MILJÖVARUDEKLARATION OCH SÄKERHETSINFORMATIONSBLAD Varmförzinkade byggprodukter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖVARUDEKLARATION OCH SÄKERHETSINFORMATIONSBLAD Varmförzinkade byggprodukter"

Transkript

1 MILJÖVARUDEKLARATION OCH SÄKERHETSINFORMATIONSBLAD Varmförzinkade byggprodukter

2 Produktbeskrivning Varmförzinkade byggprodukter används som tak, lastbärande profiler, bjälklag, byggreglar, utvändig och invändig väggbeklädnad. Typiska användningsområden är bostäder, industri- och affärsbyggnader, sportanläggningar, lager och kraftstationer. Metallbeläggning förbättrar korrosionsmotståndet hos stål och förlänger produktens livslängd. Produkterna nedan är tillverkade i varmförzinkat stål: Lastbärande profiler Yttertaksprofiler Profiler för väggbeklädnad Lättbalkar Samverkansplåt Steelcomp Arkadbockade profiler Innerväggsprofiler Thermoprofiler Produktinnehåll Varmgalvaniserad stålplåt Produkterna är tillverkade i varmförzinkad stålplåt. Stål är en legering som till största delen består av järn och kol, men som även innehåller små mängder av andra ämnen som används som legeringsämnen. Dessa ämnen förbättrar stålets kemiska och fysiska egenskaper, till exempel hållfasthet, hållbarhet och motståndskraft mot rost. Stålets legeringsämnen är fast bundna i stålets kemiska bindemedel. Förzinkning (Z) g/m 2 ger högt korrosionsskydd för normala användningsområden. Förzinkningen är blyfri och har en zinkhalt på minst 99 %. Skydd av ytan Stålets yta skyddas normalt av olja, kemisk passivering, Cr 6+ -fri kemisk passivering, organisk passivering eller en kombination av några av dessa. Den högsta vikten för ytans skyddsbehandling på båda sidorna av plåten är 3,5 g/m 2 för olja, 500 mg/m 2 för kemisk passivering och Cr 6+ -fri kemisk passivering och 2 g/m 2 för organisk passivering. I Cr 6+ -fri kemisk passivering, organisk passivering och inoljning kommer beståndsdelar som klassats som farliga inte att överskrida de maximala koncentrationsgränsvärden som anges i EU:s lagstiftning. Kemisk sammansättning Ruukki övervakar och förutser aktivt framtida förändringar i miljö-, säkerhets- och kemilagstiftning och uppfyller kraven i EU:s gällande kemiska bestämmelser, till exempel REACH (1907/2006/EG) och CLP (1272/2008/EG). Kommunikation och samarbete genom leverantörskedjan spelar en viktig roll och Ruukki kräver fullständig överensstämmelse med REACH från underleverantörerna. Ruukki kontrollerar ämnen med särskilda egenskaper samt ämnen med restriktioner så att dessa uppfyller juridiska krav och krav från kunderna. Följande tabell ger en sammanfattning av de ämnen i stål som är representativa för normal tillverkning av varmförzinkat galvaniserat kallvalsat formbart stål i det utförande som produkten levereras till kunden, med undantag för förpackningsmaterialet. Produktion av dessa stålkvaliteter baseras på användning av järnmalm och 22 % stålskrot som råmaterial. Stålets sammansättning varierar beroende på materialstandarder och kundernas krav. Informationen baseras på stål som tillverkats på Ruukkis stålverk i Finland. Sammansättningen visar också viktfördelningen hos varje reglerad beståndsdel i hela produkten när denna är lika med eller överskrider de gränser som angivits i EU:s kemiska lagstiftning och genom rekommendationer för att fasa ut riskfyllda ämnen inom byggsektorn, till exempel de accepterade gränsvärdena i Sveriges BASTA 2010:B, Byggvarubedömningen (BVB) och Svenska byggvarudeklarationer enligt Kretsloppsrådets riktlinjer, BPD 3, juni

3 Stål innehåller extremt små mängder föroreningar som kommer från naturliga råmaterial och som inte läggs till vid ståltillverkning. Mängden spårbara element i stålkvaliteterna är minimal och de utgör inte någon risk för miljön eller människors hälsa, baserade på kunskap om giftigheten hos dessa ämnen. Mer information om den kemiska sammansättningen hos olika metallbelagda stål finns på Tabell 1. Ett exempel på sammansättningen hos varmgalvaniserat kallvalsat formbart stål (DX51D) Material Innehåll (%) av produktens totalvikt Ingrediensens namn Komponentens maximala innehåll % (vikt) av produktens totalvikt > 97,0 0,18 0,50 1,20 0,045 0,3 0,1 CAS-nummer Varningssymbol, R-fraser och övriga data om ingrediensen R17-26/ Varmgalvaniserat kallvalsat formbart stål (DX51D) 100 Järn (Fe) Kol (C) Kisel (Si) Mangan (Mn) Svavel (S) Titan (Ti) Fosfor (P) Anmärkningar Fysiskt tillstånd: Lukt i fast tillstånd: Luktfri Färg: Metallgrå Kokpunkt: C Smältpunkt: C Stålets densitet: kg/m 3 Mer detaljerad information om sammansättningen för olika stålkvaliteter finns i nationella och internationella standarder samt i Rautaruukkis stålplåtshandbok (Sheet Steel Manual). Värdena baseras på kraven i SS-EN , SS-EN , SS-EN , SS-EN , SS-EN om maximal koncentration. Mätningarna görs med en noggrannhet på 0,02 µg/g (0, %). Koncentrationer under denna kan inte uppskattas. Mängden gemensamma spårbara ämnen som exempelvis zirkon (Zr), magnesium (Mg) och kobolt (Co) är mycket låga, och arsenik (As), kadmium (Cd), zink (Zn), bly (Pb), antimon (Sb) och tenn (Sn) kan inte ens identifieras. Informationen från leverantörer uppger att inga av de ingående beståndsdelarna i produkten överskrider de gränsvärden som angivits av EU:s kemiska lagstiftning och rekommendationer som fasar ut farliga ämnen i byggsektorn, till exempel kraven i Sveriges BASTA 2010:B, Byggvarubedömningen (BVB) och Svenska byggvarudeklarationer enligt Kretsloppsrådets riktlinjer, BPD 3, juni Produktion och transport Ytbehandlade stålplåtar och bandstål tillverkas på Ruukkis anläggning i Hämeenlinna i Finland. Råmaterialet som används på dessa anläggningar är varmvalsat bandstål som tillverkats på Ruukkis stålverk i Raahe, Finland. Beroende på vilken stålkvalitet som tillverkas använder Ruukki cirka 22 % metallskrot som råmaterial vid ståltillverkning. Bandstålet är kallvalsat och metallbelagt eller endast kallvalsat. Andra stålleverantörer anlitas också. Stålet måste dock uppfylla kraven i SS-EN-standarder för stålkvalitet. Leveranser av råmaterial hanteras genom ansvarsfull upphandling med tillförlitliga samarbetspartners. Ruukkis uppförandekod beaktas alltid vid sammanställning av allmänna villkor och bestämmelser för upphandlingsavtal. Etiska värderingar, miljöfrågor och energieffektivitet tas också med i beräkningen när leverantörer väljs. Målsättningen med driften är att optimera transporter och lokala råmaterial. Färdiga produkter transporteras med järnväg eller lastbil. Ruukkis ambition är att använda höga nyttolaster. Produkterna i den här broschyren är tillverkade genom rullformning, kantbockning och skärande bearbetning till önskad storlek på produktionslinjer och i processer i Vimpeli och Alajärvi, Finland, i Pärnu, Estland, i Zyrardow, Polen, i Bolintin, Rumänien och i Kopylov, Ukraina. 3

4 Förpackning Produkterna emballeras för att skydda dem under hantering och transport. Förpackningen kan vara plast, träpallar, plastband, sträckfilm och kartong. Förpackningsmaterialen sorteras på byggarbetsplatserna enligt lokala regler och kundernas önskemål. Återvinning och bortskaffande Alla produkter kan återvinnas. Varmgalvaniserad stålplåt är viktiga råmaterial för nybyggnation. Stål kan återvinnas till 100 %. Stålskrotmaterial från Ruukkis egna produktionsprocesser och material som upphandlats på stålskrotmarknaden används i produktionen. Prefabricering ger minimalt spill på byggarbetsplatsen. Avfallsmaterial från bygg-, reparations- och rivningsarbeten sorteras och återvinns till stålindustrin genom skrothandeln. Användning av stålskrot som ersättning för de råmaterial som används vid järnframställning ger därför en betydande minskning av koldioxidutsläppen vid ståltillverkning. Alla förpackningsmaterial kan återvinnas. Slutprodukterna genererar inget farligt avfall. Produktkoden enligt europeisk avfallsklassificering är (järn och stål). Säker installation och användning Installationen kräver ingen svetsning eller slipning och minimal skärande bearbetning. Det är därför osannolikt att exponering för förhöjda temperaturer, ångor eller stoft ska inträffa. En byggnad håller värdet och utrymmet kan modifieras när som helst. Produkterna har en brukningstid på upp till 50 år. Materialet är lättskött och tvättbart. Säkerhet Bär alltid arbetshandskar och skyddskläder. Se upp med vassa kanter och hörn. Gå inte under några stålprodukter som flyttas. Kontrollera att selarna är starka och att de sitter fast ordentligt. Hantera inte produkterna vid kraftig blåst. Följ alltid gällande bestämmelser för arbetarskydd/säkerhet inom industri och ta reda på om arbetsplatsen omfattas av några särskilda säkerhetskrav innan något installationsarbete påbörjas. Vi rekommenderar användning av skyddsglasögon och andningsutrustning under skärarbeten. Se upp med halka under vintern och i vått väder. Fäst takplåtarna direkt efter utläggning. Underhåll Produkterna kräver i princip bara litet underhåll. Med regelbundna inspektioner och regelbundet underhåll har produkterna mycket lång brukningstid. Rengöring kräver inte några kemikalier som innebär risk för hälsan eller miljön. Det är viktigt att hålla produkten ren. Avlagringar som inte går bort vid regn ska tas bort med en mjuk borste och vatten. I områden med luftföroreningar går det oftast att använda ett rengöringsmedel. Miljöprofil Den ekologiska profilen innefattar stegen i hela livscykeln från upphandling av råmaterial till fabriksporten, längs hela användningskedjan, inklusive en återvinningsgrad på 90 % för stål. Detta betyder att stålskrot som används i ståltillverkningsprocessen ges ett belastningsvärde, och ett plusvärde ges för stål som återvinns vid slutet av brukningstiden. Effekten från återvinning har beräknats baserat på data från World Steel Association (LCA-data) så att kompenseringsvärdet är skillnaden mellan primär och sekundär produktion av stålämnen från återvinningsprocessen. 1,07 kg återvunnet stål krävs för att producera 1 kg stål i sekundär produktion. 4

5 Alla värden avser varmförzinkade takplåtar, fasadbeklädnad, lättbalkar ramverk och fackverk. Produktens vikt per kvadratmeter är 12,66 kg/m 2. Mer information om produktvikter hittar du på Resursförbrukning Energianvändning MJ/kg MJ/m 2* Icke förnybar energiresurs 16,8 212,7 Förnybar energiresurs 1,8 22,8 Total förbrukning av energiresurs under processer och transport (Högre värmevärde/bruttovärmevärde) 18,6 235,5 Förbrukning av råmaterial (vatten ingår inte) g/kg kg/ m 2* Icke förnybara naturliga material Förnybara naturliga material Total förbrukning av råmaterial* *Exempelproduktens vikt 3,9 kg/m 2. Utsläpp Utsläpp till luft g/kg kg/ m 2* Koldioxid, CO Kolmonoxid, CO 9,5 120,3 Svaveloxider, SO 2 3,4 43,0 Kväveoxider, NOx 1,2 15,2 Metan, CH 4 1,1 13,9 Dikväveoxid (lustgas), N 2 O 7,8 x ,7 x 10-3 Icke metanhaltiga flyktiga organiska ämnen, NMVOC ,9 Tungmetaller (Hg, Cd, Pb, As, Cr, Zn, Ti) 1,6 x ,3 x 10-3 Stoft 2,6 32,9 Utsläpp till rent vatten g/kg kg/ m 2* Kemiskt syrebehov (COD) 83 x x 10-3 Fosfor, P tot 4,4 x ,7 x 10-3 Kväve, N tot 45 x ,7 x 10-3 Fasta ämnen 1,4 17,7 Processens restprodukter g/kg kg/ m 2* Avfall till soptipp Riskavfall 1,1 13,9 *Exempelproduktens vikt 3,9 kg/m 2. 5

6 Rautaruukki levererar metallbaserade komponenter, system och integrerade system för byggsektorn och verkstadsindustrin. Koncernen har ett brett produkt- och servicesortiment inom metallprodukter. Administrationen av företagets ansvar definieras i principerna för säkerhetshantering, miljöpolicy, principer för socialt ansvar samt kvalitetspolicy. Ruukkis produktionsanläggningar drivs på ett sätt som överensstämmer med certifieringarna ISO för miljöstyrning och ISO 9001 för kvalitetsstyrning. Ruukki arbetar med kontinuerlig förbättring och energieffektivitet inom drift och kundmässiga lösningar. En Miljövarudeklaration (EPD) ger information om miljöegenskaperna hos Ruukkis produkter. Deklarationen baseras på de grundläggande principer som anges i ISO-standarderna i serie och och täcker bland annat in användning av råmaterial, energiförbrukning och utsläpp som orsakas av produktionen, samt produkternas återvinningsmöjligheter. Produktinformationen baseras på stål som tillverkats på Ruukkis stålverk i Finland. Den senaste och uppdaterade informationen om Ruukkis produkter och tjänster, inklusive miljöansvar och socialt ansvar, hittar du på Rautaruukki Corporation U Suolakivenkatu 1, FI Helsinki, Finland S w Copyright 2011 Rautaruukki Corporation. Med ensamrätt. Ruukki, Rautaruukki, More With Metals samt Ruukkis produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Rautaruukki Corporation.

Bygg- och miljövarudeklaration för

Bygg- och miljövarudeklaration för Bygg- och miljövarudeklaration för Prelaq Polyester, Sida 1/4 1. Grunddata 1.1 Varunamn Prelaq Polyester, Prelaq Matt Polyester, Prelaq ARS 1.2 Ny deklaration/ändrad deklaration Ändrad deklaration Ändrade

Läs mer

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla.

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013 Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. INNEHÅLL Vd har ordet 3 Om EMAS 4 Sammanfattning av miljöåret

Läs mer

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012.

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Boken är framtagen av: Jan-Olof Sperle, Sperle Consulting, Lisa Hallberg,

Läs mer

Aska -innehåll och härdning

Aska -innehåll och härdning Aska -innehåll och härdning Bakgrund Vid all förbränning av organiskt material, exempelvis skogsbränsle, får man kvar en restprodukt. Denna benämns aska och består huvudsakligen av oxider av de ämnen som

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Systemkomponenter som ingår i bygg- och anläggningsarbeten

Systemkomponenter som ingår i bygg- och anläggningsarbeten Bygg- och anläggningsarbeten Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad 1. Omfattning Detta produktblad innehåller rekommendationer för upphandling av bygg- och anläggningsarbeten, inklusive tillhandahållandet

Läs mer

UDDEHOLMS SÄKERHETSDATABLAD Uddeholms AB (Materion Brush) Legeringar: Moldmax XL Utfärdat: 2010-08-08 Omarbetning: 2011-03-08 Version: 3 Sida: 1(7)

UDDEHOLMS SÄKERHETSDATABLAD Uddeholms AB (Materion Brush) Legeringar: Moldmax XL Utfärdat: 2010-08-08 Omarbetning: 2011-03-08 Version: 3 Sida: 1(7) Utfärdat: 2010-08-08 Omarbetning: 2011-03-08 Version: 3 Sida: 1(7) 1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Moldmax XL 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Wedins Code of Conduct

Wedins Code of Conduct Wedins Code of Conduct Ett sunt företag och en god förebild 2 Wedins Code of Conduct 3 Socialt ansvar 6 Hälsa och säkerhet 8 Miljö 10 Djuromsorg 12 Genomförande och kontroll 14 Ett sunt företag och en

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT ID: 12775 FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT Förstudie Monica Björk Byggmaterialindustrierna Anna Jarnehammar och Johanna Freden IVL Svenska Miljöinstitutet Elin Salomonsson, Robert af Wetterstedt

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Brandventilator - Ljusgenomsläpp Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av vattenvärmare

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av vattenvärmare EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av vattenvärmare Syftet med EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är att det ska bli enklare för offentliga myndigheter att köpa

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods hanterar frågor som rör etik och kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att säkerställa företagets anseende

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT)

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) Fiskars strävar efter en långsiktigt lönsam affärsverksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt som stöder en hållbar utveckling. Fiskars

Läs mer

Svanenmärkning av Textilservice

Svanenmärkning av Textilservice Svanenmärkning av Textilservice Version 3.0 12 december 2012 31 december 2016 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är en Svanenmärkt textilserviceverksamhet? 3 Varför välja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SPACKEL ECO AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn SPACKEL

Läs mer