre produktionstakt stärktes Ovakos orderingång och även leveransvolymerna hade en positiv trend under året. Fakta om stålmarknaden Den europeiska komponentstålmarknaden estimeras till cirka 8-10 miljoner ton. Marknaden är cyklisk och följer i stort världskonjunkturen. Tillväxten drivs i huvudsak av gradvis ökande europeisk konsumtion och export av europatillverkade fordon, maskiner och annan utrustning till tillväxtländer. Vissa nischsegment har vuxit snabbare, vilket har skett i takt med att allt mer avancerat stål behövs för att slutkundernas produkter ska klara ständigt ökande prestandakrav. 5-10% av Europas behov av komponentstål importeras varje år och det exporteras ungefär lika mycket. Det importerade stålet utgörs generellt av enklare stålsorter medan det stål som expor teras till andra länder främst används i krävande till ämpningar och kan endast köpas från ett fåtal europeiska, amerikanska och japanska tillverkare. Marknadsutveckling Utbud Långa produkter* Miljoner ton *Utbud (inkl. import) inom EU av stång, tråd, balkar och armeringsjärn Källa: Eurofer Market Supply Summary December 2013 Ovako Årsredovisning

12 Marknad och omvärld Försäljning per marknad % Norden 39% Västeuropa exkl. Norden 44% Östeuropa 9% Nordamerika 5% Asien 2% Övriga marknader 1% Försäljning per slutkundsegment % Fordons och transportindustri 40% Övrig verkstadsindustri 30% Distributörer 15% Gruv, olje och gasindustri 10% Energiproduktion 5% Marknadsposition och konkurrenssituation ovako verkar på marknaden för långa låglegerade stålprodukter, komponentstål, vilket motsvarar uttrycket engineering steel. ovako är det enda nordiska bolaget inom sitt produktsegment och har en stark position på den europeiska marknaden för komponentstål och i ett antal globala nischer. det är i huvudsak europeisk verkstadsindustri och dess underleverantörer som använder ovakos produkter, ofta i krävande tillämpningar som exempelvis kullager, drivlinor, hydraulcylindrar och bergborrar. kunderna är i regel ledande premiumtillverkare inom sina segment med höga krav på stålets egenskaper. Efterfrågan på ovakos stål för de mest krävande tillämpningarna är även hög från kunder i nordamerika och asien. ovakos närvaro i Östeuropa, Italien och kina har fortsatt att stärkas. I Norden har ovako en hög marknadsandel. konkurrensen från andra europeiska aktörer har ökat i norden, bland annat som en följd av den starka svenska kronan. ovakos nära kundrelationer och höga servicegrad bidrar till ett konkurrenskraftigt erbjudande. ovako har även en konkurrenskraftig kostnadsposition på den nordiska marknaden. På den europeiska marknaden, som är relativt fragmenterad, verkar i huvudsak ett tiotal aktörer från Tyskland, Frankrike och Italien vid sidan av ovako. konkurrensen från utomeuropeiska aktörer är begränsad. ovako har en ledande position inom ett antal segment, till exempel inom kullager. ovako är den europeiska ståltillverkaren med högst andel kullagerstål i sin produktionsvolym. denna specialisering ger betydande konkurrensfördelar i form av högre kvalitet och lägre kostnader. Tyskland, Frankrike och Storbritannien utgör fortfarande de främsta marknaderna för ovako men flera länder i Östeuropa erbjuder en mängd tillväxtmöjligheter. I resten av världen levererar ovako stål inom ett antal globala nischer där endast ovako och ett fåtal andra tillverkare kan tillgodose kundernas avancerade krav. nordamerika och asien blir genom ovakos specialiserade produkter allt viktigare marknader för fortsatt expansion. Ovakos position i stålets värdekedja Prospektering Gruvor/skrot Stålverk/ Varmvalsning Processbehandling Stålkomponenter Verkstadsindustri & underleverantörer Slutanvändning Stålproduktion Gjutning varmvalsning värmebehandling riktning Skalning Slipning Förkromning Skalning kapning Fasning ovakos smältverk vidareförädlar stålskrot till avancerade låglegerade stålprodukter, komponentstål. Förbättringar i ovakos processflöden sker löpande för att öka graden av vidareförädling i produktionen. Produktportfölj och leveranskoncept anpassas till kundernas höga krav på behovsstyrd, pålitlig och kostnads effektiv stålförsörjning. ovakos produkter säljs framför allt till verkstadsindustrin och dess underleverantörer i Europa. 12 ovako Årsredovisning 2013

13 Marknad och omvärld Trender Förändringar i världsekonomin har stor inverkan på Ovakos verksamhet, och medför både utmaningar och möjligheter. verksamheten påverkas av ett antal långsiktiga drivkrafter och trender, varav de främsta anges nedan. Industrialiseringen i Asien är den huvudsakliga drivkraften för tillväxt på den globala marknaden. Asiens ökande konsumtion driver efterfrågan på maskiner och utrustning där komponentstål ingår. Det gör dels att Ovako ser en ökad efterfrågan från europeiska företag med starka marknadspositioner i Asien, dels att allt mer tillverkning flyttas till Asien. Ovako har därför utvecklat logistiklösningar och lokal applikationsutveckling för att säkerställa närvaron där avancerade komponentstål behövs i allt större grad. Begränsning av koldioxidutsläpp för att mildra den globala uppvärmningen ställer krav på ökad produktion av förnybar energi och renare förbränning av fossila bränslen. Även Kina påverkas i hög grad av detta. Vindkraften byggs ut och kraven på förbränningsmotorer blir allt högre. Detta leder till krav på stål med mycket goda utmattningsegenskaper. En ny standard, Euro VI, för utsläpp från lastbilar träder gradvis i kraft under 2013 och 2014, vilken också påverkar utvecklingen av stål, däribland Ovakos IQ-Steel som är ett världsledande stål till insprutningssystem för diesel. Material som är skräddarsydda för specifika ändamål vinner mark i takt med ökande prestandakrav och landvinningar inom metallurgiska processer. Avancerade komponentstål bedöms ofta vara det mest ekonomiskt fördelaktiga sättet att nå nästa nivå på produktens prestanda, avseende till exempel lägre bränsleförbrukning, längre ekonomisk livslängd och högre säkerhetsstandarder. Med ledande kompetens inom komponentstål, god flexibilitet och applikationskunnande är Ovako en stark industriell partner som kan hjälpa kunderna att bli än mer effektiva. Effektivisering och automatisering av produktionslösningar fortsätter att utvecklas i rask takt och teknologin för detta blir alltmer tillgänglig och ekonomisk. Detta betyder att det i mindre grad är ren arbetskraftskostnad som kommer att avgöra produktionsekonomin. Vidare betyder förbättrad prestanda i bearbetningsteknik att kunder i högre grad väljer ett redan härdat komponentstål. Ovako har historiskt arbetat på flera sätt för att leverera förädlade stålprodukter som väl passar in i en kostnads- och kapitaleffektiv lösning hos kunderna. Den ökande graden av konsolidering i stålbranschen grundar sig i det långsiktigt försvagade marknadsläget och strukturella skiftet i efterfrågan efter finanskrisen, vilket påverkar hela branschen. Allt fler av marknadens aktörer i både Kina och Europa förväntas se över möjligheten att delta i konsolideringen för att säkerställa en långsiktig lönsamhet. Ovako Årsredovisning

14 "Genom etableringen av koncern - gemensamma varu märken har vi skapat ett tydligare erbjudande gentemot kund." Rumen Karamihalev, säljchef Central- och Östeuropa Vi tror mycket på Central- och Östeuropa Rumen Karamihalev är Ovakos säljchef i Central- och Östeuropa. Rumen har arbetet inom stålindustrin i mer än 20 år och började på Ovako för cirka två år sedan. Varför har Ovako valt att etablera en säljenhet i Centraloch Östeuropa? Stålmarknaden i Europa präglas av tuff konkurrens. Etableringen i Östeuropa är en del i Ovakos strategi att hitta nya marknader för våra produkter och på så vis säkerställa vår långsiktiga utveckling. Vi tror att Östeuropa kommer att visa prov på en hög tillväxttakt framöver och det vill vi vara en del av. Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna? Länderna i Östeuropa skiljer sig mycket åt trots deras geografiska närhet. Strategierna skiljer sig därför något åt för hur vi ska etablera oss på respektive marknad. De främsta utmaningarna är lägre priser, osäkert ekonomiskt och politiskt klimat men även att Ovako fortfarande är ett ganska okänt varumärke. Vi ser framförallt möjligheter i att många västeuropeiska konkurrenter ännu inte har etablerat sig på dessa marknader och att efterfrågan på högkvalitativa och nischade produkter ökar, segment där Ovako är ledande. Hur ska Ovako möta konkurrensen på denna marknad? Genom etableringen av koncerngemensamma varumärken har vi skapat ett tydligare erbjudande gentemot kund. Vi har även en historia av att vara både pålitliga i leveranserna och hålla hög kvalitet i produkterna. Därutöver upprätthåller vi nära kontakt med våra kunder och tillsammans med dem utvecklar vi lösningar och produkter anpassade efter deras verksamhet. Hur skiljer sig Ovakos kunder i Central- och Östeuropa från kunderna på övriga marknader? För närvarande är skillnaden inte så stor eftersom merparten av Ovakos kunder i Central- och Östeuropa utgörs av kunder från andra europeiska marknader som har flyttat sin produktion. Genom etableringen av en säljenhet i regionen hoppas vi kunna attrahera helt nya kunder. Gemensamt för alla våra marknader är den stora efterfrågan på ett högkvalitativt stål som kan anpassas till kundernas unika behov Ovako kan erbjuda både och. 14 Ovako Årsredovisning 2013

15 verksamheten Kundanpassat erbjudande ovakos långa erfarenhet av att arbeta nära några av de mest krävande stålsegmenten har skapat en unik kompetens och konkurrensfördel. därigenom bidrar ovako till att skapa värde för sina kunder. Genom kontinuerlig utveckling inom nya produkt- och kundsegment säkerställer ovako långsiktig tillväxt. ovako erbjuder en diversifierad produktportfölj till kunder inom en rad olika branscher världen över. Företaget är unikt positionerat för att kunna sprida kunskap och erfarenhet mellan olika industrisegment. På så vis är ovako aktiv i utvecklingen för en allt effektivare användning av modernt stål. Som ett bevis på detta presenteras ovakos kunderbjudande och dess fördelar på ett nytt sätt, vilket kunderna kommer att märka av i flera aspekter. Först ut i denna satsning återfi nns M-Steel, som är välkänt på marknaden sedan många år men som under hösten 2013 nyintroducerats med förbättrade egenskaper, nya tekniska data och kundreferenser. M står för Machinability. Med detta stål formas kontrollerade slagginslutningar så att skärhastigheten kan höjas och skären inte slits lika kraftigt samtidigt som övriga stålegenskaper inte påverkas negativt. En annan viktig aspekt handlar om att forma ett kundnära samarbete, fokuserat på kundens förtjänster och produktivitet. På så vis samlas erfarenheter systematiskt tillsammans med viktiga industripartners och erbjudandet paketeras på ett tydligt sätt. Under 2014 kommer ovako att gå vidare med flera liknande satsningar och lansera fler produktvarumärken. härigenom möter ovako kunderna med en gemensam profil oavsett var inom ovako produkten har tillverkats, kompletterat med ett erbjudande av mer förädlade produkter som cromax, SP-Bar, Q&T, Special profiles och customised Products. Forskning och utveckling avgörande Under de senaste två åren har ovako gjort omfattande investeringar inom forskning och utveckling, produktion och marknad med målet att bli Europas mest kundorienterade komponentstålbolag. I syfte att ta ytterligare steg i erbjudandet mot kund och etableringen på nya marknader sker sedan 2012 ovakos forsknings- och utvecklingsarbete även i nätverk inom dedikerade kluster. klustren är specialiserade på ståltillverkning, metallbearbetning och produktegenskaper, och skär igenom ovakos geografiska och funktionella enheter. Samtidigt överlappar de varandra för att öka kunskapsutbytet inom ovako och för att skapa bästa möjliga nytta för kunden. FoU på Ovako ovako bedriver ett omfattande arbete med utveckling och innovation. den centrala FoU-enheten ansvarar för att driva kvalificerad forskning och utveckling av helt nya produkter samt att göra resultatet av detta tillgängligt inom företaget. Investeringar i FoU MEUr , , , M står för Machinability. vid bearbetning av M-Steel hörs till och med skillnaden mellan detta och vanligt stål. hemligheten bakom M-Steel är att forma kontrollerade slagginneslutningar så att skärhastigheten kan höjas och att skären inte slits lika kraftigt, samtidigt som övriga stålegenskaper inte påverkas negativt. ovako Årsredovisning

16 VERKSAMHETEN Verksamheten Ovakos tillverkning bygger traditionellt på tre produktionsflöden: Hofors-Hällefors, Imatra i Finland och Smedjebacken- Boxholm. Tillsammans skapar de ett värdefullt och konkurrenskraftigt erbjudande. Verksamheten är beskriven utifrån dessa tre produktionsflöden. Ovakos produktionsflöden Huvudprodukter Hofors-Hällefors Imatra Smedjebacken-Boxholm Rundstång Rundstång Plattstång Varmvalsad ring Fyrkantstång Rundstång Rör M-Steel Specialprofiler Förkomponenter SP-Bar IQ-Steel Hårdkromad stång och rör Främsta tillämpningar Kullager Kullager Slitdelar Drivlinor/Dieselinsprutningar Maskinbearbetning Fjäderstål Gruvprodukter Smide Dragstänger/fästdon Hydraulik Transmission Järnvägsklammer Fästdon Krängningshämmare och kuggstänger Gruvprodukter Hydraulik Hofors-Hällefors Hofors-Hällefors producerar långa stålprodukter av mycket hög kvalitet och inriktar sig på kunder som ställer stora krav på renhet och utmattningshållfasthet i stålet. Huvuddelen av kunderna finns inom kullagerindustri, fordonsindustri, energibranschen och andra tillverkningsbranscher. Bland annat produceras stål som används till insatskomponenter i kullager, dieselmotorer och andra specialprodukter. Genom Hofors-Hällefors erbjuder Ovako möjlighet till en hög vidareförädlingsgrad, vilket ger kunderna produkter som direkt kan användas i deras produktionsprocesser utan ytterligare behandling. Under året har Ovakos IQ-Steel befäst sin position som ett av världens renaste stål. Renheten ger stor hållfasthet, vilket flera industrier efterfrågar. IQ-Steel utvecklades ursprungligen för bränsleinsprutningen på dieselmotorer, där tryck och krav på hållfasthet i alla riktningar är höga. Ovako fortsätter att tillsammans med kunder utveckla ytterligare användningsområden för IQ-Steel. Under perioden har Ovako genomfört ett antal viktiga investeringar och satsningar. Under året invigdes en ny automatiserad svarvlinje i Hällefors med syftet att upprätthålla en långsiktig tillväxt i det attraktiva produktsegmentet dieselinsprutning samt öka graden av vidareförädling inom produktionen. I mars invigdes Ringverk 11 i Hofors, Ovakos femte produktionslinje för tillverkning av varmvalsade ringar. Ringverket kan producera ringar upp till fyra meter i diameter. Investeringen betyder att Ovako kan möta en ökad efterfrågan av kullagerstål till mycket stora kullager, vilka bland annat används i vindkraftverk till havs. 16 Ovako Årsredovisning 2013

17 verksamheten Slutförandet av det nya rörkonceptet i hofors under 2014/2015 är ett av flera viktiga steg i uppgraderingen av bolagets produktion. Framtida satsningar kommer även fortsättningsvis att koncentreras till att möta den ökade efterfrågan på högkvalitativt stål. Ökade volymer förväntas bland annat från nischade marknader inom gruv- och kullagerindustrin, nya tillväxtmarknader samt segment med fokus på miljöeffektiva lösningar. Imatra Med en stark position inom komponentstål i Europa producerar ovako genom Imatra långa stålprodukter i stångform främst för maskinbearbetning och smide. Bolaget har under en lång tid byggt upp en tillverkningsprocess som gör det möjligt att leverera stål med jämn och hög kvalitet. leveransen är fl exibel och anpassas till efterfrågad kvantitet och leveranstid. Stålet är värmebehandlat och kvalitetsprövat utifrån kundens behov. verksamheten baseras på långvariga och nära kundsamarbeten. kundanpassning, långtgående tekniskt stöd och god service försäkrar hög kundlojalitet. kunderna utgörs huvudsakligen av nordisk fordons-, smides och verkstadsindustri, men övriga Europa, asien, nordamerika samt ryssland utgör viktiga tillväxtregioner. Imatra specialiserar sig på M-Steel, som är ett stål med förbättrade skärbarhetsegenskaper. M-Steel sliter mindre på skärverktygen och kan därför bearbetas med högre skärhastighet, effektivare och till en lägre kostnad. Under året har nästa generation M-Steel lanserats med fokus på att ytterligare förbättra kundernas produktivitet och lönsamhet. optimeringen av M-Steel och dess användning är ett led i ovakos satsning på kundnära samarbete och utveckling. Med nästa generation M-Steel kan ovakos kunder öka bearbetningstakten av stålet med upp till 30 procent och därmed även minska produktionskostnaderna väsentligt. En stor del av bolagets produktion riktar sig även till kunder som producerar smidda högprecisionsdetaljer med tillämpning inom kundsegment såsom gruv-, offshore- och tung fordonsindustri. Inom dessa segment fortsätter Imatra utveckla komponentstål anpassat för speciellt krävande smidestillämpningar i enlighet med de höga krav på stålets egenskaper som kunderna efterfrågar. Smedjebacken-Boxholm Genom Smedjebacken-Boxholm erbjuder ovako en kostnadseffektiv produktion av komponentstål, med fokus på borstål och mikrolegerade stål. detta stål används till tillämpningar med stora krav på slitstyrka och används bland annat till plogbilar, skärstål, lyftgafflar och jordbruksmaskiner. verksamheten är diversifierad med ett flertal kundsegment såsom bilar, lastbilar, entreprenadmaskiner, järnväg, jordbruk och metallindustrin. Produktutveckling inom fordon, jordbruksmaskiner och järnväg är i fokus och nya applikationer utvecklas. ovako valsar merparten av fjäderstålet i Smedjebacken medan anläggningen i Boxholm fokuserar på specialprodukter. vid de två valsverken i Boxholm tillverkas både platt och rund stång, men framför allt specialprofiler och SP-Bar. vid tillverkningen av SP-Bar utvecklar ovako samarbetet med kunderna, främst genom den dialog som förs kring Betydande investeringsbeslut Ett nytt ringverk i Hofors i syfte att möta den ökande efterfrågan på kullagerstål En ny automatiserad svarvlinje i valsverket i hällefors i syfte att möta den långsiktigt ökande efterfrågan inom högeffektiva dieselmotorer En omfattande modernisering av rörverket i Hofors vars syfte är att skapa nya marknadsmöjligheter inom bland annat olje- och gassegmentet Etapp två för rökgasfiltret i Smedjebacken där det nya filtret möter framtidens miljökrav En ny stränggjutningsmaskin i stålverket i Smedjebacken i syfte att skapa nya marknadsmöjligheter i framför allt Europa ovako Årsredovisning

18 VERKSAMHETEN de specialanpassade egenskaperna. Genom att optimera egenskaperna för materialet i SP-Bar kan kunderna dra nytta av ett ökat mervärde och betydande kostnadsbesparingar i tillverkningen. Som ett led i den strategiska satsningen på tillväxt har Ovako beslutat att investera i en ny stränggjutningsmaskin i Smedjebacken. Denna investering innebär ett ökat fokus på kvalitet och breddat produkterbjudande för att skapa nya marknadsmöjligheter i framför allt Europa. Den befintliga stränggjutningen kommer att ersättas under de kommande två åren och den första delen av projektet förväntas tas i drift i augusti I Smedjebacken har den slutgiltiga installationen av det nya rökgasfiltret genomförts. Flödeskapaciteten i den nya rökgasreningsanläggningen kommer att öka med cirka 40 procent jämfört med tidigare. Samtidigt förväntas energiförbrukningen sjunka med ungefär MWh per år, främst tack vare energieffektiva konstruktioner och komponentval. Det motsvarar minskade koldioxidutsläpp med ton per år från kraftproduktion baserad på fossila bränslen. Filtret möter framtidens miljökrav och är ett av många steg för att säkra en god arbetsmiljö för Ovakos medarbetare och minimera företagets miljöpåverkan. 18 Ovako Årsredovisning 2013

19 All forskning och utveckling vi arbetar med ska i slutändan komma kunderna till godo. Mersedeh Ghadamgahi, ingenjör på Ovakos FoU-avdelning i Hofors och doktorand på KTH På Ovako finns möjligheten att testa framtidens lösningar Mersedeh Ghadamgahi kombinerar arbetet som ingenjör på Ovakos forsknings- och utvecklingsavdelning i Hofors med doktorandstudier på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Hur kom du i kontakt med Ovako? Det var min handledare på KTH som föreslog att jag skulle ta kontakt med Ovako när jag gjorde min masteruppsats Patrik Ölund, forsknings- och utvecklingschef på Ovako, uppmuntrade mig sedan att fortsätta min utbildning som doktorand parallellt med att jag började jobba här. Varför ville du börja arbeta på Ovako? Ovako erbjuder möjligheter som få andra företag jag kom i kontakt med kunde erbjuda. På framför allt forsknings- och utvecklingsavdelningen är det högt i tak och jag fick direkt bra kontakt med Patrik Ölund. Att Ovako är ett företag med både lokala och internationella utmaningar spelade också in. Hur hänger dina doktorandstudier samman med ditt arbete som ingenjör på Ovako? Jag doktorerar i energiteknik och jag fokuserar på att hitta lösningar för att effektivisera de förbränningsugnar som Ovako och andra stålbolag har, vilket kommer att leda till både miljömässiga och ekonomiska fördelar. På KTH har jag tillgång till ett labb med pilotugnar men jag arbetar oftare i Hofors med riktiga ugnar för att testa nya idéer. All forskning och utveckling vi arbetar med ska i slutändan komma kunderna till godo. Att framställa stål av högre kvalitet med lägre energiåtgång och ökad effektivitet leder till bättre resultat för Ovako, Ovakos kunder och miljön. Vad är det bästa med att arbeta inom forskning och utveckling på Ovako? Det bästa med Ovako är öppenheten. Allas idéer är välkomna och jag tillåts testa nya saker. Det är både uppmuntrande och inspirerande, och jag känner att jag bidrar med nytta för företaget. Ovako Årsredovisning

20 ovakos ansvarstagande Ovakos ansvarstagande Stål är en nyckelkomponent i samhället och finns nästan överallt. Som en ledande ståltillverkare tar Ovako ansvar för att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt i alla dimensioner. Det omfattar bland annat kvalitet, kundrelationer, medarbetare, säkerhet, miljö och att agera ansvarsfullt på de orter där företaget verkar. Detta har Ovako slagit fast i sin långsiktiga strategi, i policyn för miljö, hälsa och industriell säkerhet samt i företagets uppförandekod. Ovako arbetar sedan många år med hållbarhet. Utöver den lagstiftning som gäller för bland annat miljö och arbetsmiljö har flera egna initiativ tagits, inte minst i det forsknings- och utvecklingsarbete som Ovako bedriver för att utveckla ett stål som bland annat ger miljöfördelar ur kundens livscykelperspektiv. Under 2013 har Ovako tillsatt en arbetsgrupp som har tagit fram riktlinjer för koncernens hållbarhetsarbete. De områden som kommer att vara i fokus är miljö, människor och samhälle. Ovakos enheter är sedan tidigare certifierade enligt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO Verksamheten är även kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och vissa enheter har dessutom certifierats enligt ISO/ TS för fordonsindustri samt OHSAS ledningssystem för arbetsmiljö. Ovakos hållbarhetsarbete Miljö Människor Samhälle Skrotbaserad produktion Öka nyttjandet av restprodukter Minska energianvändningen Minimera utsläpp till luft och vatten Säkerhet Kompetensutveckling Hälsa Central arbetsgivare Samarbete med lokalt samhälle och näringsliv Lokal sponsring 20 Ovako Årsredovisning 2013

BÄTTRE STÅL BÄTTRE FRAMTID. Företagspresentation 2015

BÄTTRE STÅL BÄTTRE FRAMTID. Företagspresentation 2015 BÄTTRE STÅL BÄTTRE FRAMTID Företagspresentation 2015 Möt Ovako Utvecklar högteknologiska komponentstållösningar Kunder är ledande globala tillverkare inom kullager-, tillverknings- och transportindustri

Läs mer

Ovako Group AB Ovako Gr Årsredovisning 2012

Ovako Group AB Ovako Gr Årsredovisning 2012 Ovako Group AB Årsredovisning 2012 ovako i korthet Innehållsförteckning 2 Ovako i korthet 4 Året i korthet 6 VD-ord 8 strategi och mål 11 Marknad och omvärld 15 Verksamheten 19 Ovakos ansvarstagande 24

Läs mer

FOR A BETTER ENGINEERED FUTURE ÅRSREDOVISNING 2014

FOR A BETTER ENGINEERED FUTURE ÅRSREDOVISNING 2014 FOR A BETTER ENGINEERED FUTURE ÅRSREDOVISNING 2014 OVAKO I KORTHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 OVAKO I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET Norden 36% (39%) 6 VD-ORD 8 STRATEGI OCH MÅL 12 MARKNAD OCH OMVÄRLD 15 VERKSAMHETEN

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Triako Midco AB. Årsredovisning 2011

Triako Midco AB. Årsredovisning 2011 Triako Midco AB Årsredovisning 2011 Ovakos historia Ovako vilar på metallurgiska traditioner som sträcker sig flera hundra år tillbaka och produktionen är en vidareutveckling av några av de järnbruk som

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Olof Faxander, VD & Koncernchef

Olof Faxander, VD & Koncernchef Årsstämma 2010 Olof Faxander, VD & Koncernchef 2009 Ett turbulent stålår Efter en exceptionellt svag marknad under första halvåret, skedde en viss återhämtning under slutet av året Under en stor del av

Läs mer

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef Mot branschledande lönsamhet Martin Lindqvist, VD och koncernchef Säkerheten kommer alltid först nollvision för olyckor SSAB har som mål att vara ett av de mest säkra stålbolagen globalt Fortfarande har

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Tydlig strategi att utgå ifrån

Tydlig strategi att utgå ifrån Årsstämma 2017 Tydlig strategi att utgå ifrån Öka substansvärdet Bedriva verksamheten effektivt Generera en attraktiv totalavkastning Betala en stadigt stigande utdelning Vår modell bygger på tydliga roller

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Vad som driver oss. Koncernpresentation för voestalpine Redovisningsår 2013/14. voestalpine AG www.voestalpine.com

Vad som driver oss. Koncernpresentation för voestalpine Redovisningsår 2013/14. voestalpine AG www.voestalpine.com Vad som driver oss Koncernpresentation för voestalpine Redovisningsår 2013/14 www.voestalpine.com Vi har framtiden i egna händer Som stålbaserad teknologi- och industrikoncern samt världsledande aktör

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Välkommen till Årsstämman 2009

Välkommen till Årsstämman 2009 Välkommen till Årsstämman 2009 Försiktig optimism... Nyckeltal 2008/09 Viktiga händelser Viktiga order Offensiva satsningar Kostnadsanpassningar Våra produkter Delårsrapport Q1 Väl rustade Nyckeltal 2008/09

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Sekab rapport för tertial 3 samt. preliminär årsrapport Tertial 3: Helår 2012:

Sekab rapport för tertial 3 samt. preliminär årsrapport Tertial 3: Helår 2012: Sekab rapport för tertial 3 samt preliminär årsrapport 2012 Tertial 3: Nettoomsättningen är 264 Mkr (416) Bruttovinsten uppgick till 42 Mkr (42) Rörelseresultatet (EBIT) 18 Mkr (-15) Resultat efter finansiella

Läs mer

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl 1 Återindustrialisera Sverige 1 2013-10-23 Kort om fordonsleverantörerna vilka är vi. Över 80 procent av leverantörerna är tillverkande företag (andel leverantörer per bransch,

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda,

Årsstämma 2008. Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Årsstämma 2008 Mina damer och herrar, aktieägare och anställda, Fjärde året i rad med förbättrat rörelseresultat Under 2007 höjde styrelsen för Alfa Laval målet för rörelsemarginalen (EBITA) till 15 procent

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Nästa gång du tar bilen

Nästa gång du tar bilen Nästa gång du tar bilen kan du tänka lite extra på vevaxeln En hälsning från den svenska smidesindustrin En del av vår vardag En lång historia Den svenska smidesindustrin är trots sin långa historia relativt

Läs mer

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. BE GROUP LÖSER DINA BEHOV Världens stål- och metalltillverkare genomgår sedan fl era år en stark förändring. Konsolidering, storskalig produktion och standardisering av produkter medför

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 PRESSINFORMATION 2011-08- 05 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 Stark efterfrågan, försäljningen ökade kraftigt och resultatet blev bättre Koncernens omsättning ökade med 41,4 procent till 628,0

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Gerald Engström VD och koncernchef

Gerald Engström VD och koncernchef Gerald Engström VD och koncernchef Systemair en global koncern Systemairbolag i 39 länder 2 300 anställda 14 fabriker ca 190 000 kvm produktionsyta Första året utan tillväxt 3 500 Nettoomsättning 3 000

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

NCC Roads. Göran Landgren Affärsområdeschef

NCC Roads. Göran Landgren Affärsområdeschef NCC Roads Göran Landgren Affärsområdeschef NCC Roads i NCC-koncernen 2008 Omsättning Antal anställda 19% 21% 11 317 MSEK 4 176 Norrortsleden, Stockholm 2 NCC Roads Värdekedja Kross Asfaltproduktion Asfaltbeläggning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD.

Delårsrapport Q1/ april 2009 Juha Rantanen, VD. Delårsrapport Q1/2009 2 april 2009 Juha Rantanen, VD www.outokumpu.com Q1/2009 i korthet Marknaden för rostfritt stål Outokumpus strategi och vidtagna åtgärder Räkenskaper Q1/2009 Framtidsutsikter 2 April

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre.

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre. Ärade aktieägare, herr ordförande 2009 var det mest utmanande året för SKF på många, många år. Den kraftiga nedgången i ekonomin påverkade nästan alla verksamheter och regioner i världen, men 2009 var

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 3.3. Pekka Lundmark Verkställande direktör BELÄGGNINGSGRADEN: EU7 OCH USA 86 84 8 8 78 76 74 7 7 68 66 64 EU7: Capacity Beläggningsgraden utilisation of inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör Aktiespararna Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör 1 Det här är SCA 2 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 110 miljarder SEK 52 000 anställda och försäljning i 90 länder TEN och

Läs mer

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Boliden levererar metaller till det moderna samhället Ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling Kärnkompetens inom prospektering,

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef

Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef Årsstämma 2011 Martin Lindqvist, VD & Koncernchef 2 Ett återhämtningens år Den ekonomiska återhämtningen fortsatte under året, vilket medförde en ökad efterfrågan på stål Asien och Latinamerika uppvisade

Läs mer